Nučický zpravodaj 85 září 2013

Komentáře

Transkript

Nučický zpravodaj 85 září 2013
Nučický
85
zpravodaj
ročník XXII v čtvrtletník v ZDARMA
září 2013
z obsahu tohoto čísla: LIDOVÝ DŮM – MINULOST I SOUČASNOST v PODZIMNÍ SVOZY ODPADU
v VÍTĚZNÁ KVĚTINOVÁ VÝZDOBA v POZVÁNKY NA AKCE
Slovo
starostky
Ludmila Svobodová
V
ážení spoluobčané,
v současné době končí práce související se stavební
úpravou budovy Lidového domu, zvaného také jako kino.
Projekt je realizován obcí Nučice a spolufinancován
EU z Regionálního operačního programu Střední Čechy
částkou 10 000 000 Kč.
Kompletní rekonstrukce byla zahájená 1. března,
a přestože došlo v průběhu stavby k několika změnám,
podařilo se držet původně stanovené termíny. Realizací
tohoto projektu došlo k vytvoření nového zázemí pro
činnost místních spolků, ale také k možnosti využíti pro
potřeby školských zařízení. Zároveň také došlo k fyzické
obnově budovy, která v poslední době sloužila spíše
filmařům pro zachycení „starých časů“.
Již nyní děkuji všem, kteří se na této akci podíleli
a snášeli rozmary počasí i útrapy stavebních úprav. Šlo
především o dodavatele stavby, autory projektu i technický dozor.
Doufám, že při slavnostním otevření areál mile překvapí všechny spoluobčany a do budoucna přispěje
i ke zvýšení kvality života v obci.
S S Vst up d o b ud ov y
S S Stave b n í pr á c e f inišuj í
kupon
S S I n t eri é r – p o h led na s á l
85
S S P o h led na čeln í st r a nu b ud ov y
Nučický zpravodaj
2
USNESENÍ č. 4/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Nučice,
konaného dne 26. června 2013
I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1) Zprávu o kontrole usnesení č. 3/2013 ze dne 22. května
2013
2) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ
Nučice ze dne 9. 5. 2013
3)Odcizení tažného vozíku a sekačky Starjet z majetku obce
a nutnost pořízení nového vybavení (viz rozpočtové opatření č. 5)
4) Informaci o průběhu a financování přestavby Lidového
domu Nučice
II. Zastupitelstvo obce po projednání schválilo:
1) Rozpočtové opatření č. 5 ve výši 295 350,- Kč na straně
příjmů a výdajů
2) Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1050/31 v k.ú. Nučice u Rudné od ÚZSVM
ve veřejném zájmu za následujících podmínek:
Čl.III
odst. 1
Obec Nučice se zavazuje řádně pečovat o pozemkovou parcelu
č. 1050/31 a užívat ji v souladu s veřejným zájmem pouze jako
pozemek pro vybudování části chodníku pro pěší k autobusové
zastávce, vyplývající z její činnosti. Převedenou nemovitost nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebude ji
pronajímat a dále ji převádět ve prospěch třetí osoby, a to na dobu
10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
odst. 2
V případě porušení kterékoli z povinností dle předchozího odstavce
bude stanovena smluvní pokuta v této výši:
a)V případě, že obec převede předmětnou pozemkovou parcelu
č. 1050/31 nebo její část na třetí osobu, zaplatí převodci
smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost
měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva podle
uzavřené smlouvy do katastru nemovitostí dle tehdy platného
cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou převodem na třetí osobu získala.
b)V případě, že obec nebude předmětnou nemovitost využívat
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II, odst. 2
smlouvy, tj. pouze pozemek pro vybudování části chodníku
pro pěší vyplývající z její činnosti, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí
převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou nemovitost
měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva podle
uzavřené smlouvy do katastru nemovitostí dle tehdy platného
cenového předpisu. Smluvní pokuta bude uložena i opakovaně,
a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty bude písemně oznámeno zjištěné
porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto
porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude
v tomto termínu porušení smluvní povinnosti obcí odstraněno,
bude smluvní pokuta uložena opakovaně. Úhradu provede obec
ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty
převodcem písemně vyzvána.
odst. 3
Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými
náklady, zavazuje se obec uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15
dnů ode dne doručení výzvy převodce k jejich zaplacení.
odst. 4
Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku
III. odst. 1, kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze
strany obce dodržovány, a obec poskytne k tomu převodci odpovídající součinnost.
odst. 5
Obec je povinna a předá vždy do 31. 1. kalendářního roku převodci
písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem
z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož
zachování se obec v uzavřené smlouvě zaváže. Za porušení tohoto
závazku uhradí obec převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
Smluvní pokutu uhradí ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy
k jejímu zaplacení.
3) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví obce č. parc. 291/87 o výměře 242 m2, druh pozemku
ostatní plocha vzniklého oddělením z pozemku č. parc.
291/81 v k.ú. Nučice u Rudné dle GP pro rozdělení pozemku č. 1288-37/2013 ze dne 15. 4. 2013 odsouhlaseného
KÚ dne 24. 4. 2013 pod č. 894/2013 za cenu 1.000 ,- Kč/
m2 + náklady na vklad do katastru nemovitostí a náklady
na vypracování geometrických plánů, kupující SJM Budnyk,
Budnyková.
4) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí s panem Ladislavem Uldrichem o zřízení práva věcného břemene pro uložení vodovodního
řadu na pozemku parc. č. 304/1, za podmínky uzavření
Dohody o společném postupu při vybudování prodloužení
vodovodního řadu mezi majiteli pozemků pí Lucií Šedinovou, p. Ladislavem Uldrichem a p. Ing. Petrem Zaoralem.
5) Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky výběrového řízení
pro 1. kolo půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2013
ve výši 50 000,- Kč na obnovu fasády rodinného domu pro
paní Petru Kopeckou.
6) Zastupitelstvo obce schvaluje vystavení objednávky
na zpracování projektové dokumentace na veřejné
osvětlení – Nučice Tyršova – úsek mezi ul. U Kladenky
a Na Krahulově od firmy Elektroštika – ve variantě náhrady
stávajícího stavu.
7) Smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci,
a.s. na základě smlouvy o smlouvě budoucí na akci Nučice
– Okružní kNN, pro parc.č. 291/56, 92/305 číslo IV-126014240/01 za jednorázovou náhradu ve výši 1 200,- Kč
a pověřilo starostku podepsáním této smlouvy.
8) Zastupitelstvo obce schvaluje pověření pana Vladimíra Kubíka, plněním funkce „určeného zastupitele“ při pořizování
ÚP Obce Nučice.
9) Zastupitelstvo obce schválilo zamítavé stanovisko stavebního výboru ve věci žádosti MUDr. Sklenáře.
III. Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostce obce prověřit u obcí Loděnice a Chrustenice informace o připravované výstavbě spalovny plastů, zajistit
informace k možnosti případných připomínek v zájmu občanů
obce Nučice.
Mgr. Jiří Janovský
Miloslav Douša
Vladimír Kubík
č. 85  září 2013
USNESENÍ č. 5/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Nučice,
konaného dne 1. srpna 2013
I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
Informaci o zpracování Územního plánu obce Nučice
II. Zastupitelstvo obce po projednání schválilo :
1) Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy č. 2,
kterým se mění Smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky
pod názvem Lidový dům Nučice, a to v navýšení částky
o 272 850,- Kč + 10 965,- Kč + 3 541,- Kč (ceny bez DPH
) dle předloženého změnového listu.
Zastupitelstvo obce Nučice pověřuje starostku podpisem
dodatku smlouvy.
2) Nákup komunální techniky pro potřeby obce – sekačka
HUSQVARNA ZTH MZ28T za cenu 169 990,- Kč
3) Rozpočtové opatření č. 6/2013 ve výši 59 100,- Kč
na straně příjmů a výdajů
4) Smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci,
a.s. na základě smlouvy o smlouvě budoucí na akci Nučice, Pražská, Karlovotýnská kNN , p.č. 79/1, 794, 90/1,
90/14, 1008/20 a 1012/1 (IE-12-6003019) za jednorázovou náhradu ve výši 10 000,- Kč a pověřilo starostku
podepsáním této smlouvy
obecní úřad
Oznámení
o konání voleb
do Poslanecké sněmovny
České republiky
V
olby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se
uskuteční
v pátek dne 25. října 2013
od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu dne 26. října 2013
od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku Nučice je volební místnost v obřadní síni Obecního úřadu Nučice,
Kubrova 31, Nučice.
Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,
3
5) Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
pro ČEZ Distribuci, a.s. na akci Nučice, K Lomu – kNN,
p.č.90/14, 1012/4,1012/2,1016/1, 1016/6, 1016/7,
290/26, 1016/5, 1016/3 a 1016/4 (IV-12-6016433)
za jednorázovou náhradu ve výši 85 600,- Kč a pověřilo
starostku podepsáním této smlouvy
6) Smlouvu o zřízení věcného břemene pro RWE GasNet,
s.r.o,, a.s.Přeložka STL přípojky Nučice – Husovo nám.
18, pozemky parc.č. 1008/19 za jednorázovou náhradu
ve výši 3 024,- Kč a pověřilo starostku podepsáním této
smlouvy
III. Zastupitelstvo obce ukládá :
1) Starostce jednání s firmou k přípravě podkladů pro kompletní vybavení Lidového domu nábytkem.
2) Zajistit za pomoci technických pracovníků obce prořezání
cesty na parc. č.1027/3 a 1027/8 v rámci protipovodňových opatření
3) Starostce jednat s ostatními vlastníky pozemků parc.č.
1027/5, 1027/6 a 1027/7 o řešení situace při přívalových deštích a zároveň informovat o stavu Krajskou správu
a údržbu silnic Středočeského kraje
Vladimír Kubík
M g r . A n d r e a N o v á
Ing. Miroslav Babka
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise
vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
Nevolí cizí státní příslušníci.
Nučický zpravodaj
4
OZNÁMENÍ SVOZU
O
bec Nučice ve spolupráci s Technickými službami
Rudná a.s. provedou
19. října 2013
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Rozpis svozů:
Čas
Místo nakládky
1) 8.30–9.10Tyršova – Na Krahulově (trafo)
2) 9.10–9.50Tyršova – Báňská (u hřiště)
3) 9.50–10.30 Prokopská náves – Za Rybníkem
4) 10.30–11.10Karlovotýnská (bytovky)
5) 11.10–11.50 Karlovotýnská – K Nádraží (u skládky)
6) 11.50–12.30chatová oblast V Hlubokém (Na Hřebenu)
7) 12.30–13.10chatová oblast V Hlubokém
(u retenční nádrže)
Občané jsou povinni svůj odpad naložit na sběrný vůz!!!
OZNÁMENÍ SVOZU
O
bec Nučice ve spolupráci s Technickými službami
Rudná a.s. provedou
12. října 2013
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
a zpětný odběr elektrozařízení
Rozpis svozů:
Čas
Místo nakládky
1) 8.30–8.50Tyršova – Na Krahulově (trafo)
2) 8.50–9.10Tyršova – Báňská (u hřiště)
3) 9.10–9.30 Prokopská náves – Za Rybníkem
4) 9.30–9.50 Karlovotýnská (bytovky)
5) 9.50–10.10 Karlovotýnská – K Nádraží (u skládky)
Likvidované druhy nebezpečného odpadu:
Nechlor. motorový a převodový olej, olej blíže nespecifikovaný, znečištěné obaly, filtrační materiál, sorbenty, upotřebená
čistící tkanina, olověné akumulátory, barva (nevytvrzená),
lepidlo, pryskyřice, barva (vytvrzená), kyselina, hydroxid, léky,
pesticidy, galvanické suché články, zářivky, odpad s obsahem
rtuti, výbojky (Na, Hg).
Zpětný odběr elektrozařízení – všechny nedemontované
domácí elektrické a elektronické spotřebiče.
Občané jsou povinni svůj nebezpečný odpad předat
posádce svozového vozu k evidenci a elektrozařízení
ke kontrole!!!
SVOZY BIOODPADU
budou prováděny v těchto termínech:
™™
do konce listopadu 2013 každý kalendářní týden
ve čtvrtek
™™
od prosince do konce března 2014 každý lichý kalendářní týden ve středu
Součástí bioodpadu je kuchyňský odpad (mimo tuků, olejů
a masa), shrabky ze zahrad, shrabané listí, posekaná tráva,
zbytky květin, rostlin, křovin a větve stromů (do průměru 8 cm
a délky sběrné nádoby).
TS Rudná a. s. od původce odpadu bioodpad ke svozu
a likvidaci převezme, pokud bude uložen ve speciálním papírovém pytli o objemu 240 litrů, který lze zakoupit na OÚ Nučice
nebo ve svozové nádobě (popelnice, kompostér) označené
příslušnou svozovou známkou, kterou si lze rovněž zajistit
na OÚ Nučice. Ke svozu a likvidaci nebude převzat bioodpad
s příměsí směsného nebo ostatních složek separovaného
komunálního odpadu.
Bližší informace o podmínkách svozu bioodpadu obdrží
případní zájemci na OÚ Nučice nebo TS Rudná a. s.
Svozový pytel nebo nádoba musí být ke svozu přistaveny do 6 hodin na svozovém místě nemovitosti pro svoz
a likvidaci směsného komunálního odpadu.
dotace na podporu
výměny kotlů
Vyhlášení výzvy k podávání
žádostí o poskytnutí dotace
ze Společného programu
na podporu výměny kotlů
S
tředočeský kraj a Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlašují společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí
dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů.
Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých
spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW,
tzv. lokálních topenišť, využívajících tuhá paliva.
™™
Zahájení příjmu žádostí je 2. září 2013 v 9.00 hod.
™™
Ukončení příjmu žádostí je 31. října 2013 v 13.00 hod. nebo
v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve.
Potřebné materiály pro žadatele o podporu výměny kotlů
včetně formuláře žádosti jsou zveřejněny na internetových
stránkách Středočeského kraje, Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí.
Případné dotazy zodpoví pracovnice Středočeského kraje
Ing. Marie Stáňová, tel.: 257 280 837, e-mail: [email protected]
cz nebo Bc. Aneta Hamzová, tel.: 257 280 363, e-mail: [email protected] .
Pro tuto výzvu je alokováno celkem 40 mil. Kč, a to 20 mil.
Kč z rozpočtu Středočeského kraje a 20 mil. Kč ze Státního
fondu životního prostředí ČR.
Užitečné odkazy:
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotniprostredi-a-zemedelstvi/kotlikova_dotace
http://www.mzp.cz
http://www.sfzp.cz
č. 85  září 2013
5
STOLNÍ
KALENDÁŘE
NA ROK 2014
s historickými
pohlednicemi
obcí a měst okolí
Prahy je možno
zakoupit
NA OBECNÍM
ÚŘADĚ NUČICE
ZA CENU 55 KČ.
Okénko stavebního
výboru
aneb co se dělo, děje či chystá v naší obci
Vl a d i m í r K u b í k ,
předseda stavebního výboru
V
zhledem k častým dotazům, týkajících se rozvoje naší
obce, a mnoha podnětům občanů, s nimiž se na mne,
jako na předsedu stavebního výboru a zastupitele obce obracejí, si v Nučickém zpravodaji dovoluji uvést novou rubriku,
a to Okénko stavebního výboru. V ní se budu snažit informovat o zamýšleném rozvoji, investičních akcích, potřebách
obce a jejich občanů, rovněž o průběhu a termínech plnění
jednotlivých zamýšlených či nutných úkolů či zadání ohledně
rozvoje obce.
Začněme několika obecnými informacemi o chodu obecního úřadu, zastupitelstva a stavebního výboru, které jistě není
na škodu na tomto místě připomenout. Veškeré větší investiční akce (do 15.000,- Kč rozhoduje starostka samostatně,
do 35.000,- rozhoduje starostka společně s místostarostou či
pověřeným zastupitelem, nad 35.000,- v současné době, kdy
nejsou místostarostové, rozhoduje zastupitelstvo) schvaluje
zastupitelstvo. Po schválení záměru akce či úkolu pověří starostku jeho provedením. Takto zastupitelstvo koná na základě
zákona č. 128/200 Sb., o obcích. Dle platné legislativy plní
starosta úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada
obce a zastupuje tak obec navenek.
V praxi toto funguje následovně: obecní úřad obdrží z podnětu občana, firmy či samotného zastupitele žádost či podnět.
Ty jsou (dle příslušnosti) projednány patřičným výborem, který
zároveň vypracuje návrh řešení a předloží ho zastupitelstvu.
Zastupitelstvo návrh řešení posoudí, může ho také pozměnit
a pak o něm rozhodne. Řídí se potřebami obce a zájmem občanů. Celou věc buďto zamítne nebo naopak schválí.
Pokud není kompetentní výbor zřízen, projednává daný
bod přímo zastupitelstvo. Ve všech případech je vše řešeno
demokratickým principem – hlasováním.
Nyní již ke konkrétním aktuálně řešeným „stavebním“ záležitostem obce, které záměrně uvádím včetně průběhu a popisu
současného stavu.
Územní plán obce Nučice
Vzhledem k tomu, že v minulosti byl ÚP obce 8x změněn
a některé změny nebyly legislativně v pořádku, čímž vznikl
rozpor mezi skutečným stavem výstavby v obci a schváleným
stavem na příslušných dotčených orgánech dle stavebního
zákona, rozhodlo zastupitelstvo o vypracování nového ÚP dle
platných zákonů a vyhlášek.
Důležité termíny spjaté se vznikem nového ÚP
™™
Do 4. července 2011 přijímal pořizovatel ÚP návrhy na pořízení ÚP – od občanů a institucí bylo uplatněno 46 návrhů,
tyto návrhy byly posouzeny zastupitelstvem a ty, které byly
v souladu se záměrem obce, byly zařazeny do projednávání
ÚP (schváleno zastupitelstvem 15. února 2012)
™™
Návrh zadání z června 2012 byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 4. července 2012 do 2. srpna 2012
™™
Zadání Územního plánu Nučice bylo schváleno zastupitelstvem 17. října 2012
™™
Vystavení návrhu územního plánu Nučic k veřejnému nahlédnutí od 18. července do 16. srpna 2013
™™
V současné době zhotovitel zpracovává doručené připomínky
Protože ÚP je klíčovým dokumentem, který určuje rozvoj
naší obce a trvale ovlivní vzhled a životní prostředí, v němž žijeme, je zapotřebí jeho tvorbě věnovat značný čas a pozornost.
Proto jsem osobně strávil mnoho hodin přípravou podkladů
a projednáváním ÚP, aby se paní starostka mohla věnovat dalším důležitým úkolům v rámci řízení obce. Logickým vyústěním
této práce bylo mé jmenování určeným zastupitelem pro ÚP
dne 26. července 2013.
Lidový dům
Bývalé kino je v rámci rekonstrukce přestavováno na multifunkční Lidový dům, který bude sloužit veškerým spolkům
v obci. Rekonstrukce je financována z větší části z dotace
ROP (80 %). Během stavebních prací se vzhledem ke stáří
a stavu budovy objevily další vícenáklady – zbourání a znovu
postavení západní zdi objektu a celková výstavba nové střechy.
V současnosti se dokončují vnitřní a venkovní úpravy a již se
vypisuje výběrové řízení na dodavatele nábytku. Předpokládané dokončení stavby je 15. 10. 2013. Lidový dům bude mít
i své zaměstnance, mimo jiné je třeba obsadit pozici s pracovní
Nučický zpravodaj
6
náplní zajišťovat konání veškerých akcí v Lidovém domě a řídit
chod celého objektu.
Výběrové řízení na tuto pracovní pozici paní starostka
zatím nevypsala, pověření zastupitelů i první zájemce o toto
zaměstnání již ale má.
chodníky budovat nebudou, neboť po urgencích zastupitelů
bylo výběrové řízení vypsáno až 29. dubna 2013, tedy po půl
roce! Zhotovitel projektů byl vybrán 22. 5. 2013, což znamená,
že do zimy nebudou projekty, geometrické plány ani stavební
povolení vyhotoveny.
Chodníky v obci
Autobusové zastávky
Dne 8. srpna loňského roku na zasedání zastupitelstva dostal
stavební výbor za úkol vypracovat návrh rozvoje infrastruktury
obecních komunikací. Chodníky v obci byly dosud budovány
současně s novou výstavbou, nebo byly dlažbou zpevněny
stávající „staré“ chodníky a nebylo tudíž potřeba zpracovávat
projektovou dokumentaci. Nyní je ale situace odlišná. Pro
budování nových chodníků je zapotřebí zpracovat kompletní
projektovou dokumentaci. Stavební výbor prověřil současný
stav chodníků a navrhl nové úseky včetně priorit výstavby.
Jedná se o pěší propojení v katastru obce, jak dokládá níže
uvedený zákres.
Nové autobusové zastávky chybějí ještě na Krahulově a u nádraží, zastupitelstvo rozhodlo o jejich pořízení. Od 21. 11.
2012 do 11. 12. 2012 byla vyvěšena výzva k podání nabídek
ke zhotovení zastávek, totožných se stávajícími, z důvodu dodržení stejného vzhledu. Z podaných nabídek splnil podmínky
jen původní výrobce a dodavatel. Již od jara se opakovaně
zajímám, kdy budou zastávky instalovány. Paní starostka vždy
odpoví, že je problém s vedením plynu pod jednou ze zastávek.
V případě vedení inženýrských sítí se běžně zaměřuje jejich
průběh a dle výsledku se přijímá řešení výstavby. Zastávky
nejsou zrealizované, protože dosud nebyl zajištěn úkol uložený
zastupitelstvem.
T T Stav c h o dn í k ů (srpen 2012):
uspokojivé
neuspokojivé
Návrh priorit pro realizaci:
Chybějící komunikace: . . . . . . . . . . . . . . . Priorita pro realizaci
A.Karlovotýnská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
B. K Nádraží. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C.Pražská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D.Báňská. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
E. Krátký úsek Karlovotýnská. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
F.Tyršova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
G.Paderlíkova-Báňská. . . . . . . . . 4, vyžaduje výkup pozemků
Na základě zmapované situace pověřilo po projednání
zastupitelstvo starostku zajištěním poptávkového řízení
na zhotovitele projektu zamýšlených nových chodníků včetně
zajištění geometrických plánů. V září 2012 předložila paní
starostka jednu nabídku. Vzhledem k tomu, že zadat zakázku
nelze bez poptávkového řízení, vyzvalo opětovně zastupitelstvo starostku k zajištění poptávkového řízení s tím, že osloví
více firem. Blížila se zima a dalo se tudíž předpokládat, že se
v průběhu zimních měsíců vyhotoví projekty a koncem jara či
v létě se začnou chodníky podle priorit po etapách budovat.
Tomu nasvědčovala i skutečnost, že zastupitelstvo schválilo
v rozpočtu na rok 2013 v položce 2219 Ostatní záležitosti
pozemních komunikací částku 2.040.000,- Kč na budování
chodníků. Dne 21. listopadu 2012 paní starostka podala výzvu
na podání nabídky na zhotovení oddělovacích geometrických
plánů na zamýšlené chodníky, ale pokud není projektová dokumentace chodníků, není co zaměřovat. Bohužel výběrové
řízení na projekt chodníků nebylo vypsáno a tak se tento rok
Čistička odpadních vod
Čistička odpadních vod (ČOV) je v nynější době již na hranici
kapacity. Žádné nové rozvojové lokality tudíž nelze realizovat.
I současná situace je zejména při deštích kritická vzhledem
k množství balastních vod, které se do splaškové kanalizace
dostávají. Proto se zastupitelstvo rozhodlo přistoupit k intenzifikaci ČOV. V únoru 2012 byl odbornou firmou posouzen
stávající stav a navrženo řešení intenzifikace, následovalo
vyhlášení výběrového řízení na projektovou dokumentaci,
které bylo vyvěšeno na webových stránkách obce a v rozporu
se zásadami zadávání veřejných zakázek nebylo zveřejněno
na centrální adrese veřejných zakázek. Cena zakázky – projektu byla 0,999999 mil. Kč. Po nesouhlasné reakci zastupitelů
a z důvodu, že není postupováno v souladu se schváleným
usnesením zastupitelstva, byla tato výzva stažena. Od té doby,
tj. od 19. 10. 2012, nebylo nové transparentní řízení vypsáno
a rozšíření čističky je tak v nedohlednu.
Škola
Vzhledem k velkému počtu dětí předškolního věku žijících
v Nučicích, které s největší pravděpodobností budou chtít
po dovršení školního věku zahájit školní docházku v naší škole, informovala ředitelka školy Mgr. Tafatová v květnu 2012
zastupitelstvo o budoucím stavu využití současných tříd, kde
konstatovala, že ve školním roce 2014/2015 bude kapacita
školních tříd nedostatečná a je nutné přijmout a zajistit řešení
tohoto budoucího stavu. Toto bylo i požadavkem pí ředitelky
na zasedání zastupitelstva 6. června 2012. Zastupitelstvo
na základě předložených podkladů provedlo rozbor současného stavu počtu tříd, vyhodnotilo i původní projekt na rozšíření podkroví školy a konstatovalo, že projekt je pro budoucí
potřeby školy nevyhovující z důvodu rozšíření pouze o půlené
učebny a ne o plnohodnotné třídy. K projednávání školy se
přistoupilo opět až v dubnu a květnu 2013. Se závěrem, že je
zapotřebí vyhodnotit možnosti využití a rozšíření všech objektů, které jsou v současnosti využívány pro předškolní a školní
výchovu, a nechat vypracovat studii, která navrhne alternativní
řešení. Dosud však zastupitelstvu žádná studie či jiná možná
alternativa předložena nebyla. Přestavba či rozšíření školy je
finančně a časově náročná akce a situace ohledně možnosti
školní docházky v Nučicích může být v brzké době kritická.
č. 85  září 2013
7
Ze života obce
Badysfest 2013
T e x t s f o t o : P e t r V e v e r k a
J
istě většině z vás neuniklo, že 15. června 2013 duněl v Nučicích bigbít. Odkudpak se na vás tato hudba hrnula? Ti, kteří
se zúčastnili, vědí. Pro vás ostatní: bylo to ze hřiště nučického
Sokola, kde přesně hodinu po poledni začal rockový festival
Badysfest.
Festival zahájila mladá nučická kapela „Psí Kšíry“, která už
začíná mít své místo na slunci, následovaná skupinou „Něco“
z Týnce Nad Labem, která je charakteristická svým svérázným
osobitým projevem. Následovala západočeská formace „Artur“
s dokonalými vokály a po ní už všem dobře známá legenda
místních tancovaček „Index“ se svým koncertním setem.
Poté se na pódiu předvedli pořadatelé akce, místní bigbítová
kapela „Badys“, jejíž členové v průběhu vystoupení na pódiu
popřáli svému bubeníkovi k narozeninám. A pak už se přitvrdilo, protože berounská formace „Black Hill“ nasypala do návštěvníků něco ze svého peprného, jadrného bigbítu. Potom
už pódium patřilo legendě jménem „Moped“, která rozhodně
nezklamala. Publikum poté ještě více rozehřál hvězdný cover
band „The Antennas“, který se předvedl brilantně zahranými
hardrockovými hity.
A pak už přišlo velké finále, všemi očekávaná ikona jménem
„Krucipüsk“, která mnohonásobně předčila očekávání a publikum si od ní vyžádalo několik přídavků.
Přesně ve 22:35 hod. hudba umlkla a téměř tři stovky
návštěvníků se v klidu rozešly.
Akce se vydařila, počasí nám přálo, a tak mnoho celých
rodin prožilo na nučickém hřišti příjemné odpoledne. Malé
děti se vyřádily na nafukovacím hradu, který pro ně v areálu
instaloval jeden ze sponzorů akce, firma Eldata Pražská s.r.o.
Rodiče využívali kvalitního občerstvení a všichni dohromady se
vlnili v rytmu českého rocku. Zkrátka všichni bez rozdílu věku
si to užili a bavili se. A o to nám šlo.
A kdože to vlastně tuto akci připravil? Bylo to občanské
sdružení Badys, ve kterém se sdružili členové kapely Badys.
Festival byl výsledkem téměř roční práce těchto nadšenců,
kteří akci připravovali ve svém volném čase a na úkor svých
rodin. Akce byla koncipována jako nevýdělečná a převážná
část výtěžku byla věnována na povodňové konto organizace
Člověk v tísni.
Myslíme, že akce velmi dobře přispěla k propagaci obce
Nučice. Vždyť mnoho lidí do té doby ani nevědělo, kde Nučice jsou, a určitě není náhodou, že deník Dnes, který věnoval
tomuto festivalu celou stránku, dal festivalu Badysfest, jaksi
automaticky, přívlastek „nučický“. Proto bychom chtěli, pokud
to okolnosti dovolí, akci příští rok zopakovat a vytvořit tak
v Nučicích další tradici.
Bylo i mnoho těch, kteří nám nepřáli a kritizovali nás. Ono
je jistě pohodlnější sedět se založenýma rukama doma nebo
u piva a kritizovat, než udělat něco pro lidi. Těm všem bychom
chtěli vzkázat: podpořte nás příští rok i vy třeba tím, že se přijdete také pobavit, anebo jenom tím, že nám nebudete příště
házet klacky pod nohy. Vždyť to děláme pro lidi a popularitu
obce, ve které žijete.
Naše poděkování patří všem, bez jejichž podpory by se akce
nikdy neuskutečnila. V první řadě to jsou: TJ Sokol Nučice a firma Sheron - bez nich by to opravdu nešlo. Dále to byli: Rádio
S S V ysto upen í h ude b n í skupin y M o ped
S S Z p ě vá c i v h lediš t i
S S B a dys f est 2013
8
Nučický zpravodaj
skautů a od dalších přátel a příznivců našeho dobrovolného
hasičského sboru. Tímto jim děkujeme.
O občerstvení se postaral vedoucí místního sportovního
klubu p. Sýkora.
Celá soutěž se pořádala na dvě kola. Naše jednotka mladších mužů vybojovala 2. místo a starší muži ukořistili místo 4.
Zvítězili muži z Třebotova.
Naši žáci odešli z požárnického klání neporaženi, tedy jim
bylo přiděleno první místo, a za svůj poctivý výkon dostali
všichni sladkou odměnu v podobě čokolády Milka.
Letošní ročník byl ve znamení slabší účasti družstev SDH
z okolních vesnic. Příčinou byly dozvuky letošních povodní.
Tímto bych chtěl vyzdvihnout úsilí našich členů SDH Nučice,
kteří se také aktivně zapojili při povodních a čerpali vodu ze
zatopených sklepů a dvorků. Obdiv jim patří tím, že i přes
tyto potíže si našli kousek času na nácvik požárního útoku
tak, aby v soutěži memoriálu Karla Švestky co nejlépe obstáli.
Současně chci touto cestou poděkovat vedení TJ Sokol Nučice
za zapůjčení hřiště na naše tréninky pro soutěž.
Na průběh vlastní soutěže dozíral svým ostřížím okem
hlavní rozhodčí pan First. Správný zápis pořadí soutěžících
družstev řídila paní Jandová.
Paní Kosinová a paní Nejepsová (dcery pana Švestky) předávaly diplomy účastníkům memoriálu. Starostka obce Nučice
paní Svobodová přivítala všechny zúčastněné a na konci soutěže jim věnovala ceny za umístění.
Po skončení memoriálu náš SDH Nučice zorganizoval zábavu, která proběhla bez závad. Nikdo se nepopral, nemuseli
jsme volat sanitu ani policii. Hosté se viditelně dobře bavili,
S S T h e An t enn a s
Beat, Eldata Pražská s.r.o, Zebra Print, Kotevní technika Jakub
Kokeš, Comgad, Budvar, Coca Cola, Obec Nučice, Autoservis
Havel, Comsys, Instalatérství Tomáš Král, Dalibor Würz, Foto
Tichý, Pizza 66, pan Čapek a další.
Zvláštní poděkování patří Obvodnímu oddělení Policie
České Republiky Hostivice, SDH Nučice a MUDr. Němcovi
za pomoc při zajištění bezpečnosti akce.
Memoriál Karla
Švestky
Text a foto: Karel Slaboch,
s t a r o s t a S D H v N u č i c í c h
D
ne 29. 6. 2013 se uskutečnil ve sportovním areálu v Nučicích memoriál Karla Švestky za účasti hasičských sborů
z Třebotova, Rudné, Hostivic, Jinočan, Lhotky z okresu Beroun
a domácích z Nučic. Náš pořádající sbor dobrovolných hasičů
se účastnil se dvěma družstvy mužů.
Na organizaci soutěže se podílela celá naše jednotka vč.
našich mladých hasičů. Akce se rozšířila o pořádání večerní zábavy. Bylo nutné vytvořit zázemí pro kapelu a večerní
návštěvníky. Pro kapelu jsme postavili podium a pro diváky
tanečníky stany, které byly zapůjčeny od místní organizace
č. 85  září 2013
9
a pokud hrála muzika, byl taneční parket skoro zaplněn. Nejvíce si zábavy užívali naši mladí spoluobčané.
Škoda, že není pořádáno takových akcí během roku více,
včetně zábavy s muzikou a kapelou. Zábava se protáhla
do pozdních večerních hodin. Pokud někdo z našich spoluobčanů v Nučicích díky hlasitějšímu projevu muzikantů nemohl
usnout, nechť nám promine a přijme naši omluvu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nás přišli podpořit a pro další léta nám chystají zachovat svou přízeň.
Ohni, dobrému pánu čest, zlému sluhovi boj.
POHÁDKOVÝ LES
ZA NÁMI!
T e t y z k l u b o v n y
L
etos poprvé uspořádaly „Tety z Klubovny“, pod záštitou
občanského sdružení Zdravé a zelené Nučice Pohádkový
les. Podle počtu malých návštěvníku to vypadá, že tento ročník nebyl zdaleka posledním. Pro všechny příznivce pohádek
byla v lokalitě Na Čtyřce připravena trasa plná pohádkových
postaviček. Navštívili nás půvabné princezny, dobromyslná
čarodějnice, studánkové divoženky, Karkulka s vlkem, vodníci,
rozpustilé čertice, pracovitý Bořek s Týnou, hraví piráti a v neposlední řadě kamarádi ze Čtyřlístku. Děti během procházky
plnily rozmanité úkoly, jako třeba třídění a recyklace odpadů,
poznávání zvířátek, přenos vzácné vody a další. Za jejich splnění v cíli obdržely pár drobností pro radost.
Celá akce by se ovšem nevydařila bez podpory obce Nučice, sponzorů a nadšení všech dobrovolníků a jejich rodinných
příslušníků. Všem tímto děkujeme!
Sponzoři: Eko-kom, Electrowin, Ecobat, EcoCheese,
Danone, Svět Bedýnek, rodinný klub Cleo a Kiwi-svět map
a průvodců.
Pořadatelé se tímto ještě omlouvají vodníkům, že z důvodu
krásného počasí měli starost o šosy.
Těšíme se na viděnou v klubovně, podzimní burze či lampionovém průvodu.
Foto z akce naleznete na webových stránkách obce Nučice
a občanského sdružení Zdravé a zelené Nučice.
U HUSOVA POMNÍKU
Text a foto: Antonín Arnold
S
tátní svátek České republiky 6. července a 598. výročí
tragické smrti českého církevního reformátora Mistra
Jana Husa si připomenuli členové Obce baráčnické v Nučicích
ve čtvrtek 4. července 2013 setkáním u pomníku tohoto mučedníka v parku na Prokopské návsi.
Projev pronesla tetička berní Ludmila Vejvodová. Ve stručnosti přiblížila život lidového kazatele, člověka velmi vzdělaného, mistra svobodných umění, také profesora a rektora Karlovy
univerzity. Procházel z jihočeského Husince u Prachatic, kde
Nučický zpravodaj
10
se narodil kolem roku 1371, přesné datum není známo. Významná byla jeho činnost literární. Písmem ve svých spisech
a plamenným slovem z kazatelny Betlémské kaple a v přírodě
na Kozím Hrádku a Krakovci kritizoval činnost církve. Ta spočívala především v hromadění majetku, prodávání odpustků,
placení za církevní obřady, prostopášnosti církevních hodnostářů apod. Byla to vlastně kritika celé tehdejší společnosti
s výzvou k nápravě těchto zlořádů. Byl nebezpečný, a proto
musel být umlčen. Závěr Husova života je dostatečně znám.
Mistr byl povolán do Kostnice, kde se měl hájit proti nařčení
z kacířství. Svoji pravdu však neodvolal, byl odsouzen a 6.
července 1415 v německé Kostnici upálen. Bylo mu 45 let.
Tak se církev zbavila jednoho z velkých reformátorů a kritiků
své činnosti v tehdejší době.
Husův pomník je umístěn v parku na Prokopské návsi
v Nučicích za západní částí kaple sv. Prokopa. Vždy zde ale
nestál. Byl odhalen před 85 lety v roce 1928. Letošek je tedy
kulatým výročím. Jeho původní místo bylo přes silnici (dnes
ulice Pražská) proti vchodu do kaple. Bylo to na její východní
straně v místě, kde rybník na návsi opouštějí vody Radotínského potoka, aby po delší pouti splynuly s řekou Berounkou
u Radotína. Stál mezi dvěma stromy pojmenovanými jako Lípa
Jiráskova a Lípa Svobody.
Při slavnostním aktu odhalení hovořil tehdy člen baráčnického spolku učitel Arnošt Paderlík, otec nučického rodáka,
později malíře, sochaře, národního umělce a také čestného
občana Nučic (13. 2. 1976) Arnošta Paderlíka (nar. 1. 12.
1919). Jeho projev ve své době po první světové válce byl silně
protihabsburský. Při rozšiřování silničního mostu byl pomník
v roce 1945 přesunut na dnešní místo do parku za kapli. Také
vzrostlé lípy byly odstraněny.
Zde jedenáctka nučických baráčníků (Drábová, Džbánek,
Hriň, Klus, Kůsová, Prchal, Procházková, Šilhanová, Šimková,
Špírková, Vejvodová) vyslechla projev, položila květinu, zapálila svíčku a vzpomněla statečného člověka a velkého Čecha,
Mistra Jana.
Osud Mistra Jana Husa připomíná také text lidové písně:
Hranice vzplála, tam na břehu Rýna,
a na ní umírá dálné vlasti syn,
a vůkol něho mnichů rota líná
rouhavým smíchem velebí svůj čin.
A vy se ptáte: Kdo v těch plamenech?
Toť Mistr Jan, toť nejvěrnější Čech.
Klubovna
T e t y z k l u b o v n y
[email protected]
M
ilé maminky a malí kamarádi,
16. září zahajujeme již 6. sezónu v Klubovně (v budově
pošty v Nučicích, ulice Báňská).
U nás je hezky, i když prší. Vyberte si z pestrého programu
a přijďte se k nám podívat a pobavit. V Klubovně nuda nehrozí.
Pravidelný provoz zatím každé pondělí, úterý a středu. Útočiště
pro maminky s miminky, batolaty a dětmi předškolního věku.
Den
Program
Čas
Věk dětí
malování a tvoření
9.00–10.00
pro všechny
šikovné děti
cvičení a hraní
10.00–11.00
Úterý
cvičení pro miminka
9.00–10.00 do 1 roku
Středa
volná herna
10.00–11.30 pro všechny
Pondělí
Těšíme se na Vás!
Podzimní burza
v Nučicích
T e t y z k l u b o v n y
M
ilé maminky a nastávající maminky,
sháníte nějaké oblečení pro své děti, nebo naopak potřebujete dětské oblečení prodat? Pak právě pro Vás máme
velkou burzu dětského oblečení. Očekáváme hlavně podzimní
a zimní oblečení, doplňky a sportovní potřeby. Jak se BURZA
povede, záleží hlavně na Vás!
27. 9. – 29. 9. 2013
KLUBOVNA, Báňská ulice (vedle České pošty)
Pátek 27. 9. 2013 15–17 hod. příjem věcí
Sobota 28. 9. 201313–16 hod. prodej věcí
Neděle 29. 9. 201310–11 hod.výdej věcí a vyplacení peněz
(po předchozí domluvě lze oblečení odevzdat po cvičení v klubovně některé z tet a stejně tak si jej vyzvednout zpět)
Podmínky: S sebou si přineste čitelný seznam max. 50
kusů prodávaných věcí s udanou velikostí, barvou, jednoduchým popisem a prodejní cenou.
VZOR: Anna Nováková
1.
zimní kombinéza modrá
vel. 110
120 Kč
2.
chlapecké brusle
vel. 31
50 Kč
…
…
…
…
Všechny věci označte nalepovacím štítkem, kde bude číslo věci
a cena, např. 1.120,– 2.50,–
č. 85  září 2013
Poplatek je stanoven na 1,- Kč z každé věci zařazené do prodeje + 10% z utržené částky. Výtěžek akce bude použit na provoz
Klubovny.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme příjemné obchodování!
Bližší informace poskytneme a dotazy zodpovíme na telefonních číslech: 774 173 036, 607 980 103
Přišlo jich deset
Antonín Arnold
V
posledních letech pravidelné roční setkávání se absolventů Měšťanské školy v Nučicích se letos opět uskutečnilo v sobotu 1. června ve 14 hodin v restauraci U Plže
v nučické Kubrově ulici. Sešli se spolužáci dvou tříd kurzu
A (chlapci) a kurzu B (dívky) z let 1942-47. V pořadí to byl jejich
již osmadvacátý sraz!
Povinnou školní docházku začínali v září 1938, v době, kdy
Československo a další evropské státy byly ve své podstatě
ohrožovány německým nacismem. Dále prožívali školní léta
v nelehké okupační době do roku 1947, pak nastal definitivní
odchod ze školní budovy v Nučicích do další etapy jejich mladých životů. Toto dokumentují např. změny textových údajů
na jejich vysvědčeních.
Pololetní tzv. školní zpráva z první třídy (leden 1939) nese
hlavičku Československé republiky a název školy Trojtřídní
obecná škola smíšená v Nučicích, závěrečná školní zpráva v této
třídě (červen 1939) má již hlavičku Protektorát Čechy a Morava
se stejným názvem školy. Ve čtvrté třídě (leden 1942) došlo
ke změně. Text školní zprávy byl německo-český s hlavičkou
Německá říše – Protektorát Čechy a Morava. V dalším ročníku
1942/43 je opět vše, včetně známek prospěchu, uváděno
v obou jazycích (němčině a češtině) s názvem „vysvědčení“,
nikoliv už „zpráva“, v hlavní škole v Nučicích. V této formě vše
trvalo do ledna 1945 (třetí ročník hlavní školy). Nastal konec 2.
světové války a okupace ČSR v květnu 1945. Výroční vysvědčení
z třetího ročníku Měšťané školy v Nučicích mělo v záhlaví krásný
název Československá republika. Tento text zůstával až do skončení školní docházky jednoročním kurzem v červnu 1947. Název
školy se do dnešních dnů několikrát měnil, náš ročník se však
stále nazývá „měšťankářským“. Shora popsaná pestrost v textu
školního vysvědčení v různých létech dokumentuje období, jímž
jsme procházeli, aniž jsme si plně uvědomovali nebezpečí, které
hrozilo stále našim rodičům, učitelům a vůbec všem Čechům.
Ze šestnácti pozvaných přišlo deset věrných, kteří se nezalekli několikadenního deštivého počasí, aby se znovu po roce
pozdravili. Potěšitelný byl i přímý telefonní hovor spolužačky
Táni Veselé – Rovnanikové z daleké Austrálie, která předpokládá svoji účast v Nučicích v příštím roce.
Organizace setkání obětavě zajišťuje vždy Maruška Němečková z Dobříše. Vstříc nám také vychází vedení restaurantu
U Plže. Oběma patří poděkování.
11
ze školy
VE ŠKOLCE JE BEZVA
Kubátová Marcela
Milé děti,
prázdniny, ty strašně letí.
Sešli jsme se tady znova,
čeká nás tu parta nová.
Bude tady legrace,
budeme jak v pohádce.
M
ateřská škola Maják vstoupila 2. září 2013 do třetího
roku svého působení. A jaký byl ten rok minulý?
Paní učitelky připravily pro děti kvalitní výchovně vzdělávací
program, který inspiroval děti k tvořivé touze po objevování
a dosahování něčeho hodnotného. Seznamovaly děti se světem kolem nás, s tradicemi a zvyky, probíraly s nimi jednotlivá
roční období, rozvíjely tvořivé aktivity a jejich představivost.
Podílely se na zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
dítěte, na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Mateřská škola v rámci
letošního integrovaného bloku „Honzíkova cesta“ plnila vždy
nějakou cestu dle měsíčního plánu.
Hravou a zábavnou formou prožily děti podzimní období
loňského roku. Ve školce se konalo Posvícení - rodiče napekli
posvícenské koláče a pro děti byly připraveny pravé pouťové
atrakce. S rodiči jsme na podzimních dílničkách vyráběli dýňová strašidýlka a skřítky Podzimníčky z pařezů. Děti si měly
možnost přinést do školky svoje živé zvířátko, pouštěly draky.
Zimní čas jsme přivítali ve školce návštěvou Čerta a Mikuláše. Adventní posezení s rodiči otevřelo dveře předvánočním
přípravám. Děti chystaly dárečky, přání, zdobily školku, pekly
cukroví a paní učitelky připravily vánoční jarmark. Dalším
tématem školkového dění byl blížící se masopustní průvod
vesnicí zakončený karnevalem.
Začátkem března jsme společně vynesli paní Zimu a těšili
se na jaro. Připravovali jsme velikonoční jarmark a společně
s rodiči jsme na velikonočních dílničkách vyráběli velikonoční
dekorace.
Děti oslavily Den Země tím, že zasadily na zahradě MŠ
stromeček a osázely květináče, poklidily si zahradu a hned
vyzkoušely herní prvky. Také si vyzkoušely dopravní hřiště,
kde se zaměřily na dovednost a zručnost při jízdě na kolech
a koloběžkách a znalost dopravních značek a předpisů.
S dětmi předškolního věku se pracovalo cíleně, aby byly
připraveny na vstup do školy. Navštěvovaly „Školu nanečisto“,
kde se seznámily blíže s prostředím „velké školy“.
Soutěživou formou děti oslavily Den dětí. Na závěr školního
roku jsme byly s dětmi v ZOO Plzeň a uspořádaly jsme hledání
pokladu spojené s pyžamkovou diskotékou a spaním v MŠ.
Všechny třídy vystupovaly s tanečním vystoupením na Nučickém jarmarku.
Tradičně proběhlo Rozloučení s předškoláky a pasování
na školáky. Všechny třídy se zapojily do projektu „Česko čte
dětem“. Školku navštívila také různá divadla, hudební pořady
12
a plno akcí měly jednotlivé třídy. Děti s nadšením pracovaly
na nové interaktivní tabuli, ve školce běží několik kroužků, ze
kterých si každé dítě vybere.
Do nového roku máme připravené pro děti, rodiče a širokou
veřejnost spoustu dalších akcí. Klíčem k úspěchu je podpora
a spolupráce ze strany vedení ZŠ a MŠ, která je u nás na velmi
dobré úrovni.
Naším přáním je, aby každé dítě cítilo, že je nedílnou
součástí kolektivu, aby si získalo nové kamarády a ve školce
vládla příjemná atmosféra. Šťastné dítě a spokojený rodič - to
je pravý smysl a cíl naší práce.
Vážení přátelé
školy, milí rodiče
a žáci,
rok se sešel s rokem a já znovu stojím před zhodnocením
uplynulého roku a přípravou nového školního roku.
Loňský školní rok utekl jako voda. Připravili jsme spoustu
projektových dní a akcí pro žáky mateřské i základní školy.
Velmi zdařilý projektový den byl Den s handicapem, kdy si děti
vyzkoušely, jaké je to žít s určitým omezením. Při Dni rodin přišli do školy rodiče a prarodiče, dokonce i mezi nimi byli bývalí
žáci naší školy, a vyprávěli o svých školních létech, o době pro
naše děti dávno minulé, o době bez mobilů, počítačů a internetu. Z dalších projektů ZŠ a MŠ bych ráda jmenovala Evropský
Nučický zpravodaj
den jazyků, Dušičky a Halloween, Den Země, Den míčových
her, Zimní olympiáda.
Akcí bylo také plno – návštěva divadel, výstav, zámků, zoologických zahrad, přespávali jsme ve škole, sbírali starý papír.
Nezapomínali jsme na rodiče ani na obyvatele Nučic. Zorganizovali jsme Posvícení v MŠ, Absolventský ples, Masopustní
průvod a Karneval, Vánoční a Velikonoční jarmarky, Dílničky
pro rodiče. Mezi naše důležité akce ještě patří Pasování prvňáků na žáky ZŠ a Rozloučení s předškoláky v MŠ.
Z technických vymožeností dnešní doby jsme si pořídili dvě
interaktivní tabule. Jedna byla nainstalována v mateřské školce
a druhá ve třídě I. stupně. Další interaktivní tabuli jsme pořídili
z dotace EU Peníze školám a ta je v učebně II. stupně.
Velkým přínosem pro ZŠ byla v polovině loňského školního
roku nově otevřená školní družina a školní klub, který vznikl
přestavbou staré mateřské školy. Děti získaly prostor pro volné
hry, jež kmenové třídy kvůli školním lavicím neumožňovaly.
Přestavbou také vznikla učebna pro výuku anglického jazyka
ve třídách, které z důvodu velkého počtu dětí musíme rozdělit.
Tato třída nám opravdu na základní škole chyběla, děti se 1.
pololetí chodily učit angličtinu do školní jídelny.
Letošní školní rok už máme rozplánovaný. Jsou připravené
nové projektové dny, ale i akce, které se v naší škole i školce
pomalu stávají tradicí. Budovy jsou vyleštěné a připravené pro
školáčky i školáky. Paní učitelky a páni učitelé přichystali třídy,
aby se v nich děti cítily dobře. Všichni se snažíme, aby žáčci
a žáci k nám do školy chodili rádi a s úsměvem.
Vážení přátelé školy, přijďte nás podpořit na některou
z akcí, kterou pořádáme i pro veřejnost. Přehled akcí najdete
na našich webových stránkách www.zs-nucice.cz.
Mgr. Jiřina Tafatová,
ředitelka ZŠ a MŠ Nučice
č. 85  září 2013
13
společenská
kronika
místní spolky
Baráčníci
v Hudlicích
Antonín Arnold, vzdělavatel
B
aráčnická XIV. župa se sídlem v Nučicích nese ve svém
názvu jméno významného českého jazykovědce, literárního historika, kritika, básníka, publicisty a pedagoga
z doby 18. a 19. století Josefa Jungmanna. Ten pocházel ze
sousedního berounského kraje. Jméno bylo přijato na sezení
župy v Loděnicích u Berouna v roce 1931 a zní: XIV. Župa
Josefa Jungmanna se sídlem v Nučicích.
V letošním roce má Josef Jungmann kulaté 240. výročí
svého narození. Každým rokem je toto výročí v jeho rodné
obci Hudlicích u Berouna vzpomínáno setkáním občanů
u jeho busty, poblíž rodného domku č. p. 43. Ten je pro veřejnost pečlivě udržován místním obecním úřadem a jeho
správkyní paní Kolaříkovou.
Po předloňské účasti se letos v sobotu 13. července 2013
v 15:00 hodin znovu baráčníci XIV. župy na vzpomínkové
slavnosti objevili v krojích a ženskému svérázu (vyšívaných
bílých blůzičkách). Do Hudlic a zpět je dopravil pohodlný
autobus se sympatickým řidičem panem Květou Pánkem. Přijati byli starostou obce v budově obecního úřadu.
K Jungmannovu pomníku byla položena kytice se stuhou
v národních barvách a uskutečněna prohlídka rodné roubenky. V tomto prostoru vystoupili s kulturním programem
žáci hudlické MŠ a ZŠ spolu s divadlem Studna. Odpolední
program pokračoval na pískové ploše areálu Kluziště se
zpěvem, ukázkami různých druhů tanců, scénkou divadla
Studna apod. Nakoupit bylo možno pohlednice a různé
drobné předměty. Také občerstvení bylo bohatě k dispozici.
Z písemné pozvánky obecního úřadu Hudlice na tuto akci
uvádím několik údajů z Jungmannova životopisu:
Josef Jungmann (16. 7. 1773 - 14. 11. 1847) pocházel
z deseti dětí hudlického ševce Tomáše Jungmanna a ženy
Kateřiny. Byl velmi nadaný a po studiích ovládal několik
jazyků, včetně němčiny a latiny. V roce 1800 se oženil už
jako první gymnasiální učitel českého jazyka v Litoměřicích. Při stěhování do Prahy s manželkou a čtyřmi dětmi
si přivezl rozpracovaný projekt velkolepého pětidílného
Slovníku česko-německého. Za toto dílo mu byl propůjčen
rytířský kříž Leopoldova řádu od císaře Ferdinanda, spojený s povýšením do dědičného rytířského řádu. Toto vysoké
rakouské vyznamenání dostal jako první Čech. Když Josef
Jungmann 14. 11. 1847 jako 74letý zemřel na tuberkulózu,
byla jeho smrt považována za národní tragédii. O tři dny
později byl pochován do rodinné hrobky na Olšanských
hřbitovech za obrovské účasti veřejnosti.
Více než kdy jindy patří pro nás všechny jeho výzva:
„Kdo z nás může, ten pracuj, abychom lepší vlasti dochovali
potomkům, než nám od předků zůstavena.“
Narození
O
d vydání posledního Nučického zpravodaje se obec rozrostla o šest občánků.
Dne 13. 4. se narodila Elen Vybíralová, dne 22. 5. se narodila Tereza Schwarzová, dne 31. 5. se narodil Adam Chrpa,
dne 10. 7. se narodil Alexandr Havlan, dne 22. 7. se narodil
Jan Michal Klimeš a dne 27. 7. se narodil Vojtěch Martinčík.
Všem těmto dětem přejeme hodně zdravíčka a jejich rodičům pevné nervy při jejich výchově.
Výročí
55 let – Ivana Růžičková
Jana Syrová, David Pešl
50 let – Burýšková Jarmila
Vitáková Milena
Kubátová Marcela
Vaněk Miloslav
Skramoušská Jaroslava
55 let – Fischer Jan
Vejvodová Alena
Selement Jaroslav
Chlad Jaroslav
Limberk Miroslav
Venclíková Helena
Navrátil Ladislav
60 let – Rosenbaum Vladimír
Kozáková Helena
Jindrová Marie
Kvíz Miroslav
Borovka Milan
65 let – Kamarytová Zdeňka
Trpišovský Zdeněk
70 let – Trojanová Jana
81 let – Vaňková Alena
82 let – Veverková Olga
Vondroušová Ludmila
Šimková Drahomíra
83 let – Smitková Věra
84 let – Kavková Hana
85 let – Neumannová Eliška
Klus Jan
86 let – Vlasáková Vlasta
87 let – Svobodová Blažena
88 let – Kozák Karel
93 let – Srbená Marie
Nučický zpravodaj
14
Úmrtí
S
velkým zármutkem Vám oznamujeme, že dne 17. 6. 2013
zemřel pan Miloslav Havelka,
dne 29. 7. 2013 zemřel pan Vlastimil Trenčínský a dne
1. 8. 2013 zemřel pan Karel Ženíšek.
Čest jejich památce!
pohled
do historie
Celoživotní
Bioláska
Text a foto: Antonín Arnold
J
ak už to obvykle bývá, člověk se dostane do prostředí a situací, které mnohdy ovlivní jeho činnost na dlouhou dobu,
někdy dokonce po celý život. To se stalo mně a později i mojí
rodině. Od dětství poznávané prostředí Lidového domu a jeho
biografu v Nučicích u mne postupně vytvářelo zvláštní hezký
pocit k tomuto rozvíjejícímu se a lidmi žádanému kulturnímu
prostředku. Při mém narození bylo biografu v Nučicích devět
let (jeho provoz byl zahájen v roce 1923). Prostřednictvím
svých rodičů – tatínek promítač, maminka výlep plakátů a dovoz filmů z nádraží, jsem se seznamoval se vším, co tuto činnost vytváří. Má touha se skutečně naplnila. Po 54 letech jsem
se s funkcí vedoucího kina a promítače v roce 2009 rozloučil
(1965 - 2009). Objevila se nová technologie, finančně náročná. A další zlepšování uvedlo pouze do velkých kin digitalizaci
promítání, jejíž zavedení stojí až 2 mil. Kč. Pro venkovská kina
nedostupné! Proto není možno dnes na vesnici takovou činnost
provozovat. Navíc je pro občany mnoho jiných příležitostí pro
pobavení. Snad je to i symbolické, že tato moje celoživotní
bioláska odchází se mnou v mých jedenaosmdesáti letech!
A takto to před mnoha léty u mne začalo. A nyní s rozhodnutím
napsat tento článek.
Koncem měsíce června letošního roku opakovala stanice
České televize část pořadu ‘‘Zlatá šedesátá‘‘, který byl uváT T An to n í n Arn o ld, dlo u h o le t ý ved o u c í
nuči c k é h o kina
děn v roce 2009. Tehdy se jednalo o šestadvacetidílný seriál
o českých režisérech let 1950 – 1965. Každý jednotlivý díl
zahajovala a končila znělka, která byla natočena v jednom
deštivém dni 8. listopadu 2008 v kině Lidového domu a jeho
okolí v Nučicích. Děj znělky byl koncipován tak, že skupina
chlapců se dostane sklepem do kina a jeho promítací kabiny,
kde zcizí filmové pásy, s nimiž jsou promítačem přistiženi
v kinosále, a sklepem opět před ním prchají vysokou trávou
za kinem. Viděl jsem znovu jako dlouholetý vedoucí a promítač kina místa, která už letošní rekonstrukcí Lidového domu
od 1.března 2013 neexistují. Viděl jsem znovu „svoji“ projekční
kabinu, kinosál, jeviště, sklep. Přiznávám, že jsem vše zhlížel
s nostalgií svých více než 81 let. Mohu prohlásit, že jsem
v Nučicích v biografu strávil celý svůj život. Lásku k filmovému pásu, promítacím strojům a vůbec k nučickému biografu
jsem převzal od svého tatínka Josefa, který v biografu promítal
rovněž celý svůj život.
Lidový dům byl postaven svépomocí dělníků, členů politické
strany Československé sociální demokracie v Nučicích a její
sportovní organizace Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ) v roce
1922. Rok poté (1923) začalo filmy veřejnosti promítat Lido
Bio Nučice. A po patnácti letech (od roku 1938), jsem jako
šestiletý i já viděl kouzelné pohyblivé obrázky a biograf začal
pomalu ovlivňovat mé chlapecké volné chvíle, až k mému
celoživotnímu působení v této kulturní oblasti. Konal jsem to
vše s velkou láskou, zájmem a snahou uspokojovat maximálně
diváky. Jinak bych to asi celý svůj život, včetně vykonávání
povinnosti vedoucího kina po dobu 54 let, nevydržel.
V letech druhé světové války 1939 – 45 moje maminka
(věk 50 let), která zůstávala v domácnosti s dvěma zlobivými
kluky, vylepovala v obci a okolních vesnicích plakáty Lido Bio
Nučice s německo-českým textem uváděných filmů. Plakátům
se říkalo „nudle“, podle jejich rozměrů (výška 80 cm, šířka 35
cm). Program byl vytištěn vždy na tři týdny. Stejně takové byly
doprovodné barevné plakáty k filmům. Jako lepidlo se používal
vařený bramborový škrob. S plakáty v tašce, lepidlem se smetáčkem v plechovce jsme s o rok mladším bratrem takto pěšky
obcházeli s maminkou vesnice Dobříč, Tachlovice, Mezouň,
Vysoký Újezd, Hořelice a Nučice za 80,- protektorátních korun.
Zajímavý zážitek mám z prvního revolučního dne 5. května
1945. Ráno vyšla maminka vylepovat plakáty a pražský rozhlas přinášel první zprávy o českém povstání proti německým
okupantům. Doma jsme o tom nevěděli nic, protože rádiový
přijímač v naší rodině nebyl. Po pozdějším zjištění skutečnosti,
kdy bylo zřejmé, že sobotní večerní biograf se už neuskuteční,
jsem s černou tuší a štětečkem nasedl na trubku pánského
kola spolužáka Mirka Koníčka (bylo nám 13 let), jeli na Dobříč
č. 85  září 2013
15
a začernili na plakátech německý text. Maminku jsme dostihli
v Tachlovicích. Tam její i naše klukovská činnost skončila.
S vylepováním plakátů maminka také dovážela ve čtyřkolovém vozíku programy z nádraží Hořelice¬-Nučice. Znovu je pak
na nádraží dopravovala z biografu k odeslání do pražské půjčovny filmů. Filmy byly uzavřeny v pevných kovových obalech.
Váha zásilky činila až 40 kg. Také tu jsme s bratrem maminku
zastupovali. A ráno, když jsme kolem šesté hodiny táhli na vozíku až čtyři kovové bedny stoupáním po silnici kolem Vinice,
bylo to pro nás kluky moc a moc namáhavé. A potom rychle
před osmou hodinou do Nučické měšťanské školy. Tato práce
však přinášela i výhodu. Večerní představení ve všech dnech,
včetně neděle, začínala v 20:15 hod. Po jejich skončení bylo
nutno odvézt film z kina do našeho domova, což se dělo kolem 22:30 hod. a ráno z našeho domu na nádraží. A tak jsme
s bráškou chodili s vozíkem do biografu na začátek představení
a potom okénky ve stěně projekční kabiny sledovali film mládeži nepřístupný, bez možnosti nás ve škole potrestat.
Kouzelné bylo prostředí promítací kabiny! V ní se střídal
s promítáním – my v té době říkali s „pouštěním filmů“, můj
tatínek (sobota, neděle) s panem Václavem Králem z Nučic
a praktikanty Standou Cajthamlem z Hořelice a Oldou Jírou
z Dobříče. Promítalo se pouze jedním projektorem, takže film,
který tvořilo 5-6 kotoučů, se musel po dvou kotoučích slepit
a natočit na rolnu. Filmové představení tak mělo vždy dvě přestávky, v nichž promítač vyměnil rolny s pokračováním programu. Zdrojem světla k prosvícení filmového pásu byl elektrický
oblouk tvořený hořením záporného a kladného uhlíku. Jejich
posun k sobě byl ruční, takže se úbytek délky uhlíků musel
hlídat. Při jejich větším oddálení světlo zhaslo, obraz zmizel,
v sále nastala tma a ozval se protest diváků. Hlídat se rovněž
musel průchod filmového pásu mechanizmem projektoru. Film
byl tehdy hořlavý a při jeho přetržení mohlo dojít k zahoření.
Při větším požáru docházelo k výbuchu vznikajícího plynu.
V takovém případě, radili starší promítači těm mladším, co
nejrychleji z kabiny utéci!
Měl jsem radost, když jsem samostatně bezchybně slepil
dva kotouče filmů k sobě – konec dílu napojený na začátek
druhého kotouče. Stejně tomu bylo při úspěšném spuštění
projektoru s předchozím uvedením filmu do pohybu ručním
protočením kličkou. To už jsem se téměř považoval za promítače. Spokojen jsem byl také, když se mi podařilo úspěšně
promítnout na plátno sérii různých reklam na diapozitivech
před zahájením filmového představení. Stávalo se k ostudě
promítače, že některou reklamu diváci viděli obrácenou, tzv.
vzhůru nohama. Vzpomínám např. na text propagující sušenky
„Nezapomeň, že má Jína za patrona Antonína“, nebo výzva
divačkám v sále „Ani nejkrásnější klobouk není průhledný“.
Kouzelný byl pro mne gramofon, který jsme doma neměli.
Před představením se jeho pomocí přenášela hudba do sálu
a dřevěného předsálí, které tehdy bylo se suchými záchody
přistaveno k budově na její východní straně. Rád jsem měl
gramodesku s valčíkem z filmu Muži nestárnou „Madono má,
nevěřte snům“ a trampskou píseň s textem „Má to svoje výhody, míti chatu u vody“.
Po skončení základní školní docházky v roce 1947 mi nabídl vedoucí kina pan František Koníček uvádění. A tak jsem
v kinosále při vstupu návštěvníka slušně požádal o vstupenku
s tím, že ho s jeho dovolením uvedu na příslušné místo. Vše
se dálo většinou s úsměvem a několika vstřícnými slovy.
Zpočátku jsem měl trochu trémy, zvláště při uvádění mladých
slečen. Rychle jsem si však zvykl a práce byla příjemná. Někdy
došlo také k záměně řady a místa sedadla. S omluvou a pochopením se vždy vše vyřešilo ke spokojenosti obou stran.
K nepříjemnému pochybení z mé strany došlo v případě, kdy
jsem pana Františka Drába vedl na místo do první řady před
promítací plátno. Divil se tomu, protestoval, moji omluvu přijal
a já jej uvedl na správné místo do první řady na balkón. Balkón však žádný neexistoval. Byl to prostor divadelního jeviště
na východní straně sálu. Tam bylo vždy seřazeno 60 či 80
židlí a vstupenka tam byla také dražší. Později při přestavbě
některých prostor kina tam byla umístěna promítací kabina.
Později při několikaleté přestávce jsem kolem roku 1960
absolvoval několik stovek představení jako promítač – praktikant a třítýdenní internátní školení v učilišti Čs. filmu v Klánovicích. Po složení zkoušek jsem se stal oficiálním promítačem.
Má touha z mládí docházela naplnění. Dalšího půl století práce
v kině přineslo mnoho zážitků, příhod, příběhů a zvláštností,
o nichž by se dalo mnoho vyprávět a psát. Film a kino s jeho
diváky jsem opravdu miloval a vzpomínky na tuto činnost
a část mého života patří k mým nejkrásnějším.
Lidový dům
Antonín Arnold
V
současnosti se dokončuje rozsáhlá rekonstrukce Lidového domu. Tato budova byla postavena před devíti
Nučický zpravodaj
16
desítkami let a sloužila téměř celé 20. století politickému,
společenskému a kulturnímu životu Nučic a širokého okolí.
Zvlášť významný a veřejností oceňovaný byl provoz širokoúhlého kina. Prostory Lidového domu sloužily i k natáčení
některých scén nových českých filmů.
V roce 1994 byl v nučickém zpravodaji č. 7 uveřejněn článek o jeho stavbě a bohaté činnosti. Protože za toto období
počet obyvatel značně vzrostl, dovolujeme si pro informaci
všech občanů obce článek uveřejnit znovu.
„Kulturním zařízením v obci je budova Lidového domu,
stojící v Tyršově ulici s číslem popisným 183. K veřejnému
prospěchu lidem Nučic a okolí byla dána před 90 lety. Stalo
se tak zásluhou horníků místních železorudných dolů, dělníků
a dalších občanů naší obce, kteří se od počátku tohoto století
sdružovali v dělnické straně sociálně–demokratické. Zajímaly
je otázky a problémy politické, sociální, společenské a sportovní. Šlo jim tehdy nejen o upevnění síly politické, ale také
o tolik prospěšný rozvoj tělesné výchovy, sportu a dělnické
vzdělanosti.
Vznikem Československé republiky v říjnu 1918 se do žil
většiny národa dostala nová zdravá krev. Košatila činnost
různých spolků a tělovýchovy. Velmi agilní bylo působení Dělnické tělocvičné jednoty, samostatné to sportovní organizace
Československé sociálně-demokratické. Členové jednoty cvičili
a schůzovali v hostinci U Slabochů. Neshody s majitelem vedly
jak k odmítnutí dalšího užívání sálu hostince k pravidelnému
cvičení, tak také k odvážnému rozhodnutí postavit si vlastní
tělocvičnu, svůj dělnický dům. Žádost adresovaná obecnímu
úřadu v Nučicích dne 9. listopadu 1920 byla vyřízena ve čtrnácti dnech kladně. Nadšení všech příslušníků jednoty bylo
veliké a dokázalo překonat především překážku největší –
nedostatek peněz. V pokladně bylo pouhých 5 tisíc Kčs, ale
sbírka mezi členstvem vynesla 40 tisíc Kčs. Uvážíme-li, že se
v tehdejších poválečných letech žilo z ruky do úst, byl to čin
ryzího zlata. Snese i srovnání se sbírkou Čechů na postavení
Národního divadla. Pro zajištění hladkého a rychlého průběhu
stavby bylo utvořeno stavební družstvo a jedenáct členů se
svým majetkem, především rodinnými domky, zavázalo ručit
za návratnost půjčky Branickému pivovaru, který zde kalkuloval prodejem svého piva. Tito občané již nežijí, ale jejich jména
budou s touto budovou navždy spjata. Byli to: František Milec,
Josef Cipro, Josef Čapek, František Fatka, Josef Bachor, Emilie
Brchelová, František Krupička, Václav Švejnoha, Karel Kofroň,
Antonín Roušal a František Bláha.
Částkou 10 tisíc Kčs přispěl také tehdejší první prezident
ČSR Tomáš Garique Masaryk. Mnozí obětovali své úspory
a všichni dohromady dali zdarma práci a dovednost svých
rukou. A za neuvěřitelně krátkou dobu jednoho roku a několika
měsíců byl postaven dům, v němž byla prostorná tělocvična,
spolkové klubovny, schůzovní místnost (sborovna) s hostincem a bytem hostinského. Budova na své jižní straně nesla
nápis Lidový dům a měla hodnotu tehdejších 178 tisíc Kčs.
Odevzdání veřejnému užívání v roce 1922 doprovázela veliká
slavnost spojená s taneční veselicí v novém sále. Tehdy rušný
společenský život zaznamenal další vzestup a do „Liďáku“,
jak se novému objektu začalo zkráceně říkat, putovali každým
večerem mladí i staří.
V roce 1923 byl zde zřízen biograf, v té době velmi atraktivní a oblíbená lidová zábava a od roku 1926 se na hřišti za budovou hrála více než dvě desetiletí také oblíbená a v nučické
DTJ velmi úspěšná česká házená. Původně se na tomto místě
uvažovalo o letní zahradě, přednost však dostal sport. Jako
náhrada byla stromy osázena plocha před budovou, provedeno oplocení a podle něho zřízen kuželník, který byl původně
za východním štítem Lidového domu.
Lidový dům se tak stal nedílnou součástí životního dění
občanů Nučic a širokého okolí, jimiž byl hojně navštěvován
a využíván. Dosud zde mají stálé místo pravidelná kinematografická představení a každoroční dětské besídky – akademie
žáků nučické a tachlovické školy.
Divadlo se zde hrálo od samého počátku postavení budovy.
Jeviště bylo nejprve na východní straně, kde je dnes promítací
kabina. Mnoho her a silvestrovských kupletů zde bylo sehráno.
Ochotnická tradice pokračovala i na nově v akci „Z“ šesti tisíci
brigádnickými hodinami vybudovaném jevišti v roce 1962. Sál
Lidového domu byl stále využíván k tanečním zábavám, plesům
apod. Pamětníci vzpomínají, že nikde v okolí nebyly tak hezké
tancovačky jako v Liďáku. Téměř pravidelně končili rvačkou
o děvče a opouštěním bojiště otevřenými okny.
Sál i hřiště byly svědky politických shromáždění členů
ČSSD a jejich příznivců, jakož i cvičení DTJ a jejich slavnostních
„olympiád“. V posledních měsících 2. světové války si do sálu
chodili školáci jednou týdně pro úkoly, když škola byla obsazena německými vojáky. V roce 1951 zde byly dokonce prodejní
stánky u příležitosti hornického svátku Dne horníků. Konaly se
zde oslavy u příležitosti různých svátků i jiných výročí, např.
v roce 1971 závěr oslav tisíce let od vzniku Nučic. Zněly zde
hudební nástroje nejen při tanečních zábavách, když podlaha
byla ještě v rovině a v šenkovně se točilo dobré pivo, ale i při
slavnostních koncertech, u příležitosti narozenin nučického
kapelníka a skladatele Karla Horáka.
Lidový dům ve svém devadesátiletém trvání změnil také
několikrát vlastníka. Likvidací DTJ státní mocí bylo v roce 1950
rozhodnutím Krajského národního výboru Praha převedeno
vlastnictví pro Československou obec sokolskou Praha. Opět
po zrušení této organizace byla budova odevzdána v roce 1952
Sokolu Nučice, který ji prodal bez pozemku hřiště v roce 1962
za částku 54 tisíc Kč Místnímu národnímu výboru Nučice.
Současným vlastníkem je Obecní úřad Nučice.“
Do dnešních dnů se všestranná činnost ještě rozšířila.
Věřme, že tomu bude i nadále v hezkých nových prostorách
Lidového domu.
městská policie
Přehled činnosti MP
Černošice
B r o n i sl a v K n o t e k
Městská policie Černošice,
pracoviště Rudná
ČERVEN
Dne 2. 6. bylo oznámeno hlídce MP,
že na železniční trati mezi dvěma přejezdy v obci leží přes koleje polom. Hlídka
na místě zjistila, že se oznámení zakládá
č. 85  září 2013
na pravdě. O celé věci byl informován výpravčí ČD Rudná a následně byl polom odstraněn dobrovolnými hasiči obce Nučice.
Dne 11. 6. v 00:31 hodin požádala Policie ČR hlídku MP
o asistenci rychlé záchranné službě při ošetření bezvládně
ležícího muže v ulici Pod Nádražím. Po příjezdu hlídky na místo
a konzultaci s ošetřujícím lékařem bylo zjištěno, že tento muž
je podnapilý, ale je schopen chůze. Na místě byla zjištěna totožnost muže a byl mu následně poskytnut doprovod do místa
bydliště.
Dne 18. 6. bylo MP oznámeno déle stojící vozidlo v ulici
Báňská s tím, že se oznamovatelka obává, že by mohlo být
kradené. Lustrací cestou Policie ČR bylo zjištěno, že vozidlo
jako odcizené neprochází.
Dne 28. 6. oznámila starostka obce, že někdo spí v pískovišti v prostoru dětského hřiště. Po příjezdu hlídky na místo
byl spatřen muž, který ani po nezbytné součinnosti nemohl
důvěryhodně prokázat svoji totožnost. Z tohoto důvodu byl
vyzván k následování hlídky MP na služebnu PČR Hostivice
k prověření totožnosti. Lustrací přes PČR byla jeho totožnost
prokázána a muž byl propuštěn s domluvou.
O den později oznámila obyvatelka obce odchycenou
fenku křížence. Pes byl umístěn do kotce a následně předán
majitelce.
ČERVENEC
Dne 2. 7. oznámila starostka obce nepořádek u kontejnerů
na tříděný odpad. Viníci zjištěni, zajištěn úklid celého prostoru.
Řešeno domluvou.
Dne 10. 7. oznámila starostka obec, že v ul. Pražská leží
na ulici muž. Na místě zjištěn občan Tachlovic, který hlídce
sdělil, že byl tak unavený, že si musel na chvíli lehnout. Muž
odešel domů.
Dne 22. 7. ve 22:07 hodin oznámila starostka obce, že
na ploše fotbalového hřiště jezdí podnapilé osoby v osobním
automobilu, troubí a dělají další výtržnosti. Po příjezdu hlídky
na místo ve voze zjištěna žena, která nereagovala na výzvy
k zastavení a vystoupení z vozidla. Použity donucovací prostředky. Žena předána PČR k dalšímu opatření.
Dne 29. 7. požádal muž, mající domek v obci, o kontrolu
nemovitosti z důvodu spuštění alarmu. Objekt byl zkontrolován
a nenarušen.
Sport
Fotbal
V
sezóně 2012/2013 se nučické fotbalové mužstvo umístilo na 3. místě. V nové sezóně zůstává kádr beze změn.
Trenérem i nadále zůstává pan Bohumil Kšána a jeho asistentem pan Zdeněk Sokol. Sportovním ředitelem a vedoucím
fotbalového mužstva je pan Radek Zíka. Kádr zůstává zatím
beze změn – přesun do skupiny „C“.
Cílem fotbalového mužstva Nučice
je „ Bojovat co nejvýše “.
17
Rozpis zápasů:
datum
den
hodina
domácí
hosté
4.9.
středa 17:00
Jinočany
Nučice
8.9.
neděle 17:00
Nučice
Tuchoměříce B
15.9.
neděle 17:00
Statenice
Nučice
22.9.
neděle 16:30
Nučice
Středokluky
29.9.
neděle 16:30
Nučice
Tursko
6.10.
neděle 16:00
Jeneč B
Nučice
13.10.
neděle 16:00
Nučice
Roztoky B
20.10.
neděle 15:30
Červený Újezd
Nučice
27.10.
neděle 15:30
Nučice
Dobříč B
3.11.
neděle 14:00
Hostivice
Nučice
ÚKLIDOVÉ
PRÁCE
Miroslav Nachtigal
Nabízíme mytí oken, čištění
koberců a čalouněného nábytku,
čištění interiéru vozidel a úklidy
po malbě a stavbě.
Přijímáme zakázky na pravidelné
a nepravidelné úklidy domácností.
Kontaktní telefon: 777 551 411
Nučický zpravodaj
18
Nučická stezka
NUČICKÁ STEZKA
Datum konání: v sobotu 5. 10. 2013
Místo startu, kancelář a šatny závodu: areál
TJ Sokol Nučice
Předseda organizačního výboru: Ludmila
Svobodová, starostka obce
Startovné: děti, žáci a žákyně zdarma,
muži a ženy 50,- Kč
Ceny: finanční a věcné ceny
Trasy závodu: Trať hlavního závodu je vedena
po asfaltových komunikacích v Nučicích a sousedních obcích Dobříči a Tachlovicích. Trať
závodu žen a žákovských kategorií je vedena
pouze ulicemi obce Nučice. Pro závod není
provedena uzavírka komunikací, po kterých je
vedena trasa závodu, pouze je zajištěn doprovod závodníků na trase závodu.
Hlavními sponzory jsou obec Nučice, podniky a organizace z Nučic a okolí a Kooperativa pojišťovna a.s.
Kategorie
Délka tratě Čas startu
Nejmladší žáci (7 – 8 let)
1 000 m
9.05 hod
Mladší žáci ( 9 – 10 let)
1 000 m
“
Nejmladší žákyně (7 – 8 let)
1 000 m
9.15 hod
Mladší žákyně (9 – 10 let)
1 000 m
“
Starší žáci (11 – 12 let)
1 000 m
9.25 hod
Nejstarší žáci (13 – 15 let)
1 000 m
“
Starší žákyně (11 – 12 let)
1 000 m
9.35 hod
Nejstarší žákyně ( 13 – 15 let)
1 000 m
“
100 m
9.45 hod
Ženy
1 900 m
10.00 hod
Muži do 39 let
6 100 m
10.30 hod
Muži 40 - 49 let
6 100 m
“
Muži 50 - 59 let
6 100 m
“
Muži 60 - 69 let
6 100 m
“
Muži 70 a více let
6 100 m
“
Ženy do 34 let
6 100 m
“
Ženy 35 - 44 let
6 100 m
“
Ženy 45 a více let
6 100 m
“
Děti do 6 let
č. 85  září 2013
Přihlášky a registrace závodníků
Běhu „Nučická stezka“ se mohou zúčastnit všichni zájemci,
kteří se zaregistrují v místě startu, a to nejpozději 15 minut
před startem příslušné kategorie. Každý účastník závodu je
povinen podepsat prohlášení, že se závodu účastní na vlastní
nebezpečí (zdravotní stav, dodržování pravidel silničního provozu), závodníci,
pořadatelé a rozhodčí jsou
pojištěni proti úrazu
u „Kooperativa pojišťovna, a.s“.
19
Pořádková a bezpečnostní služba,
zdravotnické zajištění
OO Hostivice ČR DI Policie ČR Praha - západ.
Zdravotnické zajištění - MUDr. Linhart
Městská policie Černošice, pobočka Rudná
Další informace
Vyhlášení výsledků závodu dětských kategorií a předání cen
je plánováno vždy po dokončení běhu jednotlivých kategorií.
Vyhlášení výsledků a předání cen dospělým kategoriím je
plánováno na 11.30 hodin.
Výsledková listina bude uveřejněna na oficiální internetové
stránce obce Nučice www.nucice.eu
Podrobnější informace o organizaci závodu, cenách
atd. budou uvedeny na internetových stránkách výše
a vyvěšeny v den konání závodu v areálu TJ Sokol Nučice.
L u dm i l a S v o b o d o v á
předseda organizačního výboru
další informace
Husův dům v Rudné
Miluška Havlůjová,
předsedkyně Rady starších
C Č S H v R u d n é
Historie náboženské obce a Husova
sboru v Rudné (původně v Hořelici)
je lemována několika významnými
okamžiky.
Občerstvení závodníků
Všem zúčastněným závodníkům a pracovníkům pořadatelské a rozhodčí služby bude poskytnuto bezplatné občerstvení.
Doprava do místa závodu
Z Prahy metrem „B“ do stanice Zličín a odtud autobusy
příměstské dopravy (linka č. 308, 310 a 311) do Nučic (zastávka „Prokopská náves“). Areál TJ Sokol Nučice je vzdálen
cca 150 m ve směru jízdy autobusu okolo hostince Na Staré
(pokračovat dále po ulici Pražská). Vlakem z nádraží Praha
– Smíchov (směr Beroun přes Rudnou) do stanice Nučice
a odtud pěšky ul. K Nádraží, Karlovotýnskou a ul. Báňskou,
která končí před areálem TJ Sokol Nučice. Lze vystoupit i v následující stanici Nučice zastávka a odtud pěšky ul. Tyršovou,
která končí taktéž u areálu TJ Sokol Nučice.
Doba jízdy autobusu trvá 20 minut a vlakem cca 30 minut.
V
ůbec první událost byla přednáška 6. července 1922 kladenského pomocného duchovního Václava Lišky o Mistru
Janu Husovi. V prosinci téhož roku byla svolána první schůze
hořelických čechoslováků, na které došlo ke zvolení prozatímní
rady starších: předseda Antonín Zavázal, jednatel Rudolf Junek,
místopředseda Karel Srb – učitel, Václav Taránek – řídicí učitel,
pokladník. V únoru 1923 se k nové církvi v Hořelici hlásilo 182
věřících, započato bylo s výukou náboženství ve škole, které
se účastnilo 48 dětí. První bohoslužby se v Hořelici konaly 6.
května 1923 a sloužil je opět kladenský duchovní Václav Liška.
Bohoslužby probíhaly se svolením Obecního zastupitelstva
v kapličce na návsi v Drahelčicích. Později hořeličtí občané
konali své bohoslužby v pronajaté hasičské kolně v Dušníkách.
Ani jedno místo však nebylo z mnoha důvodů vyhovující, a tak
se náboženská obec na podnět Rudolfa Junka rozhodla postavit si vlastní kapličku.
V červenci 1923 zasáhl do plánu na zbudování kapličky
pozdější první patriarcha Církve Československé husitské
ThDr. Karel Farský, který hořelickým doporučil vybudovat
modlitebnu. Nadšení věřící občané započali přípravy na stavbu.
Architektonické plány bezplatně poskytli pánové Bártl a Šašek
Nučický zpravodaj
20
z Prahy z ateliéru sochaře Františka Bílka, Václav Chot „půjčil“
bezúročně 5 000 Kč, Antonín Blažek věnoval zdarma pozemek
a kámen z vlastního lomu, konaly se sbírky, a kdo mohl, pomáhal řemeslem i potahem.
Slavnostní položení základního kamene Husova domu se
konalo za účasti tehdejšího biskupa Karla Farského 2. září
1923. Při poklepu Farský pronesl „Drž a vydrž!“. Do základního
kamene byl pak vložen pamětní list o počátcích náboženské
obce v Hořelici.
Původně skromnější stavba byla rozšířena až na současných 120 metrů čtverečních.
K slavnostnímu otevření Husova domu došlo již 11. listopadu 1923, dům byl tedy postaven za pouhé dva měsíce a devět
dní! Nákladem 215 000 Kč. Slavnostní průvod se v den otevření
vydal od restaurace Na Staré a účastnilo se ho na 2 000 osob.
Jen z Kladna musel být vypraven zvláštní vlak. První bohoslužbu vykonal biskup Karel Farský a kronika připomíná,
že na závěr své řeči se obrátil k zástupu dětí se slovy: „Vaše
je kaple!“ Tak byl postaven první Husův dům v církvi, postavili
si ho věřící občané Hořelice a Dušník a přijel si ho prohlédnout
prezident T. G. Masaryk v doprovodu ministerského předsedy Antonína Švehly v červenci 1925, o čemž svědčí fotografie
v kronice církve.
V roce 1929 byla ke sboru přistavěna i fara a duchovní tak
od té doby mohli bydlet přímo v domě. Nákladem 210 000 Kč.
Ve stejném roce postavili legionáři z Dušník v zahradě sboru
pomník prezidentu Osvoboditeli T. G. Masarykovi, který byl
slavnostně odhalen a odevzdán do správy náboženské obce
dne 28. října 1929. Všechna výročí republiky se pak konala
za přispění pěveckého sdružení a hudebního orchestru v areálu
Husova domu v Hořelici.
Významným obdobím pro Hořelici byly rovněž roky 1936–
1938, kdy zde jako duchovní působil syn světoznámého sochaře Františka Bílka. Ten tehdy zapůjčil do kaple svůj jedinečný
KRUCIFIX a oltářní reliéf, avšak oba artefakty byly vráceny
do umělcovy vily. František Bílek (1872–1941) je mimořádný
zjev české moderní kultury, byť on by to slovo nikdy nepoužil
a zařazení do „moderny“ by se zuřivě bránil. Píše Petr Wittlich
a nazývá Bílka „nejvýznamnějším českým symbolistou“ v knize vydané k otevření Bílkovy vily v roce 2010. Dnešní doba
přinesla uznání v roce 2005 Husovu domu tím, že tento sbor
na žádost náboženské obce v Rudné prohlásilo Ministerstvo
kultury ČR za kulturní památku, a to dne
27. 4. 2005. V prohlášení se uvádí: „Architektura staveb
je dokladem vývoje církevních staveb na našem území a svojí
jednoduchostí architektonického projevu i zachovaným interiérem jsou dokladem estetického cítění a funkčnosti objektu.
Do zdi modlitebny je zasazen štukový figurální reliéf, přisuzovaný
významnému sochaři Františku Bílkovi, jehož syn zde ve 30.
letech působil.“
Pan Martin Jindra, který je členem náboženské obce
v Příbrami a obhospodařuje archiv Pražské diecéze, který je
uložen v Rudné, a z jehož materiálů jsem čerpala i pro tento
článek, uspořádal v Husově domě 15. listopadu 2010 obsáhlou
a krásnou výstavu o vzniku Církve československé husitské
před 90 lety. Byly zde k vidění dokumenty a dobové fotografie
z tehdejší slavné éry života v objektu Husova domu. Bohužel,
Rada starších náboženské obce v Rudné a věřící jsou již většinou třetí generací „otců zakladatelů“ – zestárli. Stojíme před
problémem, jak zachovat v Rudné tento objekt „aby sloužil
Bohu a lidem“, jak si to přál a jak nám jej předal do péče první
patriarcha ThDr. Karel Farský.
Současný patriarcha ThDr. Tomáš Butta navštívil v květnu
Rudnou a vyjádřil souhlas se záměrem otevřít Husův dům pro
činnost, jež by z něho vytvořila významnou městskou instituci
nejen církevní.
V roce 2015 si budeme připomínat 600. výročí upálení
Mistra Jana Husa a pro Rudnou návštěvu Husova domu prezidentem T. G. Masarykem v červenci 1925.
Přivítali jsme zájem Rady města, konkrétně pana starosty
Kocmana, o údržbu a zachování této kulturní památky. Velice
potřebujeme pomocnou akci. Prosíme občany, aby se zamysleli spolu s náboženskou obcí, abychom mohli důstojně pokračovat v díle, které naši předkové sami ze svých prostředků
vybudovali, byli hrdí na své dílo a vážili si Husova domu.
K tomu nám dopomáhej Bůh.
VAK Beroun varuje
před podvodníky
S
polečnost Vodovody a kanalizace Beroun byla upozorněna
zákaznicí z Berouna, že pod záminkou kontroly kvality
pitné vody se dožadovali vstupu do domu údajní pracovníci vodáren. Podobné případy se nedávno staly na Kladensku a další
podezřelé jednání bylo zaznamenáno odběrateli ve Zdicích.
„Varujeme proto hlavně starší občany před zneužitím jejich
důvěry podvodníky“, říká Jiří Paul, technický ředitel VAK Beroun. Kontrolu jakosti pitné vody provádí na Berounsku a Hořovicku laboratoř Čevak a.s., která sídlí v areálu VAK Beroun.
Odběry vzorků vody jsou v naprosté většině případů odebírány
u spotřebitelů, se kterými laboratoř dlouhodobě spolupracuje.
„Doporučujeme našim zákazníkům, aby před vpuštěním
do objektu požadovali vždy na zaměstnanci VAK Beroun nebo
Čevak předložení identifikační karty“, dodává Paul. K ověření
totožnosti pracovníka vodáren je možné také využít bezplatnou linku zákaznického centra společnosti – 800 100 663,
na kterou se lze dovolat 24 hodin denně.
Nové informační
materiály PID
Zdroj: Ropid
O
rganizace ROPID vydala v průběhu srpna 2013 řadu
nových informačních materiálů, které budou k dostání
cca od posledního srpnového týdne zdarma v infocentrech
Dopravního podniku hl. m. Prahy nebo ROPIDu či v informačních stojanech ve stanicích metra.
Schémata PID – Praha a okolí
™™
tradiční informační materiál se všemi důležitými schématy
denního i nočního provozu Pražské integrované dopravy
č. 85  září 2013
21
Pojeďte s námi přívozem
™™
skládaný leták s ucelenou informací o zapojení pražských
přívozů do Pražské integrované dopravy. Nechybí schémata
jednotlivých přívozů včetně naznačení přestupů, stručný
jízdní řád ani tipy na výlety s využitím přívozů.
Cestujeme s jízdním kolem
™™
komplexní informace o cestování Pražskou integrovanou
dopravou s jízdním kolem
™™
praktické rady včetně tarifních podmínek pro jednotlivé
druhy dopravy, přehledné schéma s vyznačením tras s možností přepravy kol
včetně podrobného plánku Prahy se zakreslením všech
zastávek a druhů dopravy
Jízdní řády metrobusů
™™
brožura formátu A5 s jízdními řády metrobusových linek
platnými od 1. září 2013
™™
schéma sítě metrobusů a podrobné informace o nich
™™
k dostání pouze v Infocentrech DPP a ROPID
Pojeďte s námi vlakem
™™
skládaný leták s ucelenou informací o zapojení železnice
do Pražské integrované dopravy včetně informací o jízdném, tarifních odlišnostech při cestách vlakem a se schématy tarifních pásem a sítě linek S
Nučický zpravodaj
22
Čtenářská soutěž
Správné znění tajenky z čísla 84 Nučického zpravodaje zní:
Vyluštěnou tajenku z tohoto Nučického zpravodaje č. 85
„za chvilku budu řídit“. K této tajence jsme obdrželi od čtenářů
můžete posílat nebo osobně doručit na Obecní úřad Nučice
14 odpovědí a všechny správné.
nejpozději do 15. 11. 2013.
Z došlých odpovědí jsme vylosovali výherce: Helenu JiUpozorňujeme, že odpovědi musí být opatřeny soutěžním
rouškovou, Janu Svobodovou a Stanislava Dvořáka. Výherci
kuponem, jménem a adresou soutěžícího, jinak nebudou do
křížovky z čísla 84 obdrží poukázky na nákup dle vlastního
slosování zařazeny.
výběru v hypermarketu TESCO ve výši 300 Kč.
Dovolené se blíží, mnoho nučických spoluobčanů na cestu do exotických destinací jistě zvolí leteckou přepravu. Zvláště pro
jejich obveselení je tedy určena následující anekdota.
Letuška tlačí uličkou vozík plný alkoholických mini nápojů a ptá se cestujících, co si dají. Když dojde k tiše sedícímu
muslimovi s kostkovaným šátkem na hlavě, trošku zaváhá a pak se přece zeptá: „Smím Vám nabídnout něco alkoholického k pití?“ Muslim odpoví: „Ne, děkuji, ....................“ (pokračování odpovědi je samozřejmě v tajence).

OPAK
PRODEJE
STAROINDICKÝ
BÁSNÍK
SOK
MELANCHOLICKY
JEDNOTKA
SÍLY
VĚTRU
ANGL.
TEČKA
ALPSKÁ
HORSKÁ
SKUPINA
HALENA
JIHOAMER.
KOROPTEV
RUBEM
NAVRCH
ANGL.DLUH
DRAHOKAM
MOHAMEDOVA
MATKA
DRAVÍ
PTÁCI
ANGL.
POHOTOVOST
STEPNÍ
TRÁVA
PANOVNICKÝ
STOLEC
PLATIDLO
OMÁNU
EVROPSKÁ
ŘEKA
2.DÍL
TAJENKY
LARVA
ŽÁBY
DRAVEC
PLESO
ŘÍMSKY
54
PATŘÍCÍ
ÁJE
1.DÍL
TAJENKY
ŠUMIVÉ
VÍNO
ČAJ
JEDOVATÁ
BYLINA
SLOVENSKÝ
SOUHLAS
POLÁRNÍ
OBLAST
MAĎARSKÉ
SÍDLO
DOMÁCKY
OLGA
3.DÍL
TAJENKY
KŘIK
ZKR.
LEHKÝCH
TOPNÝCH
OLEJŮ
TRUMF
V BRIDGI
LESY
CHMÝŘÍ
CHEM.
PRVEK
SITUACE
KÓD
LAOSU
PLOŠNÁ
MÍRA
ZN.
TELLURU
KŘESŤANSKO
DEMOKRATICKÁ
UNIE
STARÉ
ČESKÉ
JMÉNO
LEVNOST
ALKEN
PŘEMOCI
PLATIDLO
PERU
VNIKNUTÍ
ELEKTRONKA
ATOM
JAPON.
OSTROV
DOVNITŘ
(SLOVEN.)
ČÁST
JAZÝČKOVÝCH
NÁSTROJŮ
VÝZVA
NÁSTRAHY
SÍDLO
V MALI
MRAVOKÁRCE
ALIAS
DELŠÍ
DOBU
DEPOT
INIC.DIRIGENTA
TALICHA
MÁLO
VKUSNÉ
ESTONSKÉ
SÍDLO
STARŠÍ
ČESKÉ
JMÉNO
ŘÍMSKY
499
KYPŘIT
PŮDU
SPZ
KARLOVY
VARY
DIVADELNÍ
AKADEMIE
PŘEDLOŽKA
DRTIT
(ZAST.)
SŇATEK
TELEVIZE
(LIDOVĚ)
NÁŠ
SLOVNÍKÁŘ
CÍRKEVNÍ
HODNOSTÁŘ
ZÁPORKA
PROVINĚNÍ
OZEV
PRAOBYVATEL
ŠPANĚLSKA
NÁDOBA
U STUDNY
VELMI
CÍL
VÁDA
SLADKOVODNÍ
KAPROVITÁ
RYBA
CVIK
AVŠAK
DOVEDNOST
ANGL.OVES
PÁR
PLANETKA
SPZ PÍSKU
ZN.CÍNU
NESMĚLE
ODVANOUT
JMÉNO
HERCE
CONERYHO
4.DÍL
TAJENKY
DRAŽBA
NÁPĚV
STAROŘECKÁ
POHŘEBNÍ
OBĚŤ
MARIE
ČERMÍNOVÁ
INIC.OLMEROVÉ
Nučický zpravodaj – čtvrtletník • vydavatel: obec Nučice, Kubrova 31, Nučice • registrační číslo MK ČR E 12549 • řídí redakční rada ve složení: A. Nová,
L. Svobodová, J. Tafatová, D. Mrňa, A. Arnold, D. Venclík • tel.: 311 670 123, E-mail: [email protected] • elektronická verze zpravodaje na www.nucice.eu
otištěné názory se nemusejí shodovat se stanoviskem redakční rady • za věcnou správnost článků odpovídají autoři článků • publikované texty mohou být
upraveny • nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. • tiskne: Gemmapress, spol. s. r o., Kubrova 27, Nučice.
Příjem inzerce zajišťuje pracovnice OÚ Nučice nebo lze využít e-mail [email protected] Inzeráty občanů (nabídka, koupě, prodej atd.)
budou zveřejňovány za poplatek 20 Kč. Ceník inzerce pro firmy a podnikatele: celá strana 300 Kč, ½ strany 150 Kč, ¼ strany 100 Kč.
Nabídka volných pracovních míst je zveřejňována zdarma.
Vítěz soutěže o nejhezčí
květinovou výzdobu
D
o letošního ročníku soutěže se přihlásili pouze tři soutěžící. Očekávali jsme větší účast, neboť domů s krásnou
květinovou výzdobou je v obci vidět mnoho. Všechny soutěžní
návrhy splňovaly stanovená kritéria. Ovšem výběr vítěze nebyl
vůbec jednoduchý. Po pečlivém a nelehkém rozhodování jsme
se shodli na tom, že v letošním ročníku soutěže o nejhezčí
květinovou výzdobu domu vyhrála paní Kateřina Hubená.
Vítězná rozkvetlá okna najdete v ulici Tyršova. Jako dárek paní
S S V í t ě zn á kv ě t in ová v ý zd o b a
Hubené předáme poukázku na nákup zboží v hobbymarketu
Hornbach. A přidáváme upřímnou gratulaci.
Vítěznou květinovou výzdobu a další přihlášené návrhy
přinášíme níže na fotografiích. Soutěžní fota budou také
uveřejněna na internetových stránkách obce www.nucice.eu
v záložce Informace pro občany.
Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili, a těšíme se
na nově vyzdobená okna v dalším ročníku soutěže.

Podobné dokumenty

Nučický zpravodaj 53 12_2005.indd

Nučický zpravodaj 53 12_2005.indd U S N E S E N Í č. 4/2005 Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nučice konaného dne 21. 9. 2005 I. Zastupitelstvo obce po projednání schválilo: 1. zprávu předsedy kontrolního výboru o plnění usn...

Více