Účetní závěrka za rok 2014

Komentáře

Transkript

Účetní závěrka za rok 2014
UD
1.
I
31.
1.
12,
2014
Městské lesy Chrudim,
s. r. o.
Zpráv a nezávistého auditora
pro společníky
společnosti
Městské lesy Chrudim,
s. r. o.
Chrudim
Ičo 27 465659
Zpráva o účetnízávěrce
Ověřil jsem přiloženou
účetnízávěrku společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o., tj.
._
rozvahu k.31.12.2014,výkazzískuaztrály
od 1.1.2014 do31,12.2014 a přílohu této účeŇzávěrky,
včetně popisu
významných
účetních
metod. Údaje o společnásti Městské lesy chrudim,
_použiných
s.r.o. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetníjednotky za účetnízávěrku
za sestavení a věrné zobrazení účetnizávěrky v souladu s českými účetnímipředpisy odpovídá
statutární orgán sPolečnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o.. Součástíiéto odpovědnostile
navrhnout,
zavést a
tak,
zajistlt vnitřní kontroly nad
sestavováním a věrným zobíazenim účětnízávěrky
neobsahovala uýznamné nesprávnosti způsobenépódvodem nebo chybou, zvolit a
..aby
uplatňovat vhodné účetnímetody a provádět dané situaci přiměřené účetníodhady.
Odpovědnost auditora
Mojí úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetnízávěrce. Audit
jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezirrárodními auditorskými
standardy
a souvisejícími aplikačnímidoložkami komory auditorů Českérepubliky.
v souladu s těmito
předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést
audit tak, abych získal
přiměřenou jistotu, že účetnízávěrka neobsahuje výmamné nespiávnosti.
provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazníinformace o
l{it azahrnuje
skutečnostech uvedených v účeiní
zaveicě. vl;bor auditorskych po.tup,i oiuisi nu
úsudku auditora, včetně posouzen í rizik, že účetnízávěr[a obsahuje iy.naÁne nesprávnosti
._
částkách
zPŮsobené Podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik uuditoi prihIédn"
k'vnitřním
pro sestavení avěmé zobrazení účetnízávěiky. CíIem posouzení
vniřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádiit se k účinnosti
_
vnitřních kontrol. Audit téžzahrnule posouzení uhodnosti pouiiých účetníČň
metod, přiměřenosti
účetníchodhadů provedených vedením i posouzení celkové
§rezentace účetnízávěrky.
kontrolám, které jsou relevantní
Domnívám se, že získanédůkazníinformace tvoří dostatečný a vhodný podklad pro q,jádření
mého výroku.
\'Ýrok auditora
podle mého názoru, účetní
podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a íinanční
-závěrka
situace společnosti Městské Iesy
Chrudim, s.r.o, k it. tz.- zotl a oaúai,i,,
w"..,r "
rísledku jejího hospodařeni za rok2014 vsouladu s čes\ými účetními
předpisy,
]
7.03.20l 5
ing. Keršláger Vladimír
Fibichova 5l
0l Chrudim
KA ČR, čísloosvědčeníl014
537
lfr
]|ť
l -::, ,_rl: I,1i it
:.,ill
|,,:,
ROZVA11A
rl
ROZVahe úč?cD
PrNEl,j ROZsAilIj
dni
1-L]
i
liáuev a s!dj0 účetnijednolh,
ke
3L,L2,20L4
(v ce]ých tisicich (Č)
Městské Iesy Chludin, s, r, o.
Resselor,,o náměsli ??
RCi
2
Ali
0!lac,
!1ě
iČi
sic
53l 0L Chlldin
il4656]9
014
TiVA
Běžné účetniobdobi
Blutio
I2
a
tmTVA cFT,l(ll'i
A,
B,
,
Pohledávky za upsaný
B.1
B.1, L,
2,
3,
4.
5.
6.
?,
8,
B. 11
vlastní kapitál
(35])
2
Dlouhodobý rnajetel
3
Dlouhodobý nehlllotný najetek
4
ZřiZOvací výdaje l011) /01l, 09LA/
Nehmotnó výsledky výzkumu a vývoje 10L2) /l]?3,
S,:itxaIe 1013) /0]3, 091A/
oceniielná prála 1014) /r]]4,
Gocdvi1l (0L5) /i]]5, 091A/
8
4
9
10
PosIytnuté záiohy na dlouhodobý nehm.majetek 1051)/095A/
L2
li
jetek
40?l
-682
c
0
2.
5lavby 102L) /081,
!5
]408
],
Sarlostatnó novité věci a soubory nov.věci (022) /082,
Pěstitelslé ce]ky trvalých porostů (025) /085, 092A/
i6
3Z1
s,
9.
!,iil.
B,]iI.1,
2,
3.
4.
5,
6,
?,
092A/
1]92A/
ý
_5i8
-L03
18
Nedoirončený dlouhodobý nehInotný Irrajetek 1042] /094/
20
342
0
Poskytnulé zá]Ohy na dlouhodobý hnotný najeiek lC52) /09]Ai
Oceňovaci rozdil k nabytému nrajetlru (09?) /098/
2I
0
0
22
0
0
23
0
0
2s
0
0
25
0
0
2(
0
0
finančnínrajďek
Podí]y v ovládaných a iízených osobách 1061) /096A/
lodily v úč,jednotkách p0d podstatnýn v}ivenr i062) /C96A]
0statni dlOuhodobé cennó papíly a podllv (06],065] /096A/
úvěry - ovládajíci a řídícíosoba,
Půjčkya
podstalný
(066) /096A/
finančnírrrajelek 106?,069) /1]96A/
Poiizorraný dlouhodobý finančni rrra]etek 1043] /t]96A/
POskylnuté zálohy na dioůodobý
fin.majďek (053)
/095A/
34?6
2
2
904
289
0
L9
C
2i
v]i!
,]rrrý dlouhodobý
95
00
830
223
]j
0
Základní stádo a lažná zviřata (026) /086, 092A/
Ji,ý dlol\oooo1 rnOllr] najetek,029,0]l 0!0, 092;]
Diouhodobý
3426
8
L4
5,
i384
1
091A/
L3
5,
4
6
Pozernky (0]1) /092A/
4,
Nett0
3
5
091A/
Jiný dlouhodobý nehnotný rrrajeiek (019) /0]9, 091A/
Nedokončený 0I0uhOdobý nehmotný najetek (041] /093/
DlOuhOdObý hlllotný lla
Min. úč.ob,
Netl0
045 -122 1323
0000
0?] -682 3395
L,
,
B.]L
L
l(olekc€
0
0
2g
c
0
?9
0
0
]0
0
0
342
00
00
00
0L]
00
0|
00
00
0c
00
233
cběžná a ]rl iva
,
c.
],
a.L
c,
Zásoby
L, Matetiá] (L12, L9) /191/
2. Nedo[ončená výIoba d pololovaly lLlI,I22l lL92, l93l
3. VýIObky (i23] /194i
4, Zviřata l12{) /195/
5, ZbOží1132, l39) /L96/
6, POs]iylnuté zálohy na zásoby (1L5,125,L35) lL91,I98,199l
-, lčel ll],l]l
L
j],
c.Il,
L,
2,
3.
4,
5.
6,
l.
8.
c,II1,
!,L
D,1,
.o
38
6
0
4l
0
(352A) /39LA/
!2
0
398A) /39LA/
43
Jlné pohkdáVky (3]5Al3iLA,3]3A,3]4A,3]5A,3]6A,3]8A]/391A/
46
0
odložená daňová pohledávka
4]
0
1388A)
1481A]
-
obchOdnich 1,Ztahů (3lLA,3i2A,313A,3l5A] /39Ll/
o,uládajici a
iídicíosoba
1]51A) /39LA/
(]52A) /39lAi
- podsletný VliV
la společniky, členy družstva a za účastníky
Sociálni labezpečeni a zdravotni pojištěni (336A] /391A/
Stát-daňové pohledá!ky 13,1lA, 342A, 34]A, 345A) /391A/
fiIáti;Odobé pOs]iytnuté zálohy (]L4A] /j9lA/
účiyaktir/ni 1388A]
Jiné pohledávky (3]5A,3]1A,j73A,]74A,3?5A,3?6A,]]8A)/39LA/
Dohadné
l(rátkodobý finančnímajetek
Peníze |2!L,2I3,26LJ
2.
Účir
4,
Pořizovany irálkodobý írnančni]najelek
t.
]?
0
účiyaktivni
Pohledávky
sdruŽeni (.l54A, 355A, 358A, 398) /39LA/
L,
2,
0
45
Dohadné
4,
].
36
0
Pohledávli!
l.
0
0
Pohledáv|iy
C,IV,
35
44
3,
8,
9,
0
0
poskylnuté zálohy
2,
l,
]4
40
fuátkodobé pohledávIy
5,
6,
42
43
DlOuhOdObé
ť,II],1, Pohledávliy z
C,IV,
v]iv
spoiečniky, 1354A, 355A, 358A,
č}eny or.isLra a -a lťastníky sdruženi
48
33
39
0soba
Pohledávky za
32
0
PoIledávky z obchodnich vztahů (]11A-]15A] /39lA/
Pohledávky - cvládající a řidíc1
1351) /j9LA/
Pohiedávky
392-
38
l}ouhodobe pohIeoavIy
- pcdstatný
31
bankách i22Li
KIálkooobé cenné papiry a
1,
podily
1
2 3 1
,
2 5
Časolércz]išení
Náklady
piiš|ich
fiOílple::ni ná[lady
obdobi (j81)
př:štich obdobi
PŤijny přlštich obdob1
(385)
(382)
3 , 2 5 6 , 2
1259]
5
]
)
/291/
48
49
500
51
36L
204
0
52
520
530
54
55
56
51
58
59
60
6L0
62i]
63
64
640
66
?2
31
48
6
3
5L9
34
34
85
41
41
0
-lc
0
042
00
00
00
06
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0r]
00
-40
-8
00
00
-32
00
a12
031
0
06
0
0]4
0
00
00
0
0
00
00
388i
48
54
46
0
0
0
8
0
r]
0
r]
r]
0
0
0
0
0
0
32I
4?4
196
253
c
0
-32
-20
c
46
Z6
156
48
13
3519
]360
3485
]
29
]3i
0
0
41
69
41
69
0
r]
běž. slav v nln,
úč,Obdobíúč,obdcbi
PAsI!A
stav v
56
b
A.
Vlastní kapitáI
61
68
A, T,
Z;)iiadni lapilá]
69
ia,_adnL t,ap;t:
?0
PAsiVA cEIffiu
A,
l,
i.
i
411
?,
'\i!asini akcie a vlastn! obchodni podily 1-)
J,
lnrěry zákiadniho
A,
,q.il,
L,
2.
],
4,
A,jll,
A.lTl,L.
2,
A,lV,
A,iV.
1,
2,
lapiiálu
(4
(252l
12
L9l
Ml_lal)l]e lJn0\
lrLLsli ažio (,1Li)
ostaini kapitálOvé fondy (4l3)
0reĎovaci rozdily z přecenění rrrajetku a závazlrú (,114}
6celor,,aci rozdíly z přecelěni při přeměnáů (418)
B,I1,
Pellrvl plcIe ,vlaš:l c\
pravnIcn
RezeIva na daň z
,!.
0siatn! IeZer!y
r.
4,
E4
přijnú
,45:
Závazky
Závazky
-
-
2350
14]
14?9
2
14]9
91
91
1]33
1]33
3l?
1348
86
]{2
6L4
8?
r12
6.L 4
90
l9
01
0
9]
0
ill2i)
94
0
společlikůn,č]enúIr,družstva a k účastní]iun
95
iidicí
vliv
l364A, ]65A, ]66A,36lA,368A, ]9BA)
(4?5A)
Dlouhooobé přijaté
zálo\
-255A]
95
0
96
1]
91
0
6,
Vydané dluhoprsy
1.
Dloulrcdobé sněnky li úhladě (4?8A)
98
0
8,
Donadné
99
0
9.
L0,
2350
2
91
podstatný
6036
89
(453,455)
obcirodnich vztahů (321A,322A,325A,{]9A)
0soba (4]LA)
ovládalici a
Zá\,azky ke
2350
350
00
00
9
00
1419
00
00
L15
1L5
r]0
09L
2091
0|
289
998
] 38,1
88
(459A)
(459A)
sdruženi
5.
/-/
Dlouhodobézávazky
z
19
83
piedpls.
Rezerva na cúchody a podobné závazky
ZávazIy
19
85
1
2,
l1
8Z
ZdIOje
Re;err1,
l.
16
8L
ii Zi
B.TI.
]5
let
(428)
1et
zisk
n!nulých
llerozdělenÝ
lie|hIalená ltráta mlnulých let (429)
'výslede)r hospodaieni minulých
B,
1,
l4
18
'!'ýsLedek nOSpOdařeni běžného účetníhoobdobi
,
j3
ieler,,rni fonty, neděIitelný fond a 0Slatní f0ndy Ze riSk,]
lákOnný relervni fond / NeděliteIný iond (42L, 422]
SiatutáIn1 a ostatni fondy (423, 42])
A.i,
B.1
?1
1323
6325
{4l]A,
účtypasivni i]89A)
Jiné lárla Z liy (3?2A,3]lA,319A,4l4A,4l9A)
100
0
cd.Ožený daňOVý lávaZel{
LOi
19
Nl
i,IlI.
l02
103
104
105
IirátkOdObé ZáVaZIy
z obchodnícir vztahů 1321A,322A,325A,4?8A,4i9A)
Závazky - ovládajicí a iídíciosoba (361,41LA)
Závazlry
távazly - podstatný vilv
i362,4l2A]
Závazky ke společnikůrrr,čIenun družstva
4,
sdtuženi (]64A,365A,
a k účastnitůn
6,
8.
9,
106
10?
108
l09
110
1l1
lLI
l13
LI2
]66A, ]6?A,368Al ]98A]
Stál-dano,,,é zár,auky a dotace (341A,342A,343A,345A,346,]4j)
(Iálkodobé
přijaté záiohv (475A, 324)
Vydané d]irhopísy 1241, 4?3i, -255A)
L0, Dohadné účtypasivni (389A)
IJ. J. te zavazn1 ,'],2A, r-jA, ]-9A,4,4A,4-9A
l2,
UC€l
652
Z39
l]
0
0
0
106
Závazkv k zaněstnancůItt (33L, 333, 4]9A)
ZávazIy ze sociái,zabezpečení a zdrav,polištěni (]]6A,4?9A]
5,
511
203
]95
0
0
l82
185
L12
1l5
33
B0
1
0
0
0
40
33
1
0
0
0
Bankovni úvěry a výpomocl
1L4
0
1,
8alilovn! úvěry
0
2.
(Iái]iOíjObé bankovni úvěr,r (221A,23L,232,161A]
L14
Ll6
0
J,
fiIát]il]dObé
116
0
finančni lýpOnOCi
(249)
čascvérozlišení
1L8
Týiaj€
i19
ltýnosy
0des]áno
dIOuhOdObé (46LA)
piišiich období i3! j)
liíštíchobd0bí (394]
dne; Razí|ko:
Podpis
odpovědné Podpis
osobv:
rram r
-
Za
osoby odpovědné okanžik sestaveni:
sestavení: /
V/'.''J?
-§
,"*lli'll1i;,;];-."ič;':"YW
W
A.-
L20
Besse|ovo
';
;/§**,*,"o[1t%ffi8
Te]:icr:
H
Schváleno
I,1|
čl
č,j.283111225l2a0I
VífiÁZ ZISKú A
ke
cni
ZTRÁT
V lIl'lIIl
3r.l2.2al4
tisicich
(V Celých
VÝsledovid ÚČ POD 2-01
rOZsAlJ,,r
iiázev a
sidlo účetníjednotky
l(Č )
!lěstské lesy Chrudim,
lok
tr!ěs
2a14
12
Resse]ovo náněsti
ic
2]4 65659
TExT
č,
i,
skulečnO§i v účelniin obdobi
sledovanén ninu]ón
c12
a
],
53i 01 ChIudiíl
1Cc
Ttžby za prode1 zboži (604)
tiáIlady vynaloželéna prodané zboži (504)
,\.
l
2
obchOdni narže
1
IL
vý}ony
Ii.1,
Ilžby za prode'V]a5ťn_ch VyroOiů a sllžeb ,60],o02
2.
],
1nelá 5:aVj ZasOb Vld5In_ c]l]nOStt
luč,5í,6ij
,{kiivace {úč.5k.62)
B.
VýkOnOvá spo:řeba
B,1,
sp0třeba lldteIiálu a mergie J501 až 503]
E.2,
Shžby lúč,sí,5i)
+
Přidaná h0dn0Li
6
1
8
9
10
l1
0soblí nilrkdy
c,
c.
I2
i,
l,{2dové
],
čienůnolgánů společnosti a dlužstva (52])
Né)rlady na soc,zabezpečení a zdrav. pojištěni (524,525,526]
náklady (521,522)
t)dměny
c.
§Ociálni náltady (527,52 8 )
Daně a poplatly (úč.sl, 53)
1.4,
D,
E.
0dpisy dlouhodobélro hnolnéh0 a nehlnolnéh0 najetku
Ťržby z plodeje dlouh0d0bého lna]etku a naleIiálu
]ii.
II],
1,
2,
1,
2.
G.
l],
],
1551)
Ttžby z prodeje dlouhodobého najetku 1641)
1ržbv z prodeje nateIiálu {642)
Zúslaliová cena pr0danéh0 dlOuhodobéh0 ii]a]etku a naleIiá]!
Zůstatková Cena pIOdanéh0 d]ouhcdobého na]etkD (54i)
lrodaný
nateliáI
Ztlěna slavu
{542
reze
1?0]
2255
22a9
46
?19]
012
?19]
557
553 6
14
j?
4103
l]
3622
3206
2629
2301
I4
44
48
15
8]?
745
i6
l7
I12
105
31
36
18
140
II2
!9
99
20
99
2I
2?
23
24
)
a opravných položek v provozni oblasti
a ltonp]exnich náIladů přišlich obdobi 5 5 2 , 5 4 , 5 5 , 5 5 i - 5 j 9 ]
(
IV.
4
5
21a0
2645
55
8120
0
00
00
6
1320
4256
2599
0slaIní pIOvOzní uýnosy (644,64 6,i!48)
0stalttí pr0!0zní nák.lady (543 až 546,548,
5
549)
5
25
25
-213
- 4I2
26
141?
168 9
21
PieVOd pr0!0Znich výnosir (-69])
1]7
96
28
0
0
Převod pIOVOZních ná](ladú (-59?)
29
0
0
Provozni výsledek lospodaiení
]0
]59
454
]i
s, r, o,
TIžby z prode]e cenných papirů a podll,i
Prodané cenné paplry a
lir,
'/lL l,
vIIL
K,
1X,
t,
podily
{56i)
z dlohodobeho íinenčnLhollčjetku
vinosil l oodiIů v ovIádanjc'a itzených osobách a v
,iernicn rponoL*áď 000 podstatnF vliv.T {66)A)
Vunosv z Óstatnlcn oiounóoob,cenných paprrů a podilů ,665Al
(665A]
vvnosv z osratniho otouhodoneho iInarčnlho llajetkU
VÝnosv
z *tátrodobehl ftrančriho la.,et],l
NilI.oi z finarčriho na;errr, 5661
Vvnost
X.
Výnosové
ll,
Nó](ladové úrOty (5 62l
xIL
0
33
0
]4
0
35
0
36
0
]]
0
38
0
39
0
40
0
,664)
V\nOsv z oiecené,]] ce,r1:\ pap_,l a deIiváL]
,564,
p;Olíl
derlvatů
o
:,1nÝcl
tlá]'lao i oie:en;nL
Zrina s,a,u leze:v a o;:,roJožer vo'in,oolastt t5l4,5']0l
0,
r]
32
34
l666t
14,
xl.
]L
0slalni
úroly (662)
í l rranani
vposy
45
46
4]
)
1591,595)
]?
50
80
98
51
-3
-lr]
52
289
jlj
5]
54
55
nrů
9!eroC poo_Iu,a ťySLeOt] hosDooaler
56
5?
58
spoJcirllůr,,,/-'96)
59
-/-)
]i5 eOe, l05podaiFni za ]a"tni 0b0o0I
60
hOSpl]dařeni ořed zdaněnint
6L
VýS]ed€k
89
)
(59])
T,
49
)
(úč,
IZ
48
Daň z pŤijmů za běžnou činnost
0,
0. 1, -Splatná
2, -cdiožená
výsleiet hospodařeni za běžnou činnost
'*
XIil, l{imořádné výnosy l úč,sk,68)
R, líinorádné nálrlady sk,58
z pil
- r:noiáone činlos
.,
s, i, -sp}atná
2. -0dlOžená l+/-594)
t
llimořádnýl,ýSled[ekhospodařeni
Ddň
L3
44
l663,667,668)
Pievod finančních nákladů (-598
Finančni výsledek hospodařeni
92
0
4?
4]
01r,trni frnančnl rá\ladrl (56],56'],568,569)
Pievod linančnich výnosu 1- Ogg )
l+/-5
41
Podpis osoby
odpovědné
za sestaveni:
\lrtrt7n
u
TelefonI
289
366
3l?
466
Přiloha v účetnizávérce 2014
L
všeobecnéiníb rmace
\4ěstské 1esy Chrudim, s.r.o.
Resselor o náměst í 77
5 3 7 01 Chrudim I
IČ 274 65 659
DIČ CZ27465659
zapsaná v OR KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 20532
íellťax469645235
čísloúčtul 9303364l /0300
Firrna vznikla dne l6.12.2004 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským
soudem v H radc i králové.
Jediným společníkem je Město Chrudim lČ 002 70 211.
Jednatelem společnosti je Ing. Zdeněk Odvárka, bytem Nasavrky, Větrná 321.
Dozorčírada:
Leden 201 1
Ing. Petr Dobruský, bytem Husova 788, Chrudim
Ing. Jaroslav Horný, bytem Strojařů 85l, Chrudin
Ing. Milan Novák, bytem Pod Kopcem 164. Chrrrdirn
Ing. Petr Steiner, bytem Chrudim II. Na Kopanici 97
Právní ťorna s.r.o., předmět podnikání:
Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
Činnost technických poradců v oblasti lesnictví
velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček).
Účetní uzávěrka se sestavuje za období od 01.01.2014 do 31.12.20I4.
Základni kapitál celkem 2 350 000,- Kč
vklad 200 000,- Kč byl splacen při vzniku společnosti,
vklad 2 l50 000,- Kč byl zapsán 09,02.2006
II. Účetní postupy
Oceňováni majetku.je na úrovni pořizovacích cen.
Účetními odpisy isou stanoveny podle doby používání.jsou tedy využívány
časovéodpisy.
Účetní jednotka rozhodla o evidenci zásob způsobem B.
Účetní jednotka rozhodla ve vnitřní směrnici, že bude o drobném hmotnén maietku
účtovatjako o zásobách, tj. přímo do nákladů na účet501 spotřeba materiálu.
O tomto majetku je vedena operativni evidence.
Hodnota drobného hmotného majetku do3000,- Kč
činí530 tis. Kč.
Hodnota drobného hmotného majetku od 3000,- Kč do 40 000,- Kč
činí1046 tis. Kč.
Účetní jednotka rozhodla ve vnitřní směrnici, že bude o drobném nehmotném ma_ietku
účtovatpřímo do nákladů na účet518 ostatní služby.
O tomto majetku je vedena operativni evidence.
Hodnota drobného nehmotného majetku do 7000,- Kč činí33 tis. Kč.
Hodnota drobného nehmotného majetku od 7000,- Kč do 60 000,- Kč
činí48 tis, Kč.
]II. Pohledávky z obchodní činnosti
Pohledávky z obchodni činnosti jsou ve výši 204 tis. Kč a z toho po splatnosti
40 tis. Kč. Na pohledávky staršípťr1 roku byla vytvořena opravná položka ve výši
40 000Kč.
IY .Závazky z obchodního styku
Záv azky z obcIrodního styku dosahují výše 203 tis. Kč.
V. Majetkové účastive společnostech
Účetní jednotka nevlastní žádnépodíly v jiných společnostech.
VI.
Půj čky a úvěry
Účetní jednotka nemá k 31.],2.2014 žádné půjčkyani úvěry.
VTT- Zamě stn an c i
Počet
Vedení spo lečno sti
osobní n ák lady
406 tis, Kč
l
2l6 tis. Kč
ostatní zaměstnanc i
9
3
Celkem
10
3622 tis. Kč
VIIL VlaStni
kap
itál
Základní kapitál
2 350 tis. Kč
Kap itálové fondy
1 479
tis. Kč
97 tis. Kč
Rezervní fond
2 092 tis. Kč
Hospodaření minulých let
289 tis. Kč
Hospodaření běžnéhoúčetního období
6 325 tis. Kč
Vlastní k apitál
IX. Rezervy
Společnost v roce 2014 čerpala rezervu na pěstební činnost. Zůstatek tezerýy
k 31.12.2014 je 342 tis. Kč.
X. Násl
edn
é události
po rozvahovém dni nedoš1o k žádnýn ud
účetnízávěrku k 31 .12.2014.
ál
o
stem, které by měly významný dopad na
V Chrudimi dne 12.3.2015
^ng.
§
Zd{n* Odvárka
j
^)a
ednate l

Podobné dokumenty

MAGlSTRÁr v ̧TA T§pLtCE

MAGlSTRÁr v ̧TA T§pLtCE §}§?llj }?l}§|§By!

Více

20150126 Dod. 3 k SoD 022_1_13

20150126 Dod. 3 k SoD 022_1_13 :*:":t{i'iJ,&?:;::Hi l1",fi.#*tii:i 3:?"""ff J?ffil? i"*fi I ::#",jii",,"."*;;:+i.J::1il"",f,:,,"*,m:;h:;t[:,_lf l,,mne::t*n .ffi,ff"f:j?lltf ,e s.!!o,,vi ;itr[i."i,fJ"'ff*j,:,:",li*il::1ru9:.:ruxi

Více

1902007 -KrVS ptačí chřipka

1902007 -KrVS ptačí chřipka oíalnich Ptát') rl'dmÍh piislušnÓu Kvs p|o svody súěali dEb€že a osúbích plá*ů chovfuých v ceskércpÚblice' 6) Drcm 2?, 2007 s zakúje poiídáni svÓdú drůbeŽe3 oýatnich ptákú' 1j. gnýředěni dJnbeŽ.l o...

Více

výroční zpráva 2014 - 1. část

výroční zpráva 2014 - 1. část J, Ptodené c.nna p.pĺry s podlly VýnoBy r dlouhodobáho íinaněnlho mgigtku Výnoey 2 podĺlúv ovládených a ŕlz9ných osobach Wn03y z krátkodobóho íineněnlho ma|olhu

Více

0601 Závěrečný účet

0601 Závěrečný účet stroje, přistrqe azaiizeni

Více

Marketingová komunikace pro destinaci

Marketingová komunikace pro destinaci 3. MÉDIA A NÁSTROJE KOMUNIKACE - „komunikační kapacita“ jednotlivých médií a míra vhodnosti použití pro daný komunikační cíl nebo účel 4. CESTOVNÍ RUCH - znalost cestovního ruchu jako specifického ...

Více