ßÓÅíãÈÇÛä ÏäíÇ ÏÇä ÃÎíÑÉ - e

Komentáře

Transkript

ßÓÅíãÈÇÛä ÏäíÇ ÏÇä ÃÎíÑÉ - e
" ‫@…ﺃﺧﲑﺓ‬æa…@bîã……@Òë†îç@åËbj¹h×@bãbväß@B
( 11 MAC 2005 / 30 MUHARRAM 1426H )
‫ﺤ ﱢﻖ ِﻟﻴُ ﹾﻈ ِﻬ َﺮﻩُ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱢﺪْﻳ ِﻦ ﻛﹸ ﱢﻠ ِﻪ‬
َ ‫ﻯ ﹶﺃ ْﺭ َﺳ ﹶﻞ َﺭﺳُ ْﻮﹶﻟﻪُ ﺑِﺎﹾﻟ ُﻬﺪَﻯ َﻭ ِﺩْﻳ ِﻦ ﺍﹾﻟ‬
ْ ‫ﷲ ﺍﱠﻟ ِﺬ‬
ِ ُ‫ﳊ ْﻤﺪ‬
‫ﹶﺍ ﹶ‬
ُ‫ َﻭﹶﺃ ْﺷ َﻬﺪ‬، ُ‫ﻚ ﹶﻟﻪ‬
َ ‫ﷲ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﹶﻻ َﺷ ِﺮْﻳ‬
ُ ‫ ﹶﺃ ْﺷ َﻬﺪُ ﹶﺃ ﹾﻥ ﱠﻻ ِﺇﹶﻟ َﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍ‬.‫ﺸ ِﺮﻛﹸ ْﻮ ﹶﻥ‬
ْ ‫َﻭﹶﻟ ْﻮ ﹶﻛ ِﺮ َﻩ ﺍﳌﹸ‬
‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬
َ ُ‫ﺻ ﱢﻞ َﻭ َﺳ ﱢﻠ ْﻢ َﻋﻠﹶﻰ َﺳﱢﻴ ِﺪﻧَﺎ ﻣ‬
َ ‫ ﺍﹶﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ‬. ُ‫ﺤ ﱠﻤﺪًﺍ َﻋ ْﺒﺪُﻩُ َﻭ َﺭﺳُ ْﻮﻟﹸﻪ‬
َ ‫ﹶﺃ ﱠﻥ َﺳﱢﻴ َﺪﻧَﺎ ُﻣ‬
. ‫ﺻﺤَﺎِﺑ ِﻪ ﹶﺃ ْﺟ َﻤ ِﻌ ْﻴ َﻦ‬
ْ ‫َﻭ َﻋﻠﹶﻰ ﺁِﻟ ِﻪ َﻭﹶﺃ‬
‫ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ ﻓﹶﺎ َﺯ‬،‫ﷲ‬
ِ ‫ﻱ ِﺑَﺘ ﹾﻘﻮَﻯ ﺍ‬
َ ‫ﺻ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ َﻭِﺍﻳﱠﺎ‬
ِ ‫ ﹸﺃ ْﻭ‬،‫ﷲ‬
َ ‫ ِﺍﱠﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍ‬،‫ ﹶﻓﻴَﺎ ِﻋﺒَﺎ َﺩ ﺍﷲ‬،ُ‫ﹶﺃﻣﱠﺎ َﺑ ْﻌﺪ‬
.‫ﺍﹾﻟﻤُﱠﺘﻘﹸ ْﻮ ﹶﻥ‬
L[email protected]»‰†Ìí@òȺ@Άî
@oî×@ Râb@ éÜí‰bß@ LðŠí†ä@ ðb@ ðŠí…@ æa…@ Ræaì[email protected] †Ð×@ ëŠrß@ ðb
@åØÜšÌîäß@æa…@sènäíŠÏ@ ýš@å×buŠÌß@åË…@[email protected]†Ð×@æcìÔn×@åØnØÌîäß
@N‫@…ﺃﺧﲑﺓ‬æa…@bîã……@åØÔídj×@¿b‚äß@ðbuŠ[email protected]î×@åça†àç…ìß@NsäËa‰ü
L[email protected]»‰…@Íí@òȺ@Άî
@Íí@@Òë†îè×@@ánî@@ïöbqìо@@@Íí@@@æa‰[email protected]@å×bÏëŠß@@@âý[email protected]@æa‰buc
@ta‰bnã[email protected]ïãdß@åÏë†îè×@Άî[email protected]ì@¿ì×b‚äß@sí[email protected]@@Nêë‰ìÜrß@æa…@@bã‰ìÐ
@ìîì@@[email protected]æd™‰aìÜØ×@@åËìiìç@LåØÔí†í†äÏ@Lñ…bjÇ@LæaØîàÏ@LædíbŠÐ×
@Nsî™bj@æa…@@a‰bšã@@@æai†näÏ@@åë‰ìÌÏ@@@†Ð×@@éÜšÌîè@@ïßìãìØí[email protected]
1
@Låãë‰ìn×@LbÌ[email protected]Ìß@bÐä[email protected]ïãdß@aì@ïmìÐîÜß@@âý[email protected]@æa‰[email protected]åÛìßì’×
Noз@æa…@bß@Ñîn@Öìnã[email protected]ðaì@sí[email protected]åØè[email protected]îÛì×@bã‰ë
@pìjŠ[email protected]‰b׊Ï@oèîÜß@@së‰bè@oî×@ïãdß@åÏë†îè×@Ôînãì×@@a…
@ïãdß@@oídí@@ïÈib@@pë…ì@@ð‰…@@éÛbí[email protected]@sßbmŠÏ@@Npë…ì@@aë…@@ð‰…
@Ήì÷@ï™bj@µbÈmë@éãbzj@[email protected]@æa‰ìmaŠÏ@@æa…@@RΆãë[email protected]@†Ð×@@Öë†ãìm
@ÝÔÇ@åØíŠi…@Íí@‫@ﳐﻠﻮﻕ‬éÛa…[email protected]ïãdß@LüìÏ@aë†×@Íí@pë…ì…@ýØãbß@Nbjàç
@NÖë‰ì[email protected]Íí@æa…@Ùí[email protected]Íí@a‰bnã[email protected]å×aˆîj¾@Öìnã[email protected]ìÐã@æa…@æaØîÏ
Lå×bîÜß…@Íí@òȺ@Άî
@åãìËbjàÏ@Ò…bçŠ[email protected]ìí@Íí@´mbçŠÏ@@ð¾@@âý[email protected]æa‰[email protected]çìšËì
@æa…@@ðýîã@@åØbcŠ[email protected]éÛa…[email protected]âý[email protected]@a…@@åãìËbjàÏ@Nïãbà[email protected]æa…@ïãbyë‰
@éîÛì[email protected]Ö†î[email protected]@tbí[email protected]@Nsn׉b’ß@êë‰ìÜ@Òë†îç@@æcèv×@Öìnã[email protected]@oàÜnß@
@pìjŠ[email protected]@@oàÜnß@æaŠ×@ïãbà[email protected]æa…@ïãbyë‰@@ÕîÐ[email protected]@a‰bnãc…@@åØèîÏ…
@Òë†îç@@æcèv×@@Öìnã[email protected]@éÛbß@@bîã……@@@åØÔîubj×@@Öìnã[email protected]‰†Ô@å×ì[email protected]
@oàÜnß@aë…@åØîÔÏŠ[email protected]Ü[email protected]Òì×ì@Íí@æaë†äÏ@@åØÔnÜß@@âý[email protected]@N‫ﺩﺃﺧﲑﺓ‬
@[email protected]@òí[email protected]—–ÔÛ[email protected]ñ‰ì@@a…@@.‫@ﺩﺃﺧﲑﺓ‬ædîšèj×@æa…@bîã……@ædîšèj×@oídí
[email protected]æbߊϊ[email protected]µbÈmë@éãbzj@a
2
@[email protected]å×bîã‰ì×…@éÜ[email protected] @Íí@ @ ædîØ×@ bmŠç@ @åË…@ @ éÜmìnãì[email protected] @ æa…@ [email protected] Zt…ì–Ôß
@ëbØË[email protected] @ éÜäË[email protected] @ æa…@ ‫ @ @ﺃﺧﲑﺓ‬ð‰bç@ @ ædîšèj×@ @ æa…@ ýèÏ@ å×[email protected] ì߆Ð×
@paìiŠ[email protected]æa…@Lbîã…@ð‰…@Hìßb×@æýØ[email protected]æa…@æaìÛŠÐ×[email protected]ìßb×@ ´™bè[email protected]å×bÏìÛ
@åíàÏ@åË…[email protected]ì߆Ð×@Ùí[email protected]ìiŠ[email protected][email protected]æbàî™bj@H[email protected] Rbjàç@†Ð×[email protected] @éÜÔídi
@b×ìß…@ åØÔëŠ×@ å×ì×ýß@ ëbØË[email protected] éÜäË[email protected] æa…@ LHRéÐàîÜß@ Íí@ snàÈã
NBåØÔëŠ×@paìiŠ[email protected]Íí@RΉë[email protected]†Ð×@Úì@Ö†î[email protected][email protected]çìšËì@Lïßìi
LbîšèiÌí@òȺ@Άî
@[email protected] [email protected] [email protected] òí[email protected] —–ÔÛ[email protected] ñ‰ì@ a…@ µbÈ[email protected][email protected] éîÛë[email protected] åØãbߊυ@ Íí@ ïmŠÐ
@[email protected]énäíŠÏ@a…@Îë†ä׊[email protected]Íí@a‰b׊Ï@áîÛ@oÏa…Š[email protected]ìè[email protected]î×@†Ð×@ åØÜväß
.‫@…ﺃﺧﲑﺓ‬æa…@bîã……@Òë†îç@åËbj¹h×@bãbväß@ï™[email protected]å×ì×ü@oî×@ß@Íí
: ta‰bnãc…
@Öìnãë[email protected] ñ…bjÇ@ å×ì×ýß@ RbjßìÛŠ[email protected] bînä@ ðbÏì@ åØènäíŠÏ…@ oî× MQ
N‫@ﺩﺃﺧﲑﺓ‬ædîšèj×@¿b‚äß
3
@æaìÛŠÐ×@ †Ð×@ bÏìÛ@ ïÛbØ@ åË[email protected] ðbÏì@ åØènäíŠÏ…@ ì[email protected] oî× MR
@ê†ã‰@ ΆäÏ…@ Ö†î[email protected] oî×@ ðbÏì@ ïßìãìØí[email protected] Άîi…@ sßbmëcŠ[email protected] Lbîã……
N¿a†ç…@Íí@åèì×@æa…@åèàÜ×@æaŠ×
@[email protected] ‫ @ﳐﻠﻮﻕ‬âb@ åØÔídj×@ å×ì×ýß@ bînä@ ðbÏì@ pìnäm…@ oî× MS
Noî×@†Ð×@åØíŠ[email protected][email protected]Íí@åØÔídj×@Õ[email protected]Ò[email protected]ÍäÌß@ï™bj
@xbÌ@ ë[email protected] åØÔëŠ×@ å×ì×ýß@ åË[email protected] ðbÏì@ énäíŠÏ…@ oî× MT
No™bv@åãbßd×@ïß…@ò׉b’ß@a……@æaìbØ×@åØÛìjàîäß
@åØÛìjàîäß@ bînä@ Íí@ tRbjàç@ ïöb×ìrß@ Ö†î[email protected] µbÈ[email protected][email protected] tbaìèi MU
Nåí[email protected]ïßì[email protected]Úìß…@æa…@ò׉b’ß@a……@a‰bç@ë‰ìç@æbaì
L´ÜØ@ïèîb×…@Íí@òȺ@Άî
@Ýî‚×@ åÌÜîj@ oÏa…Š[email protected] éîbß@ Lñ…bjÇ@ å×buŠÌß@ RbjßìÛŠ[email protected] ïãdß@ òÇb…
@Άäßì׊[email protected] æa‡[email protected] Ùîn×@ sçìnãì@ ï™bj@ NsäØîÛë†Ð¾@ Ήì×@ Íí@ ÙíŠß
@éîbß@ Lñý•@ åØîãìäß@ ðbÏì@ âý[email protected] òßë[email protected] ÕubÌß@ Íí@ †vß@ Ra‰bäß…
@æa‡[email protected]æaëŠ@ŠË†äß@Ö†î[email protected] RéÛì÷@ bØîÛ@ Íí@ÙíŠß@Ýî‚×@åËýîj@oÏa…Šm
@Ά@Íí@ @æduŠØÏ@åØëŠäß@ ÙíŠß@LìÛbß@ì[email protected]åš@aŠß@bÐä[email protected]ìjŠm
@†vß@åØjjrß@œÌîç@laìvËìšÌ[email protected]å×bäÔÜß@ð‰…@ðbicŠ[email protected]æa…@sä×bäÔÛ…
4
@å×[email protected]Ö†î[email protected]ðb‚ã@Lì×üŠ[email protected]åëŠmŠ[email protected]åí[email protected]æc…d×@ taØ@ NïÐ@ ð…bväß
@a…@bîã……@ædîšèj×@æa…@åËbä×@ð‰b‚äß@a…@Òë†îç@åËbj¹h×@…ìuë
@Ü[email protected] Íí@ éÛbß@ N‫ @…ﺃﺧﲑﺓ‬åÛbØ[email protected] Öìnã[email protected] Òë†îç@ ‫ @ﻛﺮﻳﻀﺄﻥ‬éîöaŠß@ bèëaŠi
@[email protected]æbߊÏ@ [email protected] Rpb@ ædîã†×@Ò…bçŠ[email protected]ædnäî‚×@òЕ@ t‰ìiì@ éÛbí[email protected]³èîÜ×
[email protected]ÒaŠÇþ[email protected]ñ‰ì@a…
[email protected]ÒaŠÇþaI
Zt…ì–Ôß
@æa…@´[email protected]ð‰…@Õ[email protected]áäè[email protected]ÚaŠã@Öìnã[email protected]åØí…[email protected]ïßb×@sçìšËì@æa…[email protected]
@[email protected][email protected] Ròí[email protected]@@säË…@ïàçb¾@ìçbß@Ö†î[email protected]¿[email protected]ïmbç@ïöbqìо@Íí@ïãdß
@ædh×@Óì[email protected]@@säË…@@oèîÜß@ìçbß@Ö†î[email protected]¿[email protected]ß@ïöbqìо@Íí@æa…
@æa…@æ‰[email protected]@säË…@ŠË†äß@ìçbß@Ö†î[email protected]@H¿[email protected]ÌîÜ[email protected]ïöbqìо@Íí@æa…@[email protected]a
@[email protected]ï™ü@o@éîjÛ@ÙíŠß@åØè[email protected]ÕãŠ[email protected]Ímbäî[email protected]ïmŠÐ@oí[email protected]ÙíŠß@[email protected]òzî–ã
NBïÛü@Íí@RΉë[email protected]éÛìní[email protected]ÙíŠß
[email protected]†jŠ[email protected]áÜë@éîÜÇ@[email protected]óÜ•@[email protected]Þì‰@a†äîš[email protected]،‫@ﺣﺪﻳﺚ‬êaìj@a…@ýØãbß
5
(‫) ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ‬. ‫ﺍ ﹾﻟﻌُﻤُ ِﺮ‬
‫ﺐ ﺍﹾﻟﻤَﺎ ِﻝ َﻭ ﹸﻃ ْﻮ ﹸﻝ‬
‫َﻳ ﹾﻜَﺒﺮُ ﺍْﺑ ُﻦ ﺁ َﺩ َﻡ َﻭَﻳ ﹾﻜﺒُﺮُ َﻣ َﻌﻪُ ﺍﹾﺛَﻨﺘَﺎ ِﻥ ُﺣ ﱡ‬
@åØÌíb@ [email protected] a‰b׊Ï@ aë…@ sßbŠ[email protected] Šj¾@ pë‰ì[email protected] æa…@ Šj¾@ â…[email protected] Õã[email protected] Zsîm‰a
NB‰ìàÇ@ÍväÏ@åØäîÌí[email protected]æa…@pŠç
@aë…@a…[email protected]åØmbrß@áÜë@éîÜÇ@[email protected]óÜ•@[email protected]Þì‰@a†äîš[email protected]ìjŠ[email protected]‫ﺩﺍﱂ ﺣﺪﻳﺚ‬
@Laì[email protected]ØÌîäß@éÜ[email protected]‰ìàÇ@æìÏ@ìÛë@Ήì÷@†Ï‰…@éîÏŠ[email protected]Ö†î[email protected]Íí@a‰b׊Ï
@aë…@sçìšËì@N‰ìàÇ@ÍväÏ@åØäîÌí[email protected]æa…@a†ä[email protected]Šç@ïöbqìо@Úì@ oídí
@êë‰ì…@Ήì÷@ RÑî[email protected]¿[email protected]ïãdß@ð…buüì@òÌîj@ð‰…@oí[email protected]‰b׊Ï
@‰ìàÇ@ÍväÏ@æa…@bmŠç@aìè[email protected]ïmbÌîÌß@åË…@pìjŠ[email protected]Íí@òÈîj@aë†×@Îë†äj¾
@ÝàÇ@ åØÔqbj¾@ bèë[email protected] åË…@ å×bmŠ…@ Ö†î[email protected] ìÛb×@ åØËìnãìÌß@ Άî[email protected] oía
Nòî–Èß@ýš@ð‰…@ðŠí…@åØçëdväß@æa…@ñ…bjÇ
@æaŠ×@bšÌ[email protected] aŠß@ æa…@ êaìmŠ[email protected] òß[email protected] tìnä[email protected] oî×@âý[email protected] òßë[email protected] ï™bj@ Lt‫ﺃﺧﲑ‬
@åÏë†îè×@ a…@ åËbj¹h×@ bãbväß@ ï™[email protected] Loí[email protected] éîÛë[email protected] NéîÜîÏŠ[email protected] òßë[email protected] ð…bväß
@ëŠ[email protected] oî×@ Râb@ éÜí‰bß@ Lñ‫ @ﺩﺃﺧﲑ‬æa…@ bîã……@ åØÔídj×@ éîöaŠß@ æa…
@oî×@bèë[email protected]ða…@åØnØÌîäß@ÍîÐ…@[email protected]†Ð×@oî×@ñ…bjÇ@ÝàÇ@oØÔqbiŠÐ¾
@æa…@ ðbuŠ[email protected] Íí@ òßë[email protected] ð…bväß@ ëŠ[email protected] oî×@ Š™[email protected] bà×@ bß@ ð‰…
Nïãbš…
6
‫‪[email protected]@òí[email protected]@Š–ÈÛ[email protected]ñ‰ì@a…@æbߊϊ[email protected]µbÈ[email protected]éãbzj@a‬‬
‫‪@ïÛaì‚×@Nædî™ëŠ×@a…@oí[email protected]ïãdß@sçìšËì@Abß@ïß…@[email protected]…ì–Ôߊ[email protected]Íí‬‬
‫‪@æaŠäj×@åË…@ RåÏŠ[email protected] @ÞìÏ@ÙíŠß@æa…@L‬‬
‫‪@ b•@ÝàÇŠ[email protected]æa…@æb¹aŠ[email protected]Íí@@ RΉëa‬‬
‫‪NB•@åË…@RåÏŠ[email protected]Š‬‬
‫ﷲ ِﻟ ْﻰ َﻭﹶﻟﻜﹸ ْﻢ ِﻓ ْﻰ ﺍﻟ ﹸﻘ ْﺮﺀَﺍ ِﻥ ﺍﹾﻟ َﻌ ِﻈ ْﻴﻢِ‪َ ،‬ﻭَﻧ ﹶﻔ َﻌِﻨ ْﻰ َﻭِﺇﻳﱠﺎ ﹸﻛ ْﻢ ِﺑﻤَﺎ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ‬
‫ﺑَﺎ َﺭ َﻙ ﺍ ُ‬
‫ﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ‬
‫ﻼ َﻭَﺗﻪُ‪ِ ،‬ﺇﱠﻧﻪُ ﻫُ َﻮ ﺍﻟ ﱠ‬
‫ﺤ ِﻜ ْﻴﻢِ‪َ ،‬ﻭَﺗ ﹶﻘﱠﺒ ﹶﻞ ِﻣﱢﻨ ْﻰ َﻭ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ْﻢ ِﺗ ﹶ‬
‫ﺕ ﻭَﺍﻟ ﱢﺬ ﹾﻛ ِﺮ ﺍﹾﻟ َ‬
‫ﹾﺍﻵﻳَﺎ ِ‬
‫ﷲ ﺍﹾﻟ َﻌ ِﻈ ْﻴ َﻢ‬
‫ﺍﹾﻟ َﻌﻠِﻴﻢٌ‪ .‬ﹶﺃ ﹸﻗ ْﻮ ﹸﻝ ﹶﻗ ْﻮِﻟ ْﻰ َﻫﺬﹶﺍ َﻭﹶﺃ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍ َ‬
‫ِﻟ ْﻰ َﻭﹶﻟ ﹸﻜﻢْ‪َ ،‬ﻭِﻟﺴَﺎِﺋ ِﺮ‬
‫ﺴ ِﻠﻤَﺎﺕِ‪َ ،‬ﻭﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣِﻨﻴْﻦ َﻭﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨَﺎﺕِ‪،‬‬
‫ﺴ ِﻠ ِﻤ ْﻴ َﻦ َﻭﺍﹾﻟ ُﻤ ْ‬
‫ﺍﹾﻟ ُﻤ ْ‬
‫ﻓﹶﺎ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْﻭ ُﻩ ِﺇﱠﻧﻪُ ﻫُ َﻮ‬
‫ﺍﹾﻟ َﻐﻔﹸ ْﻮﺭُ ﺍﻟ ﱠﺮ ِﺣ ْﻴﻢُ‪.‬‬
‫‪7‬‬

Podobné dokumenty

ÏÌêë‰b a Ü×ÌåËìŽ @ @

ÏÌêë‰b a  Ü×ÌåËìŽ @ @ @ @MZta‰bnãc…[email protected]ê…a…@æõbãìØbrÏ @Ýî•by~æë‰ìäß@buŠ×@ìmìß~_: ^](@Ö†îm~éÛì؍@ÍînãìÏ@ìÛý N1 N÷ë‰ëaŠ[email protected]Ö†î[email protected]ðŠí…@³zî–×@æa…@åèî×~pìëŠß@buŠ× @æa…@ kj@ bÐä[email protected] Î…aŠß~ê‰bß@ ê…ìß~ÖìnäÌß~ÒaìÌß@ ìÛý~ðbߊ...

Více

bî îÜß @ âý g @ æaìubà× å[email protected] uj [email protected] òŞß[email protected] b - e

bî  îÜß @ âý  g @ æaìubà× åmb@ uj B@ òŞßc@b  b - e َ ‫" ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ ﹶﺃ ْﻫ ﹶﻠ‬ ‫ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ َ ُ‫ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃ ﱠﻥ ﻓﹶﺎ ِﻃ َﻤ ﹶﺔ ﺍْﺑَﻨ ﹶﺔ ﻣ‬،ِ‫ ﻭَﺍْﻳ ُﻢ ﺍﻟ ﱠﻠﻪ‬،‫ﺤﺪﱠ‬ َ ‫ﻒ ﹶﺃﻗﹶﺎﻣُﻮﺍ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ‬ ُ ‫ﻀﻌِﻴ‬ ‫ﻕ ﻓِﻴ ﹺﻬﻢُ ﺍﻟ ﱠ‬ َ ‫َﺳ َﺮ‬ ." ‫ﺖ ﹶﻟ ﹶﻘ ﹶﻄ ْﻌﺖُ َﻳ َﺪﻫَ...

Více

Seve Ballesteros

Seve Ballesteros Co člověk potřebuje mimo jiné k tomu, aby se stal ve svém oboru špičkou? Takovou, jako je v golfu Seve Ballesteros? Prostě být kreativní...

Více

ﻡ - E-Khutbah

ﻡ - E-Khutbah ‫ﻴﺎ‬‫ﻧ‬‫ﻲ ﺍﻟﺪ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻮ ﹶﻥ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﻠ‬ ‫ﺗ ﹾﻔ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻌﻠﱠ ﹸﻜ‬ ‫ ﹶﻟ‬،‫ﻩ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻃ‬ ‫ﻭﹶﺃ‬ ‫ﷲ‬ َ ‫ﻮﺍ ﺍ‬ ‫ ﹸﻘ‬‫ ﺍﺗ‬،‫ﻮ ﹶﻥ‬ ‫ﻨ‬‫ﻣ‬ ‫ﺆ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻬﺎ ﺍ ﹾﻟ‬ ‫ﻴﺎ ﹶﺃﻳ‬‫ ﹶﻓ‬،‫ﺪ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬...

Více

ífŞ}<Ñçq^i < ﺍﺝ " ﺳﺮﺍﺀ ﻣﻌﺮ ﺇ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭﻱ ﻓﺮﺇﻳﺴﺘﻴﻮﺍ " - E

ífŞ}<Ñçq^i < ﺍﺝ @÷ëŠ[email protected]åí†à×@[email protected]ÖììŠ[email protected]Ά@Ήë[email protected]åÛìÐßì؍@oèîÜß@ @[email protected]Þ썉@@@@@ @éÛìnîšiNï™ü@ ðaìm…@ æa…@ êìjßì[email protected] ð[email protected] ðaìäß@ Ð܍@ ïÛb×@ ÒbînLðaìäß @ @Nsë @Íí@ ΉëcMΉë[email protected] †Ð×@ Ùíõ[email protected] åŽÛbjàÏ@ éÜí[email protected] åí[email protected] aìînŽíg...

Více

20/2009 ﻱﲑﺳ ﺎﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﲨ ﻲﻣ : د א אو

20/2009 ﻱﲑﺳ ﺎﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﲨ ﻲﻣ : د א אو ‫ﺤﺎ‪‬ﺑ ِﺔ ‪‬ﻭﺍﹾﻟ ﹶﻘ ‪‬ﺮﺍ‪‬ﺑ ِﺔ ﹶﺃ ‪‬ﺟ ‪‬ﻤ ِﻌ ‪‬ﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺨ ﹶﻠ ﹶﻔﺂ ِﺀ ﺍﻟﺮ‪‬ﺍ ِﺷ ِﺪ‪‬ﻳﻦ ‪‬ﻭ ‪‬ﻋ ‪‬ﻦ ‪‬ﺑ ِﻘﻴ‪ِ ‬ﺔ ﺍﻟﺼ‪ ‬‬ ‫ﺽ ﺍﻟﻠﱠ ‪‬ﻬﻢ‪ ‬ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟ ‪‬‬ ‫‪‬ﻭﺍ ‪‬ﺭ ‪‬‬ ‫ﱃ ‪‬ﻳ ‪‬ﻮ ِﻡ...

Více

ð - Terengganu

ð - Terengganu ‫‪‬ﻭ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﺗِﺒ ‪‬ﻌ ‪‬ﻬ ‪‬ﻢ ِﺑِﺈ ‪‬ﺣﺴ‪‬ﺎ ِﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ‪‬ﻳ ‪‬ﻮ ِﻡ ﺍﻟﺪ‪‬ﻳ ِﻦ‪.‬‬ ‫ﷲ‪ ،‬ﹶﻓ ﹶﻘ ‪‬ﺪ ﻓﹶﺎ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻱ ِﺑ‪‬ﺘ ﹾﻘﻮ‪‬ﻯ ﺍ ِ‬ ‫ﺻ ‪‬ﻴ ﹸﻜ ‪‬ﻢ ‪‬ﻭِﺇﻳ‪‬ﺎ ‪‬‬ ‫ﷲ‪،‬ﹸﺃ ‪‬ﻭ ِ‬ ‫ﷲ‪،‬ﺍﺗ...

Více

ssi.gov

ssi.gov @æa…@åíaì‚×@LåíbibÌÏ@éÛbí[email protected]åí[email protected]éjbª@a…@´mbçŠÏ@åØíŠi…@ìÛŠÏ@ÍîÛbÏ@Íí @îëŠÏ@ ta…[email protected]åË…@ LµbÈmë@ éãbzj@[email protected]òÈ튑@†Ï‰…@oî×@ðŠí…@åÌíìîÜrÏ @ìÛŠÏ@ Íí@ ÙîЍ[email protected] ŽÐÜäÌß@ oÏa…@ å×[email protected] Loí[email protected] éjbªŠ[email protected] Íí@ ΉëdŽ...

Více

Úvod do problematiky obvodů FPGA pro integrovanou výuku VUT a

Úvod do problematiky obvodů FPGA pro integrovanou výuku VUT a Knihovna je dle definice jazyka VHDL prostor, do kterého jsou kompilátorem ukládány informace o projektu a souborech, které k němu náleží. Obsahuje a umožňuje přístup k již zkompilovaným entitám, a...

Více