výroční zpráva - základní škola lipenec

Komentáře

Transkript

výroční zpráva - základní škola lipenec
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Základní školy LIPENEC
2014/2015
Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy
-1
-
„KDO SE NEUČÍ, NEZNÁ“
2014/2015
-2
-
Obsah výroční zprávy
1. Základní údaje o škole
 Název školy
 Zřizovatel školy
 Charakteristika školy
 Vybavení školy
 Hodnocení, klima školy, školská rada
2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
 Přehled oborů základního vzdělávání
 Vzdělávací programy
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
8. Údaje o průběhu vzdělávání, aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
10. Základní údaje o hospodaření
11. Údaje o spolupráci při plnění úkolů ve vzdělávání
Výroční zpráva schválena školskou radou dne 31.8.2015
-3
-
1. Základní údaje o škole

Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol
Základní škola Lipenec, příspěvková organizace
Lipenec 119, 440 01 Louny
Tel.: 415 696 249, e-mail: [email protected]
web: http://www.zs-lipenec.eu

Zřizovatel školy:
Obec Lipno, Lipno 14, 438 01 Žatec
Starosta: Jiří Novotný
Tel.: 415 725 018 , web: http://www.ou-lipno-louny.atlasweb.cz/

Vedení školy:
Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy
e-mail: [email protected]
Tel: 415 696 249

Charakteristika školy
ZŠ Lipenec je plně organizovanou školou, od 1. do 9. ročníku po jedné třídě.
Základní škola sídlí v jedné budově, kde je umístěna:
základní škola
školní družina
školní jídelna
IZO: 049 123 645
IZO: 049 123 645
IZO: 049 123 645
se stanovenou kapacitou
se stanovenou kapacitou
300 žáků
30 žáků
Počet oddělení školní družiny: 2
Přehled zájmových činností: 8
 Výtvarný kroužek, kroužek dopravní a zdravotnický, kroužek anglického jazyka pro 1.
stupeň, sportovní kroužek, kroužek pro doučování z M a ČJ, nápravy, pěvecký sbor, šikovné
ručičky,
Počet povinně volitelných předmětů: 4

Etická výchova, svět práce, informatika, sportovní hry
Škola je umístěna v dosahu autobusové zastávky v klidné části obce v blízkosti města Žatce a Loun.
V tomto školním roce jsme vzdělávali 106 žáků (chlapců a dívek). Průměrná naplněnost tříd - 13
žáků.
Škola poskytuje všeobecné vzdělání bez výrazného zaměření a preferování nějaké oblasti. Ve výuce se
zaměřujeme na činnostní učení. Ke každému žákovi přistupujeme jako k jedinečné bytosti.
Podporujeme samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost a pozitivní sebehodnocení žáků. Akceptujeme
náměty žáků a vytváříme přirozený prostor pro činnosti. Dáváme žákům dostatečný prostor na
zvládnutí učiva. Učitel je pro žáky především partnerem, poradcem, pomocníkem a oporou. Výuka je
rušnější, ale vše je provázeno pocity uspokojení, radosti a dobrými výsledky.
-4
-
Posilujeme ty vzdělávací obory, které jsou potřebné pro život v moderní společnosti, jako jsou cizí
jazyky a informatika.
Školu navštěvují žáci z rozlišného sociokulturního prostředí a s velmi rozdílnými předpoklady pro
školní úspěšnost. Proto je dlouhodobým standardem školy rozšířená péče o žáky v řadě oblastí
(individuální péče, pravidelné doučování, kroužky, spolupráce s odborníky, projekty a kulturní akce).
Realizované aktivity nejsou zaměřovány na vybranou „elitní“ skupinu, ale jsou koncipovány podle
potřeb, možností a zájmu většiny žáků.
Vzdělávání je na naší škole realizováno tak, aby odpovídalo standartu základního vzdělávání a
naplňovalo vzdělávací program.

Vybavení školy
V budově školy je 13 tříd, z toho 4 odborné učebny učebna informatiky, učebna cizích jazyků, učebna
výtvarné výchovy, interaktivní učebna 2. Stupeň nově učebna pro výchovy zaměřena na zdravé sezení
na gymnastických míčích Dále je k dispozici samostatná školní družina s vlastním vchodem.
Součástí školy je tělocvična, hřiště a jídelna s kuchyní, venkovní třída. U školy se nachází i parkoviště,
které slouží zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedávají své děti ze školy či školní družiny.
Škola má světlé, čisté a esteticky upravené prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také
žáci a učitelé. Chodby jsou zdobeny nástěnkami, kde vystavujeme práce žáků a důležité informace.
Dále malbami. Prostory pro výuku jsou dostatečné: stávající kmenové třídy a samostatné pracovny:
cizí jazyky, učebna výpočetní techniky, učebna výtvarné výchovy a interaktivní učebna.
Pro období velmi teplých školních měsíců jsme využívali letní třídu v přístěnku u tělocvičny, která
byla v krásném počasí hojně využívána.
V prostorách školy je školní knihovna pro 1. a 2. stupeň a pro učitele.
Škola má své vlastní zařízení školního stravování s účelnou jídelnou. Zajišťuje tak pro žáky i
zaměstnance školy ranní svačiny, obědy a celodenní pitný režim, který je umístěn na chodbách školy,
aby byl všem žákům dostupný.
Učebnice a učební pomůcky, jsou průběžně doplňovány a modernizovány.
Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném provozu je využití informačních a komunikačních
technologií. Nejen pro výuku ICT, ale i dalších předmětů jako např. cizích jazyků, přírodopisu a
zeměpisu je určena učebna výpočetní techniky.
Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně .
Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají všichni přístup na Internet,
bakalář. Každý pracovník školy a každý žák má možnost si nechat zřídit své přístupové heslo do
školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku s adresou.
Škola nemá bezbariérový přístup.
Počet tříd
k 30.6.2014
k 30.6.2015
1. stupeň
5
5
2. stupeň
4
4
celkem
13
13
1. stupeň
0
0
2. stupeň
4
4
celkem
4
4
- z toho odborných
k 30.6.2014
k 30.6.2015
-5
-

Hodnocení, klima školy
Hodnocení se u nás zaměřuje nejen na známkování znalostí, ale také dovedností u žáků. Důležité
místo věnujeme i sebehodnocení každého žáka. Klima školy je příznivé, mezi žáky a učiteli vládnou
partnerské vztahy. Velmi dobré jsou i vnější vztahy – spolupráce se zřizovatelem, spolupráce se
zákonnými zástupci žáků a spolupráce se širokou veřejností.
Opatření pro zabezpečení objektu školy, bezpečnost žáků a zaměstnanců jsou stanovena a deklarována
v provozním řádu školy, ve školním řádu.
Škola úzce využívá služeb školských poradenských zařízení: PPP Žatec , PPP Louny, SPC Žatec a
SPC Měcholupy, PPP Teplice.
 Materiálně technická oblast
Budova je udržována v dobrém technickém stavu. Během školního roku byly provedeny tyto
opravy a úpravy:
- malování – chodeb, dveří, školní jídelny
- úprava a malba zadního traktu školy
- přestavba sborovny, knihovny a ředitelny školy
- vybudování učebny pro výchovy na výchovné předměty s možností využití knihovny
- úprava tříd (malování, štukování)
- obnova nástěnek na chodbách
- oprava kotlů
- nové toalety
- vyvločkování komínů
- zřízení nového vstupního vchodu s kamerovým systémem
Revize a kontroly:
- BOZP, PO,Hygiena
- odborná prohlídka kotelny – uhelny
- revize elektro kotelna – uhelna
- revize tělocvičny a školního hřiště
- revize hasicích přístrojů
- revize elektrospotřebičů a elektro budovy

Školská rada
Při škole je ze zákona zřízena Školská rada se zastoupením zákonných zástupců, učitelů a
odpovědných pracovníků Obce Lipno. V tomto školním roce pracovala školská rada ve stávajícím
složení.
Členové školské rady:
Z řad zákonných zástupců žáků: Helena Sulová, Zdena Grossová
Z řad pedagogických pracovníků: Ing. Zdena Ventová, Pavla Nováková
Zástupci zřizovatele: Libuše Janovská, Antonín Svěcený
Předsedou školské rady byla na prvním zasedání školské rady zvolena paní Ing. Zdena Ventová,
zapisovatelkou je Pavlína Nováková.
2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
Přehled oborů základního vzdělávání
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:
79-01-C/01 Základní škola
studium denní
délka studia: 9 r. 0 měs.
-6
-
Vzdělávací programy
Vzdělávací program pro školní rok 2014/2015
Zařazené třídy
„Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá
radostná škola“
1.- 9. ročník
Motivační název našeho školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je „Tvořivá
radostná škola“. Výuka podle ŠVP pro ZV Tvořivá radostná škola v letošním školním roce probíhala
na 1. stupni v 1. - 5. ročníku a na 2. stupni v 6. – 9. ročníku. Vyučující na 1. a 2. stupni provedli
zhodnocení dosažených klíčových kompetencí žáků ve výuce v jednotlivých předmětech. Úpravy
podle praktických zkušeností vyučujících a podle pokynů MŠMT ČR byly zapracovány do ŠVP pro
ZV Tvořivá radostná škola. Aktualizovaný dokument byl platný od školního roku 2011/2012.
Došlo k několika změnám v učebním plánu:
 A to dle nařízení změn ze strany MŚMT – další cizí jazyk, dopravní výuka, finanční
gramotnost aj.
Výrazně pozitivním poznatkem je pokračování v inovačních metodách a formách práce, uplatnění
projektového vyučování, skupinové práce apod.
V rámci výuky a mimoškolních činností je dlouhodobě realizována řada aktivit, zaměřených
především na
 komplexní péči o děti se specifickými poruchami učení a chování (veškeré materiály jsou
k dispozici u výchovného poradce školy)
 využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce
 zlepšení zdravotního stavu žáků – pobyt ve škole v přírodě, ozdravné pobyty, výuka pod
širým nebem, zapojení školy do projektu „Ovoce do škol“ – minimálně 1x týdně dostávali žáci
ovoce, zeleninu, banány či ovocné šťávy dle aktuální nabídky. Zapojení školy do projektu
„Sedmikráska“ – program určen pro všechny žáky školy zaměřen na prevenci.
Výchova k volbě povolání – svět práce
 Ve školním roce 2014/2015 byl opětovně zařazen samostatný předmět podle ŠVP TRŠ
s názvem „Svět práce“ v 8. a 9. třídě. Žáci si osvojovali základní poznatky o možnostech
dalšího vzdělání, zaměstnání a celkové profesní orientace.
Environmentální vzdělávání
 Je zařazováno průběžně do vyučování v rámci přírodopisu, vlastivědy, českého jazyka,
výtvarné výchovy, chemie, fyziky, občanské výchově, výchově ke zdraví a projektových dnů
 V rámci environmentální výchovy proběhlo v letošním školním roce několik různých akcí,
aktivit, soutěží a projektů (viz. příloha č 1. – plán environmentální výchovy 2014/2015, příloha
č. 2. Měsíční plán EVVO, příloha č. 3 hodnocení EVVO za školní rok 2014/2015).
Ochrana člověka za mimořádných situací
 Pravidelně dochází k proškolování žáků v rámci BOZP na začátku školního roku, před každou
akcí, prázdninami v rámci třídnických hodin zapisováno v TK
 Zařazeno do tematických plánů vybraných předmětů – občanské výchovy, rodinné výchovy,
výchovy ke zdraví, fyziky, chemie, zeměpisu, dějepisu, prvouky a přírodovědy.
-7
-

Každoročně pořádáme projektové dny ve spolupráci se záchranáři, policií.
Projekty
 Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Jde o projekty ročníkové
(krátkodobé i celoroční) a celoškolní (taktéž krátkodobé i celoroční). Příprava a realizace
projektů zvyšuje efektivitu výchovy a vzdělávání.
 Projekty jsou vhodnou formou zařazení průřezových témat do vzdělávání.
 Přehled a hodnocení projektů, uskutečněných v průběhu školního roku, je obsažen v příloze
této výroční zprávy v části projekty a zprávě Public Relations. V letošním roce zaměřeno na E
twinning, Celé česko čte dětem.
Využití počítačů ve výuce
 Práce s informačními a komunikačními technologiemi se stala na naší škole samozřejmou
součástí výuky. Na škole je zřízena počítačová učebna s celkovou kapacitou 14 pracovních
míst.
 Počítače a výukové programy využívají žáci nejen v běžných hodinách, ale i
ve
volnočasových aktivitách zaměřených zejména na přípravu na střední školy.
 Počítače umožňují žákům procvičení řady příkladů v krátkém časovém úseku, respektují
osobní tempo žáků, žáci mají okamžitě zpětnou vazbu – hned se dozvídají výsledky své práce.
Mimoškolní aktivity
 Vzhledem k tomu, že převážná většina žáků dojíždí z okolních vesnic, musíme v oblasti
mimoškolních aktivit zohledňovat především dopravu žáků domů. Velké množství žáků
(zejména z 2. stupně) je zapojeno do činností a aktivit ve svém bydlišti.
Výchovné poradenství
Činnost výchovného poradce byla jako každý rok zaměřena zejména na
- integrované žáky (vypracování individuálních vzdělávacích plánů a spolupráce s rodinou)
- zohledněné žáky
- návrhy na nová vyšetření žáků v případech, kde se objevily problémy ve vzdělávání
- informovanost žáků 9. třídy a jejich zákonných zástupců o postupu při přechodu na střední
školy
- řešení výchovných problémů žáků (kázeňské problémy, časté absence)
- na nápravy u žáků s IVP
- viz. Příloha č. 4 - Plán výchovného poradce 2014/2015 a příloha č. 5. jeho hodnocení
-8
-
3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy a 10 učitelů, 1 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený
s většinovou převahou žen, věkově je pestrý – od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy.
Ve škole pracuje výchovní poradci, metodici prevence sociálně patologických jevů, metodik
enviromentální výchovy.
Personální zabezpečení (včetně ŠD a ŠJ)
Pracovníci
Pedagogičtí
Nepedagogičtí
Celkem
Věk
Počet
Z toho žen
k 30. 6. 2014
fyzické osoby
13
5
18
k 30. 6. 2014
přepočtení
pracovníci
12,591
4,625
17,216
k 30.6.2015
Fyzické osoby
k 30.6.2015
Přepočtení
pracovníci
12
7
19
Věková struktura pedagogických zaměstnanců k 30. 6. 2015
do 30let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
nad 60 let
včetně
1
4
3
3
1
1
3
3
2
1
12,480
7
19,48
z toho
důchodci
1
1
Kvalifikace pedagogických pracovníků k 30. 6. 2015
kvalifikovaní pracovníci
nekvalifikovaní pracovníci
I. stupeň
5
0,400
II. stupeň
5,58
0
vychovatelé
1
0,500
Údaje o nepedagogických pracovnících
Funkce
Úvazek
ekonom školy
1,000
školník
1,000
uklízečky
1,500
kuchařky
3,500
-9
-
Seznam zaměstnanců školy k 30. 6. 2015
Pedagogičtí
Nepedagogičtí
Mgr.Markéta Loulová
Hana Mikovcová
Pavlína Nováková
Dana Píglová
Mgr. Gabriela Benešová
Jana Axmannová
Mgr. Dagmar Kučerová
Radek Eichelmann
Mgr. Kateřina Tokarská
Jana Mádlová
Mgr. Zdena Smetáková
Jaroslava Vejrážková
Mgr.Jarmila Šimůnková
Pavlína Hesová
Ing. Zdenka Ventová
Mgr. Eva Dundeková
Ing. Bc. Radek Mařík
Mgr.Vuk Zörner
Ing. Eva Šídová
4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
Zápis k povinné školní docházce
z toho počet dětí
počet odkladů pro
počet dětí přijatých do
starších 6-ti let + nástup školní rok
prvních tříd
po odkladu
2014/2015
11
3
1
počet prvních tříd
1
Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
1
b) na střední školy:
gymnázia
obchodní
akademie
2
10
zdravotní
školy
1
umělecké
školy
ostatní SŠ
4
střední
odb.učiliště
5
celkem
12
d) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato:
z devátých ročníků
z nižších ročníků
4
1
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
11
2
ABSOLVENTI 2014/2015
Přijati na školu
SŠ podnikatelská – cestovní ruch
OA Žatec – chov koní , agropodnikání
Střední škola diplomacie Most – Veřejná správa
Střední zdravotnická škola Most – zdravotnický
asistent
Střední škola Technická Most – bezpečnostně
právní činnost
Střední škola podnikatelská Most – řízení firem
OA Louny - lyceum
SOŠ Kadaň – kadeřník
SOŠ Chomutov – automechanik
SOŠ Žatec – kuchař - číšník
SOŠ Litvínov Hamr – Kadeřnice
OA a SOUŠ Louny – instalatér
M – maturitní obor, VL – tříletý obor - výuční list
11
M
M
M
M
M
M
M
VL
VL
VL
VL
VL
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Počet žáků
1. stupeň
52
59
k 30.6.2014
k 30.6.2015
1. stupeň
– běžné třídy
11,8
Průměrný počet žáků
- na třídu
2. stupeň
– běžné třídy
11,75
1. stupeň
– běžné třídy
10,92
Prospěch
Klasifikováni
1. stupeň
2. stupeň
Prospěli
1. stupeň
2. stupeň
prospěli
s vyznamenáním
Neprospěli
1. stupeň
2. stupeň
Neklasifikováni
1. stupeň
2. stupeň
12
2. stupeň
48
47
- na učitele
2. stupeň
– běžné třídy
8,42
Prospěch žáků
I. pololetí
počet žáků
celkem
100
106
průměr za 1. a 2.
stupeň běžných tříd
11,77
průměr za 1. a 2.
stupeň běžných tříd
9,67
II. pololetí
počet žáků
58
59
47
47
57
58
45
46
48
51
1
1
2
1
0
0
0
0
Celkový průměr k 30. 6. 2015
1. pololetí
1,36
1,90
Celkový průměr
1. stupeň
2. stupeň
Zameškané
hodiny
2. pololetí
1,37
1,83
Zameškané hodiny k 30.6.2015
školní rok
školní rok
školní rok
2013/2014
2013/2014
2014/2015
počet hodin
počet na žáka
počet hodin
2471
3416
5887
I. stupeň
II. stupeň
celkem
42,603
65,692
108,295
školní rok
2014/2015
počet na žáka
3219
2780
5999
55,500
59,148
57,324
Údaje o integrovaných žácích (k 30. 6. 2015)
Ročník
Celkem individuálně integrovaní
1.-9.
Druh postižení :
Počet žáků
7
Zrakové postižení
Sluchové postižení
Lehké mentální postižení
S kombinací postižení
8.
S vývojovými poruchami učení
Přeřazení do speciální základní školy
Ze kterých
1. r.
2. r.
3. r.
ročníků
Počet žáků
0
0
0
1
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
8. r.
0
0
0
0
0
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola vytváří Minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní
systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován ,
sleduje se účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu je závazný a podléhá
kontrole České školní inspekce.
13
Personální zajištění prevence:
Výchovný poradce : Mgr. Markéta Loulová, Mgr. Gabriela Benešová, Mgr. Eva Dundeková
Metodik prevence: Mgr. Kateřina Tokarská, Mgr. Zdena Smetáková, Ing. Eva Šídová
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v oblastech
prevence:
a) násilí a šikanování,
b) záškoláctví,
c) kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování,
d) ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže,
e) xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu,
f) užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších
látek,
g) patologického hráčství (gambling),
h) diváckého násilí.
i) komerčního sexuálního zneužívání dětí,
j) syndromu týraných a zneužívaných dětí
k) sekt a sociálně patologických náboženských hnutí.
Další cíle v oblasti preventivních aktivit jsou:
- Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů.
- Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu.
- Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy.
- Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.
- Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky.
- Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence.
- Aktivní spolupráce se zákonnými zástupci žáků, otevřenost vůči veřejnosti.
- vydávání časopisu „preveňťáček“ ve školním roce 2014/2015
- zapojení se do projektu zaměřeného na prevenci pro 1.+2. stupeň „Sedmikráska“
- neustálá prevence – cizí osoby na půdě školy, možnosti vstupu do školy
Vzhledem k tomu, že jsme malá škola, máme příznivější podmínky pro naší práci. Týká se to
zejména menšího počtu žáků ve třídě - lepší komunikace s dětmi, prostředí ve škole přátelské,
rodinné prostředí, lepší atmosféra, velmi dobrá spolupráce s rodiči. Přesto, že školu navštěvují žáci z
rozlišného sociokulturního prostředí a s velmi rozdílnými předpoklady pro školní úspěšnost, jsou ve
třídách velmi dobré vztahy a kolektivy. Totéž platí i mezi třídami a spolužáky na celé škole.
Konkrétní aktivity podporující primární prevenci






zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí,
projektů,
organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního
prostředí (tématické dny, sportovní akce, projektové dny, rozloučení s absolventy.)
široká nabídka volnočasových aktivit (kroužky a sportovní akce v době mimo vyučování)
účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích
výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů
chování
akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů spolupráce s
Policií ČR a městskou policií)
14



zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu,
rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. .
dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie
(blok v rámci hodin RV, videoprojekce)
přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS
Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost
 seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek
 nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence
 seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami
 na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na
diskotékách
 informovanost občanů prostřednictvím místního periodika o programu školy v oblasti prevence
sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu
Konkrétní aktivity 2014/2015
Přednášky-besedy
-
-
seznam se bezpečně – dvd
mléko, ovoce a zelenina do škol
využití schránky důvěry
divadlo ve Tři – šikana + obtěžování cizí osobou
dopravní soutěž cyklistů
zdravotní soutěž
světový den výživy
sebeobrana dívek
besedy s kynologem, turisty
Veselé zoubky
V rámci projektu Sedmikráska – první pomoc – přednáška + hry,Drogový kufr, dopravní výchova,
revolution train – patologické jevy, Zdravá výživa – pyramida + přednáška,
Ozdravný pobyt Klíny, Chorvatsko, škola v přírodě
Po celý školní rok průběžná kontrola lékárniček, proveden cvičný poplach
Minimální preventivní program a jeho hodnocení přiloženo přílohou č. 6 a č. 7
Třídní schůzky s rodiči žáků
Úvodní třídní schůzka, třídní schůzka v 1. a 3. čtvrtletí, mimořádná třídní schůzka pro rodiče žáků
9.ročníku
Konzultace
Možnost individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími, třídními učiteli, výchovným poradcem
a metodikem prevence dle aktuálních informací na webových stránkách školy – www. zs-lipenec.eu,
nebo po telefonické domluvě
15
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2014/2015 můžeme
rozdělit na dvě základní linie: 1 )přímé prohlubování nebo 2) doplňování vzdělání.
Do skupiny 1) spadají především semináře a nejrůznější kurzy, které pedagogičtí pracovníci školy
absolvovali. Semináře byly zaměřeny na moderní vyučovací metody, prevenci sociálně patologických
jevů, semináře výuky jazyků a semináře prohlubující odbornost pedagogů v jednotlivých předmětech a
v oblasti BOZP.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků patří k dlouhodobým prioritám školy. Je kladen důraz
především na získávání nových zkušeností, jež by odpovídaly potřebám a formám práce se žáky
stanovenými v ŠVP.
Pedagogičtí zaměstnanci, kteří neměli kvalifikační minimum zahájili v kalendářním roce 2014
potřebné studium.
Počet ped.
pracovníků
13
3
1
1
1
1
1
1
Počet
nepedagog.
pracovníků
4
1
1
1
1
1
1
16
Název školení
DVPP
Školení BOZP, PO
Metodické semináře E-twinning
Didaktické studium AJ
Studium vychovatelství
Studium pro 1. St. Zš
ČJ na 1. Stupni
Dysortografie, dyslexie prakticky
Chemie
Školení na program VIS školní jídelna
Aj gramar is fun
Hrajeme loutkové divadlo
Matematika na Zš
Zdravá strava
Hodiny VV, HV na 1. stupni
8. Údaje o průběhu vzdělávání, aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti
a) průběh vzdělávání
Základní škola Lipenec, příspěvková organizace
IČO: 49123645
ORGANIZACE ŠKOLNÍKO ROKU 2014/2015
25. – 29.9.2014
1.9.2014
29.1.2015 (čtvrtek)
29.6.2015 (pondělí)
Přípravný týden
Zahájení školního roku v 7.30 hodin
Vydání vysvědčení za 1. pololetí
Vydání vysvědčení za 2. pololetí
PRÁZDNINY/STÁTNÍ SVÁTKY/ ŘEDITELSKÁ VOLNA
27.10.(pondělí), 29.10.2014 (středa)
28.10. 2014 (úterý) státní svátek
30.10.-31.10. 2014 (čtvrtek, pátek)
17.11.2014
18.11.2014
22.12.2014 (pondělí) – 2.1.2015 (pátek)
5.1.2015 (pondělí)
29.1.2015 (čtvrtek)
30.1.2015 (pátek)
2.2. 2015 (pondělí)
23.2. – 1.3.2015
2.4.-3.4. 2015 (čtvrtek , pátek)
29.6.2015 (pondělí)
30.6.2015
1.7.2015-31.8.2015
Podzimní prázdniny
Státní svátek
Ředitelské volno
Státní svátek
Ředitelské volno
Vánoční prázdniny
Nástup po vánočních prázdninách do školy
Vydání vysvědčení za 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Ředitelské volno
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Vydání vysvědčení za 2. pololetí
Ředitelské volno
Hlavní prázdniny
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
28.1.2015
5.2.2015
26.-27.1.2015
Zápis prvňáčků
2. termín zápisu prvňáčků
Dny otevřených dveří
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
24.9. 2014 od 15:30 hod.
4.11.2014
od 15.30 hodin
5.2. 2015
od 15:30 hodin
14.5.2015
od 15.30 hodin
Informativní třídní schůzky pro zákonné
zástupce žáků školy, ozdravný pobyt
prospěch, chování, docházka, přihlášky na
SŠ, ozdravný pobyt
prospěch, chování, docházka za 1. Pololetí +
9. Tř. přihlášky na SŠ
prospěch, chování, docházka 2. pololetí
PEDAGOGICKÉ RADY (KLASIFIKACE)
4.11. 2014
29.4.2015
17
26.1.2015
18.6.2015
PEDAGOGICKÉ RADY
25.8.2014 ,29.8. 2014
24.9.2013 na říjen
26.11.2014 na prosinec
21.1.2015 na únor
25.3.2015 na duben
27.5. 2015 na červen
3.9.2014 na září
22.10.2014 na listopad
17.12. 2014 na leden
18.2.2015 na březen
22.4.2015 na květen
29.6. 2015 od 9:30
Provozní porady
25.8.2014
26.9.2014
27.11.2014 na prosinec
22.1.2015 na únor
26.3.2015 na duben
28.5. 2015 na červen
4.9.2014 na září
23.10.2014 na listopad
18.12. 2014 na leden
19.2.2015 na březen
23.4.2015 na květen
29.6. 2015 od 10:00
Výchovný poradce, metodik prevence – porady
1.8.2014
3.11.2014
5.1.2015
2.3.2015
4.5.2015
8.9.2014
1.12.2014
3.2.2015
1.4.2015
1.6.2015
Zasedání školské rady – 29.8. 2014
Zasedání školské rady – 5.2. 2015 od 16:15 hod.
Změna termínů vyhrazena.
V Lipenci 22.8.2014
18
Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy
Prezentace školy na veřejnosti
- průběžně aktualizované webové stránky školy www.zs-lipenec.eu
- Public relations za školní rok 2013/2014 viz příloha č. 5
- realizace projektů resp. projektových dnů za účasti široké veřejnosti :
- slavnostní zahájení školního roku
- dny otevřených dveří
- zápis do 1. třídy
- Akademie
- Zdravotní soutěž
- Dopravní soutěž
- Cizojazyčné soutěže
- Sportovní soutěže
- Výtvarné soutěže
- Olympiády
- Recitace
- Mladý záchranář
- den s policií
- pasování na čtenáře
- kontík a třídílek
-
sběr kaštanů a papíru, PET víček (interní)
soutěž zdravotníků v Lounech (ČČK)
sportovní soutěže (interní)
soutěž mladých cyklistů
výtvarné soutěže
čeština známá (ne)známá, cizích slov se nebojíme mi si s nimi poradíme, kalendárium,
středověké klání
EVVO projekt – sběr papíru, mobilů, elektrospotřebičů,
19
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

neproběhla kontrola ČŠI
10. Základní údaje o hospodaření školy
Viz kompletní příloha č. 6
11. Údaje o spolupráci při plnění úkolů ve vzdělávání









Autoškola Janouš Žatec – pořádání a organizování dopravní výchovy
Policie ČR Žatec – pořádání a organizování preventivně výchovných akcí
Dopravní policie Louny – přednášky, beseda,soutěže
PPP Louny, PPP Žatec a SPC Žatec v oblasti výchovného poradenství a integrací
Likor Žatec – třídění odpadů, pomoc při realizaci projektu
Městská knihovna Louny – prezentace prací žáků na veřejnosti, kulturní akce
Úřad práce Louny – IPS – volba povolání – výchovné poradenství
Český červený kříž – Louny – školení, soutěže
Dopravce – BUS – Jaroslav Roflík – podíl na realizaci akcí
20
PŘÍLOHA Č. 1
Plán environmentální výchovy 2014/2015
Cíl



prohloubit vztah žáků 1. a 2. stupně k přírodě
pěstovat u nich takové návyky vedoucí k ochraně životního prostředí a porozumění
souvislostem mezi činností lidí a stavem životního prostředí
vést žáky k samostatnosti, aktivitě, tvořivosti, odpovědnosti, důležitosti tolerance a mezilidské
komunikace
Kompetence v oblasti environmentální výchovy
V oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální:
• aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního
prostředí,
• hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí,
• schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím.
V oblasti pracovní kompetence
• osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat
je v každodenním životě,
• uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání (odpovědně a
ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje,
minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí).
V oblasti kompetence občanské:
• znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich
poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám,
• uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu
životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické
provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich
příčinám,
• orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí od
minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti,
• odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně se
účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a
rozhodovacích procesů o využívání krajiny,
• projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk,
oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen hodnotit různé postoje k
postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě.
21
Uplatňování ekologických aspektů ve vyučování:





1. a 2. třída výuka prvouky , 3. – 9. třída – výuka přírodovědy a přírodopisu
výuka vhodně doplňována videokazetami, výukovými programy na PC, odbornými časopisy a
literaturou, internetem
přírodovědné vycházky – pozorování přírody, změny v ročních obdobích, poznávání rostlin a
živočichů, správné chování v přírodě
propojenost s ostatními předměty: Pč – zvelebování okolí školy (zahrada), Rv, Ov, Př, Rv –
výchova ke zdravému životnímu stylu, zneužívání návykových látek, výchova k toleranci a
rasové snášenlivosti, vytváření kladných životních postojů, pomoc při vytváření žebříčku
hodnot
tématika ochrany člověka za mimořádných událostí
Využití environmentální výchovy v jednotlivých předmětech
Zeměpis - Široké využití zejména témata: člověk a krajina. Vlivy dopravy, energetika, vlivy průmyslu
na okolní krajinu, atmosféra a její ozónová vrstva, životní prostředí v různých částech naší planety,
globální problémy Země, chráněná území v ČR a světě, cestovní ruch a jeho vliv na krajinu,
poškozování sfér Země, biocenózy, synergetika prostředí se zájmy člověka, nebezpečí povodní, požárů
(ochrana člověka za mimořádných situací)
Přírodopis - v průběhu celého roku a to ve všech ročnících, témata vztahů člověka a přírody, ekologie
lesa, rybníka, louky; zdravý životní styl a výživa
Chemie - voda, vzduch, plasty, čistící prostředky, kyselé deště, nebezpečný odpad, využití tříděného
odpadu, recyklace, pesticidy v zemědělství, paliva, energetika, mimořádné situace a ochrana zdraví
člověka (havárie, úniky chemikálií, jaderné nebezpečí…).
Fyzika - rozpínavé plyny, úspora elektřiny, alternativní energetické zdroje, fyzikální zákony, jaderná
fyzika
Matematika - praktické úkoly a slovní úlohy s tematickým zaměřením na ekologii a zdravou
životosprávu (počty možných lineárních následků lidské činnosti, produkce odpadů, statistika)
Rodinná výchova - zdravá výživa (nízkoenergetická strava s vysokými nutričními hodnotami
základních složek potravy a stopových prvků) přírodní léčba nemocí, zdravý životní styl (sport, pohyb
v přírodě), šetření domácností (voda, energie), biologický odpad, kompostování, třídění odpadů,
každodenní péče o domácnost a životní prostředí.
Občanská výchova - vztah člověka k přírodě,aktuální události a zprávy ze světa, konzumní způsob
života, přírodní katastrofy a kulturní, sociální a válečné konflikty a cesta k řešení.
Cizí jazyky - texty a rozbory aktuálních témat s náměty o životním prostředí, ekologii, ochraně lesů a
zvířat, pojmy a slovíčka k tématu, globální problémy v cizojazyčných zemích, imigrace chudého
obyvatelstva do anglosaských zemí, multikulturní tolerance
Český jazyk - slohové práce na ekologická témata, vlastní názor k tématu životního prostředí, diktáty
a slovní cvičení + čítankové texty s ekologickým námětem.
22
Pracovní činnosti - práce s přírodními materiály, úklid okolí školy (sběr odpadků a údržba zeleně),
pobyt mimo budovu školy za příznivého počasí, zvelebování blízkého okolí
Tělesná výchova - tělesná hygiena a zdravý styl života, výchova k sportovním aktivitám a pohybu v
přírodě
Dějepis - trvale udržitelný rozvoj, péče o kulturní dědictví, historie přírody a její ochrany, kolonizace,
objevné cesty, následky působení člověka na přírodní svět a jeho obyvatele, poučení se na chybách
svých předchůdců a ochrana před jejich opakováním, historie katastrof
Družina - celostní výchovný proces ke zvelebování školy, sběru a třídění odpadů, přírodnin,
materiálu, vycházky do přírody, školy v přírodě, práce na pozemcích, úspory energie a alternativní
zdroje
Krátkodobé projekty















Sběr přírodnin-kaštany a žaludy
Den stromů
Podzimníček ( 1. Stupeň)
Vánoční stromeček pro zvířata
Ptačí budky
Vánoční jarmark
Stopy zvěře
Sběrový dvůr Žatec, třídění odpadů
Voda-základ života
Tvorba herbáře
Když zahrada žije
Den Země
Škola v přírodě
Květinový den
Světový den životního prostředí
Dlouhodobé projekty


Celoroční projekt Recyklohraní, sběr baterií, starých mobilů
Sběr starého papíru, časopisů, PET víček pro nemocné děti
Spolupráce s ostatními






Sběrový dvůr Žatec
Hasina
OÚ Lipno
MS Lipno
Suroviny Švarc – Most
Recyklohraní
23
PŘÍLOHA Č. 2
ZŠ LIPENEC
Časově tématický plán environmentální výchovy
Školní rok 2014/2015
akce
měsíc
ZÁŘÍ
- sběr přírodnin (podzim)
- zahájení sběru starého papíru, plastů, PET víček
Ukliďme si svět
ŘÍJEN
-sběr přírodnin
- soutěž o nejhezčí dýni
- Den stromů (20.10.)
LISTOPAD
- vyhodnocení sběru přírodnin
- beseda s myslivci
- úklid okolí školy
PROSINEC
- krmení ptáků
- naplnění krmelce v okolí školy
LEDEN
- sledování přírody,
- krmení ptáků
- plnění úkolů Recyklohraní
ÚNOR
- Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
BŘEZEN
- Den vody22. 3.
- úklid okolí školy
DUBEN
- Den Země 22. 4.
- dobrovolný úklid Hasiny
- úklid okolí školy
KVĚTEN
- využívání venkovní třídy
- herbář
- úklid okolí školy
ČERVEN
- Světový den životního prostředí
- vyhodnocení celoškolních soutěží
- v průběhu školního roku zapojení besed, exkurzí,soutěže,tvorba nástěnek
- plnění celoročního projektu Recyklohraní, sběr baterií
- po dobu celého školního roku sběr starého papíru, časopisů, plastových lahví, PET víček
- využívání školní knihovny, ICT, časopisů
- třídění odpadu - pozorování přírody, vycházky, sledování polní zvěře
24
25
PŘÍLOHA Č. 3
Plnění plánu environmentální výchovy na ZŠ Lipenec ve školním roce 2014/2015
V plánu EVVO jsou zahrnuty:
Dlouhodobé činnosti:
1. Naše škola je zapojena do projektu „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“. V tomto projektu jde
hlavně o sběr drobných elektrospotřebičů, vybitých baterií a použitých mobilních telefonů. Dále
plníme i úkoly z EKO Abecedy.
Pravidelně se zapojujeme do soutěží pořádaných Ekologickým centrem Most (ECM Most)
2. Sběr starého papíru a jeho odvoz
3. Sběr vršků z PET láhví na pomůcky nemocným dětem
4. Sběr PET lahví
5. Nástěnky k EVVO
6. Úklid okolí školy
7. Začleňování vhodných témat EVVO do výuky- do předmětu chemie, přírodopisu a zeměpisu
Krátkodobé činnosti:
Září – sběr kaštanů a žaludů, úklid okolí školy
100 let Vodního díla Janov – vyhlášení výsledků soutěže ECM Most (cena za obrázek přehrady
v Janově)
Říjen – sběr přírodnin, soutěž o nejhezčí dýni
Den stromů – žáci VIII. a IX. třídy se zúčastnili soutěže, kterou vyhlásilo ECM Most (4 soutěžící
získali odměny)
Listopad - vyhodnocení sběru přírodnin, přednáška o české myslivosti, úklid okolí školy
Prosinec- přikrmování zpěvných ptáků, naplnění krmelce v blízkosti školy
Leden – krmení zpěvných ptáků, plnění úkolů z EKO ABECEDY
Únor – Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
Březen – Den vody: projektové vyučování s názvem Vltava
Duben – Den Země: dobrovolný úklid Hasiny pořádaný v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme si
světˇ“ a úklid okolí školy
Žákyně VIII. třídy se zúčastnily okresního kola soutěže „Zahrádkář- florista“organizované DDM
Postoloprty (1. a 2. místo)
Květen – V rámci projektu „Brána ekologie otevřená“ se žáci VIII. třídy zapojili do soutěže „Když se
řekne ovzduší“ pořádané ECM Most (soutěž probíhá až do konce srpna 2015)
Využívání venkovní třídy
Úklid okolí školy
Červen – vyhodnocení celoročních projektů, výlety
Dne: 24. 6. 2015
Vypracovala: Ing. Zdena Ventová
26
Příloha č. 4
Základní škola Lipenec, okres Louny, příspěvková organizace
IČO: 49123645,  415 696 249
www.zs-lipenec.eu
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s. 1000225-714/0600
____________________________________________________________________________________
PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
ZÁŘÍ
Informace vyučujícím o nových žácích
Kontrola školních schopností u žáků, kteří nastoupili po odkladu školní docházky
( třídní učitelka 1. třída)
do 22.9. 2014 – odevzdat žádosti o IVP na školní rok 2014/2015 + nové zprávy
Informace rodičům při řešení výchovných problémů
Zajištění besed, přednášek
Zajištění min. preventivního plánu na rok 2014/2015
třídní schůzky pro všechny zákonné zástupce – opětovně – řády, omlouvání, hodnocení žáků –
nabídka pobytů ve školním roce 2014/2015.
-
-
ŘÍJEN
-
Plánování návštěv úřadu práce v rámci volby povolání osmá třída, plánování exkurzí středních
škol devátá třída
Pomoc žákům (schránka důvěry, telefonní čísla, webové stránky - odkazy)
Upozornit na talentové zkoušky
LISTOPAD
-
Pedagogická rada na 1. Čtvrtletí
Odevzdání přihlášek na talentové zkoušky 9. Třída
Přehled zájmu 9. Třídy v rámci svět práce (SOŠ, SŠ)
PROSINEC
-
Prospěch žáků – informovat rodiče
Neustále dodržovat včasné omlouvání žáků rodiči (do 3 dnů)
Kontrola plnění individuálních plánů a termínů pro platnost IVP
27
LEDEN
-
Pedagogická rada za 1. Pololetí (uzavření prvního pololetí)
Schůzka s rodiči devátých tříd ohledně přijímacích řízení na střední školy
Zápis do 1. Třídy
ÚNOR
-
Zápis do 1. Třídy
Odevzdání přihlášek na střední školu základní škole
Neustále dodržovat včasné omlouvání žáků rodiči (do 3 dnů)
Kontrola plnění individuálních plánů a termínů pro platnost IVP
BŘEZEN
-
Přijímací řízení žáků 9. Třídy do 15.3. 2012 zákonní zástupci odešlou přihlášky nejlépe
doporučeně
DUBEN
-
Pedagogická rada za 3. Čtvrtletí
Kontrola výsledků přijímacích řízení na střední školy (případná pomoc s odvoláním)
KVĚTEN
-
Prevence záškoláctví – kontrola absencí
ČERVEN
-
Příprava podkladů – výroční zpráva
Pedagogická rada za 2. Pololetí
Vyhodnocení minimálního preventivního programu
V Lipenci dne 24.9.2014
Výchovní poradci :
Mgr. Gabriela Benešová
Mgr. Markéta Loulová
Mgr. Eva Dundeková
28
Příloha č. 5
Základní škola Lipenec, okres Louny, příspěvková organizace
IČO: 49123645,  415 696 249
www.zs-lipenec.eu
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s. 1000225-714/0600
____________________________________________________________________________________
Zpráva výchovného poradce za školní rok 2014/2015
Na počátku školního roku bylo integrováno celkem 7 žáků, se specifickými poruchami učení a
vývojovou poruchou.
Pro všechny toto žáky byl vypracován individuální vzdělávací plán dle dodaných zpráv PPPoraden.
Během školního roku 2014/2015 probíhaly dle aktuálních požadavků výchovné komise a osobní
jednání se zákonn. zástupci. Jednání se týkala zejména pozdě omluvených a častých absencí ve
vyučování. Během školního roku 2014/2015 byli evidovány tři úrazy, bez vážných následků.
V průběhu školního roku 2014/2015 nebyli řešeny problémy v oblasti patologických jevů.
Přijímání na střední školy:
5. února 2015 proběhla na škole třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků. Zde byly rodičům
předány informace ohledně způsobu přijímání na střední školy, byly rozdány proti podpisu přihlášky a
zápisové lístky.
Vzhledem k tomu, že se někteří rodiče nemohli dostavit v daném termínu, přebrali si dokumentaci
individuálně, po dohodě s ředitelkou školy.
Všichni vycházející žáci si podali přihlášky na střední školy, nebo na střední odborná učiliště kam
byli následně přijati.
Mgr. Markéta Loulová
Ředitelka školy
29
Příloha č. 6
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
V Lipenci dne 28.8. 2014
30
Mgr. Kateřina Tokarská
metodik prevence
1. Charakteristika školy
Škola je umístěna v klidné části obce Lipenec, v blízkosti měst Žatec a Louny, v dosahu
autobusové zastávky. Škola poskytuje všeobecné vzdělání bez výrazného zaměření a
preferování
některé oblasti. Ve výuce uplatňujeme činnostní učení. Ke každému žákovi
přistupujeme jako k jedinečné bytosti. Podporujeme samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost a
pozitivní sebehodnocení žáků. Akceptujeme náměty žáků a vytváříme přirozený prostor pro
činnosti. Dáváme žákům dostatečný prostor na zvládání učiva. Učitel je pro žáky především
partnerem, poradcem, pomocníkem a oporou. Díky činnostnímu učení je výuka rušnější, ale
vše je provázeno pocity uspokojení, radosti a dobrými výsledky. Posilujeme ty vzdělávací
obory, které jsou potřebné pro život v moderní společnosti- jako jsou cizí jazyky a informatika.
Základní škola Lipenec je plně organizovanou školou, od 1. do 9. ročníku je po jedné třídě.
Název školy
Základní škola Lipenec, příspěvová organizace
Sídlo školy
Lipenec 119, 440 01 Louny
Vedení školy
Mgr. Markéta Loulová ([email protected]
Kontakty
tel. 415 696 249
e-mail [email protected]
web http://www.zs-lipenec.eu
Zřizovatel školy
Obec Lipno, Lipno 14, 438 01 Žatec
starosta Jiří Novotný
tel. 415 725 018
web http://www.ou-lipno-louny.atlasweb.cz
2. Složení preventivního týmu
Metodik prevence
Ing. Eva Šídová
Mgr. Kateřina Tokarská
Výchovný poradce
Mgr. Gabriela Benešová
Mgr. Eva Dundeková
Ředitelka školy
Mgr. Markéta Loulová
Zdravotník
Ing. Zdeňka Ventová
Telefon
415 696 249
31
3. MPP pro školní rok 2014/2015
-
Vycházíme z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a
mládeže MŠMT ČR č.j.: 21291/2010-28 a dále z preventivní strategie naší školy pro období
2014/2018.
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměřuje především na
aktivity v oblastech prevence:
 záškoláctví
 agrese, šikana, kyberšikana
 aktivní spolupráce s rodiči žáků
 systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
 dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů
 vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy
Samozřejmostí jsou celoroční průběžné aktualizace nástěnek v prostorách školy, třídnické hodinymin. 1x v měsíci, školní hlášení-každý týden, Prevenťáček- listy vycházející každý měsíc, které
informují žáky o akcích a projektech v rámci prevence, školní akce související s prevencí, spolupráce
s obdorníky.
4. Preventivní programy
 1. stupeň
-
Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
-
Veselé zoubky
-
Kontík a třídílek
-
Soutěž Mladý záchranář
-
Dopravní výchova
 2. stupeň
-
Soutěž Mladý záchranář
-
Dopravní soutěž
-
Odbor sociálních věcí Louny
5. Jednorázové akce
 Projektové dny (Dny pohybem ke zdraví)
 Školní a tématické výlety
32
 Divadelní představení
 Sportovní soutěže
 Mikulášská nadílka s besídkou
 Exkurze
 Školní anketa
 škola v přírodě
 Dny otevřených dveří
 zápis prvňáčků
 soudní líčení
 Měsíc knihy
 Běh naděje
 Světové a mezinárodní dny
 zapojení do sběrových akcí a charitativních sbírek
6. Besedy, přednášky
 Sebeobrana dívek
 spolupráce s Policií ČR
 pediatr, dětský psychiatr, dětský psycholog
 RZS Žatec
 divadlo VeTři
7. Kroužky, volnočasové aktivity
pro první pololetí školního roku 2014/2015
Výtvarný kroužek, 1. st.
Mgr. Kučerová
1x 14 dní, úterý 12,30-14,05
h.
Dopravní+ zdravověda, 1. Mgr. Tokarská
st.
33
středa 12,30-13,15 h.
Angličtina 2. st.
Ing. Šídová
pondělí 12,30-13,15 h.
Zdravověda 2. st.
Ing. Ventová
středa 12,30-13,15 h.
Doučování ČJ
Mgr. Šimůnková
pátek 13,15-14,05 h.
Šk.sbor+ dramatický kr.
Mgr. Smetáková
pátek 13,15-14,05 h.
Etiketa
společenského Mgr. Dundeková
čtvrtek 12,30-13,15 h.
chování
Doučování M
Ing. Mařík
pondělí 13,15-14,05 h.
Sportovní kr., 2. st.
Mgr. Zorner
středa 12,30-13,15h.
Nápravy 1.+2.st.
Mgr. Benešová
středa 12,30-13,15 h.
Kroužky se otevírají dle počtu zájemců. Dále je v provozu a k dispozici školní družina pro žáky 1.
stupně.
8. Krátkodobé cíle primární prevence
 Využití dalších nabídek v rámci prevence na školách (dle finančních možností školy)
 zajištění programů a besed s externími pracovníky
 provádění šetření mezi žáky-prevence sociálně patologických jevů (ankety)
9. Dlouhodobé cíle primární prevence

Zapojit se do projektu týkající se preventivního programu dle aktuálních nabídek
 zaměřit se na snížení absencí u žáků
 budování vztahu důvěry mezi rodiči a školou a jeho udržení
 rozvíjení sociálně psychologických dovedností u žáků
10. Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost
 seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek
 nabízení konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika
prevence (zveřejněno na webových stránkách školy)
 seznámení rodičů s postupem v případě problémů s drogami
34
V Lipenci dne 28.8.2014
Mgr. Kateřina Tokarská
metodik prevence
S výše uvedeným plánek souhlasí:
Mgr. Markéta Loulová (ředitelka školy)
Ing. Eva Šídová (metodik prevence)
Mgr. Gabriela Benešová (výchovný poradce)
Mgr. Eva Dundeková ( výchovný poradce)
Ing. Zdeňka Ventová (zdravotník)
35
PLÁN METODIKA PREVENCE, školní rok 2014/2015
Každý měsíc:
1. Bude zaměřen na nějaké téma, kdy třídní učitelé obdrží manuál od preventisty,
aby s žáky pohovořil a zapsal do sešitu třídnických hodin.
2. Proběhne beseda s člověkem - odborníkem - na danou oblast volnočasové
aktivity. Probudit v dítěti zájem o plodný volný čas (smysl prevence).
MĚSÍC
Září Téma: DO ŠKOLY CHODÍME RÁDI
eliminace strachu, za známky se netrestá,
doučování, pochvala hřeje, prevence
šikany
AKCE
 BOZ žáků-proškolení dle školního
řádu
 Kontrola lékárniček v prostorách
školy
 Projekt Ovoce do škol, Mléko do
škol- pokračování
 Poplach-nácvik
 Zveřejnění schránky důvěry
 Beseda - Klub českých turistů
Říjen -
 16.10. Světový den výživy
Téma: BOJUJEME PROTI NUDĚ
 Divadlo ve Tři- 1. i 2. stupeň
plánovat volný čas, mít svého koníčka
 Beseda - Sebeobrana dívek (člen
(nabídka organizovaných zájmů - např.
Karate klub)
kynolog, včelař, rybář, šachista apod.)
Listopad -
 Školní anketa
Téma: NÁSTRAHY INTERNETU
 Návštěva policejní služebny
Kyberšikana, pornografie, seznamky,
 Dny pohybem ke zdraví
závislost na hrách, desatero bezpečného
 Beseda - Klub sběratelů
internetu
Prosinec -
 FOD Žatec- charitativní činnost
Téma: RIZIKOVÉ SKUPINY/PARTY
 3.12. Mezinárodní den lidí
Podvědomá náhrada za rodinné prostředí,
citlivé posouzení zázemí rodiny
36
s postižením, návštěva Lorm Žatec
 Beseda - Modeláři (s ukázkami
plastových a papírových modelů)
Leden -
 Program Veselé zoubky-1. stupeň
Téma: NEMUSÍM VYPADAT JAKO TA
 Přednáška pediatra- poruchy příjmu
NA OBRÁZKU
potravy
anorexie a bulimie
 Beseda - Šachisté
Únor -
 Návštěva soudního líčení
Téma: ALKOHOL ŠKODÍ
 Den zdraví
špatný příklad okolí, alarmující statistika
 Dny pohybem ke zdraví
 Beseda - ČČK - Mladý záchranář
(motivace k přípravě na soutěž
v květnu)
Březen -
 „Kontík a třídílek“
Téma: KOUŘENÍ JE TABÁKOVÝ
 školní anketa
BYZNYS
 Divadlo ve Tři
není projevem dospělosti, poruchy pleti,
 Měsíc knihy
zápach z úst, choroby dýchacího ústrojí
 Beseda - Svaz chovatelů
Duben -
 Běh naděje
Téma: NEBEZPEČÍ DROGOVÉ
 Den prevence
ZÁVISLOSTI
 Návštěva RZS Žatec
Rozeznání symptomů, detoxikační centra
 Beseda - Český rybářský svaz
Květen -
 Soutěž Mladý záchranář
Téma: STRES A PŘETÍŽENÍ
 Dopravní výchova a cyklistika-soutěž
Zhoršení prospěchu, nervozita, ambiciozní
 Soutěž mladých hasičů
rodiče, nepřiměřená zátěž
 Beseda - Český zahrádkářský svaz
Červen -
 Školní akademie
Téma: UŽÍT LÉTO BEZ NEHODY
 Pasování prvňáčků na čtenáře
Bezpečné chování v době léta
 Dny pohybem ke zdraví
 Přednáška dětského psychiatra
37
 Beseda - Kynolog nebo včelař
ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE
2014-2018
Obsah
1. Základní údaje
2. Legislativa
3. Základní cíle
4. Cílové skupiny
5. Realizace
6. Metody a formy
7. Znalostní kompetence žáků
8. Personální zajištění
38
Školní preventivní strategie
na období 2014-2018
1. Základní údaje
Adresa školy
ZŠ Lipenec, Lipenec 119, Louny, 44001
Jméno a příjmení ředitele školy
Mgr. Markéta Loulová
Telefon na ředitelku školy
739 456 436
E-mail na ředitelku školy
[email protected]
Školu navštěvuje přibližně 104 žáků, v každém ročníku je jedna třída. Děti základních škol
patří k nejohroženější skupině co se delikvence, xenofobie, rasismu, poruch chování a závislostí
včetně užívání návykových látek týká. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době
základní školní docházky, žákům poskytnout co nejvíce informací k dané problematice (přiměřeně
věku), naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi mluvit i na neformální úrovni.
Primární prevence zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojených s
výskytem sociálně patologických jevů. Základním principem primární prevence rizikového chování u
žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu
stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a k rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání
zátěžových situací osobnosti.
Školní preventivní strategie je dlouhodobý preventivní program pro školy a školská zařízení. Je
součástí Školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného Rámcového vzdělávacího
programu. Poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu.
2. Legislativa
Při tvorbě Školní preventivní strategie vychází škola z těchto dokumentů:
Č. j. 21291/2012-28, účinnost od 1.1.2012, Metodické doporučení k primární prevenci
rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Zákon 198 ze dne 2. května 2012,kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů.
Č.j.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z
vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
39
Č.j.: 25 884/2003-24 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při
prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané
Č.j.: 11 691/2004-24 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu
Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
Č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro
poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového
chování v období 2013-2018
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních.
3. Základní cíle strategie
Hlavní cíl
Hlavním cílem strategie je prevence rizikového chování dětí a mládeže, snaha o minimalizaci vzniku,
anebo snížení míry rizikového chování u dětí.
Obecný cíl
Výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu
stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání
zátěžových situací osobnosti jako standardní součást výchovně vzdělávacího procesu v prostředí
českých škol zabezpečovaná kvalifikovanými a kompetentními osobami a institucemi a dále pak
motivace k opuštění rizikového chování, pokud již nastalo a ochrana před dopady rizikového chování,
pokud již nastalo ve výrazné formě.
a) cíle dlouhodobé
- vést žáky k dodržování základních pravidel (školní řád, třídní pravidla)
- vytvářet osobní kladné vzory, aktivně ovlivňovat postoje a chování žáků
- výchova ke zdravému životnímu stylu
- funkční informační systém, funkční systém vzdělávání školních metodiků, vícezdrojové a víceleté
financování projektů primární prevence
- udržení nulového výskytu rizikového chování u žáků
b) střednědobé cíle
- vytváření a distribuce metodických materiálů
- vzdělávání pedagogů v oblasti prevence školního násilí (třídnické hodiny,
- aktivní spolupráce a komunikace v rámci pedagogického sboru
40
- výběr efektivních programů primární prevence
- podporování vzájemné pozitivní komunikace a spolupráce žák- žák, žák- pedagog, pedagogzákonný zástupce
c) krátkodobé cíle
- naplňování Minimálního preventivního programu na daný školní rok
- zmapování potřeb v oblasti primární prevence, provádět interní šetření mezi žáky
- využívání odborné literatury
- udržení bezpečného a zdravého sociálního klima ve škole
- vyhledávání možných projevů rizikového chování u žáků
- zajištění programů a besed s externími odborníky
4. Cílové skupiny
 Primární cílovou skupinou jsou děti a mládež, žáci 1.-9. ročníku základní školy.
 střednědobé cíle: - žák rozpozná rizikové chování (situaci) a umí vhodně
reagovat
- žák umí aktivně využívat schránku důvěry
 krátkodobé cíle: - nabídka zájmových útvarů a mimoškolních zařízení pro děti a
mládež
- získání přehledu o nebezpečném a rizikovém chování
- účast a aktivní naslouchání v rámci besed, přednášek, programů
 Další cílové skupiny (rodiče, veřejnost)
 střednědobé cíle: - získání rodičů pro spolupráci se školou
- průběžné informování rodičů o činnosti školy s možností zpětné vazby
 krátkodobé cíle: - pořádání pravidelných třídních schůzek
- nabídka konzultačních hodin (metodiků prevence, výchovných poradců,
třídních učitelů)
- apelace na sledování webových stránek školy
5. Způsob realizace
Uplatňování prevence rizikového chování u žáků musí probíhat komplexně- ve všech oblastech, jichž
se rizikového chování žáků dotýká
 přírodovědná oblast (chemické aspekty drog, biologické účinky drog, biologie člověka aj.)
 oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, volný čas aj.)
 společenskovědní oblast (společenské prostředí, socializace jedince apod.)
41
 oblast rodinné a občanské výchovy ( rodina ve společnosti, domácnost, formy komunikace,
správná výživa apod.)
 oblast sociálně právní (práva dítěte, význam a cíle reklamy...)

oblast sociální patologie (kriminalita, delikventní chování, šikanování, rasismus, xenofobie...)
Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech:
- občanská výchova
- přírodověda, vlastivěda
- přírodopis
- chemie
- výchova ke zdraví
- etická výchova
- prvouka
- tělesná výchova
- výtvarná výchova
- český jazyk
6. Metody a formy práce v rámci prevence rizikového chování u žáků
 diskuze
 rolové a simulační hry, koncentrační cvičení
 psací a pohybové techniky
 aktivizující metody
 zkušenostní a zážitkové metody
 kresebné metody
 komunikačně úkolové situace
 čtení a psaní textů
Forma práce je
skupinová
individuální
společná.
Oblasti prevence
a) násilí, šikana
b) záškoláctví
42
c) kriminalita, delikvence, vandalismus
d) ohrožování mravní výchovy mládeže a mravnosti
e) xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus
f) užívání návykových látek. anabolik, medikamentů a dalších látek
g) netolismus, patologické hráčství
h) syndrom týraných a zneužívaných dětí
i) sekty a sociálně patologické náboženské hnutí
j)
divácké násilí
k) komerční sexuální zneužívání dětí
7. Prevence podle věku, znalostní kompetence žáků
 Mladší školní věk (6-11 let)
- žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě, znají nevýhody špatného životního stavu
- mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu
- žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog,
zneužíváním léků
- znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek
- mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožují práva druhých, je protiprávní
- ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva
- umí pojmenovat základní mezilidské vztahy
- umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc
 Starší školní věk (12-15 let)
- žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví
- respektují odlišné názory, odlišné zájmy a způsoby chování a myšlení
- spory řeší nenásilnou formou
- znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociální ochranu dětí
- znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů
- umí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce duchovní, fyzické a sociální
- odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii, umí o nich diskutovat
- ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít
- ví, že zneužívání dítěte je trestné
43
8. Personální zajištění prevence
 školní metodik prevence- realizuje preventivní aktivity, metodicky vede a koordinuje prevenci
ve škole, koordinuje a kontroluje tvorbu preventivního programu
 výchovný poradce- spolupracuje na tvorbě preventivních aktivit, spolupracuje s odbornými
pracovišti
 ředitelka školy- vytváří podmínky pro prevenci sociálně patologických jevů (materiální,
časové, personální)
 třídní učitelé- zachycují varovné signály, spolupracují se ŠMP, VP, spolupracuje na realizaci
preventivních aktivit
 pedagogové a vychovatelé- spolupracují na realizaci preventivních aktivit
 odborné instituce- spolupracují na realizaci preventivních aktivit
 volnočasové, sportovní, kulturní organizace- spolupracují na volnočasových aktivitách
44
Příloha č. 7
SOUHRNNÉ HODNOCENÍ PLÁNU METODIKA PREVENCE, školní rok
2014/2015
Plán prevence pro tento školní rok byl rozdělen podle měsíců v roce- viz příloha č.1.
Uskutečněné akce a besedy:
- po celý školní rok běžel program Ovoce a zelenina do škol (žáci 1. stupně ZŠ každý čtvrtek obdrželi
kousek ovoce, ovocného pyré, šťávy či zeleniny)
- projekt Mléko do škol: nabídku dotovaného školního mléka využívali žáci 1. stupně
- propagování schránky důvěry v průběhu celého školního roku školním rozhlasem
- divadlo Vetři- pro tento školní rok jsme vybrali téma Šikana a Obtěžování cizí osobou
- Světový den výživy- zásady zdravé výživy a stravování
- Sebeobrana dívek- ukázka hmatů a chvatů směřujících k sebeobraně
- v listopadu a březnu proběhlo testování žáků 1. a 2. stupně ZŠ na sociálně patologické jevy
- návštěva policejní služebny- uskutečněno v měsíci listopadu, žáci 1.-5. třídy
- Sbírka hraček pro děti z FOD Žatec- předvánoční sbírka, zapojení všech žáků školy
- program Veselé zoubky pro 1. třídu- garant akce DM Drogerie
- celoroční spolupráce s Policií ČR v rámci projektu Kontík a Třídílek se závěrečným vyhodnocením
na konci školního roku (třídy 3. a 4.), dopravní hřiště Žatec, akce Zebra
- Soutěž Mladý záchranář (hlídka pro 1. stupeň, dvě hlídky za 2. stupeň ZŠ), soutěž mladých hasičů
- besedy s kynologem, turisty- více se jich neuskutečnilo z důvodů časových a organizačních.
- uskutečnění školy v přírodě pro žáky 1.-5. třídy Jiřetín pod Jedlovou. Pro 2. stupeň ozdravný pobyt
Chorvatsko- Omiš.
- plavecký výcvik pro 3. a 4. třídu v 1. pololetí tohoto školního roku
- sportovní akce a soutěže: minikopaná, šplh, skok do výšky, Hejtmanův pohár, atletický trojboj,
skok do dálky....
- cvičení dívek 6.,7., 8.,-9. třída v rámci hodin Výchovy ke zdraví
Po celý školní rok byla pravidelně kontrolována platnost školních lékárniček. Na začátku školního
roku proběhl cvičný poplach. Žáci byli pravidelně proškolováni o chování v rizikových situacíchobtěžování dětí, pohyb cizí osoby v prostorách školy, jak se zachovat v případě újezdu autobusu,
pravidelné proškolování žáků o bezpečnosti mimo školu (podezřelý vůz, násilí, výhružky...).
45
V prosinci roku 2014 jsme byli zapojeni do projektu Sedmikráska. Projekt nabízí 7 oblastí aktivit,
které z většiny korespondovali s naším plánem prevence na tento školní rok. Projekt nabízí tyto
aktivity pro všechny žáky ZŠ vždy s ohledem na věk žáků. V období leden-červen se uskutečnily tyto
akce:
- Oblast Zdravá výživa- pro 4.,5.,6. třídu beseda Zdravá výživa. Školení personálu školní kuchyně,
vaření zdravých jídel za účasti odborníka, návrhy optimalizace automatů na školách, vhodné složení
potravin ve školních kantýnách, optimalizace spotřebního koše. Dodána výživová pyramidainteraktivní model. Obdržení kuchařky.
- Oblast Prevence: Exkurze „Revolution Train“ v Praze – návštěva vlakové soupravy (třídy 8.+9.).
Pracovní pomůcky do škol- drogový kufr. Návštěva odborníka Peter Frystone- život Freddieho
Mercury, nemoc AIDS. Téma Odpovědné sexuální chování, třídy 6.,7.,8.,9. Přednáška Dentální
hygiena- 1. a 2. třída
- Oblast Dopravní výchova: pro 4. a 5. třídu v prostorách tělocvičny školy témata: prevence rizikového
chování, dopravní značky, bezpečné chování v provozu, řešení dopravních situací, ukázky
nebezpečných dopravních situací, příprava na budoucí roli řidiče, postup v případě dopravní nehody
apod.
- Oblast Sport: Návštěva odborníka v hodinách tělocviku, ukázky alternativních sportů - témata:
pohybový režim, vyváženost sportovních a odpočinkových aktivit, apod. Žákyně 7.,8.,9. třídy.
Vybavení sportovním náčiním naší tělocvičny (karimatky, švihadla, balanční podložky...). Školení
pedagogů / tělocvikářů – motivační hodnocení žáků vycházejí ze somatotypu žáka, posuzování
osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování.
- oblast Zdraví: Dvoudenní výjezdový pobyt s tematickým zaměřením na zdravý životní styl a
dopravní výchovu- třídy 8.+9., pobyt Klíny.
- oblast První pomoc: Vybavení naší školy resuscitačním modelem. Návštěva odborníka v hodináchpro všechny žáky školy vždy úměrně věku žáků, modelové situace- výron kotníku, popálení,
resuscitace, utonutí...
- oblast Zdravá škola: Workshop pro pedagogy na téma Zdravá škola – setkání s odborníky ze Státního
zdravotního ústavu a KÚ Ústeckého kraje, výměna a přenos zkušeností ze škol zařazených do sítě
„Škola podporující zdraví“.
Zaslání interaktivní hry Cesta labyrintem města, stolní hra První pomoc.
46
Cíle Minimálního preventivního programu
Cíle Minimálního preventivního programu byly úspěšně plněny průběžně během celého školního
roku. Na jeho plnění se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. Upevňovali u žáků zdravé pozitivní
názory a postoje, podporovali jejich sebevědomí a formovali jejich negativní postoje k patologickým
jevům, jako je vandalismus, šikana, záškoláctví,….
-
Průběžné výsledky testování uloženy v ředitelně školy
Vypracovala: Mgr. Kateřina Tokarská
dne 26.6. 2015
47
FOTOGALERIE - Školní rok 2014/2015
Ozdravný pobyt v Chorvatsku [14. červen 2015]
Výlet do Jimlína [19. červen 2015]
Z projektu Kontík a Třídílek [červen 2015]
Z projektu Sedmikráska [červen 2015]
48
V pátek proběhla poslední přednáška z projektu Sedmikráska. Všichni žáci naší školy byli
seznámeni se zásadami první pomoci. Stanoviště byla uzpůsobena věku žáků, kteří se pak
názorně naučili ošetřovat popáleniny, krvácení, zhmožděniny, vyzkoušeli si resuscitaci,
stabilizovanou polohu a mnoho dalšího.
Didaktické využití potravinové pyramidy v rámci projektu Sedmikráska. Žáci 2. třídy určovali
základ každodenního jídelníčku pomocí modelů.
Při stolní hře První pomoc, v rámci projektu Sedmikráska, žáci druhé třídy odpovídali
například na otázky jak ošetřit zlomenou ruku nebo jak pomoci při nehodě.
Sladký den dětí [1. červen 2015]
Divadelní představení v Mostě [4. červen 2015]
49
Pasování na čtenáře [27. květen 2015]
Akce Zebra [28. květen 2015]
Česká turistika - přednáška [květen 2015]
Beseda s Jessicou Bruss [12. květen 2015]
Drogový kufr [11. květen 2015]
50
Mladý záchranář [13. květen 2015]
Atletický trojboj [12. květen 2015]
Svátek eTwinningu [7. květen 2015]
Dopravní soutěže [7. květen 2015]
51
Mladí zdravotníci - soutěž [6. květen 2015]
2. pozdrav z Jiřetína pod Jedlovou [květen 2015]
52
Pozdrav z Jiřetína pod Jedlovou [duben 2015]
Pes - přítel člověka [24. duben 2015]
Soutěž Zahrádkář-florista [15. duben 2015]
Revolution Train [14. duben 2015]
53
Reportáž Praha TV, od 8:16 jsme tam my !
Ukliďme svět [12. duben 2015]
eTwinning [duben 2015]
Velikonoční pozdravy
z Martina
Etická výchova [duben 2015]
Světový den vody [22. březen 2015]
54
Měsíc knihy - přespali jsme ve škole [březen 2015]
Vybíjená [18. březen 2015]
Zatmění Slunce [20. březen 2015]
55
Soustředění Klíny [11.-12. březen 2015]
56
Výcvikové soustředění Klíny 11. 3. – 12. 3. 2015
Po období druhého pololetí spolupracuje naše škola na projektu „Sedmikráska“. Cílem projektu je
motivace žáků základních a středních škol k přijetí zásad zdravého životního stylu. Všechny aktivity
pro žáky se realizují zážitkovou formou.
Žáci osmé a deváté třídy se ve dnech 11. 3. - 12. 3. 2015 zúčastnili výjezdového pobytu
zaměřeného na zdravý životní styl a první pomoc. Výcvikové soustředění se konalo ve „Ski areálu
Klíny“ v Krušných horách. Ubytováni jsme byli v tříhvězdičkovém hotelu EMERAN.
Program byl opravdu nabitý. Po příjezdu nás čekala vydatná snídaně a pak jsme vyrazili na
biofarmu zaměřenou na chov ovcí. Děti si zde nakrmily ovečky a vyslechly přednášku o významu
chovu ovcí v horách. Po obědě jsme navštívili Horskou službu „Ski areálu Klíny“ a potom nás čekala
moderní sportovní hala s horolezeckou stěnou. Zdolávání horolezecké stěny s různými stupni
obtížnosti byl asi největší zážitek celého soustředění.
Druhý den pro nás pořadatelé připravili delší procházku zakončenou setkáním se záchrannou
službou této oblasti. Děti si prohlédly sanitku záchranné služby a mohly si na sobě vyzkoušet
moderní přístroje, které slouží k záchraně lidských životů. Po obědě nás čekaly aktivity venku na
sněhu a pak na večeři a cesta zpátky do Lipence.
Výcvikové soustředění jsme si užili a klidně bychom tam ještě pobyli.
Divadlo nekouše [10. březen 2015]
Sedmikráska - péče o chrup [4. březen 2015]
57
Projektový den [22. únor 2015]
Projektový den byl inspirován Mezinárodním dnem přátelství, který se v kalendáři připomíná 22.
února. Na přípravě akce a její realizaci se podíleli především žáci VI. ročníku. Hned v úvodu by
chtěli poděkovat všem ostatním z řad starších spolužáků, pedagogů i zaměstanaců školy, kteří
ochotně přispěli ke zdárnému průběhu celé události.
Inspirovali jsme se dílem Jaroslava Foglara a jeho myšlenkami o podstatě a významu vztahů
mezi lidmi v přirozeném přírodním prostředí, kam člověk patří. Základní řadu tzv. bobříků, jež čítá
třináct disciplin, jsme vybrali šest a přizpůsobili jejich splnění podmínkám, které poskytuje učebna.
Plnou letní variantu si můžeme vyzkoušet, až to příroda dovolí.
Stanoviště č. 1 - Bobřík mrštnosti
Skok z místa
Stanoviště č. 2 - Bobřík květin
Určování botanických názvů vyobrazených rostlin
Stanoviště č. 3 - Bobřík míření
Hod na cíl - postavili jsme si táborák a do jeho středu se trefovali borovými šiškami. Nejoblíbenější
disciplina, kterou vyzkoušeli všichni bez rozdílu věku...
Stanoviště č. 4 - Bobřík záchrany
58
Zásady první pomoci
Stanoviště č. 5 - Bobřík mlčení
Tuto disciplinu jsme museli modifikovat a nazvali jsme ji "bobříkem rychlého mluvení". Na
jazykolamech typu "OSUŠ SI ŠOSY" jsme si vyzkoušeli správnou artikulaci, která umožní snadné
vyslovení krkolomných vět.
Stanoviště č. 6 - Bobřík zručnosti
Naučit se techniku uzlování, případně vyrobit náramek přátelství.
Během prezentace účastníci zhlédli projekci s citáty o přátelství a byli vyzváni k objetí se se svými
kamarádem. Je dokázáno, že lidem chybí tělesný kontakt, dotek, pohlazení. Zvláště v těžkých
životních chvílích jsou tyto momenty nenahraditelné. A to bylo smyslem naší prezentace uvědomění si pravých životních hodnot.
Masopustní rej [18. únor 2015]
Cvičíme s lektorkou [únor 2015]
Piloxing v Žatci [17. únor 2015]
Zápis do 1. ročníku [28. leden 2015]
59
Dopravní výchova [27. leden 2015]
Recyklohraní [leden 2015]
Šikulové v ČT [22. leden 2015]
60
Hra Všímáte si? [18. prosinec 2014]
Hračky pro Klokánek [prosinec 2014]
Návštěva Blanky Janečkové [19. prosinec 2014]
Mikulášská laťka [11. prosinec 2014]
61
Z kroužku zdravovědy [prosinec 2014]
Plavecké závody [4. prosinec 2014]
Mikuláš a čerti ve škole [5. prosinec 2014]
Česká myslivost [26. listopad 2014]
62
Návštěva u Policie ČR [12. listopad 2014]
Ve školní knihovně [listopad 2014]
Představení divadla VeTři [3. listopad 2014]
Ukázky boj. umění a sebeobrany [24. říjen 2014]
63
Lipenec má talent [23. říjen 2014]
Kontík a Třídílek [24. říjen 2014]
Drakiáda [24. říjen 2014]
Předávání cen [říjen 2014]
64
Měsíc v pohybu [21. říjen 2014]
Den stromů [20. říjen 2014]
Světový den výživy [16. říjen 2014]
Laboratorní práce [říjen 2014]
65
Podzimníček [říjen 2014]
Výstava "Pravěk středního Poohří" [9. říjen 2014]
Soutěž 100 let vodního díla Janov [září 2014]
Výstava "Pahorkatina Džbán" [24. září 2014]
Výstava "Katastrofy lidského těla" [září 2014]
Laboratorní práce z chemie [září 2014]
66
67

Podobné dokumenty