výroční zpráva 2013 - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Komentáře

Transkript

výroční zpráva 2013 - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
výroční zpráva 2013
centrum pro výzkum
toxických látek
v prostředí
UČIT SE
OBJEVOVAT
OVĚŘOVAT
APLIKOVAT
2013
obsah
kapitola první
úvodní slovo
7
kapitola druhá
organizační a řídicí struktura centra
11
kapitola třetí
finanční zdroje
15
kapitola čtvrtá
výzkumná infrastruktura
19
kapitola pátá
personální struktura
23
kapitola šestá
výuka
29
kapitola sedmá
věda a výzkum
33
kapitola osmá
publikační činnost
37
kapitola devátá
nejsme lhostejní
41
kapitola desátá
evaluace
45
kapitola jedenáctá
závěrem
51
kapitola dvanáctá
zkratky
55
kapitola třináctá
přílohy
61
kapitola první
úvodní slovo
Výroční zpráva, kterou držíte v ruce, přináší přehled o životě Centra pro
výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity v roce 2013, ve čtvrtém roce jeho existence.
Centrum bylo ustaveno 1. března 2010 za podpory projektu CETOCOEN
(CZ.1.05/2.1.00/01.0001) Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace prioritní osy 2 (OP VaVpI). Ve své činnosti ovšem navazuje na své
předchůdce: Katedru ochrany a tvorby životního prostředí PřF MU, založenou v listopadu roku 1983, a Výzkumné centrum pro chemii životního
prostředí a ekotoxikologii, do kterého se původní katedra transformovala
v roce 1994. Chronologický přehled událostí, které ovlivnily dnešní podobu
Centra RECETOX od roku 1983 uvádí příloha této zprávy.
Rok 2013 představoval významný milník v životě Centra hned z několika
důvodů. Jedním z nich bylo právě třicáté výročí jeho založení, vítaná
příležitost k oslavě i setkávání. Na jaře jsme uspořádali tradiční mezinárodní konferenci Ovzduší. Slavili jsme na 4. kostýmovaném bále RECETOX.
Na předvánočním Dnu otevřených dveří Centra přivítali bývalé kolegy
i spolupracovníky. Do další dekády vykročilo Centrum pod novým vedením,
dlouhodobého ředitele Centra prof. RNDr. Ivana Holoubka, CSc., vystřídala
na podzim v této funkci prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Rok 2013 byl zároveň posledním rokem realizace projektu CETOCOEN.
Bylo třeba dostát všem realizačním i výzkumným závazkům a vytvořit co
nejlepší podmínky pro následující
pětileté období udržitelnosti.
V souvislosti s ukončením projektu CETOCOEN prošlo Centrum
v tomto roce úspěšně mezinárodní
evaluací. Dokončoval se ale i první
z projektů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřený na zvýšení kvality výuky
a několik výzkumných projektů 7. rámcového programu EU (7.RP).
byl to dobrý rok
Kdykoli ale něco končí, něco nového začíná a je třeba na to být připraven.
Zlepšování kvality výzkumu i mezinárodního postavení Centra stojí
zejména na kvalitě vědeckých i realizačních týmů. V roce 2013 nabídl
nový projekt SOMOPRO příležitost nastartovat v Centru vlastní výzkum
jednomu zahraničnímu vědci, Projekt OP VK, kterým MU podporuje nové
talentované postdoktorandy, přivedl do Centra další tři nové zahraniční
pracovníky. V závěru roku 2013 získalo Centrum již desátý projekt vědy
a výzkumu Evropské unie – 7.RP Solutions. Nejdůlěžitějším projektovým
úspěchem Centra bylo ovšem schválení pětiletého projektu Národního
programu udržitelnosti.
Vědeckým pracovníkům se během celého roku dařilo publikovat své
vědecké výsledky v prestižních mezinárodních časopisech (včetně dvou
článků v Chemical Reviews) i předávat je dále potenciálním uživatelům.
Velkým úspěchem bylo získání dalšího projektu smluvního výzkumu
pro Program OSN pro životní prostředí (UNEP) na výstavbu celosvětové
elektronické databáze a webového portálu pro druhý celosvětový sběr dat
o perzistentních organických látkách v prostředí. Centrum v roce 2013
představilo také nový internetový portál představující jihomoravská data
Evropské dlouhodobé studie těhotenství a dětství (ELSPAC), za kterou
převzalo zodpovědnost.
9
kapitola druhá
organizační a řídicí struktura
centra
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (REsearch CEntre for TOXic compounds in the environment, RECETOX) je samostatným ústavem Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity. Aktuální organizační strukturu centra RECETOX
s integrovanou řídící strukturou ukazuje organigram v příloze 1.
V čele centra RECETOX stojí ředitelka, jejíž zodpovědnosti a pravomoci jsou dány
Statutem a Organizačním řádem Přírodovědecké fakulty MU. Je zodpovědná zejména
za dlouhodobou strategii Centra, personální politiku, kvalitu pedagogické a výzkumné
činnosti a hospodaření Centra. Centrum operativně řídí prostřednictvím Výkonné
rady, kterou tvoří její zástupci pro pedagogickou a výzkumnou činnost, pro ekonomiku
a technický provoz, dále pak koordinátorka výzkumné infrastruktury a ředitelka
aplikačních center. Současné složení rady je uvedeno v příloze 1.
Výzkumná činnost Centra probíhá ve dvanácti pracovních
skupinách sdružených do čtyř vědeckých programů:
1. environmentální chemie a modelování
2. organická fotochemie a supramolekulární chemie
3. proteinové inženýrství
4. ekotoxikologie
V souladu se svým Organizačním řádem je Centrum organizačně členěno do čtyř vědeckých programů, tří centrálních pracovišť výzkumné infrastruktury a dvou aplikačních
center. Všechny výzkumné a aplikační jednotky podporuje kvalitně vystavěná manažerská struktura.
Vedoucí vědeckých programů zasedají v dalším poradním orgánu ředitelky Centra –
Kolegiu, které se během roku rovněž schází ve standardním i v rozšířeném složení.
Složení Kolegia v obou formách uvádí příloha 1.
Výzkumná infrastruktura je efektivně rozdělena mezi jednotlivé
týmy, zčásti pak centralizována ve třech centrálních pracovištích
(core facilities):
1. stopové analytické laboratoře
2. informační systém genasis
3. epidemiologická databáze dlouhodobé studie elspac
Výzkumná infrastruktura RECETOX je od roku 2010 zařazena do České cestovní mapy
výzkumných infrastruktur. Podporuje vědecké programy, realizuje vlastní výzkumné
projekty, ale je také volně přístupná mezinárodní vědecké komunitě v režimu otevřený
přístup – „open access“.
Národní centrum pro toxické látky a Regionální centrum Stockholmské úmluvy pro
budování kapacit a přenos technologií jsou dvě implementační agentury Centra, které
využívají výstupů z vědeckých programů i výzkumné infrastruktury a zprostředkovávají spolupráci se zainteresovanými partnery od průmyslu až po státní správu, praktickou aplikaci výzkumných výsledků a efektivní využití přístrojové a personální kapacity
Centra.
13
kapitola třetí
finanční zdroje
Struktura zdrojů financování Centra v letech 2009–2013 je zachycena v následujícím obrázku 1 (pouze neinvestiční prostředky, Kč). V roce 2013 hospodařilo Centrum
s více než 180 mil. Kč neinvestic, což je více než trojnásobná částka ve srovnání
s rokem 2009. Nárůst rozpočtů od roku 2010 souvisí částečně s realizací projektu
OP VaVpI CETOCOEN a dvou projektů OP VK. Z grafu je ovšem patrné, že projekty
operačních programů jsou zodpovědné pouze za polovinu nárůstu, zatímco druhá
polovina souvisí s rostoucí efektivitou získávání prostředků z ostatních zdrojů.
Část neinvestičních prostředků OP VaVpI v posledních dvou letech představuje
neinvestiční náklady stavby a vybavení nového pavilonu, tedy jednorázový náklad,
který se v dalších letech nebude opakovat. K neinvestičním prostředkům je třeba
dále připočíst prostředky investiční, které se v době realizace projektu OP VaVpI
pohybovaly mezi 100 a 200 mil. Kč ročně (opět převážně na výstavbu a vybavení
pavilonu).
200 000 000
jiné zdroje
OP VK
OP VaVpI
mezinárodní smluvní výzkum
národní smluvní výzkum
mezinárodní projekty
národní projekty
institucionální podpora
specifický výzkum studentů
institucionální podpora
rozdělovaná podle metodiky RVVI
institucionální podpora
výzkumný záměr INCHEMBIOL
institucionální podpora
příspěvek na vzdělávací činnost
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Obrázek 1 Zdroje financování Centra v letech 2009–2013 (pouze neinvestiční prostředky, Kč)
Pokud jde o složení zdrojů, připadlo Centru v roce 2013 téměř 24,6 mil. Kč institucionálního příspěvku na vzdělávací činnost, který sloužil k zajištění výuky. Dalších
6,3 mil. Kč institucionální podpory získalo Centrum cestou projektů specifického
výzkumu Ph.D. studentů. Tyto dva příspěvky tvořily v roce 2013 13,1 % a 21,8 %
celkových příjmů Centra. Výzkumná činnost Centra dále byla z institucionálních
prostředků podpořena částkou 40,9 mil. Kč. Celková institucionální podpora v roce
2013 tedy činila vice než 70 mil. Kč.
Dalších 44 mil. Kč získalo Centrum v roce 2013 z účelových prostředků a smluvního
výzkumu, z toho 24 mil. Kč z národních projektů (7 mil. Kč rozvoj výzkumné infrastruktury), 12 mil. Kč z mezinárodních projektů, 3,5 mil. Kč z národního a 4,6 mil.
Kč z mezinárodního smluvního výzkumu (vzhledem k charakteru výzkumu
pochází většina smlu vního výzkumu Centra z veřejného sektoru).
Skladba zdrojů mimo operační programy se skládala z 62 % institucionálních
prostředků, 20 % národních a 10 % mezinárodních účelových prostředků
a 8 % smluvního výzkumu. Účelové prostředky z národních a mezinárodních zdrojů
se získávají v poměru 2 : 1 a národní a mezinárodní smluvní výzkum v poměru 1 : 1.
Neinvestiční prostředky OP VaVpI činily 55,9 mil. Kč a částkou 17,7 mil. Kč byl
z prostředků OP VK podpořen rozvoj lidských zdrojů Centra.
17
kapitola čtvrtá
výzkumná infrastruktura
Infrastruktura RECETOX poskytuje zázemí pro základní i aplikovaný
výzkum vědeckým programům Centra, laboratorním i terénním experimentům i dlouhodobým monitorovacím programům. Skládá ze tří centrálních jednotek – Stopové analytické laboratoře, informačního systému
GENASIS a epidemiologické databáze dlouhodobé studie ELSPAC.
Přístrojové vybavení infrastruktury Centra je rozděleno mezi tři výše
uvedené jednotky i do jednotlivých vědeckých programů. Podrobný
přehled přístrojové instrumentace dostupné ve výzkumné infrastruktuře
RECETOX a umístění jednotlivých přístrojů je podrobně uvedeno v brožuře Centra RECETOX a rovněž na stránkách výzkumné infrastruktury
www.recetox.muni.cz/RI.
V roce 2013 byla investicí téměř 30 mil. Kč výzkumná infrastruktura
dále posílena o tato nová zařízení:
▶ Fluorodetekční cytometr pro analýzu buněčných kultur
▶ HPLC systém pro analýzy fotochemických degradačních produktů
(DAD a FLD)
▶ Kapalinový chromatograf – HPLC
▶ Kontinuální měření koncentrací TSP, PM10, PM4, PM2.5 a PM1
(počet částic) rozptylem bílého světla
▶ Monitorovací stanice prašného aerosolu. Kontinuální měření
koncentrace PM2.5
▶ Skenovací cytometr,cytometrické analýzy v mikrodeskovém
provedení
▶ Termální desorpce pro GC (SBSE)
▶ Poloautomatický systém čištění vzorků
▶ Kaskádový impaktor pro separaci nano-částic včetně pumpy
▶ OC/EC analyzátor (TOT/TOR) pro analýzu organického a elementárního uhlíku
▶ Zařízení pro zrychlenou extrakci vzorků rozpouštědly
▶ Elektrický dermatom na přípravu kožních štěpů, včetně náhradních čepelí
▶ Gelová permeační chromatografie
▶ Kalibrovaný zobrazovací denzitometr pro analýzu a vyhodnocování gelů
▶ Biologický termostat (se sycením CO₂) a bez sycení CO₂
▶ Systém pro kvantitativní real-time PCR v mikrodeskovém
provedení
▶ Systém pro high-throughput SPE v přetlakovém uspořádání umožňující zpracování 96jamkového formátu
▶ Inverzní mikroskop pro rutinní sledování buněk v průběhu
kultivace
▶ PCR box pro DNA a RNA dekontaminaci pracovního prostředí
▶ Zařízení na výrobu ultračisté vody milliQ kvality pro in vitro
biologii a molekulární biologii
▶ Nízkoobjemový vzorkovač ovzduší
▶ Vysokoobjemový vzorkovač ovzduší
▶ Multiparametrická monitorovací sonda pro vzorkování vody
▶ Přístroj na řízené odpařování vzorků
▶ Extrakční systém pro vzorky půd a bioty
▶ Zařízení na nízkoztrátové řízené odpařování rozpouštědel
ze vzorků
▶ Lyofilizátor – šetrné sušeni vzorků sublimací
▶ Univerzální extrakční systém
20
využití infrastruktury
Přibližně 20 % kapacity výzkumné infrastruktury
je k dispozici externím uživatelům, přičemž
většina zájemců o využití infrastruktury je zahraničních. Pocházejí většinou z pracovišť spolupracujících při řešení mezinárodních výzkumných
projektů, ale i z nových institucí, průmyslových
partnerů, státní a regionální správy.
Celkově bylo v roce 2013 podáno 29 žádostí o přístup k výzkumné infrastruktuře Centra RECETOX
formou „open access“. Na základě posouzení
vědeckého přínosu, rozsahu času a nákladů pokrývajících otevřený přístup na velkou infrastrukturu
bylo kladně rozhodnuto u 75 % podaných návrhů
projektů. V roce 2013 tak pracovalo nebo se
v infrastruktuře školilo na speciální techniky 22
vědců (z toho 19 zahraničních), kteří jsou zaměstnanci jiných výzkumných organizací a v Centru
odpracovali celkem 28,95 člověkoměsíců. 90 %
z nich bylo z univerzit a 10 % z vědeckovýzkumných institucí.
Dále využívalo velkou infrastrukturu a v roce
2013 zpracovávalo v Centru své bakalářské práce
celkem 19 studentů, diplomové práce celkem
53 studentů a dizertační práce celkem 85 studentů
doktorského studia, z nichž 24 Ph.D. studenti jsou
v kombinované formě studia.
Během roku 2013 infrastruktura organizovala 10
odborných konferencí, workshopů a seminářů
(z toho 6 mezinárodních), které přivedly do Centra
přibližně 380 lidí, zahraničních i českých vědců.
Seznam akcí za rok 2013 je uveden v příloze 7.
21
kapitola pátá
personální struktura
V roce 203 pracovalo v Centru RECETOX celkem
154 osob zaměstnaných na 120,05 plných úvazků
(full time equivalent, FTE) s věkovým průměrem
34,5 let. Úplný přehled pracovníků Centra je
uveden v příloze 2 této zprávy.
Jak ukazuje obrázek 2, v Centru bylo 22 (16,4 FTE)
akademických pracovníků: 9 (6,6 FTE) profesorů, 6 (4,8 FTE) docentů a 7 (5 FTE) odborných
asistentů. Vědce podporovalo 18 technických
pracovníků (17,5 FTE) infrastruktury i vědeckých
programů a 20 zaměstnanců (19,3 FTE) projektové, ekonomické, technické a provozní podpory,
včetně manažerských pozic. Na podpoře vědy
tak pracovalo celkem 38 zaměstnanců (36,8 FTE),
což je cca třetina všech FTE úvazků. V Centru
pak pracuje 94 vědců, z toho 22 dlouhodobých
zaměstnanců (11,8 FTE), 25 postdoktorandů
(24 FTE) a 47 Ph.D. studentů s částečným úvazkem
(25,7 FTE).
150
120
pomocní pracovníci
administrativa
techničtí pracovníci
vědci – 60 let a starší
vědci – 50–59 let
vědci – 40–49 let
vědci – 30–39 let
vědci – do 29 let
odborní asistenti
docenti
profesoři
90
60
30
0
2009
2010
2011
2012
2013
Obrázek 2 Vývoj kvalifikační struktury pracovníků Centra v období 2009–2013
(přepočteno na celé úvazky, FTE)
Obrázek 3 ukazuje dlouhodobý (pětiletý) vývoj
změn v počtu pracovníků Centra související s realizací projektů evropských operačních programů
a mezinárodních projektů. Je potěšitelné, že i nadále zůstává vysoký podíl zahraničních pracovníků; v roce 2013 na 22 % všech úvazků pracovali
cizinci, jak podrobněji uvádí obrázky 3 a 4. Toto
číslo přitom stále roste: v letech 2008–2012 bylo
zahraničních vědeckých pracovníků postupně 3 %,
6 %, 7 %, 13 % a 22 % a v roce 2013 činil tento podíl
29 %.
24
200
154
150
celkem
ženy
123
100
84
69
65
50
4
2009
76
64
38
32
30
0
zahraniční
11
5
2010
34
27
2011
2012
2013
Obrázek 3 Vývoj počtu zaměstnanců Centra v období 2009–2013
V Centru v roce 2013 kromě českých pracovníků
pracovali vědci z Běloruska, Francie, Indie,
Indonésie, Itálie, Kanady, Konga, Chile, Jižní
Korey, Libanonu, Německa, Nizozemí, Pákistánu,
Polska, Ruské federace, Řecka, Slovenska,
Španělska, Švédska a Tajvanu.
25
Jak uvádí obrázek 4, na 49,4 % pozicích pracují
ženy. Centrum aktivně podporuje návrat mladých
matek do zaměstnání prostřednictvím projektu
Operačního programu Zaměstnanost lidské zdroje
LZZ, jak je podrobněji uvedeno v kapitole 9 této
zprávy.
60
53,8
50
54,8
53,6
46,2
46,4
45,2
48,0
52,0
50,6 49,4
40
30
22,0
22,1
2011
2012
20
13,1
10
0
6,2
7,2
2008
2009
muži (%)
ženy (%)
2010
zahraniční celkem (%)
Obrázek 4 Personální struktura Centra a podíl cizinců (%) v období 2009–2013
Vedení Centra systematicky vytváří předpoklady
a podmínky pro další kariérní růst jednotlivých
pracovníků prostřednictvím individuálního
plánování jejich osobního rozvoje.
Odborný růst začínajících i zkušených pracovníků
Centra podporují programy zahraniční mobility,
které vědcům umožňují pobývat na špičkových
zahraničních pracovištích. Jsou využívány především projekty Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (OP VK), projekty
AMVIS/KONTAKT podporující spolupráci s univerzitami s USA (3 projekty), a v rámci EU projekt
Marie Curie Fellowships (1 projekt), program
COST nebo stipendia DBU či SCIEX. Získání
zahraničních nebo reintegrovaných českých
vědců podporuje Jihomoravský kraj (v roce 2013,
3 projekty).
V roce 2013 se 198 vědeckých a výzkumných
zahraničních pobytů a stáží v zahraničí zúčastnilo
97 pracovníků Centra.
26
kapitola šestá
výuka
Centrum se na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity podílí na všech třech stupních
vysokoškolského vzdělávání (bakalářském (Bc.), magisterském (Mgr.) a doktorském (Ph.D.).
studijní obory
Obory bakalářských a navazujících magisterských programů jsou akreditovány do roku 2018 jako
prezenční studium v češtině. Obory Chemie životního prostředí a Ekotoxikologie doktorských
studijních programů jsou akreditovány do roku 2018 pro prezenční i kombinovanou formu studia,
a to v češtině i v angličtině.
Obory garantované Centrem:
▶ směr Ekotoxiologie oboru Speciální biologie v rámci bakalářského studijního programu
Experimentální biologie
▶ obor Matematická biologie v rámci bakalářského studijního programu Experimentální
biologie
▶ obor Chemie životního prostředí v rámci magisterského navazujícího studijního programu
Chemie
▶ směr Ekotoxikologie oboru Speciální biologie v rámci magisterského navazujícího studijního
programu Experimentální biologie
▶ obor Matematická biologie v rámci magisterského navazujícího studijního programu
Experimentální biologie
▶ obor Chemie životního prostředí v rámci doktorského studijního programu Chemie
▶ obor Ekotoxikologie v rámci doktorského studijního programu Biologie
studenti a absolventi
Do studia akreditovaných oborů garantovaných Centrem bylo v roce 2013 přijato 79 nových studentů
(10 do bakalářského, 6 do magisterského a 19 do doktorského studia Ekotoxikologie, 12 do bakalářského a 13 do magisterského studia Matematické biologie, 9 do magisterského a 10 do doktorského
studia Chemie životního prostředí). Celkem tak v Centru v průběhu roku 2013 zpracovává podklady
pro dizertační práce 87 studentů doktorského studia, z toho 61 v prezenční a 24 v kombinované
formě studia.
V roce 2013 úspěšně zakončilo obhajobou a státní zkouškou obory garantované Centrem 75 studentů,
36 s titulem Bc., 33 s titulem Mgr. a 6 s titulem Ph.D. Několik prací bylo vypracováno a obhájeno
v angličtině (5 bakalářských, 2 magisterské a 3 doktorské) a ve slovenštině (3 bakalářské).
Seznam všech absolventů Centra v roce 2013 (studium ukončeno v roce 2013) je uveden v příloze 3,
jejich rozložení uvádí obrázek 6.
vyučující
V roce 2013 pracovalo v Centru 22 pedagogických pracovníků (4 ženy) z toho 9 profesorů (1 žena),
6 docentů a 7 odborných asistentů (3 ženy) – viz příloha 2. Na výuce se v roce 2013 podílelo dalších
46 pracovníků Centra.
předměty a kurzy – inovace výuky
Centrum nabízelo celkem 81 předmětů, kurzů, oborových a diplomových seminářů, z nichž 31 jsou
přednášky a kurzy zaměřené na nejrůznější aspekty chemie životního prostředí, environmentální
analýzy, ekotoxikologie, toxikologie a ekologie. Tyto teoretické předměty doplňuje 9 laboratorních
a terénních praktických cvičení. Ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz Centrum poskytovalo dalších 27 kurzů zaměřených na analýzu medicínských a environmentálních dat a modelování.
Zbývajících 14 předmětů seznamovalo studenty s poznatky z praxe v předmětech s přesahovou
environmentální tématikou. 11 předmětů se přednášelo v anglickém jazyce.
30
75
57
36
9
8
13
18
24
21
22
2010
2011
2012
12
17
2009
3 4
5
5 5
11
14
33
6
7
3
6
47
46
29
36
2013
Mgr. BIMAT
Mgr. CHŽP
Mgr. EKOT
2
3
6
9
13
celkem
Ph.D.
Mgr.
Bc.
12
6
10
9
7
9
10
13
12 12
13
Bc. BIMAT
Bc. EKOT
22
Obrázek 6 Počty a rozložení absolventů oborů garantovaných Centrem v roce 2013
Rok 2013 byl v Centru RECETOX posledním rokem realizace projektu RECETOX Education
evropského operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřeného na zvyšování
kvality výuky a její propojení s aplikační praxí. Cílem projektu byla lepší příprava absolventů na potřeby trhu práce a usnadnění přechodu do praxe. Projekt přinesl modernizaci obsahu i formy výuky
u 25 kurzů (přednášek i cvičení), do výuky jsou začleněny semináře s odborníky z praxe, exkurze
a stáže a výuka byla rozšířena o 12 nových kurzů, které doplňují chybějící mezioborová a prakticky
orientovaná environmentální témata (například udržitelný rozvoj, environmentální management,
politika a legislativa, hodnocení životního cyklu (LCA), odpadové hospodářství, sanační technologie
a hodnocení environmentálních dat). Aktivity probíhaly v úzké spolupráci s 8 partnerskými subjekty a odborníky z praxe (státní správa, vědecko-výzkumné instituce, firmy, podniky, nevládní organizace), s nimiž vyučující Centra pro výzkum toxických látek v prostředí vytváří živou platformu
pro environmentální výuku. Inovací výuky byla zvýšena kvalita více než 1000 studentů PřF MU.
V roce 2013 centrum vydalo 5 nových učebnic (knih nebo skript) a 6 manuálů do laboratorních
praktik. Jejich výčet je uveden v příloze 5.
práce s talentovanými studenty
Nedílnou součástí pedagogických aktivit Centra byla i v tomto roce systematická práce s talentovanými studenty středních škol. Pracovníci centra pro ně uspořádali Kurz Vědecké souvislosti experimentálních problemů (50 studentů), korespondenční kurz ViBuCh (15) a řadu návštěv středoškolských studentů z celé České republiky v laboratořích analytické chemie a ekotoxikologie v průběhu
celého roku 2013, kdy Centrum postupně navštívilo dalších 200 studentů.
Široké veřejnosti se Centrum prozentovalo na dnech otevřených dveří, festivalu vědy, soutěžích
diskusními večery (Science Café, Science slam, 120 vteřin v JIC a další akce). V rámci těchto popularizačních akcí se o Centru dozvědělo téměř 7 tisíc osob. Přehled akcí pořádaných v roce 2013 je
uveden v příloze 7.
31
kapitola sedmá
věda a výzkum
projekty roku 2013
V roce 2013 Centrum řešilo 44 výzkumných projektů, z toho 9 mezinárodních a 35
národních. Prostředky na ně Centrum získalo z 20 zdrojů od 11 různých poskytovatelů (5 mezinárodních a 15 národních zdrojů). Centrum se podílelo na realizaci šesti výzkumných projektů 7.RP a jednoho projektu 7.RP mezinárodních
tréninkových sítí Marie Curie pro začínající vědce (CSI Environment). Řešilo také
dva projekty spolupráce mezi regiony EU (OP ČR–Rakousko a OP ČR–Německo),
2 projekty AMVIS KONTAKT podporující spolupráci s univerzitami v USA a čtyři
projekty přivádějící excelentní zahraniční vědce poskytované Jihomoravským
krajem. Následující tabulka 1 uvádí seznam poskytovatelů těchto grantů, podrobný
výčet výzkumných projektů probíhajících v roce 2013 je součástí přílohy 4 této
zprávy.
Tabulka 1 Poskytovatelé výzkumných projektů a počet projektů řešených
v Centru v roce 2013
mezinárodní projekty
Evropská unie / 7. rámcový program EU (7.RP)
5
Evropská unie / 7. rámcový program EU/Marie Curie International Training Network
1
Evropská unie / TEMPUS
1
Úřad spolkové vlády Dolního Rakouska / Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007–2013
(OP ČR–Rakousko) a (OP ČR–Německo)
2
národní projekty
MŠMT / Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI)
1
MŠMT / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
2
MŠMT / Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
1
MŠMT / KONTAKT II
(pro projekty s počátkem řešení nejdříve v roce 2011) – AMVIS
1
MŠMT / Program KONTAKT (ME + MEB)
(jen po projekty s počátkem řešení v roce 2010)
1
MŠMT / Podpora projektů 7.RP (2007–2013)
5
MŠMT / Fond rozvoje vysokých škol
1
Grantová agentura ČR / Standardní projekty
10
Grantová agentura ČR / Postdoktorandské granty
1
Technologická agentura ČR / program BETA
2
Akademie věd ČR / Granty výrazně badatelského charakteru
1
Ministerstvo vnitra ČR / Program bezpečnostního výzkumu 2010–2015
1
Ministerstvo zemědělství ČR / Výzkum v agrárním komplexu (VAK)
1
Jihomoravský kraj / SoMoPro
4
Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU
3
celkový počet projektů
34
44
smluvní výzkum v roce 2013
V Centru bylo v roce 2013 realizováno 32 projektů smluvního výzkumu, z toho
11 mezinárodních a 21 národních. Mezinárodní projekty byly financovány 8 smluvními partnery, národní pak 18 různými partnery z aplikačního sektoru (od státní
správy, krajských úřadů a průmyslu).
Podrobný přehled projektů smluvního výzkumu je uveden v příloze 4. Výsledky
spolupráce jsou publikovány v technických zprávách, jejichž přehled uvádí příloha
5, anebo jsou předány ve formě výsledků (protokolů) laboratorních analýz.
K nejvýznamnějším projektům smluvního výzkumu Centra v roce 2013 patřil
projekt na zavedení systému sledování kvality ovzduší v Africe a projekt na vývoj so=warového nástroje na sběr, vizualizaci a interpretaci celosvětových dat
z Globálního monitorovacího programu realizovaný na objednávku sekretariátu
Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech.
Při získávání projektů aplikovaného výzkumu hrála klíčovou roli implementační centra, tedy Národní centrum pro toxické látky a Regionální centrum
Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií.
Jednotliví odborníci Centra jsou také často zváni k řešení projektů zaměřených
na identifikaci rozsahu environmentální kontaminace, konzultují praktická řešení
environmentální dekontaminace a remediace a provádějí hodnocení rizik. V roce
2013 tak školili v Ghaně, Brazílii, Bosně a Hercegovině, v Turecku, na Ukrajině
a v dalších zemích. Tradiční Mezinárodní letní škola environmentální chemie
a ekotoxikologie v Brně v červnu přivítala 30 účastníků z 18 zemí. Její devátý
ročník se věnoval biomonitoringu a celkový počet absolventů mezinárodní letní
školy je tak je 368 osob od roku 2005.
V roce 2013 se uskutečnilo 30 zahraničních pobytů pracovníků Centra za účelem
přenosu jejich zkušeností a budování kapacit v jiných zemích.
Centrum také v roce 2013 uzavřelo několik smluv o spolupráci – se společností pro
životní prostředí státu Sao Paulo (Environmental Company Sao Paolo – CETESB),
se Slovenskou zdravotnickou univerzitou a s University College London k dlouhodobé spolupráci v epidemiologických studiích, se Státním zdravotním ústavem
v Praze o spolupráci v biologickém monitoringu a dále konsorciální dohody
s národními velkými infrastrukturami v oboru – o vytvoření českého ACTRIS,
o vzájemné spolupráci s projektem CERIT-SC, o spolupráci na programech
integrovaného monitoringu s ČHMÚ a o spolupráci při doktorských studijních
oborech s Centrem výzkumu globální změny (CzechGlobe), Univerzitou v Indianě
a Univerzitou v Torontu.
Tabulkový přehled všech akcí pořádaných nebo spolupořádaných Centrem v roce
2013 je uveden v příloze 7.
35
kapitola osmá
publikační činnost
V roce 2013 publikovalo Centrum 65 článků
v mezinárodních časopisech s impaktním
faktorem (IF) podle Web of Science (ISI WOS)
s celkovým IF 335,7 a průměrným IF 5,16 na článek. Dále 7 článků v mezinárodních časopisech
bez IF, 5 článků v českých časopisech, 4 knihy
(kapitoly v knihách v angličtině), 5 skript (česky),
6 výukových manuálů (česky) a 35 výzkumných
zpráv, převážně z projektů smluvního výzkumu.
Výsledky výzkumu byly rovněž prezentovány
během více než 145 konferenčních vystoupení
včetně 11 zvaných přednášek na 53 mezinárodních
a 13 národních konferencích.
Přehled všech publikací Centra vytvořených
v roce 2013 je uveden v příloze 5 této zprávy.
Při hodnocení vědeckých výsledků podle metodiky
RVVI (body dle databáze RIV) dosáhlo Centrum
za poslední hodnocené pětileté období hodnoty
15730 bodů, což je 16,7 % z celkového výkonu
Přírodovědecké fakulty MU. Následující tabulka 2
ukazuje příspěvky jednotlivých autorů k výkonu
Centra a celkový počet bodů.
Přehled publikační činnosti nejúspěšnějších
výzkumných pracovníků Centra v roce 2013 udává
tabulka 3.
Obrázek 7 ukazuje publikační aktivitu Centra
v posledních dvou letech v návaznosti na svého
předchůdce (výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii). Z grafu je zřejmé,
že v posledním roce narostl počet článků v mezinárodních časopisech s vyšším impaktem oproti
předchozím letům téměř o polovinu. Hodnota kumulativního IF byla v roce 2013 historicky nejvyšší
a také přibližně třikrát vyšší než v prvních třech
letech sledovaného období. Průměrná hodnota
impaktního faktoru na článek se v posledním roce
dvojnásobně zvýšila, jak uvádí obrázek 8.
61 % publikací Centra vzniklých v roce 2013 jsme
vytvořili ve spolupráci s mezinárodní partnerskou
organizací. U 49 % publikací se jednalo o zahraniční univerzitu, u 32 % publikací o zahraniční
výzkumnou instituci. Více než 70 % publikací má
spoluautory z více než jedné partnerské instituce.
To dokazuje dobré zapojení pracoviště do mezinárodní vědecké komunity a výzkumných sítí.
77
67
53
51
38
32
20
20
15
2009
60
56
19
2010
49
publikace s IF
publikace bez IF
publikace celkem
technické zprávy
65
39
35
22
11
2011
12
11
2012
2013
Obrázek 7 Vývoj publikační aktivity a její kvality v Centru za posledních 5 let
335,70
publikace s IF
kumulativní IF
IF/článek
157,36
156,80
106,82
38
96,94
2,81
2009
32 3,03
2010
56
2,80
2011
49
3,21
2012
Obrázek 8 Kvalita publikačních výstupů za posledních 5 let
38
65
5,16
2013
Tabulka 2 Hodnocení vědeckých výsledků výzkumných pracovníků
dle metodiky RVVI používané pro rok 2013
body pracovníka dle metodiky rvvi
pro recetox
celkové body pracovníka dle
metodiky rvvi
Damborský Jiří
1738
1840
Klánová Jana
1178
1178
Lammel Gerhard
1073
1073
Hilscherová Klára
998
998
Šindelář Vladimír
881
1258
Klán Petr
840
1200
Holoubek Ivan
800
800
Bláha Luděk
665
665
Prokop Zbyněk
607
607
Hofman Jakub
553
553
Heger Dominik
504
575
Čupr Pavel
477
477
Maršálek Blahoslav
390
390
Chaloupková Radka
365
365
jméno
Tabulka 3 Publikační činnost nejúspěšnějších pracovníků Centra v roce 2013
autor
kumulativní if 2013
publikace s if 2013
průměrný if 2013
Damborský Jiří
98,3
17
5,8
Klán Petr
77,8
7
11,1
Klánová Jana
41,7
9
4,6
Chaloupková Radka
38,2
9
4,2
Lammel Gerhard
37,6
4
9,4
Prokop Zbyněk
34,1
9
3,8
Bláha Luděk
31,9
13
2,5
Koudeláková Táňa
21,9
3
7,3
Štěpánková Veronika
15,5
4
3,8
Hilscherová Klára
13,4
4
3,4
Nizze>o Luca
11,4
3
3,9
Šebej Peter
10,6
2
5,3
Smedes Foppe
8,4
2
4,2
Čupr Pavel
8,2
2
4,1
Vrana Branislav
7,4
2
3,7
Šimek Zdeněk
7
3
2,3
Hofman Jakub
5,7
2
2,8
Kuta Jan
4,0
2
2,0
Šindelář Vladimír
2,7
1
2,7
Holoubek Ivan
2,0
1
2,0
39
kapitola devátá
nejsme lhostejní
centrum není lhostejné
ke společnosti, aktuálním událostem
ani životnímu prostředí.
Centrum v roce 2013 zaměstnávalo (převážně ve výzkumu) 21 maminku dětí předškolního
věku. Návrat do zaměstnání jim po mateřské a rodičovské dovolené usnadňuje svojí flexibilitou
při plánování pracovní doby i zátěže. Z prostředků Operačního programu Zaměstnanost lidské
zdroje (OP LZZ) jsme v roce 2013 získali podporu pro návrat 3 spolupracovnic v celkové částce
převyšující 170 tisíc Kč. Pro další období je v projektu k dispozici dalších 335 tisíc Kč.
V roce 2013 jsme uspořádali tradiční předvánoční charitativní sbírku spojenou s dražbou dětských obrázků na téma laboratoř. Vybranou částku 8000 Kč jsme předali potřebným prostřednictvím brněnského občanského sdružení „Na počátku“, které podporuje matky a děti v nouzi.
Po povodních v červnu 2013 jsme mezi zaměstnanci Centra uspořádali dobrovolnou sbírku
a finančním darem přispěli na obnovu vodou poničeného domku našemu dlouholetému
spolupracovníku v postižené oblasti.
pomoc a podporu ale neomezujeme
jen na českou republiku.
V Namibii, Jihoafrické republice a Ghaně jsme v roce 2013 zavedli na lokální podmínky optimalizované řasové biotechnologie, které environmentálně šetrně čistí odpadní vody pomocí
řas. Řasy jako svou potravu z vody odstraní pesticidy, farmaka a estrogeny a neprodukují
skleníkové plyny a metan, ale naopak CO₂ spotřebovávají a navíc vyčistí odpadní vodu levněji
než běžné technologie používané v čistírnách odpadních vod.
Africký kontinent je jediný obydlený kontinent, kde trvale neprobíhají odběry vzorků ovzduší
pro sledování toxických látek aktivním vzorkováním. V létě 2013 RECETOX věnoval a předal
do používání spolupracovníkům z Ghany a z Keni dva moderní přístroje na aktivní vzorkování
ovzduší, které již byly uvedeny do provozu.
Aktivně se zapojujeme i do systému zelené dopravy – i letos jsme držitelem certifikátu DHL
o kompenzaci zatížení životního prostředí skleníkovými plyny z dopravy.
recetox v médiích
Důkazem pozitivního ohlasu na vědeckou, výzkumnou a vzdělávací činnost Centra je pravidelné a časté vystoupení našich předních vědců v médiích, zejména v české televizi, jak uvádí
příloha 6. V roce 2013 bylo o Centru natočeno 8 televizních reportáží. Tato příloha rovněž
přináší i přehled 14 článků o činnosti centra, které v roce 2013 zveřejnil tisk a internetová
média mimo domovské stránky centra RECETOX. Citace včetně odkazů jsou uvedeny v příloze
5 této zprávy.
Na domovských internetových stránkách Centra jsme v roce 2013 vydali 80 zpráv
o akcích/aktualit.
42
kapitola desátá
evaluace
V červnu 2013 bylo Centrum v souvislosti s končícím projektem OP VaVpI
CETOCOEN předmětem mezinárodní evaluace, organizované MŠMT. Mezinárodní
panel odborníků po dobu jednoho týdne hovořil s vedením, managementem,
zaměstnanci i studenty Centra a prohlédnout si všechny nově vybudované
prostory. Závěrečné hodnocení bylo pro Centrum velice příznivé a konstatovalo,
že se jedná o pracoviště mezinárodně srovnatelné úrovně.
Probíhaly ale i evaluace interní. Od roku 2013 má Centrum nový Motivační řád,
který nastavuje pravidla hodnocení a finanční motivace vědeckých pracovníků.
Vědecké výkony jednotlivých pracovních skupin se promítají i do rozpočtové
politiky Centra. V roce 2013 byla ale poprvé provedena také mezinárodní srovnávací studie (benchmarking), která má napopoci správnému nastavení dlouhodobé
strategie Centra. K tomuto účelu bylo vybráno několik evropských univerzitních
pracovišť, která se zabývají environmentálním výzkumem, mají podobnou šíři
záběru a velikost. Jedná se o pracoviště v západní Evropě a Skandinávii, která
představují špičku v oblasti environmentálních věd: Lancaster Environment
Centre (LEC) na Lancaster University ve Velké Británii, Department of Applied
Environmental Chemistry (ITM) na Stockholm University ve Švédsku, Institute
for Environmental Studies (IVM) na Vrie University v Nizozemí a RWTH Aachen
University v Německu. Ve studii byl sledován celkový počet zaměstnanců, počet
akademických pracovníků, počet výzkumných pracovníků s ukončeným Ph.D.,
počet technických a podpůrných pracovníků a počet Ph.D. studentů, jak uvádí
tabulka 4.
Tabulka 5 uvádí vědecké výstupy Centra ve srovnání s referenčními pracovišti
v kategoriích celkový počet publikací v databázi Web of Science, jejich citovanost,
průměrná citovanost na publikaci a h-index. Nejpodstatnějším srovnávacím
parametrem je nicméně zřejmě publikační údaj normalizovaný na počet výzkumných pracovníků, tedy průměrný počet publikací a citací na výzkumníka za 5 let.
Z výsledků tohoto posledního porovnání vyplývá, že se Centrum s průměrem
1 publikace na jednoho výzkumného pracovníka za rok může srovnávat s nejlepšími evropskými ústavy a institucemi, které se publikačně pohybují na podobné
úrovni (od 0,6 do 2). V oblasti citací ztrácí Centrum s 6 citacemi na výzkumníka
za rok oproti ostatním (12–17) o něco více. Zde je však třeba si uvědomit, že publikační výstupy mají několikaleté zpoždění. Centrum se sice v posledních 5 letech
personálně více než zdvojnásobilo, ale publikační výstupy tohoto rozvíjejícího
týmu budou v databázích pozorovatelné teprve v následujících dvou letech.
nejlepší výsledky centra ve výzkumu
a vývoji
Tabulka 6 uvádí přehled 10 nejlepších publikačních výsledků Centra v posledních
5 letech (období 2009–2013). Ve všech případech byl první a/nebo korespondující
autor vědeckým pracovníkem Centra). Kvalita publikace je v tabulce popsána impaktním faktorem (IF) a také percentilem, tedy číslem, které v procentech udává,
jak vysoko figuruje daný časopis ve svém oboru. Poslední sloupec uvádí citace, je
však třeba vzít v úvahu, že se jedná často o články nové, které ještě nemohou být
významně citovány.
Pro další srovnání je uvedena rovněž tabulka 7, která přehledně zobrazuje vědecký
výkon nejlepších výzkumných pracovníků Centra RECETOX. Zobrazuje jak celkový výkon od počátku vědecké kariéry jednotlivých pracovníků, tak také shrnutí
za posledních pět let tj. období 2009–2013.
46
celkový počet
zaměstnanců
počet akademických
pracovníků
počet výzkumných
pracovníků s ukončeným ph.d.
počet technických
a podpůrných
pracovníků
počet ph.d studentů
Tabulka 4 Výběrové parametry pro nalezení srovnatelných institucí v oboru
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí,
RECETOX, Česká republika
115
14
50
35
87
Lancaster Environment Centre (LEC), Lancaster University,
Velká Británie
381
69
149
69
165
Department of Applied Environmental Chemistry,
Stockholm University (ITM), Švédsko
164
28
79
42
43
Institute for Environmental Studies (IVM), Vrie University,
Nizozemí
138
12
57
20
61
Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RTWH),
Aachen University, Německo
67
2
47
7
13
instituce
celkový počet publikací v wos
celková citovanost
(wos)
průměrná citovanost
na publikaci
h-index
počet publikací na pracovníka za 5 let
citace na pracovníka
za 5 let
Tabulka 5 Srovnávané kategorie vědeckých výstupů
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, RECETOX,
Česká republika
255
1393
5,5
18,0
5,2
28,2
Lancaster Environment Centre (LEC), Lancaster University,
Velká Británie
1037
8792
8,5
39,0
7,1
59,8
Department of Applied Environmental Chemistry, Stockholm
University (ITM), Švédsko
519
6759
13,0
35,0
6,6
85,6
Institute for Environmental Studies (IVM), Vrie University,
Nizozemí
554
4068
7,3
27,0
9,1
71,4
Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RTWH),
Aachen University, Německo
139
941
6,8
17,0
3,0
20,0
instituce
47
Tabulka 6 10 nejlepších vědeckých výsledků Centra za období 2009–2013
autoři
název
impaktní percentil
faktor
v oboru
počet
citací
Photoremovable Protecting Groups in Chemistry and
Klan, P.*, Solomek, T.,
Bochet, C., Blanc, A., Givens, Biology: Reaction Mechanisms and Efficacy. CHEMICAL
REVIEWS 2013, 113, 1, 119–191.
R., Rubina, M., Popik, V.,
Kostikov,A., Wirz, J.
41,3
0,7
41
Gora, A., Brezovsky, J.,
Damborsky, J.*
Gates of Enzymes. CHEMICAL REVIEWS 2013, 113, 8 ,
5871–5923.
41,3
0,7
1
Keyte I., Harrison R.M.,
Lammel G.*
Chemical reactivity and long-range transport potential of
polycyclic aromatic hydrocarbons – a review. CHEMICAL
SOCIETY REVIEWS 2013, 42, 24, 9333–9391
24,9
1,3
Koudelakova, T.,
Chaloupkova, R., Brezovsky,
J., Prokop, Z., Sebestova, E.,
Hessler, M., Khabiri, M.,
Plevaka, M., Kulik, D., KutaSmatanova, I., Rezacova, P.,
E>rich, R., Bornscheuer, U.
T.,Damborsky, J.*
Engineering protein resistance to organic co-solvent
and elevated temperature by access tunnel modification.
ANGEWANDTE CHEMIE – INTERNATIONAL EDITION
2013. 52, 1959–1963.
13,7
4,6
6
Prokop Z., Sato Y., Brezovsky
J., Mozga T., Chaloupkova
R., Koudelakova T., Jerabek
P., Stepankova V., Natsume
R., Leeuwen J. G. E., Janssen
D. B., Florian J., Nagata Y.,
Senda T., Damborsky J.*
Enantioselectivity of Haloalkane Dehalogenases
and its Modulation by Surface Loop Engineering.
ANGEWANDTE CHEMIE – INTERNATIONAL EDITION
2010, 49: 1–6
13,7
4,6
27
Švec, J.; Nečas, M.; Šindelář,
V.*
Bambusuril. ANGEWANDTE CHEMIE – INTERNATIONAL
EDITION 2010, 49, 2378–2381
13,7
4,6
36
Solomek, T., Heger, D., Ngoy, [e Pivotal Role of Oxyallyl Diradicals in PhotoB. P., Givens, R., Klan, P.*
Favorskii Rearrangements: Transient Spectroscopic and
Computational Studies. JOURNAL OF THE AMERICAN
CHEMICAL SOCIETY 2013, 135 ,40, 15209–15215.
10,7
7,2
Brezovsky, J., Chovancova,
E., Gora, A., Pavelka,
A., Biedermannova, L.,
Damborsky, J.*
9,6
3,8
[e challenge of producing reliable results under highly
variable conditions and the role of passive air samplers
in the Global Monitoring Plan.TRAC-TRENDS IN
ANALYTICAL CHEMISTRY 2013, 46, 139–149.
6,4
2,7
2
Which compounds contribute most to elevated airborne
Bartos, T., Cupr, P.*, Klanova, exposure and corresponding health risks in the Western
J., Holoubek, I.
Balkans? ENVIRONMENT INTERNATIONAL 2009, 35, 7,
1066–1071.
5,3
2,9
11
Klanova, J.*,
Harner, T.
So=ware Tools for Identification, Visualization
and Analysis of Protein Tunnels and Channels.
BIOTECHNOLOGY ADVANCES 2013, 31, 38–49.
* hvězdička označuje korespondujícího autora
49
343
298
282
268
258
234
162
160
156
150
138
101
97
93
87
57
Klán Petr
Holoubek Ivan
Klánová Jana
Bláha Luděk
Lammel Gerhard
Hilscherová Klára
Šindelář Vladimír
Kočan Anton
Prokop Zbyněk
Vrana Branislav
Maršálek Blahoslav
Nizze>o Luca
Smedes Foppe
Čupr Pavel
Hofman Jakub
Šimek Zdeněk
30
32
31
34
27
75
60
39
65
38
77
105
100
86
129
77
136
180
356
402
1712
400
1124
1149
545
1321
811
1371
1471
1560
1427
2279
1460
2261
celkový počet celkový počet
if článků
citací
8
11
11
20
13
18
19
14
22
13
21
21
20
24
28
24
28
hirschův
index
(h-index)
1987
1997
2003
1976
2005
1996
1994
2002
1985
2001
1996
1988
1998
2000
1989
1992
1995
první
publikace
1,9
2,7
3,0
2,8
3,7
1,8
2,5
4,0
2,5
4,3
3,0
2,5
2,7
3,3
2,3
4,4
3,4
průměrný if
24
37
51
28
57
26
57
92
42
85
96
121
119
150
79
169
237
kumulativní
if 2009–2013
12
14
17
7
12
13
20
21
12
19
34
29
44
44
28
27
44
počet článků
s if 2009–2013
2,0
2,7
3,0
4,0
4,7
2,0
2,9
4,4
3,5
4,5
2,8
4,2
2,7
3,4
2,8
6,3
5,4
průměrný if
2009–2013
Poznámka: Informace o celkových počtech publikací jednotlivých klíčových vědců (od začátku jejich kariéry) a jejich citovanosti byly získány z ISI WOS 24. 1. 2014 a zahrnují Articles,
Reviews, Books, Editorials and Meetings.
Hodnoty impaktních faktorů (IF) – pro publikace vydané do roku 2012 včetně byla využita edice IF 2011, pro rok 2013 edice IF 2012.
459
kumulativní
if
Damborský Jiří
autor
Tabulka 7 Vědecký výkon nejlepších výzkumných pracovníků centra
kapitola jedenáctá
závěrem
Rok 2014 znamená pro Centrum začátek pětiletého období udržitelnosti, od kterého si hodně
slibujeme. Je to období, ve kterém by se měly
zúročit všechny předchozí investice. Máme nové
prostory, moderní instrumentaci, mezinárodní
tým, širokou spolupráci. Neschází nám ani
zdroje: získali jsme projekt Národního programu
udržitelnosti, nové projekty 7.RP, GAČR, AMVIS
i SOMOPRO. Těšíme se na období, kdy budeme
méně stavět a stěhovat a více se věnovat vědě,
výuce a studentům.
Klíčovým úkolem bude další rozvoj lidských
zdrojů Centra. Budeme využívat všech příležitostí, abychom do Centra přivedli nové talenty.
Je třeba hledat další možnosti zahraniční spolupráce i podpory mezinárodní mobility a vytvářet
podmínky pro stáže pracovníků na zahraničních
institucích.
Má-li být Centrum úspěšné i v budoucnu, nemůže
se zastavit na místě. Je čas se zamyslet nad tím, jak
se bude výyvíjet v dalším desetiletí, kterou cestou
chceme jít, jaké nové výzkumné směry otevřeme.
V letošním roce nás čeká vyhlášení dalšího programovacího období evropských Strukturálních
fondů. Velkou výzvou je nový program podpory
evropské vědy Horizon 2020, jehož první výzvy
již byly vyhlášeny. Budeme připravovat nový
projekt výzkumné infrastruktury a zúčastníme
se i přípravy mezinárodního infrastrukturního
projektu.
V roce 2014 nás čekají projektové výzvy Norských
fondů, GAČR, TAČR i dalších. To vše přináší nové
možnosti dalšího rozvoje výzkumných aktivit
odpovídajících na aktuální společenské potřeby.
V roce 2014 by měla proběhnout akreditace stopových laboratoří Centra, ale měla by být také představena další verze environmentálního informačního systému GENASIS.
Na mezinárodní úrovni
začne pracovat nový
systém sběru, managementu a prezentace
dat z Globálního
monitorovacího plánu
Stockholmské úmluvy
o perzistentních organických polutantech.
Dokončíme databázi ELSPAC a aktualizujeme
interaktivní portál prezentace jejích dat.
čeká nás řada výzev,
ale 2014 bude dobrý rok
52
kapitola dvanáctá
zkratky
BiMAT
CETOCOEN
CO₂
CSI Environment
DG SANCO
EKOT
ELSPAC
EUCHEMS
FTE
GENASIS
GEO
GMP
CHŽP
HCH
IF
ISI WoS
ISESS
JIC
LEC
LZZ
MONET
MU
NGO
NIP
OP VaVpI
OSN
POPs
RECETOX
RIV
RVVI
SAICM
UNDP
UNEP
UNIDO
ViBuCH
WOS
7.RP
56
matematická biologie
(research CEntre for TOxic COmpounds in the ENvironment) – projekt Operačního
programu Věda a vývoj pro inovace v prioritní ose 2 podporující vybudování regionálního centra aplikovaného výzkumu RECETOX
oxid uhličitý
(Compound-Specific Isotope Analysis:Environment) – projekt tréninkové sítě Marie
Curie
(Directorate General, santé et consomateurs) – Evropská komise, Generální ředitelství
pro zdraví a spotřebitele
ekotoxikologie
(European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) Evropská dlouhodobá
studie těhotenství a dětství
(European Association for Chemical and Molecular Sciences) – Evropská asociace
chemických a molekulárních věd
(full time equivalent) – ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek
(Global ENvironmental ASsessment and Information System) – Globální informační
systém hodnocení životního prostředí
(Group on Earth Observation) – skupina pro sledování Země
(Global Monitoring Plan of the Stockholm Convention for Persistent Organic
Pollutants) – Globální monitorovací plán Stockholmské úmluvy o perzistentních
organických polutantech
chemie životního prostředí
hexachlorcyklohexan
(impact factor) – impaktní faktor, citační index
(Institute of Scientific Information, Web of Science) Institut pro vědecké informace,
(International Symposium on Environmental So=ware Systems) – Mezinárodní
sympozium environmentální informatiky
Jihomoravské inovační centrum
Lancaster Environment Centre
Lidské zdroje a zaměstnanost
(MOnitoring NETwork) – síť pasivního monitoringu volného ovzduší realizovaná
centrem RECETOX
(Masaryk University) – Masarykova Univerzita
(non-governmental organization) – nevládní organizace
(National Implementation Plan) – Národní implementační plán Stockholmské úmluvy
o POPs
operační program věda a výzkum pro inovace
Organizace spojených národů
(Persistent Organic Pollutants) – perzistentní organické polutanty
(REsearch CEntre for TOXic compounds in the environment) – Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
(Rejstřík informací o výsledcích) – součást Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v České republice
Rada pro výzkum, vývoj a inovace – odborný a poradní orgán vlády České republiky
(Strategic Approach on International Chemicals Management) – Strategický přístup k
mezinárodnímu nakládání s chemickými látkami
(United Nations Development Programme) – Program OSN pro rozvoj
(United Nations Environment Programme) – Program OSN pro životní prostředí
(United Nations Industrial Development Organization) – Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky
(Web of Science) – elektronická akademická databáze, která poskytuje citační index a
multidisciplinární rejstříky vědeckých článků a informací
7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, EU nástroj pro financování
vědy na období 2007–2013
57
58
59
kapitola třináctá
přílohy
příloha první
organigram, řídicí
a manažerská struktura
centra recetox
63
Výuka
Jakub Hofman
VojtČch PĜibyla
Administrativa
Radovan Kareš
organigram
Výzkumná
infrastruktura
Petra RĤåLþková
Výkonná rada
/DERUDWRĜH
stopové
analýzy
Petra PĜibylová
Jana Klánová
ĜHGLWHOND
Environmentální
LQIRUPDþQt
systémy
Jana BorĤvková
Epidemiologické
studie
Lenka Andrýsková
Kolegium
Chemie
åLYRWQtKR
SURVWĜHGt
a modelování
Jana Klánová
Ekotoxikologie
LudČk Bláha
Fotochemie a
supramolekulární
chemie
Petr Klán
Proteinové
iQåenýrství
JiĜí Damborský
CETOCOEN +
Irena ŠtČpániková
Národní a
Regionální
centrum
KateĜina Šebková
řídicí a manažerská struktura centra
vedení centra
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
ředitel Centra (do 31. 8. 2013)
tel.: +420 549 491 475
[email protected]
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
ředitelka Centra (od 1. 9. 2013),
vedoucí vědeckého programu Chemie životního prostředí a výkonná ředitelka projektu CETOCOEN
tel.: +420 549 495 149
[email protected]
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
zástupce ředitelky pro vědu a Ph.D. studium,
statutární zástupce (od 1. 9. 2013),
vedoucí vědeckého programu Ekotoxikologie
tel.: +420 549 493 194
[email protected]
doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
zástupce ředitelky pro pedagogiku
tel.: +420 549 494 267
[email protected]
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
vedoucí vědeckého programu Proteinové inženýrství
tel.: +420 549 493 467
[email protected]
prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
vedoucí vědeckého programu Organická fotochemie a supramolekulární chemie
tel.: +420 549 494 856
[email protected]
RNDr. Petra Přibylová, Ph.D.
vedoucí centrálního pracoviště Stopové analytické laboratoře
tel.: +420 549 493 013
[email protected]
RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
vedoucí centrálního pracoviště GENASIS
tel.: +420 549 495 091
[email protected]
Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D.
vedoucí centrálního pracoviště ELSPAC
tel.: +420 549 493 079
[email protected]
64
management centra
Mgr. Vojtěch Přibyla
ekonomicko-organizační ředitel projektu CETOCOEN a zástupce ředitelky pro ekonomiku a projekty
tel.: +420 549 493 165
[email protected]
Mgr. Radovan Kareš
technicko-provozní ředitel projektu CETOCOEN a zástupce ředitelky pro provoza výběrová řízení
tel: +420 549 493 007
[email protected]
Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A.
ředitelka Národního centra pro toxické látky a Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro budování
kapacit a přenos technologií
tel.: +420 549 493 063
[email protected]
RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.
koordinátorka výzkumné infrastruktury RECETOX
tel: +420 549 493 123
[email protected]
výkonná rada centra
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Přibyla
Mgr. Radovan Kareš
Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A.
RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.
kolegium centra
interní členové
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
65
externí členové (rozšířené kolegium)
Ing. Karel Bláha, CSc.
ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.
ředitel IBA MU
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
prorektor pro vědu Masarykovy Univerzity
Ing. Rostislav Fianta
výrobní ředitel společnosti Českomoravský cement, a.s.
Mgr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Zdeněk Horsák
generální ředitel společnosti SITA CZ
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity
Ing. Martin Procházka
technický ředitel společnosti Bochemie, a.s.
Dr. David Uhlíř
zástupce ředitele Jihomoravského inovačního centra
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
ředitel Masarykova onkologického ústavu
Ing. Dr. Marie Zezůlková
vedoucí Kanceláře strategie města Brna
pravidelní hosté zvaní na jednání rozšířeného kolegia
Mgr. Vojtěch Přibyla
ekonomický ředitel projektu CETOCOEN
Mgr. Radovan Kareš
technický ředitel projektu CETOCOEN
Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A.
ředitelka Národního centra pro perzistentní organické polutanty a Regionálního centra Stockholmské
úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií
RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.
koordinátorka využití výzkumné infrastruktury
66
příloha druhá
přehled pracovníků centra
v roce 2013
profesoři (9)
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
prof. Gerhard Lammel, Ph.D.
prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
docenti (6)
doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
odborní asistenti (7)
RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Mgr. Dominik Heger, Ph.D.
Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
Mgr. Natália Martínková, Ph.D.
neučitelští vědeckovýzkumní pracovníci, technici a administrativa (133)
Mgr. Ondřej Adamovský, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D. (odborná pracovnice)
Miluše Antochová (uklízečka)
Mgr. Ondřej Audy (odborný pracovník, Ph.D. student)
RNDr. Pavel Babica, Ph.D. (výzkumný a vývojový pracovník)
Mgr. Katarína Bányiová (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Mgr. Daniela Baráková (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Ing. Jitka Bečanová, Ph.D. (odborná pracovnice)
Mgr. David Bednář (odborný pracovník)
Mgr. Zdenka Bednářová (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Koen Beerens, Ph.D. (postdoc)
Mgr. Martin Beníšek, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Bc. Lucie Bielská, Ph.D. (odborná pracovnice)
Mgr. Zuzana Bílková (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
RNDr. Mgr. Michal Bi9ner, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Lucie Bláhová, Ph.D. (odborná pracovnice)
Sara Pernilla Bohlin, Ph.D. (postdoc)
RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. (odborná pracovnice)
Mgr. Karel Brabec, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Jan Brezovský, Ph.D. (postdoc)
RNDr. Eliška Čechová (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Mgr. Rostislav Červenka, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Lukáš Daniel (odborný pracovník)
Mgr. Celine Degrendele (odborná pracovnice)
68
Mgr. Pavel Dvořák (odborný pracovník, Ph.D. student)
Ing. Šárka Dvořáková (ekonomka projektu)
Christos Efstathiou, Ph.D. (postdoc)
Mgr. Anita Érseková (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Ing. Barbora Feixová (ekonomka projektu)
Mgr. Pavel Friš (laborant)
RNDr. Juraj Galeta, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Jakub Gregor, Ph.D. (pracovník pro organizační a publikační činnost)
RNDr. Václav Havel (odborný pracovník, Ph.D. student)
Mgr. Lenka Hofmanová (referentka)
Bc. Richard Hůlek (programátor)
Ing. Martina Hvězdová (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. (odborná pracovnice)
Mgr. Bc. Mária Chropeňová (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Martin Chyba (technik ICT)
Mgr. Veronika Jálová (odborná pracovnice)
Ing. Zdeněk Janíček (technik)
RNDr. Barbora Jarošová, Ph.D. (odborná pracovnice)
Sergio Jarque Ortiz, Ph.D. (postdoc)
Bc. Luboš Jílek (technik)
Ing. Adam Jonáš, M.Sc. (odborný pracovník, Ph.D. student)
Mgr. Tereza Kalábová (odborná pracovnice)
Mgr. Jiří Kalina (odborný pracovník, Ph.D. student)
Mgr. Martina Kalivodová (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
MUDr. Vít Kandrnal (výzkumný a vývojový pracovník)
Ing. Ivona Karásková (administrátorka)
Mgr. Pavlína Karásková (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Mgr. Radovan Kareš (technicko-provozní ředitel projektu CETOCOEN)
Ing. Anton Kočan, CSc. (odborný pracovník)
Mgr. Ing. Jiří Kohoutek (odborný pracovník)
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Lukáš Kohút (odborný pracovník, Ph.D. student)
Mgr. Jiří Komprda, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Klára Komprdová, Ph.D. (odborná pracovnice)
Hana Kordačová (ekonomka)
Ing. Markéta Kotlánová (technička)
Mgr. Ján Krausko (technik)
Eva Krejčí (laborantka)
RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Petra Kubincová (odborná pracovnice, technička)
doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. (výzkumný a vývojový pracovník)
Mgr. Petr Kukučka, Ph.D. (postdoc)
RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D. (vědeckovýzkumný pracovník)
Mgr. Jan Kuta (odborný pracovník, Ph.D. student)
Mgr. Hana Lišková (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Roswita Lišková (laborantka)
Mgr. Veronika Lišková (odborná pracovnice)
Mgr. Petra Macíková (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Sérgio Manuel Marques, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Marek Martínek (odborný pracovník, Ph.D. student)
Mgr. Petra Matoušková (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Lisa Emily Melymuk, Ph.D. (postdoc)
RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D. (odborný pracovník)
* RNDr. Veronika Mlčáková, Ph.D. (administrativní pracovnice)
Marie Daniëlle Mulder, M.Sc. (výzkumná a vývojová pracovnice, Ph.D. studentka)
Mgr. Petra Netroufalová (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Luca Nizze9o, Ph.D. (výzkumný a vývojový pracovník)
69
Mgr. Jiří Novák, Ph.D. (odborný pracovník)
Bc. Rudolf Novák (programátor)
* RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D. (odborná pracovnice)
Mgr. Markéta Novotná (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Mgr. Monika Novotná (administrativní pracovnice, technička)
Mgr. Krzysztof Okonski (odborný pracovník, Ph.D. student)
Bc. Jana Oudová (administrátorka)
Mgr. Marek Pernica (odborný pracovník, Ph.D. student)
Mgr. Pavel Piler (odborný pracovník, Ph.D. student)
Mgr. Iva Poláková (odborná pracovnice)
Jana Popovičová (uklízečka)
Karla Andrea Pozo, Ph.D. (odborná pracovnice)
RNDr. Roman Prokeš (odborný pracovník, Ph.D. student)
Mgr. Vojtěch Přibyla (ekonomicko-administraticní ředitel projektu CETOCOEN)
RNDr. Petra Přibylová, Ph.D. (odborná pracovnice)
Debajyoti Ray, Ph.D., M.Sc. (postdoc)
Mgr. Pavel Ro9er (odborný pracovník, Ph.D. student)
Tatsiana Rusina, Ph.D. (postdoc)
RNDr. Petra Růžičková, Ph.D. (odborná pracovnice)
Ing. Milan Sáňka, Dr. (odborný pracovník)
Mgr. Ondřej Sáňka (odborný pracovník, Ph.D. student)
Ing. Eva Sáňková (administrátorka)
RNDr. Marta Seifertová (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Foppe Smedes (odborný pracovník)
Mgr. Soňa Smetanová (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Ing. Marie Smutná, Ph.D. (postdoc)
* RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D. (výzkumná a vývojová pracovnice)
Mgr. Eliška Sychrová (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Ing. Michal Šalko (programátor)
Mgr. Peter Šebej, Ph.D. (postdoc)
Ing. Helena Šebestová (administrátorka)
Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A. (odborná pracovnice)
Mgr. Lucie Šindelářová (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Mgr. Klára Šmídová, Ph.D. (odborná pracovnice)
Mgr. Tomáš Šolomek (odborný pracovník, Ph.D. student)
Mgr. Jakub Štěpán (odborný pracovník, Ph.D. student)
Mgr. Veronika Štěpánková, Ph.D. (odborná pracovnice)
Ing. Zuzana Šudíková (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Mgr. Jan Švancara (analytik)
Lýdia Tupová (technička)
Mgr. Katarína Tvarůžková (technička)
Mgr. Lukáš Ustrnul (odborný pracovník, Ph.D.: student)
Ing. Filip Vaculovič (administrátor)
Mgr. Pavel Vaňáček (technik)
RNDr. Lenka Vaňková (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Mgr. Jana Vašíčková (odborná pracovnice, Ph.D. studentka)
Mgr. Andrea Vítečková Wünschová, Ph.D. (výzkumná a vývojová pracovnice)
Ing. Šimon Vojta, Ph.D. (odborný pracovník)
Ing. Branislav Vrana (odborný pracovník)
Dr. Mirza Arfan Yawer (postdoc)
Anna Zelmer (výzkumná a vývojová pracovnice, Ph.D. studentka)
Mgr. Radka Zounková, Ph.D. (odborná pracovnice)
Jaroslava Žaludová (referentka)
* mateřská dovolená
70
příloha třetí
přehled absolventů
oborů garantovaných
a spolugarantovaných
centrem v roce 2013
bakalář oboru obecná biologie, směru ekotoxikologie
příjmení
jméno
vedoucí práce
název práce
Albrechtová
Barbara
Mgr. Jiří Novák, Ph.D.
In vitro metody a jejich relevance vůči situaci in vivo – nové
trendy v experimentech s tkáňovými kulturami
Brózman
Ondřej
Mgr. Jiří Novák, Ph.D.
Nové metody stanovení genotoxicity v ekotoxikologii
Dvořáková
Tereza
doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Půdní organická hmota – nejmodernější poznatky ve vztahu
k obsahům PAHs ve vybraných půdách ČR
Jánová
Kristýna
Mgr. Ondřej Adamovský, Ph.D.
Charakterizace a účinky komplexních směsí látek z vodního
květu sinic
Neuwirthová
Natália
Mgr. Bc. Lucie Bielská, Ph.D.
Selektivní extrakční metody jako screeningové nástroje pro
predikci biodostupnosti v pevných matricích, slovensky
Nováková
Zuzana
Mgr. Lucie Bláhová, Ph.D.
Moderní metody pro studium oxidativního stresu a poškození
tkání
Váňová
Sabina
RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Kmenové buňky – nový nástroj pro hodnocení toxicity?
bakalář oboru chemie, zpracovávající bakalářskou práci z chemie
životního prostředí
příjmení
jméno
vedoucí práce
název práce
Ambrosová
Alena
doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Bazické kationty v ovzduší a srážkách
Bedrunková
Romana
Mgr. Bc. Lucie Bielská, Ph.D.
Využití mikro-extrakce na pevnou fázi pro analýzu pevných
environmentálních vzorků
Kroupová
Kristýna
Mgr. Jan Kuta
Stanovení methylrtuti v tělních tekutinách
Staroňová
Mária
RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
Biomonitoring mateřského mléka z pohledu dostupnosti
globálních dat
Švecová
Kateřina
Ing. Branislav Vrana
Prekoncentrační metody pro stanovení perfluorovaných
povrchově aktivních látek ve vodě
Tobišková
Jitka
Ing. Šimon Vojta, Ph.D.
Bromované zpomalovače hoření v moderních materiálech
Václavíková
Jana
RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Hodnocení expozice a potenciálních rizik na základě míry
kontaminace mateřského mléka POPs
72
bakalář oboru matematická biologie
příjmení
jméno
vedoucí práce
název práce
Baranová
Jana
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Bayesovské modelování zátěže populace zhoubnými nádorovými
onemocněními
Bartošová
Eva
Mgr. Jiří Kalina
Statistické zpracování výstupů dlouhodobého monitoringu
na observatoři Košetice
Benešová
Klára
RNDr. Simona Li>nerová
Odhady relativního přežití pacientů po PCI
Feigler
Igor
prof. Michalis Zervakis
Časově frekvenční analýza signálu EKG
Glosová
Pavla
Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Zjištění prostorové struktury typologických snímků lesní
vegetace
Hašková
Šárka
RNDr. Simona Li>nerová
Stochastické metody pro hodnocení rozlišovacích schopností
nových biochemických ukazatelů u kardiovaskulárních
onemocnění
Chvátalová
Iveta
prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Analýza vlivu hemodynamické podpory u koní
Jaroň
Kamil
Mgr. Natália Martínková, Ph.D.
Genomické ostrovy v genomu plísně asociované se syndromem
bílých nosů
Jonasová
Klára
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Možnosti hodnocení kompetitivních rizik v observačních
studiích
Kovalčíková
Petra
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Hodnocení opakovaného výskytu sledované události v čase
Kozáková
Zuzana
Mgr. Natália Martínková, Ph.D.
Environmentální charakteristika zimovišť netopýrů se zvýšeným
výskytem geomykózy
Kupčák
Kryštof
RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
Řešení problému missing values v klinických registrech
Kůs
Radomír
doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Deterministické modely v epidemiologii
Reigl
Tomáš
Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Optimalizace metody detekce změn v počtu kopií genů z dat DNA
mikročipů
Rosol
Lukáš
prof. Michalis Zervakis
Míry složitosti při analýze signálu EEG
Surgentová
Marta
Mgr. Jan Brezovský, Ph.D.
Výpočetní analýza proteinových tunelů
Svoboda
Michal
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D
Analýza rizikových faktorů pro rehospitalizaci a úmrtí
z kardiovaskulárních příčin u konsekutivně sledovaných
pacientů po akutním srdečním selhání
Šenková
Adéla
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických
studiích
Šilar
Jiří
Ing. Josef Halámek, CSc.
Detekce parametrů popisujících tvar T vlny signálu EKG
a základní analýza vlastností těchto parametrů.
Šlinz
Jiří
Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Výběr indikačních taxonů pro jednotky lesnického typologického
systému
Vyškovský
Roman
Ing. Milan Blaha, Ph.D
Predikce časových řad pomocí umělých neuronových sítí
Zemánková
Lenka
Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
Biologické indikátory revitalizace vodních toků
73
magistr oboru speciální biologie, směru ekotoxikologie
příjmení
jméno
vedoucí práce
název práce
Brázdová
Markéta
RNDr. Mgr. Michal Bi>ner, Ph.D.
Využití huminových látek a dřevěného uhlí pro
dekontaminační účely
Dymák
Michal
Mgr. Jiří Novák, Ph.D.
Stanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí
polutantů z prostředí sadou akvatických biotestů
Laković
Branka
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Modelování rizik pesticidů ve vodním prostředí – využití
distribuce citlivosti druhů, anglicky
Lebedová
Jana
Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Experimentální využití biochemických markerů u modelových
obratlovců
Michelová
Marie
Mgr. Veronika Jálová
Farmaka jako novodobé kontaminanty vodního prostředí
a jejich účinky na necílové organismy
Ospalík
Josef
RNDr. Mgr. Michal Bi>ner, Ph.D.
Interakce rozpuštěné organické hmoty s dioxinově aktivními
polutanty
Procházková
Tereza
RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.
Endokrinně disruptivní potenciál metabolitů sinic a řas
Svobodová
Markéta
doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Vliv vlastností reálných půd České republiky na přestup
perzistentních organických polutantů do žížal
Šudoma
Marek
doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Hodnocení ekotoxicity lesních půd vybranými testy
magistr oboru chemie životního prostředí
příjmení
jméno
vedoucí práce
název práce
Bílková
Zuzana
Ing. Šimon Vojta, Ph.D.
Vlastnosti, výskyt a metody stanovení nových typů
zpomalovačů hoření v prostředí
Daňsová
Jaroslava
Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Kvasinkové modely pro detekci endokrinně disruptivních látek
Draštíková
Pavla
Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Globální distribuce atmosférických organických polutantů
Jaša
Libor
RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Využití pasivního vzorkování pro monitoring sinicových
toxinů.
Krátká
Martina
Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Globální distribuce organických polutantů ve vodním prostředí
Kutláková
Anna
Ing. Branislav Vrana
Hodnocení technik extrakce na pevnou fázi (SPME a SBSE) pro
stanovení distribuce polyaromatických uhlovodíků ve vodných
vzorcích prostředí
Nečasová
Anežka
RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Hodnocení genotoxického potenciálu UV filtru
Onderková
Mirka
doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Analytické metody pro studium obsahu estrogenů v krevní
plazmě
Plachtová
Pavla
Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Biodetekční metodiky pro sledování anti/androgenity
a glukokortikoidní aktivity
Romanský
Lukáš
Ing. Milan Sáňka, Dr.
Úroveň a zdroje difuzní kontaminace lesních půd
perzistentními organickými polutanty
Sadílek
Jan
RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Sinicové toxiny ve vodárenství – výskyt, eliminace a zdravotní
rizika
Vitvarová
Alena
Ing. Jitka Bečanová, Ph.D.
Stanovení léčiv v odpadních vodách
74
magistr oboru matematická biologie
příjmení
jméno
vedoucí práce
název práce
Antonova
Mariya
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Modely predikce incidence a prevalence zhoubných nádorů
a jejich validace
Boudová
Petra
RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
Současné metody hodnocení výsledků léčby chronické
myeloidní leukémie
Dluhoš
Petr
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.,
Multirezoluční výběr příznaků pro rozpoznávání
v obrazech mozku z magnetické rezonance
Gardavská
Anna
prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Modelování čištění komunálních odpadních vod
Hroch
Martin
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Simulace biodiverzity společenstev makrozoobentosu a jeho
srovnání s reálnými daty biomonitoringu
Jakubcová
Eva
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Rizikové skóre pro roční mortalitu a výskyt závažných
kardiovaskulárních příhod u pacientů hospitalizovaných
po akutním srdečním selhání
Jarošová
Eva
prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.,
Stanovení parametrů kompartmentového modelu dynamiky
onkologických onemocnění
Ježíková
Zuzana
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Prostorové modelování biotických indexů v říčních sítích
Malá
Barbora
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Klasifikace komponent získaných z dat funkční magnetické
rezonance pomocí analýzy nezávislých komponent
Moravec
Jiří
Mgr. Natália Martínková, Ph.D
Fylogeografie virů způsobujících vzteklinu, anglicky
Puczoková
Lenka
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Zobecněná syntéza poznatků o účinnosti kolonoskopie při
prevenci kolorektálního karcinomu
Záleská
Kateřina
Ing. Milan Blaha, Ph.D.
Predikce délky přežití onkologických pacientů pomocí
umělých neuronových sítí
75
doktor (ph.d.) oboru chemie životního prostředí
příjmení
jméno
vedoucí práce
název práce
Bielská
Lucie
doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Chemické metody předpovědi biodostupnosti perzistentních
organických polutantů v prostředí v tuhých matricích (Chemical
methods for prediction of bioavailability of persistent organic
pollutants in solid environmental matrices), anglicky
Odráška
Pavel
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Hodnocení zdravotních rizik spojených s přípravou a aplikací
cytostatických léčiv
Ray
Debajyoti
prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
Chemie některých environmentálně relevantních organických
sloučenin na rozhraní voda-led (Chemistry of some
environmentally relevant organic compounds at the air-ice
interface), anglicky
Vojtěšek
Martin
Ing. Zbyněk Večeřa, CSc.
Charakterizace chemického složení městského aerosolu
doktor (ph.d.) oboru ekotoxikologie
příjmení
jméno
vedoucí práce
název práce
Jarošová
Barbora
Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Biotesty pro sledování přítomnosti hormonálně aktivních látek
v povrchových a odpadních vodách
Šmídová
Klára
doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Biodostupnost hydrofobních organických látek v půdách
s ohledem na vlastnosti půd a stárnutí znečištění, anglicky
76
příloha čtvrtá
přehled projektů v roce 2013
vědecké projekty
projekty mezinárodní
název
řešitel
poskytovatel dotace
období
ARCRISK – Arctic Health Risks: Impacts on health
in the Arctic in Europe owing to Climate-Induced
Changes in Contaminant Cycling (226534)
prof. RNDr. Jana
Klánová, Ph.D.
Evropská unie / 7. rámcový
program EU
6/2009 až
12/2013
DENAMIC – Developmental Neurotoxicity
Assessment of Mixtures in Children (282957)
Ing. Anton Kočan, CSc.
Evropská unie / 7. rámcový
program EU
2/2012 až
12/2015
AQUAREHAB – Development of Rehabilitation
Technologies and Approaches for Multipressured
prof. RNDr. Luděk
Degraded Waters and the Integration of their Impact Bláha, Ph.D.
on River Basin Management (226565)
Evropská unie / 7. rámcový
program EU
5/2009 až
12/2013
REFORM: REstoring rivers FOR effective catchment
Management (282656)
Evropská unie / 7. rámcový
program EU
11/2011 až
10/2015
Solutions for present and future emerging
pollutants in land and water resources management Ing. Branislav Vrana
(603437)
Evropská unie / 7. rámcový
program EU
10/2013 až
9/2018
Isotope forensics meets biogeochemistry – linking
sources and sinks of organic contaminants by
compound specific isotope investigation (264329) –
CSI-Marie Curie
doc. RNDr. Jana
Klánová, Ph.D.
Evropská unie / 7. rámcový
program EU/Marie Curie ITN
11/2010 až
10/2014
Network for education and training
for public environmental laboratories
(530554-TEMPUS-1-2012-1SK-JPHES)
Ing. Branislav Vrana
Evropská unie / TEMPUS
10/2012 až
10/2015
RNDr. Pavel Čupr,
Ph.D.
Úřad spolkové vlády Dolního
Rakouska / Cíl Evropská územní
spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007–2013 (OP
ČR–Rakousko)
1/2010 až
12/2013
Ing. Milan Sáňka, Dr.
Úřad spolkové vlády Dolního
Rakouska / Cíl Evropská územní
spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007–2013 (OP
ČR-Rakousko)
4/2012 až 6/2014
MONAIRNET: Posílení příhraniční spolupráce
mezi ČR a Rakouskem v oblasti hodnocení zatížení
volného ovzduší POPs daného regionu (M00124)
SONDAR: Soil Strategy Network in the Danube
Region – improving soil quality / efficient measures
against erosion / strengthening awareness of soil /
soil as an archive (M00236)
78
Mgr. Karel Brabec,
Ph.D.
projekty národní
název
řešitel
poskytovatel dotace
období
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
(CZ.1.05/2.1.00/01.0001)
prof. RNDr. Jana
Klánová, Ph.D.
MŠMT / Operační program Výzkum
a vývoj pro inovace (VaVpI)
1/2010 až
12/2013
Inovace a rozšíření výuky zaměřené
na problematiku životního prostředí na PřF MU
(CZ.1.07/2.2.00/15.0213)
doc. RNDr. Jakub
Hofman, Ph.D.
MŠMT / Operační
program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (VK)
1/2011 až
12/2013
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu
v oblastech environmentálního výzkumu v ČR
(CZ.1.07/2.3.00/20.0053)
prof. RNDr. Luděk
Bláha, Ph.D.
MŠMT / Operační
program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (VK)
6/2011 až
5/2014
RECETOX Národní infrastruktura pro výzkum
toxických látek v prostředí (LM2011028)
prof. RNDr. Jana
Klánová, Ph.D.
MŠMT / Velké infrastruktury pro
výzkum, vývoj a inovace
1/2012 až
12/2016
Cucurbiturily a jejich deriváty umožňující tvorbu
vodíkové vazby mezi organickými molekulami
ve vodě (LH11012)
doc. Ing. Vladimír
Šindelář, Ph.D.
MŠMT / KONTAKT II (od projektů
s počátkem řešení v roce 2011)
3/2011 až
12/2014
Nové typy bromovaných zpomalovačů hoření
v prostředí (LH12074)
prof. RNDr. Jana
Klánová, Ph.D.
MŠMT / KONTAKT II (od projektů
s počátkem řešení v roce 2011)
3/2012 až
12/2015
Bioakumulace perzistentních organických
kontaminantů v žížalách ve vztahu k jejich
biodostupnosti v půdě (GAP503/10/0125)
doc. RNDr. Jakub
Hofman, Ph.D.
GAČR/SP
1/2010 až
12/2013
Důsledky fotochemické aktivity organických
polutantů v polárních oblastech (GAP503/10/0947)
prof. RNDr. Petr
Klán, Ph.D.
GAČR/SP
1/2010 až
12/2013
Konstrukce syntetické metabolické dráhy pro
degradaci důležitého environmentálního polutantu
proteinovým a metabolickým inženýrstvím
(GAP503/12/0572)
prof. Mgr. Jiří
Damborský, Dr.
GAČR/SP
1/2012 až
12/2016
Kontrolovaná syntéza glykolurilových
supramolekulárních objektů (GAP207/10/0695)
doc. Ing. Vladimír
Šindelář, Ph.D.
GAČR/SP
1/2010 až
12/2013
Metabolity sinic jako potenciální endokrinní
disruptory (GAP503/12/0553)
Mgr. Klára
Hilscherová, Ph.D.
GAČR/SP
1/2012 až
12/2015
Perzistentní organické polutanty v atmosférických
aerosolech: procesy, které ovlivňují dálkový
transport v Evropě (GAP503/11/1230)
prof. Gerhard Lammel,
GAČR/SP
PhD.
1/2011 až
12/2014
Structure-functional Relationships of Haloalkane
Dehalogenases (GAP207/12/0775)
Mgr. Radka
Chaloupková, Ph.D.
GAČR/SP
1/2012 až
12/2016
Studium distribuce steroidních látek ve složkách
pevných environmentálních matric (GA13-20357S)
doc. RNDr. Zdeněk
Šimek, CSc.
GAČR/SP
2/2013 až
12/2016
Syntéza a supramolekulární vlastnosti bambusurilů doc. Ing. Vladimír
(GA13-15576S)
Šindelář, Ph.D.
GAČR/SP
1/2013 až
12/2017
Vývoj viditelným světlem aktivovatelných skupin
a fluorescenčních značek pro chemii a biologii
(GA13-25775S)
prof. RNDr. Petr Klán,
Ph.D.
GAČR/SP
1/2013 až
12/2017
Metabolity sinic jako možné modulátory
immunitního systému (GP13-27695P)
Mgr. Ondřej
Adamovský, Ph.D.
GAČR/ Postdoktorandské granty
2/2013 až
12/2015
79
název
řešitel
poskytovatel dotace
období
Evoluce substrátové specifity u enzymů aktivních
s xenobiotickými látkami (IAA401630901)
prof. Mgr. Jiří
Damborský, Dr.
Akademie věd ČR / Granty výrazně
badatelského charakteru zaměřené
na oblast výzkumu rozvíjeného
v současné době zejména AV ČR
1/2009 až
12/2013
Vývoj a realizace národní monitorovací sítě pro
dlouhodobé sledování obsahu perzistentních
organických polutantů ve volném ovzduší
České republiky metodou pasivního vzorkování
(TB010MZP057)
RNDr. Pavel
Čupr, Ph.D.
Technologická agentura ČR /
TB – Program veřejných zakázek
1/2013 až
ve výzkumu, experimentálním
12/2015
vývoji a inovacích pro potřeby státní
správy BETA
Vývoj systému pro hodnocení prostorových
souvislostí kontaminace životního prostředí
(TB010MZP058)
prof. RNDr. Jana
Klánová, Ph.D.
Technologická agentura ČR /
TB – Program veřejných zakázek
1/2013 až
ve výzkumu, experimentálním
12/2015
vývoji a inovacích pro potřeby státní
správy BETA
Dopady povodní na kontaminaci půd a potravních
řetězců rizikovými látkami (VG20102014026)
Ing. Milan Sáňka, Dr.
Ministerstvo vnitra ČR / Program
bezpečnostního výzkumu České
republiky v letech 2010–2015
10/2010 až
12/2014
Metody hodnocení zátěže lesních půd rizikovými
látkami a identifikace ekologických rizik
kontaminace lesních půd (QI112A201)
Ing. Milan Sáňka, Dr.
Ministerstvo zemědělství ČR /
Výzkum v agrárním komplexu
(VAK)
1/2011 až
12/2014
Construction of Bacterial Strain Degrading
Anthropogenic Compound using Techniques
of Enzyme Engineering and Synthetic Biology
(2SGA2873)
Dr. Nagendra
Kurumbang
Jihomoravský kraj / SoMoPro
9/2011 až
7/2013
Environmental endocrine disruptors and male
fertility: mechanisms and toxic effects (2SGA2764)
RNDr. Iva
Sovadinová, Ph.D. /
prof. RNDr. Luděk
Bláha, Ph.D.
Jihomoravský kraj / SoMoPro
3/2011 až
4/2013
Fine-tuning of haloalkane dehalogenases by access
tunnels re- engineering (SIGA 762)
Dr. Artur Gora/prof.
Mgr. Jiří Damborský,
Dr.
Jihomoravský kraj / SoMoPro
5/2010 až
5/2013
Anthropogenic and Natural Drivers of Releases and
Occurrence of Mixtures of Endocrine Disruptors in
the Environment (ANDROMEDE)
Luca Nizze>o, Ph.D.
Jihomoravský kraj / SoMoPro
7/2013 až
6/2015
Zavedení principu rozložení citlivostí druhů
a standardních testů toxicity sedimentů do výuky
ekotoxikologie (FRVS/457/2013)
Mgr. Zuzana Rábová
MŠMT/FRVŠ
1/2013 až
5/2014
Ekotoxikologie kontaminantů a toxinů – vodní
a terestrické prostředí (MUNI/A/0853/2012)
prof. RNDr. Luděk
Bláha, Ph.D.
Masarykova univerzita / Podpora
studentských projektů na MU
(specifický výzkum, program
rektora)
1/2013 až
12/2013
Environmentální a zdravotní rizika toxických látek
v prostředí (MUNI/A/0923/2012)
RNDr. Pavel Čupr,
Ph.D.
Masarykova univerzita / Podpora
studentských projektů na MU
(specifický výzkum, program
rektora)
1/2013 až
12/2013
Chemické látky v prostředí – od experimentů
k modelům (MUNI/A/0922/2012)
prof. RNDr. Jana
Klánová, Ph.D.
Masarykova univerzita / Podpora
studentských projektů na MU
(specifický výzkum, program
rektora)
1/2013 až
12/2013
80
název
řešitel
poskytovatel dotace
období
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti
proteinového a metabolického inženýrství
(MUNI/A/0950/2012)
prof. Mgr. Jiří
Damborský, Dr.
Masarykova univerzita / Podpora
studentských projektů na MU
(specifický výzkum, program
rektora)
1/2013 až
12/2013
Arctic Health Risks: Impacts on health in the Arctic
in Europe owing to climate-induced changes in
contaminant cycling (226534)
prof. RNDr. Jana
Klánová, Ph.D.
MŠMT / Podpora projektů sedmého
rámcového programu Evropského
společenství pro výzkum,
technologický rozvoj a demonstrace
(2007 až 2013) – dále jen Podpora
projektů 7.RP
6/2009 až
11/2013
DENAMIC: Developmental Neurotoxicity
Assessment of Mixtures in Children
Ing. Anton Kočan
MŠMT / Podpora projektů 7.RP
1/2012 až
12/2015
AQUAREHAB – Development of Rehabilitation
Technologies and Approaches for Multipressured
prof. RNDr. Luděk
Degraded Waters and the Integration of their Impact Bláha, Ph.D.
on River Basin Management (7E09085)
MŠMT / Podpora projektů 7.RP
5/2009 až
12/2013
REFORM: REstoring rivers FOR effective catchment
Management (7E12071)
MŠMT / Podpora projektů 7.RP
11/2011 až
10/2015
Ing. Branislav Vrana
MŠMT /
Podpora
projektů 7.RP
Solutions for present and future emerging
pollutants in land and water resources management
Mgr. Karel Brabec,
Ph.D.
81
smluvní výzkum
smluvní výzkum mezinárodní (11 smluv)
název
řešitel
poskytovatel dotace
období
Zajištění monitorování ovzduší v Africe metodou
pasivního vzorkování a zpracování analýz
vybraných POPs
prof. RNDr. Ivan
Holoubek, CSc.
UNEP/EU
1/2010 až
12/2013
9th Summer School of Environmental Chemistry
and Ecotoxicology
RNDr. Petra Růžičková,
UNEP/SSC
Ph.D.
5/2013 až 8/2013
Vývoj elektronického repozitáře a publikační
platformy pro Globální Monitorovací Plán
Stockholmské úmluvy
prof. RNDr. Jana
Klánová, Ph.D.
UNEP/SSC
4/2013 až
12/2014
Zpracování druhé regionální zprávy o hladinách
POPs v ovzduší a lidských matricích ve střední
a východní Evropě
Prof RNDr. Ivan
Holoubek, CSc.
UNEP/SSC
4/2013 až
12/2014
Zajištění pracovní schůzky členů regionálních
organizačních skupin a globální koordinační
skupiny pro globální monitoring perzistentních
organických polutantů v Brně (GCG-ROG GMP
meeting)
RNDr. Petra Růžičková,
Ph.D. / Ing. Kateřina
UNEP/SSC
Šebková, Ph.D.
8/2013 až
10/2013
Příprava národního plánu nakládání s chemickými
látkami pro koordinovanou implementaci
Basilejské, Ro>erdamské a Stockholmské úmluvy
v Bělorusku
Ing. Kateřina
Šebková, Ph.D.
11/2012 až
3/2013
Plán nakládání s PCB (PCB Management Plan)
v Kazachstánu
Ing. Anton Kočan, CSc. UNDP
8/2013 až
12/2013
Analýzy dioxinů, furanů a PCB z pasivních
vzorkovačů
RNDr. Petra
Přibylová, Ph.D. /
Stopová laboratoř
Ministerstvo životního prostředí,
Nigérie
10/2013 až
12/2014
Stanovení obsahu PCB, BDE a chlorovaných
pesticidů ve vzorcich vzduchu, vody a depozice
z delty Gangy
Dr. Luca Nizze>o /
Stopová laboratoř
NIVA, Norsko
1/2013 až
12/2013
Analyses of endocrine- and dioxin-like effects using Prof. RNDr. Luděk
a series of in vitro reporter gene assays
Bláha, Ph.D.
Universitat Tübingen,
Physiologische Ökologie der Tiere
1/2013 až
12/2013
Chemický a biologický monitoring v okolí dálnic –
Slovensko (Ivachnová, Dubná Skala – Turany)
HBH Projekt spol. s r.o.,
Banská Bystrica
1/2013 až
12/2013
82
doc. RNDr. Petr
Anděl, CSc.
UNEP Europe
smluvní výzkum národní (21 smluv)
název
řešitel
poskytovatel dotace
období
Zajištění činnosti Národního Centra pro
perzistentní organické polutanty a výkon funkce
Regionálního centra Stockholmské úmluvy v roce
2013
Ing. Kateřina
Šebková, Ph.D.
MŽP / odbor environmentálních
rizik a ekologických škod
1/2013 až
12/2013
Podpora biomonitoringu perzistentních
organických polutantů (POPs) a sběr dat pro zprávu
v letech 2013–2014 pro účely aktivní spolupráce
na přípravě GMP2 (Global Monitoring Plan 2)
v souvislosti s plněním závazků ČR Stockholmské
úmluvy o perzistentních organických polutantech.
Ing. Kateřina
Šebková, Ph.D.
MŽP / implementace
mnohostranných
environmentálních smluv
7/2013 až
12/2013
Zajištění účasti expertů z Národního centra
pro perzistentní organické látky na 6. zasedání
Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy Ing. Kateřina
Šebková, Ph.D.
o perzistentních organických polutantech (COP6,
28.dubna-10.května 2013) a propagace aktivit ČR při
implementaci Stockholmské úmluvy.
MŽP / implementace
mnohostranných
environmentálních smluv
5/2013 až 8/2013
Plnění úkolů aktualizovaného NIP v souladu
Ing. Kateřina
s harmonogramem (v souladu s usnesením vlády ČR
Šebková, Ph.D.
č. 810 ze dne 8. 11. 2012)
MŽP / implementace
mnohostranných
environmentálních smluv
5/2013 až
12/2013
školení zástupců ze zemí Indie, Bosny
a Hercegoviny, Makedonie a Albánie zaměřené
na podporu implementace Stockholmské úmluvy
o perzistentních organických polutantech
Ing. Kateřina
Šebková, Ph.D.
MŽP / twinningové projekty
na podporu budování kapacit
v regionu střední a východní
Evropy
5/2013 až 7/2013
Zjištění koncentrací environmentálních polutantů
v ovzduší ve vybraných lokalitách na území
Jihomoravského kraje
RNDr. Pavel
Čupr, Ph.D. / Stopová
laboratoř
Jihomoravský kraj
1/2013 až
12/2013
Vypracování odpovědí k připomínkám španělské
kompetentní autority včetně návrhu opravy
environmentální části pro schválení Chloraminu
T účinnou látkou dle zákona č. 120/2002 Sb.
o biocidech
prof. RNDr. Ivan
Holoubek, CSc.
Biochemie
5/2013 až 6/2013
Měření POPs ve venkovním ovduší na vybraných
lokalitách Ústeckého kraje
RNDr. Pavel
Čupr, Ph.D. / Stopová
laboratoř
Ústecký kraj
1/2013 až
12/2013
Zajištění analýz chlorovaných pesticidů,
PAH a polychlorovaných bifenylů ve vzorcích
mokré atmosférické depozice; Zajištění analýz
chlorovaných pesticidů, PAH a polychlorovaných
bifenylů ve vzorcích volného ovzduší
prof. RNDr. Jana
Klánová, Ph.D./
Stopová laboratoř
Český hydrometeorologický ústav
1/2013 až
12/2013
Podpora při řešení projektu výzkumu, vývoje
a inovací MV ČR, návrh metod identifikace
náhrad BOL na testovaných površích a odhad míry
kontaminace
doc. RNDr. Zdeněk
Šimek, CSc.
SÚJCHBO – Státní ústav jaderné,
chemické a biologické ochrany,
v.v.i.
4/2011 až
12/2015
Odběr vzorků ovzduší metodou pasivního
vzorkování a analýza vzorků v laboratoři
Jiří Kohoutek / Stopová
Městský úřad Napajedla
laboratoř
Chemické analýzy vodných roztoků na obsah
cyklofosfamidu a platiny
Stopová laboratoř
Masarykův onkologický ústav,
Brno
5/2013 až
12/2014
3/2013 až
12/2013
83
název
řešitel
poskytovatel dotace
období
Sledování stavu znečištění ovzduší POPs v areálu
Spalovny průmyslových odpadů SITA CZ a.s.
v Ostravě v rámci akce Spolana Neratovice SAE II
RNDr. Pavel Čupr,
Ph.D. / Stopová
laboratoř
SITA CZ a.s
1/2013 až
12/2013
Monitoring kontaminace půd a znečištění ovzduší
na vybraných lokalitách cementáren Mokrá
a Radotín
RNDr. P. Čupr /
doc. J. Hofman/Stopová Českomoravský cement, a.s.
laboratoř
1/2013 až 3/2014
Odběr vzorků volného ovzduší pro stanovení tuhých Prof. RNDr Ivan
částic (PM10) a těžkých kovů, PCDDs/Fs, PCBs
Holoubek, CSc. /
a indikátorových PCBs
Stopová laboratoř
Plzeňská teplárenská a.s.
5–6/2013
Test genotoxicity vzorků Traumacel P
mikrokrystalicky
RNDr. Pavel Čupr /
stopová laboratoř
BIOSTER, a.s.
4/2013
Provedení SOS Chromotestu na výrobku
Traumastem P
RNDr. Pavel Čupr /
stopová laboratoř
BIOSTER, a.s.
2/2013
Zpracování analýzy TOC v 6 vzorcích sedimentu
RNDr. Pavel Čupr /
stopová laboratoř
Univerzita Palackého, Olomouc
2/2013
Analýza vzorků Chlorelly
Stopová laboratoř
Green Ways s.r.o.
10/2013
Analýza rizikových prvků a organických polutantů
v půdních vzorcích
Stopová laboratoř
Ústav ekologie lesa, lesnická
a dřevařská fakulta a Mendlova
univerzita v Brně
10/2013
Příprava vodněmethanolových extrakcí vzorků
Stopová laboratoř
Lékařská fakulta Masarykovy
Univerzity
12/2013
84
příloha pátá
přehled publikací a dalších
výstupů za rok 2013
publikace
mezinárodní časopisy
Adamovsky, O., Palikova, M., Ondrackova, P., Zikova, A., Kopp, R., Mares, J., Pikula, J., Paskerova, H.,
Kohoutek, J., Blaha, L. (2013) Biochemical and histopathological responses of Wistar rats to oral intake of
microcystins and cyanobacterial biomass, Neuroendocrinology le>ers 34(Suppl.2):101–110. h>p://node.nel.
edu
Allan, I.J., Vrana, B., Smedes, F. (2013). Combining biota and passive sampling for contaminant monitoring.
VANN 4, 557–561.
Amaro, M., Brezovsky, J., Kovacova, S., Maier, L., Chaloupkova, R., Sykora, J., Paruch, K., Damborsky, J.,
Hof, M., 2013: Are Time-Dependent Stokes Shi=s at the Tunnel Mouth of Haloalkane Dehalogenase
Enzymes Dependent on the Choice of the Chromophore? Journal of Physical Chemistry B 117: 7898–7906.
Bednářová, Z., Kuta, J., Kohút, L., Machát, J., Klánová, J., Holoubek, I., Jarkovský, J., Dušek, L., Hilscherová, K.
(2013). Spatial pa>ern and temporal changes of heavy metals distribution in river sediments in region with
multiple pollution sources. Journal of Soils and Sediments 13 (7): 1257–1269. DOI 10.1007/s11368-013-0706-2
Bidmanova, S., Damborsky, J., Prokop, Z., 2013: Immobilization of Haloalkane dehalogenase LinB
from Sphingobium japonicum UT26 for Biotechnological Applications. Journal of Biocatalysis &
Biotransformation 2: 1–7.
Bielská, L., Šmídová, K., Hofman, J. (2013) Supercritical fluid extraction of persistent organic pollutants
from natural and artificial soils and comparison with bioaccumulation in earthworms, Env Pol, 176, 48–54,
doi: h>p://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2013.01.005
Bláhová, L., Adamovský, O., Kubala, L., Švihálková Šindlerová, L., Zounková, R. and Bláha, L. (2013) [e isolation and characterization of lipopolysaccharides from Microcystis aeruginosa, a prominent toxic water
bloom forming cyanobacteria. Toxicon 76: 187–196 (h>p://dx.doi.org/10.1016/j.toxicon.2013.10.011).
Brezovsky, J., Chovancova, E., Gora, A., Pavelka, A.,Biedermannova, L., Damborsky, J., (2013) So=ware Tools
for Identification, Visualization and Analysis of Protein Tunnels and Channels. Biotechnology Advances 31:
38–49
Brulik, J., Simek, Z., de Voogt, P. (2013). A new liquid chromatography – tandem mass spectrometry method
using atmospheric pressure photo ionization for the simultaneous determination of azaarenes and azaarones in Dutch river sediments. Journal of Chromatography A 1294(0): 33–40.
Brulik, J., Vrana, B., Oravec, M., Simek, Z. (2013). „Determination of distribution coefficients of polycyclic
aromatic nitrogen heterocycles using solid-phase microextraction.“ International Journal of Environmental
Analytical Chemistry 93(5): 511–527. DOI:10.1080/03067319.2012.702271
Čupr P, Flegrová Z, Franců J, Landlová L, Klánová J: Mineralogical, chemical and toxicological characterization of urban air particles. Environment International 2013, 54(0):26–34.
Degtjarik, O., R. Chaloupkova, et al. (2013). Differences in crystallization of two LinB variants from
Sphingobium japonicum UT26. Acta Crystallographica Section F-Structural Biology and Crystallization
Communications 69: 284–287.
Emelogu, E. S., P. Pollard, C. D. Robinson, F. Smedes, L. Webster, I. W. Oliver, C. McKenzie, T. B. Seiler,
H. Hollert, and C. F. Moffat. (2013). Investigating the significance of dissolved organic contaminants in
aquatic environments: Coupling passive sampling with in vitro bioassays. Chemosphere 90 (2013) 210–219
86
Engert, A., Chakrabarti, S., Saul, N., Bi>ner, M., Menzel, R., Steinberg, CH.E.W.Interaction of temperature
and an environmental stressor: Moina macrocopa responds with increased body size, increased lifespan,
and increased offspring numbers slightly above its temperature optimum (2013) Chemosphere 90:
2136–2141.
Fiala, T., Sindelar, V. (2013) Synthesis of Norbornahemicucurbiturils, Synle> 24 (18), 2443–2445.
DOI: 10.1055/s-0033-1339850
Fortova, A., Sebestova, E., Stepankova, V., Koudelakova, T., Palkova, L., Damborsky, J., Chaloupkova, R., 2013:
DspA from Strongylocentrotus purpuratus: the First Biochemically Characterized Haloalkane Dehalogenase
of Non-Microbial Origin. Biochimie 95: 2091–2096.
Frankowski, M., Kuta, J., Speciation of Aluminum Fluoride Complexes and Al3+in Environmental Samples
using HPLC-ICP-MS. Agilent ICP-MS Journal, August 2013 – Issue 54.
Gora, A., Brezovsky, J., Damborsky, J., 2013: Gates of Enzymes. Chemical Reviews 113: 5871–5923.
Grannas A. M., Bogdal C., Hageman K. J.,Halsall C., Harner T., Hung H., Kallenborn R., Klán P., Klánová J.,
Macdonald, R. W., Meyer T., and Wania F. (2013) [e Role of the Global Cryosphere in the Fate of Organic
Contaminants. Atmos. Chem. Phys., 13 (6), 3271–3305, doi: 10.5194/acp-13-3271-2013
Haeba, M., Kuta, J., Arhouma, ZK, Elwerfalli, HMA (2013) Earthworm as Bioindicator of Soil Pollution
Around Benghazi City, Libya. J Environ Anal Toxicol 3:189. doi: 10.4172/2161-0525.1000189.
Hamers, T., J. Legler, L. Blaha, K. Hylland, I. Marigomez, C. A. Schipper, H. Segner, D. Vethaak, H. Wi>ers,
D. de Zwart and P. E. G. Leonards (2013). “Expert opinion on toxicity profiling – report from a NORMAN
expert group meeting.” Integrated Environmental Assessment and Management DOI: 10.1002/ieam.1395
(h>p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ieam.1395/abstract).
Hasan, K., Gora, A., Brezovsky, J., Chaloupkova, R., Moskalikova, H., Fortova, A., Nagata, Y., Damborsky, J.,
Prokop, Z., 2013: [e Effect of a Unique Halide-Stabilising Residue on the Catalytic Properties of Haloalkane
Dehalogenase DatA from Agrobacterium tumefaciens C58. FEBS Journal. 280 (13), 3149–3159. DOI:10.1111/
febs.12238.
Charron, A., Degrendele, C., Laongsri, B., Harrison, R. M. (2013): Receptor modelling of secondary and
carbonaceous particulate ma>er at a southern UK site, Atmos. Chem. Phys.13, 1879–1894, doi:10.5194/
acp-13-1879-2013.
Jálová, V., B. Jarošová, L. Bláha, J. P. Giesy, T. Ocelka, R. Grabic, J. Jurčíková, B. Vrana and K. Hilscherová
(2013) Estrogen-,androgen- and aryl hydrocarbon receptor mediated activities in passive and composite samples from municipal waste and surface waters. (2013) Environment International, 59, 372–383.
DOI: 10.1016/j.envint.2013.06.024
Jesenska, S., Nemethova, S., Blaha, L. (2013). Validation of the species sensitivity distribution in retrospective risk assessment of herbicides at the river basin scale—the Scheldt river basin case study.
Environmental Science and Pollution Research, 20, 6070–6084. DOI 10.1007/s11356-013-1644-7.
Kammath, V.B., Šolomek, T., Ngoy, B.P., Heger, D., Klán, P., Rubina, M., Givens, R.S. (2013) A Photo-Favorskii
Ring Contraction Reaction: [e Effect of Ring Size. [e Journal of Organic Chemistry 78: 1718−1729,
DOI: 10.1021/jo300850a, h>p://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jo300850a
Kaur, J., Moskalikova, H., Niharika, N., Sedlackova, M., Hampl, A., Damborsky, J., Prokop, Z., Lal, R. (2013)
Sphingobium baderi LL03T sp. nov., isolated from a hexachlorocyclohexane (HCH) dump site in Spolana.
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 63, 673–678. DOI: 10.1099/ijs.0.039834-0
87
Keyte I., Harrison R.M., Lammel G.: “Chemical reactivity and long-range transport potential of polycyclic
aromatic hydrocarbons – a review”, CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 2013, 42 (2013) 9333–9391.
Khabiri, M., Minofar, B., Brezovsky, J., Damborsky, J., E>rich, R., 2013: Interaction of Organic Solvents with
Protein Structures at Protein-Solvent Interface. Journal of Molecular Modeling 19: 4701–4711.
Klán P., Šolomek T., Bochet C., Blanc A., Givens R. S., Rubina M., Popik V., Kostikov A., Wirz J. (2013)
Photoremovable Protecting Groups in Chemistry and Biology: Reaction Mechanisms and Efficacy. Chem.
Rev.113/1, 119–191.
Klánová, J., T. Harner (2013) [e challenge of producing reliable results under highly variable conditions
and the role of passive air samplers in the Global Monitoring Plan, Trends in Analytical Chemistry 46:
139–149, doi: h>p://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2012.07
Komprda J., Komprdová K., Sáňka M., Možný M., Nizze>o L. (2013) Influence of Climate and Land Use
Change on Spatially Resolved Volatilization of Persistent Organic Pollutants (POPs) from Background Soils
(2013): Environmental Science & Technology, 47 (13), 7052–7059. DOI: 10.1021/es30437134
Kopp, R., Palíková, M., Adamovský, O., Ziková, A., Navrátil, S., Kohoutek, J., Mareš, J., Bláha, L. (2013)
Concentrations of microcystins in tissues of several fish species from freshwater reservoirs and ponds.
Environmental Monitoring and Assessment:1–11, DOI 10.1007/s10661-013-3285-1
Koudelakova, T., Bidmanova, T., Dvorak, P., Pavelka, A.,Chaloupkova, R., Prokop, Z., Damborsky, J. (2013)
Haloalkane Dehalogenases: Biotechnological Applications. Biotechnology Journal 8, 32–45
Koudelakova, T., Chaloupkova, R., Brezovsky, J., Prokop, Z., Sebestova, E., Hessler, M., Khabiri, M.,
Plevaka, M., Kulik, D., Kuta-Smatanova, I., Rezacova, P., E>rich, R., Bornscheuer, U. T.,Damborsky, J. (2013)
Engineering protein resistance to organic co-solvent and elevated temperature by access tunnel modification. Angew. Chem. Int. Ed. 52, 1959–1963.
Kuta J., Machát J, Benová D., Červenka R., Zeman J., Martinec P. (2013) Association of minor and trace elements with mineralogical constituents of urinary stones – hard nut to crack in existing studies of urolithiasis. ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH 35 (4) 511–522. DOI 10.1007/s10653-013-9511-5
Lammel G., Heil A., Stemmler I., Dvorská A., Klánová J.: “On the contribution of biomass burning to POPs
(PAHs and PCDDs) in air in Africa”, Environ. Sci. Technol. 47 (2013) 11616–11624
Lee, K.T., Hong, S., Lee, J.S., Chung, K.H., Hilscherová, K., Giesy, J.P., Khim, J.S. (2013). Revised relative
potency values for PCDDs,PCDFs, and non-ortho-substituted PCBs for the optimized H4IIE-luc in vitro
bioassay. Environmental Science and Pollution Research DOI 10.1007/s11356-013-1770-2.
Liu, X., Ming, Li-Li, Nizze>o, L., Borga, K., Larssen, T., Zheng, Q., Li, J., Zhang, G. (2013) Critical evaluation
of a new passive exchange-meter for assessing multimedia fate of persistent organic pollutants at the airsoil interface. Environmental pollution, 181, 144–150. DOI: 10.1016/j.envpol.2013.06.020
Lohmann, R., Klánová, J., Kukučka, P., Yonis, S., Bollinger, K.: Concentrations, fluxes and residence time of
PBDEs across the Atlantic Ocean. Environmental Science and Technology 2013, 47 (24), 13967–13975
Lohmann, R., Klanova, J., Pribylova, P., Liskova, H., Yonis, S., Bollinger, K. (2013) PAHs on a West-to-East
Transect Across the Tropical Atlantic Ocean. Environmental Science & Technology 47(6): 2570–2578.dx.doi.
org/10.1021/es304764e
Loos, R., Carvalho, R., António, D.C., Comero, S., Locoro, G., Tavazzi, S., Paracchini, B., Ghiani, M., Le>ieri,
T., Blaha, L., Jarosova, B., Voerspools, S., Servaes, K., Haglund, T., Fick, J., Lindberg, R.H., Schwesig, D. and
88
Gawlik, B.M. (2013) EU-wide monitoring survey on emerging polar organic contaminants in wastewater
treatment plant effluents. Water Research 47:6475–6487 (h>p://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2013.08.024)
Lovely Angel P. A., Slanina T., Šebej P., Šolomek T., Klán P. Fluorescein Analogue Xanthene-9-Carboxylic
Acid: A Transition-Metal Free CO Releasing Molecule Activated by Green Light. Org. Le>. 2013, 15,
4552–4555. DOI: 10.1021/ol4021089.
Mai C., [eobald N., Lammel G., Hühnerfuss H. (2013) Spatial, seasonal and vertical distributions of currently used pesticides in the marine boundary layer of the North Sea. Atmos. Environ. 75, 92–102
Melymuk, L.; Robson, M.; Helm, P. A.; Diamond, M. L. Application of Land Use Regression to Identify
Sources and Assess Spatial Variation in Urban SVOC Concentrations. Environ. Sci. Technol. 2013, 47,
1887–1895
Niharika, N., Moskalikova, H., Kaur, J., Khan, F., Sedlackova, M., Hampl, A., Damborsky, J., Prokop, Z.,
Lal, R. 2013. Sphingobium czechense sp. nov., isolated from a hexachlorocyclohexane (HCH) dump site.
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 63, 723–728. DOI: 10.1099/ijs.0.039396-0
Niharika, N., Moskalikova, H., Kaur, J., Sedlackova, M., Hampl, A., Damborsky, J., Prokop, Z., Lal, R. (2013)
Novosphingobium barchaimii LL02T sp. nov., isolated from a hexachlorocyclohexane (HCH) contaminated
soil. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 63, 667–672.
DOI: 10.1099/ijs.0.039826-0
Novák, J., Giesy, J. P., Klánová, J., & Hilscherová, K. (2013). In vitro effects of pollutants from particulate and
volatile fractions of air samples-day and night variability. Environmental Science and Pollution Research
Volume 20, Issue 9, pp 6620–6627. DOI 10.1007/s11356-013-1726-6
Nováková, K., Kohoutek, J., Adamovský, O., Brack, W., Krauss, M. and Bláha, L. (2013) Novel metabolites
in cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii with potencies to inhibit gap junctional intercellular
communication Journal of Hazardous Materials 262: 571–579 (h>p://dx.doi.org/10.1016/
j.jhazmat.2013.09.007).
Odraska, P., Dolezalova, L., Kuta, J., Oravec, M., Piler, P., Blaha, L. (2013) Evaluation of the Efficacy of
Additional Measures Introduced for the Protection of Healthcare Personnel Handling Antineoplastic Drugs.
Annals of Occupational Hygiene 57 (2), 240–250; doi: 10.1093/annhyg/mes057
Odraska, P., Dolezalova, L., Kuta, J., Oravec, M., Piler, P., Synek, S. and Blaha, L. (2013 – in press) Association
of surface contamination by antineoplastic drugs with different working conditions in hospital pharmacies.
Archives of Environmental & Occupational Health DOI: 10.1080/19338244.2013.763757 h>p://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/19338244.2013.763757.
Palikova, M., O. Adamovsky, Blaha, L., Mares J., Kopp, R., Navratil, S., Cutakova, Z., Soukupova, Z., Pikula J.
(2013). Fish tapeworm Khawia sinensis: an indicator of environmental microcystins? Neuroendocrinology
Le>ers 34(Suppl.2): 101–104.
Palíková, M., P. Ondrackova, O. Adamovský, J. Mareš, J. Pikula, J. Kohoutek, S. Navrátil, L. Bláha and R. Kopp
(2013) In vivo effects of microcystins and complex cyanobacterial biomass on rats (Ra>us norvegicus var.
alba): Changes in immunological and haematological parameters. Toxicon 73(0): 1–8. DOI: 10.1016/
j.toxicon.2013.06.016
Pomati, F., Nizze>o, L. Assessing triclosan-induced ecological and trans-generational effects in natural
phytoplankton communities: a trait-based field method. ECOTOXICOLOGY 22 (5) SI, 779–794. DOI: 10.1007/
s10646-013-1068-7
89
Ray, D., Malongwe, J.K., Klan, P. (2013) Rate Acceleration of the Heterogeneous Reaction of Ozone with
a Model Alkene at the Air−Ice Interface at Low Temperatures. Environ.Sci.Technol. 47 (13), 6773–6780.
DOI: 10.1021/es304812t
Robson, M.; Melymuk, L.; Bradley, L.; Treen, B.; Backus, S. Wet Deposition of Brominated Flame Retardants
to the Great Lakes Basin--Status and Trends. Environ. Pollut. 2013, 182, 299–306.
Scholz, S., Sela, E., Blaha, L., Braunbeck, T., Galay-Burgos, M., Garcia-Franco, M., Guinea, J., Kluver, N.,
Schirmer, K., Tanneberger, K., Tobor-Kaplon, M., Wi>ers, H., Belanger, S., Benfenati, E., Creton, S.,
Cronin, M.T.D., Egglen, R.I.L., Embry, M., Ekmena, D., Gourmelon, A., Halder, M., Hardy, B., Hartung, T.,
Hubesch, B., Jungmann, D., Lampi, M.A., Lee, L., Léonard, M., Kuester, E., Lillicrap, A., Luckenbach, T.,
Murk, A.J., Navas, J.M., Peijnenburg, W., Repe>o, G., Salinas, E., Schuurmann, G., Spielmann, H.,
Tollefsen, K.E., Walter-Rohde, S., Whale, G., Wheeler, J. and Winter, M.J. (2013) A European perspective
on alternatives to animal testing for environmental hazard identification and risk assessment. Regulatory
Toxicology and Pharmacology 67:506–530. h>p://dx.doi.org/10.1016/j.yrtph.2013.10.003
Smedes, F., L. A. van Vliet, et al. (2013). “Multi-Ratio Equilibrium Passive Sampling Method to Estimate
Accessible and Pore Water Concentrations of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Polychlorinated
Biphenyls in Sediment.” Environmental Science & Technology 47(1): 510–517.
Stemmler I., Lammel G.(2013) Evidence of the return of past pollution in the ocean – a model study.
Geophys. Res. Le>. 40, 1373–1378
Stemmler, I., Lammel, G. (2013) Wo verbleiben langlebige Schadstoffe im Ozean? – Hinweise auf lokale
Wiederkehr bereits vergangener Belastungsmaxima, Mi> Umweltchem Ökotox 19, 60–62.
Stepankova, V., Bidmanova, S., Koudelakova, T., Prokop, Z., Chaloupkova, R., Damborsky, J., 2013: Strategies
for Stabilization and Activation of Biocatalysts in Organic Solvents. ACS Catalysis 3 (12), pp 2823–2836
Stepankova, V., Damborsky, J., Chaloupkova, R., 2013: Organic Co-solvents Affect Activity, Stability
and Enantioselectivity of Haloalkane Dehalogenases. Biotechnology Journal 8: 719–729. DOI: 10.1002/
biot.201200378
Stepankova, V., Khabiri, M., Brezovsky, J., Pavelka, A., Sykora, J., Amaro, M., Minofar, B., Prokop, Z., Hof, M.,
E>rich, R., Chaloupkova, R., Damborsky, J., (2013) Expansion of Access Tunnels and Active-Site Cavities
Influence Activity of Haloalkane Dehalogenases in Organic Cosolvents. ChemBioChem 14, 890–897
Šebej, P., Wintner, J., Müller, P., Slanina, T., Anshori, J.A., Antony, L.A.P., Klán, P., Wirz, J. (2013) Fluorescein
Analogues as Photoremovable Protecting Groups Absorbing at 520 nm, [e Journal of Organic Chemistry
78: 1833–1843, DOI: 10.1021/jo301455n h>p://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jo301455n
Šolomek T., Heger D., Ngoy B. P., Givens R. S., Klán P. [e Pivotal Role of Oxyallyl Diradicals in Photo-Favorskii Rearrangements: Transient Spectroscopic and Computational Studies. J. Am. Chem. Soc. 2013,
135, 15209–15215.
Tarcau D., Cucu-Man, S.,Klanova, J., Boruvkova, J., Covaci, A. (2013) Organochlorine pesticides in soil, moss
and tree-bark from North-Eastern Romania. Science of the Total Environment 456, 317–324. 10.1016/
j.scitotenv.2013.03.103
Tratsiak, K., Degtjarik, O., Drienovska, I., Chrast, L., Rezacova, P., Kuty, M., Chaloupkova, R., Damborsky, J.,
Kuta Smatanova, I., 2013: Crystallographic Analysis of New Psychrophilic Haloalkane Dehalogenases: DpcA
from Psychrobacter cryohalolentis K5 and DmxA from Marinobacter sp. ELB17. Acta Crystallographica F69:
683–688. DOI: 10.1107/S1744309113012979
90
Triebskorn, R., Blaha, L., Engesser, B., Güde, H., Henneberg, A., Hetzenauer, H., Köhler, H.-R., Krais, S.,
Kuch, B., Maier, D., Oehlmann, J., Peschke, K., Rault, M., Rey, P., Richter, D., Sacher, F., Suchail, S.,
[ellmann, P., Weyhmüller, M., Wurm, K., Vogel, H-J., (2013) SchussenAktiv – Eine Modellstudie zur
Effizienz der Reduktion der Gehalte an anthropogenen Spurenstoffen durch Aktivkohle in Kläranlagen:
Expositions- und Effektmonitoring vor Inbetriebnahme der Adsorptionsstufe auf der Kläranlage Langwiese
des AZV Mariatal, Ravensburg. Wasserwirtscha=
Triebskorn, R., K. Amler, L. Blaha, C. Gallert, S. Giebner, H. Güde, A. Henneberg, S. Hess, H. Hetzenauer,
K. Jedele, R.-M. Jung, S. Kneipp, H. R. Köhler, S. Krais, B. Kuch, C. Lange, H. Löffler, D. Maier, J. Metzger,
M. Müller, J. Oehlmann, R. Osterauer, K. Peschke, J. Raizner, P. Rey, M. Rault, D. Richter, F. Sacher,
M. Scheurer, J. Schneider-Rapp, M. Seifan, M. Spieth, H.-J. Vogel, M. Weyhmüller, J. Winter and K. Wurm
(2013). “SchussenAktivplus: reduction of micropollutants and of potentially pathogenic bacteria for further
water quality improvement of the river Schussen, a tributary of Lake Constance, Germany.” Environmental
Sciences Europe 25: 2–10. (h>p://www.enveurope.com/content/pdf/2190-4715-25-2.pdf )
Ungrádová I., Šimek Z., Vávrová M., Stoupalová M., Mravcová L. (2013) Comparison of extraction techniques for the isolation of explosives and their degradation products from soil. International Journal of
Environmental Analytical Chemistry, 93 (9), 984–998. DOI:10.1080/03067319.2012.736972
Vácha R., Sáňka M., Sáňka O., Skála J, Čechmánková J.: Fluvisol and sediment trace element contamination
level as related to their geogenic and anthropogenic source, Plant Soil Environ. Vol. 59, 2013, No. 3: 136–142.
Vašíčková, J., Kalábová, T., Komprdová, K., Priessnitz, J., Dymák, M., Lána, J., Škulcová, L., Šindelářová, L.,
Sáňka, M., Čupr, P., Vácha, R., Hofman, J. (2013): Comparison of approaches towards ecotoxicity evaluation
for the application of dredged sediment on soil. Journal of Soils and Sediments 13(5): 906–915, DOI 10.1007/
s11368-013-0670-x
91
monografie a kapitoly v knihách
Anastasio C., Hoffmann M. R., Klán P., Sodeau J. Photochemistry in Terrestrial Ices. In: [e Science of
Solar System Ices, Gudipati M., Pappalardo R., Castillo J. (eds.), Springer, Chap. 18, pp.583–644, 2012,
ISBN 978-1-4614-3075-9. h>p://www.springer.com/astronomy/extraterrestrial+physics,+space+sciences/
book/978-1-4614-3075-9
Bláha L. (2013) Phototoxicity in ice. In: J.-F. Férard, C. Blaise (eds.), Encyclopedia of Aquatic Ecotoxicology,
DOI 10.1007/978-94-007-5704-2 (h>p://www.springer.com/environment/environmental+toxicology/
book/978-94-007-5040-1)
Bláha L. and Holoubek I. (2013) Emerging Issues in Ecotoxicology: POPs. In: J.-F. Férard, C. Blaise (eds.),
Encyclopedia of Aquatic Ecotoxicology, DOI 10.1007/978-94-007-5704-2 (h>p://www.springer.com/
environment/environmental+toxicology/book/978-94-007-5040-1)
Prokop, Z., Gora, A., Brezovsky, J., Chaloupkova, R., Stepankova, V., Damborsky, J. 2013: Engineering
of protein tunnels: Keyhole-lock-key model for catalysis by the enzymes with active sites. In. Lutz, S.,
Bornscheuer, U.T. (Eds.), Protein Engineering Handbook, Wiley-VCH, Weinheim, pp. 421–464.
české publikace
časopisy
Janoušek, S., Sedlak, P., Kukla, L., Roth, Z., Vignerová,J., Zvadová, Z., Faierajzlová, V. (2013) Somatický vývoj
a úrazy u dětí v období pubertálního spurtu – nové poznatky o významu dynamiky růstu a podmíněnosti
úrazového rizika u současné populace.Čs. Pediatrie 68, č. 1, str. 20–35.
Kohoutek, J., Huzlík, J., Frydrych, R. (2013) Celoroční monitoring BTEX a PAU ve Valašském Meziříčí.
Ochrana Ovzduší 6: 11–16
Kukletová, M., L. Izakovičová Hollá, Z. Broukal, K. Musilová a L. Kukla (2013) Vztah mezi ukazateli orálního
zdraví u 13–15letých dětí skupiny ELSPAC Brno a stupněm vzdělání jejich rodičů. Česká stomatologie, Praha:
Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 1113, č. 1, s. 8–13. ISSN 1213-0613.
Ro>er P., Šrámek V., Vácha R., Borůvka L., Fadrhonsová V., Sáňka M., Drábek O., Vortelová L. 2013 Rizikové
prvky v lesních půdách: review. ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU, 58, 2013 (1): 17–27.
Sáňka, O., Dvorská, A., Klánová, J., & Čupr, P. (2013). Modelování rozptylu vybraných atmosférických PAU
v ovzduší Valašského Meziříčí pomocí modelu SYMOS‘97 a GIS a jeho porovnání s výsledky pasivních
odběrů ovzduší. Ochrana Ovzduší, 25(4), 13–21.
knihy (skripta/učebnice)
Anděl, P., Posuzování vlivů na životní prostředí, Edice Recetox, Vydala Masarykova univerzita a Centrum
pro výzkum toxických látek v prostředí, ISBN 978-80-210-6609-0
Bi>ner, M., Úvod do udržitelného rozvoje: souvislosti environmentálního pilíře, Vydala Masarykova univerzita a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, ISBN 978-80-210-6609-0
Chudárek, T., Čech L.; Doležal T.; Horsák Z., Kuchaříková M.; Mitošinka J., Nejedlý S.; Špičák P.; Toman M.;
Truchlik M., Vysloužil L., Odpadové hospodářství v praxi, Vydala Masarykova univerzita a Centrum pro
výzkum toxických látek v prostředí, ISBN 978-80-210-6601-4
Lacina P., Mika O.J., Šebková K., Nebezpečné chemické látky a směsi,Vydala Masarykova univerzita
a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, ISBN 978-80-210-6475-1
92
Ro>er, P. 2013. Stabilita ekologických systémů. Edice Recetox, Vydala Masarykova univerzita a Centrum pro
výzkum toxických látek v prostředí, 266 stran. ISBN 978-80-210-6608-3
Laboratorní praktikum ekotoxikologické biotesty, 2013
Analytická chemie životního prostředí – anorganické polutanty, Komárek J., Kuta J., 2013
Analytická chemie životního prostředí – organické polutanty, Růžičková P. et al., 2013
Základy studia environmentálních procesů, lab. praktikum, Růžičková P. et al., 2013
Environmentální informace a modelování, Komprda J., Komprdová K., 2013
Vzorkování a základní chemické a biologické analýzy v hodnocení životního prostředí, Kuta J. et al., 2013
aplikovaný výstup
Komprdová, K., Komprda, J.,Sáňka, M (2013):Prostorová distribuce zásob HCB v půdě v ČR – certifikovaná
mapa
Komprdová, K., Komprda, J., Sáňka, M (2013) Prostorová distribuce zásob DDT a jeho metabolitů v půdě
v ČR – certifikovaná mapa
Hůlek R., Jarkovský J., Borůvková J., Kalina J., Gregor J., Šebková K., Schwarz D., Klánová J., Dušek L. (2013)
Global Monitoring Plan of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: visualization and
on-line analysis of data from the monitoring reports [online]. Masaryk University. Available from:h>p://
www.pops-gmp.org/visualization. ISSN 1805-8310. – autorizovaný so=ware
Dulio, V., P. von der Ohe, M. Ågerstrand, L. Amalric, S. Andres, L. Blaha, W. Brack, E. Brostrom,
H. Budzinski, S. Fisher, J. Franklin, A. Hebert, J. Hollender, V. Ingrand, A. James-Casas, M. Keller,
V. Ocenaskova, W. Peijnenburg, Z. Rabova, P. Roose, H. Ruedel, M. Schriks, D. Schudoma, J. Slobodnik,
P.-F. Staub and P. de Voogt (2013). Prioritisation framework for emerging substances – ISBN 978-2-9545254-0-2 (eds – Dulio, V. and von der Ohe, P.; Publisher: NORMAN Association), (h>p://www.norman-network.
net/public_docs/divers/norman_prioritisation_manual_15%20April2013_final_for_website.pdf, 70 pp.,
NORMAN Association. – policy outcome
smluvní výzkum
mezinárodní zprávy
Růžičková, P., Šebková, K.: Final report, 9th Summer School on Toxic Compounds in the Environment 2013,
Masaryk University, Brno, RECETOX REPORT No. 462, September 2013
Růžičková, P.: Workshop report, Meeting of the coordination group (GCG) and regional organization
groups (ROGs) under the global monitoring plan (GMP) for persistent organic pollutants (POPs), Masaryk
University, Brno, Czech Republic, 2013. RECETOX REPORT No. 463, September 2013
Klánová J., Dušek L., Borůvková J., Hůlek R., Jarkovský J., Šebková K., Gregor J. – Final Report on Cooperation
within the Programme Entitled “Global Monitoring Plan” (GMP) for Persistent Organic Pollutants:
Development of a Fully Functional GMP Data Warehouse, Research Centre for Toxic Compounds in the
Environment, Masaryk University, Brno, Czech Republic, RECETOX Report no. 459, February 2013.
Šebková, K., – Reporting on the Activities Undertaken by Regional Centres in the period 2010–2012,
Research Centre for Toxic Compounds in the Environment Masaryk University, Brno, Czech Republic,
January 2013, RECETOX Report no. 466, 132 pages.
93
Šebková, K., Růžičková, P., – Progress Report „Development of a National Plan for a coordinated chemical
management and synergistic approach to the implementation of the Basel, Ro>erdam and Stockholm
Conventions in Belarus“, Research Centre for Toxic Compounds in the Environment Masaryk University
Brno, Czech Republic, March 2013, RECETOX report No. 467
Šebková K., Růžičková P., Final report on Development of a National Plan for a coordinated chemical
management and synergistic approach to the implementation of the Basel, Ro>erdam and Stockholm
Conventions in Belarus, Research Centre for Toxic Compounds in the Environment (RECETOX), Masaryk
University, Brno, May 2013, RECETOX report No. 478.
Šebková, K., Klánová J., Růžičková P., RECETOX newsle>er, volume I, number 1/2013, Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí (RECETOX), RECETOX report No. 469, June 2013, 8p, anglicky
Šebková, K., Klánová J., Růžičková P., Popova O., Rusina T., RECETOX newsle>er, tom I, vypusk 1/2013,
Centr po issledovaniu toksičnych veščestv v okružajuščej srede, (RECETOX), RECETOX report č. 470, June
2013 8s., rusky
Klánová J., Šebková K., Přibyla V., Bláha L., Hofman J., Růžičková P., Mlčáková V., RECETOX Yearbook 2012,
Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, RECETOX, Masaryk University, Brno, Czech
Republic, RECETOX Report No. 41, January 2013, 53 p.
Šebková, K., Melymuk L., RECETOX newsle>er, volume I, číslo 2/2013, Centrum pro výzkum toxických
látek v prostředí (RECETOX), RECETOX report č. 473, September 2013, 8s, anglicky
Šebková, K., Popova O., Rusina T., RECETOX newsle>er, tom I, vypusk 2/2013, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), RECETOX report č. 475, Sentjabr 2013, 8s., rusky
Klánová J., Dušek L., Borůvková J., Hůlek R., Jarkovský J., Šebková K., Gregor J.: Progress Report –
Cooperation within the Programme Global Monitoring Plan (GMP) for Persistent Organic Pollutants:
Development and finalization of an on-line GMP data storage, handling and presentation tool, Research
Centre for Toxic Compounds in the Environment, Masaryk University, Brno, Czech Republic, RECETOX
Report no. 479, August 2013.
Přibylová P., Borůvková, J., Kukučka, P., Bečanová, J., Kohoutek, J., Prokeš, R., Bednářová, Z., Holoubek, I.,
Klánová, J.: Application of passive sampler for monitoring of POPs in ambient air. Monitoring network
in the African continent. MONET_Africa progress report for the period 2010–2012, RECETOX, Masaryk
University, Brno. RECETOX report No. 484, December 2013.
Šebková, K., Stockholm Convention Regional Centre Workplan for the bienium 2014–2015, Research Centre
for Toxic Compounds in the Environment Masaryk University, Brno, Czech Republic, September 2013,
RECETOX Report no. 487, 10 pages.
Klánová J., Šebková K., Přibyla V., Bláha L., Hofman J., Růžičková P., Mlčáková V., RECETOX yearbook 2012,
anglicky, Research Centre for Toxic Compounds in the Environment Masaryk University, Brno, Czech
Republic, 52 pages, January 2013, RECETOX Report no. 458.
Šebková, K., Melymuk L., RECETOX newsle>er, volume I, číslo 3/2013, Centrum pro výzkum toxických
látek v prostředí (RECETOX), RECETOX report č. 488, December 2013, 8s, anglicky
Šebková, K., Popova O., Rusina T., RECETOX newsle>er, tom I, vypusk 3/2013, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), RECETOX report č. 489, Dekabr 2013, 8s., rusky
Anděl P., Bláha L., Kuta J., Kukučka P., Přibylová P., Masner P., (2013) Průběžná zpráva k projektu „Dialnica
D1 v úseku Dubná Skala – Turany – celoročný monitoring bioty“: Zadavatel: HBH Projekt s.r.o. Banská
Bystrica. Masarykova univerzita, RECETOX, RECETOX report No. 490, červen 2013.
94
Anděl P., Bláha L., Kuta J., Kukučka P., Přibylová P., Masner P. (2013) Průběžná zpráva k projektu „Dialnica
D1 v úseku – celoročný monitoring bioty“: perioda Podzim 2012-Jaro 2013. Zadavatel: HBH Projekt s.r.o.
Banská Bystrica. Masarykova univerzita, RECETOX, RECETOX report No. 491, červen 2013.
české zprávy
Klánová J., Šebková K., Přibyla V., Bláha L., Hofman J., Růžičková P., Mlčáková V., Výroční zpráva Centra
pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) za rok 2012, Vydalo Centrum RECETOX jako svou 458.
publikaci, Masarykova univerzita, Brno, leden 2013, 53 s.
Holoubek, I., Čupr, P., Klánová, J., Přibylová, P., Kukučka, P., Prokeš, R.,: Stanovení obsahu vybraných perzistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší v okolí závodu cementárny Mokrá, ČMC a.s. a cementárny
Radotín 2007–2012. Masarykova univerzita, RECETOX. REPORT No. 459. Brno, březen 2013.
Růžičková, P., Šebková, K.: Závěrečná zpráva o realizaci předmětu smlouvy o zabezpečení školení č. 1/2013
ze dne 3. 6. 2013 a dodatku č.1 k této smlouvě, Masarykova univerzita, Brno, RECETOX REPORT No. 461,
červenec 2013
Čupr, P., Prokeš, R., Kočan, A., Klánová, J., Holoubek, I.: Sledování stavu znečištění ovzduší persistentními
organickými polutanty v areálu Spalovny průmyslových odpadů SITA CZ a.s. v Ostravě, 2013. Masarykova
univerzita, RECETOX. RECETOX REPORT No. 464. Září 2013.
Šebková, K., Klánová J., Růžičková P., RECETOX newsle>er, ročník I, číslo 1/2013, Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí (RECETOX), RECETOX report č. 468, červen 2013, 8s.
Šebková K., Čupr P., Růžičková P., Klánová J., Holoubek I. – Závěrečná zpráva projektu „Zajištění účasti
expertů ČR z Národního centra pro perzistentní organické látky na 6. zasedání Konference smluvních
stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (COP6, 28. dubna – 10. května 2013)
a propagace aktivit ČR při implementaci Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech“,
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, srpen 2013,
26 s.+ CD, RECETOX report č. 472
Šebková, K., RECETOX newsle>er, ročník I, číslo 2/2013, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
(RECETOX), RECETOX report č. 474, září 2013, 8s.
Šebková K., Čupr P., Borůvková J., Mikeš O., Klánová J. – Podpora Biomonitoringu perzistentních organických polutantů (POPs) a sběr dat pro zprávu v letech 2013–2014 pro účely aktivní spolupráce na přípravě
GMP2 (Global Monitoring Plan 2) v souvislosti s plněním závazků ČR Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova
univerzita, Brno, listopad 2013, 26 s., RECETOX report č. 476
Šebková K., Borůvková J., Růžičková P., Čupr P., závěrečná zpráva Plnění úkolů aktualizovaného Národního
implementačního plánu Stockholmské úmluvy v roce 2013, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2013, 26 s., RECETOX report č. 477, 45s
Růžičková, P., Šebková, K.,: Výroční zpráva o realizaci předmětu smlouvy č. MŽP/750/02/CHL/08 v roce
2013, Část 1 Podpora činnosti Národního centra pro perzistentní organické polutanty. Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX REPORT č. 480 Brno, listopad
2013
Růžičková, P., Šebková, K., Klánová, J., Holoubek, I. : Výroční zpráva o realizaci předmětu smlouvy
č. MŽP/750/02/CHL/08 v roce 2013, Část 2 Podpora činnosti Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro
budování kapacit a přenos technologií v regionu střední a východní Evropy. Centrum pro výzkum toxických
látek v prostředí, Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX REPORT č. 481 Brno, listopad 2013
95
Borůvková, J., Růžičková, P., Šebková, K., Klánová, J., Dušek, L., Hůlek, R., Gregor, J., Holoubek, I.: Výroční
zpráva o realizaci předmětu smlouvy č. MŽP/750/02/CHL/08 v roce 2013, Část 3 Vývoj informačního
systému GENASIS, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) , Masarykova univerzita,
Brno, RECETOX REPORT No. 482, listopad 2013
Čupr, P., Kohoutek, J., Prokeš, R., Přibylová, P., Kukučka, P., Kuta, J., Nečasová, A., Klánová, J., Holoubek, I.:
Dlouhodobý monitoring environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území Jihomoravského kraje –
2013. Masarykova univerzita, RECETOX-REPORT No. 485. Listopad 2013.
Čupr, P., Prokeš, R., Přibylová, P., Kukučka, P., Klánová, J., Holoubek, I.: Stanovení obsahu vybraných perzistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší na území Ústeckého kraje – 2013. Masarykova univerzita,
RECETOX. RECETOX REPORT No. 486. Prosinec 2013.
Šebková, K., Klánová J., Růžičková P., RECETOX newsle>er, ročník I, číslo 3/2013, Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí (RECETOX), RECETOX report č. 492, prosinec 2013, 8s.
96
příloha šestá
centrum recetox v médiích
popularizační články o činnosti centra v tisku
a na internetu (mimo internetové stránky centra)
h>p://www.chemagazin.cz/Vyzkum-a-vyvoj-C804/Zahranicni-experti-environmentalni-chemie-se-zabydluji-v-Brne-CL372, únor 2013
Přírodovědci analyzují kontaminaci prostředí pro OSN, h>p://www.veda.muni.cz/veda-a-vyzkum/3517-prirodovedci-analyzuji-kontaminaci-prostredi-pro-osn#.UrxaJdF3vIU, 27. března 2013
Scientists analyse contamination of environment for UN, h>p://www.veda.muni.cz/en/3545-scientists-analyse-contamination-of-environment-for-un#.UrxZ-dF3vIU, 2. dubna 2013
Bulletin MMR-okoNOK, projekt CETOCOEN h>p://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/d97a1a35-cff-1-440c-b4d3-eb381a8622bb/MMR_Newsle>er_NOK_04_2013_vnitrek_mail.pdf, duben 2013
Opomíjené důsledky záplav, h>p://www.veda.muni.cz/tema/3723-opomijene-dusledky-zaplav#.
UrxZxtF3vIU, 11. června 2013
Experimenty se přesunou z laboratoří na Kraví horu, h>p://www.veda.muni.cz/veda-a-vyzkum/3847-experimenty-se-presunou-z-laboratori-na-kravi-horu#.UrxZj9F3vIU, 9. září 2013
RECETOX: Vliv chemického znečištění na přírodu a zdraví, Brněnský metropolitan, s. 13, září 2013. (h>p://
metropolitan.brno.cz/index.php?nav01=7816&nav02=21102&poz=3&nav03=21135)
Chemici vytvářejí sloučeniny reagující na světlo, h>p://www.veda.muni.cz/veda-a-vyzkum/3964-chemicivytvareji-slouceniny-reagujici-na-svetlo#.UrxZWdF3vIU, 31. října 2013
„Data studie ELSPAC poslouží odborníkům“ – veda.muni.cz, 8. 12. 2013, tištěné MUNI, s. 16. 11. 2013 (h>p://
www.veda.muni.cz/veda-a-vyzkum/4038-data-ze-studie-elspac-poslouzi-odbornikum#.UuWKmbRNyfl)
h>p://www.novinky.cz/domaci/322331-brnensti-vedci-dvacet-let-sledovali-tisice-rodin-vedi-o-nich-vsechno.html, ELSPAC
„Unikátní výzkum: Brněnští vědci sledovali dvacet let tisíce rodin“ – Blanenský deník, 16. 12. 2013 (h>p://
blanensky.denik.cz/z-regionu/unikatni-vyzkum-brnensti-vedci-sledovali-dvacet-let-tisice-rodin-20131216.
html)
„Unikátní výzkum: Brněnští vědci sledovali dvacet let tisíce rodin“ – Brněnský deník, 16. 12. 2013, (h>p://
brnensky.denik.cz/zpravy_region/unikatni-vyzkum-brnensti-vedci-sledovali-dvacet-let-tisice-rodin-20131216.html)
„Brněnští vědci dvacet let sledovali tisíce rodin“ – novinky.cz, 17. 12. 2013 (h>p://www.novinky.cz/domaci/
322331-brnensti-vedci-dvacet-let-sledovali-tisice-rodin-vedi-o-nich-vsechno.html)
„Život s dotazníkem“ – veda.muni.cz, 29. 12. 2013 (h>p://www.veda.muni.cz/veda-a-vyzkum/4076-zivot-s-dotaznikem#.UuWKnrRNyfm)
98
centrum v dalších médiích (tv a internet – reportáže)
televize
h>p://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/213411010100124/obsah/241267-cesko-dusi-smog/, Téma: Česko dusí smog, 2013, prof. Ivan Holoubek
h>p://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/host-dne-toxikolog-prof-ludek-blaha--1231567, prof. Luděk
Bláha
h>p://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/254241-nebezpeci-ve-starych-domech-voda-muze-byt-kontaminovana-olovem/, prof. Luděk Bláha
h>p://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/243123-odpadni-voda-je-chemicky-koktejl-ani-cisticky-neodstrani-vse/?mobileRedirect=off, prof. Luděk Bláha
h>p://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/213411058271213/, prof. Jana Klánová
o studii ELSPAC, 13. 12. 2013 od 13.30, živé vysílání ČT 24
h>p://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/313281381991213-udalosti-v-regionech/video/297139, Události v regionech 13. 12. 2013 od 18.00 – o studii ELSPAC
h>p://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000101226/obsah/299360-velky-moravsky-vyzkum-deti/, Události 26. 12. 2013, reportáž o dílčích výsledcích studie ELSPAC očima jedné
rodiny.
h>p://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/254431-univerzita-vyhodnoti-dvacet-let-trvajicivyzkum-rodin
propagační video o RECETOX (anglicky) h>p://www.youtube.com/watch?v=-XOTj=nY2Y
propagační video o RECETOX (česky)
99
příloha sedmá
přehled akcí centra v roce 2013
název akce
datum a místo
konání
1
Webinář o PFOS
15. 1. 2013, Sekretariát
Stockholmské úmluvy
2
Dny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty MU
19. 1. a 22. 1. 2013, MU,
Brno
×
300
3
Výroční zasedání Rozšířeného kolegia Centra
24. 1. 2013, hotel Park,
Brno
×
30
4
Zpřístupnění globálního informačního portálu
o hladinách perzistentních organických polutantů (POPs)
22. 2. 2013, Brno
ve světě ve volném ovzduší a v lidských tkáních (mléko,
krev).
×
5
Školení – budování monitorovacích kapacit v regionu
Latinské Ameriky
4.–8. 3. 2013, CETESB –
Sao Paulo, Brazílie
×
6
Konference Podpora vzniku výzkumných infrastruktur
a partnerství EU–Afrika (Promoting Africa–EU Research
Infrastructure Partnerships, PAERIP)
7.–8. 3. 2013, Brusel,
Belgie
×
120
7
Výzkumná plavba DeepDOM v západním Atlantiku
15. 3. až 9. 5. 2013
×
50
8
11. mezinárodní konference Ovzduší 2013
15.–17. 4. 2013, hotel
Santon Brno
×
180
9
Odpolední diskuse s experty Centra – dokument Submise
25. 4. 2013, RECETOX,
Brno
×
30
10
Vzorkování polutantů v povodí řeky Gangy – předávání
zkušeností
19. 4. až 9. 5. 2013,
Indie
×
10
11
2. společné zasedání smluvních stran Basilejské,
Ro>erdamské a Stockholmské úmluvy
28. 4. až 10. 5. 2013,
Ženeva
12
Doprovodná akce o Globálním monitorovacím plánu
Stockholmské úmluvy (GMP) ve spolupráci s Programem
30. 4. 2013, Ženeva
OSN pro životní prostředí (UNEP) a Světovou
zdravotnickou organizací (WHO)
×
100
13
Veletrh Regionálních center Stockholmské a Basilejské
úmluvy
1.–3. 5. 2013, Ženeva
×
1000
14
23.mezinárodní konference SETAC Europe
12.–16. 5. 2013,
Glasgow
×
1000
15
Seminář „Enabling Activities to Facilitate Early Action
on the Implementation of the Stockholm Convention on
POPs in Bosnia and Herzegovina“
14.–16. 5. 2013,
Sarajevo
×
30
16
16. konference Sanační technologie pro odborníky
21.–23. 5. 2013,
Uherské Hradiště
×
50
17
Konference Zkušenosti a nejlepší příklady z praxe pro
Horizont 2020 (ENVIMPACT)
30. 5. 2013, Brusel,
Belgie
×
100
18
Školení expertů z Vietnamu o nakládání s perzistentními
4. 6. 2013, Praha
organickými polutanty
19
Mezinárodní konference EUCHEMS 2013, Barcelona,
Španělsko, 9.–12. června 2013
9.–12. 6. 2013,
Barcelona, Španělsko
centrum
pořádalo
centrum se
účastnilo
počet
účastníků
×
10
50
×
×
2000
20
×
800
101
název akce
datum a místo
konání
centrum
pořádalo
20
Science slam v Brně
12. 6. 2013, Brno
×
60
21
Mezinárodní seminář o koloběhu organických polutantů
v oblasti Středomoří
13.–14. 6. 2013,
RECETOX, Brno
×
30
22
Konference „Košetice 25 a slavnostní otevření Sdružené
stanice Košetice – Křešín u Pacova“.
17.–19. 6. 2013,
Humpolec
×
150
23
Mezinárodní vědecká konference přírodních věd
18.–21. 6. 2013,
a technologií ICOEST 2013 – [e International Conference
Nevsehir, Turecko
on Environmental Science and Technology
24
9. Mezinárodní letní škola environmentální chemie
a ekotoxikologie
24.–29. 6. 2013,
RECETOX, Brno
×
29
25
Příprava na implementaci EU chemické legislativy
a Stockholmské úmluvy o POPs v Turecku
25. 6. až 14. 7. 2013,
Ankara, Turecko
×
30
26
Kurz Vědecké souvislosti environmentálních problémů
leden–červen 2013
×
50
27
NORMAN experts – o propojování standardů kvality
životního prostředí s pasivním vzorkováním „Linking
Environmental Quality Standards and Passive Sampling“
3.–4. 7. 2013,
RECETOX, Brno
×
30
28
Seminář „5th GEO Health and Environment Community
of Practice (CoP) Workshop“
23.–25. 7. 2013,
Washington
×
80
29
11. Mezinárodní konference o rtuti jako globální
znečišťující látce
28. 7. až 2. 8. 2013
Edinburgh, Velká
Británie
×
1000
30
Letní škola o vlastnostech, chování a monitorování POPs
29. 7. až 2. 8. 2013,
Akkra, Ghana
×
35
31
Exkurze do laboratoří RECETOX pro nejlepší
středoškolské studenty – korespondenční kurz
8. 8. 2013, RECETOX,
Brno
×
15
32
Příprava expertů pro zpracování národní POPs inventury 10.–23. 8. 2013, Malé,
a přípravu Národního implementačního plánu.
Maledivy
×
50
33
Mezinárodní konference o Životním prostředí a zdraví –
„Environment and Health“
19.–23. 8. 2013, Basilej,
Švýcarsko
×
2000
34
2 mezinárodní semináře – POPs ve výrobcích
a aktualizace NIP – nové POPs
23.–29. 8. 2013, Peking,
Čína
35
Konference Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek
významných ve vodním prostředí
26.–28. 8. 2013,
Vodňany
36
Letní škola Ochrany půdy
2.–3. 9. 2013, hotelu
Devět skal u Sněžného
×
150
37
Konference České pedologické společnosti
4.–5. 9. 2013, Devět
skal u Sněžného
×
40
38
3. globální konference Sítě center účinnější a čistší
produkce (RECP)
4.–6. 9. 2013,
Montreux, Švýcarsko
×
130
39
Školení expertů na implementaci Stockholmské úmluvy
v Turecku
4.–11. 9. 2013 Ankara,
Turecko
×
25
102
centrum se
účastnilo
×
×
počet
účastníků
300
50
×
název akce
datum a místo
konání
centrum
pořádalo
centrum se
účastnilo
40
Kurz vzorkování polutantů ve vodním prostředí v Bosně
a Hercegovině – TEMPUS NETREL
9.–13. 9. 2013, Bosna
a Hercegovina
×
40
41
Festival vědy
13.–14. 9. 2013, Brno
×
400
42
Speciální den otevřených dveří určeného pro střední
školy propojené s Masarykovou univerzitou v rámci
projektu Partnerství ve vzdělávání
13. 9. 2013, Brno
×
43
Zasedání Regionálních organizačních skupin a globální
koordinační skupiny Stockholmské úmluvy
17.–20. 9. 2013, hotel
Continental, Brno
×
35
44
Science Café v Brně
18. 9. 2013, Brno
×
43
45
25. ročník mezinárodní soutěže mladých vědců (EUCYS
2013)
20.–24. 9. 2013, Praha
×
200
46
Analytické kurzy pro stanovování PCB – UNDP
tréninkový projekt
22. 9. až 5. 10. 2013,
Almaty, Kazachstán
×
30
47
Školení expertů na implementaci Stockholmské úmluvy
v Turecku
22. 9. až 1. 10. 2013,
Ankara, Turecko
×
30
48
5. zasedání regionu střední a východní Evropy k SAICM
23.–27. 9. 2013, Skopje,
fYRoM
×
40
49
Noc vědců
27. 9. 2013, Brno
×
5000
50
Jednání partnerů projektu REFORM – mezinárodní
expertní seminář
30. 9. až 4. 10. 2013,
RECETOX, Velké
Karlovice
×
40
51
Sympozium o environmentální informatice ISESS 2013
9.–11. 10. 2013,
Neusiedl am See
(Rakousko)
×
300
52
9. Zasedání Výboru pro hodnocení POPs (POPRC)
14.–18. 10. 2013, Řím,
Itálie
×
80
53
Školení expertů v přípravě implementace evropské
chemické legislativy v Turecku
27. 10. až 1. 11. 2013,
Ankara, Turecko
×
30
54
12.mezinárodní fórum o HCH a pesticidech
7.–9. 11. 2013, Kyjev,
Ukrajina
55
Školení expertů v přípravě implementace evropské
chemické legislativy v Turecku
9.–16. 11. 2013, Ankara,
Turecko
56
Konference New Frontiers 2013, Nijmegen, Holandsko
11.–12.11 2013,
Nijmegen, Nizozemí
×
57
Týden vědy a techniky (DOD na RECETOX, přednášky)
13. 11. 2013, Brno,
RECETOX
×
50
58
Zvláštní den otevřených dveří – 30. výročí
20. 11. 2013, RECETOX,
Brno
×
150
59
Výroční zasedání regionálních center Stockholmské
a Basilejské úmluvy
26. až 29. 11. 2013,
Ženeva
×
počet
účastníků
150
×
×
29
30
103
název akce
datum a místo
konání
60
MONAIRNET workshop I
3. 12. 2013, Linec,
Rakousko
×
30
61
Knowledge hours pro Evropskou komisi – DG SANCO
4. 12. 12013, Brusel,
Belgie
×
100
62
Závěrečná konference projektu MonairNet
5. 12. 2013, hotel
Continental, Brno
×
25
63
Školení expertů v přípravě implementace evropské
chemické legislativy v Turecku
5.–13. 12. 2013, Ankara,
Turecko
64
Setkání účastníků studie ELSPAC s výzkumnými týmy
13.–14. 12. 2013,
RECETOX, Brno
×
180
65
Exkurze středoškolských studentů v laboratořích
RECETOX (Gymnázium Jakuba Škody z Přerova,
Biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou,
Střední škola dopravy, obchodu a služeb z Moravského
Krumlova, Střední průmyslová škola keramická
a sklářská v Karlových Varech, Gymnázium
a Jazyková školy v Břeclavi)
celý rok 2013
×
200
104
centrum
pořádalo
centrum se
účastnilo
×
počet
účastníků
30
příloha osmá
historický přehled událostí
za 30 let od založení
předchůdce centra recetox
měsíc
rok
událost
listopad
1983
založení katedry tvorby a ochrany životního prostředí, Rudolf Rozkošný je ředitel
prosinec
1983
sídlo Kotlářská 2, budova 05, Brno
srpen
1988
ustaven projekt TOCOEN
září
1988
pravidelný monitoring na observatoři v Košeticích ve spolupráci s ČHMÚ
listopad
1989
sametová revoluce
leden
1990
Ivan Holoubek se stává ředitelem katedry
červen
1990
první mezinárodní akce – mezinárodní konference TOCOEN, Znojmo
září
1991
stěhování do budovy 07, Kotlářská 2
leden
1993
založení TOCOEN spin-off
leden
1993
vznik České republiky (rozpad bývalého Československa)
květen
1993
první mezinárodní projekt FITA Belgium
červen
1994
první absolvent doktorského studia (obor Ekologie)
červenec
1994
založení Výzkumného centra – projekt PHARE EU
březen
1995
konference Ovzduší 1995, Brno
červenec
1995
část centra se stěhuje na Botanická 68a
září
1997
zavedení doktorského studia v oboru Environmentální chemie
září
1997
ustavení oboru Ochrana životního prostředí-Ekotoxikologie
červenec
1998
stěhování celého RECETOX na adresu Veslařská 107
leden
2001
Centrum biostatistiky a analýz se odděluje od mateřského centra
květen
2001
přijetí Stockholské úmluvy o perzistentních organických polutantech
září
2001
zahájení projektu UNEP – Regional Based Assessment of Persistent Toxic Substances
(2001–2003)
prosinec
2001
projekt UNIDO – příprava národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy,
2001–2004
prosinec
2001
stěhování z Veslařské 107 na Kamenici 3 (pavilon A1)
106
měsíc
rok
událost
listopad
2002
první EU projekt – Centrum excelence
květen
2002
velká mezinárodní konferene – 2nd PCB workshop, Brno pro 150 účastníků
září
2002
první projekt EU rámcového programu (FP5 – APOPSBAL)
srpen
2003
vydání zprávy o národní invetuře POPs pro ČR
říjen
2003
vytvoření monitorovací sítě volného ovzduší v ČR – MONET CZ
listopad
2003
první jednání pro OSN: Persistent Toxic Substances Contamination of the European
Region Workshop
duben
2004
SETAC – 14th Annual Meeting of SETAC, Prague
květen
2004
Stockholmská úmluva o POPs vstupuje v platnost
květen
2005
ČR se stává členským státem EU
červenec
2005
první mezinárodní letní škola Environmentální chemie a ekotoxikologie
září
2005
mezinárodní konference ECOTOX 2005, Brno
listopad
2005
ustavení společného pracoviště MŽP a MU – Národní centrum pro POPs
prosinec
2005
workshop pasivní vzorkování ovzduší (Passive Air Sampling workshop)
březen
2006
zahájení monitorování POPs v zemích střední a východní Evropy
červenec
2006
seminář o modelování POPs (POPs Modeling Workshop)
červenec
2006
GENASIS-spuštění on-line databáze projektu
září
2007
zavedení dokorského studia oboru Ekotoxikologie
říjen
2007
nominace RECETOX jako regionálního centra Stockoholmské úmluvy
leden
2008
zahájení monitorování POPs v ovzduší Afriky – MONET Africa
duben
2009
schválení a ustanovení RECETOX regionálním centrem Stockholmské úmluvy
duben
2009
zahájení provozu monitovací sítě MONET Europe ve všech zemích Evropy
září
2009
10. mezinárodní forum o HCH a dalšíh obsoletních pesticidech v Brně
107
měsíc
rok
událost
duben
2010
zahájení projektu CETOCOEN – centrum aplikovaného výzkumu
srpen
2010
zahájení výstavby nového sídla centra v Bohunicích – budova A29
říjen
2010
environmentální databáze GENASIS se stává součástí jednotného informačního systému
o životním prostředí (JISŽP)
květen
2011
mezinárodní konference 10 let po podpisu Stockholmské úmluvy (Identifying the
research needs in the global assessment of POPs ten years a=er the signature of the
Stockholm Convention)
duben
2012
epidemiologická databáze ELSPAC je součástí výzkumné infrastruktury RECETOX
říjen
2012
stěhování do nové budovy A29, Kamenice 753/5
květen
2013
prodloužení funkce RECETOX jako regionální centrum Stockholmské úmluvy pro
střední a východní Evropu
září
2013
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., se stává ředitelkou centra RECETOX
108
kontaktní údaje
korespondenční adresa
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 267/2
611 37 Brno
sídlo
Univerzitní kampus Bohunice, budova A29
Kamenice 753/5, Brno
625 00 Brno
internetové stránky
h>p://www.recetox.muni.cz/
© Všechna práva vyhrazena. Materiál v této publikaci nelze použít pro jiné účely bez písemného souhlasu
vydavatele, fotografie – archiv RECETOX
Vydalo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) jako svou 493. publikaci, leden 2014
Redakce: Kateřina Šebková, Jana Klánová, Vojtěch Přibyla, Luděk Bláha, Jakub Hofman, Petra Růžičková,
Filip Vaculovič (odpovědná redaktorka: Kateřina Šebková)
Grafická úprava a sazba: Radim Šustr
Sazba písmem Skolar PE Davida Březiny (Rose$a Type Foundry)
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A29
Kamenice 753/5
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Podobné dokumenty

Akademický bulletin, rok 2012, číslo 4

Akademický bulletin, rok 2012, číslo 4 Evropský neurochirurgický kongres, kde byla založena Evropská asociace neurochirurgických společností (EANS). Ještě v té době se konal ve znamení klasické operační techniky. O budoucí revoluci, o m...

Více

Full text

Full text halogenovaných látek v životním prostředí. Výsledky a diskuse První prototyp optického biosensoru (obr. 1a) využívá purifikovanou halogenalkandehalogenasu imobilizovanou v jedné vrstvě s fluorescen...

Více

Rozsah - Recetox Education

Rozsah - Recetox Education Kontakty: [email protected], studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Více o informačním systému

Více

Vzor formátu

Vzor formátu Tři čtvrtiny současných kuřáků podle zjištění SZÚ začalo s kouřením do 18 let věku (včetně). V dospělé populaci bylo v České republice v roce 2014 celkem 31,4 % kuřáků (37,4 % mužů, 25,8 % žen), z...

Více