MATURITNÍ OKRUHY - BIOLOGIE 2005/2006

Komentáře

Transkript

MATURITNÍ OKRUHY - BIOLOGIE 2005/2006
Maturitní okruhy z biologie
Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice
2008/2009
třída 4.A, 4.B, 8.O
Mgr. Karla Hebelková, Mgr. Věra Hercoková
1. Nebuněčné a prvobuněčné organismy, teorie vzniku života na Zemi
- viry,bakterie, sinice, autotrofní způsob výživy, teorie vzniku života na Zemi
2. Eukaryotická buňka, základní typy pletiv a tkání
- definice, stavba buňky, funkce organel, srovnání –rostlinná,živočišná , buňka hub, pletiva, tkáně
mnohobuněčných organismů
3. Živá a neživá příroda-obecné vlastnosti živých organismů
- znaky života, chemické složení, rozdíly živá a neživá příroda, základní taxonomická jednotka species, pojem ontogeneze, fylogeneze, Darwinova evoluční teorie
- systematické rozdělení organismů
4. Vývoj a charakteristika nižších rostlin-Protobionta,Chromista, Lichenes
- vývoj a evoluční význam, rozdělení, typy stélek, metageneze, zástupci, lišejníky
- heteretrofie u rostlin
5. Cormobionta-mechorosty, kapraďorosty
- Ryniofyty,Bryophyta, kapraďorosty-charakteristika, vývoj a zástupci jednotlivých oddělení
6. Cormobionta- Pinophyta, Magnoliophyta
- nahosemenné, krytosemenné- charakteristika, porovnání životních cyklů
- pojem květní diagram a vzorec, hospodářky významné skupiny krytosemenných, zástupci
7. Protozoa, rozmnožování buněk –mitóza, meióza
- charakteristika skupiny, organely
- bičíkovci, kořenonožci,výtrusovci, nálevníci-zástupci, původci chorob
- mitóza, meióza, amitóza, buněčný cyklus
8. Metazoa- oddělení Diblastika- Porifera, Cnidaria, vznik mnohobuněčnosti
- invaginační teorie, houby,žahavci- charakteristika kmenů, zástupci
9. Protostomia-oddělení Triblastika-Plathelmintes, Nemathelminthes
- prvoústí- tělní dutiny, ploštěnci-charakteristika, systém, zástupci ,nemoci
- hlísti-charakteristika, zástupci, nemoci
10. Protostomia- Mollusca, Annelida
- měkkýši, kroužkovci – charakteristika kmenů, významní zástupci
- ekologie a hospodářský význam
11. Arthropoda- Chelicerata, Branchiata
- systém členovců, trojlaločnatci, klepítkatci-charakteristika, význam, zástupci
- žebernatí - nižší a vyšší korýši
12. Tracheata- Insecta
- charakteristika tříd, hmyz-jednotlivé soustavy, vývoj, významné řády, užitek, škodlivost
13. Deuterostomia- Echinodermata, Chordata- Chondrichthyes, Pisces
- systematické rozdělení, ostnokožci, strunatci- pláštěnci,kopinatci, kruhoústí
- paryby, ryby – charakteristika, rozdíly, zástupci
14. Deuterostomia – Amphibia, Reptilia
- obojživelníci, plazi- tělesná stavba, rozdíly, neotenie, redukce končetin,
- zástupci
15. Aves, Mammalia
- charakteristické znaky obou tříd, zástupci
16. Fyziologie rostlin, Ascomycetes, Basidiomycetes
- látkový metabolismus rostlin, dýchání, kvašení, minerální výživa, vodní režim, růst, rozmnožování,
pohyb rostlin,
- vřeckovýtrusé, stopkovýtrusné houby – porovnání
17. Hormonální a nervové regulace živočichů a člověka
- působení hormonů- bezobratlí, obratlovci, člověk – přehled žláz, funkce
- fylogeneze nervové soustavy, charakteristika nervové soustavy člověka
18. Dýchací soustava člověka – fylogeneze. Soustava termoregulační
- fylogeneze dýchacích soustav – bezobratlí, obratlovci, typy dýchaní
- dýchací soustava člověka , termoregulace- stavba kůže
19. Vývoj, stavba a funkce oběhové soustavy
- fylogeneze, složení krve, krevní cévy, stavba a funkce srdce, mízní soustava, cévní nemoci, AIDS
20. Trávicí soustava živočichů a člověka. Metabolismus látek
- fylogeneze, trávicí soustava člověka- orgány, stavba, funkce, význam živin - vitamíny, základní
mechanismy příjmu a zpracování potravy
21. Fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožovací soustava
- systematické zařazení člověka, vývoj- hominizace,sapientace
- rozmnožovací soustava- stavba, funkce, nemoci
- ontogeneze- oplození, vývoj, porod, antikoncepce
22. Vývoj, stavba a funkce vylučovací soustavy, smyslové ústrojí člověka
- fylogeneze vylučovací soustavy živočichů,
- stavba a funkce vylučovací soustavy člověka
- zrak, sluch, čich, chuť, rovnováha
23. Fylogeneze pohybové soustavy - kostra a svalstvo člověka
24. Cytologické základy dědičnosti a základní genetické pojmy
- chromozóm, nukleové kyseliny, replikace, transkripce, translace, gen genotyp, znak, fenotyp, alela,
lokus, dominance, recesivita, vztahy alel
- Mendelovy zákony, vazba genů,Morganovy zákony, křížení ve fázi cis a trans
25. Genetika člověka
- karyotyp, dědičnost člověka , genealogie, gemellilogie, dědičné choroby,
- rozmnožování prokaryot a eukaryot, pohlavní chromozómy a chromozómové určení pohlaví –
Drosophila, Abraxas, Protenor,dědičnost úplně a neúplně vázaná na pohlaví, plazmogeny
26. Mutační změny genotypu a genetické zákonitosti v populacích
- genové, chromozómové a genomové mutace,reparační procesy
- variabilita, dědičnost kvalitativních a kvantitativních znaků
- autogamie, panmixie, Hardyho-Weinbergův zákon, faktory narušující genetickou rovnováhu
27. Organismy ve vztahu k prostředí
- ekologie, ekologická valence, abiotické podmínky, vztahy mezi populacemi
- biomy, ekosystém, tok látek a energie,
- antropogenní vliv na přírodu – průmysl, zemědělství, ochrana přírody NK, CHKO

Podobné dokumenty

zde.

zde. 11. Arthropoda- Chelicerata, Branchiata - systém členovců, trojlaločnatci, klepítkatci-charakteristika, význam, zástupci - žebernatí - nižší a vyšší korýši

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z BIOLOGIE

MATURITNÍ TÉMATA Z BIOLOGIE Anatomie a fyziologie základních orgánů rostlin, morfologie základních orgánů rostlin Dýchání a vodní režim rostlin Výživa, růst, vývin a pohyby rostlin Houby /Fungi/, lišejníky (Lichenes) Buňka (s...

Více

zde.

zde. Enviromental prtotection, global problems

Více

Biologie 2016 - Gymnázium Brno, Křenová 36

Biologie 2016 - Gymnázium Brno, Křenová 36 Člověk a prostředí, vliv činností člověka na půdu, vodu, ovzduší i člověka samého, ochrana životního prostředí, chráněné jednotky.

Více

Maturitní témata z biologie

Maturitní témata z biologie Smyslová soustava - typy receptorů, funkce receptorů, smyslové orgány (čidla chuti, čichu, zraku, sluchu, termoreceptory,….) – stavba, onemocnění, fylogeneze smyslové soustavy

Více

Věda a výzkum

Věda a výzkum Rostlinná buňka a rostlinná pletiva Vegetativní orgány rostlin Generativní orgány rostlin, rozmnožování a vývoj rostlin Vodní režim rostlin Metabolismus rostlin Chromista a řasy Mechorosty, kapraďo...

Více

Maturitní otázky z biologie

Maturitní otázky z biologie 9. Eukaryotní buňka, stavba a funkce organel a dědičnost kvalitativních znaků, Mendelovy zákony. 10. Triblastika, coelomata, členovci - vzdušnicovci, charakteristika, rozdělení, význam a genetické ...

Více

Gonozomální dědičnost - maturitní otázka z biologie

Gonozomální dědičnost - maturitní otázka z biologie Gonozomální dědičnost rozmnožování: pohlavní – progresivnější kombnace znaků nepohlavní karyotyp: muži 46 XY ženy 46 XX chromozomy : autozomy – barva očí, kůže gonozomy = heterochromozomy – urč. Po...

Více

p. Poláček - Gymnázium Na Pražačce

p. Poláček - Gymnázium Na Pražačce Evoluce a typy trávicích ústrojí. Trávicí soustava člověka. Sliny. Zuby. Žaludek. Tenké a tlusté střevo. Trávicí žlázy. Kategorizace živin. Žluč. Bakterie. Nemoci. Esenciální složky

Více