new_ossur-academy_tjeck

Komentáře

Transkript

new_ossur-academy_tjeck
Firma Össur, lídr v oblasti technických inovací a vzdĕlávání, Vám
s potĕšením oznamuje otevĥení školicího a vzdĕlávacího stĥediska
pro východní Evropu – Össur Academy East Europe. Össur Academy
od svého založení v roce 2000 prokázala znaĆný pĥínos ke zvýšení
úrovnĕ ortotických i protetických znalostí mezi odborníky, uživateli
ortotických a protetických pomĭcek a také mezi rodinami pacientĭ.
Össur Academy pracuje s vĕdecky
ovĕĥenými poznatky a poskytuje
multidisciplinární týmovou podporu
zdravotnickým a rehabilitaĆním
pracovníkĭm. Podpora, kterou Össur
Academy nabízí, je zamĕĥena na další
profesní rozvoj a získávání odborné
kvaliÀkace pracovníkĭ v oboru.
Össur Academy zároveğ informuje
o nejnovĕjších možnostech v protetice
i ortotice a seznamuje s jejich pĥínosem
zástupce zdravotních pojišīoven,
uživatele pomĭcek a jejich pĥíbuzné.
Össur Academy je pĥipravena poskytnout
odbornou pomoc, která je výsledkem
spolupráce a dlouhodobých partnerských
vztahĭ s pĥedními univerzitami,
vzdĕlávacími a rehabilitaĆními centry.
Regionální stĥediska Össur Academy
v Kalifornii, Švédsku, Holandsku, Austrálii
a novĕ také v ąeské republice nabízejí
kombinaci teoretických a praktických
multidisciplinárních vzdĕlávacích
programĭ, které zabezpeĆují pĥední
mezinárodní lektoĥi a konzultanti.
Ö SSUR A CADEMY
NABÍZÍ TYTO VZDĔLÁVÁCÍ PROGRAMY :
• Anatomie a fyziologie
• Analýza chĭze
• Obecná biomechanika
• Biomechanika protéz dolní konĆetiny
• Klinické vyšetĥení a hodnocení
• PooperaĆní péĆe o amputaĆní pahýl
• Ĥešení problematiky objemových zmĕn amputaĆního pahýlu
• Konstrukce a biomechanika protetických lĭžek
• Sádrovací techniky pro transtibiální a transfemorální protézy
• CAD CAM technologie
• Protetická fyzioterapie a škola chĭze
• Sportovní protézy a protézy pro uživatele s vysokou aktivitou
• Klinická podpora pro stávající produktové ĥady Àrmy Össur
- Bionické protézy
- Silikonové návleky Iceross
- Protetická chodidla Flex-Foot
- Protetické kolenní klouby
- Kolenní ortézy
- KrĆní ortézy
V YBAVENÍ
ŠKOLICÍHO STĤEDISKA :
Stĥedisko Össur Academy East Europe je modernĕ vybaveno pro
školení a vzdĕlávání multidisciplinárních rehabilitaĆních týmĭ
z oboru ortotiky a protetiky. Toto špiĆkové technologické centrum
nabízí pro poĥádání teoretických i praktických vzdĕlávacích
programĭ následující vybavení:
Š KOLENÍ
A PĤEDNÁŠKY :
• Školicí místnost s kapacitou až 40 úĆastníkĭ
• Interaktivní tabule SMART Board, bezdrátový hlasovací systém
• Dataprojektor, audiovizuální systém, vizualizér, digitální
videokamera
• Výukové PC stanice, Wi-Fi pĥipojení
• Samostatná kuchyğka
P RAKTICKÁ
ŠKOLENÍ :
• Vybavení pro nácvik chĭze – bradlový chodník, naklonĕná
plošina a schody
• Kinematický vyhodnocovací systém KineView
• Polohovací vyšetĥovací lehátka
• Trenažéry pro nácvik chĭze, bĕhu a jízdy na kole
Navíc je k dispozici novĕ vybavené
ortoticko-protetické pracovištĕ vĆetnĕ
autoklávové technologie a vývojového
zaĥízení pro mechanické zkoušky
protetických dílĭ.
POLAND
GERMANY
CZECH REPUBLIC
SLOVAKIA
LIECH.
AUSTRIA
HUNGARY
ROMANIA
SWITZ.
ITALY
SERBIA
Poland
PRAHA
HRADEC
KRÁLOVÉ
OSTRAVA
OLOMOUC
ČESKÉ BUDĚJOVICE
FRÝDEK-MÍSTEK
BRNO
Slovakia
Austria
Ostrava
477
473
K ONTAKTY :
Össur Academy East Europe
Dr. Jánského 3238
738 01 Frýdek – Místek
R48
Ostrava
R56
Poland
ąeská republika
Tel: + 420 558 663 215
FRÝDEK-MÍSTEK
FAX: + 420 558 663 217
e-mail: [email protected]
Praha, Brno, Olomouc
Slovakia

Podobné dokumenty