Příloha č.2 - Zpráva ZŠ + Fin.kontroly + SZÚ

Komentáře

Transkript

Příloha č.2 - Zpráva ZŠ + Fin.kontroly + SZÚ
Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková
organizace
Hlavnice I09,747 52, tel. č.553 668 09l,
ICO : 750 26 9.15
em:ril: [email protected]
Obec Fllavnice
starosta obce
Hlavnice 103
747 52
čj. : 1612016
Zpráva o hospodářskéE vÝsled.ku
V roce 2Ot5 vznlkl hospodářský výsledek ve výši 15 193,45
We
. Žaaame o jeho převedení
do rezervního londu.
S pozdravem
V Hlavnici 10.2.2016
-,, u. i u i=,*'.t
rJ
l
souhlas:
,/ť//rr--r,
,lr/.Ú*u:/ú,ai
CE
ltLÁ,/ř\jlCE 747 5?
aČ: a*r:3559íJ
tl
Mgr. Hana Slaninová
ředitelka školy
základní škola a íylaiťťskáškOía
Hlavnice. okres 0pava,
příspěvkorrá crrEanizace
lCO: /50 2{5 g45
HLAVNICE 1a9,747 52
1
Zpráva
k vysledkům finančních kontrol a účinnostivnitřního kontrolního systému orgánŮ
veřejné sprálry za rok 2015.
souhmné zhodnocení
v}sledku finančníchkontrol zajišťovanýchobci Hlavnici v oblasti vlastního hospodaření,
včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnostivnitřního kontrolního systému.
l.Vnitřní kontrolní systém je založenna:
- kontrole plnění zakonných opatření,
- kontrole plnění rozpočtu obce a rozpočtových opatření, ,
- vypracování a kontrole plnění vnitřních organizačníchsrriěrnic pro všechny úseky činnosti.
2. Řídícíkontrolu provádí po věcné, formální a f,rnančnístránce. v souladu s dlouhodobými
zéměry obce a usneseními zastupitelstva obce statosta, jako příkazce operací. Kontrolu
finančníchoperací jako správce rozpočtu a hlavní účetníprovádí účetníobce. Rídícíkontrola
je prováděná před zahájením hospodařské operace, v jejím pruběhu a po jejím ukončení.
Hospodářské operace se provádějí na zékladě objednávek, smluv a rozhodnutí starosty nebo
zastupitelstva obce a jsou doloženy doklady podle zákona o účetnictví,takže nedochází
k problémům při jejich zauětovétru. Není porušována rozpočtová kázeň,
3. Vzhledem k velikosti obce není qtvořeno pracoviště interního auditu, je nabrazeno jinými
opatřeními, které provádí starosta obce.
4.
V obci
se
neprovádí žádnéhospodářské operace v rámci mezinárodních smluv.
5. Při řídícíkontrole ani při provádění kontrol nahrazujícíchinterní audit nebyly zjištěny
žádnénedostatky, které by nepříznivě ovlivnily čirrrrost a hospodaření obce.
e
. Žaanazjištění nebyla předána k dalšímuřizenípodle zvláštních předpisů.
7. Vroce 20i5 byly provedeny na základé pověření starosty obce finančníkontroly
poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce u
- ZS a MŠHlavnice, příspěvková organizace, Hlavnice
- Tělov.ýchovná jednota Družba Hlavnice '
-
SDH
109
770.000,-Kč
80.00O,-Kč
35.000,-Kč
Hlavnice
Finančníkontroly se týkaly celkového objemu ťrnančníchpříspěvků ve
výši
885.000,-Kč
přijímaly daišíopatření ke
zkvalitnění Ťizení provozní a ťrnančníčinnosti, zabezpečení účinnostivnitřního kontrolního
systému a pruběžného sledování řešených problémů a zvIádétltí negativních ievů.
8. Na zrákladě provedených kontrol nebylo nutné, aby orgány obce
V Hlavnici dne
Zpracovala:
20.
1.2016
/,
M.Králová /J^
Ýr
/
/
'
u'ťJa{
;-Jj,.
/
t á/,/t7
Bc.ATešSalibor
starosta obce
._
Hi,^,), "fi",i'Cť
,,i",ii':!
Jo,z :z
,. _i]_|{:]j19{t
"
\
I
-'J
[:r"
i,}
t"il A
!AVí.Jl(- t["74,?
l
5,q
g6
5t
P íloha č. 4 k vyhlášce č. 41612004 Sb.
orgán ve e.irré správy
Tabulka
írdaj o vysledcích ve
a o stavu
ejnosprávních kontrol zajišt'ovarrych orgánem ve ejné správy
vybran ch ukazatel pro ričely lrodnocení systénru těchto kontrol v roce LO4Í
Sestavu_jí
l.
v prvtlíIrr sloupci:
a) sllrávce kapitoly státnílro rozpočtrt,
b) jiná orgarrizačrrísložka státu,
c)
d)
e)
státní fond,
kraj, Irlavrrí Iněsto Pralra, olrec a rněstsliá část lrlavního něsta Pralry,
zemtlí finančníorgán,
kter; jako kontrolní orgánl) zajišt'uje ve ejnosprávní korrtrolu v pťrsobnosti podle zákona nebo zv|áštrrího právrrílro p edpisu,2)
2.
v drultérrr slottpci:
a)
b)
c)
správce kapitoly státnílro rozpočtu za sebe a za všechny korrtrolrrí orgáriy ve své pťtsobnosti,
kraj za sebe a za obce ve svém ítzenrnínlobvodu a hlavní město Pralra za sebe a za městské části hlavnílro města Pral-ry,
Mirristerstvo financí za zentní finarrčníorgárry
z
ve loupci ,,ukazatel" se uvádl jednotflě podle tavu k 3l. 12. lrodooc nébo íoku zj ištěni ve ej nosprávních kontrol ukončeo ch ve smyslu 15 zákona
a pravomocn Cl] rozhodnuli v íz ni o odnětí doiace nebo návralné finanční\. pomoci podle ákoDa č, 7111967 sb,, o správnínr ízení(správni Řid),
ve zněnl 7ákona č- 2912000 sb.lj
Údaj e
Podl 2 písnt. c) ákona rozlrnl: ,,kontrolním ofg,ánem orgán v Řjné správy, kt ď je podle tohoto ákona
ro4očfu v 8 ákona, ílzfnmim samo právn mcelk mv 9 zákona a krqiitéžv l0zikona,
))Nap
l)
iklad
l
14
nebo zvláštnlho právnlho
ákona č.218/2000 Sb.. o íozpo&ov ch píavidl cb&ozlněněněkter ch souvi jicich zákonf, (rozpďtová pravidla).
p
dpisu opávněn finančni
U<lajc za
SouItrrlnó
org:in
za r,šechrry
kontrolrrí
Po.
Ukazatel
uvedeIr
cls.
v bodu
l.
dajc
lrontrolní
orgány
prxllc
llrrtlrr 2.
l
2
l
,1,1
orgánu na místě (v tis. Kč)
2
_l
4
( l
6
7
3)
lYq,a
l odst. 4
pl,rěr,)r"', r,," .jňYitr piijnrri tl vybraného vzorku operací
osob ne lnístě p ezkortnral (v tis, Kč)
ponrěru objemu plrrěnyclr ve ejn;ich p íjrnťrrr vybranélro vzorku operací, které kontrolní orgán v Prově ovanénr období
p.""",t,rí ryJá6
",rí
osob
na nlistě p ezkournal ve vztaltu k celkovému objenru ve ejrr clr p íjm plněn clr korrtrolovan rni osobanri v obdolrí
u kontrolovattych
orově ovanétn ve einosnrávnirni kontrolami korrtrolního orgánu na místě ( ádek2: áclek l x l00)
"bJ*,
u kontrolovanyclr
celkov
objerrr ve ejn
clr
v; daj
5) uskutečněnlich kont1,olovanl
nri osobarrri
v období plově ovanérn ve ejnosprávnínri kontrolarrri
korrtrolního orgátru na nrístě (v tis. Kč)
5
,
zákona), které kontrolrrí orgán v ProVě ovanérn období
8!l+ D
@lróňvitajťruvybranéltovzorkuoperací(l1odst.4zákorra),kterékontrolrríorgárrvprověovarrénrobdobí
u kotrtrolovan clr osob na nTístě p-ezkournal (v tis. Kč)
p"ocrrt,,i uyjátl éníporněru objetrru uskutečněrrlíchve ejn ch v daj tr vybranélro vzorku operacÍ, které l<ontrolní orgárr v Prově ovanérrr
období u kontrolovan clr osolr na tlrístě p ezkor,rmal ve vztalru k celkovénlu objemu ve ejn;'clr v dajri uskuteČrrěrr clr korrtrolovan nli
'
osobatni v období prově ovanénr ve einrrsprávrrínri korrtrolami kontrolního orgánu na nrístě (radpk S : ádek 4 x
l00)
@lnihoorgárruoodrrětídotacelrebonávratnéfirrarrční1iponrocipodlezjištěníoneírplrrosti
nebo nepravdivosti rclajťr, na záklaclě kter clr bylo vydáno rozhodntltí o poskytntrtí této dotace nebo návratné finanČnív; Pomoci
( l5 odst. l llísnr. b) zákona č.2l812000 Sb.)6)
15 Zákona č. 2182000
sb., o ro"!oč!ov ch Pravidt$h
a
o Zněně někte! ch sotlvis jícich zákon (rozpďtová prdvidla).
z izené
bo ně tlké č;sti hlavniho mě ta Prshy . jiné právnicié osoby lízenék plněni kol ve .jné spróvy zvl]áŇtnim právnlm p edpism6) n bo právnické osoby
j
na základě zv|áštniho právnlho p edpisu, krerá hospoda i s ve éjn mi prost edky státu nebo právnické osoby ( 2 plsm. h) ákoM) v jimlrcu zahraničnich prost dk
ch
jsou
sb.,
o
fozpďrov
č.
2502000
uv denó v 7 a 8 ákona
u írzernoioh samoaprávn chc tk se ji,ni rozumi pln!* roalortove iilniy v amci rlzemnich rozpďŇ, kt é
práv'dl ch zemtlíolt íozpočt,
í' v"r.jn .i
p,i tčely sestavení léto p ilohy íozumi v daje rynalož né ze slátniho rozpočtu, z rozpočt,] zenmích samospnnjn chc lk ,zjin ch peněžních fond'l
wa"ji
".
státu, íiz mniho samosprávného c tkunebojin oh píávnick cho obuv d n chv2pi n. e)zákonssv jimkou zahraničních pmstt dk .
;
i
objenr finarlčrlích prost edk v ukončerr;íchízeníclrkorrtrolrrílro orgátru o o<lrrčtídotace rretro návratrlé firrančnív potrloci poclte zjištěrrí
cl ne rpln<lsti nebo nepravdivosti ťrdaj , rra záklaclě kter clr bylo vydárro rozlrodnutí o poskylrruti této dotace nebo návratné íinarrční
v ponloci ( l 5 odst. l písnr. b) zákona č. 2 l 8/2000 Sb.) (v tis. I(č)6)
9 celkov objem ve ejn clr v daj uskutečněn clr kontrolovan mi osobami vránlci poskytlluté ve ejrré finarrčrrí po<lpory?) svl jinrkou
p íspěvku na provoz p ispěvkov clr organizací v období prově ovaném ve ejnosprávnínri korttrolanli rizemnílro firrančnílroorgánu na místě
(v tis. Kč)
l0 poskytovateleIn nebo jinl nr k torrru p íslušn;inr kontrolnírll orgánenr8) p ezkourrran objenr ve ejttliclr v <lajri u vybranélro vzorku operací
( l l otlst. 4 zákona) uskutečněrryiclr korltrolovanl nri osobanli v ránrci ve ejné finanční1rodpory, kterou jirn poskytovatel (-é)
v prově ovanént období poskytl (-i) s vljirnkou p íspěvku na provoz p íspěvkovlich organizací, (v tis. Kč)
8
ll
12
l3
l4
l5
l6
I7
l8
rr vybranélro vzorku operací uskutečněrll,ch kotltrolovan rni osobarni v rálnci ve,ejrró firlančtrípodpory, kterclu jirrr poskytovatel (-é)
v prově ovaném období poskytl (-i) s v jinrkou p ispěvku na provoz p ispěvkov ch organizací ve vztahu k ceIkovérnu objerrru ve,ejn ch
vl dajri uskutečněn ch korltrolovanl,rni osobami v rárnci poskytrruté ve ejné firrarrčnípodpory s qijinrkou p íspěvku na provoz
p'ispěvkovych orgatrizací v olrdobí prově ovaném ve ejnosprávnírni korrtrolanri írzelnrrilro finarrčnílroorgánu Da rnístě
( ádek 9 : ádek lO x l00)
počet p ípadri porušenírozpočtovékázně, za které ťrzemni samosprávny celek uložil osobě, která se tolroto porušeni kázně doptrstila,
odvod do svólro rozpočtu v hodnocenénr roce ( 22zákolač.250/2000 Sb.)
počet po ádkov, clr pokut uložerr ch podle {i 19 zákona č.552ll99l Sb, (korrtrolní ád)
qíšepo áclkov,_fclr pokut Lrložen;ich podlo l9 zákona č.552/l99lr Sb. (v tis. Kč)
počet pokut uloženl ch za Irra ení ve ejnosprávrrí korrtroly vykonávané na ntístě ve sInyslu l7 zákona o fiIlančníkorrtrole
vyše pokut uloželr clr za ttla eItí ve ejnosprávlrí korrtroly vykonávané na ttlístě ve sttlyslrr l7 zákona <l íjnančrríkontrole celkerrt
(v tis. Kč)
počet pokut uloženlich za nep iieti nebo neplnění p iiatricll opat elrí k nápravě ve snryslu 20 zákona o finančni korrtrole
vl še pokut uloženliclr za nep iietí nebo neplněrrí p iiat ch opat errí k rrápravě ve smyslu 20 zák<lrra o finančníkontrole (v tis. Kč)
Vyhotovil:
L1.
ra.4l*rr/
Datum:
ÓeÉlL,'
la.l. zolg
Cili'I
l.-il
AVi'"l'CI
5i
1.1l-^Vhll(l{i 747
íC; 006.}.5_.i1}(l
Schválil: 3< a. ,f 4t-/5be_
Jrvar>l r-n
Datum: ,ťo.1 zo71,
íť,/r"--
'
Ó)s siavuji kootrolui oígá,ny, kte í jsou poskytov&teli dotacl nebo návrali ch fiMDčDich v pomoci
z.e stáluiho rozpočtu,
7)
ejnou finančnípodporou s pro čely s stav ní této p ilohy rcami dota e, p i pěvky, návratné fuančni v poinoci a dalšíprost qlky po kytnuié ze státního rozpďtu,
8)Jin
mktomupílušn m koniíotnim or&án m se rozumlofgán vď jné spávy, kreď je podle tohoto Zákolla nebo zvlášt iho píávního pŘdpi u oprávDěn finanční
2 plsm. c) ákona), nap lklad uz fiUlI íinančnl orgár podle 7 odst 2 zá*ona.
koltrolu u kontrolované o oby vyko!,ávát
v
(
I
v>
d
t
F)
p
!,
.
Přehled
l.
o lonhoIních zjištěních pfudáných
přehled
oo
O
(}J
k dllšímu řízenl podle zvláš(ních pávních předpisú
o zjištěnlch vnitřníbo kontíolního §ystému orgánu v.řejnó spráW na jejichž základě
policejním or8ánům §kur€čnosti nasvěnčujlcí tomu, že bylspóchán tréstnýčin:
teoto oígán oznámil
clrankteristika
adresa ťr arlu
po,
čis,
datttm oznfunenl slátnllnu zástupci
ncbo policejním org6nťtrn
státnlho
záslupce
nebo policejnlho
sláhlíD á§ttlpci
dr]sledku včetnč
stručná charakteristika události (iednánl) vo vztohu ke skutkové podstatě
' konkrótního zjištěnl nasvědčujlcímu
spáchánl trestného činu
hodnotového
vyjád ení pro orgán
ve ejné správy(odhatl
pokud tak lze učinit)
orgárru
nebo
datUnr
čj.
p edfutí
p edané
,infonnace
podle
MF
22 odst,6
o.
zákona
íjnanční
kon(role
informace
MIr podlC
22 odst.ó
zákona o
íinančnI
kontrole
(n
o-
2.
l
X-
2.
N
x.
^
o
D)
ts,
tr
d.
p ehled o zjištěníchkontrolního olgállll p i vlikonu ve e.irrosprávní korrtroly, rra jejichž zákla<lě tento orgfut oznántil státtrítnu zásttrpoi
nebo policejním orgánťtm skutečnosti nasvědčujícítontu, že u korrtrolované osoby byl spáclrán trestrt čirr:
po.
čís.
Název
(méno)
a atlrcsa
korttro|ované osolry
datum
oznárnenl
státnlmu
zás[rpci nebo
policejním
orgán rn
charakteristike ,,
dr]sledku včetně
hodnotového
vy.iád ení pro orgán
veŤejné správy(odhad
pokud tak lzc učiIrit)
arlresa ťr a<lu
státního
zástrrpce
nebo poIiccjniho
sttučná chatakteristika události (ednfutí) ve vztahu ke skutkové po<lstatě
konkrétního zjištění nasvědčujlcínru spácháDí trestného ěinu
orgónu
datum
p edánl
inforrnace MF
podle
22 odst.6
zákona o
finanční
kontrole
čj. p
edané
informace
c)<
o)
|,.J
C)
O
-
MI" podlc
22 odst.6
zákona o
finanční
kontrole
1
7,
x.
:::,-;7r,,,,,
*,*i"t) :rnJ,,
/
,
.z
'iť.[[
,J,lYyl
tql, oa,:' i5
ň "'
,
-gcÓuqLt''
_Ď^,a
t
,Lo .
Í;:-:,:"'ártrl
l
éo/(f
(J<
í\r\
trp)
Odjf,i:
l
llt -,,,i,/rt,l-
,'áťt
t
747 52
5c)ír
P íloha č. 2 k vyhlášce č.41612004 Sb.
orgán ver'ejné správy
Táhulk,
ap
strvu vylrren ch ukazstelr zukonč n ch kontrol nákládánísve ejn mi prost edky, sudit
ve ejné sprálT jin mikont olními orgány ebo {uditorem pro čely hodtrocení p imě enostir
s
v
zkoumáíí ho pods enívykonfln
či nostivlit
c|r u oŤg6nu
ního kontrolního systému v roce.--.
stavují
v ejné správy zasvou četníjednotku,
sloupci: a) spráYci kapitoly státního rozpočtu zavlastní četníjednotku a zá vše hDy ílčtnl jedDolky ve své plisobmsti,
b) kŘje, hlavni nrě to Prah4 obce, statutárni městá a městské čá ti hlávnlho lllěsta Prahy za vIastni četníjednotku a za všeohny Í etnl
jednotky a městské čá ti nebo mě.stské obvody vesvé plisobnosti (krqje zjhmou do soulrrnn ch daj vc 2. sloupoi rovněž da.je
l. sloupci všechny oígany
ve 2.
poskytnuté obcetni ve svém lizemním obvodu ahlavní nrěsto I'mha ťtdaje městsk ch čásli hlavního orěsta Prahy).
Údaje ve sloupci ,,ukaZtel" se uvádi jedDotně podle tavu k
3 l ,l
2. hodnoceného roku
souhrlrlré
Po.
tlaje
úoo1c
za ričelní za všeclrny
jerlnrrtku
ričotní
Ukazatel
cls.
ictlnotkv
še odvocl za porušení lozpočtovékázně celkenr uložen ch vykazujícírnLr orgirnu ve,ejné správy
oravidleclr ív tis. Kč)
2 vyše odvod za porušení rozpočtovó kázrrě celkenr uložen clr vykazujícínru orgánu ve ejrré správy
pravidleclr ítzernIlíchrozpočtťl (v tis. Kč)
l
_,
v;i
a
44 zákona o
poclle 22
2
rozpočt<_rqiclr
zákona cl rozpočtovyclr
vÝše sarrkci (pokuty a perrále) uložerr clr vykazuiícíIrrtr orgánu ve einé správy poclle zvláštIrích právních p edpisri|) (v tis. Kč)
vytoto,it
dei
podle
1
poplatk
j,!3|7"'
, ve
Dutun,, ró."l.
zó4f "r[iirli$Y)]i,
zlěnipo?dějšich p edpis a.jiné zvláatnlprávní pi dpisy.
schvállli3._,A.^J4Lt,roé_ Datun'.: {0,4 lór'k
Elekronický
ceniiiká(
Jméno : Ing,
KRAJSKY URAD
MoMVSKoSLEZSKý KRA]
odbor financí
28. října
t17,7a218 Ostrava
Všem statutárním městům, městům,
městysům a obcím v územní působnosti
Moravskoslezského kraje
Váš dopis zn.:
ze dnei
MsK 5537l20t6
9.
FIN/1609/2016/Ned
179.1 V10
ing. Pavel Neděla
595 622 4L5
595 622 30B
[email protected]
2016-01-20
Sp. zn.:
Vyňzuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum;
. Státní závěrečný účetza rok 2015
)
Na základě vyhlášky Ministerstva financí č.4t9l200l Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajůpředkládaných
pro vypracování návrhu státního závěrečného účtua o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů
kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme tabulky k vyplnění.
V tabulkách Poslrytnuté neinvestičnía investičníchtransfery z rozpočtu kraje budou uvedeny pouze transfery
uvolňované z vlastních zdrojů kraje, jejichž přidělování podléhá schválení zastupitelstvem kraje. Jedná
se o dotace přijaté položkami 4t22 a 4222 zejména s účelorným znakem t33, L34,2OI, Z!l, Z49,309,313, 318,
319, 320, 322, 325, 326, 3z7, 33L, 332, 334, 341, 342, 343, 344, 345, 351, 358, 372, 604, 605, 612, 613, 632,
633, 644, 645, 674, 675, 694,695 nebo přijaté s Vaším vlastním označením.
Vyplněné tabulky (i negativní) zasílejte s podpisem oprávněné osoby na odbor financí Krajského úřadu
Moravskoslezského kaje nejpozdějido 19. února 2016.
S pozdravem
Ing. Ivo Konkolshý
vedoucí oddělení financování a státní pokladny
Přílohy
Tabulka Č.1b) - Přehled úvěrů,půjčeka finančnkh rnýpomocí přIjatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí
od peněžníchústavů,jiných fyziclcých a právniclcých osob v roce 2015
Tabulka Č. 2a) - Poslqltnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje
Tabulka Č. 2b) - Poslqltnuté investičnítransfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje
Tabulka Č. 2c) - Pos!rytnuté neinvestiční půjčkya návratné finančnír,nipomoci obcím z rozpočtu kraje
Tabulka
Č. 2d) - PoslqÁnuté investiční půjčkya návratné flnančnívýpomoci obcím
Tabulka
Č. 5
-
z rozpočtu kraje
Výdaje územního samosprávného celku, které vyplrivají z koncesních smluv podle zákona
č. 139/2006 Sb., koncesních smlouvách a koncesnímřízení (koncesní zákon)
#elet
Llsryravskosiezskélro
_
www.msk.cz
ti
Tabulka č. lb)
k dopisu
čj. MsK 553z2016
vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 19. 2, 2016
obec Hlavnice
P ehled věr , p jček a návratn ch finančníchv, pomocí p ijat ch obcemi a dobrovolnr mi
svazky obcí od peněžníchstav , jin ch fyzick ch a právnick, ch osob v roce 2015
(bez organizačních složek státu a státních fond )
V še věru
účelrivěru
Název obce
(v tis.Kč na dvě
desetinná místa)
Poskytovatel věru
Termín splatnosti
3
4
5
Úroková
sazba
v
x)
2
1
cbec Hlavnice
4 400,00
Infrastrttktura RD Hlavnice
Obeccelkem
*)
Uiádj
4 400,00
měné .. uvádl tid.j v dzí tněně v uď.íó na dvě de.etlnná mí.tá
n bo por:cí n bo náw.tsl clr fiíančníóv pomo.|pňJ.tfrl vítl.áólé Y rlgtlrr$l!!
pii.tého t ěít| v clá
3 v š; vě
Ptrldad:
v
M
uzay era gfulw v
ld.E 2015
rtr
2014
s llÉX. v
.q
lM-fu 4 nll, Kč v [email protected]
ml,
v
n Ni
táh,
glary
re
Čďda 2 níl. KČ =>
, ti.
iedpln
ňrdku
§ vdnu!
1&
pE aiŇu
Schválil:Bc.AlešSalibor,te1.553668095
0méno a p íjmení telefon, podt}is)
fiméno a p íjmení, telefon, podpis)
}
i,i
_ _
\
)
se nfl.lEde
daj 4 nil. K,Č ti
Ž*!h
lw
nafibúBná
lEfuť gnhua neb
k
v
a uzav
'é
eíĚ
élu
liuěnwlJ gnouw
Vypracoval : Monika Králová, telp5l668095
_J,1//
obilm,ávakn (zpl"ávld. vlccl t dl) vypl vdid.ň
v tabulce
b)obL.cuzavuagílaM|vroamrssnW.yštltáu4nll.Kčavénžeí[email protected]ť.Kč=>lEdolpd3htkuvdal
b
bez zaiištěn
o,49
\ryíňťlvkY k .loupd 3
v piip.dě
a)
7
6
37.12.2020
KB, a.s,
Zp sob ručení
o/o
Datum:12.1.2016
Razítkoobcel
i]Bhť í-lt_AVflICta
\)
7)btl_A\i !lí^_t :,4/
r
. l('.
t,!t}{,l l],i\t,t,ur
/ftň.h,-\
\,]
,.,i
]
a
l
kdopisu r.,.
-;iT l,ffi]
vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 19. 2. 2016
Obec: Hlavnice
poskytnuté neinvestiční transfety obcím a dobrovoln, m svazk m obcí z rozpoČtu kraje
v tis. kč na dvě desetinná místa
transfer schválen, ch
Dotačnítitul
k 31. prosinci 2015 **)
k 31. prosinci 2015 *)
(čislo ričelového znaku včetně ieho náanu)
celkem
*)vr.! dillry }. dour.l2
u
de sé Ý
+ tránsÉr v
..) w.ú&trvty lc
N.i|Ýtďó Ňaté
|is,
&
n. dvě des tlíná dsť., o
tíansf ry od
kaF.
v plípač, ž v pdběhu íoko 2015 ob*
ltĚou v
ó.
p
lila
podÝtnut
tenódb
z.r!Ťlbl.t
o k
.J. v
re
!to15.
dota.I á lešě v
táír m.e J4
nélyuŽto!
ěn
vrárib zpět
na
Čet kraje,
W.de 3e hodnota
sĚ
rÉ o fulD vratlqr.
2or5 bal pdl(&ál na účt obe,
Vypracoval: Monika Králová, 553668095
fiméno a p íjmení,telefon, podpis)
t
ieióž
6loupd 3
Schválil: Bc.Aleš Salibor, 553668095
(jméno a p úmení,telefon, podpis)
Datum:
Razítko
A\/ Ďl lL" Í:
12.2.2016 ,. .i t,,i t:,i.
obce: // " H1_1\\ll{|(_ t 47 5?;l,": r}ltri tii ií}(i
^
/l /(/r--\
t-"{ t_
l.:"
:f
.
Tabulka č. 2b)
k dopisu č.j. MSK 553712016
vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 19. 2. 2016
Obec; Hlavnice
Poskytnuté investičnítransfery obcím a dobrovoln m svazk m obcí z rozpočtu kraje
tis. kč na dvě desetinná místa
Dotačrrítitul
(čísločelového znaku včetnějeho názvu)
transfer schválen, ch
celkem
vysědlvky k
lrÉdé9vštEn
.*)
coupd 2
íéró v tlš, ft na dvě
d. etlnná mlió,
w.v&[vry t6 .loúD.l il
lnvéslič.iďilate tEnsÉly od kBl0,
v p ipadě, žě v
kt
@
v
rce
Ňbáu rch
2015
@
20t5 obe pňjaló dot*i
Vypracoval: Monika Králová,
(|mérlo a p íimení, telefon,
l
M
poukázál
o
le'l.hž poslqfuUť rcdlodlo 2r.tlpltgl.tvo tr.r. Y
a jéštěv
émž[email protected] Fji néWužitou ěn Wádl. zpět
na
.ot
250.0t
250.0c
250,0c
250,oC
2lrl5,
ličď rra'e, v de se hodmt $lrená o tulo wattu,
,]čď ob.é,
553668095
@pis)
3
2
1
elektroinstalace v kulturním domě v Hlavnici
a)
k31. prosinci 2015 **)
k 31. prosinci 2015 *)
*;ir/'
,
.,- -'/
_
)
schválil: Bc.Aleš Salibor, 553668095
fiméno a p íjmení, telefon, podpis)
Datum:
Razítko
12.1.2016
obce: l
/
i_}
[
li
/ ./
[,:
t_
(
.
A\.,
tt
! l\V l\l [{,:
ť ,' .', ,l '; )
t,{ í {',
li-" t,llll, i,i
,/ílthrr-,\
-:o!t,
[^
l
Tabulka č.
k dopisu č.j. MSK 5537/2016
vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 19. 2. 2016
obecl Hlavnice
Poskytnuté neinvestičrrí půjčkya návratné finančnív,pomoci obcím z rozpočtu kraje
tis. kč na dvě desetinná
celkem
Vypracoval: Monika Králová, 5536rÓ095
firnéno a p íjrnerrí, teletoll,
2c)
Schválil: Bc,Aleš Salibor, 553668095
finréno a p ijmení, teleton, pod|)is)
rrodpis)
é___^
ť
/
fu!._-,,
Datum: 12.2.2016
Razítko obce:
ť_}$3 ta{,_ fr-{
["l\Vl-Jil{"
|^x[,AVi\l|CF, 7 4v, 5}
|{:-: {}{}6:i55q,{:}
\
\,,,
,.ll
Tabu|ka č. 2d)
k dopisu č.j. MSK 553Z2016
vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 19.2. 2016
Obec: Hlavnice
Poskytnuté investičníp jčky a návratné finančnív pomoci obcím z rozpočtu kraje
tis. kč na dvě desetinná místa
celkem
Vypracoval Monika Králová, 55366P995
Schválil:Bc.Aleš Sa|ibor, 553668095
úménoap íjmení,telefon,
méno a p íjmení,teleíon,
:
podpis)
ť
" -,
p(ťpis) /
,
/á-^,
Datum:12,2.2016
Razítko obce:
{-i [$ [
(.
l-.t
U_.AV t l il{. lr
,/
4,1 :;2,
l",|l"Á\/NlLr
iČ:0{l(ltli':irl(:
.
Tabulka č. 5
k doplsu č.j. MSK 5537/2016
vyplněnou tabulku doruČit nejpozděJi do 19. 2. 2016
V daje rizemního samosprávného celku, které vypl vají z koncesních smluv podle zákona
č. 139/2006 Sb., o konce ních smlouvách a koncesním izení, ve znění pozdějších p edpis
Název zemního samosprávného celkul Hlavnice
tis. kč na dvě desetinná místa
Identifikace smlouvy *)
edmět
smlouvy, koncesioná , celkov
/p
závazek po dobu trvání smlouvy/
Vysvětlivky:
Wplňují olrce, které uzav ely koncesní smlouvu v roce 2O15 a realizace této smlouvy v daném roce probíhala. RovněŽ tabulku vyplňují
ty obce, které koncesní smlouvu uzav ely p erl rokenr 2Ol5, zpracovávaly tuto tabutku již v rámci SZli v minul ch tetech a realizace
této smlouvy probíhala i v roce 2O15
*) Do sloupce "Identifikace smlouvy" obec uvede:
- p edmět smlouvy (nap . Vodohospodá ství, Smlouva na dodávku tepelnó energie, Smlouva o nájmu a provozování votlovod
jméno koncesioná e,
- v še celého závazku po dobu trvání smlouvy (pokud ze snrlouvy nevypl rvá žádn, závaze( uvede se "bez závazku").
a
kanalizací)
-
Údale ve sloupci 3, 4 a 5 se uvádějí v tis. Kč na dvě desetinná místa
Sestavil : Monika Králová, 55366809'
0ménoap úmení,telefon,
podpis)
//._----...
Ý//
át
ár--
t._i{J
[:t_ l-i I AVť\llL,hj
(razítko) o";iu ,l|;1 ,|r'l,!no,"
Datum:12.2.2016
Kontroloval : Bc.Aleš Salibor, 553669995
(iménoap íjmenÍ,telefon,podpis)
\

Podobné dokumenty

Obec Ladni Tf ebail

Obec Ladni Tf ebail zdkona e 31212002 Sb., ve znEni pozddi5ich piedpisfi nutno piipojit strukturovanj' uvedenim jednotlivfch ::am6stn6ni, dasovymi irdaji a pozici, kterou uchazed vykon6val, vdetnE strudndho popisu din...

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku ze zahraniči poskytnutými na základě mezinárodních smluq vyištování a vypořádáni finančnich wtahů ke státnimu rozpočtu, k rozpoětům krajů, k rozpočtŮm obci, k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k ...

Více

Městský úřaď Kyjov

Městský úřaď Kyjov Diqitá|né 5 10:17:34+o2:0a Dáurn:1.}'08'20'] " . r , : rr l , ,

Více

p$xíHT - Trusnov

p$xíHT - Trusnov MMR ČRdo seznamu á áouati je ministerstw pristúsnymi doktady a zaplalili správní Plpiatet:. _^.- š.-^^? __L-arli. .raLl*árl prokazuiící

Více