Batista - zalesnění

Komentáře

Transkript

Batista - zalesnění
MĚSTSKÝ ÚŘAD V NOVÉ BYSTŘICI
ODBOR VÝSTAVBY
oddělení životního prostředí
Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Výst.1802/11-Z
2496/11/SU
Dana Zvěřinová
384 386 526
384 386 332
[email protected]
V Nové Bystřici dne 13.6.2011
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Rostislav Batista, nar. 13.5.1970, Stará č.p. 80, 378 33 Nová Bystřice
(dále jen "žadatel") podal dne 27.4.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území:
Zalesnění
na pozemku 75/6 (dle přiloženého GP) a 1082/12 (dle přiloženého GP) v katastrálním území Blato u
Hůrek. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad v Nové Bystřici, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
15. července 2011 (pátek) v 9,00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Nové Bystřici, odbor výstavby, úřední dny: pondělí a
středa od 7,00 - 11,30 a 12,30 - 16,30 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem
nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a
to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Č.j. 2496/11/SU
str. 2
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Dana Zvěřinová
vedoucí odboru výstavby
Obdrží:
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona - (dodejky)
Rostislav Batista, Stará č.p. 80, 378 33 Nová Bystřice
Město Nová Bystřice
Účastníci územního řízení dle § 85 stavebního zákona odst. 2 písm. b) a veřejnost – doručí se veřejnou
vyhláškou
Hana Bromová, Otín č.p. 210, 377 01 Jindřichův Hradec 1
Jiří Jura, Zahradní 693, 378 33 Nová Bystřice
Pozemkový fond ČR , Pravdova č.p. 837, 377 01 Jindřichův Hradec
dotčené správní úřady
Městský úřad, odbor ŽP, IDDS: dc7b3kp
Městský úřad, IDDS: aevbzz7
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:…………………. Sejmuto dne:………………………..
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení
Č.j. 2496/11/SU
str. 3

Podobné dokumenty

zalesnění Batista - rozhodnutí

zalesnění Batista - rozhodnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD V NOVÉ BYSTŘICI ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice

Více

Oznámení zahájení územního řízení Tanzer rybník Olešnice

Oznámení zahájení územního řízení Tanzer rybník Olešnice bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit,...

Více

Stáj pro koně

Stáj pro koně Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem t...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavební...

Více

Dokument ve formátu PDF

Dokument ve formátu PDF věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízen...

Více

OZNÁMENÍ - 2008-09-18 - Jelm, Tóthová

OZNÁMENÍ - 2008-09-18 - Jelm, Tóthová bylo zahájeno územní a stavební řízení. Městský úřad, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební ...

Více

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ Městský úřad Neratovice, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), ve znění pozdějšíc...

Více

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ Městský úřad Neratovice, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), ve znění pozdějšíc...

Více

Městský úřad Dolní Benešov

Městský úřad Dolní Benešov Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. K závazným stanoviskům a námitká...

Více

oznámení

oznámení zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Úča...

Více