AirPort Express Instalační příručka

Komentáře

Transkript

AirPort Express Instalační příručka
AirPort Express
Instalační příručka
Obsah
5 Kapitola 1: Začínáme
7 O AirPortu Express
8 O softwaru AirPortu
9 Co potřebujete, abyste mohli začít
10 Statusové světýlko AirPortuExpress
12 Co dále
13 Kapitola 2: Použití AirPortu Express
13 Použití AirPortu Express se širokopásmovými internetovými službami
15 Použití AirPortu Express v existující bezdrátové síti a streamování hudby
do reproduktorů nebo domácího sterea
17 Použití AirPortu Express pro sdílení USB tiskárny
21 Kapitola 3: Nastavení vašeho AirPortu Express
22 Použití AirPort Utility
25 Vytvoření nové bezdrátové sítě
25 Konfigurace a sdílení přístupu k internetu
3
26 Připojení k existující bezdrátové síti
27 Umožnění přístupu k síti bezdrátovým klientům
28 Pokročilé možnosti nastavení
29 Kapitola 4: Tipy a řešení problémů
35 Úvahy nad umístěním AirPortu Express
36 Prvky, které mohou způsobovat rušení AirPortu
37 Kapitola 5: Více informací, servis a podpora
37 Online zdroje
37 Nápověda na obrazovce
38 Získání záručního servisu
38 Nalezení sériového čísla vašeho AirPortu Express
39 Dodatek: Specifikace AirPortu Express
40 Bezpečnostní tipy AirPortu Express
41 Vyvarujte se vlhkých míst
41 Neprovádějte sami opravy
43 Regulatory Compliance Information
4
Obsah
Začínáme
1
Gratulujeme k zakoupení AirPortu Express. Přečtěte si tuto
příručku, abyste ho mohli začít používat.
AirPort Express je založen na předběžné specifikaci 802.11n Institutu inženýrů
elektrotechniky a elektroniky (IEEE) a poskytuje lepší výkon a větší dosah než předchozí
standardy IEEE 802.11. AirPort Express je kompatibilní s počítači využívajícími 802.11b
a 802.11g, stejně jako s počítači využívajícími bezdrátové standardy 802.11a a 802.11n.
Můžete použít AirPort Express pro sdílení širokopásmového přístupu k internetu
s bezdrátovými počítači ve vaší síti, přehrávat hudbu z iTunes na domácím stereu
a sdílet USB tiskárnu.
Váš AirPort Express přichází s AirTunes, jednoduchým způsobem, jak přehrávat hudbu
z iTunes prostřednictvím ovládaných reproduktorů.
5
S vaším AirPortem Express můžete:
… Vytvořit domácí bezdrátovou síť a následně se připojit k internetu a sdílet připojení
až s 10 počítači nebo Wi-Fi zařízeními, jakými jsou iPhone, iPod touch a Apple TV. Celá
rodina může být současně připojena k internetu.
… Připojit AirPort Express k vašemu domácímu stereu nebo reproduktorům a použít
AirTunes pro přehrávání vaší iTunes hudby na domácím stereu z počítače Macintosh
s AirPortem či kartou AirPort Extreme nebo kompatibilního Windows XP či Windows
Vista počítače.
… Nastavit bezdrátové připojení k ethernetové síti. Počítače Macintosh vybavené
AirPortem a AirPortem Extreme nebo Windows Vista či Windows XP počítače mohou
následně mít přístup k celé síti, aniž by byly spojeny kabelem.
… Připojit k vašemu AirPortu Express USB tiskárnu. Kompatibilní počítače v AirPort síti jak
bezdrátové, tak drátové pak na ní můžou tisknout.
6
Kapitola 1 Začínáme
O AirPortu Express
Váš AirPort Express má tři porty nacházející se na spodní části:
… Ethernetový (") port pro připojení DSL či kabelového modemu nebo pro připojení
k existující ethernetové síti
… Analogový a optický digitální audio stereo minikonektor () pro připojení AirPortu
Express k domácímu stereu nebo reproduktorům
… USB (;) port pro připojení kompatibilní USB tiskárny
Statusové
světýlko
Adaptér zástrčky
USB port
Ethernetový port
Resetovací tlačítko
Port linkového výstupu
Vedle portů je resetovací tlačítko, které je používáno pro řešení problémů vašeho AirPortu
Express. Statusové světýlko na boční straně AirPortu Express ukazuje současný stav.
Kapitola 1 Začínáme
7
O softwaru AirPortu
Váš AirPort Express pracuje s AirPort softwarem obsaženým na CD AirPortu Express.
AirPort Utility
Aplikace AirPort Utility vám pomůže nastavit váš AirPort Express pro vytvoření
bezdrátové sítě, připojení k internetu a sdílení USB tiskárny. Váš AirPort Express
můžete také připojit k existující bezdrátové síti AirPort Express nebo AirPort Extreme
pro rozšíření dosahu sítě pomocí WDS. Použijte aplikaci AirPort Utility pro rychlé
a jednoduché nastavení vašeho AirPortu Express a bezdrátové sítě.
Aplikace AirPort Utility je také pokročilým nástrojem pro nastavení a spravování
základnových stanic AirPort Extreme a AirPort Express. Použijte aplikaci AirPort Utility
pro přizpůsobení sítě, spojení a bezpečnostní nastavení a další pokročilé možnosti.
AirPort statusové menu v řádku nabídek
Použijte AirPort statusové menu pro rychlé přepínání mezi AirPort sítěmi, sledování
kvality signálu současné sítě, vytvoření sítě počítač-na-počítač a zapnutí, nebo
vypnutí AirPortu. Statusové menu je dostupné v počítačích využívajících Mac OS X.
8
Kapitola 1 Začínáme
Co potřebujete, abyste mohli začít
Pro nastavení vašeho AirPortu Express prostřednictvím počítače Macintosh
potřebujete následující:
… Počítač Macintosh s AirPortem nebo s nainstalovanou kartou AirPort Extreme
… Mac OS X v10.4 nebo novější
Pro nastavení vašeho AirPortu Express prostřednictvím Windows PC potřebujete
následující:
… Windows PC s 300MHz nebo vyšší rychlostí procesoru a kompatibilní bezdrátový
adaptér 802.11a, 802.11b, 802.11g nebo 802.11n
… Windows Vista či Windows XP se Service Packem 2
Potřebujete iTunes pro přehrávání audia z vašeho počítače do sterea připojeného
k AirPortu Express. Chcete-li si být jistí, že máte nejnovější verzi iTunes, jděte
na www.apple.com/itunes.
AirPort Express můžete použít s jakýmkoliv bezdrátovým počítačem, který vyhovuje
standardům IEEE 802.11a, 802.11b či 802.11g nebo 802.11n. Pro nastavení vašeho AirPortu
Express musí váš počítač splňovat požadavky uvedené níže.
Kapitola 1 Začínáme
9
Připojení vašeho AirPortu Express
Než připojíte váš AirPort Express, nejprve připojte příslušné kabely k portům, které
chcete použít, včetně ethernetového kabelu připojeného k vašemu DSL nebo
kabelovému modemu (pokud se budete připojovat k internetu), audiokabelu
připojeného k vašemu stereu (pokud budete používat AirTunes pro přehrávání hudby
z iTunes) a USB kabelu připojeného ke kompatibilní USB tiskárně (pokud budete
tisknout přes USB tiskárnu).
Když připojíte kabely pro všechna zařízení, která plánujete používat, připojte váš AirPort
Express do elektrické zásuvky. Neexistuje žádný přepínač „on“ [zapnout].
Zástrčka adaptéru
10
Kapitola 1 Začínáme
Když připojíte adaptér AirPortu Express do elektrické zásuvky, statusové světýlko jednou
zeleně blikne a následně se rozsvítí jantarově, což signalizuje startování. Jakmile se
zařízení zcela nastartuje, bude statusové světýlko jantarově blikat, dokud neaktualizujete
nové nastavení. Světýlko statusu se rozsvítí zeleně, jakmile váš AirPort Express řádně
nastavíte a připojíte k internetu nebo síti.
AirPortExpress statusové světýlko
Následující tabulka vysvětluje světelné sekvence AirPortu Express a to, co indikují.
Světýlko
Status/popis
Vypnuto
AirPort Express není připojen.
Blikající zelené
AirPort Express se startuje. Světýlko bliká po jedné sekundě.
Nepřerušované zelené
AirPort Express je zapnutý a řádně pracuje. Jestliže vyberete Flash
On Activity [Bliknout při aktivitě] z roletového menu statusového
světýlka v poli Base Station [Základnová stanice] aplikace AirPort
Utility, statusové světýlko může zeleně bliknout pro indikaci běžné
aktivity.
Kapitola 1 Začínáme
11
Světýlko
Status/popis
Blikající jantarové
AirPort Express nemůže navázat připojení k síti nebo internetu či se
potýká s jiným problémem. Ujistěte se, že máte nainstalovánu aplikaci
AirPort Utility, a použijte ji k získání informací o tom, co mohlo způsobit,
že statusové světýlko jantarově bliká. Přečtěte si „Jestliže statusové
světýlko vašeho AirPortu Express jantarově bliká“ na straně 32.
Nepřerušované jantarové
AirPort Express dokončuje svou startovací sekvenci.
Blikající jantarové
a zelené
Může se jednat o problém se startováním. Restartujte váš AirPort
Express a zkuste to znovu.
Nepřerušované modré
AirPort Express je připraven umožnit bezdrátovým klientů přístup
k síti. Přečtěte si „Umožnění přístupu k síti bezdrátovým klientům“
na straně 26.
Co dále
Když připojíte váš AirPort Express, použijte aplikaci AirPort Utility pro jeho nastavení, aby
pracoval s vaším internetovým připojením, stereem, USB tiskárnou či existující sítí.
Přečtěte si „Použití AirPortu Express“ na straně 13 pro příklady všech způsobů, jak
můžete použít AirPort Express, a informace o tom, jak nastavit bezdrátovou síť.
Následně si přečtěte „Nastavení vašeho AirPortu Express“ na straně 21, abyste se
dozvěděli více o procesu nastavení.
12
Kapitola 1 Začínáme
Použití AirPortu Express
2
V této kapitole najdete vysvětlení různých způsobů, jak můžete
váš AirPort Express používat.
Tato kapitola poskytuje příklady, jak může vaše nastavení vypadat v závislosti na tom,
jak AirPort Express používáte. Také poskytuje stručné vysvětlení toho, co musíte udělat
pro přichystání AirPort Express sítě a její rychlé rozběhnutí.
Použití AirPortu Express se širokopásmovými internetovými
službami
Když nastavíte váš AirPort Express tak, aby poskytoval přístup k síti a internetu, mohou
počítače Macintosh s AirPortem nebo kartami AirPort Extreme a bezdrátové počítače
802.11a, 802.11b, 802.11g nebo 802.11n přistupovat k AirPort síti pro sdílení souborů, hraní
her a používání internetových aplikací jako webových prohlížečů a e-mailových aplikací.
13
Jak to vypadá
DSL či kabelový modem
" Ethernetový port
do Internetu
Jak to nastavit
1 Připojte DSL či kabelový modem prostřednictvím ethernetového portu (") vašeho
AirPortu Express.
2
Použijte aplikaci AirPort Utility pro vytvoření nové sítě. (Přečtěte si „Nastavení vašeho
AirPortu Express“ na straně 21 pro více informací.)
Počítače používající AirPort a počítače používající další bezdrátové karty nebo adaptéry
pro připojení k internetu prostřednictvím AirPortu Express.
Bezdrátové počítače komunikují mezi sebou prostřednictvím vašeho AirPortu Express.
14
Kapitola 2 Použití AirPortu Express
Použití AirPortu Express v existující bezdrátové síti
a streamování hudby do reproduktorů nebo domácího sterea
Můžete také připojit AirPort Express jako klienta k existující bezdrátové síti. Připojte
AirPort Express k vašemu stereu nebo reproduktorům a použijte AirTunes pro
přehrávání hudby z iTunes. Připojení AirPortu Express k existující síti vám umožní umístit
AirPort Express v jiné místnosti v dosahu vaší sítě.
Jak to vypadá
Základnová stanice
AirPort Extreme
DSL či kabelový
modem
do internetu
Port linkového výstupu
Reproduktory
do ethernetového
portu
Kapitola 2 Použití AirPortu Express
15
Jak to nastavit
1 Připojte váš AirPort Express k vašemu domácímu stereu nebo reproduktorům
prostřednictvím digitálního kabelu z optických vláken, analogového
mini-stereo-na-duální-RCA kabelu nebo mini-stereo kabelu (záleží na tom, jaký typ
konektorů vaše stereo používá) připojením k stereo minikonektoru ().
Poznámka: S AirPortem Express nemůžete použít USB reproduktory. Použijte
reproduktory se stereo minikonektorem.
2 Pro připojení k bezdrátové síti použijte statusové menu AirPort v řádku nabídek
v počítači Macintosh. V počítači používajícím Windows XP podržte kurzor na ikoně
síťových připojení, dokud neuvidíte název vaší AirPort sítě (SSID) a následně ji vyberte
ze seznamu, jestliže je k dispozici více sítí. Zadejte síťové heslo, pokud je to nutné.
3 Otevřete iTunes ve vašem počítači a vyberte vaše stereo nebo reproduktory
z roletového menu reproduktorů v dolním pravém rohu iTunes okna.
Můžete streamovat hudbu z iTunes do více než jednoho AirPortu Express zároveň
vybráním Multiple Speakers [Více reproduktorů] z roletového menu reproduktorů.
Bezdrátové počítače v dosahu AirPortu Express mohou do nich bezdrátově streamovat
hudbu pomocí iTunes 4.6 nebo novějších. Pouze jeden počítač může zároveň
streamovat hudbu do AirPortu Express.
Nepřipojujte AirPort Express k phono konektoru vašeho sterea.
16
Kapitola 2 Použití AirPortu Express
Použití AirPortu Express pro sdílení USB tiskárny
Když připojíte USB tiskárnu k vašemu AirPortu Express, všechny počítače
v bezdrátové síti na ní můžou tisknout.
Jak to vypadá
Port linkového
výstupu
Reproduktory
do USB portu
" Ethernetový port
do internetu
DSL či kabelový modem
Kapitola 2 Použití AirPortu Express
17
Jak to nastavit
1 Připojte tiskárnu k USB portu (;) AirPortu Express prostřednictvím USB kabelu.
2 Použijte aplikaci AirPort Utility pro vytvoření nové sítě nebo připojení k té existující.
(Přečtěte si „Nastavení vašeho AirPortu Express“ na straně 21.)
Bezdrátové počítače můžou tisknout na tiskárně prostřednictvím Mac OS X v10.2.7 nebo
novější nebo Windows Vista či Windows XP.
Pro použití tiskárny s počítačem prostřednictvím Mac OS X v10.3 nebo v10.4:
1 Otevřete aplikaci Printer Setup Utility (nacházející se ve složce Utilities ve složce
Applications).
2 Vyberte tiskárnu ze seznamu.
Pokud vaše tiskárna není na seznamu, klikněte na Add [Přidat] a vyberte Bonjour
z roletového menu a následně vyberte tiskárnu ze seznamu.
Pro použití tiskárny s počítačem prostřednictvím Mac OS X v10.5:
1 Vyberte Apple > System Preferences [Předvolby systému] a následně klikněte na Print &
Fax [Tisk a fax].
2 Vyberte tiskárnu ze seznamu. Pokud vaše tiskárna není na seznamu, klikněte na přidat
(+) v dolní části seznamu a následně vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.
Pro použití tiskárny s Windows počítačem:
1 Nainstalujte Bonjour pro Windows z CD, které bylo dodáno s vaším AirPortem Express.
2 Sledujte instrukce na obrazovce pro připojení tiskárny.
18
Kapitola 2 Použití AirPortu Express
Volitelné audiokabely a napájecí kabel
Můžete si zakoupit volitelnou sadu AirPort Express Stereo Connection Kit pro připojení
vašeho AirPortu Express k domácímu stereu nebo reproduktorům. Sada obsahuje
analogové konektory mini-stereo-na-duální-RCA, Toslink digitální kabel z optických
vláken a napájecí kabel.
Mini-stereo-na-RCA kabel
Toslink-na-mini digitální
kabel z optických vláken
Napájecí kabel
… Připojte analogový kabel k domácímu stereu, jestliže využívá standardní analogové
kabely.
… Připojte digitální kabel z optických vláken, jestliže má vaše stereo digitální port
Toshlink.
… Připojte napájecí kabel, jestliže nastavujete AirPort Express daleko od elektrické
zásuvky.
Kapitola 2 Použití AirPortu Express
19
Nastavení vašeho AirPortu Express
3
Tato kapitola poskytuje informace a instrukce pro použití
softwaru AirPortu pro nastavení vašeho AirPortu Express.
Použijte diagramy v předchozí kapitole pro pomoc při rozhodování, kde chcete váš
AirPort Express použít a jaké funkce chcete vaší AirPort síti nastavit. Následně použijte
instrukce v této kapitole pro snadnou konfiguraci AirPortu Express a nastavení vaší
bezdrátové sítě.
S aplikací AirPort Utility můžete:
… Nastavit novou síť, kterou můžou bezdrátové počítače používat pro komunikaci mezi
sebou. Jestliže nastavíte váš AirPort Express jako základnovou stanici a připojíte ho
k internetu, bezdrátové počítače mohou sdílet také připojení k internetu.
… Připojit váš AirPort Express k existující bezdrátové síti a použít AirTunes pro přehrávání
iTunes hudby na domácím stereu nebo reproduktorech a připojit USB tiskárnu
ke sdílení.
Můžete použít AirTunes pro přehrávání hudby z iTunes a sdílení USB tiskárny v jakémkoliv
typu sítě, kterou nastavíte, ať to bude nová síť či se připojíte k již existující síti.
Pokud máte více než jeden AirPort Express, můžete připojit jeden ke stereu ve vašem
obývacím pokoji a další připojit k reproduktorům například v pracovně. Prostřednictvím
AirTunes můžete streamovat hudbu z iTunes do dalšího AirPortu Express v závislosti
na tom, kde v domě jste. Vyberte název AirPortu Express, který chcete použít
21
z roletového menu reproduktorů v dolním pravém rohu iTunes okna. Můžete také
streamovat iTunes do více než jednoho AirPortu Express současně.
Tato kapitola poskytuje přehled pro použití průvodce nastavením v aplikaci AirPort
Utility pro nastavení vaší sítě a dalších funkcí vašeho AirPortu Express. Pro více
detailních informací o bezdrátových sítích a pro informace o vyspělých funkcích AirPort
Utility odkazujeme na dokument „Designing AirPort Networks Using AirPort Utility (Mac
OS X v10.5 + Windows)“ nacházející se na www.apple.com/support/manuals/airport.
Dokument poskytuje detaily o obou z následujících:
… Použití AirPort Utility se základnovou stanicí AirPort Extreme 802.11n
… Použití AirPort Utility pro nastavení vaší základnové stanice AirPort Express 802.11g
Poznámka: Můžete provést většinu síťového nastavení a konfiguračních úkonů pomocí
průvodce nastavením v aplikaci AirPort Utility. Pro nastavení pokročilých možností
vyberte Manual Setup [Manuální nastavení] v menu Base Station aplikace AirPort Utility.
Přečtěte si „Pokročilé možnosti nastavení“ na straně 27.
Použití AirPort Utility
Pro nastavení a konfiguraci vašeho AirPortu Express pro použití AirPortu pro bezdrátové
sítě a přístup k internetu použijte průvodce nastavením v aplikaci AirPort Utility.
Aplikace AirPort Utility je nainstalována ve vašem počítači, pokud jste nainstalovali
software z CD AirPortu Express.
V počítači Macintosh používajícím Mac OS X v10.4 nebo novější:
1 Otevřete si aplikaci AirPort Utility nacházející se ve složce Utilities ve složce Applications.
2 Vyberte váš AirPort Express a klikněte na Continue [Pokračovat].
22
Kapitola 3 Nastavení vašeho AirPortuExpress
3 Sledujte instrukce na obrazovce pro nastavení vašeho AirPortu Express a bezdrátové
sítě.
V počítači používajícím Windows XP (se Service Packem 2):
1 Otevřete si aplikaci AirPort Utility nacházející se ve Start > All Programs > AirPort [Start
> Všechny programy > AirPort].
2 Vyberte váš AirPort Express a klikněte na Continue.
3 Sledujte instrukce na obrazovce pro nastavení vašeho AirPortu Express a bezdrátové
sítě.
Průvodce nastavením AirPort Utility vám položí sérii otázek o typu sítě, kterou chcete
použít, a služeb, které chcete nastavit. Setup Assistant vám pomůže zadat patřičné
nastavení pro síť, kterou nastavujete.
Kapitola 3 Nastavení vašeho AirPortuExpress
23
24
Kapitola 3 Nastavení vašeho AirPortuExpress
Jestliže používáte váš AirPort Express pro připojení k internetu, potřebujete mít účet
širokopásmového připojení (DSL či kabelový modem) u poskytovatele internetových
služeb nebo připojení k internetu prostřednictvím existující ethernetové sítě. Jestliže
jste obdrželi specifické informace od vašeho poskytovatele služeb (jakými jsou statická
IP adresa či PPPoE uživatelské jméno a heslo), možná je musíte zadat do AirPort Utility.
Mějte tyto informace k dispozici před nastavováním vašeho AirPortu Express.
Vytvoření nové bezdrátové sítě
Můžete použít průvodce nastavením AirPort Utility pro vytvoření nové bezdrátové sítě.
Průvodce nastavením vás provede kroky nezbytnými pro pojmenování sítě, ochranu sítě
heslem a nastavení dalších možností.
Pokud plánujete sdílet USB tiskárnu v síti:
1 Připojte tiskárnu k USB (;) portu AirPortu Express.
2 Otevřete si aplikaci AirPort Utility nacházející se ve složce Utilities ve složce Applications
v počítači Macintosh a ve Start > All Programs > AirPort v počítači používajícím
Windows XP.
3 Sledujte instrukce na obrazovce pro vytvoření nové sítě.
Konfigurace a sdílení přístupu k internetu
Pokud plánujete internetové připojení s bezdrátovými počítači ve vaší síti, musíte
nastavit váš AirPort Express tak, aby sdílel své připojení k internetu. Když je AirPort
Express nastaven, počítače mají přístup k internetu přes AirPort síť. Váš AirPort Express
se připojí k internetu a přenáší informace do počítačů přes AirPort síť.
Kapitola 3 Nastavení vašeho AirPortuExpress
25
Než použijete aplikaci AirPort Utility pro nastavení vašeho AirPortu Express, připojte váš
DSL či kabelový modem k ethernetovému portu (") AirPortu Express. Pokud používáte
existující ethernetovou síť s přístupem k internetu pro připojení k internetu, můžete
místo toho připojit AirPort Express k ethernetové síti.
Pomocí průvodce nastavením AirPort Utility vložte vaše ISP nastavení a konfiguraci, jak
váš AirPort Express sdílí nastavení s dalšími počítači.
Použití AirPort Utility je rychlý a jednoduchý způsob pro nastavení vaší základnové
stanice a sítě. Pokud chcete nastavit další možnosti pro vaši síť, jakými jsou omezený
přístup k síti či pokročilé možnosti nastavení DHCP, můžete vybrat Manual Setup v Base
Station aplikace AirPort Utility.
Připojení k existující bezdrátové síti
Můžete použít aplikaci AirPort Utility, abyste se připojili k existující bezdrátové síti. Když
připojíte AirPort Express k domácímu stereu, počítače ve vaší bezdrátové síti můžou
použít AirTunes pro přehrávání hudby z iTunes na stereu. Jestliže připojíte USB tiskárnu
k vašemu AirPortu Express, všechny počítače v síti na ní mohou tisknout.
Ujistěte se, že jste připojili audiokabel k vašemu stereu a USB kabel k vaší tiskárně
předtím, než použijete aplikaci AirPort Utility.
Pro připojení k existující síti:
1 Otevřete si aplikaci AirPort Utility nacházející se ve složce Utilities ve složce Applications
v počítači Macintosh a ve Start > All Programs > AirPort ve Windows počítači.
2 Sledujte instrukce na obrazovce pro připojení vašeho AirPortu Express k bezdrátové síti.
26
Kapitola 3 Nastavení vašeho AirPortuExpress
Umožnění přístupu k síti bezdrátovým klientům
Jestliže je vaše síť chráněna heslem pomocí WPA Personal či WPA/WPA2 Personal,
můžete bezdrátovým klientům poskytnout přístup k vaší síti, aniž by po nich bylo
vyžadováno zadání síťového hesla.
Když umožňujete klientům přístup k vaší síti, jméno klienta a bezdrátová MAC adresa
(či AirPort ID) jsou uloženy v seznamu řízení přístupů aplikace AirPort Utility, dokud
neodstraníte klienta ze seznamu. Můžete také poskytovat 24hodinový přístup, kdy
po tomto čase již nebudou nadále mít přístup k vaší síti.
Když poskytnete klientovi přístup k vaší bezdrátové síti, klient nemusí zadávat síťové
heslo.
Pro umožnění přístupu klienta k síti:
1 Otevřete aplikaci AirPort Utility, vyberte vaši základnovou stanici a následně vyberte
Manual Setup v menu Base Station. Zadejte heslo základnové stanice, pokud je to
nutné.
2 Vyberte Add Wireless Clients [Přidat bezdrátové klienty] v menu Base Station.
3 Vyberte způsob klientova přístupu k síti:
… Zvolte PIN pro zadání osmimístného čísla poskytnutého klientům žádajícím o přístup
k síti.
… Zvolte „První pokus“ pro povolení přístupu k síti prvnímu klientovi pokoušejícímu se
připojit.
4 Zvolte „Omezit přístup klienta na 24 hodin“, pokud chcete poskytnout pouze
jednodenní přístup k vaší síti. Jestliže nevyberete tuto možnost, klient bude mít přístup
k vaší síti, dokud klienta neodstraníte ze seznamu.
Kapitola 3 Nastavení vašeho AirPortuExpress
27
Pokročilé možnosti nastavení
Pro nastavení pokročilých možností můžete použít aplikaci AirPort Utility pro manuální
nastavení vašeho AirPortu Express. Můžete nakonfigurovat pokročilé možnosti
základnové stanice, jakými jsou pokročilé možnosti zabezpečení, uzavřených sítí, DHCP
pronájmu času, řízení přístupu, ovládání výkonu, nastavení uživatelských účtů a další.
Pro nastavení pokročilých možností nebo provedení změn na síti, kterou jste již
nastavili:
1 Vyberte bezdrátovou síť, kterou chcete změnit.
V počítači Macintosh použijte statusové menu AirPort v řádku nabídek. V počítači
používajícím Windows XP podržte kurzor na ikoně síťových připojení, dokud neuvidíte
název sítě (SSID) a následně ji vyberte ze seznamu, jestliže je k dispozici více sítí.
Výchozí název sítě pro základnovou stanici Apple je AirPort Network XXXXXX, kde
XXXXXX je nahrazeno posledními šesti číslicemi ID AirPortu, také známého jako Media
Access Control nebo MAC adresa. ID AirPortu je vytištěno na straně elektrické zástrčky
AirPortu Express.
2 Otevřete aplikaci AirPort Utility nacházející se ve složce Utilities ve složce Applications
v počítači Macintosh a ve Start > All Programs > AirPort v počítači používajícím
Windows XP.
3 Pokud je na seznamu více než jedna základnová stanice, vyberte základnovou stanici,
kterou chcete nakonfigurovat. Pokud nevidíte základnovou stanici, kterou chcete
nakonfigurovat, klikněte na Rescan [Prohledat] pro vyhledání dostupných základnových
stanic, následně vyberte základnovou stanici, kterou chcete.
4 Vyberte Manual Setup v menu Base Station. Jestliže budete vyzvání k zadání hesla,
zadejte ho.
28
Tipy a řešení problémů
4
Můžete rychle vyřešit většinu problémů s vaším AirPortem
Express následováním rad v této kapitole.
Jestliže software AirPortu Express nedetekoval vhodný AirPort
hardware
Ujistěte se, že počítač, který používáte, má nainstalovanou kartu AirPort nebo kartu
AirPort Extreme. Jestliže jste nedávno nainstalovali kartu, vypněte váš počítač a ujistěte
se, že je karta nainstalována řádně. Ujistěte se, že anténa AirPortu je bezpečně připojena
ke kartě (měli byste slyšet kliknutí, když je anténa bezpečně připojena). Ujistěte se, že
druhý konec karty je pevně vložen do konektoru ve slotu karty AirPort.
Jestliže používáte Windows počítač, ujistěte se, že bezdrátová karta či adaptér je
správně nainstalován. Přečtěte si dokumentaci, která byla dodána s vaším počítačem
pro kontrolu připojení.
29
Jestliže nemůžete přehrávat hudbu z iTunes na stereu
Zkontrolujte následující:
… Ujistěte se, že je váš AirPort Express připojen do elektrické zásuvky, je v dosahu vašeho
počítače a že máte připojeny odpovídající kabely. Možná se budete muset připojit
k AirPort Express síti.
… Ujistěte se, že jste vybrali váš AirPort Express z roletového menu reproduktorů
v dolním pravém rohu iTunes okna.
… Ujistěte se, že používáte iTunes 4.6 nebo novější.
Jestliže neslyšíte hrát hudbu
Jestliže se hudba přehrává (lišta vývoje v horní části okna iTunes je v pohybu), ale nic
neslyšíte, zkontrolujte následující:
… Jestliže se snažíte přehrávat hudbu prostřednictvím reproduktorů připojených
k AirPortu Express a vybrali jste zaškrtávací pole „Zakázat ovládání hlasitosti iTunes
pro vzdálené reproduktory“ v poli Audio předvoleb iTunes, ujistěte se, že jste vybrali
vzdálené reproduktory v roletovém menu v horní části okna iTunes a ovládání
hlasitosti na vzdálených reproduktorech není vypnuto.
Zapomněli jste své heslo k síti nebo k základnové stanici
Můžete smazat heslo k AirPort síti nebo k AirPortu Express resetováním vašeho AirPortu
Express.
Pro resetování hesla:
1 Použijte konec narovnané sponky na papír pro zmáčknutí a přidržení resetovacího
tlačítka po dobu jedné sekundy.
2 Vyberte vaši AirPort síť.
30
Kapitola 4 Tipy a řešení problémů
V počítači Macintosh:
Použijte statusové menu AirPort v řádku nabídek pro vybrání sítě vytvořené vaším
AirPortem Express (název sítě se nezměnil).
V počítači používajícím Windows Vista či Windows XP:
Podržte kurzor na ikoně síťových připojení, dokud neuvidíte název sítě AirPort (SSID),
a následně ji vyberte ze seznamu, jestliže je k dispozici více sítí.
3 Otevřete aplikaci AirPort Utility nacházející se ve složce Utilities ve složce Applications
v počítači Macintosh a ve Start > All Programs > AirPort v počítači používajícím
Windows.
4 Vyberte váš AirPort Express a klikněte na Configure.
5 V dialogovém okně, které se objeví, proveďte následující změny:
… Resetujte heslo k AirPortu Express.
… Zapněte šifrování pro aktivaci ochrany heslem pro vaši AirPort síť. Pokud zapnete
šifrování, zadejte nové heslo pro vaši AirPort síť.
6 Klikněte na OK.
AirPort Express se restartuje pro nahrání nových nastavení.
Váš AirPort Express nereaguje
Zkuste jej odpojit a opět připojit do elektrické zásuvky.
Jestliže váš AirPort Express přestane zcela reagovat, může být nutné jej resetovat
do továrního nastavení. To vymaže všechna aktuální nastavení a resetuje je
do nastavení, které bylo dodáno s vaším AirPortem Express.
Kapitola 4 Tipy a řešení problémů
31
Statusové světýlko vašeho AirPortu Express jantarově bliká
Ethernetový kabel nemusí být řádně připojen, váš AirPort Express může být mimo
dosah AirPort sítě nebo může být problém s vaším poskytovatelem internetových
služeb. Pokud jste připojeni k internetu DSL či kabelovým modemem, modem mohl
ztratit připojení k síti nebo internetu. I když se zdá, že modem řádně pracuje, zkuste
modem odpojit od napájecího zdroje, počkat několik sekund a znovu ho připojit.
Ujistěte se, že váš AirPort Express je připojen přímo k modemu prostřednictvím
Ethernetu předtím, než znovu připojíte napájení k modemu.
Pro více informací o důvodu blikání světýlka otevřete aplikaci AirPort Utility, vyberte
vaši základnovou stanici a následně vyberte Manual Setup v menu Base Station. Zadejte
heslo k základnové stanici, pokud je to nutné, a následně klikněte na Base Station Status
[Status základnové stanice] pro zobrazení informací o blikajícím světýlku.
Můžete také vybrat zaškrtávací pole „Monitor base station for problems“ [Monitorovat
problémy základnové stanice] v předvolbách AirPort. Pokud bude mít základnová
stanice problém, aplikace AirPort Utility se otevře a provede vás řešením problémů.
Poznámka: Jestliže je AirPort Express nastaven jako bezdrátový klient a síť, ke které se
připojuje, je chráněna seznamem řízení přístupu (ACL), AirPort Express musí být v ACL
pro připojení k síti.
B
Pro navrácení vašeho AirPortu Express do továrního nastavení:
Použijte konec narovnané sponky na papír pro zmáčknutí a přidržení resetovacího
tlačítka po dobu deseti sekund.
Váš AirPort Express se resetuje do následujícího nastavení:
… Váš AirPort Express obdrží svou IP adresu pomocí DHCP.
32
Kapitola 4 Tipy a řešení problémů
… Název sítě se resetuje na Apple Network XXXXXX (kde X je písmeno nebo číslo).
… Heslo k AirPortu Express je resetováno na veřejné.
Jestliže potřebujete navrátit váš AirPort Express do továrního nastavení a odstranit
jakékoliv profily, které máte nastaveny:
1 Odpojte AirPort Express.
2 Použijte konec narovnané sponky na papír pro zmáčknutí a přidržení resetovacího
tlačítka, zatímco připojíte váš AirPort Express.
Počkejte, dokud se statusové světýlko nerozbliká, a následně resetujte základnovou
stanici.
Vaše tiskárna nereaguje
Pokud jste připojili tiskárnu k USB portu vašeho AirPortu Express a počítače v AirPort síti
nemůžou tisknout, zkuste následující:
1 Ujistěte se, že je tiskárna připojena a zapnuta.
2 Ujistěte se, že kabely jsou bezpečně připojeny k tiskárně a k USB portu AirPortu Express.
3 Ujistěte se, že je tiskárna vybrána v okně Printer List [Seznam tiskáren] v klientském
počítači.
Pro vybrání tiskárny v počítači používajícím Mac OS X v10.3 nebo v10.4:
… Otevřete aplikaci Printer Setup Utility nacházející se ve složce Utilities ve složce
Applications.
… Pokud tiskárna není na seznamu, klikněte na Add.
… Vyberte Bonjour z roletového menu.
… Vyberte tiskárnu a klikněte na Add.
Kapitola 4 Tipy a řešení problémů
33
Pro vybrání tiskárny v počítači používajícím Mac OS X v10.5:
… Vyberte Apple > System Preferences a následně klikněte na Print & Fax.
… Vyberte tiskárnu ze seznamu. Pokud vaše tiskárna není na seznamu, klikněte na přidat
(+) v dolní části seznamu a následně vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.
Pro vybrání tiskárny v počítači používajícím Windows:
… Otevřete „Printers and Faxes“ [Tiskárny a faxy] v menu Start.
… Vyberte tiskárnu. Pokud tiskárna není na seznamu, klikněte na Add Printer [Přidat
tiskárnu] a sledujte instrukce na obrazovce.
4 Vypněte tiskárnu, počkejte několik sekund, následně ji opět zapněte.
Jestliže chcete aktualizovat software AirPortu
Společnost Apple pravidelně aktualizuje software AirPortu.
Pro aktualizaci softwaru vaší základnové stanice:
1 Otevřete aplikaci AirPort Utility nacházející se ve složce Utilities ve složce Applications.
2 Vyberte „Check for updates“ [Zkontrolovat aktualizace] z menu AirPort Utility.
3 Klikněte na Download [Stáhnout] pro stažení všech dostupných aktualizací firmwaru
nebo klikněte na Show Details [Zobrazit detaily] pro vybrání specifického firmwaru pro
vaši základnovou stanici.
4 Jakmile je firmware stažen, klikněte na Update [Aktualizovat] pro nainstalování do vaší
základnové stanice. Jestliže aktualizujete více než jednu základnovou stanici, klikněte
na Show Details pro vybrání základnových stanic, které chcete aktualizovat.
34
Kapitola 4 Tipy a řešení problémů
Úvahy nad umístěním AirPortu Express
Následující doporučení mohou pomoci vašemu AirPortu Express dosáhnout
maximálního bezdrátového dosahu a síťového pokrytí.
… Umístěte váš AirPort Express do otevřeného prostoru, kde existuje jen málo překážek,
jakými jsou velké kusy nábytku nebo zdi. Nenechávejte jej v dosahu kovových
povrchů.
… Pokud umístíte váš AirPort Express za nábytek, ponechte nejméně několik centimetrů
prostoru mezi AirPortem Express a nábytkem.
… Vyhněte se položení vašeho AirPortu Express na stranu.
… Vyhněte se umístění vašeho AirPortu Express v oblastech obklopených kovovými
povrchy na třech či více stranách.
… Pokud umístíte váš AirPort Express do zábavního centra společně s ostatními
elektronickými zařízeními, vyhněte se naprostému obklopení vašeho AirPortu Express
audio, video nebo napájecími kabely. Umístěte váš AirPort Express tak, aby byly kabely
na jedné straně. Udržujte tolik prostoru, kolik je možné, mezi vaším AirPortem Express
a kabely.
… Jestliže umístíte váš AirPort Express za vaše stereozařízení, umístěte ho na jednu nebo
druhou stranu. Vyhněte se středovému umístění za vaše stereo.
… Zkuste umístit váš AirPort Express nejméně 7,5 metrů od jakékoliv mikrovlnné trouby,
2,4GHz bezdrátových telefonů a dalších zdrojů rušení.
Kapitola 4 Tipy a řešení problémů
35
Prvky, které mohou způsobovat rušení AirPortu
Čím dále je od zdroje rušení, tím méně je pravděpodobné, že způsobí problém.
Následující prvky mohou způsobit rušení AirPort komunikaci:
… Mikrovlnné trouby
… Přímé satelitní služby (DSS) únikové rádiové frekvence
… Původní koaxiální kabel, který byl dodán s určitými typy parabolických antén.
Kontaktuje výrobce zařízení a získejte novější kabely.
… Některá elektrická zařízení, jakými jsou elektrovody, elektrické železniční trati
a elektrárny.
… Bezdrátové telefony, které fungují v pásmu 2,4 nebo 5 GHz. Pokud máte problémy
s komunikací telefonem nebo AirPortem, změňte kanál, který používá vaše základnová
stanice nebo AirPort Express.
… Blízkost základnových stanic používajících sousední kanály. Například, pokud
základnová stanice A je nastavena na kanál 1, základnová stanice B by měla být
nastavena na kanál 4 nebo vyšší.
36
Kapitola 4 Tipy a řešení problémů
Více informací, servis a podpora
5
Více informací o použití AirPortu Express můžete najít
na vašem pevném disku, na webu nebo v nápovědě
na obrazovce.
Online zdroje
Pro nejnovější informace o AirPortu Express jděte na www.apple.com/airportexpress.
Pro registraci vašeho AirPortu Express (pokud jste to neudělali, když jste instalovali
software z CD AirPortu Express) jděte na www.apple.com/register.
Pro AirPort informace o podpoře, různá fóra se specifickými informacemi o výrobku
a zpětnou vazbou a nejnovější stažitelný Apple software jděte na www.apple.com/
support/airport.
Pro podporu mimo Spojené státy jděte na www.apple.com/support a následně vyberte
svou zemi z roletového menu.
Nápověda na obrazovce
B
Chcete-li se dozvědět více o použití AirPortu, otevřete aplikaci AirPort Utility a vyberte
Help > AirPort Utility Help [Nápověda pro AirPort Utility].
37
Získání záručního servisu
Jestliže se váš výrobek zdá být poškozen nebo řádně nefunguje, prosím následujte rady
v této brožurce, nápovědě na obrazovce a online zdrojích.
Jestliže vaše základnová stanice stále nefunguje, jděte na www.apple.com/support pro
informace o získání záručního servisu.
Nalezení sériového čísla vaší Time Capsule
Sériové číslo je vytištěno na spodní části vašeho AirPortu Express.
38
Kapitola 5 Více informací, servis a podpora
Dodatek
Specifikace AirPortu Express a pokyny pro
bezpečnost
Specifikace AirPortu Express
… Kmitočtové pásmo: 2,4 a 5 GHz
… Rádiový výstupní výkon: 20 dBm (nominální)
… Standardy: 802.11 DSSS 1 a 2 Mb/s standard, specifikace 802.11a, 802.11b, 802.11g
a předběžná specifikace 802.11n
Rozhraní
… RJ-45 ethernetový LAN konektor pro vestavěné 10/100 Base-T (')
… Universal Serial Bus (USB) (;)
… Analogový/digitální optický 3,5mm mini-jack
… AirPort Extreme
Provozní podmínky
… Provozní teplota: 0 °C až 35 °C
… Skladovací teplota: –25 °C až 60 °C
… Relativní vlhkost (provozní): 20% až 80% relativní vlhkost vzduchu
… Relativní vlhkost (skladovací): 10% až 90% relativní vlhkost vzduchu, nekondenzovaná
… Provozní výška: 0 až 3 048 m
… Maximální skladovací výška: 4 572 m
39
Rozměry
… Délka: 94 mm
… Šířka: 75 mm
… Výška: 28,5 mm
Hardwarové adresy
AirPort Express má dvě hardwarové adresy vytištěny na spodní části pláště:
… AirPort ID: Adresa používaná pro identifikaci AirPortu Express v bezdrátové síti.
… Ethernet ID: Také známá jako MAC adresa. Možná budete muset poskytnout tuto
adresu vašemu ISP pro připojení vašeho AirPortu Express k internetu.
Bezpečnostní tipy AirPortu Express
… Jediný způsob, jak naprosto vypnout napájení vašeho AirPortu Express, je odpojit jej
od napájecího zdroje.
… Když připojujete nebo odpojujete váš AirPort Express, vždy držte zástrčku po stranách.
Udržujte prsty dále od kovových částí zástrčky.
… Váš AirPort Express je vysokonapěťová komponenta a neměl by být z žádného
důvodu otevírán, dokonce i když je AirPort Express odpojený. Jestliže potřebuje váš
AirPort Express servis, přečtěte si „Dozvědět se více, servis a podpora“ na straně 37.
… Nikdy konektor do portu netlačte. Pokud konektor a port nesplývají s přiměřenou
lehkostí, pravděpodobně si neodpovídají. Ujistěte se, že konektor odpovídá portu a že
máte konektor s ohledem na port ve správné poloze.
… Jestliže používáte volitelný napájecí kabel, vyhněte se volně položenému AirPortu
Express od napájecího kabelu.
40
Dodatek Specifikace AirPortu Express
… Když používáte váš AirPort Express, je normální, že se plášť zahřeje. Plášť AirPortu
Express funguje jako chladicí zařízení, které přenáší teplo z vnitřní jednotky
na chladnější okolní vzduch.
Vyvarujte se vlhkých míst
VAROVÁNÍ: Pro snížení šancí na šok či zranění nepoužívejte váš AirPort Express
ve vodě nebo poblíž vody či mokrých míst.
… Udržujte váš AirPort Express daleko od kapalných zdrojů, jakými jsou nápoje, mycí
dřezy, koupací vany, sprchové kouty a tak dále.
… Chraňte váš AirPort Express před přímým slunečním světlem a deštěm či jiným
přetlakem.
… Dávejte pozor, abyste váš AirPort Express neznečistili žádným jídlem či kapalinou.
Jestliže se to přece jen stane před očistěním AirPort Express odpojte.
V případě polití, možná budete muset poslat vaše zařízení do Apple servisu. Přečtěte si
Kapitolu 5 „Dozvědět se více, servis a podpora“ na straně 37.
Neprovádějte sami opravy
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se váš AirPort Express otevřít nebo rozebrat. Hrozí vám riziko
elektrického šoku a zrušení omezené záruky. Uvnitř nejsou žádné části schopné servisu
samotným uživatelem.
Dodatek Specifikace AirPortu Express
41
,.;2(:58?53620(4*,4-583(:054
Bezdrátové
rádiové použití
%08,2,99 (+05#9,
*78B34E8248BA4BCA82C43C>8=3>>ADB43D4C>8CB
Toto
zařízení je omezeno pro vnitřní použití s ohledem
>?4A0C8>=8=C74
C>
[email protected]=2HA0=64C>
na
jeho fungováníve
frekvenčním rozsahu 5,15 až 5,25
A43D24C74?>C4=C80;5>A70A<5D;8=C4A54A4=24C>2>
GHz pro snížení potenciálu škodlivého rušení mobil270==4;$>18;4)0C4;;8C4BHBC4<B
ních satelitních systémů sdílející společný kanál.
4C0??0A48;3>8CNCA4DC8;8BLJ;W8=CLA84DA
>659;8,:5 (+058,7;,4*?4,8.?
*74A0380C43>DC?DC?>F4A>5C78B34E8248BF4;;14;>F
C740=3+A038>[email protected]=2H4G?>BDA4;8<8CB
>F4E4AC78B34E824B7>D;314>?4A0C43F8C70
<8=8<D<38BC0=24>50C;40BC2<14CF44=8CB
0=C4==0B0=30?4AB>=WB1>3H
*740=C4==0BDB43F8C7
C78BCA0=B<8CC4A<DBC=>C142>;>20C43>A>?4A0C438=
2>=9D=2C8>=F8C70=H>C74A0=C4==0>ACA0=B<8CC4A
BD1942CC>C742>=38C8>=B>5C74A0=C
,*2(8(:0545-54-5830:?
*78B34E8242><?;84BF8C7?0AC>5C74AD;4B
&?4A0C8>=8BBD1942CC>C745>;;>F8=6CF>2>=38C8>=B
*78B34E824<0H=>C20DB470A<5D;8=C4A54A4=240=3
C78B34E824<DBC0224?C0=H8=C4A54A4=24A4248E43
8=2;D38=68=C4A54A4=24C70C<0H20DB4D=34B8A43
>?4A0C8>=
)448=BCAD2C8>=B858=C4A54A4=24C>A038>>A
C4;4E8B8>=A424?C8>=8BBDB?42C43
(+05(4+",2,<090544:,8-,8,4*,
*78B2><[email protected]?<4=C64=4A0C4BDB4B0=320=
A0380C4A038>[email protected]=2H4=4A6H
58C8B=>C8=BC0;;430=3
DB43?A>?4A;HTC70C8B8=BCA82C022>A30=24F8C7??;4WB
8=BCAD2C8>=BT8C<0H20DB48=C4A54A4=24F8C7A038>0=3
C4;4E8B8>=A424?C8>=
*[email protected]?<4=C70B144=C4BC430=35>D=3C>2><?;H
F8C7C74;8<8CB5>A0;0BB3868C0;34E8248=022>A30=24
F8C7C74B?4285820C8>=B8='0AC>5AD;4B
*74B4
B?4285820C8>=B0A434B86=43C>?A>E834A40B>=01;4
?A>C42C8>=0608=BCBD278=C4A54A4=248=0A4B834=C80;
8=BC0;;0C8>=
>F4E4AC74A48B=>6D0A0=C44C70C
8=C4A54A4=24F8;;=>C>22DA8=0?0AC82D;0A8=BC0;;0C8>=
/>D20=34C4A<8=4F74C74AH>DA2><?DC4ABHBC4<8B
20DB8=68=C4A54A4=241HCDA=8=68C>55
5C748=C4A54A4=24
BC>?B8CF0B?A>101;H20DB431HC742><?DC4A>A>=4>5
C74?4A8?74A0;34E824B
5H>DA2><?DC4ABHBC4<3>4B20DB48=C4A54A4=24C>
A038>>AC4;4E8B8>=A424?C8>=CAHC>2>AA42CC74
8=C4A54A4=241HDB8=6>=4>A<>A4>5C745>;;>F8=6
<40BDA4B
*DA=C74C4;4E8B8>=>AA038>0=C4==0D=C8;C74
8=C4A54A4=24BC>?B
$>E4C742><?DC4AC>>=4B834>AC74>C74A>5C74
C4;4E8B8>=>AA038>
$>E4C742><?DC4A50AC74A0F0H5A><C74C4;4E8B8>=>A
A038>
';D6C742><?DC4A8=C>0=>DC;4CC70C8B>=038554A4=C
28A2D8C5A><C74C4;4E8B8>=>AA038>
*70C8B<0:4
24AC08=C742><?DC4A0=3C74C4;4E8B8>=>AA038>0A4>=
28A2D8CB2>=CA>;;431H38554A4=C28A2D8C1A40:4AB>A
5DB4B
5=424BB0AH2>=BD;C0=??;4DC7>A8I43)4AE824
'A>E834A>A??;4
)44C74B4AE8240=3BD??>AC
8=5>A<0C8>=C70C20<4F8C7H>DA??;4?A>3D2C
&A
2>=BD;C0=4G?4A84=243A038>C4;4E8B8>=C427=8280=5>A
0338C8>=0;BD664BC8>=B
Important: 70=64B>A<>385820C8>=BC>C78B?A>3D2C
=>C0DC7>A8I431H??;4 =2
2>D;3E>83C74$
2><?;80=240=3=460C4H>DA0DC7>A8CHC>>?4A0C4C74
?A>3D2C
43
*78B?A>3D2CF0BC4BC435>A2><?;80=24D=34A
2>=38C8>=BC70C8=2;D343C74DB4>5??;4?4A8?74A0;
*78B?A>3D2CF0BC4BC435>A2><?;80=24D=34A
34E824B0=3??;4B784;343201;4B0=32>==42C>AB
2>=38C8>=BC70C8=2;D343C74DB4>5??;4?4A8?74A0;
14CF44=BHBC4<2><?>=4=CB
C8B8<?>AC0=CC70CH>D
34E824B0=3??;4B784;343201;4B0=32>==42C>AB
DB4??;4?4A8?74A0;34E824B0=3B784;343201;4B0=3
14CF44=BHBC4<2><?>=4=CB
C8B8<?>AC0=CC70CH>D
2>==42C>AB14CF44=BHBC4<2><?>=4=CBC>A43D24C74
DB4??;4?4A8?74A0;34E824B0=3B784;343201;4B0=3
?>BB818;8CH>520DB8=68=C4A54A4=24C>A038>BC4;4E8B8>=
2>==42C>AB14CF44=BHBC4<2><?>=4=CBC>A43D24C74
B4CB0=3>C74A4;42CA>=8234E824B
/>D20=>1C08=??;4
?>BB818;8CH>520DB8=68=C4A54A4=24C>A038>BC4;4E8B8>=
?4A8?74A0;34E824B0=3C74?A>?4AB784;343201;4B0=3
B4CB0=3>C74A4;42CA>=8234E824B
/>D20=>1C08=??;4
2>==42C>ABC7A>D670=??;40DC7>A8I43340;4A
>A
?4A8?74A0;34E824B0=3C74?A>?4AB784;343201;4B0=3
=>=??;4?4A8?74A0;34E824B2>=C02CC74<0=D502CDA4A
2>==42C>ABC7A>D670=??;40DC7>A8I43340;4A
>A
>A340;4A5>A0BB8BC0=24
=>=??;4?4A8?74A0;34E824B2>=C02CC74<0=D502CDA4A
Responsible party (contact for FCC matters only): ??;4
>A340;4A5>A0BB8BC0=24
=2
>A?>A0C4><?;80=24 =58=8C4#>>?$)
Responsible party (contact for FCC matters only): ??;4
D?4AC8=>
=2
>A?>A0C4><?;80=24 =58=8C4#>>?$)
4+;9:8?(4(+(!:(:,3,4:
D?4AC8=>
*78B;0BB34E824<44CB0;;[email protected]<4=CB>5C74
[email protected]?<4=CA46D;0C8>=B
4+;9:8?(4(+(!:(:,3,4:
*78B;0BB34E824<44CB0;;[email protected]<4=CB>5C74
4C0??0A48;=D<[email protected];0;0BBA4B?42C4C>DC4B;4B
[email protected]?<4=CA46D;0C8>=B
4G864=24B3D(M6;4<4=CBDA;4<0CLA84;1A>D8;;4DA3D
4C0??0A48;=D<[email protected];0;0BBA4B?42C4C>DC4B;4B
0=030
4G864=24B3D(M6;4<4=CBDA;4<0CLA84;1A>D8;;4DA3D
$2(99!:(:,3,4:
0=030
$2(99!:(:,3,4:
;856,(4#[email protected](24-583(:054
Evropská Unie — Informace o likvidaci
;856,(4#[email protected](24-583(:054
*78BBH<1>;<40=BC70C022>A38=6C>;>20;;0FB0=3
A46D;0C8>=BH>DA?A>3D2CB7>D;31438B?>B43>5
Tento symbol znamená, že dle místních zákonů a nařízení
*78BBH<1>;<40=BC70C022>A38=6C>;>20;;0FB0=3
B4?0A0C4;H5A><7>DB47>;3F0BC4
-74=C78B?A>3D2C
by měl být váš výrobek zlikvidován odděleně od odpadu
A46D;0C8>=BH>DA?A>3D2CB7>D;31438B?>B43>5
A40274B8CB4=3>5;854C0:48CC>02>;;42C8>=?>8=C
z domácnosti. Když tento výrobek doslouží, vezměte ho
B4?0A0C4;H5A><7>DB47>;3F0BC4
-74=C78B?A>3D2C
34B86=0C431H;>20;0DC7>A8C84B
)><42>;;42C8>=?>8=CB
do sběrného místa určeného místními úřady. Některá
A40274B8CB4=3>5;854C0:48CC>02>;;42C8>=?>8=C
0224?C?A>3D2CB5>A5A44
*74B4?0A0C42>;;42C8>=0=3
sběrná místa přijímají výrobky zadarmo. Oddělený sběr
34B86=0C431H;>20;0DC7>A8C84B
)><42>;;42C8>=?>8=CB
A42H2;8=6>5H>DA?A>3D2C0CC74C8<4>538B?>B0;F8;;
a recyklace vašeho výrobku v době likvidace pomůže
0224?C?A>3D2CB5>A5A44
*74B4?0A0C42>;;42C8>=0=3
74;?2>=B4AE4=0CDA0;A4B>DA24B0=34=BDA4C70C8C8B
ochraňovat přírodní zdroje a zajistí, aby byl recyklován
A42H2;8=6>5H>DA?A>3D2C0CC74C8<4>538B?>B0;F8;;
A42H2;438=0<0==4AC70C?A>C42CB7D<0=740;C70=3
způsobem, který chrání zdraví člověka a životní prostředí.
74;?2>=B4AE4=0CDA0;A4B>DA24B0=34=BDA4C70C8C8B
C744=E8A>=<4=C
A42H2;438=0<0==4AC70C?A>C42CB7D<0=740;C70=3
Informace o likvidaci
a recyklaci
09659(2(4+
,*?*204.4-583(:054
C744=E8A>=<4=C
Tento výrobek má interní baterii. Prosím zlikvidujte ho dle
*78B?A>3D2C70B0=8=C4A=0;10CC4AH
';40B438B?>B4>58C
místních zákonů a,*?*204.4-583(:054
směrnic týkajících se životního prostředí.
022>A38=6C>H>DA;>20;4=E8A>=<4=C0;;0FB0=3
09659(2(4+
Pro informace o recyklačním programu společnosti Apple
*78B?A>3D2C70B0=8=C4A=0;10CC4AH
';40B438B?>B4>58C
6D834;8=4B
>A8=5>A<0C8>=01>DC??;4BA42H2;8=6
jděte na: www.apple.com/environment/recycling.
022>A38=6C>H>DA;>20;4=E8A>=<4=C0;;0FB0=3
?A>6A0<6>C>FFF
0??;4
2><4=E8A>=<4=C
6D834;8=4B
>A8=5>A<0C8>=01>DC??;4BA42H2;8=6
California:*742>8=24;;10CC4AH8=H>DA?A>3D2C
?A>6A0<6>C>FFF
0??;4
2><4=E8A>=<4=C
2>=C08=B?4A27;>A0C4B
)?4280;70=3;8=60=338B?>B0;
California:*742>8=24;;10CC4AH8=H>DA?A>3D2C
<0H0??;H
(454AC>FFF
3CB2
20
6>E70I0A3>DBF0BC4
2>=C08=B?4A27;>A0C4B
)?4280;70=3;8=60=338B?>B0;
?4A27;>A0C4
<0H0??;H
(454AC>FFF
3CB2
20
6>E70I0A3>DBF0BC4
Deutschland: 84B4B4AKC4=C7K;C0CC4A84=
8CC4=827C
?4A27;>A0C4
8=34=0DB<O;;F4A54=
=CB>A64=)84384B4B4AKC4B
Deutschland: 84B4B4AKC4=C7K;C0CC4A84=
8CC4=827C
0<=34B48=4B#414=BIH:;DB4=CB?A4274=334A
8=34=0DB<O;;F4A54=
=CB>A64=)84384B4B4AKC4B
<0Q641;8274=64B4CI;8274=(464;D=64=
0<=34B48=4B#414=BIH:;DB4=CB?A4274=334A
Nederlands: 41AD8:C410CC4A894=:D==4=F>A34=
<0Q641;8274=64B4CI;8274=(464;D=64=
8=64;4E4A318934274<>:0A>58=44=B?4280;4
;856,@#,*2(8(:0545-54-5830:?
>A<>A48=5>A<0C8>=B44FFF
0??;4
2><4DA>
Evropa
— Prohlášení o shodě EU
2><?;80=24
;856,@#,*2(8(:0545-54-5830:?
>A<>A48=5>A<0C8>=B44FFF
0??;4
2><4DA>
Pro
více informací jděte na www.apple.com/euro/
2><?;80=24
compliance.
44
Nederlands: 41AD8:C410CC4A894=:D==4=F>A34=
10CC4A892>=C08=4AE>>A:;48=274<8B2705E0;:20F>A34=
8=64;4E4A318934274<>:0A>58=44=B?4280;4
6434?>=44A3
10CC4A892>=C08=4AE>>A:;48=274<8B2705E0;:20F>A34=
6434?>=44A3
Taiwan:
"(0=(4%(8404.!:(:,3,4:9
Apple
a životní prostředí
662,(4+:/,4<08543,4:
Společnost
Apple Inc. uznává svou odpovědnost za minima??;4 =2
A42>6=8I4B8CBA4B?>=B818;8CHC><8=8<8I4C74
lizaci
dopadu své činnosti a produktů na životní prostředí.
4=E8A>=<4=C0;8<?02CB>58CB>?4A0C8>=B0=3?A>3D2CB
Více
informací je dostupno na webu:
$>A48=5>A<0C8>=8B0E08;01;4>=C74F410C
www.apple.com/environment.
FFF
0??;4
2><4=E8A>=<4=C
58,(%(8404.!:(:,3,4:9
©
2008 CZECH =2
;;A867CBA4B4AE43
DATA SYSTEMS s.r.o.; Apple Authorized
R??;4
Distributor
in the Czech Republic. Všechna práva vyhrazena.
??;4C74??;4;>6>8A'>AC8A'>ACG?A4BB8A'>AC
GCA4<4??;4*,>=9>DA8*D=4B$02$028=C>B70=3
©
2008 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena.
$02&)0A4CA034<0A:B>5??;4
Apple,
logo Apple, AirPort, AirPort=2
A468BC4A438=C74
Express, AirPort Extreme,
+
)
0=3>C74A2>D=CA84B
8A*D=4B0=38'7>=40A4
Apple
TV, Bonjour, iTunes, Mac, Macintosh a Mac OS jsou
CA034<0A:B>5??;4
=2
&C74A?A>3D2C0=32><?0=H
ochranné
známky společnosti
Apple Inc., registrované ve
=0<4B<4=C8>=4374A48=<0H14CA034<0A:B>5C748A
Spojených
státech a dalších zemích. AirTunes a iPhone jsou
A4B?42C8E42><?0=84B
ochranné
známky společnosti Apple Inc. Další produkty a
názvy společností zde uvedené, jsou ochranné známky jim
příslušných společností.
45
www.apple.cz

Podobné dokumenty

iMac Data Sheet

iMac Data Sheet • Dva FireWire porty vám umožní připojit DV kamkordér, pevný disk či jakékoli jiné vysokorychlostní zařízení • Díky předinstalovanému iMovie softwaru každý snadno zvládne vytvořit DV film během pár...

Více

Staroirská báseň Pangur Bán

Staroirská báseň Pangur Bán rukopisu (Reichenau Primer, Reichenauer Schulheft; MS 86a/1, fol. 1v), který pochází ze začátku 9. století a který s největší pravděpodobností vznikl v klášteře na ostrově Reichenau. Dnes je tento ...

Více

politika - Ing. Jiří Franc

politika - Ing. Jiří Franc – Lidé jsou pak jen objektem manipulace k dosažení nějakého „vyššího cíle“ (vítězství ve válce, rasově čistý stát, budování šťastnějších zítřků…). – N. Machiavelli: „ Kdo získá a chce udržet dané ú...

Více