Privatizační projekt - SOS koupaliště Lhotka

Komentáře

Transkript

Privatizační projekt - SOS koupaliště Lhotka
7
_/',-.?
ř.ž
. Ir
- -j.'-/
1
;
oÍganizace: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkorrých
#)
Ič:
69797LlL
Síd].o:
Kod.aňská L44L/46, 1oo 10 Pra}ra
Zakladatelský prívai-lzaČníproj ekt
Are áL koupaliště Lhotka
Zpracovatel projektu'
Úřad pro zastupování státu Ve věcech
majetkov.ých se sídlem Kodaňská t++t/+a,
l-00 l-0 Praha
St'atutární zástupce:
&
r:Liý
]-0
l-0
Ing. Míloslav
.íz, 2aa3
Před1oženo dne:
2?
čísto projektu:
52027
Vaněk
-.i:-
-.._
l
-2
OBSAH
St.
1. Prohlášení zpracovat'ele
rana
3
" Tabulky pro počítačovézpracování
3 " Formulář
č. 1 ( vč " tabu1ky č. r a tabu1ky č.2
4. Formulář č.zs ( vč. rozvahy a přeh}edu o majet'ku
5. Formuláře č. 4 ( vč. rozvah a přehledů o majetku
2
aA
9
)
I2
)
I6
2oo]- AREÁL pŘÍnoomÍHo KoUPALIšTĚ LHoTKA s PozEMKY
7. Seznam pří1oh
21
-3
2.
PRoHLÁšENÍzPRAcovATELE
Prohlašuji formální a věbnou správnost a úptnost tohoto
zakladatelskáho privatízačníhoprojektu na základě účet'ní'závěrky
ke dní 30.11 .2oo3 ,. jehož předk1adatelem je Úřaa pro zastupování
st'átu ve věcech majetkowých, Kodaňská 1'44!/46, 10o ]-o Praha 10.
{-'
Prohlašují, že uvedený seznam majet'ku je úp1ný, neobsahuje
žáďný majetek nestátních subjektů a že na majetek nebyly nebo
nemohou být uplatněny nároky třetích osob (dle zákonů ě.4o3 /tsso
Sb. , ě.87 /L991- sb. , é,.229/L991' Sb. , majetek odňatý církvím, řádům
a pod.), které nejsou řešeny.
I
ť1"
ts);.
V Praze ane ./q,.,í!, 1ffi.-.3
Ing. MílosIav Vaněk
řed.itel Úřadu
ÚŘen pno f, ÁsTt.Polií\ Í srÁru
vE YĚcECl{ x,íAJETt(o\.ÝcH
Kodaňstsá |44|146, l00
.l-
l0 Praha l0
-4
Evidenčníčís1oprojekt'u: 52027
FoRMULÁŘ
č.1 -
strana:
1
pnůvoomÍ IJIsT PRIvATIZačmÍHoPRoJEKTU
Název
1
11
L,2
1A
z
2.a
z.z
Evj-denčníčíslo projektu
číslo zakIadatele
odvětví
rČo
glĚJv
}/v!.
Zpracovatel projektu
předk1adate1
zkrácený název
M
ÚŘan pno ZASTUP
nt rí *"í
\Jvruvr >rATU VE
název
VĚCECH MAJETKOV
Ýcg
2.4
adresa
2.5
2.6
naX
KoDAŇsKÁ 1441/46
100
město, obec
3
Stav proj
5
Stanovisko
UA^ór
'
hŤl
-t/r
ekt.u
-!FUV
I Ah
r rvrr
Termín předložení PP
r'onuulÁŘ
č.r -
2
L6.1,2.2003
soubor
4.r
Nevyhovujícíbody v projektu
typ formuláře
4.2
pořadové ěíslo v rámcí typ
4.3
body ve formuláří
4.4
poznámka
A
=
10
Vypracoval : Hrbek
Dne
:
09 .1-2
.03
Podpís :
-5
Evidenčníčíslo proiektu:
Formu].ář ě.2B
1
1.1
7.2
2
z.L
2..2
L
I
2.4
2.5
2.6
St.rana:
52027
2
- V)rmezení majetku části subjekt.u
čísto formuláře
typ formuláře
poř.číslo formuIáře daného typu
Identifikace subiektu
-x^
ruu
právní forma subj ekt.u
zakl-adatel
odvětví
název
PRAŽSKÉr,ÁzrilĚ
HY,
P. O.
adresa
PSč
69-t
9-/rLL
M
4o0o
HL.
M.
PRA
87
HLoUBĚTÍNSKÁ Bo
2.7
2.8
město, obec
2.9
hlavní předmět ěinnosti
PRAHA
190
oO
9
PosKYToVÁNÍ RnxnnaČmÍcHa
UBYToVACÍcH sl-,uŽns
Podí1 majetkové účasti státu
(z)
100.00
I
Vypracoval: Hrbek
2B
01
Dne: 09.12.03
Podpis:
-6
Evidenčníčíslo projektu:
strana:
52027
3
Formulář č.zs - pokračování
4
41
4.2
4"3
4.4
4.6
5
5.1
-LJ
'.
).
rz
5.13
5 .21_
5 .22
5
.23
5.3
5.31
5.32
5.33
5..4L
.42
5.43
5
rř
5.51
\,-.
5.53
Majetek subjektu
aktiva ( tis. Kč )
pasíva
aktiva - pasíva
3835
0
3835
hodnota pozemků
0
0
ostatní aktiva
prívat.iz. maj . celkem
3835
Majetek neřešený projektem
Rešíjiný projekt
aktíva ( tis. Kč
-.--a--^
PcLĎ-L
celkem ( akt'iva _ pasíva
0
0
)
V c|'
0
)
Nadále státní
aktiva ( tís. Kč
celkem ( aktíva - pasíva
Jiné rest'ituce
aktíva ( tís. i<č
pasíva
celkem ( aktiva - pasíva
*. í--^
PqĎJ^ V d
500000
)
0
)
500000
)
0
0
0
)
0
0
0
)
Není řešen
aktiva ( tis. Kč
PaDfvd.
celkem ( aktíva - pasíva
)
Neřešený majetek ce1kem
akt'iva ( tis. Kč
500000
)
pasíva
celkem ( aktíva - pasíva
0
500000
)
Termín zrušenípodniku
-
Stanov. subj
R
Stanovísko zakladate1e
Vypracoval: Hrbek
. k proj ektu
Dne: 09.12 - 03
podpis:
-7
Evidenčníěíslo projektu:
52a27
.<rr;tna.
A
!Ť
Formulář č.+e-Samostatně privatízovaná jeďnotka - veřejná soutěž
.Nazev
číslo jednotky
2
001
Identífíkace sam. -prív. i ednotkv
název
ÁnnÁr pŘÍnoDNÍHo KoUPAL]šIĚ lu
OTKA S POZEMKY
/n,,..
2.2
adresa
2.3
2.4
město, obec
2.5
h1avní předmět činnosti
2.6
3
3.1
3.2
LHOTKA
Psč
PRAHA
4
140
00
REKREACE, UBYTOVÁNÍ
počet pracovníkův roce a996
Majetek. jednotky
aktiva ( tís. Kě
pasíva
0
3835
)
3.3
akt1va - pasíva
3835
3.4
hodnota pozemků
0
3.5
ostat.ní akt'iva
0
3.6
hod.nep.maj'po vypoř.
0
3.7
t.ržby z prodeje zásob
majetek jedn.celkem
3.8
=
orientační cena
5
Způsob st'anovení oríentačníceny
Vypracoval: Hrbek
0
3835
3835
Dne: 09.I2.03
e
podpis:
-8
Evidenčníčís].oprojektu: 52027
strana:
5
Formulář č.48 - pokračování
Termín wyh1ášení a wyhodnocenÍ nab. Ťizeni
Možnost. účasti zahr.kapitálu
Formulář ě.4B - 2.soubor
7
'7
.L
'7.2
organizát'or soutěže
čís1oj ednot.ky
2 001
FoND NÁnoomÍHo
MAJETKU
našÍmovo mÁeŘ.+z
jméno
7.3
adresa
7.4
7.5
město, obec
PRAHA
7.5
-^*x
4ClltE
čnsr<Á REPUBLrKA
Psč
Formulář č.4B _ 3.soubor
9
9 .1,
9.2
9.3
V případě, že p1atí bod 6 a), uveďte
Předpokládaný kupec
číslo j ednot'ky
postavení kupce
název/jméno kupce
9.4
adresa
9.5
naX
.řĎ\-
q6,
město, obec
9.7
9.8
9.9
kupní cena
Y.LU
způsob st'anovení kupní ceny.
způsob úhrady ceny
návrh textu smlouwy
Vypracoval : Hrbek
Dne
:
09 .1'2 .
03
Podpís
:
2
728
00
-9
4.
r'onuur,ÁŘ
č"r
pnÚvoomÍ I-,TsT PRrVATTzačmÍuoPRoJEKTU
1
č. 52027
" Předkladat'e1 proj ektu
ÚŘAD PRo zAsTUPoVÁNÍ sTÁTU VE VĚCEcH MAJETKoVÝCH
KoDArŤsKÁ 1'441'/46 , 1oo 10 PRAHA 10
2. Vztah předkladatele k majetku, určenémuk privatLzacL
tohoto proj ekt.u:
pod1e
č. 2al/2ao2 SB.
3. Projekt předložen zakladateli k posouzení dne: o9.12.2003
4. Seznam pří1oh:
4.7. Tabulka č. 1:
'ÍPoužitímajetku jednot.1ivých subjektů'' .
4.2. Tabulka č.2
sPRÁVcE MA.fETKU ZE zÁrowa
5.
Přílohy, kterými
projekt doplní zakladateI přecl jeho
předložením ke schválení:
5.1. Stanovisko všech subjekt.ů, jejiclnž majetek je určen k
privatizaci podle ,7 tohoto projektu, pokud nejsou samy
zpracovatelem (s , odst' . 2 zák. 92 / L99t sb. , o
převodech majetku státu na jíné osoby).
V TĚCHTo TYPECH PRo.]EKTŮ sE NEVYPi'Ňu.rn
5 .2 . St'anovisko zakladatele podle s s odst .
1 zákona č.
92/L99a sb., o převodech majetku st'átu na jiné osoby:
i
t
\:t:...,
zAKLADATEL DoPoRuču.rB pŘnor,oŽeNÝ PRIVATIZAčNÍPRo,JEKT
KE scHVÁT,ENÍ s tÍu, ŽB sE JEDNÁ o MA.JETEK, KTERÝ
BYL
JIŽ nŘÍvp zaŘaznm Do PRTVATIZACE V REŽIMU ZÁKoNA
X
^^ /- ^^- SB. A NYNI JE S NIM PRISLUSNY HOSPODARTT
c.
92/1,99L
ÚŘAD PRo zASTUPoVÁNÍ sTÁTU vE VĚcEcH MAJETKovýcH.
6.
Ekologícký audit' byl zpracován v zak]-adatelském projektu
příspěvkové organizace Pražské Lázné h1.m.Prahy, P.o.
vedeném na MF pod číslem60002.
_
TABULKA
A1
10
č.1 - PoUŽITÍ ua;ptru JEDNoTLTvÝcH SUBJEKTŮ
k evidenčnímuč projektu: 52027
Majetek neřešený EímEo projekt'em
Z t.oho majetek
pRrvatrzovarrý
SUBJEKT
neřešen.
z
důwodů
nevyj as
iných
.
ůvódů
nároků
CELKEM
ASTlvA
(uc.2A-02)
)uJěJ5
)UJě55
MA.]EŤEK 'SuB,'EKTU
gŤryT:'u
ÚČETWIc'
500000
T&ŽBY z PRoDE.JE
ZASOB Z MAJETKU
DO MALT PRIVATIZACE
pRrvarrzovarrý
SUB.JEKI
Veřeiná
v ma].é
zac3-
AIíTIVA CELKEM
(uc. 2A-02)
MAJETEK SIJBJEKTU
ÚČEŤN]c.
gŤryT:'"
mqorwÁ ARTIvA
UCETNICTVI CELKEM
LÍEzAcHYcE}'.lÁ V
osratnÍ
H\'lotwÁ
AKŤIVA CELKEM
MAJETEK rvppouŽ. pno
PoDNIKAŤELsKÉ.' ÚcELY'
HoDNoŤA PBoSŤŘEDKÚ
POSKYTNUTYCH NA
ODDLUZENI
TBŽBY
z
zAsoB z
PRoDE.IE
MA,]ETKU
DO MALE PRIVATIZACE
Veřeiné
dtažÉa
ve velké
zact
Bez-
;g:i*ý
| p.
i
.'" r
l Í.jĚE;
-11
4.2
ŤABIII..'KA
č.2 -
PR1vATIzovANÁ
lTEDNOTIA
CBLKEM
AlíTIvA
(uc.2A-02)
MAJETEK -SUBEEKTU
ZAHRNUTY V UCETNIC.
Ť.L . ř.2
t{líiol]'rÁ AKŤIVA
ryEzAcHYcEtjÁ v
UCETNICTV] CETKEM
osrarrvÍ riltotrÁ
AKTIVA CETKEM
MA.IETEK SUBLTEXŤU
CELI(EM
TBŽBY
z
zAsoB 4
PRoDE.'E
MA.TETKU
DO MALE PRTVATIZACE
pŘeH]'BD o MAJETKU sAMosrarmĚ PRrVATTZovanÝcH
.TEDNOTEK k evídenčnímuč. pro j ekt'u : 5202.7
MAJEŤEK
MA!'ETKU
.rBoNorltvýtqt PRIVAŤ. suB,JEKTY
-
5.
FoRMULÁŘ
-LZ,
č. 2B
Evrdencni
r'i<l-
Ť]r--.1 aktu1.
5202.7
\rYMEZENÍ yn.rErrcu SUBJEKTU unČumÉHoK PRIVATIZACI PODLE ToHoTo
PRoJEKTU, JE-LI pŘnoNiĚrnM PRoJEKTU PoUzE čÁsr MAJETKU SUBJEKTU
].. Název subj ekt'u
HL . M. PRAHY, P . o
(.ledná se o subj ekL',
který měl k
privatizovanému majetku právo hospodaření
do účínnostízákona č. 20L/2a00 sb.
PRAŽsKÉlÁztlĚ
.
)
2. Sídlo a adresa
HLoUBĚTÍNSKÁ 80
190
00
PRAHA
t
9
3. Ičo
697
4. Zakladat.el
ÚŘeo pno zAsTUPoVÁNÍ stÁru VE VĚCECH
5. Právní forma
97LrL
MAJETKoVÝCH
ORGANIZAčNÍsLoŽKA STÁTU
6. V případě privat.izačníhoprojektu majetkové účasti státu
na podnikání jiných právnických osob:
NETÝKÁ sE
.7
. Stručná charakteristíka subjektu:
PosKYToVÁNÍ zonavormÍ pÉčn
8. Vymezení a stručná charakt.eristíka majetku určenéhok
prívatizaci pod1e t'ohoto projektu (dále jen ''privatizowaný
majetek" )
:
MA'JETEK, s mÍyrŽ .JE ÚŘAD.PRo ZASTUPoVÁNÍ STÁTU VE
MA.JETKoVýCH PŘÍSLušmÝ HosPoDAŘTT
VĚCECH
. 9. Ekonomická charakterj-stika subjektu:
NEVYPLŇIU'JE sE
]-0. od.ůvodnění privatizace části majeLku subjekLu podIe tohot'o
nrni
ť""J
a.lrřrr
.
PRIVAT]ZACE MAJETKU STÁTU, s mÍi"tŽ JE zE zÁroma č. 2o1-/2oo2
sB. A NAVAZU.:ÍcÍcH pŘeoprsŮ pŘÍsr'ušwÝ uospooaŘrr ÚŘAD PRo
zAsTUPoVÁNÍ srÁru VE VĚCECH MAJETKoVÝCH' A KTERÝ DoPoSUD
NEBYL PRTVATrZoVÁN
-
1_3
11. Prívatizovaný majet'ek zalnrnutý v Tozvazež
AKTTVA CELKEM
3835 tís.Kč
CTzÍ zDRoLTE
MA.JETEK SUBJEKTU ZAHRNUTÝ V ROZVAZE;
3833 ii:.*E
:
L2. Pozemky, které nejsou vedeny v účetnictví:
0 tis
'
Kč
13. ostatní hmotná akt'iva, která nejsou vedena v účetníctví:
0 tis. Kč
14. Privatizovaný majetek celkem:
3835 tis.Kč
15. Nehmotná aktiva, která nejsou ved.ena v úěetnictví, která
Se vztahují k privat.izovaném'' maiořirrr.
l
.;,..
NEJSOU
16. Vymezení majet'ku subjektu, který není řešen
projekLem, a odůvodněnítohoto posLupu:
tímto
NEWÁDÍ sE
3'7. Údaje o tom, jakým způsobem stát privatizovaný majet'ek
nabyl:
MAJETEK, JENž pŘBšnr, Do sPRÁVy ÚŘaou PRo zASTUPoVÁNÍ STÁTU
VE VĚcECH MA.fETKoVÝcH PoDLE zÁrowa 2o1-/2oo2 SB.
18. Termín (t'ermíny) , ke kterému zakladat'e1 vyjme část. (části)
ma
j
et'ku podníku:
KE DNT REALTZACE
I
\i.'
L9
.
PRO,JEKTU
. Způsob převodu práv průmyslovéhonebo j iného d.uševního
vlastníct'ví, pokud j sou tato práva ma j etkem subj ektu a
vztahují se k prívatízovanémrlmaieťkrr.
NE.JSOU
-L4
Úěetní jednotka
srÁtu VE vĚcncH
' ÚŘao PRo ZAsTUPoVÁNÍ
( K FoRIWJi,ÁŘr 2B
Evidenčníč. proj ektu. Hé#^ovýcH
)
RoZVAHA PRIvATIZoveNÉuo MA,JETKU
AKTIVA
označ.
řáď
abc
AKTTVA CELKEM
OO].
A.
Poh]-. za upsané V.f 002
B.
stálá aktiva
003
B. I. Nehmotný IM
0o4
B. I]. Hmotný ]M
oI2
z toho pozemky 013
B. rTT.Finančníínvest . o22
C.
oběžná aktiva
o28
c. I. Zásoby
o29
c. Ir. Dlouhod.pohIedáv. 036
C. IIT. Krát.kod.poh1edáv. o42
C. IV. Finančnímajetek o51
D.
ostat'ní akt.iva
o55
D. I.
časovérozlišení 055
D. rr. Dohadné úč.aktiv. 060
PASIVA
oznac.
=
l-r
rád
PASÍVA CELKEM
061
Vlastní jmění
a62
A. I. Základní jmění
063
A. IT. Kapítálové. fondy a66
A.IIf.Fondy za zisku
O7L
A.TV. HV minulých let. o75
A.V. }IV běžnéhoobdobí o78
B.
Cizí zdroje
079
B.I. Rezervy
080
B.TT. Dlouhoáob. závazky o84
B. rTI . Krátkodob. závazky 091.
B. ÍV. Bankovní úvěry
1.01
o
c.
ost'atní ne s írra
A.
I. Časové
C.TI. Dohadné'5]iiĚ3"l
úě.rrasiv.
C.
BěŽné úČetnÍobdobí
brutt.o
1
korekce
z
3835
3835
835
3835
3835
3835
3
14'7q
1,4'75
Stav v běžnémobdobí
5
U
.1
K 30.11.2oo3 v rrsÍcÍcut<č
3835
3 835
3835
i;;
tr
060
Zástupce Úzsw
(podpís ITazítko)
,t
nfv
íno zAsÍUPovÁI{Í sraru
ÚŘuo
".vo-vrčn
cu MA"ÍETKoVÝ cH
Územni pracoviště v hl. m. PÍaze
odbor Roďizaco majctx'u
-t-
_15
VE
: íTŘAD PRo ZAsTUPoVÁNÍ srÁtu
MA.TETKoVÝcH ( K FoRMulÁŘr 28
Evidenčníč. projektuz 52027
Přeh1ed o majet.ku subjektu určenéhok privatizaciucetrnr- J eonocKa
!-v
vĚcBcu
)
PRIVATTzoVANÁ
JEDNOTKA
1.
.>
(
1
CIzÍ zDRoJE (
Rozvaha Úč PoD 1
AKTrVA CET'KEM
Rozvaha Úč PoD
ř. 1 výkazu
- 01
)
Ť ".lg
- 01
výkazu
)
MA.JETEK JEDNOTKY ZAHRNUTY V
ÚčartqrcrvÍ (RoZvAzE) ř. r -ř.2
4.
í
3835
3835
PPS PLNE
oDEPs. pŘr zaŘ:rzgmÍ Do PoUŽITÍ
ODBORNY ODHAD HODNOTY
NÁKLADY NA MoDERN. A REKoNSTR.
ZP HRAaF.NÉ z PRoVoZ. PRoSTŘEDKŮ
JTNA HMOTNA
NEI]VEDENÁ v
POZEMKU )
A
NEHMOTNA AKTIVA
HODNoTA
Účnrm. r
HMoTNÝ MAJ.VEDENÝ NA PoDRoZvAH.
(PoHLED . zA MANKA ATD. )
Účtgcu
'8.
zaŘÍzumÍ PoDNTKoVÉ spolpčENsKÉ
SPOTREBY PLNE ODEPSANE
MAJETEK .JEDNOTKY CELKEM
( součet ř.3 až 10
)
3835
Zást'upce úzsw
(podpís ,Tazítko)
..4
./ ,//,
I
Úňm pno/zďsrurF0%ili srÁru
vg vpóncH un"lnrxovÝcn
Územni pracoviště v hl. m. PÍaze
odbor Realizace majetku
-L6
Formu1ář č. 4B
Evidenční č. projektu
52027
sAMosTATNĚ PRIVATIZoVANÁ JEDNoTKA 2oo1
PRrVATrZACE NA zÁrr'aoĚ výsr'nni<u VEŘE.TNÉ soUTĚžE
].. Vymezení samostatně prívatizované jednot'ky:
Okres: PRAHA
Obec : PRAHA 4
Název: AREÁL pŘÍnoomÍHo KoUPAlrštĚ LHoTKA S PoZEMKY
2. Stručná charakterist,ika samostatně privatizované jed.notky:
.fedná se o areál přírodního koupaliště Lhotka v k.ú. Lhotka
na pozemcích st.p.č. I4o/La4, I4o/l3.5, L4o/L33, L4o/L34,
r4o/I35 a p.p.č. 65, 66, 67, L4O/83 a I4O/alz, včetně
t'ěchto pozemků s vyjímkou st.p.č. I4o/lL4 a L4o/IL5, které
jsou ve vlast'nictví pana Mi]-oslava Povýšila. Areá} byl
původně součástípříspěvkové organizace pražskéLázné hr.ň.
P.9!Y. Koupalíště provozuje pan Míloslav Povýši1, kt'erý má
s Uzs\nu uzavřenou nájemní srnlouvu na dobu určítou. Dále víz
ínformace o hospodaření s přírodním koupalíštěm na sLr. 44
lz nří l nháah
nrni
alrřrr
v y!!lvltqurt
I/!uJc^LLr.
3. Ekonomická
j
ednotky:
charakt'eristíka
samostatně
privatizované
NEVYPLŇU'JE sE
etek
samostatně privat'i zované
Tozvaze subjektu:
4- Maj
iJ Eurrvu^J
odnnl- lrrz
MA.fETEK SAMoSTATNĚ PRIVATTZoVANÉ
JEDN. ZAHRNUTÝ v RozvAzE SUBJEKTU
v
'
3835 tís.Kč
AKT]VA CELKEM
CÍZÍ ZDRóJE-
q
r1'.--'
r.-'
LaJ!Llrl.lLy
0 tis.
:
Kč
]B35 tís.Kě
:
Pozemky, oceněné podle vyhlášky č. 393/9I Sb., které nejsou
vedeny v účetni-ct.ví:
r
ar
/a-
NEJSOU
Á
ostatní hmot'ná aktíva, kLerá nejsou vedena v účetnictví
( zhodnocení a předmětv postupné spot'řeby viz. pří1oha )
:
O t'is . Kč
Hodnota majetku nepoužitelného pro podnikate]ské účeIv po
vypořádáníi
NENÍ
Předpokládaná výše tržeb z prodeje zásob související
s
majetkem navrženým k privat,ízact formou veřejné draŽby
podle zákona č. 427/a990 sb., o převodech vlastnictví států
k některým věcem na jiné právnické nebo fyzíckéosoby:
NE'JsoU pŘnoMĚreM PRTVAT]ZACE
L7
9" Majetek privatizované jednotky ce].kem:
3835 tis.Kč
10" Nehmotná akt.iva, která nejsou vedena v účetnictví:
NEJSOU
1j-. Práva a povinnosti vyplývající z uzavŤených smluv
vztahující se k tét'o samostatně privat'izované Jednotce:
číslo náj. N á j e m c e
smlouvy
1čo (Rč) 'Jméno
2
05107]'13]-6
Mi]-oslav Povýši].
smlouva
,i
L2
Roční
uzavřena do nájem
Kosatcová 1.3r.,l/16
10000 Praha
31.12.03
10
CELKEM
\;,,"
a
Kč
90000
90000
. Zdůvodnění použit'émetody privatizace:
,fEDNÁ sE o MAJETEK, KTERÝ NEBYL DosUD
,fE s tvÍtvt pŘÍlušmÝ HosPoDAŘIT ÚZs\IM.
PRIVATIZOVÁN A NYNÍ
13. Úaaie o Lom, že majetek státu nabízený ve veřejné soutěží
není předmětem možných restj.tuěních nároků oprávněných osob
pod1e platných právních předpisů nebo že tyt'o nároky by]y
vypořádány jiným způsobem (poskytnutí akcií)
:
MAJETEK NENÍ pŘgoMĚrBM REsTTTučmÍcH mÁnonŮ.
14. omezení ze strany jiných subjektů:
NENÍ
1.5.
orientační cena, která bude
sout'ěže:
UCETNI HODNOTA
oznámena
3835 tis. Kč
při vyhlášení veřejné
-1_8L6. Způsob zajištění převodů úvěrů.práv a závazktl:
NE.JSOU
L7. Kriteria veřejné soutěže:
výše NABÍDKY
18" okruh účastníků
řízení:
oKRUH ÚčasrltÍr<Ů NEoMEzEN (TUZEMšTÍ I zAHRAN]čNÍ ÚčasrxÍcrt
osob a orgánů, které se budou na vyhodnocování
veřejné soutěže podílet:
1"9. okruh
KoMIsE sEsTAvENÁ
FNM
20. Formulace nabídky pro účastníkyveřejné soutěže:
i!.:,,-
BT'TŽšÍTNFoRMACE Lzr. zÍsKAT NA
1-2800
Ptaha 2
RašínovonábŤeží42
Praha 2
FNM
Tel. z 234066330
21-. Způsob wyhlášení veřejné soutěže:
v TrsKU
22. Termín wyhlášení a ukončeníveřejné soutěže:
Po SCHVÁLENÍ pno;gxru DLE HARMoNoGRAMU PRACÍ Úzsurl
zvEŘE.INĚxÍirt
UKoNčENÍ30 DNů Po zvEŘE.rmĚrilÍ V TrsKU.
23. Způsob úhrady ceny prodávaného majetku:
STANDARDNI PI-.,ATEBNI REZTM
;i:;r.
-
-L9
Účetní jed'notka
: AREÁL pŘÍnonmÍHo KoUPALIšTĚ LHoTKA
POZEMKY
Evidenčníč. projektu: 52a27
čís1osubjektu
: 2001
RoZVA!{A PRTVATTZoVANÉHo MA,JETKU
AKT]VA
označ.
řáo
abc
AKTTVA CELKEM
OO]A.
Poh1.za upsané VJ 002
B.
stá1á aktiva
003
B. I. Nehmotný rM
oo4
B. II. Hmotný IM
oL2
z toho pozemky 013
B. Ir]. Finančníínvest . o22
c.
oběžná aktiva
028
c. I. Zásoby
o29
c. Ir. Dlouhod.pohIedáv. 036
c. III .Krátkod.pohledáv. o42
C. rV. Fínančnímajet'ek o51
D.
ostaLní aktiva
055
D. I. časovéroz]išení 056
D.II. Dohadné úč.aktiv. 060
PASTVA
označ.
abc
řád
PASÍVA CELKEM
061
Vlastní jmění
062
A. ]. Zák:-.aďni jmění
053
A. II. Kapitálové fondy 066
A. rTr. Fondy za získu
o7L
A. TV. HV minulých let'
075
A.V. HV běžnéhoobdobÍ 078
B.
Cízí zdroje
079
B. I. Rezervy
080
rJ.
T1. D1ouhodob. závazky
r_1 1 .
B.]V.
C.
c. ].
C.II.
JtTaE,KOC1OD.
Běžnéúčetníobd'obí
brutto
1
korekce
2
netto
3
3835
3835
JěJ5
3835
3835
3835
r475
1 4'7
Stav v běžnémobdobí
5
A.
B.
K 30.11.2003 v TIsÍCÍcH Kč
ZaVaZKy
Bankovní úvěry
3B3s
3835
3835
o84
U9I
101
ostatní pasíva ].05
časovérózlišení 106
Dohadné úč.pasiv. 060
Zástupce Úzsvu
(podpís, razítko)
tr,
S
-20
: AREÁL pŘÍnoonÍHo xoupalršrĚ LHoTKA
účetníj ed.notka
E.rri Áon Ěn
_
Ul-slo
í x
su.b]
ektu
I
_)roj
eKtu
:
:
OZEMKY
52027
2001
Přehled o majetku samosLatných privatizovaných jed'notek
PRIVATIZoVANÁ
.JEDNOTKA
1.
1
AKTTVA CELKEM ( ř" ]. výkazu
Rozvaha Úě PoD 1 - 01 ) -
CTzÍ zDRoJE
( ř.79 vÝkazu
Rozvaha Úč PoD 1 - 01
)
MA,JETEK .fEDNOTKY ZAI{RNUTÝ V
ÚčnrmrctvÍ (RozVAzE) ř. r _Ť.2
oDBoRNý oDHAD HoDNoTY
5.
NAKLADY NA MODERN. A REKONSTR.
zP HRAZENÉ z PRoVoZ.PRoSTŘEDKŮ
6.
NEWEDENÁ
PozEMKŮ )
8.
3835
PPs PLNĚ
oDEPs. PŘI zaŘaznsÍ Do PovŽITÍ
4.
7.
3835
JINÁ
FiMoTNÁ
A
NEHMoTNÁ AKTIVA
HoDNoTA
v Účerm. r
HMOTNÝ MA.].VEDENÝ NA PoDRozvA|I.
MANKA ATD. )
Účrncn (ponr.eo. ZA
zaŘÍzBmÍ PoDNrKoVÉ spolBčENsKÉ
SPoTŘEBY PLNĚ oDEPSANÉ
HoDNoTA MA.fETKU NEPOUŽ. PRo
PoDNIKAT. Účg].y Po VYPoŘÁDÁNÍ
10.
pŘnopoxi'ÁneNÁ výšn TRŽEB z
PRoDE.JE ZÁsoB soUVIsEJÍcÍcrr
s MA'JETKEM NAVRŽENÝM Do MALÉ
PRIVATIZACE
11.
MAJETEK .JEDNOTKY CELKEM
( součet ř.3 až 10
)
3835
Zástupce Úzsw
(podpis , razítko)
s

Podobné dokumenty

Protokol o určení typu výrobku IV 78

Protokol o určení typu výrobku IV 78 Protokoly vydané pro firmu R.T.kování a.s. byly použity na základě souhlasu vlastníka protokolu (Dohoda o poskytnutí a postoupení dokumentů pro úěely posouzení shody). Výrobce je povinen používat s...

Více

Exekutorský úřad Plzeň-město, Mgr. Ing. Jiří Prošek, Usnesení 134

Exekutorský úřad Plzeň-město, Mgr. Ing. Jiří Prošek, Usnesení 134 tl, kdo do Ťizeni přistoupíli povinný, manŽel povinného, a osoby, která mají k nemovitostem předkupni právo, věcné právo nebo nájemní právo.

Více

Technický list produktu HYDROSEAL Tekutá

Technický list produktu HYDROSEAL Tekutá pružnost, vodotěsnost, odolnost proti povětrnostnim vlivŮm, odolnost proti mrazu, odolnost proti stárnutí ve vodě a teple. Při aplikaci vytváří jednolitou hmotu bez nebezpečínedokonalých spojŮ. Při...

Více

Autor práce: Petr Michna Katedra:

Autor práce: Petr Michna Katedra: zdrojových kódů, jejichž vytvoření má být soudě dle názvu a tvrzení v textu (Úvod, Závér) hlavním cílem a přínosem práce. V kódu implementujícím LU rozklad (LUDecompositionSolver.cs) jsem narazii n...

Více

Zadost o vstup, formát pdf

Zadost o vstup, formát pdf kdv nabude právní moci usnesení rejstřikového soudu o zápisu tohoto usnesení va1né hromady do obcho aopi"e* všem akcionářům bez "ný* jeho do obchodního rejstříku. po z4písu odkladu 'ur't.e',"ł.o ]-...

Více