2.EXOTICKÉ DŘEVINY Teak Teak (lat. Tectona - Parket

Komentáře

Transkript

2.EXOTICKÉ DŘEVINY Teak Teak (lat. Tectona - Parket
2.EXOTICKÉ D EVINY
Teak
Teak (lat. Tectona grandis) pat í do rodiny Verbenaceae.
Mezi dal í b
u ívané názvy pat í Kyun (Barma), Teck (Francie), Teca ( pan lsko).
Teak je p vodem z Indie, Barmy, Thajska, Indo íny v etn Indonésie, p esn ji Jávy. Velice
roz ené plantá ové p stování této d eviny je také v tropických oblastech Afriky a Latinské
Ameriky. Strom dosahuje vý ek a 4,5 m, z eho jen kmen má vý ku asi 2,7 m. D evo m e
mí barvu od tmavé a po zlatav lutou s typickými ernými minerálními pruhy. Letokruhy
bývají rovné, n kdy vlnité. Teak m e být olejov matný. Tato d evina je velice odolná a
stálá. Nepodléhá plísním, houbám ani mravenc m. Jeho kvalit se vyu ívá p i stavb lodí,
výrob nábytku i podlah.
Merbau
Merbau (lat. Intsia, spp) pat í do flóry jihovýchodní Asie a najdeme je v mnoha podobách.
Nej ast í druh merbau je barevn lad n do hn dé s nádechem do ervena, n kdy i
oran ova. Merbau existuje v irokém barevném spektru, od sv tle hn dé p es st edn a k
tmav hn dé barv . Mnoho kus merbau m e mít v pórech lutý prach, který se po
technickém zpracování d eviny uká e jako zlatavé místo. Merbau pat í mezi tvrd í d eviny (v
porovnání s erveným duben na stupnici Janka tvrdosti merbau 1925, ervený dub 1260).
Merbau je jednou z nejstabiln ích d evin na celém sv a sout í ve stabilit s teakem. Z
tohoto d vodu se ho vyu ívá v irokém spektru odv tví v ech lidských inností.
Kempas
Kempas (lat. Koompassia, malaccensis) je d evina jihovýchodní Asie. Kempas je velice tvrdé,
na ervenalé d evo asto pou ívané jako podlahová d evina p edev ím na Dálném Východ .
Nyní si Kempas získává stále více p ízn i u nás. Na stupnici tvrdosti Janka dosahuje hodnot
1710 ve srovnání s erveným dubem 1260.
Ipe
Ipe najdeme pod latinským názvem Tabebuia spp a dal ími místními názvy nap .: lapacho,
kortez, amapa, elezné d evo. T í se v St ední a Ji ní Americe Strom ipe dor stá do vý ky
3,6 m v de tném pralese s pr
rem kmene 0,9 m.
Jeho d evo se li í odstíny od sv tle do tmav olivov hn dé, asto s atraktivními sv tlej ími
nebo tmav ími pruhy a podobnou strukturou d eva jako americký o ech. Má jemnou kresbu,
st ední lesk a áste
mastný vzhled. Ipe je velice tvrdé (dvakrát a t ikrát tvrd í ne dub),
velice silné a t ké d evo (na vod neplave, ale potápí se). Ipe je extrémn stálé, proto se
pou ívá na výrobu luxusního nábytku, dekorativních p edm , podlah atd Toto
fantastické stálé jihoamerické tvrdé d evo je odolné v i ohni, hmyzu a vlhkosti.
Wenge pat í mezi jednu z nejcenn ích afrických d evin. V botanických slovnících jej
najdeme pod latinským názvem Milletia, laurentii z rodiny Leguminosae. Ve sv je wenge
nazýváno i jinými jmény nap . palissandre du Congo, dikela, mibotu, bokonge, tshikalakala,
awong,nson-so. T í se v Kamerunu, Zairu a Gabonu. Barvou je wenge velice podobné dal í
africké d evin panga-panga. I wenge je tmav okoládov hn dé, na rozdíl od
panga-panga ale s v kem nem ní odstín své barvy do lutých odstín , ale z stává v pr hu
stárnutí stále tmav hn dý. Co se tvrdosti týká, lze wenge porovnat s erveným dubem nebo
javorem (podle tabulky tvrdosti Janka). Díky podobným vlastnostem je v n kterých
ípadech nahrazováno jinou d evinou - Hickory.
Balsamo je známo pod latinským botanickým jménem Myroxylon, balsamo. Ve sv jsou k
ozna ení této d eviny pou ívány i dal í názvy jako Santos Mahogany, cabreuva vermelha,
ervené incensio, quina quina, estoraque nebo nava. T í se v oblasti Ji ní Ameriky,
edev ím ve státech Paraguay, Bolivie, Brazílie, Peru, Panama, Guatemala a Mexiko. Jeho
barva m e p echázet od sv tle oran ové a k tmav ím tón m ervené, hn dé. Svou barvou
balsamo velmi p ipomíná mahagon. Balsamo je o 175% tvrd í ne ervený dub (podle Janka
stupnice tvrdosti).
Bambus je jedna z nej ast ji lidmi vyu ívaných rostlin. V tropických oblastech se ho vyu ívá
ke stavb dom , most , výrob hudebních nástroj nebo i jídelních h lek evropské obdoby.
Je velice zajímavé, e bambus je tvrd í ne nap . ervený dub. Designé i a architekti asto
volí bambusové podlahy do nových byt , kancelá í i dal ích prostor, nebo se shodují, e
bambusová podlaha zaujme p íjemnou barvou i netradi ním vzhledem. Bambus roste hlavn
v tropických a subtropických oblastech. Obzvlá hojný je v Jihovýchodní Asii, n které
druhy je mo né výjime
nalézt i v Americe nebo Africe, ádné pak v Austrálii. Rostlina
dosahuje vý ky minimáln 1 metr a v pr
ru je iroká okolo 30 cm. V poslední dob se
bambus t í veliké oblib . Vyrábí se z n j jak podlahy, tak i nábytek a dal í vybavení byt .
Jatoba (brazilská t
), tato d evina známá pod latinským jménem Hymenaea, courbaril z
rodu Leguminosae, pro svou krásnou ervenou barvu je pou ívána p i výrob hudebních
nástroj , krásného nábytku, sportovního zbo í i exkluzivních podlah. Jatoba roste v oblastech
Ji ní a Centrální Ameriky. Kmen stromu dor stajícího vý ky ke t em metr m mívá pr
r
metr a p l. Po vystavení slune nímu sv tlu se barva podlahy posouvá ze sv tlých, n kdy a
jemn oran ových odstín k tmav ím tón m ervené. Podle tabulky tvrdosti Janka dosahuje
ísla 2820, tedy v porovnání s erveným dubem (1260) nebo javorem (1450) se jedná o
evinu výrazn tvrd í.

Podobné dokumenty

přehled nejčastěji používaných EXOTICKÝCH dřevin

přehled nejčastěji používaných EXOTICKÝCH dřevin hudebních nástrojů nebo i jídelních hůlek evropské obdoby. Je velice zajímavé, že bambus je o 50% tvrdší než dub (39N/mm2). Designéři a architekti často volí bambusové podlahy do nových bytů, kance...

Více

Business etiketa: kultivované spolećenské chování pomáhá prodávat

Business etiketa: kultivované spolećenské chování pomáhá prodávat etikety“ a nechat si jí od jejího autora podepsat. T šíme se na vás! D R . J AR OS L AV T AM C HY N A prezident F RAN CHISE C LU BU Prostory klubu jsou k dispozici od 17.30 do 22 hod, v etn baru a ...

Více

01 TItu next

01 TItu next možné vidět na celé řadě fotek kormidelen různých Pershingů. Po krátkém seznámení s lodí Marco neváhal, dal povel k odvázání lan a vše bylo připravené k tomu, aby náhony Arneson pořádně prokysličil...

Více

Luxus s nádechem Orientu Alen 55

Luxus s nádechem Orientu Alen 55 w w w . y a c h t - m a g a z i n e . c z

Více

MASIVNÍ PRKNA GIANT - MOC

MASIVNÍ PRKNA GIANT - MOC Určeno k pokládce napevno. Povrchová úprava - 2 vrstvy voskového oleje (možnost pigmentace). K ošetření podlah používejteí čistící prostředky určené pro olejované podlahy. vzorkovna a výdej zboží:

Více

Technické specifikaci

Technické specifikaci Max. počet osob Dvě koupelny s oddělenými sprchovými kouty Barva trupu Materiál R.I.N.A CE Certifikáty TECHNICKÝ POPIS A STANDARDNÍ VYBAVENÍ: Palivová nádrž z nerezu Zvláštní zvuková a tepelná izol...

Více