Basic vocabulary and phrases - Vysoké učení technické v Brně

Komentáře

Transkript

Basic vocabulary and phrases - Vysoké učení technické v Brně
ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA
Pozdravy
Ahoj!
Dobré ráno.
Dobré odpoledne.
Jak se vám/ti da í?
Jak se vede?
D kuji dob e, a vám/tob ?
Docela dob e. Celkem dob e.
Seznámení, p edstavení
Dovolte, abych se p edstavil.
Seznamte se s …
… mojí ženou.
… mým manželem.
Rád vás poznávám.
Jmenuji se John.
Jak se jmenujete/jmenuješ?
Odkud jste/jsi?
Jsem z USA.
A vy/ty?
Jsem ech/ eška.
Vítejte/vítej!
Kolik je vám/ti let?
Je mi 24 let.
Studium
student/studentka, poslucha /poslucha ka
vyu ující, u itel
garant p edm tu
obor
akademický rok
semestr
zápo tový týden
zkouškové období
p edm t
výuka (výukové jednotky r zného typu)
seminá
p ednáška
cvi ení
cvi ení s po íta ovou podporou
rozvrh
Studijní a zkušební ád
zápo et
klasifikovaný zápo et
zkouška
písemná zkouška
ústní zkouška
semestrální práce/projekt
diplomová práce
bakalá ská práce
diplomový projekt
záv re ný projekt
bakalá ský titul
magisterský titul
bakalá ský studijní program
magisterský studijní program
Hello! Hi!
Good morning.
Good evening.
How are you?
How's it going?
Fine, thanks, and you?
Not bad.
Let me introduce myself.
I want you to meet ...
... my wife.
... my husband.
I am very happy to meet you.
My name is John.
What’s your name?
Where are you from?
I am from the USA.
And you?
I am Czech.
Welcome!
How old are you?
I’m 24.
student
teacher, tutor
course supervisor
branch
academic year
semester
credit week
examination period
course
lessons
seminar
lecture
exercise
seminar in a computer lab
study schedule
Rules for Study and Examination
course-unit credit
graded course-unit credit
exam
written exam
oral exam
semester work/project
diploma thesis
bachelor thesis
diploma project
final project
bachelor’s degree
master’s degree
bachelor’s study programme
master’s study programme
Jsem student/studentka.
Studuji …
… Vysoké u ení technické v Brn .
… na Fakult strojního inženýrství.
… na Fakult podnikatelské.
Práv zpracovávám …
… projekt.
… bakalá skou práci.
… diplomovou práci.
… doktorskou práci.
Mám …
… st ední vzd lání.
… vysokoškolské vzd lání.
… bakalá ské vzd lání.
… magisterské vzd lání.
… doktorské vzd lání.
Práce, zam stnání
práce
profese
práce na plný úvazek
práce na áste ný úvazek
Mám dobrou práci.
ím jste/jsi?
Pracuji jako …
… programátor.
… konstruktér.
… da ový poradce.
… ú etní.
… manažer.
V sou asné dob pracuji …
… jako len výzkumného týmu.
… na vedoucí pozici.
… v nadnárodní spole nosti.
… v menší spole nosti,
Podnikám.
Jsem podnikatel/podnikatelka.
Lou ení
Musím jít.
Nashledanou.
Ahoj (p i lou ení).
Dobrou noc.
Zatím
Doufám, že se ješt uvidíme.
Základní fráze
Jakými jazyky hovo íte?
Umíte anglicky?
Neumím anglicky.
Anglicky neumím moc dob e.
Rozumím.
Nerozumím.
Mluvte pomalu.
M žete to zopakovat, prosím?
Ano.
Ne.
Možná.
Samoz ejm .
To je dobré.
I’m a student.
I study …
… at Brno University of Technology.
… at Faculty of Mechanical engineering.
… at Faculty of Business and Management.
Currently I work …
… on a project.
… on my bachelor thesis.
… on my diploma thesis.
… on my doctoral (dissertation) theses.
I have …
… secondary education.
… university education.
… bachelor’s degree.
… master’s degree.
… doctoral degree (PhD).
job
profession
full-time job
part.-time job
I have a good job.
What’s your job?
I work as a …
… programmer.
… design engineer.
… tax consultant.
… accountant.
… manager.
At the present time I work …
… as a member of a research team.
… in the top management.
… in a multinational company.
… in a small company.
I run my own business.
I’m an entrepreneur.
I must be going.
Good-bye.
Bye.
Good night.
See you later.
Hope we’ll meet again.
Which languages do you speak?
Can you speak English?
I can’t speak English.
I speak only a little English.
I understand.
I don't understand.
Speak slowly.
Can you repeat it, please?
Yes.
No.
Perhaps.
Certainly.
That’s good.
To je špatné.
Prosím.
D kuji.
Není za .
Prosím, rádo se stalo.
Promi te.
Promi te.
Pomozte mi.
as, datum
Kolikátého je dnes?
Kolik je hodin?
Nemám moc asu.
Sp chám.
Nemám hodinky.
Hodinky se mi p edbíhají.
Moje hodinky jsou pozadu.
promi te, že jdu pozd .
Je pozd .
Je as jít dom .
nyní
te ne
brzy
pozd ji
brzy
v as, zav asu
Po kej/po kejte, prosím, chvíli.
Budu za okamžik zpátky.
Hodiny, dny
sekunda
minuta
hodina
Šest hodin.
tvrt na osm.
P l šesté.
T i tvrt na t i.
Za deset minut deset.
V dev t hodin.
P esn osm hodin.
Kolem t etí hodiny.
den
ráno, dopoledne
poledne
odpoledne
ve er, noc
dnes ve er
dnes
v era
p edev írem
zítra
pozít í
Co je dnes za den?
pond lí
úterý
st eda
tvrtek
pátek
sobota
ned le
That’s bad.
Please.
Thank you.
Not at all.
You are welcome.
I'm sorry.
Excuse me.
Help!
What's the date today?
What’s the time?
I don’t have enough time.
I am in a hurry.
I have no watch.
My watch is fast.
My watch is slow.
Sorry, I'm late.
It's late.
It's time to go home.
now
not now
early
later on
soon
in time
Wait a moment, please.
I'll be back in a moment.
second
minute
hour
Six o'clock.
Fifteen minutes past seven.
Half past five.
A quarter to three.
Ten minutes to ten.
At nine o'clock.
Exactly eight o'clock .
About three o'clock.
day
morning
noon
evening
night
tonight
today
yesterday
the day before yesterday
tomorrow
the day after tomorrow
What day of the week is it today?
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Týden, m síc, rok
týden
trnáct dní, dva týdny
p ed t emi týdny
p íští týden
m síc
tento m síc
p íští m síc
p ed n kolika m síci
leden
únor
b ezen
duben
kv ten
erven
ervenec
srpen
zá í
íjen
listopad
prosinec
tvrtletí, kvartál
zima
jaro
léto
podzim
rok
letos
minulý rok
p íští rok
p ed šesti m síci
Ve kterém roce to bylo?
rok 2005
Tázací výrazy
Kdo?
Co?
Který?
Kdy?
Kde? Kam?
Odkud?
Pro ?
Jak?
Kolik?
Jak dlouho?
Kolik pen z?
Kdo je to?
Kdo je tam?
Co to je?
Kde to jsme?
Kde to je?
Jak se tomu íká?
Co jste/jsi íkal?
Co to d láte/d láš?
Co chcete/chceš?
Co pot ebujete/pot ebuješ?
Co se d je?
Co se stalo?
Co pro vás/tebe m žu ud lat?
week
fortnight
three weeks ago
next week
month
this month
next month
several months ago
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
quarter
winter
spring
summer
autumn
year
this year
last year
next year
six years ago
What year was it in?
the year 2005
Who?
What?
Which?
When?
Where?
Where from?
Why?
How?
How much/many?
How long?
How much money?
Who is this?
Who's there?
What is this?
Where are we?
Where is that?
How do we call it? How is it called?
What did you say?
What are you doing?
What do you want?
What do you need?
What's the trouble? What's the matter?
What's happened?
What can I do for you?
M žete/m žeš mi pomoci?
Mohu zde kou it?
Je to tak dob e? V po ádku?
Je to všechno?
Kde jsou pánské toalety?
Kde jsou dámské toalety?
M žete/m žeš mi odpov d t?
Máte/máš slovník?
Chcete/chceš studovat angli tinu?
Celní a pasová kontrola
Váš pas, prosím.
Zde je m j pas.
Jsem ob an/ob anka ...
... eské Republiky.
... Slovenska.
… Velké Británie.
Jsem turista/turistka.
Jsem zde na služební cest .
Mám ... vízum.
... tranzitní (pr jezdní)...
... vstupní ...
Vaše vízum je prošlé.
Jsem zde...
... z obchodních d vod .
... jako turista.
... z osobních d vod .
Mám pozvání.
Prosím, pomozte mi vyplnit tento formulá .
Celnice, clo
Kde je celnice?
Nemám nic k proclení.
Vztahuje se na to clo?
jaké clo musím zaplatit?
Mám s sebou...
… dolary.
… eura.
… libry.
Tady je mé zavazadlo.
Mám jej otev ít?
Ano. Otev ete ho, prosím.
Mám pouze …
… osobní v ci.
… dárky.
… suvenýry.
Ztratil se mi kufr.
Kde to mám nahlásit?
To je vaše?
Ano, to je moje.
Peníze
Kde je tady nejbližší ...
... banka?
... sm nárna?
Kdy mají v bance otev eno?
Každý den, krom ned le.
Kde si mohu vym nit ...
… dolary?
... libry?
Can you help me?
May I smoke here?
O.K.?
Is that all?
Where is the men's room?
Where is the ladies' room?
Could you answer my question?
Do you have a dictionary?
Do you want to study English?
Your passport, please.
Here is my passport.
I am a citizen of ...
... the Czech Republic.
... Slovakia.
… Great Britain.
I'm a tourist.
I'm on a business trip.
I have a ... visa.
... transit ...
... entry ...
Your visa has run out.
The purpose of my visit is ...
... business.
... tourism.
... personal.
I have an invitation.
Please help me with this form.
Where is the customs?
I have nothing to declare.
Is this liable to duty?
What duty have I to pay?
I have with me ...
… dollars.
… euros.
… pounds.
Here is my baggage.
Shall I open it?
Yes. Open, please.
I have only …
… personal things.
… presents.
… souvenirs.
My suitcase is missing.
Where do I report it?
Is this yours?
Yes, it's mine.
Where is the nearest ...
... bank?
... exchange office?
When is the bank open?
Every day except Sunday.
Where can I change ...
… dollars?
... pounds?
... eura?
... cestovní šek?
Jaký je kurz?
Jaký je poplatek?
Chci vym nit sto eur.
Rozm te mi, prosím, sto liber.
P ijímáte platební karty?
Ano, p ijímáme platební karty VISA a American
Express.
Ubytování v hotelu
Kde je zde nejbližší hotel?
Pot ebuji hotel blízko st edu m sta.
Máte volné pokoje?
Mám zde rezervovaný pokoj.
Rezervoval/rezervovala jsem si pokoj.
Cht l bych / cht la bych ...
... jednol žkový pokoj.
... dvoul žkový pokoj.
Je v pokoji ...
... sprcha?
... klimatizace?
... telefon?
... televize?
... rádio?
... chladni ka?
... sejf?
... mini-bar?
Kolik stojí pokoj na jeden den?
Z stanu t i dny.
Mohu si pokoj prohlédnout?
Pot ebuji jiný pokoj (lepší, v tší).
Tento pokoj mi vyhovuje.
Snídan je v cen ?
Zde je m j klí .
Odjíždím zítra ve er.
Pokoj je nutné uvolnit zítra do dvanácti hodin.
Mohu dostat ú et?
Zavolejte mi, prosím, taxi.
Chci mluvit s editelem.
Hotelové služby
Kde je pokojská?
Kdy se u vás podává ...
… ob d?
... ve e e?
Restaurace je otev ena do p lnoci.
P ineste mi, prosím, snídani na pokoj 304.
Zavolejte mi, prosím, v osm hodin ráno.
Je to moc d ležité.
Není tu pro m dopis?
Prosím, odešlete tyto dopisy.
Nalepte na n známky, prosím.
Pot ebuji …
... ješt jednu pokrývku.
... ješt jeden polštá .
V mém pokoji …
... nesvítí sv tlo.
... nete e teplá / studená voda.
... není ru ník.
... euros?
... travellers’ check?
What is the exchange rate?
How much is the commission?
I want to change €100.
Please change me 100 pounds.
Do you accept credit cards?
Yes, we do. We accept VISA and American
Express cards.
Where is the nearest hotel?
I need a hotel not far from the centre of the city.
Have you got any vacant rooms?
I have a reservation.
I have reserved a room.
I would like ...
... a single room.
... a double room.
Does the room have ...
... a shower?
... an air-conditioner?
... a telephone?
... a TV set?
... a radio?
... a refrigerator?
... a safe?
... a mini-bar?
How much is it one day?
I'll stay three days.
May I see the room?
I need a different room (better, larger).
This one I like.
Is breakfast included?
My key, please.
I'm leaving tomorrow evening.
Checkout time is tomorrow at 12.00 AM.
May I have my bill?
Please call a taxi.
I want to speak with the manager.
Where is the housemaid?
When do you serve ...
… lunch?
... dinner?
The restaurant is open till twelve PM.
Please bring breakfast to the room 304.
Please call me at eight AM.
It's very important.
Is there a letter for me?
Please send these letters.
Put stamps on them, please.
I ...
... need an extra blanket.
... need an extra pillow.
There is no ... in my room.
... light ...
... hot/cold water ...
... towel ...
... není mýdlo.
... není sklenice.
V mém pokoji nefunguje ...
... klimatizace.
… televizor.
M žete to ...
... spravit?
... vy istit?
... vyžehlit?
... vyprat?
Kdy to bude hotovo?
... soap ...
... glass ...
The ... in my room is out of order.
... conditioner ...
… TV set …
Can this be ...
... repaired?
... cleaned?
... ironed?
... washed?
When will it be ready?
Dita Gálová 2005 ©

Podobné dokumenty

Untitled - Domov NaNovo

Untitled - Domov NaNovo sících, když získala novou práci. V dob doprovázela klientky do návazných služeb, pomáhala ítání z knížek, hraní spole na Dlouhé ulici, protože bydlela nedaleko. Jejich átelské. Ocenili jsme, že do...

Více

MiraTes Cholesterol Test + Informace Co je cholesterol? Proč test

MiraTes Cholesterol Test + Informace Co je cholesterol? Proč test m že LDL usazovat na st nách tepen (artérií), což m že vést k jejich poškození a zužování. Uvedený jev se nazývá ateroskleróza neboli „kornat ní artérií“. HDL (neboli “hodný cholesterol“) transport...

Více

Pokyny pro zpracování diplomové (bakalářské1) práce

Pokyny pro zpracování diplomové (bakalářské1) práce Text práce je t eba vedoucímu p edložit dvakrát. Poprvé, když má diplomant rozmyšlenou kostru práce a sepsané úvodní kapitoly tak, aby bylo z ejmé pochopení a správné uchopení tématu práce. Podruhé...

Více

lenská sch ze 2004 - Český pointer a setter klub

lenská sch ze 2004 - Český pointer a setter klub Stav nebyl dobrý, protože jsme m li p ed dv ma velkými akcemi, a to MFT v Klapý a Klubovou výstavou v Panenských B ežanech. Ob akce prob hly dob e a p i jejich financování se nevyskytly žádné probl...

Více

Spojené arabské emiráty : IBIS DUBAI MALL OF THE

Spojené arabské emiráty : IBIS DUBAI MALL OF THE Klimatizace, koupelna (sprcha, WC, vysouše? vlas?), wi-fi, TV, telefon, set na kávu a ?aj, trezor, žehli?ka, ledni?ka s minibarem Stravování V cen? ubytování je zahrnuta snídan?. Další stravování j...

Více

Slovníky - Index rodu Bier

Slovníky - Index rodu Bier dobře znát dokumenty dominikální ves dostavit se dovolenec dřívější dúm dúm č. farář farní ůřad, farnost fotokopie hodina chalupník jako jiná jméno k kanonýr (dělostřelec) kaplan kašel katolický, k...

Více