mikroregion-duben_ne..

Komentáře

Transkript

mikroregion-duben_ne..
Kde najdete tu svou?
Frýdlant nad Ostravicí
Baška
Metylovice
Janovice, Kunčice, Lhotka
Staré Hamry, Malenovice
Bílá, Pstruží, Pržno
Ostravice, Pržno
Čeladná
Zpravodaj pro 13 obcí
str. 2, 3
str. 4
str. 5
str. 6
str. 8
str. 9
str. 10
str. 11
Duben 2010
Vlakové nádraží čeká další změna
FRÝDLANT – Vlakové nádraží ve
Frýdlantě nad Ostravicí, které je důležitým komunálním a také turistickým,
dopravním terminálem, ještě navýší svůj komfort přepravních služeb.
„Správa železniční dopravní cesty má
letos v plánu pokračovat v rekonstrukci
železniční stanice. V jejím rámci chystá
přestavbu železničního přejezdu a mostu, což znamená i vybudování železničního přejezdu a propustku,“ vysvětlil
starosta Frýdlantu nad Ostravicí Jiří
Mořkovský. Dodává, že rekonstruovaný přejezd i most se nacházejí v lokalitě
poblíž nádraží. „Podle předpokladu by
práce měly probíhat od března do listopadu letošního roku,“ upřesnil starosta.
Správa železniční dopravní cesty kvůli
této rekonstrukci také požádala město
o odprodej pozemků v bezprostřední
blízkosti obou těchto staveb. Zastupi-
telé města na svém posledním zasedání
uzavření smlouvy, podle které město železničářům tyto pozemky odprodá, bez
výhrad schválili.
To ale není jediná změna, která se letos
na frýdlantské železniční zastávce připravuje. „Počítá se také s tím, že by letos
na nádraží vznikl nový podchod vedoucí
k nástupištím. Podobný, jako už funguje
například ve Frýdku,“ dodává Jiří Mořkovský. Díky novému podchodu by frýdlantské nádraží mělo být pro cestující ještě
bezpečnější než dosud. Nádraží ve Frýdlantu nad Ostravicí prochází postupnou
proměnou už několik let. Vloni na jaře tu
České dráhy uvedly do provozu nově zrekonstruovanou historickou nádražní budovu. Exteriér včetně hlavního nástupiště
si ponechal svůj původní architektonicky
líbivý ráz. Interiér, tedy odbavovací hala,
čekárna, restaurace i prostory pro technic-
Jarmark s mlékárnou
Dovolujeme si vás pozvat na první Velikonoční jarmark při příležitosti otevření
mlékárny Čeladenka a instalace prvního automatu na termizované mléko v Moravskoslezském kraji.
Farma Gajďak,s.r.o., Jiří Kowalík a obec Čeladná pořádají v sobotu 3. dubna
od 10 hodin Velikonoční jarmark při příležitosti otevření mlékárny Čeladenka
a instalace prvního automatu na termizované mléko v Moravskoslezském kraji.
Jedná se o první automat tohoto druhu vůbec. Jarmarku požehná čeladenský
farář Václav Tomiczek.
Pro všechny návštěvníky, zejména pro rodiny s dětmi, je připraven bohatý program. Na děti čeká například malování kraslic či představení čeladenské zoologické zahrady – k vidění budou ovce, kozy, krávy a „zdomácnělá“ lama. Velké i
malé kluky potěší prohlídka hasičského vozu. Na místě je zajištěno občerstvení. K
poslechu bude hrát netradiční kopřivnická „dechovka“ Huťařka.
Jarmarkem bude provázet Aleš Juchelka.
Den s průvodcem ve
Frýdlantě se opět blíží
FRÝDLANT – Beskydské informační
centrum Frýdek-Místek, p.o. ve spolupráci
s Vyšší odbornou školou Goodwill, s.r.o. ve
Frýdku-Místku pořádají pro veřejnost další
ročník Dne s průvodcem. Prohlídla Frýdlantu nad Ostravicí se plánuje na 15. května, ve dvou časových intervalech, v 10:30
a ve 13:00 hodin. Prohlídky jsou bezplatné.
Beskydské informační centrum FrýdekMístek ve spolupráci s Vyšší odbornou ško-
lou Goodwill znovu připravili oblíbenou akci
nejen pro turisty, ale především pro občany
města, kteří se prostřednictvím těchto prohlídek mohou seznámit s historií a současností
města, ve kterém žijí. Prohlídkové trasy nejsou fyzicky náročné, jsou určeny všem věkovým kategoriím včetně dětí a seniorů. Termíny akcí budou přeloženy pouze z důvodu
velmi nepříznivého počasí. Bližší informace
sledujte na stránkách www.beskydy.com.
ké zázemí stanice, prošel celkovou sanací.
Celá generální oprava probíhala za plného
provozu. „Další novinkou, kterou chystáme, je zprovoznění PC infokiosku v rámci
projektu přeshraniční spolupráce regionů
Frýdlantsko - Horná Kysuce,“ upozorňuje
Jiří Mořkovský.
„Nádražní budova byla postavena začátkem dvacátého století. Není ale památkově
chráněná, což určitě provedení stavebních
prací usnadnilo. České dráhy se téměř vždy
snaží zachovávat původní ráz opravovaných nádraží a ve Frýdlantu nad Ostravicí
se dokonce rozhodli vrátit přesně k jeho
historické podobě. Využili k tomu i staré
dobové fotografie,“ popsal skutečnost místostarosta Bohumil Dolanský. „Opravené
nádraží přispívá k pěknému vzhledu celého
města a dělá dobrý dojem na návštěvníky,
kteří do Frýdlantu přijíždějí,“ dodal starosta
Jiří Mořkovský.
150 milionů pro Ostravici a Staré Hamry
OSTRAVICE, STARÉ HAMRY –
Obce Ostravice a Staré Hamry zpracovávají Novou strategii Integrovaného
plánu rozvoje cestovního ruchu v návaznosti na Marketingovou strategii Moravskoslezkého kraje v letech 2009-2013.
Krajské zastupitelstvo v říjnu 2009
schválilo Marketingovou strategii rozvoje
cestovního ruchu, která bude udávat směr
rozvoje turismu do roku 2013. Úkolem
strategického dokumentu je nejen podpora
čerpání evropských financí v oblasti cestovního ruchu, ale zároveň i zvýšení návštěvnosti turistů v kraji a vznik nových atraktivit v klíčových oblastech. Moravskoslezský
kraj ve spolupráci a Agenturou regionálního rozvoje a Úřadem regionální rady připravil systém podpory tří prioritních lokalit
– Jablunkovska, Karlovy Studánky a Malé
Morávky a území obcí Ostravice a Starých
Hamer. Připravovaná systematická podpora
bude založena především na modernizaci a
budování atraktivit vybraných území.
Pro rozvoj cestovního ruchu na území
obce Ostravice a Starých Hamer se tak
otevřela cesta k realizaci nových projektů z podporou Moravskoslezského kraje v
částce 150 mil.Kč. Za tuto finanční podporu, které jsou pro území obcí Ostravice a
Staré Hamry vyčleněny, se dají uskutečnit
projekty, o kterých již dlouho víme, že by
mohly být pro naše obce i tento region přínosem a dobrou investicí do budoucna. Obě
obce vždy byly a jsou i dnes vyhledávanými turistickými lokalitami a je nutné tento
zájem ze strany návštěvníků posílit.
Před starostkou obce Staré Hamry paní
Evou Tořovou a starostou obce Ostravice
Ing. Miroslavem Mališem, po získání dotace, nastává další etapa tohoto investičního záměru. A to ve spolupráci s komisí a
zpracovatelskou firmou ProFaktum s.r.o.
vypracovat Integrovaný plán rozvoje území v oblasti cestovního ruchu, který bude
obsahovat nejen současné celkové zhodnocení daného území, ale hlavním výsledkem
plánu bude zejména zmapování možností
směřujících k rozvoji cestovního ruchu,
s důrazem na koncentraci, provázanost a
efektivnost plánovaných aktivit. Z předběžných záměrů uvádíme: Obec Ostravice
se orientuje na vybudování nového podia
pro účinkující a sociálního zázemí, šaten,
klubovny pro účinkující a návštěvníky
sportovního areálu TJ Sokol Ostravice, vybudování ocelové nadzemní bobové dráhy,
dostavby areálu pro běžecký sport a další.
Ve Starých Hamrech se tak stává aktuálním
projekt rekonstrukce sáňkařské dráhy i s
letním využitím – jezdí se na kolečkových
saních. Dráha na Samčance, která je jedinou svého druhu na Moravě. V celé České
republice je další dráha pouze ve Smržovce v Libereckém kraji. Příprava takto vybraných aktivit, staveb, záměrů, projektů
a jejich následná realizace, která pak bude
spolufinancována již ze zmíněné 150 mil.
dotace. O průběhu celé této společné a významné záležitosti budeme vás občany průběžně informovat.
Ing. Miroslav Mališ, starosta Ostravice,
a Eva Tořová, starostka Starých Hamer
V Ostravici finišují s přípravami územního plánu
OSTRAVICE – Veřejným projednáním
připomínek konceptu vyvrcholilo 26. jednání zastupitelstva o podobě územního
plánu v obci Ostravice. Příprava dokumentu, důležitého pro další, strategický
rozvoj beskydské obce, získal v této fázi
jednoznačnou podporu zastupitelů.
„Zájem je, schválit územní plán do konce září 2010,“ říká ing. Miroslav Mališ,
starosta obce Ostravice. Cesta ke vzniku
územního plánu v Ostravici nebyla jednoduchá. Původní územní plán začali
Ostravičtí zpracovávat v roce 1994. V té
době platila jiná metodika. První pokyn ke
vzniku nového dokumentu pak dalo svým
rozhodnutím zastupitelstvo v srpnu roku
2005. V prosinci 2006 rozhodlo o závazném zadání územního plánu. Následně v
březnu 2007 svým usnesením určilo zastupitele obce ing. Jaromíra Dobrozemského
garantem pro spolupráci s pořizovatelem
územního plánu, kterým je Město Frýdlant
nad Ostravicí, odbor Regionálního rozvoje
a stavebního úřadu. Zpracovatelem územního plánu obce Ostravice byl vybrán renomovaný ATELIÉR ARCHPLAN Ostrava,
s.r.o., který realizoval průzkumy a rozbory.
Účinné nabití platnosti novely stavebního
zákona 183/2006 Sb, k 1. 1. 2007 pak celý
proces fakticky odstartovalo.
„S veřejným projednáváním Konceptu
územního plánu obce Ostravice, které pro-
běhlo v září 2008, už se blížíme k cíli. Projednání 57 připomínek občanů, stejně jako
klíčové a směrodatné vyjádření dotčených
orgánů státní správy k dalším 19 navrhovaným změnám, dnes prakticky modeluje
jeho finální podobu. Typickým případem u
nás jsou žádosti obyvatel o vynětí vlastních
pozemků z fondu zemědělské půdy pro
soukromé, stavební účely, což je aktuální a
ožehavé téma. Včerejším dnem takto byly
na Ostravici uvolněny parcely pro výstavbu nejméně 80 nových rodinných domků.
Ne všem bylo možné v této fázi vyhovět.
Připomínky pak bude možné zahrnout ve
změnách územního plánu v letech následujících,“ říká ing. Jaromír Dobrozemský.
Magazín Vítejte úspěšně pokračuje
BESKYDY – Region Beskydy, zájmové sdružení právnických osob, realizuje
v rámci OPPS SK-CZ 2007-2013 projekt, jehož náplní je vydávání periodického propagačního magazínu „Vítejte v
Euroregionu Beskydy“. Magazín, stejně
jako celý projekt, je připravován společně se slovenským partnerem – Regiónem
Beskydy se sídlem v Žilině.
„Vydávání periodika bylo zahájeno v
červenci loňského roku a nyní se přehouplo
do své druhé poloviny. Každé dva měsíce
seznamujeme s turistickými atraktivitami
slovenské i české části Euroregionu Beskydy. Čtenáři se dozvěděli mnoho zajímavého
o obou sídelních městech Frýdku-Místku
a Žilině. Obrazem i slovem „procestovali“
Kysuce, Vrátnou dolinu a navštívili perlu
Považí – Strečno. Nezapomněli jsme ani
na moravské mikroregiony – Mikroregion
Frýdlantsko-Beskydy, Sdružení obcí povodí Morávky a Sdružení obcí povodí Stonávky,“ rekapitulovala Dagmar Valášková,
sekretář Regionu Beskydy. Ta prozradila,
že v nejbližším vydání se čtenáři seznámí s
atraktivitami Regionu Slezská brána a Rajecká dolina. „Navštívíme dřevěné kostely
v Sedlištích a Řepištích, termální lázně a
koupaliště v Rajci a Rajeckých Teplicích,
zatouláme se do Lúčanskej Malej Fatry,“
nastínila obsah Dagmar Valášková.
Výtisky jsou vždy k dispozici na pultech
Beskydského informačního centra, tedy i
ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Duben 2010
strana 2
Město Frýdlant nad Ostravicí informuje o zveřejněné nabídce:
* prodeje pozemku parc. č. 790/2, zahrada o výměře 1 610 m2 v k. ú. Lubno, který se
nachází v chráněné krajinné oblasti mimo zastavitelné území, je součástí zemědělského
půdního fondu a dle platného územního plánu není určen k zastavění,
* nájmu a budoucího prodeje pozemků na ul. Hlavní ve Frýdlantu nad Ostravicí pro
realizaci stavby bytového polyfunkčního domu dle architektonické studie.
Termín podání obou nabídek : do 24. 5. 2010, 13.00 hodin na podatelnu MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, budova čp. 139.
Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce města Frýdlantu n. O. a v aktualitách
ze dne 8. 2. 2010 a informacích úřední desky a na stránkách města www.frydlantno.cz
Další informace získáte na odboru investic a správy obecního majetku MěÚ Frýdlant
n.O., Náměstí čp. 9, Ing. Miroslava Kokešová, tel.558 604 160,
email: [email protected]
Válečné hroby a pietní místa
V těchto dnech byly pro veřejnost zpřístupněny informace o válečných hrobech,
které jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany v souladu ze zákonem č. 122/2004 Sb.,
o válečných hrobech.
Informace jsou dostupné z internetových
stránek „http://valecnehroby.army.cz/“
Do problematiky evidence válečných
hrobů lze ze stránky „Válečné hroby“
vstoupit prostřednictvím odkazu „Evidence
VH“, umístěném na levém panelu obrazovky. V evidenci lze vyhledávat údaje o válečných hrobech v České republice (Hledání VH v ČR) i o českých válečných hrobech
v zahraničí (Hledání VH v zahraničí).
Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných
hrobech nebo připomenutých na pietních
místech (záložka – Hledání podle osobních
údajů) a také podle údajů o válečných hrobech (záložka – Hledání podle údajů o VH).
K zobrazení všech válečných hrobů v
terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz
„Mapa lokalit VH“. Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím
tohoto odkazu je nutné provést přiblížení
(větší detail mapy) vybrané oblasti. Válečné
hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v
základním náhledu. Kliknutím myší na symbol válečného hrobu zobrazeného v mapě
lze zobrazit další související informace.
Součástí informací o válečném hrobu je
jeho zobrazení na mapovém podkladu (pokud jsou známy údaje GPS), související
fotodokumentace a e-mailový kontakt na
osobu, zodpovědnou za správnost a úplnost
zobrazených údajů.
Tento portál je výsledkem několikaleté
práce pracovníků obecních úřadů obcí s
rozšířenou působností, pracovníků Ministerstva obrany České republiky a pracovníků odboru kanceláře hejtmana Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje.
Očkování psů proti vzteklině
v místní části Lubno
Očkování psů proti vzteklině proběhne v
místní části Lubno v sobotu dne 17. dubna
na svodných místech:
8.30 – 9.00 hod. – u požární zbrojnice
9.00 – 9.30 hod. – u pohost. „Bumbala“
Náhradní očkování bude provedeno ve
čtvrtek 22. dubna u požární zbrojnice v
době 10.30 - 11.00 hod.
Pro psy vakcinované proti vzteklině
pravidelně 1x ročně bude vakcinace na 2
roky, pro psy ostatní a psy vakcinované
kombinovanou vakcínou bude vakcinace
na 1 rok.
Poplatek za vakcinaci jednoho psa činí
100 Kč. Očkování provede MVDr. Zbyněk
Konvička.
Odbor MHaŽP
Informace k volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
Rozhodnutím prezidenta republiky byly
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášeny na pátek 28.
a sobotu 29. května 2010. Volební místnosti
na území České republiky budou otevřeny v
pátek 28. května od 14 hodin do 22 hodin a
v sobotu 29. května od 8 hodin do 14 hodin.
Na území města Frýdlantu nad Ostravicí budou volby probíhat v 10 volebních
okrscích – umístění volebních místností je
následující:
l Základní škola Komenského, ul. Komenského 420
2 Základní škola TGM, nám. T. G. Masaryka 1260
3 Restaurace Las Vegas, Ondřejnická 640
4 Areál Horské služby, ul. Ondřejnická 896
5 Dům s pečovatelskou službou, ul. Pionýrů 1551
6 Základní škola a Mateřská škola, Náměstí 7
7 Restaurace U Chýlků, ul. Turzovská 244
8 Osvětová beseda Lubno, Lubno 179
9 Základní škola Nová Ves, Nová Ves 32
10 Domov pro seniory, Padlých hrdinů 312
Volič po příchodu do volební místnosti
musí prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na
hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Hlasovací lístky včetně informačních letáků o způsobu hlasování a vyrozumění o místě
a době konání voleb budou voličům města
doručovány poštou tak, aby byly dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb, tj. do úterý
25. května 2010. Pokud voliči města hlasovací lístky neobdrží včas, mohou si je vyzvednout na odboru vnitřních věcí městského úřadu nebo přímo ve volební místnosti.
Voliči, kteří nebudou moci nebo nehodlají hlasovat ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu jsou zapsáni, mohou od vyhlášení
Den naruby v ZŠ Komenského
Známe to. V televizi se pachtí fotbalová jedenáctka za míčem nebo hokejovému
obránci proklouzne puk a hned se zvedne
vlna hlasů. „Co dělají? To je ale ponocný!
To tam nikoho lepšího nemají? Já bych jim
ukázal, jak se to hraje!“ Jak by to v takovém
případě na hřišti nebo kluzišti vypadalo, si
asi dovedeme snadno představit. Z křesla se
zkrátka hodnotí snadno. Do reprezentačního týmu jsme naše žáky dostat nemohli, ale
jako dárek ke Dni učitelů si mohli vyzkoušet, jaké je to na druhé straně katedry.
Že jsou šikovní, ale taky že učitelské
povolání není tak jednoduché, jak by se
na první pohled mohlo zdát, to si mohli
žáci ZŠ Komenského ověřit 25. března,
kdy u nás probíhal Den naruby. Tato příležitost umožnila některým nahlédnout
do tajů kantorského řemesla.
Všechno ale začalo ještě o dva dny
dříve. Ještě nikdy se žáci tak nehrnuli do
školy jako v úterý 23. března. To totiž
hned ráno začal zápis na předměty, kterým by se žáci v rámci Dne naruby chtěli
věnovat. A je jasné, že pokud si nepospíším, asi už na tělocviku nezbude místo,
takže to budu muset zkusit jinde. Taky by
se mohlo stát, že skončím někde na chemii, kterou fakt nemusím. Podobné myšlenky jistě letěly hlavou nejednomu žákovi. V nejžádanějších předmětech měli
prostě šanci jen ti nejrychlejší.
Ale ani ti, kteří se nedostali na vysněný
tělocvik, pracovní činnosti nebo třeba dějepis, se nenudili. Vyzkoušeli si totiž to, co se
normálně ve škole moc nedělá.
Nastal čtvrtek 25. března. Co to? Učitel
(někdy i se slušivými copánky a patřičně
vybaveným pouzdrem a aktovkou) si sedá
do lavice a před třídu předstupují žáci?
Ano, to je právě Den naruby. Na druhém
stupni se o první tři hodiny podělili žáci
mezi sebou. Mnozí zjistili, že chápat není
totéž jako umět vysvětlit, že příprava na
jednu třičtvrtěhodinovku jim zabrala několik hodin, že se nakonec chovají přesně
stejně tak, jak se jim to na učitelích nelíbí.
Deváťáci před sebou měli ještě větší
výzvu. Stali se totiž hostujícími učiteli na
prvním stupni. Jak udržet pozornost třídy
prvňáčků, kteří jsou jako z hadích ocásků?
Mluvím dost pomalu a srozumitelně? Stihnu všechno, co jsem si připravil? A co mám
propána dělat, když mi zbude čas?
Frýdlant nad Ostravicí
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky požádat příslušný obecní
úřad o vydání voličského průkazu.
Vydaný voličský průkaz je bude opravňovat k hlasování v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Oprávněný občan – volič města Frýdlantu nad Ostravicí – může o voličský průkaz
požádat:
- osobně nejpozději však do 26. 5. do 16
hodin na Městském úřadě ve Frýdlantě nad
Ostravicí, odboru vnitřních věcí – přízemí
budovy čp. 139, ul. Hlavní, v kancelářích č.
105 (evidence obyvatel) .
- písemným podáním opatřeným úředně
ověřeným podpisem oprávněného voliče
doručeným nejpozději do 21. 5. na adresu
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí čp. 3, PSČ 739 11
Voličské průkazy se budou vydávat nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tedy od 13. 5.
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí od tohoto
data předá voličský průkaz přímo oprávněnému voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem oprávněného voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej oprávněnému voliči zašle
poštou. Ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, může volič požádat o volbu do přenosné schránky, a to pouze v územním obvodu
příslušného volebního okrsku.
Oprávnění voliči města Frýdlantu nad Ostravicí mohou své požadavky na volbu do
přenosné schránky uplatnit do čtvrtku 27. 5.
písemně, telefonicky, prostřednictvím jiného
občana na odboru vnitřních věcí MěÚ, kancelář číslo 105 (evidence obyvatel) – paní
Válková, Němcová číslo telefonu 558 604
113,114. V den voleb přímo u příslušných
okrskových volebních komisí, telefonní čísla do volebních místností budou uveřejněna
na úřední desce a na webových stránkách
města www.frydlantno.cz
V rámci volební kampaně mohou volební
strany k volební agitaci využívat plochy, které jsou určeny obecně závaznou vyhláškou
města pro vylepování plakátů. Mohou také
využít i soukromé objekty, avšak po předchozí dohodě s vlastníky – majiteli objektů.
Starosta města žádá všechny volební
strany, aby volební kampaň ve městě probíhala čestně a poctivě tak, jak to ukládá
volební zákon. Odbor vnitřních věcí MěÚ
pomáhat a chránit
S nožem v ruce
Zřejmě akčním filmem motivovaný opilec vstoupil ve večerních hodinách do jedné
z restaurací v obci Kunčice pod Ondřeníkem, kde následně z rukávu bundy vytáhl
nůž, přistoupil k nic netušící ženě a začal
vyhrožovat, že jí podřeže hrdlo. Duchapřítomní hosté přivolali hlídku policie, která
na místě opilce zajistila a toho pak převezla
na záchytku k vystřízlivění. Ke zranění naštěstí nedošlo a muž „agresor“ se bude zpovídat z přečinu nebezpečného vyhrožování.
Bezcitný zloděj
To, že je nutné dodržovat pravidla bezpečného bydlení, se přesvědčili nájemníci
činžovního domu ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde v nočních hodinách neznámý pachatel využil nedovřených vchodových dveří,
vnikl do domu, kde ze sklepního prostoru
odcizil odstavený zánovní dětský kočárek.
Zdali pachatele k takovému jednání vedla
závist nebo nový přírůstek do rodiny anebo
lhostejnost bydlících k jejich bezpečí, je k
zamyšlení všech zúčastněných.
Policejní kontrola
„V Pržně policejní hlídka nebude,“ si asi
říkal řidič motorového vozidla, který byl ve
večerních hodinách na křižovatce obcí Pržna a Janovice kontrolován zdejší policejní
hlídkou. Ta řidiče mimo jiné vyzvala k dechové zkoušce, která prokázala přítomnost
alkoholu v dechu v hodnotě vyšší jak 1‰.
Opakovaná zkouška potvrdila výsledek
předchozí, a tak muži bylo dle trestního
řádu sděleno podezření ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Vzteklý přítel
Slovní rozepře s přítelkyní byla příčinou
agresivního chování muže, který v nočních
hodinách rozbil pivní lahví skleněnou výlohu baru ve Frýdlantě nad Ostravicí. Přítomní hosté byli přesvědčeni, že se jednalo
o spontánní reakci na hádku, ale mýlili se.
Zhrzený muž ve svém jednání pokračoval i
na přilehlé ulici, kde rozbíjel sklepní okénka jednoho z činžovního domů. Když hlídka policie přijela na místo, muž se dal na
útěk. Po krátkém pronásledování byl však
dostižen. Mužovo pokračující agresivní
jednání museli policisté zkrotit pomocí
hmatů a pout. Vzhledem k tomu, že muž
byl na rukou pořezán od střepů, byla na
místo přivolána lékařská pohotovost, která
zraněnému poskytla ošetření. Muž se tímto
jednáním dopustil přestupku proti majetku a o jeho vině a trestu bude rozhodovat
správní orgán.
(jiham)
Lyžařský výcvik si sedmáci užili
Je potřeba dodat, že hodiny pod taktovkou našich nejstarších žáků byly pečlivě
připravené. Kdo ví, třeba se někteří z dnešních „učitelů“ za pár let vrátí do tříd jako
pedagogové skuteční.
A jak to viděli žáci?:
Nejvíce jsme se zasmáli paní učitelce,
která si udělala na hlavě dva copánky a s
sebou do batůžku si vzala lízátko a pitíčko.
Po svých dojmech mohu říci, že to není
vůbec lehká práce, jak si někdo může myslet.
Kl a žáci ZŠ Komenského ul.
Na tváři už lechtá hrst slunečních paprsků
a jaro vyprášilo zašedlé šaty, ale sedmáci ze
Základní školy Komenského si ještě prodloužili zimu. Až v polovině března totiž vyrazili na dlouho očekávaný lyžařský výcvik.
Tentokrát naši školáci v doprovodů učitelů a instruktorů vyrazili poměrně daleko
– až do Velkých Karlovic. Ale cítili se tam
jako doma a užili si sněhu, i když už u nás
sněženky vystrkovaly hlavičky ze země.
Přechodným domovem se jim na týden
15.-19. března stal hotel Galik, řádili na nedaleké sjezdovce a všem se na lyžařském
výcviku tak líbilo, že se ani nechtěli vracet
domů. Jak by taky ne, když si užili dostatek
lyžování i legrace.
Postřehy žáků:
Třetí den byl trochu jiný, odpoledne jsme
hráli bowling a stavěli stavby ze sněhu.
Čtvrtý den večer byl karneval. Všichni
jsme se pobavili. Bylo to super.
V pátek, den odjezdu, jsme si dopoledne
sbalili věci a ještě šli na svah soutěžit ve
slalomu. Někteří byli kapku nervózní, ale
nakonec všichni až na jednoho člověka do
cíle dojeli. Odpoledne už bohužel nastal
čas odjezdu, a tak jsme jeli zpátky domů.
Myslím, že mnozí z nás by tam rádi ještě
alespoň na týden zůstali.
Lyžařský výcvik byl super. Nejvíc mě bavilo, jak jsme stavěli ze sněhu sochy. Naše skupina nejdříve stavěla pokoj s křeslem a postelí,
později z toho byla garáž s autem uvnitř, pak
mobil, vana a nakonec jsme z toho stvořili
auto. Nebyli jsme sice první, ale to bylo jedno.
Ve čtvrtek večer jsme měli „maškarák“
na patře hotelu, kde jsme bydleli. Už přípravy byly zajímavé. Objevili se muži zákona, prodavačky, čerti, piráti, tanečnice,
automechanici i DJ, který za pultem mixoval hudbu. Na začátku se předvedli učitelé:
přestrojili se za Večerníčka, který se houpe
na židli a rozhazuje noviny, Šebestovou ze
III. B, mola šatního a jablůňku.
Pak se představovaly jednotlivé masky a
následovala diskotéka. Pořádně jsme to rozbalili... Po karnevalu následovala diskotéka.
Tančilo nás sice málo, protože zbytek seděl
na chodbě a povídali si, ale užívali jsme si to.
Najednou do klubovny někdo vtrhl a zařval: „Můžeme se jít koulovat ven!“ Neváhali jsme a rychle jsme se běželi do pokoje
převléct. Ven jsme vyrazili jako torpéda.
Všichni se začali koulovat, dokonce i instruktoři. Někteří i váleli sudy z kopce. Já
jsem to taky zkusila.
Na lyžák jsem se moc netěšila a říkala si:
„To zase bude!“ Neuměla jsem totiž vůbec
lyžovat. Nakonec to bylo super. Lyžovat
jsem se naučila aspoň trochu, ale hlavně u
toho bylo hodně veselo.
Byl to super lyžák. Myslím, že jsme se
všichni skamarádili i se VII. B.
Kl a žáci VII. A, ZŠ Komenského ul.
Frýdlant nad Ostravicí + Beskydy
strana 3
Duben 2010
Zimní olympijské hry v Nové Vsi
Nenechejte se zmást titulkem článku,
tato olympiáda by se dala přejmenovat na
zahradní a udála se ve školce v Nové Vsi.
Děti prožívají intenzivně vše, co se okolo
nich děje. Takže zcela přirozeně nám jedno
únorové ráno při diskuzi v ranním kruhu
Ondra oznámil, že ve Vancouveru (jako by
to bylo za sousedním kopcem) bude olympiáda a že se bude na ni dívat v televizi. A
velké téma bylo tady!
Budeme poznávat vše, co s olympiádou
souvisí. Různorodé činnosti děti prožíva-
ly celý týden. Byl to intenzívní trénink
sportovců, pantomimické napodobování
sportů se zvlášť úspěšným krasobruslením, lepení novinových výstřižků, skládání písmen názvu hostitelského města
dle předlohy, sestavování data výběrem
číslic, seznamování s mapou světa a myšlenkou účasti sportovců celého světa,
vytváření symbolů omotáváním plastových kruhů vlnou patřičné barvy aj. Vše
směřovalo k páteční zahradní olympiádě.
Společně jsme zavěsili naše olympijské
kruhy a po slavnostním zahájení nedočkavě plnili speciální disciplíny s přídavkem dětské fantazie. Sjezd z kopce v
bobové dráze, běžkování slalomem, trefa puku hokejkou do společně vyrobené
brány. Všichni jsme sportovali a všichni
jsme zvítězili. Všem dětem byla odměnou
vlastnoručně vyrobená medaile a dobrý
pocit ze soutěžení! To je prožitkové učení
všemi smysly. Alexandra Štvrtňová, MŠ
Nová Ves, odloučené prac.
MŠ Janáčkova Frýdlant n. O.
Nové komunitní centrum ve Frýdlantě
nabízí mladým lidem alternativu
FRÝDLANT – Ve Frýdlantě nad Ostravicí začalo v těchto dnech fungovat
nové komunitní centrum pro mládež.
Provozovatel – občanské sdružení Filadelfie, působící pod křídly frýdecko-místecké Charity, jej zatím provozuje v prostorách místního Domova pro seniory.
Prostory poskytnou zázemí pro terénní sociální práci s dětmi a dospívajícími
mladými lidmi. „I ve Frýdlantě samozřejmě máme mládež, která se sama aktivně
zapojuje do využití svého volného času a
vůbec společenského dění a naopak. Těm,
kteří se v dnešní hektické době, z mnoha
důvodů, mohou cítit jakýmkoli způsobem
bezprizorní, nabídne nízkoprahové komunitní centrum pomocnou ruku,“ říká místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí, Bohumil Dolanský.
„Projekt vznikl v rámci střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb ve městě
a jeho okolí. Na základě akreditovaného
průzkumu jsme zjistili, že podobné služby
v našem regionu chybí. Věci se pak rychle
daly do pohybu,“ dodává Bohumil Dolanský. Provoz nízkoprahového, komunitního centra dotuje kraj, který v první, tříleté
etapě, počítá s roční dotací cca 1,2 milionu
korun. Město projekt zaštítí prostory, což
představuje 4čtyři místnosti, o.s. Filadefie
se finančně podílí na fungování úhradou za
odebrané energie.
„Prostory jsou prozatím sice jen provizorní, ale mají o to větší hodnotu, že se
na jejich zprovoznění mladí lidé podíleli
vlastními silami. V budoucnu se pak celý
klub přesune do uvolněných prostor po restauraci Rabaka v kulturním domě v centru Frýdlantu. Čeká se jen na to, až budou
připraveny,“ připomíná předseda občanského sdružení Filadelfie Martin Dubčák.
Mladí lidé mohou v klubu nenásilnou formou, ale s pomocí odborníků, najít vzorec
řešení svých problémů. Mohou se také v
bezpečném a pro ně přijatelném prostředí
společně scházet a volný čas trávit smysluplnými aktivitami. Už nyní si v centru
mohou například zahrát stolní fotbal, stolní
tenis, přečíst knížku, popovídat si v odděleném salónku, nebo zkoušet muzicírovat v
hudební zkušebně. Sdružení Filadelfie pro
mladé lidi organizuje i další akce, jako jsou
vícedenní pobyty v Beskydech, kulturní a
sportovní akce a podobně. „Stálé prostory
nám poskytují zázemí, ale chtěli bychom
paralelně zachovat i terénní práci v ulicích,
tedy takzvané streetworkery,“ ujišťuje Martin Dubčák a dodává: „V současné době
máme 51 klientů a například v naší hudební
zkušebně už zkoušejí čtyři mladé kapely.
Úžasné byly děti i během rekonstruování
těchto dočasných prostor, které jsme právě otevřeli. S obrovským elánem se tu do
práce zapojilo šestnáct dětí. Samy si tu
vymalovaly, místnosti vyzdobily, všechno
vyčistily a podobně.“
Město má velké plány i s budoucností
frýdlantských sociálních služeb. „Chtěli
bychom, aby ve Frýdlantu nad Ostravicí
vzniklo středisko sociálních služeb. To by
mělo sídlo v domově pro seniory a zastřešovalo by jak samotný domov pro seniory,
tak také ostatní stávající i nové sociální
služby. Vedle nízkoprahového zařízení pro
děti plánujeme například také zřízení nízkoprahového zařízení pro dospělé, které by
se zaměřilo na lidi ze sociálně vyloučených
skupin a bezdomovce. Našli by tu středisko
osobní hygieny, měli by tu možnost se za
nějakou nižší částku najíst a mohli by tu využít rovněž poradenských služeb, které už
ovšem poskytujeme i nyní,“ prozradil další
plány frýdlantský místostarosta Bohumil
Dolanský.
Běžecké lyžování se osvědčilo
OSTRAVICE – Dvě náročné a vytížené sezóny má za sebou běžecký okruh ve
sportovně rekreačním areálu v Ostravici. „Když jsme tento prvek v roce 2008,
jako novinku, poprvé představili veřejnosti, byli jsme plni očekávání. Ta se
nakonec naplnila. Dnes mohu říci, že se
ostravický, běžecký okruh v atraktivním
prostředí krajiny pod Lysou horou, stal
pro všechny návštěvníky Moravskoslezských Beskyd, v rámci pestré nabídky
turistických služeb, vyhledávanou destinací,“ říká Mgr. Alexandra Byrtusová,
projektová manažerka Golf & Ski resortu Ostravice.
„Sezóna je u nás dosud plně závislá na
přírodních i klimatických podmínkách, přesto se letos běhalo více než 6 týdnů. Klíčovým momentem bývá samozřejmě kvalita tratí, kterou se našemu profesionálnímu
týmu podařilo zajistit s přispěním Moravskoslezského kraje,“ zdůrazňuje Alexandra
Byrtusová. Ostravický běžecký areál takto
letos navštívilo přes 5.000 návštěvníků.
„Vzhledem k propustnosti tratí, zejména ve
sprinterské části areálu, je toto číslo zatím
ideální. V letošní sezóně už v Ostravici trénovali i běžci z okolních sportovních oddílů
a vůbec poprvé jsme uspořádali dvoudenní
běžecké závody s více než 50 účastníky,“
rekapituluje Alexandra Byrtusová.
„Úspěšné spuštění zimního programu je
pro nás současně také velkým závazkem.
Chceme jít dál,“ dodává Alexandra Byrtusová. Záměrem vedení Golf & Ski resortu
Ostravice je udělat maximum pro celkové
dobudování celého záměru v areálu. „V reálu to představuje plán velkých investic v
řádech desítek milionů korun. Potřebujeme
dostavět konstrukčně náročné přemostění
tratí do větší části areálu, pořízení nákladné
zasněžovací techniky, rolby, systému osvětlení tak, aby běžecké tratě mohly fungovat
pro širokou veřejnost, včetně školní mládeže a sportovních klubů i ve večerních hodinách. Nutností je i výstavba kvalitního zázemí, aby areál byl schopen uspokojit nejen
veškeré celoroční návštěvníky, ale zároveň
tak splnil vysoké nároky FIS pro uspořádání velkých závodů. Po dostavbě v takovémto rozsahu jsme schopni i v Beskydech
uskutečnit naše vize o tak kvalitním areálu,
jako má například Nové Město na Moravě
a Liberec,“ zmiňuje Alexandra Byrtusová.
Ostravický sportovní areál je výjimečný
svojí celoroční využitelností. „Ve spolupráci s odborníky v oblasti dietologie a prevence kardiovaskulárních chorob Fakultní
nemocnice v Ostravě se u nás v jarních měsících opět rozběhne Nordic Walking BIRKI centrum, kdy pro zájemce máme připraveny trasy, instruktory, speciální NW hole.
Souběžně se u nás naplno rozběhne golfová
sezóna,“ shrnuje Alexandra Byrtusová.
poděkování
Poděkování Městu Frýdlant n. O.
Rádi bychom touto cestou poděkovali představitelům Města Frýdlant nad Ostravicí
za vstřícnost při poskytnutí grantu z rozpočtu města.
Tento grant ve výši 50.000 Kč jsme obdrželi na konci roku 2009, byl použit pro
částečné vybavení prostoru farního areálu. Ten má v budoucnu sloužit (a zčásti již
slouží) pro volnočasovou, kulturní a spolkovou činnost nejen členů Římskokatolické
farnosti Frýdlant n. O., ale po domluvě také občanů města. Areál farní zahrady v
centru města je již upravený a čeká jen na vybavení. Z vlastních zdrojů jsme pořídili
velkou pergolu, stoly a lavičky. Díky grantu města bude pravděpodobně během měsíce dubna (jak dovolí počasí) instalováno na zahradu velké dřevěné poštovní auto
na pružinách od firmy Gerlich z Oder, které bude sloužit dětem od 3 do 14 let k
jejich hrám. Dalším prvkem hrazeným částečně z grantu města je pingpongový stůl
pro venkovní použití. Mohou na něm hrát klasicky dva hráči, nebo po úpravě může
sloužit k tréninku jednoho hráče. Plánujeme v letních měsících také aktivitu pro menší děti – Divadélko pod pergolou, k níž bude využito dřevěné Gerlichovo loutkové
divadlo rovněž částečně financované z grantu. Děti zde budou moci zhlédnout nejen
představení loutkového divadla, ale budou se s ním moci naučit i hrát a aktivně se
zapojovat do hry. Jelikož se jedná o aktivity závislé na počasí, bude o nich veřejnost
vždy včas informována ve vývěskách farnosti, které se nacházejí před kostelem na
budově fary. Věříme, že o využití farní zahrady bude zájem a bude sloužit k příjemnému trávení volného času dětí, mládeže, rodin i seniorů.
Za Římskokatolickou farnost Frýdlant n. O. Mgr. Petr Hrubiš, farář
Tenisový klub TJ Sokol Pstruží připravuje
na nadcházející sezónu tenisovou školu
pro děti a mládež obce Pstruží a okolí.
Bližší informace každou neděli v 10 hodin
na tenisových dvorcích v Dubině.
Duben 2010
strana 4
Baška
Rok a půl úspěšného provozu v nově
zrekonstruované budově MŠ Baška
Mateřská škola Baška má za sebou rok
a půl úspěšného provozu v nově zrekonstruovaných prostorách MŠ Baška. Rekonstrukce objektu byla podpořena dotačními prostředky z evropských fondů v
rámci předloženého projektu „Rekonstrukce zdravotechniky, podlah a modernizace
vybavení v MŠ Baška“. Projekt byl podán
v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko
2007-2013. Celá rekonstrukce probíhala v
období ledních prázdnin, a tak děti mohly
v září roku 2008 nastoupit do zcela nové,
moderní školky i s novým venkovním hřištěm. Projekt si vyžádal celkové náklady 4,7
mil. Kč.
V Hodoňovicích vzdali hold Eduardu Hakenovi
V Hodoňovicích v kostele Panny Marie a
v sále restaurace U Čendy se v pondělí 22.
3., den 100. výročí nedožitých narozenin
českého pěvce Eduarda Hakena, uskutečnilo
VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ s přáteli a pamětníky tohoto nezapomenutelného umělce.
Záštitu nad konáním převzal starosta
Bašky ing. Břetislav Jasek.
Při bohoslužbě koncelebrované místeckým
děkanem Mons.Josefem Maňákem a vikářem
z Nového Boru Mons. Josef Pavlasem, rodákem z Hodoňovic, spoluúčinkoval chrámový
sbor se sbormistrem Adolfem Kolčářem.
Ve vynikajícím přednesu sólisty Lašského smíšeného pěveckého sboru Michala
Válka při bohoslužbě zazněly také dvě z
Biblických písní Antonína Dvořáka.
Po bohoslužbě měli možnost účastníci
zhlédnout v sále restaurace U Čendy videozáznam z roku 1994, kdy v sále kulturního
domu na Slavnostním zasedání Zastupitelstva Obce Baška převzal Eduard Haken z
rukou starosty Bašky JiříhoVašinky čestné
občanství. Videozáznam všem přítomným
připomenul skutečnost, jak si Eduard Haken
tohoto jmenování vážil. Byla to však přede-
Český pěvec Eduard Haken ve vzpomínkách
PhDr. Marie Hakenové-Ulrichové
(NEODESLANÝ DOPIS Marie Hakenová)
Členové chrámového sboru spolu s hosty. Vpředu: Mons J. Pavlas, vikář z Nového Boru,
Mons. J. Maňak, místecký děkan, sbormistr A. Kolčář. Mezi zpěváky uprostřed starosta
obce Bašky ing. B. Jasek, pod jehož záštitou se setkání uskutečnilo. Foto: M. Pavlásková
vším nesmírná pocta pro Bašku, že Eduard
Haken s převzetím čestného občanství souhlasil. Stalo se tak jenom u měst Litomyšl,
Poděbrady, Moravská Třebová a obce Baška. Možná, že si to ani dnešní generace již
neuvědomuje. Nebyla to náhoda, ale projev
mnohaletého, neopakovatelného vztahu
umělce Národního divadla především k Lašskému smíšenému pěveckého sboru, obci
Bašce, ale také celému našemu kraji.
Loučení s Moranou
Morana, Mora, Mořena nebo Mařena je
figura představující smrt, pravděpodobně
bytost ze slovanské mytologie. Zosobňuje zimu, na jaře končí její vláda, proto se
topí nebo bije. Tento rituál se v některých
oblastech dochoval dodnes. Je spojen s tzv.
smrtnou nedělí, kdy průvod vedoucí vesnicí
nese ve svém čele Moranu směrem k řece,
kde ji shodí do řeky.
Žáci 4.třídy v ZŠ Baška se rozhodli, že
se tímto prastarým způsobem rozloučí se
zimou, která má také své kouzlo. Ale kdo
z nás by se netěšil na rozkvétající květenu,
zpěv ptáků a hřejivé sluníčko?
K výrobě Morany jsme si připravili takové materiály, které nijak nezatěžují životní
prostředí. Konstrukci, tělo i oděv jsme zhotovili z různých papírů. Proto jsme naši figuru nazvali ekologickou. Z hotového výrobku
jsme měli ohromnou radost. O to smutnější
byla představa loučení, kterému předcházel
průvod žáků vedoucí od školy směrem k
řece. Chmurnou náladu vystřídal radostný
zpěv či spíše recitování veršů, které vystihovaly konec zimy a příchod jara. Na mostě
přes řeku Ostravici jsme Moranu vhodili do
vody a přitom jsme hlasitě volali:
„Přišlo jaro do vsi,
kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma,
ale už je za horama.
Hu hu hu!
přečetli jsme za vás
BATOLE SE TOPILO V LEDOVÉ VODĚ BAZÉNU!
(BLESK – březen 2010)
Duchapřítomnost souseda zachránila život
korejskému batoleti (1,5), jehož otec je manažerem nošovické továrny Hundai. Dítě spadlo
v Bašce na Frýdecko-Místecku do venkovního bazénu u domu. Jiří Amzler (36) si všiml,
že žena v sousedství skáče do ledové vody.
Nebýt jeho, matka dítěte by se jen stěží dovolala pomoci, protože mluví jen korejsky.
„Nejsem žádný zachránce. Jen jsem trošku pomohl. To by udělal každý,“ prohlašoval
skromně soused Jiří Amzler. Pracuje jako
policista, v den měl volno a pracoval proto
na zahradě. Naštěstí si všiml, jak do bazénu
u sousedního domu skáče korejská žena.
„Došlo mi, že se něco stalo. Po chvíli začala paní křičet. Když jsem doběhl na místo, žena už držela tonoucího syna v náručí.
To ona je hrdinka,“ pokračoval Amzler. Batole bylo v ledové vodě podle lékařky nejméně několik minut. Amzler pomohl cizince s první pomocí. Kvůli jazykové bariéře
musel se sousedkou gestikulovat rukama.
„Ukázal jsem jí na oblečení a ona pochopila, že má donést deku a suché prádlo. Zároveň jsem volal záchranku,“ dodal policista.
Sanitku by si Korejka, jejíž manžel pracuje jako manažer v továrně Hyundai v
Nošovicích, přivolala jen stěží. Nedokázala by řidiče navigovat, nerozuměla by
Jaro už je tu!
Smrt, smrt ukrutná,
kyselica nechutná,
kyselicu sníme
a smrt utopíme.
Neseme Mařenu, v oleji smaženu,
u vrchu červenu, u spodku zelenu.
pěknu, pěknu, probělenu.
E. P.
KULTURNÍ DŮM BAŠKA
ZVE NA ZÁBAVNÝ POŘAD
NESTÁRNOUCÍ OPERETNÍ
MELODIE
Nejkrásnější melodie z operet
a muzikálů
sólisté operety Moravskoslezského národního divadla Ostrava Jana
Hošťálková-Eva Zbrožková-Jana
Drahovzal-Peter Swetlík-Petr Miller a
opery Slezského divadla v Opavě Anna
Ondáková- Petr Murcek
Tančí: Barbora Králová
Doprovází členové orchestru Slezského divadla v Opavě pod vedením
Josefa Kostřiby.
Slovem provází: Alena Bastlová
Neděle 18. dubna – 15.00 hod.
VSTUPNÉ:
předprodej OÚ BAŠKA 40 Kč,
Petra Ferfecká: 558 445 210
u pokladny KD 60 Kč
pokynům dispečerky, jak dítě zachránit.
„Počínání policisty mělo rozhodující podíl
na záchraně života dítěte. Chlapec byl silně
podchlazený a v bezvědomí,“uvedl mluvčí
záchranky Lukáš Hampl. Dítě převezl vrtulník do Brna. „Jeho stav je nadále vážný,
nicméně se nemění,“ řekla mluvčí Fakultní
nemocnice Brno Anna Mrázová.
V současné době je již chlapec v pořádku a
je u svých rodičů v Bašce, doplnil Jiří Amzler.
Drahý tatínku,
zůstal jsi ve vzpomínkách diváků-posluchačů. I já jsem Ti vděčná za mnohé. Nezapomenutelné okamžiky dětství se nevytrácejí. Navracejí a zúročují se až později v plném rozsahu.
První setkání s divadelním zákulisím je pro mě spjato s Tvým kecalem. Bála jsem se Tvé
namaskované tváře, licousů. Nechtěla jsem se k Tobě ani přiblížit. Ale vůně líčidla a známý
konejšivý hlas počáteční bázeň překlenul. Silný zážitek pro malou holčičku.
Další setkání bylo již potkání s hudbou.Vnímáno opět dětským pohledem. Měla jsem
možnost být na hlavních zkouškách při inscenování Suchoňova Svätopluka. Oslnili jste
moji dušičku. Oslavná opera se stala nadlouho vrcholem mých setkání s operním světem.
Díky Svätoplukovi jsem se začetla do historie našich národů. Vzpomínám na naše dlouhé
hovory na dané téma až po vysvětlování Tvého přístupu k zpívanému textu.
Vím, že Svätopluk Ti byl lidský blízký, a mě opera doslova přitáhla.
Třetí setkání bylo a zůstává s Tvým Quichottem (ve stejnojmenné Massenetově opeře).
Měl jsi hodně z jeho snílka. Podobal ses mu nejen fyziognomií.
Zastavení čtvrté mi přineslo do života povzbuzení a moudrost, kterou jsi vyzařoval. V den
úmrtí Tvého tatínka mělo Národní divadlo na programu Prodanou nevěstu s Tvým Kecalem.
Celé představení jsem prožila s Tebou vedle inspicienta v zákulisí. Nedal jsi ani tušit, co se
v Tobě děje, co překonáváš. Na hlase ani na výkonu nebylo nic znát. Projevil jsi hodnoty
skutečného umělce. Přinesl jsi vše, co figura Kecala vyžadovala.
Tvé kroky byly jasně nasměrovány až do Národního divadla. Je to, doufám, dodnes meta
pro každého adepta opery, baletu i činohry. Národní divadlo byla Tvá celoživotní láska. Je
to skutečnost a pravda o Tvé oddanosti Thálii, žánrově pestrá řada rolí, které jsi zosobnil
na scénách Národního divadla, mluví za vše.
Vybavuje se mi Tvé studování rolí. Po celý profesní život jsi doma mlčky listoval klavírním výtahem a jen výjimečně jsi přistoupil ke klavíru k ověření. Tiché studium partů mne
fascinovalo. Denně ses rozezpívával až v divadelních zkušebnách, doma nikoli.
Málokdo poznal Tvůj pro život tolik potřebný humor. Uvědomuji si ne náhodou podobnost s komikou Vlasty Buriana. Spojovalo Vás mnoho – gestikulace, pozoruhodné pohyby
rukou a přitom střídmá pohyblivost těla.
S radostí a zároveň s vděčností se ohlížím na společná léta prožitá s Tebou a maminkou
(Marií Glázrovou). O prázdninách jsme si většinou dopřávali poslech z vinylových desek.
Pro mě to byl svátek. Následovaly dlouhé rozbory výkonů a provedení. Až v budoucnu jsem
si uvědomila, že nasměrování a tříbení pozornosti, vnímavosti mi velmi pomohlo v profesním
životě. Jsem vděčná Vám oběma, mamince i Tobě, jak krásné zázemí jste mi dokázali vytvořit.
Mnohá divadelní trápení jste nechali za dveřmi domova. A že jich za ta léta bylo. Domů jste
přinášeli pohodu, laskavost a klid, tolik potřebný pro rodinný život. Inspirující atmosféra.
Moudrost, rozhodnost, přísnost, řád, smysl pro povinnost, ale i obětavost, porozumění
pro druhé, umění být v pravý čas na svém místě, být kamarádem, umět napomenout, vyslechnout, pohladit, odpouštět. Dar nad dary, vklad do života.
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Bašce.
POTĚŠILO NÁS……
PhDr. Marie Hakenová- Ulrichová, dcera manželů Hakenových bude čestným hostem Mezinárodního pěveckého festivalu, který se v Bašce a ve Frýdku-Místku uskuteční na počest 100. výročí nedožitých narozenin Eduarda Hakena v sobotu a neděli 8. a 9.
května letošního roku. Před několika dny napsala do Bašky mimo jiné:
Krásný, malebný – v dějinách zkoušený kraj kolem Bašky, oba – Marie GlázrováHakenová i Eduard Haken – milovali. V myšlenkách na ně nelze opomenout spojení tohoto místa a jejich šťastné návraty, ať pracovní či jen odpočinkové (těch bylo pomálu).
Vracet se budu i já….. a ráda.
Marie Hakenová-Ulrichová
Metylovice
strana 5
Duben 2010
Vítání občánků v Metylovicích
Pěkné jarní počasí, tak vzácné pro dlouhé
zimě, provázelo 21. března 2010 účastníky
vítání občánků narozených v roce 2009.
Slavnost se konala v kinosále místní sokolovny. Zahájil ji soubor „Pěnička“ pod
vedením p. Marcely Kotzurové. Děti nám
zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky
zaměřené k oslavě nového života.
Po přednesu básně věnované oslavě rodiny
jsme starostovi Ing. Lukáši Halatovi představili malé občánky. V roce 2009 se v Metylovicích narodilo 11 chlapců a 6 děvčátek.
Starosta Ing. Lukáš Halata přivítal nové
občánky, jejich rodiče a příbuzné. Připomenul rodičům odpovědnost při výchově dětí.
Potom rodiče s dětmi přistupovali ke stolku,
kde byla pamětní kniha, a svým podpisem
stvrdili rodičovský slib. Byli obdarováni
slovo starosty
Stavební práce na úpravě centra opět pokračují
dárečky. Členky klubu seniorů napletly papučky, ponožky, sponzoři nakoupili hračky.
Kulturní komise OÚ připravila občerstvení,
takže atmosféra této slavnosti byla milá a
příjemná.
Novým občánkům Metylovic přejeme,
ať jsou v naší vesnici spokojeni a vyrůstají
ve zdraví.
M. Herotová, členka kulturní komise
ŠKOLNÍ KUKÁTKO: hudební výchova
Hudební výchova patřila a patří v Základní škole Mjr. Ambrože Bílka v Metylovicích
k předmětům, na které se žáci těší. Kromě
lidových a umělých písní, obsažených v
učebnicích hudební výchovy, se také seznamují se známými hudebními skladateli a jejich tvorbou, v hudební nauce pak s různými
hudebními pojmy, hudebními nástroji a v
neposlední řadě i s jednoduchými lidovými
tanci. A tak jsme „školním kukátkem“ do
hodin hudební výchovy nahlédli.
Nejdříve jsme navštívili menší žáky z
1.-3. ročníku, kteří se věnovali nácviku mazurky. Za doprovodu písně „Poslali čmeláka pro kousek medu“ trénovali ve dvojicích
úkroky, obraty, půlobraty ve třídobém taktu.
Potom nastala těžší část tanečku – výměna
partnerek. Zde jsme si užili spoustu legrace,
protože k některým chlapcům menší postavy přitančila vysoká partnerka a naopak.
Nakonec mazurku všichni zvládli a prvotní ostýchavost, která se vytvořila na začátku
nácviku, se rozplynula v legraci a zábavu.
Větší žáci ve 4. a 5. ročníku probírali v
hudební výchově pojmy: sbormistr, dirigent,
opakovali taktování dvoudobého, třídobého
a celého taktu. Učebna se v tu chvíli stala
zkušebnou sborového zpěvu a žáci členy dětského pěveckého sboru. Sbormistr si usměrnil zpěváky a začal nácvik písně. Nervozita
a zodpovědnost sbormistra někdy způsobila,
že tempo nemělo přesnou pravidelnost, ale
všichni se snažili splnit svoji roli kvalitně.
Návštěva v hodinách hudební výchovy
potvrdila, že vzdělávání žáků tvořivou a zábavnou formou probíhá úspěšně. Příště se
pomocí „školního kukátka“ podíváme do
hodin pracovních činností.
Na závěr ještě nahlédneme do mateřské školy na naše předškoláky. Paní učitelka Daniela
Muchová nám sdělila: „Měsíc březen je známý
také jako měsíc jara. Proto se naše výchovná
činnost, i díky blížícím se velikonočním svátkům, soustředila na toto období. Děti vyráběly
velikonoční ozdoby, barvily vajíčka a v neposlední řadě si zahrály na malé zahradníky při
sázení řeřichy, kterou si později odnesly domů.
Také nás v mateřské škole navštívilo divadélko
s pohádkou zaměřenou na cirkus.
Dětem se představení natolik líbilo, že se
každý chtěl stát principálem, klaunem nebo
krotitelem dravých šelem.
Na konci měsíce nás čekala ještě jedna významná událost – Den otevřených dveří, spojený se zápisem dětí do MŠ. Rodiče si mohli
prohlédnout prostory mateřské školy, děti se
mohly seznámit s hračkami a poznat nové
kamarády. Pro budoucí předškoláky byly připraveny sladkosti a pamětní předměty.“
A. Kořínková, D. Muchová
Platby za komunální odpad stále rostou
V loňském roce doplácela obec Metylovice ze
svých rezerv 281 000 Kč, aby dorovnala převis výdajů nad příjmy v položce „odpad“. Příjmy z poplatků
za komunální odpad a za odvoz kontejnerů nepokryly společně s příjmy za třídění odpadů, poskytované
společnosti EKO-KOM, výdaje na odvoz a likvidaci
odpadů, jež vyprodukovali občané naší obce.
Jedná se například o úhradu nákladů za pravidelný
jarní a podzimní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, jehož odevzdané množství rok od roku
stoupá. V loňském roce obec nastartovala k těmto
dvěma svozům ještě pravidelný měsíční cyklus sběru
velkoobjemového odpadu, kdy každou první sobotu v
měsíci, počínaje březnem a konče říjnem, je u místní sokolovny přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Obec se těmito měsíčními svozy snaží odlehčit množství odpadu, který se neskutečně hromadí na stanovištích při jarním či podzimním sběru velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Zaměstnanci Frýdecké skládky
pak mají hodně práce s naložením odpadu, což obci přináší vyšší výdaje v konečném vyúčtování svozu. Takže
pokud možno využívejte na velkoobjemový odpad
přistavený kontejner u sokolovny vždy první sobotu v měsíci. Další problém nastává u elektroodpadu.
Pokud odevzdáváte úplný a samozřejmě asi nefunkční
elektrický výrobek, např. ledničku, TV atd., tak tím rozpočet obce skoro vůbec finančně nezatěžujete. Zpětný
odběr kompletního elektrozařízení je totiž zdarma. Je
již zaplacen ve formě recyklačního poplatku, a to při
koupi nového elektrického výrobku. Obec u elektrospotřebičů platí jen manipulační poplatky. Pokud však
z ledničky odeberete např. kompresor, tak se z ní stane
nekompletní elektrozařízení, tedy běžný komunální
odpad, za který musí obec uhradit poplatek za uložení
odpadu na skládku, který u směsného komunálního odpadu činí 1100 Kč/t. Výrobek proto musí být kompletní, tzn. s motorem, kompresorem, reproduktorem atd.
Likvidace neúplného zařízení pak stojí obec, potažmo
občany, nemalé peníze. Odevzdávejte proto jen kompletní elektrozařízení a nedemontujte z odložených
výrobků pro vás snad použitelné součástky.
Na drobný vyřazený elektroodpad (telefonní přístroje,
rychlovarné konvice, holicí
strojky a další) slouží občanům E-box, který je umístěný v přízemí obecního úřadu
v Metylovicích. Veškerý
servis E-boxu zajišťuje pro
obce bezplatně společnost
ASEKOL, která v zastoupení
výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru
elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému. Pokud tedy
odložíte nefunkční elektrospotřebiče do E-boxu,
opět obci ušetříte náklady spojené s jejich případ-
nou likvidaci přes běžný svoz komunálního odpadu. Do E-boxu nepatří žárovky, zářivky, výbojky,
baterie a akumulátory.
Na třídění domovního odpadu slouží občanům
nádoby na separovaný odpad, které jsou rozmístěny
po obci do jednotlivých stanovišť. V současné době
má obec vybudovaných 17 hnízd, na nichž naleznete vždy bílou nádobu na čiré sklo, zelenou na barevné sklo, modrý zvon je určen na papír a tetrapaky,
do žlutého kontejneru patří plasty.
Protože každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je
obal vyroben, jsou proto na obalech různé značky,
které nás informují, jak máme s takovým obalem po
použití naložit.
Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého
kontejneru máme obal později vyhodit.
Obaly ze skla
bývají označeny:
Obaly z plastů
bývají označeny:
Obaly z papíru
bývají označeny:
Sledujte etikety na obalech a uvidíte, co vše se
dá třídit a co všechno nemusí skončit v kamnech
nebo v domovním odpadu v popelnicích.
Panáček s košem znamená, že použitý obal
máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud
je se jedná o obaly od chemických výrobků, přečtěte si informace od výrobce,
zda obal nevyžaduje specifický způsob
nakládání. Pokud obsahuje nějaké nebezpečné látky, odnáší se do sběrny nebezpečných
odpadů nebo na sběrné dvory.
Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno
do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů.
Pokud si koupíte obal, na kterém je
značka ZELENÝ BOD, znamená to,
že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo
dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného
kontejneru, patřící příslušnému odpadu!
Za loňský rok připlulo ze systému EKO-KOM
do obecní kasy 288 357 Kč. V roce 2008 to bylo
242 320 Kč, 2007 činil příjem 207 796 Kč a v roce
2006 byla výše příspěvku 159 276 Kč. Z výše uvedených částek je hned patrné, že příjem od EKOKOMu je rok od roku větší, což je dáno i tím, že
stále více odpadu v naší obci vytřídíme (převážně
plastů, nápojových kartonů a papírů). Rezerv, kde
by se mělo ještě přidat, je však stále dostatek. Nezískáváme bonusy za efektivitu sběru u bílého a
barevného skla. Ročně nám tak mezi prsty proteče
cca 20 000 Kč. Abychom na tuto odměnu dosáhli, je
třeba klást větší důraz na třídění skla v domácnostech a také zapojit do systému stále větší kvantum
občanů. Pokud bychom pak v každém čtvrtletí vytřídili o 4 nádoby bílého či barevného skla více než
nyní nebo začali využívat kapacitu zvonů na 100%,
a ne někde jen z 10% aj., pak o tento bonus určitě
nepřijdeme. Klesající trend třídění skla je poznat i z
následující tabulky.
ROK
2009
2008
2007
VÝTĚŽNOST BÍLÉHO SKLA v tunách
1. čtvrtletí 2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
3,961
2,977
4,992
2,460
2,144
6,611
3,775
3,847
2,825
5,371
4,747
4,824
CELKEM
14,390
16,377
17,767
ROK
2009
2008
2007
VÝTĚŽNOST BAREVNÉHO SKLA v tunách
1. čtvrtletí 2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
4,242
3,714
4,654
4,457
4,814
3,543
3,947
3,847
4,538
3,735
8,683
5,155
CELKEM
17,067
16,151
22,111
Každý z nás ročně průměrně vyprodukuje zhruba 175 kg odpadu. Z toho je průměrně 38 kg papíru, 23 kg
plastů, 16 kg skla, 5 kg nebezpečného odpadu, 31 kg bioodpadu a 62 kg ostatního odpadu.
Bude-li každý z nás poctivě odpad třídit a nebude jej nevhazovat do kontejnerů na směsný odpad,
zajistí další zpracování 113 kg vytříděného odpadu ročně. To je 113 kg, které neskončí na skládce,
ale dále se využije! V Moravskoslezském kraji žije zhruba 1 250 000 obyvatel, budou-li všichni
správně třídit, využije se 141 125 tun odpadu ročně! V opačném případě skončí na skládce každým
rokem odpad o váze 94 tisíc osobních automobilů. Pro představu, v kraji je aktuálně registrováno
kolem 400 000 aut.
Po zimní pauze se opět daly do pohybu stavební práce na revitalizaci centra obce. Ještě
do sněhové nadílky se podařilo položit splaškovou kanalizaci a provést protlaky pod hlavní
silnici. Nyní stavební činnost nabírá na obrátkách, což je viditelné pouhým okem. Vydlážděný chodník ke kostelu a před obecním úřadem lemují nové lampy veřejného osvětlení.
Demontují se sloupy a dráty nízkého napětí, jehož vzdušné vedení se přepojilo kabelem do
země. Nově vybudovaná parkovací místa, vedle cesty na hřbitov, jsou připravena na první
nápor automobilů. Za budovou obecního úřadu se vybetonoval základ pro opěrnou zídku.
Práce před námi je však stále ještě dost. Musí se provést protlak pod hlavní silnici pro
napojení veřejného osvětlení na bývalou skládku a pro dolní konec. Kolem hlavní cesty u
kostela je třeba uložit pod budoucí chodník novou kanalizaci pro odvod dešťových vod jak
ze svodů střechy kostela, tak i z komunikace u pomníku padlých. Starou plechovou autobusovou čekárnu pak nahradit novou s infokioskem. Dále chybí postavit kamennou zídku
před kostelem a upravit příjezdovou cestu ke kostelu. Chodníky vně kostela čeká rozšíření
a obměna z kamenné dlažby. Své místo v časovém harmonogramu stavebních prací má i
výstavba parkoviště před obecním úřadem, kde budou vysazeny i čtyři nové stromy. Úpravy centra završí terénní a sadové úpravy. Co je však třeba zapotřebí ještě do konce roku
zrealizovat, je odvodnění základů kostela. Na tuto akci bude vypsáno samostatné výběrové
řízení, z něhož vzejde zhotovitel stavby. To už ale bude na další povídání.
krátce z obce
Odvoz odpadu
V měsíci dubnu 2010 se budou popelnice
odvážet ve středu 7. a 21. 4.
Sběr železného šrotu
Sportovní klub Metylovice, oddíl kopa-
né, oznamuje, že bude v sobotu 17. dubna
2010 sbírat železný šrot. Sportovci žádají
občany, aby odkládali šrot k přístupovým
komunikacím až v den odvozu. Větší kusy
můžete nahlásit na obecní úřad
Obecní úřad Metylovice Vás zve na crazy komedii:
Antonína Procházky - JEŠTĚ JEDNOU, PROFESORE
v podání divadelní společnosti KOZLOVICE
METYLOVICE – kinosál SOKOLOVNY, sobota 1. 5. 2010 v 19 hodin
Režie: Emil Kopčák st.
Hrají: Jana Ulčáková, Jan S. Kukuczka, Petr Koza, Ivana Linzerová, Ludmila Klosová,
Milan Pavlištík, Ladislav Kuchař, Michaela Mertová, Barbora Jasenská, Emil Kopčák
ml., Jan Chýlek, Jan Najdek.
Předprodej vstupenek na Obecním úřadě v Metylovicích.
Cena: dospělí 50 Kč/osobu, děti do 15 let 30 Kč/osobu
PŘIJMEME SERVÍRKU
Provozovatel Restaurace „Na Hřišti“ v Metylovicích hledá servírku. Provoz v odpoledních hodinách. Vhodné jako
přivýdělek při mateřské dovolené nebo studiu. Zájemkyně se
mohou hlásit na telefonní číslo 732 765 393.
Neúspěšné znovuobnovení autobusového spoje
Jak již bylo v obecním zpravodaji prezentováno, došlo k omezení či zrušení některých spojů u linky 860350 Ostravice – Frýdlant – Palkovice – Staříč. Největší odezvu u
občanů však mělo zrušení spoje č. 21 – odjezd ze zastávky Frýdlant „žel. st.“ ve 22:43
(příjezd Palkovice „Tomis“ 22:55), kdy po
medializaci této zprávy byly na obecní úřad
do Metylovic doručeny celkem tři písemné
a dvě ústní žádosti o znovuobnovení tohoto
spoje, jímž je zajišťován povětšinou návrat
občanů z odpolední směny. Další žádost přišla ze Lhotky a Palkovic, takže se po dohodě všech tří starostů odeslal na krajský úřad,
odbor dopravy a silničního hospodářství,
požadavek na zavedení nového spoje, který
by začínal ve Frýdlantě a končil v Palkovicích, nikoliv až ve Staříči. Po cca 3 týdnech
byla svolána na krajském úřadě v Ostravě
schůzka za účasti dotčených obcí, dopravce
ČSAD Frýdek-Místek a vedoucího odboru
dopravy a silničního hospodářství, na níž
se zástupcům obcí Metylovice, Lhotka a
Palkovice dostala zpráva o vytíženosti spoje č. 21, kterým dle statistiky ČSAD jezdilo v průměru 3,8-5 občanů. Dle informací
vedoucího odboru Ing. Ivo Murase musel
krajský úřad již počátkem roku přistoupit,
z důvodu nedostatků finančních prostředků, vyčleněných na dopravní obslužnost
Moravskoslezského kraje, ke zrušení těch
autobusových spojení, jejichž naplněnost
cestujícími byla menší než 10. Proto obnovení autobusu, vezoucího 5 lidí, by se na
zasedání Rady Moravskoslezského kraje
jen těžko obhajovalo. Spoj se tedy znovu do
jízdního řádu zavádět nebude. Na toto téma
bude někdy v září tohoto roku svoláno další jednání, na němž by obce měly předložit
nové argumenty pro obnovení spoje (větší
počet žádostí od občanů). Pak by se s platností nového jízdního řádu (prosinec) dalo
uvažovat o jeho opětovném zavedení.
Ze zkušenosti však vím, že některé linky
mají větší obsazenost, než vykazuje statistika ČSAD. Je to způsobeno tím, že mnoho
občanů při nástupu do autobusu nevyžaduje
po řidiči vydání lístku. Pokud tedy řidič lístek
(doklad o zaplacení jízdného) nevydá, přístroj
cestujícího nezaznamená a při tisku sjetiny jej
ani nevykáže. Linka se důsledkem toho dostává do záporných čísel. Pak se zase někdy
může stát, že i díky vašemu lajdáctví přijdeme
všichni o další „ztrátový“ spoj. Zvažte, jestli
těch 10 a více korun, co darujete řidiči, za to
stojí.
Ing. L. Halata, starosta
Duben 2010
strana 6
Janovice + Kunčice p. O. + Lhotka
Karneval na ZŠ Janovice
Očkování psů proti vzteklině
Očkování se bude konat dne 15.05.2010:
- v 9.00 hod. u Základní školy v Janovicích
- v 10.00 hod. zastávka „U Řezáče“
- v 10.30 hod. zastávka „Konečná – Baštice“
- v 11.00 hod. zastávka „U p. Legerské“
- v 11.30 hod. Bystré – zastávka „U Horyla“
- v 12.00 hod. Bystré – zastávka „U Toflů“
CENA OČKOVÁNÍ – 100 KČ
Pro psy vakcinované proti vzteklině pravidelně
1x za rok bude vakcinace na 2 roky.
Pro ostatní psy a psy vakcinované kombinovanou vakcínou bude vakcinace na 1 rok.
Náhradní termín očkování se bude konat dne
17. 5. 2010:
- v 17.00 hod. u Základní školy v Janovicích
- v 17.30 hod. Bystré – zastávka „U Toflů“
Žádáme občany, aby při této příležitosti uhradili poplatek ze psů určený vyhláškou Obce Janovice 1/2007.
Sazby poplatků činí za kalendářní rok:
- za prvního psa 100 Kč,
- za druhého psa téhož držitele 300 Kč,
19. zasedání
zastupitelstva
Obecní úřad Janovice zve občany na 19. veřejné
zasedání zastupitelstva obce Janovice, které se bude
konat ve čtvrtek 22. dubna v 17 hodin v budově
Obecního úřadu Janovice.
Na tomto zasedání bude mimo
jiné zastupitelům předložen:
- závěrečný účet obce Janovice za rok 2009
- a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Janovice za rok 2009
(ap)
- za třetího a každého dalšího psa téhož držitele 500 Kč.
Sazba za jednoho psa držitele, který je poživatelem invalidního, starobního a vdovského důchodu,
který je jeho jediným příjmem, 50 Kč.
•
-
pomoc v korespondenci s věřiteli a exekutory
pomoc s podáním návrhu na povolení oddlužení
informace a rady těm, kdo uvažují o zadlužení
odpovědi na dotazy dlužníků a věřitelů
rodinné poradenství a psychoterapii v situacích:
prožívání náročných životních období
vztahových problémů
konfliktních situací v rodině
mezigeneračních nebo výchovných obtíží
psychosomatických problémů
Kde nás najdete:
Poradenské centrum najdete ve Frýdlantě n. O.,
ve staré budově městského úřadu,
vchod z parku (v patře nad notářstvím).
Konzultační hodiny:
Pondělí: 7-11
13-18
Úterý:
13-15
Středa:
7-11
13-18
Čtvrtek: 7-11
V pondělí a ve středu od 16 h. pouze pro objednané.
Kontakty:
Poradenské centrum
Náměstí 3, 739 11 Frýdlant n.O.
telefon: 595 171 681
mobil: 737 627 827 (sociálně právní a dluhové
poradenství)
603 356 766 (rodinné poradenství a psychoterapie)
email: [email protected]
web: www.fm.charita.cz/poradna
Územní plán
obce Janovice
Zastupitelstvo obce na svém 18. zasedání rozhodlo o pořízení nového „Územního plánu obce Janovice“. Občané obce a vlastníci pozemků a staveb
v k.ú. Janovice mohou své žádosti na změny a požadavky na nový územní plán podávat na Obecní úřad
v Janovicích nejpozději do konce srpna 2010. (ap)
Sběr nebezpečného odpadu v obci
Harmonogram sběru nebezpečného odpadu v
obci Janovice:
Termín: 15. 5. 2010
Stanoviště:
Hospodářské zařízení Dvoreček : v době od
09:10 hod. do 09:55 hod.
Místní část Bystré – u Toflů: v době od 10:05
hod. do 10:20 hod
Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev,
laků a ředidel, autobaterie,prošlé a nepotřebné léky
Rozbité či rozebrané:
Televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače,
mrazničky, sporáky a pračky.
Zpětný odběr elektrozařízení – pouze kompletní – nerozebrané!
Lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče,
myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky,
výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče
Lhotka
slovo starostky
Duben – měsíc nádherných velikonočních
svátků, přicházející jaro po dlouhé zimě! Všem
přeji pěkné prožití velikonočních svátků a mokrou pomlázku!
Zároveň chci při této příležitosti poděkovat občanům, kteří pomohli s odklízením zaprášených
komunikací a udělali něco pro nás všechny.
Růžena Kopčáková
jubilea
Oslavenci v měsíci dubnu 2010:
Volný Jaromír - 50 let
Zajonc Libor - 50 let
Sasynová Alžběta - 81 let
Volná Květoslava - 83 let
Mertová Emílie - 84 let
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, lásky
a pohody do dalších let!
krátce z obce
Zaplacení poplatků
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili, že
poplatky za psy je nutno uhradit do konce března,
poplatky za odpady do konce června na obecním
úřadě ve Lhotce.
Sběr odpadů
3. dubna proběhne v naší obci sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů, a to v době od 7.30
do 8.00 hodin u hostince Pod Ořechem a v 8.108.40 hodin u obecního úřadu.
Sbírka ošacení
Stále ještě sbíráme – až do 20. května – použité ošacení, i poškozené, pro Charitu Broumov. Věci můžete
donést nejlépe v pondělí až do 17. hod. na obecní úřad
ve Lhotce, zabalené v krabicích či pytlích.
Klub žen
Zastupitelstvo kraje rozhodlo o přidělení dotace
Klubu žen Lhotka na 16. ročník Sochových národopisných slavností, které se budou v letošním roce
konat 21. srpna.
Závěrečný účet obce, audit
Příjmy dle schváleného rozpočtu celkem 4,9 mil.
Kč, skutečnost 9,4 mil. Kč (včetně dotací). Výdaje dle
schváleného rozpočtu celkem 6,4 mil. Kč, skutečnost
13,8 mil. Kč. Rozdíl byl kryt stavem na účtu obce (1,8
mil.) a půjčkou (3 mil.), která je již splacena.
V měsíci březnu proběhl audit za rok 2009 z
KÚ Moravskoslezského kraje, nebylo shledáno
žádných závad ani pochybení v hospodaření obce
tradiční chlebíčky připravili žáci čtvrté třídy a jednohubky nachystali žáci třetí třídy. Připravená byla i
velmi hodnotná a bohatá tombola. Vše bylo nachystáno, připraveno. Karneval mohl začít.
Kolem půl třetí se již začaly objevovat v tělocvičně první berušky, motýlci, květinky, včelky, neboť karneval byl na téma Co se děje v trávě. Samozřejmě se objevily i další masky, protože na louku
si přijde odpočinout i unavený pirát, stará ježibaba,
moudrý král, krásná princezna a další.
Také paní učitelky nemohly na tomto karnevalu
chybět a zahájily karneval v hudebním doprovodu
Čmelích medvídků. S programem nám pomáhali klauni, kteří si připravili pro děti spoustu her,
soutěží a nápadů. Karnevalového dovádění se také
zúčastnili rodiče. Ti přišli ve velkém počtu nejen
podpořit své děti, vyzkoušet připravené dobroty, ale
zapojit se i do tanečního reje. Atmosféra a nálada
byla velmi příjemná a všichni se bavili. Škoda jen,
že všechno musí skončit. A také náš karneval se
po šesté hodině chýlil ke konci. Všechny berušky,
včelky, květinové víly, motýlci a Ferdové se vydováděli a museli jít domů.
Po ukončení karnevalu pak nastalo velké stěhování
židlí a lavic zpátky do tříd. Chtěly bychom poděkovat
Všem rodičům (maminkám i tatínkům) za jejich ochotu a pomoc. Bez nich bychom tam strávily ještě další
hodinu, než bychom uvedly vše do původního stavu.
Poděkování patří i rodičům, kteří přispěli dárkem do
tomboly. Byly jsme překvapeny výší dobrovolného
příspěvku, který jsme od vás obdrželi. Proto jsme
rozhodly, že část tohoto příspěvku darujeme na naši
adoptovanou holčičku Pryanku. Poděkovat musíme
ještě Radě rodičů, která finančně přispěla na vystoupení klaunů, a všem učitelkám 1. stupně a školní družiny.
Kunčice p. O.
Sběr nebezpečných odpadů, velkoobjemových odpadů a šrotu
Poradesnké centrum ve Frýdlantě
- Trápí vás osobní problémy a potřebovali byste
se o nich poradit?
- Zadlužili jste se a nedaří se vám půjčky splácet?
- Nevíte, jaká máte práva při propuštění ze zaměstnání?
- Koupili jste při prodejní akci nevýhodně zboží,
které vlastně nepotřebujete?
- Potřebujete poradit při uzavírání nájemní
smlouvy?
Tyto a podobné problémy často přivádějí lidi
různého věku do Poradenského centra, které sídlí
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Svou situaci zde mohou
řešit se sociální pracovnicí nebo s psychoterapeutkou. Naše služby jsou bezplatné a při návštěvě ani
nemusíte uvádět své jméno nebo bydliště. Zřizovatelem je Charita Frýdek-Místek.
Poskytujeme tyto služby:
• sociálně právní poradenství v oblastech:
- pracovněprávní vztahy
- majetkoprávní vztahy
- rodina, rodinné právo a mezilidské vztahy
- sociální dávky, pomoc a pojištění
- bytová problematika
• dluhové poradenství:
- infor. o možnostech řešení situace při zadlužení
- pomoc při sestavování splátkových kalendářů
Kdo tu hraje na housličky?
Cvrček je to, ten maličký.
Kdo tu hraje na basu?
Čmelák bzučí na chasu.
A kdo tu tak pěkně zpívá?
To je včelka rozmařilá!
Na louce to pořád žije,
nektárek se při tom pije.
V pátek 26. února se tělocvična základní škola
proměnila na louku, kde pobíhali malí broučci, včeličky, motýlci a další zástupci hmyzu. Proč? Konal
se tradiční dětský karneval.
Do karnevalových příprav se zapojili skoro všichni žáci 1. stupně. V družině a ve čtvrté třídě se připravovala výzdoba do tělocvičny, pátá třída společně
se šestou třídou nám pomohla přinést židličky a lavice z tříd. Těžší lavice pak přinesli žáci deváté třídy.
Karneval se nemůže obejít bez občerstvení, které pro
nás připravili žáci v zájmovém kroužku Vaření, paní
Kimlová a paní Ivánková. Musíme přiznat, že sladké
moučníky byly vyprodány hned a svědčily o velmi
dobré kvalitě. Slibujeme, že příští rok upečeme více
a koupit si budou moci i ti, kteří přišli pozdě. Již
Lhotka. Poděkování patří účetním obce, p. Libuši
Zlé a p. Romaně Kochaňové.
V sobotu 17. dubna 2010 proběhne v naší obci
sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů a
železného šrotu.
Sběr nebezpečných odpadů
provede firma A.S.A., spol. s r.o., provozovna
Ostrava, Frýdecká 740, 739 32 Vratimov, na následujících stanovištích:
- u zastávky ČSAD „U lávky“
(dolní část obce)
od 8.30 do 9.00 h.
- u kostela (dolní část obce) od 9.15 do 9.45 h.
- u Huťařství (aut. zastávka) od 10.00 do 10.45 h.
- u čerpací stanice vody (poblíž autobusové točny-transformátoru)
od 11.15 do 12.00 hodin
V uvedené době bude moci každý občan nebo
vlastník nemovitosti obce Kunčice p. O. odevzdat na
tomto místě k likvidaci následující odpady: olejové
automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie i s elektrolytem, zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků
na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a
rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin,
hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od
sprejů, opotřebené pneumatiky (bez disku!).
Při odvozu nebezpečného odpadu bude odvezen i
elektroodpad, který bude odvezen do místa zpětného
odběru. Jedná se o chladničky, mrazničky, pračky,
sušičky, myčky nádobí, sporáky, trouby, mikrovlnné
trouby, vysavače, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože, kávovary, holící strojky, budíky,
ventilátory, vysoušeče vlasů, televizory, videa, DVD,
reproduktory, počítače, kopírky, rádiomagnetofony,
discmany, fotoaparáty, zesilovače, elektrické hudební
nástroje, skenery, telefonní ústředny, mobilní telefony,
vysílačky, svítidla, zářivky, výbojky, vrtačky, pily, šicí
stroje, svářečky, elektrické sekačky, elektronické hračky, videohry, lékařské přístroje, apod.
Všechny elektrospotřebiče musí být úplné, aby
mohly být odebrány zdarma jako elektroodpad.
Využijte možnosti odevzdat elektroodpad bezplatně do místa zpětného odběru, které je financováno z
příspěvku, který při koupi nového elektrospotřebiče
platí od 1. září 2005 každý z nás, a nedávejme ani
drobný elektroodpad do popelnic a kontejnerů!
Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte, prosím, na stanoviště
pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci
odborné firmy od vás přímo odebrat!
Velkoobjemové odpady,
které nelze uložit do běžných popelnic na domovní odpad, budou sbírány rovněž v sobotu dne
17. dubna 2010.
Do přistavených kontejnerů je možno bezplatně
uložit např. matrace, hadry, které nejsou znečištěné
ropnými produkty, části nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky apod. Do kontejnerů
nesmí být ukládán stavební a demoliční odpad, tráva,
větve stromů, uhynulá zvířata, jiný organický odpad
a běžný domovní odpad. U každého sběrného místa
bude pověřený pracovník, který v případě potřeby
upřesní skladbu ukládaného odpadu. Respektujte,
prosím, jeho pokyny. Kontejnery na velkoobjemový
odpad budou v sobotu 17. dubna rozmístěny na následujících stanovištích pouze v níže uvedených časech:
1. u zastávky ČSAD „U lávky“ na dolním konci
8 - 10 hod.
2. parkoviště u kostela
8 - 10 h.
3. u Huťařství (autobusová zastávka)
8 - 11 h.
4. čerpací stanice vody u točny (u transformátoru)
8 - 12 h.
5. u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem
8 - 11 h.
6. u vodní nádrže v Kolibách
8 - 11 h.
7. směrem pod Stolovou, nad čp. 99
8 - 11 h.
8. Bystré u p. Vlastimila Píchy
8 - 10 h.
9. Koliba Tichý pod Stolovou
8 - 10 h.
Upozornění!
Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad až od vyznačené doby, tj. od 8.00
hodin do doby uvedené u jednotlivých stanovišť.
Po uvedené době již odpad na stanoviště nevozte,
nebude možné jej pak odvézt!
Sběr železného šrotu
proběhne souběžně se sběrem nebezpečných a
velkoobjemových odpadů v sobotu 17. dubna 2010.
Sběr provedou členové místního Sboru dobrovolných hasičů. Železný šrot nebude vykupován, odvoz bude proveden zdarma. Veškerý nepotřebný
železný šrot mohou občané uložit k místním komunikacím, odkud bude naložen a odvezen. Sběrné
vozidlo bude projíždět po těchto trasách:
- Od křižovatky u nemocnice, kolem dřevěného
kostelíku k prodejně pod Stolovou a zpět kolem p.
V. Běčáka čp. 100, p. M. Běčákové čp. 570, p. Oprštěného čp. 500 k penzionu Karolína, dále kolem
transformátoru až pod les k p. Syrovátkovi.
- Od Penziónu Karolína přes Koliby k hospůdce
na Maralovém kopci, zpět k železničnímu přejezdu kolem Štůralů čp. 499. Odtud přes autobusovou
točnu k nádraží ČD, dále pak okolo hospůdky Na
kopečku po Valašské cestě k penziónu Václava Krkošky, k obecnímu úřadu a jeho okolí.
- Sběrné vozidlo bude dále projíždět po silnici
II/483 od nemocnice po Tichou, od autobusové za-
stávky „U lávky“, zpět po pravé straně potoka Tichávka, přes Rakovec na Frenštát p. R. po p. Slaninu a zpět
přes Humbarek okolo mateřské školy ke kostelu.
Upozornění!
Na sběrná místa pro sběr železného šrotu ukládejte, prosím, pouze železný šrot. Pro nebezpečný
a velkoobjemový odpad použijte výše uvedená stanoviště. Železný šrot dávejte pokud možno k silnici
až v sobotu ráno.
Vážení občané a vlastníci rekreačních chat,
využijte, prosím, hromadného sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů k jarnímu úklidu
a udělejme si každý pořádek ve svém okolí. Předejdeme tím nepěkným pohledům na odložené
velkoobjemové a nebezpečné odpady u kontejnerů
určených pouze na komunální odpad. Předem děkuji všem, kteří takto přispějí k zlepšení a ochraně
životního prostředí v naší obci.
Danuše Svobodová, pracovník OÚ
Očkování psů
Oznamujeme Vám, že ve čtvrtek 29. dubna proběhne pravidelné očkování psů proti vzteklině. Přineste s sebou očkovací průkaz.
Pes má mít náhubek a doprovod osoby starší 15
let! Náhradní termín pro očkování bude ve čtvrtek
6. května 2010. Cena vakcinace 100 Kč.
Rozpis míst, kde bude prováděno očkování ve
čtvrtek 29. dubna:
Rakovec u Lančů
od 13.00 hod
Autobus. zastávka „Hučadlo“
od 13.10 hod
U kostela
od 13.25 hod
Restaurace Huťařství
od 13.40 hod
Restaurace na Kopečku
od 14.00 hod
Restaurace Skalka
od 14.20 hod
Prodejna pod Stolovou
od 14.45 hod
Hospůdka Na Maraláku
od 15.00 hod
V náhradním termínu – ve čtvrtek 6. května bude
probíhat očkování jen na třech stanovištích:
Restaurace Skalka
od 12.15 hod
Restaurace Huťařství
od 12.30 hod
U kostela
od 12.45 hod
- Pro psy, kteří budou naočkování vakcínou proti
vzteklině pravidelně 1x za rok, bude další přeočkování vakcínou za 2 roky
- Pro psy, kteří budou naočkování kombinovanou
vakcínou – bude očkování dle očkovacího průkazu
Ivana Řezníčková, poplatky
Lhotka
Lyžování dětí z MŠ Lhotka na Bílé
Na základě dobrých zkušeností z minulých let převážná většina rodičů opět umožnila svým dětem zúčastnit se lyžařského kurzu LYŽOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM, organizovaného lyžařskou školou SUN Ski & Board School v lyžařském areálu na
Bílé od 1. do 5. března. Těšící se děti ráno v 8 hodin odjížděly od MŠ autobusem
spolu s dětmi MŠ a ZŠ ze Staré Vsi a pod vedením zkušených instruktorů dvě hodiny denně po hudební rozcvičce zvládaly hravou formou základy lyžování. Úplní
začátečníci v lyžařské školce a vyspělejší lyžaři už i na sjezdovce. I přes náročnost
nezvyklé fyzické zátěže byly děti po návratu do MŠ neuvěřitelně čilé a natěšené na
další den. Týden na sněhu za ideálních sněhových podmínek uběhl jako voda a vyvrcholil měřením lyžařských sil v závěrečných závodech. Malí lyžaři na čas projížděli
vytyčenou tratí a předvedli své lyžařské umění i mnohým přihlížejícím rodičům.
Všechny za skvělý výkon získaly diplom, čokoládovou medaili a vítězové dětské
šampaňské. Škoda jen, že pro nemoc se nemohly zúčastnit všechny přihlášené děti.
Rodičům patří poděkování za podporu a rozvoj sportování jejich dětí. SPORTU
ZDAR!
M. Laníková
Klub seniorů
V pátek 12. března se konala výroční schůze
seniorů. Kromě zhodnocení roku 2009 se konalo
i velice vtipné kulturní vystoupení „novobělských
babiček“, které sklidily obrovský úspěch.
Níže uvádíme plán činnosti na r. 2010:
Klub seniorů zahájil r. 2010 Přátelským večírkem.
Výborové schůze se budou konat dle potřeby. V měsíci březnu již proběhla členská schůze s kulturním vystoupením. V dubnu bude zajištěn zájezd na Floru do
Olomouce (22. 4.). Tradiční smažení vaječiny se bude
konat 24. 5. v areálu Sportoviště Kuřín. V květnu bude
procházka za rozkvetlými kaštany na Hukvaldy. Následuje výšlap na sv. Antonína na Ondřejník. Procházka
na Mlýn do Kozlovic. Na podzim opékání buřtů. Dle
stanov seniorů budou prováděny návštěvy jubilantů a
dlouhodobě nemocných, zemřelým členům budou zajišťovány kytičky. Účast na akcích pořádaných Kluby
seniorů. Pokračují pravidelné besedy u piva a čaje. V
prosinci bude uspořádána mikulášská nadílka
Za Klub seniorů Marta Tobolová
Pozvání
- 9. dubna amatérské divadlo Propadlo přijede z
Václavovi s hrou „Pitbul aj. celebrity“. Představení
se koná v 19.00 hod. v sále Obecního domu. Přijďte
se pobavit!
- V neděli 11. dubna proběhne v obřadní síni ve
Lhotce vítání nových občánků.
- Klub seniorů zve všechny občany na zájezd na
Flóru Olomouc, který se bude konat 22. 4. (čtvrtek),
odjezd autobusu v 7.30 z autobusového stanoviště ve
Lhotce. Zájemci se nahlaste u p. Karla Závodného.
Válečné hroby
Ministerstvo vnitra založilo novou stránku,
na které jsou zveřejněny válečné hroby: http://valecnehroby.army.cz/
Informace ze zasedání zastupitelstva
Po zahájení schůze předal informace zastupitelům a přítomným občanům starosta Trojanovic,
Mgr. J. Novotný, ohledně možného zahájení těžby v
ložisku Trojanovice-Frenštát a jejím důsledkům na
okolní krajinu a zaměstnanost, kdy se v dnešní době
50 % vytěženého uhlí vyváží mimo naši republiku.
Byla přijata rezignace členky zastupitelstva obce
Mgr. Budínové z důvodu neslučitelnosti vykonávané činnosti s funkcí zastupitele obce.
Rozpočet obce byl schválen v celkové výši 6,029
mil. Kč v příjmech i výdajích, byl a je vyvěšen na
el. úřední desce.
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou
vyhlášku o spádovosti žáků do ZŠ Kozlovice, tzn.
obec nebude jiným základním školám platit neinvestiční náklady na dojíždějící žáky.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce přijmout
darem pozemky od občanů pod místními komunikacemi parc. č. 1219, 1222, 1288/3, 1210 z důvodu plánované rekonstrukce a uvedení stavu dle skutečnosti.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o navýšení míst v
předškolním zařízení MŠ Lhotka na 25.
V době po Velikonocích až do listopadu 2010 bude
pověřený pracovník týmu terénního průzkumu a mapování půd z Brna Ing. Obrtlík Jiří Ph.D. provádět aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek.
Na tuto aktualizaci budou navazovat a v nejbližší době probíhat pozemkové úpravy dle zákona č.
139/2002 Sb., které ve veřejném zájmu prostorově
a funkčně uspořádávají pozemky, scelují nebo dělí a
zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a
vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmín-
ky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto
souvislostech se k nim uspořádávají také vlastnická
práva a s nimi související věcná břemena. Současně se
jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky
pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního
operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování.
Výše uvedené úpravy a aktualizaci zajišťuje Pozemkový úřad Frýdek-Místek.
RK
Pozemkové úpravy-aktualizace BPEJ
Kultura
strana 7
Duben 2010
Trio výtvarnic v kulturním domě
Nová výstava TRIO představuje po loňské výstavě fotografií Jaroslava Čecha další
umělce z Frýdlantu nad Ostravicí. Po delší
době se zde přestaví větším souborem ak.
malířka Hana Gavrilová, dále mladá výtvarnice Iva Šlesingerová a výstavu obohatí
svou kreativitou známá karvinská výtvarnice Renata Filipová. Návštěvník uvidí jak
kresbu, tak grafiku, ale i malbu, tapiserii a
pet-art. Výstava potrvá do 23. května a jistě
svými jmény i pestrostí přitáhne nové jarní
návštěvníky.
Hudební výraz TRIO jsme použili pro
novou výstavu proto, že navozuje nejen přítomnost tří osob-aktérů, ale také pro to, že
se uplatňuje pro označení rozmanitých hudebních projevů opírajících se o součinnost
tří partů. Už sama představa navozuje lehkost, rozmanitost a přirozeně se spojuje s
představou jara a ženské kreativity. Výstava je jakýmsi jarním zvědavým nahlédnutím do ateliérů, na práce, které vznikají, i ty,
které již mají své místo v autorské tvorbě.
Renata Filipová (1941) se představí asi
nejpestřejším souborem prací, který byl nedávno vystaven v Těšínském divadle a ve-
lice dobře reprezentuje její zálibu v hledání
a objevování jak nových výtvarných poloh,
tak technik. Autorka začal jako aranžérka,
pak vystudovala UMPRUM v Ostravě,
dnes žije v Petrovicích u Karviné. Dlouhá
léta se věnovala art protisu, souběžně také
malbě, grafice, kresbě, koláži, patří mezi
první umělce v ČR, kteří objevili techniku pet-artu. Vedle motivů krajinářských a
figurálních se objevují fantaskní téma, motivy keltské, poslední dobou i práce z plenéru. I když o sobě tvrdí nadlehčeně, že je
jen „malující hospodyňka“, která po všech
těch důležitých ženských povinnostech,
domácnosti, zaměstnání, malování dává do
kolonky „vše ostatní“, je svou vitalitou a
humorem a postřehy velmi blízká postmodernímu příběhu umění. Vystavuje pravidelně v ČR i zahraničí.
Frýdlantčanka ak. mal. Hana Gavrilová
(1956) se vyučila jako aranžérka ve Frýdku.Místku, pak studovala u prof. Františka
Nikla na UMPRUM v Uherském Hradišti
a v roce 1984 dokončila Akademii výtvarných umění v Praze u doc. Ladislava Čepeláka na oboru volná grafika. Ilustrace a
grafika se staly její doménou. Svými prvními pracemi se představila na známých
výstavách na Ostravici od roku 1990, vystavovala na řadě míst v republice. Věnuje
se hlavně grafickým technikám. Tematicky
vycházela z krajiny, rodných Beskyd, větší
figurální soubor inspirovalo divadlo, meditativní cykly Ruce, na výstavě představí
přípravné kresby z cyklu Tváře.
Mgr. Iva Šlesingerová (1983) začala se
studiem na Střední škole uměleckých řemesel v Ostravě (2002), obor modelářství
návrhářství oděvů. Následovalo studium
na Ostravské univerzitě v Ostravě, Pedagogická fakulta, obor učitelství, obor výtvarná výchova, technická výchova (2007).
Nyní vyučuje na Základní škole nám. T. G.
Masaryka ve Frýdlantě n. O. Jádrem její
prezentace je soubor Krajin z diplomové
práce. Jim předcházely studie struktur, pak
nalézá adekvátní techniku velkoformátových monotypů, kterými se snaží zachytit
filozofii a lyrismus krajiny Na povrchu a
Pod povrchem. Po několika studentských
výstavách je to pro ni první křest v domácím prostředí.
(kb)
Frýdlantští senioři slavili Velikonoce
Libor Uher besedoval v Hodoňovicích
Osadní výbor v Hodoňovicích a Čendaspolek pozvali do hostince U Čendy horolezce Libora Uhra, aby se podělil se svými
zážitky z loňského výstupu na Annapurnu a
Mont Everest.
Asi šedesát hostů, nejen místních, ale
i těch, které lákají vysoké hory a veškeré
dobrodružství a mnohdy útrapy, které s tím
souvisí, zavítalo do místního hostince, aby
zhlédlo nejen připravenou videoprojekci o
zmiňovaných horských velikánech, ale aby
se dozvěděli ještě více o Uhrových zážitcích,
osobních pocitech a dojmech z výstupu.
Že to nebyla expedice vůbec jednoduchá,
opředená spoustou nešťastných událostí, i
smrtí kamaráda, nepříjemných náhod a nečekaných komplikací, o tom svědčily promítané
záběry doplňované vlastními zkušenostmi,
problémy, jako byla třeba nepřízeň počasí, těžkostmi s vízy do Tibetu, poté i nemocemi členů
výpravy, zcizením horolezecké výbavy atd.
Toto je jen zlomek z důvodů, proč se nepodařilo tentokrát zdolat ani Annapurnu,
ani Mt. Everest a expedice byla jistě právem nazvaná „prokletá expedice“.
V závěrečné besedě, kdy měli přítomní
spoustu otázek na horolezce Libora Uhra,
bylo znát, že to je člověk, který si klade
nemalé cíle a věří, že brzy zase pokoří některou ze čtrnácti osmitisícovek, kterými se
honosí himalájské velehory.
„Zúčastnil jsem se už čtyř takových expedicí a prozatím jen ta v roce 2007 pro mne byla
nejúspěšnější. 20. července 2007 jsem dosáhl
vrcholu K2 a dosud to ve mne vyvolává ty nejsilnější pocity vítězství. Snad pro ta vítězství,
pocity, že jsem dokázal něco víc než ostatní,
mne stále něco žene tento náročný sport provozovat,“ – tolik závěrečná slova horolezce Uhra.
Dajana Zápalková
Na besedu s horolezcem přišly i děti.
Frýdlantští senioři, kteří se scházejí pravidelně každý týden na svých schůzkách v
klubovně Domova pro seniory, si na pondělí před Velikonocemi pozvali Literární
klub Petra Bezruče, aby jim členové klubu
schůzku udělali trochu slavnostnější.
„Už když jsem vcházela do klubovny
mezi frýdlantské seniory, viděla jsem, že
konečně přišlo jaro. Všude na stolech ve
vázách zlatý déšť, vyrobená kuřátka, zajíčci a veselo. Asi šedesátka starších lidí
si přišla připomenout jaro a s ním i Velikonoční svátky. Jsem ráda, že můžeme
být u toho,“ s uspokojením řekla Olga
Tlučková, literátka a lidová vypravěčka,
která přišla se svými verši obveselit přítomné.
Přivítáním všech otevřela toto nevšední
odpoledne nová předsedkyně klubu seniorů ve Frýdlantě nad Ostravicí Ludmila
Wojnarová, která předala slovo předsedovi
Literárního klubu Petra Bezruče Miloslavu
Olivovi. Ten přenesl posluchače do jara ve
středověku, jak se bavili studenti, sváděli
dívenky, prožívali své lásky, které k jaru
jistě patří. To vše podbarvovali přítomní
literáti svými verši, ať už z doby dávné, či
právě napsanými. Zazněly verše oslavující
jaro, Velikonoce, ale i verše milostné, humorné, i psané v nářečí.
Došlo i na jednu kuriozitu. Literát a
kronikář města Frýdlantu nad Ostravicí Jiří Figura navštívil svého přítele
Vlastimila Šenkýře na jeho ranči nad
Lhotkou na severní straně Ondřejníku a
představil jej takto: „Vlastimil Šenkýř,
jinak též zvaný Bílý Bizon či poslední
kovboj v Beskydách, je dvojnásobným
mistrem ČR v pomalém kouření. A já
jsem vám dnes přinesl ukázat funkční
erbovní dýmku PIPE klubu. Podívejte
se, jak je nádherná, krásně vyřezávaná,
úplný skvost. Jsem rád, že mi ji pan Šenkýř půjčil, abyste se na ni mohli podívat,
případní zájemci zakouřit,“ vyzýval Fi-
gura přítomné.
Kouřit se z dýmky neodvážil nikdo, ale
senioři raději zpívali při heligonce Františka Gistingera, který ji dokázal mistrně
rozehrát a naladit seniory na sváteční,
předvelikonoční náladu. Nechyběla ani
pomlázka. Přítomní pánové byli připraveni, měli s sebou karabáče, řehtačky a jiné
potřebné věci, kterými ženám připomněli,
jak se slaví ty pravé moravské Velikonoce.
Dajana Zápalková
Došlo taky na pomlázku.
Rodinné centrum Kolečko
5. května 449, Frýdlant n. O., www.fm.charita.cz/mckolecko, Tel.: 737 627 859
CVIČENÍ PRO TĚHULKY – každé pondělí 17.00 - 18.00 a 18.00 - 19.00 Objednejte
se u Barbory Pavlaskové na tel.724 118 581.
PROGRAMY HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA speciálně vyvinuté pro nejmenší děti.
Hudební cítění vašich dětí se může rozvíjet
v kurzech Robátka, První krůčky k hudbě a
Rytmické krůčky. Kurzy jsou určeny dětem
od 4 měsíců do 6 let. U všech kurzů můžete využít nabídky bezplatné zkušební lekce!
Bližší informace a přihlášky u Michaely Šebelové na tel. 737 627 906. Máme ještě volná
místa v kurzech: První krůčky k hudbě pro
děti od 18 měsíců v úterý v 10.00!!!
VÝTVARNÝ VEČER – DRÁTKOVÁNÍ- KVĚTINÁČE, RYBIČKY – 23.
4. 2010, 17.00 - 21.00 – Pomocí techniky
drátkování si ozdobíte květináč a vyrobíte
rybičku jako krásnou dekoraci. Na výtvarný večer je potřeba se předem přihlásit na
tel. 737 627 859 a zaplatit zálohu.
OSLAVY NAROZENIN – Slaví vaše
dítě narozeniny a nevíte, kde je uspořádat?
Můžete využít prostory Kolečka. Pro více
informací volejte na tel. 737 627 859.
HERNA S PROGRAMEM Po, St, Pá
9.00 - 12.00 – herna pro rodiče a děti ve
věku 0-6 let
Pá 2. 4. 9.00-12.00 - Velikonoční prázdniny – máme zavřeno!
Po 5. 4. 9.00-12.00 - Velikonoční prázdniny – máme zavřeno!
St 7. 4. 9.00-12.00 - CVIČENÍČKO –
protáhneme si tělíčko s tetou Míšou a opičákem Kolčákem
Pá 9. 4. 9.00-12.00 - TVOŘIVOST DOSPĚLÍ – květináč zdobený mozaikou, doneste si terakotový květináč
Po 12. 4. 9.00-12.00 - ZPÍVÁNKY –
zpíváme s kytarou
St 14. 4. 9.00-12.00 - CVIČENÍČKO –
zacvičí si děti i rodiče
Pá 16. 4. 9.00-12.00 - TVOŘIVOST DĚTÍ
– barevné obrázky ze zažehlovacích korálků
Po 19. 4. 9.00-12.00 - ZPÍVÁNKY – zazpíváte si své oblíbené písničky
St 21. 4. 9.00-12.00 - CVIČENÍČKO – cvičíme s opičákem Kolčákem a tetou Míšou
Pá 23. 4. 9.00-12.00 - TVOŘIVOST DOSPĚLÍ – korálkové náušnice
Po 26. 4. 9.00-12.00 - ZPÍVÁNKY – opět
na vás čeká kašpárek Kája a teta Barča.
St 28. 4. 9.00-12.00 - CVIČENÍČKO –
skáčeme, hopsáme, běháme a skotačíme s
opičákem Kolčákem a tetou Míšou.
Pá 30. 4. 9.00-12.00 - TVOŘIVOST
DĚTÍ – motýlci z ubrousku a drátku
Změna programu vyhrazena.
Na provoz Rodinného centra Kolečko byl
poskytnut grant z rozpočtu MěÚ Frýdlant n. O.
Duben 2010
strana 8
Ze zasedání obecního zastupitelstva
- ZO konaného dne 15. 3. 2010 schvaluje předložený program jednání doplněný o body:
Žádost o souhlas s umístěním stavby na pozemcích sousedících s vymezeným zastavěným územím
obce – pozemek parc. č. 2949/1 v k. ú. Ostravice 2,
lokalita U mojiho pána a pozemek parc. č. 3004/1 v
k. ú. Ostravice 2, lokalita Lojkaščanka
Nájemní smlouva Lesy ČR
Darovací smlouva a Smlouva o výpůjčce s MSK
a HZS MSK
Výsledek hospodaření ZŠ Staré Hamry za rok 2009
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
- ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing.
Franta a p. Červenka
- ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Filip a
Ing. Klepáč
- ZO schvaluje dle § 47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání územního plánu Staré Hamry bez připomínek
- ZO schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě včetně
stanovené výše prokazatelné ztráty pro období 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010 ve výši 141 750 Kč ve znění
přílohy č. 2 přijatého usnesení
- ZO schvaluje Smlouvu o dílo aktualizace map
katastru nemovitosti obce Staré Hamry včetně ceny
24 600 Kč ve znění přílohy č. 3 přijatého usnesení.
- ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2009 ve
znění přílohy č. 4 přijatého usnesení
- ZO schvaluje prodej nemovitosti – část pozemku parc. č. 3067/9 o výměře 12m2 a parc. č. 3067/13
o výměře 115m2 manželům Petrovi a Heleně Lančovým, trvale bytem Staré Hamry 295 za odhadní
cenu 2 760 Kč.
- ZO schvaluje Nájemní smlouvu č. 112 382 na pozemky v k.ú. Ostravice 2 ve vlastnictví Lesů ČR na
dobu určitou do 31. 12. 2014 včetně ročního nájemného 6.390 Kč ve znění přílohy č. 5 přijatého usnesení.
- ZO schvaluje Darovací smlouvu o darovaní věci
movité – konkrétně 3 ks přenosných radiových stanic
TPH 700 v ceně 104.886,60 Kč a 2 ks jednonásobných
stolních nabíječů pro radiostanice TPH 700 v ceně
7.782,60 Kč mezi Moravskoslezským krajem a obcí
Staré Hamry ve znění přílohy č. 6 přijatého usnesení.
- ZO schvaluje vzájemnou Smlouvu o výpůjčce
mezi Českou republikou – Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje a obcí Staré Hamry, předmětem výpůjčky jsou radiostanice EASY 2 ks, radiostanice SMART 1ks, jednonásobné nabíječe 2ks
a radiostanice TPH 700 3ks, jednonásobné nabíječe
pro TPH 700 ve znění přílohy č.7 přijatého usnesení
- ZO schvaluje výsledek hospodaření roku 2009
Základní školy Staré Hamry, okr. Frýdek-Místek,
příspěvková organizace a souhlasí s rozdělením prostředků zlepšeného hospodářského výsledku takto:
fond odměn 30.000 Kč a rezervní fond 47.123,58 Kč.
- ZO schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v létech 2009-2013 včetně přílohy č. 9.
- ZO bere na vědomí Návrh na pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce Staré Hamry č.
2/2009 – odpověď Ministerstva vnitra
- ZO bere na vědomí informace o činnosti OÚ od
minulého zasedání ZO
Staré Hamry + Malenovice
Hasiči pomáhali u nehod
Zejména jednotky hamerských hasičů a z Frýdlantu n. O. pomáhaly v první polovině měsíce března u několika dopravních nehod. Při těchto událostech došlo k několika zraněním osob, a tak hasiči
spolupracovali i se záchrannou službou.
krátce z obce
Informace úřadu
Každoroční jarní svoz nebezpečného odpadu se
uskuteční v sobotu 22. 5. 2010 a pravidelné očkování
psů v sobotu 5. 6. 2010. Časové harmonogramy budou
uveřejněny v dubnovém a květnovém zpravodaji.
Oznámení ČEZ
Dne 12. dubna v době 7.30- 14.30 hodin bude
přerušena dodávka elektřiny v lokalitě Hutě.
Jarní vymetání
Jarní vymetání komínů proběhne v pátek a sobotu dne 23. a 24. dubna. Provádět bude opět p. Fusek.
Zájemci o tuto službu mohou své závazné objednávky nahlásit osobně, telefonicky nebo el. poštou
nejpozději do středy 21. dubna 2010.
Tel. 558 690 225 p. Hrnčířová , 558 637 310 p.
Balášová nebo 728 942 728.
Email: [email protected]
Místní poplatky
Připomínáme těm trvale bydlícím občanům
obce, kteří doposud nemají uhrazeny místní poplatky za komunální odpad a ze psů, že termín úhrady
je 31. 3. 2010!
Pořízené vyprošťovací zařízení k nehodám tak
zatím nebylo třeba použít na vyproštění osob, ale
bylo již využito pro zpřístupnění motorové části havarovaného vozidla.
Kromě hasičů z Frýdlantu jednotka také spolupracovala jednou s kolegy z Ostravice a profesionálními hasiči HZS Frýdek Místek.
Celkový počet zásahů jednotky tak za první
kvartál roku 2010 stoupl na 14 událostí.
Kromě nehod také hasiči asistovali Policii ČR se
snesením usmrcené osoby a také vyprošťovali zapadlý linkový autobus. Ten po vyproštění pokračoval
dále v cestě a mohl tak dopravit cestující za prací.
Byla využita také cisterna a hasiči vyčistili cent-
rum obce od štěrku. Na poli kulturním zase připravili večírek pro ženy s občerstvením a hudbou.
Velkého ocenění činnosti jednotky se dostalo 1.
března, kdy hasiči přebrali se starostkou obce radiostanice v hodnotě 115 000 Kč od hejtmana kraje a vedení
HZS Moravskoslezského kraje. Tímto děkujeme.
S nastupujícím jarem upozorňujeme občany na
povinnost hlásit pálení klestí na operační středisko
hasičů a dbát bezpečnosti při této práci.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hasičům za
činnost odvedenou během náročného měsíce března
2010 a také kolegům z Frýdlantu n. O za výbornou
spolupráci u zásahů.
Za SDH Staré Hamry Jan Klepáč
DOPRAVNÍ NEHODA CISTERNY: Jednotka včasným zásahem zabránila dalšímu úniku nafty do půdy
a ekologické havárii.
O Javořině, Kostích a jiných osadách
VESELÉ LOUČENÍ SE ZIMOU NA GRUNI: V sobotu 13. března se loučily se zimou na Gruni tajemné bytosti a všichni, kdo na sjezdovku zavítali, děti i
dospělí, se i přes nepřízeň počasí po celý den dobře bavili.
Malenovice
Ze zasedání obecního zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve
čtvrtek 25. 3. 2010 v 18 hodin v tělocvičně na obecním úřadě. Zasedání se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva a 17 občanů Malenovic.
Zastupitelstvo schválilo:
- Zprávu o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
- Program 21. zasedání zastupitelstva obce
- Návrhovou komisi – předseda: Ing. Sajdl, členové: p. Satinský, p. Novák
- Ověřovatele zápisu: p. Ramíka, p. Kurečku
- Zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva obce
- Závěrečný účet hospodaření za rok 2009, jehož
součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace na Projekt realizovaný v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko
2007-2013. Předmětem projektu je investiční výstavba Multifunkčního objektu – Obecního domu Malenovice, v centrální části obce, který zahrnuje kromě
sociálního zázemí i výstavbu společenského sálu pro
obecní, společenské a kulturní akce a dvě klubovny
pro činnost občanských komunit, spolků, klubů a organizací. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek
pro spolufinancování Projektu Obecní dům Malenovice ze strukturálních fondů EU a národních rozpočtů,
prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu
soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko
2007-2013. Dotace podle této smlouvy se poskytuje
ve výši 92,5% celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 8.968.772,99 Kč.
- Projekt „Přeshraniční spolupráce v regionu
Frýdlantsko – Horné Kysuce“ a s tím spojené financování 10% podílu na realizaci projektu. Vedoucím
partnerem projektu je město Frýdlant nad Ostravicí a
hlavním přeshraničním partnerem je město Turuzovka. Do projektu je na české straně zapojeno 13 obcí
(Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy) a na slovenské
straně 9 obcí, a to na základě Memoranda o společném postupu, které podepsali starostové všech obcí.
Vedoucí partner a hlavní přeshraniční partner podepsali Dohodu o spolupráci na projektu. Cílem projektu je prostřednictvím rozvoje informatizace posílit a
prohloubit komunikaci a spolupráci měst a obcí na
obou stranách česko-slovenské hranice v regionu
Frýdlantsko-Horné Kysuce. Projekt je zaměřen na
cestovní ruch, krizové řízení a sociální sítě. Za tímto
účelem budou obce vybaveny PC, mobily a infokiosky, které budou propojeny na bázi komunikační
platformy. Na české straně bude každá obec vybavena 2 PC, 3 mobilními telefony a jedním infokioskem.
- Úpravu rozpočtu č. 1/2010. Do schváleného rozpočtu byla úpravou rozpočtu č. 1 navýšena příjmová
část o dotaci na projekt Obecní dům Malenovice ve
výši 8.968.772,99 Kč, o výnos z prodeje plynovodního řadu ve výši 3.240.000 Kč a o sponzorské dary
občanů Malenovice na nákup hasičského vozu ve
výši 850.000 Kč. Na výdajové straně byly do rozpočtu úpravou č. 1 zařazeny nové investiční akce, a to:
oprava mostu v Satině ve výši 800.000 Kč, částečné
zateplení budovy obecního úřadu o částku 150.000
Kč, projekt obnovy zeleně Borová 300.000 Kč,
projekt a realizace estetizace centra obce – veřejné
prostranství Malenovice o částku 5 mil. Kč, realizace
rekonstrukce komunikace Božoň-hřbitov ve výši 4
mil. Kč, realizace autobusové zastávky Malenovice
– Božoň o částku 500.000 Kč, rozšíření Multifunkčního hřiště spočívající ve vybudování zastřešených
míst pro sezení na dětském hřišti a zastřešení tribuny
hřiště s umělým povrchem ve výši 500.000 Kč, nákup hasičského vozu ve výši 1,7 mil. Kč.
- Příspěvek na zvelebení nemovitostí a výsadbu
zeleně fyzickým osobám, které k 31. 12. 2009 jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v obci Malenovice,
vlastnícím stavby pro bydlení – rodinné domy v
katastru obce Malenovice, vyplácený od roku 2010.
Příspěvek bude vyplácen po předložení dokladu o
zaplacení daně z nemovitostí. Výše příspěvku bude
poskytnuta ve výši 50% zaplacené částky na účet
vlastníka nemovitosti v průběhu měsíce června až
července příslušného roku.
- Smlouvu na aktualizaci geografického informačního systému se společností DIGIS spol. s r.o.
na rok 2010.
- Členy hodnotící komise pro výběr dodavatelů
vybavení interiéru Obecního domu ve složení: Ing.
Beneš, p. Satinský, JUDr. Malarz. Náhradníky: p.
Baron, Ing. Sajdl, p. Ramík
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlantu nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu v létech 2009-2013 dle přílohy č. 4 Malenovice
- Poskytnutí věcných darů.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi vlastníkem pozemku parc. č. 1295 a 1294 v katastrálním
území Malenovice – povinným z věcného břemene
Obcí Malenovice a oprávněným z věcného břemene
– vlastníkem pozemku parc. č. 1284 v katastrálním
území Malenovice. Vlastník touto smlouvou sjednává právo chůze a jízdy přes zatěžované nemovitosti.
- Převod plynárenského zařízení na SMP Net,
s.r.o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava za částku
3.240.000 Kč
Lyžařské závody s rekordní účastí
Všichni místní lyžaři s netrpělivostí očekávali
neděli 14. 3., kdy na svazích TJ Sokol Malenovice
proběhly již počtvrté závody ve sjezdovém lyžování.
Teplejší počasí přálo sice víc divákům než závodníkům, kterých se sešlo rekordních 52 a byli
rozděleni do 9 kategorií. Závodníci absolvovali
dvě kola povzbuzováni četnou skupinou diváků,
převážně rodinných příslušníků. Celé klání se vyznačovalo velmi pěkným výkonem všech účastníků a hlavně v mužské kategorii velmi vyrovnanými časy. Odměnou všem za jejich umístění byl
bouřlivý potlesk, malý pamlsek a prvním třem z
každé kategorie medaile a diplom. Velký dík patří členům TJ Sokol Malenovice za umožnění a
nejmladší kategorie dívky
1. Petra Ramíková
2. Nela Ramíková
3. Klárka Ningerová
nejmladší kategorie chlapci
1. Štěpán Bláha
2. Erik Svennessen
3. Kvido Klawe
starší dívky
1. Zuzana Kubišová
2. Klára Hořínková
3. Tereza Vargová
zorganizování velmi pěkného závodu. Dík patří také
panu Karlovi Myslikovjanovi za to, jak posiloval
všechny závodníky hlavně na těle.
Krásné prožití velikonočních svátků, bohatou pomlázku, rodinnou pohodu a hodně sluníčka upřímně přeje všem občanům. Obecní úřad Malenovice
Lysáci opět hráli divadlo
Začátkem března jsme hráli v hospodě na Borové
divadlo Matilda. Stejný kus jsme následně hráli na Festivalu Harryho Moučky v Ostravě. Za hudební vystoupení jsme obdrželi 1. místo, za divadlo 4. místo a celkově jsme skončili jako druzí. Bohužel, putovní housle
letos neputovaly do Malenovic. Děkujeme všem Lysákům za skvělé výkony a výdrž při zkouškách. Monika
Žídková, vedoucí TOM Lysáci Malenovice
kategorie muži
1. Lubomír Blaha – absolutně nejrychlejší čas
2. Petr Koribanič
3. Vít Dubravec
kategorie muži nad 50 let
1. Petr Chrostek
2. Jiří Karásek
3. Mirek Pytel
kategorie snowboard
1. Tomáš Janek
2. Michal Šikýř
3. Mirek Zajel
jubilea
V měsíci dubnu 2010 oslaví jubileum:
Paní Růžena Přenosilová – 89 let
Paní Marta Ramíková – 72 let
Pan Jiří Zahrádka – 72 let
Pan Jiří Štverka – 50 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně
štěstí, elánu, optimismu, splnění všech přání a do
dalších let pevné zdraví, klid a rodinnou pohodu.
OZNÁMENÍ
Oznamujeme tímto, že svou činnost zahajuje
DIVADELNÍ SPOLEK MALENOVICKÝ,
který hodlá na zašlou slávu předchůdců svých navázati.
Zájemci o činnost hereckou, hudební, taneční,
výtvarnou, technickou, inspicienční, nápovědnou a jinak pomocnou, nechť vůli svou projeví
do 20. dubna roku tohoto Janě Ramíkové (602
709 145) či Barboře Kuběnové (605 037 300)
Ke konci letošních jarních prázdnin tj. v pátek 12.
března, se konal v hotelu Rajská bouda již třetí ročník
dětského turnaje v bowlingu. Dvacet pět dětí v rozmezí
od pěti do čtrnácti let bylo rozděleno do tří skupin. Hrálo se dvoukolově na obou dráhách. Po dvou hodinách
bylo známo pořadí ve všech kategoriích. U všech hráčů
bylo vidět velké nasazení, s jakým ke hře přistupovali. Odměnou všem zúčastněným bylo něco sladkého
Celkové výsledky:
kategorie nejmladší
1. Gabriela Fiedorová
2. Martina Plevová
3. Karolína Snášelová
mladší žáci
1. Kryštof Štihel
2. Dorota Židková
3. Erik Svennessen
Jaro konečně zavítalo i k nám, do hor. Začínáme
s jarním úklidem okolo domů a s prací v zahrádkách. A už se těšíme, vždyť po dlouhé a pochmurné
zimě konečně vysvitlo sluníčko, zpívají ptáci, a tak
je hned veseleji.
Obec začala s úklidem prostranství v centru
zprávičky ze školy
- Naše škola se zapojila do projektu „Ovoce do
škol“. V praxi to znamená, že dodavatel (v našem
případě fa LAKTEA, o.p.s.) zajistí škole pravidelné
dodávky dotovaného čerstvého ovoce a zeleniny,
ovocných a zeleninových šťáv apod. Tyto produkty žáci dostávají 1krát týdně a to zcela ZDARMA.
Projekt potrvá do konce školního roku.
- V těchto dnech se dokončuje rekonstrukce
žákovských šaten. Oprava zahrnovala odstranění kovových „klecí“ a vyzdění nových příček. Na
tuto opravu použila škola z převážné části finanční
prostředky, které získala svou doplňkovou činností
(výtěžek z plesu, karnevalu a besedy s Liborem Uhrem) a z peněz od sponzorů.
- U příležitosti „Dne učitelů“ bych ráda poděkovala celému pedagogickému sboru i provozním zaměstnancům za jejich poctivou práci a popřála jim
hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.
Stolní tenis
Hráči stolního tenisu mají tréninky každý pátek od
18 do 20 hodin.
Fotbal pro děti do 15 let
Děti od 6 do 15 let si mohou zahrát sálovou kopanou
– v tělocvičně na OÚ – každé úterý od 16 do 17h!
Turnaj v tenise
Obecní úřad Malenovice pořádá pro místní občany
zápis na tenisový turnaj. Zápis se koná v pátek
9. dubna ve 20 hodin v restauraci Borová – zde
proběhne také rozlosování a upřesnění pravidel.
V případě, že máte o turnaj zájem a nemůžete se
zápisu zúčastnit, zaregistrujte se na tel. 737 474 551.
Těšíme se na Vaši účast.
obce. Letos poprvé, po dlouhé době, nebude obec
na tyto práce využívat pracovníky na veřejné prospěšné práce z řad občanů evidovaných na úřadu
práce, ale budou prováděny zaměstnanci obce, kteří
prováděli letošní zimní údržbu chodníků a centra.
S pomocí hasičů, za použití cisterny, byl odklizen
posyp z vozovky a další práce budou následovat.
Dokončeny budou všechny úpravy terénu v centru,
které po říjnové kalamitě nemohly být v loňském
roce provedeny, a čeká nás i oprava autobusové
zastávky na Kršelkách, kde spadlý strom prolomil
střechu zastávky. Připravené a doposud prázdné
panely na naučné stezce budou opatřeny informačními cedulemi s textem a fotografiemi. Poté bude
stezka slavnostně otevřena. Kdy? Termín upřesníme v dalším vydání zpravodaje.
jubilea
V měsíci dubnu 2010 oslaví
své významné životní jubileum:
Liďák Jaroslav, Staré Hamry č. p. 233 – 55 let
Milatová Jiřina, Staré Hamry č. p. 122 – 70 let
Večeřová Anna, Staré Hamry č. p. 309 – 65 let
Filip Radomír, Staré Hamry č. p. 327 – 55 let
Naším jubilantům k výročí srdečně blahopřejeme a
do dalších let přejeme pevné zdraví!
Malenovice
na zub a první tři ve
všech kategoriích
obdrželi diplom.
Na závěr patří
dík vedení a obsluze bowlingu hotelu
Rajská bouda za
hladký průběh akce.
4. David Pleva
5. Lukáš Novák
6. Lukáš Herec
7. Vojtěch Snášel
8-10. Klára Lindovská,
Tomáš Przyczko, Samuel Máté
11. Patrik Fiedor
12. Valérie Hlístová
starší žáci
informace sportovní komise
„lúdno“. Paní prý odnesla ke křtu více jek 100 dětí
jako kmotra. Jednou prý nesla ke křtu do Bílé do
kostela dítě od rodiny z Kostí. Vrátila se domů…a
donesla jen prázdnou peřinku. Tak se vrátili a dítě
našli. Křesná matička si jen více přihnula.“
„Tenkrát vyplácel lesní dělníky arcibiskupský
úředník v hotelu na Bílé a objednal si tam oběd.
Jurula čekala na výplatu svého muža a měla hlad,
a tak mu do oběda vpadla a snědla. Pak mu pravila:
Inu, inu, oni by to nezjedli, a tak se u nás začalo
říkat, že je někdo bažebná Jurula.
Děly se dříve věci mnohé, lidé chodili různými
chodníčky a cestičkami, leccos je překvapilo a pak
o tom vyprávěli. „Na Lojkaščance byl kdysi obchod
a jedna robka šla s nákupem přes Šustkulu do kopca, bylo moc sněha a mrzlo.Lidé na Lojkaščance
prý ve vichřici slyšeli jak volá o pomoc, ale chudák,
umrzla i s nákupem.“
Jak v jedné chalupě pořád hynuly telata – „Tělata
furt zdychala, a tak to luďom nědalo a vydali se za
nějakým bylinkářem až na Bečvu. Ten jim dal nějaké koření a to museli zatluct pod prah chlíva. Urobili to a od té doby se dobytku dařilo. Tětuška dycky
potem, na svateho Jana – to prý maju čarodějnice
moc, vyšla přihonem a svěcnu vodu vykropila cestu
pro dobytek, to aby ho žadny neočaroval.“ (pokračování příště)
Začalo jaro
Turnaj v bowlingu pro děti
Medailová umístění:
starší chlapci
1. Jan Bakota
2. Vít Dubravec
3. Jan Ramík
kategorie Junior
1. Lukáš Březina
2. Tomáš Prorok
3. Marek Valošek
kategorie ženy
1. Šárka Kubišová
Lucie Dubravcová
3. Jitka Svennessen
(pokračování)
O prázdninách děti pásly krávy a tam u ohníčku
poslouchaly vyprávění svých dědů, tětušek a strýků
o tom „jak se kejsi hospodařilo“ – „Les se vykácel,
rubisko se vypálilo, kameně se posbíraly na hromady, v košach se nanosil hnůj a sadily se brambory.
Chlapi pak chodili kobzole hlídat, aby je nesežrala
zvěř. Zrobili si oheň, aby neusnuli. O půlnoci pak
slyšeli, jak se k nim něco blíží a to je Lulkaňa – divá
žena, která zvala chlapy do tanca. Chlapi si strachy
políhali hlavami k ohňu a nad nimi se ozvalo: Samé
nohy, žádné hlavy“a to je zachránilo, jinak by je
Lulkaňa utancovala k smrti.“ Na hromady kamení z
bramborových políček narazíme v lesích ještě dnes.
„Sused šel za bílého dňa na hřiby a cosi ho furt
vodilo, šel dolů – kopec, šel nahoru – kopec, furt dokola. Půl dňa chodil, až se mu potem jakby v hlavě
rozsvítilo a našel cestu domů. A to neměl nic vypite!“
„Tětuška šla na pohřeb bratrovi, a tak stanula
skoro rano. Na cestu si svitila lampašem. No tež ju
vodilo hore – dolu a tak na vlak došla pozdě.“
„O bažebné Juruli – Na dolním koncu Javořiny,
tam co byvali Matějci, kejsi před 100 rokami, stala
na sklepku malá chalupka a v ní byvali Juři – chudí,
bezdětní manželé. Byli moc hodní a u susedu oblíbení. Susedé k nim chodili často na besedy, a třebaže měli jen hliněnou podlahu, prý u nich bylo vždy
1. Amálie Svennessen
2. Jan Bakota
3. Matěj Židek
4. David Kubát
5. Nikola Przyzcková
6-7. Kristina Žídková,
Lucie Herecová
8. Terezie Fiedorová
9. Tomáš Novák
10. Veronika Nováková
Žádáme občany, aby se vyjádřili
k návrhu ČSAD týkajícího
se následující změny:
Opoždění spoje 31 (odjezd 18,20) a spoje 33
(odjezd ve 20,20) u autobusové linky č. 860345 jedoucí z Frýdlantu n.O. železniční stanice směrem
do Malenovic o 28 minut. Důvodem navrhované
změny je návaznost přestupu z vlaku od Ostravy,
který přijíždí v 18,38 h, respektive ve 20,38 h. Svá
stanoviska k navrhované změně nám prosím sdělte
telefonicky na číslo 558 677 877, nebo mailem –
[email protected], nebo osobně na obecním
úřadě, a to nejpozději do 15. 4. 2010.
krátce z obce
Konzultace s příslušníky PČR
Na základě uzavřené Koordinační dohody o vzájemné spolupráci a zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku mezi Policií ČR – obvodním oddělením Frýdlant nad Ostravicí a obcí Malenovice je
každou středu od 13 od 14 hodin na Obecním úřadě
v Malenovicích přítomen příslušník Policie ČR z obvodního oddělení PČR ve Frýdlantě nad Ostravicí a
poskytne občanům informace, o které projeví zájem.
Platba za odpady v roce 2010
Již od ledna 2010 mohou občané platit za odvoz a likvidaci odpadů. Částka pro trvale žijící je
stejná jako v loňském roce 450 Kč/osobu/rok. Pro
majitele rekreačních objektů, kteří v obci Malenovice nemají trvalé bydliště, se částka rovněž nemění a zůstává ve výši 500 Kč/objekt/rok. Současně s
platbou budou vydány nálepky na popelnice platné
pro rok 2010. Neoznačené popelnice nebudou od
1. dubna vyvezeny.
CZECH POINT
Od 15. října 2009 mají občané možnost využít
služeb nově zřízeného pracoviště CZECH POINT
na Obecním úřadě v Malenovicích, to znamená například pořídit ověřené výpisy z živnostenského a
obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů.
Setkávání maminek s dětmi
Maminky s dětmi se budou nově setkávat každou
středu od 10 do 12 hodin dle počasí – buď v tělocvičně na OÚ nebo na dětském hřišti pod obecním
úřadem.
Bílá + Pstruží + Pržno
strana 9
Duben 2010
Poradenské centrum ve Frýdlantě Z 21. zasedání zastupitelstva obce
- Trápí vás osobní problémy a potřebovali byste
se o nich poradit?
- Zadlužili jste se a nedaří se vám půjčky splácet?
- Nevíte, jaká máte práva při propuštění ze zaměstnání?
- Koupili jste při prodejní akci nevýhodně zboží,
které vlastně nepotřebujete?
- Potřebujete poradit při uzavírání nájemní
smlouvy?
Tyto a podobné problémy často přivádějí lidi
různého věku do Poradenského centra, které sídlí
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Svou situaci zde mohou
řešit se sociální pracovnicí nebo s psychoterapeutkou. Naše služby jsou bezplatné a při návštěvě ani
nemusíte uvádět své jméno nebo bydliště. Zřizovatelem je Charita Frýdek-Místek.
Poskytujeme tyto služby:
• sociálně právní poradenství v oblastech:
- pracovněprávní vztahy
- majetkoprávní vztahy
- rodina, rodinné právo a mezilidské vztahy
- sociální dávky, pomoc a pojištění
- bytová problematika
• dluhové poradenství:
- infor. o možnostech řešení situace při zadlužení
- pomoc při sestavování splátkových kalendářů
jubilea
85 let - Julie Pospíšilová
6. 4.
75 let - Ludmila Třeštíková
2. 4.
65 let - Ing. Jan Olšák
19. 4.
55 let - Jaroslav Stříž
20. 4.
50 let - Anna Niesnerová
15.4.
Srdečně blahopřejeme k Vašemu životnímu jubileu
a přejeme pevné zdraví!
rozloučili jsme se
V uplynulém měsíci jsme se rozloučili
s paní Jiřinou Kubačákovou.
Nezapomeneme!
•
-
pomoc v korespondenci s věřiteli a exekutory
pomoc s podáním návrhu na povolení oddlužení
informace a rady těm, kdo uvažují o zadlužení
odpovědi na dotazy dlužníků a věřitelů
rodinné poradenství a psychoterapii v situacích:
prožívání náročných životních období
vztahových problémů
konfliktních situací v rodině
mezigeneračních nebo výchovných obtíží
psychosomatických problémů
Kde nás najdete:
Poradenské centrum najdete ve Frýdlantě n. O.,
ve staré budově městského úřadu,
vchod z parku (v patře nad notářstvím).
Konzultační hodiny:
Pondělí: 7-11
13-18
Úterý:
13-15
Středa:
7-11
13-18
Čtvrtek: 7-11
V pondělí a ve středu od 16 hodin
pouze pro objednané.
Kontakty:
Poradenské centrum
Náměstí 3, 739 11 Frýdlant n.O.
telefon: 595 171 681
mobil: 737 627 827
(sociálně právní a dluhové poradenství)
603 356 766 (rodinné poradenství a psychoterapie)
email: [email protected]
web: www.fm.charita.cz/poradna
Změna cyklu odvozu
komunálního odpadu
V pátek 9. dubna končí týdenní odvoz komunálního odpadu a cyklus
se mění na čtrnáctidenní, tzn., že
odpad bude vyvážen každý sudý
pátek až do odvolání.
Pstruží
Velkoobjemové a nebezpečné odpady
Velkoobjemové odpady se budou svážet 24. dubna 2010 na těchto místech:
zastávka – rozcestí k Frýdlantu 10,30 – 10,45 h.
u Šerka
10,55 – 11,10 h.
půl hodiny přestávka
samoobsluha
11,50 – 12,05 h.
u obecního úřadu
12,15 – 12,30 h.
parkoviště nad Severem
12,40 – 12,55 h.
Se sběrem velkoobjemových odpadů bude
rovněž prováděn sběr nebezpečných odpadů.
Nebezpečné odpady
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev,
laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.
Rozbité či rozebrané
televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače,
lednice, mrazničky, sporáky, pračky.
Velkoobjemové odpady
skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení
Pouze kompletní – nerozebrané!!!
Lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče,
myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky,
výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.
Zastupitelstvo obce konané
dne 25. 3. 2010 schvaluje:
- program jednání a ověřovatele zápisu – Petr
Niesner, Mgr. Eva Zajacová
- rozpočtovou změnu 4/2009
- rozpočtovou změnu 1/2010
- žádost p. Josefa Červenky o pronájem části pozemku parc. č. 3407/172, k.ú. Bílá o výměře 100 m2
na dobu od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
- realizaci projektu přípojky pitné vody vodovodu
Bílá-bytovky, která je vedena souběžně s chodníkem
v trase projektu „Úpravy veřejných prostranství“.
odkládá
- žádost firmy Alfa Horizont, Velké Albrechtice
o připojení nemovitosti čp. 141 v Bílé k vodovodu.
Nutno doplnit bilanci spotřeby vody a realizovat
DŘEVORUBEC JUNIOR 2010
Mistrovství České republiky v práci s motorovou
pilou žáků učebního oboru Mechanizátor lesní výroby má již dlouhou tradici a pokaždé ji pořádá jiné
učiliště v ČR.
V roce 2010 bude pořadatelem Střední škola zemědělská a lesnická Frýdek-Místek.
Soutěž bude pořádána 5.-6. května na odloučeném
pracovišti lesnických oborů v Bílé pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje ing. Jaroslava Palase.
Cílem této akce je, umožnit žákům učebního
oboru Mechanizátor lesní výroby porovnat vzájemně své praktické dovednosti, dosažené během pří-
V sobotu 6. března se na sjezdovce za hotelem
Pokrok uskutečnil 10. ročník závodu v obřím slalomu „Bílanská valaška“. Počasí závodu přálo, svítilo i sluníčko a sněhové podmínky k lyžování byly
výborné. Závodu se zúčastnilo 65 závodníků všech
věkových kategorií. Do letošního ročníku závodu
se přihlásilo 20 závodníků z Bílé a 12 závodníků ze
Starých Hamer. Hostů se přihlásilo 33. Nejmladší
závodnice uvedla rok narození 2006, nejstarší 1947.
Vítězové kategorií, stříbrní a bronzoví obdrželi
medaili, pohár s diplomem a cenu, kterou si vybrali.
Všichni závodníci dostali perníkovou valašku.
Výsledky jsou k nahlédnutí i na obecním úřadě.
Výsledková listina 10. ročníku závodu ve slalomu „Bílanská valaška“,
Chlapci a dívky do 8 let
1.
Monika Botková
169,40
9 – 16 let dívky:
1.
Aneta Vroblová
148,49
2.
Lucie Večerková
203,11
Tak tady máme čas masopustu a také karnevalů.
Ten náš jsme pořádali 4. března. Všichni jsme již
několik týdnů žili jeho přípravami a to se projevilo jak na dobrém programu, tak i na kvalitě masek.
Také rodiče to pojali zodpovědně a účastnili se
všech her. Děti dostali spoustu cen za krásné a kreativní masky, ale mezi nejpěknější patřily i masky
dvou maminek – Bob a Bobek. K poslechu i tanci
nám hrál DJ Mgr. Tomáš Kolesa. Všichni si zatančili a báječně se pobavili.
IK
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
12,5 m promítá věrný obraz noční oblohy.
Roztomilý mimozemšťan Uff, po svém ztroskotání na Marsu, dětem pomohl s pozorováním hvězdné
oblohy, těles sluneční soustavy a v neposlední řadě
naší zajímavé planety Země. Děti se tak velmi jednoduchou formou seznámily s nejdůležitějšími informacemi o vesmíru. Do školy se tak vrátily plné
dojmů a s nově načerpanými vědomostmi.
M. J.
Čas masopustu, čas karnevalů
pravy na toto povolání, a upozornit na dlouholetou
tradici, kterou tento učební obor má. Rovněž chceme seznámit širokou veřejnost s existencí učebního
oboru Mechanizátor lesní výroby a motivovat případné zájemce o studium a poukázat tak na potřebu
kvalifikovaných dělnických profesí v lesním hospodářství, kterých začíná být nedostatek. V průběhu
mistrovství budou v areálu zastoupeny firmy Husqvarna, Jonsered, Novotný, které se zabývají výrobou a prodejem lesní techniky. Tímto bychom chtěli
pozvat širokou veřejnost k návštěvě Mistrovství ČR
žáků pod názvem DŘEVORUBEC JUNIOR 2010.
Získali jsme dotaci
V červnu loňského roku jsme podali na Státní fond
životního prostředí do operačního programu „Životní prostředí“ v rámci výzvy č. 10 žádost o poskytnutí
podpory na projekt s názvem „Energeticky úsporná
opatření na objektu Obecního úřadu obce Bílá“.
V rámci tohoto projektu dojde na budově obecního úřadu a mateřské školy k výměně stávajících oken
za dřevěná eurookna s izolačním dvojsklem, dále dojde k zateplení obvodových stěn, zateplení podlah a
zateplení stropu. V rámci projektu bude také změněn
systém vytápění budovy. Budou odstraněna stávající elektrická akumulační kamna, ve sklepě budovy
bude zřízena kotelna a nainstalován nízkoemisní spalovací kotel na biomasu. V celé budově bude proveden rozvod topení a nainstalovány radiátory.
Smyslem těchto opatření je jednak snížit množství
vypouštěných oxidů CO2 a také výrazně uspořit náklady na vytápění budovy. Roční úspora nákladů na vytápění po provedených opatřeních by měla být 140 tis.
Kč. Práce na projektu budou zahájeny v průběhu měsíce května a celý projekt by stavebně měl být ukončen na
konci srpna letošního roku. Celkové náklady projektu
činí 3 170 217 Kč a výše dotace činí 1 431 086 Kč.
Ing. Tomáš Večeřa, starosta
XIV. ročník Bílanského
přeboru ve střeleckém trojboji
Obec Bílá pořádá v pátek 8. května 2010 XIV.
ročník Bílanského přeboru ve střeleckém trojboji.
Začátek v 8.00 hod. na střelnici Střední zemědělské a lesnické školy v Bílé.
Srdečně zvou pořadatelé!
10. ročník Bílanské valašky
Vzhůru ke hvězdám
V úterý 16. března děti naší školy navštívily
Hvězdárnu a planetárium Johanna Palisy v Ostravě.
Málokdo ví, že toto planetárium je třetí největší v
České republice.
Děti si prohlédly poutavou výstavu fotografií vesmíru a zhlédly audiovizuální program Uffova dobrodružství na Marsu pod umělou oblohou prostřednictvím projekčního přístroje, který na kopuli o průměru
prodloužení stávajícího vodovodního systému Bílá-bytovky.
schvaluje
- podání žádosti o poskytnutí dotace na komplexní rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení
v místních částech obce Bílá do programu rozvoje
venkova ČR na období 2007-2013, osy IV – LEADER, opatření IV.1.2 – Realizace místní rozvojové
strategie na projekty v rámci Strategického plánu
LEADER MAS Pobeskydí.
- převod finančních prostředků z rozpočtu obce
ve výši 100.000 Kč do „Fondu zkrášlení centra a
odlehlých částí obce Bílá“ na rok 2010.
bere na vědomí:
- kontrolu ověření usnesení ze zasedání ZO, konaného dne 17. 12. 2009.
slovo starosty
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Michaela Botková
9 – 16 let chlapci:
Ladislav Krňa
Jan Valášek
Tomáš Večeřa
17 – 45 let ženy:
Lucie Večeřová
Zuzana Krňová
Dagmar Valášková
17 – 45 let muži:
Tomáš Kubačák
Petr Kubačák
Radovan Liďák
nad 45 let muži:
Karel Matula
Igor Balaš
Ján Šamaj
Hosté:
Petr Kutač
Jan Kutač
Jan Dostalík
207,0
101,11
119,81
125,30
119,92
120,01
124,68
101,31
102,13
104,72
121,91
142,22
271,24
91,99
92,23
93,42
Pstruží
Zpívá celá škola…
Jaro se nám konečně vrátilo. První kytičky na sebe nenechaly dlouho
čekat, travička se začíná zelenat, potoky bublají ve svém rytmu a ptáčci
cvrlikají, jak jim síly stačí. Z jarní přírody si vzaly příklad děti naší školy a
hrají a zpívají a hrají a zpívají...
Děti se pilně připravovaly na pěveckou soutěž, která v naší škole proběhla ve čtvrtek 18. 3. Zpívat před velkým publikem, to chce notnou dávku odvahy, nádech, výdech a opřít se do toho z plných plic. A jak to dopadlo? Za 1. třídu triumfovali Vendula Zajícová, Štěpán Majer a Jaroslav
Bílek. Za druhou třídu získali vavříny Anna Michalíková, Matěj Bittner a
Michaela Zajícová. Ve třetí třídě zabojovali nejlépe Patrik Kubala, Vojtěch
Platoš a Jakub Kudláč. Ve čtvrté třídě byly úspěšné Adéla Kolesová, Markéta Matýsková a Barbora Macurová. Z nejstarších na první místa dosáhly
Alžběta Zápalková, Lucie Lukešová a Tereza Kurečková. Všem vítězům
ze srdce gratulujeme a těm, kteří nás budou dále reprezentovat v oblastním
kole ve Frýdlantě, držíme palce.
JK
Pržno
jubilea
Upozornění
Upozorňujeme občany obce Pstruží, že staré
pneumatiky se budou svážet
12. dubna t. r. od obecního úřadu
dopoledne. Svážejte je, prosím,
k tomuto datu před obecní úřad, nedávejte je
do velkoobjemových odpadů, kde nebudou
sbírány – odebrány.
rozloučili jsme se
S p. Štefkem Ladislavem a p. Kovaříkovou Boženou
(naší dlouholetou občankou, t. č. z Frýdlantu n. O.)
Upřímnou soustrast pozůstalým rodinám.
Sociální komise
V měsíci dubnu 2010 oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
92 let - p. Polachová Antonie
87 let - p. Štefková Jiřina
84 let - p. Vávra Ladislav
80 let - p. Blahutová Jiřina
70 let - p. Bialková Anna
55 let - p. Hořínková Svatoslava
50 let - p. Literáková Bohuslava
K narozeninám přejeme všechno, co je v životě
třeba ke štěstí. Ruku, co v žalu pohladí,
rozum, co v nouzi poradí, a hlavně zdraví,
to ať nikdy nezradí!
Pržno
ZUMBA v Pržně. Co to je?
ZUMBA je taneční fitness hodina plná energie, skvělé hudby a dobré nálady. Kombinuje dynamickou latinskoamerickou hudbu a latinskoamerické tance spolu s
aerobními pohyby. Využívá tance jako Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop, ChaCha, Samba, Calypso, Belly Dance a mnoho dalších.
Vychází z principu, že cvičení by mělo být zábavné a
jednoduché. Sexy a energické latino rytmy vytvářejí
PARTY ATMOSFÉRU, která vás strhne do víru pohybu. Je to cvičení, které Vám zaručeně zvedne náladu!
Choreografie střídají pomalé a rychlé rytmy na
principu intervalového tréninku s cílem spalovat
tuky, formovat a posílit celé tělo. Zaměřují se na
svalové partie jako zadek, nohy, ruce, břicho a ten
nejdůležitější sval těla, vaše srdce!
Kombinace latiny a exotických rytmů vytváří skvělou party, na které vytancujete 500-1000 kcal za hodinu a zanechá ve Vás skvělý pocit a dobrou náladu.
Cvičení probíhá dvakrát týdně:
- v pondělí od 20.00 - 21.00 hod.
- ve středu od 19.00 - 20.00 hod.
Na zájemce se těší lektorka Zdeňka Klosová
Úhrada místních poplatků
Obecní úřad Pržno sděluje občanům s trvalým
pobytem v obci a občanům vlastnícím stavby určené k rekreaci, že splatnost poplatků za komunální
odpad je do 30. 4. Jestliže celková výše platby za
bytovou jednotku či RD přesáhne 1.200 Kč, můžete
platbu rozdělit na dvě části, přičemž splatnost druhé
je 31. srpna příslušného kalendářního roku.
Poplatky za komunální odpad činí stejně jako v
loňském roce 450 Kč/rok za fyzickou osobu, která
má v obci trvalý pobyt. Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která v obci vlastní stavbu určenou nebo
sloužící k rekreaci, činí rovněž 450 Kč.
Rovněž připomínáme, že poplatky za psy, které činí 120 Kč a mimo intravilán 50 Kč, měly být
uhrazeny do konce března.
Poplatek za KTV činící 900 Kč je taktéž možno
platit ve dvou splátkách, přičemž první byla splatná
také do konce měsíce března.
SKP na prahu jarní sezóny
Před začátkem jarní části OFS nemá náš tým zajisté
mnoho důvodů k přílišnému optimismu. Poslední místo
v okresní soutěži po podzimní části je, jak už bylo dříve
zmiňováno, nejhorším výsledkem v novodobé historii
prženské kopané. Jak se s tímto stavem popere celý tým
spolu se staronovým trenérským tandemem (R. Pospiech, M. Fabó), ukáže již tento měsíc. Vzhledem k rozlosování podzimní části soutěže, kdy náš tým odehrál
v domácím prostředí pouze tři zápasy, čeká nás na jaře
převaha domácích zápasů. Celkem devět. Jestli bude
pro náš tým domácí prostředí výhodou, se teprve uvidí.
Příští zápasy:
podzim
So 3. 4. od 15.30 Pržno - Lučina
0:7
So 10. 4. od 15.30 Pržno - Kunčice p.O.
2:5
So 17. 4. od 16.00 Pržno - Kozlovice B
0:3
Ne 25. 4. od 10.15 Oldřichovice B - Pržno 2 : 1
So 1. 5. od 16.30 Pržno - Staříč B
3:4
SK Pržno však nejsou jen dospělí, nýbrž také děti.
Sportovní klub má i nadále zájem rozvíjet mládežnickou kopanou, i když se to daří jen velice těžce. Zájem ze strany dětí a také rodičů není valný. Ti, kteří
projevovali v uplynulých měsících zájem o kopanou,
se v zimním období, avšak v malém počtu, scházeli
každou neděli v tělocvičně ZŠ T. G. M. Absolvovali
také jeden turnaj, kde si poprvé vyzkoušeli, jaké to
je, obléknout si dres reprezentující obec. Doufám, že
s jarem stoupne zájem dětí a také rodičů o zdravý
jubilea
V tomto měsíci slaví svá výročí tito naši spoluobčané:
paní Jiřina Petříková 84 let
pan Zdeněk Přibyla 75 let
pan Boris Sawski
55 let
pan Milan Pospíšil 50 let
pan Vladimír Sikorai 50 let
Všem oslavencům přejeme
hodně zdraví, kus štěstí a
také pohodu do dalších let.
OÚ Pržno
nastoupili k prvnímu zápasu proti týmu Milíkova.
Na podzim jsme na jejich hřišti prohráli 2:1 a chtěli
jsme soupeři prohru oplatit. Hoši z z Milíkova nás
ale od úvodu přitlačili. Nebyla to z naší strany poV rámci „zimní“ přípravy odehrálo SKP přípravný hledná kopaná, ale důležitý byl stav utkání. Odozápas s týmem Metylovic. V poměrně vyrovnaném lávali jsem až do 38. minuty, kdy byl náš gólman
zápase, kdy trenéři zkoušeli nejrůznější varianty poprvé překonán. Do druhého poločasu Pržno nasestavy, jsme se ujali vedení 1:0 po střele Tomáše stoupilo s odhodláním vyrovnat. SKP mělo převaMatýska. Ve druhém poločase ale náš tým udělal hu, ale bez gólového efektu. Naopak byl to soupeř,
řadu chyb, které soupeř potrestal. Konečný výsledek který využil mezery v obraně a v 88. minutě zvýšil
zápasu Pržno – Metylovice 1:3. K dalšímu utkání na konečných 0:2.
Rozlosování a pohled na tabulku příliš optimismu
nastoupilo Pržno proti Bašce. I v tomto zápase jsme
se ujali vedení. Ve druhém poločase nás však soupeř našemu týmu nedodává, ale jisté odhodlání poprat se
z nepříznivým postavením v tabulce v něm zajisté
přehrál a opět náš tým odešel poražen 1:4.
Po těchto přípravách jsme v sobotu 27. března dřímá. Přijďte tedy náš tým povzbudit a vyhecovat.
Tabulka po podzimu
1. Lučina
12
11
1
0
55 : 12
34
( 16 )
2. Kunčice p. O.
12
10
0
2
54 : 17
30
(9)
3. Vojkovice
12
7
1
4
25 : 21
22
(4)
4. Staříč B
12
6
1
5
36 : 33
19
(1)
5. Milíkov
12
5
4
3
25 : 24
19
( -5 )
6. Janovice B
12
5
1
6
28 : 32
16
( -2 )
7. Řepiště B
12
4
2
6
26 : 26
14
( -4 )
8. Smilovice B
12
4
2
6
27 : 31
14
( -1 )
9. Nošovice
12
3
4
5
25 : 28
13
( -8 )
10. Oldřichovice B
12
3
4
5
23 : 30
13
( -8 )
11. Paskov
12
4
1
7
23 : 43
13
( -2 )
12. Kozlovice B
12
3
1
8
14 : 34
10
( -8 )
13. Pržno
12
2
0
10
15 : 45
6
( -3 )
pohyb a řady nejmladších fotbalistů se budou rozšiřovat. Všechny kluky a holky, ve věku od 6 do 12 let,
rádi uvidíme každé úterý a čtvrtek od 16 hodin na
hřišti SKP. Kontakt: P. Blokša 603 528 587.
skp
z činnosti Klubu seniorů
Pravidelné setkání
ve čtvrtek 22. 4. Odjezd vlakem v 9.15 hodin.
Klub seniorů zve své členy na pravidelné setkání
Vítání jara
spojené s přednáškou. Konat se bude v pondělí 12. 4. K uvítání jara se letos sešli členové Klubu seniorů
v 16 h. ve společenské místnosti bývalé MŠ.
spolu s dětmi ZŠ a MŠ Pržno, a to ve čtvrtek 25.
Návštěva bazénu
3. před obecním úřadem. Na rozdíl od předchoNávštěva bazénu v GiIff aréně – Kotelna ve
zích let, kdy se mraky na obloze honily a nebyla
Frýdlantu n. O. se koná v úterý 20. 4. od 11 do 12
nouze o déšť ani sněhové vločky, tentokrát je
hodin. Odjezd vlakem v 10.33 hodin.
opravdu provázelo krásné, avšak větrné jarní
Výlet do Ostravy
počasí. Doufejme, že i díky těmto „vítačům“ bude
Výlet do Ostravy na Slezskoostravský hrad se koná
jaro opravdu příjemné.
Duben 2010
strana 10
Ostravice + Pržno
Sportovní sezóna 2009/10 psích spřežení Myslivecké sdružení Horečka
zakončená získáním titulu Mistra světa
Od roku 1992 se pan Štěpán Krkoška ml. z Ostravice věnuje závodům psích spřežení, plemene Siberian
husky. Pravidelně se zúčastňuje většiny významných
sportovních akcí v rámci celé Evropy, např. mistrovství světa, mistrovství Evropy, evropských pohárů.
Od září běžného roku začíná intenzivně trénovat
5x týdně se psy v trasách od 2 km do 15 km na
speciální 100 kg čtyřkolce. První závody sezony na
sněhu, které se jely, byly v Německu v Unterjochu.
Sportovní sezona 2009/2010:
Unterjoch – Německo: Kvalifikační závody na
mistrovství světa. Celkem startovalo 100 musherů
ze 4 států. Českou republiku reprezentoval jako jediný. V Unterjochu startoval již čtvrtou sezonu, a
jak pan Krkoška uvádí, rád se na tyto závody vrací,
i když jedna cesta autem je vzdálená 950 km. Začátek sezony začal slibně vítězstvím.
Tři Studně – Horník – ČR: Finálový závod
České republiky. Během jediného víkendu se konaly závody na Třech Studních u Nového Města na
Moravě. Po dlouhé době se sjela tak velká účast 92
musherů, a to ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska. Závodní trasy byly perfektně připraveny a
ujety. Celkové umístění na 2. místě.
Sandl – Rakousko: Kvalifikační závody na mistrovství světa.
Štěpán Krkoška ml. se umístil na 1. místě a získal
cenné body do světového poháru.
KOS informuje
V měsíci březnu zorganizoval KOS dvě akce.
Jako první proběhlo v sále hotelu Freud přátelské posezení u příležitosti oslavy dne žen. Tato akce měla
velký úspěch jak u členů, tak i v řadách veřejnosti.
Průběh této akce byl zpestřen živou hudbou k poslechu a později i tanci a také vědomostní soutěží. Překvapením pro všechny byla účast redaktora pořadu
Seniorklub vysílaného ostravským studiem Českého
rozhlasu. Další akcí v měsíci březnu bylo již tradiční
velikonoční zdobení. Zde se mohli všichni účastníci
inspirovat a následně si i vyrobit různé drobnosti pro
výzdobu k blížícím se svátkům jara. V měsíci dubnu jsou plánovány dvě akce. První akcí bude 14. 4.
exkurze na přehradu Šance. Doprava na hráz je zajištěna, odjezd autobusu je v 9:30 od hotelu Freud.
Druhou akcí bude odpolední posezení s besedou na
téma nové trendy ve výživě, které se bude konat v
salonku hotelu Freud 28. 4. od 15 hodin.
jn
SBĚR A VÝKUP
ŽELEZNÉHO ŠROTU,
BAREVNÝCH KOVŮ
SOBOTA 17.dubna 2010
8.00 – 9.45 hod
ZA BUDOVOU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
10.00 – 11.45 h. VE STŘEDISKU
ZEM. DRUŽSTVA
(naproti restaurace „Tkáč“)
PAPÍR SE VYKUPUJE !!!
OBECNÍ ÚŘAD OSTRAVICE
Látky – Slovensko: Slovenský pohár a Mistrovství republiky Slovensko.
Startoval ve dvou kategoriích B1 se 6 psy a SKJ
M2 – to je závodník na běžkách se dvěma psy.
Umístil se v kat. B1 na 1. místě a ve SKJ M2 na
3. místě.
Vyvrcholení této závodní sezóny 2009/2010
proběhlo na Mistrovství světa v Německém
Oberwiesenthalu ve dnech 24.-28. 2., kde všichni
závodníci očekávali, jaké výsledky přinese náročná celoroční práce se psy.
Průběh závodů komentuje pan Štěpán Krkoška
těmito slovy: „Ve středu 24. 2. dopoledne jsem
dorazil na závody a hned nastal první problém s
volným místem na parkování a stake outy (lana, na
kterém jsou přivázáni psi a které se kotví do země).
Organizátoři nám přichystali parkování na asfaltovém parkovišti, kde nešly zabít kolíky na stake
outy. Lano se muselo natáhnout mezi auto a přívěs
a přivázat ke kolům.
Od 10 hodin do večera probíhala veterinární kontrola. Velmi důkladně prohlíželi tlapky, jestli je psi
nemají podřené a namožené, pohyblivost kloubů a
kyčlí, očí, srdce. Celá prohlídka všech mých psů
dopadla výborně. Ve čtvrtek jsem si byl na běžkách
projet závodní trať, která měří 12 km. Trasa byla
velice členitá a po dešti měkká a náročná.
V pátek nastoupilo na start 250 musherů ze 17
států. Českou republiku jsem reprezentoval já. v kategorii B1, Jiljí Krkoška – SKJ, Zdeněk Kůrka – B1,
Ondřej Brož – C1.
V mé kategorii B1 se 6 psy startovalo 40 musherů, tak velká účast na MS ještě nikdy nebyla. Na
trať 12 km jsem se vydal jako první. Výsledný čas
v cíli jsem měl 25 minut a 55 sekund, s náskokem
32 sekund na druhé umístění, které obsadil Weyandt
Paul (Něměcko). Na výborném šestém místě se
umístil Zdeněk Kůrka.
Večer po závodě proběhlo oficiální zahájení mistrovství světa, kde na stadionu nastoupili všichni
musheři a jejich pomocníci (asi 600 lidí).
V sobotu byla závodní trasa zmrzlá a rychlá.
Opět jsem startoval jako první, ale tentokrát s vý-
sledným časem o 1 sekundu pomalejším na druhého
Paula Weyandta. Zdeněk Kůrka obsadil 8. místo.
V neděli 28.2. ráno byla teplota nad nulou a trasa
odměklá. Poslední den závodu byl rozhodující. Byl
jsem nervózní, jak to mi i psům poběží. Po dojetí
do cíle jsem byl spokojený s časem. Čekal jsem na
dojetí mého největšího konkurenta Paula Weyandta,
který sice přijel o dvě sekundy rychleji na kolo, ale
celkový čas jsem měl rychlejší. A tak jsem se mohl
radovat z vítězství s celkovým náskokem 29 sekund, což znamenalo zisk titulu mistra světa. Více
na www.stepan-krkoska.cz
Na závěru bych chtěl jménem svým i jménem
Obce Ostravice blahopřát panu Štěpánovi Krkoškovi ml. k vynikajícím sportovním výsledkům, reprezentaci České republiky a do nové sezony popřát
mnoho úspěchů ve sportovním zápolení i v osobním životě. Ing. Miroslav Mališ – starosta obce
Počátky hotelu Freud
Hotel Freud zná nejen každý obyvatel Ostravice,
ale i turista, který obec navštívil. Nachází se přímo
v centru u vlakového nádraží, není možné jej minout. Kdekdo ví, že hotel se jmenuje po bývalém
majiteli Freudovi, který za války zahynul v koncentračním táboře, kam se dostal pro svůj židovský
původ. Méně lidí už ví, že dotyčný se jmenoval
Bernard a ještě méně bude těch, kdo vědí, že je to
právě 100 let, co jmenovaný Bernard Freud získal
koncesi k provozování hostinské a výčepnické živnosti v domě číslo 190.
Hospoda tu byla už dříve, stejnou koncesi získal majitel domu Johann Pavliska už roku 1873.
Po jeho smrti v roce 1889 se majitelkou stala jeho
manželka Veronika. A tehdy vstupuje do historie
hotelu rodina Ignáce Freuda, která v obci provozovala obchod smíšeným zbožím. Podle dochovaných
dokladů se zdá, že Ignác Freud se stal nájemcem
hotelu v roce 1890.
Po smrti Veroniky Pavliskové pak přešla vlastnická práva po delším dědickém řízení na její dceru
Ernestinu Parmovou (manželku továrníka z Tiché
Leopolda Parmy). Hotel byl tenkrát přestavěn a
obdržel název Hotel Parma. Nájemcem zůstala nadále rodina Freudova, ale i tady došlo ke změně.
Zakladatel firmy Ignác Freud v roce 1895 zemřel a
hlavou rodinného podniku se stal jeho syn Bernard.
Ten pak od původních majitelů v roce 1910 hotel
koupil, dále zveleboval a posléze mu dal i své jméno, které mu zůstalo dodnes.
Pro naše stoleté výročí jsou důležitá tři data: První
datum je 3. 3. 1910, kdy Bernard Freud požádal c. k.
okresní hejtmanství v Místku o udělení koncese na
své jméno. Druhé datum bylo 30. dubna 1910, kdy k
Freudově žádosti vydal posudek obecní výbor v Ostravici. Vydání koncese bylo možné jen při splnění
řady podmínek a zodpovězení mnoha otázek. Proto
velmi záleželo na tom, jak se k Freudově žádosti jeho
obec vyjádří. Kdyby vydala záporný posudek, žádost
by na okrese zřejmě schválena nebyla. Obec se ale za
svého hoteliéra postavila pevně a jednoznačně: „K záležitosti udělení koncese Bernh. Freuda se sděluje, že
žadatel jest plně způsobilý k samostatnému provozování živnosti, jest osobou spolehlivou a bezúhonnou.
Není obav, že by žadatel, nebo jiný člen rodiny živnosti zneužíval ku podporování zapovězené hry, ku
přechovávačství, nemravnosti nebo opilství. Zadání
koncese vyžaduje potřeba obyvatelstva. Dům, ve kterém se koncese provozovati má, leží u silnice okresní,
která velmi čile jest používána. Kostel a škola jest 1
km daleko, rovněž nejbližší podobný obchod je 1,5
km vzdálen. Jelikož je budova v živé části obce, lze
policejní dozor nad ní vykonávati. Místnosti v budově
té jsou ve stavu velmi dobrém, jsou prostorné, světlé a
dobře provětratelné a jsou při ní i řádné sklepy a všem
zdravotním podmínkám vyhovující záchody.“
A tím třetím a nejdůležitějším datem je 28. květen 1910, kdy byla koncese udělena. Ve Státním
okresním archivu Frýdek-Místek se dochoval její
opis: „Na Vaši žádost podanou dne 3. března 1910
uděluji Vám tímto koncesi k provozování živnosti
hostinské a výčepnické v domě čís. 190 v Ostravici
a sice v místnostech přízemních vpravo od vchodu
se nacházejících a ve všech místnostech prvního
poschodí, jakož i v zahradě vedle domu s následujícími oprávněními: 1. přechovávání cizích, 2. podávání jídel, 3. výčep piva, vína a vína ovocného, 4.
výčep a drobný prodej pálených lihových nápojů,
5. podávání kávy, čaje, čokolády a jiných teplých
nápojů a občerstvení, 6. držení dovolených her….
C.k. okresní hejtman Knessl.“
Bernardu Freudovi bylo 37 let, byl v nejlepších
letech a právě začal bojovat o to, aby své jméno
zapsal výrazným písmem do dějin obce Ostravice.
Dnes už víme, že v tomto ohledu byl úspěšný.
Tomáš Adamec
Povinné očkování psů protii vz
vzteklině
ztekliněě
Myslivecké sdružení Horečka se sídlem v Ostravici se představuje:
- je občanským sdružením ve smyslu zákona č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění
- je nájemcem honitby Ostravice, jež byla uznána
rozhodnutím bývalého Okresního úřadu ve FrýdkuMístku v r. 1993 a v r. 2002 byla uvedena do souladu se zákonem o myslivosti, č. 449/2001 Sb.
- honitba Ostravice má výměru cca 640 ha – jde
o pozemky tzv. honební, zpravidla lesní, louky, orná
půda a vodní plochy – m.j. i řeka Ostravice
- v honitbě se vykytují následující druhy zvěře:
1. zvěř spárkatá – srnčí, jelení a černá (prase divoké)
2. zvěř zaječí
3. šelmy – liška obecná, kuny (skalní a lesní),
jezevec lesní, lasice hranostaj a proniká psík mývalovitý. V okrajových částech honitby pak je zjišťován výskyt rysa ostrovida a v řece Ostravici a jejích
přítocích také výskyt vydry říční.
4. zvěř pernatá – kachna divoká, holub hřivnáč
5. dravci – jestřáb lesní, káně lesní, krahujec
obecný a poštolka obecná, ze sov pak výr velký a
puštík obecný.
6. z ostatní pernaté zvěře pak je patrný výskyt
krkavce velkého, vrány obecné, straky obecné. Zde
je nutno pro zajímavost uvést, že sojka obecná již
od r. 2002 není zvěří ve smyslu zákona o myslivosti
a naproti tomu je zvěří špaček obecný. Dříve hojný bažant obecný pak z honitby již zcela vymizel
i přes snahu myslivců jej v přírodě udržet. Důvod
je nasnadě – enormní tlak na přírodu, znehodnocený biotop pro tento druh zvěře, zjevně nekritická
ochrana predátorů.
- pro zvěř, zejména srnčí a zaječí je velmi negativní výskyt toulavých koček a psů v honitbě,
jejichž tzv. majitelé pranic nedbají, že zákaz vol-
Co se děje v naší školce
S novým kalendářním rokem čekaly na děti další
zajímavé akce.
V lednu si dosyta užily zimních radovánek na
sněhu a od začátku února už jsme se všichni začali
pilně připravovat na maškarní karneval. Ten proběhl 25. února v sále hotelu Freud. O veselý a zábavný
program se postarala agentura Faal se svou klauniádou. Dva legrační klauni bavili děti a naopak nás
děti pobavily vtipnými a nápaditými kostýmy. Skoro bychom některé ani nepoznali!
Děkujeme zaměstnancům hotelu Freud za příjemnou obsluhu a paní Vojtkové a Němcové za napečené dobroty.
Na 10. březen se těšily tentokrát děti, které zatím
ještě školku nenavštěvují. Přišly totiž k zápisu. Kromě
prvního zážitku z naší školky si děti odnesly také malý
dáreček, který jim připravili nynější předškoláci.
V pondělí 22. 3. navštívily děti naší školky divadelní představení Včelí medvídci v kulturním domě
ve Frýdlantu n. O. Divadélko o malých čmeláčcích
Všechny příznivce krásných zahrad a květin
zveme na tradiční autobusový zájezd
FLORA OLOMOUC
pátek 23.dubna 2010
odjezd od hotelu FREUD v 6,30 hodin
závazné přihlášky (+ 170,-Kč/osobu) se
přijímají v kanceláři u p. Lojkáskové Lenky na
Obecním úřadě v Ostravici nebo
v prodejně p. Jany Horákové
Sběr pneumatik
Ve dnech 24. 3. – 11. 4.
mají občané znovu možnost
bezplatně se zbavit starých
nepotřebných pneumatik.
V této době bude možné
takové pneumatiky uložit na
přechodnou skládku, která
bude umístěna za budovou
Základní školy v Ostravici.
OBECNÍ ÚŘAD
OSTRAVICE
se jistě všem líbilo. Středeční odpoledne 23. března patřilo u nás ve školce nejen dětem, ale i jejich
maminkám a tatínkům. Ti si mohli spolu s dětmi
připravit různé velikonoční ozdoby i pomůcky.
Proběhly zde Velikonoční dílny, o které se postaralo Sdružení rodičů při MŠ. Děti si odnesly domů
zajíčky vyrobené z prázdných skořápek, věnečky z
vrbového proutí, ale také i pořádný tatar, který jistě
malí koledníci o Velikonočním pondělí rádi využijí.
Stejně jako na podzim, i v tomto čase, začaly děti
navštěvovat solnou jeskyni ve Frýdlantu n. O. Pobyt v ní dětem pomáhá překonávat nachlazení, která
měnivé jarní počasí přináší.
Za kolektiv MŠ Ostravice Vladimíra Tomečková
jubilea
Významné životní jubileum v měsíci dubnu 2010
oslaví tito naši spoluobčané:
50 let - pan Karel Lech
50 let - paní Dana Dočekalová
60 let - paní Mária Janošcová
60 let - pan Ladislav Janošec
70 let - pan Ferdinand Žák
90 let - pan Stanislav Borák
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví a osobní pohody.
SBĚR NEBEZPEČNÝCH A
VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
(lednice, televizory, zářivky, radiopřijímače,
zbytky barev, ředidel, olejů, autobaterie; křesla,
válendy, matrace, klozet. mísy, umyvadla apod.)
Nebere se: pneumatiky a stavební odpad (okna,
lepenka, cihly, atd.)
SOBOTA 10. dubna 2010
8.00 – 9.15 hod. NA AUTOBUS. NÁDRAŽÍ
9.25 – 10.55 hod. VE STŘEDISKU ZEM.
DRUŽSTVA (naproti restaurace „TKÁČ“)
Sběr není organizován pro firmy a podnikatele,
při jejichž výrobní činnosti vzniká nebezpečný
nebo velkoobjemový odpad.
OBECNÍ ÚŘAD OSTRAVICE
Hnutí DUHA a obec Ostravice vás srdečně
zvou na promítání filmu VLCI V LUŽICI
Kamera Sebastiana Körnera zachycuje život
vlků v německé Lužici nedaleko polských a českých hranic. Unikátní záběry dvou smeček volně
žijících vlků v kulturní krajině obývané lidmi, doplněné také záběry z amerického Yellowstonského
národního parku. České znění, 2010.
s následnou besedou na téma
MEDVĚD ZA VAŠÍM PLOTEM
a další velké šelmy v Beskydech
Na besedě spojené s promítáním se dozvíte, jaký
je aktuální stav výskytu vlků, rysů a medvědů v Beskydech, proč velké šelmy chráníme, jaký mají pro
Beskydy význam a k čemu potřebují zachovat prostupnou krajinu. Řekneme vám také, mohou-li být
člověku nebezpečné, jak se chránit proti útokům na
domácí zvířectvo a jak postupovat, dojde-li k takové
situaci. Uvidíte ukázky odlitků stop, uslyšíte zvuky
šelem. Nejen mladší návštěvníci si mohou odnést
Oznamujeme chovatelům psů, že povinné očkování psů proti vzteklině bude
v obci Ostravici provádět MVDr. Konvička v sobotu 24.dubna 2010
na níže uvedených místech: - před budovou obecního úřadu od 8.00 do 9.00 h.
- Mazák – před domem pana Kuboše čp. 503od 10.00 do 10.20 hod
- před restaurací „U Tkáčů“ od 10.45 do 11.30 hod.
- dolní – autobusová čekárna u pana Mohelníka
od 11.45 do 12.00 hod.
Upozornění: - pro psy vakcinované proti vzteklině pravidelně 1x za rok bude
vakcína na 2 roky
- pro psy ostatní a psy vakcinované kombin. vakcínou bude vakcinace na 1 rok
- očkování psů proti vzteklině je povinné, chovatel zaplatí za naočkování
jednoho psa částku 100 Kč,
- k očkování se pes dostaví opatřen náhubkem v doprovodu dospělé osoby,
- chovatel může zároveň obecnímu úřadu uhradit místní poplatek ze psů,
který se vybírá ve stejné výši jako v roce 2009. Náhradní očkování se bude
konat v sobotu dne 1. května v době od 8.00 do 8.30 hodin před budovou
obecního úřadu.
Ing. Miroslav Mališ, starosta
ného pobíhání jejich miláčků v lese je zákonem o
myslivosti zakázán.
- Myslivecké sdružení Horečka se sídlem v Ostravici má t.č. 19 členů. Hlavní náplní členů je provádění
myslivosti jako činnosti postavené na zásadách trvale udržitelného hospodaření s přírodním bohatstvím
a její prezentace tak, aby ji veřejnost chápala jako
nezbytnou službu přírodě – jde především o ochranu
zvěře, o péči o zvěř, o ochranu životního prostředí, o
zachování mysliveckých tradic, o práci s lidmi a zejména mládeží směřující k přiblížení se přírodě vůbec
a pochopení zákonitostí přírody a teprve až v posledním bodu je to lov zvěře, ač neznalá veřejnost si myslí pravý opak. Hlavním orgánem sdružení je členská
schůze a dále výbor, který řídí činnost sdružení mezi
schůzemi. Činnost členů vychází ze Stanov a Provozního řádu, které jsou pro členy závazné. Činnost
mysliveckého sdružení kontroluje revizní komise a
součástí sdružení jsou i dva členové ustanovení orgánem státní správy myslivosti do funkcí myslivecké
stráže. V tomto směru jsou úředními osobami z hlediska zákona o myslivosti, předpisů trestněprávních
a práva přestupkového. Jejich úkolem je především
ochrana myslivosti a zejména zvěře před protiprávními zásahy lidí a jsou k tomu vybaveni zákonnými
kompetencemi a pravomocemi, kupř. kontrola osob
v honitbě při podezření na protizákonné jednání proti
myslivosti, ukládání pokut apod.
- v případě potřeby mají občané možnost se obrátit na předsedu sdružení, kterým je t. č. Vladislav
Zápalka, tel. č. 728 385 600 nebo mysliveckého
hospodáře Miroslava Vančuru st. tel. č. 607 210
183, jde-li kupř. o problémy stran zvěře – nález
uhynulé zvěře, protizákonných aktivit vůči zvěři
(pytláctví) či mysliveckým zařízením (krmelce, posedy). Vladislav Zápalka, předseda MS Horečka
plakáty a samolepky s vlkem, rysem a medvědem.
Přednášet budou Miroslav Kutal a Michal Bojda.
Začátek programu v úterý 13. dubna od 17:00
v restauraci GASTUM, vstup volný.
Pržno
Vítání občánků
I v letošním roce Obecní úřad Pržno spolu s
Kulturní komisí OÚ Pržno přivítal do řad občanů
naší obce nejmenší občánky. Celkem jsme přivítali osm z devíti dětí, které se narodily v obci za
poslední rok.
V převaze byla děvčátka, kterých se narodilo celkem šest. Po uvítací ceremonii a proslovu starosty
dostala dítka do vínku dlouhou a snad i bezstarostnou nit života upředenou prostřednictvím pohádkových přadlenek, které upředly dívkám nitku krásy a
moudrosti, hochům síly, chytrosti a odvahy. A nyní
už bude záležet jen na rodičích a samotných dětech,
jak budou klubíčka s nití života odvíjet. Přejeme
jim jen to nej.
OÚ Pržno
Pojďte si rozhýbat tělo i duši
Značná část jevů – slabost, choulostivost, špatné držení těla a množství podkožního tuku je ve
skutečnosti nedostatek přirozeného pohybu. Chůze
může ovlivnit kvalitu života, protože odstraňuje deprese, napětí, úzkost a přináší pocit dobré nálady.
Dítě má radost z běhání, skákání a lezení pro potřebu stimulovat vnitřní orgány. Nebereme mu ji však?
Proč nabízíme potomkům televizi, počítače, sedadlo v autě a jiné způsoby pasivního odpočinku? Pojďme s nimi lézt, skákat, běhat, procházet se přírodě. Nevzdávejme se a učme se pohybům od malých dětí, ty
prospějí nejen nám, ale i starším sourozencům a ostatním členům rodiny. Tělo se rozehřeje a bude v pohodě.
Je známo, že značná část jevů, které se spojují se stárnutím, je ve skutečnosti důsledek nedostatku pohybu.
Pokud šlapou nohy, šlape i srdce spolu s ostatními vnitřními orgány. Tělesný pohyb patří k životu
jako voda k Zemi. Bez vody by totiž život na Zemi
nebyl možný.
S přibývajícím věkem roste u dětí schopnost delšího soustředění k dané pohybové i klidové činnosti.
Prostředí plné jiných zvuků jim však nedovoluje si
soustředěnost osvojit v plné míře a dítě pak postupně
ztrácí schopnost pozornosti na požadované vjemy a
podněty. Mezi náročné patří i dlouhodobý pobyt dítěte v kolektivu vrstevníků. Avšak mnoho mrňat spěchá do dalšího zařízení plné dětí, sice s maminkou,
ale v hlučném kolektivu tráví zbytek dne.
Pro citový vývoj a vztah k rodině má důležitý vý-
znam pobyt v domácím prostředí a v rodině samotné.
U dítěte posilujeme zodpovědnost a sounáležitost v rodinném kruhu se všemi důsledky, ukázní
se v každém projevu a chování, jako spolupracující
člen rodiny. Dětem působí radost pomáhat při nejobyčejnějších domácích pracích. Taková práce doma
je pro dítě zábavou s pocitem uplatnění se.
Rozvíjí si tím manuální zručnost, poznatky, technické myšlení a také úctu k dovednostem dospělých.
A co teprve práce na zahradě, společná procházka s
povídáním – to je pohyb, rozvoj poznávání a zbystření
všech smyslů. Dostatek pohybu na vzduchu za slunce i
za tmy je nenahraditelný pro odolnost našich potomků.
I docházka do školy je spojena s různým nebezpečím. Přesto není možno říct, že by bylo vhodné
dovážet a odvážet dítě do školy. Zaměřme se spíše na důslednost dodržování bezpečnosti, pravidel
chůze, chodit určenou trasou a také přebírat zodpovědnost za své bezpečí. Neustálým opakováním
těchto pravidel se můžeme ze svých potomků právem radovat a sdílet tuto radost s nimi.
A co se nám nedaří, na co nezbývá čas během
týdne, pokusme se zařadit na sobotu a neděli. Do
denního programu započítejme řízené i školní povinnosti, dovádění, odpočinek i práci. Pocit pevného a jasného řádu, jemuž podléhá celá rodina, je pro
dítě velkou úlevou. Umožňuje mu soustředění, nabývá nové zkušenosti a znalosti a hlavně si udržuje
citový vztah ke skupině, do které právem patří. Gj
Nabídka služeb
Stříhání a úprava pejsků
v Pržně. Ostříhám vašeho
pejska i u vás doma.
Kontakt: Monika Adamcová,
tel. 776 489 254
Svoz odpadů v dubnu
Sklo – v pátek 23. 4. 2010
Plasty – ve čtvrtek 1., 15. a 29. 4. 2010
Papír – ve středu 28. 4. 2010
Komunální odpad – ve středu 7. a 21. 4. 2010
Čeladná
strana 11
Duben 2010
Senior Club Čeladná informuje
Již více než dva měsíce je v provozu zdejší klub seniorů v novém hávu a lze s uspokojením konstatovat, že se dostal do povědomí
čeladenské veřejnosti a seniorů zvláště a že
zde hosté nacházejí místo pro užitečné a pohodové využití svého volného času.
I v měsíci březnu proběhly akce a aktivity dle programového rozvrhu, zmíním zde
jen ty nejvýznamnější. Počátkem měsíce
v pořadu „Putování po Tibetu“ nabídla
paní Marie Lančová velmi zdařilé filmové
zpracování cesty a doprovodila jej svým
komentářem. Vydařilo se též setkání s
oslavou MDŽ pod názvem „Ženám k svátku“ (viz. foto), které obohatila výborná
cimbálová muzika Kovaliček z Ostravy.
Ženy byly obdarovány žlutým tulipánem.
Základní škola v Čeladné
připravuje pro příští školní
rok výuku angličtiny
mimo vyučování
Kroužek pro nejmenší žáky 1. a 2. třídy
ENGLISH BASICS
Kroužek pro ostatní žáky,
možnost doučování .
Kurzy pro dospělé:
- začátečníci
- obchodní angličtina
- pokročilí
Kroužky i kurz pro dospělé povede
zkušený lektor, absolvent NOTRE DAME
UNIVERSITY AUSTRALIA I.Vašek, MB
Kroužky i kurzy budou probíhat v učebnách školy v odpoledních hodinách. Bližší
informace budou zveřejněny ve školním
časopise, individuální dotazy
volejte na 603 464 386.
Z trochu jiného soudku zase bylo Odpoledne s písničkou, tentokrát k poslechu a
tanci zahráli ostravští bardi Petr Koběrský a Oldřich Zemánek. Předvelikonoční
malování kraslic pod odborným vedením
paní Evy Lapčíkové vyprodukovalo nádherná díla zručných rukou čeladenských
žen. Tento redukovaný výčet zakončíme
první oficiální společnou vycházkou, a to
po Valašské stezce do Beskydského rehabilitačního centra.
Dá se říci, že všechny tyto akce se vydařily a byly též většinou hojně navštívené.
Co se týče programu klubu na měsíc duben, obsahuje mj. přednášku o čápech, poezii a divadlo, hudební odpoledne, autobusový výlet i trochu turistiky na vycházkách
do okolí, ale i ostatní akce budou určitě
zajímavé a pohodové. Kompletní program
najdete v čeladenském Zpravodaji nebo na
www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s
pečovatelskou službou, vedoucím klubu
a jeho koordinátorem je pan Petr Bernady
(tel. 737 532 227). Činnost zařízení je finančně podporována skupinou Conti Real
Čeladná, prostory pro klubovnu byly poskytnuty vedením obce. Do klubu srdečně
zve a na setkání se těší Petr Bernady
Karneval „Děti dětem“
Stará tělocvična zbourána, nová ještě nestojí, kde letos uskutečníme karneval pro
děti prvního stupně, honilo se hlavou jak žákům, tak i učitelům. Říká se, že dobří lidé se
vejdou všude a byla to pravda i v tomto případě. Karneval jsme totiž uspořádali v naší
kulturní místnosti a vměstnali jsme se tam
všichni s aparaturou, parketem i posezením.
O hudbu a zábavu se tentokrát postarali naši
deváťáci a osmáci. Připravili soutěže jak taneční na parketu, tak netaneční na přilehlé
chodbě. Tam byl například instalován flip s
papíry na malování se zavázanýma očima,
dále vanička s vodou a jablky, které děti lovily, dráha na přenášení míčku na lžičce a v
neposlední řadě soutěž v krmení přesnídávkou poslepu. A za úspěch čekala na každého
sladká odměna. No, zábavy kopec. Kdo se
během rejdění a soutěžení unavil a potře-
boval nabrat sílu a občerstvit se, maminky
Rady rodičů připravily malý bufet. Určitě
každého potěšilo to, že s dětmi tančily i paní
učitelky přestrojené v čarodějnice.
Po skončení karnevalu se rozběhla pro
žáky druhého stupně „Valentýnská diskotéka“. A to teprve byla zábava.
H. Golasová, ZŠ Čeladná
Mořeno, zlá ženo, už tě vynašamy…
Tak se zpívá v jedné lidové lašské písni,
při jejíž tónech se vynáší zima -morena,
mořena nebo taky smrtka.
Tento tradiční český obyčej se mezi dětmi
těší velké oblibě. Nejprve jeden dobrovolník – hodný tatínek, vyrobil dřevěný kříž a
potom děti nosily do školy různé materiály
od bílého plátna, přes slámu až po další nápadité věci, do kterých se morena navlékla.
Hotová pak čekala ve třídě na svůj den, kdy
skončí v řece. Tento rok jsme tak učinili 23. 3.
a přidali se k nám se svou maketou zimy i třeťáci. Když jsme došli k mostu naší řeky, rozloučili jsme se se zimou a obě hořící moreny
vhodili do vody. Letos má v tomto období řeka
vysoký stav, tak plavaly dost daleko. Doufejme, že je zima pryč. Žáci V. třídy ZŠ Čeladná
Chcete bezúročný leasing?
Solidní auta pro solidní lidi !!!
Bez prokazování příjmů !!!
Tel.: 608 811 108, 739 740 122
KLUB BERÁNCI - centrum volného času
739 12 Čeladná 362, Tel.: 777 25 45 57,
e-mail: [email protected], www.sweb/klubberanci/
Program akcí v dubnu
Pravidelné kroužky:
- Angličtina hrou je určená pro nejmenší
děti od 3 do 5let.
- Angličtina konverzace je pro děti, které
již mají výuku ve škole.
- Pohybová rytmika aneb disko BABY
určeno malým slečnám, které rády tancují.
- Disko Dance je taneční klub pro děti
školou povinné.
19. 4. Burza oblečení a dětských potřeb
16. 4. výběr 12,30 - 15,00
19. 4. prodej 12,30 – 17,30
26.-30. 4. vyúčtování
Bereme jen vyprané a vyžehlené oblečení, nejvíc 100 ks od jedné maminky. Oblečení označte
číslem, značkou a cenou, přiložte seznam.
Manipulační poplatek za každý kus 1Kč a
z prodaného 10%
HERNA
každé úterý od 9.30 do 12.00
herna plná hraček a zábavy, skluzavka a
trampolína. Vstupné 40 Kč pro dospělého,
občerstvení zdarma
Zahrada je od dubna v provozu
16. 4. ZÁPISY DO:
Tenisová škola
Týden plný her
Letní tábor OSIKA
Bližší informace a rezervace p. Jílková 777
25 45 57
Těšíme se na setkání s Vámi
Klub Beránci – Čeladná pořádá jarní B U R Z U
oblečení (dospělé, dětské) obuvi,sportovních potřeb, hraček, atd.
výkup: pátek 15. 4. od 12,30 do 15,00
prodej: pondělí 19. 3. od 12.30 do 17,30 hod. v Klubu Beránci
Věci prosím, označte cenou, poř. číslem a např. monogramem.
Přiložte seznam všech věcí!!!
Vybíráme manipulační poplatek 1 Kč za každou věc, kterou dáte do burzy, +10% z ceny
prodaných věcí (od poplatku jsou osvobozeny věci zdarma).
Od jedné maminky max. 100 ks. Přijímáme věci módní a vyprané.
Bližší informace: tel. 777 25 45 57
!!! PENÍZE !!!
Vyřídíme
Půjčíme
Nekrademe ... !!!
Tel.: 605 922 351,
608 811 108
jubilea
V měsíci dubnu oslaví životní jubileum:
Mohyla Josef.
70 let
Mohyla Zdeněk
70 let
Tofel Stanislav
70 let
Ing.Adámek Jan
75 let
Hodně zdraví a osobní pohody do dalších
let přeje OÚ Čeladná.
Duben 2010
strana 12
Inzerce
S námi více sportu
tiráž
Vydává Zájmové sdružení Frýdlantsko - Beskydy * vychází ve 13 obcích * zpracovává: PR Agency Petra Pavelky, Janáčkova 416, 738 01 Frýdek - Místek, tel. + 420 603 249 743,
e-mail: [email protected] * grafické zpracování: Michal Brtníček, www.meebio.cz * Tiskne: Ringier Print * registrace: MKČRE 10157

Podobné dokumenty