Operační zesilovače, komparátory

Komentáře

Transkript

Operační zesilovače, komparátory
OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE
MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001
Operaèní zesilovaèe a komparátory
Typ
operaèní zesilovaèe
operaèní zesilovaèe pøesné
pøístrojové zesilovaèe
operaèní zesilovaèe s programovatelným ziskem
operaèní zesilovaèe s pøepínatelným ziskem
komparátory
N
GBW
Uos
IQ
Ucc
poèet pinù
1, 2, 4
1, 2
1
1, 2, 6, 8
1, 2, 4
1, 2, 4
MHz
0.014 ~ 10
0.4 ~ 2
0.5 ~ 35
1 ~ 18
0.9
tPD = 45ns ~ 4ms
mV
150 ~ 7000
2 ~ 15
350 ~ 3000
275 ~ 4000
4500
5000
mA
0.6 ~ 1000
1100 ~ 3500
800
1000 ~ 1100
110
1 ~ 18
V
1.4 ~ 5.5
4.5 ~ 16
1.8 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
1.6 ~ 5.5
5, 6, 8, 14
8, 14
8
8, 14, 16
5, 8, 14
5, 8, 14, 16
B
Základní zapojení operaèních zesilovaèù
neinvertující zesilovaè
invertující zesilovaè
sèítací zesilovaè
integraèní zesilovaè
Parametry operaèních zesilovaèù a komparátorù, pouité zkratky
Uos = offset, napìtí na výstupu operaèního zesilovaèe (komparátoru), na jeho vstupu je napìtí 0 V, mìní se s teplotou a èasem.
GBW = Gain Bandwith, šíøka pásma, nejvyšší kmitoèet pøi kterém zesílení operaèního zesilovaèe poklesne o 3dB
tPD = zpodìní odezvy výstupního signálu na zmìnu vstupního signálu
IQ = klidový (quiscient) proud, odbìr z napájecího zdroje nezatíeného zesilovaèe, mìní se s teplotou.
Rail-to-Rail = schopnost operaèního zesilovaèe zpracovat signály jejich amplituda je blízká (øádovì o 10mV) napájecímu napìtí
Shutdown = vstupní pin, zmìnou úrovnì na pinu mùe být výstup operaèního zesilovaèe uveden do stavu vysoké impedance
Chip Select = vstupní pin, zmìnou úrovnì na pinu mùe být výstup operaèního zesilovaèe uveden do stavu vysoké impedance
Uref = referenèní napìtí, hodnota napìtí referenèního zdroje na èipu
PP = dvojèinný výstup
OK = výstup s otevøeným kolektorem
N = poèet shodných operaèních zesilovaèù (komparátorù) v jednom pouzdøe
Ucc = dovolený rozsah napájecího napìtí
eni = input voltage noise density, spektrální hustota vstupního napìového šumu
Objednací názvy operaèních zesilovaèù a komparátorù Microchip
. souèástka se doplòuje na sklad
# souèástka na skladì, výprodej
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
ECOM s.r.o., Zahradní 276, 517 71 Èeské Meziøíèí, tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: [email protected]
10.01
OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE
Operaèní zesilovaèe
B
Typ
GBW
IQ
Uos
Ucc
MCP 6441
MCP 6031
MCP 6033
MCP 6041
MCP 6043
MCP 6143
MCP 6141
MCP 608
MCP 606
MCP 618
MCP 616
MCP 6231
MCP 6051
MCP 6241
MCP 6061
MCP 6401
MCP 6406
MCP 6L01
MCP 6001
MCP 6071
MCP 6H01
MCP 6271
MCP 6273
MCP 6L71
MCP 601
MCP 603
MCP 6L1
MCP 6286
MCP 6281
MCP 6283
MCP 6021
MCP 6023
MCP 6291
MCP 6293
MCP 6L91
MCP 621
MCP 623
MCP 631
MCP 633
MCP 653
MCP 651
MCP 663
MCP 661
kHz
9
10
10
14
14
100
100
155
155
190
190
300
385
550
730
1000
1000
1000
1000
1200
1200
2000
2000
2000
2800
2800
2800
3500
5000
5000
10000
10000
10000
10000
10000
20000
20000
24000
24000
50000
50000
60000
60000
mA
0.5
0.9
0.9
0.6
0.6
0.6
0.6
19
19
19
19
20
30
50
60
45
60
85
140
110
135
170
170
150
230
230
200
540
445
445
1000
1000
1000
1000
850
2500
2500
2500
2500
6000
6000
6000
6000
mV
4500
150
150
3000
3000
3000
3000
250
250
150
150
5000
150
5000
150
4500
4500
5000
7000
150
3500
3000
3000
4000
2000
2000
3000
1500
3000
3000
250
250
3000
3000
4000
200
200
8000
8000
200
200
8000
8000
V
1.4 ~ 6.0
1.8 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
1.4 ~ 5.5
1.4 ~ 5.5
1.4 ~ 5.5
1.4 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
2.3 ~ 5.5
2.3 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
1.8 ~ 6.0
1.8 ~ 5.5
1.8 ~ 6.0
1.8 ~ 6.0
1.8 ~ 6.0
1.8 ~ 6.0
1.8 ~ 5.5
1.8 ~ 6.0
3.5 ~ 16
2.0 ~ 5.5
2.0 ~ 5.5
2.0 ~ 6.0
2.7 ~ 5.5
2.7 ~ 5.5
2.7 ~ 6.0
2.2 ~ 5.5
2.2 ~ 5.5
2.2 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
2.4 ~ 5.5
2.4 ~ 5.5
2.4 ~ 6.0
2.5 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
n
n
n
n
n
n
n
obj.è.
52988
10722
25416
13190
21610
21541
21551
SOT23-5
objednací název
MCP6001T -I / OT
MCP601T -I / OT
MCP6286T-E/OT
MCP6291T -E / OT
MCP6441T-E/OT
MCP6L01T-E/OT
MCP6L1T-E/OT
. souèástka se doplòuje na sklad
10.02
Rail - to - Rail
Chip
Ext
vstup výstup Select Temp
x
x
-x
x
x
-x
x
x
x
x
x
x
-x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-x
-x
x
--x
---x
x
--x
--x
x
-x
x
x
-x
x
x
-x
x
x
-x
x
x
-H
x
x
-H
x
x
-x
x
x
-x
x
x
-x
-x
-x
x
x
-x
x
x
x
x
x
x
-x
-x
-x
-x
x
x
-x
-x
-x
-x
x
x
-x
x
x
x
x
x
x
-x
x
x
x
x
x
x
-x
x
x
x
x
x
x
-x
-x
-x
-x
x
x
-x
-x
-x
x
x
-x
x
x
-x
x
x
-x
x
x
-x
-x
Poznámka
-CMRR>70dB
CMRR>70dB
--stabilní od zesílení 10
stabilní od zesílení 10
nízkošumový Ib~1pA
nízkošumový Ib~1pA
nízkošumový Ib~10nA
nízkošumový Ib~10nA
levný
-levný
-Isc~5mA
nízkošumový
nejlevnìjší
-nejlevnìjší s Vos=150mV
Isc~50mA
--levný, 0.9V/ms
--levný, 2.3V/ms
nízkošumový
------vylepšený MCP6291
kalibrace offsetu
kalibrace offsetu
--kalibrace offsetu
kalibrace offsetu
---
DIP SOIC MSOP TSSOP SOT23 SOT23 SC70 TDFN
8
---x
x
x
x
x
x
x
x
x
-x
-------x
x
-x
x
--x
x
x
x
x
x
----------
8
-x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
----x
x
x
x
x
x
x
x
-x
x
x
x
x
x
-x
-x
x
-x
x
x
8
-x
x
x
x
x
x
--x
x
x
-x
-------x
x
x
--x
-x
x
--x
x
x
---------
8
-------x
x
---------------x
x
----x
x
------------
5
S
S
-S
----S
--S, R, U
-S, R, U
-S, R, U
S
S, R, U
S, R, U
--S, R
-S, R
S, R
-S, R
S
S, R
---S, R
-R
S
----S
-S
6
----------------------S
--S
-S
---S
--S
--S
-S
--
5
S
----------U
-U
-S
-S
S
-------------------------
8
------------x
-x
----x
x
--------------x
----x
---
SOT23-6
obj.è.
objednací název
n 24881 MCP653T-E/CHY
DIP 8
obj.è.
objednací název
n 23324 MCP6291 -E / P
SOIC 8
obj.è.
objednací název
n 55792 MCP601 -I / SN
# souèástka na skladì, výprodej
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
ECOM s.r.o., Zahradní 276, 517 71 Èeské Meziøíèí , tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: s[email protected]
OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE
Operaèní zesilovaèe dvojnásobné
Typ
MCP 6442
MCP 6032
MCP 6042
MCP 6142
MCP 607
MCP 617
MCP 6232
MCP 6052
MCP 6242
MCP 6062
MCP 6402
MCP 6407
MCP 6L02
MCP 6002
MCP 6072
MCP 6H02
MCP 6272
MCP 6275
MCP 6L72
MCP 602
MCP 6L2
MCP 6282
MCP 6285
MCP 6022
MCP 6295
MCP 6292
MCP 6L92
MCP 622
MCP 625
MCP 632
MCP 635
MCP 655
MCP 652
MCP 665
MCP 662
obj.è.
n 00795
n 14393
GBW
IQ
Uos
kHz
mA
mV
9
0.45 4500
10
0.9
150
14
0.6 3000
100
0.6 3000
155
19
250
190
19
150
300
20
5000
385
30
150
550
50
5000
730
60
150
1000
45
4500
1000
60
4500
1000
85
5000
1000
140 7000
1200
110
150
1200
185 3500
2000
170 3000
2000
150 3000
2000
150 4000
2800
230 2000
2800
200 3000
5000
445 3000
5000
400 3000
10000 1000 250
10000 1000 3000
10000 1000 3000
10000 850 4000
20000 2500 200
20000 2500 200
24000 2500 8000
24000 2500 8000
50000 6000 200
50000 6000 200
60000 6000 8000
60000 6000 8000
DIP 8
objednací název
MCP6042 -I / P
MCP607 -I / P
Ucc
Rail - to - Rail Chip
Ext
V
vstup výstup Select Temp
1.4 ~ 6.0
x
x
-x
1.8 ~ 5.5
x
x
-x
1.4 ~ 6.0
x
x
--1.4 ~ 5.5
x
x
-x
2.5 ~ 5.5
-x
--2.3 ~ 5.5
-x
--1.8 ~ 5.5
x
x
-x
1.8 ~ 6.0
x
x
-x
1.8 ~ 5.5
x
x
-x
1.8 ~ 6.0
x
x
-x
1.8 ~ 6.0
x
x
-H
1.8 ~ 6.0
x
x
-H
1.8 ~ 6.0
x
x
-x
1.8 ~ 5.5
x
x
-x
1.8 ~ 6.0
x
x
-x
3.5 ~ 16
-x
-x
2.0 ~ 5.5
x
x
-x
2.0 ~ 5.5
x
x
x
x
2.0 ~ 6.0
x
x
-x
2.7 ~ 5.5
-x
-x
2.7 ~ 6.0
-x
-x
2.2 ~ 5.5
x
x
-x
2.2 ~ 5.5
x
x
x
x
2.5 ~ 5.5
x
x
-x
2.4 ~ 5.5
x
x
x
x
2.4 ~ 5.5
x
x
-x
2.4 ~ 6.0
x
x
--2.5 ~ 5.5
-x
-x
2.5 ~ 5.5
-x
x
x
2.5 ~ 5.5
-x
-x
2.5 ~ 5.5
-x
x
x
2.5 ~ 5.5
-x
x
x
2.5 ~ 5.5
-x
-x
2.5 ~ 5.5
-x
x
x
2.5 ~ 5.5
-x
-x
SOIC 8
obj.è.
objednací název
n 53222 MCP6002 -I / SN
n 48229 MCP602 -I / SN
n 54663 MCP6042 -I / SN
n 25417 MCP6062-E/SN
n 02848 MCP607 -I / SN
n 02224 MCP6142 -I / SN
n 23325 MCP632-E/SN
n 24879 MCP6402-E/SN
n 21576 MCP6H02-E / SN
Poznámka
DIP SOIC MSOP TSSOP TDFN DFN DFN MSOP
8
8
8
8
8
8
10
10
-x
x
-x
----x
x
-----x
x
x
-----x
x
x
-----x
x
-x
----x
x
x
-----x
x
x
------x
--x
---x
x
x
------x
--x
----x
--x
----x
-------x
x
-----x
x
x
------x
--x
----x
--x
---x
x
x
-----x
x
x
------x
x
-----x
x
-x
-----x
x
-----x
x
x
-----x
x
x
-----x
x
-x
----x
x
x
-----x
x
x
------x
x
------x
---x
--------x
x
-x
---x
--------x
x
------x
x
-x
---x
-------x
x
-x
---x
---
-CMRR>70dB
-stabilní od zesílení 10
nízkošumový Ib~1pA
nízkošumový Ib~10nA
levný
-levný
-Isc~5mA
nízkošumový
nejlevnìjší
-nejlevnìjší s Vos=150mV
Isc~50mA
--levný, 0.9V/ms
-levný, 2.3V/ms
-----levný
kalibrace offsetu
kalibrace offsetu
---kalibrace offsetu
kalibrace offsetu
-MSOP 8
obj.è.
objednací název
n 13327 MCP6285 -E / MS
n 16615 MCP6L02T-E/MS
n 14774 MCP6L2T-E/MS
Operaèní zesilovaèe ètyønásobné
Typ
MCP 6444
MCP 6034
MCP 6044
MCP 6144
MCP 609
MCP 619
MCP 6234
MCP 6054
MCP 6244
MCP 6064
MCP 6409
MCP 6404
MCP 6L04
MCP 6004
MCP 6074
MCP 6H04
MCP 6274
MCP 6L74
MCP 604
MCP 6L4
MCP 6284
MCP 6024
MCP 6294
MCP 6L94
MCP 624
MCP 629
MCP 659
MCP 654
MCP 669
MCP 664
GBW
kHz
9
10
14
100
155
190
300
385
550
730
1000
1000
1000
1000
1200
1200
2000
2000
2800
2800
5000
10000
10000
10000
20000
20000
50000
50000
60000
60000
IQ
mA
0.45
0.9
0.6
0.6
19
19
20
30
50
60
60
45
85
140
110
135
170
150
230
200
445
1000
1000
850
2500
2500
6000
6000
6000
6000
Uos
mV
4500
150
3000
3000
250
150
5000
150
5000
150
4500
4500
5000
7000
150
3500
3000
4000
2000
3000
3000
250
3000
4000
200
200
200
200
8000
8000
Ucc
Rail - to - Rail Chip
Ext
Poznámka
DIP SOIC TSSOP QFN
V
vstup výstup Select Temp
14
14
14
16
1.4 ~ 6.0
x
x
-x
--x
x
-1.8 ~ 5.5
x
x
-x
CMRR>70dB
-x
x
-1.4 ~ 5.5
x
x
---x
x
x
-1.4 ~ 5.5
x
x
-x
stabilní od zesílení 10 x
x
x
-2.5 ~ 5.5
-x
--nízkošumový Ib~1pA
x
x
x
-2.3 ~ 5.5
-x
--nízkošumový Ib~10nA x
x
x
-1.8 ~ 5.5
x
x
-x
levný
x
x
x
-1.8 ~ 6.0
x
x
-x
--x
x
-1.8 ~ 5.5
x
x
-x
levný
x
x
x
-1.8 ~ 6.0
x
x
-x
--x
x
-1.8 ~ 6.0
x
x
-H
nízkošumový
-x
--1.8 ~ 6.0
x
x
-H
Isc~5mA
-x
x
-1.8 ~ 6.0
x
x
-x
nejlevnìjší
-x
x
-1.8 ~ 5.5
x
x
-x
-x
x
x
-1.8 ~ 6.0
x
x
-x
--x
x
-3.5 ~ 16
-x
-x
Isc~50mA
-x
x
-2.0 ~ 5.5
x
x
-x
-x
x
x
-2.0 ~ 6.0
x
x
-x
-x
x
-levný, 0.9V/ms
2.7 ~ 5.5
-x
-x
-x
x
x
-2.7 ~ 6.0
-x
-x
-x
x
-levný, 2.3V/ms
2.2 ~ 5.5
x
x
-x
-x
x
x
-2.5 ~ 5.5
x
x
-x
-x
x
x
-2.4 ~ 5.5
x
x
-x
-x
x
x
-2.4 ~ 6.0
x
x
-x
levný
-x
x
-2.5 ~ 5.5
-x
-x
kalibrace offsetu
-x
x
-2.5 ~ 5.5
-x
x
x
kalibrace offsetu
---x
2.5 ~ 5.5
-x
x
x
kalibrace offsetu
---x
2.5 ~ 5.5
-x
-x
--x
x
-2.5 ~ 5.5
-x
x
x
----x
2.5 ~ 5.5
-x
-x
kalibrace offsetu
-x
x
--
. souèástka se doplòuje na sklad
# souèástka na skladì, výprodej
SOIC 14
obj.è.
objednací název
# 02249 MCP6044-I/SL
n 17846 MCP6L04T-E/SL
n 21561 MCP6L4-E/SL
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
ECOM s.r.o., Zahradní 276, 517 71 Èeské Meziøíèí, tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: [email protected]
10.03
B
OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE
Operaèní zesilovaèe pøesné
Typ
B
N
TC 7652
MCP 6V03
MCP 6V01
MCP 6V06
MCP 6V08
MCP 6V28
MCP 6V26
TC 7650
MCP 6V02
MCP 6V07
TC 913ACPA
TC 913BCPA
MCP 6V27
GBW
MHz
0.4
1.3
1.3
1.3
1.3
2
2
2
1.3
1.3
1.5
1.5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
IQ
mA
3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.6
0.6
3,5
0.3
0.3
0.85
1.1
0.6
Uos
mV
5
2
2
3
3
2
2
5
2
3
15
30
2
DUos
mV/K
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.15
0.30
0.05
eni
Ucc
V
5.0 ~ 16
1.8 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
2.3 ~ 5.5
2.3 ~ 5.5
4.5 ~ 16
1.8 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
7 ~ 16
7 ~ 16
2.3 ~ 5.5
nV / Ö Hz
-120
120
82
82
50
50
-120
82
--50
Rail - to - Rail
vstup
výstup
-x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-x
x
x
x
x
----x
x
Chip
Select
-x
--x
x
--------
Ext
Temp
-x
x
x
x
x
x
-x
x
--x
pouzdra
DIP8, DIP14
SOIC8
SOIC8, 2x3TDFN8
SOIC8, 2x3TDFN8
SOIC8, 2x3TDFN8
SOIC8, MSOP8,2x3TDFN8
SOIC8, MSOP8,2x3TDFN8
DIP8, DIP14
SOIC8, 4x4DFN8
SOIC8, 4x4DFN8
DIP8
DIP8
SOIC8, MSOP8,2x3TDFN8
SOIC 8
obj.è.
objednací název
n 11911 MCP6V02-E/SN
n 24880 MCP6V28-E/SN
Pøístrojové zesilovaèe
Typ
MCP 6N11-001
MCP 6N11-002
MCP 6N11-005
MCP 6N11-010
MCP 6N11-100
N GBW (typ)
MHz
1
0.5
1
1
1
2.5
1
5
1
35
eni
Uos (max) DUos CMRR (min)
GMIN
mV
mV/K
dB
V/V
nV / Ö Hz
3
90
70
950
1
2
45
78
475
2
0.85
18
80
190
5
0.5
9
81
95
10
0.35
2.7
88
35
100
IQ
mA
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
Ucc
V
1.8-5.5
1.8-5.5
1.8-5.5
1.8-5.5
1.8-5.5
Rail - to - Rail
vstup
výstup
x
X
x
X
x
X
x
X
x
X
Chip
Select
x
x
x
x
x
Ext
Temp
x
x
x
x
x
pouzdra
SOIC8, 2x3TDFN8
SOIC8, 2x3TDFN8
SOIC8, 2x3TDFN8
SOIC8, 2x3TDFN8
SOIC8, 2x3TDFN8
SOIC 8
obj.è.
objednací název
n 25415 MCP6N11-002E/SN
n 25414 MCP6N11-010E/SN
n 25413 MCP6N11-100E/SN
Operaèní zesilovaèe s programovatelným ziskem, sbìrnice SPI
Typ
N
MCP 6S21
MCP 6S22
MCP 6S26
MCP 6S28
MCP 6S91
MCP 6S92
MCP 6S93
1
2
6
8
1
2
2
GBW
MHz
2 ~ 12
2 ~ 12
2 ~ 12
2 ~ 12
1 ~ 18
1 ~ 18
1 ~ 18
IQ
mA
1,1
1,1
1,1
1,1
1
1
1
Uos
mV
275
275
275
275
4000
4000
4000
Zisk
kroky
8
8
8
8
8
8
8
Ucc
V
2.5 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
2.5 ~ 5.5
Rail - to - Rail
vstup
výstup
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Shut
Down
x
x
x
x
x
x
x
Ext
Temp
----x
x
x
pouzdro
DIP8, SOIC8, MSOP8
DIP8, SOIC8, MSOP8
DIP14, SOIC14, TSSOP14
DIP16, SOIC16
DIP8, SOIC8, MSOP8
DIP8, SOIC8, MSOP8
MSOP10
Operaèní zesilovaèe s pøepínatelným ziskem
Typ
MCP 6G01
MCP 6G03
MCP 6G02
MCP 6G04
N
1
1
2
4
GBW
MHz
0.9
0.9
0.9
0.9
pouzdro
SOT23-5
SOT23-6
SOT23-6
IQ
mA
110
110
110
110
kód
OT
OT
Uos
mV
4500
4500
4500
4500
A
1.2
1.2
Zisk
úroveò
1,10,50
1,10,50
1,10,50
1,10,50
D
2.95
2.95
Ucc
V
1.8 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
E
2.80
2.80
---
Rail - to - Rail Shut
Ext
vstup výstup Down Temp SOT23 5 SOIC 8 SOIC 14
x
x
-x
S, R, U
x
-x
x
x
x
-x
-x
x
-x
-x
-x
x
-x
--x
MSOP 8 TSSOP 14
x
-x
-x
--x
balení
3000
3000
pouzdra SOT23-5R a SOT23-5U mají shodné rozmìry
a liší se zapojením vývodù
pouzdro
SC70-5
kód
LT
A
0.95
D
2.0
E
2.1
--
balení
3000
kód
MD
A
0.90
D
4.0
H
4.0
91
SC70-5
pouzdro
4x4 DFN 8
. souèástka se doplòuje na sklad
10.04
balení
3300
# souèástka na skladì, výprodej
4x4 DFN 8
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
ECOM s.r.o., Zahradní 276, 517 71 Èeské Meziøíèí , tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: [email protected]
O. ZESILOVAÈE, KOMPARÁTORY
Komparátory
Typ
tPD
ms
MCP 6541
4
MCP 6543
4
MCP 6546
4
MCP 6548
4
MCP 6561
0.045
MCP 6566
0.045
MCP 65R41
4
MCP 65R46
4
IQ
mA
0.6
0.6
0.6
0.6
100
100
2.5
2.5
Uos
mV
1.5
1.5
1.5
1.5
3.0
3.0
3
3
Ucc
V
1.6 ~ 5.5
1.6 ~ 5.5
1.6 ~ 5.5
1.6 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
Rail - to - Rail
vstup výstup
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
výstup
PP
PP
OK
OK
PP
OK
PP
OK
Shut
Ext
Down Temp
-x
x
x
-x
x
x
-x
-x
-x
-x
Poznámka
------volitelnì Uref=1.2V; 2.4V
volitelnì Uref=1.2V; 2.4V
DIP
8
x
x
x
x
-----
SOIC MSOP SOT23 SC70 SOT23
8
8
5
5
6
x
x
R, U
x
-x
x
---x
x
R, U
x
-x
x
-----R, U
x
---R, U
x
-----x
----x
SOT23-5
obj.è.
objednací název
n 23326 MCP6546T -E / OT
B
Komparátory dvojnásobné
Typ
MCP 6542
MCP 6547
MCP 6562
MCP 6567
tPD
ms
4
4
0.045
0.045
IQ
mA
0.6
0.6
100
100
Uos
mV
1.5
1.5
3.0
3.0
Ucc
V
1.6 ~ 5.5
1.6 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
Rail - to - Rail výstup Shut
Ext
vstup výstup
Down Temp
x
x
PP
-x
x
x
OK
-x
x
x
PP
-x
x
x
OK
-x
DIP8
x
x
---
SOIC8
x
x
x
x
MSOP8
x
x
x
x
S0IC 8 (150")
obj.è.
objednací název
n 10725 MCP6542 -I / SN
n 21562 MCP6562-E /SN
Komparátory ètyønásobné
Typ
MCP 6544
MCP 6549
MCP 6564
MCP 6569
tPD
ms
4
4
0.045
0.045
IQ
mA
0.6
0.6
100
100
Uos
mV
1.5
1.5
3.0
3.0
Ucc
V
1.6 ~ 5.5
1.6 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
1.8 ~ 5.5
pouzdro
MSOP 8
TSSOP 8
TSSOP 14
MSOP 8
Rail - to - Rail výstup
vstup výstup
x
x
PP
x
x
OK
x
x
PP
x
x
OK
kód
MS
ST
ST
TSSOP 8
A
1.1
1.1
1.1
D
3.0
3.0
5.0
Uref
V
-----
E
3.0
4.4
4.4
Shut
Ext
Down Temp
-x
-x
-x
-x
H
4.9
6.4
6.4
e
0.65
0.65
0.65
DIP14
x
x
---
SOIC14
x
x
x
x
TSSOP14
x
x
x
x
balení
100
2500
100
3300
96
2500
TSSOP 14
SOIC8 (150")
DIP 8
SOIC 14
DIP 14
pouzdro
DIP 8
DIP 14
DIP 16
kód
P
P
P
A
3.9
3.9
3.9
D
9.4
19.1
19.1
. souèástka se doplòuje na sklad
E
7.62
7.62
7.62
balení
60
30
30
pouzdro
SOIC 8 (150")
SOIC 14
SOIC 16
# souèástka na skladì, výprodej
kód
SN
SL
SL
A
1.4
1.4
1.4
D
4.9
8.7
9.9
E
3.9
3.9
3.9
H
6.0
6.0
6.0
balení
100
3300
57
2600
50
2600
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
ECOM s.r.o., Zahradní 276, 517 71 Èeské Meziøíèí, tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: [email protected]
10.05
ZESILOVAÈE, KOMPARÁTORY
Operaèní zesilovaèe
obj. název
n
n
n
n
n
n
n
n
LM 741 CN
OP 07 CP
TL 061 CP
TL 071 CN
UA 741 CN
OP 07C D SMD
TL 071 CD SMD
TLC 271 CD SMD
Komparátory
GBW
Ucc
MHz
1
0.4
1
3
1
0.4
3
2.2
V
±15
±3 ~ ±18
±9 ~ ±15
±9 ~ ±15
±15
±3 ~ ±18
±9 ~ ±15
±3 ~ ±16
pracovní pouzdro
teplota
°C
0 ~ +70
DIP 8
0 ~ +70
DIP 8
0 ~ +70
DIP 8
0 ~ +70
DIP 8
0 ~ +70
DIP 8
0 ~ +70
SO 8
0 ~ +70
SO 8
0 ~ +70
SO 8
obj. název
n LM 311 N
MAX 931 CPA
LM 211 D SMD
n LM 311 D SMD
B
obj. název
n LM 2904 N
n LM 358 N
LT 1013 CN8
n MC 1458 P
n TL 062 CN
n TL 072 CN
n TL 082 CN
TL 082 I N
TLC 272 CP
TLC 27L2 AIP
n LM 258 D SMD
n LM 2904 D SMD
n LM 358 D SMD
n TL 062 CDT SMD
n TL 062 I D SMD
n TL 072 CD SMD
n TL 072 I D SMD
TL 082 CD SMD
n TLC 272 CD SMD
n TLC 27L2CDSMD
TLC 27L2 IDSMD
GBW
Ucc
MHz
1.3
1
1
1
1
3
3
3
2.2
V
±1.5 ~ ±15
±1.5 ~ ±16
±2 ~ ±20
±15
±9 ~ ±15
±9 ~ ±15
±9 ~ ±15
±9 ~ ±15
±3 ~ ±16
±3 ~ ±16
±1.5 ~ ±16
±1.5 ~ ±15
±1.5 ~ ±16
±9 ~ ±15
±9 ~ ±15
±9 ~ ±15
±9 ~ ±15
±9 ~ ±15
±3 ~ ±16
±3 ~ ±16
±3 ~ ±16
1
1.3
1
1
1
3
3
3
2.2
pracovní pouzdro
teplota
°C
-40 ~ +85 DIP 8
0 ~ +70
DIP 8
0 ~ +70
DIP 8
0 ~ +70
DIP 8
0 ~ +70
DIP 8
0 ~ +70
DIP 8
0 ~ +70
DIP 8
-40 ~ +85 DIP 8
0 ~ +70
DIP 8
-40 ~ +85 DIP 8
-25 ~ +85 SO 8
-40 ~ +85 SO 8
0 ~ +70
SO 8
0 ~ +70
SO 8
-40 ~ +85 SO 8
0 ~ +70
SO 8
-40 ~ +85 SO 8
0 ~ +70
SO 8
0 ~ +70
SO 8
0 ~ +70
SO 8
-40 ~ +85 SO 8
pracovní pouzdro
teplota
V
°C
±1.7 ~ ±15 0 ~ +70
DIP 8
±1.25 ~ ±5 0 ~ +70
DIP8
±1.7 ~ ±15 -25 ~ +85 SO 8
±1.7 ~ ±15 0 ~ +70
SO 8
Ucc
Komparátory dvojnásobné
obj. název
Operaèní zesilovaèe dvojnásobné
tPD
ms
0.2
12
0.2
0.2
n
n
n
n
LM 2903 N
LM 393 P
LM 2903 D SMD
LM 393 D SMD
tPD
Ucc
ms
1.3
1.3
1,3
1.3
V
±1 ~ ±18
±1 ~ ±18
±1 ~ ±18
±1 ~ ±18
pracovní pouzdro
teplota
°C
-40 ~ +85 DIP 8
0 ~ +70
DIP 8
-40 ~ +85 SO 8
0 ~ +70
SO 8
Komparátory ètyønásobné
obj. název
LM 2901 N
n LM 339 N
n LM 339 D SMD
tPD
Ucc
ms
1.3
1.3
1,3
V
±1 ~ ±18
±1 ~ ±18
±1 ~ ±18
P
Ucc
W
0.325
V
+4 ~ +12
pracovní pouzdro
teplota
°C
-40 ~ +85 DIP 14
0 ~ +70 DIP 14
0 ~ +70
SO 14
Zesilovaèe audio
obj. název
LM 386N -1
pracovní pouzdro
teplota
°C
0 ~ +70
DIP 8
Operaèní zesilovaèe ètyønásobné
obj. název
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
MHz
1.3
1
1
3
3
1.3
1
1
1
3
3
2.2
LM 2902 N
LM 324 N
TL 064 CN
TL 074 CN
TL 084 CN
LM 2902 D SMD
LM 324 DT SMD
TL 064 CD SMD
TL 064 I D SMD
TL 074 CD SMD
TL 084 CD SMD
TLC 274 CD SMD
. souèástka se doplòuje na sklad
10.06
GBW
pracovní
teplota
V
°C
±1.5 ~ ±15 -40 ~ +85
±1.5 ~ ±16 0 ~ +70
±9 ~ ±15
0 ~ +70
±9 ~ ±15
0 ~ +70
±9 ~ ±15
0 ~ +70
±1.5 ~ ±15 -40 ~ +85
±1.5 ~ ±16 0 ~ +70
±9 ~ ±15
0 ~ +70
±9 ~ ±15 -40 ~ +85
±9 ~ ±15
0 ~ +70
±9 ~ ±15
0 ~ +70
±3 ~ ±16
0 ~ +70
Ucc
pouzdro
DIP 14
DIP 14
DIP 14
DIP 14
DIP 14
SO 14
SO 14
SO 14
SO 14
SO 14
SO 14
SO 14
# souèástka na skladì, výprodej
Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
ECOM s.r.o., Zahradní 276, 517 71 Èeské Meziøíèí , tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Plexisklo

Plexisklo signmaking, světelné reklamy reklamní poutače, stojany, nápisy, plastická písmena atiky a totemy čerpacích stanic reklamní účely zasklívání budov, přístřešků a nástupišť obloukové zasklení staveb b...

Více

Interfejsové obvody

Interfejsové obvody n 19823 MCP2200EV-VCP

Více

1 Návrh elektroniky v programu KiCAD

1 Návrh elektroniky v programu KiCAD Při dvojím kliknutí na referenci součástky, nebo její hodnotu se objeví okno, kde je možno daný parametr modifikovat. Pokud se daný parametr překrývá s jiným parametrem nebo tělem součástky, objeví...

Více

Pokud si chcete přečíst kompletní tiskovou zprávu

Pokud si chcete přečíst kompletní tiskovou zprávu trochu nekonvenční. Dezény zemědělských pneumatik mají poměrně jednoznačnou vizuální identitu, protože se obecně skládají z žeber seřazených do řad ve tvaru písmene V. Je ale tento tradiční tvar ne...

Více

Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR)

Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR) hlavní charakteristiky mikroprocesorů s redukovanou instrukční sadou (RISC). Rodinu mikrokontrolérů AVR je možno rozdělit celkem na tři podskupiny:

Více

6 h LE MOST 2006 závod

6 h LE MOST 2006 závod Carbonia racing a tuning

Více

D - Eaton Elektrotechnika sro

D - Eaton Elektrotechnika sro Rozhraní pro pamìt‘ovou kartu nebo pro pøipojení PC Výstupy Displej

Více

Č K S eská ontaktologická polečnost

Č K S eská ontaktologická polečnost hlasy rozhodnou o nejlepším snímku. 6. Vítězové fotosoutěže budou veřejně vyhlášeni a oceněni přímo v průběhu slavnostního večera, 7. 11. 2015. 7. Pokud se fotosoutěže zúčastní i členové rady ČKS n...

Více