EúKV Dražební Vyhláška 181EX4107/15-118

Komentáře

Transkript

EúKV Dražební Vyhláška 181EX4107/15-118
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY
MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, SOUDNÍ EXEKUTOR
181 EX 4107/15-118
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, Exekutorský úřad Karlovy Vary, pověřen vedením exekuce
exekučním soudem: Okresní soud nad Orlicí, pověření ze dne 25. 3. 2015, č. j. 33 EXE 571/2015-12, v exekuční
věci oprávněného: Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, 11407, práv. zást.:
JUDr. Josef Kešner, advokát, sídlem Lukavecká 1732, Praha, 19300, proti povinnému: Morkes Radek, r.č.
7903123668, IČ: 69138443, bytem ÚSTECKÁ 47, Dlouhá Třebová, 56117, pro vymožení peněžitého plnění
oprávněného, jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce, rozhodl o prodeji sepsaných movitých věcí tak,
že se vydává tato
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA:
I.
Soudní exekutor dle § 328b odst. 3 o.s.ř. oznamuje dražební rok, který se uskuteční dne 6. 10. 2015
v 9:45 hod. v prostorách farmy v části obce Čistá v Krkonoších, Černý Důl, okres Trutnov,
souřadnice GPS: 50°37'1.176"N, 15°42'19.628"E.
II.
Dražen bude následující soubor movitých věcí:
Poř. číslo
Popis věci
Rozhodná cena
jednotlivé movité věci bez DPH
2
Lední brusle Bauer Nexus 400, vel. 11,5
2 792,00 Kč
3
Lední brusle Bauer Supreme, vel. 11
1 192,00 Kč
4
Lední brusle Easton STL IHS, vel. 11
1 272,00 Kč
5
Brankářské brusle Bauer Vecra
3 352,00 Kč
7
Zimní brusle Easton Lite Pro, vel. 39
1 272,00 Kč
8
Easton EQ 2 – zimní brusle, vel. 12
1 592,00 Kč
9
Brusle Bauer Supreme One 20, vel. 26
1 112,00 Kč
10
Brusle Tempish Expert 176, vel. 41
792,00 Kč
11
Brusle Tour XL 50a STS 50
872,00 Kč
12
Brusle Botas Preston 211
13
Brusle Crowned APS
320,00 Kč
14
Brusle Playlife, vel. 30-33
960,00 Kč
16
Brankářská lapačka SBK
1 992,00 Kč
1 032,00 Kč
_________________________________________________________________________________________________________________
P o u č e n í : Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka a podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za
součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 věta poslední vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech
při výkonu exekuční činnosti a další činnosti ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb,
k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti,
přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního
exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou, nebo Vám bude předána v sídle
exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.
Adresa: T. G. Masaryka 623/12, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: + 420 353 224 896 / + 420 353 230 242 / e-mail: [email protected] / www.eukv.cz / ID datové schránky: 9h5vz87
IČ: 01825992 / DIČ: CZ8107203819
Bankovní spojení (číslo účtu): 2109373491/2700 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
18
Brusle Hattrick Dominant 46, vel. 35
448,00 Kč
19
Brašna na hokejovou výstroj
720,00 Kč
20
Hráčská helma Bauer, černá
1 200,00 Kč
21
Hráčská helma Bauer, bílá
1 200,00 Kč
22
Hráčská helma Bauer, modrá
1 200,00 Kč
23
Hráčská helma Uusivisio, černá, 2 ks
1 280,00 Kč
24
Hráčská helma Nike, černá
792,00 Kč
25
Hráčská helma Bauer, modrá
960,00 Kč
28
Brusle dámské Tempish, vel. 39
792,00 Kč
29
Brusle dámské Powerslide
688,00 Kč
31
Hokejová šála Tricolor
192,00 Kč
33
Hokejka pravá Komposit, různé délky, 7 ks
6 000,00 Kč
34
Hokejka pravá dřevěná, 18 ks
7 200,00 Kč
35
Hokejka levá Komposit, různé délky, 11 ks
12 000,00 Kč
36
Hokejka dřevěná, 15 ks
6 000,00 Kč
37
Čepel hokejky levé, 14 ks
4 480,00 Kč
38
Čepel hokejky pravé, 18 ks
5 760,00 Kč
39
Shaft
40
Futrál na hokejku
2 640,00 Kč
72
Hokejové dresy tréninkové, 31 ks
7 200,00 Kč
73
Hokejové dresy reprezentační, 9 ks
2 160,00 Kč
74
Hokejové spodní prádlo, 40 ks
9 600,00 Kč
75
Hokejové spodní prádlo, 21 ks
6 720,00 Kč
80
Příslušenství hokej, 100 ks
8 000,00 Kč
82
Hokejové repre dresy 4 ks
1 920,00 Kč
83
Hokejové rukavice, 16 ks
12 800,00 Kč
84
Hokejové chrániče loktů, 17 ks
9 520,00 Kč
85
Hokejové holenní chrániče, 8 ks
5 760,00 Kč
86
Hokejové holenní chrániče Junior, 11 ks
5 280,00 Kč
87
Hokejové tkaničky, 60 ks
1 200,00 Kč
88
Taška na hokejky, 6 ks
2 400,00 Kč
89
Hokejový chránič ramen Senior, 4 ks
4 800,00 Kč
90
Hokejový chránič – suspenzor, 50 ks
10 000,00 Kč
91
Chránič krku, šle a podvazky, 27 ks
4 320,00 Kč
92
Hokejový chránič ramen Junior, 17 ks
8 160,00 Kč
93
Hokejové kalhoty, 10 ks
8 000,00 Kč
94
Hokejové láhve + příslušenství, 17 ks
1 200,00 Kč
664,00 Kč
Rozhodná cena souboru movitých věcí bez DPH
181167,00 Kč
Nejnižší podání vč. DPH za soubor movitých věcí
73070,69 Kč
III.
Složení jistoty se nevyžaduje.
IV.
Prohlídka dražených věcí se uskuteční dne 6. 10. 2015 od 8:45 do 9:30 hod. v prostorách farmy v
části obce Čistá v Krkonoších, Černý Důl, okres Trutnov, souřadnice GPS: 50°37'1.176"N,
15°42'19.628"E.
V.
Oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé se při rozvrhu podstaty
mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných
zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které bylo
rozhodnuto o provedení exekuce prodejem movitých věcí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení
dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je
příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude
uvedena, se nepřihlíží.
P o u č e n í :
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Karlových Varech dne 31. 8. 2015
Digitálně podepsáno
Jméno: Mgr. Lukáš Křivánek
Datum: 31.08.2015 16:40:35
__________________________
Mgr. Lukáš Křivánek
soudní exekutor
Exekutorský úřad Karlovy Vary

Podobné dokumenty

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A :

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A : věci oprávněného: Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, 11407, práv. zást.: JUDr. Josef Kešner, advokát, sídlem Lukavecká 1732, Praha, 19300, proti povinnému: Morke...

Více

Dražební vyhláška usnesení

Dražební vyhláška usnesení prostor4ch farmy v ddsti obce Cistd v Krkono5ich, eerni 15'42'19.628"Ii, jehoZ piedmdtem m6la byt movit6 vEc: 113527892. Dne 7. 4.2015 byla vymrihan6 povinnost v'-iSi uhlazena.

Více

Indikatory obchodu 2010

Indikatory obchodu 2010 Z materiálů, které průběžně soustřeďujeme, prezentujeme poslední časově dostupné (aktuální) základní číselné informace, které se s ohledem na svoji vypovídací povahu obejdou bez textových komentářů...

Více

PROTOKOL O VÝMĚNĚ ZBOŽÍ/REKLAMACI

PROTOKOL O VÝMĚNĚ ZBOŽÍ/REKLAMACI Zboží v žádném případě neposílejte na dobírku, v takovém případě nebude námi převzato. Stejným způsobem postupujte i v případě, že jste obdržel/a v důsledku nesprávného výběru (např. velikosti) výr...

Více

Dražební vyhláška, oznámení konání dražebního roku

Dražební vyhláška, oznámení konání dražebního roku národní bankou platného ke dni, který předchází vydání dražební vyhlášky, ekvivalent částky 45.000,- EUR. Pro tento dražební rok není požadována dražební jistota. VII. Upozornění a poučení Při rozv...

Více

Ě U Ç E ? * Â u Ę Î - EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 5

Ě U Ç E ? * Â u Ę Î - EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 5 a další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byla nařízena exeku...

Více

Ě U Ç I 5 * 2 Č 7 [ Î - EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 5

Ě U Ç I 5 * 2 Č 7 [ Î - EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 5 nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat. Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 tel: 251 560 686, 255 702 060-3, e-podatelna: [email protected]

Více