Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Komentáře

Transkript

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
4IT450 – Computer Aided Systems Engineering
Zimní semestr 2007/2008
Autoři:
Michal Šebesta
Filip Rufer
Josef Novák
Michal Lukanič
Michal Dražil
Abstrakt
Tato práce se zabývá analýzou jedenácti vybraných CASE (Computer Aided Systems
Engineering) nástrojů, které jsou k dostání na tuzemském trhu. Stanovuje reprezentativní
výběr nástrojů CASE v následujících v jedné speciální a ve dvou základních skupinách.
V první základní skupině – komerční produkty – IBM Rational Software Modeler, IDS
Scheer Aris Toolset, Microsoft Visio, Oracle Designer, Sybase PowerDesigner, Select
Architect, a Sparx Enterprise Architect. Ve druhé základní skupině – opensource produkty –
Dia a Open System Architect. Ve speciální skupině – české produkty – Craft.CASE a Toad
Data Modeler. Práce se zaměřuje na stručné shrnutí faktů a historie produktů, a především pak
na přiblížení jejich funkcionality. Tuto funkcionalitu pak analyzuje z pohledu použitelnosti
nástroje pro určité segmenty, klíčových a doplňkových funkcí, možnosti integrace s jinými
nástroji, a podpory (výrobcem, distributorem či externím subjektem). U každého nástroje
shrnuje jeho klady a zápory. Práce závěrem stručně shrnuje některé možnosti použití
opensource, komerčních a českých CASE nástrojů.
2
Obsah
Abstrakt ...................................................................................................................................... 2
Obsah.......................................................................................................................................... 3
Seznam obrázků ......................................................................................................................... 4
1
Úvod ................................................................................................................................... 5
2
Komerční nástroje .............................................................................................................. 7
3
4
2.1
IBM Rational Software Modeler................................................................................ 7
2.2
IDS Scheer Aris Toolset........................................................................................... 11
2.3
Microsoft Visio ........................................................................................................ 16
2.4
Oracle Designer........................................................................................................ 21
2.5
Sybase PowerDesigner............................................................................................. 29
2.6
Select Architect ........................................................................................................ 34
2.7
Sparx Enterprise Architect ....................................................................................... 38
Freeware, Open source nástroje ....................................................................................... 44
3.1
Open System Architect............................................................................................. 44
3.2
Dia ............................................................................................................................ 48
České nástroje .................................................................................................................. 51
4.1
Craft.CASE .............................................................................................................. 51
4.2
Toad Data Modeler................................................................................................... 56
5
Závěr................................................................................................................................. 61
6
Zdroje ............................................................................................................................... 62
7
Přílohy .............................................................................................................................. 64
7.1
Tabulka hodnocení CASE nástrojů .......................................................................... 64
3
Seznam obrázků
Obrázek 2.1: IBM rational Software Modeler – Use Case Diagram, zdroj: [IBMK]. .......................... 10
Obrázek 2.2: IBM rational Software Modeler – Class Diagram, zdroj: [IBMK].................................. 10
Obrázek 2.3: Aris Toolset – Schéma systému ARIS, zdroj: [MARE]. ................................................. 14
Obrázek 2.4: Aris Toolset – Návrh podnikových procesů, zdroj: [IDSS]............................................. 14
Obrázek 2.5: Aris Toolset – Grafy, zdroj: [IDSS]................................................................................. 15
Obrázek 2.6: Aris Toolset – Semantics generátor, zdroj: [IDSS]. ........................................................ 15
Obrázek 2.7: Microsoft Visio – Hlavní nabídka volby tvořeného diagramu. ....................................... 18
Obrázek 2.8: Microsoft Visio – Ukázka vytvářeného schématu sítě. ................................................... 19
Obrázek 2.9: Microsoft Visio – Ukázka business proces diagramu...................................................... 19
Obrázek 2.10: Microsoft Visio – Ukázka workflow diagramu. ............................................................ 20
Obrázek 2.11: Oracle Designer – Úvodní stránka produktu. ................................................................ 26
Obrázek 2.12: Oracle Designer – Repository Object Navigator. .......................................................... 26
Obrázek 2.13: Oracle Designer – Datové modelování, zdroj: [RITTM]............................................... 27
Obrázek 2.14: Oracle Designer – Fáze podpory produktu, zdroj: [ORAC]. ......................................... 28
Obrázek 2.15: PowerDesigner 12.5 – Uživatelské rozhraní produktu. ................................................. 33
Obrázek 2.16: PowerDesigner 12.5 – Class Properties......................................................................... 33
Obrázek 2.17: Select Architect – Uživatelské rozhraní produktu, zdroj: [LBMS]. .............................. 37
Obrázek 2.18: Select Architect – Select Component Architect, zdroj: [LBMS]................................... 37
Obrázek 2.19: Enterprise Architect Desktop......................................................................................... 42
Obrázek 2.20: Enterprise Architect – Compare Utility (nástroj pro srovnávání).................................. 42
Obrázek 2.21: Enterprise Architect – MDA Style Transforms (Transformace MDA stylu). ............... 43
Obrázek 2.22: Enterprise Architect – Verze, funkcionalita................................................................... 43
Obrázek 3.1: Open System Architect – Logický datový model. ........................................................... 46
Obrázek 3.2: Open System Architect – Fyzický datový model. ........................................................... 47
Obrázek 3.3: Dia – Panel nástrojů programu Dia.................................................................................. 50
Obrázek 3.4: Dia – Class diagram v programu Dia............................................................................... 50
Obrázek 4.1: Craft.CASE – Interview (Sketch) model. ........................................................................ 53
Obrázek 4.2: Craft.CASE – Business model......................................................................................... 54
Obrázek 4.3: Craft.CASE – Hierarchy model. ...................................................................................... 54
Obrázek 4.4: Craft.CASE – Simulátor procesů spolu s ukázkou uživatelškého rozhraní nástroje. ...... 55
Obrázek 4.5: Toad Data Modeler 3 – Uživatelské rozhraní produktu................................................... 59
Obrázek 4.6: Toad Data Modeler 3 – Možnosti nastavení entity.......................................................... 59
Obrázek 4.7: Toad Data Modeler 3 – Možnosti nastavení vztahu. ....................................................... 60
4
1 Úvod
Dříve než se pustíme do hlubší analýzy nástrojů, je nutno definovat si, co to vlastně CASE
nástroje jsou. Zkratka CASE sama o sobě skrývá mnoho možností možné interpretace, avšak
pro naši potřebu vezmeme v úvahu dvě z nich. První interpretace tohoto akronymu je tzv.
Computer Aided Software Engineering, tedy počítačová podpora softwarového inženýrství.
Ta je v literatuře více zažitá, avšak pro účel naší práce se kloníme spíše k jinému, méně
používanému významu. Tím je Computer Aided Systems Engineering, tedy podpora nejen
vývoje softwaru, ale i podpora mapování systémů a práce se systémy.
Nástroje CASE pak jsou softwarové produkty sloužící právě k podpoře této činnosti.
Jelikož trh s těmito nástroji je velice rozsáhlý a informace, které uživatel může nalézt na
stránkách výrobců či distributorů jsou často nedostačující či zkreslené, rozhodli jsme se
zmapovat trh těchto produktů v této práci. Přičemž se v této práci zaměříme na CASE
nástroje, které lze pořídit na tuzemském trhu, a které se zaměřují spíše na oblast Systems
Engineering, než na oblast Software Engineering. Tedy, dalo by se říci, že práce se pokusí
srovnat produkty oblasti CASE, které se velmi mírně dotýkají hranice s oblastí CABE*.
Při výběru konkrétních nástrojů jsme se zaměřili na dvě hlavní skupiny, a to komerční
nástroje, opensource nástroje a na speciální, třetí skupinu českých nástrojů.
Výběr komerčních nástrojů spočíval v analýze trhu a v porovnání s podobně zaměřenou
prací z minulého semestru (viz. [HOVA]). Přidáním a ubráním některých nástrojů jsme
vytvořili reprezentativního výběr, který budeme dále hodnotit. Pro naši analýzu jsme tedy
z této skupiny vybrali následující produkty: IBM Rational Software Modeler, IDS Scheer Aris
Toolset, Microsoft Visio, Oracle Designer, Sybase PowerDesigner, Select Architect, Sparx
Enterprise Architect.
Opensource nástroje jsme vybrali na základě průzkumu trhu, na základě co největšího
spektra funkcí v námi zvoleném segmentu (viz výše), a také na základě našeho mínění o
potenciálu využití daného produktu. V této kategorii jsme vybrali produkt Open System
Architect a produkt Dia.
Kategorii českých produktů jsme zahrnuli z toho důvodu, že jsme chtěli srovnat
konkurenceschopnost těchto produktů s výše zmíněnými. Pro některé firmy může být český
výrobce značnou výhodou z hlediska odezvy na požadavky a podobně. Do této kategorie jsme
zařadili nejzajímavější české produkty z této oblasti, a to konkrétně produkt Craft.CASE a
produkt Toad Data Modeler.
Celkem jsme si tedy pro naši analýzu určili reprezentativní výběr 11ti produktů. U všech
produktů jsme hodnotili vždy poslední verze k datu 1. 12. 2007. Analýzu jsme prováděli na
základě dostupné literatury, oficiálních údajů, a osobního vyzkoušení demoverzí, či
vyzkoušení plných verzí produktu.
Nyní tedy něco málo ke struktuře práce. Práce je rozdělena na tři části dle jednotlivých
skupin nástrojů. Každému nástroji je pak věnována samostatná kapitola v rámci dané části. Ta
sestává ze čtyř částí: základních údajů (aktuální verze, logo, výrobce, distributor, cena licence,
lokalizace do češtiny, demoverze, platforma a minimální systémové požadavky), stručné
historie produktu, podporované funkcionality a z obrázků k danému produktu. V třetí části
hodnocení rozdělujeme hodnocení do několika částí. Úvodem shrnujeme funkcionalitu
produktu a dále pak v jednotlivých podkapitolách rozebíráme „pro koho je produkt vhodný“,
*
Computer Aided Business Engineering.
5
„klíčové funkce a možnosti“, „napojení na jiné druhy software“, „podporu ze strany
výrobce/distributora/externí“, „další zajímavé funkce“, a závěrem pak stručně shrnujeme
klady a zápory daného produktu.
V příloze pak lze nalézt souhrnnou tabulku hodnocení CASE nástrojů, ve které ve
stručnosti shrnujeme vlastnosti jednotlivých nástrojů dle zvolených kritérií. Tato kritéria jsme
zvolili poněkud odlišná od předchozích, abychom je mohli popsat krátce a výstižně a zároveň
podali mírně odlišný pohled na produkty analyzované v samotné práci. Sledovali jsme tedy
následující: název, logo, typ CASE, podporované modely, výstupní formáty, napojení na jiné
produkty, generování kódu, podpora reverse engineeringu, podporované metodiky, platforma,
systémové požadavky, lokalizace do češtiny, a další funkce.
Cílem této práce je poskytnou ucelený přehled o nástrojích CASE na tuzemském trhu.
Okrajově se pak na základě této analýzy budeme snažit postihnout možná využití open-source
CASE nástrojů.
6
2 Komerční nástroje
2.1 IBM Rational Software Modeler
2.1.1 Základní údaje
Aktuální verze: 7.0.0.1
Logo:
Výrobce: IBM Corp.
Distributor: V ČR více firem (Avnet, s.r.o, ATComputers, a.s., DNS, a. s., Tech Data
Distribution, s. r. o., SD Servodata a.s., SWS, a.s.)
Cena licence:
•
Plovoucí uživatelská licence + podpora na 1 rok $3,210.00
•
Jmenovitá uživatelská licence + podpora na 1 rok $1,850.00
•
Základní jmenovitá uživatelská licence s fixními podmínkami + podpora na 1
rok $1,000.00
Lokalizace do češtiny: Ne.
Demoverze: 30-ti denní trial verze na základě bezplatné registrace
Platforma: Windows, Linux
Minimální systémové požadavky:
•
Operační systém: Linux, Windows 2000, Windows 2003, Windows Vista
Procesor: Intel® Pentium® 3, 500Mhz minimum, doporučeno Intel Pentium 4 1.4GHz
nebo vyšší
Paměť: minimum 512MB
Video: XGA 1024 x 768 x 256 barev, doporučeno XGA 1280 x 1024, high color nebo
true color
Místo na disku: 768MB, 1GB doporučeno
2.1.2 Stručná historie produktu
Firma Rational Software působí na trhu od roku 1981. Od svého počátku se zabývala
vývojem nástrojů pro podporu moderních technik softwarového inženýrství. Tato firma je
spjata s rozvojem objektově orientovaného programování a taktéž stojí za vznikem UML a
metodiky RUP. Prvním modelovacím nástrojem firmy Rational byl produkt Rational Rose.
Z tohoto nástroje se později vyvinula celá produktová řada. V roce 2003 byla firma Rational
koupeno společností IBM. V současné době nabízí IBM Rational Software komplexní balík
Rational Rose produktů určených pro modelování a podporu vývoje v různých fázích
životního cyklu vývoje informačního systému. Všechny nástroje z této rodiny jsou postaveny
na integrovaném vývojovém prostředí Elipse a jsou samozřejmě vzájemně propojené.
7
2.1.3 Podporovaná funkcionalita
IBM Rational Software Modeler je CASE nástroj určený pro business modelování a
podporu analýzy a návrhu informačního systému s využitím UML ve verzi 2.1. V rámci
designu je možné použít návrhové vzory. Modely můžeme mezi sebou různě transformovat,
porovnávat, spojovat nebo rozdělovat, což podporuje paralelní vývoj. Podporováno je také
meta-modelování.
2.1.3.1 Pro koho je vhodný
Z důvodu své vyšší ceny najde CASE nástroj Rational Software Modeler uplatnění
nejspíše ve větších firmách, které se zabývají vývojem informačních systémů podle metodiky
RUP a využívají ostatní produkty firmy IBM nebo IDE Eclipse. Cílovými uživateli tohoto
produktu jsou především analytici a softwaroví architekti.
2.1.3.2 Klíčové funkce a možnosti
Základní a nejdůležitější funkčností CASE nástroje Software Modeler je tvorba diagramů
v UML 2.1 a jejich následné další zpracování a využití diagramů. Podporovány jsou
následující diagramy:
•
Class
•
Communication
•
Component
•
Composite Structure
•
Deployment
•
Activity
•
Sequence
•
State
•
Use Case Diagram
Modely lze mezi sebou různě transformovat. K dispozici je také generování kódu a
reverse engineering pro programovací jazyky Java a C++.
2.1.3.3 Napojení na jiné druhy SW
Software Modeler je propojen především s ostatními modelovacími nástroji řady IBM
Rational Rose. Jde např. o Rational Web Developer, Rational Application Developer,
Rational Software Architect, Rational Data Modeler. Podporovány jsou také nástroje Rational
ClearCase pro správu verzí, Rational ClearQuest pro správu konfigurací a Rational
RequisitePro pro správu požadavků.
Jak již bylo zmíněno, Software Modeler je postaven na IDE Eclipse ve verzi 3.2, do
kterého je integrován v podobě zásuvného modulu. Při instalaci produktu lze zvolit, zda
nainstalujeme novou instanci Eclipse či rozšíříme již nainstalovanou instanci o nástroj
Software Modeler.
2.1.3.4 Podpora ze strany výrobce/distributora/externí
Stejně jako všechny ostatní nástroje firmy IBM, je i Software Modeler podporován přímo
ze strany výrobce s využitím tzv. IBM Software Support. Podpora je poskytována na základě
registrace (některé služby podpory jsou placené, jiné jsou zdarma) a zahrnuje:
8
•
Přístup do diskusních fór týkajících se jednotlivých produktů
•
Přístup ke kompletní dokumentaci a znalostní bázi produktů včetně pokročilého
vyhledávání
•
Stahování softwarových oprav a záplat
•
Stahování upgradů a dalších vydání software
•
Reportování objevených problémů (PMR – Problem Management Record), které jsou
pak řešeny ze strany IBM
•
Zasílání elektronických požadavků na podporu (ESR – Electronic Service Request)
•
Tvorbu vlastního profilu a jeho přizpůsobení podle požadavků
•
Dynamický překlad libovolného obsahu ze stránek IBM Software Support do 9
světových jazyků
2.1.3.5 Další zajímavé funkce
Mezi zajímavé dodatkové funkce Software Modeleru patří podpora skriptů v Javě,
kterými lze rozšiřovat a upravovat funkčnost vývojového prostředí. Tato možnost je dále
podpořena tím, že Software Modeler poskytuje otevřené API a podporuje tvorbu
přizpůsobitelných UML profilů.
Software Modeler nabízí možnost využití repository pro ukládání znovupoužitelných
modelů a jejich snadné sdílení mezi členy týmu a mezi ostatními produkty řady IBM Rational
Rose. Zajímavou možností je snadná správa požadavků a jejich implementace do modelů
pomocí napojení na nástroj Rational RequisitePro.
Software Modeler nabízí možnost jednoduchého generování reportů přímo z vytvořených
UML modelů. Takovéto reporty lze snadno sdílet nebo publikovat na internetu. K dispozici
jsou formáty HTML, PDF a XML.
2.1.3.6 Stručné shrnutí kladů a záporů
Mezi hlavní výhody CASE nástroje patří především to, že se jedná o robustní a
propracovaný vizuální CASE nástroj s širokou funkcionalitou. Nelze opomenout úzkou
integraci s ostatními nástroji od IBM, která zajišťuje bezproblémovou týmovou spolupráci.
Ovládání Software Modeleru je poměrně intuitivní a díky častému využití drag-and-drop také
jednoduché. Další výhodou je podpora metodiky RUP.
Mezi hlavní nevýhody bych zařadil především vyšší cenu. Tento problém je ještě
umocněn tím, že pro efektivní práci není možné používat Software Modeler samostatně, ale je
zapotřebí pořídit i několik dalších produktů z rodiny Rational Rose.
Klady:
Robustní propracovaný nástroj s širokou funkcionalitou.
Integrace s ostatními nástroji IBM.
Podpora metodiky RUP.
Intuitivní ovládání.
Zápory:
Vyšší cena.
Pro lepší funčnost produktu je vhodné si zakoupit i další produkty z rodiny Rational.
9
2.1.4 Obrázky
Obrázek 2.1: IBM rational Software Modeler – Use Case Diagram, zdroj: [IBMK].
Obrázek 2.2: IBM rational Software Modeler – Class Diagram, zdroj: [IBMK].
10
2.2 IDS Scheer Aris Toolset
2.2.1 Základní údaje
Aktuální verze: 7.02
Logo:
Výrobce: IDS Scheer AG
Distributor: IDS Scheer ČR, s.r.o.
Cena licence: cca 300 tis.Kč
Lokalizace do češtiny: ano
Demoverze: Dostupná na požadavek – 30 denní zkušební licence
Platforma: MS Windows
Minimální systémové požadavky: N/A.
2.2.2 Stručná historie produktu
Společnost IDS Scheer vznikla v roce 1984. Produkt a celá platforma ARIS byl vyvinut
profesorem a zakladatelem společnosti IDS Scheer A.V.Scheerem. První verze produktu
ARIS Toolset s označením 1.0 byla uvolněna v roce 1993. Od té doby tento produkt prošel
mnohými změnami a vylepšeními či implementací nových funkcí. V současné době je ARIS
Toolset celosvětově nejprodávanějším produktem ve své třídě.
2.2.3 Podporovaná funkcionalita
Profesionální nástroj pro analýzu, optimalizaci a řízení podnikových procesů či struktury
IT podniku. ARIS Toolset nabízí celou paletu funkcí a metod, které podporují mnoho různých
konceptů a standardů používaných především pro optimalizaci podnikových procesů a
informačních systémů v podniku. ARIS Toolset disponuje velice rozsáhlou funkcionalitou,
proto jeho možnosti naznačíme jen rámcově pro vytvoření ucelené představy o tomto nástroji.
2.2.3.1 Pro koho je vhodný
Produkt je vhodný pro celou škálu uživatelů, vzhledem ke své ceně pak především pro
větší společnosti. Díky svým možnostem a napojení na další software může být využíván jak
pro optimalizaci procesů celého podniku, tak v dílčích oblastech, a to například vlastníky
jednotlivých podnikových procesů k optimalizaci procesů na dané úrovni či implementaci a
synchronizaci informačních systémů a datových toků mezi nimi.
11
2.2.3.2 Klíčové funkce a možnosti
•
Data jsou uložena v centrální repository což umožňuje mimo jiné bezproblémové
sdílení dat a spolupráci také s dalšími produkty platformy ARIS.
•
Podpora mnoha standardů a metod, a s tím spojená možnost kontrolovat
metodickou správnost modelů:
o UML
o BPMN
o BPEL
o ARIS method
o DoDAF
o IT City Planning (od verze 6.23)
o Zachman
•
Nabízí konstrukci mnoha druhů mezi sebou provázaných modelů, některé lze i
simulovat: (pro lepší představu orientační schéma na obrázku v příloze)
o Model hlavních podnikových procesů (tzv. core procesů).
o Model řízení událostí (tzv. EPC – Event Driven Process Chain).
o Model organizační struktury podniku (Organigram).
o Model popisující procesy, které přímo přispívají k vytváření přidané
hodnoty v podniku (Value-added chain diagram).
o Diagram struktury aplikace a dat - ERM model.
o Funkční strom.
o Diagram přiřazení funkcí.
•
Správa uživatelů a jejich přístupových práv.
•
Možnost konstrukce grafů pro grafickou prezentaci dat.
•
Funkce „semantics generator“, která umožňuje:
o
z neutrálních modelů vytvořit modely metodicky podložené, nad kterými
lze poté stavět již různé analýzy či kalkulace.
o z modelů již metodicky podložených vytvořit jiné druhy modelů.
o změnu již existujících objektů v modelu.
12
2.2.3.3 Napojení na jiné druhy SW
ARIS Toolset nabízí bohaté možnosti na propojení s dalšími druhy software. Jedná se
především o již zmiňované napojení na další softwarové produkty platformy ARIS. Vzhledem
k významnosti tohoto produktu však dochází k vývoji a implementaci podpory a spolupráce
s produktem ARIS Toolset také u mnoho dalšího software. Výhodou, ale i nevýhodou
produktů ARIS je také možné propojení s produkty další významné společnosti na trhu IT –
SAP, jinou možnost než SAP však v integraci systému ARIS s informačním systémem
společnosti nemáme.
2.2.3.4 Podpora ze strany výrobce/distributora/externí
Společnost IDS Scheer diverzifikuje podporu svých produktů do několika skupin podle
verze, a tedy i stáří produktu. Plná podpora týkající se nejnovějších verzí produktů zahrnuje
telefonickou podporu, přístup do online systému pro zákazníky, přístup k patch a další.
Omezená podpora, která je věnována produktům nižších verzí, se liší především v absenci
výroby dalších patchů pro tyto starší verze. Pro starší produkty již potom společnost IDS
Scheer podporu neposkytuje.
Dále produkt disponuje on-line nápovědou, a to jak v podobě klasického windows helpu,
tak manuálu a nápovědě k jednotlivým metodám v podobě PDF souboru.
2.2.3.5 Další zajímavé funkce
•
Integrace dalších údajů do modelů pomocí OLE rozhraní.
•
Export a import dat v různých formátech (př.XML) či obvyklých standardech jako
např. BPEL, XMI ad.
•
Možnost vytvářet vlastní metodiku.
2.2.3.6 Stručné shrnutí kladů a záporů
Klady:
Uživatelsky přívětivé prostředí.
Flexibilita produktu a jeho rozšíření.
Komplexní nástroj pro modelování podnikových procesů a jejich analýz.
Kvalitní podpora produktu.
Zápory:
V případě, že chceme integrovat ARIS s informačních systémem společnosti, můžeme
tak učinit pouze s produkty SAP.
13
2.2.4 Obrázky
Obrázek 2.3: Aris Toolset – Schéma systému ARIS, zdroj: [MARE].
Obrázek 2.4: Aris Toolset – Návrh podnikových procesů, zdroj: [IDSS].
14
Obrázek 2.5: Aris Toolset – Grafy, zdroj: [IDSS].
Obrázek 2.6: Aris Toolset – Semantics generátor, zdroj: [IDSS].
15
2.3 Microsoft Visio
2.3.1 Základní údaje
Aktuální verze: 2007
Logo:
Výrobce: Microsoft corporation
Distributor: V ČR nelze určit jednoho konkrétního a výhradního distributora, k sehnání téměř
kdekoliv, kde je na prodej SW firmy Microsoft.
Cena licence:
Standard edition : $259 / $129 (Nový SW / Upgrade),
Professional ed. : $559/$349 (Nový SW / Upgrade).
Lokalizace do češtiny: SW vytvořený bez závislosti na jazykovém prostředí, lze snadno
případně snadno upravit pomocí dodatečné instalace jazykových balíčků.
Demoverze: Bezplatně zkušební verze omezená dobou 60 dní (Professional i Standard edice)
Platforma: Microsoft Windows (XP, Server 2003, Vista).
Minimální systémové požadavky: Nejsou specificky dané pro Visio, pouze v rámci MS
Office. (CPU nad 500 MHz, 256 a více MB RAM, 1.5 GB volného prostoru na pevném disku,
display s rozlišením alespoň 1024x768 pixelů. Konkrétní konfigurace závisí také na použitém
operačním systému). Pro některé rozšířené funkce je nutné mít nainstalovány i jiné aplikace,
např. MS SQL Server, MS SharePoint Server, atd.
2.3.2 Stručná historie produktu
V roce 1992 byla založena společnost Axon Corporation, která se v roce 1992
přejmenovala na Shapeware. Poté vydala první softwarový produkt, Visio. Jelikož se Visio
stalo vlajkovou aplikací společnosti, došlo v roce 1995 k další změně jejího jména na Visio
Corporation. Visio 4.0 bylo jednou z prvních aplikací vyvinutých přímo pro platformu
Windows 95.
V roce 2000 došlo k akvizici firmy Visio Corporation společností Microsoft. Zde se Visio
nejprve uchytilo jako samostatný produkt, ale v dalších verzích již došlo k propojení s balíky
Microsoft Office (verze Visio 2002/XP, Visio 2003). Upravená verze Visia podporující
propojení s databázovými systémy byla začleněna do balíku Microsoft VisualStudio, zde je
konkrétně „Visio for Enterprise Architects“.
2.3.3 Podporovaná funkcionalita
MS Visio podporuje následující typy modelování:
•
Vývojové diagramy
•
Datové modely
•
Daraflow diagramy
16
•
Business process diagramy/modely
•
Diagramy sítí (síťová topologie)
•
Časové osy a kalendáře
•
Plán prostorového uspořádání
•
Organizační schéma
•
Workflow diagramy
•
Schémata pro business intelligence
2.3.3.1 Pro koho je vhodný
Pro všechny uživatele se hodí pro vytváření schémat, hlavně z grafického hlediska. Pokud
je schéma určeno především pro grafické znázornění reálného stavu, Visio je velmi
jednoduchý a přátelský nástroj. Licenční systém pro studenty částečně pomáhá vytvořit
uživatelskou bázi do budoucna, ovšem ta je již takto velmi rozšířená právě pro jednoduchost
SW. Pro profesionální architekty systémů se příliš nehodí, jelikož mu schází větší možnosti
v propojení na další SW, generování kódu je omezeno pouze na programovací nástroje
z nabídky firmy Microsoft.
2.3.3.2 Klíčové funkce a možnosti
Visio 2007 Professional Edition umožňuje tvorbu databáze z modelu, stejně tak její
reverse engineering, taktéž generování kódu pro MS VisualBasic 6, VisualBasic.NET, Visual
C++ a Visual C#.
Velmi zdůrazňovány bývají právě funkce pro kreslení schémat a plánů pomocí vektorové
grafiky.
2.3.3.3 Napojení na jiné druhy SW
Využití formátu XML usnadňuje přenositelnost mezi různými druhy SW. Možnost
propojení s Office aplikacemi jako např. MS Outlook nebo MS Project.
Přímé propojení na serverové aplikace SW jsou pouze v edici Professional – ta obsahuje
možnost připojení na MS SQL Server, MS SharePoint server, případně další typy serverů
podporující připojení pomocí technologie ODBC.
2.3.3.4 Podpora ze strany výrobce/distributora/externí
Technická podpora Microsoft, nápověda a pomoc v systému MS Office Online
2.3.3.5 Další zajímavé funkce
Propojení s MS SharePoint Server umožňuje sdílení a společnou práci na projektech.
K dispozici jsou předlohy pro tvorbu diagramů informačních procesů dle specifikace ITIL.
17
2.3.3.6 Stručné shrnutí kladů a záporů
MS Visio bývá často označováno za pouhý nástroj pro kreslení. Ačkoliv toto tvrzení má
pravdivý základ, není přesné. Visio nabízí i rozšířenou funkcionalitu, ovšem i rozšířené
funkce jsou stále omezeny proti skutečně profesionálním CASE nástrojům. Proto je Visio
vhodné spíše pro kreslení diagramů, ale nikoliv pro skutečnou tvorbu systémů pomocí CASE.
Licence se nemusí zdát příliš drahá, ovšem existují i dobré open-source alternativy, které
dodají zdarma podobnou funkcionalitu, a na skutečně profesionální práci je vhodnější se
poohlédnout po některém ze sofistikovanějších nástrojů.
Klady:
Poměrně levná licence.
Zápory:
Omezená funkcionalita v porovnání s placenými CASE (Open-source jsou v mnoha
případech lepší alternativou).
Vhodné pro „kreslení“ diagramů.
2.3.4 Obrázky
Obrázek 2.7: Microsoft Visio – Hlavní nabídka volby tvořeného diagramu.
18
Obrázek 2.8: Microsoft Visio – Ukázka vytvářeného schématu sítě.
Obrázek 2.9: Microsoft Visio – Ukázka business proces diagramu.
19
Obrázek 2.10: Microsoft Visio – Ukázka workflow diagramu.
20
2.4 Oracle Designer
2.4.1 Základní údaje
Aktuální verze: 10g (10gR2 10.1.2.3).
Logo:
Výrobce: Oracle Corp.
Distributor: Oracle Czech, s.r.o.
Cena licence:
•
Named User Plus (licence na jednoho uživatele za celý balík Oracle Developer Suite,
včetně podpory 1 rok) – 119 315 Kč,
•
Update + podpora 1 rok – 26 249,30 Kč.
Lokalizace do češtiny: Ne.
Demoverze: Ano.
Platforma: Microsoft Windows (XP, 2000, Server 2003), Linux, Solaris, HP-UX.
Minimální systémové požadavky: N/A.
2.4.2 Stručná historie produktu
První nástroj se jménem Oracle Designer vznikl roku 1999 sloučením produktů Oracle
SQL*Forms a Oracle SQL*ReportWriter. Tyto dva nástroje, které měly již v té době za sebou
několik let vývoje, obsahovaly v rámci vývoje během 90. let stále více překrývající se
funkcionality, bylo tedy jejich sloučení spolu s rozšířením jejich funkcionality poměrně
rozumným řešením. Nástroj Oracle Designer byl již od svého prvního uvedení na trh
distribuován jako součást balíčku Oracle Developer Suite. První verze ve které se nástroj
objevil byla verze 2000 (Oracle Designer 2000). Dále následovaly verze Developer Suite 6i
(Designer 6i), 8i (Designer 6i), 9i (Designer 9i) a nynější dosud poslední verze 10g (Designer
10g).
2.4.3 Podporovaná funkcionalita
Celý produkt Oracle Designer sestává z několika součástí. Je tedy jakýmsi balíkem
nástrojů, které ve výsledku uživateli umožňují modelovat, navrhovat a návazně na to i
generovat aplikace založené na databázi, tyto databáze samotné, včetně 100% podpory
architektury client/server. Díky tomu lze vygenerovat prakticky celé aplikace z návrhů
vytvořených v tomto produktu s použitím jednotlivých modulů, které jsou v rámci tohoto
nástroje tvořeny s akcentem na znovupoužitelnost. K produktu je v ceně dodáván vlastní
repozitář (Oracle Designer Repository), díky čemuž je značně zjednodušena práce v rámci
týmů a aplikace projektového managementu.
V produktu identifikujeme v zásadě čtyři hlavní skupiny nástrojů. První jsou nástroje pro
modelování systémů, druhou jsou služby pro transformaci předběžných návrhů, třetí je
prostředí pro návrh a generování, a čtvrtou je Oracle Designer Reposilory. Jelikož je Oracle
21
Designer velmi rozsáhlým nástrojem a popis možností jeho použití by vydal na několik
samostatných publikací, budeme se v následujícím textu věnovat převážně modelování
systémů.
2.4.3.1 Pro koho je vhodný
Vzhledem k vyšší ceně licencí a vzhledem ke své hardwarové náročnosti je Oracle
Designer vhodný především pro velké korporace s patřičnou finanční silou a výkonným
hardwarovým vybavením. Dále pak lze doporučit jeho použití ve společnostech, které již nyní
pracují převážně s produkty od firmy Oracle, a chtějí v tomto směru pokračovat, přičemž
vyžadují plnou podporu vzájemné spolupráce provozovaných produktů.
2.4.3.2 Klíčové funkce a možnosti
Oracle Designer, jak uz jsme zmínili, obsahuje čtyři hlavní skupiny nástrojů. Podívejme se
nyní na jednotlivé skupiny o něco podrobněji.
První skupinou jsou nástroje pro modelování systémů. Do této skupiny zahrnujeme tyto
čtyři nástroje: Process Modeler, Function Hierarchy Diagrammer, Entity Relationship
Diagrammer a Dataflow Diagrammer.
Process Modeler slouží k modelování business procesů. Pomocí tohoto grafického
nástroje můžete mimo jiné definovat klíčové podnikové procesy, podrobně namodelovat tyto
procesy, identifikovat procesy potřebující inovovaci, a posléze tyto inovované procesy
navrhnout. Tento nástroj podporuje, stejně jako většina komerčních CASE, point-and-click
metodu ovládání; Uživatel nejprve graficky nadefinovuje celý model, a k následné editaci
detailů pak použije speciální okna otevíraná po kliknutí na jednotlivé elementy modelu. Dále
lze využít animace pro dynamické znázornění procesních toků (process flows) v rámci
modelů, přičemž jsou možná i další nastavení modelů, jako zobrazení některých elementů
jako ikon či obrázků, a také přidání zvuků či videoklipů k jednotlivým elementům.
Function Hierarchy Diagrammer umožňuje vytvářet hierarchie podnikových funkcí†. Lze
pomocí něj dekomponovat podnikové funkce, což probíhá tak, že analytik vezme pohled na
funkce zvrchu (tj. s vidinou nejvyšší vrstvy), a tento pohled pak dekomponuje tak dlouho,
dokud se nedostane k nejnižší vrstvě, tj. k elementárním podnikovým funkcím. Dále nám
umožňuje vidět, jak tyto funkce využívají data. Po vytvoření hierarchie lze s modely
libovolně manipulovat a upravovat jejich vzhled. Dále je možné vytvořit vnořené hierarchie a
tak dosáhnout velmi rozsáhlých a komplexních modelů s dostatečnou přehledností.
Entity Relationship Diagrammer je nástroj pro datové modelování. Pomocí ER modelu
definuje analytik jednotlivé entity v podniku, jejich atributy, a také vztahy mezi těmito
entitami. Velkou výhodou datového modelování v produktu Oracle Designer je použití
takzvaných domén. Například vytvořením domény „příjmení“ s určitým nastavením
způsobíme, že nemusíme zadávat u příjmení různých entit v různých modelech přímo
konkrétní údaj (například VARCHAR2, 60 znaků), ale místo toho lze zadat ve sloupci
příjmení doménu „příjmení“, a tento sloupec se pak zesynchronizuje dle nastavení dané
domény. Případnou změnu pak lze provést na jednom místě přímo v nastavení domény, a tato
změna se pak automaticky promítne do všech modelů, kde je tato doména použita.
Dataflow Diagrammer je nástroj pro vytváření takzvaných „dataflow diagramů“. Tento
typ diagramů, ačkoli v posledních letech často zatracovaný se nyní opět vrací do obliby
†
Podnikovou funkci lze definovat jako něco, co podnik dělá, nebo by měl dělat, bez ohledu na to jak by to měl
dělat.
22
analytiků. Nástroj Dataflow Diagrammer obsahuje plnou podporu tohoto typu diagramů;
Umožňuje vytvářet a spravovat podnikové funkce, datová úložiště a datové toky. Pomocí
dataflow diagramů lze mimo jiné vypozorovat, jak data proudí danou organizací. Mohou
poskytovat pohled na závislosti dat, či na systémové komponenty. Každý dataflow diagram
pak pro aplikační vrstvu představuje samostatnou podnikovou funkci.
Druhou skupinou jsou služby pro transformaci předběžných návrhů. Jedná se o jakousi
podpůrnou skupinu tvořenou dvěma službami.
První službou je Database Design Transformer. Jedná se o službu, pomocí níž lze
transformovat datové modely uložené v repozitáři do konkrétních návrhů databáze. Tyto
tranformace lze plně řídit, tedy konkrétně nastavovat jejich parametry, určovat typy elementů
zahrnutých či nezahrnutých do transformací, apod.
Druhou službou je Application Design Transformer. Pomocí této služby lze vytvářet
prvotní aplikační design, který vychází z podnikových funkcí a dalších adresovaných
elementů definovaných v modelech hierarchií funkcí a dataflow diagramech‡. Ve výsledku
generuje navrhované moduly (Oracle Forms, Oracle Reports, Web PL/SQL, případně Visual
Basic aplikace) a také navrhovaná menu. Na uživateli pak je následná úprava vygenerovaných
menu a modulů, případně jejich změna z navrhovaných na schválené.
Třetí skupinou je prostředí pro návrh a generování. V našem pohledu se vlastně nejedná
o skupinu, jelikož obsahuje jeden (složený) nástroj. Název tohoto nástroje je Design Editor.
Design Editor slouží k vytváření, editaci a spravování všech typů elementů uložených
v repozitáři. Dále slouží ke specifikaci aplikační logiky a logiky na straně serveru (u
client/server aplikací). V návaznosti na návrhy aplikací lze pomocí tohoto editoru navrhnout
konkrétní komponenty řešení a jednou z jeho dalších funkcí je i generování zdrojových kódů
z uložených návrhů. Bližší popis tohoto nástroje přenecháme specializovaným publikacím.
Čtvrtou skupinou je Oracle Designer Repository. Do této skupiny patří nástroje
Dependency Manager, Matrix Diagrammer, Repository Administration Utility, Repository
Object Navigator, a Repository Reports. Podívejme se na tyto nástroje trochu blíže.
Dependency Manager je nástroj pro zjišťování vzájemných vztahů mezi objekty
v repozitáři. Uživatelé se speciálními přístupovými právy pak mohou tyto vztahy hlouběji
analyzovat (formou tzv. dependency analysis), a mohou dále s těmito vztahy manipulovat
(přidávat, odebírat, atd.).
Matrix Diagrammer slouží k vytváření maticových diagramů vztahů mezi jednotlivými
elementy v repozitáři. Lze tvořit 2D či 3D matice, přičemž s jejich prvky lze posléze různě
manipulovat. Nabízí také několik dalších voleb zobrazení, řazení, a filtrování prvků.
Repository Administration Utility je nástroj pro administrátory (vlastníky) celého
repozitáře, tj. osoby které mají roli „repository owner“. Umožňuje instalovat a spravovat
prostředí repozitáře jako takového. Mimo jiné umožňuje updatovat celý repozitář na nové
verze poskytované společností Oracle, a zálohovat a obnovovat repozitář.
Repository Object Navigator slouží k administraci, k údržbě, ke správě verzí, a ke správě
přístupu v rámci repozitáře. Lze pomocí něho například stanovovat jednotná pravidla pro celý
repozitář, provádět konfiguraci repozitáře, pracovat s objekty repozitáře (vytvářet, mazat,
‡
Pouze v rámci daného „workarea“. Elementy mimo toto vymezení nejsou transformovány.
23
uprovavovat, synchronizovat s jinými souborovými systémy, apod.), spravovat verze objektů
v repozitáři, či pracovat s uživatelskými právy ostatních uživatelů repozitáře§.
Repository Reports je nástroj sloužící k tvorbě reportů, které nám posléze poskytnou námi
zvolený obraz pohledu na obsah repozitáře. Tento nástroj obsahuje desítky předdefinovaných
reportů, přičemž je možné vytvářet a ukládat i reporty vlastní. Vzhledem k velkému počtu
reportů je možnost seřadit je podle tří různých rozdělení, a to podle funkcí, objektových typů
v repozitáři, či abecedně podle jména reportu.
2.4.3.3 Napojení na jiné druhy SW
Oracle Designer podporuje integraci s ostatními produkty Oracle, jako například s Oracle
Database, či ostatními produkty z balíčku Oracle Developer Suite. Dále pak umožňuje
propojení pomocí ODBC s jinými typy databází.
2.4.3.4 Podpora ze strany výrobce/distributora/externí
Konkrétní podmínky pro produkt Oracle Designer 10g se nám nepodařilo získat, tudíž
budeme v této kapitole vycházet z předpokládané podpory na základě politiky Oracle ke všem
svým produktům.
Podpora je tvořena třemi fázemi podpory, které si zákazník může zakoupit, přičemž každá
fáze se řídí odlišnými druhy podpory. Jsou jimi Premier Support, Extended Support, a
Sustaining Support. Tato podpora je poskytována českým dodavatelem software na základě
globální politiky Oracle, tzv. „Product Lifetime Policy“.
Premier Support zahrnuje podporu produktu na 5 let, přičemž obsahuje komplexní
podporu včetně záplat programů a doplňků produktu, online podporou 24 hodin denně 7 dní v
týdnu, či dodávky nových verzí. Tato podpora stojí ročně 22 % z ceny nakoupených licencí.
Extended Support prodlužuje podporu o další 3 roky. Obsahuje stejné prvky jako Premier
Support, avšak Oracle již negarantuje certifikaci produktu s produkty třetích stran.
Sustaining Support zahrnuje pak pouze zlomek částí předchozích dvou typů, a poskytuje
se na dobu sjednávanou individuálně mezi společností Oracle a zákazníkem. Zahrnuje
především dodávku nových, zásadních verzí produktu, a další doplňkové služby.
Ceny u posledních dvou typů se nám bohužel nepodařilo zjistit. Pro více informací
ohledně součástí jednotlivých typů podpory viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Dále, dle
[ORA] běží od léta 2005 na produkt Oracle Designer 10g pouze Extended Support.
Oracle dále nepřímo podporuje produkt několika cestami, a to formou tutoriálů a
diskusních skupin na stránkách Oracle, či formou školení uživatelů.
Bohužel, ani na českém, ani na zahraničním trhu, není dosud k dispozici žádná kniha
zabývající se poslední verzí Oracle Designeru.
2.4.3.5 Další zajímavé funkce
Při dané rozsáhlosti produktu je těžké vybrat úzký výčet zajímavých „nadstandardních“
funkcí produktu. Většinu funkcí jsme již popsali v rámci klíčových funkcí, tudíž si zde
zopakujme některé zajímavosti produktu.
§
V případě přidělených práv na dané úkony, což zpravidla závisí na nastaveních Repository Administration
Utility.
24
Vzhledem k tomu, že Oracle Designer obsahuje i vlastní repozitář, je jednou ze
zajímavostí utilita RON (Repository Object Navigator).
V datovém modelování pak především zaujme použití tzv. domén, jejichž princip jsme
také objasnili v rámci klíčových funkcí.
2.4.3.6 Stručné shrnutí kladů a záporů
Velkým kladem je podpora četných modifikací podporovaných diagramů. Tím lze docílit
vyšší vypovídací hodnoty modelů a posléze i vyšší efektivity v rámci projektu. Oracle
Designer, je převážně orientován na návrhy pracující s databázemi a celková koncepce
produktu tomu také odpovídá. Sporným faktem je poskytování vlastního repozitáře
(repository) spolu s produktem. To je v jednom případě výhodou, a to tím, že uživatel používá
při své práci repozitář vždy. Tím se zvyšuje efektivita a přehlednost jeho práce i práce celého
týmu. V druhém případě je to nevýhodou, a to v tom, když chce uživatel použít repozitář
jiného výrobce. Nepodařilo se nám zjistit, zda lze repozitář jako takový odinstalovat, ani zda
lze zvolit její nenainstalování při instalaci produktu; S největší pravděpodobností to možné
není.
Ostatně i případná odinstalace produktu Oracle Designer je značně obtížná. Celý
instalační proces je poskytován skrz Oracle Universal Installer. Deinstalace produktu není
možná pomocí klasických nastavení operačního systému, ale právě opět pomocí tohoto
speciálního programu, který však nelze po instalaci produktu opět spustit (nehledě na to, že se
instalační soubory po instalaci produktu samy bez výstrahy vymažou). Jedinou možností, jak
odinstalovat tento produkt je tedy, zdá se, ruční vymazání příslušných souborů a následné
promazání spouštěných služeb a registru operačního systému. Tento fakt poměrně značně kazí
dojem z tohoto produktu, ale těžko říct, zda je tak důležitý pro potenciální uživatele (jelikož
ti, když si licenci již jednou zakoupí, ho už pravděpodobně deinstalovat nebudou), proto jej
jako záporado našeho níže uvedeného souhrnu nezahrnujeme. Nicméně pokládáme za vhodné
zde tuto zvláštnost Oracle Designeru zmínit.
Klady:
Široké možnosti podporovaných diagramů.
Nástroj plně podporující ostatní produkty Oracle.
(Vlastní repozitář je již součástí instalace produktu.)
Podpora domén.
Zápory:
Vysoké hardwarové nároky.
(Vlastní repozitář je již součástí instalace produktu.)
Vyšší cena licencí.
25
2.4.4 Obrázky
Obrázek 2.11: Oracle Designer – Úvodní stránka produktu.
Obrázek 2.12: Oracle Designer – Repository Object Navigator.
26
Obrázek 2.13: Oracle Designer – Datové modelování, zdroj: [RITTM].
27
Obrázek 2.14: Oracle Designer – Fáze podpory produktu, zdroj: [ORAC].
28
2.5 Sybase PowerDesigner
2.5.1 Základní údaje
Aktuální verze: 12.5
Logo:
Výrobce: Sybase, Inc. (Dublin, California, USA)
Distributor: Sybase Software, s.r.o (Praha, CZ)
Cena licence: (podpora hrazena zvlášť)
• PowerDesigner Data Architect 12.5 - $2995.00
• PowerDesigner Data Architect Enterprise 12.5 - $4990.00
• PowerDesigner Developer 12.5 - $2995.00
• PowerDesigner Developer Enterprise 12.5 - $4990.00
• PowerDesigner Studio 12.5 - $5995.00
• PowerDesginer Studio Enterprise 12.5 – $7495.00
Lokalizace do češtiny: NE, pouze web distributora
Demoverze: K dispozici bezplatně – trial verze na 15 dní
Platforma: Windows
Minimální systémové požadavky: P500, 256MBRAM (available), 500MB HDD, SVGA
2.5.2 Stručná historie produktu
PowerDesigner se na trhu poprvé objevil roku 1989 pod označením S-Designer (ve verzi
2.0) vydaným francouzskou společností SDP Technologies. Roku 1995 byla tato společnost
odkoupena firmou PowerSoft a ještě téhož roku byl PowerSoft odkoupen společností Sybase,
pod jejíž záštitou je PowerDesigner vyvíjen dodnes. Významnějších změn se produkt dočkal
v letech 1994, kdy byl přidán ProcessAnalyst (nástroj na modelování datových toků) a 1998,
kdy byl (tehdy do verze 6) přidán WarehouseArchitect (nástroj na modelování fyzické
implementace datových skladů). Počátkem roku 2006 vyšla verze 12.0 a v srpnu téhož roku
byla vydána verze 12.1, která přinesla např. vylepšenou podporu Microsoft VisualStudia a
SQL Serveru. Poslední verzí, která se dostala na trh 9. července 2007, je verze 12.5. Tato
verze přináší krom předchozí funkcionality také vylepšenou možnost spravování metadat.
2.5.3 Podporovaná funkcionalita
PowerDesigner je CASE nástroj který komplexně pokrývá všechny aspekty rozvoje
podniku. Obsahuje nástroje pro obchodně orientovanou procesní analýzu, která umožní
identifikovat klíčová místa a funkce podniku jako takového a nabízí také plně integrované
29
prostředí pro datovou a objektovou analýzu informačních systémů. Přitom plně podporuje
zavedené přístupy a metodologie jako je Unified Modeling Language (UML) nebo
dvouúrovňový návrh databáze. PowerDesigner je vhodným nástrojem pro návrh informačních
systémů protože umožňuje v rámci jediného prostředí identifikovat důležité obchodní aktivity
podniku a zachytit jejich odraz v aplikacích a databázích pomocí datových a objektových
modelů. (převzato ze stránek www.sybase.cz, upraveno)
2.5.3.1 Pro koho je vhodný
Vzhledem k značné robustnosti, ale především značné nákladnosti pořízení licencí tohoto
produktu lze usuzovat, že je tento program určen ke komerčnímu využití ve finančně silných
firmách. Existují jak verze, které s repository nepracují (levnější verze, nemají označení
Enterprise), tak také ty, které jsou k navázání na repository předurčeny (verze Enterprise). Lze
konstatovat, že ačkoli platí uživatel resp. firma užívající tento produkt vysokou cenu, získává
za ni velmi účinný nástroj, kterým může zachytit část, nebo i celý vývoj informačního
systému, provádět obchodně orientované analýzy procesů, popisovat za pomoci rozličných
modelů realitu, atp. PowerDesigner je produkt s mnoha funkcemi – každý analytik nebo i
programátor v něm může nalézt tu svou.
2.5.3.2 Klíčové funkce a možnosti
Modelování business procesů (Business Process Model, soubory BPM)
• PowerDesigner podporuje modelování procesních toků a hierarchie procesů. Modely
tvořené pomocí jazyků BPMN, ANALYSIS, DFD, SOA, ebXML nebo WS-BPEL4
slouží pro analýzu či návrh firemních procesů nezávisle na informačních technologiích
a jsou určeny zejména pro analytiky, u kterých se předpokládá znalost věcné
problematiky podniku. BPM lze použít například jako nástroj k identifikaci business
potřeb a jejich (hierarchickému) seřazení nebo grafickému zobrazení procesů a
následném generování komponent v procesních jazycích jako WS-BPEL4 či Sybase
Unwired Orchestrator.
Datové modelování (Conceptual / Physical Data Model, soubory CDM a PDM)
• PowerDesigner podporuje konceptuální a fyzické datové modely založené na
Information Engineeringu (IE) nebo notaci IDEF 1/x. Konceptuální modely
představují na nezávislý analytický pohled a mohou být plně napojeny na několik
fyzických modelů, což zajistí skutečný víceúrovňový design. PowerDesigner
podporuje fyzický model pro téměř 60 RDBMS včetně dokumentování, generování i
reverzního inženýrství. Podporuje také modelování multidimenzionálních kostek pro
data warehouse.
Aplikační modelování (Object-Oriented Model, soubory OOM)
• Zašťiťuje provádění analýzy a návrhu informačních systému, vše je plně podporováno
UML standardem verze 2.0. K dispozici jsou tak UseCase, Class, Object, Statechart,
Sequence a další diagramy. PowerDesigner poskytuje podporu (včetně reverse
engineeringu) pro platformy jako jsou například Java J2EE™, C#, C#2.0, VB.NET,
VB 2005, Web Services nebo PowerBuilder. Podporována jsou také vývojová
prostředí Eclipse, PowerBuilder, Visual Studio a mnohá další.
Information Liquidity modelling (Information Liquidity Model, soubory ILM)
• Tento typ modelování umožňuje zdokumentovat všechny aspekty pohybu informací.
Pomocí zdrojových a cílových datových úložišť a několika transformačních,
30
publikačních a subskripčních procesů lze dokumentovat replikace, synchronizace dat
ETL nebo EII vrstvy.
XML modelování (soubory XSM)
• PowerDesigner podporuje pro XML specifické modelovací techniky pro dokumentaci,
generování a reverse engineering struktur XML schémat a DTD. XML modely mohou
být namapovány na procesní modely, modely v UML nebo modely datové a lze tak
například řádně zdokumentovat využití XML v podniku. Podporuje vizuální vytváření
struktury XML.
Modelování požadavků (Requirements Model, soubory RQM)
• V těchto modelech lze identifikovat vazby mezi požadavky a jednotlivými objekty
nebo s ostatními modely. Tyto požadavky mohou být exportovány nebo importovány
z MS Wordu.
Volné modelování (Free Model, soubory FEM)
• Umožňuje modelovat libovolný diagram nezávisle na jakémkoli kontextu. Pomocí
definičních souborů PowerDesigneru je pak možno modelovat prakticky cokoliv,
například modelování architektury firmy, nebo modelování dialogových oken, atd.
Veškeré modely lze propojit a následně tak dokumentovat všechny závislosti mezi nimi.
PowerDesigner obsahuje technologie pro mapování a integraci metadat v rámci podnikové
architektury, udržuje vzájemnou konzistenci všech modelů a může určit dopad změny
provedené v kterékoli části životního cyklu vývoje a následně pomoci tyto změny řídit.
PowerDesigner pochopitelně podporuje všechny standardní funkce, jako jsou generování
dokumentace (RTF, HTML), výstupy do různých grafických formátů apod. Je také značně
nastavitelný – přizpůsobit lze vše uživatelským rozhraním počínaje a způsobem řízení
modelovacích úloh a generování kódu konče. Přidejme modifikovatelné repository a správce
jednotlivých verzí modelů a můžeme PowerDesigner označit jako komplexní nástroj velmi
dobře využitelný ve větších pracovních týmech.
PowerDesigner verze 12.5 je k dispozici v celkem šesti verzích, resp. třech dvojicích
verzí. Z této dvojice vždy jedna verze nese přízvisko Enterprise - podporuje návaznost na
repository, ta bez přízviska repository nepodporuje. Tři základní verze tedy jsou: Data
Architect (datové modely, modely požadavků), Developer (objektový model, model
požadavků), Studio (všechny modely). Jejich ceny se samozřejmě náležitě odlišují.
2.5.3.3 Napojení na jiné druhy SW
Sybase PowerDesigner 12.5 lze napojit na různé druhy software. Zřejmě nejsilnější
podporu má integrace se software Eclipse, PowerBuilder, či Visual studio.
2.5.3.4 Podpora ze strany výrobce/distributora/externí
Již bylo zmíněno, že si může zákazník kupující PowerDesigner zakoupit rozšiřující službu
podpory. Je možné vybrat si hned z několika variant. Tyto můžeme rozdělit na 2 typy:
podpora získatelná při nákupu produktu, podpora získatelná kdykoli (incidentní podpora).
Rozdíl mezi oběma typy podpory je ten, že incidentní podporu zákazník využije až ve chvíli,
kdy identifikuje potřebu pomoci. Pokud si tedy nevystačí s on-line dokumentací, manuálem
nebo online podporou, obrací se na společnost Sybase a zakoupí si službu podpory při vzniku
incidentu. Druhý typ, tedy dlouhodobá podpora je samozřejmě dražší variantou. Jednorázová
31
cena za podporu může být tedy velmi různorodá – začíná na hranici $500.00 a končí u
$35000.00.
2.5.3.5 Další zajímavé funkce
PowerDesigner a jeho funkcionalita jsou již delší dobu standardní, proto jen těžko
hledáme něco, co bychom od tohoto produktu neočekávali. Velmi užitečnou funkcí může být
například generování a vytvoření databáze (pomocí DDL) přímo na serveru, možnost
generování modelů z modelů s nimi provázaných, vytváření testovacích dat, upravování
vzhledu uživatelského rozhraní atd. Jistě stojí za to zmínit, že na Vysoké škole ekonomické
v Praze byla ve spolupráci s firmou Sybase Katedrou informačních technologií v čele s Doc.
Václavem Řepou vyvinuta „Metodika vývoje informačního systému s pomocí nástroje
PowerDesigner“. Materiály k této metodice jsou k dispozici na českých stránkách firmy
Sybase.
2.5.3.6 Stručné shrnutí kladů a záporů
Ačkoliv už jsme většinu kladů a záporů v textu zmínili, připomeňme je. PowerDesigner je
velmi užitečným nástrojem, ani zastánci jiných podobných CASE nástrojů to nemohou popřít.
Jeho funkcionalita je opravdu rozmanitá. Po této stránce snad není PowerDesigneru co
vytknout. Jediné, co mu trošku kazí reputaci je jeho vysoká cena a snad i poměrně strohý
vzhled. Ve srovnání s jinými nástroji PowerDesigner v tomto ohledu pokulhává. Na jeho
obranu ovšem uveďme, že v posledních verzích dělá pokroky. Navíc, vzhled není u nástroje
tohoto typu to hlavní, hlavní je jeho funkčnost (užitečnost). Tento nástroj s mnoha funkcemi
nelze ovládnout během několika hodin, je poměrně složitý, nebo lépe řečeno rozmanitý. To,
co bychom na první označili jako nepřehlednost, pramení spíše z množství funkcí, které
PowerDesigner nabízí. Pokud s ním uživatel dlouhodobě pracuje, postupně do velké části
z nich pronikne. PowerDesigner je stálicí, která na trhu byla, je, a v budoucnu jistě bude, své
zákazníky si vždy najde.
Klady:
Komplexní funkcionalita zahrnující široké spektrum modelů.
Podpora integrace s různými software.
Zápory:
Vyšší cena licencí.
32
2.5.4 Obrázky
Obrázek 2.15: PowerDesigner 12.5 – Uživatelské rozhraní produktu.
Obrázek 2.16: PowerDesigner 12.5 – Class Properties.
33
2.6 Select Architect
2.6.1 Základní údaje
Aktuální verze: 7.0
Logo:
Výrobce: Select Business Solutions, Inc. (Trumbull, Connecticut, USA)
Distributor: LBMS s.r.o. (Praha, CZ)
Cena licence:
• 1 uživatel (na jméno) – 88050 Kč
• 2-4 uživatelé (souběžný přístup) – 132075 Kč
Lokalizace do češtiny: Částečná (web distributora, lokalizované šablony, metodiky LBMS).
Demoverze: Dostupná po kontaktování distributora (slibovali CD, které však neposlali)
Platforma: Windows
Minimální systémové požadavky: P300, 64MBRAM, 300 MBHDD, SVGA, MS WORD 8.0+
2.6.2 Stručná historie produktu
První verze vývojového prostředí byla uveřejněna již v roce 1997, společností Select
Business Solutions. Obrovský boom v informačních technologiích a růst požadavků si
vyžádal i vývoj jednotlivých nástrojů. V roce 2004 se objevila verze 5.0, s názvem Select
Component Architect. Následující rok byla zveřejněna verze 6.0 se stejným názvem. Tato
verze přinesla řadu funkčních novinek, například datové modelování, notaci BPMN, export
do BPEL a XPDL, integraci s nástrojem Eclipse a další. Poslední, dnes distribuovanou verzí
je verze 7.0. Tato verze opět přinesla novinky ve funkcích, resp. jejich vylepšení: zlepšení
logického datového modelování, možnost využití RTF formátování textu, vylepšení
grafického vzhledu, možnost úprav grafického uživatelského rozhraní, integraci s testovacími
nástroji, podporu exportu a importu modelů za pomoci XMI 2.0. Všechny vylepšení jsou
doplněny průvodcem vytváření modelů.
2.6.3 Podporovaná funkcionalita
Select Architect představuje jeden z modulárních nástrojů balíku Select Component
Factory, vytvořený společností Select Business Solutions. Select Component Factory je
množina nástrojů (Select Asset Manager sloužící pro správu komponent, Select Asset
Browser sloužící pro webový přístup do Asset Manageru a Select Architect), které tvoří
prostředí pro objektově orientovaný přístup vývoje aplikací vícevrstvé architektury. Objekt
našeho zájmu, Select Architect, je vizuálně-modelovací prostředek sloužící ke komplexnímu
návrhu, vytvoření a správě modelů vyvíjených aplikací přinášející mnoho (dnes již
pravděpodobně běžných) rozšiřujících funkcí. Zastřešuje celý životní cyklus jejich vývoje –
od procesního modelování, přes objektově orientovanou analýzu a design, až k datovému
modelování, následnému generování kódu a vytvářením relačních databázových schémat. S
vývojovým balíkem Select Component Faktory je dodávána metodika nesoucí označení
34
„LBMS Development Metod“, která poskytuje konkrétní návod postup vývoje a následnou
údržbu vícevrstvých aplikací. Tato metodika je plně v českém jazyce.
2.6.3.1 Pro koho je vhodný
Produkt Select Architect je již dle ceny za licenci zaměřen spíše na uživatele specialisty,
lze tedy odhadnout, že bude distribuován především pro potřeby firemně-komerčního využití.
Vzhledem k možnosti využívání multiuživatelského objektového repository (umístěno na
serveru) podporuje spolupráci a je tedy vhodný pro týmy. Na jaké uživatele je tento produkt
zaměřen, vyplývá z výše uvedeného základního popisu podporované funkcionality. Kterýkoli
uživatel zasahující do vývoje aplikace nebo informačního systému v něm může najít svou
funkčnost, ať už je analytikem, programátorem, nebo třeba implementátorem databáze.
2.6.3.2 Klíčové funkce a možnosti
• vývoj aplikací prostřednictvím objektového modelování (standard UML) s využitím
šablon kódu a návrhových vzorů, podpora celého životního cyklu vývoje a údržby
aplikací, zohlednění evidence požadavků na objekty
• podpora pro modelování a simulaci firemních procesů zajišťující implementaci
funkcionality shodnou se skutečnými požadavky uživatelů, CSC, UML Activity
Model, BPMN (exportování BPMN do PBEL a XPDL)
• generování a synchronizace kódu a modelů pro nejrozšířenější vývojové platformy
(Java, C#, C++, Visual Basic) a pro XML
• podpora datového modelování na logické i fyzické úrovni, generování databázových
schémat a zpětná reverzace struktury tabulek a pohledů (podporuje pouze významnější
platformy – Access, DB2, Dbase, FoxPro, Informix, Ingress, Interbase, Oracle, SQL
Server a Sybase), nabízí možnost definování běžných databázových objektů (+
indexes, constraints, triggers, views, tablespaces, procedures)
• škálovatelnost od jednouživatelského provozu na přenosném počítači po
multiuživatelskou týmovou práci ve velkých týmech (díky repository na serveru třeba
i vzdáleně)
• podpora přímého mapování modelů do momentálně používaných komponentově
orientovaných (CBD) a na služby orientovaných (SOA) technologií
• zajištění analýzy dopadů změn prostřednictvím databáze požadavků obsahující vazby
na objekty návrhu
• automatizace vývojových činností a zní plynoucí možnosti opakovaného použití
• automatické generování dokumentace, využívání předdefinovaných ale libovolně
modifikovatelných sestav (jsou k dispozici i v české nebo slovenské verzi), vytváření
reportů – i podmíněných
• přizpůsobení uživatelského prostředí pro různé role vývojového týmu, možnosti
celkového upravení uživatelského rozhraní aplikace, využití pokročilého formátování
textu všech atributů (RTF)
• modulární architektura, napojení na sesterské aplikace Select Component Factory a
další software společnosti Select Business Solutions, viz níže; napojení i na software
jiných výrobců, především Eclipse
• export / import modelů do XMI souborů, možnost definování, které objekty se objeví
ve výsledném XML
35
2.6.3.3 Napojení na jiné druhy SW
Select Component Factory (Select Asset Management, Select Asset Browser), Reviewer
for Select Architect, Select Solution for MDA, TestDirector 8, Quality Center 8, Eclipse,
Logic works Erwin
2.6.3.4 Podpora ze strany výrobce/distributora/externí
Podpora v českém jazyce, tedy ze strany distributora, je prakticky nulová. Na jeho www
stránkách nalezneme pouze velmi stručný oddíl FAQ. Zda bychom byli úspěšnější,
kdybychom firmu LBMS (distributora) kontaktovali osobně, je pouze hypotetickou otázkou.
Nejúčinnější volbou je tedy navštívit stránky výrobce produktu, který poskytuje formuláře pro
vznesení dotazu na support team, nepříliš rozsáhlou bázi sdílených znalostí, technickou
dokumentaci produktu, servis packy a opravy spolu s jejich popisem a pochopitelně také
kontakty na support centra (nejbližší ve Francii nebo Velké Británii). Můžeme očekávat, že
spolu s produktem bude distribuován kompletní návod, minimálně v elektronické podobě.
2.6.3.5 Další zajímavé funkce
Nástroj Select Architect se od značné části zkoumaných nástrojů příliš neodlišuje. Ale
například evidování požadavků a jejich provázání na objekty, resp. modely, je jistě
zajímavým rozšířením, každý CASE nástroj toto nenabízí. Je také dobré poukázat na to, jak
jsou v Select Architectu akcentovány možnosti zpracování kódu většího počtu
programovacích jazyků (C++, C#, Java, Visual Basic, Power Builder, Delphi, .NET, WDSL).
Je smutné, že ani přes značnou snahu se nám nepodařilo od distributora získat demoverzi
programu na vyzkoušení. Ačkoli bylo vše domluveno a slíbeno, bohužel nám nebyl program
zaslán. Na základě „vyzkoušení si“ programu bychom jistě přidali ještě některou z dalších
zajímavostí, které program jistě skýtá.
2.6.3.6 Stručné shrnutí kladů a záporů
Nástroj Select Architect není pravděpodobně příliš rozšířen, soudíme tak alespoň podle
vlastních zkušeností – doposud jsme se s ním nikdy nesetkali. Zda je to vlivem relativně
vysoké ceny spojené s nevyhovující funkcionalitou, nebo přílišnou robustností pro nasazení
v jednouživatelském prostředí, případně přílišným zaměřením se na konkrétní etapy životního
cyklu vývoje aplikace, to lze jen těžko odhadovat. Některé zákazníky může odradit nepříliš
rozsáhlá podpora tohoto produktu v České republice. Na druhé straně tomuto nástroji jistě
nelze upřít mnohé klady. Řadu potenciálních zainteresovaných skupin potěší velká podpora
komponentového vývoje, poměrně skromné hardwarové nároky, upravitelné uživatelské
rozhraní nebo schopnost zpracovávat programový kód většího počtu programovacích jazyků.
Ačkoli jsme identifikovali některé zápory (které pro někoho jiného být zápory nemusí), je
zřejmé, že se tento produkt z trhu v nejbližší době neztratí a že si svoje zákazníky najde.
Klady:
Rozsáhlá podpora komponentového vývoje.
Skromné HW nároky.
Podpora většího počtu programovacích jazyků.
Zápory:
Na nepříliš vyhovující funkcionalitu vyšší cena licencí.
Příliš robustní vzhledem k zaměření.
Horší kvalita podpory v ČR.
36
2.6.4 Obrázky
Obrázek 2.17: Select Architect – Uživatelské rozhraní produktu, zdroj: [LBMS].
Obrázek 2.18: Select Architect – Select Component Architect, zdroj: [LBMS].
37
2.7 Sparx Enterprise Architect
2.7.1 Základní údaje
Aktuální verze: 7.0
Logo:
Výrobce: Sparx Systems Pty Ltd, (Victoria, Australia)
Distributoři: Cleverbee s.r.o., DAQUAS, s.r.o., HTK Pro s.r.o.
Cena licence:
- dle verze a počtu nakupovaných licencí:
Desktop - 72 - 99 €
Professional - 125 - 250 €
Corporate - 139 - 179 €
Lokalizace do češtiny: Nenalezli jsme informace, pravděpodobně není k dispozici žádná
lokalizace.
Demoverze: K dispozici bezplatně trial verze která „velmi blízce napodobuje“ funkcionalitu
verze plné. Zkušební doba trial verze je 30 dní.
Platforma: Windows, Linux.
Minimální systémové požadavky:
Verze pro Windows: Intel Pentium CPU (a vyšší), 128 MB RAM (256+
doporučeno),
70 MB volného prostoru na HDD, MS Windows 98SE a vsechny vyšší, display s
rozlišením 800x600 (doporučeno 1024x768 a vyšší).
Verze pro Linux: Intel Pentium II CPU (a vyšší), 64 MB RAM (128+
doporučeno),
70 MB volného prostoru na HDD, Linux s jádrem kernel verze 2.4 a vyšší,
CodeWeavers' CrossoverOffice 2.1.0 (or later), Microsoft Data Access
Components (MDAC) 2.8, DCOM95, Internet Explorer 6, display s rozlišením
800x600 (doporučeno 1024x768 a vyšší).
2.7.2 Stručná historie produktu
Společnost Sparx byla založena v Austrálii v roce 1996 s cílem vytvářet kvalitní nástroje
pro podporu CASE. Enterprise Architect jako vlajková aplikace se na trhu rychle uchytila a
zaujala jedno z předních míst. V současné době tento produkt dle prodaných licencí využívá
přes 100 000 uživatelů po celém světě.
2.7.3 Podporovaná funkcionalita
Obecná charakteristika v bodech (Unicorn, 2007):
•
podporuje řízení týmové práce
38
•
přiřazuje zdroje k prvkům modelu
•
provádí dokumentaci – výstup generovaný v RTF formátu
•
nabízí výstup modelů v XMI (XMI 1.1) pro kompatibilitu s jinými nástroji
•
zpřístupňuje model pomocí ActiveX rozhraní
•
generuje kód a provádí tzv. reverse engineering do kódu C++, Java, C#, VB.Net,
Delphi a Visual Basic
Pro základní rozdíly ve funkcionalitě jednotlivých verzí (lišících se mj. cenou) viz
Obrázek 2.22.
2.7.3.1 Pro koho je vhodný
•
analytiky
•
návrháře
•
architekty
•
vývojáře
•
testery
•
projektové manažery
•
pracovníky podpory
2.7.3.2 Klíčové funkce a možnosti
Výrazná podpora UML 2.1:
•
Use Case Model.
•
Business Process Model.
•
Dynamické Modely.
•
Logické Modely.
•
Diagramy komponent a jejich nasazení.
•
Volitelná rozšíření.
•
Spolupráce.
Srozumitelná a flexibilní dokumentace:
•
Výstup ve formátu RTF.
•
Generátor RTF dokumentů fungující na bázi předloh a WYSIWYG editoru.
•
Volitelné možnosti výstupu se spoustou výběrových kritérií.
•
Dodatečné zprávy pro metriky Use Case modelu, testování atd.
Generování a reverse engineering zdrojových kódů:
•
C++
•
Java
•
Visual Basic
39
•
Delphi
•
C#
•
VB .net
•
PHP
Intuitivní a dobře vypadající uživatelské rozhraní.
Podpora testování navrhovaných systémů:
•
Unit testy.
•
Integrační testy.
•
Systémové testy.
•
Testy přijatelnosti.
•
Podpora různých testovacích scénářů.
Podpora údržby:
•
Detaily o změnách.
•
Údržba a zaznamenávání chyb.
Podpora pro správu požadavků.
Podpora pro zdroje projektu.
Výkazy o sledovatelnosti výstupu.
Víceuživatelské rozhraní.
Kontrola pravopisu (pravděpodobně pouze anglicky).
Barevně nastavitelné rozhraní .
Metriky odhadu výsledků projektu.
Podpora pro vysvětlivky.
Import a Export z/do formátu XML.
Připojení plug-in modulů pro navázání na Visual Studio.NET nebo Eclipse.
Adaptéry pro připojení modulů MDG technologie dostupné jako samostatné přídavné balíčky.
Sestavení a spuštění vlastního projektu z plug-in nabídky v Enterprise Architectu.
Využití EA pro pochopení a reverse engineering již hotového modelu a jeho další využití.
Přímo z EA je dostupný zdrojový kód pro ověření či hledání potřebných tříd, atributů atp.
V EA lze zobrazit chyby ke kterým došlo při kompilaci kódu.
2.7.3.3 Napojení na jiné druhy SW
Generování zdrojových kódů i jejich reverse engineering, dále technologie MDG (Model
Driven Generation) – modulové doplňky k základní aplikaci, umožňující rozšířit
propojitelnost k dalším typům SW a technologií, dle stránek Sparx jde o následující:
40
•
Visio
•
Iconix Agile Developer for Enterprise Architect
•
BPMN v1.3
•
CORBA
•
Python
•
Enterprise Java Beans
•
Testing
2.7.3.4 Podpora ze strany výrobce/distributora/externí
Standardní licence je na 12 měsíců, po tuto dobu je k dispozici od výrobce kompletní
technická podpora, upgrady zdarma, přístup do restrikované sekce pouze pro zákazníky
s licencí. Vždy po vypršení 12 měsíců je možné tuto licenci obnovit na další rok.
2.7.3.5 Další zajímavé funkce
„Metodická podpora technologie EFEM – Extrémně Efektivního Modelování, která
podává návody pro efektivní tvorbu softwaru s tímto nástrojem, blíže viz stránky
www.objects.cz, kde je k dispozici je také možnost školení.“ (panrepa_case_jaro, 2007)
2.7.3.6 Stručné shrnutí kladů a záporů
Relativně nízká licenční cena za velmi profesionální modelovací nástroj se značnými
možnostmi pro rozšíření a velmi intuitivním uživatelským rozhraním. Pro uživatele dobrý
licenční model, kde se platí pouze za obnovení přístupu do sekce registrovaných uživatelů a
k upgradům a technické podpoře.
Klady:
Komplexní nástroj s podporou širokého spektra modelů.
Intuitivní uživatelské rozhraní.
Relativně nízká cena.
Zápory:
Vývojářsky zaměřený nástroj.
41
2.7.4 Obrázky
Obrázek 2.19: Enterprise Architect Desktop.
Obrázek 2.20: Enterprise Architect – Compare Utility (nástroj pro srovnávání).
42
Obrázek 2.21: Enterprise Architect – MDA Style Transforms (Transformace MDA stylu).
Obrázek 2.22: Enterprise Architect – Verze, funkcionalita.
43
3 Freeware, Open source nástroje
3.1 Open System Architect
3.1.1 Základní údaje
Aktuální verze: 4.0.0
Logo:
Výrobce: Peter Harvey (CodeByDesign)
Distributor: www.codebydesign.com
Cena licence: zdarma – GNU General Public License
Lokalizace do češtiny: Demoverze: Platforma: Microsoft Windows XP, Linux 32/64 bit, dále na vyžádání: Apple OSX, Solaris
Minimální systémové požadavky: N/A (bez problémů testováno na AMD Athlon 2600+, 512
MB RAM, WIN XP)
3.1.2 Stručná historie produktu
Tento produkt vznikl z komerčního produktu Data Architect. Posléze začal být šířen pod
GNU General Public License. Poslední a zároveň popisovaná verze produktu pochází z roku
2005, zmiňovaný autor již pravděpodobně přestal produkt vyvíjet a není známo, že by ve
vývoji pokračoval někdo jiný.
3.1.3 Podporovaná funkcionalita
Tento open-source produkt slouží výlučně k návrhu datové základny. Jeho základem je
tedy model logického návrhu databáze, ze kterého je poté možno generovat konkrétní fyzické
modely závislé již na určitém typu databáze a v neposlední řadě generovat kód pro samotné
vytvoření databáze. Produkt má v sobě také zabudován SQL editor pro snadné procházení
vytvořených databází.
3.1.3.1 Pro koho je vhodný
Produkt je svou funkčností a obsluhou vhodný především pro studenty či pro menší
projekty v oblasti návrhu datové základny. Pro větší projekty či pro nasazení ve větších
společnostech je i vzhledem ke své špatné podpoře prakticky nepoužitelný.
3.1.3.2 Klíčové funkce a možnosti
Logický datový model:
•
Nabízí poměrně bohatou možnost různých nastavení typickou spíše pro komerční
CASE produkty a to jak po stránce funkční, tak i vizuální.
44
•
Nastavovat lze všechny běžné vlastnosti atributů, dále nastavovat identifikátory či
ke každému objektu přidat poznámky, poměrně užitečná je též možnost označit
pouze části modelu, které potřebuji dále generovat.
•
Možnost generovat fyzický datový model, a to na následující platformy:
o Obecně do ODBC či SQL92
o MySQL
o PostgreSQL
o DB2
o MS SQL Server
•
Validace modelu s možností vlastního nastavení citlivosti na jednotlivé chyby či
nesrovnalosti v modelu.
•
Vytváření a konfigurace logického datové modelu v prostředí Open System
Architect je intuitivní a uživatelsky přívětivé, pro lepší představu je v příloze
uveden obrázek „Logický datový model“.
Fyzický datový model:
•
Fyzický datový model nabízí prakticky stejné možnosti jako model logický,
odlišné samozřejmě v nastaveních vyplívajících z odlišnosti obou modelů.
•
Můžeme nastavit prakticky všechny běžně potřebné charakteristiky databáze a to
včetně indexů či check constraint.
•
Možnost zpětně generovat logický datový model, či generovat skript pro vytvoření
samotné databáze.
•
Validace modelu s možností vlastního nastavení citlivosti na jednotlivé chyby či
nesrovnalosti v modelu.
•
Na obrázku v příloze můžeme vidět šikovné rozložení pracovního okna programu,
stejně jako při modelování logického návrhu databáze.
•
V levé části okna najdeme přehled všech objektů modelu s možností rozpadu na
jeho dílčí části. V horní části nalezneme všechny potřebné ovládací prvky, napravo
pak lištu s výběrem objektů pro modelování a vizuální vlastnosti modelu.
Rozložení panelů a prvků lze samozřejmě měnit, toto defaultní nastavení bylo však
již dle mého názoru zvoleno velmi dobře a napomáhá k poměrně snadné orientaci
na pracovní ploše programu.
3.1.3.3 Napojení na jiné druhy SW
Nebyl zjištěn žádný jiný software podporující propojení s Open System Architect.
3.1.3.4 Podpora ze strany výrobce/distributora/externí
Podpora produktu je také vzhledem k již zmiňovanému pozastavení vývoje produktu
téměř nulová. S případnými žádostmi o podporu se lze obrátit pouze na výrobce programu,
případně bych doporučil diskusní fórum na serveru www.sourceforge.net, kde má program
svůj vlastní oddíl.
3.1.3.5 Další zajímavé funkce
•
SQL editor, kterým je možno procházet připojené databáze.
45
•
Funkce „reverse engineer“ pro získání fyzického modelu z připojené, již vytvořené
databáze.
•
Obecný kreslící diagram využívající především základní geometrické tvary a
textové popisky.
•
Možnost exportu modelu do formátu BMP či HTML.
3.1.3.6 Stručné shrnutí kladů a záporů
Klady:
Poměrně kvalitní nástroj pro návrh datové základny.
Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní.
Zápory:
Úzké zaměření programu.
Poslední verze z roku 2005, která navíc obsahuje určité bugy (Nefunkčnost tlačítek
„UNDO“ a „REDO“).
Mizivá podpora programu.
Není k dispozici HELP či dokumentace nástroje.
3.1.4 Obrázky
Obrázek 3.1: Open System Architect – Logický datový model.
46
Obrázek 3.2: Open System Architect – Fyzický datový model.
47
3.2 Dia
3.2.1 Základní údaje
Aktuální verze: 0.96.1
Logo:
Výrobce: The Free Software Foundation and the authors
Distributor: Není
Cena licence: Zdarma (GPL)
Lokalizace do češtiny: Ano.
Demoverze: Není (plná verze zdarma)
Platforma: Windows, Unix, Linux
Minimální systémové požadavky: N/A.
3.2.2 Stručná historie produktu
Nástroj Dia, který je inspirován produktem Microsoft Visio, je vyvíjen od roku 1998.
Jedná se o open source produkt vydávaný pod GPL licencí a tudíž má mnoho autorů.
Zpočátku byl tento nástroj k dispozici pouze pro operační systémy uniového typu, v současné
době ale existuje i verze pro Microsoft Windows. Nejnovější dostupnou verzí produktu je
verze 0.96.1. V počátcích vývoje byl nástroj Dia velmi jednoduchým produktem s omezenou
funkčností a množstvím chyb. S každou další verzí se však funkčnost rozšiřuje a opravují se
uživatelskou komunitou reportované problémy. V současné fázi je tak Dia obsahuje mnoho
zajímavých funkcí.
3.2.3 Podporovaná funkcionalita
Nástroj Dia se od začátku profiluje především jako jednoduchý a uživatelsky nenáročný
program pro tvorbu různých diagramů. Tomu odpovídá podporovaná funkcionalita. Dia se
zaměřuje především na vizuální stránku a neobsahuje funkce jako generování kódu,
transformace jednotlivých modelů, reverse engineering apod., které známe z robustnějších
CASE nástrojů. K dispozici je fakt velké množství diagramů, mezi nejdůležitější patří UML
diagramy (ve verzi 1.3), E-R diagramy, vývojové diagramy, modely procesů (notace BPMN)
nebo diagramy počítačových sítí (k dispozici jsou i tvary pro CISCO). Nalezneme zde i
některé méně obvyklé typy diagramů – např. diagramy elektrických obvodů, diagramy
z oblasti chemického inženýrství nebo kybernetiky či tvary určené pro kreslení map. Výhodou
je, že s využitím XML lze tvary a diagramy i přidávat. Program lze taktéž rozšiřovat pomocí
zásuvných modulů.
48
3.2.3.1 Pro koho je vhodný
Nástroj Dia je vhodný zejména pro méně náročné uživatele, kteří nepožadují po CASE
nástroji pokročilé funkce a spokojí se základy. Jednoduchostí si Dia získá oblibu u
uživatelů-začátečníků. Dia taktéž najde své uplatnění u uživatelů unixových operačních
systémů a příznivců open source software. Cílovou skupinou programu Dia nemusí být nutně
pouze počítačoví odborníci zabývající se vývojem informačních systémů, ale může jít o běžné
uživatele, kteří potřebují vytvářet diagramy týkající se různých oblastí.
3.2.3.2 Klíčové funkce a možnosti
Program Dia trochu netradičně není tvořen jediným oknem, ale jde o sadu více
jednotlivých panelů a oken (podobný přístup známe například z grafického softwaru Gimp).
Pro některé uživatele nemusí být toto řešení příliš pohodlné. Program je kompletně počeštěn.
Výhodou programu Dia je to, že je možné kombinovat tvary a objekty z libovolných
dostupných diagramů. U jednotlivých tvarů lze nastavovat obvyklé vlastnosti. Vzhled
diagramu lze přizpůsobit, k dispozici jsou taktéž vrstvy. Chybějící tvary je možné doplnit
pomocí XML popisu či stažením dodatkových balíčků z webu.
3.2.3.3 Napojení na jiné druhy SW
Dia přímo není napojena na žádný další software. Možnosti využití diagramů v jiných
programech je tak omezena na dostupné vstupní a výstupní formáty (např. lze spolupracovat
s Microsoft Visiem s využitím speciálního XML formátu *.vxd).
3.2.3.4 Podpora ze strany výrobce/distributora/externí
Kvůli GPL licenci nemůžeme u produktu Dia očekávat klasickou podporu, jak ji známe od
komerčních produktů. K dispozici jsou ale např. diskusního fóra a komitní mailing listy.
Produkt je vylepšován a opravován na základě spolupráce s open source komunitou.
K získávání zpětné vazby a hlášení problému se využívá reportovacího nástroje Gnome
Bugzilla (http://bugzilla.gnome.org/).
3.2.3.5 Další zajímavé funkce
Další možnosti rozšíření programu představuje podpora skriptů v jazyce Python. Na
domovských stránkách produktu tak můžeme najít skripty např. pro různé možnosti importu a
exportu diagramů.
Dia poskytuje nebývale velké množství výstupních formátů pro vytvořené diagramy. Jde o
formáty EPS, SVG, XFIG, WMF, PNG, PS, PDF, ICO, BMP, JPEG a také zmíněný XML
formát, který lze otevřít v Microsoft Visiu.
3.2.3.6 Stručné shrnutí kladů a záporů
Mezi hlavní pozitivní vlastnosti CASE nástroje Dia patří jednoduché ovládání, GPL
licence, podpora Češtiny a množství dostupných diagramů včetně různých méně tradičních.
Taktéž otevřenost produktu a velké množství vstupních a výstupních formátů je výhodou.
Největší nevýhodou je dozajista absence jakýchkoliv pokročilých funkcí (generování kódu
apod.), což odsuzuje produkt Dia do role méně užitečného CASE nástroje.
Klady:
Jednoduché ovládání.
Rozmanitost podporovaných diagramů (i méně tradičních).
49
Zdarma (GNU General Public License).
Zápory:
Absence pokročilých funkcí (generování kódu, apod.)
3.2.4 Obrázky
Obrázek 3.3: Dia – Panel nástrojů programu Dia.
Obrázek 3.4: Dia – Class diagram v programu Dia.
50
4 České nástroje
4.1 Craft.CASE
4.1.1 Základní údaje
Aktuální verze: 1.7.2
Logo:
Výrobce: Craft.CASE Ltd. (London, UK), dříve e-FRACTAL s.r.o. (před 27. dubnem 2007)
Distributor: e-FRACTAL s.r.o.
Cena licence: € 3500 / rok.
Lokalizace do češtiny: Částečná lokalizace (webové stránky, manuál).
Demoverze: K dispozici bezplatně plná verze bez omezené funkcionality, na omezenou dobu.
Platforma: Windows.
Minimální systémové požadavky: N/A (Dle výrobce stačí běžné kancelářské PC).
4.1.2 Stručná historie produktu
Nástroj Craft.CASE je původním českým CASE nástrojem. Je vyvíjen a distribuován
společností e-Fractal. Od počátku svého vývoje se zaměřuje na modelování s použitím
principů metodiky BORM.
4.1.3 Podporovaná funkcionalita
Tento nástroj je primárně určený pro modelování procesů a business procesů. Vedlejším
určením je testování a simulace těchto modelů. Pro modelování procesů používá Craft.CASE
výhradně metodiku BORM (přesněji řečeno metodiku CC**, která vychází právě z výše
zmíněné metodiky). Jiné typy modelů nejsou bohužel podporovány.
4.1.3.1 Pro koho je vhodný
Je vhodný především pro analytiky pracující s metodikou BORM, kteří chtějí pro tuto
metodiku používat sofistikovaný nástroj s úzkým zaměřením. Zvláštností, související právě
s metodikou BORM, je fakt, že nelze do diagramů vkládat objekty, které předtím uživatel
nenadefinoval. Musí se tedy při návrhu postupovat poněkud zvláštně, a to definicí „stavebních
cihel“ systému a až poté namodelováním systému samotného. Z toho vyplývá, jak jsme již
zmínili, že jestliže bude chtít tento CASE nástroj používat analytik nepoužívající metodu
BORM, může být pro něj problém na tento CASE přejít.
**
Označení C.C. je akronym názvu „Craft Case“ vycházející z metodiky BORM modifikované speciálně pro
tento nástroj.
51
4.1.3.2 Klíčové funkce a možnosti
Craft.CASE podporuje ve své poslední verzi 4 typy modelů, a to Interview (Sketch),
Business, Conceptual a Hierarchy. Popišme si nyní všechny čtyři typy podporovaných
diagramů o něco podrobněji.
Interview model (tzv. Sketch) je modelem bez omezujících pravidel či standardů. Jedná se
prakticky o volné kreslení, pomocí něhož si může analytik zaznamenat poznatky z interview
s klientem. Jsou k dispozici tvary elipsa a obdélník, dále pak text, komentáře a také značka
vztahu mezi tvary v daném diagramu. Z našeho pohledu však neshledáváme příliš výhod
oproti běžnému řešení ručního záznamu poznámek (tužka + papír). Zaznamenávání do
počítače hodnotíme jako značně pomalejší a navíc problematické, jestliže probíhá přímo při
jednání s klientem. Jedinou výhodou může být to, že má analytik poznámky k dispozici na
jednom místě spolu s modely a může propojovat prvky business modelu s prvky interview
modelu, ale to se dá z našeho pohledu vyřešit i mnoha jinými způsoby (přehledná označení
bloků s poznámkami, scanování poznámek a ukládání k modelům, odškrtávání
namodelovaných částí diagramu apod.).
Business model nabízí celou škálu možností pro modelování procesů. Jelikož však tento
produkt podporuje pouze metodiku BORM, lze tuto funkcionalitu těžko srovnávat s ostatními
CASE nástroji. Mimo běžného modelování nabízí samozřejmě i možnost vkládání komentářů
a možnost slovního popisu jednotlivých elementů modelu. Pro více informací o metodice
BORM a jejím použití, viz např. [CARD, MERU].
Conceptual model je podobný conceptual modelům v jiných CASE nástrojích. Oproti nim
však používá modifikovanou UML (některé prvky jsou přidány a jiné ubrány), a pracuje
přímo v modelu propojeně s předchozím business modelem (vazba business origin).
Hierarchy model se používá ve fázi Hierarchy v rámci metodiky BORM. Formou
hierarchických stromů lze v tomto modelu zaznamenat hierarchické vazby mezi množinami
elementů, například hierarchii budov, hierarchii dokumentů, organizační strukturu, apod. Dále
pak vztahy mezi jednotlivými hierarchiemi, a také lze například přiřazovat jeden prvek více
hierarchiím.
4.1.3.3 Napojení na jiné druhy SW
Bohužel, v současné době není k dispozici žádný nám známý prostředek k napojení
Craft.CASE na jiné druhy software.
4.1.3.4 Podpora ze strany výrobce/distributora/externí
Výrobce deklaruje úzké spojení s uživateli programu a vývoj na základě požadavků
z praxe. To je velkou výhodou, neboť právě úzké zaměření tohoto CASE nástroje a tato
podpora slibuje plnohodnotné pokrytí potřeby uživatelů a také co nejlepší podporu zmíněné
metodiky BORM. Český původ CASE nástroje slibuje další výhody pro české uživatele,
jelikož se dá očekávat snadnější komunikace s výrobcem.
4.1.3.5 Další zajímavé funkce
Zajímavou funkcí je možnost simulace procesů. Uživatelem vytvořený procesní model lze
odsimulovat přímo v CASE nástroji. Spočívá to v postupném vyznačování aktuálního procesu
v návaznosti na předcházející dle časového postupu dle daného modelu procesů.
Tyto simulace lze především využít k odhalení případných vyšších dob čekání jedné větve
na jinou doplňující větev procesního modelu. Dále je možné tyto simulace uložit ve formátu
PDF či HTML.
52
4.1.3.6 Stručné shrnutí kladů a záporů
Pro uživatele používající metodiku BORM je Craft.CASE ideálním nástrojem, jelikož se
jedná o nástroj, který je určen právě k tomuto účelu. Bohužel tento nástroj nevyužije většina
ostatních uživatelů, kteří metodiku BORM neznají či nepoužívají. Pro ně tento nástroj může
fungovat pouze jako „kreslítko procesů“, což však vzhledem k poměrně komplikovanému
ovládání a nepřehlednému uživatelskému rozhraní, není příliš pravděpodobné.
Soupis námi viděných kladů a záporů následuje dále. Případní zájemci o tento nástroj,
kteří pracují s metodikou BORM, a více než podporu této metodiky od tohoto nástroje
neočekávají, nechť si odebmyslí poslední tři jmenované zápory zmíněné v následujícím textu.
Klady:
Plná podpora metodiky BORM.
Poměrně solidní uživatelská podpora.
Simulátor procesů.
Zápory:
Nemá napojení na jiné druhy software.
Cena vyšší, než by se u takového software očekávalo.
Nepodporuje jiné typy modelů.
Nepodporuje jinou metodiku.
Nepřehledné uživatelské rozhraní.
4.1.4 Obrázky
Obrázek 4.1: Craft.CASE – Interview (Sketch) model.
53
Obrázek 4.2: Craft.CASE – Business model.
Obrázek 4.3: Craft.CASE – Hierarchy model.
54
Obrázek 4.4: Craft.CASE – Simulátor procesů spolu s ukázkou uživatelškého rozhraní nástroje.
55
4.2 Toad Data Modeler
4.2.1 Základní údaje
Aktuální verze: 3.0
Logo:
Výrobce: Charonware s.r.o. (Ostrava, CZ) – součástí Quest Software, Inc. (Aliso Viejo,
California, USA)
Distributor: Per4mance s.r.o, http://www.per4mance.cz
Cena licence: $479,00
Lokalizace do češtiny: Částečná (pouze web, SW v české verzi naposledy ve verzi 2)
Demoverze: K dispozici bezplatně – omezená funkcionalita (možnost uložení maximálně 25
entit v modelu, nejdou využít některé funkce), případně po vyplnění značně zvídavé registrace
k dispozici aktivační klíč na 30 dní (zdarma, rozšíření funkcionality) – k těmto verzím není
poskytována dokumentace, technická podpora, ani updaty
Platforma: Windows
Minimální systémové požadavky: P4, 256 MBRAM, 100MB HDD
4.2.2 Stručná historie produktu
Case Studio 2 od firmy Charonware, s.r.o., je předchůdcem Toad Data Modeleru. Case
Studio 2 je od své poslední aktualizace 2.25 distribuováno jako Toad Data Modeler. Firma
Charonware se stala součástí společnosti Quest Software. Oficiální podpora produktu Case
Studio 2 byla ukončena k 31. 8. 2007. To ovšem neznamená, že není subjekt, na který by se
šlo obrátit. Modelling community jakousi neoficiální podporu zajišťuje. Toad Data Modeler
již není na rozdíl od Case Studia 2 dostupný v české lokalizaci, ale pouze v angličtině, a to i
přes to, že je vyvíjen v České Republice. Momentálně je na trhu k dispozici Toad Data
Modeler verze 3, který přináší novou, další funkcionalitu, viz níže. Verze 3 stále prochází
další evolucí a je postupně rozšiřována. K dispozici je verze Toad Data Modeler 3 Beta, ve
které si můžeme novou funkcionalitu před započnutím oficiální distribuce programu
vyzkoušet – tato verze však není podporována.
4.2.3 Podporovaná funkcionalita
Toad Data Modeler je nástrojem, který poskytuje svému uživateli možnosti snadné správy
databázových modelů v poměrně přívětivém uživatelském rozhraní. Podporuje jak vytváření
na platformě nezávislých logických modelů, tak modelů závislých – fyzických. Tyto fyzické
modely dokáže vytvářet pro více než 20 různých databázových platforem, jejichž počet se
neustále rozšiřuje. Samozřejmě podporuje jejich různé verze, pročež se číslo podporovaných
verzí databázových systému pohybuje za padesátkou.
56
Toad Data Modeler je značně specializovaným nástrojem, protože kromě správy
databázových modelů a operací s ním souvisejících příliš mnoho nesvede. Na druhou stranu
ale tyto aktivity podporuje značným množstvím funkcí, které při práci dozajista oceníme. Onu
značnou specializaci tedy neberme jako negativum tohoto produktu, právě díky ní přináší
uživateli značné množství funkcí, které při práci s ním zajisté ocení.
4.2.3.1 Pro koho je vhodný
Produkt Toad Data Modeler je vhodný pouze pro uživatele, jejichž hlavní náplní je
modelování databázových modelů. Nasazení tohoto produktu ve víceuživatelském prostředí
nebude ničím snadným, jelikož nemá schopnosti zasahovat do společného repository (nikde to
není popsáno a ze zkušeností s programem samotným to také vyplývá). Proto lze očekávat, že
jeho hlavním uživatelem bude jednotlivec, který si nemůže dovolit zakoupit robustnější
nástroj typu PowerDesigner od firmy Sybase.
4.2.3.2 Klíčové funkce a možnosti
•
Vytváření ERD diagramů – fyzické a od verze 3 i logické (zahrnuje i dědičnost)
•
Podpora mnoha databázových platforem, jejich počet se neustále rozšiřuje (Oracle,
MS SQL Server, MySQL, Sybase Ase, Postgre SQL)
•
Generování SQL (DDL) skriptů
•
Kromě běžných databázových objektů definování triggerů, funkcí, procedur, balíčků,
view, sekvencí, synonym, omezení (constraints) atd.
•
Generování alter scriptů (pouze pro Oracle 10g and Oracle 9i)
•
Reverse engineering, průvodce provedením reverse engineeringu
•
Updatování, spojování, porovnávání modelů za pomoci průvodce
•
Generování detailní HTML(CSS) nebo RTF dokumentace, reportů (možná úprava do
požadovaného jazyka, tedy i čeština)
•
Převod logického do fyzického modelu
•
Podpora Unicode
•
Robustní propracovaný systém UNDO/REDO operací
•
Uživatelsky přívětivé a částečně nastavitelné GUI s mnoha zajímavými prvky
•
Editovatelné formuláře, využití skriptování při generování kódu
•
Možnost přepínání mezi notacemi (prozatím pouze IE a IDEF1X)
•
Správa verzí modelů
4.2.3.3 Napojení na jiné druhy SW
Není.
4.2.3.4 Podpora ze strany výrobce/distributora/externí
Výrobce odkazuje zákazníka užívajícího placenou nebo třicetidenní trial verzi na
společnost Quest Software, Inc., kde si může najít mnoho informací o možných
nesrovnalostech, tyto nesrovnalosti veřejně prezentovat a sledovat vyjádření ostatních
uživatelů, stahovat upgrady nebo patche, případně nalézt odborníka, který bude schopen
problém vyřešit. Přímo distributor produktu jakoukoli podporu neinzeruje, proto lze očekávat,
že bude rovněž uživatele odkazovat na výše uvedenou společnost.
57
Přímo s produktem je distribuován manuál, který poměrně jednoduše za použití obrázků
popisuje základní funkcionalitu. Pro základní zvládnutí ovládání programu je dostačující,
avšak detailní informace zde nenajdeme. Je rovněž k dispozici nápověda, která se ale nápadně
podobá zmíněnému manuálu. Dokumentace k produktu, ve které bychom pravděpodobně
našli více informací není k freeware ani trial verzi k dispozici, proto jí nemůžeme nijak
posoudit.
4.2.3.5 Další zajímavé funkce
Toad Data Modeler ničím příliš nevybočuje a nalezneme v něm to, co bychom očekávali.
Jako zajímavou funkci bychom označili například „autolayout“, která přerovná prvky modelu.
Bohužel ale tak nešťastně, že se roztáhnou do všech směrů a nedokážou se vejít na obrazovku,
i když se tam předtím vešly. Pokud by fungovala správě, mohla by být poměrně zajímavá.
4.2.3.6 Stručné shrnutí kladů a záporů
Hlavním z kladů tohoto produktu je jeho relativně příznivá pořizovací cena, která je
zaplacena jednorázově, navíc se nejedná o horentní sumu jako například u produktu firmy
Sybase. Rovněž můžeme ocenit funkcionalitu, která je pro spravování databázových modelů
plně dostačující. I grafický vzhled je již na první pohled vcelku líbivý a přehledný.
V programu se dá rychle zorientovat.
Na druhé straně z programu čiší lehká rozpolcenost, ovládací prvky vždy neodpovídají
běžným zvyklostem. Například nastavování kardinality by mohlo být jednodušší. Některé
klávesové zkratky neodpovídají standardu Windows, pro které je tento produkt koncipován,
proto při zavírání záložek s jednotlivými modely zkratkou control + W vytváříme nový
workspace. Na tyto nezvyklosti se dá však velmi snadno zvyknout. Také nás překvapilo, že se
z poslední verze vytratila podpora data flow diagramů, kterou Case Studio podporovalo. Proč
je tomu tak, o tom můžeme pouze polemizovat. Je škoda, že tento produkt není schopen
přistupovat do společného repository nebo komunikovat hlouběji s databází (pouze reverse
engineering), přesto je jasné, že si svoje zákazníky na trhu dozajista najde.
Klady:
Relativně příznivá pořizovací cena (jednorázová).
Dostačující funkcionalita.
Graficky pěkné a přehledné uživatelské rozhraní.
Zápory:
Některá specifika programu.
Neschopnost přistupovat ke společnému repository.
58
4.2.4 Obrázky
Obrázek 4.5: Toad Data Modeler 3 – Uživatelské rozhraní produktu.
Obrázek 4.6: Toad Data Modeler 3 – Možnosti nastavení entity.
59
Obrázek 4.7: Toad Data Modeler 3 – Možnosti nastavení vztahu.
60
5 Závěr
V této práci poskytujeme analýzu nástrojů CASE na tuzemském trhu. Podle zvolených
kritérií jsme zanalyzovali 11 nástrojů ve třech kategoriích. V kategorii komerčních nástrojů
jsme vybrali: IBM Rational Software Modeler, IDS Scheer Aris Toolset, Microsoft Visio,
Oracle Designer, Sybase PowerDesigner, Select Architect, Sparx Enterprise Architect.
V kategorii opensouce pak produkty Dia a Open System Architect. V kategorii českých
nástrojů jsme vybrali nástroje Craft.CASE a Toad Data Modeler.
Z hlediska typu CASE nástrojů usuzujeme na základě naší analýzy, že komerční nástroje
jsou většinou robustní s podporou širokého záběru funkcionality a modelů. Naproti tomu
hlavní výhodou open-source produktů je jejich cena – tyto produkty jsou k dispozici zdarma.
Nevýhodou je pak u těchto produktů fakt, že jsou velice úzce zaměřené. České produkty pak,
vzhledem ke své speciální kategorii nevykazují významné odlišnosti. Jejich výhodou by pak
mohl být fakt, že lze očekávat rychlejší odezvu na požadovaná vylepšení od českých
zákazníků. Lze tedy konstatovat, že použití opensource nástrojů může být výhodné pro malé
či střední podniky, které nepožadují tak rozsáhlou funkcionalitu a zároveň ocení to, že je
produkt k dispozici zdarma.
61
6 Zdroje
[ADAM] ADAMEC, Cyril. Power Designer 12.5 - komplexnost, flexibilita,
produktivita : podklady k prezentaci na VŠE. 2007.
[CARD]
CARDA, Antonín, MERUNKA, Vojtěch, POLÁK, Jiří. Umění systémového
návrhu - objektově orientovaná tvorba informačních systémů pomocí původní
metody BORM. Praha : Grada, 2003. 196 s. ISBN 80-247-0424-2.
[CODE]
HARVEY, Peter. CodeByDesign [online]. [cit. 2007-12-03].
Dostupný z WWW: <http://www.codebydesign.com>.
[CRAQ]
Craft.CASE Quick manual (dostupný v rámci instalace produktu Craft.CASE).
Craftcase.com [online]. [cit. 2007-11-06]. Dostupný z WWW: <http://developer.efractal.cz/craft/CraftCASE-1.7.5-win-installer.exe>.
[DIA]
Dia Homepage [online]. [cit. 2007-12-8] .
Dostupný z WWW: <http://live.gnome.org/Dia>.
[ENAR]
Enterprise Architect – UML Design Tools and UML CASE tools for software
development. SparxSystems.com.au [online]. [cit. 2007-12-04].
Dostupný z WWW: <http://www.sparxsystems.com.au/products/ea.html>.
[HOVA] HOVAD, Martin, ĎIBLÍK, Jan, ŠTVERÁK, Martin, ŠTOLC, Robin, PEŠTA,
Martin. Přehled CASE nástrojů na českém trhu v roce 2007.
Panrepa.org [online]. [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW:
<http://panrepa.org/CASE/jaro2007/case_jaro2007.pdf>.
[IBMK]
Introducing Rational Software Modeler. IBM.com [cit. 2007-12-8] .
Dostupný z WWW:
<http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/05/329_kunal/>.
[IBMR]
IBM Rational Rose Datasheet [online]. [cit. 2007-12-8] . Dostupný z WWW:
<ftp://ftp.software.ibm.com/software/rational/web/datasheets/rose_ds.pdf>.
[IBMS]
IBM Software Support Web sites [online]. [cit. 2007-12-8] . Dostupný z WWW:
<http://www-306.ibm.com/software/support/IBM_Software_Support.pdf>.
[IDSS]
IDS Scheer AG. IDS Scheer AG - Business Process Excellence : ARIS Toolset
[online]. [cit. 2007-12-03]. Dostupný z WWW: <http://www.ids-scheer.com>.
[KLIM]
KLIMEŠ, Cyril, Doc. Ing. CSc. ARIS. Informační systémy [online]. [cit. 2007-1203], s. 133-139. Dostupný z WWW: <http://albert.osu.cz/oukip/klimes/>.
[LBMS]
LBMS - Select Architect [online]. [cit. 2007-12-12].
Dostupný z WWW: <http://www.lbms.cz/Nastroje/Select-Architect/>.
[MARE] MAREK, František. BPM versus dodávka IS. SAPin [online]. 1996, č. 2.
[cit. 2007-12-03]. Dostupný z WWW: <http://www.procesy.cz/Ke-stazeni.htm>.
[MERU] MERUNKA, Vojtěch, POLÁK, Jiří. BORM – Business Object Relation Modeling
: popis metody se zaměřením na úvodní fáze analýzy I.S.. Tvorba softwaru `99 :
sborník celostátní konference [online]. [cit. 1999-05-14]. Dostupný z WWW:
<http://www.osu.cz/katedry/kip/aktuality/sbornik99/merunka2.html>.
[MICR]
Microsoft Visio. Wikipedia, the free encyclopedia [online].
[cit. 2007-12-02]. Dostupný z WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visio>.
62
[ORAC]
Oracle Home Page. Oracle.com [online]. [cit. 2008-01-12]. Dostupný z WWW:
<http://www.oracle.com>.
[ORAD] Oracle Designer – Online Demonstrations. Oracle.com [online].
[cit. 2007-11-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.oracle.com/technology/products/designer/demos.htm>.
[ORAH] Oracle Online Help (dostupný v rámci instalace produktu Oracle Designer 10g).
Oracle.com [online]. [cit. 2008-01-02]. Dostupný z WWW:
<http://download.oracle.com/otn/nt/designer/10gR2_designer_10124.zip>.
[ORAR]
Oracle Repository Online Help (dostupný v rámci instalace produktu Oracle
Designer 10g). Oracle.com [online]. [cit. 2008-01-07]. Dostupný z WWW:
<http://download.oracle.com/otn/nt/designer/10gR2_designer_10124.zip>.
[ORAT]
Oracle Designer Tutorials. Oracle.com [online]. [cit. 2008-01-05].
Dostupný z WWW:
<http://www.oracle.com/technology/products/designer/files/designer_tutorial.zip>
[RITTM] RITTMAN, Mark. An Update to the Dimensional Modeling Article. Burleson
Consulting [online]. [cit. 2008-01-06]. Dostupný z WWW: <http://www.dbaoracle.com/oracle_news/2005_8_31_Update_to_Dimensional_Modeling_Article.h
tm>.
[RSM]
IBM Rational Software Modeler Homepage [online]. [cit. 2007-12-8] . Dostupný z
WWW: <http://www-306.ibm.com/software/awdtools/modeler/swmodeler/>.
[SELEC] SelectBS - Select Architect [online]. [cit. 2007-12-12].
Dostupný z WWW: <http://www.selectbs.com/products/select-architect.htm>.
[SYBA]
Sybase - Power Designer [online]. [cit. 2008-12-10]. Dostupný z WWW:
<http://www.sybase.cz/buxus/generate_page.php?page_id=110&view=1>.
[TOAP]
Toad Data Modeller 3.0 Preview [online]. [cit. 2007-12-08].
Dostupný z WWW:
<http://www.toadworld.com/Community/ExpertsBlog/tabid/67/EntryID/75/Default
.aspx>.
[TOAQ]
Toad Data Modeller from Quest Software [online]. [cit. 2007-12-08].
Dostupný z WWW: <http://www.quest.com/Toad-Data-Modeler/>.
[TOAE]
Toad Data Modeller - Draw ER diagrams easily [online]. [cit. 2007-12-08].
Dostupný z WWW: <http://www.casestudio.com/enu/default.aspx>.
[UNIC]
Unicorn - Produkty – Technologies. Unicorn [online]. [cit. 2007-12-03]. Dostupný
z WWW:
<http://www.unicorn.eu/cz/produkty/technologies/spolecnost.php?id=7764>.
[VISIO]
Visio Home Page. Microsoft Office Online [online]. [cit. 2007-12-02]. Dostupný z
WWW: <http://office.microsoft.com/en-us/visio/default.aspx>.
[WIRA]
Rational Software. Wikipedia, the free encyclopedia [online]. [cit. 2007-12-8] .
Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Rational_Software>.
[WIRS]
IBM Rational Software Modeler. Wikipedia, the free encyclopedia [online]. [cit.
2007-12-8] . Dostupný z WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Rational_Software_Modeler>.
63
7 Přílohy
7.1 Tabulka hodnocení CASE nástrojů
Viz přiložený soubor „priloha.xls“.
64

Podobné dokumenty

ArcRevue 2/2014

ArcRevue 2/2014 Ředitel arcdata praha Petr Seidl předává ceny za přehlídku posterů na Konferenci GIS Esri v ČR 2013. 1. místo: Jan Mišurec, Veronika Kopačková, Dana Čápová, Jan Jelének (Česká geologická služba) a ...

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY - EUR-Lex

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY - EUR-Lex dopravce dopustil. Komise podporuje dialog mezi členskými státy, a podporuje tak soulad mezi uvedenými systémy hodnocení rizika.

Více

Souhrnná metodika pro implementaci algoritmu pro stanovení

Souhrnná metodika pro implementaci algoritmu pro stanovení křivka je v místě setkání s jinou složenou křivkou rozdělena tak, aby se složené křivky neprotínaly v jiném místě než v počátečním nebo koncovém bodě. Následně je celá mapa uložena do paměti a pomo...

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v sérii prací vytvořených pro předmět 4IT450 (CASE - Computer Aided Systems Engineering). Tento dokument, jeho ostatní verze a i další práce lze získat na stránkách projektu OpenSoul [CASE, 1]. V a...

Více

Přehled CASE na trhu

Přehled CASE na trhu Cena ....................................................................................................................................................... 92 Uživatelské rozhraní ...................

Více

Vodítka pro tvorbu učebních jednotek projektu

Vodítka pro tvorbu učebních jednotek projektu Všechny týmy obdrţí pro kaţdého svého člena text Velikonoční ostrov (Příloha A) a kaţdý ţák si po dohodě v týmu vybere nějakou z níţe nabízených rolí. Zároveň se ještě tým dohodne, který ţák bude k...

Více

4IT_450 Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

4IT_450 Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu  TOAD Data Modeler  Open System Architect Na závěr jsme vytvořili tabulku s 13 kritérii, která může posloužit k srovnání jednotlivých produktů a jejich schopností.

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Podporované modely a nástroje...........................................................................................27 Podpora ze strany výrobce....................................................

Více