celá kapitola

Komentáře

Transkript

celá kapitola
AUTOŘI FOTOGRAFIÍ
BUČEK, Antonín, GREPL, Jindřich, LACINA, Jan. Pálava : Putování biosférickou rezervací. 1. vyd. Brno : Blok, 1990. 148 s.
Zdeněk Frgala – strana 13, fotografie 1; strana 14, fotografie vlevo
Ondřej Goldman – strana 37, fotografie 2 a 3; strana 39, fotografie 1
klasifikace.pedologie.cz – strana 17, všechny fotografie
Jiří Kolařík – strana 13, fotografie 2; strana 14, fotografie vpravo; strana
15, fotografie 2 a 3
Standa Navrátil – strana 21, fotografie 3; strana 28, fotografie 2
Vladan Riedl – strana 34, fotografie 2 a 3
Pavel Schlemmer – strana 29, fotografie 2
Radek Skoupý – strana 3, fotografie 5; strana 19, fotografie 1
Marek Vojtíšek – strana 29, fotografie 1 a 4
Petr Zajíček – strana 13, fotografie 3
Jan Miklín – všechny ostatní
BUČEK, Antonín, LACINA, Jan. Geobiocenologie II. 1. vyd. Brno : Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 241 s.
KONTAKTY
DEMEK, Jaromír, MACKA, Miroslav et al. Pavlovské vrchy a jejich okolí : Regionálně - geografická studie. 1. vyd. Brno : Geografický ústav ČSAV, 1970. 198 s.
Studia Geographica; sv. 11.
DEMEK, Jaromír. Obecná geomorfologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 476 s.
FROLEC, Václav. Jihomoravské vinohradnictví : Tradice a současnost.
2. přeprac. vyd. Brno : Blok, 1984. 220 s. ISBN 47-015-84.
Geopark. Mikulov : Centrum ekologické výchovy Pálava. leták
Správa CHKO Pálava
Náměstí 32
692 01 Mikulov
GOLDMAN, Ondřej. Návštěvnost maloplošných chráněných území CHKO Pálava. Plzeň, 2004. 82 s. Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra
geografie. Vedoucí bakalářské práce Jiří Suda.
tel. 519 510 585
www.palava.cz
[email protected]
GOLDMAN, Ondřej. Prostorová analýza vybraných invazních druhů rostlin na
území CHKO Pálava. Ostrava, 2006. 77 s. Ostravská univerzita, Přírodovědecká
fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Vedoucí diplomové práce Martin Adamec.
Centrum ekologické výchovy Pálava
Náměstí 32
692 01 Mikulov
GRULICH, Vít, MACHÁČEK , Petr, RIGASOVÁ, Milada. Krajinou luhů
a stepí Břeclavska. 1. vyd. Břeclav : Moraviapress, 2002. 223 s. ISBN 80-8618153-7.
tel. 519 513 399
www.cev.palava.cz
[email protected]
HAUFT, Jindřich. Brevíř o víně. 2. upr. vyd. Praha : Levné Knihy KMa, 2001.
288 s. ISBN 80-7309-026-0.
Správa Jeskyně na Turoldu
U lomu 54
692 01 Mikulov
HLUCHÝ, Milan. Projekt biologizace vinohradnictví na území CHKO
a BR Pálava. 1. vyd. Brno : Biocont Laboratory s.r.o., 1996. 19 s. ISBN 80901874-2-0.
[email protected]
www.caves.cz
HORNÍK, Stanislav. Fyzická geografie II. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 320 s.
Regionální muzeum v Mikulově
Zámek 1
692 15 Mikulov
CHLUPÁČ, Ivo et al. Geologická minulost České republiky. 1. vyd. Praha : Academia, 2002. 436 s. ISBN 80-200-0914-0.
tel.: 519 510 255, 519 510 532
www.rmm.cz
[email protected]
Turistické informační centrum Mikulov
Náměstí 1
692 01 Mikulov
tel: 519 510 855, 519 512 200
www.mikulov.cz
[email protected]
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
tel.: 597 092 302
kfgg.osu.cz
Jan Miklín
www.jgcphoto.tk
[email protected]
55
CULEK, Martin. Biogeografické členění České republiky. 1. vyd. Praha : ENIGMA, s. r. o., 1995. 347 s. ISBN 80-85368-80-3.
CHYTRÝ, Milan, KUČERA, Tomáš, KOČÍ, Martin. Katalog biotopů České republiky. 1. vyd. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2001. 307 s.
ISBN 80-86064-55-7.
MIKLÍN, Jakub. CHKO Pálava – historie osídlení. Seminární práce do dějepisu.
Břeclav : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 2007.
4 s.
MIKLÍN, Jan. Tropický prales po česku. Koktejl : geografický magazín. 2007, roč.
16, č. 12, s. 106-112.
NEKUDA, Vladimír. Břeclavsko. 1. vyd. Brno : Musejní spolek v Brně, 1969.
740 s. Vlastivěda Moravská; sv. 61.
NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky.
1. vyd. Praha : Academia, 2001. 341 s. ISBN 80-200-0687-7.
Podoby kraje a času : Kniha okresu Břeclav. Stanislava Vrbková (ed.). 1. vyd. Mikulov : ARC Mikulov, s.r.o., 1996. 214 s. ISBN 80-902092-1-1.
PETIŠKA, Eduard. Čtení o hradech, zámcích a městech. 2. vyd. Praha : Albatros,
1989. 279 s.
PROŠEK, Pavel. Vliv reliéfu na teplotní poměry Pavlovských vrchů. 1. vyd. Brno
: Univerzita J. E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta , 1978. 99 s. Folia Fac. Sci.
Naturalium Univ. Purkynianae Brunensis; sv. 13.
LITERATURA A ZDROJE
RANDUŠKA, D., VOREL, J., PLÍVA, K. Fytocenológia a lesnická typológia.
1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 339 s.
ABC kulturních památek Československa. Ludmila Kubíková (ed.). 1. vyd. Praha
: Panorama, 1985. 680 s.
ŘEHOŘ, František. Přehled mineralogie a petrografie. 1. vyd. Ostrava : PřF OU,
1997. 59 s.
BOSÁK, Pavel et al. Krasové jevy vrchu Turold u Mikulova. 1. vyd. Praha : Academia, 1984. 108 s. Studie ČSAV; sv. 5. ISBN 509 - 21 - 827.
Umění bez hranic : Naučná trasa historií a současností města. leták.
VAŠÁTKO, Jaroslav. Geobiocenózy Pavlovských vrchů a okolí. 1. vyd. Praha: Academia , 1979. 93 s. Studie ČSAV; sv. 10.
Správa CHKO Pálava [online]. [cit. 2007 až 2008]. Dostupný z WWW:
<http://www.palava.cz>.
Vlakem k jeskyním. Treking : magazín o horách a turistice. 2007, roč. 6, č. 4, s.
57-59.
Taxonomický klasifikační systém půd ČR : Porovnání stávajících taxonomií. [online]. [cit. 2007-11-13]. Dostupný z WWW:
<http://klasifikace.pedologie.cz/index.php?action=showPorovnaniTaxonomii/>
Geologická a přírodovědná mapa CHKO a BR Pálava 1 : 25 000. 1. vyd. Praha :
Český geologický ústav, 1995. ISBN 80-7075-177-0.
Geomorphologische Karte von Pavlovské vrchy und Umgebung 1 : 50 000. 1. vyd.
Brno : Geografický ústav ČSAV, 1968.
Hydrogeologická mapa ČR (listy 34-12, 34-14, 34-21, 34-23) 1 : 50 000. 1. vyd.
Praha : Český geologický ústav, 1990 – 1994.
Chráněná krajinná oblast Pálava a okolí 1 : 25 000. 1. vyd. Česká Lípa : Geodézie
On Line, spol. s.r.o., 2005
Lednicko-Valtický areál : turistická mapa 1 : 50 000. 1. vyd. Zlín : SHOCart,
1998. ISBN 80-7224-057-9.
Pavlovské vrchy a dolní Podyjí : turistická mapa 1: 50 000. 2. vyd. Praha : TRASA,
spol. s.r.o., 2000. ISBN 80-85999-74-9.
Půdní mapa ČR (listy 34-12, 34-14, 34-21) 1 : 50 000. 1. vyd. Praha : Český
geologický ústav, 1991 – 1993.
Půdní mapa ČR (list 34-23) 1 : 50 000. 1. vyd. Praha : Agentura ochrany přírody
a krajiny, 2007.
Agentura ochrany a přírody ČR [online]. [cit. 2007-12-12]. Dostupný
z WWW: <http://www.ochranaprirody.cz>
Česká speleologická společnost ZO ČSS 6-13 Mikulov [online]. [cit. 2007-06-03].
Dostupný z WWW: <http://www.speleo-mikulov.webz.cz/>.
GeoINFO - geovědní informace na území ČR [online]. [cit. 2007-07-04]. Dostupný z WWW: <http://nts5.cgu.cz/website/GEOinfo>
KOS, Petr et al. Sprašové jeskyně u Dolních Věstonic pod Pavlovskými vrchy [online]. [cit. 2008-01-08]. Dostupný z WWW:
< http://old.speleo.cz/soubory/speleo/sp30/sprasove.htm>.
MIKLÍN, Jan. Multitemporální analýza vývoje lesních a nelesních porostů
v NPR Děvín – Kotel – Soutěska. Elektronická publikace pro potřeby Správy
CHKO Pálava. Břeclav, 2007. 6 s., mapová příloha.
Mikrosvín Mikulov. [online]. [cit. 2007-10-04]. Dostupný z WWW:
<http://www.mikrosvin.cz/>
Mikulov – památky a historie : Kozí hrádek [online]. [cit. 2007-07-06]. Dostupný
z WWW: <http://www.mikulov.cz/main_cz.php?Akce=turisticke_cile_pamatky_a_historie_kozi_hradek&Menu=turisticke_cile_pamatky_a_historie>
Mikulov [online]. Hrady.cz – cestujte s přehledem [cit. 2007-07-06]. Dostupný
z WWW: <http://www.hrady.cz/index.php?OID=1592>
Ministerstvo životního prostředí ČR [online]. [cit. 2008-01-17]. Dostupný
z WWW: <http://www.env.cz>
Naučná stezka Děvín [online]. [cit. 2007-06-03]. Dostupný z WWW:
<http://www.palava.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1537>.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů [online]. [cit. 2008-01-17]. Dostupný
z WWW: <http://www.uhul.cz>
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [online]. [cit. 2008-01-17]. Dostupný z WWW: <http://www.zeus.cz>
Vinařství Galant. [online]. [cit. 2007-10-04]. Dostupný z WWW:
<http://www.galant.cz/>
Vinařství Hrbáček a Vojáček – vína z Pavlovských vrchů. [online]. [cit. 2007-1004]. Dostupný z WWW: <http://www.hv-vino.com/>
Vinařství Reisten. [online].
<http://www.reisten.net/>
[cit.
2007-10-04].
Dostupný
z WWW:
Vinařství Turold Mikulov. [online]. [cit. 2007-10-04]. Dostupný z WWW:
<http://www.turold-mikulov.cz/>
Vinařský dům Vinohrad Horní Pavlovice. [online]. [cit. 2007-10-04]. Dostupný
z WWW: <http://www.vinohrad.cz/>
Vyhláška ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o lesním hospodářském
plánování : příloha č. 4 – číselné označení, názvy a zkratky dřevin. Dostupné
z WWW: <http://www.uhul.cz/legislativa/84_96/priloha__4841996sb.php>
Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 19. března
1976 čj. 5790/76 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Pálava“ rozprostírající se v Jihomoravském kraji na území okresu Břeclav. Dostupné z WWW:
<http://www.palava.ochranaprirody.cz/res/data/049/007347.pdf>
Wikipedia : otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2007 až 2008]. Dostupný
z WWW: <http://www.wikipedia.cz>
Wine of Czech Republic – Vína z Moravy, vína z Čech. [online]. [cit. 2007-10-04].
Dostupný z WWW: <http://www.wineofczechrepublic.cz/>
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. [online]. [cit. 2008-01-17]. Dostupný
z WWW: <http://www.vuv.cz>
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Dostupné z WWW:
<http://www.ochranaprirody.cz/res/data/079/011249.pdf>
ZEMAN, Ondřej. Jeskyně na Turoldu [online]. [cit. 2007-06-02]. Dostupný
z WWW: <http://www.caves.cz/jeskyne.php?jazyk=CZ&jeskyne=TUR>
PODĚKOVÁNÍ
Za cenné rady a připomínky děkuji Ing. Radku Duškovi, Ph.D. (vedoucímu mé bakalářské práce) a také ostatním pedagogům Katedry fyzické
geografie a geoekologie PřF OU.
Dále můj dík patří Mgr. Jiřímu Kmetovi ze Správy CHKO Pálava za
spolupráci, rady, informace a data, a všem ostatním institucím, firmám
a osobám, které pro účely tohoto atlasu poskytly (často zdarma) data,
fotografie a informace. Děkuji.
Naučná stezka Turold [online]. [cit. 2007-06-03]. Dostupný z WWW:
<http://www.palava.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1538>.
O
víně.
[online].
<http://www.ovine.cz/>
[cit.
2007-10-04].
Dostupný
z
WWW:
Plán péče o CHKO Pálava na období 2006 - 2015. 1. vyd. Mikulov : Správa CHKO Pálava, 2006. 26 s. Dostupný z WWW:
<http://www.palava.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=746>
Přehled a charakteristiky lesních typů. Elektronický dokument. ÚHUL.
Regionální muzeum v Mikulově [online]. [cit. 2008-01-09]. Dostupný
z WWW: <http://www.rmm.cz>.
Sirotčí hrádek [online]. Hrady.cz – cestujte s přehledem [cit. 2007-07-06]. Dostupný z WWW: < http://www.hrady.cz/index.php?OID=280>
56
ATLAS
CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
PÁLAVA
Texty, mapy a grafická úprava: Jan Miklín
Fotografie: Zdeněk Frgala, Ondřej Goldman,
klasifikace.pedologie.cz, Jiří Kolařík, Jan Miklín,
Standa Navrátil, Vladan Riedl, Pavel Schlemmer,
Radek Skoupý, Marek Vojtíšek, Petr Zajíček
Tematická a topografická data: AOPK,
Arcdata Praha, ČGS, ČHMÚ, ČSAV,
ČÚZK, Geodis Brno spol. s.r.o., Ondřej
Goldman, Pavel Hadaš, Jan Miklín, MŽP,
ÚKZÚZ, ÚHÚL, ZO ČSS 6-13 Mikulov
(V. Kopečný, P. Kos, Z. Frgala, P. Samuel,
S. Vidlák)
Jazyková korektura: Blanka Svobodová
Atlas vznikl jako bakalářská práce na Katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
v roce 2008 pod vedením Ing. Radka Duška,
Ph.D., ve spolupráci se Správou CHKO Pálava
v Mikulově
Všechna práva vyhrazena. Bez písemného svolení autora je zakázána reprodukce, digitalizace, tisk a komerční využívání publikace.
Neprodejné.
Kontakt: [email protected], www.jgcphoto.tk
© Jan Miklín 2008

Podobné dokumenty

Jak překládat do angličtiny abstrakty publikovaných prací z oboru

Jak překládat do angličtiny abstrakty publikovaných prací z oboru způsobenou menšími znalostmi angličtiny (často u starších pracovníků) nebo menší pečlivostí u mladších kolegyň a kolegů. Renomovanými zdroji pro dále uvedené tabulky byly tyto publikace: • Technica...

Více

chuman

chuman v Geografickém ústavu ČSAV připravován Soubor map fyzickogeografické regionalizace. Většinu map souboru představovaly dílčí klasifikace a rajonizace přírodního prostředí podle jednotlivých faktorů (Qu...

Více

Jak překládat do angličtiny abstrakty publikovaných prací z oboru

Jak překládat do angličtiny abstrakty publikovaných prací z oboru • Technical dictionary. Volume 17: General terms. BKG Frankfurt am Main, 2001. • Newby, P. R. T.: Technical terminology for the photogrammetric community.

Více

informace pro uživatele software ESRI

informace pro uživatele software ESRI Během konference probíhá soutěžní výstava posterů. Pokud máte záInternetové aplikace jem přihlásit svou práci, zašlete přihlášku do 17. 9. 2010. Součástí konference je i přehlídka internetových a i...

Více