µ#23455/S/2016-HMSO

Komentáře

Transkript

µ#23455/S/2016-HMSO
µ#23455/S/[email protected]\¸
23455/S/2016-HMSO
.j.: UZSVM/S/17021/2016-HMSO
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2
O Z N Á M E N Í
o výb rovém ízení ís. SHMS/031/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách
na zjišt ní zájemce o koupi nemovitého majetku
v katastrálním území Lety u Dob ichovic
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových (dále jen „Ú ad“), jemuž podle § 9 zákona
. 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní
pozd jších p edpis (dále jen „ZMS“), p ísluší hospoda it s níže uvedeným majetkem, podle
ustanovení § 21 a násl. vyhlášky . 62/2001 Sb., o hospoda ení organiza ních složek státu
a státních organizací s majetkem státu, ve zn ní pozd jších p edpis , po spln ní všech
zákonných podmínek,
vyhlašuje dne 23. zá í 2016
výb rové ízení (dále též „V “) na prodej dále uvedené nemovité v ci ve vlastnictví eské
republiky.
l. 1
Prodávaná nemovitá v c
pozemek parcela . 1356/26 ostatní plocha, manipula ní plocha o vým e 1539 m2,
v k.ú. Lety u Dob ichovic, obec Lety, vedené u Katastrálního ú adu pro St edo eský kraj,
Katastrální pracovišt Praha-západ a zapsané na LV . 60000.
l. 2
Popis prodávaného majetku
Pozemek se nachází ve sm ru z ulice Pražská do sm ru ulice Karlštejnské v ulici Polní. P ístup
k pozemku je po nezpevn né komunikaci, kdy na jedné stran je betonárka OZBET a na druhé
stran je sb rný dv r a NOVOPOL.
V územním plánu je pozemek veden jako výrobní plocha s možností (do budoucna) staveb,
sklad .
Na v tší ásti pozemku je navážka zeminy, která vznikla bez v domí vlastníka pozemku
pravd podobn v letech 2002-2008. Jedná se p evážn o podorni ní zeminu.
l. 3
Vyhlášená minimální kupní cena
Vyhlášená minimální kupní cena nemovité v ci iní 1.500.000,- K (slovy: jedenmilionp tsettisíc
korun eských).
l. 4
Minimální zvýšení kupní ceny pro následnou aukci
Následná aukce prob hne formou podání, jimiž se bude zvyšovat nejvýše nabídnutá cena z V .
Nejnižší podání ke zvýšení kupní ceny se stanovuje na ástku 50.000 K . Vyhlašovatel si
vyhrazuje právo tuto ástku v pr
hu následné aukce snížit dle vlastní úvahy.
l. 5
astníci výb rového ízení
1. Ú ad nabízí prodávanou nemovitou v c k p evodu fyzickým a právnickým osobám.
astníkem V ízení mohou být svéprávné fyzické osoby nebo právnické osoby.
2. Ú astníkem V se stává ten, kdo p edložil Ú adu písemnou nabídku dle
Oznámení, a to za p edpokladu spln ní ostatních podmínek bez výhrad.
3. Každý z ú astník V
l. 8 tohoto
m že do V podat pouze jednu nabídku.
l. 6
Spole né jm ní manžel
1.
Podává-li jeden z manžel nabídku a hodlá kupní smlouvou nabýt prodávaný majetek
do svého výlu ného vlastnictví, musí ke své nabídce p iložit n který z t chto doklad :
a) písemné prohlášení druhého manžela opat ené jeho ov eným podpisem, že manžel,
který podává nabídku, uhradí kupní cenu z prost edk , které nejsou sou ástí spole ného
jm ní manžel ;
b) notá ský zápis o zúžení spole ného jm ní manžel nebo o smluveném manželském
majetkovém režimu podle § 716 zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník (dále
jen „NOZ“);
c) pravomocný rozsudek, jímž došlo ke zrušení spole ného jm ní manžel ;
d) pravomocný rozsudek o zúžení rozsahu spole ného jm ní manžel .
2.
Tento lánek se nevztahuje na cizozemce, pokud nepodléhají režimu spole ného jm ní
manžel .
l. 7
Prohlídka prodávané nemovité v ci
Prohlídka prodávané nemovité v ci není stanovena, je voln p ístupné.
l. 8
Povinný obsah a forma nabídky u in né ú astníkem výb rového ízení
1. Nabídka podaná do výb rového ízení musí obsahovat:
a) Vlastní nabídku ú astníka V
b) Prohlášení ú astníka výb rového ízení
c) Informaci o složení kauce
d) Výpis z obchodního rejst íku nebo obdobného rejst íku, pokud nabídku
osoba
e) P ípadný doklad o uspo ádání spole ného jm ní manžel
iní právnická
Ad a) Vlastní nabídka ú astníka V
Vlastní nabídka musí být p edložena v eském jazyce a musí obsahovat tyto údaje:
1. U fyzických osob jméno a p íjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa
pro doru ování (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu).
2. U právnických osob p esný název, sídlo, I O, závazná adresa pro doru ování (pokud
je odlišná od adresy sídla firmy) a osoba oprávn ná k zastupování právnické osoby.
3. V p ípad nabídky o koupi do spoluvlastnictví musí být uvedeny identifika ní údaje u všech
žadatel . To platí i v p ípad manžel , kte í hodlají nabýt prodávaný majetek do spole ného
jm ní manžel .
4. Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena íseln i slovn v K , p emž v p ípad
rozdílu mezi íselnou a slovní hodnotou má p ednost slovní hodnota. Nabídka, která
obsahuje nižší nabídku, než je vyhlášená minimální kupní cena uvedená v l. 3 tohoto
Oznámení, nebude do V zahrnuta.
5. Vlastní nabídka musí být podepsána ú astníkem V
(u právnických osob v souladu
se zápisem ve ve ejném rejst íku nebo v obdobném rejst íku), p i žádosti více osob
do spoluvlastnictví všemi osobami. To platí i v p ípad manžel , kte í hodlají nabýt prodávané
nemovité v ci do spole ného jm ní manžel .
6. Ú astníci dále mohou nepovinn uvést další údaje (telefon, fax, e-mail).
7. K podání nabídky m že ú astník V použít formulá Nabídka do výb rového ízení.
Ad b) Prohlášení ú astníka výb rového ízení
1. „Prohlášení ú astníka výb rového ízení“ (vzor viz p íloha), v etn souhlasu se zde
uvedenými podmínkami V je povinnou sou ástí každé nabídky. Toto Prohlášení musí být
podepsáno ú astníkem V (u právnických osob se zápisem ve ve ejném rejst íku nebo
v obdobném rejst íku v souladu s tímto zápisem).
2. V p ípad žádosti (nabídky) o koupi do spoluvlastnictví musí Prohlášení podepsat všichni
žadatelé. To platí i v p ípad manžel , kte í hodlají nabýt prodávaný majetek do spole ného
jm ní manžel .
3. Vzor tohoto Prohlášení obdrží ú astník na kontaktní adrese Ú adu dle l. 13 tohoto Oznámení
a je též k dispozici na webu u informace o prodeji prodávaného majetku.
Ad c) Informace o složení kauce
Nabídka musí obsahovat informaci o složení kauce, tj. íslo ú tu, z n hož byla odeslána,
variabilní symbol a specifický symbol, jímž je u fyzických osob datum narození ve formátu
DDMMRRRR a u právnických osob jejich I O. V p ípad , že je kauce složena v hotovosti
na p epážce banky nebo poštovní poukázkou, je povinnou sou ástí nabídky kopie p íslušného
dokladu.
Nabídka musí obsahovat nezbytné údaje o ú tu, na který bude kauce vrácena.
Ad d) Výpis z ve ejného rejst íku nebo obdobného rejst íku
U právnických osob p íloha s výpisem z ve ejného rejst íku. U právnické osoby, která
se nezapisuje do ve ejného rejst íku, doloží tato osoba platný výpis z jiného zákonem
stanoveného rejst íku, v n mž je zapsána, p ípadn kopii písemné smlouvy nebo zakládací
listiny, která prokazuje založení právnické osoby, zp sob podepisování a p ípadné zm ny t chto
údaj , nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká. Tyto podmínky se
nevztahují na obce a kraje.
Ad e) Doklad o uspo ádání spole ného jm ní manžel
V p ípad , že nabídku u inil jeden z manžel a prodávané nemovité v cí hodlá nabýt
do svého výlu ného vlastnictví, i doklad dle l. 6 toho Oznámení.
2. Nabídka se p edkládá v uzav ené (zalepené) obálce. Obálka s nabídkou musí být ozna ena
názvem výb rového ízení a ozna ením adresáta (Ú adu) Obálka musí být zalepená a musí
být opat ena z etelným nápisem:
„Výb rové ízení ís. SHMS/031/2016 - k.ú. Lety u Dob ichovic – NEOTEVÍRAT !!!“
l. 9
Složení kauce
1. Podmínkou ú asti ve V je složení ástky na úhradu ásti kupní ceny, kterou ú astník V
složil na ú et prodávajícího (dále jen „kauce“), ve výši 150.000 K . Kauci lze složit
bezhotovostním p evodem, složením hotovosti v bance nebo zasláním poštovní poukázkou,
a to na ú et . 6015-2220111/0710 vedený u NB, variabilní symbol 203160031. Jako
specifický symbol uvede fyzická osoba datum narození ve formátu DDMMRRRR a právnická
osoba své I O.
2. Kauce musí být p ipsána na ú et Ú adu nejpozd ji dva dny p ede dnem, kdy kon í lh ta pro
podání nabídek uvedená v l. 11 odst. 1. V p ípad opožd né platby kauce nebude nabídka
do V zahrnuta. Kauci je nutné zaslat v dostate ném asovém p edstihu p ed koncem lh ty
pro p edání nabídek, vzhledem ke lh tám mezibankovních p evod ; v asné p ipsání kauce
na ú et prodávajícího je odpov dností ú astníka ízení.
3. Za dobu od složení kauce do uplynutí lh ty pro její vrácení podle tohoto Oznámení nemohou
astníci V uplat ovat v i Ú adu nárok na p íslušenství z kauce p irostlé za toto období.
4. Kauce propadne ve prosp ch prodávajícího v p ípad , že vít z V nepodepíše kupní
smlouvu nebo v p ípad , že Ú ad odstoupí od smlouvy za podmínek uvedených v kupní
smlouv .
l. 10
Podmínky p evodu prodávané nemovité v ci
Podmínky p evodu prodávané nemovité v ci jsou uvedeny, krom tohoto Oznámení, v textu
kupní smlouvy, která je jeho p ílohou. Ú astník V vyjad uje sv j souhlas s kupní smlouvou
v podepsaném „Prohlášení ú astníka výb rového ízení“, které je povinnou sou ástí jeho
nabídky.
l. 11
Doru ení obálek s nabídkami
1. Obálky s nabídkami musí být Ú adu doru eny od 23. 9. 2016 do úterý 20. 10. 2016,
do 10:00 hod. etn (dále jen „lh ta pro podání obálek s nabídkami“). Za okamžik doru ení
obálky s nabídkou je bez ohledu na zp sob doru ení považováno skute né p evzetí obálky
s nabídkou podatelnou Ú adu na adrese:
Adresa pro doru ení poštou:
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
Územní pracovišt St ední echy
Rašínovo náb eží 390/42
128 00 Praha 2
Adresa pro osobní doru ení:
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
Územní pracovišt St ední echy
Rašínovo náb eží 390/44
128 00 Praha 2
2. Obálku s nabídkou lze doru it osobn , prost ednictvím držitele poštovní licence (dále jen
„poštou“), kurýrní službou nebo jiným ve ejným p epravcem. Za v asné podání obálky
s nabídkou odpovídá ú astník. P ípadné zdržení doru ení obálky s nabídkou zavin né
poštou, kurýrní službou i jiným ve ejným p epravcem jde k tíži ú astníka.
3. Nabídky nelze doru it cestou datové schránky; na nabídky takto podané nebude brán z etel.
4. Všechny doru ené a p ijaté obálky s nabídkami budou opat eny po adovým íslem, datem,
hodinou a minutou p ijetí a budou zapsány do seznamu doru ených obálek s nabídkami.
5. Obálka s nabídkou musí být Ú adu doru ena (nikoliv tedy pouze podána k p eprav )
do konce lh ty pro podání nabídek. Obálky s nabídkami, které budou Ú adu doru eny
po uplynutí této lh ty (v etn ur ené hodiny a minuty), nebudou posuzovány a hodnoceny.
O skute nosti, že obálka s nabídkou byla doru ena po uplynutí lh ty pro podání obálek
s nabídkami, bude ú astník vyrozum n.
6. Otevírání obálek s nabídkami se uskute ní ve tvrtek 20. 10. 2016 od 12.00 hod
na Územním pracovišti St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2.
Otevírání obálek s nabídkami se m že zú astnit každý, kdo m že na míst prokázat,
že podal obálku s nabídkou (a v p ípad nabídky podané právnickou osobou pak ten, kdo je
oprávn n ji zastupovat). Otevírání obálek s nabídkami se m že rovn ž zú astnit ve ejnost.
Otevírání obálek s nabídkami je ukon eno otev ením poslední obálky s nabídkou
a vyhotovením a podpisem protokolu o otevírání obálek.
7. Bezprost edn po vyhodnocení V se uskute ní následná aukce.
l. 12
Výb r kupujícího
1. Do posuzování nabídek podaných do V nebude zahrnuta obálka s nabídkou, která byla
doru ena po lh
stanovené v l. 11 tohoto Oznámení, nebo nespl uje n kterou
ze závazných podmínek podle tohoto Oznámení, p ípadn dalších dokument k výb rovému
ízení.
2. Jako jediné kritérium pro výb r kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Otevírání
obálek s nabídkami zajiš uje Komise pro otevírání obálek jmenovaná editelem územního
pracovišt . P i otevírání obálek s nabídkami sd luje Komise všem p ítomným ú astníka, který
podal obálku s nabídkou, spln ní i nespln ní všech vyhlášených podmínek pro podání
obálky s nabídkou a výši nabídnuté ceny. Obálky s nabídkami, které nesplnily všechny
vyhlášené podmínky pro podání obálky s nabídkou bez výhrad, komise vy adí z dalšího
posuzování.
3. Následnou aukci vyhlašuje p edsedající Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení
výb rového ízení, pokud byly doru eny alespo 2 a více bezvadné nabídky, jež spl ují
všechny podmínky V . Následná aukce se koná bezprost edn po skon ení V . Následné
aukce se mohou zú astnit 2/3 ú astník s nejvyšší nabídkou. Po et ú astník následné
aukce se zaokrouhluje sm rem nahoru.
4. Do následné aukce mohou postoupit ú astníci, kte í podali bezvadnou nabídku do V ,
osobn se dostaví k otevírání obálek a prokážou se pr kazem totožnosti, jednající
za právnické osoby navíc ú edn ov eným pov ením k zastupování, pokud toto nevyplývá z
výpisu z obchodního rejst íku i obdobné listiny ve smyslu l. 8 odst. 1 písm. d) tohoto
Oznámení.
5. Ú ast v následné aukci je dobrovolná. O rozhodnutí osobn p ítomného ú astníka
nezú astnit následné aukce V se u iní poznámka do protokolu, kterou ú astník podepíše.
6. Vít zem následné aukce a tím i celého V bude ú astník, který nabídne nejvyšší kupní cenu
v posledním stupni následné aukce jako jediný. Pokud v posledním stupni odstoupí všichni
astníci, vít zí ú astník, který v p edchozím stupni podal nejvyšší nabídku kupní ceny. Vít z
a všichni ú astníci následné aukce podepíší Protokol o pr
hu následné aukce.
7. Po ukon ení aukce oznámí p edseda Komise jméno ú astníka, který podal nejvyšší nabídku.
8. Ú astník m V , kte í v n m nezvít zili, bude kauce vrácena bez prodlení po oznámení
výsledk V , nejpozd ji však do 10 pracovních dn ode dne otevírání obálek.
9. V p ípad , že budou do V za azeny dv a více bezvadných nabídek, ale nedostaví
se osobn žádný ú astník nebo se dostaví pouze ú astník, který nabídl bezvadnou nabídkou
nejvyšší kupní cenu, navrhne komise odprodej prodávané nemovité v ci zájemci, který nabídl
nejvyšší kupní cenu, p i spln ní všech ostatních podmínek. Následná aukce se konat nebude.
10. Výsledek V bude písemn oznámen všem ú astník m V do 10 pracovních dn od data
otevírání obálek. Vít zný ú astník V obdrží zárove kupní smlouvu k podpisu.
l. 13
Povinnosti Ú adu a kupujícího
1.
2.
Kupující je mimo jiné povinen platn podepsat kupní smlouvu (z toho jeden výtisk s ú edn
ov eným podpisem u fyzických osob a je-li t eba u právnických osob) a doru it ji na
íslušné pracovišt Ú adu.
Nejpozd ji do 14 kalendá ních dn od doru ení všech výtisk
astníkem zajistí Ú ad podpis smlouvy ze své strany.
smlouvy podepsaných
3.
Po nabytí platnosti smlouvy je kupující povinen zaplatit Ú adu nabídnutou kupní cenu v plné
výši, a to do konkrétn ur eného data. Toto datum bude stanoveno ve výzv k zaplacení
kupní ceny, jejíž p ílohou bude prostá fotokopie oboustrann podepsané kupní smlouvy.
Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je p ipsána na ú et Ú adu. Kauce složená
kupujícím v rámci V na ú et Ú adu se zapo te na úhradu kupní ceny a p íjmem státního
rozpo tu ve smyslu ustanovení § 45 odst. 10 zákona . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších
edpis , se stane dnem odeslání výzvy k úhrad doplatku kupní ceny.
4.
Poté, co bude celá kupní cena uhrazena, v etn p íslušenství a p ípadných dalších závazk
kupujícího, p edá Ú ad katastrálnímu ú adu jedno vyhotovení kupní smlouvy spolu s návrhem
na zahájení ízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
5.
V p ípad , že kupující nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1 až 3 ani po
ípadn dohodou prodloužené lh , nebo pokud dá kupující jasn najevo, že kupní smlouvu
nemíní podepsat, nebo pokud prodávající od smlouvy odstoupí, m že být vyzván k jednání
astník V , který se umístil na dalším míst , pokud jím nabídnutá kupní cena není nižší než
90 % ceny nabídnuté ú astníkem prvním v po adí.
6.
Kupující bere na v domí, že sou ástí smlouvy je dohoda, že poplatníkem dan
nemovité v ci je kupující (nabyvatel vlastnického práva k nemovité v ci).
z nabytí
l. 14
Záv re ná ustanovení
1.
Ú ad si vyhrazuje právo zrušit V bez udání d vodu a dále odmítnout všechny p edložené
návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany. Zrušení V se nepovažuje za
jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ a ú astník V nemá právo na náhradu
škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona.
2.
Zrušení V p ed posledním termínem pro p edání nabídek Ú ad uve ejní stejným zp sobem,
kterým vyhlásil Oznámení o V a jeho podmínkách, v etn lh t.
3.
4.
Ú astníci V nemají nárok na náhradu náklad spojených s ú astí ve V .
Všechny dokumenty, odesílané Ú adem dle tohoto Oznámení, budou zasílány poštou
doporu en s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doru ování uvedené v nabídce,
nebo v p ípad elektronického doru ování prost ednictvím datových schránek na elektronické
adresy uvedené v nabídce. V p ípad , že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovních
služeb vráceny Ú adu jako nedoru ené, považuje se za den doru ení takové zásilky t etí
pracovní den po odeslání. Doru ení do datové schránky se ídí ustanoveními zákona
. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument , ve zn ní
pozd jších p edpis .
Na webu Ú adu se lze registrovat k zasílání informací o prodeji majetku na adrese:
http://www.uzsvm.cz/nabidka-majetku-274-0-85/.
ípadné další informace o nabízených nemovitých v cí a „Prohlášení ú astníka
výb rového ízení“ dle l. 8 tohoto Oznámení se bezplatn poskytnou osobám, které
projeví zájem, p i osobní návšt
na kontaktní adrese:
Územní pracovišt St ední echy
Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 na telefonním ísle 225 776 858
Mgr. Michal Štorkán
e-mail: [email protected]
V Praze dne 8.8.2016
Ing. Vladimír H lka
editel Územního pracovišt
St ední echy
ílohy:
Prohlášení ú astníka výb rového ízení
Návrh kupní smlouvy
Nabídka do výb rového ízení
Vyv šeno:
Sejmuto:

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení „Výb rové ízení ís. SHMS/070/2014 - k.ú. Lety u Dob ichovic - NEOTEVÍRAT !!!“. Nabídky zasílejte poštou na adresu pro doru ení nabídek: ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovi...

Více

Formulář žádosti o přiznání právního postavení dlouhodobě

Formulář žádosti o přiznání právního postavení dlouhodobě č. 326/1999 Sb., a ve stanovených případech Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 159 odst. 1 a 2 zákona č. 326/19...

Více

Znaky - Bělá nad Radbuzou

Znaky - Bělá nad Radbuzou Obr. 16 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Natrix_tessellata_RheinlandPfalz_02.jpg, autor: Orchi, dostupné pod licencí Creative Commons Uve te autoraZachovejte licenci 3.0 Unported ...

Více

Podnikatelský záměr - Fotovoltaická elektrárna

Podnikatelský záměr - Fotovoltaická elektrárna jsou porovnávány s fosilními palivy a energií jadernou. Stěžejní část rozboru je věnována fotovoltaice a jejímu exponenciálnímu vzestup v ČR. V neposlední řadě práce bilancuje nad současným ...

Více

usnesení zo za rok 2014

usnesení zo za rok 2014 zahájené v 18:30 hodin dosavadním starostou obce Josefem Marhoulem („dále jako „pedsedající“). Ped zahájením zasedání bylo lenm zastupitelstva obce (pi prezenci) pedáno osvdení o zvolení l...

Více

Zasilatelské podmínky UPS

Zasilatelské podmínky UPS (iii) Balíky nesmí obsahovat ádné zakázané zbo í vyjmenované v Pr vodci v etn (avšak nejenom) p edm t mimo ádné hodnoty (nap íklad um lecká díla, staro itnosti, drahokamy, známky, unikátní p edm ty...

Více

znalecký posudek - JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor

znalecký posudek - JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor kde a je po et obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle §28 odst. 1 písm. k) : 35,- K /m2 3. Prohlídka a zam ení nemovitosti Prohlídka a zam ení nemovitosti bylo...

Více

Seznam volných kapacit

Seznam volných kapacit stan se tyčovou konstrukcí 4x4m, doba složení cca. 30min deky - 200ks skládací lůžka - 7ks ihned, 40 dalších v evakuačních centrech, který rušíme nápoje Mattoni - mnosžtví bude upřesněno, jedná se ...

Více

Taser udělal z hromotluka bezvládný pytel. Zbraň na sobě zkoušejí i

Taser udělal z hromotluka bezvládný pytel. Zbraň na sobě zkoušejí i j Pan Zbyšek se ocitá v postavení nálezce, jehož povinností je ztracené věci vrátit nálezci. Jelikož z nalezených věcí nemohl jednoznačně poznat, komu patří, pak v takovém případě je nálezce povine...

Více