Almanach v corelu

Komentáře

Transkript

Almanach v corelu
Pomněnka
Vy všichni milí,
kteří jste v posledních patnácti letech prošli mým životem a zanechali jste stopu své osobnosti na stránkách historie
školy.
Někteří jste skutečně při přijímání mezi studenty školy otiskli svou ruku do rámu a my je všechny uchováváme, další
z vás symbolicky, ale všichni máte příjemný podíl na tom, že škola již po patnáct let nabízí patnáctiletým zajímavé
studium .
Je patnáct let existence škola doba krátká nebo dlouhá?
Ve srovnání s většinou státních škol, kdy jich naprostá většina byla založena před více než sto lety, je to doba
historicky krátká, avšak vzhledem k okolnostem vzniku, tj. v nových politických poměrech, kdy byly soukromé školy
fenoménem zcela novým a ne právě s porozuměním přijímaným, je i takto krátká doba důvodem k zavzpomínání
na léta minulá.
S nadšením jsme začínali v září 1992 v pronajatých prostorách Základní umělecké školy v Kolíně, Sokolská ulice.
Studentů byly dvě třídy, učili se dopoledne a odpoledne přicházely děti, adepti hry na hudební nástroje.Díky
nesmírné laskavosti ředitelky Střední zdravotnické školy v Kolíně nám byl zapůjčen nábytek a studenti druhé třídy
měli školní lavice. Studijní obor byl jeden - Podnikatel. O chod začínající školy se starala slečna Iva Sršňová, dnes
Součková, učitelka AJ. Škola své stálé učitele ještě neměla.
Stalo se to až v dalším školním roce a učitelský sbor se v příštích letech rozšiřoval. Také studentů byl již dvojnásobný
počet. Bylo nutno zabezpečit další učebny. Poskytl je MěÚ Kolín ve Škodově ulici, kde jsme sídlili současně se
soukromou školou chemickou.
Třetím stěhováním na dnešní adresu bylo na delší dobu vyřešeno, kde se budou žáci učit. V tomto čase se řady
studentů navíc rozrostly o chlapce a děvčata z týnecké podnikatelské školy, která končila svůj provoz, a studenty
nástavbového pomaturitního studia obchodní akademie. Toto jen odborné vzdělávání bylo administrativně
v celé republice brzy zrušeno.
Školní rok l995 - l996 byl rokem prvních maturit. Jejich výsledek byl velmi pěkný. Ve stejné době jsme zmodernizovali
jsme učebnu výpočetní techniky. Studenti se činili i jinak, např. sebrali desítky kilogramů hub pro vědecké účely ke
stanovení těžkých kovů v ovzduší u nás v regionu (pro PřF UK Praha). Prožívali jsme se studentkou Katkou
Pivoňkovou její závody na olympiádě v Atlantě a cestovali v Itálii, Anglii, SRN, Španělsku.
Vzdělávací program byl v dalším roce rozšířen o nabídku absolventům učilišť dokončit úplné střední odborné
vzdělání ukončené maturitou. Až do současné doby toto studium ve formě denní i dálkové trvá. Jako jednu
z nových forem vyučování jsme přijali účast v Baťově nadaci, kdy dle tohoto programu studenti zakládají
a provozují studentskou firmu. Některé jejich činnosti byly zvláště úspěšné, například módní přehlídka svatebních
šatů a doplňků, která byla s povděkem přijata veřejností i salóny, dobře se daří skupinám aplikované ekonomie,
kdy se zhotovují drobné ozdobné předměty jako korále, svíčky, přání z ručního papíru apod. Již několik let úspěšně
vede tyto skupiny Ing. Dagmar Černá a má velkou zásluhu o propojení teoretických poznatků s aplikací v praxi.
Také jsme poprvé vstoupili do mezinárodního programu a to se školou v Bratislavě a naši studenti obohatili svými
referáty jejich konferenci. Recipročně byl připraveni pobyt slovenských parterů v Čechách.
Velmi jsme drželi palce týmu - Veronika Bišková, Martin Pauš a Pavel Mikyska s vyučující Mgr. Danielou Daleckou,
kteří sportovali v televizní soutěži EXTRA VÝZVA a ze sedmdesáti škol se umístili jako nejlepší a strávili dovolenou na
Malorce.
Skupina mažoretek vznikla ve škole sice již v r. l994, ale na „velké” zájezdy je zvána až od roku 1998, kdy vystupují
jako součást silvestrovského televizního programu, několikrát v programech Petra Novotného a Ondřeje Havelky.
Jejich turné po Francii a vystupování na oslavách státního svátku v Rodez, Mazametu a zvláště ve Vichy tisk
vysoce hodnotil.
Tento rok přešla škola na jinou právní formu, společnost s ručením omezeným, a to v důsledku změny
živnostenského zákona. Nabídku vzdělávání pro maturanty jsme rozšířili o možnost studovat intenzivně jazyk
a podstoupit zkoušku evropského standartu.
Nový obor Obalová technika počítačová grafika přinesl změny v personálním obsazení i materiálním vybavení.
Studenti ihned reagovali na soutěž “Coca-cola a fotbálek” vypsanou u příležitosti mistrovství světa v Holandsku.
Lucie Burešová v komiksovém seriálu představila naše družstvo a byli vybráni mezi 16 nejlepších z pěti set
přihlášených a obsadili na hřišti Bohemians v Praze 4. místo. V následujícím roce bylo možno uspořádat první
výstavu Lucie Burešové, Pavla Hurta a Lucie Syřínkové. Od té doby jsou pořádány výstavy v Kutné Hoře,
Poděbradech, Českém Brodě, Kolíně a také chodby a schodiště školy jsou vyzdobeny pracemi žáků.
Do nového tisíciletí škola vstoupila ve vzdělávacím programu s novými specializacemi. Studenti oboru
Ekonomika podnikání se od 3.ročníku mohou dle svého zájmu zaměřit na oblast cestovního ruchu nebo do
oblasti řízení malých a středních firem.
Nejvýraznějším oceněním dobré práce studentů bylo pozvání zástupců studentské firmy k prezidentu republiky
Václavu Klausovi.
Také mažoretky podnikly několik cest po SRN a Francii. Firma studentů cestovního ruchu uspořádala zájezd na
Slovensko a poprvé na vlastní kůži zažili, co to je neprodělat. Anička Pechová, Dita Mikšovská a Míša Humlová
osvědčily své manažerské kvality.
Chci věřit, že vás obohatily návštěvy a rozpravy s Petrem Vichnarem a Josefem Klímou, Markétou Hrnčířovou
redaktory, Lucií Bílou, Radimem Uzlem, Janem Krausem, továrníkem Kolářem, malířem Zubovem dalšími, kteří
svým rozhledem převyšují okolí.
Již po několik let studenti navštěvují s kulturním programem Ústav sociálních služeb na Budech. Od roku 2003
spolupracujeme více na charitativních programech například Světluška, pro nadaci Adra, z iniciativy studenta
Vojty Berana byla uspořádána sbírka pro nešťastného Filípka, kterého „zapomněli“ v bazénu a on je zatím
nevratně poškozen.
Studentská rada vybrala z dětí, které nemohly v Guineji pro nedostatek prostředků chodit do školy, dvě malé
holčičky Mariame Keitu a Aminatu Diallo, podporujeme je a studenti s nimi korespondují ve francouzštině.
K prezentaci školy od podzimu 2005 přispívá i školní galerie VIA a cestovní agentura Cesna Schooll v ulici
Karoliny Světlé 163, kde studenti praktikují.
V posledních letech se škola hlásí do projektů MŠMT ČR, jejichž cílem je, aby se žáci alternativně učili. Navíc tím
škola získá učební pomůcky jako například k výuce obalové techniky a tiskových technik, kdy je možno důsledně
užívat interaktivní tabuli. Studenti nadšeně fotografovali v rámci projektu Fotogalerie doplňující učebnici dějin
výtvarného umění. Samozřejmou součástí výuky jsou menší projekty třídní nebo skupinové školní, kdy se všichni učí
pracovat v týmu a ve svém pojetí zpracovávají téma, které si vyvolili. Pak svůj projekt prezentují. Vítězné týmy jsou
oceněny krátkodobými poznávacími zájezdy.
Vážení,
vzpomínání bylo jen férií událostí, které mi v té chvíli vytanuly v myslí. Patrně byly i důležitější momenty
s rozhodujícím vlivem na dění ve škole a já je nepřipomněla. Nezmiňuji se o sportovních výkonech, o odborných
pracích, o jazykových olympiádách, o studentech, odměňovaných za výborné znalosti cizích jazyků…Kolik by
toho bylo! Asi jsem subjektivně upřednostnila to, co mne tenkrát i teď oslovilo více, a to nevzpomenuté bylo pro
někoho zajímavé či důležité..
Tento bulletin nechce být kronikou, chce jen připomenout, že NAŠE škola má již 15 let, že v ní pracovali a pracují,
studovali a studují lidé vědomí si svých lidských a odborných kvalit, lidé, kteří dokázali a věřím, že dokáží být na co
nejvyšší profesionální úrovni při zachování hloubky citu a laskavosti srdce.
Září 2007
Zdraví Ludmila Bílá
Mgr. Bílá Ludmila, zřizovatelka školy
Mgr. Jelínková Eva, ředitelka
Mgr. Bašta Roman
Mgr. Böhm Vladimír
Ing. Černá Dagmar
Mgr. Dalecká Daniela
Mgr. Dalecký Martin
JUDr. Dolenský Josef
Mgr. Dvořák Václav
Filipová Jana
Ing. Hlubocký Stanislav
JUDr. Hrda Vojtěch
Mgr. Chvojka Jan
PhDr. Jančíková Eva
Mgr. Jeřábková Miroslava
Doc. RNDr. Kořínková Hana, CsC.
Ing. Kopecký Vítězslav
Křička Josef
Ing. Kynčil Jaroslav
Novák Jiří
Mgr. Plachá Blanka
Mgr. Pospíšilová Jana
Ing. Rojka Miloslav
Mgr. Řeháček Jiří
Mgr. Řeháčková Zlata
Mgr. Šlezová Vlasta
Mgr. Truhlář J.
PaedDr. Tlučhořová Jana
Sršňová Iva
Tázler Miloš
Thiele Jiří
Mgr. Váchová Jindřiška
Valášková D.
JUDr. Váňa Josef
Varousová Jitka
Mgr. Venzara Vratislav
Mgr. Vodrážka Lev
Ing. Zajíc Boh.
Mgr. Zíchová Ludmila
Žaloudková Šárka
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Obor: 63-99-6/08, Podnikatel
Třída: 4.A
1992 - 1996
Třídní: Mgr. Miroslava Jeřábková
Adámková Eva, Barešová Monika,
Cerálová Romana, Holečková Alena,
Holečková Jana, Konfrštová Monika,
Kosovcová Taťána, Krčíková Eva,
Maňásková Petra, Myšková Kristýna,
Němcová Simona, Nosková Miroslava,
Nováková Lucie, Nytlová Alena, Pěkná
Kateřina, Piskačová Jitka, Přibylová
Kateřina, Skoupá Daniela, Smolíková
Světlana, Svobodová Jana, Šibravová
Eva, Třeská Petra, Vojtěchová Jana,
Vopálková Hana, Vyčichlová Zdena
Obor: 63-99-6/08, Podnikatel
Třída: 4.B
1992 - 1996
Třídní: Mgr. Vratislav Venzara
Bartošová Jana, Frumarová Monika,
Čemusová Iva, Červenková Lenka,
Čížek Jindřich, Dytrych Daniel, Fromová
Lucie, Horáková Kateřina, Jaša Jiří,
Jeníková Eva, Koděra Robert, Kolářová
Miroslava, Kopecká Renata, Korf Michal,
Krausová Jitka, Mašková Dana, Nogová
Magdaléna, Ondráčková Simona,
Poláková Blanka, Procházková Vendula,
Sova Lukáš, Stehlíková Monika,
Svatošová Hana, Šlechtová Petra, Takáč
Martin, Tobiášová Veronika
Obor: 63-99-6/08, Podnikatel
Třída: 4.C
1993 - 1996
Třídní: Ing. Dagmar Černá
Buchalová Lucie, Čáslava Ladislav,
Čižíková Michaela, Drahorádová Ivana,
Fenyk Radomír, Hendlová Jiřina, Hruboň
Radek, Jansová Jaroslava, Kapitánová
Pavla, Karbulková Lucie, Klouda Lukáš,
K r o p á č k o v á A l e n a , K u k a l P e t r,
Miškovský Lukáš, Pilc Tomáš, Pouchová
Tereza, Štěpán Rostislav, Tomek Filip,
Veselá Brigita, Vočadlová Štěpánka,
Vomáčková Eva, Žaloudková Renata
Obor: Obchodní akademie
Třída: 2.N
1994 - 1996
Třídní: Mgr. Václav Dvořák
Bajer Jiří, Dolejšová Lenka, Hálová Jitka, Henychová Dagmar, Chloupek Aleš, Chumlenová Petra, Jaklová
Martina, Jurková Veronika, Klepalová Kamila, Náhlovská Marcela, Nyklová Marcela, Vantuch Jiří, Vávrová
Květa, Zítek Luboš
Mgr. Bílá Ludmila, zřizovatelka školy
Mgr. Jelínková Eva, ředitelka
Mgr. Böhm Vladimír
Mgr. Čábela Karel
Mgr. Čáslavová Helena
Ing. Černá Dagmar
Mgr. Dalecká Daniela
Mgr. Dalecký Martin
JUDr. Dolenský Jaroslav
Dušková Anna
Mgr. Dvořák Václav
Dvořáková Alena
Filipová Jana
Haramule Helena
Ing. Hlubocký Stanislav
Ing. Hlubocká Alexandra
JUDr. Hrda Vojtěch
Mgr. Chvojka Jan
PhDr. Jančíková Eva
Jelínková Šárka
Mgr. Jeřábková Miroslava
Ing. Karlíková Hana
Ing. Koláčná Lenka
Doc. RNDr. Kořínková Hana, CsC.
Mgr. Kronusová Iva
Křička Josef
Ing. Kynčil Jaroslav
Macháček Jiří
Mgr. Malehová Helena
Mgr. Musil Jan
Mgr. Novotný Oldřich
Mgr. Plachá Blanka
Ing. Rojka Miloslav
Mgr. Řeháček Jiří
Mgr. Řeháčková Zlata
Bc. Smlsalová Alena
Mgr. Šlezová Vlasta
Ing. Špaček Stanislav
PaedDr. Tlučhořová Jana
Thiele Jiří
Mgr. Váchová Jindřiška
JUDr. Váňa Josef
Varousová Jitka
Mgr. Venzara Vratislav
Mgr. Vodrážka Lev
Mgr. Zíchová Ludmila
Žaloudková Šárka
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Obor: 63-99-6/08, Podnikatel
Třída: 4.A
1993 - 1997
Třídní: Mgr. Jindřiška Váchová
Andělová Alice, Boubínová Jana, Bureš
Lukáš, Drábek Lukáš, Fialová Lucie,
Hollasová Zuzana, Hubík Štěpán,
Chvátilová Kateřina, Jahoda Martin,
Juklová Iva, Kadlečková Veronika,
Krejčíková Zdeňka, Lísková Petra,
Naďová Michaela, Nimrichtrová
Veronika, Novák Petr, Orbanová Jitka,
Řeháková Eva, Steinbachová Petra,
Štajerová Bronislava, Šormová Martina,
Zíková Kateřina
Obor: 63-99-6/08, Podnikatel
Třída: 4. B
1993 - 1997
Třídní: PaeDr. Jana Tlučhořová
Dostál Miroslav, Harabinová Petra,
Jarolímková Lucie, Karásková Ludmila,
Kaurová Andrea, Kleinová Eva, Kloc
Michal, Kopecký Jan, Kvasilová
Michaela, Ledašil Radek, Malinová
Klára, Mrňáková Gabriela, Novák
Daniel, Novotný Vladimír, Smutná Alice,
Staňková Petra, Šindlerová Monika,
Špinková Jitka, Uxa Jan, Valentová Klára
Obor: 63-99-6/08, Podnikatel
Třída: 4.C
1993 - 1997
Třídní: Mgr. Václav Dvořák
Balintová Monika, Boltněvová Gabriela,
Březinová Markéta, Bureš Michal,
Burešová Lenka, Cimlerová Jana, Černý
Jaroslav, Čežík Filip, Čvančarová Lenka,
Holub Milan, Holubová Pavlína,
Jiroušková Iveta, Kučera Martin,
Kuchyňka Lukáš, Pánková Jaroslava,
Plocek Miroslav, Pokorná Kateřina,
Rytinová Blanka, Říha Karel, Sobolíková
Jana, Trumpusová Klára, Velechovská
Kristýna, Vondrušková Scarlett, Zachová
Pavlína
Obor: Obchodní akademie
Třída: 2.P
1995 - 1997
Třídní: Ing. Hana Karlíková
Brzáková Zdenka, Dorinská Lada, Hájková Renata, Jelínková Stanislava, Kratochvíl Vít, Křížová Jana, Kurková
Lucie, Naščáková Maria, Naščáková Renata, Plicková Jitka, Ptáček Jiří, Tomesová Miloslava, Valentová Jana
Obor: Obchodní akademie
Třída: 2.N
1995 - 1997
Třídní: Jana Filipová
Beitlerová Veronika, Dostálová Simona, Endrisová Alexandra, Joklová Jana, Müllerová Jana, Müllerová Pavlína,
Němečková Pavlína, Nováková Hana, Petříčková Petra, Procházková Dagmar, Procházková Lenka, Satorie
Jaroslav, Špitálský Marek, Švorcová Michaela, Trnková Petra, Ulrychová Petra, Veselá Jana, Vinšová Linda, Zajíc
Vladimír, Zoul Jan
Mgr. Bílá Ludmila, zřizovatelka školy
Mgr. Chvojka Jan, ředitel školy
Mgr. Jelínková Eva, zástupce ředitele
Mgr. Böhm Vladimír
Břichnáčová Marie
Ing. Cardová Marie
Mgr. Čábela Karel
Ing. Černá Dagmar
Mgr. Černý Pavel
Mgr. Dalecká Daniela
Mgr. Dalecký Martin
Dušková Anna
Mgr. Dvořák Václav
Filipová Jana
Ing. Haltuf Miroslav
Haramule Helena
Ing. Hlubocký Stanislav
Ing. Hlubocká Alexandra
Mgr. Horáková Marie
JUDr. Hrda Vojtěch
Jelínková Šárka
Mgr. Jeřábková Miroslava
Doc. RNDr. Kořínková Hana, CsC.
Mgr. Kronusová Iva
Mgr. Kuchařová M.
Ing. Kubík M.
Ing. Kynčil Jaroslav
Macháček Jiří
Mgr. Malehová Helena
Mertlíková Kateřina
Mgr. Nováková Jana
Mgr. Plachá Blanka
Ing. Procházková Hana
Ing. Rojka Miloslav
Mgr. Řeháček Jiří
Mgr. Řeháčková Zlata
Ing. Rytířová Naděžda
Bc. Smlsalová Alena
Ing. Semerádová Jana
Mgr. Schilk Miroslav
Svobodová Alena
Ing. Šancová Milena
Mgr. Šlezová Vlasta
Mgr. Srb Vladimír
PaedDr. Tlučhořová Jana
Thiele Jiří
Mgr. Váchová Jindřiška
JUDr. Váňa Josef
Mgr. Váňová Marta
Mgr. Venzara Vratislav
Mgr. Vodrážka Lev
Mgr. Vraná Jana
Mgr. Zíchová Ludmila
Zrůstová Hana
Žaloudková Šárka
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Obor: 63-99-6/08, Podnikatel
Třída: 4.A
1994 - 1998
Třídní: Mgr. Blanka Plachá
Bourková Naděžda, Brzák Lukáš, Buňata
Jan, Čejkovská Jitka, Dvořák Aleš,
Hasalová Veronika, Holeček Patrik,
Chaloupková Irena, Kopecký Petr,
Králová Zdenka, Kučerová Lucie,
Kulhavá Daniela, Marešová Hana,
Pavlicová Lucie, Perný Tomáš, Píša
Martin, Rejhonová Šárka, Squerziová
Adéla, Svobodová Petra, Špulák
Vá c l a v , Š r á m k o v á Š t ě p á n k a ,
Valentinová Petra, Vojtová Veronika,
Zápotocký Jiří
Obor: 63-99-6/08, Podnikatel
Třída: 4.B
1994 - 1998
Třídní: Mgr. Jindra Váchová
Bínová Denisa, Čáslava Petr, Čejka
David, Drobná Štěpánka, Ebertová
Jana, Franclová Soňa, Halešová Lucie,
Chodounská Renata, Kafka Marek,
Kapic Milan, Knotek Jaroslav, Konůpek
Pavel, Křivský Martin, Ledrová
S t e p h a n i e , L e v o r o v á Ve n d u l a ,
Paroubek Tomáš, Poláková Olga, Rytina
Petr, Skálová Pavlína, Součková Jana,
Stočková Jiřina, Šnévajsová Leona,
Špulák Jan, Švandová Petra, Vlková
Martina
Obor: 63-99-6/08, Podnikatel
Třída: 4.C
1994 - 1998
Třídní: Mgr. Vlasta Šlezová
Bauerová Denisa, Benešová Barbora, Brožová Pavla, Buriánová Hana, Fabiánová Jaroslava, Horký Věnek,
Chum Jiří, Janeček Lukáš, Janoušková Iveta, Jechová Tereza, Junková Markéta, Merc Josef, Mockovčiaková
Jana, Pekárková Kateřina, Philippová Kateřina, Posejpal Marek, Pošvicová Věra, Švecová Marcela, Vaverová
Iveta, Vejvodová Martina, Veselý Jakub, Viduna Richard, Wirker Milan, Zbořilová Eva, Žižková Věra
Obor: 63-99-6/08, Podnikatel
Třída: 4.D
1995 - 1998
Třídní: Mgr. Blanka Plachá
Bachurová Jana, Bílek Michal, Hájková
Martina, Hojsáková Věra, Horálková
Hana, Kačer Pavel, Míčová Jana,
Neubauerová Lenka, Picková Monika,
Robovská Eva, Rozkošná Petra,
Svoboda Martin, Uhlířová Markéta,
Vejdělek Tomáš
Třída: 2.N
1996 - 1998
Třídní: Ing. Dagmar Černá
Obor: 23-96-6/00, Podnikání v oboru strojírenství
Šafránek Jan
Obor: 31-96-4/00, Podnikání v oboru textil a oděvnictví
Herelová Pavlína, Vobořilová Dagmar
Obor: 63-96-6/00, Podnikání v oboru obchod a služby
Havel Michal, Jiroudková Kateřina, Pavlíková Šárka,
Řeháčková Lucie, Srb Michal
Mgr. Bílá Ludmila, zřizovatelka školy
Mgr. Chvojka Jan, ředitel školy
Mgr. Jelínková Eva, zástupce ředitele
Barnes Adam
Ing. Césová Eva
Mgr. Čábela Karel
Ing. Černá Dagmar
Mgr. Dalecká Daniela
Mgr. Dalecký Martin
Filipová Jana
Ing. Haltuf Miroslav
Ing. Hlubocký Stanislav
Mgr. Horáková Marie
JUDr. Hrda Vojtěch
Mgr. Jeřábková Miroslava
Ing. Kochová Dana
Mgr. Plachá Blanka
Ing. Rojka Miloslav
Ing. Rytířová Naděžda
Ing. Semerádová Jana
Ing. Šancová Milena
Mgr. Šlezová Vlasta
Ing. Solíková Hana
Mgr. Tarabec Michal
Thiele Jiří
Mgr. Váchová Jindřiška
JUDr. Váňa Josef
Mgr. Venzara Vratislav
Mgr. Zíchová Ludmila
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Obor: 63-99-06/08, Podnikatel
Třída: 4.A
1995 - 1999
Třídní: Mgr. Daniela Dalecká
Beránková Petra, Češka Vít, Herčíková
Andrea, Houska Martin, Chaloupková
Andrea, Chvojková Michaela,
Jandáková Martina, Janků Marie,
Králová Ivana, Kosina Lukáš, Kurendová
Monika, Malínská Petra, Pečenková
Simona, Pechová Valerie, Pikal Lukáš,
Přibylová Klára, Siňor Michal, Srkalová
Michaela, Stupková Lenka, Šimonová
Jitka, Špácová Monika, Zíková Eva,
Zoubková Romana
Obor: 63-99-6/08, Podnikatel
Třída: 4.B
1995 - 1999
Třídní: Mgr. Miroslava Jeřábková
Červenková Dana, Honejsková
Kateřina, Jupa Jan, Kadlecová Olga,
Kopecká Markéta, Kristinová Šárka,
Machů Martin, Pivoňková Kateřina,
Procházková Lucie, Reichelt Patrick,
Schánělová Šárka, Šárovcová Zuzana,
Škarková Lucie, Švimberská Petra, Tichý
David, Vejvodová Dagmar, Veselý Jan,
Volný Roman
Obor: Podnikání v oborech...
Obor: Podnikání v oborech...
obchodu a služeb,
obchodu a služeb,
strojírenství, elektrotechniky a telekomunikací,
textilu a oděvnictví
strojírenství, elektrotechniky a telekomunikací,
textilu a oděvnictví
Třída: 2.C
1997 - 1999
Třídní: Jana Filipová
Třída: 2.D
1997 - 1999
Třídní: Jana Filipová
Anisimová Světlana, Beran Rostislav, Bílek Tomáš,
Honsová Radana, Instenčinová Petra, Koubová
Martina, Kroupa Milan, Krutská Lenka, Nováková
Andrea, Pauš Martin, Peroutová Romana, Pokorný
Čestmír, Prokůpková Eliška, Skalichý Martin,
Svobodová Lenka, Vavera Petr, Vorlíčková Eva
Czako Radek, Čadil Jan, Černá Miroslava, Dvořák
Jindřich, Erbenová Lucie, Hrabal David,
Kadeřábková Renata, Karbanová Jiřina, Kuljaček
Milan, Lehký Štěpán, Mikyska Pavel, Pavlů Alena,
Řezáč Stanislav, Skokanová Romana, Špinková
Petra, Tahalová Marcela
Třída: 3.D
1996 - 1999
Třídní: Mgr. Vratislav Venzara
Obor: 63-96-6/00, Podnikání v oboru obchodu a služeb
Boučková Lenka, Chejnová Věra, Jelínková Jana, Komárková Renata, Kubešová Václava, Přerovská Marie
Obor: 31-96-4/00, Podnikání v oboru textilu a oděvnictví
Brožová Monika, Hervertová Petra, Kupková Hana
Obor: 23-96-6/00, Podnikání v oboru strojírenství
Bernáth Petr, Balvín Petr, Dolejš Miroslav, Drobek František, Kukal Vladimír, Melich Zdeněk, Pessl Marek, Sýkora
Petr, Tlučhoř Jiří
Obor: 26-96-4/00, Podnikání v oboru elektrotechniky a telekomunikací
Filip Miroslav, Líbal Aleš
Mgr. Bílá Ludmila, zřizovatelka školy
Mgr. Chvojka Jan, ředitel školy
Mgr. Böhm Vladimír
Ing. Césová Eva
Mgr. Čábela Karel
Ing. Černá Dagmar
Mgr. Dalecká Daniela
Mgr. Dalecký Martin
Filipová Jana
Ing. Haltuf Miroslav
Ing. Hlubocký Stanislav
JUDr. Hrda Vojtěch
Mgr. Jeřábková Miroslava
Ing. Kašparová Dana
Mgr. Kadečková Veronika
Ing. Kochová Dana
Mertlíková Kateřina
Pioly Emily
Mgr. Plachá Blanka
Ing. Rytířová Naděžda
Ing. Semerádová Jana
Smith Robert
Ing. Solíková Hana
Mgr. Šlezová Vlasta
PaedDr. Tlučhořová Jana
Thiele Jiří
Mgr. Váchová Jindřiška
JUDr. Váňa Josef
Mgr. Venzara Vratislav
Mgr. Vidláková Kateřina
Mgr. Zíchová Ludmila
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Obor:
63-99-6/08, Podnikatel
4.B
2000
Třída: 3.E
1997 - 2000
Třídní: Ing. Dagmar Černá
Říhová Eva
Benešová Naďa, Fialová Jana, Klinderová Michaela, Paveláková Kateřina, Sosvor
František, Sosvorová Věra, Věříšová Pavlína, Veselka Lukáš, Vetor Miroslav,
Vidláková Světlana, Vrbová Olga
Obor: 63-96-6/00, Podnikání v oborech obchodu a služeb
Obor: 23-96-6/00, Podnikání v oboru strojírenství
Adámek Zbyněk, Březina Petr, Dobiáš Ladislav, Havlina Vítězslav, Kadlecová
Marie, Langmajer Zdeněk, Míka Jiří, Trávníček Petr, Vach Pavel
Obor: 31-96-4/00, Podnikání v oboru textilu a oděvnictví
Vondrysová Gabriela
Obor: 45-96-4/00, Podnikání v oboru zemědělství a lesního hospodářství
Šovčíková Jana, Smetanová Silvie, Škodová Klára
Třída: 3.F
1998 - 2000
Třídní: Mgr. Miroslava Jeřábková
Obor: 26-96-4/00, Podnikání v oborech
elektrotechniky a telekomunikací
Císař Jaroslav, Gargoš Luděk
Obor: 26-96-4/00, Podnikání v oboru
strojírenství
Čižinský Miloslav, Janeček Petr, Novák
Pavel, Pokorný Zdeněk, Tichý Václav,
Vinklát Luboš
Obor: 26-96-4/00,
Podnikání v oboru textilu oděvnictví
Horáčková Vlasta, Matějková Eva
Obor: 63-96-6/00, Podnikání v oborech obchodu a služeb
Dudková Jana, Fišerová Zuzana, Helclová Štěpánka, Maršálková Jarmila, Šindelářová Eva, Vinklátová Soňa
Třída: 2.N
1999 - 2000
Třídní: Mgr. Jindra Váchová
Obor:
63-96-6/00, Podnikání v oborech
obchodu a služeb
Adamová Petra, Bek Václav, Bílá Petra,
Blechová Martina, Dočkalová Martina,
Formanová Petra, Hukauf Jaromír,
Kraupnerová Lucie, Kuběnová Tereza,
Kuchařová Zuzana, Novotný Martin,
Petrová Ivana, Pilcová Kateřina,
Rácová Petra, Smejkalová Lenka,
Třešňáková Lucie, Vála Luboš, Valenta
Vladimír, Vaňková Martina, Vaňková
Petra, Vejdělková Leona, Vendl David,
Vondráková Pavla, Zatřepálková Lenka
Obor: 31-96-4/00, Podnikání v oborech textilu a oděvnictví
Karwacká Karina, Zmátlová Blanka
Obor: 26-96-4/00, Podnikání v oborech elektrotechniky
Ditrich Aleš, Havíř Josef, Kubát Petr, Kubera Jiří, Tichý Jan
Mgr. Bílá Ludmila, zřizovatelka školy
Mgr. Chvojka Jan, ředitel školy
Mgr. Böhm Vladimír
Mgr. Čábela Karel
Ing. Čermák Josef
Ing. Černá Dagmar
Mgr. Dalecká Daniela
Filipová Jana
Ing. Haltuf Miroslav
Bc. Hanzálková Martina
JUDr. Hrda Vojtěch
Mgr. Jeřábková Miroslava
Kolářová Miroslava
Ing. Kašparová Dana
Longin Radek
Mgr. Plachá Blanka
arch. Pokorný Stanislav
Ing. Pospíšil František
Ing. Rytířová Naděžda
Řehoř Martin
Ing. Semerádová Jana
Mgr. Schilk Miroslav
PhDr. Srb Vladimír
Svoboda Martin
Ing. Šancová Milena
Mgr. Štaňková Jaroslava
Thiele Jiří
JUDr. Váňa Josef
Bc. Vidláková Kateřina
Mgr. Vlková Martina
Vokál Josef
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Obor: 63-99-6/08, Podnikatel
Obor: 63-99-6/08, Podnikatel
Třída: 4.B
1997 - 2001
Třídní: Ing. Dagmar Černá
Třída: 4.B
1997 - 2001
Třídní: Ing. Dagmar Černá
Bišková Veronika, Blehová Petra, Boubín Petr,
Brzáková Lucie, Dubinová Jitka, Dvořáček Tomáš,
Hladká Blanka, Husáková Lenka, Jeneš Petr,
Jeřábková Petra, Klepišová Helena, Králová Tereza,
Kryková Vlasta, Linhart Aleš, Pertlíčková Gabriela,
Schiller David, Stříbrný Tomáš, Syrová Veronika,
Šedivý Přemysl, Vágel Patrik, Vepřeková Michaela,
Zápotocká Ella, Zícha Martin
Buňata Jan, Bundová Natalie, Dočkal Jan,
Drahokoupil Jaroslav, Drobková Miroslava, Fialka
Aleš, Frühauf Zbyněk, Janovec David, Jeneš Milan,
Jonák Milan, Kolářová Marie, Loukota Petr, Olexová
Věra, Paříková Ilona, Pavlů Jan, Radoň Michal,
Růžička Jan, Šula Petr, Valentová Barbora, Zicha
Tomáš
Obor: Podnikání v oborech…
Třída: 2.N
1999 - 2001
Třídní: Mgr. Daniela Dalecká
Ditrich Tomáš, Růžička Aleš, Suchánek
Daniel, Šandová Lucie, Šimek Prokop,
Šlezová Michaela, Třešňáková Václava,
Zápotočný Lukáš
Obor: Podnikání v oborech…
Třída: 3.D
1998 - 2001
Třídní: Mgr. Blanka Plachá
Bruna Jaroslav, Burdová Miluše,
Doležalová Stanislava, Hoffmannová
Magda, Hovorková Miroslava,
Javůrková Tereza, Kučeva Tomáš, Lustig
Petr, Melicharová Jitka, Müller Robert,
Ostrihoňová Lenka, Piskačová
Miroslava, Rytnauer Ivan, Suchánek
Pavel, Šafaříková Hana, Šátková
Jaroslava, Škorubová Iva, Třešňák
Martin, Urban Pavel, Urbánková Jolana,
Valentová Ivana, Vrabcová Blanka
Mgr. Bílá Ludmila, zřizovatelka školy
Mgr. Chvojka Jan, ředitel školy
Mgr. Böhm Vladimír
Mgr. Čábela Karel
Ing. Černá Dagmar
Mgr. Dalecká Daniela
Filipová Jana
Grauman Thomas
Ing. Haltuf Miroslav
Bc. Hanzálková Martina
Ing. Hlubocký Stanislav
Ing. Hlubocký Alexandra
JUDr. Hrda Vojtěch
Mgr. Janglová Martina
Mgr. Jeřábková Miroslava
Ing. Kašparová Dana
Kolářová Miroslava
Longin Radek
Mgr. Ing. Maňák Zdeněk, PhD.
Mgr. Máslíková Petra
Mgr. Plachá Blanka
arch. Pokorný Stanislav
Ing. Poláková Milada
Ing. Pospíšil František
Prachař Jan
Ing. Rytířová Naděžda
Řehoř Martin
Ing. Semerádová Jana
Mgr. Sklenářová Lenka
Ing. Starý Jiří
PhDr. Srb Vladimír
Mgr. Študencová Vlasta
Thiele Jiří
JUDr. Váňa Josef
Vokál Josef
Zápotočná Jana
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Obor: 63-41-M/013, Podnikatel
Třída: 4.A
1998 - 2002
Třídní: Mgr. Blanka Plachá
Balšánek Petr, Boháček Michal,
Drahokoupil Martin, Dudlová Petra,
Feher Lukáš, Hrdá Edita, Hroudová
Aneta, Chrastil Tomáš, Kuchař Petr,
Landoriová Petra, Pavlíčková Michaela,
Rjabets Liliana, Urbanová Monika, Vašků
Marek, Vavřínová Radka, Veselá Petra,
Vondráčková Jana
Třída: 2.N
2000 - 2002
Třídní: Ing. Jana Semerádová
Obor: 64-41-L/516,
Podnikání v technických povoláních
Bašus Michal, Koucký Jiří, Netolický Petr,
Pěkný Jiří, Runa Michal
Obor: 64-41-L/520,
Podnikání v oborech obchodu a služeb
Hlušičková Radka, Hrabalová Marie,
Chalupová Jaroslava, Chejnová
Monika, Ježková Monika, Kyncl Adam,
Loužilová Kamila, Matoušek Jiří, Novotný
Miloš, Pospíšil Zdeněk, Rašínová
Naděžda, Rylichová Monika, Studená
Lucie, Suchánková Martina, Štěpařová
B l a n k a , Š t ě p á n o v á Ve r o n i k a ,
Totzauerová Jana, Urbanová Lenka,
Žoudlíková Jana
Třída: 3.D
1999 - 2002
Třídní: Ing. Naděžda Rytířová
Obor: 64-41-L/520,
Podnikání v oborech obchodu a služeb
Beranová Lenka, Burešová Jaroslava, Dobiášová Dana, Heřmánková Irena, Loudová Lenka, Jarošová Zuzana,
Jelínková Hana, Jelínková Lucie, Jindrová Vendula, Kolářová Hana, Kučerová Miroslava, Kučerová Vladislava,
Loudová Lenka, Marek Martin, Matyášová Kamila, Mrázová Hana, Němcová Miloslava, Pánková Jana,
Pechmanová Martina, Raszková Lenka, Seemannová Drahuše, Síčová Kamila, Volencová Jana
Obor: 64-41-L/516,
Podnikání v oborech technická povolání
Beneš Petr, Dymák Josef, Honzíček Luboš, Chaloupka Jiří, Chapčák Marian, Králíková Jitka, Malina Martin,
Satorie Tomáš, Šedová Olga
Mgr. Bílá Ludmila, zřizovatelka školy
Mgr. Chvojka Jan, ředitel školy
Bek Petr
Mgr. Böhm Vladimír
Mgr. Čábela Karel
Mgr. Černá Dagmar
Mgr. Dalecká Daniela
Mgr. Dubnický Michal
Ing. Haltuf Miroslav
JUDr. Hrda Vojtěch
Mgr. Jeřábková Miroslava
Mgr. Janglová Martina
Ing. Kašparová Dana
Mgr. Ing. Maňák Zdeněk, PhD.
Mgr. Mauermanová Edita
Mgr. Plachá Blanka
arch. Pokorný Stanislav
Ing. Poláková Milada
Ing. Pospíšil František
Prachař Jan
Ing. Rytířová Naděžda
Řehoř Martin
Ing. Scholzová Jana
Mgr. Sklenářová Lenka
PhDr. Srb Vladimír
Ing. Šancová Milena
Mgr. Študencová Vlasta
Thiele Jiří
Mgr. Veselá Petra
JUDr. Váňa Josef
Uhlíková Iva
Vokál Josef
Vršovská Jana
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Obor: 34-42-M/001,
Obalová technika, počítačová grafika
Obor: 63-41-M/013,
Ekonomika a podnikání
Třída: 4.A
1999 - 2003
Třídní: Mgr. Miroslava Jeřábková
Třída: 4.B
1999 - 2003
Třídní: Mgr. Miroslava Jeřábková
Burešová Lucie, Dytrychová Silvie, Hurt Pavel, Konopková
Veronika, Korčák Petr, Nikodýmová Jana, Semerádová
Klára, Syřínková Lucie, Stříbrný Ondřej, Vágner Martin
Bělohradský Pavel, Krivosudská Kateřina, Mocová
Michaela, Mulačová Věra, Musil Luboš, Pokorný
Aleš, Pospíšilová Martina, Ružička Michal,
Šimáčková Barbora
Třída: 2.N
2001 - 2003
Třídní: Ing. Dagmar Černá
Obor: 64-41-L/520,
Podnikání v oboru obchodu a služeb
Bolková Romana, Doležalová Jana,
Hochman Jan, Hubalová Kateřina,
Jelínková Martina, Kahoun Lukáš,
Ledvinová Pavlína, Novotný Radek,
Šedivá Jana, Šťastný Petr, Vlachová
Pavla, Zahradníková Alena, Žoha Martin
Obor: 64-41-L/516,
Podnikání v oboru technických
povoláních
Burian Miroslav, Lajgner Petr, Průcha
Lukáš, Roub Milan, Spáčil David,
Vaněček Miroslav
Třída: 3.D
Třídní: Mgr. Martina Janglová
2000 - 2003
Obor: 64-41-L/516, Podnikání v oboru technických povolání
Havlín Petr, Kadlec Lubomír, Krejča Milan, Mrázek Vlastislav, Šmejkal Jiří
Obor: 64-41-L/520, Podnikání v oboru obchodu a služeb
Dymáková Gabriela, Chalupníková Marie, Janečková Marie, Janečková Zdenka, Kubíčková Hana,
Luňáková Martina, Novotná Monika, Petrdlíková Renata, Pipek Petr, Pokorná Dagmar, Řeháček Tomáš,
Somrová Jana, Stepak Anton, Stepaková Radka, Tyllová Alena, Vašků Zdeňka, Verebová Eva, Vorlíčková
Svatoslava
Mgr. Bílá Ludmila, zřizovatelka školy
Mgr. Chvojka Jan, ředitel školy
Bek Petr
Mgr. Böhm Vladimír
Mgr. Čábela Karel
Mgr. Černá Dagmar
Mgr. Dalecká Daniela
Mgr. Dubnický Michal
Ing. Haltuf Miroslav
JUDr. Hrda Vojtěch
Mgr. Jeřábková Miroslava
Mgr. Janglová Martina
Ing. Kašparová Dana
Mgr. Ing. Maňák Zdeněk, PhD.
Mgr. Mauermanová Edita
Mgr. Plachá Blanka
arch. Pokorný Stanislav
Ing. Pospíšil František
Prachař Jan
Ing. Přibylová Hana
Mgr. Alena Remešová
Ing. Rytířová Naděžda
Řehoř Martin
Mgr. Sklenářová Lenka
PhDr. Srb Vladimír
Svobodová Eva
Ing. Šancová Milena
Mgr. Študencová Vlasta
Thiele Jiří
Mgr. Veselá Petra
JUDr. Váňa Josef
Uhlíková Iva
Mgr. Válková Irena
Mgr. Veselský Petr
MUDr. Vlková Ludmila
Vokál Josef
Vršovská Jana
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Obor: 34-42-M/001,
Obalová technika, počítačová
grafika
Třída: 4.A
2000 - 2004
Třídní: Ing. Dana Kašparová
Doseděl Jan, Filinger Jan, Haluška
Michal, Helebrantová Veronika,
Hrdličková Lenka, Chámová Iva,
Janouchová Tereza, Kalinová Lucie,
Kejha Jakub, Krčmářová Darina,
Landová Pavla, Loukotová Lenka,
Musilová Tereza, Nováková Radka,
Novotná Adéla, Pertlíčková Jana,
Podlahová Michaela, Tučímová Tereza,
Tučková Jana, Tupá Anna, Tylk Pavel,
Tyllerová Eva
Obor:
63-41-M/013,
Ekonomika a podnikání
Třída: 4.B
2000 - 2004
Třídní: Mgr. Daniela Dalecká
Čepek Jan, Filip Jiří, Hošťálková Simona,
Humlová Michela, Izajová Kateřina,
Kouřilová Lucie, Kroutil Jaroslav,
Kuncová Pavla, Mikšovská Dita,
Miškovský Lukáš, Pechová Anna,
Pleschinger Ivo, Procházková Andrea,
Rohlíček Tomáš, Stará Klára, Stelzerová
Lenka, Suchánek Jaroslav, Svobodová
Petra, Šímová Markéta, Špičáková
Radka, Vacek Martin, Znamínková Klára
Třída: 2.N
2002 - 2004
Třídní: Ing. Naděžda Rytířová
Obor: 6441L/520,
Podnikání v oboru obchodu a služeb
Bohatová Andrea, Grajciarová Petra,
Homola Miroslav, Kolaříková Anna,
Mokrá Dana, Němec Michal, Pechová
Marie, Petržilková Andrea, Vinšová
Milada, Vojtíšková Pavla, Zajíc Tomáš,
Zelenková Adéla
Obor: 6441L/516,
Podnikání v oboru technických
povoláních
Andrlíková Hana, Dousek Ladislav,
Hofman Ivan, Jirát Tomáš, Netík Václav,
Paulus Petr, Sedlák Radek, Vítková Alena
Třída: 3.D
2001 - 2004
Třídní: Mgr. Miroslava Jeřábková
Obor: 64-41-L/520,
Podnikání v oborech obchodu a služeb
Bednářová Helena, Bohunková
Hedvika, Černíková Michaela,
Janáková Jana, Jungwirthová Šárka,
Kaplanová Zdenka, Kratochvílová
Hana, Kulíková Libuše, Kvíz Tomáš,
Maruška Petr, Mikynová Martina,
Mrkosová Petra, Nováková Monika,
Petránek Pavel, Petrášová Martina,
Polívka Karel, Remler Jiří, Sekyrková
Pavla, Slavíková Simona, Sýkorová
Lenka, Štifterová Ivana, Toráková Lucie,
Trnková Dagmar, Trousilová Drahomíra,
Turay František, Vaňkovská Libuše, Váňová Pavla, Vargová Viera, Vistrová Jana, Vokálová Monika, Vomočilová
Lucie, Vránová Martina, Zatloukalová Zuzana
Obor: 64-41-L/516, Podnikání v oborech technických povoláních
Drahota Petr, Jarolím Martin, Šedivý Ondřej, Uhlíř Tomáš, Vágner Petr, Vinduška Ladislav
Mgr. Bílá Ludmila, zřizovatelka školy
Mgr. Chvojka Jan, ředitel školy
Bek Petr
Mgr. Böhm Vladimír
Mgr. Čábela Karel
Ing. Černá Dagmar
Mgr. Dalecká Daniela
Mgr. Dubnický Michal
Formánek Dominik
Ing. Haltuf Miroslav
Horáková Libuše
JUDr. Hrda Vojtěch
Mgr. Janglová Martina
Mgr. Jeřábková Miroslava
RNDr. Jílek Vladimír
Ing. Kašparová Dana
Mgr. Ing. Maňák Zdeněk, PhD.
RNDr. Maňáková Radka
Mgr. Pecinovský Jaromír
Mgr. Plachá Blanka
Mgr. Plachý Roman
arch. Pokorný Stanislav
Polívka Karel
Ing. Pospíšil František
Prachař Jan
Ing. Rytířová Naďa
Řehoř Martin
Mgr. Sklenářová Lenka
Mgr. Študencová Vlasta
Bc. Švarcová Zuzana
Thiele Jiří
Mgr. Uhlíková Iva
Mgr. Válková Irena
JUDr. Váňa Josef
PhDr. Veselá Petra
Mgr. Veselský Petr
MUDr. Vlková Ludmila
Vokál Josef
Bc. Zubíková Klára
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Obor: 34-42-M/001,
Obalová technika, počítačová
grafika
Třída: 4. A
2001 - 2005
Třídní: Mgr. Ing. Zdeněk Maňák, PhD.
Ditrichová Ivana, Hecl Filip, Hrmová
Eliška, Chmelík Jan, Chrastil Pavel,
Jirkovská Tereza, Kindlová Oldřiška,
Malimánková Vladimíra, Musilová
Gabriela, Nápravník Petr, Nasadil Lukáš,
Novotný Lukáš, Novotný Ondřej,
Pešoutová Kateřina, Veselá Jitka,
Žahourková Eva
Obor: 6341M/013,
Ekonomika a podnikání
Třída: 4. B
2001 - 2005
Třídní: Mgr. Blanka Plachá
Bilinová Barbora, Bílková Veronika,
Dalecký Robin, Drbohlavová Kristýna,
Hála Zdeněk, Hůlková Veronika, Jirovský
Michal, Křížová Radka, Kubíčková
Veronika, Lázníčková Eva, Malina Miloš,
Popelka Josef, Tesárková Šárka,
Vlachová Hana, Vlachovský Josef, Zajíc
Jan
Třída: 2.N
2003 - 2005
Třídní: Mgr. Miroslava Jeřábková
Obor: 64-41-L/520,
Podnikání v oborech obchodu a služeb
Baráthová Jiřina, Brodská Petra, Buřil
Lukáš, Křenková Zuzana, Líbal Tomáš,
Plotová Markéta, Pokorná Petra,
Přibylová Tereza, Strouhalová Monika,
Železná Lenka
Obor: 64-41-L/516,
Podnikání v technických povoláních
Burešová Ivana, Hladová Andrea,
Krtičková Iveta, Němec Petr, Pavlíček
Vít, Tlustý Tomáš, Tovara Radek
Třída: 3.D
2002 - 2005
Třídní: Mgr. Naděžda Rytířová
Obor: 64-41-L/520,
Podnikání v oboru obchodu a služeb
Bělohlávek Jiří, Brožová Andrea,
Břichnáčová Ilona, Čepičková Pavlína,
Dobiášová Petra, Hanušová Miroslava,
Hellmanová Marcela, Kalendová Věra,
Krásná Jitka, Kronus Miroslav, Malichová
Irena, Němcová Markéta, Paroulková Jana,
Perlíková Lenka, Pokorná Monika,
Rosenbergová Alena, Štěrbová Denisa,
Štípková Andrea, Teplá Jana, Vaňková
Helena, Zemanová Gabriela
Třída: 3.E
2002 - 2005
Třídní: Mgr. Naděžda Rytířová
Obor: 64-41-L/520, Podnikání v oboru
obchodu a služeb
Horáčková Monika, Janebová Irena,
Málková Jana, Pelikán Josef, Smeták
Jakub, Svoboda Daniel, Šmejkalová
Vladislava, Stříteská Jana, Váňová
Anna, Vlková Alena, Vondráčková Jitka,
Vosecká Ladislava
Obor: 64-41-L/516, Podnikání v oboru
technických povolání
Břečka Zdeněk, Herčík Petr, Pavel Petr,
Pospíšil Tomáš, Reichelt Thomas,
Tauchman Martin, Urban Vlastimil
Mgr. Bílá Ludmila, zřizovatelka školy
Mgr. Chvojka Jan, ředitel školy
Bek Petr
Mgr. Böhm Vladimír
Mgr. Čábela Karel
Ing. Černá Dagmar
Mgr. Dalecká Daniela
Mgr. Filipová Hana
Formánek Dominik
Horáková Libuše
JUDr. Hrda Vojtěch
Mgr. Janglová Martina
Mgr. Jeřábková Miroslava
RSDr. Jouza Ladislav
Ing. Kašparová Dana
Mgr. Klusoň Petr
Kryková Vlasta
Mgr. Ing. Maňák Zdeněk, PhD.
PhDr. Palkosková Olga
Mgr. Pecinovský Jaromír
Ing. Iveta Pelikánová, PhD.
Mgr. Plachá Blanka
arch. Pokorný Stanislav
Polívka Karel
Ing. Pospíšil František
Mgr. Pospíšilová Jana
Prachař Jan
Ing. Rytířová Naděžda
Řehoř Martin
Mgr. Sklenářová Lenka
PhDr. Srb Vladimír
Mgr. Študencová Vlasta
Thiele Jiří
Ing. Tomanová Libuše
Mgr. Uhlíková Iva
Mgr. Válková Irena
JUDr. Váňa Josef
MUDr. Vlková Ludmila
Vokál Josef
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Obor: 34-42-M/001,
Obalová technika, počítačová
grafika
Třída: 4.A
2002 - 2006
Třídní: Mgr. Daniela Dalecká
Blažková Michaela, Hatáková
Jaroslava, Hluchá Jarmila, Horáková
Lenka, Chválová Šárka, Jedlička Filip,
Jína Radek, Jirkovský Lukáš, Klasnová
Kateřina, Kociánová Tereza, Kryka
Tomáš, Lebl Ondřej, Mádlová Marie,
Mareš Adam, Mrázková Marie,
Němčíková Lenka, Pokorná Olga,
Sahánková Gabriela, Šimová Milada,
Šinkorová Gabriela, Šolarová Michaela,
Vitkovski Alexandre, Zelená Lucie
Obor: 63-41-M/013,
Ekonomika a podnikání
Třída: 4.B
2002 - 2006
Třídní: Ing. Dagmar Černá
Bárta Marek, Dušková Karolína,
Gruzovský Josef, Hančová Andrea,
Choutková Tereza, Kárníková Lucie,
Kirchnerová Andrea, Klepišová Ivana,
Kučerová Tereza, Kudrnová Lucie,
Lengyelová Lucie, Lupečková Michala,
Macháček Petr, Mannelová Linda,
Martínková Marie, Podolák Aleš, Pospíšil
Jan, Pošíková Kateřina, Říha Petr,
Semerádová Jitka, Šebek Jaroslav,
Špinková Monika, Tvrdík Tomáš, Tylk Jiří,
Uhlík Roman, Urban Martin, Urbanovský
Martin, Vokál Martin
Třída: 3.E
2003 - 2006
Třídní: Mgr. Ing. Zdeněk Maňák, PhD.
Třída: 3.D
2003 - 2006
Třídní: Mgr. Ing. Zdeněk Maňák, PhD.
Obor: 6441L/521,
Podnikání v oborech obchodu a služeb
Obor: 6441L/521,
Podnikání v oborech obchodu a služby
Bezděková Jitka, Beňová Zuzana, Boháčová
Radka, Brhlík František, Bydžovská Michaela,
Čábelková Hana, Horák Václav, Hošta Milan,
Hudcová Kateřina, Klíma Jaroslav, Klubíčko Petr,
Kreinerová Zuzana, Kocmanová Hana,
Martinková Romana, Mlynářová Lenka,
Němečková Petra, Novotný Svatopluk, Plašilová
Jana, Roháčová Radka, Röhrlová Jana,
Růžičková Zdeňka, Rybárik Jan, Stoupová Jana,
Šulcová Šárka, Toupalová Miroslava
Adámková Dagmar, Jiroutová Lenka, Martinková
Hana, Sixta Ondřej, Svobodová Dana, Tuček Petr,
Valuchová Monika
Obor: 6441L/515,
Podnikání v oborech technická povolání
Čevela David, Douda Josef, Holub Petr, Jelínek Jiří,
Jiroudek Radoš, Louda Petr, Ouřecký Petr,
Totušková Vladimíra
Třída: 2.N
2004 - 2006
Třídní: Ing. Naděžda Rytířová
Obor: 64-41-L/516, Podnikání
v oborech technických povolání
Benešová Kateřina Indra Daniel, Krch Jan,
Malý Lubor, Míšek Jakub, Nováková Kristýna,
Polesná Markéta, Štych Martin, Žaloudek
Milan
Obor: 64-41-L/520, Podnikání
v oborech obchodu a služeb
Brůžová Ilona, Deverová Ivana, Halbrštátová
Anna, Honcová Iveta, Janečková Markéta,
Poláková Jitka, Popek David, Sedláková
Andrea
Mgr. Bílá Ludmila, zřizovatelka školy
Mgr. Chvojka Jan, ředitel školy
Bek Petr
Mgr. Böhm Vladimír
Mgr. Čábela Karel
Mgr. Čábelová Hana
Ing. Černá Dagmar
Mgr. Dalecká Daniela
Fanta Zdislav
Mgr. Filipová Hana
Hlaváčková Jana
Mgr. Horáčková Soňa
Hořejšová Miroslava
JUDr. Hrda Vojtěch
Hrušková Irena
Mgr. Janglová Martina
Mgr. Jeřábková Miroslava
RSDr. Jouza Ladislav
Ing. Kašparová Dana
Mgr. Klusoň Petr
Králová Tereza
Kvěchová Markéta
Mgr. Lubinová Iva
Mgr. Ing. Maňák Zdeněk, PhD.
Mgr. Mikšovská Jana
Nováková Radka
PhDr. Palkosková Olga
Ing. Iveta Pelikánová, PhD.
Mgr. Plachá Blanka
arch. Pokorný Stanislav
Ing. Pospíšil František
Mgr. Pospíšilová Eva
Mgr. Pospíšilová Jana
Prachař Jan
Ing. Rojka Milan
Ing. Rytířová Naděžda
Mgr. Sklenářová Lenka
Mgr. Študencová Vlasta
Thiele Jiří
JUDr. Váňa Josef
Vokál Josef
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Obor:
34-42-M/001,
Obalová technika, počítačová
grafika
Třída: 4.A
2003 - 2007
Třídní: Mgr. Lenka Sklenářová
Brunclík Daniel, Horák Jiří, Chumová
Marcela, Jeřábek Tomáš, Jonáková
Karolína, Káninská Štěpánka,
Kratochvíla Jan, Kvěchová Markéta,
Loudová Kristýna, Modráčková
Kateřina, Nováková Michaela,
Nožičková Tereza, Schönbeková Alice,
Stránská Iva, Švecová Tereza, Truksová
Ve r o n i k a , V r á n o v á P a v l í n a ,
Zimmermann Adam
Obor: 63-41-M/013,
Ekonomika a podnikání
Třída: 4. B
2003 - 2007
Třídní: Mgr. Martina Janglová
Bašusová Petra, Brtková Markéta,
Drábková Lucie, Dvořák Vítězslav,
Frecer Jaroslav, Hamr ník Pavel,
Hudcová Klára, Chadrabová Pavlína,
Kaftanová Iva, Kapičková Markéta,
Kárníková Lucie, Kecová Renáta,
Kořínek Josef, Kovářová Lucie, Růžička
Ondřej, Semecká Ivana, Slabý Michal,
Sukdolák Petr, Šedivá Petra, Švecová
Nikola, Trumpusová Jana, Žoudlíková
Jitka
Třída : 2.N
2005 - 2007
Třídní : Miroslava Hořejšová
Obor : 6341L/524, Podnikání
Buňatová Petra, Doležal Ondřej,
Čížková Martina, Dvořák Jakub,
Havelková Hana, Jiroušková Jana,
Lesinová Kristýna, Marková Aneta,
Maturová Aneta, Mikuláš Aleš, Rohla
Stanislav, Svobodová Pavlína,
Vojtěchová Zuzana
Třída: 3.D
2004 - 2007
Obor: 64-41-L/516, Podnikání v technických povoláních,
Třídní: Mgr. Miroslava Jeřábková
64-41-L/520, Podnikání v oboru obchodu a služeb
Bálek Jan, Bejdová Michaela, Beran Jan, Brož Martin, Buncová Ivana, Buřičová Kateřina, Dufek František,
Hanesová Jitka, Hlaváčková Ivana, Hrabánek Filip, Hruboň Filip, Jansová Marcela, Jírovec Martin, Jobbágyová
Martina, Jursíková Martina, Kameníková Lenka, Klokočník Michal, Kozáková Ivana, Kozdera Vladimír, Král
Rostislav, Králová Renata, Málek Michal, Malinová Hana, Maxiánová Lucie, Mejstřík Jan, Míšková Martina,
Moravcová Jana, Neudörfl František, Novotný Jaromír, Pivoňková Eva, Podeszwová Eva, Podhajská Radka,
Rudlová Jana, Sýkorová Kristýna, Teplý David, Trojanová Renáta, Tvrdá Edita, Vinšová Renáta, Vohlídková Petra,
Zadina Robert

Podobné dokumenty