ke stažení

Komentáře

Transkript

ke stažení
Různé temperamenty v rodině, aneb každý je jiný,rozvoj osobnosti podle zásad Bible
Každé dítě je jiné a my také:
Většinou pozoruji děti. Jak jsou rozdílné! Každé je jiné. Jedno dítě má maminka v náručí a jeho tvář vyjadřuje
naprostou spokojenost, jiné se zase pořád vrtí a někam škrábe, a dá své mamince pořádně zabrat.Jiné dítko si
klidně brouká nějakou písničku. A také pohled na maminky je zajímavý. Jednu nevyvede z klidu vůbec nic. S
tváří stoika trvá na svém ne, i když se maličká z protestu vrhá na zem. Jiná je zas tak nervózní, že to lze přímo
vyčíst z její tváře.
Každá rodina je svět sám pro sebe a každé dítě v ní je originál.Větší děti mají nejrůznější zájmy. Jedno by
nejraději lítalo celé hodiny venku se psem.Jiné si zase kouzlí ve svém pokoji svůj vlastní svět-kreslí,
muzicíruje,leží v knihách. Jedno dítko dobře a samo bez potíží zvládá školu, zatímco do druhého musí rodiče
investovat nekonečně mnoho času a trpělivosti!Jedno dítě zachovává ve stejném rodinném prostředí celkem
snadno rodinná pravidla, zatímco jiné potřebuje značnou dávku vytrvalosti a důslednosti,než se "chytne".Jedno
rádo a samo pracuje, jiné není k nalezení, neboť se někam zašije.....atd.
Mezi lidmi panuje rozšířená, ale mylná představa-a ta straší v mnohé rodiče, a to že dítě přichází na svět jako
nepopsaný list papíru a vše získává výchovou a pokud je problémové mohou za to rodiče. Považuje se to za
výsledek špatného prostředí. Prostředí má jistě rozhodující vliv na výchovu a vývoj každého jedince, ale
nesmíme opomíjet ani temperament a povahu každého jedince, neb každé dítě přichází již na svět s jiným
vybavením,jak temperamentu, tak nadáním apod a my můžeme výchovou a prostředím jeho předpoklady a
temperament buďto podpořit či utlumit a to jak kladně, tak i záporně.Některé děti to svým rodičům opravdu
neulehčují a velmi ztěžují. Ale ani rodiče nejsou bez chyb.Jen nemnozí mají talent rodičovství od přírody.
Většina z nás se to musí teprve učit, jak má správně vycházet se svým dítětem.
K tomu je ale potřeba:
-poznat a znovu promyslet svůj vlastní styl rodičovství,
-jasně zařadit povahový typ dítěte,
-a tedy příznivě sladit svůj typ s typem svého dítěte.
Zanedbávající rodičovství:
Zde přicházejí děti zjevně zkrátka. S malou podporou a kontrolou.Soudržnost dětí a rodičů může být také slabá.
Je to v rodinách, kde jsou rodiče příliš zaměstnaní a mimo své zaměstnání se ještě angažují v
kulturních,politických,či církevních i jiných aktivitách a na děti nemají čas. Dětí tráví většinu času na ulicích, u
televize, u počítače...Potkávají se s rodiči nanejvíš u ledničky či u zavřených dveří do koupelny.nebo jsou
tací,co proklamují svobodu nade vše ,vykuklí se nakonec z toho zanedbávání. A ti co chtějí mít klid a prý ho
proto dopřávají i svým dětem, tak proč jim předávat nějaké mravní hodnoty, či je k něčemu vést, patří do této
skupiny též.
Autoritářské rodičovství:
Zde je málo podpory,pochvaly,povzbuzení a mnoho kontroly a rozkazů. Tyto rodiny mají velkou soudržnost,
pokud je dítě malé.Je ovšem postavena hlavně na kontrole a na strachu z trestu. V pozdějším věku se buďto dítě
podrobí, nebo nastane vzpoura. Tito rodiče očekávají od svých dětí respekt a poslušnost.Schází zde ovšem
srdečnost, otevřenost, důvěrnost, vřelost. Tito tvrdí rodičové se bojí jednat se svými dětmi vřele a otevřeně, aby
neztratili autoritu.Děti trpí většinou velkými pocity méněcennosti,mají problémy se sebehodnocením,nevěří si.
Nedbalé rodičovství:
Od těchto rodičů mají děti velmi málo kontroly a vedení ,ale i málo povzbuzování a podpory. Tito rodiče věří, že
každé novorozeně má v sobě "Dobré jádro", a proto stačí jen laskavá péče,aby se dítě rozvinulo ve šťastnou
osobnost. Tito vychovatelé, rodiče se však neohlížejí na to, že děti mohou být sobecké anebo panovačné, a proto
potřebují rodičovské vedení, aby se naučily poznávat pravé hodnoty a chovat se ohleduplně.
Rodičovství postavené na autoritě(je podle Biblických zásad)
Zde spojuje podporu a povzbuzování s vedením a kontrolou.Dokáže zkombinovat výhody nedbalé a autoritativní
výchovy. Takový rodiče se snaží obklopit své děti emocionálním bezpečím a vřelostí a podporují jejich
schopnosti.Mají čas na společenství s nimi a diskuse a dopřávají jim individuální svobodu. Ale stanovují také
hranice a je-li to nutné -i ukazňují.
Vyžadovat slepou poslušnost bez slovíčka odporu není na místě, stejně jako odpírat projevy lásky proto,
abychom neztratili autoritu.To jsou formy "donucující" kontroly. Nejefektivnější formou kontroly se zdá být
vysvětlující kontrola.Vysvětlíte , proč něco očekáváte a vyslechnete případné námitky svého dítěte a působíte na
úsudek dítěte.Považujete -li to za správné a nutné,prosadíte však svůj názor i přes protesty dítěte.
Nejrozsáhlejší studie to schvalují a zdůrazňují, že sociální chování dětí z takových rodin je na nejvyšší úrovni,
stejně jako jejich cit pro zdravé sebevědomí,sebehodnocení.
Toto Biblicky orientované rodičovství se odvozuje od obrazu Boha-Otce. Jako pozemští otcové a matky máme
jednat s dětmi tak, jako jedná náš nebeský Otec s námi svými duchovními dětmi.
Boží otcovství je charakterizováno takto:
-Dát dětem bezpodmínečnou lásku,pozornost,bezpečí,
-učit je k úctě a respektu k Bohu a ke členům rodiny,
-správně je vést s poučováním a jasnými pravidly Božího slova s důsledností a disciplínou
Rozhodující je, abyste se naučili přizpůsobit typu svého dítěte a dosáhli dobré souhry v každodenním rodinném
životě. Přitom vám může pomoci rozdělení dětí podle temperamentu:
-jednoduché pohodové dítě
-obtížně zvládnutelné dítě
-pomalu zahřívající se dítě
Jednoduché,pohodové dítě:
Pro povahově jednoduché dítě jsou charakteristické pravidelné biologické funkce, pozitivní přijetí většiny situací
i lidí, snadné vyrovnání se se změnami a převážně dobrá pozitivní nálada.Tyto děti získávají rychle
pravidelnost ve stravovacích a spánkových návycích,lehce si zvykají na neznámé potraviny.Usmívají se na cizí
lidi. V nové škole se rychle přizpůsobují.Smiřují se lehce s malými frustracemi a bez potíží akceptují pravidla
nových her.
Rodiče,kteří mají doma jedno, nebo dvě takovéhle děti se mohou považovat za šťastné.To jsou opravdu vzorné
děti-pýcha rodičů!Takový rodiče většinou nevědí, že za své štěstí mohou děkovat jen dědičnosti, a ne svým
vynikajícím pedagogickým výkonům. Jinak by totiž neposuzovali ostatní rodiče tak tvrdě.
Obtížně zvládnutelné dítě
Je na opačném konci povahového spektra, jsou to hodně temperamentní živé děti,Tyto děti se skoro všechny
vyznačují vysokou aktivitou, která ovšem ještě leží v normálním rámci, a proto ji nesmíme zaměňovat s
hyperaktivitou. Pro nějž jsou typické nepravidelené biologické funkce, negativní reakce ve většině situací i vůči
lidem, pomalé vyrovnávání se změnami a intenzivní projevy nálad, většinou negativních. často křičí,pláčí, a to
stejně nahlas, jako se smějí.Frustrace vyvolávají typický a silný výbuch vzteku. Pro tyto děti je typická
nepravidelná doba spánku i jídla. Mnoho nových jídel akceptují jen pomalu.
Rodiče a vychovatelé takových dětí právem naříkají. Vycházet s nimi je prostě těžší. Někteří rodiče si na takové
dítě zvyknou poměrně snadno, zatímco jiní si často stěžují.
Věnuje-li se ovšem těmto dětem dostatek času a jedná-li se s nimi trpělivě,pak se dobře
přizpůsobují,zvláště,když osoby a místa pobytu zůstávají v jejich životě konstantní.
Kromě toho se mohou tito rodiče utěšovat tím, že konec konců za obtížnější povahu svého dítěte nemohou-i
když mohou svým přístupem obtížné reakce buď zeslabit nebo zesílit.Kdo se dokáže dobře vyrovnat s "obtížně
zvládnutelným dítětem",patří už k opravdovým pedagogům!
Pomalu zahřívající se dítě
Je třetí a poslední povahový typ. Tyto děti reagují na nové situace a lidi negativně a zvykají si jen pozvolna.Tyto
děti jsou většinou opatrné,jak ve vztahu k jiným lidem, tak i sami na sebe. Oproti dětem s obtížnou povahou
mají tito malí ovšem reakce spíše mírné než intenzivní a neinklinují tak snadno k nepravidelné době spánku a
jídla. Jsou-li frustrovány nebo rozčileny, pokusí se místo prudkého výbuchu vzteku a zlosti, který následuje u
dětí s obtížnou povahou se z této situace tiše nebo jen s malým nářkem vytratit. Nebo trucují. Děti, které se
pomalu zahřívají, mohou být označeny také jako plaché,klidné.Když je dítě takhle klidné, může si také někdo
jeho pomalé pohyby špatně vykládat-jako opožděný vývoj.Takové dítě se nesmí posuzovat špatně.Toto dítě
prostě potřebuje akorát na všechno více času. Dítě s pomalou úrovní aktivity lze naučit situace si předem
naplánovat, a tím vyrovnat svou pomalost. Však jen klid i šnek dojde k cíli.Potřebuje citlivé, trpělivé rodiče, aby
nedošlo ke špatné souhře.
Podobně jako u "obtížně zvládnutelného dítěte, potřebují rodiče "pomalu zahřívajícího se dítěte,povzbudit a
několik zvláštních rad, aby ho dokázali správně povzbuzovat a vést.Pomalu zahřívající se dítě ,když pocítí, že je
akceptováno a v bezpečí,bude se cítit dobře a spíše se nechá strhnout veselou náladou ostatních..
Umíme se přizpůsobit typu svého dítěte?
Samozřejmě, že se všechny děti nevyskytují jen v čisté formy a mohou být i různě namíchány. Toto je spíše
orientační, aby se usnadnilo vzájemné rodinné soužití.
Rodiče s "nedbalým " výchovným stylem budou mít pravděpodobně úspěch u "jednoduchých dětí", ale nikoli u
"obtížně zvládnutelných". Otec spíše "autoritářský" se asi častěji střetne s dítětem velmi živým a hlasitým, než s
přizpůsoblivým a klidným. "Pomalu se zahřívající"dítě by mohlo při "nedbalém" výchovném stylu totálně
zakrnět.
Nejlepší soužití umožní rodičovství postavené na autoritě s mnohým povzbuzováním, ale i vedením, které podle
povahových složek dítěte trochu zdůrazní to nebo ono. Je jasné,že velmi aktivní dítě s lehce přenosnou
pozorností potřebuje větší kontrolu a vedení,než dítě klidné a stálé. Pomalu zahřívající se dítě zase potřebuje
zacílenější povzbuzování než dítě sebevědomé a samostatné.
A ještě je třeba brát ohled na váš vlastní temperament! Už vás napadlo zkusit zařadit sebe sama podle těchto
složek temperamentu? Ke kterému lidskému typu se vlastně počítáte? Jste zdrženlivý a pomalu zahřívající se,
nebo temperamentní a je s vámi občas méně snadné vyjít?
V denním soužití velmi aktivní maminky s vysokou intezitou reakcí a stejně založeným dítětem mohou snadno
lítat blesky. Ale nemyslete si, že soužití je snažší, když se setkají jiné povahové typy.Zejména pro vitální rodiče
s převažující pozitivní náladou je těžké vycházet třeba s pomalu zahřívajícím se dítětem, které potřebuje na vše
více času. Snažší je to až tehdy, když poznáme své silné i slabé stránky a snažíme se je správně využívat nebo
tlumit a dokážeme druhého chápat a akceptovat i s jeho zvláštnostmi. A jsou-li nadto rodiče i děti ochotni se
omluvit, když jim temperament "ujel", jsou na nejlepší cestě k dobré souhře.
Otázky k diskusi:
1)K jakému povahovému typu patří vaše děti?
2)K jakému povah. typu patříte vy a váš partner?
3) Poskytuji svému dítěti správné vedení a podporu?
4)jaký styl rodičovství se vám líbí nejvíc?
5)Umíte sladit všechny temperamenty v rodině do pohodového soužití?
Program připravila Lenka Stejskalová
(Z knížky Různé temperamenty v rodině,
aneb Proč hned vybuchnout od
Eberharda Muhlana,otce třinácti dětí,
sedmi svých a šesti osvojených)

Podobné dokumenty

Bachovy esence pro zvirata

Bachovy esence pro zvirata Rychle ztrácí odvahu, vzdávají se, přestávají jíst – např. po neúspěchu, ztrátě pána nebo druhého zvířete. Když přijdou do útulku, jsou v kleci místo v domě. Jsou apatická, spí. Když jim nejde vrát...

Více

O souborech - MěKS Kojetín

O souborech - MěKS Kojetín sarkastickou parafrází fenoménu vražedných mánií. Zavražděné ženy se však na svém konci podílí právě tak, jako Modrovous. Hledají lásku „až za hranice”, lásku, pro kterou by zemřely. Ve smrti tedy ...

Více

Ájurvéda a naše léčivé rostliny

Ájurvéda a naše léčivé rostliny Existuje celá řada dalších rostlin, zejména z oblasti Himálaje, o nichž se domnívám, že by je bylo možné úspěšně pěstovat i v našem klimatu. Toto pěstování by bylo velmi přínosné zejména proto, že ...

Více

Vinný lístek je ZDE - Restaurace Historie

Vinný lístek je ZDE - Restaurace Historie Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr, červené suché. Druh révy: Black Grenache, Carignan. Region: Morava, podoblast Velkopavlovická. Charakter: tmavě granátová barva, příjemná ovocná vůně s tóny...

Více

Pravidla a nařízení Hakkoryu Jujutsu a Koho Shiatsu

Pravidla a nařízení Hakkoryu Jujutsu a Koho Shiatsu Yudansha a Shihan. V přítomnosti Hakkoryu Soke mohou hakamu nosit pouze Shihan. Shibu dojo mohou umístit svůj znak/nápisy na pravou stranu hrudníku. Jiné nápisy a emblémy, které nemají vztah k Hakk...

Více

INTELEKTUÁLNÍ KAPITÁL - Společnost pro strategické řízení

INTELEKTUÁLNÍ KAPITÁL - Společnost pro strategické řízení stanou nejsledovanějšími údaji ve výročních zprávách korporací. Finanční uzávěrky se ocitnou až na druhém místě. Stanou se přílohou ke Zprávě o intelektuálním kapitálu. Steven WALLMAN, Chairman, NY...

Více