PAZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY

Komentáře

Transkript

PAZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY
/
PAZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY
pp
cn
sdlo: Praha
3,
Husndtá
Z+sán v rďtdlÚm
1$2{111a,
P$C 13***,
riíiíkuvedanán
M
lC:
ěstt*fm
sxlan
{579787?, I}lS: CZ.45797*72
dd A' ti|ožka 6664
v Praze
zadotpeil! riedorcím Kr{*ého praovišě Peenť<oláro tor<u ce*e reprrx.k!' {díle..eÍ'
cR..l
''PF
proÚ*eacyn4
rR ercR
pro Ú*eo<y
t<n1
,
Hudtská ,|071|2,
41W2T$ie
Ivara Md<yřolá
I
Flaa
A
FllFll
FlFtFl
tAF\l
I
-t I ltl.tlFlt
Y š'|-trNtrM l-F(trvUUU
uLNAM trNl t, I,Am
A!!ll
$áu
ra
v ou|adu s uď. s 15 zákona č. 9í1999 Sb., o poďní'*áŤ| pl.evodu z#sk}iďr a |esníďr porerrrkťr z
najinéosoby ''.'..' vezn*tí pozc$šíďt pie{Íď (dáejen ,,á<cl1o pl"oclii pr"rdy.
vldniďví
í.oznamuje
zan1Íšen1i prolod nížeweden./ďt pozerrkťr rrcbo
v|dnicképrávo sáu:
jFjiď' ideíníďl čásí,u niďlŽ lťreddožtlisinnfmi dok|al'
Evidence Fr#
ní
Í1rl
l
lJl lh nrr=*vl|rr
I lÍ\.L|
fudí|
\JI.JE..
V **,-?+rá ní ri=*vrí
Í\cn.EE'Ll {I l ll l-*4.{it t tt
Nwrnyš
Dáan
2
135/1
srná prida
Nryny$
Dtran
?
'ls9/3
trvdetrarní
NwarrryŠ
Dáan
F!
4.
1SS/5
trvdétrarní porďy
1il
NWrrryS
Dáan
2
1Sg/S
trvdétrarní porosy
111
Nry*rrryš
D#afi
?
169F
trvdétrarní [email protected]
1t1
Neporrryš
D*an
2
1S8/2
trvdétrarní poroďy
1t1
Nryorrryš
Dáan
7
38412
$vocné#y
111
Nryornyš
Dáan
?
393/5
srná plida
111
Nwrrryš
Dšan
2
435/10
srná prida
1fi
Neporrryš
D*an
2
45/3
crná prida
111
NWnryS
Dáan
7
45t5
orná
Nryrrvši
Dáan
Ž
,i6*iis
srná pucia
iii
Nryorny$
Dáafi
2
4Sgt8
crná p da
1t1
Nrynryš
Dáan
2
47t2
srná pťlda
1t1
^*^*.x.l
rTrilLx
r rysl
í1x}^lx
uEt{tt
4
t
I*
ta Í4
u.}Í'd
*| ^*L-.
^**.**ín pruu
ubli*r.r
ry
t, t.t
Nrymyš
Dfran
7
&7/3
ffiatní p|o*y
1t1
Neporrvš
náan
E
es/z
svscné#y
111
ItJrynrys!
Dá3l.*.
?
ffi*/'!*
cíná ptiť*
M
Nryorrryš
Dáan
?
ffi8tr
orná pťlda
1t1
Nrygrnyš|
D#an
7
ffis/g
arnáp da
1t1
í^l}.ra"-
L
I
*l
I
1- Katastr nemsritosti - stavebni
2 . Katastr nem*vitasti . p*z*mkwé
3 -Evidenre nemovitosti . pazemkové
4 -Pgzemkov.f katastr - s|avební
5 .Pozernkov katastr - pozemk*vé
ptrd*
cís o
L|l I PL,ál;t
sátu
1t1
Bgr4
p da
111
1Í1
uI
6 -Príd*lovf' p|án neb* jiny podk|ad . stavebni
7 -Pride|cvy p|án n*hg jin.f pod|t|ad . pczemkavé
3 -Parce|a z jiného katastrá|nih* rizemi . stavebni
9 .Parce|a z jinéha katastrá|ního rizemí * pazemkavé
$trana 1 z 2
Ěvidgrc*
K*#rání tuerní
vedenéu: Káďrání
Lvyz!v
k
riÍad pro Ú*ect<Ý
p*cd*
krd
Prdní
Číso
poárí prí@qÍď| Írďnitek v|dnickáto prarajireooby, ato nQpec$|
nutrÉ r"rlnit písenrn.fm podírímna
xp
sátu
kádrání pramrrišeŽa*
á
ffípdnénámitky je
fudí|
Druh pozenrku
prČn pro Ú *exli kri,
H
b
25'4.2012
Kriské praoriště PF Čn (dáe jen "KP')
usitsk á 1o7 1 t2, 41w2Tep| i ce
Lhťrtajezaďrovana j+li podďníhodre|hťrty učináro podď'í
ods/zdárc k pošovní ďeprarě.
naWedenédreKP' neboje li podď'í
|vmaM*yngvá
.niiffi'rkďí
i;r;d *iH*'-Ňr*l kť
Y#sLsí KPprs Usd{Ý krd
príjrrwtí,jrrÉn*, titul a poďps
datumvyffií:
dat um
25j.2012
prumffí, jm*:s, titu|
,
"l
kfiv
raítkgaspis
4 -Pozemkcv.f katastr . stavebnÍ
5 .Pozemkovf katastr. pozemkové
prumení, jm#e, titu| , reítkoapďpis
prtrsvník okďm**a
ÍÝa
#J
1. Katastr nemovitcstí . stavebnÍ
2 - Katastr nemcvitggtí - pczemkcvé
3 -EvidenÚe nemovitostí . pozemkové
ÍTT'ltí az!ffitTffilÍ
25,4.2S12
prtrsvníkgwmĚsa
ť'"rc i-*,v
#i
s .Pridě|cvf plán nebo jinf podklad - stavebni
7 .Prídětovf p|án nebg jin1f padklad - pazemkavé
8 -Parcela z jináhg katastrá|nih* uzemí . stavebnÍ
9 -Parce|a z jiného katastrá|níha uzemr - pazemkové
LďvuV+[ nÁ-^/4#
Strana 2 z 2

Podobné dokumenty

Untitled - Sruby na klíč

Untitled - Sruby na klíč uto poměr omě om ěrr ně krátk rá átk kou o dob bu ssii vybudovala pov ověs ěstt re reno nomo no m vané firmy, kte mo errá á má ji j ž ví v ce e než ež 240 s p po ok ko oje ených ný ých h zák á az az...

Více

st avební a vyvlastŘsvací uÍad

st avební a vyvlastŘsvací uÍad staveuním ťádu (stavební zákon}, ve znění pozdějších pÍedpisťr {dále jen ''stavební zákon"), v rizemním Íízeníposoudi| pod|e s s4 aŽ 91 stavebního zákona Žádost o vydání rozhodnutí o změně lryužití...

Více

duben 2003 - Herald Dixie

duben 2003 - Herald Dixie ttetiapsal, lze jerr doufbt, Že příŠtěto bude lepší. \..itž-erli

Více

Trail Gator

Trail Gator orioo,enl K vycenlrovan i z,bdru bzd pouiljt€soua6stk u 6 I 02/0 - Pokuddil6 pouzivatfaninko%koeika, musi bi1 laro ?vq.Lera v/li - .eDood(rrarena loy je oabkatob tai",o iyalT.ai Galor -r"lGaor Z d ...

Více

T "g-fi-7 .-`: `- Jzi

T V l a s t n i k ,j i n y o p r * v n f n y Vlastnick6 p16vo

Více