zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
POLEPSKÝ
INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âÁSTÍ
HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY
1 . â T V RT L E T Í 2 0 1 3
• ROâNÍK 5
•
V Y C H Á Z Í J E D E N K R ÁT Z A â T V RT R O K U • P R O O B â A N Y O B C Í Z D A R M A
Úvodní slovo
VáÏení spoluobãané a ãtenáfii polepského zpravodaje, po dlouhé a studené zimû jsme se koneãnû doãkali jarního sluníãka, které jistû v‰em vykouzlilo na tváfiích úsmûv a pfiineslo s sebou dobrou náladu.
V leto‰ním roce nás ãekají drobné
stavební úpravy a opravy obecního majetku. Tyto opravy by mûly pomoci vyfie‰it tíÏivou situaci a zlep‰it kulturní
dûní v obci.
NAPLÁNOVÁNY JSOU NÁSLEDUJÍCÍ
OPRAVY OBECNÍHO MAJETKU:
■ Oprava vstupního schodi‰tû KD
Polepy
Schodi‰tû nebylo opraveno od dob
jeho v˘stavby, tudíÏ je v havarijním
stavu. Nynûj‰í mramorová dlaÏba bude
nahrazena moderní dlaÏbou protiskluzovou.
Zastupitelstvo obce rozhodlo opravit
schodi‰tû a vybudovat bezbariérov˘
pfiístup do kulturního domu.
Plánovan˘ termín dokonãení tûchto
úprav je konec kvûtna tohoto roku.
■ Zastfie‰ení vstupního schodi‰tû
do suterénu Z· (severní strana)
Zastfie‰ení bude provedeno pomocí
ocelové konstrukce, na které bude
umístûna stfie‰ní krytina. Celá tato konstrukce bude mít shodné zbarvení jako
fasádní barva budovy Z·. Zastfie‰ení
bude o rozmûrech 5m x 4m a bude téÏ
vyuÏíváno jako sklad pfii sbûrn˘ch akcích (papír, plasty, atd.).
Plánovan˘ termín dokonãení tûchto
prací je konec kvûtna 2013.
■ V˘stavba potrubí na svod de‰Èové vody v Z·
Po rekonstrukci budovy Z· nebyl dofie‰en svod de‰Èové vody od objektu.
V˘stavbou tohoto potrubí se bude de‰Èová voda shromaÏìovat v betonové
nádrÏi, která dfiíve slouÏila jako septik
a nyní je zcela bez vyuÏití. Zásoba této
vody se mÛÏe dále pouÏívat na zalévání okolních travnat˘ch ploch.
Plánovan˘ termín dokonãení tûchto
prací je konce kvûtna 2013.
■ Oplocení hfii‰tû v M· a prostoru za
jídelnou Z·
Souãasn˘ stav tohoto oplocení je naprosto nedostaãující a nevyhovující
a proto zastupitelé obce plánují opravu
a vybudování nového oplocení v místech
kde chybí zcela v nejbliωí moÏné dobû.
■ Dopravní znaãení u Z·
V okolí ‰koly plánujeme nainstalovat
vodorovné dopravní znaãení POZOR
DùTI doplnûné bodov˘mi retardéry,
které donutí fiidiãe sníÏit rychlost, av‰ak
bez problémÛ projet vozidlem.
Plánovan˘ termín vybudování znaãení je po dokonãení probíhajících prací
na opravû silnice.
■ Oprava a nátûr podhledÛ DPS,
oprava okapov˘ch svodÛ a ÏlabÛ
Po místním ‰etfiení zastupitelÛ obce
byl zji‰tûn dezolátní stav okapov˘ch
svodÛ a ÏlabÛ na budovû DPS. Opravy
budou probíhat bûhem mûsíce kvûtna
tohoto roku.
■ Rekonstrukce ulice u obecního
úfiadu
V prÛbûhu 15. t˘dne roku 2013 zaãaly dokonãovací práce a úpravy na rekonstrukci ulice u obecního úfiadu. Nebylo moÏné dokonãit je dfiíve z dÛvodu
nepfiíznivého poãasí. Po dokonãení této
rekonstrukce plánujeme místní úpravu
dopravního znaãení (obytná zóna).
Plánovan˘ termín dokonãení tûchto
úprav je konec dubna 2013.
■ Vybudování dûtského hfii‰tû
v obci Hru‰ovany
Toto hfii‰tû bude vybudováno na
návsi obce Hru‰ovany, na dobfie situovaném a klidném místû, za pomoci obãanÛ. Bude se skládat z dûtského koutku a men‰ího hfii‰tû na míãové hry.
Plánovan˘ termín dokonãení je závisl˘ na domluvû obãanÛ Hru‰ovan. Hfii‰tû si budou budovat svépomocí ve
svém volném ãase. Obec uvolnila ãástku 200 000,- Kã.
■ Pfiebudování vodní nádrÏe v obci
Encovany
Stávající vodní nádrÏ v obci Encovany je v havarijním stavu, naprosto bez
vyuÏítí. A proto bude pfiebudována na
klidovou zónu popfiípadû dûtské hfii‰tû.
V nejbliωí dobû bude na tyto opravy
probíhat v˘bûrové fiízení. Obci se
podafiilo na tyto úpravy získat dotaci
z MAS âeské Stfiedohofií v roce
2012.
Plánovan˘ termín zahájení prací je
závisl˘ na v˘bûrovém fiízení.
■ Oprava asfaltov˘ch povrchÛ
JiÏ bylo osloveno nûkolik firem, které
nám vypracovávají cenové nabídky na
opravu asfaltov˘ch povrchÛ v na‰ich
obcích. Tyto opravy bychom rádi uskuteãnili do podzimu tohoto roku.
V‰echny opravy a termíny dokonãení
prací jsou závislé na poãasí a rozpoãtu
obce.
Velmi bychom uvítali a ocenili,
pokud by byli na následujících jednáních zastupitelstva obce pfiítomni
i fiemeslníci. Obecní úfiad jim mÛÏe
nabídnout spoustu pracovních nabídek.
Pevnû vûfiíme, Ïe zájem o zasedání
zastupitelstva obce vzroste a podafií se
najít ‰ikovné a zruãné fiemeslníky, ktefií
se budou na zvelebování a zkrá‰lování
obce aktivnû podílet.
Dal‰í informace o probíhajících i plánovan˘ch akcí v na‰ich obcích se dozvíte v pfií‰tím vydání zpravodaje.
Zastupitelé obce Polepy
Ma‰karní pro dospûlé
Leto‰ní rok jsme zahájili 16. 3. 2013 Ma‰karním bálem pro
dospûlé. Pfiipravili jsme bohatou tombolu ãítající pfies 400
cen. Kdo nemûl ‰tûstí v tombole, mohl si alespoÀ zazpívat a
zatanãit s kapelou Fantazie music.
Opût byly ocenûny 3 nejlep‰í masky. Pro leto‰ní rok to
byla „stará Kropáãková“, hroznové víno a Maková panenka
s Emanuelem. K vidûní ov‰em byli i Pat a Mat, indián, Carmen, kuchafii, âervená Karkulka, Bílá paní, korzárka, obû‰enec a dal‰í.
Doufáme, Ïe jste se skvûle bavili!
Ma‰karní pro dûti
Mrazivé nedûlní odpoledne 24. 3. 2013 patfiilo dûtem.
Uspofiádali jsme pro nû Ma‰karní bál s tombolou.
V‰echny dûti si u vstupu vylosovaly tombolenku, se kterou
si pak bûhem programu chodily vyzvedávat drobná pfiekvapení.
Stejnû jako u „dospûláckého bálu“ i zde se se‰la spousta
nádhern˘ch masek a vybrat tu nejhezãí byl „ nadlidsk˘“ úkon.
V‰ichni si zaslouÏili obrovsk˘ potlesk.
O zábavu se postarali na‰i klauni, ktefií s dûtmi tanãili a
soutûÏili o drobné sladkosti. V závûru karnevalu pak dûti zasypaly nafukovací balonky.
POLEPSK¯ ZPRAVODAJ
●
2 / 2013
Posezení pro seniory
Aã to tak nevypadá, zaãalo nám jaro. K jaru patfií Velikonoce. A proto jsme se 30. 3. 2013 se‰li v KD Polepy u dal‰ího Jarního posezení pro seniory.
Také tentokrát jsme zajistili svoz z Encovan a Hru‰ovan,
kter˘ ov‰em nikdo nevyuÏil. Ale i tak s námi strávilo pfiíjemné odpoledne více jak 45 na‰ich spoluobãanÛ.
Jak uÏ b˘vá zvykem, kaÏd˘ dostal jeden zákusek, chlebíãek a nápoj zdarma. A také jsme rozdali malé dáreãky - velikonoãní zápichy, jeÏ jsme zakoupili v domácí dílnû p. Mackové, které bychom touto cestou je‰tû jednou rádi podûkovali.
K tanci a poslechu opût hrála Fantazie music a program
zpestfiily Ïákynû Z· Polepy R. Pförtnerová a Î. Pospí‰ilová,
které nám zahrály na flétnu písnû od skupiny Abba.
Na www.polepacek.cz v sekci „Foto“
najdete odkazy na fotogalerie pfiede‰l˘ch akcí.
Jistû jste si v‰imli, Ïe nám pfii na‰ich akcích vypomáhají
ãlenové SDH Polepy. V této úzké spolupráci budeme pokraãovat i v leto‰ním roce. Tímto bychom jim rádi podûkovali za
pomoc!
Jsme obãanské sdruÏení a snaÏíme se vyhovût v‰em vûkov˘m skupinám. BohuÏel v‰ak nemáme Ïádné sponzory a
hospodafiíme pouze s pfiíspûvkem od OÚ Polepy, kter˘ ãiní
1/4 v‰ech v˘dajÛ na pofiádané akce pro dûti a seniory. Rádi
bychom Vás proto touto cestou poÏádali o jak˘koliv ( vûcn˘
ãi finanãní) pfiíspûvek na plánovan˘ Dûtsk˘ den a Rozlouãení dûtí s prázdninami. Pfiípadné finanãní ãi vûcné dary a pfiíspûvky je moÏno zaslat na ã.ú: 240310972/0300 nebo pfiedat
paní My‰ákové - pokladník sdruÏení. Za vûnované pfiíspûvky
ãi vûcné dary pfiedem dûkujeme. Budou vyuÏity právû pro
va‰e dûti.
V následujícím ãtvrtletí pro Vás chystáme tyto akce:
30. 4. Rej ãarodûjnic (fotbalové hfii‰tû)
25. 5. Oldies party (salonek Restaurace u KD)
11. 6. Dûtsk˘ den (fotbalové hfii‰tû)
Dûkujeme za pfiízeÀ, kterou nám zachováváte a tû‰íme se
na dal‰í pfiíjemná setkání!
VበPOLEPÁâEK, o. s.
SPOLEâENSKÁ KRONIKA OBCE
■ V I. ãtvrtletí 2013 oslavili narozeniny tito obãané:
12. 1. 2013 Pospí‰ilová Jifiina..............................87 let
17. 1. 2013 Iránek Vladimír...................................85 let
19. 1. 2013 Vavru‰ková Marie ..............................82 let
10. 1. 2013 Suchá Libu‰e .....................................82 let
13. 1. 2013 Tscherwenková Jindfii‰ka .................80 let
14. 1. 2013 Kozma Jan ........................................81 let
23. 1. 2013 Nováková Miroslava..........................90 let
28. 1. 2013 Johnová Marta ..................................82 let
30. 1. 2013 Stanislavská Marie ............................86 let
30. 1. 2013 Dostál Josef .......................................85 let
12. 2. 2013 Veselsk˘ Milo‰ ...................................81 let
18. 2. 2013 âervená Kvûtoslava ..........................80 let
21. 2. 2013 Pfiibil Josef .........................................80 let
24. 2. 2013 Koubová Zdenka ..............................85 let
14. 3. 2013 Kupková Hana ...................................80 let
14. 3. 2013 Petrá‰ová Jifiina.................................89 let
18. 3. 2013 Durchánek Jaroslav ..........................89 let
21. 3. 2013 ·tástková Marie .................................80 let
Obecní úfiad Polepy pfieje oslavencÛm hlavnû hodnû
zdraví, ‰tûstí a spokojenosti do dal‰ích let.
■ Úmrtí obãanÛ
14. 1. 2013 zemfiel Jifií Sojka - Encovany 11.
15. 1. 2013 zemfiela Jana Pospí‰ilová - Polepy 93.
17. 2. 2013 zemfiel Bohumil Urban - Polepy 18.
21. 2. 2013 zemfiela Hana Pokorná - Okna 43.
24.2.2013 zemfiel Vladimír Síbr - Polepy 40.
25. 2. 2013 zemfiela Vlasta Îvachtová - Polepy 219.
29. 3. 2013 zemfiel Milo‰ Pyrich - Okna 19.
Obecní úfiad vyslovuje pozÛstal˘m hlubokou
a upfiimnou soustrast.
■ Narození obãánkÛ
16. 1. 2013 se narodil
18. 1. 2013 se narodil
15. 2. 2013 se narodil
11. 3. 2013 se narodil
Pavel Moláãek - Okna 20.
MikulበNov˘ - Polepy 30.
Martin Krupa - Polepy 11
Josef Medonos - Polepy 182
Pfiejeme rodiãÛm a jejich dûtem krásn˘ a ‰tastn˘ Ïivot.
(Údaje poskytnuty k 15. 4. 2013)
POLEPSK¯ ZPRAVODAJ
●
3 / 2013
Události I. ãtvrtletí 2013 HasiãÛ Polepy
V prvním ãtvrtletí 2013 na‰e jednotka zasahovala u ‰esti událostí. A to u poÏáru garáÏe a stodoly v obci Svafienice, poÏáru komína u rodinného
domu v obci Chodouny, technická pomoc - zaji‰tûní uvolnûného plechu na stfie‰e obecního
domu, technická pomoc - vypro‰tûní zapadlého kamionu u
viaduktu v Polepech, technická pomoc - proplach odpadní
kanalizace v Polepech a poslední událostí bylo sundaní koãiãky ze stromu v Polepech (byla tam dva dny).
Obzvlá‰tû
ná‰
první poÏár v tomto
roce plnû provûfiil
jak na‰e technické
vybavení, tak i ná‰
v˘cvik. Zasahovali
jsme v d˘chací technice v doslova nulové viditelnosti a pfii
zásahu jsme mimo
jiné pouÏili i motorovou pilu a elektrocentrálu pro osvûtlení poÏáfii‰tû. Stodola, garáÏ i pfiilehlé objekty byly díky rychlému zásahu zachránûny a ‰kody byly minimální.
Do na‰eho vozového parku bylo po roce kaÏdot˘denní
práce zafiazeno z repasované vozidlo Opel Campo 2,5D
4x4. Chtûl bych touto cestou podûkovat v‰em ãlenÛm, ktefií
svÛj voln˘ ãas trávili na tomto vozidle. Dal‰í velké díky patfií
panu âestmíru Malému st., Fandovi Pekárkovi a jejich firmû,
ktefií nám poskytli zázemí a hlavnû jejich pomoc, bez které
by oprava trvala mnohem déle a stála více penûz. Celá oprava byla hrazena z penûz sboru.
Chtûli bychom touto cestou podûkovat obci, která odsouhlasila finanãní rozpoãet pro jednotku a finanãní dar pro
mladé hasiãe - dûkujeme.
www.sdh-polepy.cz Za JSDHO âestmír Mal˘
Mladí hasiãi v I. ãtvrtletí roku 2013
Na‰i mladí hasiãi se v tomto ãtvrtletí pfiipravovali na vystoupení na Hasiãském bále, kter˘ se konal 22. 2. 2013 v
Kulturním domû v Polepech. Vystoupení mûlo úspûch, dûti na nûm pfiedvedly tfii scény, pfii kter˘ch
nám ukázaly, jak nûktefií lidé pfiidûlávají hasiãÛm
zbyteãnou práci. Leto‰ní 2. Hasiãsk˘ bál se velmi
povedl, podafiilo se nám díky sponzorÛm a pomoci v‰ech ãlenÛ SDH nashromáÏdit bohatou tobolu.
Leto‰ního roãníku se zúãastnilo cca 200 lidí, v‰em dûkuji za
podporu sboru a doufáme, Ïe pfií‰tí rok se vydafií alespoÀ podobnû jako leto‰ní.
Na zaãátku mûsíce bfiezna, 9. 3., jsme vyrazili na první
spoleãn˘ v˘let v leto‰ním roce. Díky vedoucí Terce jsme se
POLEPSK¯ ZPRAVODAJ
●
4 / 2013
dozvûdûli o exkurzích na leti‰ti v Praze. Fanda po men‰ích
peripetiích zamluvil termín a mohlo se vyrazit. Exkurze byla
zamluvená v 8.00 hod, takÏe jsme museli vyrazit uÏ v 5.11
hod. vlakem z Roudnice nad Labem. Myslím, Ïe to stálo
opravdu za to. Dûti byly na nádraÏí vãas, ãímÏ bychom chtûli podûkovat rodiãÛm, Ïe dûti pfiivezli aÏ do Roudnice a pfiispûli finanãnû na v˘let. Pro nûkoho byl v˘let v Praze premiérou, taktéÏ i cesta tramvají ãi metrem. Na leti‰ti nás ãekala
dvouhodinová exkurze.
Pfii vstupu na leti‰tû jsme museli projít bezpeãnostní bránou. Hlavním cílem exkurze byla prohlídka nejmodernûj‰í hasiãárny v âR. Hasiãi byli velmi ochotní, dovolili nám posadit
se do aut a dokonce nám pfiedvedli i men‰í zásah. Jak jsme
zjistili, práce hasiãÛ je velmi nároãná na fyzickou zdatnost,
profesionální hasiãi svou sílu provûfiují v polygonu. Poté jsme
se pfiesunuli na runway, kde se pfiipravovalo letadlo k odletu.
Z velmi malé vzdálenosti jsme mohli pozorovat pfiípravy pfied
startem a následn˘ vzlet. Po exkurzi jsme je‰tû nav‰tívili KarlÛv most, PraÏsk˘ hrad, Staromûstské námûstí (orloj) a Václavské námûstí. V‰ichni jsme unavení nasedli do vlaku a s
celou poãetnou skupinou (13 dûtí a 8 dospûl˘ch) jsme se vydali zpût na nádraÏí, kde uÏ na nás ãekali nedoãkaví rodiãe.
Pfii dal‰ích hodinách jsme si provûfiovali na‰e znalosti a fyzickou zdatnost. Na základû tûchto testÛ byli zvoleni noví velitelé druÏstev. Za mlad‰í Ïáky se jím stal Míra Bohuslavick˘
a za star‰í Ïáky Verãa Klokoãníková.
První leto‰ní závody, které provûfií na‰í zdatnost, se uskuteãní 20. dubna na hfii‰ti ve Vûdomicích a to v Závodu poÏárnické v‰estrannosti. DrÏte nám palce.
Dále bych chtûla jménem v‰ech instruktorÛ podûkovat
Obci za finanãní pfiíspûvek 20.000,- Kã pro leto‰ní rok. Dûkujeme.
Ing. SoÀa Henschová
vedoucí MH - jednatelka SDH
Co nového v základní ‰kole
VáÏení ãtenáfii, chtûli bychom Vás
seznámit s tím, co se v prÛbûhu 1. ãtvrtletí roku 2013 událo ve ‰kole. V mûsíci
lednu ukonãili Ïáci 3. - 4. roãníku povinnou v˘uku plavání v bazénu v Roudnici nad Labem. Základní plaveck˘ v˘cvik absolvovalo celkem 33 ÏákÛ.
Konec mûsíce byl ve znamení pfiedávání vysvûdãení a pololetních prázdnin.
V únoru se Ïákynû 6. a 7. roãníku zúãastnily okresního pfieboru v pfiehazované dívek v Litomûfiicích, kde v poãetné konkurenci obsadily velmi pûkné
5. místo. Nûktefií Ïáci ‰koly vypracovali
témata prací ‰kolních olympiád v ãeském jazyce, zemûpisu a matematické
soutûÏi Klokan a Pythagoriáda. V mûsíci bfieznu absolvovali Ïáci a Ïákynû II.
stupnû lyÏafisk˘ v˘cvik v Krkono‰ích.
ZákladÛ lyÏování se vûnovalo ve druhém bfieznovém t˘dnu celkem 24 lyÏníkÛ. Îáci I. stupnû pak sehráli okresní
turnaj ve vybíjené v Litomûfiicích, ve
kterém obsadili celkovû 5. místo. V polovinû mûsíce probûhl ma‰karní karneval v KD Polepy, Ïáci 1. roãníku spoleãnû s dûtmi z matefiské ‰kolky zhlédli vystoupení divadla KolobûÏka. Na
‰kole i nadále pokraãují nûkteré zájmové útvary - hudební soubor Sboreãek,
hra na flétnu a na kytaru, bohuÏel sportovní krouÏky byly pro mal˘ zájem zru‰eny.
Do konce ‰kolního roku pfiipravili vyuãující pro Ïáky fiadu dal‰ích aktivit exkurzi do Planetária Praha pro I. stupeÀ, pro ty star‰í pak divadelní pfiedstavení v KD Polepy (Divadlo z Hradce
Králové), Polepskou laÈku - tradiãní
soutûÏ ve skoku vysokém, CocaCola Cup v kopané ÏákÛ II.
stupnû, skákací hrad, Den dûtí,
sportovní olympiádu pro nejmen‰í a v˘lety jednotliv˘ch tfiíd
v závûru ‰kolního roku.
Vracíme se je‰tû k mûsíci únoru,
to probûhl zápis dûtí do 1. roãníku základní ‰koly. Ze zapsaného poãtu 29 ÏákÛ bylo pfiijato do
1. tfiídy ve ‰kolním roce
2012/2013 celkem 17 ÏákÛ, rodiãe ostatních dûtí zaÏádali buì
o odklad ‰kolní docházky, nebo
své dûti zapsali do litomûfiick˘ch
‰kol. Vûfiíme, Ïe v pfií‰tích letech
nastoupí do 1. roãníku více prvÀáãkÛ.
O prÛbûhu 4. ãtvrtletí ‰kolního roku
2012/2013 Vás budeme informovat
v dal‰ích vydáních Polepského zpravodaje.
Vedení Z· a M· Polepy
Pfiedkládáme Vám mil˘ spisovatelsk˘
pokus Ïákynû páté tfiídy...
STRA·IDELN¯ P¤ÍBùH
Autor: Nikola Kudrnová, 5. tfiída
Na vysokém kopci stál hrad
a nad ním byl velk˘ mrak.
¤íká se, Ïe tam stra‰í,
ale nás to nevydûsí.
OdváÏil jsem se a ‰el jsem tam,
a tam jsem vidûl hlavolam.
To je mi ale záhada,
na to budu myslet a nezabrání mi v tom ani dobrá nálada.
S kamarády jsem se tam vydal pozdû v noci,
a to pfiímo o pÛlnoci.
Prohlídli jsme si to
a pfii‰li jsme na to,
Ïe ten velk˘ hrad
je ve skuteãnosti vrak.
Stra‰í tam pr˘ kapitán,
byl to velk˘ velikán.
Najednou se zemû pohla,
Maru‰ka volala, co mohla.
Vrak se pohnul, v‰ude bylo mofie,
Tomበvzdychl: „Ach, kdo nám pomÛÏe?“
Sly‰eli jsme tam nûkoho hlasitû se smát,
pomalu jsem na vypínaã sáh.
Rozsvítil jsem
a zjistil jsem, Ïe se smûje kapitán,
na ruce mu sedûl pelikán.
Byl malinko opelichan˘,
ale co byste lidi chtûli.
Kapitán se podíval na nás,
a mezitím oheÀ v krbu zhas.
Pomalu ‰el k nám a fiekl nám,
Ïe symbol vraku je pelikán.
·la z nûj hrÛza,
Doufám, Ïe ho nepolíbila múza.
Co bych chtûl, je to duch,
taky z nûj vycházel divn˘ puch.
Cítím rozum, cítím odvahu,
a taky dobrou rozvahu.
Má dfievûnou nohu,
tu pravou uÏ má ve svém hrobu.
Îena mu zemfiela, zÛstal sám,
a dále uÏ nemilován.
Od té doby kradl a zabíjel,
proto pofiád pu‰ku nabíjel.
Pfiipravoval se na velkou bitvu
a doufal, Ïe nûjaké Ïenû zase pfiinese kytku.
Pfied vrakem se objevil vír
a kfiiãel, Ïe chce mír.
Kapitán do nûj skoãil,
a tím uÏ asi skonãil.
Mofie kleslo,
na své místo se v‰echno neslo.
UÏ to nebyl vrak,
ale hrad.
Ten hrad se jmenoval Bezdûz,
nejspí‰ proto, Ïe ‰el z nûj dûs.
Vzpomínáme na kapitána
a na jeho pelikána.
Chodíme na jeho hrob
skoro kaÏd˘ rok.
Nosíme mu kytiãky
a zavázané pentliãky.
A co se stalo s tím vrakem?
To ví‰, stal se mrakem.
Ten mrak vidíme kaÏd˘ den,
pokaÏdé kdyÏ jdeme ven.
POLEPSK¯ ZPRAVODAJ
●
5 / 2013
Jaro v matefiské ‰kole
Poãátkem roku jsme s dûtmi dokonãili pfied-plaveck˘ v˘cvik v Roudnici nad Labem. Nav‰tívili jsme dûti v 1. tfiídû Z·,
abychom vidûli, co nás ãeká a ãemu se dûti jiÏ nauãily. O to
zodpovûdnûji se pak dûti pfiipravovaly k zápisu do základní
‰koly. UÏili jsme si karnevalov˘ t˘den, nûkteré masky si dûti
vyrábûly samy, jiné pak chystaly spolu s rodiãi pro závûreãn˘ karnevalov˘ den pln˘ her, písní a legrace. Také jsme mûli
ve ‰kolce na náv‰tûvû Ïivého králíãka a uãili se nejen o jeho
Ïivotû, ale i ostatních zvífiat ve vzdûlávacím pofiadu „Králík
nebo zajíc“. Uãili jsme se o vodû, fiekách, mofiích, o pozoruhodné vodní fií‰i a zahráli si na námofiníky i piráty. KaÏd˘
mûsíc máme divadelní pfiedstavení s pohádkou, ãi v˘chovn˘m zamûfiením. Dozvûdûli jsme se napfiíklad co je zdravé,
co ménû a jak bychom se mûli stravovat, abychom byli zdraví a dobfie rostli. I my jsme se uÏ nemohli doãkat jara. Chystali jsme se na Velikonoce, zaseli semínka kytiãek do improvizovaného skleníãku ve tfiídû a peãlivû se o nû staráme,
abychom si pak mohli osázet záhon.
Vyrobili jsme postavu Moreny (zimy), která se letos opravdu nechtûla vzdát své vlády a spoleãnû ji pak utopili v potoce. Tfieba jsme pomohli pfiivolat to krásné nastávající jaro.
POLEPSK¯ ZPRAVODAJ
●
6 / 2013
Fotbalisté Polep zaãali jaro trpkou poráÏkou
Tfii pfiípravné utkání, první dvû jarní odloÏená kola
a trpká premiéra v odvetách okresního pfieboru. Tak
zaãal v Polepech fotbalov˘ rok 2013.
Celek dospûl˘ch zaãal pfiípravné období pûknû zostra.
Pfiátelské utkání proti vedoucímu celku 3. tfiídy rezervû ·tûtí
se promûnil v otevfienou bitvu, které nakonec vládnul rozehranûj‰í celek z mûsta komínÛ a zvítûzil 6:2. Odvetu v‰ak
zvládli polep‰tí hráãi na jedniãku a soupefii oplatili prohru
a radovali se z vítûzství 4:1. I tfietí pfiípravn˘ zápas na roudnické umûlce proti Klenãi znamenal v˘hru, opût 4:1.
Do dobré herní pohody ale zakroãilo poãasí. Snûhové nadílky znemoÏnily odehrát první dva jarní zápasy proti Terezínu a PodluskÛm. Ty se odehrají ve stfiedeãní sváteãní dny
1. 5. v Polepech s Terezínem a 8. 5. v Podluskách.
První mistrovské utkání pfied domácími fanou‰ky proti Lukavci skonãilo fiaskem. Hosté pfiijeli ve v˘teãné formû
a v souãtu s mizérií polepsk˘ch hráãÛ tak vzniknul koneãn˘
debakl 2:9. Do boje o záchranu tak vstoupily Polepy nejhor‰ím moÏn˘m zpÛsobem.
Dorostenci zaãali pfiípravn˘m duelem s mlad‰ím dorostem
·tûtí a v neúplné sestavû podlehli 3:6. Do zaãátku mistrovsk˘ch utkání v‰ak formu vyladili a hned v úvodním jarním kole
okresního pfieboru porazili jednoho z favoritÛ soutûÏe Podlusky 7:2.
P¤IJëTE FANDIT NA·IM FOTBALISTÒM
So 20.04.17:00
Dobříň - Libochovice
So 20.04.17:00
Třebenice - Předonín
So 20.04.17:00 Malé Žernoseky - Libochovany
So 20.04.17:00
Černiv - Terezín
So 20.04.17:00
Liběšice - Lukavec
So 20.04.17:00
Mšené lázně - Polepy
Ne21.04.17:00
Lovosice B - Podlusky
So 04.05.17:00
So 04.05.17:00
So 04.05.17:00
So 04.05.17:00
So 04.05.17:00
So 04.05.17:00
So 04.05.17:00
Dobříň - Předonín
Libochovice - Libochovany
Třebenice - Terezín
Malé Žernoseky - Podlusky
Černiv - Lukavec
Lovosice B - Polepy
Liběšice - Mšené lázně
So 27.04.10:30
So 27.04.17:00
So 27.04.17:00
So 27.04.17:00
So 27.04.17:00
So 27.04.17:00
So 27.04.17:00
Podlusky - Černiv
Mšené lázně - Dobříň
Polepy - Liběšice
Lukavec - Lovosice B
Terezín - Malé Žernoseky
Libochovany - Třebenice
Předonín - Libochovice
So 11.05.17:00
So 11.05.17:00
So 11.05.17:00
So 11.05.17:00
So 11.05.17:00
So 11.05.17:00
So 11.05.17:00
Liběšice - Dobříň
Mšené lázně - Lovosice B
Polepy - Černiv
Lukavec - Malé Žernoseky
Podlusky - Třebenice
Terezín - Libochovice
Libochovany - Předonín
St 01.05.17:00
St 01.05.17:00
St 01.05.17:00
St 01.05.17:00
St 01.05.17:00
St 01.05.17:00
St 01.05.17:00
Dobříň - Malé Žernoseky
Černiv - Třebenice
Lovosice B - Libochovice
Liběšice - Předonín
Mšené lázně - Libochovany
Polepy - Terezín
Lukavec - Podlusky
So 18.05.13:00
So 18.05.17:00
So 18.05.17:00
So 18.05.17:00
So 18.05.17:00
So 18.05.17:00
Ne19.05.17:00
Třebenice - Lukavec
Dobříň - Libochovany
Předonín - Terezín
Libochovice - Podlusky
Malé Žernoseky - Polepy
Černiv - Mšené lázně
Lovosice B - Liběšice
POLEPSK¯ ZPRAVODAJ
●
7 / 2013
POLEPSK¯ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo obce Polepy v nákladu 350 ks • Pfiíspûvky pfiijímá Obecní úfiad
Polepy, nebo je zasílejte na: [email protected] • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku • Pro obãany obcí zdarma.

Podobné dokumenty

7/2011

7/2011 Bíl˘ kos je pták, kterého pozorní obyvatelé Klecan obãas zahlédnou. Pod jeho patronací se uskuteãnila jiÏ Druhá nízkoprahová akademie Pravého Hradce. Trochu to vypadalo, Ïe leto‰ní zimu musel stráv...

Více

Zpravodaj č. 20 - Mikroregion Záhoran

Zpravodaj č. 20 - Mikroregion Záhoran slouÏit turistÛm, náv‰tûvníkÛm obce a obãanÛm k relaxaci, pû‰ím procházkám, posezení v pfiírodû a v˘hledÛm do krajiny, spolu s nauãn˘mi tabulemi o na‰í pfiírodû, faunû i flofie s popisy, vãetnû moÏnos...

Více

1/2012

1/2012 funguje, jak vypadá kopule zevnitfi i zvenku a jak se dá po vnitfiním plá‰ti do kopule vy‰plhat. Skfiítek bydlí pfiímo nad vnitfiní kopulí, proto tolik ví nejen o samotném planetáriu, ale také o tom, co...

Více

Osecké noviny

Osecké noviny úfiad Osek pfiedali paní Bydlákové pfii této ojedinûlé pfiíleÏitosti dárek a kvûtiny. VáÏení ãtenáfii Oseck˘ch novin, dovolte nám, abychom je‰tû jednou - jménem nás v‰ech, spoluobãanÛ - popfiáli jubilant...

Více

Blahopřejeme našim spoluobčanům Kalendář zasedání

Blahopřejeme našim spoluobčanům Kalendář zasedání administrativní pracovnice, resp. přítomnosti zastupitelů, tj. Po 14-21 hod, St 8-21 hod. , po dohodě možno i mimo uvedené termíny. • Další veřejné zasedání zastupitelstva obce Polepy se bude konat...

Více