GFH / GFV - guentner.de

Komentáře

Transkript

GFH / GFV - guentner.de
Axiální cirkulační chladiče
s třídami energetické účinnosti
Axial drycoolers
with Energy Efficiency Classes
5
Nosné profily Güntner
Princip konstrukce
Energetický štítek
z nosných trubek
Güntner
Güntner floating coil
Güntner supporting
principle
profiles
Energy label
GFH/GFV
Solný nosič tepla / Brine
Osvědčená konstrukce nosných trubek společnosti Güntner
Všechny ventilátory mají třídu tepelné ochrany 155
Güntner’s proven floating coil design
All fans in thermal class 155 design
www.guentner.de
1
08.09
GFH/V
Výhody použití
pro dodavatele, plánovače
a operátory
Application benefits
for contractors, planners
and operators
Méně práce na staveništi
Less work on site
• Jednotka má díky nosným profilům Güntner
méně sloupků, a proto vyžaduje méně
základů
• Maximálně 6 sloupků na jednotku o délce
do 12 m
• Nižší zatížení střechy díky snížené hmotnosti
jednotky
• Unit has fewer feet due to Güntner
supporting profiles, therefore fewer
foundations required
• Maximum of 6 feet for units up to
12 m long
• Less roof load due to reduced unit weight
Dobrá ochrana proti netěsnosti
• Güntner’s proven floating coil design
• Güntner’s tried and tested supporting
profiles
• Self-supporting casing structure
• Minimal flexion during crane and forklift
transport
• Reduced assembly torsion
• More rigidity with less weight
• Osvědčená konstrukce nosných trubek
společnosti Güntner
• Vyzkoušené a otestované nosné profily
Güntner
• Samonosná struktura pláště
• Minimální ohýbání při přepravě jeřábem a
vysokozdvižným vozíkem
• Snížená torze sestavy
• Vyšší pevnost při nižší hmotnosti
Nové odstupňování hluku
Vylepšené odstupňování zvuku u cirkulačních
chladičů Güntner zaručuje maximální shodu
s požadavky předpisů týkajících se hluku.
• Doplňková hladina hluku M mezi hladinami
N a L, 5 odstupňování zvuku namísto
původních 4
• Jednotky jsou nyní vybaveny ventilátory
(∅ 800 mm) s vylepšenou účinností a nižší
hladinou akustického tlaku
Široká škála příslušenství
Umožňuje individuální konstrukční varianty.
Spínací skříňky Güntner s řídicími a
regulačními komponentami se vyrábějí ve
vlastním závodě společnosti a splňují ty
nejvyšší standardy kvality.
Byly zkonstruovány speciálně pro použití se
suchými chladiči.
Ušetřete si vzácný pracovní čas použitím
spínacích skříněk nainstalovaných v závodě!
Další informace naleznete na našich
webových stránkách www.guentner.de
Good protection against leakage
New noise graduations
The improved sound graduation of the Güntner
drycoolers guarantees maximum compliance
with noise regulations
• Additional noise level M between N and L,
5 sound graduations instead of the
previous 4
• Now units are equipped with owlet fans
(∅ 800 mm) with enhanced efficiency and
lower sound pressure level
Wide range of accessories
Allows individual design variants.
Güntner switch cabinets with control and
regulation components are manufactured in
the company’s own plant and are made to
comply with the highest quality standards.
They are specially designed for the use with
drycoolers.
Save precious working time by using factoryinstalled switch cabinets!
For additional information, consult our
website at www.guentner.de.
Nomenklatura / Nomenclature
Axiální cirkulační chladiče Güntner
Güntner axial drycoolers
horizontální
Horizontal
vertikální
Vertical
Ventilátor ∅ 800 mm
Fan ∅ 800 mm
Generování (pouze velikost 080/090/100)
Generation (only size 080/090/100)
Modul velikosti
Module of size
Počet ventilátorů
Number of fans
Standardní design
Standard design
Konstrukce se střední hladinou hluku
Medium noise level design
Konstrukce s nízkou hladinou hluku
Low noise level design
Konstrukce s velmi nízkou hladinou hluku
Super low noise level design
Konstrukce s mimořádně nízkou hladinou hluku
Extremely low noise level design
Napětí / fáze / kmitočet
400 V 3~ 50 Hz ∆
Voltage / Phase / Frequency
230 V 1~ 50 Hz
400 V 3~ 50 Hz Y
2
08.09
GFH/V
GF
H
V
080
.3
A/
2×6
-N
-M
-L
-S
-E
D
W
S
Opravné faktory
dle certifikátu Eurovent
Opravné faktory (fM)
pro jiné materiály lamel
dle Euroventu
Correction factors (fM)
for other fin materials
acc. to Eurovent
Correction factors
acc. to Eurovent
fM
Materiál lamely / Fin material
Faktor / Factor
Hliník / Aluminium
1
Potažený hliník / Coated Aluminium
0.97
Měď / Copper
1.03
.
.
tepelná jímavost Q H = jmenovitá tepelná jímavost Q HN × opravný faktor fM
.
.
thermal capacity Q H = nominal thermal capacity Q HN × correction factor fM
Güntner Product Calculator
dokonalá volba
Güntner Product Calculator
the perfect choice
U odlišných provozních parametrů (u jiných
nosičů tepla, při jiné nadmořské výšce nebo
u lamel potažených epoxidovou pryskyřicí)
doporučujeme použít k přesnému termodynamickému výpočtu náš produktový
kalkulátor Güntner Product Calculator.
Tento software také umožňuje použít
bezpečné a jednoduché uspořádání spínací
skříňky včetně řídicích a regulačních prvků.
We recommend that you use the Güntner
Product Calculator for an exact thermodynamic calculation in different operating
parameters (for other brines, heights above
sea level and epoxy resin coated fins).
The software also renders it possible to
produce a safe, simple switch cabinet
design including control and regulation
components.
Solný nosič tepla
Brine
Teplota vzduchu
Air temperature
Nadmořská výška
Height above sea
level
Hladina akustického tlaku
Sound pressure level
Lamely potažené epoxidovou
pryskyřicí
Epoxy resin coated fins
3
08.09
GFH/V
Výpočet jímavosti
Teplota a nadmořská
výška instalace
Capacity calculation
Temperature and
installation altitude
⋅
⋅
QH = QHN ⋅ fG ⋅ fH ⋅fM
Diagram pro výpočet jímavosti
cirkulačního chladiče (katalog) v závislosti na hodnotách
tL1 a ΔtGlykol
Diagram for calculation of the
drycooler capacity (catalogue)
depending on ta1 and ΔtGlycol
.
Q HN =
.
Q HN =
Přesné údaje lze obdržet pouze při
použití produktového kalkulátoru
Güntner.
Exact data can only be obtained by using
the Güntner Product Calculator.
Jedná se pouze o přibližné převodní
hodnoty.
Pokles tlaku lze vzít v úvahu pouze u
modelu GPC.
Only approximate conversion values.
Effect of pressure drop can only be
taken into consideration with GPC.
jmenovitá jímavost chladiče
(viz katalog)
Faktory pro fM viz str. 3
nominal drycooler capacity
(see catalogue)
Factors for fM see page 3
·
QHN (chladivo/coolant, Δt, tL1 / ta1) → Güntner Product Calculator
Opravné faktory
Correction factors
Opravný faktor
pro výpočet jmenovité jímavosti suchého chladiče v závislosti na nadmořské výšce instalace.
Correction factor
for calculation of nominal drycooler capacity depending on the installation altitude.
Nadmořská výška v metrech.
Altitude in meters
above NN (Sea level)
fH
0
500
1000
1500
2000
2500
1,0
0,96
0,92
0,89
0,85
0,82
4
08.09
GFH/V
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
Komerční chlazení / Commercial refrigeration
Kapacitní tabulky
pro teplotu dle podmínek
certifikátu Eurovent
Hmotnost a rozměry
GFH/V …/…-N
Příkon
Celk. Pel
Ethylenglykol
Ethylene glycol
Hladina
akustického
tlaku

Y

Y

Y

Y

Y
Y
Model potrubí
Tube pattern
Hmotnost
Weight
Objem potrubí
Tube volume
Plocha
Surface
Sound
pressure level
Počet kroků
Number of passes
consumed
power
Pel total
Třída energetické
účinnosti
Energy efficiency class
Velikost
.
.
VL
QHN
Jmenovitá
jímavost pro
Objemový průtok
etylenglykol
vzduchu
Nominal capacity
Ethylene glycol
Air volume flow
34 obj./Vol.%
40/35 °C
25 °C
Capacity tables
for temperature conditions
acc. to Eurovent
Weights and Measures
052A/1 … D* + S
052C/1 … D* + S
052A/2 … D* + S
052C/2 … D* + S
052A/3 … D* + S
052B/3 … D* + S
052C/3 … D* + S
052B/4 … D* + S
kW
24,3
29,5
49,6
59,3
74,1
81,6
88,9
108,5
kW
19,5
23,5
39,5
47,5
59,4
65,2
71,1
86,7
m³/h
7110
8020
14400
16100
21700
23200
24200
31000
m³/h
5290
6110
10700
12300
16200
17500
18500
23400
m³/h
4,0
4,9
8,2
9,8
12,5
13,8
14,8
18,4
m³/h
3,2
3,9
6,5
7,9
10,0
11,1
11,8
14,7
bar
1,0
0,6
0,6
0,5
0,9
0,8
1,0
0,9
bar
0,7
0,8
0,9
0,8
0,6
0,8
0,7
0,6
kW
0,7
0,7
1,5
1,4
2,2
2,1
2,1
2,8
kW
0,5
0,5
1,1
1,0
1,6
1,6
1,5
2,1
D/D
D/C
D/D
D/C
D/D
D/D
D/C
D/D
dB(A)10m
43
49
43
49
46
52
45
51
47
53
47
53
47
53
48
54
16
12
8
6
5
4
4
3
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
kg
96
116
172
218
250
284
316
373
l
13
17
25
34
35
43
50
54
m2
82
119
169
244
255
312
368
417
067A/1 … D + S
067B/1 … D + S
067C/1 … D + S
067A/2 … D + S
067B/2 … D + S
067C/2 … D + S
067A/3 … D + S
067B/3 … D + S
067C/3 … D + S
067B/4 … D + S
37,9
43,0
47,9
77,9
89,8
97,3
116,8
129,1
143,7
179,2
31,1
35,3
39,4
63,6
73,4
79,6
95,7
105,6
117,5
146,4
12700
13800
14500
25800
27800
29200
38800
41800
43900
55800
9480
10400
11100
19200
21000
22300
29000
31600
33500
42200
6,5
7,5
8,1
13,3
15,0
16,5
20,1
22,5
24,6
30,0
5,4
6,1
6,7
10,8
12,2
13,4
16,6
18,6
20,1
24,8
0,7
1,0
0,9
1,0
0,6
0,8
0,8
0,6
0,8
0,6
0,9
0,7
0,9
0,7
0,4
0,6
0,9
0,8
0,6
1,0
2,0
2,0
1,9
4,0
3,9
3,8
6,0
5,9
5,7
7,8
1,3
1,3
1,2
2,5
2,5
2,5
3,8
3,8
3,7
5,0
E/E
E/D
E/D
E/E
E/D
E/D
E/E
E/D
E/D
E/D
59
59
59
62
61
61
63
63
63
64
52
52
52
55
54
54
56
56
56
57
14
12
10
6
6
5
4
4
3
3
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
105
116
130
196
218
241
273
307
341
482
18
20
24
35
40
46
46
54
64
73
108
132
157
221
271
320
335
409
483
547
067A/2x2 … D + S
067B/2x2 … D + S
067C/2x2 … D + S
067A/2x3 … D + S
067B/2x3 … D + S
067C/2x3 … D + S
067B/2x4 … D + S
155,7
179,5
194,5
234,2
269,5
287,2
358,4
127,2 51500
146,8 55600
159,3 58400
191,4 77600
220,3 83600
235,0 87700
292,9 111600
38400
42000
44600
57900
63200
67000
84400
26,8
30,0
32,9
40,3
45,1
49,3
59,9
21,8
24,7
26,9
33,2
37,2
40,2
49,7
1,0
0,6
0,8
0,8
0,6
0,8
0,6
0,7
1,0
0,6
0,9
0,8
0,6
0,9
E/E
E/D
E/D
E/E
E/D
E/D
E/D
64
64
64
66
66
66
67
57
57
57
59
59
59
60
6
6
5
4
4
3
3
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
422
470
518
589
662
735
873
69
81
92
101
119
136
151
443
541
640
670
818
966
1095
Size
Objemový
průtok
Volume flow
Pokles tlaku
Pressure drop
8,0 5,1
7,8 5,0
7,6 5,0
12,0 7,6
11,7 7,5
11,4 7,4
15,6 10,0

Y
D* = cirkulační chladiče dostupné s ventilátory 1~ 230 V 50 Hz (GFH/V … W).
Technické údaje ke všem ventilátorům naleznete v tabulce na straně 10.
D* = Drycoolers available with 1~ 230 V 50 Hz fans (GFH/V … W).
Technical data for all fans see table page 10.
5
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
08.09
GFH/V
Komerční chlazení / Commercial refrigeration
Kapacitní tabulky
pro teplotu dle podmínek
certifikátu Eurovent
Hmotnost a rozměry
GFH/V …/…-L
Příkon
Celk. Pel
Ethylenglykol
Ethylene glycol
Hladina
akustického
tlaku

Y

Y

Y

Y

Y
Y
Model potrubí
Tube pattern
Hmotnost
Weight
Objem potrubí
Tube volume
Plocha
Surface
Sound
pressure level
Počet kroků
Number of passes
consumed
power
Pel total
Třída energetické
účinnosti
Energy efficiency class
Velikost
.
.
VL
QHN
Jmenovitá
jímavost pro
Objemový průtok
etylenglykol
vzduchu
Nominal capacity
Ethylene glycol
Air volume flow
34 obj./Vol.%
40/35 °C
25 °C
Capacity tables
for temperature conditions
acc. to Eurovent
Weights and Measures
052A/1 … D* + S
052C/1 … D* + S
052A/2 … D* + S
052C/2 … D* + S
052A/3 … D* + S
052B/3 … D* + S
052C/3 … D* + S
052B/4 … D* + S
kW
17,9
21,6
36,6
43,3
55,1
61,3
65,8
80,8
kW
13,7
16,8
28,1
33,9
42,2
47,5
51,4
62,7
m³/h
4750
5390
9620
10800
14500
15600
16300
20800
m³/h
3460
4060
7030
8170
10600
11600
12300
15500
m³/h
2,9
3,5
6,0
7,1
9,1
10,0
10,7
13,4
m³/h
2,3
2,7
4,6
5,5
7,0
7,8
8,3
10,4
bar
0,6
0,7
0,7
0,6
0,5
0,7
0,9
0,9
bar
0,7
0,7
0,7
0,9
0,7
1,0
0,6
1,0
kW
0,3
0,3
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
1,1
kW
0,2
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,7
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
B/B
B/B
dB(A)10m
32
39
32
39
35
42
34
41
36
43
36
43
36
43
37
44
18
16
8
8
6
6
5
4
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
kg
92
114
164
211
244
276
308
365
l
12
17
24
33
35
42
48
56
m2
82
119
169
244
255
312
368
417
067A/1 … D* + S
067B/1 … D* + S
067C/1 … D* + S
067A/2 … D* + S
067B/2 … D* + S
067C/2 … D* + S
067A/3 … D* + S
067B/3 … D* + S
067C/3 … D* + S
067B/4 … D* + S
29,0
32,3
35,4
57,9
64,4
70,5
88,9
98,6
105,4
132,2
23,0
25,7
28,3
46,3
51,4
56,5
70,7
78,7
84,4
105,3
8070
8790
9300
16300
17700
18700
24600
26600
28100
35600
6050
6680
7140
12300
13500
14400
18500
20300
21600
27100
5,4
5,9
6,4
9,6
10,7
12,1
15,2
16,8
18,2
22,3
4,3
4,9
5,1
7,7
8,6
9,3
12,1
13,6
14,8
18,1
0,9
0,6
0,8
0,6
0,8
0,5
0,8
0,7
0,9
0,8
0,6
0,9
0,6
0,7
1,0
0,7
0,5
0,7
1,0
1,0
0,7
0,7
0,7
1,4
1,4
1,3
2,0
2,0
2,0
2,7
0,4
0,4
0,4
0,9
0,9
0,9
1,3
1,3
1,3
1,8
D/C
C/C
C/C
D/C
C/C
C/C
D/C
C/C
C/C
C/C
47
47
47
50
49
49
51
51
51
52
41
41
41
44
43
43
45
45
45
46
14
14
12
8
6
6
5
5
4
3
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
101
96
123
188
209
231
265
297
330
465
15
19
23
31
37
42
46
54
63
68
108
132
157
221
271
320
335
409
483
547
067A/2x2 … D* + S
067B/2x2 … D* + S
067C/2x2 … D* + S
067A/2x3 … D* + S
067B/2x3 … D* + S
067C/2x3 … D* + S
067B/2x4 … D* + S
116,5
131,8
140,7
177,8
197,6
210,8
264,6
92,8
105,2
112,6
141,3
157,5
168,9
210,9
32700
35400
37300
49200
53300
56100
71100
24600
27000
28700
37000
40600
43200
54200
19,5
21,7
23,2
29,3
32,6
35,1
43,5
15,5
17,4
18,7
23,3
26,1
28,3
34,9
1,0
0,8
0,4
0,7
0,6
0,8
0,7
0,6
0,9
0,7
0,5
0,7
0,9
0,9
2,7
2,7
2,7
4,1
4,1
4,0
5,4
1,8
1,8
1,8
2,6
2,6
2,6
3,5
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
52
52
52
54
54
54
55
46
46
46
48
48
48
49
8
6
6
6
5
4
4
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
417 65 443
466 77 541
515 89 640
584 96 670
656 113 818
728 131 966
870 158 1095
Size
Objemový
průtok
Volume flow
Pokles tlaku
Pressure drop
C
C
C
C
C
C
C

Y
D* = cirkulační chladiče dostupné s ventilátory 1~ 230 V 50 Hz (GFH/V … W).
Technické údaje ke všem ventilátorům naleznete v tabulce na straně 10.
D* = Drycoolers available with 1~ 230 V 50 Hz fans (GFH/V … W).
Technical data for all fans see table page 10.
6
08.09
GFH/V
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
Komerční chlazení / Commercial refrigeration
Kapacitní tabulky
pro teplotu dle podmínek
certifikátu Eurovent
Hmotnost a rozměry
kW
11,4
13,8
23,2
27,7
35,0
38,9
41,7
52,0
067A/1 … D* + S
067B/1 … D* + S
067C/1 … D* + S
067A/2 … D* + S
067B/2 … D* + S
067C/2 … D* + S
067A/3 … D* + S
067B/3 … D* + S
067C/3 … D* + S
067B/4 … D* + S
22,4
25,2
27,4
45,8
51,1
54,6
68,7
76,9
82,8
103,0
17,4
19,8
21,7
35,6
40,2
43,2
53,6
60,4
65,8
80,8
067A/2x2 … D* + S
067B/2x2 … D* + S
067C/2x2 … D* + S
067A/2x3 … D* + S
067B/2x3 … D* + S
067C/2x3 … D* + S
067B/2x4 … D* + S
91,6
102,7
109,5
137,5
153,4
165,6
205,7
71,3
80,5
86,9
106,9
120,8
131,5
162,0

Y

Y

Y
Y
Plocha
Surface
kW
14,1
16,9
28,4
33,9
43,0
47,4
50,8
63,2
Sound
pressure level
Objem potrubí
Tube volume
052A/1 … D* + S
052C/1 … D* + S
052A/2 … D* + S
052C/2 … D* + S
052A/3 … D* + S
052B/3 … D* + S
052C/3 … D* + S
052B/4 … D* + S
consumed
power
Pel total
Hmotnost
Weight
Y
Ethylene glycol
Hladina
akustického
tlaku
Model potrubí
Tube pattern

Příkon
Celk. Pel
Ethylenglykol
Počet kroků
Number of passes
Size
GFH/V …/…-S
Třída energetické
účinnosti
Energy efficiency class
Velikost
.
.
VL
QHN
Jmenovitá
jímavost pro
Objemový průtok
etylenglykol
vzduchu
Nominal capacity
Ethylene glycol
Air volume flow
34 obj./Vol.%
40/35 °C
25 °C
Capacity tables
for temperature conditions
acc. to Eurovent
Weights and Measures
m³/h
m³/h
2740
3500
3190
4000
5570
7000
6410
8000
10600 8390
11400 9140
12000 9630
15200 12200
m³/h
2,3
2,7
4,6
5,4
7,0
7,7
8,2
10,2
m³/h
1,9
2,2
3,8
4,5
5,7
6,3
6,7
8,4
bar
0,7
0,6
0,7
0,8
0,7
0,9
0,6
0,9
bar
0,5
0,9
0,5
0,9
0,9
0,7
0,9
0,6
kW
0,1
0,1
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
kW
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
B/A
A/A
B/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
dB(A)10m
27
31
27
31
30
34
29
33
29
35
29
35
29
35
32
36
24
18
12
8
8
6
6
5
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
kg
92
113
164
206
237
272
304
357
l
12
16
23
33
34
42
48
54
m2
82
119
169
244
255
312
368
417
5860
6390
6760
11900
12900
13600
17900
19400
20400
25900
4360
4840
5180
8860
9770
10400
13400
14700
15700
19600
4,2
4,7
4,9
7,5
8,3
8,9
11,8
13,1
14,0
17,4
2,9
3,7
4,0
5,8
6,5
7,0
8,8
9,9
11,1
13,8
0,6
0,8
0,5
0,6
0,9
0,7
0,5
0,7
0,9
0,9
0,7
0,5
0,7
0,7
1,0
0,8
0,7
1,0
0,6
1,0
0,4
0,4
0,3
0,7
0,7
0,7
1,1
1,1
1,0
1,4
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0,4
0,7
0,7
0,7
0,9
C/B
B/B
B/B
C/B
B/B
B/B
C/B
B/B
B/B
B/B
40
40
40
43
42
42
44
44
44
45
33
33
33
36
35
35
37
37
37
38
18
14
14
10
8
8
6
6
5
4
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
101
112
123
185
209
231
263
296
330
465
15
18
20
30
37
42
44
52
63
70
108
132
157
221
271
320
335
409
483
547
23700
25800
27200
35800
38700
40800
51700
17700
19500
20900
26700
29400
31400
39300
15,1
16,7
17,8
22,6
25,1
26,9
33,5
11,8
13,1
14,2
17,7
19,8
21,3
26,5
1,0
0,9
0,6
0,4
0,6
0,8
0,8
1,0
0,9
0,8
0,6
0,9
0,5
0,9
1,4
1,4
1,4
2,2
2,1
2,1
2,8
0,9
0,9
0,9
1,4
1,4
1,3
1,8
C/B
B/B
B/B
C/B
B/B
B/B
B/B
45
45
45
47
47
47
48
38
38
38
40
40
40
41
10
8
8
6
6
5
4
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
420 69 443
468 80 541
516 91 640
581 92 670
657 113 818
729 130 966
864 146 1095

Y
Objemový
průtok
Volume flow
Pokles tlaku
Pressure drop

Y
D* = cirkulační chladiče dostupné s ventilátory 1~ 230 V 50 Hz (GFH/V … W).
Technické údaje ke všem ventilátorům naleznete v tabulce na straně 10.
D* = Drycoolers available with 1~ 230 V 50 Hz fans (GFH/V … W).
Technical data for all fans see table page 10.
7
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
08.09
GFH/V
Komerční chlazení / Commercial refrigeration
Kapacitní tabulky
pro teplotu dle podmínek
certifikátu Eurovent
Hmotnost a rozměry
kW
11,4
13,8
23,2
27,7
35,0
38,9
41,7
52,0
067A/1 … D* + S
067B/1 … D* + S
067C/1 … D* + S
067A/2 … D* + S
067B/2 … D* + S
067C/2 … D* + S
067A/3 … D* + S
067B/3 … D* + S
067C/3 … D* + S
067B/4 … D* + S
22,4
25,2
27,4
45,8
51,1
54,6
68,7
76,9
82,8
103,0
17,4
19,8
21,7
35,6
40,2
43,2
53,6
60,4
65,8
80,8
067A/2x2 … D* + S
067B/2x2 … D* + S
067C/2x2 … D* + S
067A/2x3 … D* + S
067B/2x3 … D* + S
067C/2x3 … D* + S
067B/2x4 … D* + S
91,6
102,7
109,5
137,5
153,4
165,6
205,7
71,3
80,5
86,9
106,9
120,8
131,5
162,0

Y

Y

Y
Y
Plocha
Surface
kW
14,1
16,9
28,4
33,9
43,0
47,4
50,8
63,2
Sound
pressure level
Objem potrubí
Tube volume
052A/1 … D + S
052C/1 … D + S
052A/2 … D + S
052C/2 … D + S
052A/3 … D + S
052B/3 … D + S
052C/3 … D + S
052B/4 … D + S
consumed
power
Pel total
Hmotnost
Weight
Y
Ethylene glycol
Hladina
akustického
tlaku
Model potrubí
Tube pattern

Příkon
Celk. Pel
Ethylenglykol
Počet kroků
Number of passes
Size
GFH/V …/…-E
Třída energetické
účinnosti
Energy efficiency class
Velikost
.
.
QHN
VL
Jmenovitá
jímavost pro
Objemový průtok
etylenglykol
vzduchu
Nominal capacity
Ethylene glycol
Air volume flow
34 obj./Vol.%
40/35 °C
25 °C
Capacity tables
for temperature conditions
acc. to Eurovent
Weights and Measures
m³/h
m³/h
2740
3500
3190
4000
5570
7000
6410
8000
10600 8390
11400 9140
12000 9630
15200 12200
m³/h
2,3
2,7
4,6
5,4
7,0
7,7
8,2
10,2
m³/h
1,9
2,2
3,8
4,5
5,7
6,3
6,7
8,4
bar
0,7
0,6
0,7
0,8
0,7
0,9
0,6
0,9
bar
0,5
0,9
0,5
0,9
0,9
0,7
0,9
0,6
kW
0,1
0,1
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
kW
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
B/A
A/A
B/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
dB(A)10m
27
31
27
31
30
34
29
33
29
35
29
35
29
35
32
36
24
18
12
8
8
6
6
5
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
kg
90
111
162
206
237
269
302
358
l
12
16
23
30
34
41
47
54
m2
82
119
169
244
255
312
368
417
5860
6390
6760
11900
12900
13600
17900
19400
20400
25900
4360
4840
5180
8860
9770
10400
13400
14700
15700
19600
4,2
4,7
4,9
7,5
8,3
8,9
11,8
13,1
14,0
17,4
2,9
3,7
4,0
5,8
6,5
7,0
8,8
9,9
11,1
13,8
0,6
0,8
0,5
0,6
0,9
0,7
0,5
0,7
0,9
0,9
0,7
0,5
0,7
0,7
1,0
0,8
0,7
1,0
0,6
1,0
0,4
0,4
0,3
0,7
0,7
0,7
1,1
1,1
1,0
1,4
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0,4
0,7
0,7
0,7
0,9
C/B
B/B
B/B
C/B
B/B
B/B
C/B
B/B
B/B
B/B
40
40
40
43
42
42
44
44
44
45
33
33
33
36
35
35
37
37
37
38
18
14
14
10
8
8
6
6
5
4
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
101
112
123
185
206
231
263
296
328
465
15
17
20
30
35
42
44
52
61
70
108
132
157
221
271
320
335
409
483
547
23700
25800
27200
35800
38700
40800
51700
17700
19500
20900
26700
29400
31400
39300
15,1
16,7
17,8
22,6
25,1
26,9
33,5
11,8
13,1
14,2
17,7
19,8
21,3
26,5
1,0
0,9
0,6
0,4
0,6
0,8
0,8
1,0
0,9
0,8
0,6
0,9
0,5
0,9
1,4
1,4
1,4
2,2
2,1
2,1
2,8
0,9
0,9
0,9
1,4
1,4
1,3
1,8
C/B
B/B
B/B
C/B
B/B
B/B
B/B
45
45
45
47
47
47
48
38
38
38
40
40
40
41
10
8
8
6
6
5
4
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
420 69 443
468 80 541
516 91 640
581 92 670
653 110 818
726 127 966
864 145 1095

Y
Objemový
průtok
Volume flow
Pokles tlaku
Pressure drop

Y
D* = cirkulační chladiče dostupné s ventilátory 1~ 230 V 50 Hz (GFH/V … W).
Technické údaje ke všem ventilátorům naleznete v tabulce na straně 10.
D* = Drycoolers available with 1~ 230 V 50 Hz fans (GFH/V … W).
Technical data for all fans see table page 10.
8
08.09
GFH/V
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
Komerční chlazení / Commercial refrigeration
Rozměry
Dimensions
Konstrukce GFH / GFV
GFH / GFV Design
I
Rozměry
Dimensions
Velikost
Konstrukce
Design
Počet sloupků
No. of feet
GFH / GFV
Size
L
B
H
L1
R
C
052A/1
052C/1
052A/2
052C/2
052A/3
052B/3
052C/3
052B/4
mm
925
1325
1850
2650
2775
3375
3975
4500
mm
895
895
895
895
895
895
895
895
mm
950
950
950
950
950
950
950
950
mm
—
—
—
—
—
—
—
2213
mm
80
80
90
100
100
100
110
110
mm
875
875
875
875
875
875
875
875
4
4
4
4
4
4
4
6
I
I
I
I
I
I
I
I
/
/
/
/
/
/
/
/
II
II
II
II
II
II
II
II
067A/1
067B/1
067C/1
067A/2
067B/2
067C/2
067A/3
067B/3
067C/3
067B/4
925
1125
1325
1850
2250
2650
2775
3375
3975
4500
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2213
90
90
90
100
110
110
110
100
100
110
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
067A/2x2
067B/2x2
067C/2x2
067A/2x3
067B/2x3
067C/2x3
067B/2x4
1850
2250
2650
2775
3375
3975
4500
2195
2195
2195
2195
2195
2195
2195
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
—
—
—
—
—
—
2213
100
110
110
160
160
160
160
2225
2225
2225
2225
2225
2225
2225
4
4
4
4
4
4
6
III
III
III
III
III
III
III
/
/
/
/
/
/
/
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II
III
IV
n
n
= počet ventilátorů
= Number of fans
připojení na obou stranách:
connections on both sides:
rozměr
„S“ = „R“
dimension “S“ = “R“
Při použití tlumičů vibrací se nastavení rozměrů „H“ a „C“ (výška) zvyšuje
When using vibration dampers, the setting-up dimensions “H“ and “C“ (height) increase
Rozměry ventilátorů „D“ a „F“ naleznete v tabulce na straně 10
Fan dimensions “D“ and “F“ see table page 10
9
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
08.09
GFH/V
Komerční chlazení / Commercial refrigeration
Údaje k ventilátorům
Regulace rychlosti
Fan data
Speed Control
Rozměry ventilátorů
Rozměry
Model
Dimensions
Fan dimensions
Model
D
F
GFH/V 052 …/… -N až / to -E
GFH/V 067 …/… -N až / to -E
mm
500
650
mm
200
210
Technické údaje jednoho
ventilátoru
Typ
Technical data per fan
Type
GFH/V 052 …/… -ND
GFH/V 052 …/… -NS
GFH/V 052 …/… -NW
GFH/V 052 …/… -LD
GFH/V 052 …/… -LS
GFH/V 052 …/… -LW
GFH/V 052 …/… -SD
GFH/V 052 …/… -SS
GFH/V 052 …/… -SW
GFH/V 052 …/… -ED
GFH/V 052 …/… -ES
GFH/V 067 …/… -ND
GFH/V 067 …/… -NS
GFH/V 067 …/… -LD
GFH/V 067 …/… -LS
GFH/V 067 …/… -LW
GFH/V 067 …/… -SD
GFH/V 067 …/… -SS
GFH/V 067 …/… -SW
GFH/V 067 …/… -ED
GFH/V 067 …/… -ES
GFH/V 067 …/… -EW
Regulace rychlosti
Spínací skříňky
Speed control
Switch cabinets
Napětí / kmitočet /
počet fází
Voltage / Frequency /
Number of phases
400
400
230
400
400
230
400
400
230
400
400
400
400
400
400
230
400
400
230
400
400
230
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
()
(Y)
()
(Y)
()
(Y)
()
(Y)
()
(Y)
()
(Y)
()
(Y)
()
(Y)
Regulátory rychlosti a spínací skříňky
naleznete v katalogu společnosti Güntner
a v produktovém katalogu společnosti
Güntner GPC.
Rychlost
Proud
el. Výkon
Hladina
akustického
výkonu
Speed
Current
el. power
Sound
power level
Pel
Lwa
min-1
1340
1000
1250
870
610
890
670
530
650
560
340
1340
1000
870
650
870
650
490
680
560
350
550
A
1,35
0,94
3,4
0,7
0,33
1,25
0,31
0,15
0,65
0,19
0,09
4,3
2,5
1,5
0,81
3,4
0,78
0,39
1,75
0,51
0,23
1,2
kW
0,78
0,55
0,78
0,28
0,14
0,29
0,13
0,09
0,14
0,1
0,05
2,2
1,3
0,76
0,47
0,7
0,34
0,2
0,4
0,26
0,12
0,25
dB(A)
81
75
80
70
63
70
62
58
61
59
47
90
83
78
72
78
70
64
71
67
55
67
You can find speed controllers and
switch cabinets in our Güntner catalogue
and in the Güntner Product Calculator,
GPC.
10
08.09
GFH/V
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
Komerční chlazení / Commercial refrigeration
Připojení
Příslušenství
Connections
Accessories
Připojení
Connections
Standardní systém připojení
Speciální připojení za příplatek.
Standard connection system
Special connections at additional charge.
Objemový
OdvzdušňoOdtoková
průtok
Připojení
Rozměry
vací přípojka
přípojka
etylenglykolu
Volume flow
Vent
Drain
of Ethylene Connections Dimensions
connection connection
glycol
Cu ∅ (mm)
1 × 22
1 × 28
1 × 35
1 × 42
1 × 54
1 × 64
1 × 76,1
1 × 88,9
1 × 104
2 × 88,9
2 × 104
3 × 88,9
3 × 104
4 × 104
m3/h
2,3
3,5
5,8
8,5
14,1
20,4
29,4
40,8
56,5
81,5
113,1
122,3
169,6
226,2
Tlumiče vibrací
(příslušenství)
Vibration dampers
(Accessories)
R (mm)
70
70
80
90
100
110
160
160
190
160
190
160
190
190
Model
Zatížení
Model
Load
SMA
SMA
SMA
SMA
1
2
3
4
až / to 350 kg
350 až / to 500 kg
500 až / to 700 kg
700 až / to 1000 kg
∅ mm
3/8“
3/8“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
1“
1“
1“
1“
1“
1“
1“
∅ mm
3/8“
3/8“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
1“
1“
1“
1“
1“
1“
1“
Ocelová
přípojka
Ocelová přípojka
se závitem
Steel
connection
Steel thread
connection
St ∅ (mm)
1 × 26,9
1 × 33,7
1 × 42,4
1 × 48,3
1 × 60,3
1 × 76,1
1 × 76,1
1 × 89,5
1 × 114,3
2 × 89,5
2 × 114,3
3 × 89,5
3 × 114,3
4 × 114,3
R
1 × 3/4“
1 × 1“
1 × 1 1/4“
1 × 1 1/2“
1 × 2“
1 × 2 1/2“
1 × 2 1/2“
1 × 3“
2 × 3“
3 × 3“
Dvojice
ocelových
přírub
Steel flange
pairs
PN 10
DN
20
25
32
40
50
65
65
80
100
80
100
80
100
100
H
A
B
C
D
mm
40
40
50
50
mm
88
88
132
132
mm
108
108
168
168
mm
M12
M12
M16
M16
mm
9
9
13
13
11
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
08.09
GFH/V
Komerční chlazení / Commercial refrigeration
Specifikace zvuku
Sound specifications
Pro výpočet hladiny akustického tlaku
vyjděte ze zvukového výkonu jednotlivých ventilátorů dle jejich umístění a
určete šíření zvuku s ohledem na místní
a prostorové podmínky.
Hluk při změně rychlosti, spouštění a
řízení se nezohledňuje.
Typ
ventilátoru
Hladina akustického výkonu Lwa — na oktávu — na ventilátor
Sound power level Lwa — per octave — per fan
Rychlost
Speed
Fan
type
For the calculation of the sound pressure
level, take the sound power of the
individual fans acc. to their position, and
calculate the sound propagation considering the local and ambient conditions.
Speed change, start up and control
noises are not taken into account.
63 Hz
125 Hz
Δ
Δ Y Δ
Y
500 N 1340 1000 42 39 69
690 36 44 54
500 L 890
530 44 38 47
500 S 680
350 41 33 45
500 E 580
650 N 1340 1000 65 58 77
650 56 50 62
650 L 870
490 50 42 58
650 S 650
350 47 43 54
650 E 560
Y
58
49
45
39
67
59
52
46
250 Hz
Δ
68
59
52
49
79
71
64
61
Y
62
54
48
39
75
65
57
48
Celk.
Lwa
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Δ
72
62
55
52
85
72
63
61
Y
67
57
51
41
78
65
58
50
Δ
76
65
57
53
85
74
66
63
Y
70
59
52
39
78
68
60
50
Δ
74
64
54
49
84
71
62
58
Y
67
56
48
37
76
64
54
45
Δ
68
56
46
42
78
64
54
50
Y
61
49
41
33
69
58
46
35
Δ
58
45
36
33
65
51
40
36
Y
51
38
33
27
57
44
9
9
Lwa
total
Δ
80
70
62
59
90
78
71
67
Y
74
63
58
47
83
72
64
55
Uvedená hladina akustického tlaku je
založena na výpočtu (dle normy EN
13478) hladiny akustického tlaku na
povrchu krychlovité plochy umístěné ve
vzdálenosti 10 metrů od zdroje zvuku a
paralelně s ním. Nomogram k určení
rozdílu v hladině akustického tlaku ΔLPA
je založen na změně vzdálenosti d od
krychlovité plochy vzhledem k referenční
ploše.
(standardní postup výpočtu hladiny
akustického tlaku;
viz dodatek C normy EN 13487)
The indicated sound pressure level is
based on the calculation (according to
EN 13478) of the sound pressure level
on the surface of a cuboid area which is
at 10 meters distance and parallel to the
referential envelope of the sound source.
The nomogram for the determination of
the difference in the sound pressure level
ΔLPA is based on shifting the distance d of
the cuboid area in relation to the referential envelope.
(standard procedure for the calculation
of the sound pressure level;
Annex C EN 13487)
Při několika ventilátorech se jedná o součet hodnot zvukového výkonu.
Sum of noise powers in case of several fans.
Počet ventilátorů
Number of fans
2
3
4
5
6
8
Nárůst hluku
Sound increase ΔdB
3
5
6
7
8
9
12
08.09
GFH/V
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
Průmyslové
chlazení / /Industrial
refrigeration
Industriekälte
Industrial
cold
Kapacitní tabulky
pro teplotu dle podmínek
certifikátu Eurovent
Hmotnost a rozměry
Capacity tables
for temperature conditions
acc. to Eurovent
Weights and Measures
Hladina
akustického tlaku

Y

Y

Y

Y

Y
Y
Hmotnost
Weight
Objem potrubí
Tube volume
Plocha
Surface
Sound
pressure level
Model potrubí
Tube pattern
Příkon
Celk. Pel
Počet kroků
Number of passes
Velikost
1 řada / 1 row
Třída energetické
účinnosti
Energy efficiency class
GFH/V …/…-N
.
.
VL
QHN
Jmenovitá
Ethylenglykol
jímavost pro
Objemový průtok
etylenglykol
vzduchu
Ethylene glycol
Nominal capacity
Ethylene glycol
Air volume flow
Pokles tlaku
Objemový průtok
34 obj./Vol.%
Volume flow
40/35 °C
Pressure drop
25 °C
080.3A/1
080.3B/1
080.3A/2
080.3B/2
080.3A/3
080.3B/3
080.3A/4
080.3B/4
080.3A/5
080.3B/5
080.3A/6
080.3C/1
080.3D/1
080.3C/2
080.3D/2
080.3C/3
080.3D/3
080.3C/4
080.3D/4
080.3C/5
080.3D/5
080.3C/6
kW
67,1
73,5
134
145
191
215
263
294
332
373
404
77,8
84,1
155
168
234
252
304
328
387
423
471
kW
54,9
59,8
110
118
156
175
215
238
265
296
322
63,0
68,7
126
137
189
206
246
268
312
331
377
m³/h
19000
20300
38000
40600
57000
60900
76000
81200
87000
95000
104400
21000
21800
42000
43600
63000
65400
84000
87200
105000
105000
118800
m³/h
14700
15800
29400
31600
44100
47400
58800
63200
67000
73000
80400
16300
17200
32600
34400
48900
51600
65200
68800
81500
82000
92400
m³/h
12,5
13,7
25,0
27,0
35,6
40,0
49,0
54,6
61,9
69,5
75,2
14,5
15,7
28,9
31,3
43,5
46,9
56,6
61,1
72,0
78,8
87,7
m³/h
10,2
11,1
20,4
22,0
29,1
32,5
40,0
44,4
49,4
55,1
59,9
11,7
12,8
23,4
25,5
35,2
38,3
45,7
49,8
58,1
61,6
70,1
bar
0,9
0,5
0,8
0,5
0,3
0,5
0,8
1,1
0,6
0,8
0,9
0,7
0,9
0,6
0,8
0,8
1,1
0,6
0,8
1,1
0,6
0,7
bar
0,6
0,4
0,6
0,3
0,2
0,3
0,5
0,8
0,4
0,5
0,6
0,4
0,6
0,4
0,6
0,6
0,8
0,4
0,5
0,7
0,4
0,5
kW
1,7
1,7
3,5
3,4
5,2
5,1
6,9
6,8
8,8
8,7
10,5
1,7
1,7
3,4
3,3
5,1
5,0
6,8
6,7
8,5
8,4
10,3
kW
1,1
1,1
2,3
2,3
3,4
3,4
4,6
4,6
5,7
5,7
6,8
1,1
1,1
2,3
2,2
3,4
3,4
4,5
4,5
5,7
5,6
6,7
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
C/C
C/C
C/C
C/C
C/C
C/C
C/C
C/C
C/C
C/C
C/C
dB(A)10m
41
48
41
48
44
51
44
51
46
53
46
53
47
54
46
53
47
54
47
54
48
55
41
48
41
48
44
51
44
51
46
53
45
52
47
54
46
53
47
54
47
54
48
55
8
6
4
3
2
2
2
2
2
2
2
8
8
4
4
3
3
2
2
2
2
2
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G6
G6
G6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G6
G6
kg
311
349
521
596
703
809
921
1073
1218
1411
1448
362
408
612
704
834
969
1097
1282
1392
1698
1733
l
36
44
65
85
102
125
135
160
223
267
265
52
60
99
116
145
170
178
211
217
378
375
m2
245
296
490
593
735
889
979
1186
1166
1412
1400
334
404
668
808
1002
1212
1335
1617
1669
1925
1909
090.2A/1
090.2B/1
090.2A/2
090.2B/2
090.2A/3
090.2B/3
090.2A/4
090.2B/4
090.2A/5
090.2B/5
090.2A/6
090.2C/1
090.2D/1
090.2C/2
090.2D/2
090.2C/3
090.2D/3
090.2C/4
090.2D/4
090.2C/5
090.2D/5
090.2C/6
85,0
95,0
168
180
249
286
352
405
450
515
547
101
113
201
224
297
332
409
470
542
597
658
74,1
80,3
147
152
217
241
290
334
370
424
450
86,1
95,9
170
190
252
280
347
389
446
493
542
27600 22600
29800 23600
55200 45200
59600 47200
82800 67800
89400 70800
102000 79200
112400 88400
127500 99000
140500 110500
153000 118800
31000 24800
32500 26200
62000 49600
65000 52400
93000 74400
97500 78600
124000 99200
125200 100000
147500 116500
156500 125000
177000 139800
15,8
17,7
31,4
33,6
46,4
53,2
65,6
75,5
83,7
95,9
101,9
18,9
21,1
37,4
41,7
55,4
61,7
76,2
87,5
100,8
111,2
122,5
13,8
15,0
27,3
28,4
40,4
44,9
54,0
62,2
68,8
79,0
83,7
16,0
17,9
31,7
35,3
46,9
52,2
64,6
72,3
83,0
91,8
100,9
0,6
0,5
0,6
0,3
0,5
0,8
0,5
0,8
1,0
1,4
1,6
0,5
0,7
0,4
0,6
0,4
0,6
1,0
0,6
0,8
1,1
1,3
0,5
0,4
0,4
0,2
0,4
0,6
0,4
0,5
0,7
1,0
1,1
0,3
0,5
0,3
0,5
0,3
0,4
0,7
0,4
0,6
0,8
0,9
3,6
3,5
7,2
7,1
10,7
10,6
14,5
14,2
18,1
17,8
21,7
3,5
3,5
7,1
7,0
10,6
10,6
14,2
14,2
17,8
17,8
21,3
2,4
2,4
4,8
4,7
7,2
7,1
9,6
9,6
12,0
12,0
14,4
2,4
2,3
4,7
4,6
7,1
6,9
9,4
9,4
11,8
11,8
14,1
E/D
E/D
E/D
E/D
E/D
E/D
E/D
E/D
E/D
E/D
E/D
E/D
D/D
E/D
D/D
E/D
D/D
E/D
D/D
D/D
D/D
D/D
57
57
60
60
62
61
63
62
63
63
64
57
57
60
60
62
61
63
62
63
63
64
51
51
54
54
56
55
57
56
57
57
58
51
51
54
54
56
55
57
56
57
57
58
6
5
3
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
3
3
2
2
2
2
2
2
2
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G6
G6
G6
G6
G6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G6
G6
G6
G6
334
371
566
641
770
876
1064
1211
1329
1523
1581
384
430
656
748
901
1036
1186
1441
1567
1810
1867
38
44
73
85
106
125
182
217
223
267
265
52
57
99
122
139
163
178
308
318
378
375
245
296
490
593
735
889
933
1129
1166
1412
1400
334
404
668
808
1002
1212
1335
1540
1590
1925
1909
100.2A/1
100.2B/1
100.2A/2
100.2B/2
100.2A/3
100.2B/3
100.2A/4
100.2B/4
100.2A/5
100.2B/5
100.2A/6
100.2C/1
100.2D/1
100.2C/2
100.2D/2
100.2C/3
100.2D/3
100.2C/4
100.2D/4
100.2C/5
100.2D/5
100.2C/6
73,9
86,5
146
171
217
254
298
345
376
439
457
93,2
102
186
203
265
299
365
409
473
527
575
60,0
71,1
119
141
176
208
241
274
294
347
358
76,3
84,6
152
167
217
247
298
337
374
423
454
22500 17000 13,8
25250 19500 16,1
45000 34000 27,2
50500 39000 31,9
67500 51000 40,3
75750 58500 47,2
90000 68000 55,5
92000 70000 64,3
101000 75500 70,0
115000 87500 81,7
121200 90600 85,1
26500 20500 17,4
28500 22500 19,1
53000 41000 34,6
57000 45000 37,8
79500 61500 49,4
85500 67500 55,8
106000 82000 67,9
114000 90000 76,2
125000 95000 88,1
135000 105000 98,1
150000 114000 107,0
11,2
13,2
22,1
26,2
32,7
38,8
44,9
51,0
54,8
64,7
66,6
14,2
15,8
28,3
31,2
40,4
46,0
55,5
62,8
69,7
78,8
84,6
0,5
0,7
0,4
0,7
0,4
0,7
0,9
0,6
0,7
1,1
1,2
0,9
0,6
0,8
0,5
0,3
0,5
0,8
1,1
0,6
0,9
1,0
0,3
0,5
0,3
0,5
0,3
0,5
0,6
0,4
0,5
0,7
0,7
0,6
0,4
0,6
0,4
0,2
0,4
0,5
0,8
0,4
0,6
0,7
2,2
2,1
4,4
4,3
6,5
6,4
8,7
8,8
11,0
11,0
12,0
2,1
2,1
4,2
4,2
6,3
6,3
8,4
8,4
10,8
10,5
12,9
1,5
1,5
3,0
3,0
4,4
4,4
5,9
6,0
7,5
7,5
9,0
1,5
1,5
2,9
2,9
4,4
4,4
5,9
5,8
7,5
7,5
9,0
D/D
D/C
D/D
D/C
D/D
D/C
D/D
D/C
D/D
D/C
D/D
D/C
C/C
D/C
C/C
D/C
C/C
D/C
C/C
D/C
C/C
D/C
55
55
58
58
60
60
61
60
61
61
62
55
55
58
58
60
59
61
60
61
61
62
50
50
53
53
55
55
56
55
56
56
57
50
50
53
53
55
54
56
55
56
56
57
6
6
3
3
2
2
2
2
2
2
2
8
6
4
3
2
2
2
2
2
2
2
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G6
G6
G6
G6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G6
G6
G6
334
371
566
641
770
876
1011
1211
1329
1523
1581
384
430
656
748
901
1036
1186
1371
1567
1810
1867
38
44
73
85
106
125
135
217
223
267
265
52
57
99
122
139
163
178
211
318
378
375
245
296
490
593
735
889
979
1129
1166
1412
1400
334
404
668
808
1002
1212
1335
1617
1590
1925
1909
Size
consumed power
Pel total

Y
Technické údaje ke všem ventilátorům naleznete v tabulce na str. 28. / Technical data for all fans see table page 28
13
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
08.09
GFH/V
Průmyslové chlazení / Industrial refrigeration
Kapacitní tabulky
pro teplotu dle podmínek
certifikátu Eurovent
Hmotnost a rozměry
Capacity tables
for temperature conditions
acc. to Eurovent
Weights and Measures
Y

Y

Y

Y

Y
Y

080.3A/1
080.3B/1
080.3A/2
080.3B/2
080.3A/3
080.3B/3
080.3A/4
080.3B/4
080.3A/5
080.3B/5
080.3A/6
080.3C/1
080.3D/1
080.3C/2
080.3D/2
080.3C/3
080.3D/3
080.3C/4
080.3D/4
080.3C/5
080.3D/5
080.3C/6
kW
60,8
67,8
121
135
183
194
238
265
299
335
364
71,8
76,2
143
152
211
228
275
297
349
379
422
kW
43,0
47,9
85,7
95,5
129
137
168
187
204
229
242
50,6
53,8
101
107
149
161
194
209
246
261
290
m³/h
16700
17900
33400
35800
50100
53700
66800
71600
77000
84000
92400
18600
19400
37200
38800
55800
58200
74400
77600
93000
93000
105000
m³/h
11000
11900
22000
23800
33000
35700
44000
47600
50000
55000
60000
12400
13000
24800
26000
37200
39000
49600
52000
62000
62000
69600
m³/h
11,3
12,6
22,6
25,2
34,0
36,1
44,3
49,3
55,7
62,4
67,7
13,4
14,2
26,6
28,3
39,3
42,5
51,2
55,3
65,0
70,6
78,6
m³/h
8,0
8,9
16,0
17,8
24,0
25,5
31,2
34,7
38,0
42,6
45,1
9,4
10,0
18,8
20,0
27,8
30,0
36,1
38,9
45,8
48,6
54,1
bar
0,7
1,1
0,7
1,0
0,9
0,4
0,6
0,9
0,5
0,7
0,8
1,0
0,7
0,9
0,7
0,7
0,9
0,5
0,6
0,9
0,5
0,6
bar
0,4
0,6
0,4
0,5
0,5
0,2
0,3
0,5
0,2
0,3
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5
0,3
0,3
0,5
0,3
0,3
kW
1,4
1,4
2,9
2,8
4,3
4,3
5,7
5,7
7,2
7,2
8,6
1,4
1,4
2,8
2,8
4,2
4,1
5,6
5,5
7,0
7,0
8,5
kW
0,7
0,7
1,5
1,4
2,2
2,2
2,9
2,9
3,7
3,7
4,4
0,7
0,7
1,4
1,4
2,2
2,2
2,9
2,9
3,6
3,6
4,4
D/C
C/C
D/C
C/C
D/C
C/C
D/C
C/C
D/D
C/C
D/D
C/B
C/B
C/B
C/B
C/C
C/B
C/C
C/B
C/C
C/C
C/C
dB(A)10m
35
45
35
45
38
45
38
48
40
48
40
50
41
50
40
51
41
50
41
51
42
51
35
52
35
45
38
45
38
48
40
48
39
50
41
49
40
51
41
50
41
51
42
51
090.2A/1
090.2B/1
090.2A/2
090.2B/2
090.2A/3
090.2B/3
090.2A/4
090.2B/4
090.2A/5
090.2B/5
090.2A/6
090.2C/1
090.2D/1
090.2C/2
090.2D/2
090.2C/3
090.2D/3
090.2C/4
090.2D/4
090.2C/5
090.2D/5
090.2C/6
75,5
86,1
150
170
222
252
304
353
391
448
475
92,4
101
184
199
263
294
362
402
470
520
571
57,9
65,1
114
129
169
190
232
259
289
328
351
70,4
75,9
140
150
200
222
275
302
346
381
420
23200 16200 14,1
25100 17500 16,0
46400 32400 27,9
50200 35000 31,7
69600 48600 41,2
75300 52500 47,0
92800 64800 56,7
94400 65600 65,7
106000 74000 72,7
118000 82000 83,5
127200 88800 88,4
26200 18600 17,2
27800 19800 18,7
52400 37200 34,3
55600 39600 37,0
78600 55800 48,9
83400 59400 54,7
104800 74400 67,3
111200 79200 74,8
124000 87000 87,6
133000 93500 96,9
148800 104400 106,3
10,8
12,1
21,3
24,0
31,5
35,5
43,3
48,1
53,8
61,1
65,4
13,1
14,1
26,2
28,0
37,2
41,3
51,2
56,3
64,4
71,0
78,2
0,5
0,7
0,4
0,7
0,4
0,6
1,0
0,6
0,7
1,1
1,2
0,9
0,5
0,8
0,5
0,3
0,5
0,8
1,1
0,6
0,9
1,0
0,3
0,4
0,3
0,4
0,3
0,4
0,6
0,3
0,4
0,6
0,7
0,5
0,3
0,5
0,3
0,2
0,3
0,5
0,7
0,4
0,5
0,6
2,8
2,7
5,6
5,4
8,3
8,2
11,1
11,1
14,0
13,9
16,8
2,7
2,7
5,4
5,4
8,1
8,0
10,8
10,7
13,8
13,5
16,5
1,5
1,5
3,0
3,0
4,5
4,5
6,0
6,0
7,5
7,5
9,0
1,5
1,5
3,0
3,0
4,5
4,5
6,0
6,0
7,5
7,5
9,0
E/D
D/D
E/D
D/D
E/D
D/D
E/D
D/D
E/E
D/D
E/E
D/C
D/C
D/C
D/C
D/D
D/C
D/C
D/C
D/D
D/D
D/D
55
54
54
57
57
59
58
60
59
60
60
61
54
54
57
57
59
58
60
59
60
60
Y
46
46
49
49
51
50
52
51
52
52
53
46
46
49
49
51
50
52
51
52
52
53
Plocha
Surface

Objem potrubí
Tube volume
Sound
pressure level
Hmotnost
Weight
consumed power
Pel total
Hladina
akustického tlaku
Model potrubí
Tube pattern
Size
Příkon
Celk. Pel
Počet kroků
Number of passes
Velikost
1 řada / 1 row
Třída energetické
účinnosti
Energy efficiency class
GFH/V …/…-M
.
.
QHN
VL
Jmenovitá
Ethylenglykol
jímavost pro
Objemový průtok
etylenglykol
vzduchu
Ethylene glycol
Nominal capacity
Ethylene glycol
Air volume flow
Pokles tlaku
Objemový průtok
34 obj./Vol.%
Volume flow
40/35 °C
Pressure drop
25 °C
8
8
4
4
3
2
2
2
2
2
2
10
8
5
4
3
3
2
2
2
2
2
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G6
G6
G6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G6
G6
kg
311
349
521
596
703
809
921
1073
1218
1411
1448
362
408
612
704
834
969
1097
1282
1392
1698
1733
l
36
42
65
77
102
125
135
160
223
267
265
49
60
88
116
145
170
178
211
217
378
375
m2
245
296
490
593
735
889
979
1186
1166
1412
1400
334
404
668
808
1002
1212
1335
1617
1669
1925
1909
6
6
3
3
2
2
2
2
2
2
2
8
6
4
3
2
2
2
2
2
2
2
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G6
G6
G6
G6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G6
G6
G6
334
371
566
641
770
876
1011
1211
1329
1523
1581
384
430
656
748
901
1036
1186
1371
1567
1810
1867
36
44
65
85
106
125
135
217
223
267
265
52
57
99
116
145
163
178
211
318
378
375
245
296
490
593
735
889
979
1129
1166
1412
1400
334
404
668
808
1002
1212
1335
1617
1590
1925
1909
Technické údaje ke všem ventilátorům naleznete v tabulce na str. 28. / Technical data for all fans see table page 28
14
08.09
GFH/V
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
Průmyslové chlazení / Industrial refrigeration
Kapacitní tabulky
pro teplotu dle podmínek
certifikátu Eurovent
Hmotnost a rozměry
Capacity tables
for temperature conditions
acc. to Eurovent
Weights and Measures
Hladina
akustického tlaku

Y

Y

Y

Y

Y
Y
Hmotnost
Weight
Objem potrubí
Tube volume
Plocha
Surface
Sound
pressure level
Model potrubí
Tube pattern
Příkon
Celk. Pel
Počet kroků
Number of passes
Velikost
1 řada / 1 row
Třída energetické
účinnosti
Energy efficiency class
GFH/V …/…-L
.
.
VL
QHN
Jmenovitá
Ethylenglykol
jímavost pro
Objemový průtok
etylenglykol
vzduchu
Ethylene glycol
Nominal capacity
Ethylene glycol
Air volume flow
Pokles tlaku
Objemový průtok
34 obj./Vol.%
Volume flow
40/35 °C
Pressure drop
25 °C
080.3A/1
080.3B/1
080.3A/2
080.3B/2
080.3A/3
080.3B/3
080.3A/4
080.3B/4
080.3A/5
080.3B/5
080.3A/6
080.3C/1
080.3D/1
080.3C/2
080.3D/2
080.3C/3
080.3D/3
080.3C/4
080.3D/4
080.3C/5
080.3D/5
080.3C/6
kW
53,0
57,8
106
115
156
173
204
225
259
263
288
60,8
65,5
121
131
179
193
243
251
296
318
329
kW
42,4
46,5
84,6
92,7
125
139
162
181
206
212
288
48,8
52,7
97,5
105
144
155
195
202
237
255
329
m³/h
13800
14800
27600
29600
41400
44400
55200
59200
69000
75000
84000
15300
16000
30600
32000
45900
48000
61200
64000
76500
80000
92400
m³/h
10600
11500
21200
23000
31800
34500
42400
46000
53000
58000
64800
11900
12500
23800
25000
35700
37500
47600
50000
59500
62500
72000
m³/h
9,9
10,8
19,7
21,5
29,1
32,2
37,9
42,0
48,2
48,9
53,6
11,3
12,2
22,6
24,3
33,3
36,0
45,2
46,8
55,0
59,3
61,2
m³/h
7,9
8,7
15,7
17,3
23,3
25,9
30,2
33,7
38,4
39,5
43,3
9,1
9,8
18,1
19,6
26,8
28,9
36,3
37,6
44,2
47,5
49,7
bar
1,0
0,8
1,0
0,7
0,7
1,0
0,5
0,7
0,9
1,0
1,1
0,7
1,0
0,7
1,0
0,5
0,7
1,1
0,5
0,7
0,9
0,8
bar
0,7
0,5
0,7
0,5
0,5
0,7
0,3
0,5
0,6
0,7
0,8
0,5
0,7
0,5
0,6
0,3
0,5
0,8
0,3
0,4
0,6
0,6
kW
0,8
0,8
1,6
1,5
2,3
2,3
3,1
3,1
3,9
3,9
4,7
0,8
0,8
1,5
1,5
2,3
2,3
3,0
3,0
3,8
3,8
4,6
kW
0,5
0,5
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,9
0,5
0,5
1,0
1,0
1,4
1,4
1,9
1,9
2,4
2,4
2,9
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
C/B
C/B
B/B
B/B
B/B
B/B
B/B
B/B
B/B
B/B
B/B
B/B
B/B
dB(A)10m
35
41
35
41
38
44
38
44
40
46
40
46
41
47
40
46
41
47
41
47
42
48
35
41
35
41
38
44
38
44
40
46
39
45
41
47
40
46
41
47
41
47
42
48
10
8
5
4
3
3
2
2
2
2
2
10
10
5
5
3
3
3
2
2
2
2
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G4
G4
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G4
kg
311
349
521
596
703
809
921
1073
1170
1213
1251
362
408
612
704
834
969
1097
1282
1392
1629
1465
l
36
42
67
77
102
120
135
160
164
180
179
49
57
88
105
145
170
178
211
217
258
244
m2
245
296
490
593
735
889
979
1186
1224
941
933
334
404
668
808
1002
1212
1335
1617
1669
2021
1272
090.2A/1
090.2B/1
090.2A/2
090.2B/2
090.2A/3
090.2B/3
090.2A/4
090.2B/4
090.2A/5
090.2B/5
090.2A/6
090.2C/1
090.2D/1
090.2C/2
090.2D/2
090.2C/3
090.2D/3
090.2C/4
090.2D/4
090.2C/5
090.2D/5
090.2C/6
52,1
56,4
104
113
154
169
200
220
254
257
284
51,2
55,5
102
111
154
167
201
218
256
287
324
35,3
38,6
70,5
76,8
104
115
135
150
172
257
284
35,1
38,4
70,2
76,7
106
115
137
150
175
287
324
13500
14400
27000
28800
40500
43200
54000
57600
67500
73000
82800
15700
16200
31400
32400
47100
48600
62800
64800
78500
78500
90600
8600
9300
17200
18600
25800
27900
34400
37200
43000
44000
49200
9800
10300
19600
20600
29400
30900
39200
41200
49000
49000
55800
9,7
10,5
19,4
21,0
28,6
31,5
37,2
41,0
47,3
47,9
53,0
9,5
10,3
19,0
20,7
28,7
31,1
37,4
40,6
47,6
53,5
60,2
6,6
7,2
13,1
14,3
19,4
21,5
25,2
27,9
32,0
31,2
34,3
6,5
7,1
13,1
14,3
19,7
21,5
25,6
28,0
32,6
35,6
39,9
1,0
0,8
1,0
0,7
0,7
0,9
0,5
0,7
0,9
0,9
1,1
0,6
0,8
0,6
0,8
0,8
1,1
0,6
0,8
1,0
0,7
0,8
0,5
0,4
0,5
0,4
0,3
0,5
0,2
0,3
0,4
0,4
0,5
0,3
0,4
0,3
0,4
0,4
0,6
0,3
0,4
0,5
0,3
0,4
0,7
0,7
1,5
1,5
2,2
2,2
3,0
2,9
3,7
3,6
4,4
0,7
0,7
1,4
1,4
2,1
2,0
2,8
2,7
3,5
3,5
4,3
0,4
0,4
0,7
0,7
1,1
1,1
1,4
1,4
1,8
1,8
2,2
0,4
0,4
0,7
0,7
1,1
1,1
1,4
1,4
1,8
1,8
2,1
B/B
B/B
B/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
B/B
B/B
B/B
B/B
B/B
B/B
B/B
B/B
B/B
B/B
43
43
46
46
48
47
49
48
49
49
50
43
43
46
46
48
47
49
48
49
49
50
31
31
34
34
36
35
37
36
37
37
38
31
31
34
34
36
35
37
36
37
37
38
10
8
5
4
3
3
2
2
2
2
2
8
8
4
4
3
3
2
2
2
2
2
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G4
G4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
G4
312
349
522
597
704
810
923
1074
1171
1215
1253
325
363
539
615
722
825
943
1091
1189
1429
1467
36
42
67
77
102
120
135
160
164
180
179
35
40
63
72
98
115
131
153
157
246
244
245
296
490
593
735
889
979
1186
1224
941
933
223
269
445
539
668
808
890
1078
1113
1284
1272
100.2A/1
100.2B/1
100.2A/2
100.2B/2
100.2A/3
100.2B/3
100.2A/4
100.2B/4
100.2A/5
100.2B/5
100.2A/6
100.2C/1
100.2D/1
100.2C/2
100.2D/2
100.2C/3
100.2D/3
100.2C/4
100.2D/4
100.2C/5
100.2D/5
100.2C/6
64,5
72,5
129
144
184
212
252
290
293
337
357
65,9
73,6
131
146
194
217
268
310
354
394
431
47,1
54,0
94,0
107
134
158
184
215
293
337
357
51,5
57,5
102
114
152
169
209
310
354
394
431
18000
20000
36000
40000
54000
60000
72000
80000
92500
102500
111000
23000
24100
46000
48200
69000
72300
92000
92000
107500
115000
129000
12250
14000
24500
28000
36750
42000
49000
56000
63500
72500
76200
16500
17500
33000
35000
49500
52500
66000
66800
76500
83500
91800
12,0
13,5
24,0
26,7
34,2
39,5
47,0
54,0
54,5
62,8
66,4
12,3
13,7
24,4
27,3
36,2
40,4
49,9
57,8
65,8
73,4
80,2
8,8
10,1
17,5
19,9
25,0
29,3
34,3
40,0
40,7
47,6
49,5
9,6
10,7
19,0
21,3
28,2
31,5
38,9
44,4
50,1
56,4
60,9
0,8
0,5
0,7
0,5
0,3
0,5
0,7
1,1
1,0
1,5
1,6
0,4
0,6
0,4
0,6
0,4
0,6
0,9
0,6
0,8
1,1
1,3
0,5
0,3
0,4
0,3
0,2
0,3
0,4
0,6
0,6
0,9
1,0
0,3
0,4
0,3
0,4
0,3
0,4
0,6
0,4
0,5
0,7
0,8
1,2
1,2
2,4
2,4
3,6
3,6
4,8
4,8
6,0
6,0
7,2
1,2
1,2
2,3
2,3
3,5
3,5
4,6
4,6
5,8
5,8
6,9
0,7
0,7
1,5
1,5
2,2
2,2
3,0
3,0
3,5
3,5
4,2
0,7
0,7
1,4
1,4
2,1
2,1
2,8
2,8
3,5
3,5
4,2
C/C
C/B
C/C
C/B
C/C
C/B
C/C
C/B
C/C
C/B
C/C
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
50
50
53
53
55
55
56
55
56
56
57
50
50
53
53
55
54
56
55
56
56
57
43
43
46
46
48
48
49
48
49
49
50
43
43
46
46
48
47
49
48
49
49
50
8
6
4
3
2
2
2
2
2
2
2
6
6
3
3
2
2
2
2
2
2
2
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G4
G4
G4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
G4
G4
G4
312
349
522
597
704
810
923
1074
1055
1215
1253
325
363
539
615
722
825
943
1137
1233
1429
1467
36
42
67
77
102
120
135
160
152
180
179
35
40
63
72
98
115
131
201
207
246
244
245
296
490
593
735
889
979
1186
1166
1412
1400
223
404
445
808
668
1212
890
1540
1590
1925
1909
Size
consumed power
Pel total

Y
Technické údaje ke všem ventilátorům naleznete v tabulce na str. 28. / Technical data for all fans see table page 28
15
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
08.09
GFH/V
Průmyslové chlazení / Industrial refrigeration
Kapacitní tabulky
pro teplotu dle podmínek
certifikátu Eurovent
Hmotnost a rozměry
Capacity tables
for temperature conditions
acc. to Eurovent
Weights and Measures
Plocha
Surface

Objem potrubí
Tube volume
Sound
pressure level
Hmotnost
Weight
consumed power
Pel total
Hladina
akustického tlaku
Model potrubí
Tube pattern
Size
Příkon
Celk. Pel
Počet kroků
Number of passes
Velikost
1 řada / 1 row
Třída energetické
účinnosti
Energy efficiency class
GFH/V …/…-S
.
.
VL
QHN
Jmenovitá
Ethylenglykol
jímavost pro
Objemový průtok
etylenglykol
vzduchu
Ethylene glycol
Nominal capacity
Ethylene glycol
Air volume flow
Pokles tlaku
Objemový průtok
34 obj./Vol.%
Volume flow
40/35 °C
Pressure drop
25 °C
10
8
5
4
3
3
2
2
2
2
2
12
10
6
5
4
3
3
2
2
2
2
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
G4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
kg
282
314
463
527
614
698
797
919
1010
1203
1239
323
361
534
610
715
818
934
1081
1177
1372
1404
l
24
28
45
55
64
76
91
107
110
180
179
32
40
63
74
87
115
124
153
157
185
183
m2
163
198
326
395
490
593
653
790
816
941
933
223
269
445
539
668
808
890
1078
1113
1347
1335
35
35
38
38
40
39
41
40
41
41
42
35
35
38
38
40
39
41
40
41
41
42
8
6
4
3
2
2
2
2
2
2
2
8
8
4
4
3
2
2
2
2
2
2
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
G4
G4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
G4
288
320
475
540
632
717
823
944
1075
1235
1277
329
367
547
623
734
837
959
1107
1209
1449
1491
24
29
46
53
64
84
91
107
152
180
179
35
40
61
72
98
121
131
153
157
246
244
163
198
326
395
490
593
653
790
778
941
933
223
269
445
539
668
808
890
1078
1113
1284
1272
34
34
37
37
39
39
40
39
40
40
41
34
34
37
37
39
38
40
39
40
40
41
6
6
3
3
2
2
2
2
2
2
2
8
6
4
3
2
2
2
2
2
2
2
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
G4
G4
G4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
G4
G4
288
320
475
540
632
717
823
981
1075
1235
1277
329
367
547
623
734
837
959
1107
1253
1449
1491
24
29
46
53
64
84
91
148
152
180
179
35
40
61
72
98
121
131
153
207
246
244
163
198
326
395
490
593
653
753
778
941
933
223
269
445
539
668
808
890
1078
1060
1284
1272

Y

Y

Y

Y

Y
Y
080.3A/1
080.3B/1
080.3A/2
080.3B/2
080.3A/3
080.3B/3
080.3A/4
080.3B/4
080.3A/5
080.3B/5
080.3A/6
080.3C/1
080.3D/1
080.3C/2
080.3D/2
080.3C/3
080.3D/3
080.3C/4
080.3D/4
080.3C/5
080.3D/5
080.3C/6
kW
32,2
35,3
64,9
70,6
96,3
106
125
138
160
177
194
37,4
39,7
74,7
79,4
112
118
149
153
181
194
220
kW
26,5
28,9
53,2
57,8
78,9
86,8
103
113
131
142
155
30,5
32,9
61,0
65,9
91,5
97,7
121
127
148
161
179
m³/h
9400
9950
18800
19900
28200
29850
37600
39800
47000
47000
52200
10200
10550
20400
21100
30600
31650
40800
42200
51000
52750
61200
m³/h
7350
7800
14700
15600
22050
23400
29400
31200
36750
36500
40200
8000
8450
16000
16900
24000
25350
32000
33800
40000
42250
48000
m³/h
6,0
6,6
12,1
13,1
17,9
19,7
23,3
25,8
29,8
33,0
36,1
7,0
7,4
13,9
14,8
20,9
21,9
27,7
28,6
33,7
36,2
40,9
m³/h
4,9
5,4
9,9
10,8
14,7
16,2
19,1
21,1
24,4
26,5
28,8
5,7
6,1
11,4
12,3
17,0
18,2
22,6
23,7
27,5
30,0
33,4
bar
1,0
0,6
0,9
0,6
0,6
0,9
0,4
0,6
0,8
0,5
0,5
1,0
0,8
1,0
0,8
1,0
0,6
1,0
0,4
0,6
0,8
0,9
bar
0,7
0,5
0,6
0,4
0,4
0,6
0,3
0,4
0,5
0,3
0,4
0,7
0,6
0,7
0,6
0,7
0,4
0,7
0,3
0,4
0,5
0,7
kW
0,3
0,3
0,6
0,6
0,9
0,9
1,2
1,2
1,6
1,6
1,9
0,3
0,3
0,6
0,6
0,9
0,9
1,2
1,2
1,6
1,6
1,9
kW
0,2
0,2
0,4
0,4
0,6
0,6
0,7
0,7
0,9
0,9
1,1
0,2
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0,7
0,7
0,9
0,9
1,1
B/A
A/A
B/A
A/A
B/A
A/A
B/A
A/A
B/A
A/A
B/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
dB(A)10m
26
32
26
32
29
35
29
35
31
37
31
37
32
38
31
37
32
38
32
38
33
39
26
32
26
32
29
35
29
35
31
37
30
36
32
38
31
37
32
38
32
38
33
39
090.2A/1
090.2B/1
090.2A/2
090.2B/2
090.2A/3
090.2B/3
090.2A/4
090.2B/4
090.2A/5
090.2B/5
090.2A/6
090.2C/1
090.2D/1
090.2C/2
090.2D/2
090.2C/3
090.2D/3
090.2C/4
090.2D/4
090.2C/5
090.2D/5
090.2C/6
45,0
49,7
89,9
99,3
128
148
177
202
226
260
274
54,0
60,1
108
120
163
172
212
236
270
306
334
37,0
40,9
73,9
81,5
105
121
145
165
179
209
218
44,4
49,4
88,6
98,7
134
142
174
194
222
252
269
14600
16000
29200
32000
43800
48000
58400
64000
66000
74000
79200
16800
17900
33600
35800
50400
53700
67200
71600
84000
84500
94200
11300
12400
22600
24800
33900
37200
45200
49600
50000
57000
60000
13100
14000
26200
28000
39300
42000
52400
56000
65500
67250
72600
8,4
9,3
16,7
18,5
23,9
27,5
33,0
37,6
42,0
48,4
51,1
10,1
11,2
20,1
22,4
30,3
32,1
39,5
43,9
50,2
56,9
62,2
6,9
7,6
13,8
15,2
19,6
22,5
27,1
30,8
33,4
38,9
40,6
8,3
9,2
16,5
18,4
24,9
26,4
32,4
36,1
41,3
46,9
50,0
0,8
0,6
0,8
0,5
0,3
0,5
0,8
1,2
0,6
0,9
1,0
0,7
1,0
0,6
0,9
0,9
0,4
0,6
0,9
1,1
0,7
0,8
0,6
0,4
0,6
0,4
0,2
0,4
0,5
0,8
0,4
0,6
0,7
0,5
0,7
0,5
0,6
0,6
0,3
0,4
0,6
0,8
0,5
0,6
0,7
0,7
1,4
1,4
2,1
2,1
2,8
2,8
3,5
3,5
4,2
0,7
0,7
1,4
1,4
2,1
2,1
2,8
2,8
3,5
3,5
4,2
0,4
0,4
0,9
0,9
1,3
1,3
1,8
1,8
2,2
2,2
2,6
0,4
0,4
0,9
0,9
1,3
1,3
1,8
1,7
2,2
2,2
2,6
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
B/A
B/B
B/A
B/B
B/B
B/B
B/A
B/B
B/A
B/B
41
41
44
44
46
45
47
46
47
47
48
41
41
44
44
46
45
47
46
47
47
48
100.2A/1
100.2B/1
100.2A/2
100.2B/2
100.2A/3
100.2B/3
100.2A/4
100.2B/4
100.2A/5
100.2B/5
100.2A/6
100.2C/1
100.2D/1
100.2C/2
100.2D/2
100.2C/3
100.2D/3
100.2C/4
100.2D/4
100.2C/5
100.2D/5
100.2C/6
46,3
54,3
92,6
109
137
161
190
219
237
279
288
59,3
65,0
118
129
169
192
233
262
301
340
365
36,1
42,4
72,1
84,6
107
126
147
166
179
211
218
46,1
50,9
92,2
101
131
150
181
205
227
277
276
16000
18000
32000
36000
48000
54000
64000
64400
70000
80500
84000
19000
20500
38000
41000
57000
61500
76000
82000
87500
96000
105000
11500
13000
23000
26000
34500
39000
46000
46000
50000
57500
60000
13750
15000
27500
30000
41250
45000
55000
60000
62500
75000
75000
8,6
10,1
17,2
20,2
25,6
30,1
35,3
40,8
44,0
51,9
53,6
11,0
12,1
22,1
24,1
31,5
35,7
43,4
48,8
56,0
63,3
68,0
6,7
7,9
13,4
15,8
19,9
23,4
27,4
30,9
33,4
39,2
40,6
8,6
9,5
17,2
18,8
24,5
27,9
33,7
38,1
42,3
51,5
51,4
0,4
0,7
0,4
0,6
0,4
0,6
0,9
0,6
0,7
1,1
1,1
0,8
0,5
0,8
0,5
0,3
0,5
0,7
1,1
0,6
0,9
1,0
0,3
0,4
0,3
0,4
0,2
0,4
0,6
0,3
0,4
0,6
0,7
0,5
0,3
0,5
0,3
0,2
0,3
0,5
0,7
0,4
0,6
0,6
0,9
0,8
1,7
1,7
2,5
2,5
3,4
3,4
4,3
4,2
5,1
0,8
0,8
1,6
1,6
2,5
2,5
3,3
3,3
4,2
4,2
5,0
0,5
0,5
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
0,5
0,5
1,0
1,0
1,5
1,4
2,0
1,9
2,5
2,5
2,9
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
B/B
B/B
B/B
B/B
C/B
B/B
B/B
B/B
B/B
B/A
B/B
42
42
45
45
47
47
48
47
48
48
49
42
42
45
45
47
46
48
47
48
48
49
Y
Technické údaje ke všem ventilátorům naleznete v tabulce na str. 28. / Technical data for all fans see table page 28
16
08.09
GFH/V
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
Průmyslové chlazení / Industrial refrigeration
Kapacitní tabulky
pro teplotu dle podmínek
certifikátu Eurovent
Hmotnost a rozměry
Capacity tables
for temperature conditions
acc. to Eurovent
Weights and Measures
Hladina
akustického tlaku

Y

Y

Y

Y

Y
Y
Hmotnost
Weight
Objem potrubí
Tube volume
Plocha
Surface
Sound
pressure level
Model potrubí
Tube pattern
Příkon
Celk. Pel
Počet kroků
Number of passes
Velikost
1 řada / 1 row
Třída energetické
účinnosti
Energy efficiency class
GFH/V …/…-E
.
.
VL
QHN
Jmenovitá
Ethylenglykol
jímavost pro
Objemový průtok
etylenglykol
vzduchu
Ethylene glycol
Nominal capacity
Ethylene glycol
Air volume flow
Pokles tlaku
Objemový průtok
34 obj./Vol.%
Volume flow
40/35 °C
Pressure drop
25 °C
080.3A/1
080.3B/1
080.3A/2
080.3B/2
080.3A/3
080.3B/3
080.3A/4
080.3B/4
080.3A/5
080.3B/5
080.3A/6
080.3C/1
080.3D/1
080.3C/2
080.3D/2
080.3C/3
080.3D/3
080.3C/4
080.3D/4
080.3C/5
080.3D/5
080.3C/6
kW
29,7
32,7
59,8
66,1
88,8
98,2
116
128
147
163
176
34,6
36,7
69,2
73,3
104
109
138
142
167
180
203
kW
21,5
23,5
43,1
47,5
63,8
70,6
83,1
92,0
106
117
121
24,9
26,5
49,8
52,9
74,7
78,4
99,1
102
120
129
146
m³/h
8500
9050
17000
18100
25500
27150
34000
36200
42500
45250
46800
9300
9600
18600
19200
27900
28800
37200
38400
46500
48000
55800
m³/h
5700
6100
11400
12200
17100
18300
22800
24400
28500
30500
31200
6300
6550
12600
13100
18900
19650
25200
26200
31500
32750
37800
m³/h
5,5
6,1
11,1
12,3
16,5
18,3
21,6
23,9
27,4
30,3
32,8
6,4
6,8
12,9
13,7
19,3
20,2
25,6
26,4
31,2
33,4
37,8
m³/h
4,0
4,4
8,0
8,9
11,9
13,1
15,5
17,1
19,7
21,7
22,5
4,6
4,9
9,3
9,9
13,9
14,6
18,5
19,0
22,4
24,1
27,2
bar
0,9
0,6
0,8
1,1
0,5
0,8
0,4
0,5
0,7
1,0
0,5
0,9
0,7
0,9
0,7
0,9
0,5
0,8
0,4
0,5
0,7
0,8
bar
0,5
0,3
0,4
0,6
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,5
0,2
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0,3
0,5
0,2
0,3
0,4
0,5
kW
0,2
0,2
0,5
0,5
0,7
0,7
0,9
0,9
1,2
1,2
1,4
0,2
0,2
0,5
0,5
0,7
0,7
0,9
0,9
1,2
1,2
1,4
kW
0,1
0,1
0,2
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,1
0,1
0,2
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
dB(A)10m
19
29
19
29
22
32
22
32
24
34
24
34
25
35
24
34
25
35
25
35
26
36
19
29
19
29
22
32
22
32
24
34
23
33
25
35
24
34
25
35
25
35
26
36
10
8
5
5
3
3
2
2
2
2
2
12
10
6
5
4
3
3
2
2
2
2
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
kg
282
314
463
527
614
698
797
919
1010
1166
1239
323
361
534
610
715
818
934
1081
1177
1372
1404
l
24
28
45
53
64
76
91
107
110
131
179
32
40
63
74
87
115
124
153
157
185
183
m2
163
198
326
395
490
593
653
790
816
988
933
223
269
445
539
668
808
890
1078
1113
1347
1335
090.2A/1
090.2B/1
090.2A/2
090.2B/2
090.2A/3
090.2B/3
090.2A/4
090.2B/4
090.2A/5
090.2B/5
090.2A/6
090.2C/1
090.2D/1
090.2C/2
090.2D/2
090.2C/3
090.2D/3
090.2C/4
090.2D/4
090.2C/5
090.2D/5
090.2C/6
40,3
45,8
80,4
91,5
121
132
158
180
197
227
240
48,7
53,1
97,2
106
144
160
188
208
239
269
293
27,0
31,3
53,9
62,6
81,0
89,9
106
123
134
147
155
33,3
36,5
66,5
73,0
98,5
110
128
143
163
177
192
12600
13800
25200
27600
37800
41400
50400
55200
56000
63000
67200
14400
15300
28800
30600
43200
45900
57600
61200
72000
72500
80400
7600
8600
15200
17200
22800
25800
30400
34400
35500
38000
40200
9000
9700
18000
19400
27000
29100
36000
38800
45000
45000
49200
7,5
8,5
15,0
17,0
22,5
24,5
29,5
33,5
36,7
42,3
44,6
9,1
9,9
18,1
19,7
26,8
29,7
34,9
38,8
44,5
50,1
54,5
5,0
5,8
10,0
11,7
15,1
16,7
19,7
22,9
24,9
27,4
28,8
6,2
6,8
12,4
13,6
18,3
20,4
23,8
26,6
30,3
33,0
35,7
0,7
1,0
0,7
1,0
0,9
0,4
0,6
0,9
0,5
0,7
0,8
1,0
0,8
1,0
0,7
0,7
1,0
0,5
0,7
0,9
0,6
0,7
0,3
0,5
0,3
0,5
0,5
0,2
0,3
0,5
0,2
0,3
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5
0,3
0,4
0,5
0,3
0,3
0,6
0,6
1,1
1,1
1,7
1,7
2,2
2,2
2,8
2,8
3,3
0,6
0,6
1,1
1,1
1,7
1,6
2,2
2,2
2,8
2,8
3,3
0,3
0,3
0,6
0,6
0,8
0,8
1,1
1,1
1,4
1,4
1,7
0,3
0,3
0,6
0,6
0,8
0,8
1,1
1,1
1,4
1,4
1,7
B/B
B/A
B/B
B/A
B/B
B/B
B/B
B/A
B/B
B/B
B/B
B/A
B/A
B/A
B/A
B/A
B/A
B/A
B/A
B/A
B/A
B/A
37
37
40
40
42
41
43
42
43
43
44
37
37
40
40
42
41
43
42
43
43
44
27
27
30
30
32
31
33
32
33
33
34
27
27
30
30
32
31
33
32
33
33
34
8
8
4
4
3
2
2
2
2
2
2
10
8
5
4
3
3
2
2
2
2
2
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
G4
G4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
G4
288
320
475
540
632
717
823
944
1115
1277
1277
329
367
547
623
734
837
959
1107
1209
1491
1491
24
28
46
55
64
84
91
107
152
180
179
35
40
63
72
98
115
131
153
157
246
244
163
198
326
395
490
593
653
790
778
941
933
223
269
445
539
668
808
890
1078
1113
1284
1272
100.2A/1
100.2B/1
100.2A/2
100.2B/2
100.2A/3
100.2B/3
100.2A/4
100.2B/4
100.2A/5
100.2B/5
100.2A/6
100.2C/1
100.2D/1
100.2C/2
100.2D/2
100.2C/3
100.2D/3
100.2C/4
100.2D/4
100.2C/5
100.2D/5
100.2C/6
43,7
49,1
87,2
98,2
124
146
172
199
213
253
259
53,8
60,9
108
122
162
175
212
240
269
307
331
30,2
35,1
60,4
70,0
86,0
104
118
142
144
171
174
38,6
41,3
77,1
82,5
116
118
151
162
192
212
224
14000
15750
28000
31500
42000
47250
56000
63000
61500
71500
73800
16750
18250
33500
36500
50250
54750
67000
73000
83750
85000
93000
8750
10250
17500
20500
26250
30750
35000
41000
38500
45000
46200
11000
11250
22000
22500
33000
33750
44000
45000
55000
55000
58800
8,1
9,1
16,2
18,3
23,2
27,1
31,9
37,1
39,6
47,0
48,2
10,0
11,3
20,0
22,7
30,2
32,6
39,4
44,6
50,1
57,2
61,5
5,6
6,5
11,2
13,0
16,0
19,3
22,1
26,4
26,7
31,8
32,5
7,2
7,7
14,4
15,4
21,6
22,0
28,2
30,1
35,8
39,4
41,7
0,8
0,6
0,8
0,5
0,3
0,5
0,7
1,1
0,6
0,9
0,9
0,7
1,0
0,6
0,9
0,9
0,4
0,6
0,9
1,1
0,7
0,8
0,4
0,3
0,4
0,3
0,2
0,3
0,4
0,6
0,3
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0,5
0,2
0,3
0,4
0,6
0,4
0,4
0,7
0,7
1,3
1,3
2,0
2,0
2,7
2,7
3,4
3,4
4,1
0,7
0,7
1,3
1,3
2,0
2,0
2,6
2,6
3,3
3,4
4,0
0,3
0,3
0,7
0,7
1,0
1,0
1,4
1,4
1,6
1,6
1,9
0,3
0,3
0,7
0,7
1,0
1,0
1,4
1,4
1,7
1,6
1,9
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/A
B/A
B/A
B/A
B/A
B/A
B/A
B/A
B/A
B/A
B/A
39
39
42
42
44
44
45
44
45
45
46
39
39
42
42
44
43
45
44
45
45
46
30
30
33
33
35
35
36
35
36
36
37
30
30
33
33
35
34
36
35
36
36
37
8
6
4
3
2
2
2
2
2
2
2
8
8
4
4
3
2
2
2
2
2
2
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
G4
G4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
G4
288
320
475
540
632
717
823
944
1115
1277
1277
329
367
547
623
734
837
959
1107
1209
1491
1491
24
28
46
55
64
84
91
107
152
180
179
35
40
63
72
98
115
131
153
157
246
244
163
198
326
395
490
593
653
790
778
941
933
223
269
445
539
668
808
890
1078
1113
1284
1272
Size
consumed power
Pel total

Y
Technické údaje ke všem ventilátorům naleznete v tabulce na str. 28. / Technical data for all fans see table page 28
17
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
08.09
GFH/V
Průmyslové chlazení / Industrial refrigeration
Rozměry
Dimensions
Rozměry
Dimensions
Velikost
Konstrukce
Design
GFV
Počet sloupků
No. of feet
GFH
080.3A/1
080.3B/1
080.3A/2
080.3B/2
080.3A/3
080.3B/3
080.3A/4
080.3B/4
080.3A/5
080.3B/5
080.3A/6
080.3C/1
080.3D/1
080.3C/2
080.3D/2
080.3C/3
080.3D/3
080.3C/4
080.3D/4
080.3C/5
080.3D/5
080.3C/6
mm
2300
2700
4200
5000
6100
7300
8100
9700
10000
12000
11900
2300
2700
4200
5000
6100
7300
8100
9700
10000
12000
11900
mm
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
mm
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
mm
1805
2205
3705
4505
5605
6805
7505
9105
4702
5702
5652
1805
2205
3705
4505
5605
6805
7505
9105
4702
5702
5652
mm
1905
2305
3805
4605
5705
6905
7605
9205
9505
11505
11405
1905
2305
3805
4605
5705
6905
7605
9205
9505
11505
11405
mm
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
mm
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
mm
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
mm
247
247
247
247
247
247
347
347
347
347
347
347
247
247
247
247
247
247
347
347
347
347
mm
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
mm
1250
1250
1250
1250
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1650
1650
1650
1650
1641
1641
1641
1641
1641
1641
1641
mm
275
275
275
275
275
275
375
375
375
375
375
275
275
275
275
275
275
375
375
375
375
375
mm
900
900
900
900
—
—
—
—
—
—
—
900
900
900
900
—
—
—
—
—
—
—
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
V / VII
V / VII
V / VII
V / VII
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VII
V / VII
V / VII
V / VII
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
090.2A/1
090.2B/1
090.2A/2
090.2B/2
090.2A/3
090.2B/3
090.2A/4
090.2B/4
090.2A/5
090.2B/5
090.2A/6
090.2C/1
090.2D/1
090.2C/2
090.2D/2
090.2C/3
090.2D/3
090.2C/4
090.2D/4
090.2C/5
090.2D/5
090.2C/6
2300
2700
4200
5000
6100
7300
8100
9700
10000
12000
11900
2300
2700
4200
5000
6100
7300
8100
9700
10000
12000
11900
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1805
2205
3705
4505
5605
6805
7505
9105
4702
5702
5652
1805
2205
3705
4505
5605
6805
7505
9105
4702
5702
5652
1905
2305
3805
4605
5705
6905
7605
9205
9505
11505
11405
1905
2305
3805
4605
5705
6905
7605
9205
9505
11505
11405
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
247
247
247
247
247
247
347
347
347
347
347
347
247
247
247
247
247
247
347
347
347
347
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
1250
1250
1250
1250
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1650
1650
1650
1650
1641
1641
1641
1641
1641
1641
1641
275
275
275
275
275
275
375
375
375
375
375
275
275
275
275
275
275
375
375
375
375
375
930
930
930
930
—
—
—
—
—
—
—
930
930
930
930
—
—
—
—
—
—
—
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
V / VII
V / VII
V / VII
V / VII
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VII
V / VII
V / VII
V / VII
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
100.2A/1
100.2B/1
100.2A/2
100.2B/2
100.2A/3
100.2B/3
100.2A/4
100.2B/4
100.2A/5
100.2B/5
100.2A/6
100.2C/1
100.2D/1
100.2C/2
100.2D/2
100.2C/3
100.2D/3
100.2C/4
100.2D/4
100.2C/5
100.2D/5
100.2C/6
2300
2700
4200
5000
6100
7300
8100
9700
10000
12000
11900
2300
2700
4200
5000
6100
7300
8100
9700
10000
12000
11900
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1141
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1805
2205
3705
4505
5605
6805
7505
9105
4702
5702
5652
1805
2205
3705
4505
5605
6805
7505
9105
4702
5702
5652
1905
2305
3805
4605
5705
6905
7605
9205
9505
11505
11405
1905
2305
3805
4605
5705
6905
7605
9205
9505
11505
11405
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
247
247
247
247
247
247
347
347
347
347
347
347
247
247
247
247
247
247
347
347
347
347
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
1250
1250
1250
1250
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1650
1650
1650
1650
1641
1641
1641
1641
1641
1641
1641
275
275
275
275
275
275
375
375
375
375
375
275
275
275
275
275
275
375
375
375
375
375
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
V / VII
V / VII
V / VII
V / VII
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
V / VI
Size
L
B
H
L1
LF
B1
BF
H1
R
L1
C
R1
B
18
08.09
GFH/V
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
Průmyslové chlazení / Industrial refrigeration
Konstrukce GFH / GFV
GFH / GFV Design
V
VI
VII
n
n
= počet ventilátorů
= Number of fans
připojení na obou stranách:
connections on both sides:
rozměr
„S“ = „R“
dimension “S“ = “R“
Při použití tlumičů vibrací se nastavení rozměrů „H“ und „C“ (výška) zvyšuje
When using vibration dampers, the setting-up dimensions “H“ and “C“ (height) increase
Rozměry ventilátorů „D“ a „F“ naleznete v tabulce na str. 28
Fan dimensions “D“ and “F“ see table page 28
19
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
08.09
GFH/V
Průmyslové chlazení / Industrial refrigeration
Kapacitní tabulky
pro teplotu dle podmínek
certifikátu Eurovent
Hmotnost a rozměry
Capacity tables
for temperature conditions
acc. to Eurovent
Weights and Measures
Y

Y

Y
Y
Hmotnost
Weight
Objem potrubí
Tube volume
Plocha
Surface
m³/h
m³/h
76800 59200
81600 63600
115200 88800
122400 95400
153600 118400
163200 127200
176000 136000
192000 148000
211200 163200
m³/h
50,6
54,6
72,1
80,7
99,3
110,1
125,3
140,6
152,4
m³/h
41,1
44,5
58,8
65,6
80,6
89,6
100,3
111,7
121,8
bar
0,8
0,5
0,3
0,5
0,7
1,1
0,5
0,8
0,9
bar
0,6
0,3
0,2
0,3
0,5
0,7
0,4
0,5
0,6
kW
6,9
6,8
10,4
10,3
13,8
13,7
17,5
17,3
21,0
kW
4,6
4,6
6,8
6,8
9,1
9,1
11,4
11,4
13,7
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
dB(A)10m
47
54
47
54
48
55
48
55
50
57
49
56
50
57
50
57
51
58
4
3
2
2
2
2
2
2
2
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G6
G6
G6
kg
880
1007
1225
1412
1610
1871
2133
2475
2544
l
159
174
208
255
277
326
475
565
561
m2
1002
1212
1502
1819
2003
2425
2386
2888
2863
298
308
441
488
590
676
752
858
915
111600 91600
120000 95200
167400 137400
180000 142800
206400 160800
227200 178400
258000 201000
284000 223000
309600 241200
63,6
67,9
94,3
107,7
133,1
152,9
170,0
194,3
206,8
55,5
57,4
82,2
90,9
109,9
125,9
140,0
159,8
170,3
0,5
0,2
0,5
0,8
0,5
0,8
0,9
1,4
1,6
0,4
0,2
0,4
0,6
0,4
0,5
0,7
1,0
1,1
14,3
14,2
21,5
21,2
29,0
28,4
36,2
35,5
43,4
9,6
9,5
14,4
14,2
19,2
19,2
24,0
24,0
28,8
E/D
E/D
E/D
E/D
E/D
E/D
E/D
E/D
E/D
63
63
64
64
66
65
66
66
67
57
57
58
58
60
59
60
60
61
3
2
2
2
2
2
2
2
2
F6
F6
F6
F6
G6
G6
G6
G6
G6
969
1096
1358
1546
1889
2152
2356
2698
2812
149
174
218
255
389
461
475
565
561
1002
1212
1502
1819
1909
2310
2386
2888
2863
242
277
357
409
490
554
597
704
725
90000 69000
102000 76000
135000 103500
153000 114000
180000 138000
185600 141600
205000 153000
232000 177000
246000 183600
54,8
64,7
81,2
95,7
111,7
130,0
142,2
165,1
173,0
45,0
51,6
66,5
76,2
91,3
103,2
111,1
131,0
135,0
0,4
0,7
0,4
0,6
0,9
0,6
0,7
1,1
1,1
0,3
0,4
0,3
0,4
0,6
0,4
0,4
0,7
0,7
8,7
8,5
13,1
12,8
17,4
17,6
22,0
22,0
26,4
5,9
5,9
8,9
8,9
11,8
12,0
15,0
15,0
18,0
D/D
D/C
D/D
D/C
D/D
D/C
D/D
D/C
D/D
61
61
62
62
64
63
64
64
65
56
56
57
57
59
58
59
59
60
3
3
2
2
2
2
2
2
2
F6
F6
F6
F6
F6
G6
G6
G6
G6
969
1096
1358
1546
1789
2152
2356
2698
2812
149
174
218
255
277
461
475
565
561
1002
1212
1502
1819
2003
2310
2386
2888
2863
Y
kW
272
293
387
433
533
592
673
756
819
kW
221
239
316
353
433
481
539
600
654
090.2A/2x2 342
090.2B/2x2 365
090.2A/2x3 507
090.2B/2x3 578
090.2A/2x4 715
090.2B/2x4 822
090.2A/2x5 913
090.2B/2x5 1044
090.2A/2x6 1111
100.2A/2x2
100.2B/2x2
100.2A/2x3
100.2B/2x3
100.2A/2x4
100.2B/2x4
100.2A/2x5
100.2B/2x5
100.2A/2x6
294
348
436
514
600
699
764
887
929
Sound
pressure level



080.3A/2x2
080.3B/2x2
080.3A/2x3
080.3B/2x3
080.3A/2x4
080.3B/2x4
080.3A/2x5
080.3B/2x5
080.3A/2x6
Hladina
akustického tlaku
Model potrubí
Tube pattern
Size
Příkon
Celk. Pel
Počet kroků
Number of passes
Velikost
2 řady / 2 rows
Třída energetické
účinnosti
Energy efficiency class
GFH/V …/…-N
.
.
QHN
VL
Jmenovitá
Ethylenglykol
jímavost pro
Objemový průtok
etylenglykol
vzduchu
Ethylene glycol
Nominal capacity
Ethylene glycol
Air volume flow
Pokles tlaku
Objemový průtok
34 obj./Vol.%
Volume flow
40/35 °C
Pressure drop
25 °C
Y
consumed power
Pel total

Y
Technické údaje ke všem ventilátorům naleznete v tabulce na str. 28. / Technical data for all fans see table page 28
20
08.09
GFH/V
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
Průmyslové chlazení / Industrial refrigeration
Kapacitní tabulky
pro teplotu dle podmínek
certifikátu Eurovent
Hmotnost a rozměry
Capacity tables
for temperature conditions
acc. to Eurovent
Weights and Measures
kW
246
274
371
393
483
537
604
676
734
kW
172
193
259
277
336
377
412
462
490
090.2A/2x2
090.2B/2x2
090.2A/2x3
090.2B/2x3
090.2A/2x4
090.2B/2x4
090.2A/2x5
090.2B/2x5
090.2A/2x6
303
346
448
513
617
713
794
906
965
231
260
342
384
469
524
587
665
713
Y

Y

Y
Y
Plocha
Surface
080.3A/2x2
080.3B/2x2
080.3A/2x3
080.3B/2x3
080.3A/2x4
080.3B/2x4
080.3A/2x5
080.3B/2x5
080.3A/2x6

Objem potrubí
Tube volume
Y
Sound
pressure level
Hmotnost
Weight

Hladina
akustického tlaku
Model potrubí
Tube pattern
Size
Příkon
Celk. Pel
Počet kroků
Number of passes
Velikost
2 řady / 2 rows
Třída energetické
účinnosti
Energy efficiency class
GFH/V …/…-M
.
.
QHN
VL
Jmenovitá
Ethylenglykol
jímavost pro
Objemový průtok
etylenglykol
vzduchu
Ethylene glycol
Nominal capacity
Ethylene glycol
Air volume flow
Pokles tlaku
Objemový průtok
34 obj./Vol.%
Volume flow
40/35 °C
Pressure drop
25 °C
m³/h
m³/h
67600 44000
72400 48000
101400 66000
108600 72000
135200 88000
144800 96000
155000 101000
169000 111000
186000 121200
m³/h
45,8
51,0
69,0
73,2
89,9
99,9
112,4
125,8
136,6
m³/h
32,0
35,9
48,2
51,5
62,6
70,2
76,8
86,0
91,1
bar
0,7
1,0
0,9
0,4
0,6
0,9
0,5
0,7
0,8
bar
0,4
0,5
0,5
0,2
0,3
0,5
0,2
0,3
0,4
kW
5,7
5,7
8,6
8,5
11,4
11,4
14,4
14,3
17,3
kW
2,9
2,9
4,4
4,3
5,8
5,8
7,3
7,3
8,8
D/C
C/C
D/C
C/C
D/C
C/C
D/D
C/C
D/D
dB(A)10m
41
52
41
51
42
51
42
52
44
52
43
54
44
53
44
54
45
54
4
4
3
2
2
2
2
2
2
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G6
G6
G6
kg
880
1007
1225
1412
1610
1871
2133
2475
2544
l
159
184
208
255
277
326
475
565
561
m2
1002
1212
1502
1819
2003
2425
2386
2888
2863
93600 65200
101600 70400
140400 97800
152400 105600
187200 130400
190400 132800
215000 150000
238000 166000
258000 180000
56,4
64,5
83,4
95,5
114,8
132,8
147,8
168,7
179,7
43,0
48,4
63,6
71,5
87,3
97,5
109,2
123,8
132,7
0,4
0,7
0,4
0,6
1,0
0,6
0,7
1,1
1,2
0,3
0,4
0,3
0,4
0,6
0,3
0,4
0,6
0,7
11,1
10,9
16,7
16,3
22,2
22,2
28,0
27,8
33,6
6,0
6,0
9,0
9,0
12,0
12,0
15,0
15,0
18,0
E/D
D/D
E/D
D/D
E/D
D/D
E/E
D/D
E/E
61
60
60
61
61
63
62
63
63
52
52
53
53
55
54
55
55
56
3
3
2
2
2
2
2
2
2
F6
F6
F6
F6
F6
G6
G6
G6
G6
969
1096
1358
1546
1789
2152
2356
2698
2812
159
174
218
255
277
461
475
565
561
1002
1212
1502
1819
2003
2310
2386
2888
2863

Y
consumed power
Pel total

Y
Technické údaje ke všem ventilátorům naleznete v tabulce na str. 28. / Technical data for all fans see table page 28
21
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
08.09
GFH/V
Průmyslové chlazení / Industrial refrigeration
Kapacitní tabulky
pro teplotu dle podmínek
certifikátu Eurovent
Hmotnost a rozměry
Capacity tables
for temperature conditions
acc. to Eurovent
Weights and Measures
Y

Y

Y
Y
Objem potrubí
Tube volume
Plocha
Surface
m³/h
31,9
34,6
47,1
52,0
61,2
67,6
77,6
79,9
87,6
bar
0,9
0,7
0,7
1,0
0,5
0,7
0,9
0,9
1,1
bar
0,6
0,5
0,5
0,6
0,3
0,4
0,6
0,6
0,7
kW
3,1
3,1
4,7
4,6
6,2
6,2
7,8
7,7
9,4
kW
2,0
2,0
2,9
2,9
3,9
3,9
4,9
4,9
5,9
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
C/B
C/B
dB(A)10m
41
47
41
47
42
48
42
48
44
50
43
49
44
50
44
50
45
51
5
4
3
3
2
2
2
2
2
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G4
G4
kg
880
1007
1225
1412
1610
1871
2033
2066
2138
l
159
184
208
245
277
326
336
377
374
m2
1002
1212
1502
1819
2003
2425
2504
1925
1909
38,9
42,0
57,4
63,2
74,6
82,3
94,8
96,7
107
26,3
28,9
38,8
43,5
50,5
56,5
64,1
63,2
69,5
0,9
0,7
0,6
0,9
0,4
0,6
0,8
0,9
1,1
0,5
0,4
0,3
0,5
0,2
0,3
0,4
0,4
0,5
3,0
2,9
4,4
4,4
5,9
5,8
7,4
7,2
8,9
1,4
1,4
2,1
2,1
2,8
2,8
3,6
3,6
4,3
B/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
49
49
50
50
52
51
52
52
53
37
37
38
38
40
39
40
40
41
5
4
3
3
2
2
2
2
2
F6
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G4
G4
881
1008
1226
1414
1613
1874
2036
2069
2142
159
184
208
245
277
326
336
377
374
1002
1212
1502
1819
2003
2425
2504
1925
1909
49,7
54,2
70,9
80,2
97,5
109,5
112,0
127,2
136,2
35,7
39,9
50,9
58,9
69,9
80,3
83,3
97,8
101,3
0,8
0,5
0,3
0,5
0,7
1,1
1,0
1,5
1,6
0,4
0,3
0,2
0,3
0,4
0,6
0,6
0,9
1,0
4,8
4,8
7,2
7,1
9,6
9,5
12,0
12,0
14,4
3,0
3,0
4,4
4,4
5,9
5,9
7,0
7,0
8,4
C/C
C/B
C/C
C/B
C/C
C/B
C/C
C/B
C/C
56
56
57
57
59
58
59
59
60
49
49
50
50
52
51
52
52
53
4
3
2
2
2
2
2
2
2
F6
F6
F6
F6
F6
F6
G4
G4
G4
881
1008
1226
1414
1613
1874
1799
2069
2142
159
184
208
245
277
326
319
377
374
1002
1212
1502
1819
2003
2425
1590
1925
1909


Y
080.3A/2x2
080.3B/2x2
080.3A/2x3
080.3B/2x3
080.3A/2x4
080.3B/2x4
080.3A/2x5
080.3B/2x5
080.3A/2x6
kW
214
232
316
349
411
455
522
531
582
kW
171
186
253
279
329
363
417
531
582
m³/h
m³/h
m³/h
55600 42800 39,9
59600 46000 43,3
83400 64200 58,8
89400 69000 65,0
111200 85600 76,6
119200 92000 84,7
139000 107000
97
151000 117000
99
169200 130800 108
090.2A/2x2
090.2B/2x2
090.2A/2x3
090.2B/2x3
090.2A/2x4
090.2B/2x4
090.2A/2x5
090.2B/2x5
090.2A/2x6
209
226
308
339
401
442
509
520
575
141
155
209
234
271
303
344
520
575
54000
57600
81000
86400
108000
115200
135000
147000
166800
100.2A/2x2
100.2B/2x2
100.2A/2x3
100.2B/2x3
100.2A/2x4
100.2B/2x4
100.2A/2x5
100.2B/2x5
100.2A/2x6
267
291
381
431
524
588
602
683
732
192
214
274
316
376
431
602
683
732
75000 50000
81000 56000
112500 75000
121500 84000
150000 100000
162000 112000
190000 130000
207000 149000
228000 156000
Y
34400
37600
51600
56400
68800
75200
86000
89000
99600
Sound
pressure level
Hmotnost
Weight

Hladina
akustického tlaku
Model potrubí
Tube pattern
Size
Příkon
Celk. Pel
Počet kroků
Number of passes
Velikost
2 řady / 2 rows
Třída energetické
účinnosti
Energy efficiency class
GFH/V …/…-L
.
.
QHN
VL
Jmenovitá
Ethylenglykol
jímavost pro
Objemový průtok
etylenglykol
vzduchu
Ethylene glycol
Nominal capacity
Ethylene glycol
Air volume flow
Pokles tlaku
Objemový průtok
34 obj./Vol.%
Volume flow
40/35 °C
Pressure drop
25 °C
consumed power
Pel total

Y
Technické údaje ke všem ventilátorům naleznete v tabulce na str. 28. / Technical data for all fans see table page 28
22
08.09
GFH/V
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
Průmyslové chlazení / Industrial refrigeration
Kapacitní tabulky
pro teplotu dle podmínek
certifikátu Eurovent
Hmotnost a rozměry
Capacity tables
for temperature conditions
acc. to Eurovent
Weights and Measures
Hladina
akustického tlaku

Y

Y

Y

Y

Y
Y
Hmotnost
Weight
Objem potrubí
Tube volume
Plocha
Surface
Sound
pressure level
Model potrubí
Tube pattern
Příkon
Celk. Pel
Počet kroků
Number of passes
Velikost
2 řady / 2 rows
Třída energetické
účinnosti
Energy efficiency class
GFH/V …/…-S
.
.
QHN
VL
Jmenovitá
Ethylenglykol
jímavost pro
Objemový průtok
etylenglykol
vzduchu
Ethylene glycol
Nominal capacity
Ethylene glycol
Air volume flow
Pokles tlaku
Objemový průtok
34 obj./Vol.%
Volume flow
40/35 °C
Pressure drop
25 °C
080.3A/2x2
080.3B/2x2
080.3A/2x3
080.3B/2x3
080.3A/2x4
080.3B/2x4
080.3A/2x5
080.3B/2x5
080.3A/2x6
kW
132
142
195
214
254
279
324
354
392
kW
108
116
159
174
208
227
264
288
314
m³/h
38000
40000
57000
60000
76000
80000
95000
100000
105600
m³/h
29600
31200
44400
46800
59200
62400
74000
78000
81600
m³/h
24,6
26,5
36,3
39,9
47,3
52,0
60,3
66,0
73,1
m³/h
20,1
21,6
29,7
32,5
38,6
42,3
49,2
53,6
58,5
bar
0,8
0,6
0,6
0,8
0,4
0,6
0,8
1,1
0,5
bar
0,6
0,4
0,4
0,6
0,3
0,4
0,5
0,7
0,4
kW
1,2
1,2
1,9
1,9
2,5
2,5
3,1
3,1
3,7
kW
0,7
0,7
1,1
1,1
1,5
1,5
1,9
1,9
2,2
B/A
A/A
B/A
A/A
B/A
A/A
B/A
A/A
B/A
dB(A)10m
32
38
32
38
33
39
33
39
35
41
34
40
35
41
35
41
36
42
5
4
3
3
2
2
2
2
2
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
kg
761
865
1044
1188
1357
1564
1712
1976
2114
l
91
124
157
182
186
219
226
267
374
m2
668
808
1002
1212
1335
1617
1669
2021
1909
090.2A/2x2
090.2B/2x2
090.2A/2x3
090.2B/2x3
090.2A/2x4
090.2B/2x4
090.2A/2x5
090.2B/2x5
090.2A/2x6
183
202
261
299
360
410
459
528
558
150
166
213
246
294
337
366
423
445
59200 45600 34,0
64800 50400 37,6
88800 68400 48,6
97200 75600 55,7
118400 91200 67,0
129600 100800 76,3
134000 102000 85,4
150000 115000 98,3
160800 122400 103,8
27,9
30,9
39,7
45,8
54,8
62,7
68,1
78,7
82,8
0,8
0,5
0,3
0,5
0,8
1,1
0,6
0,9
1,0
0,6
0,4
0,2
0,4
0,5
0,8
0,4
0,6
0,7
2,8
2,8
4,2
4,2
5,6
5,6
7,0
7,0
8,4
1,8
1,8
2,7
2,6
3,5
3,5
4,4
4,4
5,3
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
47
47
48
48
50
49
50
50
51
41
41
42
42
44
43
44
44
45
4
3
2
2
2
2
2
2
2
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
G4
G4
787
890
1082
1226
1408
1614
1839
2109
2190
108
134
157
172
186
219
319
377
374
668
808
1002
1212
1335
1617
1590
1925
1909
100.2A/2x2
100.2B/2x2
100.2A/2x3
100.2B/2x3
100.2A/2x4
100.2B/2x4
100.2A/2x5
100.2B/2x5
100.2A/2x6
189
224
280
332
386
449
481
571
585
145
170
215
252
296
333
360
423
438
65000 46000 35,1
74000 52000 41,6
97500 69000 52,1
111000 78000 61,7
130000 92000 71,8
132000 92000 83,6
142000 100000 89,5
165000 115000 106,3
170400 120000 108,9
27,0
31,7
40,0
47,0
55,1
62,0
67,0
78,7
81,5
0,4
0,6
0,4
0,6
0,9
0,6
0,7
1,1
1,1
0,2
0,4
0,2
0,4
0,5
0,3
0,4
0,6
0,7
3,4
3,4
5,1
5,0
6,8
6,7
8,5
8,4
10,2
2,0
2,0
2,9
2,9
3,9
3,9
4,9
4,9
5,9
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
C/B
48
48
49
49
51
50
51
51
52
40
40
41
41
43
42
43
43
44
3
3
2
2
2
2
2
2
2
F4
F4
F4
F4
F4
G4
G4
G4
G4
787
890
1082
1226
1408
1684
1839
2109
2190
108
134
157
172
186
310
319
377
374
668
808
1002
1212
1335
1540
1590
1925
1909
Size
consumed power
Pel total

Y
Technické údaje ke všem ventilátorům naleznete v tabulce na str. 28. / Technical data for all fans see table page 28
23
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
08.09
GFH/V
Průmyslové chlazení / Industrial refrigeration
Kapacitní tabulky
pro teplotu dle podmínek
certifikátu Eurovent
Hmotnost a rozměry
Capacity tables
for temperature conditions
acc. to Eurovent
Weights and Measures
Hladina
akustického tlaku

Y

Y

Y

Y

Y
Y
Hmotnost
Weight
Objem potrubí
Tube volume
Plocha
Surface
Sound
pressure level
Model potrubí
Tube pattern
Příkon
Celk. Pel
Počet kroků
Number of passes
Velikost
2 řady / 2 rows
Třída energetické
účinnosti
Energy efficiency class
GFH/V …/…-E
.
.
QHN
VL
Jmenovitá
Ethylenglykol
jímavost pro
Objemový průtok
etylenglykol
vzduchu
Ethylene glycol
Nominal capacity
Ethylene glycol
Air volume flow
Pokles tlaku
Objemový průtok
34 obj./Vol.%
Volume flow
40/35 °C
Pressure drop
25 °C
080.3A/2x2
080.3B/2x2
080.3A/2x3
080.3B/2x3
080.3A/2x4
080.3B/2x4
080.3A/2x5
080.3B/2x5
080.3A/2x6
kW
122
134
180
198
235
259
299
327
358
kW
87
96
129
143
168
186
214
236
247
m³/h
34400
36400
51600
54600
68800
72800
86000
91000
94800
m³/h
23000
24600
34500
36900
46000
49200
57500
61500
63600
m³/h
22,7
24,9
33,6
36,9
43,7
48,1
55,6
61,0
66,6
m³/h
16,3
17,9
24,1
26,6
31,3
34,6
39,8
43,8
45,9
bar
0,7
1,0
0,5
0,7
0,4
0,5
0,7
0,9
0,5
bar
0,4
0,6
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,5
0,2
kW
0,9
0,9
1,4
1,4
1,9
1,9
2,4
2,4
2,8
kW
0,5
0,5
0,7
0,7
0,9
0,9
1,2
1,2
1,4
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
dB(A)10m
25
35
25
35
26
36
26
36
28
38
27
37
28
38
28
38
29
39
5
5
3
3
2
2
2
2
2
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
kg
761
865
1044
1188
1357
1564
1712
1976
2114
l
91
108
157
182
186
219
226
267
374
m2
668
808
1002
1212
1335
1617
1669
2021
1909
090.2A/2x2
090.2B/2x2
090.2A/2x3
090.2B/2x3
090.2A/2x4
090.2B/2x4
090.2A/2x5
090.2B/2x5
090.2A/2x6
163
185
245
266
320
364
407
463
488
109
127
165
182
214
249
273
295
314
50800
55600
76200
83400
101600
111200
127000
128000
136800
30800
34800
46200
52200
61600
69600
77000
76000
81600
30,3
34,4
45,7
49,5
59,6
67,8
75,8
86,1
90,9
20,4
23,6
30,7
33,9
39,9
46,3
50,8
55,0
58,5
0,6
1,0
0,9
0,4
0,6
0,9
1,2
0,7
0,8
0,3
0,5
0,4
0,2
0,3
0,5
0,6
0,3
0,4
2,2
2,2
3,3
3,3
4,4
4,4
5,5
5,5
6,6
1,1
1,1
1,7
1,7
2,2
2,2
2,8
2,8
3,3
B/B
B/A
B/B
B/A
B/B
B/A
B/B
B/B
B/B
43
43
44
44
46
45
46
46
47
33
33
34
34
36
35
36
36
37
4
4
3
2
2
2
2
2
2
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
G4
787
890
1082
1226
1408
1614
1775
2151
2190
108
124
157
172
186
219
226
377
374
668
808
1002
1212
1335
1617
1669
1925
1909
100.2A/2x2
100.2B/2x2
100.2A/2x3
100.2B/2x3
100.2A/2x4
100.2B/2x4
100.2A/2x5
100.2B/2x5
100.2A/2x6
178
200
254
297
350
406
433
513
527
124
141
177
208
244
285
288
343
350
57000
64000
85500
96000
114000
128000
125000
145000
150000
36000
41000
54000
61500
72000
82000
77000
90000
92400
33,1
37,2
47,2
55,2
65,1
75,5
80,7
95,6
98,1
23,1
26,2
32,9
38,8
45,3
53,1
53,6
63,8
65,1
0,8
0,5
0,3
0,5
0,7
1,1
0,5
0,9
0,9
0,4
0,3
0,2
0,3
0,4
0,6
0,3
0,4
0,4
2,7
2,7
4,0
4,0
5,4
5,4
6,8
6,7
8,2
1,4
1,4
2,0
2,0
2,7
2,7
3,2
3,2
3,8
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
B/B
C/B
45
45
46
46
48
47
48
48
49
36
36
37
37
39
38
39
39
40
4
3
2
2
2
2
2
2
2
F4
F4
F4
F4
F4
F4
G4
G4
G4
787
890
1082
1226
1408
1614
1879
2151
2190
108
124
157
172
186
219
319
377
374
668
808
1002
1212
1335
1617
1590
1925
1909
Size
consumed power
Pel total

Y
Technické údaje ke všem ventilátorům naleznete v tabulce na str. 28. / Technical data for all fans see table page 28
24
08.09
GFH/V
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
Průmyslové chlazení / Industrial refrigeration
Rozměry
Dimensions
Rozměry
Dimensions
Velikost
L
Konstrukce
Design
Size
GFV
Počet sloupků
No. of feet
GFH
B
H
L1
LF
B1
BF
H1
R
L1
C
R1
B
mm
080.3A/2x2 4300
080.3B/2x2 5100
080.3A/2x3 6200
080.3B/2x3 7400
080.3A/2x4 8100
080.3B/2x4 9700
080.3A/2x5 10000
080.3B/2x5 12000
080.3A/2x6 11900
mm
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2291
mm
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
mm
3705
4505
5605
6805
7505
9105
4702
5702
5652
mm
3805
4605
5705
6905
7605
9205
9505
11505
11405
mm
2155
2155
2155
2155
2155
2155
2155
2155
2155
mm
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2255
mm
600
600
600
600
600
600
600
600
600
mm
347
347
347
347
347
347
347
347
347
mm
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
mm
2391
2391
2391
2391
2391
2391
2391
2391
2391
mm
375
375
375
375
375
375
375
375
375
mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
4
4
4
4
4
6
6
6
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
/
/
/
/
/
/
/
/
/
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
090.2A/2x2 4300
090.2B/2x2 5100
090.2A/2x3 6200
090.2B/2x3 7400
090.2A/2x4 8100
090.2B/2x4 9700
090.2A/2x5 10000
090.2B/2x5 12000
090.2A/2x6 11900
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2291
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
3705
4505
5605
6805
7505
9105
4702
5702
5652
3805
4605
5705
6905
7605
9205
9505
11505
11405
2155
2155
2155
2155
2155
2155
2155
2155
2155
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2255
600
600
600
600
600
600
600
600
600
347
347
347
347
347
347
347
347
347
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2391
2391
2391
2391
2391
2391
2391
2391
2391
375
375
375
375
375
375
375
375
375
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
4
4
4
4
4
6
6
6
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
/
/
/
/
/
/
/
/
/
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
100.2A/2x2 4300
100.2B/2x2 5100
100.2A/2x3 6200
100.2B/2x3 7400
100.2A/2x4 8100
100.2B/2x4 9700
100.2A/2x5 10000
100.2B/2x5 12000
100.2A/2x6 11900
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2291
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
3705
4505
5605
6805
7505
9105
4702
5702
5652
3805
4605
5705
6905
7605
9205
9505
11505
11405
2155
2155
2155
2155
2155
2155
2155
2155
2155
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2255
600
600
600
600
600
600
600
600
600
347
347
347
347
347
347
347
347
347
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2300
1900
2391
2391
2391
2391
2391
2391
2391
2391
2391
375
375
375
375
375
375
375
375
375
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
4
4
4
4
4
6
6
6
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
/
/
/
/
/
/
/
/
/
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
25
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
08.09
GFH/V
Průmyslové chlazení / Industrial refrigeration
Konstrukce GFH / GFV
GFH / GFV Design
VIII
IX
*
*
Doplňková lišta pro montáž typů jednotek 067./2×4
Additional rail for mounting the unit types 067./2×4
n
n
= počet ventilátorů
= Number of fans
připojení na obou stranách:
connections on both sides:
rozměr
„S“ = „R“
dimension “S“ = “R“
Při použití tlumičů vibrací se nastavení rozměrů „H“ und „C“ (výška) zvyšuje
When using vibration dampers, the setting-up dimensions “H“ and “C“ (height) increase
Rozměry ventilátorů „D“ a „F“ naleznete v tabulce na str. 28
Fan dimensions “D“ and “F“ see table page 28
26
08.09
GFH/V
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
Průmyslové chlazení / Industrial refrigeration
Připojení
Příslušenství
Connections
Accessories
Připojení
Connections
Standardní systém připojení
Speciální připojení za příplatek.
Standard connection system
Special connections at additional charge.
Objemový
OdvzdušňoOdtoková
průtok
Připojení
Rozměry
vací přípojka
přípojka
etylenglykolu
Volume flow
Vent
Drain
of Ethylene Connections Dimensions
connection connection
glycol
Cu ∅ (mm)
1 × 22
1 × 28
1 × 35
1 × 42
1 × 54
1 × 64
1 × 76,1
1 × 88,9
1 × 104
2 × 88,9
2 × 104
3 × 88,9
3 × 104
4 × 104
m3/h
2,3
3,5
5,8
8,5
14,1
20,4
29,4
40,8
56,5
81,5
113,1
122,3
169,6
226,2
Tlumiče vibrací
(příslušenství)
Vibration dampers
(Accessories)
R (mm)
70
70
80
90
100
110
160
160
190
160
190
160
190
190
Model
Zatížení
Model
Load
SMA
SMA
SMA
SMA
1
2
3
4
až / to 350 kg
350 až / to 500 kg
500 až / to 700 kg
700 až / to 1000 kg
∅ mm
3/8“
3/8“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
1“
1“
1“
1“
1“
1“
1“
∅ mm
3/8“
3/8“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
1“
1“
1“
1“
1“
1“
1“
Ocelová
přípojka
Ocelová přípojka
se závitem
Steel
connection
Steel thread
connection
St ∅ (mm)
1 × 26,9
1 × 33,7
1 × 42,4
1 × 48,3
1 × 60,3
1 × 76,1
1 × 76,1
1 × 89,5
1 × 114,3
2 × 89,5
2 × 114,3
3 × 89,5
3 × 114,3
4 × 114,3
R
1 × 3/4“
1 × 1“
1 × 1 1/4“
1 × 1 1/2“
1 × 2“
1 × 2 1/2“
1 × 2 1/2“
1 × 3“
2 × 3“
3 × 3“
Dvojice
ocelových
přírub
Steel flange
pairs
PN 10
DN
20
25
32
40
50
65
65
80
100
80
100
80
100
100
H
A
B
C
D
mm
40
40
50
50
mm
88
88
132
132
mm
108
108
168
168
mm
M12
M12
M16
M16
mm
9
9
13
13
27
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
08.09
GFH/V
Průmyslové chlazení / Industrial refrigeration
Údaje k ventilátorům
Regulace rychlosti
Fan data
Speed Control
Rozměry ventilátorů
Rozměry
Model
Dimensions
Fan dimensions
Model
D
F
GFH/V 080.3 .../… -N až / to -E
GFH/V 090.2 .../… -N až / to -E
GFH/V 100.2 .../… -N až / to -E
mm
800
900
1000
mm
310
360
250
Technické údaje jednoho
ventilátoru
Typ
Technical data per fan
Type
GFH/V 080 …/… -N(D)
GFH/V 080 …/… -N(S)
GFH/V 080 …/… -M(D)
GFH/V 080 …/… -M(S)
GFH/V 080 …/… -L(D)
GFH/V 080 …/… -L(S)
GFH/V 080 …/… -S(D)
GFH/V 080 …/… -S(S)
GFH/V 080 …/… -E(D)
GFH/V 080 …/… -E(S)
GFH/V 090 …/… -N(D)
GFH/V 090 …/… -N(S)
GFH/V 090 …/… -M(D)
GFH/V 090 …/… -M(S)
GFH/V 090 …/… -L(D)
GFH/V 090 …/… -L(S)
GFH/V 090 …/… -S(D)
GFH/V 090 …/… -S(S)
GFH/V 090 …/… -E(D)
GFH/V 090 …/… -E(S)
GFH/V 100 …/… -N(D)
GFH/V 100 …/… -N(S)
GFH/V 100 …/… -L(D)
GFH/V 100 …/… -L(S)
GFH/V 100 …/… -S(D)
GFH/V 100 …/… -S(S)
GFH/V 100 …/… -E(D)
GFH/V 100 …/… -E(S)
Regulace rychlosti
Spínací skříňky
Speed control
Switch cabinets
Napětí / kmitočet /
počet fází
Voltage / Frequency /
Number of phases
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
(Δ)
(Y)
(Δ)
(Y)
(Δ)
(Y)
(Δ)
(Y)
(Δ)
(Y)
(Δ)
(Y)
(Δ)
(Y)
(Δ)
(Y)
(Δ)
(Y)
(Δ)
(Y)
(Δ)
(Y)
(Δ)
(Y)
(Δ)
(Y)
(Δ)
(Y)
Regulátory rychlosti a spínací skříňky
naleznete v katalogu společnosti Güntner
a v produktovém katalogu společnosti
Güntner GPC.
Rychlost
Proud
el. Výkon
Hladina
akustického
výkonu
Speed
Current
el. power
Sound
power level
Pel
Lwa
min-1
890
690
800
530
670
510
440
340
400
280
890
700
770
550
600
370
440
350
390
250
670
530
520
370
420
310
380
250
A
3,8
2,2
2,8
1,45
1,95
1
1,05
0,44
0,7
0,29
7,2
4,3
5,1
2,6
1,6
0,8
1,8
0,89
1,1
0,55
4,2
2,7
2,7
1,46
2
0,97
1,4
0,65
kW
1,8
1,15
1,5
0,78
0,8
0,49
0,31
0,17
0,25
0,12
3,6
2,5
2,8
1,5
0,76
0,36
0,7
0,45
0,55
0,27
2,2
1,5
1,2
0,71
0,86
0,5
0,68
0,33
dB(A)
80
73
77
67
73
67
64
58
61
51
89
83
86
78
75
63
73
67
69
59
87
82
82
75
74
66
71
62
You can find speed controllers and
switch cabinets in our Güntner catalogue
and in the Güntner Product Calculator,
GPC.
28
08.09
GFH/V
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
Průmyslové chlazení / Industrial refrigeration
Specifikace zvuku
Sound specifications
Pro výpočet hladiny akustického tlaku
vyjděte ze zvukového výkonu jednotlivých ventilátorů dle jejich umístění a
určete šíření zvuku s ohledem na místní
a prostorové podmínky.
Hluk při změně rychlosti, spouštění a
řízení se nezohledňuje.
Typ
ventilátoru
Fan
type
800N
800M
800L
800S
800E
900N
900M
900L
900S
900E
1000N
1000L
1000S
1000E
Hladina akustického výkonu Lwa — na oktávu — na ventilátor
Sound power level Lwa — per octave — per fan
Rychlost
Speed
63 Hz
Δ
890
800
670
440
400
890
760
600
440
390
670
520
420
380
Y
690
530
510
340
230
700
500
370
350
250
530
370
310
250
For the calculation of the sound pressure
level, take the sound power of the
individual fans acc. to their position, and
calculate the sound propagation considering the local and ambient conditions.
Speed change, start up and control
noises are not taken into account.
Δ
47
45
51
39
35
56
51
54
42
40
66
60
48
42
Y
53
52
45
35
32
58
59
40
41
40
62
52
43
38
125 Hz
Δ
64
63
57
49
45
72
67
52
52
50
73
66
58
55
Y
59
51
50
44
38
70
58
52
49
47
66
59
51
48
250 Hz
Δ
71
69
63
57
54
79
73
67
63
57
76
71
65
61
Y
64
59
59
48
43
73
66
58
59
52
74
63
56
53
Celk.
Lwa
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Δ
73
71
65
58
55
82
78
69
64
63
79
73
68
65
Y
67
60
58
52
45
76
69
57
61
54
74
66
60
56
Δ
74
71
68
60
57
84
81
73
71
66
82
77
70
68
Y
68
62
62
54
47
79
74
60
64
54
76
71
63
58
Δ
74
70
57
56
53
82
71
69
64
60
81
78
66
61
Y
67
60
60
49
41
76
73
55
57
47
77
70
56
50
Δ
70
65
60
47
44
79
76
62
56
51
78
73
60
54
Y
61
53
53
41
32
73
68
46
49
39
73
63
48
41
Δ
64
59
63
44
39
73
65
52
47
43
71
64
51
44
Y
55
47
48
41
27
66
63
35
41
33
64
55
36
30
Lwa
total
Δ
80
77
73
64
61
89
86
76
73
69
87
82
74
71
Y
73
67
67
58
51
83
78
64
67
59
82
75
66
62
Uvedená hladina akustického tlaku je
založena na výpočtu (dle normy EN
13478) hladiny akustického tlaku na
povrchu krychlovité plochy umístěné ve
vzdálenosti 10 metrů od zdroje zvuku a
paralelně s ním. Nomogram k určení
rozdílu v hladině akustického tlaku ΔLPA
je založen na změně vzdálenosti d od
krychlovité plochy vzhledem k referenční
ploše.
(standardní postup výpočtu hladiny
akustického tlaku;
viz dodatek C normy EN 13487)
The indicated sound pressure level is
based on the calculation (according to
EN 13478) of the sound pressure level
on the surface of a cuboid area which is
at 10 meters distance and parallel to the
referential envelope of the sound source.
The nomogram for the determination of
the difference in the sound pressure level
ΔLPA is based on shifting the distance d of
the cuboid area in relation to the referential envelope.
(standard procedure for the calculation
of the sound pressure level;
Annex C EN 13487)
Při několika ventilátorech se jedná o součet hodnot zvukového výkonu.
Sum of noise powers in case of several fans.
Počet ventilátorů
Number of fans
2
3
4
5
6
8
10
12
Nárůst hluku
Sound increase ΔdB
3
5
6
7
8
9
10
11
29
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky! Subject to technical amendments without prior notice!
08.09
GFH/V
Konstrukce GFH/GFV
Construction GFH/GFV
Blok cirkulačního chladiče
Drycooler coil
Namáhání jádrovacích trubek, které
vedou kapalinu, je nižší díky osvědčená
konstrukce nosných trubek společnosti
Güntner. Riziko netěsnosti se tak sníží.
Jádrovací trubky:
měď
∅ 12 mm, ∅ 15 mm
Lamely: hliník, nedělená lamela,
rozestup 2,4 mm
Rozváděcí i sběrné trubky a přípojky
trubek jsou vyrobeny z mědi.
Odvzdušnění a odtok probíhají přes
samostatné přípojky.
The fluid-carrying core tubes are
stressed less due to Güntner’s proven
floating coil design.
This results in increased safety against
leakage.
Core tubes: Copper
∅ 12 mm, ∅ 15 mm
Fins:
aluminium, non split fin,
spacing 2.4 mm.
Header inlets and outlets as well as tube
connections made of copper.
Vent and drain via separate connections.
Plášť
Casing
Galvanizovaný ocelový plech, natřený
barvou RAL 7035 (světle šedá)
Galvanized steel sheet, varnished with
RAL 7035 (light gray).
Ventilátory
Fans
Axiální ventilátory s nízkou hlučností a
motory nevyžadujícími údržbu, třída
ochrany IP 54, třída tepelné ochrany
155 a DIN VDE 0530, kvalita vyvážení
Q 6,3 dle VDI 2060, ochranný kryt dle
EN 294
Modely GFH/V 052… až 067…:
střídavý proud 230 V 1~ 50 Hz
modely GFH/V 052… až 090…:
třífázový proud 400 V 3~ 50 Hz,
přípustná teplota vzduchu (provozní
rozsah): –30 °C až +55 °C.
Rychlost ventilátorů použitých u modelů
GFH/V lze regulovat pomocí regulačních
prvků Güntner. Třífázové ventilátory lze
provozovat při dvou rychlostech (změnou
zapojení do trojúhelníku či hvězdy).
Celkem je u modelů od čísla GFH/V
080… k dispozici 5 různých rychlostí a
hladin hlučnosti (N, M, L, S, E).
Vyhrazujeme si právo použít ventilátory
jiných výrobců.
V závislosti na typu ventilátoru se mohou
údaje motoru mírně lišit. Údaje o
elektrickém systému naleznete na
typovém štítku. Rozměry F a H se
mohou lišit.
V případě vyšších teplot a rozdílných
hodnot odporu vzduchu se příkon může
lišit.
Jako ochranu motoru je nutno použít
vestavěné termokontakty (termistory).
Low-noise axial fans with maintenance-free
motors with protection class
IP 54, thermal class 155 and DIN VDE
0530, quality of balance Q 6,3 acc.
to VDI 2060, protection guard acc. to
EN 294
From GFH/V 052… up to 067…:
alternating current 230 V 1~ 50 Hz
from GFH/V 052… up to 090…:
three-phase current 400 V 3~ 50 Hz
admissible air temperature (operative
range) –30 °C up to +55 °C.
Fans used in GFH/V can be speed-controlled with Güntner control elements.
Three-phase fans can be operated at two
speeds (Δ-Y-change-over).
In total, from GFH/V 080… 5 different
speed / noise levels are available (N, M,
L, S, E).
We reserve the right to use fans from
different manufacturers.
Depending on the fan type, the motor
data may slightly vary. For the
corresponding electrical data please refer
to the nameplate. Dimensions F and H
may vary.
In case of higher air temperatures and a
different air resistance the power input
will change.
The integrated thermal contacts
(thermistors) must be used as motor
protection.
Vysoká rychlost: Δ,
nízká rychlost: Y.
High speed Δ,
low speed Y.
30
08.09
GFH/V
Konstrukce GFH/GFV
Kapacita
Capacity
Construction GFH/GFV
Jmenovitý výkon byl vypočten pro glykol
34 % obj., chlazení od +40 °C do
+35 °C při teplotě vzduchu na vstupu
+25 °C (dle podmínek certifikátu EUROVENT).
Odlišné podmínky: na požádání.
Hladina akustického tlaku byla změřena
dle normy EN 13487 a hladiny
akustického výkonu (vážení A) jsou
uvedeny na jeden ventilátor v pásmu
oktávy a celkem.
U odlišných provozních parametrů (u
jiných solných nosičů tepla, jiné
nadmořské výšce nebo u lamel
potažených epoxidovou pryskyřicí)
doporučujeme použít k přesnému
termodynamickému výpočtu náš softwarový balíček Güntner Product Calculator.
The nominal capacity is calculated for
34 % vol. glycol, cooling from
+40 °C to +35 °C at an air inlet temperature of +25 °C (EUROVENT terms).
Other conditions on request.
The sound pressure level is measured
according to EN 13487 and the sound
power levels (A-weighting) are indicated
per fan in the octave band and in total.
We recommend that you use our software package Güntner Product Calculator for an exact thermodynamic calculation in different operating parameters
(for other brines, height above sea level
and epoxy resin coated fins).
Nebezpečí zamrznutí
Danger of freezing
Vzhledem k tomu, že se jádrovací trubky
nacházejí ve vodorovné poloze, nelze
zaručit, že se dokonale vyprázdní. Proto
je cirkulační chladič obsahující vodu
zapotřebí vymývat glykolem, dokud není
dosaženo dostatečné ochrany proti
zamrznutí.
Given the fact that the core tubes are in a
horizontal position, it cannot be guaranteed that the tubes drain completely.
Due to this reason, a drycooler containing water must be washed with glycol
until an adequate protection against
freezing is achieved.
Poznámky
Notes
Axiální cirkulační chladiče jsou určeny k
venkovní instalaci. Jakýkoli další vnější
pokles tlaku nebyl zohledněn. Pokud
budou chladiče na delší období odstaveny nebo uskladněny, je nutno každý
měsíc spustit motor na 2–4 hodiny.
The axial drycoolers are designed for
outdoor installation.
No additional external pressure drops have
been considered. In case of long periods
of non-operation or storage the motors
must be put into operation every month
for 2 – 4 hours.
Příslušenství
Accessories
(k dispozici za příplatek):
• Izolační spínač
• Regulátor rychlosti
• Tlumiče vibrací
• Výfukový kanál
• Spínací skříňky nainstalované v závodě
(available at additional charge):
• Isolator switch
• Speed controller
• Vibration dampers
• Air guiding duct
• Factory-installed switch cabinets
31
08.09
GFH/V
Construction GFH/GFV
Speciální konstrukce
Special constructions
(k dispozici za příplatek):
• Extra dlouhé sloupky (max. 1000 mm)
• Lamely potažené epoxidovou pryskyřicí
• Lakovaný plášť jakosti DD
• Speciální nátěr
• Připojení s přírubami
• Více obvodů
• Měděné lamely
• Svařované připojení z oceli
• Měděná přípojka se závitem
• Nosný rám
• Kontrolní otvory
• Výklopné kotouče ventilátorů
• Bez sloupků
• Čelní plech a mezilehlé plechy z
nekorodující oceli
Güntner AG & Co. KG
Hans-Güntner-Straße 2 – 6
82256 FÜRSTENFELDBRUCK
GERMANY
Telefon
Telefax
E-Mail
Internet
32
08.09
GFH/V
+49 81 41 - 242- 0
+49 81 41 - 242- 155
[email protected]
www.guentner.de
(available at additional charge):
• Extra long feet (max. 1000 mm)
• Epoxy resin coated fin
• Casing varnished in DD quality
• Special varnishing
• Flange connection
• Multiple circuits
• Copper fins
• Welding connection made of steel
• Threaded connection copper
• Base frame
• Inspection openings
• Hinged fan plates
• Without feet
• Intermediate and end sheets made
of stainless steel
Bez předchozího upozornění mohou být přidány technické dodatky!
Nahrazuje údaje zveřejněné dříve. Na tyto produkty se vztahují naše
všeobecné prodejní podmínky, jejichž kopie je dostupná na požádání.
Subject to technical amendments without prior notice!
Supersedes previously published data.
Apply our general terms and conditions of sale, a copy of which
is available on request.
KAT120.X/2009-08
Konstrukce GFH/GFV

Podobné dokumenty

wdatb 2.160-2.600

wdatb 2.160-2.600 Volba ECOBreeze předpokládá pouţití ventilátorů s bezkartáčovými motory.Technologie pouţívá rotory s permanentními magnety ve spojení s elektronickým řízením magnetického pole statoru integrovaným ...

Více

ig, gt - Ústav geotechniky

ig, gt - Ústav geotechniky obsahem různých minerálů případně i dalšími vlivy). Standardně se geoelektrické metody nasazují ve dvou základních variantách, a to jako:

Více

wdata 2.160-2.600

wdata 2.160-2.600 Volba ECOBreeze předpokládá pouţití ventilátorů s bezkartáčovými motory.Technologie pouţívá rotory s permanentními magnety ve spojení s elektronickým řízením magnetického pole statoru integrovaným ...

Více

Suchý chladič AlfaBlue Power

Suchý chladič AlfaBlue Power The fan propellers are direct driven to reduce the sníženy požadavky na údržbu. Lopatky ventilátoru mohou maintenance and the fansklolaminátu, blade available materials are: být z hliníku, pozinku ...

Více

elfoenergy extended

elfoenergy extended SILOVÉ NAPÁJENÍ Standartní silové připojení HLUKOVÉ HLADINY Hladina akustického tlaku v 1m ROZMĚRY Délka Hloubka Výška Balící objem (1) data vztaţena k následujícím podmínkám: voda na výparníku 7/1...

Více

Stáhnout PDF - DT

Stáhnout PDF - DT Začínáme s plánováním prostoru v blocích. Projekt interiéru je výsledkem společného hledání komunikací, tvarů, forem, povrchů a barev. Definuje materiály a standardy včetně přesných specifikací a k...

Více