ÿþS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B

Komentáře

Transkript

ÿþS o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B
English
Welcome to experience your Style applications!
You can download your free applications in 2 ways:
•
Use a barcode scanner to recognise an application barcode, and then download the
application from Android™ Market.
•
Download an application from Android™ Market by searching for the application name.
A barcode scanner is either pre-installed in your phone or available for free from Android™
Market.
1
2
3
4
5
6
To download an application using a barcode scanner
From your phone menu, find and tap, for example, NeoReader™.
To scan a barcode, place the barcode inside the viewfinder.
When the scanner recognises the barcode, tap Continue to search the application
in Android Market.
Select the application in the result list.
Tap Install.
To confirm the access rights of the application, tap OK.
If you use a different barcode scanner, the instructions may vary.
1
2
3
4
5
6
7
To download an application from Android™ Market
To open Android™ Market, find and tap Market in your phone.
Tap .
Enter the name of the application in the text field, for example, Fashion News.
To start searching, tap .
Select the application in the result list.
Tap Install.
To confirm the access rights of the application, tap OK.
To use Android™ Market, you need to have a Google™ account. For more information on how
to set up a Google account, read the User guide of your phone.
For more product information, go to www.sonyericsson.com.
Style wallpapers
This application lets you set wallpapers to match your phone cover. You can also save the
wallpapers on your memory card.
Celebrity Gossip
The best Android application to know celebrities. 100+ real-time feeds with photos, news,
and celebrity Twitter. Celebrity news and celebrity gossip about Brittany, Rihanna, Taylor,
Demi, Vivica, Zoe, Miley, Katie, Michael, Lindsey, Kardashians, Paris, Tila, Tyler, Angelina,
and more.
1
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.
You can email [email protected] for support.
Fashion news
Affordable fashion trends and topics. Dress well on a budget. Includes fashion news,
trends, deals, coupons and Twitter feeds.
You can email [email protected] for support.
Chip Chick
Chip Chick provides the latest technology and gadget news for women. It focuses on
fashion, accessories, video games, cool USB gadgets, software and Web 2.0 services.
This application brings the latest Chip Chick stories, features, reviews and videos onto your
mobile phone.
You can email [email protected] for support.
Legal information
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010. All rights reserved.
Before downloading the application, you must have the required Internet connection
settings in your phone. Use of the application and real-time feeds may incur data charges.
Contact your service provider for more information. Sony Ericsson is not responsible for
delays or difficulties in downloading the application, or for the functionality of the application.
The Liquid identity logo is trademarks or registered trademarks of Sony Ericsson Mobile
Communications AB. Sony is a trademark or registered trademark of Sony Corporation.
Ericsson is a trademark or registered trademark of Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Android is a trademark or registered trademark of Google, Inc.
NeoReader is a trademark or registered trademark of NeoMedia Technologies Inc.
Chip Chick is a trademark or registered trademark of Chip Chick.
2
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.
Other products and company names mentioned herein may be the trademarks of their
respective owners. Any rights not expressed granted herein are reserved. Subject to
change without prior notice.
Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden
3
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.
Polski
Aplikacje dotyczące mody i stylu — zapraszamy do bliższego
poznania!
Bezpłatne aplikacje można pobierać na 2 sposoby:
•
Odczytanie kodu kreskowego aplikacji za pomocą skanera kodów kreskowych, po czym
pobranie aplikacji z usługi Android™ Market.
•
Pobranie aplikacji z usługi Android™ Market po odszukaniu jej nazwy.
Skaner kodów kreskowych jest często preinstalowany w telefonie, ale w razie potrzeby można
go pobrać bezpłatnie z usługi Android™ Market.
1
2
3
4
5
6
Jak pobrać aplikację przy użyciu skanera kodów kreskowych
W menu telefonu znajdź i stuknij aplikację, na przykład NeoReader™.
Aby zeskanować kod kreskowy, umieść go w polu wizjera.
Gdy skaner rozpozna kod kreskowy, stuknij opcję Kontynuuj, aby rozpocząć
wyszukiwanie aplikacji w usłudze Android Market.
Zaznacz aplikację na liście wyników wyszukiwania.
Stuknij opcję Zainstaluj.
Aby potwierdzić swoje prawa dostępu do aplikacji, stuknij opcję OK.
W przypadku używania innego skanera kodów kreskowych instrukcje mogą się różnić.
1
2
3
4
5
6
7
Jak pobrać aplikację z usługi Android™ Market
Otwórz usługę Android™ Market. W tym celu w telefonie odszukaj i stuknij opcję
Market.
Stuknij opcję .
W polu tekstowym wpisz nazwę aplikacji, na przykład Fashion News.
Aby rozpocząć wyszukiwanie, stuknij opcję .
Zaznacz aplikację na liście wyników wyszukiwania.
Stuknij opcję Zainstaluj.
Aby potwierdzić swoje prawa dostępu do aplikacji, stuknij opcję OK.
Do korzystania z usługi Android™ Market konieczne jest posiadanie konta Google™. Więcej
informacji na temat konfigurowania konta Google można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.
Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, przejdź do strony www.sonyericsson.com.
Style wallpapers
Aplikacja pozwala na ustawianie tapet dopasowanych wyglądem do etui telefonu. Tapety
można również zapisywać na karcie pamięci.
Celebrity Gossip
Najlepsza aplikacja dla systemu Android — poznaj gwiazdy mediów! Ponad 100 kanałów
na żywo ze zdjęciami, najnowszymi wiadomościami i wpisami gwiazd z Twittera.
Najnowsze ciekawostki i plotki o Britney, Rihannie, Taylor, Demi, Vivice, Zoe, Miley, Katie,
Michaelu, Lindsey, siostrach Kardashian, Paris, Tili, Tyler, Angelinie i innych.
4
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.
Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz na adres [email protected]
Fashion news
Trendy i gorące tematy ze świata mody codziennej. Ubieraj się dobrze za rozsądne
pieniądze. Oferuje najnowsze wiadomości, informacje o trendach, funkcje sklepu, kupony
i podgląd wpisów z Twittera.
Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz na adres [email protected]
Chip Chick
Aplikacja Chip Chick dostarcza najnowszych wiadomości o technologiach i gadżetach dla
kobiet. Koncentruje się na modzie, akcesoriach, grach wideo, modnych gadżetach
podłączanych przez port USB, oprogramowaniu i usługach Web 2.0. Na swój telefon
komórkowy otrzymujesz najnowsze wiadomości Chip Chick, opisy produktów, recenzje i
filmy.
Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz na adres [email protected]
Informacja prawna
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przed rozpoczęciem pobierania aplikacji należy się upewnić, że w telefonie skonfigurowano
odpowiednie ustawienia łączności z Internetem. Korzystanie z aplikacji oraz kanałów na
żywo może się wiązać z opłatami za transfer danych. Dokładniejszych informacji udzieli
operator sieci. Sony Ericsson nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i utrudnienia w
pobieraniu aplikacji ani za jej działanie.
Logo ze szklaną kulką jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym
firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony jest znakiem towarowym lub
zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation. Ericsson jest znakiem
towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM
5
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.
Ericsson. Android jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy
Google, Inc.
NeoReader jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy
NeoMedia Technologies Inc.
Chip Chick jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Chip
Chick.
Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami
towarowymi swoich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym
dokumencie, są zastrzeżone. Powyższe informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden
6
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.
Česky
Vítá vás aplikace Aplikace Styl!
Aplikace dostupné zdarma můžete stáhnout dvěma různými způsoby:
•
Pomocí čtečky čárového kódu k rozpoznání čárového kódu aplikace a následně pomocí
stažení aplikace ze systému Android™ Market.
•
Stažením aplikace ze systému Android™ Market pomocí vyhledávání podle názvu aplikace.
Čtečka čárového kódu je buďto nainstalovaná v telefonu, a/nebo je zdarma dostupná v systému
Android™ Market.
1
2
3
4
5
6
Stažení aplikace pomocí čtečky čárového kódu
V nabídce telefonu vyhledejte například položku NeoReader™ a ťukněte na ni.
Pro načtení čárového kódu umístěte čárový kód do hledáčku.
Poté, co čtečka rozpozná čárový kód, ťukněte na možnost Pokračovat pro
vyhledání aplikace v systému Android Market.
Vyberte aplikaci v seznamu výsledků hledání.
Ťukněte na možnost Instalovat.
Pro potvrzení přístupových práv aplikace ťukněte na možnost OK.
Použijete-li jinou čtečku čárového kódu, mohou být pokyny odlišné.
1
2
3
4
5
6
7
Stažení aplikace ze systému Android™ Market
Pro otevření aplikace Android™ Market najděte v telefonu položku Market a ťukněte
na ni.
Ťukněte na možnost .
Do textového pole zadejte název aplikace, například Fashion News.
Pro spuštění vyhledávání ťukněte na možnost .
Vyberte aplikaci v seznamu výsledků hledání.
Ťukněte na možnost Instalovat.
Pro potvrzení přístupových práv aplikace ťukněte na možnost OK.
Chcete-li používat systém Android™ Market, musíte mít účet u společnosti Google™. Další
informace o vytvoření účtu u společnosti Google naleznete v uživatelské příručce k telefonu.
Další informace o produktech naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com.
Style wallpapers
Tato aplikace umožňuje nastavit tapety odpovídající krytu vašeho telefonu. Tapety můžete
rovněž uložit na svou paměťovou kartu.
Celebrity Gossip
Nejlepší aplikace pro systém Android sloužící k poznávání celebrit. Více než 100+
informačních kanálů s fotografiemi, novinkami a celebritami na síti Twitter v reálném čase.
Novinky a klepy z oblasti celebrit, kde naleznete známá jména jako Brittany, Rihanna, Taylor,
Demi, Vivica, Zoe, Miley, Katie, Michael, Lindsey, Kardashians, Paris, Tila, Tyler, Angelina
a další.
7
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.
Potřebujete-li podporu, můžete poslat e-mail na adresu [email protected]
Fashion news
Dostupné módní trendy a články z oblasti módy. Dobré, cenově dostupné oblečení. Módní
novinky, trendy, obchody, kupóny a informační kanály sítě Twitter.
Potřebujete-li podporu, můžete poslat e-mail na adresu [email protected]
Chip Chick
Chip Chick informuje o nejmodernějších technologiích a novinkách z oblasti gadgetů pro
ženy. Zaměřuje se na módu, příslušenství, videohry, skvělé USB gadgety, software a služby
Web 2.0. Tato aplikace přináší nejnovější zprávy Chip Chick, funkce, recenze a videa do
vašeho mobilního telefonu.
Potřebujete-li podporu, můžete poslat e-mail na adresu [email protected]
Právní informace
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010. Všechna práva vyhrazena.
Před stažením aplikace musíte mít v telefonu nastaveno požadované připojení k Internetu.
Používání aplikací a informačních kanálů v reálném čase může zahrnovat poplatky za
přenos dat. Další informace vám poskytne váš poskytovatel služeb. Společnost Sony
Ericsson neodpovídá za zpoždění nebo obtíže při stahování aplikací ani za jejich funkčnost.
Duhové identifikační logo je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony je ochranná známka
společnosti Sony Corporation. Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná
známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Android je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka společnosti Google, Inc.
NeoReader je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti
NeoMedia Technologies Inc.
8
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.
Chip Chick je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Chip
Chick.
Ostatní zde uváděné názvy produktů a firem mohou být ochrannými známkami příslušných
vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Veškeré informace
se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden
9
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.
Ελληνικά
Καλώς ήρθατε στην εμπειρία του Εφαρμογές στιλ!
Μπορείτε να κάνετε λήψη των δωρεάν εφαρμογών σας με 2 τρόπους:
•
Χρησιμοποιώντας σαρωτή ραβδοκωδίκων για την αναγνώριση του ραβδοκώδικα μιας εφαρμογής και, στη
συνέχεια, κάνοντας λήψη της εφαρμογής από το Android™ Market.
•
Με λήψη της εφαρμογής από το Android™ Market πραγματοποιώντας αναζήτηση για το όνομα της
εφαρμογής.
Ένας σαρωτής ραβδοκωδίκων είτε είναι προεγκατεστημένος στο τηλέφωνό σας είτε διατίθεται
δωρεάν από το Android™ Market.
1
2
3
4
5
6
Για να κάνετε λήψη μιας εφαρμογής χρησιμοποιώντας σαρωτή ραβδοκωδίκων
Από το μενού του τηλεφώνου σας, βρείτε και πατήστε, για παράδειγμα, το στοιχείο
NeoReader™.
Για να σαρώσετε ένα ραβδοκώδικα, τοποθετήστε τον μέσα στο εικονοσκόπιο.
Όταν ο σαρωτής αναγνωρίσει το ραβδοκώδικα, πατήστε Συνέχεια για να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση για την εφαρμογή στο Android Market.
Επιλέξτε την εφαρμογή στη λίστα αποτελεσμάτων.
Πατήστε Εγκατάσταση.
Για να επιβεβαιώσετε τα δικαιώματα πρόσβασης της εφαρμογής, πατήστε OK.
Εάν χρησιμοποιήσετε άλλο σαρωτή ραβδοκωδίκων, οι οδηγίες ενδέχεται να είναι διαφορετικές.
1
2
3
4
5
6
7
Για να κάνετε λήψη μιας εφαρμογής από το Android™ Market
Για να ανοίξετε το Android™ Market, βρείτε και πατήστε το στοιχείο Market στο τηλέφωνό σας.
Πατήστε .
Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο πεδίο κειμένου, για παράδειγμα, Fashion News.
Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε .
Επιλέξτε την εφαρμογή στη λίστα αποτελεσμάτων.
Πατήστε Εγκατάσταση.
Για να επιβεβαιώσετε τα δικαιώματα πρόσβασης της εφαρμογής, πατήστε OK.
Για να χρησιμοποιήσετε το Android™ Market, θα χρειαστείτε ένα λογαριασμό Google™. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ορισμού των παραμέτρων ενός
λογαριασμού Google, διαβάστε τον Οδηγό χρήστη του τηλεφώνου σας.
Για περισσότερες πληροφορίες προϊόντων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.sonyericsson.com.
Style wallpapers
Αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει να ορίζετε εικόνες φόντου που ταιριάζουν με το κάλυμμα του τηλεφώνου
σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τις εικόνες φόντου στην κάρτα μνήμης.
Celebrity Gossip
Η καλύτερη εφαρμογή Android για να μάθετε τα πάντα για τους διάσημους. Πάνω από 100 τροφοδοσίες
σε πραγματικό χρόνο με φωτογραφίες, ειδήσεις και celebrity Twitter. Νέα και κουτσομπολιά για επωνύμους
10
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.
όπως η Brittany, η Rihanna, η Taylor, η Demi, η Vivica, η Zoe, η Miley, η Katie, ο Michael, η Lindsey, οι
Kardashians, η Paris, η Tila, ο Tyler, η Angelina και πολλοί άλλοι.
Για υποστήριξη, μπορείτε να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση
[email protected]
Fashion news
Τάσεις και θέματα μόδας σε προσιτή τιμή. Ντυθείτε καλά χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία. Περιλαμβάνει
νέα και τάσεις της μόδας, προσφορές, κουπόνια και πηγές ειδήσεων από το Twitter.
Για υποστήριξη, μπορείτε να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση
[email protected]
Chip Chick
Το Chip Chick παρέχει ενημέρωση για τις τελευταίες τεχνολογίες και gadget για γυναίκες. Τα θέματά του
είναι επικεντρωμένα γύρω από τη μόδα, αξεσουάρ, βιντεοπαιχνίδια, έξυπνα gadget με USB, λογισμικό και
υπηρεσίες Web 2.0. Αυτή η εφαρμογή φέρνει στο κινητό σας τηλέφωνο τις τελευταίες ιστορίες, λειτουργίες,
κριτικές και video από το Chip Chick.
Για υποστήριξη, μπορείτε να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση
[email protected]
Νομικές πληροφορίες
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Για να μπορέσετε να κάνετε λήψη της εφαρμογής, θα πρέπει να έχετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις
σύνδεσης Internet εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας. Για τη χρήση της εφαρμογής και των πηγών ειδήσεων
σε πραγματικό χρόνο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις δεδομένων. Επικοινωνήστε με τον παροχέα
υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες. Η Sony Ericsson δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
καθυστερήσεις ή δυσκολίες κατά τη λήψη της εφαρμογής ή για τη λειτουργικότητα της εφαρμογής.
Το χαρακτηριστικό λογότυπο της Sony Ericsson είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της
Sony Ericsson Mobile Communications AB. Η ονομασία Sony είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν
11
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.
της Sony Corporation. Η ονομασία Ericsson είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Telefonaktiebolaget
LM Ericsson. Η ονομασία Android είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Google, Inc.
Η ονομασία NeoReader είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NeoMedia Technologies Inc.
Η ονομασία Chip Chick είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Chip Chick.
Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι εμπορικά
σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Δικαιώματα τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν,
θεωρείται ότι διατηρούνται. Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Σουηδία
12
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.
1247-9016.1

Podobné dokumenty

User guide

User guide Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, πιέστε ένα από τα

Více