20. 5. 2010 - Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Komentáře

Transkript

20. 5. 2010 - Rejstřík veřejných výzkumných institucí
VÝROąNÍ ZPRÁVA
ASTRONOMICKÉHO
ÚSTAVU
AV ąR, v.v.i.
ZA ROK
2009
vypracovaná podle zákona þ. 341/2005 Sb. o veĜejných výzkumných institucích
Astronomický ústav Akademie vČd ýeské republiky, veĜejná výzkumná instituce
Friþova 298/1
251 65 OndĜejov
Iý 67985815
OBSAH
A) Informace o sloåení orgánĤ veĜejné výzkumné instituce a o jejich þinnosti ..................... 4
A.1. Sloåení orgánĤ Astronomického ústavu AV ýR, v.v.i. ................................ ............ 4
A.2. Organizaþní schéma Astronomického ústavu AV ýR, v. v. i. ................................ .5
A.2.1. Organizaþní sloåky ústavu a jejich vedoucí................................ ........................... 5
A.2.2. Kontaktní informace................................ ................................ ............................. 5
A.2.3. Struktura vČdeckých oddČlení a vČdeþtí pracovníci ústavu................................ ....6
A.3. ýinnost Ĝeditele a vedení ústavu v roce 2009 ................................ ........................... 8
A.4. Zpráva o þinnosti Rady ústavu v roce 2009 ................................ ........................... 11
A.5. Zpráva o þinnosti Dozorþí rady v roce 2009................................ ........................... 11
B) Informace o zmČnách zĜizovací listiny ................................ ................................ ............ 13
C) Hodnocení hlavní þinnosti ................................ ................................ ............................. 14
C.1. PĜíklady pČti významných výsledkĤ za rok 2009................................ ................... 15
C.2. Individuální ocenČní pracovníkĤ Astronomického ústavu AV ýR, v.v.i. ............. 21
C.3. Úplný pĜehled publikací za rok 2009 ................................ ................................ .....21
C.3.1. ýlánky v mezinárodních impaktovaných þasopisech................................ ........... 22
C.3.2. ýlánky v ostatních þasopisech ................................ ................................ ............ 36
C.3.3. ýlánky ve sbornících z konferencí ................................ ................................ ......38
C.3.4. Knihy, kapitoly v knihách, skripta ................................ ................................ ......42
C.4. Domácí grantové projekty ................................ ................................ ...................... 44
C.4.1. Granty ukonþené v roce 2009 vþetnČ shrnutí výsledkĤ................................ ........44
C.4.2. Ostatní granty Ĝeãené v prĤbČhu roku 2009 ................................ ......................... 47
C.5. Mezinárodní spolupráce ................................ ................................ ......................... 50
C.5.1. Platné mezinárodní dvoustranné dohody o spolupráci ................................ ......... 51
C.5.2. Zapojení do velkých mezinárodních organizací................................ ................... 51
C.5.3. Mezinárodní granty a projekty ................................ ................................ ............ 56
C.5.4. Dalãí spolupráce se zahraniþními partnery ................................ .......................... 59
C.5.5. Organizování mezinárodních konferencí a letních ãkol ................................ .......59
C.5.6. ýlenství v redakþních radách mezinárodních þasopisĤ ................................ ........61
C.5.7. NávãtČvy zahraniþních vČdcĤ v Astronomickém ústavu AV ýR, v.v.i................. 62
C.6. Pedagogická þinnost, spolupráce s tuzemskými a slovenskými vysokými ãkolami
................................ ................................ ................................ ................................ ......... 63
C.6.1. PĜednáãky na vysokých ãkolách, þlenství v oborových radách a komisích........... 63
C.6.2. Diplomové a disertaþní práce obhájené v roce 2009................................ ............ 64
C.6.3. Spoleþné projekty s tuzemskými vysokými ãkolami................................ ............ 66
C.7. Popularizace astronomie, sluåby veĜejnosti ................................ ........................... 68
C.7.1. Prohlídky ondĜejovské hvČzdárny, pozorování oblohy ................................ ........68
C.7.2. PĜednáãky, semináĜe a výstavy pro veĜejnost ................................ ...................... 69
C.7.3. Akce pro ãkoly ................................ ................................ ................................ ...69
C.7.4. Informace pro novináĜe, vystoupení ve sdČlovacích prostĜedcích ........................ 70
C.7.5. PopulárnČ-nauþná literatura ................................ ................................ ................ 70
D) Hodnocení dalãí a jiné þinnosti ................................ ................................ ...................... 71
2
E) Informace o opatĜeních k odstranČní nedostatkĤ v hospodaĜení a zpráva, jak byla
splnČna opatĜení k odstranČní nedostatkĤ uloåená v pĜedchozím roce ................................ 71
F) Stanoviska dozorþí rady ................................ ................................ ................................ ..71
G) Dalãí skuteþnosti vyåadované zákonem o úþetnictví ................................ ....................... 72
G.1. Finanþní informace o skuteþnostech, které jsou významné z hlediska posouzení
hospodáĜského postavení ústavu a mohou mít vliv na jeho vývoj ................................ 72
G.1.1. Údaje o majetku ................................ ................................ ................................ .73
G.1.2. HospodáĜský výsledek................................ ................................ ........................ 79
G.1.3. Rozbor þerpání mzdových prostĜedkĤ za rok 2009................................ .............. 81
G.2. PĜedpokládaný vývoj þinnosti ústavu ................................ ................................ ....82
G.3. Aktivity v oblasti ochrany åivotního prostĜedí ................................ ...................... 82
G.4. Aktivity v oblasti pracovnČprávních vztahĤ ................................ .......................... 83
Tato výroþní zpráva byla projednána Dozorþí radou dne: 20. 4. 2010
Radou ústavu schválena dne: 23. 4. 2010
3
A) Informace o sloåení orgánĤ veĜejné výzkumné instituce
a o jejich þinnosti
A.1. Sloåení orgánĤ Astronomického ústavu AV ýR, v.v.i.
ěeditel:
Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
Rada ústavu:
RNDr. JiĜí Boroviþka, CSc. (pĜedseda rady)
Ing. Cyril Ron, CSc. (místopĜedseda rady)
RNDr. Frantiãek Fárník, CSc.
Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.
Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
Prof. RNDr. JiĜí Horáþek, DrSc. (externí þlen, MFF UK Praha)
RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
Doc. Mgr. JiĜí Krtiþka, Ph.D. (externí þlen, PĜF MU Brno)
RNDr. JiĜí Kubát, CSc.
RNDr. Eva Marková, CSc. (externí þlen, HvČzdárna v Úpici)
Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (externí þlen, MFF UK Praha)
Dozorþí rada:
Prof. Ing. Miroslav TĤma, CSc. (pĜedseda dozorþí rady, zástupce zĜizovatele, þlen
Akademické rady AV ýR, Ústav informatiky AV ýR, v.v.i.)
Ing. Jan Vondrák, DrSc. (místopĜedseda dozorþí rady, Astronomický ústav AV ýR, v.v.i.)
RNDr. Jan Laãtoviþka, DrSc. (Ústav fyziky atmosféry AV ýR, v.v.i.)
RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc. (zástupce zĜizovatele, þlen VČdecké rady AV ýR, Geologický
ústav AV ýR, v.v.i.)
Prof. RNDr. ZdenČk Stuchlík, CSc. (Slezská univerzita Opava)
Doc. RNDr. M artin âolc, CSc. (MFF UK Praha)
V prĤbČhu roku 2009 nedoãlo ke zmČnám ve sloåení orgánĤ Astronomického ústavu. ěeditele
jmenoval na základČ výbČrového Ĝízení pĜedseda Akademie vČd ýR s platností od 1. kvČtna
2007. Od 1. ledna 2007 byl Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. povČĜen vedením ústavu. Rada
ústavu byla zvolena ShromáådČním vČdeckých pracovníkĤ Astronomického ústavu AV ýR,
v.v.i. 8. ledna 2007. Tajemníkem rady byl jmenován Pavel Suchan. Dozorþí radu jmenovala
Akademická rada AV ýR s platností od 1. kvČtna 2007, tajemnicí dozorþí rady byla
4
jmenována Mgr. Jana Kaãparová, Ph.D. V souvislosti s odchodem J. Kaãparové na
mateĜskou dovolenou byl novým tajemníkem jmenován Mgr. Pavel Koten , PhD.
A.2. Organizaþní schéma Astronomického ústavu AV ýR, v. v. i.
A.2.1. Organizaþní sloåky ústavu a jejich vedoucí
ěeditel
zástupce Ĝeditele pro vČdeckou práci
zástupce Ĝeditele pro zahraniþní styky
Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
RNDr. JiĜí Boroviþka, CSc.
Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Sekretariát Ĝeditele
vedoucí praåského pracoviãtČ
tajemník pro kosmické aktivity
referát pro vnČjãí vztahy
sekretariát
Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
RNDr. Frantiãek Fárník, CSc.
Pavel Suchan
Daniela Pivová
VČdecká oddČlení
sluneþní oddČlení
stelární oddČlení
oddČlení meziplanetární hmoty
oddČlení galaxií a planetárních soustav
RNDr. Frantiãek Fárník, CSc.
RNDr. JiĜí Kubát, CSc.
RNDr. Pavel Spurný, CSc.
Prof. RNDr. Jan Palouã, DrSc.
Technicko-hospodáĜská správa
Ing. Richard Plaþek
zastupuje Ĝeditele ve vČcech
technických a ekonomických
Výpoþetní technika
Knihovna
Mechanická dílna
Ing. Marcela Jandová
Mgr. Radka Svaãková
JiĜí Zeman
A.2.2. Kontaktní informace
Adresa: Friþova 298/1, OndĜejov, PSý 251 65
Telefon: +420 323 620 111 - ústĜedna (8 ± 13.30 hod.)
+420 323 620 116 - sekretariát Ĝeditele
+420 323 620 110, 323 620 117
Fax:
Adresa elektronické poãty: [email protected] - sekretariát Ĝeditele
Internetové stránky: http://www.asu.cas.cz/
Praåské pracoviãtČ: Boþní II/1401a, Praha 4 - SpoĜilov, PSý 141 31
Tel. +420 267 103 111
5
A.2.3. Struktura vČdeckých oddČlení a vČdeþtí pracovníci ústavu
Uvádíme seznam pracovních skupin vČdeckých oddČlení a vČdeckých pracovníkĤ v nich
pracujících. Uvedeni jsou pracovníci zaĜazení do kvalifikaþních stupĖĤ 3±5, tj. jako
postdoktorandi, vČdeþtí asistenti, samostatní vČdeþtí pracovníci a vedoucí vČdeþtí pracovníci.
Stav k 31. prosinci 2009.
Sluneþní oddČlení
Skupina plazmových a záĜivých procesĤ v erupcích a protuberancích
Karlický Marian, Doc.RNDr., DrSc. (vedoucí skupiny)
Bárta Miroslav, Mgr., PhD. (z)
Berlicki Arkadiusz, Dr.
Dabrowski Bartosz, Dr.
Dzifþáková Elena, Doc.RNDr., CSc.
Fárník Frantiãek, RNDr., CSc.(vedoucí oddČlení)
Gunár Stanislav, RNDr., PhD.
Heinzel Petr, Doc.RNDr., DrSc. (Ĝeditel)
JiĜiþka Karel, Ing., CSc.(þ)
Kaãparová Jana, Mgr., PhD. (m)
Kleczek Josip, Doc.RNDr., DrSc. (þ)
Kotrþ Pavel, RNDr., CSc.
Kulinová Alena, Mgr., PhD.
Meszárosová Hana, Ing., PhD.
Nickeler Dieter, PhD.
Schwartz Pavol, Mgr., PhD.
âtČpán JiĜí, Mgr., PhD. (z+þ)
Varady Michal, Mgr., PhD. (þ)
Skupina struktury a dynamiky sluneþní atmosféry
Sobotka Michal, RNDr., DSc., (vedoucí skupiny)
Ambroå Pavel, RNDr., CSc. (þ)
Bumba Václav, RNDr., DrSc. (þ, em)
Jurþák Jan, Mgr., PhD.
KlvaĖa Miroslav, Ing., CSc.(þ)
âvanda Michal, Mgr., PhD (z+þ)
Skupina heliosféry a kosmického poþasí
Vandas Marek, RNDr., DrSc. (vedoucí skupiny)
Hellinger Petr, Mgr., Dr. (þ)
âimberová Stanislava, Ing., CSc.
Trávníþek Pavel, RNDr., CSc. (þ)
Stelární oddČlení
Skupina fyziky horkých hvČzd
Kubát JiĜí, RNDr., CSc. (vedoucí oddČlení i skupiny)
Korþáková Daniela, Mgr., PhD.(z)
Kawka Adéla, PhD.
Koubský Pavel, RNDr., CSc. (þ, em)
Kraus Michaela, PhD.
6
Soldán Jan, Ing., PhD.
âkoda Petr, RNDr., CSc.
âtefl Stanislav, RNDr., CSc. (z)
Vennes Stephane, Dr., PhD.
Votruba Viktor, Mgr., PhD.
Skupina astrofyziky vysokých energií
Hudec René, Doc. RNDr., CSc. (vedoucí skupiny)
Gális Rudolf, RNDr., PhD. (þ)
Poláãek Cyril, RNDr., PhD. (þ)
âimon VojtČch, RNDr., PhD.
Skupina provozu a rozvoje 2m dalekohledu
âlechta Miroslav, Mgr., PhD. (vedoucí skupiny)
OddČlení meziplanetární hmoty
Skupina fyziky meteorĤ
Boroviþka JiĜí, RNDr., CSc. (vedoucí skupiny, zástupce Ĝeditele, pĜedseda Rady ústavu)
Ceplecha ZdenČk, RNDr., DrSc. (þ, em, úmrtí 4.12.2009)
ýapek David, Mgr., PhD.
Koten Pavel, Mgr., PhD.
Pecina Petr, RNDr., CSc.
Spurný Pavel, RNDr., CSc. (vedoucí oddČlení)
âtork Rostislav, RNDr., PhD.
Skupina asteroidy
Pravec Petr, Mgr., PhD. (vedoucí skupiny)
Galád Adrián, Mgr., PhD. (þ)
Scheirich Petr, Mgr., PhD.
OddČlení galaxií a planetárních soustav
Skupina fyziky galaxií
Palouã Jan, Prof. RNDr., DrSc. (vedoucí oddČlení i skupiny, þlen Akademické rady, þ)
Bisbas Thomas, Dr. PhD
Dale James, Dr., PhD.
Ehlerová SoĖa, Mgr., PhD. (m)
Jáchym Pavel, Mgr., PhD.
Jungwiert Bruno, RNDr., PhD.
Orlitová Ivana, Mgr. PhD.
Perek Luboã, Doc.RNDr., DrSc. (þ, em)
RĤåiþka Adam, RNDr., PhD. (z)
Wünsch Richard, Mgr., PhD.
Skupina relativistické astrofyziky
Karas Vladimír, Doc.RNDr., DrSc. (vedoucí skupiny, zástupce Ĝeditele)
Abramowicz Marek, Prof. (hostující vČdec)
Bursa Michal, Mgr., PhD.
Dovþiak Michal, RNDr., PhD.
Hadrava Petr, Doc. RNDr., DrSc.
7
Horák JiĜí, Mgr., PhD.
Pecháþek Tomáã, Mgr., PhD.
âubr Ladislav, RNDr., PhD. (þ)
Skupina planetárních soustav
Ron Cyril, Ing., CSc. (vedoucí skupiny)
BezdČk Aleã, Mgr., PhD.
Burãa Milan, Prof. Ing., DrSc. (þ)
Klokoþník Jaroslav, Doc. Ing., DrSc.
Novák Pavel, Prof. Ing., PhD. (þ)
Sehnal Ladislav, RNDr., DrSc. (þ)
âidlichovský Miloã, RNDr., DrSc.
âíma Zdislav, RNDr., CSc.
Vondrák Jan, Ing., DrSc. (þ, em)
_________________
(þ) ± þásteþný úvazek
(m) ± mateĜská dovolená
(z) ± dlouhodobČ v zahraniþí
(em) ± emeritní pracovník AV ýR (jmenovaný dle kariérního Ĝádu)
A.3. ýinnost Ĝeditele a vedení ústavu v roce 2009
V této þásti uvádíme struþný pĜehled o þinnosti ústavu ve vČcech Ĝízení, vnitĜní organizace,
materiálního a technického zabezpeþení. Údaje o vČdeckých výsledcích, pedagogické a
popularizaþní þinnosti jsou uvedeny v þásti C.
ýinnost Ĝeditele a vedení ústavu je v podstatné míĜe podchycena v zápisech z porad Ĝeditele,
v roce 2009 se konalo celkem 6 tČchto porad. ěeditel spolu s vedením ústavu dále pĜipravil
celou Ĝadu podkladĤ pro jednání Rady ústavu, viz zápisy a usnesení z jednání Rady. Jako
pĜíklad lze uvést pĜípravu rozpoþtu ústavu a jeho projednání/schválení v RadČ ústavu a
v Dozorþí radČ. ěeditel ve spolupráci s jednotlivými þleny vedení prĤbČånČ zajiãĢoval vþasné
vyĜízení veãkeré administrativní agendy ve svém sekretariátu. V neposlední ĜadČ se pak
vČnoval celé ĜadČ specifických úkolĤ níåe uvedených.
Vedení ústavu vypracovalo Výroþní zprávu za rok 2008, kterou po projednání v Dozorþí radČ
schválila Rada ústavu. Zpráva byla v termínu pĜedloåena na MâMT a Akademické radČ.
V roce 2009 vydal ústav periodickou broåuru ÄActivity Report 2007-2008³. KromČ
standardních informací obsahuje Report základní vČdecké výsledky ústavu uvedené ve
výroþních zprávách.
Významnou þinností Ĝeditele v roce 2009, ve spolupráci s Radou pracoviãtČ, byla pĜíprava
úsporných opatĜení na rok 2010 vynucených krácením rozpoþtu ústavu zhruba o 10 % ve
srovnání s rokem 2009. V rámci tČchto opatĜení provedl Ĝeditel reorganizaci ústavní knihovny
a reorganizaci nČkterých þinností ve vČdeckých oddČleních.
ěeditel se systematicky vČnoval personální politice, a to pĜedevãím v oblasti vČdecké þinnosti.
Kladl dĤraz na kvalitní mladé pracovníky a jejich rozvoj. Na ústav bylo opČt pĜijato na
základČ konkurzu nČkolik nových studentĤ doktorského studia a opČtovnČ byl vypsán konkurz
na pĜijetí post-doktorandĤ, vþetnČ zahraniþních. Ústav se aktivnČ zapojil i do programu
8
podpory projektĤ mezinárodní spolupráce AV ýR, v rámci nČhoå byli na ústav pĜijati dva
zahraniþní vČdeþtí pracovníci, tĜi z ústavu byli vysláni na dlouhodobý pobyt v zahraniþí a je
realizován jeden projekt mezinárodní spolupráce. V listopadu probČhly na ústavu periodické
atestace vybraných pracovníkĤ. Byla zpracována nová verze ÄDohody o externí vČdecké a
odborné spolupráci³, kterou ústav uzavírá napĜ. s emeritními vČdeckými pracovníky.
V prĤbČhu roku vedení ústavu, po projednání v RadČ ústavu, pokraþovalo v pĜípravČ návrhu
projektu pro financovaní ze strukturálních fondĤ VaVpI, osa 1 ± ÄEvropská centra excelence³.
Projekt Centra pro spolupráci s ESO a ESA ± Centrum E2S byl podán do soutČåe v listopadu
2009. Projekt proãel formálním hodnocením. SouþasnČ bylo vypsáno výbČrové Ĝízení na
stavební dokumentaci pro získání stavebního povolení (podmínka udČlení dotace). Po zváåení
podmínek v ose 1 a celkové situace se ústav rozhodl nepodávat do VaVpI projekt Asteroidální
observatoĜ, který byl také v roce 2009 pĜipravován. V souvislosti s pĜipravovaným Centrem
E2S se Ĝeditel i vedení ústavu aktivnČ podíleli na dalãím zapojování ústavu do spolupráce
s ESO i ESA. Na návrh ústavu schválilo ESO zĜízení jednoho z evropských uzlĤ ALMA
v OndĜejovČ a tento uzel se jiå zaþíná budovat. ěeditel byl u zrodu nové spolupráce
s Dánskem na vyuåívání 1.56 m teleskopu na La Silla, v rámci ESO. ProbČhla jednání s cílem
uzavĜít dohodu o spolupráci s univerzitou v Kodani a s ESO, jejíå souþástí by byla i
modernizace teleskopu za podpory þeské strany. Tento projekt v zásadČ nahrazuje pĤvodnČ
zamýãlenou Asteroidální observatoĜ na âumavČ. V pĜípadČ ESA byl Ĝeditel ústavu jmenován
MâMT do novČ ustaveného þeského výboru PRODEX. V prĤbČhu roku 2009 se ústav
postupnČ zapojil do pĜípravy tĜí experimentĤ na plánované misi ESA Solar Orbiter a stal se
þlenem mezinárodního konsorcia, které ESA vybrala pro realizaci koronografu na druåici
Proba 3. ěeditel spolu s ústavním tajemníkem pro kosmické aktivity se v prĤbČhu roku
intenzívnČ vČnoval záleåitostem spojeným s ESA.
ěeditel spolu s vedením ústavu a Radou ústavu prĤbČånČ sledoval modernizaci pĜístrojového
vybavení ondĜejovské observatoĜe a detaãovaných pracoviãĢ. V roce 2009 bylo novČ
pokoveno zrcadlo 2m dalekohledu, byla kompletnČ modernizována montáå a kopule 0.65
dalekohledu a byl dodán nový Ĝídící software pro sluneþní spektrograf HSFA2. Pokraþovaly
práce na realizaci sluneþního robotického dalekohledu SORT, který má být uveden do
provozu v roce 2010. PrĤbČånČ probíhá modernizace bolidových kamer. Ústav je také zapojen
do evropského konsorcia EAST, které pĜipravuje studii velkého evropského sluneþního
teleskopu EST.
Ústav zavrãil vykoupení pozemkĤ západnČ od ondĜejovské observatoĜe a to v rámci svého
programu ochrany pĜed svČtelným zneþiãtČním. Dalãí pozemky hodlá ústav vymČnit s obcí za
prostory bývalé kotelny, Ĝeditel a vedoucí THS jednali se starostou obce OndĜejov.
Ústav zahájil v roce 2009 výstavbu Astronomického pavilonu v areálu na SpoĜilovČ. Výstavba
bude pokraþovat v roce 2010 a má být ukonþena v roce 2011.
ěeditel se ve spolupráci s vedoucím THS nadále vČnoval otázce vyuåití sluåebních bytĤ
vloåených do majetku ústavu jako v.v.i., probČhlo spoleþné jednání s Doc. Vlþkem
z Akademické rady o bytové politice ústavu. Bylo konstatováno, åe ústav postupuje ve vČci
sluåebních bytĤ správným zpĤsobem. NicménČ vãak dalãí jednání i vyjádĜení advokátní
kanceláĜe, s níå ústav spolupracuje, poukázaly na sloåitost celé problematiky.
V roce 2009 probČhl ÄMezinárodní rok astronomie³ (IYA2009), který byl vyhláãen UNESCO
a valným shromáådČním OSN. V ýR byl ustaven národní organizaþní výbor, jehoå dvČma
9
místopĜedsedy se stali pracovníci ústavu (B. Jungwiert odpovČdný za styk se zahraniþím a P.
Suchan zodpovČdný za národní aktivity). Astronomický ústav byl jako právnická osoba
formálním partnerem ýeského organizaþního výboru Mezinárodního roku astronomie,
zejména pro pĜíjem finanþní podpory. Ústav se spolu s Akademií vČd, hlavním mČstem
Prahou a Národním divadlem podílel na realizaci exteriérové výstavy velkoploãných
fotografií Vesmír ± dobrodruåství objevĤ. Dalãí akce v rámci IYA2009 jsou zmínČny na
jiném místČ této zprávy.
Pravidelné celoústavní semináĜe v roce 2009:
5.1.2009
Highlights of the Hinode satellite - Jan Jurþák, sluneþní oddČlení
9.2.2009
Dlouhodobá aktivita binárních rentgenových zdrojĤ a dĤleåitost jejího monitorování VojtČch âimon, stelární oddČlení
2.3.2009
Measuring black-hole spins - Michal Bursa, oddČlení GPS
6.4.2009
Kvantitativní model úniku sodíku z meteoroidĤ v blízkosti Slunce - David ýapek, oddČlení
MPH
19.5.2009 (mimoĜádný semináĜ)
Origin and Distribution of the Elements in the Galaxy - Johannes Andersen, Nordic Optical
Telescope and Niels Bohr Institute, Denmark
1.6.2009
Determination of dynamics of solar prominence from the Ondrejov optical spectra and
filtergrams - Maciej Zapior, Wroclaw university, sluneþní oddČlení
5.10.2009
Exploring the white dwarf population - Adela Kawka, stelární oddČlení
2.11.2009
Smoothed Particle Hydrodynamics simulations of expanding HII regions - Thomas Bisbas,
oddČlení GPS
7.12.2009
Bolidy meteorických rojĤ - Lukáã Shrbený, oddČlení MPH
Souþástí semináĜĤ byly i informace z vedení ústavu. Dalãí vČdecky zamČĜené semináĜe byly
poĜádány na praåském pracoviãti a v nČkterých oddČleních. ZáĜivČ (magneto)hydrodynamický
semináĜ byl na ústavu pravidelnČ poĜádán ve spolupráci s PĜírodovČdeckou fakultou MU
Brno.
10
A.4. Zpráva o þinnosti Rady ústavu v roce 2009
Rada Astronomického ústavu AV ýR, v. v. i., se bČhem roku 2009, tĜetího roku svého
funkþního období, seãla na pČti celodenních a jednom kratãím zasedání (13.2., 27.4., 19.6.,
17.9., 13.10. a 10.12.). V dobČ mezi zasedáními jednali þlenové Rady v pĜípadČ potĜeby perrollam (prostĜednictvím elektronické poãty). Usnesení Rady byla pravidelnČ zveĜejĖována na
internetových stránkách ústavu (www.asu.cas.cz/rada-asu).
Rada ústavu mimo jiné
-
-
projednala a schválila rozpoþet ústavu a rozpoþet sociálního fondu na rok 2009
projednala a schválila Výroþní zprávu ústavu za rok 2008
schválila 4 návrhy na ocenČní pracovníkĤ ústavu (tĜi ocenČní byla poté Akademií vČd
udČlena)
schválila návrh na jmenování Dr. Pavla Koubského emeritním pracovníkem
schválila mezinárodní dohodu o spolupráci s Astronomickou observatoĜí v Bukureãti
schválila 2 projekty mezinárodní spolupráce, 4 projekty vzala na vČdomí, 2 projektĤm
vyjádĜila podporu
vzala na vČdomí 17 grantových projektĤ podaných do GA ýR na rok 2010
schválila þtyĜi investiþní projekty do konkurzu na nákladné pĜístroje na rok 2010
vzala bez pĜipomínek na vČdomí zprávy o investiþních projektech nad 500 tis. Kþ
schválených Radou na rok 2008
schválila sloåení atestaþní komise pro malé atestace v listopadu 2009
prĤbČånČ sledovala pĜípravu dvou projektĤ ze strukturálních fondĤ EU (program VČda a
výzkum pro inovace), z toho projekt Asteroidální observatoĜ doporuþila pĜipravit pro
moånost pĜedloåení do dalãí výzvy nebo pro vyuåití jiných zdrojĤ financování a åádost na
projekt Centrum E2S schválila
schválila odkup pozemkĤ ve stavební uzávČĜe z prostĜedkĤ fondu reprodukce majetku v
celkové cenČ 4 573 500 Kþ
schválila rezervování 500 000 Kþ z Fondu reprodukce majetku (FRM) na nákup pozemku
v PohoĜí na âumavČ a pouåití zbytku FRM (cca 19 mil. Kþ) na výstavbu Astronomického
pavilonu na pozemku AsÚ v areálu v Praze-SpoĜilovČ
zabývala se vysokým poþtem výsledkĤ odmítnutých v databázi RIV
projednala a souhlasila s úspornými opatĜeními navråenými Ĝeditelem pro rok 2010
povČĜila Ĝeditele ústavu P. Heinzela zastupováním ústavu v ýeském národním komitétu
astronomickém v dalãím tĜíletém období
rozhodla o udČlení historicky první Prémie Jana Friþe za rok 2009 Adéle Kawka
A.5. Zpráva o þinnosti Dozorþí rady v roce 2009
V roce 2009 pracovala Dozorþí rada (DR) ve sloåení:
prof. Ing. Miroslav TĤma, CSc. (pĜedseda)
Ing. Jan Vondrák, DrSc. (místopĜedseda)
RNDr. Jan Laãtoviþka, DrSc.
RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc.
prof. RNDr. ZdenČk Stuchlík, CSc.
doc. RNDr. Martin âolc, CSc.
11
Do Ĝíjna 2009 byla tajemníkem rady Mgr. Jana Kaãparová, Ph.D. Po jejím odchodu na
mateĜskou dovolenou ji od listopadu 2009 vystĜídal RNDr. Pavel Koten, Ph.D.
BČhem tohoto období se DR seãla dvakrát, nČkolikrát Ĝeãila aktuální otázky per rollam.
Na prvním zasedání dne 16.4.2009 (pĜítomni: J. Laãtoviþka, V. Rudajev, Z. Stuchlík, M. âolc,
M. TĤma, J. Vondrák; hosté: P. Heinzel, R. Plaþek) rada projednala návrh Výroþní zprávy
Astronomického ústavu AV ýR, v.v.i. (AsÚ) za rok 2008 a návrh rozpoþtu AsÚ na rok 2009.
Na dotazy þlenĤ rady odpovídali Ĝeditel AsÚ P. Heinzel a zástupce Ĝeditele pro technické a
ekonomické záleåitosti R. Plaþek. Dozorþí rada nemČla k návrhu rozpoþtu AsÚ na rok 2009
pĜipomínek.
Na druhém zasedání dne 21.11.2008 (pĜítomni: J. Laãtoviþka, V. Rudajev, M. âolc, M. TĤma,
J. Vondrák; omluven: Z. Stuchlík; host: J. Boroviþka) byly diskutovány kroky vedení AsÚ
pĜijaté v souvislosti s krácením rozpoþtu na rok 2010, s kterými Dozorþí radu seznámil
zástupce Ĝeditele AsÚ J. Boroviþka. J. Boroviþka rovnČå podal Dozorþí radČ informace o
prĤbČhu výstavby Astronomického pavilonu na SpoĜilovČ a o návrhu projektu E2S ze
strukturálních fondĤ EU, který AsÚ podal v rámci soutČåe VaVpI.
DR dále schválila v tomto období per rollam následující usnesení:
1/2009: ZámČr odkupu pozemku pro zajiãtČní výstavby Astronomického pavilonu v Praze 4 ±
SpoĜilovČ; 8.4.2009
2/2009: Schválení Zprávy o þinnosti DR za rok 2008; 21.4.2009
3/2009 Schválení hodnocení þinnosti Ĝeditele AsÚ v roce 2008; 2.6.2009
4/2009: UzavĜení nájemních smluv na sluåební byty AsÚ pro zamČstnance uvedené v pĜíloze
1; 18.6.2009
5/2009: Vykoupení soukromých pozemkĤ ve stavební uzávČĜe AsÚ a sousedící s AsÚ ve
smČru obce OndĜejov; 18.6.2009
6/2009: Schválení vyããích nákladĤ na výstavbu Astronomického pavilonu AsÚ v areálu na
SpoĜilovČ; 26.6.2009
7/2009: Prodlouåení smlouvy s auditorem firmy Pagina Bohemia; 12.10.2009
8/2009: UzavĜení smlouvy o odkupu pozemku na SpoĜilovČ od GFÚ AV ýR, v.v.i. pro
zvČtãení základĤ pro výstavbu Astronomického pavilonu; 16.11.2009
12
B) Informace o zmČnách zĜizovací listiny
V prĤbČhu roku 2009 nedoãlo ke zmČnám zĜizovací listiny Astronomického ústavu AV ýR,
v.v.i.
13
C) Hodnocení hlavní þinnosti
PĜedmČtem hlavní þinnosti Astronomického ústavu AV ýR, v.v.i. je vČdecký výzkum a vývoj
v oblastech astronomie a astrofyziky, zahrnující zejména vznik a vývoj, dynamiku a
vlastnosti galaxií, þerných dČr, hvČzd, hvČzdných soustav a relativistických objektĤ, výzkum
nejbliåãí hvČzdy - Slunce, sluneþní aktivity a jejích vlivĤ na procesy na Zemi a
v meziplanetárním prostoru, výzkum nejbliåãího okolí ZemČ, dynamiky pĜirozených a
umČlých tČles sluneþní soustavy, výzkum meziplanetární hmoty a její interakce s atmosférou
ZemČ. V tČchto oborech se ústav také zabývá pedagogickou þinností a výchovou doktorandĤ a
pĜispívá ke zvyãování úrovnČ poznání a vzdČlanosti a vyuåívání výsledkĤ vČdeckého
výzkumu, získává, zpracovává a rozãiĜuje vČdecké informace, poskytuje vČdecké posudky,
stanoviska a doporuþení. Ve spolupráci s vysokými ãkolami uskuteþĖuje postgraduální
studium a vychovává vČdecké pracovníky, rozvíjí mezinárodní spolupráci v rámci pĜedmČtu
své þinnosti a realizuje své úkoly v souþinnosti s ostatními vČdeckými a odbornými
institucemi. V rámci pĜedmČtu své þinnosti zajiãĢuje infrastrukturu pro výzkum vþetnČ
zamČstnaneckého stravování a poskytování ubytování svým zamČstnancĤm a svým vČdeckým
zahraniþním hostĤm. Pro veĜejnost zajiãĢuje prohlídky ústavu, vþetnČ prodeje propagaþního
materiálu. PoĜádá domácí i mezinárodní vČdecká setkání, konference a semináĜe.
NejdĤleåitČjãím výsledkem hlavní þinnosti jsou vČdecké publikace, pĜedevãím
v mezinárodních vČdeckých þasopisech. V této zprávČ uvádíme výsledky hlavní þinnosti za
rok 2009 v následující struktuĜe:
1. PĜíklady pČti významných výsledkĤ za rok 2009
2. Individuální ocenČní pracovníkĤ Astronomického ústavu AV ýR, v.v.i.
3. Úplný pĜehled publikací za rok 2009
3.1. Publikace v mezinárodních impaktovaných þasopisech
3.2. ýlánky v ostatních þasopisech
3.3. ýlánky ve sbornících z konferencí
3.4. Knihy, skripta
4. Domácí grantové projekty
4.1. Granty ukonþené v roce 2009 vþetnČ shrnutí výsledkĤ
4.2. Ostatní granty Ĝeãené v prĤbČhu roku 2009
5. Mezinárodní spolupráce
5.1. Platné mezinárodní dvoustranné dohody o spolupráci
5.2. Zapojení do velkých mezinárodních organizací
5.3. Mezinárodní granty a projekty
5.4. Dalãí spolupráce se zahraniþními partnery
5.5. PoĜádání mezinárodních konferencí
5.6. ýlenství v redakþních radách mezinárodních þasopisĤ
6. Pedagogická þinnost, spolupráce s tuzemskými vysokými ãkolami
6.1. PĜednáãky na vysokých ãkolách, þlenství v oborových radách a komisích
6.2. Diplomové a disertaþní práce obhájené v roce 2009
6.3. Spoleþné projekty s tuzemskými vysokými ãkolami
7. Popularizace astronomie, sluåby veĜejnosti
7.1. Prohlídky ondĜejovské hvČzdárny, pozorování oblohy
7.2. PĜednáãky a semináĜe pro veĜejnost
7.3. Akce pro ãkoly
7.4. Informace pro novináĜe, vystoupení ve sdČlovacích prostĜedcích
7.5. PopulárnČ-nauþná literatura
14
C.1. PĜíklady pČti významných výsledkĤ za rok 2009
Z výsledkĤ publikovaných v roce 2009 vybrala Rada ústavu pČt významných
reprezentativních výsledkĤ, které jsou uvedeny v této zprávČ s obsáhlejãí anotací a s ilustrací.
Tyto anotace byly rovnČå poskytnuty pro výroþní zprávu Akademie vČd ýR. Jeden výsledek
mĤåe zahrnovat více publikovaných þlánkĤ.
Analýza sráåky planetky 2008 TC3 se Zemí pomocí dat z druåice Meteosat
6. Ĝíjna 2008 byla v USA objevena malá planetka, která, jak se brzo ukázalo, se rychle blíåila
k Zemi. Následujícího dne vstoupila nad územím Súdánu do zemské atmosféry. Jak se
oþekávalo, planetka zpĤsobila výrazný svČtelný jev v atmosféĜe (bolid), nicménČ bČhem
prĤletu ovzduãím se rozpadla a na povrch dopadly jen malé úlomky (meteority), které
nezpĤsobily åádnou ãkodu. K podobným jevĤm dochází nČkolikrát do roka, ale toto byl první
a zatím poslední pĜípad, kdy planetka byla objevena jeãtČ pĜed vstupem do atmosféry a bolid
byl pĜedpovČzen. Vzhledem k rychlému bČhu událostí vãak nebylo moåné se na jeho
pozorování speciálnČ pĜipravit a o prĤbČhu vstupu planetky do atmosféry existuje velmi málo
dat. Je proto velmi cenné, åe Z. Charvát z ýHMÚ objevil bolid na snímcích meteorologické
druåice Meteosat 8.
Obr. 1: ýást snímku z druåice Meteosat 8 zachycující bolid nad Súdánem zpĤsobený vstupem
planetky 2008 TC3 do zemské atmosféry. Ve výĜezu je detail bolidu. Zdroj snímku: ýeský
hydrometeorologický ústav a EUMETSAT.
15
Ve spoleþné práci jsme podrobnČ analyzovali vãechna dostupná data z druåic Meteosat 8 a 9.
Obsahují nejenom údaje o samotném bolidu, ale téå o prachovém oblaku, který bolid zanechal
v atmosféĜe. Urþili jsme výãky rozpadu planetky a absolutní jasnost bolidu ve dvou výãkách.
Pozorování ve více kanálech umoånila urþit spektrální rozloåení záĜení. Barevná teplota
bolidu byla 3650 ± 100 K. Ve infraþerveném spektru þerstvého prachu dominoval pás vazby
Si-O poblíå 10 mikronĤ, zpĤsobený rekondenzovanými silikáty o teplotČ pĜes 1000 K, které
záhy krystalizovaly. Celková hmotnost silikátového dýmu byla odhadnuta na 3100 ± 600 kg.
Více hmoty vãak bylo pravdČpodobnČ soustĜedČno ve vČtãích, mikronových, prachových
þásticích, které vznikly neúplnou sublimací materiálu planetky. Podle výãek rozpadu planetky
jsme odhadli, åe její celková poréznost byla okolo 50%, tj. více neå poréznost nalezených
meteoritĤ Almahata Sitta (které patĜí k vzácnému typu, ureilitĤm). Naãe analýza bolidu spolu
s daty o samotné planetce a o nalezených meteoritech tak velmi pĜispČla k poznání vlastností
jednoho typu planetek kĜiåujících dráhu ZemČ.
Citace výstupu:
Boroviþka, J. - Charvát, Z.: Meteosat observation of the atmospheric entry of 2008 TC3 over
Sudan and the associated dust cloud. Astronomy & Astrophysics. Roþ. 507, þ. 2 (2009), s.
1015±1022
Odezva optických þar vodíku na ohĜev svazky: I. Elektronové svazky
Pozorování Balmerových þar vodíku ve sluneþních erupcí jsou stále dĤleåitým zdrojem
informací o erupþních procesech v chromosféĜe bČhem impulsní fáze sluneþních erupcí.
Intenzitní profily opticky tlustých þar vodíku jsou dány teplotní, hustotní a ionizaþní
strukturou erupþní atmosféry. V práci jsme zkoumali roli netermálních elektronĤ v oblastech
formování þar HĮ, Hȕ, and HȖ s cílem odhalit jejich vliv na formování tČchto þar. K
modelování vývoje erupþní atmosféry a þasovČ závislé excitace a ionizace vodíku jsme
pouåili 1-D záĜivČ-hydrodynamický kód kombinovaný s þásticovým pĜístupem. Kód simuluje
ãíĜení, rozptyl a termalizaci mocninného elektronového svazku, a popisuje tak erupþní ohĜev a
netermální sráåkové pravdČpodobnosti atomárních pĜechodĤ dané interakcí svazkĤ s atomy
vodíku. V závislosti na parametrech svazku, stĜedy i kĜídla þar mohou vykazovat výrazné
variace intenzit. Netermální sráåkové pravdČpodobnosti atomárních pĜechodĤ obecnČ
zpĤsobují vyããí emisi pocházející z nové oblasti formování þar v chromosféĜe. Naãe simulace
také ukazují, åe rychlé þasové zmČny intenzit þar jsou dobĜe korelované s variacemi toku
svazku a jako takové pĜedstavují nepĜímou indikaci pĜítomnosti svazkĤ v erupþní atmosféĜe.
Citace výstupu:
Kaãparová, J. - Varady, M. - Heinzel, P. - Karlický, M. - Moravec, Z: Response of optical
hydrogen lines to beam heating. I. Electron beams. Astronomy & Astrophysics, Roþ. 499, þ. 3
(2009), s. 923 ± 934.
16
Obr. 2: Hloubky formování þáry HĮ od stĜedu þáry (ǻȜ = 0 Å) do kĜídel ǻȜ § 2.5 Å). ýerná þára
ukazuje celkovou energii svazku odevzdanou atmosféĜe (tj. erupþní ohĜev), bílá þarkovaná þára
odpovídá energii svazku odevzdané atomu vodíku, která souvisí s netermálními sráåkovými
pravdČpodobnostmi atomárních pĜechodĤ. Oblast okolo výãky s § 1000 km je zpĤsobena zejména
netermálními sráåkovými pĜechody. âedé kontury zobrazují optickou hloubku IJ, kde IJ = 1 zhruba
odpovídá výãce, do které Ävidíme³ v odpovídající vlnové délce.
Faleãné periody v chaotických systémech
Jedna z nejþastČji uåívaných metod pro zkoumání podstaty hvČzdných objektĤ je analýza
jejich svČtelných kĜivek. V mnoha pĜípadech se totiå jedná o objekty natolik slabé, åe
nedovolují uåití spektroskopických metod a svČtelné kĜivky tak shrnují vČtãinu informací,
které jsme schopni o daném objektu urþit z pozorování. V práci jsme se zabývali hvČzdami,
leåícími v pásu pulsaþní nestability, s radiálním popĜ. neradiálním typem pulsací. ZamČĜili
jsme se na urþování základních parametrĤ hvČzdných pulsací, pĜedevãím pulsaþních módĤ ze
svČtelných kĜivek pulsujících hvČzd. Úloha je spojena s periodickou analýzou, pĜi které se
hledají v datovém souboru dominantní periody. Apriori se u tohoto typu úloh pĜedpokládá
periodické popĜípadČ kvaziperiodické chování, pĜi kterém se skládá dohromady více
periodických dČjĤ (pulsací) s navzájem nesoumČĜitelnými periodami. Mnohé ze svČtelných
kĜivek pulsujících hvČzd vãak vykazují polopravidelné popĜ. nepravidelné chování. Moåným
17
vysvČtlením mĤåe být existence deterministického chaosu, tedy åe hvČzda nemusí pulsovat
pravidelnČ, ale také chaoticky v závislosti na fyzikálních parametrech hvČzdy. Otázkou pak
ale je, zdali jsme schopni rozliãit metodami periodické analýzy kvaziperiodické svČtelné
kĜivky od chaotických. V naãí práci jsme ukázali, åe na základČ klasicky pouåívaných metod
periodické analýzy nelze rozliãit mezi kvaziperiodickým chováním a chaotickým a tedy, åe
poþet chaoticky pulsujících hvČzd mĤåe být výraznČ vyããí, neå se dosud pĜedpokládalo. Dále
jsme navrhli zpĤsob, kterým lze oba dČje rozliãit . Získané poznatky lze aplikovat i na
nehvČzdné objekty, které vykazují nepravidelnou svČtelnou promČnnost a u nichå je podezĜení
na pĜítomnost deterministického chaosu, napĜíklad aktivní galaxie, þi akreþní disky u þerných
dČr.
Citace výstupu:
Votruba, V. - Koubský, P. - Korþáková, D. - Hroch, F.: False periods in complex chaotic
systems. Astronomy & Astrophysics. Roþ.. 496, þ. 1 (2009), s. 217 ± 222
Obr. 3: Simulované svČtelné kĜivky z kvaziperodicky resp. chaoticky pulsujících promČnných hvČzd.
Oba dva jevy jsou si velmi podobné a nelze je od sebe rozliãit.
Hledání rozpadlých párĤ asteroidĤ
Malé asteroidy z hlavního pásu mezi drahami Marsu a Jupitera jsou zdrojem blízkozemních
asteroidĤ, které pĜedstavují riziko sráåky se Zemí. O jejich vlastnostech a mechanismech na
nČ pĤsobících toho zatím víme jen málo. Jejich studium je tedy potĜebné k pochopení a
analýze rizik, které pro nás malé asteroidy pĜedstavují.
Významná þást asteroidĤ jsou ve skuteþnosti podvojné (binární) systémy, tedy jsou to
soustavy dvou tČles, které obíhají kolem spoleþného tČåiãtČ. ýást tČchto systémĤ je
nestabilních a rozpadá se. PĜíþiny a mechanismus jejich rozpadu je významným pĜedmČtem
souþasného výzkumu, oþekáváme, åe významnČ pĜispČje k pochopení charakteru a vlastností
asteroidĤ.
Páry asteroidĤ vzniklé rozpadem binárních soustav obíhají dále kolem Slunce na podobných
drahách, coå umoåĖuje jejich vyhledání a rozliãení. Vypracovali jsme metodu jejich
identifikace na základČ analýzy signifikance jejich dráhové podobnosti. Nalezli jsme nČkolik
set párĤ, jejichå vzdálenost v prostoru dráhových elementĤ je < 36 m/s (tato vzdálenost má
rozmČr a význam relativní rychlosti tČchto tČles). V okolí kaådého páru jsme provedli
analýzu hustoty asteroidĤ v okolní populaci a vypoþetli pravdČpodobnost náhodné
koincidence pro pĜípad vzájemnČ nesouvisejících tČles.
Páry se zjiãtČnou niåãí
pravdČpodobností náhodné koincidence jsme pak zkoumali dále, vypoþetli jsme jejich
18
vzdálenost v prostoru vlastních elementĤ a identifikovali výslednou skupinu signifikantních
párĤ. Na vzorku nČkolika z nich jsme provedli zpČtné dráhové integrace, které ukázaly
konvergenci jejich drah v minulosti, tedy åe se v urþitém okamåiku nacházely vzájemnČ v
tČsné blízkosti a jejich relativní rychlost byla ĜádovČ metry za sekundu, coå naznaþuje, åe ãlo
o okamåik vzniku páru, kdy se dvČ tČlesa pĤvodnČ tvoĜící vázaný podvojný systém nebo
jsoucí þástí jednoho pĤvodního tČlesa, oddČlila.
Nalezené signifikantní páry dále podrobujeme dĤkladnému zkoumání, pomocí fotometrických
a spektroskopických mČĜení zjiãĢujemČ jejich vlastnosti. Získané výsledky nás vedou k
vypracování teorie jejich vzniku a k hlubãímu pochopení vlastností systému asteroidĤ v
hlavním pásu i v blízkém okolí ZemČ.
Obr. 4: Vzdálenost mezi dvojící asteroidĤ, tvoĜících asteroidální pár, dosáhla pĜed cca 18 tisíci lety
svého minima ± pravdČpodobnČ se jedná o okamåik rozpadu pĤvodního vázaného podvojného
systému.
Citace výstupu:
Pravec, P. - Vokrouhlický, V.: Significance analysis of asteroid pairs. Icarus. Roþ. 204, þ. 2
(2009), s. 580-588
Prachový disk okolo dvojhvČzdy ypsilon Sagittarii, objektu s nízkým obsahem vodíku
Ypsilon Sgr je jednou ze þtyĜ známých dvojhvČzd, u kterých byl zjiãtČn malý obsah vodíku,
coå je dĤsledek komplikovaného vývoje této dvojhvČzdy. BČhem jejího vývoje doãlo k
opakovaným pĜenosĤm hmoty mezi sloåkami a patrnČ i k úniku materiálu do prostoru. Objekt
byl spektroskopicky sledován nČkolik let ondĜejovským 2m dalekohledema 1,2 m
19
dalekohledem DAO v KanadČ. K pozorováním pĜíspČl i portugalský astronom amatér J.
Ribeiro. Spektroskopická pozorování vedla ke zpĜesnČní orbitálních parametrĤ soustavy a k
návrhu dvou modelĤ této dvojhvČzdy. Modely ups Sgr poslouåily jako podklady pro
pozorování nejvýkonnČjãím interferometrem na svČtČ - VLTI Evropské jiåní observatoĜe na
Cerro Paranal v Chile.
V þlánku, který byl publikován v nejvýznamnČjãím evropském astronomickém þasopise
Astronomy and Astrophysics interpretujeme výsledky intereferometrických pozorování ve
stĜední infraþervené oblasti získané pĜístrojem VLTI/MIDI v letech 2007 a 2008.
Napozorovaná data potvrzují, åe dvojhvČzda ups Sgr je v pokroþilé fázi vývoje a zároveĖ
pĜináãejí informaci o parametrech soustavy a o tvaru a rozmČrech prachové obálky, která
obklopuje dvojhvČzdu. Získané poznatky zároveĖ poslouåí k pĜípravČ dalãích
interferometrických pozorováním ve viditelném a blízkém infraþerveném oboru pĜístroji
VLTI/AMBER a CHARA/VEGA, které dokáåí rozliãit i detaily uvnitĜ dvojhvČzdy a pĜinést
odpovČć na zásadní otázku týkající se hmotnosti sloåek a tak potvrdit þi vyvrátit domnČnku,
åe ups Sgr vybuchne jako supernova typu Ia.
Obr. 5: Intensitní mapa obálky ups Sgr vytvoĜená na základČ pozorování interferometru VLTI/MIDI.
Úhlový rozmČr obálky je asi 3 desetiny obloukové vteĜiny.
Citace výstupu:
20
Netolický, M.- Bonneau, D.- Chesneau, O.- Harmanec, P.- Koubský, P.- Mourard, D.- Stee,
P.: The circumbinary dusty disk around the hydrogen-deficient binary star upsilon Sagittarii.
Astronomy & Astrophysics. Roþ. 499, þ. 3 (2009), s. 827 ± 833
C.2. Individuální ocenČní pracovníkĤ Astronomického ústavu
AV ýR, v.v.i.
V prĤbČhu roku 2009 získali pracovníci ústavu tato individuální ocenČní:
ZdenČk Ceplecha získal od Prezidenta ýeské republiky státní vyznamenání Medaile Za
zásluhy II. StupnČ za výzkum meteorĤ a meteoridĤ.
ZdenČk Ceplecha získal Cenu Akademie vČd De Scientia et Humanitate Optime Metritis za
výzkum meteorĤ a meteoridĤ.
Luboã Perek získal Cenu Akademie vČd De Scientia et Humanitate Optime Metritis za
celoåivotní þinnost.
Luboã Perek získal Medaili Uþené spoleþnosti ýR za celoåivotní þinnost.
Vladimír Karas získal ocenČní Kopalova pĜednáãka udČlené ýeskou astronomickou
spoleþností za významné výsledky v oboru relativistické astrofyziky.
Daniela Korþáková získala od Akademie vČd Prémii Otto Wichterleho za numerický model
pro Ĝeãení rovnice pĜenosu záĜení.
Adéla Kawka získala od Astronomického ústavu AV ýR Prémii Jana Friþe za výzkum bílých
trpaslíkĤ.
Petr Heinzel získal Zlatou medaili Vratislavské Univerzity za dlouholetou spolupráci a jako
ocenČní vČdeckých výsledkĤ.
C.3. Úplný pĜehled publikací za rok 2009
PĜehled publikací pracovníkĤ Astronomického ústavu AV ýR, v.v.i. uvádíme rozdČlený do
þtyĜ þástí: þlánky v mezinárodních impaktovaných þasopisech, þlánky v ostaních þasopisech,
þlánky ve sbornících a knihy nebo skripta. NejvýznamnČjãí pĤvodní výsledky byly
publikovány v impaktovaných þasopisech. JmenovitČ neuvádíme zprávy o pozorování
zasílané bezprostĜednČ do vČtãinou elektronických médií, která mají za úkol rychle
informovat astronomickou komunitu. K tČmto médiím patĜí zejména IAU Circulars (CirkuláĜe
Mezinárodní astronomické unie), Minor Planet Circular, Central Bureau Electronic
Telegrams, Gamma Ray Burst Coordinates Network Circular Service. Pracovníci ústavu
publikovali touto cestou v roce 2009 mnoho desítek sdČlení, pĜedevãím o pozorování
asteroidĤ a nov. V pĜehledu publikací rovnČå neuvádíme abstrakty pro konference.
21
C.3.1. ýlánky v mezinárodních impaktovaných þasopisech
V této þásti uvádíme 90 þlánkĤ ve významných vČdeckých þasopisech, které vyãly v roce
2009 a jejichå autory nebo spoluautory jsou pracovníci ústavu. Zahrnuty jsou þasopisy, které
mají tzv. impaktní faktor v databázi Journal Citation Reports. ýlánky jsou Ĝazeny abecednČ
podle jména hlavního autora. Jména autorĤ z Astronomického ústavu AV ýR, v.v.i. jsou
podtråena. Uvádíme i þeský pĜeklad názvu þlánku. Odkaz DOI umoåĖuje vyhledat plný text
þlánku pomocí sluåby http://dx.doi.org/.
Ambroå, Pavel - Druckmüller, M. - Galal, A.A. - Hamid, R.H.
3D Coronal Structures and Magnetic Field During the Total Solar Eclipse of 29 March 2006.
[TrojrozmČrné koronální struktury a magnetické pole bČhem úplného sluneþního zatmČní dne
29. bĜezna 2006.]
Solar Physics. Roþ. 258, þ. 2 (2009), s. 243-265. ISSN 0038-0938
DOI: 10.1007/s11207-009-9413-y
Babadzhanov, P.B. - Kokhirova, G.I. - Boroviþka, JiĜí - Spurný, Pavel
Photographic observations of fireballs in Tajikistan.
[Fotografická pozorování bolidĤ v Tádåikistánu.]
Solar System Research. Roþ. 43, þ. 4 (2009), s. 353-363. ISSN 0038-0946
DOI: 10.1134/S0038094609040108
BezdČk, Aleã - Klokoþník, Jaroslav - Kostelecký, J. - Floberghagen, R. - Gruber,
Christian
Simulation of free fall and resonances in the GOCE mission.
[Simulace volného pádu a rezonancí v misi GOCE.]
Journal of Geodynamics. Roþ. 48, þ. 1 (2009), s. 47-53. ISSN 0264-3707
DOI: 10.1016/j.jog.2009.01.007
Bland, P.A. - Spurný, Pavel - Towner, M.C. - Bevan, A.W.R. - Singleton, A.T. - Bottke
jr., W.F. - Greenwood, R.C. - Chesley, S.R. - Shrbený, Lukáã - Boroviþka, JiĜí Ceplecha, ZdenČk - McClafferty, T. - Vaughan, D. - Benedix, G.K. - Deacon, G. Howard, K.T. - Franchi, I.A. - Hough, R.M.
An Anomalous Basaltic Meteorite from the Innermost Main Belt.
[Anomální bazaltický meteorit z nejvnitĜnČjãí þásti hlavního pásu.]
Science. Roþ. 325, þ. 5947 (2009), s. 1525-1527. ISSN 0036-8075
DOI: 10.1126/science.1174787
Bland, P.A. - Spurný, Pavel - Greenwood, R.C. - Towner, M.C. - Bevan, A.W.R. - Bottke
jr., W.F. - Shrbený, Lukáã - McClafferty, T. - Vaughan, D. - Benedix, G.K. - Franchi,
I.A. - Hough, R.M.
Bunburra Rockhole: A New Anomalous Achondrite.
[Bunburra Rockhole: Nový anomální achondrit.]
Meteoritics & Planetary Science. Roþ. 72, Supplement (2009), A34-A34. ISSN 1086-9379.
22
Borges Fernandes, M. - Kraus, Michaela - Chesneau, O. - Domiciano de Souza, A. - de
Araújo, F. X. - Stee, P. - Meilland, A.
The galactic unclassified B[e] star HD 50138: I. A possible new shell-phase.
[Galaktická neklasifikovaná B[e] hvČzda HD 50138: I. Moåná nová shell fáze.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 508, þ. 1 (2009), s. 309-320. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200811318
Borgogno, D. - Hellinger, Petr - Passot, T. - Sulem, P. L. - Trávníþek, Pavel M.
Alfvén wave filamentation and dispersive phase mixing in a high-density channel: Landau
fluid and hybrid simulations.
[Filamentace a dispersivní fázové mixování Alfvénových vln kanálu zvýãené hustoty.]
Nonlinear Processes in Geophysics. Roþ. 16, þ. 2 (2009), s. 275-285. ISSN 1023-5809
Boroviþka, JiĜí - Charvát, Z.
Meteosat observation of the atmospheric entry of 2008 TC3 over Sudan and the associated
dust cloud.
[Pozorování vsupu asteroidu 2008 TC3 do atmosféry nad Súdánem a s tím spojeného
prachového oblaku druåicí Meteosat.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 507, þ. 2 (2009), s. 1015-1022. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200912639
Caballero-Nieves, S. M. - Gies, D. R. - Bolton, C. T. - Hadrava, Petr - Herrero, A. Hillwig, T. C. - Howell, S. B. - Huang, W. - Kaper, L. - Koubský, Pavel - McSwain, M. V.
The ultraviolet spectrum and physical properties of the mass donor star in HD 226868 =
Cygnus X-1.
[Ultrafialové spektrum a fyzikální vlastnosti hvČzdy HD 226868=Cygnus X-1.]
Astrophysical Journal. Roþ. 701, þ. 2 (2009), s. 1895-1905. ISSN 0004-637X
DOI: 10.1088/0004-637X/701/2/1895
Creevey, O. L. - Uytterhoeven, K. - Martin-Ruiz, S. - Amado, P. J. - Niemczura, E. - Van
Winckel, H. - Suarez, J.C. - Rolland, A. - Rodler, F. - Rodriguez-Lopez, C. - Rodriguez,
E. - Raskin, G. - Rainer, M. - Poretti, E. - Palle, P. - Molina, R. - Moya, A. - Mathias, P. Le Guillou, L. - Hadrava, Petr - Fabbian, D. - Garrido, R. - Decin, L. - Cutispoto, G. Casanova, V. - Broeders, E. - Arellano Ferro, A. - Aceituno, F.
HD 172189: a another step to furnish one of the best laboratories known for asteroseismic
studies.
[HD 172189: dalãí krok k vybavení jedné z nejlepãích známých laboratoĜí pro asteroseismické
studie.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 507, þ. 2 (2009), s. 901-910. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200912551
ýapek, David - Boroviþka, JiĜí
Quantitative model of the release of sodium from meteoroids in the vicinity of the Sun:
Application to Geminids.
[Kvantitativní model úniku sodíku z meteoroidĤ v blízkosti Slunce: Aplikace na roj
23
Geminidy.]
Icarus. Roþ. 202, þ. 2 (2009), s. 361-370. ISSN 0019-1035
DOI: 10.1016/j.icarus.2009.02.034
Dale, James E. - Wünsch, Richard - Whitworth, A. - Palouã, Jan
The fragmentation of expanding shells ± I. Limitations of the thin-shell approximation.
[Fragmentace expandujících obálek - I. Omezení aproximace tenké vrstvy.]
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Roþ. 398, þ. 3 (2009), s. 1537-1548.
ISSN 0035-8711
DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.15213.x
Di Salvo, C. - D'Aí, A. - Iaria, R. - Burderi, L. - Dovþiak, Michal - Karas, Vladimír Matt, G. - Papitto, A. - Piraino, S. - Riggio, A. - Robba, N.R. - Santangelo, A.
A relativistically smeared spectrum in the neutron star X-ray binary 4U 1705-44: looking at
the inner accretion disc with X-ray spectroscopy.
[Relativisticky zmČnené spektrum neutronové hvČzdy 4U 1705-44: pohled na vnitĜní akreþní
disk rentgenovou spektroskopií.]
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Roþ. 398, þ. 4 (2009), s. 2022-2027.
ISSN 0035-8711
DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.15240.x
Dudík, J. - Dzifþáková, Elena - Karlický, Marian - Kulinová, Alena
Analytical model of static coronal loops.
[Analytický model statických koronálních smyþek.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 507, þ. 3 (2009), s. 957-968. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200810899
Dudík, J. - Kulinová, Alena - Dzifþáková, Elena - Karlický, Marian
EUV filter responses to plasma emission for the nonthermal ț-distributions.
[Odezva EUV filtrĤ na emisi plazmy pro netermální Kappa-distribuce.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 505, þ. 3 (2009), s. 1255-1264. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200912368
Fiocchi, M. - Natalucci, L. - Chenevez, J. - Bazzano, A. - Tarana, A. - Ubertini, P. Brandt, S. - Beckmann, V. - Federici, M. - Galis, R. - Hudec, René
Renewed Activity from the X-Ray Transient SAXJ 1810.8-2609 with Integral.
[Obnovená aktivita rentgenového transientu SAXJ 1810.8-2609 pozorovaná druåicí Integral.]
Astrophysical Journal. Roþ. 693, þ. 1 (2009), s. 333-339. ISSN 0004-637X
DOI: 10.1088/0004-637X/693/1/333
Génot, V. - Budnik, E. - Hellinger, Petr - Passot, T. - Belmont, G. - Trávníþek, Pavel M. Sulem, P. L. - Lucek, E. - Dandouras, I.
Mirror structures above and below the linear instability threshold: Cluster observations, fluid
model and hybrid simulations.
24
[Zrcadlové struktury pod a nad lineárním prahem nestability: pozorování druåice Cluster,
fluidní model a hybridní simulace.]
Annales Geophysicae. Roþ. 27, þ. 2 (2009), s. 601-615. ISSN 0992-7689
Greiner, J. - Iyudin, A. - Kanbach, G. - Zoglauer, A. - Diehl, R. - Ryde, F. - Hartmann,
D. - Kienlin, A. - McBreen, S. - Hudec, René
Gamma-ray burst investigation via polarimetry and spectroscopy (GRIPS).
[Výzkum gama zábleskĤ polarimetrií a spektroskopií (GRIPS).]
Experimental Astronomy. Roþ. 23, þ. 1 (2009), s. 91-120. ISSN 0922-6435
DOI: 10.1007/s10686-008-9102-0
Hadrava, Petr
Notes on the disentangling of spectra I. Enhancement in precision.
[Poznámky k rozmotávání spekter I. Zvýãení pĜesnosti.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 494, þ. 1 (2009), s. 399-402. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361:200810810
Hadrava, Petr - âlechta, Miroslav - âkoda, Petr
Notes on disentangling of spectra II. Intrinsic line-profile variability due to Cepheid
pulsations.
[Poznámky k rozmotávání spekter II. Vlastní promČnnost profilĤ þar zpĤsobená pulsací
Cefeid.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 507, þ. 1 (2009), s. 397-404. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200912554
Harris, A. W. - Fahnestock, E.G. - Pravec, Petr
On the shapes and spins of ³rubble pile´ asteroids.
[O tvarech a rotacích asteroidĤ typu Ärubble pile³.]
Icarus. Roþ. 199, þ. 2 (2009), s. 310-318. ISSN 0019-1035
DOI: 10.1016/j.icarus.2008.09.012
Hellinger, Petr - Kuznetsov, E. A. - Passot, T. - Sulem, P. L. - Trávníþek, Pavel M.
Mirror instability: From quasi-linear diffusion to coherent structures.
[Zrcadlová nestabilita: Od kvazi-lineární difuze ke koherentním strukturám.]
Geophysical Research Letters. Roþ. 36, L06103 (2009), L06103/1-L06103/5. ISSN 00948276
DOI: 10.1029/2008GL036805
Hellinger, Petr - Trávníþek, Pavel
On Coulomb collisions in bi-Maxwellian plasmas.
[O Coulombovských sráåkách v bi-Maxwellovském plazmatu.]
Physics of Plasmas. Roþ. 16, þ. 5 (2009), 054501/1-054501/4. ISSN 1070-664X
DOI: 10.1063/1.3139253
25
Henze, M. - Pietsch, W. - Haberl, F. - Sala, G. - Quimby, R. - Hernanz, M. - Della Valle,
M. - Milne, P. - Williams, G.G. - Burwitz, V. - Greiner, J. - Stiele, H. - Hartmann, D. H. Kong, A. K. H. - Hornoch, Kamil
The first two transient supersoft X-ray sources in M 31 globular clusters and the connection to
classical novae.
[První dva pĜechodné velmi mČkké rentgenové zdroje v kulových hvČzdokupách galaxie M 31
a jejich spojitost s klasickými novami.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 500, þ. 2 (2009), s. 769-779. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200811122
Horák, JiĜí - Abramowicz, M. A. - Kluzniak, W. - Rebusco, P. - Török, G.
Internal resonance in nonlinear disk oscillations and the amplitude evolution of neutron-star
kilohertz QPOs.
[Rezonance v nelineárních oscilacích akreþních diskĤ a chování amplitud kilohertzových
kvazi-periodických oscilací u neutronových hvČzd.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 499, þ. 2 (2009), s. 535-540. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200810740
Jáchym, Pavel - Köppen, J. - Palouã, Jan - Combes, F.
Ram pressure stripping of tilted galaxies.
[Svlékání naklonČných galaxií dynamickým tlakem.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 500, þ. 2 (2009), s. 693-703. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200811469
Jejþiþ, S. - Heinzel, Petr
Electron densities in quiescent prominences derived from eclipse observations.
[Elektronové hustoty v klidných protuberancích odvozené z pozorování bČhem zatmČní.]
Solar Physics. Roþ. 254, þ. 1 (2009), s. 89-100. ISSN 0038-0938
DOI: 10.1007/s11207-008-9289-2
Jelínek, P. - Karlický, Marian
Computational study of impulsively generated standing slow acoustic waves in a solar coronal
loop.
[Numerické studium impulzivnČ vygenerovaných stojatých akustických vln v sluneþních
koronálních smyþkách.]
European Physical Journal D. Roþ. 54, þ. 2 (2009), s. 305-311. ISSN 1434-6060
DOI: 10.1140/epjd/e2009-00124-7
Jennisken, P. - Shaddad, M.H. - Numan, D. - Elsi, S. - Kudoda, A.M. - Zolensky,
M.E. - Le, L. - Robinson, G.A. ± Friedrich, J.M. - Rumble, D. - Steele, A. ± Chesley,
S.R. - Fitzsimmons, A. - Duddy, S. - Hsieh, H.H. - Ramsay, G. - Brown, P.G. Edwards, W.N. - Tagliaferri, E. - Boslough, M.B. - Spalding, R.E. ± Dantowitz, R. Kozubal, M. - Pravec, Petr - Borovicka, JiĜí - Charvat, Z. - Vaubaillon, J. Kuiper, J. - Albers, J. - Bishop, J.L. - Mancinelli, R.L. - Sandford, S.A. - Milam,
26
S.N. - Nuevo, M. ± Worden, S.P.
The impact and recovery of asteroid 2008 TC3.
[Pád a nález planetky 2008 TC3.]
Nature. Roþ. 458, þ. 7237 (2009), s. 485-488. ISSN 0028-0836
DOI: 10.1038/nature07920
Karas, Vladimír - Kopáþek, OndĜej
Magnetic layers and neutral points near a rotating black hole.
[Magnetické vrstvy a neutrální body v blízkosti rotující þerné díry.]
Classical and Quantum Gravity. Roþ. 26, þ. 2 (2009), s. 1-9. ISSN 0264-9381
DOI: 10.1088/0264-9381/26/2/025004
Karlický, Marian
Cyclic Magnetic Field Reconnection.
[Cyklická magnetická rekonexe.]
Astrophysical Journal. Roþ. 692, þ. 2 (2009), L72-L75. ISSN 0004-637X
DOI: 10.1088/0004-637X/692/2/L72
Karlický, Marian
Electron Beam-Plasma Interaction and the Return-Current Formation.
[Interakce elektronového svazku s plazmatem a formování zpČtného proudu.]
Astrophysical Journal. Roþ. 690, þ. 1 (2009), s. 189-197. ISSN 0004-637X
DOI: 10.1088/0004-637X/690/1/189
Karlický, Marian - Kaãparová, Jana
Electron beam - plasma system with the return current and directivity of its X-ray emission.
[Systém elektronového svazku s plazmou a se zpČtným proudem a smČrovost jeho rentgenové
emise.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 506, þ. 3 (2009), s. 1437-1443. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200912616
Karlický, Marian - Bárta, Miroslav
Return-current formation in the electron beam - plasma system.
[Formování zpČtného proudu v systému plasma s elektronovým svazkem.]
Nonlinear Processes in Geophysics. Roþ. 16, þ. 4 (2009), s. 525-532. ISSN 1023-5809
Kaãparová, Jana - Varady, M. - Heinzel, Petr - Karlický, Marian - Moravec, Z.
Response of optical hydrogen lines to beam heating. I. Electron beams.
[Odezva optických þar vodíku na ohĜev svazky: 1. Elektronové svazky.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 499, þ. 3 (2009), s. 923-934. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200811559
27
Kaãparová, Jana - Karlický, Marian
Kappa distribution and hard X-ray emission of solar flares.
[Kappa distribuce a tvrdá rentgenová emise sluneþních erupcí.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 497, þ. 3 (2009), L13-L16. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200911898
Kawka, Adela - Vennes, Stephane
A new extremely low-mass white dwarf in the NLTT catalogue.
[Nový velmi málo hmotný bílý trpaslík v NLTT katalogu.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 506, þ. 2 (2009), L25-L28. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200912954
Kraus, Michaela
The pre- versus post-main sequence evolutionary phase of B[e] stars. Constraints from 13CO
band emission.
[Vývojová fáze B[e] hvČzd pĜed a po hlavní posloupnosti: Podmínky z emise pásu 13CO.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 494, þ. 1 (2009), s. 253-262. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361:200811020
Kraus, Michaela - Borges Fernandes, M. - Kubát, JiĜí
Parameters of galactic early B supergiants. The influence of the wind on the interstellar
extinction determination.
[Parametry galaktických raných B veleobrĤ: Vliv vČtru na urþení mezihvČzdné extinkce.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 499, þ. 1 (2009), s. 291-299. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200810319
Krtiþka, J. - Kubát, JiĜí
CNO-driven winds of hot first stars.
[HvČzdný vítr prvních hvČzd urychlovaný CNO prvky.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 493, þ. 2 (2009), s. 585-593. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361:200810208
Krtiþka, J. - Kubát, JiĜí
NLTE models of line-driven stellar winds III. Influence of X-ray radiation on wind structure
of O stars.
[NLTE modely záĜením urychlovaných hvČzdných vČtrĤ III. Vliv rentgenového záĜení na
strukturu vČtru OB hvČzd.]
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Roþ. 394, þ. 4 (2009), s. 2065-2079.
ISSN 0035-8711
DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.14457.x
Krtiþka, J. - Feldmeier, A. - Oskinova, L.M. - Kubát, JiĜí - Hamann, W.-R.
X-ray emission from hydrodynamical simulations in non-LTE wind models.
[Roentgenová emise z hydrodynamických simulací v non-LTE modelech vČtrĤ.]
28
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 508, þ. 2 (2009), s. 841-848. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200912642
Lembège, B. - Savoini, P. - Hellinger, Petr - Trávníþek, Pavel M.
Nonstationarity of a two-dimensional perpendicular shock: Competing mechanisms.
[Nestacionarita dvoudimenzionálních kolmých rázových vln: SoupeĜíci mechanismy.]
Journal of Geophysical Research. Roþ. 114, A03217 (2009), A03217/1-A03217/21.
ISSN 0148-0227
DOI: 10.1029/2008JA013618
Liu, Ch. - Lee, J. - Karlický, Marian - Prasad Choudhary, D. - Deng, N. - Wang, H.
Successive Solar Flares and Coronal Mass Ejections on 2005 September 13 from NOAA AR
10808.
[Sekvence sluneþních erupcí a vyvråení koronální hmoty dne 13 záĜí 2005 v aktivní oblast
NOAA AR 10808.]
Astrophysical Journal. Roþ. 703, þ. 1 (2009), s. 757-768. ISSN 0004-637X
DOI: 10.1088/0004-637X/703/1/757
Lynnyk, A. - Vandas, Marek
Approximate fitting of expanding magnetic clouds: a statistical study.
[PĜibliåné fitování rozpínajících se magnetických oblakĤ: statistická studie.]
Planetary and Space Science. Roþ. 57, þ. 12 (2009), s. 1375-1380. ISSN 0032-0633
DOI: 10.1016/j.pss.2009.06.015
Meier, M.M.M. - Bland, P.A. - Welten, K.C. - Spurný, Pavel - Baur, H. - Wieler, R.
Light Noble Gases and a Cosmic Ray Exposure Age for the Bunburra Rockhole Meteorite.
[Lehké vzácné plyny a expoziþní stáĜí meteoritu Bunburra Rockhole.]
Meteoritics & Planetary Science. Roþ. 44, Supplement (2009), A138-A138. ISSN 1086-9379.
Mészárosová, Hana - Sawant, H.S. - Cecatto, J.R. - Rybák, J. - Karlický, Marian Fernandes, F.C.R. - de Andrade, M. C. - JiĜiþka, Karel
Coronal fast wave trains of the decimetric type IV radio event observed during the decay
phase of the June 6, 2000 flare.
[Rychlé koronální vlny decimetrického typu IV rádiového vzplanutí pozorovaného bČhem
závČreþné fáze erupce dne 6. þervna 2000.]
Advances in Space Research. Roþ. 43, þ. 10 (2009), s. 1479-1483. ISSN 0273-1177
DOI: 10.1016/j.asr.2009.01.032
Mészárosová, Hana - Karlický, Marian - Rybák, J. - JiĜiþka, Karel
Tadpoles in wavelet spectra of a solar decimetric radio burst.
["Tadpoles" ve wavelet spektrech sluneþního dm-radiového vzplanutí.]
Astrophysical Journal. Roþ. 697, þ. 2 (2009), L108-L110. ISSN 0004-637X
DOI: 10.1088/0004-637X/697/2/L108
29
Mészárosová, Hana - Karlický, Marian - Rybák, J. - JiĜiþka, Karel
³Drifting tadpoles´ in wavelet spectra of decimetric radio emission of fiber bursts.
[Driftující 'tadpoles' ve wavelet spektru 'fiber' zábleskĤ decimetrické rádiové emise.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 502, þ. 2 (2009), L13-L15. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200912487
Molodykh, S. I. - Ambroå, Pavel - Kovalenko, V.A.: Analysis of large-scale horizontal
velocities and the magnetic field on the sun during fast reorganization periods. [Analýza
velkorozmČrových horizontálních rychlostí a magnetických polí na Slunci bČhem period
rychlé restrukturalizace.]
Geomagnetism and Aeronomy. Roþ. 49, þ. 7 (2009), s. 860-865. ISSN 0016-7932
DOI: 10.1134/S0016793209070068
Murphy, K. - Yaqoob, T. - Karas, Vladimír - Dovþiak, Michal
On the prospect of constraining black hole spin through X-ray spectroscopy of hotspots.
[Moånosti urþení spinu þerných dČr pomocí rentgenové spektroskopie.]
Astrophysical Journal. Roþ. 701, þ. 1 (2009), s. 635-641. ISSN 0004-637X
DOI: 10.1088/0004-637X/701/1/635
Netolický, M. - Bonneau, D. - Chesneau, O. - Harmanec, P. - Koubský, Pavel - Mourard,
D. - Stee, P.
The circumbinary dusty disk around the hydrogen-deficient binary star ȣ Sagittarii.
[Prachový disk kolem dvojhvČzdy s nízkým obsahem vodíku ȣ Sagittarii.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 499, þ. 3 (2009), s. 827-833. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200811192
Novák, P. - Kostelecký, J. - Klokoþník, Jaroslav
Testing global geopotential models through comparison of a local quasi-geoid model with
GPS/leveling data.
[Testovani globálních geopotencialních modelĤ prostĜednictvím porovnaní s lokálními
modely kvazigeoidu a daty z GPS a mČĜení výãek.]
Studia geophysica et geodaetica. Roþ. 53, þ. 1 (2009), s. 39-60. ISSN 0039-3169
DOI: 10.1007/s11200-009-0003-0
Palouã, Jan - Wünsch, Richard - Tenorio-Tagle, G. - Silich, S.
The astrophysical consequences of the bimodal hydrodynamic solution of the super star
cluster winds.
[Astrofyzikální dĤsledky bimodálního hydrodynamického Ĝeãení vČtrĤ super-hvČzdokup.]
Astrophysics and Space Science. Roþ. 324, 2-4 (2009), s. 195-198. ISSN 0004-640X
DOI: 10.1007/s10509-009-0127-2
Pavlovski, K. - Tamajo, E. - Koubský, Pavel - Southworth, J. - Yang, S. - Kolbas, V.
Chemical evolution of high-mass stars in close binaries. II. The evolved component of the
eclipsing binary V380 Cygni.
30
[Chemický vývoj hmotných hvČzd v tČsných dvojhvČzdách. II. VývojovČ starãí sloåka
v zákrytové dvojhvČzdČ V 380 Cygni.]
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Roþ. 400, þ. 2 (2009), s. 791-804. ISSN
0035-8711
DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.15479.x
Pecina, Petr - Koten, Pavel
On the theory of light curves of video-meteors.
[O teorii svČtelných kĜivek video meteorĤ.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 499, þ. 1 (2009), s. 313-320. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200811503
Pravec, Petr - Vokrouhlický, D.
Significance analysis of asteroid pairs.
[Signifikanþní analýza párĤ asteroidĤ.]
Icarus. Roþ. 240, þ. 2 (2009), s. 580-588. ISSN 0019-1035
DOI: 10.1016/j.icarus.2009.07.004
Qian, L. - Abramowicz, M. A. - Fragile, P. C. - Horák, JiĜí - Machida, M. - Straub, O.
The Polish doughnuts revisited. I. The angular momentum distribution and equipressure
surfaces.
[ZobecnČná teorie tlustých akreþních diskĤ. I. RozdČlení momentu hybnosti a plochy
konstantního tlaku.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 498, þ. 2 (2009), s. 471-477. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200811518
Romashets, E. P. - Vandas, Marek
Force-free field inside a toroidal magnetic cloud - corrections.
[Bezsilové magnetické pole uvnitĜ torodiálního magnetického oblaku ± oprava.]
Geophysical Research Letters. Roþ. 36, þ. 12 (2009), L12107-L12107. ISSN 0094-8276
DOI: 10.1029/2009GL038341
Romashets, E. P. - Vandas, Marek
Linear force-free field of a toroidal symmetry.
[Lineární bezsilové pole v torodiální symetrii.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 499, þ. 1 (2009), s. 17-20. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200911701
Ruådjak, D. - Boåiþ, H. - Harmanec, P. - FiĜt, R. - Chadima, P. - Bjorkman, K.S. - Gies,
D. R. - Kaye, A.B. - Koubský, Pavel - McDavid, D. - Richardson, N. - Sudar, D. - âlechta,
Miroslav - Wolf, M. - Yang, S.
Properties and nature of Be stars. 26. Long-term and orbital changes of zetaTauri.
[Vlastnosti a povaha Be hvČzd. 26. Dlouhodobé a orbitální zmČny ζTauri.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 506, þ. 3 (2009), s. 1319-1333. ISSN 0004-6361
31
DOI: 10.1051/0004-6361/200810526
RĤåiþka, Adam - Theis, Ch. - Palouã, Jan
Spatial motion of the Magellanic clouds: tidal models rulled out?.
[Pohyb Magellanových oblakĤ v prostoru: jsou slapové modely vylouþeny?.]
Astrophysical Journal. Roþ. 691, þ. 2 (2009), s. 1807-1815. ISSN 0004-637X
DOI: 10.1088/0004-637X/691/2/1807
ěípa, J. - Mészáros, A. - Wigger, C. - Huja, D - Hudec, René - Hajdas, W.
Search for gamma-ray burst classes with the RHESSI satellite.
[Studie tĜíd gama zábleskĤ druåicí RHESSI.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 498, þ. 2 (2009), s. 399-406. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200810913
Sądowski, A. - Abramowicz, M. A. - Bursa, Michal - Kluzniak, W. - Rózanska, A. Straub, O.
Vertical dissipation profiles and the photosphere location in thin and slim accretion disks.
[Vertikální profil záĜení a poloha fotosféry v tenkých a tlustých akreþních discích.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 502, þ. 1 (2009), s. 7-13. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/20091184613
Sawant, H.S. - Cecatto, J.R. - Mészárosová, Hana - Faria, C. - Fernandes, F.C.R. Karlický, Marian - de Andrade, M. C.
Highlights of the Brazilian Solar Spectroscope.
[Brazilský sluneþní spektroskop.]
Advances in Space Research. Roþ. 44, þ. 1 (2009), s. 54-57. ISSN 0273-1177
DOI: 10.1016/j.asr.2009.01.032
Shrbený, Lukáã - Spurný, Pavel
Precise data on Leonid fireballs from all-sky photographic records.
[PĜesná data o Leonidách z celooblohových fotografických záznamĤ bolidĤ.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 506, þ. 3 (2009), s. 1445-1454. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200912305
Scheirich, Peter - Pravec, Petr
Modeling of lightcurves of binary asteroids.
[Modelování svČtelných kĜivek binárních planetek.]
Icarus. Roþ. 200, þ. 2 (2009), s. 531-547. ISSN 0019-1035
DOI: 10.1016/j.icarus.2008.12.001
Slavin, J.A. - Anderson, B.J. - Zurbuchen, T.H. - Baker, D. N. - Krimigis, S.M. - Acuna,
M. H. - Benna, M. - Boardsen, S.A. - Gloeckler, G. - Gold, R.E. - Ho, G.C. - Korth, H. McNutt, Jr., R.L. - Raines, J.M. - Sarantos, M. - Schriver, D. - Solomon, S.C. -
32
Trávníþek, Pavel
MESSENGER observations of Mercury's magnetosphere during northward IMF.
[Pozorování magnetické rekonekce v magnetosféĜe Merkuru sondou MESSENGER.]
Geophysical Research Letters. Roþ. 36, þ. 2 (2009), L02101/1-L02101/6. ISSN 0094-8276
DOI: 10.1029/2008GL036158
Slavin, J.A. - Acuna, M. H. - Anderson, B.J. - Baker, D. N. - Benna, M. - Boardsen, S.A. Gloeckler, G. - Gold, R.E. - Ho, G.C. - Korth, H. - Krimigis, S.M. - McNutt, Jr., R.L. Raines, J.M. - Sarantos, M. - Schriver, D. - Solomon, S.C. - Trávníþek, Pavel Zurbuchen, T.H.
MESSENGER Observations of Magnetic Reconnection in Mercury¶s Magnetosphere.
[Pozorování magnetosféry Merkuru pĜi severním meziplanetárním poli sondou
MESSENGER.]
Science. Roþ. 324, þ. 5927 (2009), s. 606-610. ISSN 0036-8075
DOI: 10.1126/science.1172011
Sobotka, Michal - Puschmann, K.G.
Morphology and evolution of umbral dots and their substructures.
[Morfologie a vývoj umbrálních bodĤ a jejich substruktur.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 504, þ. 2 (2009), s. 575-581. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200912365
Sobotka, Michal - Jurþák, Jan
Evolution of Physical Characteristics of Umbral Dots and Penumbral Grains.
[Vývoj fyzikálních charakteristik umbrálních bodĤ a penumbrálních zrn.]
Astrophysical Journal. Roþ. 694, þ. 2 (2009), s. 1080-1084. ISSN 0004-637X
DOI: 10.1088/0004-637X/694/2/1080
Stoklasová, Ivana - Ferruit, P. - Emsellem, E. - Jungwiert, Bruno - Pécontal, E. Sánchez, S.F.
OASIS integral-field spectroscopy of the central kpc in 11 Seyfertಞ2 galaxies.
[Ploãná spektroskopie centrálních kiloparsekĤ v 11 Seyfertových galaxiích typu 2,
pozorovaných s vyuåitím pĜístroje OASIS]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 500, þ. 3 (2009), s. 1287-1325. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200811225
Su, Y. - van Ballegooijen, A. - Schmieder, B. - Berlicki, Arkadiusz - Guo, Y. - Golub, L. Huang, G.
Flare Energy Build-up in a Decaying Active Region Near a Coronal Hole.
[HromadČní erupþní energie v rozpadající se aktivní oblasti blízko coronální díry.]
Astrophysical Journal. Roþ. 704, þ. 1 (2009), s. 341-353. ISSN 0004-637X
DOI: 10.1088/0004-637X/704/1/341
33
Svoboda, JiĜí - Dovþiak, Michal - Goosmann, René - Karas, Vladimír
Role of emission angular directionality in spin determination of accreting black holes with a
broad iron line.
[Vliv emisní úhlové smČrovosti na urþení rotaþního momentu akreujících þerných dČr s
rozãíĜenou þárou åeleza.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 507, þ. 1 (2009), s. 1-17. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200911941
Sych, R.A. - Nakariakov, V. M. - Karlický, Marian - Anfinogentov, S.
Relationship between wave processes in sunspots and quasi-periodic pulsations in active
region flares.
[Vztah mezi vlnovými procesy ve sluneþních skvrnách a kvazi-periodickými pulsacemi v
erupcích.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 505, þ. 2 (2009), s. 791-799. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200912132
âimon, VojtČch
The Cyclic variation of the outburst recurrence time in GRS 1747-312.
[Cyklické zmČny þasĤ vzplanutí GRS 1747-312.]
New Astronomy. Roþ. 14, þ. 5 (2009), s. 443-450. ISSN 1384-1076
DOI: 10.1016/j.newast.2008.12.005
âtverák, â. - Maksimovic, M. - Trávníþek, Pavel - Marsch, E. - Fazakerley, A. N. Scime, E. E.
Radial evolution of nonthermal electron populations in the low-latitude solar wind: Helios,
Cluster, and Ulysses Observations.
[Radiální vývoj netermálních elektronových populací ve sluneþním vČtru v okolí ekliptiky:
pozorování z druåic Helios, Cluster a Ulysses.]
Journal of Geophysical Research. Roþ. 114, - (2009), A05104/1-A05104/15. ISSN 01480227
DOI: 10.1029/2008JA013883
âubr, Ladislav - Schovancová, J. - Kroupa, P.
The warped young stellar disc in the Galactic centre.
[Zkroucený disk mladých hvČzd v jádru Galaxie.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 496, þ. 3 (2009), s. 695-699. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361:200811075
âvanda, Michal - KlvaĖa, Miroslav - Sobotka, Michal
Large-scale horizontal flows in the solar photosphere. V. Possible evidence for the
disconnection of bipolar sunspot groups from their magnetic roots.
[VelkorozmČrové horizontální toky ve sluneþní fotosféĜe. V. Moåný dĤkaz pro diskonexi
bipolárních skupin sluneþních skvrn od magnetických koĜenĤ.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 506, þ. 2 (2009), s. 875-884. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200912422
34
âvanda, Michal - KlvaĖa, Miroslav - Sobotka, Michal - Kosovichev, A.G. - Duvall, T.L.
Large-scale horizontal flows in the solar photosphere IV. On the vertical structure of largescale horizontal flows.
[VelkorozmČrové horizontální toky ve sluneþní fotosféĜe. IV. O vertikální struktuĜe
velkorozmČrového horizontálního proudČní.]
New Astronomy. Roþ. 14, þ. 4 (2009), s. 429-434. ISSN 1384-1076
DOI: 10.1016/j.newast.2008.12.003
Trávníþek, Pavel - Hellinger, Petr - Schriver, D. - Herþík, D. - Slavin, J.A. - Anderson,
B.J.
Kinetic instabilities in Mercury's magnetosphere: Three-dimensional simulation results.
[Kinetická instabilita v magnetosféĜe M erkuru: výsledky tĜídimenzionální simulace.]
Geophysical Research Letters. Roþ. 36, - (2009), L07104/1-L07104/5. ISSN 0094-8276
DOI: 10.1029/2008GL036630
Trigo-Rodríguez, J.M. - Boroviþka, JiĜí - Llorca, J. - Madiedo, J.M. - Zamorano, J. Izquierdo, J.
Puerto Lápice eucrite fall: Strewn field, physical description, probable fireball trajectory, and
orbit.
[Pád eukritu Puerto Lápice: Pádová oblast, fyzikální vlastnosti, pravdČpodobná trajektorie
bolidu, a dráha ve sluneþní soustavČ.]
Meteoritics & Planetary Science. Roþ. 44, þ. 2 (2009), s. 175-186. ISSN 1086-9379
Tsiropoula, G. - Tziotziou, K. - Schwartz, Pavol - Heinzel, Petr
Multiwavelength analysis of a solar quiet region.
[Analýza pokojné oblasti Slunce z pozorování ve více spektrálních oborech.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 493, þ. 1 (2009), s. 217-225. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361:200810130
Vennes, Stephane - Kawka, Adela - Vaccaro, T.R. - Silvestri, N.M.
The double degenerate LP 400-22 revisited.
[Dvojný degenerovaný systém LP400-22.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 507, þ. 3 (2009), s. 1613-1616. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200912955
Votruba, Viktor - Koubský, Pavel - Korþáková, Daniela - Hroch, F.
False periods in complex chaotic systems.
[Faleãné periody v komplexních chaotických systémech.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 496, þ. 1 (2009), s. 217-222. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361/200811168
35
Warner, B. D. - Harris, A. W. - Pravec, Petr
The asteroid lightcurve database.
[Databáze svČtelných kĜivek asteroidĤ.]
Icarus. Roþ. 202, þ. 1 (2009), s. 134-146. ISSN 0019-1035
DOI: 10.1016/j.icarus.2009.02.003
Welten, K.C. - Nishiizumi, K. - Caffee, M. W. - Meier, M.M.M. - Bland, P.A. - Spurný,
Pavel
Cosmogenic Radionuclides in Bunburra Rockhole Achondrite Fall.
[Kosmogenní radionuklidy v achondritu Bunburra Rockhole ]
Meteoritics & Planetary Science. Roþ. 44, Supplement (2009), A216-A216. ISSN 1086-9379.
Wünsch, Richard - Palouã, Jan - Tenorio-Tagle, G. - Silich, S.
2D hydrodynamic simulations of super star cluster winds in a bimodal regime.
[DvourozmČrné hydrodynamické simulace vČtrĤ super-hvČzdokup v bimodálním reåimu.]
Astrophysics and Space Science. Roþ. 324, 2-4 (2009), s. 219-223. ISSN 0004-640X
DOI: 10.1007/s10509-009-0110-y
Yasnov, L. V. - Karlický, Marian
An estimation of spatial variations of magnetic field and superthermal electron distribution in
cm-radio burst sources.
[Odhad prostorových variací magnetického pole a distribuce nadtepelných elektronĤ ve zdroji
cm-rádiového záĜení.]
Solar Physics. Roþ. 260, þ. 2 (2009), s. 363-373. ISSN 0038-0938
DOI: 10.1007/s11207-009-9453-3
Zuccarello, F. - Romano, P. - Fárník, Frantiãek - Karlický, Marian - Contarino, L. Battiato, V. - Guglielmino, S.L. - Comparato, M. - Ugarte-Urra, I.
The X17.2 flare occurred in NOAA 10486: an example of filament destabilization caused by a
domino effect.
[Erupce o velikosti X17.2 v aktivní oblasti NOAA 10486 : pĜíklad destabilizace filamentu,
zpĤsobená domino-efektem.]
Astronomy and Astrophysics. Roþ. 493, þ. 2 (2009), s. 629-637. ISSN 0004-6361
DOI: 10.1051/0004-6361:200809887
C.3.2. ýlánky v ostatních þasopisech
ýlánky v ostatních (neimpaktovaných) þasopisech (celkem 28) uvádíme v abecedním poĜadí
autorĤ. Jména autorĤ z Astronomického ústavu AV ýR, v.v.i. jsou podtråena.
Andréeová, K. - âvanda, Michal: Konec sluneþní odyssey. Astropis. Roþ. 15, þ. 2 (2009), s.
30-33.
Arazimová, Eva - Kawka, Adela - Vennes, Stephane: Spectroscopic Observations of High
Proper Motion DA White Dwarfs.
36
Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade. Roþ. 86, - (2009), s. 297-300.
Bárta, Miroslav - Karlický, Marian - Büchner, J.: Multi-scale MHD Modelling of the
Current Sheet Fragmentation in Turbulent Solar Flare. Central European Astrophysical
Bulletin. Roþ. 33, - (2009), s. 299-308.
Bumba, Václav: Regularities in the solar background magnetic field. Izvestija Krymskoj
astrofiziþeskoj observatoriji. Roþ. 104, þ. 6 (2009), s. 87-94.
Burãa, Milan ± Kenyon, S. ± Kouba, J. ± âíma, Zdislav ± Vatrt, V. ± Vojtíãková, M.:
Results of EGM08 geopotential models testing and its comparison with EGM96. Newton¶s
Bulletin of the International Geoid Service. Roþ. -, Spec. iss. 4 (2009), s. 50-56.
Burãa, Milan - Kenyon, S. C. - Kouba, J. - âíma, Zdislav - Vatrt, V. - Vojtíãková, M.:
Global Vertical Reference Frame, str. 53±63. Acta geodaetica. Roþ.-, 5 (2009), s. 53-63.
Galád, Adrián - Kornos, L. - Husárik, M.: The Very Long Sidereal Period of 1807
Slovakia. Minor Planet Bulletin. Roþ. 36, þ. 4 (2009), s. 149-151.
Hadravová, A. - Hadrava, Petr: Poselství Galileova dalekohledu. Medicejské hvČzdy.
Vesmír. Roþ. 88, þ. 1 (2009), s. 16-17.
Hudec, René - âimon, VojtČch - Castro-Tirado, A. J.: The strange optically variable
source SWIFT J195509+261406 and implication for optical observers. Open European
Journal on Variable star. ý. 109 (2009), s. 45-52.
Hudec, René - âimon, V. - Hudec, L. - Kocka, , Matúã - Gaia Cu7 Consortium: Open
European Journal on Variable star. ý. 109 (2009), s. 12-27.
Hudec, René - Spurny, M. - Krizek, M. - Páta, P. - Slosiar, R. - Rerabek, M.: Alternative
methods for detection of GRBs. Open European Journal on Variable star. ý. 109 (2009), s.
7-11.
JiĜiþka, Karel - Karlický, Marian: Drifting Pulsating Structure in the Post-maximum Phase
of the May 13, 2005 Flare.
Central European Astrophysical Bulletin. Roþ. 33, - (2009), s. 217-220.
Karas, Vladimír: Pokrok v astrofyzice þerných dČr. ýeskoslovenský þasopis pro fyziku. Roþ.
59, þ. 5 (2009), s. 288-291.
Karas, Vladimír: Nová kategorie þerných dČr. Vesmír. Roþ. 88, þ. 12 (2009), s. 776-778.
Karas, Vladimír: Nový pohled do stĜedu Galaxie. Vesmír Roþ. 88 þ. 24 (2009)
Kaãparová, Jana - Heinzel, Petr - Karlický, Marian - Moravec, Z. - Varady, M.: Far-IR
and Radio Thermal Continua in Solar Flares. Central European Astrophysical Bulletin. Roþ.
33, - (2009), s. 309-315.
Klokoþník, Jaroslav - Kostelecký, J. - Novák, P. - BezdČk, Aleã - Gruber, Christian:
37
Mapování gravitaþního pole ZemČ pomocí druåice GOCE. Geodetický a kartografický obzor.
Roþ. 55, þ. 8 (2009), s. 165-174.
Kotrþ, Pavel: The Modernized Horizontal Spectrograph at the OndĜejov Observatory.
Central European Astrophysical Bulletin. Roþ. 33, þ. 1 (2009), s. 327-336.
Kotrþ, Pavel: Solar Optical Spectroscopy in the Ondrejov Observatory. Publications of the
Astronomical Observatory of Belgrade. Roþ. 86, - (2009), s. 27-38.
Kotrþ, Pavel - Kashapova, L. K. - Frolova, A.S. - Kupryjakov, Ju. A.: A Possible
Scenario of Energy Transport in the 17th May 2002 Flare. Central European Astrophysical
Bulletin. Roþ. 33, þ. 1 (2009), s. 207-215.
Kubát, JiĜí - âurlan, Brankica: NLTE model atmospheres of hot stars. Publications of the
Astronomical Observatory of Belgrade. Roþ. 86, - (2009), s. 51-58.
Kulinová, Alena - Dzifþáková, Elena - Sylwester, B. - Sylwester, J.: Non-thermal
Diagnostics of a Flare Observed by RESIK.
Central European Astrophysical Bulletin. Roþ. 33, - (2009), s. 243-252.
Milic, I. - Dejaniþ, S. - Kotrþ, Pavel: On Estimation of the Optical Thickness of Solar
Prominences. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade. Roþ. 86, - (2009), s.
283-286.
Rackoviþ, K. - Nikoliþ, S. - Kotrþ, Pavel: Improving Algorithm for Automatic Spectra
Processing. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade. Roþ. 86, - (2009), s.
293-296.
âkoda, Petr: Identification of important VO spectral services benefiting from deployment on
the Grid. Memorie della Societa Astronomica Italiana. Roþ. 2, þ. 80 (2009), s. 484-492.
âíma, Zdislav: Za tajemstvím praåského orloje: otázky a odpovČdi. Pokroky matematiky,
fyziky & astronomie. Roþ. 54, 4, (2009), str. 269±275.
Vandas, Marek - Geranios, A. - Romashets, E. P.: On expansion of magnetic clouds in the
solar wind. Astrophysics and Space Sciences Transactions. Roþ. 5, þ. 1 (2009), s. 35-38.
Vondrák, Jan - Ron, Cyril: Stability of period and quality factor of free core nutation. Acta
geodynamica et geomaterialia.
Roþ. 6, þ. 3 (2009), s. 217-224.
C.3.3. ýlánky ve sbornících z konferencí
ýlánky ve sbornících z konferencí (celkem 42) uvádíme v abecedním poĜadí autorĤ. Jména
autorĤ z ústavu jsou podtråena.
38
Castro-Tirado, A.J. - âimon, VojtČch - Hudec, René - de Ugarte Postigo, A. - Gorosabel,
J. - Jelínek, M. - Fatkhullin, T. A. - Pérez-Ramírez, D. - Kubánek, K. - Guziy, S.: Flares
from the Magnetar Candidate SWIFT J1955+2604: a Missing Link to Dim Isolated Neutron
Stars?. In Gamma-ray Burst. Melville : American Institute of Physics, 2009 S. 497-502.
Goosmann, R. W. - Dovþiak, Michal - Mouchet, M. - Czerny, B. - Karas, Vladimír Goncalves, A.:Exploring Black Hole Accretion in Active Galactic Nuclei with Simbol-X. In
Simbol-X: Focusing on the hard X-ray universe. Melville : American Institute of Physics,
2009. S. 162-164.
Hadravová, A. - Hadrava, Petr: Johannes Kepler and Czech history. In Johannes Kepler.
From Tübingen to ĩagaĔ. Warsaw : Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, 2009 S.
197-204.
Heinzel, Petr: RMHS Modeling of Solar Prominences, AIPC 1171, 2009. S.331-338
Hudec, René: History of grazing incidence x-ray optics in the Czech Republic. In EUV and
X-Ray Optics: Synergy between Laboratory and Space. Bellingham : International Society for
Optical Engineering, 2009. S. 73600D-1-73600D-15.
Hudec, René - Hromþík, M. - Elvis, M. - Gedeon, O.: Active x-ray optics. In EUV and XRay Optics: Synergy between Laboratory and Space. Bellingham : International Society for
Optical Engineering, 2009. S. 736009-1-736009-8.
Hudec, René - Marsikova, V. - Míka, M. - Sik, J. - Lorenz, M. - Pína, L. - Inneman, A. Skulinová, Michaela: Advanced x-ray optics with Si wafers and slumped glass. In Optics for
EUV, X-Ray, and Gamma-Ray Astronomy IV. Bellingham : International Society for Optical
Engineering, 2009 74370S-1-74370S-12.
Hudec, René - Pína, L. - Inneman, A..J. - Semencova, V. - Sveda, L.: Replicated grazing
incidence micromirrors. In EUV and X-Ray Optics: Synergy between Laboratory and Space.
Bellingham : International Society for Optical Engineering, 2009. S. 73600G-1-73600G-12.
Hudec, René - Pína, L. - âvéda, L. - Semencová, V. - Inneman, A. - Skulinová, Michaela:
The feasibility of independent observations/detections of GRBs in X-rays. In Gamma-ray
Burst. Melville : American Institute of Physics, 2009 S. 218-220.
Hudec, René - Sik, J. - Lorenc, M. - Pína, L. - Semencová, V. - Míka, M. - Inneman, A. Skulinová, Michaela: Back-up technologies for IXO. In EUV and X-Ray Optics: Synergy
between Laboratory and Space. Bellingham : International Society for Optical Engineering,
2009. 73600L-1-73600L-12.
Hudec, René - Spurný, M. - Krizek, P. - Páta, P. - Rerabek, M.: Low-Cost Optical AllSky Monitor For Detection of Bright OTs of GRBs. In Gamma-ray Burst. Melville :
American Institute of Physics, 2009 S. 215-217.
Hudec, René - âimon, VojtČch - Hudec, L.: The GRB Investigations by ESA Satellite Gaia.
In Gamma-ray Burst. Melville : American Institute of Physics, 2009 S. 52-54.
Chapanov, Y. - Vondrák, Jan - Ron, Cyril: 22-year oscillations of UT1, core angular
39
momentum and geomagnetic field. In Journées 2008 systemes de référence spatio-temporels.
Dresden : Lohrmann-Observatorium, 2009 S. 178-181.
Kopáþek, OndĜej - Karas, Vladimír: Electro-magnetic fields around a drifting Kerr black
hole. In Cosmic Magnetic Fields: From Planets, to Stars and Galaxies. Cambridge :
Cambridge University Press, 2009 S. 127-128.
Korþáková, Daniela - Kubát, JiĜí: The solution of the radiative transfer equation in axial
symmetry. In Numerical Methods in Multidimensional Radiative Transfer. Berlin : Springer,
2009 S. 237-246.
Korþáková, Daniela - Votruba, Viktor - Kubát, JiĜí - Werner, K. - âkoda, Petr - Nagel,
T.: Radiative Transfer in Axial Symmetry. In Recent directions in astrophysical quantitative
spectroscopy and radiation hydrodynamics. Melville : American Institute of Physics, 2009. S.
359-360
Kostelecký, J. ± Klokoþník, Jaroslav: Satellite Altimetry in the Center of Earth Dynamics
Research. In Mission and Passion: Science. Prague : Czech National Committee of Geodesy
and Geophysics, 2009. S. 135-145.
Kraus, Michaela - Borges Fernandes, M. - de Araújo, F. X.: On the huge mass loss of B[e]
supergiants in the Magellanic Clouds. In The Magellanic System: Stars, Gas, and Galaxies.
Cambridge : Cambridge University Press, 2009 S. 431-436.
Kubát, JiĜí: Radiative transfer in NLTE model atmospheres. In Numerical Methods in
Multidimensional Radiative Transfer. Berlin : Springer, 2009 S. 227-236
Kubát, JiĜí: Static spherically symmetric NLTE model atmospheres near the Eddington limit.
In Recent directions in astrophysical quantitative spectroscopy and radiation hydrodynamics.
Melville : American Institute of Physics, 2009. S. 357-358.
Lynnyk, A. - Vandas, Marek: The study of magnetic clouds: expansion and discontinuities.
In WDS 2009 - Proceedings of Contributed Papers. Praha : Matfyzpress, 2009 S. 9-14.
McEntaffer, R.L. - Hudec, René- Murray, J.; Holland, A.D.: A high resolution x-ray
spectrometer utilizing Kirkpatrick-Baez optics and off-plane gratings. In EUV and X-Ray
Optics: Synergy between Laboratory and Space. Bellingham : International Society for
Optical Engineering, 2009. S. 736014-1-736014-10.
Molenda-ĩakowicz, J. - Jerzykiewicz, M. - Kopacki, G. - Frasca, A. - Catanzaro, G. Latham, D. - Niemczura, E. - Narwid, A. - StĊslicki, M. - Arentoft, T. - Kubát, JiĜí Drobek, D. - Dimitrow, W.: Spectroscopic and Photometric Observations of Kepler
Asteroseismic Targets. In Stellar pulsation: Challenges for theory and observation. Melville :
American Institute of Physics, 2009. S. 531-534.
Palouã, Jan - Wünsch, Richard - Tenorio-Tagle, G. - Silich, S.: Origin of Star-to-Star
Abundance Inhomogeneities in Star Clusters. In Galaxy Disk in Cosmological Context.
Cambridge : Cambridge University Press, 2009 S. 233-238.
Paral, Jan - Trávníþek, Pavel M . - Kabin, K. - Rankin, R. - Zurbuchen, T. H.
40
Spatial distribution and energy spectrum of heavy ions in the Hermean magnetosphere with
application to MESSENGER flybys.
[Prostorové rozloåení a energetické spektrum tČåkých iontĤ v magnetosféĜe planety Merkur s
aplikací na prĤlety sondy MESSENGER.]
WSPC - Proceedings, Advances in Geosciences, Roþ. 15, (2009), s. 1-16.
Sidorin, VojtČch - Palouã, Jan: Shell-Like Structures in the ISM: Observation Versus
Simulations. In WDS'09 Proceedings of Contributed Papers. Prague :Matfyzpress, 2009 S.
52-58.
Skulinová, Michaela - Hudec, René - Sik, J. - Lorenc, M. - Pína, L. - Semencová, V.:
Alternative materials in view of new light weight x-ray optics. In Optics for EUV, X-Ray, and
Gamma-Ray Astronomy IV. Bellingham : International Society for Optical Engineering, 2009.
74370V-1-74370V-8.
Skulinová, Michaela - Hudec, René - Sik, J. - Lorenc, M. - Pína, L. - Semencová, V.:
New lightweight x-ray optics: alternative materials. 736016-1-736016-8.
Skulinová, Michaela - Pelliciari, C. - Hanlon, L. - McBreen, B. - O'Reilly, F.: Crystal
characterization for a gamma-ray Laue concentrator. In EUV and X-Ray Optics: Synergy
between Laboratory and Space. Bellingham : International Society For Optical Engineering,
2009 736019-1-736019-8.
Sloãiar, R. - Hudec, René: Indirect detections and analyses of GRBs by ionospheric
response. In Gamma-ray Burst. Melville : American Institute of Physics, 2009 S. 428-430.
Sobotka, Michal - Heinzel, Petr - Kaãparová, Jana: Examples of Science Cases and
Requirements for EST. In Solar Polarization 5: In Honor of Jan Olof Stenflo. San Francisco :
Astronomical Society of the Pacific, 2009 S. 455-460.
Stuchlík, Z. - KováĜ, J. - Karas, Vladimír: Off-equatorial circular orbits in magnetic fields
of compact objects. In Cosmic Magnetic Fields: From Planets, to Stars and Galaxies.
Cambridge : Cambridge University Press, 2009 S. 125-126.
âíma, Zdislav ± Vítek, VojtČch: Notes on Global Quasistatic Changes in the Ocean±
Atmosphere System. In Mission and Passion: Science. Prague : Czech National Committee
of Geodesy and Geophysics, 2009. S. 221-230.
âimon, VojtČch - Pizzichini, G. - Hudec, René: Luminosity and colors of the early optical
transient of GRB060218 in the context of the optical afterglows. In Gamma-ray Burst.
Melville : American Institute of Physics, 2009 S. 250-252.
âimon, VojtČch - Pizzichini, G. - Hudec, René: Time evolution of the UVOT color indices
of SN 2006aj/GRB060218. In Gamma-ray Burst. Melville : American Institute of Physics,
2009 S. 247-249.
âtČpán, JiĜí: NLTE Effects in the Transfer of Polarized Lines of Multiterm Atoms. In Solar
Polarization 5: In Honor of Jan Olof Stenflo. San Francisco : Astronomical Society of the
Pacific, 2009 S. 307-310.
41
âvéda, L. ± Hudec, René - Pína, L. - Semencova, V. - Inneman, A.: Lobster eye:
technology and imaging properties. In EUV and X-Ray Optics: Synergy between Laboratory
and Space. Bellingham : International Society For Optical Engineering, 2009. S. 73600F-173600F-10.
Tichý, Vl. - Hromþík, M. - Hudec, René - Inneman, A.. - Jakubek, J. - Marãík, J. - Pína,
L. ± Semencová, V.: Small x-ray telescope based on lobster eye x-ray optics and pixel
detector. In EUV and X-Ray Optics: Synergy between Laboratory and Space. Bellingham :
International Society for Optical Engineering, 2009. S. 736011-1-736011-10.
Tsiropoula, G. - Tziotziou, K. - Schwartz, Pavol - Heinzel, Petr: Oscillatory phenomena in
a solar network region. Universal Heliophysical Processes. Cambridge : Cambridge
University Press, 2009 S. 181-184.
Vondrák, Jan: Geophysical contributions in precession-nutation. In Proceedings of the
Serbian-Bulgarian Astronomical Conference /6./. Belgrade : Astronomical Society Rudjer
Boãkoviþ, 2009 S. 143-153.
Vondrák, Jan - Capitaine, N. - Wallace, P.: Towards a long-term parametrization of
precession. In Journées 2008 systemes de référence spatio-temporels. Dresden : LohrmannObservatorium, 2009 S. 23-26.
Yasnov, L. V. - Karlický, Marian: On spatial variations of magnetic field and superthermal
electron distribution in cm-radio burst source. In Universal Heliophysical Processes.
Cambridge : Cambridge University Press, 2009 S. 353-356.
C.3.4. Knihy, kapitoly v knihách, skripta
V roce 2009 se pracovníci ústavu podíleli na pČti kapitolách v knihách a jednČch skriptech a
pĜekladu jedné knihy
Klokoþník, Jaroslav: Speciální úkoly ve studiu gravitaþního pole ZemČ druåicovými
metodami. Praha : ýeské vysoké uþení technické, 2009. 36 s. (Profesorské pĜednáãky : 13).
Kapitola v knize
Brzezinski, A. - Ma, Ch. - Dehant, V. - Defraigne, P. - Dickey, J.O. - Huang, Ch.-L. Souchay, J. - Vondrák, Jan - Charlot, P. - Richter, B. - Schuh, H.: Commission 19:
Rotation of the Earth. Triennial Report 2006-2009. In Reports on Astronomy 2006-2009. IAU
Transactions. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. S. 37-49.
Burns, J.A. - Kneåevic, Z. - Milani, A. - Vokrouhlický, D. - Athanassoula, E. - Beaugé, C.
- Erdi, B. - Lemaitre, A. ; Maciejewski, A. - Malhotra, R. - Morbidelli, A. - Peale, S.J. âidlichovský, Miloã - Zhou, J.-L.: Commission 7: Celestial Mechanics and Dynamical
Astronomy. Triennial Report 2006-2009. In Reports on Astronomy 2006-2009. IAU
Transactions. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. S. 12-22.
Fukushima, T. - Kaplan, G.H. - Krasinsky, G.A. - Arlot, J.E. - Bangert, J. A. Hohenkerk, C, Y. - Lara, M. - Pitjeva, E. V. - Urban, S. E. - Vondrák, Jan: Commission
42
4: Ephemerides. Triennial Report 2006-2009. In Reports on Astronomy 2006-2009. IAU
Transactions. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. S. 5-11.
Hadravová, A. - Hadrava, Petr: Nesourodá dvojice, jeå jednou provådy zmČnila náã pohled
na vesmír. PĜedmluva k þeskému pĜekladu knihy Kitty Ferguson Tycho a Kepler. In Tycho a
Kepler. Nesourodá dvojice, jeå jednou provådy zmČnila náã pohled na vesmír. Praha :
Academia, 2009. S. 11-15.
Vondrák, Jan - McCarthy, D.D. - Fukushima, T. - Brzezinski, A. - Burns, J.A. Defraigne, P. - Evans, D.W. - Kaplan, G.H. ; Klioner, S. -Kneåeviü, Z. - Kumkova, I.I. Ma, Ch. - Manchester, R.N. - Petite, G.: Division I: Fundamental astronomy. Triennial
Report 2006-2009. In Reports on Astronomy 2006-2009. IAU Transactions. Cambridge :
Cambridge University Press, 2009. S. 1-4.
43
C.4. Domácí grantové projekty
Astronomický ústav AV ýR, v.v.i. Ĝeãí výzkumný zámČr þíslo AV0Z10030501 (Ĝeãitel P.
Heinzel). KromČ toho je nositelem Ĝady grantových projektĤ. V tomto oddíle jsou uvedeny
projekty financované ze státního rozpoþtu ýR a Ĝeãené pracovníky ústavu v roce 2009.
Zahraniþní granty jsou uvedeny v oddíle zahraniþní spolupráce.
C.4.1. Granty ukonþené v roce 2009 vþetnČ shrnutí výsledkĤ
Granty poskytnuté Grantovou agenturou ýeské republiky (GA ýR)
Název: Sluneþní fyzika prostĜednictvím superpoþítání
Identifikaþní kód: GAýR 205/07/1100
ěeãitel: Miroslav Bárta
SpoluĜeãitelé: Michal Varady (Univerzita J.E. PurkynČ Ústí n. Labem)
Období Ĝeãení: 2007-2009
Shrnutí výsledkĤ (za AsÚ): V rámci projektu byly vytvoĜeny programy pro pokroþilé
numerické simulace plazmových a záĜivých procesĤ v pozorovaných projevech sluneþní
aktivity a získané kódy byly následnČ spouãtČny na superpoþítaþových systémech. Vlastním
vČdeckým úþelem bylo získání nových poznatkĤ a lepãího vhledu do studovaných procesĤ v
rámci kvalitativnČ lepãích modelĤ, jejichå realizace na standardním hardware a pĜi pouåití
sekvenþních kódĤ byla dĜíve nemoåná. Tento úkol jsme Ĝeãili implementací numerických
kódĤ zahrnujících paralelismus (MPI, þásteþnČ CUDA) v oblastech studia magnetické
rekonexe, záĜivČ hydrodynamických modelĤ chromosférické depozice energie urychlených
svazkĤ v erupci a pĜi studiu pĜenosu záĜení ve sluneþní atmosféĜe. Výsledky realizovaných
numerických simulací a jejich následné analýzy prohloubily naãe teoretické znalosti
mechanismĤ uplatĖujících se ve sluneþních erupcích a protuberancích.
Název: HvČzdné vČtry prvních hvČzd ve vesmíru
Identifikaþní kód: 205/07/0031
ěeãitel: JiĜí Krtiþka (PĜF MU Brno)
SpoluĜeãitel: JiĜí Kubát (AsÚ AV ýR)
Období Ĝeãení: 2007 ± 2009
Shrnutí výsledkĤ: První hvČzdy ve vesmíru, které se zaþaly objevovat nČkolik stovek
miliónĤ let po velkém tĜesku, zásadním zpĤ sobem ovlivnily vývoj vesmíru. Jedním
z nejdĤleåitČjãích jevĤ, který ovlivĖuje jejich vývoj, je ztráta hmoty. Ztráta hmoty urþuje
koneþnou fází vývoje tČchto hvČzd i mnoåství látky uvolnČné do okolního prostoru. V rámci
projektu jsme studovali dva zpĤsoby ztráty hmoty, které se vyskytují v klidných fázích vývoje
prvních hvČzd: hvČzdný vítr a odtékající disky. Ukázali jsme, åe první hvČzdy sloåené pouze
z vodíku a helia åádné hvČzdné vČtry nemČly. Pokud ovãem první hvČzdy rotovaly dostateþnČ
rychle, pak docházelo k promíchávání látky hvČzdy. V dĤsledku toho se na povrchu prvních
hvČzd objevily produkty jaderného hoĜení (uhlík, kyslík a dusík), díky kterým mohly mít
první hvČzdy vČtry urychlované v dĤsledku absorpce záĜení v þarách tČchto prvkĤ.
PĜedpovČdČli jsme parametry tČchto vČtrĤ. Ukázalo se, åe tyto vČtry jsou pomČrnČ slabé a tedy
zĜejmČ nijak podstatnČ neovlivnily vývoj prvních hvČzd. Tyto vČtry ovãem ovlivnily
okolohvČzdné prostĜedí prvních hvČzd. Navíc jsme upozornili na to, åe v dĤsledku oddČlování
se tČåãích prvkĤ byly zĜejmČ hvČzdné vČtry prvních hvČzd zdrojem prvních þástic kosmického
záĜení. Pokud první hvČzdy rotovaly tzv. kritickou rotaþní rychlostí, pak mohly ztrácet hmotu
44
v dĤsledku odtékajících diskĤ . Ukázali jsme, jakým zpĤsobem je moåné ztrátu hmoty
prostĜednictvím tČchto diskĤ zahrnout do vývojových modelĤ prvních hvČzd. Tento zpĤsob
ztráty hmoty je zĜejmČ velice dĤleåitý v pĜípadČ prvních hvČzd.
Název: Inovovaná ultralehká rentgenová optika pro budoucí velké kosmické teleskopy
Identifikaþní kód: GAýR 205/07/P510
ěeãitel: Michaela Skulinová
Období Ĝeãení: 2007-2009
Shrnutí výsledkĤ: Objektivy pro budoucí velké projekty jako je projekt IXO (International
X-Ray Observatory ± spojené projekty XEUS a Constellation X) agentur ESA, NASA a
JAXA musí být velmi lehké, aby bylo moåno udrået hmotnost kosmických teleskopĤ v
rozumných mezích. V rámci tohoto projektu byly studovány a testovány inovované techniky
pro vývoj pĜesné a lehké rentgenové optiky. Analýza nových pĜístupĤ k rentgenové optice se
opírala z jedné þásti o více bČåné materiály jako je jako je formování sklenČných folií a
kĜemíku s hlubãím zamČĜením na studium fyzikálnČ chemických vlastností kĜemíkových
desek (vylepãeného povrchu, odstranČní vnitĜního pnutí atd.) a z druhé þásti na ménČ bČåné,
alternativní materiály a jejich detailní studium jako je napĜ. skelný uhlík, které mohou svými
vlastnostmi konkurovat bČåným materiálĤm. NČkteré aspekty studovaných materiálĤ
(napĜíklad vlastnosti jako je stabilita, teplotní stabilita ap.) mohou být pouåity i v oborech
mimo rentgenovou optiku, napĜíklad pĜi vývoji speciální EUV optiky a optiky pro viditelné
svČtlo. V rámci projektu jsem spolupracovala s vysokými ãkolami i ústavy Akademie VČd ýR
a podílela jsem se jako hlavní organizátor na poĜádání mezinárodních workshopĤ a výsledkem
jsou þetné publikace a prezentace na národních i mezinárodních konferencích a workshopech.
Granty poskytnuté Grantovou agenturou Akademie vČd (GA AV)
Název: Rozvoj metod pĜedpovČdí kosmického poþasí a jeho dopadĤ na systém ionosféraatmosféra
Identifikaþní kód: 1QS300120506
ěeãitel: Josef Bochníþek (GFÚ AV ýR)
SpoluĜeãitelé: Marek Vandas (AsÚ AV ýR), Dalia Bureãová (ÚFA AV ýR)
Období Ĝeãení: 2005±2009
Shrnutí výsledkĤ (za AsÚ): Zabývali jsme se studiem aktivních jevĤ na Slunci a jejich
projevĤ u ZemČ s perspektivním cílem pĜispČt k lepãímu pĜedpovídání kosmického poþasí.
DĤraz jsme kladli na fyzikální mechanismy uvedených jevĤ, jejichå pochopení vede k jejich
lepãímu modelování a fyzikálnČ zaloåenému pĜístupu k pĜedpovČdím. Z tohoto pohledu jsme
studovali sluneþní protuberance, sluneþní erupce a vývoj magnetických oblakĤ ve sluneþním
vČtru. Nalezli jsme metodu pro hodnovČrnČjãí stanovení hmotnosti protuberance, zpĤsob
diagnostiky pomČrĤ ve sluneþní erupci pomocí rádiových vln, vytvoĜili jsme dynamický
model magnetického oblaku, který jsme úspČãnČ porovnávali s mČĜeními. Naãe zkuãenost
s MHD modelováním ukazuje, åe tato oblast jeãtČ není pĜíliã vyzrálá, aby napomohla pĜi
pĜedpovídání kosmického poþasí. Vypracovali jsme metody analýzy astronomických obrazĤ,
umoåĖujících zviditelnit i detaily jinak skryté; metody jsou vhodné pro zpracování snímkĤ
Slunce pro úþely kosmického poþasí.
45
Název: Vliv obecnČ relativistických efektĤ na rychlou promČnnost rentgenových zdrojĤ
Identifikaþní kód: KJB300030703
ěeãitel: Michal Bursa
Období Ĝeãení: 2007±2009
Shrnutí výsledkĤ: Grantový projekt se zabýval studiem rentgenového záĜení kompaktních
rentgenových zdrojĤ a jeho cílem bylo zkoumat rentgenového záĜení pĜicházející z oblastí
nejblíåe centrální þerné díĜe, jeho promČnnost na þasové ãkále ĜádovČ srovnatelné s dobou
letu svČtla na vzdálenosti odpovídající nČkolika málo Schwarzschildovým polomČrĤm, jeho
energetické spektrum a vlivy efektĤ silné gravitace na jeho modulaci. Ukázali jsme, åe kromČ
tradiþnČ uvaåovaných periodicit spojených s existencí poslední
stabilní orbity v
relativistických akreþních discích je, nebo v dohledné dobČ bude moåné, detekovat
periodicity ve svČtelných kĜivkách spojené i s existencí tzv. fotonové orbity. Dále jsme
vyvinuli nový model pro modelování spekter hubených akreþních diskĤ, s jehoå pomocí lze
nyní moåné provádČt analýzu spekter pro daleko vČtãí rozsah akreþních rychlostí (þi
svítivostí) od malých aå po Eddingtonovské.
Název: B[e] veleobĜi: kde je jejich místo ve vývoji velmi hmotných hvČzd?
Identifikaþní kód: KJB300030701
ěeãitel: Michaela Kraus (AsÚ AV ýR)
Období Ĝeãení: 2007±2009
Shrnutí výsledkĤ: V tomto projektu jsme na základČ vysoce kvalitních spekter objevili nové
rychle rotující B[e] veleobry. Tato rychlá rotace a blízká podobnost B[e] diskĤ s mlhovinami
LBV hvČzd naznaþují vývojové spojení B[e] veleobrĤ jako pĜedchĤdcĤ LBV hvČzd. Existence
B[e] veleobrĤ není omezena na Magellanova mraþna. Jejich identifikace v naãí Galaxii je
vãak omezena ãpatnČ urþenými vzdálenostmi a mnoha podobnostmi s hvČzdami pĜed hlavní
posloupností. BČhem naãí studie jsme naãli robustní metodu nezávislou na vzdálenosti objektu
pro rozliãení hvČzd pĜed hlavní posloupnosti od hvČzd po hlavní posloupnosti. Pomocí této
metody jsme identifikovali první záĜivé galaktické B[e] veleobry.
Název: ZáĜivé procesy v blízkosti kompaktních objektĤ: studie þasové promČnnosti a
polarizace
Identifikaþní kód: IAA300030510
ěeãitel: Vladimír Karas
SpoluĜeãitelé: Období Ĝeãení: 2005-2009
Shrnutí výsledkĤ: Projekt podpoĜil pracovní skupinu relativistické astrofyziky, zejména
postdoktorandy. Ukázali jsme, jak relativistické efekty ovlivĖují spektrální a polarizaþní
vlastnosti akreþních diskĤ. Publikovali jsme Ĝadu odborných þlánkĤ a obhájili tĜi dizertace.
Doktorandy, kteĜí byli bČhem trvání projektu finanþnČ podpoĜeni, jsou: Mgr. M. Bursa, PhD;
Mgr. M. Dovþiak, PhD; Mgr. J. Horák, PhD; a Mgr. T. Pecháþek, PhD. Disertaþní práce Mgr.
J. Svobody je nyní ve stadiu dokonþování a bude odevzdána v prĤbČhu r. 2010.
Grant poskytnutý Ministerstvem prĤmyslu a obchodu (MPO)
Název: TEASER (Technologický experiment a ovČĜení odolnosti MAC vlivu kosmického
prostĜedí
Identifikaþní kód: FT-TA2/033
ěeãitel: Ladislav Sehnal
Období Ĝeãení: 2005-2009
46
Shrnutí výsledkĤ: Zpráva o výsledcích Ĝeãení úkolĤ podle smlouvy o díle a spolupráci mezi
Výzkumným a zkuãebním leteckým ústavem a Astronomickým ústavem, v.v.i. Finanþní
prostĜedky byly získány z grantu, poskytnutého Ministerstvem prĤmyslu a obchodu
Výzkumnému a zkuãebnímu Leteckému ústavu. Dohoda mezi AsÚ a VZLÚ o postupu prací a
finanþních pĜevodech byla podepsána v r. 2006. Obsahem práce bylo modelování a výpoþty
vlivĤ negravitaþních sil na dráhové zmČny druåice TEASER, která byla vypuãtČna 29.9.2009.
Jejím úkolem je zkoumat podmínky vzniku, velikosti a pĤvodu negravitaþních ruãivých sil.
Druåice byla vypuãtČna Ruskou vojenskou technickou akademií. ěeãení trvalo tĜi roky a
výsledky byly shrnuty do tĜí zpráv, které jsou k dispozici v Astronomickém ústavu v
OndĜejovČ: 1. Reãerãe literatury a rozbor fyzikálních principĤ vhodných pro kalibraci
mikroakcelerometru na obČåní dráze projektu TEASER. 2. Postup aplikace dráhových dat
pro MAC na obČåné dráze druåice. 3. Modelování vlivĤ negravitaþních ruãivých sil na
pohyb druåice TEASER. Zprávy byly vypracovány L. Sehnalem a L. Pospíãilovou, za
VZLÚ vedl spolupráci V. Fedossov. Tento pracovník pĜedloåil na VUT Brno doktorskou
disertaþní práci, zaloåenou na pouåití teorie pohybĤ umČlých druåic na sledování dráhy
druåice TEASER a bude ji obhajovat 25.5. t.r. v BrnČ. V souþasné dobČ jsou ve VZLÚ
analyzována dráhová data druåice TEASER pro jejich dalãí pouåití pĜi sledování
mČĜení mikroakcelerometrem zkonstruovaným ve VZLÚ a umístČným na palubČ druåice.
C.4.2. Ostatní granty Ĝeãené v prĤbČhu roku 2009
U grantĤ je uveden identifikaþní kód a název projektu, Ĝeãitel a pĜípadní spoluĜeãitelé a období
Ĝeãení.
Granty poskytnuté Ministerstvem ãkolství mládeåe a tČlovýchovy (MâMT)
ME09009 Výzkum magnetosféry planety Merkur vyuľitím dat druľice MESSENGER a
globálních kinetických simulací
Pavel TrávníÍek
2009-2012
ME09032 TrojrozmČrná struktura a vývoj magnetických oblakĤ pro výzkum kosmického
poþasí
Marek Vandas
2009-2012
LC506 Recentní dynamika ZemČ
Jan Kostelecký (VÚGTK Zdiby), Jan Vondrák, Vladimír Schenk (ÚSMH AV ýR Praha),
Antonín Zeman (ýVUT Praha)
2005±2010
LC06014 Centrum teoretické astrofyziky
Jan Palouã, JiĜí Horáþek (MFF UK Praha), ZdenČk Stuchlík (Slezská univerzita v OpavČ)
2006±2010
ME918 Inovaþní technologie pro kosmické rentgenové dalekohledy
René Hudec
2007±2011
47
ME 09036 Hledání þerných dČr: spektrální, polarimetrické a þasové studie s vyuåitím
druåicových dat.
Vladimír Karas
2009-2012
Granty poskytnuté Grantovou agenturou ýeské republiky (GA ýR)
GA 205/08/0003 PĜedpovČdi rychlosti ztráty hmoty horkých hvČzd
JiĜí Kubát, JiĜí Krtiþka (PĜF MU Brno)
2008±2011
GA205/08/H005 Fyzika Slunce, hvČzd a hvČzdných soustav
JiĜí Kubát, ZdenČk Mikuláãek (PĜF MU Brno), Marek Wolf (MFF UK Praha)
2008±2012
GA205/09/1705 Diagnostika netepelných distribúcií elektrónov v slneþnej koróne
Elena Dzifþáková
2009-2011
GA205/09/0170 Role poruch ve sluneþním vČtru pĜi pĜedpovČdi kosmického poþasí
ZdenČk NČmeþek (MFF UK), Marek Vandas, JiĜí âimĤnek (UFA AV ýR)
2009-2013
GA205/09/P554 Rozvoj modelĤ pĜenosu záĜení v jemné struktuĜe protuberancí
Stanislav Gunár
2009 - 2011
GA205/09/1302 Studium sporadických meteorĤ a slabých meteorických rojĤ s vyuåitím
automatických videokamer
Pavel Koten
2009 ± 2013
GA205/07/0052 Projevy silné gravitace v akreþních discích a ve vČtrech v okolí þerných dČr
Vladimír Karas
2007±2011
GA205/08/P556 Vlivy prostĜedí v kupách galaxií: numerické simulace
Pavel Jáchym
2008±2010
GA102/08/1593 Matematické metody pro zvyãování rozliãení digitálních snímkĤ a jejich
aplikace v astronomii
Jan Flusser (ÚTIA AVýR), Stanislava âimberová
2008±2010
GA205/08/0328 Testování geopotenciálního modelu ZemČ EGM06 vyvinutého ,,Geospatial
Intelligence Agency" a NASA.
Zdislav âíma, Viliam Vatrt (MO VTÚ)
48
2008±2011
GA205/08/0908 Analýza geofyzikálních excitací v parametrech orientace ZemČ
Cyril Ron
2008±2011
GA205/08/0411 Populace vČtãích meteoroidĤ pozorovaných z jiåní polokoule, jejich zdroje,
vlastnosti a srovnání s daty poĜízenými v Evropské bolidové síti
Pavel Spurný
2008±2012
GA205/08/1207 Identifikace a analýza gama zdrojĤ INTEGRAL
René Hudec
2008±2012
GACR 205/09/P476 Dynamika vícesloåkového hvČzdného vČtru horkých hvČzd
Viktor Votruba
2009-2011
GA205/09/1469 Studium sluneþních koronálních struktur a jejich dynamiky
Eva Marková (HvČzdárna Úpice), Pavel Kotrþ (AsÚ OndĜejov), Miloslav Druckmuller (VUT
Brno)
2009±2011
GA205/09/P455 Tepelná napČtí a destrukce meteoroidĤ v meziplanetárním prostoru a
v atmosféĜe
David ýapek
2009-2011
GA 205/09/P468 Matematické modely stochastcké promČnnosti akreþních diskĤ
Tomáã Pecháþek
2009-2011
GA 205/09/1107 Rotace a orientace drah binárních systémĤ a párĤ mezi malými asteroidy
Petr Pravec
2009-2011
GA202/09/0772 Aktuální problémy gravitace, obecné relativity a relativistické astrofyziky
JiĜí Biþák, Petr Hadrava
2009-2013
GA205/09/H033 Obecná relativita a její aplikace v astrofyzice a kosmologii
OldĜich Semerák, Vladimír Karas
2009-2012
Granty poskytnuté Grantovou agenturou Akademie vČd (GA AV)
IAA300030908 Spektroskopie a numerické modelování hvČzdných atmosfér
Stephane Vennes
49
2009-2011
IAA301630901 Rozloåení energie ve spektru horkých hvČzd a jeho promČnnost
JiĜí Krtiþka (PrP MU Brno), Adéla Kawka
2009-2011
IAA300030701 Radiová a rentgenová diagnostika magnetické rekonexe sluneþních erupcí
Marián Karlický
2007±2011
IAA300130702 RĤstové rytmy jako indikátor rotace ZemČ a zmČn klimatu v geologické
minulosti
Arnoãt Galle (GÚ AV ýR Praha), Cyril Ron, Dagmar Novotná (ÚFA AV ýR Praha),
Ladislav Strnad (PĜF UK Praha)
2007±2010
IAAX01220701 Materiálové a rentgenooptické vlastnosti tvarovaných kĜemíkových plátkĤ
Ladislav Pína (FJFI ýVUT Praha), René Hudec , Martin Míka (VâCHT Praha)
2007±2011
IAA300030804 Magnetická rekonexe ve 2 a 3 dimenzích a její vztah k sluneþní magnetické
aktivitČ
Dieter Nickeler
2008±2010
IAA300030805: Globální kinetická simulace magnetosféry Merkuuru
Pavel Trávníþek
2008-2010
IAA300030813 ZáĜení vzduchu ve spektrech meteorĤ
JiĜí Boroviþka
2008±2010
KJB300030801 Prostorový pohyb Magellanových oblakĤ: modely versus pozorování
Adam RĤåiþka
2008±2010
IAA300030808 Interakce pohybujícího se plazmatu s magnetickým polem ve sluneþní
fotosféĜe
Michal Sobotka
2008±2012
C.5. Mezinárodní spolupráce
Astronomie je svou povahou mezinárodní vČda a velká þást výzkumu provádČného na
Astronomickém ústavu AV ýR, v.v.i. se dČje v mezinárodní spolupráci. NČkteré spolupráce
jsou formálnČ zastĜeãeny dohodou þi grantem, jiné probíhají na základČ osobních kontaktĤ.
V tomto oddíle uvádíme nejvýznamnČjãí oblasti spolupráce v roce 2009.
50
C.5.1. Platné mezinárodní dvoustranné dohody o spolupráci
Spolupracující instituce
Stát
Oblast spolupráce
Universita Nagoya
Japonsko
fyzika galaxií
Centrum kosmického výzkumu
Wroclaw
Polsko
experiment Sphinx pro pozorování
rentgenového záĜení Slunce
Astrofyzikální ústav Potsdam
NČmecko
výstavba a vyuåití sluneþního
dalekohledu GREGOR na
Kanárských ostrovech
Universita Zagreb
Chorvatsko
sluneþní fyzika
Bulharská Akademie vČd
Bulharsko
variace zemské rotace a tíåe
Universita Beograd
Srbsko
stelární a sluneþní fyzika,
geodynamika
Astronomický ústav SAV
Slovensko
provoz automatické bolidové stanice
na Lomnickém âtítČ
Národní astronomická observatoĜ
Mitaka
Japonsko
sluneþní kosmický výzkum
Astronomická observatoĜ RAV,
BukureãĢ
Rumunsko
Astrometrie
Ústav fyziky Slunce-ZemČ, Irkutsk
Rusko
Fyzika sluneþních erupcí
C.5.2. Zapojení do velkých mezinárodních organizací
Evropská jiåní observatoĜ (ESO)
30. dubna 2007 byl ratifikován vstup ýeské republiky do Evropské jiåní observatoĜe (ESO),
od þervna 2007 byl pracovník ústavu Jan Palouã jmenován þlenem Rady ESO (ESO Council).
ESO je organizace evropských státĤ, která provozuje na jiåní polokouli v Chile jedny
z nejvČtãích dalekohledĤ na svČtČ. ESO byla zaloåena v roce 1962 a jejími þleny byly v roce
2009 Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, NČmecko, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko,
âpanČlsko, âvédsko, âvýcarsko, Velká Británie a ýeská republika. Po vstupu ýeské republiky
mohou þeãtí astronomové snadnČji vyuåívat pozorovací þas na dalekohledech ESO.
Pozorovací þas je pĜidČlován na základČ soutČåe podle kvality pĜedloåených projektĤ.
PĜíklady schválených pozorovacích programĤ na rok 2009, na kterých se podíleli pracovníci
ústavu:
Název projektu
Dalekohled
51
Pracovník
What is the 13Carbon footprint of B[e] supergiants?
(Jaké jsou stopy uhlíku 13 v B[e] velebobrech?)
Testing the merger hypothesis for B[e] stars
(Testování hypotézy slouþení sloåek dvojhvČzd pro
B[e] hvČzdy)
Measuring the properties of high proper motion
white dwarfs (MČĜení vlastností bílých trpaslíkĤ
s velkým vlastním pohybem)
Properties of high proper motion white dwarfs
(Vlastnosti bílých trpaslíkĤ s velkým vlastním
pohybem)
Abundance analysis and search for debris material
about a heavily polluted white dwarf (Zastoupení
prvkĤ a hledání pozlĤstatkĤ silnČ zneþiãtČných bílých
trpaslíkĤ)
Magnetic properties of high proper motion white
dwarfs (Hmotné magnetické hvČzdy: studium
paradigmatu pomalé rotace)
Properties of hot subluminous stars in the GALEX
survey (Vlastnosti ménČ svítivích hvČzd v pĜehlídce
GALEX)
SINFONI/UT4 M. Kraus
FEROS/2.2m
M. Kraus
NTT/EFOSC2
A. Kawka, S. Vennes
NTT/EFOSC2
A. Kawka, S. Vennes
VLTS. Vennes, A. Kawka
Kueyen/UVES
VLTAntu/FORS2
A. Kawka, S. Vennes
NTT/EFOSC2
S. Vennes, A. Kawka
Centrum ALMA v OndĜejovČ
Vedení ESO schválilo 23. listopadu 2009 vznik nového centra projektu ALMA (z angl.
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) v Astronomickém ústavu AV ýR v
OndĜejovČ. Vedoucím centra se stal Marian Karlický, který má 6 spolupracovníkĤ.
Na jeho fungování se budou podílet také Vysoká ãkola chemicko-technologická v Praze,
Univerzita Karlova v Praze a Masarykova Univerzita v BrnČ. PodobnČ jako ostatní centra
evropské sítČ ARC, bude mít i to þeské svou specializaci ± zamČĜí se na sluneþní fyziku,
molekulární spektroskopii s vysokým rozliãením a extra-galaktickou a relativistickou
astrofyziku. Ve vlastní vČdecké þinnosti se pracovníci centra budou z pohledu milimetrové
astronomie zabývat zejména následujícími tématy: struktura sluneþní chromosféry a tzv.
pĜechodové oblasti na Slunci, vznik sluneþních erupcí, protuberancí a filamentĤ, studium
sluneþní konvekce (jako spoleþný projekt ALMA s 1.5m sluneþním dalekohledem GREGOR
budovaným na Kanárských ostrovech, na kterém se Astronomický ústav AV ýR rovnČå
podílí), interpretaci molekulárních spektrálních þar z chladných temných oblakĤ a difúzního
mezihvČzdného prostĜedí, tvorba hvČzd v blízkých i vzdálených galaxiích, þi studium
centrálních oblastí galaxií.
Evropská kosmická agentura (ESA)
ýeská republika vstoupila 12. listopadu 2008 do Evropské kosmické agentury (ESA). Stala
se tak 18. þlenským státem organizace, která v EvropČ zaãtiĢuje kosmický výzkum. Tím byla
také zakonþena dlouholetá postupná integrace Astronomického ústavu do evropského
kosmického programu. Zástupci v ESA z Ĝad pracovníkĤ naãeho ústavu jsou vedoucí
sluneþního oddČlení Frantiãek Fárník (delegát v ÄScience Program Committee³ (SPC) VČdecký Programový Výbor) a Ĝeditel ústavu Petr Heinzel (zástupce za ýR ve výboru ESA ÄTask-Force³). V prĤbČhu roku byl ústav nadále zapojen do programu PECS (Plan for
52
European Cooperating States ± Plán pro evropské spolupracující státy). V rámci tohoto
programu ýeská republika pĜispČla do rozpoþtu ESA a ESA z tohoto pĜíspČvku financuje
projekty, Ĝeãené na pracoviãtích v ýeské republice a navazující na kosmické projekty ESA. Po
vstupu ýR do ESA pĜechází program PECS na program PRODEX.
Seznam projektĤ PECS Ĝeãených v Astronomickém ústavu AV ýR, v.v.i. v roce 2009:
Název projektu
Czech participation on GAIA project (ýeská úþast v projektu
GAIA)
Czech participation on INTEGRAL (ýeská úþast v projektu
INTEGRAL)
SOHO Observations and Data Analysis (Pozorování a analýza
dat z druåice SOHO)
GOCE ± specific tasks on fine gravity field structure of the
Earth (Druåice GOCE ± speciální úkoly studia jemné struktury
gravitaþního pole ZemČ)
X-ray Observation XMM: Active galactic nuclei and black
holes (Rentgenová pozorování druåice XMM: jádra aktivních
galaxií a þerné díry)
BepiColombo: Kinetic processes in the solar wind, Mercury's
magnetosheath and magnetosphere (BepiColombo: Kinetické
procesy ve sluneþním vČtru, v magnetoobálce a magnetosféĜe
planety Merkur)
ěeãitel
P. Koubský
Období
2007±2011
R. Hudec
2005±2010
P. Heinzel
2005±2010
J. Klokoþník
2007±2011
V. Karas
2007±2010
P. Trávníþek
2008±2012
Pracovníci ústavu jsou zároveĖ zapojeni do týmĤ podílejících se na projektech ESA. Petr
Heinzel je þlenem vČdeckého týmu (associated scientist) experimentu SUMER (Solar
Ultraviolet Measurements of Emitted Radiation) druåice SOHO (Solar & Heliospheric
Observatory). Petr Hellinger je þlenem Cross-scale Science Study Team v rámci
programu Cosmic Vision ESA. Rudolf Gális je þlenem pracovního týmu ISDC (Integral
Science Data Center) druåice INTEGRAL. René Hudec je þlenem konsorcia OMC (Optical
Monitoring Camera) a þlenem konsorcia ISDC druåice INTEGRAL. Pavel Koubský a René
Hudec jsou vedoucími úkolĤ (workpackages) v rámci sekce CU7 budoucí druåice ESA Gaia.
Jana Kaãparová a Frantiãek Fárník jsou þleny mezinárodního konsorcia, ustaveného za
úþelem vývoje a výroby vČdeckého palubního pĜístroje STIX (Spectrometer/Telescope for
Imaging X-rays) pro novou sluneþní sondu Solar Orbiter, s plánovaným startem na rok 2017.
Úþast na projektu Solar Orbiter se loni rozãíĜila o þeský podíl na koronografu METIS. Pavel
Trávníþek je co-investigator (Co-I) na experimentech PEACE a W HISPER druåice Cluster II,
Co-I na experimentu PEACE, druåice Double Star, Principal Investigator (PI) experimentu
DualSegmented Langmuir Probe (DSLP) druåice Proba 2, þlen vČdeckých týmĤ experimentu
MPPE a SERENA-PICAM druåice BepiColombo a Leading Co-I v rámci konsorcia Radio
Plasma Waves (RPW) na projektu Solar Orbiter. Petr Heinzel a Stanislav Gunár jsou þleny
konsorcia pro vývoj a výrobu sluneþního koronografu ASPIICS pro projekt PROBA-3.
Národní úĜad pro letectví a kosmický prostor (NASA)
53
Pavel Trávníþek je þlen Atmosphere-magnetosphere Data Group (AMDG) projektu
MESSENGER zamČĜeného na výzkum planety Merkur a þlen vČdeckého týmu projektu
THEMIS.
Mezinárodní astronomická unie (IAU)
Mezinárodní astronomická unie je nejvČtãí svČtovou profesní organizací astronomĤ. Byla
zaloåena v roce 1919 a sdruåuje þlenské státy i individuální þleny. ýeskoslovensko vstoupilo
do IAU v roce 1922. VČtãina þeských astronomĤ jsou þleny IAU (v souþasné dobČ má IAU 93
þlenĤ z ýR, z toho 55 z naãeho ústavu). NČkteĜí z nich byli zvoleni do orgánĤ IAU ± divizí,
komisí a komitétĤ.
Seznam pracovníkĤ Astronomického ústavu AV ýR, v.v.i., kteĜí pĤsobili v roce 2009
v orgánech IAU:
Pracovník
Jan Vondrák
Pavel Spurný
Cyril Ron
Petr Heinzel
Petr Pravec
JiĜí Boroviþka
Jan Palouã
Funkce
pĜedseda Divize I (Fundamentální astronomie)
a þlen organizaþního výboru komisí 4 (Efemeridy) a 19 (Rotace
ZemČ)
pĜedseda komise 22 (Meteory, meteority a meziplanetární prach)
þlen finanþního podvýboru
þlen organizaþního výboru komise 12 (ZáĜení a struktura Slunce)
þlen organizaþního výboru komise 20 (Polohy a pohyb planetek,
komet a mČsícĤ)
þlen organizaþního výboru komise 22 (Meteory, meteority a
meziplanetární prach)
Vice-prezident IAU a pĜedseda ýeského národního komitétu
astronomického pĜi IAU
Dalãí mezinárodní organizace
Pracovníci ústavu jsou individuálními þleny dalãích mezinárodních organizací, napĜíklad
Evropské astronomické spoleþnosti (EAS), Komitétu pro kosmický výzkum (COSPAR),
Evropské geofyzikální unie (EGU) a dalãích. V následující tabulce uvádíme organizace, ve
kterých pracovníci ústavu zastávali v prĤbČhu roku 2009 dĤleåité funkce.
Organizace
EAS (European Astronomical
Society ± Evropská astronomická
spoleþnost)
JOSO (Joint Organization for
Solar Observations ± Spoleþná
organizace pro pozorování
Slunce)
SCOSTEP (Scientific Committee
on Solar-Terrestrial Physics ±
VČdecký výbor pro fyziku vztahĤ
Slunce-ZemČ)
Pracovník
Jan Palouã
Funkce
místopĜedseda
Pavel Kotrþ
národní reprezentant
Marek Vandas
tajemník národního komitétu
54
ICSU (International Council for
Science± Mezinárodní rada pro
vČdu)
EAST (European Association for
Solar Telescopes ± Evropské
sdruåení pro sluneþní
dalekohledy)
CRAF (Committee on Radio
Astronomy Frequencies) pĜi ESF
(European Science Foundation)Expertní komise pro
radioastronomické kmitoþty pĜi
ESF
URSI (International Union of
Radio Science) Commision J Radio Astronomy - (Mezinárodní
unie pro vČdeckou radiotechniku)
Komise J - Radioastronomie
ENEAS (European Network of
Excellence in AsteroSeismology ±
Evropská síĢ excelence v
astroseismologii)
COSPAR (Committee on Space
Research) - Komitét kosmického
výzkumu
Jan Vondrák
národní reprezentant
Michal Sobotka
národní reprezentant
Karel JiĜiþka
národní reprezentant
Karel JiĜiþka
národní reprezentant
Petr âkoda
správce databáze
Marek Vandas
zástupce IAU v komisi D
Národní komitéty
Mezinárodní vČdecké organizace mají své národní komitéty. Pracovníci Astronomického
ústavu jsou þleny tČchto národních komitétĤ:
ýeský národní komitét astronomický ± IAU
Jan Palouã (pĜedseda)
Cyril Ron (tajemník )
JiĜí Boroviþka
SoĖa Ehlerová
Petr Heinzel
Bruno Jungwiert
Jan Vondrák
ýeský národní komitét geodetický a geofyzikální ± IUGG
Milan Burãa, Zdislav âíma
Národní komitét Mezinárodní unie pro vČdeckou radiotechniku ± URSI
Karel JiĜiþka
ýeský komitét pro vztahy Slunce-ZemČ ± SCOSTEP
Marek Vandas (tajemník)
55
Pavel Ambroå
Miroslav Bárta
Národní komitét COSPAR
Aleã BezdČk
Frantiãek Fárník
Ladislav Sehnal
C.5.3. Mezinárodní granty a projekty
Název projektu: CONSTELLATION: the origin of stellar masses (PĤvod hvČzd)
Poskytovatel/program: Evropská unie/Rámcový program 6: Marie Curie Research Training
Network
Identifikaþní kód: MRTN-CT-2006-035890
Spolupracující zahraniþní instituce: School of Physics, University of Exeter (Velká
Británie, koordinátor), Astrophysikalisches Institut Potsdam (NČmecko), Service
d'Astrophysique, Commisariat a` l¶Énergie Atomique, Saclay (Francie), Department of
Physics and Astronomy, Cardiff University (Velká Británie), École Normale Supérieure de
Lyon (Francie), Observatório Astronómico de Lisboa, Universidad de Lisboa (Portugalsko),
Instituto de Astrofisica de Canarias, Tenerife (âpanČlsko), Istituto Nazionale di Astrofisica
(Itálie), Laboratoire d'Astrophysique, Observatoire de Grenoble, Université Joseph Fourier
(Francie), Institute of Astronomy, University of Cambridge (Velká Británie), School of
Physics and Astronomy, University of St Andrews (Velká Británie)
ěeãitel na þeské stranČ: Jan Palouã
Období Ĝeãení: 2007±2010
Název projektu: Sequential Self-Propagating Star Formation
Poskytovatel/program: Evropská unie/Rámcový program 6:Mobility
Identifikaþní kód: MEIF-CT-2006-039802
Spolupracující zahraniþní instituce: School of Physics, University of Exeter (Velká
Británie, koordinátor)
ěeãitel na þeské stranČ: Richard Wünsch
SpoluĜeãitel: A. P. Whitworth (project coordinator)
Období Ĝeãení: 2007 ± 2009
Shrnutí výsledkĤ: Pomocí hydrodynamických simulací s vlastní gravitací jsme studovali
tvorbu hvČzd v modelu expandující obálky plynu vytvoĜené þinností pĜedchozí generace
hvČzd. Pouåili jsme dva principielnČ odliãné numerické kódy a zjistili, åe dávají témČĜ shodné
výsledky. Tyto výsledky se vãak odliãovali od do té doby bČånČ uåívané analytické teorie
zaloåené na aproximaci obálky nekoneþnČ tenkou vrstvou. VytvoĜili jsme novou teorii, která
bere v úvahu koneþnou tlouãĢku obálky a jejíå výsledky jsou v mnohem lepãím souhlasu s
numerickými simulacemi. V rámci projektu byl téå vytvoĜen nový kód pro výpoþet vlastní
gravitace v hydrodynamických kódech.
Název projektu: Elucidating the ORIGINS of Solar System(s): Anatomy of primitive solar
system materials (PĤvod sluneþní(ch) soustav(y), anatomie primitivních materiálĤ ve sluneþní
soustavČ)
56
Poskytovatel/program: Evropská unie/Rámcový program 6: Marie Curie Research Training
Network
Identifikaþní kód: MRTN-CT-2006-035519
Spolupracující zahraniþní instituce: Natural History Museum London (Velká Británie,
koordinátor), Muséum National d¶Histoire Naturelle, Paris (Francie), Museo Nazionale
dell¶Antartide, Siena (Itálie), Imperial College London (Velká Británie), Institut für
Mineralogie, Universität Münster (NČmecko), Centre de Recherches Pétrographiques et
Géochimiques, Vandoeuvre les Nancy (Francie), Centre de Spectrométrie Nucléaire et de
Spectrométrie de Masse, Université Paris 11, Orsay (Francie)
ěeãitel na þeské stranČ: Pavel Spurný
Období Ĝeãení: 2007±2010
Název projektu: Hands-On Universe teacher training and support program
Poskytovatel/program: Evropská unie / Lifelong Learning Programme / Subprogramme
COMENIUS
Identifikaþní kód: 141928-2008-LLP-FR-COMENIUS-CMP
Spolupracující zahraniþní instituce: Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 (Francie),
Karl-Franzens-Universitaet Graz (Rakousko), Observatoire royal de Belgique (Belgie),
Lykeio Agiou Nikolaou (Kypr), Institute for Space Applications and Remote Sensing,
National Observatory of Athens (ěecko), Universidad Complutense de Madrid (âpanČlsko),
Cork Institute of Technology (Irsko), Fondazione IDIS Citt`a della Scienza (Itálie),
Uniwersytet Mikolaja Kopernika (Polsko), NUCLIO - Núcleo Interactivo de Astronomia
(Portugalsko), Universitatea Din Craiova (Rumunsko), Vetenskapens Hus (âvédsko),
Cardiff University (Velká Británie)
ěeãitel na þeské stranČ: Bruno Jungwiert
Období Ĝeãení: 2008-2010
Název projektu: EST: The large aperture European Solar telescope (EST: Evropský
sluneþní teleskop s velkou aperturou)
Poskytovatel/program: Evropská unie/Rámcový program 7: Research Infrastructures
Identifikaþní kód: FP7-INFRASTRUCTURES-2007-1-212482
Spolupracující zahraniþní instituce: Instituto de Astrofísica de Canarias (âpanČlsko,
koordinátor), Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik (NČmecko), Universiteit Utrecht
(Nizozemí), Themis S.L. (âpanČlsko), Universita Roma Tor Vergata (Itálie), Istituto
Nazionale di Astrofisica (Itálie), Max Planck Gesellschaft (NČmecko), Kungliga
Vetenskapsakademien (âvédsko), Université Paul Sabatier (Francie), Queen's University
Belfast (UK), University College London (UK), Astronomický ústav SAV (Slovensko), Ústav
fyziky plazmatu (ýR), Gran Telescopio de Canarias (âpanČlsko), Observatoire de Paris
(Francie) a dalãích 13 zahraniþních organizací a firem.
ěeãitel na þeské stranČ: Michal Sobotka
Období Ĝeãení: 2008±2011
Název projektu: Pochopení magnetosféry Merkuru na základČ dat druåice MESSENGER a
globálních kinetických simulací
Poskytovatel/program: NASA
Identifikaþní kód: NASA - Messenger NNX07AR62G
Spolupracující zahraniþní instituce: NASA
ěeãitel na þeské stranČ: Pavel Trávníþek
Období Ĝeãení: 2007-2013
57
Název projektu: Studium plazmového prostĜedí MČsíce a mini-magnetosfér
Poskytovatel/program: NASA award: Geospace Science
Identifikaþní kód: NASA - Geospace Science NNX07AF26G
Spolupracující zahraniþní instituce: NASA
ěeãitel na þeské stranČ: Pavel Trávníþek
Období Ĝeãení: 2007-2010
Název projektu: Interakce ledových mČsícĤ Saturnu s jejich magnetosférou
Poskytovatel/program: NASA award: CDAP
Identifikaþní kód: NASA - CDAP NNX08AT48G
Spolupracující zahraniþní instituce: NASA
ěeãitel na þeské stranČ: Pavel Trávníþek
Období Ĝeãení: 2008-2010
Název projektu: Studie interakce mezi plazmatem Jupiteru a mČsíce Io pĜi vyuåití hybridní
simulace
Poskytovatel/program: NASA award: Outer Planets
Identifikaþní kód: NASA - Outer Planets NNX08AQ54G
Spolupracující zahraniþní instituce: NASA
ěeãitel na þeské stranČ: Pavel Trávníþek
Období Ĝeãení: 2008-2011
Název projektu: Fireball network in Tajikistan and search for near-Earth objects associated
with fireball showers
(Bolidová síĢ v Tádåikistánu a hledání blízkozemních objektĤ spojených s bolidovými roji)
Poskytovatel/program: International Science and Technology Center, Moscow, Russia
Identifikaþní kód: T-1629
Spolupracující zahraniþní instituce: Institute of Astrophysics, Tajik Academy of Sciences,
Duãanbe (Tádåikistán)
ěeãitel na þeské stranČ: JiĜí Boroviþka
Období Ĝeãení: 2009 - 2011
Název projektu: Mapování planetárního prachu
Poskytovatel/program: Spolupráce AV ýR s CNRS, Francie
Spolupracující zahraniþní institute: Institut de Mecanique Celeste et de Calcul des
Ephemerides, Paris
ěeãitel na þeské stranČ: Pavel Koten
Období Ĝeãení: 2009-2010
Název projektu: Dlouhodobé a slapové variace rotace ZemČ a gravitace
Poskytovatel/program: Spolupráce AV ýR s Bulharskou akademií vČd
Spolupracující zahraniþní instituce: ÚstĜední geodetická laboratoĜ, Sofie
ěeãitel na þeské stranČ: Jan Vondrák
Období Ĝeãení: 2008±2010
Název projektu: Spektroskopický výzkum aktivních hvČzd raných typĤ a jejich
okolohvČzdných obálek
Poskytovatel/program: Spolupráce AV ýR s Bulharskou akademií vČd
58
Spolupracující zahraniþní instituce: Ústav astronomie BAV
ěeãitel na þeské stranČ: JiĜí Kubát
Období Ĝeãení: 2008±2010
Název projektu: Modelování rentgenových polarizaþních spekter akreujících þerných dČr
Poskytovatel/program: Program interní podpory projektĤ mezinárodní spolupráce AV ýR
Spolupracující zahraniþní instituce: Observatoire Astronomique de Strasbourg
ěeãitel na þeské stranČ: Michal Dovþiak
Období Ĝeãení: 2009±2012
Název projektu: ýasovČ závislá promČnnost aktivních galaktických jader
Poskytovatel/program: Spolupráce AV ýR s Polskou akademií vČd
Spolupracující zahraniþní instituce: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
ěeãitel na þeské stranČ: Vladimír Karas
Období Ĝeãení: 2009±2010
C.5.4. Dalãí spolupráce se zahraniþními partnery
Pracovníci ústavu spolupracují s kolegy v zahraniþí v mnoha oblastech i bez toho, åe by tato
spolupráce byla zaãtítČna smlouvou nebo spoleþným grantem. Spolupráce je þasto navazována
na mezinárodních konferencích, probíhá pomocí korespondence elektronickou poãtou a
vzájemných návãtČv na pracoviãtích a vede k pĜípravČ spoleþných publikací. Tuto formu
spolupráce zde není moåné uvést jmenovitČ vyþerpávajícím zpĤsobem. Ze seznamu publikací
v oddíle C.3 je zĜejmé, åe velká þást výsledkĤ byla získána ve spolupráci se zahraniþními
partnery. V oddíle C.5.7. uvádíme jmenovitý seznam zahraniþních vČdcĤ, kteĜí v roce 2009
navãtívili Astronomický ústav AV ýR, v.v.i
V þervenci a v srpnu 2009 probČhla praxe studentĤ Univerzit v BČlČhradČ a v Novém
Sadu (Srbsko). Studenti (M . Pavloviü, V. Radoviü, D. Marþeta, S. Opsenica, A. ûiprijanoviü,
R. Vujetiü, V. Zenkoviü, I. Miliü, D. Oniü) se úþastnili prací na projektech ve vČdeckých
oddČleních ondĜejovské þásti Astronomického ústavu.
Videopozorování meteorĤ, které provádí OddČlení meziplanetární hnmoty je souþástí
mezinárodní databáze, kterou spravuje International Meteor Organization (www.imonet.org).
V þervenci a v srpnu 2009 probČhla praxe studenta Univerzity v BČlehradČ Ivana Miliþe
na projektech Sluneþního oddČlení Astronomického ústavu.
V þervnu 2009 ukonþil svĤj 11mČsíþní pobyt ve Sluneþním oddČlení v rámci
programu ERASMUS Maciej Zapiór z univerzity ve Wroclawi. Zabýval se u nás studiem
struktury a dynamiky sluneþních protuberancí.
C.5.5. Organizování mezinárodních konferencí a letních ãkol
Astronomický ústav AV ýR, v.v.i. poĜádal v roce 2009 mezinárodní konferenci Bolidy a pády
meteoritĤ, mezinárodní konferenci KeplerĤv odkaz v kosmickém vČku, mezinárodní semináĜe
o astronomické rentgenové optice, robotických dalekohledech a výzkumu sluneþních
protuberancí. Jeho pracovníci se dále podíleli na organizování nČkolika mezinárodních
konferencí jako þlenové VČdeckého organizaþního výboru (Scientific organizing committee,
SOC). Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce.
59
Název konference
International conference
Bolides and Meteorite Falls /
Mezinárodní konference Bolidy
a pády meteoritĤ
International Workshop on
Astronomical X-Ray Optics /
Mezinárodní semináĜ o
astronomické rentgenové optice
6th Integral BART Workshop /
6. semináĜ Integral BART
Kepler's heritage in the space
time / KeplerĤv odkaz v
kosmickém vČku
Workshop of the Center for
Earth Dynamics Research /
SemináĜ Výzkumného centra
dynamiky ZemČ
6th Orlov Conference
/ 6. Orlovská konference
IAU SpS9 Marking the 400th
anniversary of Kepler's
Astronomia Nova / 400. výroþí
Keplerova díla Astronomia
nova
PROM2009 Workshop (The
Prominence Research:
Observations and Models) /
PROM2009 mítink (Výzkum
sluneþních protuberancí,
pozorování a modely)
Workshop on Asteroid 2008
TC3 / (SemináĜ o planetce 2008
TC3)
Workshop on Cross-Scale
Coupling in Plasmas
The Birth and Influence of
Massive Stars / (Zrození a vliv
hmotných hvČzd)
NSO Workshop 25 - Structure
and Dynamics of Solar
Chromosphere/ (StruktĤra a
dynamika sluneþní
chromosféry)
Datum a místo Poþet
konání
úþastníkĤ
10.± 15. 5.
62
2009, Praha
6.±9. 12. 2009
Praha
ýlen SOC
JiĜí Boroviþka, Pavel
Spurný
48
René Hudec
26.-29. 3.
57
2009, Praha
24.±27. 8. 2009 80
Praha
René Hudec
14.±16. 9.
2009, TĜeãĢ
49
Jan Vondrák
22.-24. 6.
2009, Kyjev
11.-14. 8.
2009, Rio de
Janeiro
47
Jan Vondrák
35
Jan Vondrák, Petr Hadrava
26.± 29. 10.
2009, Praha
30
Petr Heinzel
6.-15.12.2009,
Chártúm
20
Petr Scheirich
9.-11. 3. 2009,
Itálie
132
Petr Hellinger
14. ± 17. 9.
2009, Praha
46
Jan Palouã
31. 8. - 4. 9,
2009, USA
100
Petr Heinzel
60
Petr Hadrava, Pavel Suchan
C.5.6. ýlenství v redakþních radách mezinárodních þasopisĤ
Pracovníci ústavu pĤsobili v roce 2009 v redakþních radách tČchto mezinárodních vČdeckých
þasopisĤ:
ýasopis
Solar Physics
Vydavatel
Springer Netherlands
Earth, Moon, and Planets
Central European
Astrophysical Bulletin
Contributions of the
Astronomical Observatory
Skalnaté Pleso
Serbian Astronomical
Journal
Space Policy
Springer Netherlands
Faculty of Geodesy,
University of Zagreb
Astronomický ústav
Slovenské Akademie vČd
Astronomical
Observatory Beograd
Elsevier
61
ýlenové redakþní rady
Petr Heinzel, Marian Karlický,
Václav Bumba (þestný þlen), Josip
Kleczek (þestný þlen)
Milan Burãa
Pavel Kotrþ
Marian Karlický, Jan Vondrák
Jan Vondrák
Luboã Perek
C.5.7. NávãtČvy zahraniþních vČdcĤ v Astronomickém ústavu AV ýR,
v.v.i.
V následující tabulce uvádíme jmenný seznam 82 zahraniþních vČdcĤ, kteĜí navãtívili v roce
2009 Astronomický ústav AV ýR, v.v.i. vþetnČ poþtu dnĤ strávených na ústavu.
Abramowicz M.
Andressy R.
Anzer U.
Barrayan L.
Berezhnoy A.
Bounell J.
Cesarsky C.
Chapanov J.
Colas F.
Czerny B.
Das T.
Douglas K.
Dudík J.
El Hamid R.
Elkina N.
Fernandes M.
Feustel A.
Foley S.
Fukui Y.
Garcia A.
Gary S. P.
Gburek S.
Goosmann R.
Guainazzi M.
Han A.
Hric l.
Husárik M.
Iliev L.
Jejþiþ J.
KaĖuchová Z.
Kashapova L.
Keinanen P.
Kluzniak W.
Köppen J.
Kosanovic S.
Kouba J.
Kreykenbohm I.
Kuprjakov J.
Liermann A.
Maquet L.
Marþeta D.
Matt G.
Mester V.
Miliþ I.
Miãkoviþová I.
âvédsko
Slovensko
SRN
SRN
Rusko
Anglie
Francie
Bulharsko
Francie
Polsko
Indie
Anglie
Slovensko
Egypt
SRN
Francie
USA
Irsko
Japonsko
Portugalsko
USA
Polsko
Francie
âpanČlsko
USA
Slovensko
Slovensko
Bulharsko
Slovinsko
Slovensko
Rusko
Finsko
Polsko
SRN
Srbsko
Kanada
SRN
Rusko
SRN
Francie
Srbsko
Itálie
Slovensko
Srbsko
Slovensko
4
5
26
5
55
6
3
7
4
7
11
8
10
15
5
13
11
5
3
15
1
6
8
5
32
10
6
16
20
6
6
4
15
24
13
1
4
61
6
4
5
9
3
8
5
62
Moe K.
Muleri F.
MuĖoz-TuĖon C.
Niemczura E.
Nordstroem B.
USA
Itálie
âpanČlsko
Polsko
Dánsko
4
7
5
9
18
Pavloviþ M.
Srbsko
8
Pincemaille L.
Francie
56
Popescu P.
Rumunsko
15
Popova O.
Rusko
9
Rudawy P.
Polsko
4
Rompolt B.
Polsko
4
Rozanska A.
Polsko
7
Rybák J.
Slovensko
10
Sadowski A.
Schmieder B.
Schnurr O.
Schriver D.
Silich S.
Sillanpaa A.
âloscar R.
Smith R.
Stella L.
Straub O.
SvoreĖ J.
Tenorio-Tagle G.
Topinka M.
Torkelsson U.
Tsvetkov M.
Vaccaro T.
Valtowen M.
Vaubaillon J.
Walch S.
Weidner C.
Wigger C.
Zahnantitla F.
Zamaninasab M.
Zapior M.
Zekoviþ V.
Zuccarello F.
Polsko
Francie
Anglie
USA
Mexiko
Finsko
Slovensko
Anglie
Itálie
Polsko
Slovensko
Mexiko
Irsko
âvédsko
Bulharsko
USA
Finsko
Francie
Anglie
Anglie
âvýcarsko
Mexiko
SRN
Polsko
Srbsko
Itálie
10
15
4
5
20
15
3
6
5
10
6
12
5
6
7
3
4
4
8
7
4
15
8
28
8
6
C.6. Pedagogická þinnost, spolupráce s tuzemskými a slovenskými
vysokými ãkolami
Pracovníci ústavu pĜednáãejí na vysokých ãkolách, jsou vedoucími diplomových a
disertaþních prací a spolupracují s vysokými ãkolami na vČdeckém výzkumu.
C.6.1. PĜednáãky na vysokých ãkolách, þlenství v oborových radách a
komisích
Uvedeny jsou pĜednáãky a cviþení v letním semestru 2008/2009 a zimním semestru
2009/2010.
Vysoká ãkola / Studijní
program (typ)
Matematicko fyzikální
fakulta UK Praha
/Astronomie a astrofyzika
(magisterský)
Matematicko fyzikální
fakulta UK Praha/Teoretická
fyzika, astronomie a
astrofyzika (doktorský)
Matematicko fyzikální
fakulta UK Praha/Fyzika
plazmatu a ionizovaných
prostĜedí (doktorský)
PĜírodovČdecká fakulta MU
Brno/ Teoretická fyzika a
astrofyzika (magisterský)
ýVUT Praha, Fakulta
stavební/ Geodézie a
kartografie (magisterský)
ýVUT Praha, Fakulta jaderná
a fyzikálnČ inåenýrská/
Aplikace pĜírodních vČd
(magisterský)
ZýU PlzeĖ, Fakulta
aplikovaných vČd/ Geomatika
(magisterský)
Název pĜednáãky
PĜednáãející
Galaktická a extragalaktická
astronomie I, II
Fyzika galaxií a kompaktních
objektĤ
Sluneþní fyzika
Vybrané kapitoly z
astrofyziky
Klasická a relativistická
kinetická teorie
Jan Palouã
Jan Palouã, Vladimír Karas
Marian Karlický
Pavel Jáchym
Petr Hadrava
Fyzikální procesy ve sluneþní Marek Vandas
soustavČ
ZáĜivČ (magneto)hydrodynamický semináĜ
Pavol Schwartz, Jana
Kaãparová, Viktor Votruba
Stavba a vývoj vesmíru
Dynamika a vývoj galaxií
Úlohy z astrofyziky
Fyzika hvČzdných atmosfér
Kosmická geodézie II
Viktor Votruba
Bruno Jungwiert
Viktor Votruba
JiĜí Kubát
Jaroslav Klokoþník
Numerické modelování
bezsráåkového plazmatu
Pavel Trávníþek
Geodetická astronomie a
základy kosmické geodézie
Cyril Ron
63
Technická Univerzita
v Liberci, Fakulta
pĜírodovČdnČ-humanitní a
pedagogická / Uþitelství pro
stĜední ãkoly (magisterský)
Univerzita Komenského
Bratislava, Fakulta
matematiky, fyziky a
informatiky/ Astronómia a
astrofyzika (magisterský)
Univerzita Komenského
Bratislava, Fakulta
matematiky, fyziky a
informatiky /Astrofyzika
(doktorský)
Astronomie
Zdislav âíma
Teoretická astrofyzika I.
Teoretická astrofyzika II.
Slneþná fyzika
Kozmická elektrodynamika I.
Kozmická elektrodynamika
II.
Slneþný magnetizmus a
cyklus aktivity
Slneþná fyzika
Elena Dzifþáková
Elena Dzifþáková
Elena Dzifþáková
Alena Kulinová
Alena Kulinová
Alena Kulinová
Elena Dzifþáková
V dalãí tabulce uvádíme pracovníky ústavu, kteĜí v roce 2009 pĤsobili v oborových radách
doktorských studijních programĤ vysokých ãkol.
Vysoká ãkola
Matematicko fyzikální
fakulta UK Praha
PĜírodovČdecká fakulta MU
Brno
PĜírodovČdecká fakulta UJEP
Ústí nad Labem
Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky UK Bratislava
Doktorský studijní
program
Teoretická fyzika, astronomie
a astrofyzika
Fyzika plazmatu a
ionizovaných prostĜedí
Fyzika
Teoretická fyzika a
astrofyzika
Poþítaþové metody ve vČdČ a
technice
Astrofyzika
ýlenové oborové rady
Petr Hadrava, Petr Heinzel,
Vladimír Karas, Jan Palouã
Marek Vandas
Petr Heinzel
JiĜí Kubát
Petr Heinzel
Elena Dzifþáková
(spolugarant doktorantského
studijního programu)
Petr Hadrava, Petr Heinzel, Vladimír Karas, Jan Palouã a Jan Vondrák byly þleny komise pro
státní závČreþné zkouãky na MFF UK Praha.
C.6.2. Diplomové a disertaþní práce obhájené v roce 2009
Uvedeny jsou diplomové a disertaþní práce obhájené v prĤbČhu roku 2009, jejichå vedoucím
(ãkolitelem) byl pracovník ústavu.
64
Diplomové práce
Název práce: Dynamické charakteristiky binárních asteroidĤ
Student: Tomáã Henych
Vysoká ãkola: Masarykova univerzita v BrnČ
Studijní program: Teoretická fyzika a astrofyzika
Vedoucí práce: Petr Pravec
Název práce: ZáĜení zakázané kyslíkové þáry ve stopách meteorĤ
Student: Pavol Habuda
Vysoká ãkola: MFF UK Praha
Studijní program: Astronomie a astrofyzika
Vedoucí práce: JiĜí Boroviþka
Název práce: Vliv silného gravitaþního pole kompaktních objektĤ na jejich záĜení
Student: Vjaþeslav Sochora
Vysoká ãkola: MFF UK Praha
Studijní program: Astronomie a astrofyzika
Vedoucí práce: Vladimír Karas
Název práce: Vlastnosti Orionid pozorovaných v roce 2006
Student: Vlastimil Vojáþek
Vysoká ãkola: MFF UK Praha
Studijní program: Astronomie a astrofyzika
Vedoucí práce: Pavel Koten
Disertaþní práce
Název práce: Magnetic topology of solar active regions in relation to coronal emission
(Magnetická topológia aktívnych oblastí na Slnku vo vzĢahu k emisii koróny)
Student: Jaroslav Dudík
Vysoká ãkola: MFFI UK Bratislava
Studijní program: Astronomie a astrofyzika
Vedoucí práce: Elena Dzifþáková
Název práce: Meteor Shower Fireballs
Student: Lukáã Shrbený
Vysoká ãkola: MFF UK Praha
Studijní program: Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
Vedoucí práce: Pavel Spurný
Název práce: Integral-Field Spectroscopy of Seyfert Galaxies: Kinematics and Excitation of
Gas in Narrow-Line Regions
Student: Ivana Stoklasová
Vysoká ãkola: MFF UK Praha
Studijní program: Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
Vedoucí práce: Bruno Jungviert
65
C.6.3. Spoleþné projekty s tuzemskými vysokými ãkolami
Uvedeny jsou projekty Ĝeãené spoleþnČ s vysokými ãkolami v roce 2009. Pro projekty, které
mají formu grantu, lze dalãí údaje nalézt v oddíle Domácí grantové projekty.
Název: Centrum teoretické astrofyziky
Spolupracující ãkoly: MFF UK Praha, Slezská univerzita v OpavČ
Forma: Grant MâMT
Vedoucí: Jan Palouã
NáplĖ: Centrum významným zpĤsobem prohlubuje spolupráci s obdobnČ zamČĜenými
pracoviãti na UniverzitČ KarlovČ v Praze (Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální
fakulty) a Slezské univerzitČ v OpavČ (Ústav fyziky). VČtãina financí je smČĜována k podpoĜe
mladých pracovníkĤ. Jsou poĜádány spoleþné semináĜe i s mezinárodní úþastí. Centrum
významnČ rozãiĜuje moånosti vzájemné spolupráce mezi Ĝeãitelskými týmy a rovnČå
umoåĖuje jejich tČsné propojení s obdobnČ zamČĜenými akademickými a univerzitními
pracoviãti v zahraniþí. PĜedmČtem þinnosti Centra je teoretický výzkum v oblasti astrofyziky a
kosmické fyziky. Centrum teoretické astrofyziky pĤsobí i jako teoretické a interpretaþní
zázemím pro stávající a budoucí observaþní aktivity provádČné jak vlastními pĜístroji
zúþastnČných institucí, tak i v mezinárodní spolupráci.
Název: Obecná relativita a její aplikace v astrofyzice a kosmologii
Spolupracující ãkoly: MFF UK Praha, FPF SU Opava
Forma: Grant GA ýR 205/09/H033
Vedoucí: OldĜich Semerák (MFF UK)
SpoluĜeãitel ASÚ: Vladimír Karas
Název: Studium sluneþních koronálních struktur a jejich dynamiky
Spolupracující ãkoly: VUT Brno
Forma: Grant GA ýR
Vedoucí: Eva Marková (HvČzdárna Úpice)
SpoluĜeãitel ASÚ: Pavel Kotrþ
Název: RĤstové rytmy jako indikátor rotace ZemČ a zmČn klimatu v geologické minulosti
Spolupracující ãkoly: PĜF UK Praha
Forma: Grant GA AV
Vedoucí: Arnoãt Galle (Gelogický ústav AV ýR Praha)
Zástupce AsÚ: Cyril Ron
Název: Události ve sluneþním vČtru jako prediktory magnetosférické aktivity
Spolupracující ãkoly: MFF UK
Forma: Grant GA ýR
Vedoucí: ZdenČk NČmeþek (MFF UK)
Zástupce AsÚ: Marek Vandas
Název: Fyzika Slunce, hvČzd a hvČzdných soustav
Spolupracující ãkoly: MFF UK Praha, PĜF MU Brno
Forma: Grant GA ýR 205/08/H005
Vedoucí: JiĜí Kubát (AsÚ)
NáplĖ: Doktorský grant zamČĜený na podporu studentĤ doktorského studia
Název: HvČzdné vČtry prvních hvČzd ve vesmíru
66
Spolupracující ãkoly: PĜF MU Brno
Forma: Grant GA ýR 205/07/0031
Vedoucí: JiĜí Krtiþka (PĜF MU Brno)
Zástupce AsÚ: JiĜí Kubát
Název: PĜedpovČdi rychlosti ztráty hmoty horkých hvČzd
Spolupracující ãkoly: PĜF MU Brno
Forma: Grant GA ýR 205/08/0003
Vedoucí: JiĜí Kubát (AsÚ)
Název: Studium sporadických meteorĤ a slabých meteorických rojĤ s vyuåitím
automatických videokamer
Spolupracující ãkoly: FEL ýVÚT Praha
Forma: Grant GA ýR
Vedoucí: Pavel Koten (AsÚ)
Název: Recentní dynamika ZemČ
Spolupracující ãkoly: ýVUT Praha
Forma: Grant MâMT
Vedoucí: Jan Kostelecký (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Zdiby)
Zástupce AsÚ: Jan Vondrák
Název: Souþasné problémy obecné relativity a gravitace
Spolupracující ãkoly: MFF UK Praha, Slezská univerzita v OpavČ
Forma: Grant GA ýR
Vedoucí: JiĜí Biþák (MFF UK)
Zástupce AsÚ: Petr Hadrava
Název: Materiálové a rentgenooptické vlastnosti tvarovaných kĜemíkových plátkĤ
Spolupracující ãkoly: FJFI ýVUT Praha, VâCHT Praha
Forma: Grant GA AV
Vedoucí: Ladislav Pína (FJFI ýVUT Praha)
Zástupce AsÚ: René Hudec
67
C.7. Popularizace astronomie, sluåby veĜejnosti
C.7.1. Prohlídky ondĜejovské hvČzdárny, pozorování oblohy
Astronomický ústav AV ýR, v.v.i. se 25. záĜí 2009 zúþastnil Evropské noci vČdcĤ, akce
poĜádané Evropskou komisí. V jejím rámci mohla veĜejnost navãtívit ondĜejovskou observatoĜ
bČhem noþního pozorování a mČla tak unikátní pĜíleåitost nahlédnout na odborná pracoviãtČ
bČhem jejich þinnosti. Poþasí pĜálo, pĜivítali jsme 800 návãtČvníkĤ.
Ve dnech 22. aå 24. kvČtna 2009 probČhly v OndĜejovČ Dny otevĜených dveĜí.
V jejich rámci vyuåilo 1500 návãtČvníkĤ moånosti exkurze na odborná pracoviãtČ hvČzdárny.
Pravidelné prohlídky observatoĜe pro veĜejnost (muzeum, historické kopule a dvoumetrový
dalekohled) byly poĜádány od kvČtna do záĜí kaådou sobotu a nedČli v 9:00, 11:00, 13:30 a
15:30, vyuåilo je asi 5000 návãtČvníkĤ. MimoĜádné prohlídky pro ãkoly a turistické skupiny
byly moåné po dohodČ po celý rok. Bylo moåné dohodnout i veþerní pozorování oblohy
v historické kopuli hvČzdárny.
1., 2. a 5. dubna probČhlo v rámci akce Mezinárodního roku astronomie ³100 hodin
astronomie´ v OndĜejovČ pozorování oblohy pro ãkoly a pro veĜejnost. 22.- 24. Ĝíjna v
OndĜejovČ v rámci akce ³Galileovské noci´ veĜejnost pozorovala MČsíc a nejvČtãí planetu
Sluneþní soustavy Jupiter a pĜipomnČla si tak v rámci celosvČtové akce Galileova pozorování
pĜed 400 lety. Bylo také moåno vyzkouãet pohled replikou historického Galileova
dalekohledu.
PísnČ kosmické, které do ýeské republiky z paluby raketoplánu Atlantis, kde 197 x
obletČly Zemi, pĜivezl astronaut Andrew Feustel, byly pro veĜejnost vystaveny od záĜí v
historické þásti observatoĜe v OndĜejovČ.
68
C.7.2. PĜednáãky, semináĜe a výstavy pro veĜejnost
V rámci Týdne vČdy a techniky (2.±6. listopadu 2009) pĜednesl RNDr. Pavel Koubský, CSc.
v muzeu Policie ýR pĜednáãku na téma Velké dalekohledy svČta.
Výstava Vesmír - dobrodruåství objevĤ, kterou ve spolupráci s dalãími subjekty
pĜipravil Astronomický ústav AV pod vedením J. Palouãe, putovala po ýeské republice
v rámci Mezinárodního roku astronomie, leden aå bĜezen Praha, poté Brno, Ostrava, Koãice.
Exteriérová výstava obĜích fotografií vesmíru zaznamenala velký ohlas a shlédlo ji na
400 000 návãtČvníkĤ.
Výtvarnou soutČå k Mezinárodnímu roku astronomie 2009 ÄVidím vesmír³, vyhlásila
Základní umČlecká ãkola v ěíþanech ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ýR.
Vernisáå vítČzných kreseb se konala na observatoĜi v OndĜejovČ ± výstava aå do konce roku.
Den s astronomií na Akademii vČd probČhl 7. dubna ve znamení Mezinárodního roku
astronomie.
PĜi pĜíleåitosti 50. výroþí pádu meteoritu PĜíbram se uskuteþnila po dobu 14 dní v
pracovní dny výstava pro veĜejnost "Bolidy a pády meteoritĤ" v budovČ Akademie vČd v
Praze na Národní tĜídČ. Výstavu pĜipravilo OddČlení meziplanetární hmoty AsÚ.
Výstava Kresby MČsíce ukázala pomezí mezi astronomickým pozorováním a umČním,
nádherné kresby mČsíþního povrchu - autor Milan Blaåek.
7. Ĝíjna probČhla beseda 4 zahraniþních kosmonautĤ s pracovníky ústavu pĜístupná
veĜejnosti.
Pracovníci ústavu pĜednesli Ĝadu jednotlivých populárních pĜednáãek pro veĜejnost
na rĤzná témata. Tyto pĜednáãky se uskuteþnily na pozvání regionálních hvČzdáren,
astronomických spoleþností a dalãích institucí.
C.7.3. Akce pro ãkoly
Astronomický ústav AV ýR, v.v.i. se podílel na poĜádání Astronomické olympiády ±
soutČåe pro åáky základních a stĜedních ãkol, kterou poĜádá ýeská astronomická spoleþnost.
Pracovníci ústavu P. Suchan a T. Prosecký se úþastnili na práci Výboru Astronomické
olympiády. Pro finalisty soutČåe uspoĜádal ústav exkurzi na odborných pracoviãtích
observatoĜe v OndĜejovČ a soustĜedČní Astronomické olympiády jako pĜípravu na
Mezinárodní astronomickou olympiádu v ýínČ.
Divadelní festival DítČ v Dlouhé urþený dČtem a jejich dospČlým. Jiå 11. roþník byl
inspirovaný Mezinárodním rokem astronomie. Doprovozen byl divadelním dČtským
jarmarkem s astronomickým programem, který zajiãĢoval Astronomický ústav AV ýR.
Ústav rozvíjel spolupráci se Základní ãkolou J. J. Friþe v OndĜejovČ. Ústav
poskytuje ãkole pozvánky na akce pro veĜejnost a astronomické informace. Aktivní úþast
åákĤ na akcích ústavu: Dny otevĜených dveĜí, Evropská noc vČdcĤ. Zakonþení projektu Zâ
OndĜejov: Astronomie v pohledu staletí na ústavu. V práci pokraþoval astronomický
krouåek pro åáky Zâ OndĜejov pod vedením pracovníka ústavu L. ěezby. Ústav vybavil
krouåek dalekohledem.
Ústav umoåĖoval prohlídky hvČzdárny v OndĜejovČ ãkolním výpravám po dohodČ
mimo pravidelné termíny. Na ústavu se v kvČtnu konalo okresní kolo Archimediády (ve
spolupráci se Zâ OndĜejov). Astronomický ústav umoånil 1. þervna konání akce DČtský den
Sokolu OndĜejov ve svém areálu. Do programu pĜispČl pozorováním Slunce a soutČåemi pro
dČti.
69
C.7.4. Informace pro novináĜe, vystoupení ve sdČlovacích prostĜedcích
V prĤbČhu celého roku vydával ústav tiskové zprávy k astronomickým úkazĤm a
událostem. Zprávy byly zveĜejĖované na webu ústavu (celkem 9 zpráv v roce 2009). NČkteré
byly vydávány spoleþnČ s ýeskou astronomickou spoleþností a za pomoci Odboru mediální
komunikace AV ýR rozesílány sdČlovacím prostĜedkĤm.
V ýeské republice za neþekanČ velkého mimoĜádného zájmu medií a veĜejnosti
pobýval na pozvání ústavu astronaut NASA Andrew Feustel. PĜivezl Nerudovy PísnČ
kosmické a vlajku ýR, které vzal na palubu raketoplánu Atlantis. Ten letČl na poslední
servisní misi k HST.
TĜi polské a tĜi þeské instituce vyhlásily Jizerskou oblast tmavé oblohy. Jednou z
tČchto institucí je Astronomický ústav AV ýR, za který se slavnostního vyhláãení a tiskové
konference zúþastnil Ĝeditel Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
Pracovníci ústavu se podíleli na ĜadČ popularizaþních þlánkĤ, rozhovorĤ,
rozhlasových a televizních reportáåí a poĜadĤ. Významná byla spolupráce s ýeským
rozhlasem, zejména stanicemi ýRo Leonardo, ýRo Region, ýRo 2, ýRo Sever, ýRo 1.
Ústav se tČãí velkému zájmu stanice ýRo Leonardo popularizující vČdu: 47 rozhovorĤ
s pracovníky ústavu v roce 2009 pro astronomický poĜad Nebeský cestopis, plus naãi
pracovníci jako hosté v dalãích poĜadech stanice. Jan Palouã má na stanici Leonardo kaådé
dva mČsíce hodinový poĜad Vstupte.
Pracovníci ústavu publikovali Ĝadu popularizaþních þlánkĤ v tiãtČných i
elektronických médiích.
V roce 2009 pokraþoval rozvoj webových stránek ústavu, které obsahují rozsáhlou
þást pro veĜejnost a také þást pro dČti a mládeå. PĜepisy rozhovorĤ se zamČstnanci a hosty
ústavu na webu (8 rozhovorĤ) a 107 aktuálních zpráv pro veĜejnost.
C.7.5. PopulárnČ-nauþná literatura
Astronomický ústav AV ýR, v.v.i., a jeho pracovníci se podíleli na vydání HvČzdáĜské
roþenky:
HvČzdáĜská roþenka 2010. Kolektiv autorĤ: Habuda, P. - Janík, J. - Mánek, J. - PĜíhoda, P. Sobotka, P. ± Srba, J. - âmelcer, L. - Vondrák, J. - Zejda. Vydala HvČzdárna a planetárium
hl. m. Prahy v koedici s Astronomickým ústavem AV ýR, v.v.i. ISBN: 978-80-903441-7-4,
ISSN: 0373-8280. Náklad: 1 500 výtiskĤ, 286 stran
PĜeklad
Bursa, Michal - ýapek, David - Dovþiak, Michal - Horák, JiĜí - Jáchym, Pavel - Karas,
Vladimír - KofroĖ, D. - Kopáþek, OndĜej - Koten, Pavel - KováĜ, J. - Ruåiþka, Adam Slaný, P. - Stoklasová, Ivana - Svoboda, JiĜí - âubr, Ladislav: Tajemství vesmíru. Praha :
Argo, 2009. 342 s. ISBN 978-80-257-0159-1. [Orig.: Murdin, Paul. Secrets of the Universe].
70
D) Hodnocení dalãí a jiné þinnosti
Astronomický ústav AV ýR, v.v.i. nevykonává dalãí ani jinou þinnost ve smyslu zákona
341/2005 Sb.
E) Informace o opatĜeních k odstranČní nedostatkĤ
v hospodaĜení a zpráva, jak byla splnČna opatĜení
k odstranČní nedostatkĤ uloåená v pĜedchozím roce
äádné nedostatky v hospodaĜení nebyly v pĜedchozím roce (2008) zjiãtČny.
F) Stanoviska dozorþí rady
Výroþní zprávu Astronomického ústavu AV ýR, v.v.i za rok 2010 projednala Dozorþí rada
dne 20. 4. 2010.
71
G) Dalãí skuteþnosti vyåadované zákonem o úþetnictví
G.1. Finanþní informace o skuteþnostech, které jsou významné
z hlediska posouzení hospodáĜského postavení ústavu a
mohou mít vliv na jeho vývoj
Úþetní metoda odpisování ± rovnomČrné odpisování.
Ústav má odlouþené praåské pracoviãtČ v Geofyzikálním ústavu AV ýR na adrese: Boþní
II/1401, 140 00 Praha 4.
Ústav má pronajaté prostory pro umístČní 10-ti bolidových kamer.
Informace o úþetní jednotce.
ZĜizovatelem je AV ýR, 31.1.2007 byl vyhotoven Protokol o pĜechodu nemovitého majetku
ve vlastnictví ýR ve smyslu zákona þ. 341/2005 Sb., o veĜejných výzkumných institucích.
Téhoå dne byl vyhotoven Protokol o majetku a závazcích, které pĜecházejí na v. v. i.
Astronomický ústav AV ýR, v. v. i. (ASU) je zapsán v rejstĜíku veĜejných výzkumných
institucí u Ministerstva ãkolství, mládeåe a tČlovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, a to
na stranČ 1.
Úþetním obdobím je kalendáĜní rok od 1.1. do 31.12., ASU úþtuje dle zák. 504/2002 Sb.,
úþetní zpracování je v programu IFIS, personální agenda v programu EG, oboje na
internetovém uzlu Praha se zajiãtČným zálohováním.
V roce 2009 byly se souhlasem AV ýR zakoupeny z FRM pozemky v OndĜejovČ za þástku
4.573.500,- Kþ. Jako prevence proti nedostatku financí v pĜíãtích letech byla obmČnČna 3
referentská vozidla. Cena protiúþtu za pĜedaná vozidla je ve výãi 304.800,- Kþ ± pĜi
rozdČlování HV za rok 2009 budou tyto prostĜedky navråeny na pĜevod do FRM.
Rezervy na opravy nebyly tvoĜeny.
äádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamåikem sestavení úþetní závČrky
podle §19 odst. 5., zákona nenastaly.
ZpĤsoby oceĖování pouåitých poloåek aktiv a závazkĤ ± jsou ocenČny v souladu s § 24 zák.
563/1991 Sb. o úþetnictví, k rozvahovému dni úþetní jednotka neeviduje závazky ani
pohledávky v cizí mČnČ.
Obchodní podíly ani akcie úþetní jednotka nevlastní.
Závazky po splatnosti na pojistném na sociální a zdravotní pojiãtČní a daĖové nedoplatky
úþetní jednotka neeviduje.
äádné poþty a jmenovité hodnoty akcií nebo podílĤ úþetní jednotka neeviduje.
Majetkové cenové papíry ani dluhopisy úþetní jednotka nevlastní.
72
Dluåné þástky, které vznikly v daném úþetním období a u kterých zbytková doba splatnosti
k rozvahovému dni pĜesahuje 5 let úþetní jednotka nevlastní.
Finanþní nebo jiné závazky, které nejsou obsaåeny v rozvaze ± úþetní jednotka neeviduje.
ASU má dle zĜizovací listiny pouze hlavní þinnost.
OdmČny pro Radu pracoviãtČ a Dozorþí radu byly vyplaceny (vykázány na stĜedisku 14) ve
výãi 156.000,- Kþ a byly stanoveny zĜizovatelem. ýlenové statutárních orgánĤ nefigurují ve
vztahu k ASU v åádných obchodních smlouvách ani jiných smluvních vztazích, neå pĜípadnČ
zamČstnaneckých. ýlenové Rady pracoviãtČ, þlenové Dozorþí rady a Ĝeditel jako statutární
orgán, jsou vãak pojiãtČni u spoleþnosti MARSH. PomČr nákladĤ pojiãtČní na osobu je u
jednotlivcĤ dodanČn. äádné zálohy ani úvČry nebyly þlenĤm orgánĤ, uvedeným v písmenu n),
poskytnuty.
K pĜecenČní majetku ASU v prĤbČhu úþetního období nedoãlo.
Základ danČ z pĜíjmĤ, vþetnČ daĖového pĜiznání za ASU, stanoví a zpracovává Ing. Dagmar
Sukdoláková, v seznamu Komory daĖových poradcĤ ýR pod þ. 000638.
Rozdíly mezi daĖovou povinností a jiå zaplacenou daní:
DaĖovou povinnost za rok 2007 jsme splnili. Na rok 2008 jsme uhradili zálohovou daĖ
z pĜíjmu ve výãi 13.500,- Kþ, ale daĖovou povinnost za rok 2008 jsme mČli ve výãi 0,- Kþ.
PĜeplatek 13.500,- Kþ je zohlednČn v daĖovém pĜiznání za rok 2009, kde vãak daĖová
povinnost bude 0,- Kþ.
Dalãí významné poloåky podstatné pro hodnocení ASU jako bankovní úvČry nemáme.
Dary pro ASU byly poskytnuty. Magistrát hl. m. Prahy poskytl pro rok 2009 finanþní
pĜíspČvek formou daru pĜi pĜíleåitosti Mezinárodního roku astronomie 2009 na akci
Exteriérová výstava Pohledy do vesmíru ve výãi 2 x 150.000 Kþ, tj. celkem 300.000 Kþ.
ProstĜedky byly poskytovateli ĜádnČ vyúþtovány.
VeĜejné sbírky ve prospČch ASU nebyly realizovány.
G.1.1. Údaje o majetku
Uvádíme výþet nemovitého majetku dle Výpisu z Katastrálního úĜadu.
Seznam budov v majetku Astronomického ústavu AV ýR, v. v. i.
kat. území OndĜejov u Prahy, zapsáno u Katastrálního úĜadu Praha-východ
objekt bydlení stojící na pozemku st. parc.þ. 181, þ.popisné 60
objekt bydlení stojící na pozemku st. parc.þ. 187/1, þ.popisné 145
objekt bydlení stojící na pozemku st. parc.þ. 187/2, þ.popisné 128
objekt bydlení stojící na pozemku st. parc.þ. 188, þ.popisné 147
obþanská vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 189
obþanská vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 190
obþanská vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 193
obþanská vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 194
technická vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 204
73
technická vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 205
objekt bydlení stojící na pozemku parc.þ. st. 344, þ.popisné 237
objekt bydlení stojící na pozemku parc.þ. st. 345, þ.popisné 240
objekt bydlení stojící na pozemku parc.þ. st. 346, þ.popisné 236
objekt bydlení stojící na pozemku parc.þ. st. 347, þ.popisné 234
objekt bydlení stojící na pozemku parc.þ. st. 432, þ.popisné 250
objekt bydlení stojící na pozemku parc.þ. st. 433, þ.popisné 249
technická vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 442, þ.popisné 69
technická vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ.620, þ.popisné 298
jiná stavba stojící na pozemku st.parc.þ. 444,þ.popisné 242
objekt bydlení stojící na pozemku st. parc.þ. 582, þ.popisné 266
technická vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 434
technická vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 436
technická vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 437
jiná stavba stojící na pozemku st.parc.þ. 438
garáå stojící na pozemku st. parc.þ. 439
obþanská vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 440
jiná stavba stojící na pozemku st.parc.þ. 443
obþanská vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 447
obþanská vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 448
obþanská vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 449
obþanská vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 450
obþanská vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 451
obþanská vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 452
obþanská vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 453
jiná stavba stojící na pozemku st.parc.þ. 581
jiná stavba stojící na pozemku st. parc.þ. 588
jiná stavba stojící na pozemku st. parc.þ. 589
technická vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 592
technická vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ. 593
jiná stavba stojící na pozemku st. parc.þ. 604
jiná stavba stojící na pozemku st. parc.þ. 605
jiná stavba stojící na pozemku st. parc.þ. 606
jiná stavba stojící na pozemku st. parc.þ. 607
jiná stavba stojící na pozemku st. parc.þ. 608
jiná stavba stojící na pozemku st. parc.þ. 620
technická vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ.669
technická vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ.670
obþanská vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ.685
obþanská vybavenost stojící na pozemku st. parc.þ.687
objekt bydlení stojící na pozemku st. parc.þ. 122/3, þ.popisné 142 (podíl 49/100)
Seznam pozemkĤ v majetku Astronomického ústavu AV ýR, v.v.i.
kat. území OndĜejov u Prahy, zapsáno u Katastrálního úĜadu Praha-východ
parc. þ.
st. 181
st. 187/1
druh pozemku
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
74
st. 187/2
st. 188
st. 189
st. 190
st. 193
st. 194
st. 204
st. 205
st. 344
st. 345
st. 346
st. 347
st. 432
st. 433
st. 434
st. 436
st. 437
st. 438
st. 439
st. 440
st. 442
st. 443
st. 444
st. 445
st. 447
st. 448
st. 449
st. 450
st. 451
st. 452
st. 453
st. 581
st. 582
st. 588
st. 589
st. 592
st. 593
st. 604
st. 605
st. 606
st. 607
st. 608
st. 620
st. 669
st. 670
st. 685
st. 687
st. 122/2
st. 122/3
160/3
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí
zastavČná plocha, nádvoĜí - dvĤr
zastavČná plocha, nádvoĜí
ostatní plocha, zeleĖ
75
160/5
224/2
228/2
228/3
229/1
229/2
243/1
243/2
243/3
244/2
250
253
256/6
260/4
261/1
261/3
262/2
263/2
2378/12
2398/2
2398/6
2718/2
2722/2
2723//1
2723/3
2724/1
2725/4
2729/2
2729/5
2745/1
2745/3
2745/5
2745/12
2745/14
2745/18
2745/20
2746/3
2746/4
2748
2752
2757
2767/1
2767/2
2776
2777
2784
2792
2798/1
2798/3
2806/4
ostatní plocha, ost. komunikace
ostatní plocha, jiná plocha
ostatní plocha, manipulaþní plocha
ostatní plocha, manipulaþní plocha
zahrada
ostatní plocha, jiná plocha
ostatní plocha, jiná plocha
zahrada
ostatní plocha, ost. Komunikace
zahrada
ostatní plocha, neplodná pĤda
trvalý travní porost
zahrada
ostatní plocha, jiná plocha
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
zahrada
orná pĤda
ostatní plocha, manipulaþní plocha
ostatní plocha, zeleĖ
ostatní plocha, neplodná pĤda
ostatní plocha, jiná plocha
ostatní plocha, jiná plocha
ostatní plocha, zeleĖ
ostatní plocha, zeleĖ
zahrada
zahrada
ostatní plocha, manipulaþní plocha
lesní pozemek
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, silnice
lesní pozemek
ostatní plocha
ostatní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha, neplodná pĤda
lesní pozemek
ovocný sad
ovocný sad
trvalý porost
trvalý porost
ostatní plocha, neplodná pĤda
travní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha, jiná plocha
76
2810
2815/1
2815/2
2815/7
2815/8
2815/9
2815/10
2815/12
2821/2
2821/5
2821/6
2864/3
2866
2868
2887
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, neplodná pĤda
lesní pozemek
ovocný sad
lesní pozemek
ostatní plocha, silnice
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, ostatní komunikace
okres Hlavní mČsto Praha, kat. území ZábČhlice, zapsáno u Katastrálního úĜadu pro hlavní
mČsto Prahu
parc.þ.
druh pozemku
5513/27
zastavČná plocha a nádvoĜí (zapsáno 20.12.2006 ± pĜevod
z GFÚ)
POZEMKY VE ZJEDNODUâENÉ EVIDENCI ± PARCELY PģVOD POZEMKOVÝ
KATASTR (PK)
kat. území OndĜejov u Prahy, zapsáno u Katastrálního úĜadu Praha-východ
parc.þ.
plocha
druh pozemku
143/4
25 m2
227
1623 m2
228
192 m2
261/1
116 m2
2746/2
3548 m2
2755
1923 m2
2758
73 m2
2764
102 m2
2765
528 m2
2775
36 m2
2783
440 m2
2790
53 m2
2811
12949 m2
2815/4
6 m2
2815/15
29 m2
2706
13304 m2
orná pĤda
2707
801 m2 orná pĤda
2708
2902 m2 orná pĤda
2709
1809 m2 orná pĤda
2710
1680 m2 orná pĤda
77
1424 m2
1072 m2
730 m2
3079 m2
3689 m2
2711
2714
2715
2717/1
2718/1
orná pĤda
orná pĤda
orná pĤda
orná pĤda
orná pĤda
Seznam vČcných bĜemen k nemovitostem:
þ.p. 221/1
zachování pomníku
þ.p. 237/2
právo chĤze a jízdy
þ.p. 240/1
právo chĤze a jízdy
þ.p. 244/1
právo chĤze a jízdy
þ.p. 2745/5
právo chĤze a jízdy
þ.p. 143/4
smlouva o smlouvČ budoucí s OÚ ± vodovod pro OndĜejov
þ.p. 2833/1
smlouva o smlouvČ budoucí s OÚ ± vodovod pro OndĜejov
Pozn.: PĜíloha ZĜizovací listiny o majetku ASU je ze dne 30.1.2007 je opravena ke dni
18.4.2007 ± pĜipravuje se nová pĜíloha s bĜemeny.
PĜehled o stavu dlouhodobého majetku
Uvádíme údaje k 31. 12. 2009 v tis. Kþ
PoĜizovací
cena
274 493,41
Dlouhodobý majetek bez pozemkĤ
Dlouhodobý hmotný majetek
v tom: plnČ odepsaný (PC = OP)
ZĤstatková
cena
193 656,66
80 836,75
Oprávky
87 794,54
87 794,54
0
186 698,86
105 862,11
80 836,75
budovy - stavby
96 517,80
41 669,95
54 847,85
pĜístr. a zaĜízení (bez výp. techniky)
þásteþnČ odepsaný (ZC > 0)
z toho:
75 160,24
55 672,66
19 487,58
výpoþetní technika
9 898,00
6 739,69
3 158,31
dopravní prostĜedky
5 122,82
1 779,81
3 343,01
Dlouhodobý nehmotný majetek
223,66
223,66
0
223,66
223,66
0
0
274 717,06
0
193 880,31
0
80 836,75
0
0
0
v tom: plnČ odepsaný (PC = OP)
þásteþnČ odepsaný (ZC > 0)
Dlouhodobý majetek celkem
Majetek bez tĜídy (nebude dotace)
Úþetní metoda odpisování ± rovnomČrné odpisování. Pohledávky a závazky po dobČ
splatnosti ústav nemá. Ústav má odlouþené praåské pracoviãtČ v Geofyzikálním ústavu AV
ýR na adrese: Boþní II/1401, 140 00 Praha 4. Ústav má pronajaté prostory pro umístČní 10-ti
bolidových kamer.
78
G.1.2. HospodáĜský výsledek
Nezbytné þinnosti pro zajiãtČní chodu areálu ústavu jsou zahrnuty pod hlavní þinnost.
Ústav není plátcem DPH.
Povolený pĜevod prostĜedkĤ do 5% finanþní dotace do FÚUP z r. 2009 do r. 2010:
TA
Zakázka
PĜevod
100
120000 THS reåie
4 300 000,00 Kþ
120
120013 výnos úþel. urþ.
10 800,00 Kþ
120
210328 âíma
17 991,77 Kþ
120
210468 Pecháþek
23 031,00 Kþ
120
210772 Hadrava
34 550,00 Kþ
120
216014 Palouã
178 650,00 Kþ
120
220455 ýapek
23 658,00 Kþ
120
249032 Vandas
5 514,00 Kþ
120
250003 Kubát
42 520,57 Kþ
120
250005 Kubát
64 436,83 Kþ
110
250901 Kawka
9 000,00 Kþ
110
253908 Vennes
19 000,00 Kþ
4 729 152,17 Kþ
ZdĤvodnČní zlepãeného hospodáĜského výsledku ve výãi 1.116.510,45 Kþ:
HV byl z kladných výsledkĤ zakázek hlavní þinnosti 120001-120099 a úspor v energiích a
palivech v dĤsledku mírného prĤbČhu zimy.
Návrh rozdČlení kladného HV: PĜevod do FRM ve výãi 304.800,- Kþ - povinnost za odprodej
majetku ASU (vozidla protiúþtem), zbytek pĜevod do rezervního fondu ASU.
V tabulce uvádíme hospodáĜský výsledek podle syntetických úþtĤ a þlánkĤ v roce 2009 v Kþ.
Synt. úþet / ýlánky
Náklady
501 - SpotĜeba materiálu
502 - SpotĜeba energie
504 - Prodané zboåí
511 - Opravy a udråování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní sluåby
521 - Mzdové náklady
523 - Náhrady pĜi DNP
524 - Zákonné sociální pojiãtČní
527 - Zákonné sociální náklady
538 - Ostatní danČ a poplatky.
542 - Ostatní pokuty a penále
545 - Kursové ztráty
549 - Jiné ostatní náklady
00 - Zahr. gr., dary a
RF
640 150,12
417 051,00
0
16 978,48
1 747 760,30
0
1 154 967,16
4 114 872,00
1 939,00
1 254 487,49
78 790,00
33 794,82
0
0
4 600,00
551 - Odpisy dlouh.nehmot.a
0
79
277 881,48
444 049,62
0
2 285,00
1 424 885,41
0
100 402,00
2 300 000,00
808
723 484,00
43 943,00
67 261,49
0
0
28 000,00
03 - Granty GA
ýR
2 349 569,09
1 333 429,01
0
9 015,60
2 570 942,63
0
318 837,70
4 761 861,00
458
1 370 360,00
84 519,00
6 919,80
0
0
206 188,17
0
0
01 - Granty GA AV
hmot.maj
Výnosy
Celkem Náklady
601 - Tråby za vlastní výrobky
602 - Tråby z prodeje sluåeb
604 - Tråby za prodané zboåí
644 - Úroky.
645 - Kurzové zisky
648 - Zúþtování fondĤ
649 - Jiné ostatní výnosy
651 - Tråby z prodeje dl. NM a HM
691 - PĜíspČvky a dotace na
provoz
Celkem Výnosy
Rozdíl
9 465 390,37
0
0
0
0
0
9 465 390,37
0
0
5 413 000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
13 012 100,00
0
0
0
0
0
60 100,00
0
0
0
9 465 390,37
0
5 413 000,00
5 413 000,00
0
12 952 000,00
13 012 100,00
0
pokraþování tabulky:
04 - Proj.
06 - Proj.
ostat.
Progr.
poskyt.
cíleného výzk.
541 256,57
64 808,24
439 999,59
25 000,00
0
0
9 851,00
0
1 454 808,85
80 802,76
0
0
433 291,60
3 327,00
2 182 873,00
78 000,00
0
0
731 141,00
21 622,00
43 347,00
1 440,00
18 409,39
0
0
0
0
0
184 164,00
0
0
0
6 039 142,00
275 000,00
0
0
110 000,00
0
0
0
0
0
0
0
160 000,00
0
0
0
0
0
5 769 142,00
275 000,00
6 039 142,00
275 000,00
0
0
07 - Zakázky hl.
þinnosti
1 295 159,90
0
0
889 822,00
0
780
147 613,73
194 357,00
0
62 977,00
1 020,00
0
0
0
0
0
2 591 729,63
0
2 102 023,29
0
275 770,79
0
105 000,00
916 167,00
304 800,00
0
3 703 761,08
1 112 031,45
08 - Reåijní
náklady
2 952 714,87
262 984,00
611 708,00
3 377 606,34
7 865,75
2 389,00
2 129 523,41
7 185 676,00
17 141,00
2 328 105,00
140 596,00
66 434,00
726,81
1 480,55
4 991 533,00
11 184 475,50
35 260 959,23
782 712,00
0
612 139,20
0
2 318,64
3 980 000,00
11 184 475,50
0
18 703 792,89
35 265 438,23
4 479,00
80
09 - Výzk. zámČr
pracoviãtČ
4 382 263,71
0
0
204 341,30
3 130 883,04
133 086,34
1 716 588,95
37 654 681,00
28 594,00
12 397 486,00
747 941,00
279 341,77
0
0
0
0
60 675 207,11
0
0
0
0
0
0
0
0
60 675 207,11
60 675 207,11
0
Celkem
12 503 803,98
2 922 513,22
611 708,00
4 509 899,72
10 417 948,74
136 255,34
6 004 551,55
58 472 320,00
48 940,00
18 889 662,49
1 141 596,00
472 161,27
726,81
1 480,55
5 414 485,17
11 184 475,50
132 732 528,34
782 712,00
2 212 023,29
612 139,20
275 770,79
2 318,64
13 770 490,37
12 100 642,50
304 800,00
103 788 142,00
133 849 038,79
1 116 510,45
G.1.3. Rozbor þerpání mzdových prostĜedkĤ za rok 2009
1. Porovnání závazného ukazatele (limitu) mzdových prostĜedkĤ a skuteþného
þerpání za rok 2009
Ukazatel
závazný ukazatel (limit)
skuteþnost za rok 2009
z toho mimorozpoþtové prostĜedky
z toho fond odmČn
ProstĜedky
na mzdy
tis. Kþ
Ostatní osobní
náklady (OON)
tis. Kþ
x
x
57 080
12 652
x
1 132
876
x
2. ýlenČní mzdových prostĜedkĤ podle zdrojĤ (þlánkĤ) za rok 2009
ýlánek - zdroj prostĜedkĤ
0 - Zahr. granty, dary a ostat. prostĜedky rezervního
fondu ± mimorozpoþtové
1 - Granty Grantové agentury AV ýR ± úþelové
2 - Program Nanotechnologie pro spoleþnost ± úþelové
3 - Granty Grantové agentury ýR - mimorozpoþtové
4 - Projekty ostatních poskytovatelĤ - mimorozpoþtové
5 - Tématický program Informaþní spoleþnost ± úþelové
6 - Program podpory projektĤ cíleného výzkumu ±
úþelové
7 - Zakázky hlavní þinnosti - mimorozpoþtové
Institucionální prostĜedky
Celkem
Mzdy
tis. Kþ
OON
tis. Kþ
3 939
2 197
0
4 226
2 167
0
176
103
0
536
16
0
72
51
44 427
57 079
6
39
256
1 132
3. ýlenČní mzdové prostĜedky podle zdrojĤ za rok 2009
Mzdové prostĜedky
Institucionální
úþelové (kapitola AV- þl.1, 2, 5 a 6)
mimorozpoþtové (þl. 3 a 4)
ostatní mimorozpoþtové vþ. jiné þinnosti (þl. 0 a 7)
z toho jiná þinnost
Mzdové prostĜedky celkem
tis. Kþ
%
44 683
2 378
6 945
4 205
76,8
4,1
11,9
7,2
0,0
58 211
100,0
4. Vyplacené mzdy celkem za rok 2009 v þlenČní podle sloåek platu
Sloåka platu
mzdové tarify
pĜíplatky za vedení
zvláãtní pĜíplatky
ostatní sloåky mzdy
náhrady platu
tis. Kþ
%
35 087
383
290
0
5 036
81
61,5
0,7
0,5
0,0
8,8
osobní pĜíplatky
OdmČny
Platy celkem
3 275
13 008
57 079
5,7
22,8
100,0
5. Vyplacené OON celkem za rok 2009
tis. Kþ
dohody o pracích konaných mimo pracovní pomČr
autorské honoráĜe, odmČny ze soutČåí, odmČny za
vynálezy a zlepã. návrhy
Odstupné
náleåitosti osob vykon. základní (náhradní) a dalãí
vojenskou sluåbu
OON celkem
%
1 118
98,8
0
14
0,0
1,2
0
1 132
0,0
100,0
6. PrĤmČrné mČsíþní výdČlky podle kategorií zamČstnancĤ v r. 2009
Kategorie zamČstnancĤ
vČdecký pracovník (s atestací, kat. 1)
odborný pracovník VaV s Vâ (kat. 2)
odborný pracovník s Vâ (kat. 3)
odborný pracovník s Sâ a VOâ (kat. 4)
odborný pracovník s VaV s Sâ a VOâ (kat. 5)
technicko-hospodáĜský pracovník (kat. 7)
dČlník (kat. 8)
provozní pracovník (kat. 9)
Celkem
PrĤmČrný pĜepoþt.
poþet zamČstnancĤ
59
13
4
25
0
13
17
0
131
PrĤmČr.
mČsíþní
výdČlek v Kþ
49 446
29 823
30 672
25 141
0
27 904
19 638
0
36 213
G.2. PĜedpokládaný vývoj þinnosti ústavu
Astronomický ústav AV ýR, v.v.i., bude pokraþovat ve vČdeckém výzkumu a s ním
souvisejících aktivitách podle zĜizovací listiny. Aå do roku 2011 bude Ĝeãit výzkumný zámČr
AV0Z10030501. Bude Ĝeãit i dalãí projekty uvedené v této zprávČ (viz. kapitoly C.4 a C.5) a
bude åádat o dalãí grantové projekty. PĜedpokládáme dotaci na Centrum pro spolupráci s ESO
a ESA.
G.3. Aktivity v oblasti ochrany åivotního prostĜedí
Astronomický ústav AV ýR, v.v.i., se snaåí omezovat negativní vlivy své þinnosti na åivotní
prostĜedí. TĜídí komunální odpad, a vyĜazené pĜístroje (poþítaþe, tonery, tiskárny) pĜedává
k ekologické likvidaci. Sídlo ústavu ± observatoĜ OndĜejov ± se nachází v pĜírodním prostĜedí
asi 40 km od Prahy. V zájmu ústavu je udråení tohoto prostĜedí v þistém stavu, aby
astronomická pozorování nebyla naruãena. Topení v areálu ústavu i v bytových domech je
zajiãtČno plynovými kotelnami. Ústav peþuje o zeleĖ v areálu a vysazuje nové dĜeviny.
Specifickým problémem, který má velký vliv na astronomická pozorování, je tzv. svČtelné
zneþiãtČní. Ústav aktivnČ prosazuje modernizaci veĜejného osvČtlení v okolí hvČzdárny i
82
v ãirãím regionu a zavedení úsporných ekologických svítidel, která nezáĜí do horního
poloprostoru. Ve spolupráci s odborem åivotního prostĜedí brání v ãirãím okolí hvČzdárny (10
km) instalaci zaĜízení, která by výraznČ osvČtlovala oblohu.
G.4. Aktivity v oblasti pracovnČprávních vztahĤ
V tabulkách níåe uvádíme nČkteré statistické údaje o zamČstnancích Astronomického ústavu
AV ýR, v.v.i. K 31. 12. 2009 mČl ústav 162 zamČstnancĤ, coå pĜedstavovalo 131 plných
pracovních úvazkĤ. Ústav zamČstnával 71 vČdeckých pracovníkĤ vþetnČ postdoktorandĤ,
z toho 15 cizincĤ (7 SlovákĤ, 2 NČmce, 2 Poláky, 1 Angliþana, 1 ěeka, 1 Australana, 1
âvéda), 13 doktorandĤ a 12 odborných pracovníkĤ vČdy a výzkumu. Doktorandi, kteĜí
dostávají stipendium od fakulty, jsou zpravidla zamČstnáváni na þásteþný úvazek 10 aå 35 %
(i více, ale z grantĤ), mají-li svého ãkolitele v Astronomickém ústavu.
Astronomický ústav plní zákonnou povinnost zamČstnávání stanoveného podílu osob
se zdravotním postiåením. V roce 2009 zamČstnával 1 osobu v þásteþném invalidním dĤchodu
a 2 osoby zdravotnČ znevýhodnČné. Dále povinnost plnil odebíráním výrobkĤ a sluåeb, tzv.
náhradním plnČním.
1. ýlenČní zamČstnancĤ podle vČku a pohlaví - stav k 31. 12. 2009 (fyzické
osoby)
VČk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61let a více
Celkem
%
muåi
0
20
35
16
26
8
105
64,8
åeny
0
4
17
14
15
7
57
35,2
celkem
0
24
52
30
41
15
162
100,0
%
0,0
14,8
32,1
18,5
25,3
9,3
100,0
x
2. ýlenČní zamČstnancĤ podle vzdČlání a pohlaví - stav k 31. 12. 2009 (fyzické
osoby)
vzdČlání dosaåené
Základní
Vyuþen
stĜední odborné
úplné stĜední
úplné stĜední odborné
vyããí odborné
Vysokoãkolské
Celkem
muåi
1
4
0
4
12
0
84
105
åeny
2
8
0
7
15
0
25
57
83
celkem
3
12
0
11
27
0
109
162
%
1,9
7,4
0,0
6,8
16,7
0,0
67,3
100,0
3. Celkový údaj o prĤmČrných platech za rok 2009 (Kþ)
celkem
prĤmČrný hrubý mČsíþní
plat
36 213
4. Celkový údaj o vzniku a skonþení pracovních a sluåebních pomČrĤ zamČstnancĤ v
roce 2009
Poþet
Nástupy
Odchody
14
24
5. Trvání pracovního a sluåebního pomČru zamČstnancĤ - stav k 31. 12. 2009
Doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem
Poþet
53
27
16
11
55
162
%
32,7
16,7
9,9
6,8
34,0
100,0
V OndĜejovČ dne 15.4.2010
PĜílohy:
1. Zpráva nezávislého auditora
2. Úþetní uzávČrka za rok 2009
3. PĜíloha k úþetní uzávČrce za rok 2009
84

Podobné dokumenty