Smlouva o spolupráci s Basketball Nymburk

Komentáře

Transkript

Smlouva o spolupráci s Basketball Nymburk
SMLOUVA 0 SPOLUPRÁCI
uzav ená níže uvedeného dne, m síce a roku mezi uvedenými stranami:
1.
BASKETBAL KLUB ESKÝ BROD
Komenského 516
282 01 eský Brod
I : 266 69 501
. ú.: 43-0194990267/0100
kolektivní len TJ Slavoj eský Brod, o.s.
zastoupená : Ing. Stanislavem Šarochem a Ji ím Ropkem
a
2.
Basketball Nymburk a.s.
Komenského 589
28802 Nymburk
(BCM Nymburk)
I :26489864
zastoupená: Mgr.Michal Ježdík,sportovní editel
Zavírají tuto smlouvu o spolupráci v oblasti práce s d tmi a mládeží v nujícími se basketbalu.
I.
Ob smluvní strany se dohodly na spolupráci p i trénování a výb ru hrá do družstev chlapeckých kategoriích
ro ník narození 1997, 1999, 2001 a dalších lichých ro ník . Spolupráce se bude dít vždy od doby, kdy
družstva p echázejí do kategorie starších minižák (U13).
II.
Podstatou spolupráce je na stran BCM Nymburk podpora kvality tréninkového procesu organizovaného pro
basketbalová družstva eského Brodu. Podpora bude probíhat tím zp sobem, že BCM Nymburk svými
profesionálními trenéry zabezpe í pravideln v rámci jednoho dne v týdnu (pond lí/ tvrtek) pravidelný trénink
dvou v kov na sebe navazujících družstev eského Brodu v asov na sebe navazujících tréninkových
jednotkách.
Trené i BCM budou do eského Brodu delegováni tak, aby jedna kategorie, se kterou pracují v BCM v kov
odpovídala kategorii, kterou budou trénovat v . Brod . V tší ásti takto zabezpe ených trénink bude p ítomen
zárove vedoucí trenér p íslušné v kové kategorie eského Brodu.
III.
Podstatou spolupráce na stran BK eský Brod bude poskytnutí minimáln t í hrá v p íslušných v kových
kategorií s nejvyšší výkonností do týmu BCM v p ípadech, kdy družstvo BCM bude v p íslušné kategorii hrát
vyšší sout ž, i o ni usilovat v kvalifikaci. Poskytnutí hrá (p estup) se bude dít v zásad recipro , aby
celkový po et hrá p íslušného družstva eského Brodu nepoklesl.
IV.
Návazn na spolupráci uvedenou v láncích II a III této smlouvy budou BCM Nymburk a BK eský Brod dále
spolupracovat v dalších oblastech pé e o d ti a dorost. Zejména:
a) V po ádání spole ných sportovních soust ed ní p íslušné v kové kategorie.
b)
které domácí zápasy kategorií BCM, které budou hrát vyšší sout ž, než stejná kategorie eského
Brodu, budou sehrány v hale Komenského 516 v eském Brod , BK eský Brod zajistí halu ( as i krytí
provozních náklad ). ádov se bude jednat o 2 – 3 zápasy p íslušného družstva na sezonu.
c) BCM poskytne volné vstupenky na domácí zápasy družstva muž A EZ Basketbal Nymburk pro
hrá e a rodi e eského Brodu v domluvených po tech.
d) Tréninky BCM budou otev eny pro zájmece z družstev p íslušné v kové kategorie eského Brodu,
pendlování hrá v trénincích mezi eským Brodem a Nymburkem se bude dít po dohod trenér BK a
BCM. V p ípad velkého zájmu hrá Brodu má trenér BCM právo limitovat po et takto p ibyvších
hrá
íslem 5.
V.
Spolupráce mezi ob ma subjekty m že být ze strany BCM Nymburk ukon ena na základ ukon ení financování
BCM Nymburk ze strany St edo eského KÚ.
V eském Brod dne
………………………………………….
za BK eský Brod
…………………………………………
se souhlasem a v domím za TJ Slavoj
eský Brod
….. ……………………………………….
za BCM Nymburk

Podobné dokumenty

RX_80_20

RX_80_20 Na vývody 4 a 5 obvodu IC1 ( NE612 nebo NE602 ) je pøes TR2 pøipojen krystalový filtr z pøíèkových èlánkù, se ètyømi krystaly 4,43 MHz, který nemá samostatné pouzdro a je vytvoøen prostým vpájením ...

Více

Matematika I (2014) 1. Základn´ı materiály – tiˇstené ve firme Copia

Matematika I (2014) 1. Základn´ı materiály – tiˇstené ve firme Copia Podmı́nkou je zápis do Semináře úrovně A v rozvrhu v KOSu Těm, kteřı́ neuspějı́ nebo se nezúčastnı́, zůstávajı́ 3 termı́ny ve zkouškovém obdobı́. Testy se konajı́ ve zvoleném seminá...

Více

Výlukový jízdní řád

Výlukový jízdní řád Linka A - jede z Brna p ímo do Slavkova u Brna (p estup z/na linku B) a dále p es K ižanovice, Marefy, Bu ovice a Nevojice do Nesovic, kde bude zajišt n p estup na vlak a opa (vybrané spoje jedou a...

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu

Závěrečná práce posluchače kurzu chce stále víc: jídla, pití, sexu, majetku, moci a slávy. (…) Náruživost … je jasným symptomem psychické dysfunkce, vnit ní prázdnoty a chyb jícího vnit ního smyslu života osobnosti.“4 Z staneme-li...

Více

Vyhlášení soutěží ČBF JM - ČBF Jižní Morava

Vyhlášení soutěží ČBF JM - ČBF Jižní Morava Všechna přihlášená družstva BK z krajů Vysočina a Zlín budou do soutěží zařazena. O zařazení případně přihlášených družstev z jiných oblastí bude rozhodnuto až dle počátečních stavů v soutěžích, d...

Více