Moderní a poválečné umění Modern and post-war art

Komentáře

Transkript

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art
artkunst | edice parter
a Galerie Pecka
Moderní a poválečné umění
Modern and post-war art
Současné umění
Contemporary art
Fotografie
Photographs
výstava / preview
sobota 15. 3. - čtvrtek 20. 3. 2014
Saturday 15. 3. - Thursday 20. 3. 2014
denně od 12 do 19 hodin
(čtvrtek 20. 3. pouze do 18 hodin)
daily 12 noon until 7 pm
(Thursday 20. 3. only until 6 pm)
v prostorách Edice parter
at the premises of Edice parter
Vojtěšská 11, Praha 1
aukce / auction
čtvrtek 20. března 2014
Thursday, 20th March 2014
od 19 hodin
from 7 pm
Galerie Fotografie Louvre
(1. patro / 1st floor)
Národní 22, Praha 1
více informací / further information
artkunst | edice parter
Vojtěšská 11, Praha 1
mobil: +420 608 238 402
[email protected]
www.artkunst.cz
Důležitá upozornění a pravidla aukce
1. Registrace dražitelů je možná nejdříve 1 hodinu
před aukcí na místě jejího konání. Účastník dražby je
povinen doložit svou totožnost pomocí občanského
průkazu či cestovního pasu, zapsat
se do seznamu účastníků dražby a podepsat čestné
prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby podle
zákona č. 26/2000 Sb.
2. Písemné nabídky. Účastník dražby může dražit
i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě
písemné plné moci, kterou zmocní dražebníka
k svému zastoupení v aukci. Tato plná moc musí
obsahovat čísla položek katalogu, jejich přesný popis,
vyvolávací cenu a nákupní limit, za který
je zmocněnec oprávněn předměty dražit.
3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po
dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc
musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné
nabídce, kromě nákupního limitu.
Žádosti o dražení po telefonu je třeba po dohodě
s dražitelem zaregistrovat nejpozději 24 hodin před
začátkem aukce.
4. Průběh dražby. Předměty se draží v pořadí
uvedeném v katalogu, které může licitátor
z organizačních důvodů změnit. Po vyvolání
předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím
dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud
dražitelé činí příhozy. Licitátor může podání bez
odůvodnění odmítnout. Nebylo-li přes dvojí výzvu
licitátora učiněno podání vyšší, oznámí licitátor ještě
jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep
účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.
Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Cenu
dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
Vydražitelem se stává účastník dražby, kterému je
dražený předmět přiklepnut a jakékoliv spory v tomto
ohledu závisí výlučně na rozhodnutí aukční síně.
Important information and auction notice
5. Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
Okamžitá dražební cena
do 2 000 Kč
2 000 – 5 000 Kč
5 000 – 10 000 Kč
10 000 Kč – 20 000 Kč
20 000 Kč – 50 000 Kč
50 000 Kč – 100 000 Kč
100 000 Kč – 200 000 Kč
200 000 Kč – 500 000 Kč
nad 500 000 Kč
příhoz
100 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
1. Enrollment of bidders - For bidders, it is possible
to enroll on the day of the auction itself, one hour
before the auction begins at the venue of the public
sale. Upon the demand of the Auctioneer or one
of his proxies, the participants are obliged to prove
their identity with on official ID card or passport
and to submit a declaration of honour according
to which they are not ineligible for public sales.
6. Provize. Vydražiteli je účtována k vydražené ceně
aukční provize ve výši 20 % (včetně DPH).
2. Absentee bids - A participant may also make
his bid without being present at the auction, based
upon a power of attorney with date, address and
phone contact that authorizes the Auctioneer to
represent him at the auction. This power of attorney
must contain the catalogue number, the detailed
description of the object and the maximum purchase
limit that the proxy may bid.
7. Způsob úhrady. Vydražitel je povinen uhradit cenu
dosaženou vydražením v hotovosti či bankovním
převodem během nebo po dokončení aukce,
nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne
konání dražby.
3. Bidding by telephone - Subject to on agreement
with the Auction House & Gallery, the participant
may bid by telephone. The respective power of
attorney must contain the same data as stated above
for written offers, except for the purchase limit.
8. Nabytí vlastnictví a vyzvednutí vydražených
předmětů. Vydražené předměty budou dražebníkem
vydražiteli předány po zaplacení celé ceny dosažené
vydražením na základě potvrzení o zaplacení v pátek
21. 3, nebo v úterý 25. 3. a ve čtvrtek 27. 3., vždy
od 12 do 18 hodin, nebo po telefonické domluvě
v prostorách Edice parter, Vojtěšská 11, Praha 1.
Upon the respective agreement with the
auctioneer, all motions for bidding by telephone
must be registered in person, one day prior to the
commencement of the auction at the very latest.
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor.
Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v EUR jsou
zaokrouhleny a pouze orientační.
4. The course of auction - The auctioned goods are
put up in the order listed in the catalogue, subject
to organizational changes by the Auctioneer. After
the respective object is put up, the participants may
make their bids by raising their bidding number.
The auction continues as long as bids are made. The
Auctioneer may deny a bid without giving reasons.
If, despite two calls by the Auctioneer, no further
bid is made, then the Auctioneer announces the lost
bid again and, after a third call, knocks down for the
benefit of the participant with the highest bid.
The participant is bound by his bid. The bidding
price may not be curtailed afterwards. The
increment goes to the participant whose bid was
knocked down. Any disputes in this regard are
settled exclusively by virtue of the Auction House
& Gallery’s decision
5. The increments - The Auctioneer states the
increments as follows:
Actual bidding price
up to 2 000 CZK
2 000 – 5 000 CZK
5 000 – 10 000 CZK
10 000 CZK – 20 000 CZK
20 000 CZK – 50 000 CZK
50 000 CZK – 100 000 CZK
100 000 CZK – 200 000 CZK
200 000 CZK – 500 000 CZK
over 500 000 CZK 50 000 CZK
Increment
100 CZK
200 CZK
500 CZK
1.000 CZK
2 000 CZK
5 000 CZK
10 000 CZK
20 000 CZK
50 000 CZK
The Auctioneer reserves the right to decide the order
and amount of the increments.
6. Buyer´s Premium - The Auctioneer will charge
a buyer´s premium of 20 % (incl. VAT) of the
hammer price on behalf of the purchaser.
7. Terms of Payment - The bidder is obliged to pay
the price achieved in the public sale in cash or by
bank transfer, during or after the auction, however,
5 calendar days after the day of auction at the very
latest.
8. Passage of ownership and takeover of auctioned
goods - The objects will be handed out to the bidder
upon payment of the auction price in full, based
upon a payment certificate, on Friday 21st March,
Tuesday 25th and Thursday 27th March on the
premises of Edice parter, Vojtěšská 11, Praha 1,
12 noon – 6 pm - or by appointment.
Note: The starting prices in Euro are rounded off
and only for the purpose of information.
Rejstřík autorů
Aaron Atelier New York (USA) 205
Anderle Jiří 119, 120
Bělocvětov Andrej 58
Benda Václav 112
Blaboliová Marie 108, 109, 110, 111
Bolf Josef 130, 131, 152
Boštík Václav 80, 81, 82
Brázda Pavel 113, 114, 115, 116,
145, 146
Burian Zdeněk 6
Calder Alexander (USA) 202
Čapek Josef 10, 11, 14, 15
Česká grafika 20. století 7
Česká grafika 50./60.léta 24
Dali Salvador (ES) 183
de Saint-Phalle Niki (FR) 187
Dlouhý Bedřich 60
Ernst Max (DE) 181
Fára Libor 68
Feyfar Zdenko 213
Filla Emil 13
Foltýn František 17
Francis Sam (USA) 185
Gažiová Ladislava 167, 168
Gerboc Martin 152
Gross František 31, 32
Grygar Štěpán 233
Hampl Josef 64, 65
Hanke Jiří 227
Hankeová Jiřina 229
Hliněnský Robert 67
Hochová Dagmar 213
Hollar SČGU 23, 24
Holomíček Bohdan 214, 215
Hošek Jakub 163, 164
Hošková Anežka 172
Houdek Vladimír 174
Hudeček František 18
Chaba Karel 117, 118, 123, 124. 125
Chagall Marc (RU/FR) 202A, 202B
Chase (USA) 178
Chatrný Dalibor 73, 74, 75, 78, 79
Chatrný Ivan 86
Chlupáč Miloslav 136
Chochola Václav 211, 213
Christo (FR) 186
Inverzní romantika 152
Istler Josef 54
Janoušková Věra 43, 44, 45, 62
Jarcováková Libuše 230
Jarcovják Vladimír 61
John Jiří 33
Kavan Ondřej 237
Kiml Václav 66
Kintera Krištof 158, 159
Knap Jan 140, 141, 142
Koblasa Jan 51
Kokolia Vladimír 132
Kolář Jiří 83, 84
Kolínská Jitka 37, 38, 39
Kopecký Vladimír 59
Kornatovský Jiří 175
Koudelka Josef 226
Kovanda Jiří 149, 150, 153, 154, 155
Krůček Václav 103
Kubíček Jan 97, 98, 99, 100
Kučerová Alena 47, 48, 49, 69, 76, 77
Kuklík Karel 213, 216
Kula Vlastimil 236
Kunc Milan 126
Kupka František 9
Kyncl František 85
Lamr Aleš 55
Lauschmann Jan 212
Lhoták Kamil 27, 28
Liesler Josef 52, 53
Luskáčová Markéta 213
Magritte René (BE) 182
Malich Karel 92, 93, 96
Masker (Jakub Matuška) 173
Masson André (FR) 184
Matoušek František 170, 171
Medková Emila 213
Merta Jan 104, 105
Miró Joan (ES) 189, 190, 191, 192,
199, 200, 201
Mirvald Vladislav Moffett George (USA) Mucha Alfons Načeradský Jiří Nedvěd Bohuslav Němcová Barbora B. Neprakta Nepraš Karel Novosad Karel Novotný Miloš Ouhel Ivan Ovčáček Eduard Pasta Oner Pastrňák Petr Pěchouček Michal Penck A. R. (DE) Petrbok Jiří Picasso Pablo (E) Pinkava Ivan Pirka Josef Placht Otto Plicka Karel Reich Jan Reichmann Vilém Reynek Bohuslav Rössler Jaroslav Sadovská Dorota (SK) Ságlová Zorka Sakuma Eva Saudek Kája Sedlecký Zbyněk Skála František Skrepl Vladimír Slíva Jiří Smetana Tomáš Sopko Jiří Stanko Vasil (SK) Sucharda Stanislav Sukdolák Pavel Sýkora Zdeněk Sýkorová Dana Šimánek Dušan Šimera Evžen 87
204
206, 207
63
8
160
122
46
94, 95
213
134, 135
137
177
129, 133, 138, 139
144
193
149, 150, 151, 152
179, 180
231
203
166
208
213
210
34, 35
209
235
128
165
56
161, 162
156
157
121
147
88, 89
232
5
50
101, 102, 106, 107
213
234
169
Šimon Tavík František 1, 2, 3, 4
Šimotová Adriena 71, 72
Špála Václav 12
Šplíchal Jan 213
Štech Adam 176
Štreit Jindřich 225
Švankmajer Jan 70
Tichý František 16, 19, 20, 21, 22, 29, 30
Tichý Miroslav 219, 220, 221, 222,
223, 224
Toyen (Marie Čermínová) 41, 42
Toyen (Marie Čermínová) 42
Typlt Lubomír 143
U kulatého stolu 213
Uecker Günther (D) 198
Válová Jitka 36, 90, 91
Válová Květa 40, 57
Vasarely Viktor (FR) 195, 196, 197
Velíšek Martin 148
Viková Jindra 127
Vojtěchovský Luděk 217, 218
Warhol Andy (USA) 188, 194
Župník Peter (SK) 228
2
5
6
1
3
4
7
1
Šimon Tavík František 1877 - 1942
Ráno v Paříži
1911, akvatinta, lept, 25 x 27 cm
Vydavatel: Gesellschaft für vervielfältigende Künste, Wien
3 000 Kč / 111 €
2
Šimon Tavík František 1877 - 1942
Z latinské čtvrti v Paříži
1907, barevná akvatinta, lept, 25/150
signováno, číslováno, autorské razítko, rám
Vydavatel: Georges Petit, Paris
18 000 Kč / 667 €
3
Šimon Tavík František 1877 - 1942
Pařížská ulice v noci
kolem roku 1905, akvarel a tužka na papíře,
13 x 19 cm, nesignováno, list z pařížského skicáku,
rám. Z pozůstalosti autora
7 000 Kč / 259 €
4
Šimon Tavík František 1877 - 1942
Notre Dame za soumraku
1923, barevný lept, 139/300, 30 x 37 cm
signováno, číslováno, rám, list uprostřed přeložen
6 000 Kč / 222 €
5
Sucharda Stanislav 1866 - 1916
Poklad (Výjev z Kytice K. J. Erbena) / Vrba
(Výjev z Kytice K. J. Erbena)
1897, 2x bronzový reliéf, 60 x 16 cm, 1 x signováno, rám
9 000 Kč / 333 €
6
Burian Zdeněk 1905 - 1981
Podobizna ženy
olej na plátně, 40 x 32 cm, signováno, rám
35 000 Kč / 1 296 €
7
Česká grafika 20. století
Konvolut 26 grafických listů a kreseb. Různí autoři, m.j.
M.Švabinský, O. Janeček, A. Brunovský, J. Čapek, K. Vysušil,
Z. Seydl, různé techniky a formáty, částečně poškozeno, skvrny
a stopy stáří. 4 500 Kč / 167 €
8
14
12
9
15
8
Nedvěd Bohuslav 1908 - 1989
Konvolut kreseb
1933-49, 15 x kresba na papíře,
různé techniky,
ca. 7x10cm - 20x25 cm
vetšina listů monogramována
a datována
7 500 Kč / 278 €
10
13
Filla Emil 1882 - 1953
Zátiší s kyticí a mísou ovoce
suchá jehla, 15 x 11 cm, signováno
6 500 Kč / 241 €
9
Kupka František 1871 - 1957
Z Quatres Histoires en blanc et noir
1926, dřevoryt, 9 x 9 cm
500 Kč / 19 €
10
Čapek Josef 1887 - 1945
Muž u stolu
1917/18, linoryt, 8 x 8 cm
3 000 Kč / 111 €
11
12
Špála Václav 1885 - 1946
Podzim
1920, linoryt, 11,5 x 16,8 cm, signováno
6 500 Kč / 241 €
11
Čapek Josef 1887 - 1945
Žena
1918, linoryt, 24x18 cm
3 500 Kč / 130 €
14
Čapek Josef 1887 - 1945
Starý muž
1917, linoryt, 10 x 7 cm
4 000 Kč / 148 €
15
Čapek Josef 1887 - 1945
Koupání
1916-17, linoryt, 11 x 12 cm
6 000 Kč / 222 €
13
16
17
19
20
21
22
18
16
Tichý František 1896 - 1961
Pudl
1945, litografie, 25 x 17 cm
signováno, datováno, rám
16 000 Kč / 593 €
20
Tichý František 1896 - 1961
Fantóm
1945, suchá jehla, 32 x 25 cm, signováno,
datováno , na okrajích papíru drobné
skvrny a stopy stáří
15 000 Kč / 556 €
17
Foltýn František 1891 - 1976
Kompozice
40./50.léta, akvarel a tuš na papíře, 3
8 x 30 cm, nesignováno, rám
Ze sbírky Vladimíra Jarcovjáka,
získáno přímo od autora
10 000 Kč / 370 €
18
Hudeček František 1909- 1990
Postavy
1945, běloba, papír, 15 x 18 cm, datováno rám
14 000 Kč / 519 €
19
Tichý František 1896 - 1961
Řetězový most
1946, suchá jehla, 26 x 34 cm, signováno,
datováno
vpravo dole dedikace, na okrajích papíru
drobné skvrny a stopy stáří
10 000 Kč / 370 €
21
Tichý František 1896 - 1961
Frontispis k próze Jindřicha Teuchnera
„Lazar - zápas s andělem“
1947, suchá jehla, 25 x 11,5 cm, signováno,
datováno, na okrajích papíru drobné
skvrny a stopy stáří
8 000 Kč / 296 €
22
Tichý František 1896 - 1961
Sedící dívka se zrcadlem
litografie - zkušební tisk, 14 x 11 cm, rám
8 000 Kč / 296 €
23
26
24
27
25
23
Hollar SČGU 1956
Sborník 43 drobných grafických listů, autoři m.j. C. Bouda,
L. Čepelák, F. Hudeček, F .Kobliha, K. Lhoták, P. Sukdolák
43 x litografie, 8,5x6 cm, všechny listy signovány
1 500 Kč / 56 €
28
29
29
24
Česká grafika 50./60.léta
Konvolut 25 drobných grafických listů F. Hudeček (1x),
O. Janeček (4x), C. Bouda (2x), Z. Seydl (1x), J. Liesler (14x),
L. Jiřincová (4x) 7x5cm-14x7cm
všechny listy signovány, většina s katalogy výstav
3 500 Kč / 130 €
25
Hollar SČGU 50./60.léta
Konvolut 46 sborníků Spolku Českých Umělců Grafiků Hollar
Graficképřílohy a ilustrace m.j. od autorů M. Švabinský, C. Bouda,
V. Stretti, L. Čepelák, K. Lhoták, Z. Seydl, J. Liesler, J. Konůpek
a mnoha dalších
28 x 21cm, některé přílohy signovány
3 800 Kč / 141 €
26
České umění 50.-70.léta
Konvolut ca.50 menších katalogů různých výstav od roku 1950,
mimo jiné SČUG Hollar. Různé formáty, některé katalogy autory
signovány, signatura m.j. Jan Zrzavý, Jan Smetana, Pravoslav Kotík.
3 800 Kč / 141 €
27
Lhoták Kamil 1912 - 1990
Konvolut 3 grafických listů
40.-60.léta, 2 x suchá jehla, 1 x litografie,
8x6cm-11x8cm
listy signovány a datovány
3 000 Kč / 111 €
28
Lhoták Kamil 1912 - 1990
Větrné kolo
1944, litografie, zkušební tisk, 30 x 39 cm
signováno, datováno, rám
20 000 Kč / 741 €
30
29
Tichý František 1896 - 1961
Konvolut 2 drobých grafických listů
1956, 2 x suchá jehla, 17x9cm/7,5x5,3cm,
listy signovány a datovány
s katalogem výstavy SČUG Hollar,
František Tichý, Únor 1956
3 000 Kč / 111 €
30
Tichý František 1896 - 1961
Milosrdný samaritán
1942, suchá jehla, 8 x 14 cm
signováno, datováno, rám
9 500 Kč / 352 €
31
32
34
35
31
Gross František 1909- 1985
Bez názvu
1976, litografie, 37/73, 43 x 29 cm
signováno, datováno, číslováno
7 000 Kč / 259 €
32
Gross František 1909- 1985
Laboratoř
1985, litografie, 30/60, 33 x 44 cm
signováno, datováno, číslováno, rám
7 500 Kč / 278 €
33
John Jiří 1923 - 1972
Krajina
suchá jehla (novotisk), 32 x 22 cm, rám
4 500 Kč / 167 €
31
34
Reynek Bohuslav 1892 - 1971
Po návratu
1955-56, suchá jehla, 18 x 13 cm,
signováno, rám
9 500 Kč / 352 €
35
Reynek Bohuslav 1892 - 1971
Nokturno
suchá jehla, 13 x 12,2 cm, rám
4 000 Kč / 148 €
36
Válová Jitka 1922 - 2011
Sblížení (Rozhovor o sblížení)
80. léta, suchá jehla, 21 x 30 cm
signováno, datováno, rám
4 000 Kč / 148 €
36
37
38
41
40
39
42
42
37
Kolínská Jitka 1930- 1992
Bez názvu
1959, monotyp, kombinovaná technika na papíře, 25 x 30 cm
signováno, datováno
4 500 Kč / 167 €
38
Kolínsk Jitka 1930- 1992
Předměstí
1953, uhel na papíře, 31,5 x 45 cm, signováno a datováno vzadu
1 000 Kč / 37 €
39
Kolínská Jitka 1930- 1992
Krajina
1953, uhel na papíře, 31,5 x 64 cm, signováno a datováno vzadu
1 500 Kč / 56 €
40
Válová Květa 1922 - 1998
Postava
1995, lept, 15 x 11 cm, signováno, datováno
1 000 Kč / 37 €
41
Toyen (Marie Čermínová) 1902 - 1980
Pláč (Z cyklu Střelnice)
1939, akvarelem kolorovaná zinkografie,
26 x 39 cm
signováno a datováno v desce,
signováno tužkou, rám
20 000 Kč / 741 €
42
Toyen (Marie Čermínová) 1902 - 1980
A. le Brun, Sur les champs (1967)
/ J.-P. Duprey,
La Foret Sacrilege (1970)
2 x bibliofilie s ilustracemi Toyen
„Sur les Champs“ vydaly Editions surrealistes,
Paris, 1967, číslováno 232/900
„La Foret Sacrilege“ vydalo Le Soleil Noir, 1970,
s objektem/obalem (polystyren a sklo)
od Toyen v nákladu 300 exemplářů,
tento číslován
246/300 a signován
8 500 Kč / 315 €
43
44
45
47
48
43
Janoušková Věra 1922 - 2010
Postava
1995, kombinovaná technika na papíře,
58 x 41 cm
signováno a datováno vzadu
9 000 Kč / 333 €
44
Janoušková Věra 1922 - 2010
Postava
1995, kombinovaná technika na papíře,
58 x 41 cm
signováno a datováno vzadu
9 000 Kč / 333 €
45
Janoušková Věra
Postava
1999, koláž, 29x21, signováno,
datováno vzadu, rám
5 000 Kč / 185 €
46
Nepraš Karel 1932 - 2002
Bez názvu
1992, litografie, 100/100, 30 x 42 cm,
signováno a datováno
2 500 Kč / 93 €
46
47
Kučerová Alena 1935
Bez názvu
1967, lept, autorský tisk, 1/10, 27 x 49 cm
signováno, datováno, číslováno, svkrny a stopy stáří
12 000 Kč / 444 €
48
Kučerová Alena 1935
Bez názvu
1966, tisk z perforovaného plechu, 1/6, 52 x 77 cm
signováno, datováno, číslováno, na okrajích stopy stáří
18 000 Kč / 667 €
49
Kučerová Alena 1935
Plakát k výstavě
1967, tisk z perforované desky
kombinovaná grafická technika, 55 x 36 cm
8 000 Kč / 296 €
49
50
51
54
52
55
52
53
50
Sukdolák Pavel 1925
Kompozice
barevný lept, autorský tisk, 54 x 49 cm,
signováno
okraje papíru minimálně poškozeny
6 000 Kč / 222 €
51
Koblasa Jan 1932
La Balena
1968, litografie, VIII/XX, 45 x 65 cm
signováno, číslováno, datováno
3 000 Kč / 111 €
52
Liesler Josef 1912 - 2005
Bez názvu
1985, litografie, 105/130, 34 x 47 cm
signováno, datováno, číslováno
3 000 Kč / 111 €
53
Liesler Josef 1912 - 2005
Bez názvu
1995 litografie, 20/110 56 x 43 cm
signováno, datováno, číslováno
3 000 Kč / 111 €
56
57
54
Istler Josef 1919 - 2000
Hlava
1996, kombinovaná technika na papíře,
45,5 x 33,5 cm
signováno a datováno
19 000 Kč / 704 €
55
Lamr Aleš 1943
Čínský oběd
1976, akvarel, 53 x 38 cm, signováno, datováno
6 000 Kč / 222 €
56
Saudek Kája 1935
Pravčická brána
1993, kresba tuší, 20 x 32 cm, signováno
okraje papíru minimálně poškozeny
10 000 Kč / 370 €
57
Válová Květa 1922 - 1998
Útisk
1973, litografie, 5/25, 31 x 35 cm
signováno, datováno rám
8 500 Kč / 315 €
58
59
61
62
58
Bělocvětov Andrej 1923 - 1997
Piano (Vltava)
kombinovaná technika na papíře,
31 x 44 cm, signováno, rám
18 000 Kč / 667 €
63
59
Kopecký Vladimír 1931
Abstraktni kompozice
1962, kombinovaná technika na papíře,
40 x 39 cm
signováno, datováno
3 500 Kč / 130 €
60
60
Dlouhý Bedřich 1932
Testování domova
1989, kombinovaná technika na papíře,
43,5 x 50 cm
signováno a datováno, rám
8 000 Kč / 296 €
61
Jarcovják Vladimír 1927 - 2007
Bouřková obloha
1999, olej na plátně, 75 x 75 cm,
signováno a datováno
59 000 Kč / 2 185 €
62
Janoušková Věra 1922 - 2010
Postava
1989, koláž na papíře, 71 x 51 cm
na zadní straně monogramováno V. J. a datováno
18 000 Kč / 667 €
63
Načeradský Jiří 1939
Běžec
1991, tuš a akvarel na papíře, 61 x 86 cm
signováno a datováno
9 000 Kč / 333 €
64
66
66
Kiml Václav 1928 - 2001
Luka
80.léta, vosková technika, plátno, sololit,
60 x 44 cm, signováno
Na zadní straně potvrzení pravosti
95 000 Kč / 3 519 €
65
64
Hampl Josef 1932
Bez názvu
1968, olej na plátně, 60 x 54 cm
signováno a datováno vzadu
35 000 Kč / 1 296 €
65
Hampl Josef 1932
Bez názvu
1973, akryl na plátně, 60 x 60 cm
signováno a datováno vzadu
35 000 Kč / 1 296 €
67
Hliněnský Robert 1908 - 1979
Bez názvu
70. léta, pastel na papíře, 17,5 x 26 cm
signováno, rám
7 500 Kč / 278 €
67
68
69
71
72
70
71
68
Fára Libor 1925 - 1988
Bez názvu
1980, kombinovaná technika na papíře,
37 x 15 cm
signováno a datováno, rám
10 000 Kč / 370 €
69
Kučerová Alena 1935
Bez názvu
1988, tisk z perforovaného plechu, 38/40, 19 x 29 cm
signováno, datováno, číslováno, rám
12 500 Kč / 463 €
70
Švankmajer Jan 1934
Z cyklu Přírodopis
1973/2012, akvarelem kolorovaný lept, 6/10 b, 60 x 45 cm
signováno, datováno a číslováno, rám
11 000 Kč / 407 €
71
71
Šimotová Adriena 1926
R.M.Rilke, Sny a dopisy - 4 barevné lepty (bibliofilie)
1994, 4 x barevný lept v bibliofilské edici, 17,7 x 12 cm
lepty signovány, v impresu číslováno 28/100
Vydalo nakladatelství Aulos v roce 1994
15 000 Kč / 556 €
71
72
Šimotová Adriena 1926
Plakát Mémoire de Famille
1996, ofsetová litografie, 51 x 38 cm, signováno
Plakát k výstavě v Galerie de France,Paris,
25.1-25.2.1996
1 500 Kč / 56 €
73
74
73
Chatrný Dalibor 1925 - 2012
Bez názvu
1963, sítotisk, 31 x 22 cm,
signováno, datováno
5 500 Kč / 204 €
74
Chatrný Dalibor 1925 - 2012
Bez názvu
1966, slepotisk, monotyp, 39 x 25 cm
signováno, datováno
6 500 Kč / 241 €
75
Chatrný Dalibor 1925 - 2012
Bez názvu
1970, akvatinta, 32 x 25 cm
signováno, datováno, rám
12 000 Kč / 444 €
75
76
76
Kučerová Alena 1935
Hladina (Varianta)
1982, perforovaný plech (montovaný
na autorském rámu, kov/dřevo)
53,5 x 76,5 cm signováno, datováno
a označeno vzadu na rámu
Sběratelský unikát, viz varianta v monografii
Alena Kučerová, Galerie Pecka 2005,
str. 165, č. 126
250 000 Kč / 9 259 €
77
Kučerová Alena 1935
Koupání
1971, tisk z perforovaného plechu, 40/40,
70 x 49 cm
signováno, datováno, číslováno
Lit.: Alena Kučerová, Galerie Pecka 2005,
str. 151, č. 116
20 000 Kč / 741 €
77
78
80
81
78
Chatrný Dalibor 1925 - 2012
Bez názvu (Z cyklu Souborné dílo)
2001, koláž a kombinovaná technika na papíře
86 x 61,5 cm, signováno, rám
18 000 Kč / 667 €
79
Chatrný Dalibor 1925 - 2012
Bez názvu
2000, kombinovaná technika na papíře, 42 x 59 cm
signováno a datováno vzadu, rám
12 000 Kč / 444 €
79
82
80
Boštík Václav 1913 - 2005
Bez názvu
70./80.léta, pastel na papíře,
26,5 x 19 cm
signováno, rám
18 000 Kč / 667 €
81
Boštík Václav 1913 - 2005
Bez názvu
1992 pastel 40x40
signováno, datováno rám
40 000 Kč / 1 481 €
82
Boštík Václav 1913 - 2005
Bez názvu
1998, autorem ručně
kolorovaná litografie
17 x 22 cm, signováno
a datováno
3 500 Kč / 130 €
83
84
85
87
86
83
Kolář Jiří 1914 - 2002
Pocta Baudelairovi
1972, sítotisk, 44 x 33 cm
signováno, datováno, rám
8 500 Kč / 315 €
85
Kyncl František 1934 - 2011
Geometrická kompozice
1980, serigrafie, E.A., 27 x 27 cm
signováno, datováno, rám
1 800 Kč / 67 €
84
Kolář Jiří 1914 - 2002
Pocta Baudelairovi
1972, sítotisk, 44 x 33 cm
signováno, datováno, rám
8 500 Kč / 315 €
86
Chatrný Ivan 1928 - 1983
Čtverce a kruhy XV
1969, serigrafie, 14/20, 61 x 43 cm
signováno a datováno, rám
3 800 Kč / 141 €
87
Mirvald Vladislav 1921 - 2003
Geometrické zátiší
1998, olej na kartonu, 45 x 33 cm, rám
na zadní straně popsáno a datováno 26. XII. 98
85 000 Kč / 3 148 €
88
90
91
88
Sopko Jiří 1942
Hlava
akryl na plátně, 30 x 25,5 cm,
signováno, rám
26 000 Kč / 963 €
89
Sopko Jiří 1942
Bez názvu
1994, akvarel na papíře,
49 x 69 cm
signováno, datováno
15 000 Kč / 556 €
89
90
Válová Jitka 1922 - 2011
Břemeno
80. léta, barevné křídy a uhel na papíře 92 x 43 cm
signováno, rám
85 000 Kč / 3 148 €
91
Válová Jitka 1922 - 2011
Postavy
1992, uhel na papíře, 33 x 25 cm
signováno, datováno
18 000 Kč / 667 €
92
94
96
95
93
96
Malich Karel 1924
Bez názvu
1961, koláž a kombinovaná technika na papíře, 51x71
signováno, datováno, rám
200 000 Kč / 7 407 €
92
Malich Karel 1924
Bez názvu
2003, matné plexisklo, 15 x 21 cm
signováno a datováno, z edice
250 signovaných exemplářů
vydala Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
9 500 Kč / 352 €
94
Novosad Karel 1940
Lineární kompozice
1973, serigrafie na PVC fólii, 61/200, 58 x 58 cm
signováno, datováno, číslováno
2 500 Kč / 93 €
93
Malich Karel 1924
Bez názvu
1966/77, sítotisk, 32/60, 50 x 64 cm
signováno, datováno,číslováno, rám
18 000 Kč / 667 €
95
Novosad Karel 1944
Kompozice
1979, sítotisk, 135/200, 50 x 25 cm
signováno, datováno, číslováno
1 500 Kč / 56 €
101
98
97
101
Sýkora Zdeněk 1920 - 2011
Červeno-bílá struktura
1964, barevný linořez,
61 x 45,5 cm, rám
vpravo dole signováno,
datováno a značeno: 50/8
Lit.: Zdeněk Sýkora, Grafika,
2008, ill.str.34/35
70 000 Kč / 2 593 €
99
100
102
Sýkora Zdeněk 1920 - 2011
7 linií pro Uměleckou besedu
1996, sítotisk, 120 /150,
44,5 x 44,5 cm
signováno, číslováno a datováno
Lit.: Zdeněk Sýkora, Grafika,
2008, ill. Str. 156
18 000 Kč / 667 €
102
97
Kubíček Jan 1927 - 2013
Geometrická kompozice
1967/2005, sítotisk, 19/40-b, 54x54
signováno, datováno, číslováno, rám
35 000 Kč / 1 296 €
99
Kubíček Jan 1927 - 2013
Geometrická kompozice
1987/1997, sítotisk, 94/110, 62,5 x 45 cm
signováno, datováno a číslováno, rám
7 500 Kč / 278 €
98
Kubíček Jan 1927 - 2013
Geometrická kompozice
1993/1997, sítotisk, 93 /110, 62,5 x 45 cm
signováno, datováno a číslováno, rám
7 500 Kč / 278 €
100
Kubíček Jan 1927
Geometrická kompozice
1996/98, sítotisk, 116/170, 24,5 x 17 cm
signováno, číslováno, datováno, rám
1 800 Kč / 67 €
103
104
103
Krůček Václav 1955
Diptych MG I.
1995, akryl, galvanizovaná mřížka,
22 x 44 cm
signováno vzadu, rám
15 000 Kč / 556 €
104
Merta Jan 1952
Bez názvu
1996, sítotisk, 40/100, 29 x 30 cm
signováno, datováno, číslováno, rám
3 000 Kč / 111 €
105
Merta Jan 1952
Buďte opatrní!
2000, litografie, 60/100, 42 x 31 cm
signováno, datováno, rám
3 000 Kč / 111 €
106
105
107
106
Sýkora Zdeněk 1920 - 2011
13 linií pro Jana Nerudu
1999, sítotisk, 12/50,
65 x 65 cm
signováno, číslováno
a datováno, rám
Lit.: Zdeněk Sýkora,
Grafika, 2008, ill.str.112/113
40 000 Kč / 1 481 €
107
Sýkora Zdeněk 1920 - 2011
13 linií pro Stephena Hawkinga
2003, sítotisk, 38/50,
65 x 65 cm
signováno, číslováno
a datováno, rám
Lit.: Zdeněk Sýkora,
Grafika, 2008, ill.str.114/115
40 000 Kč / 1 481 €
108
109
110
112
111
108
BlaboliováMarie 1948
Na lovu
2012, akryl a koláž na sololitu, 80 x 90 cm
signováno a datováno vzadu
14 000 Kč / 519 €
110
Blaboliová Marie 1948
Moře
1985, lept, 3/50, 28 x 39 cm
signováno, datováno, číslováno
1 800 Kč / 67 €
109
Blaboliová Marie 1948
Psací stroj
2010, lept, 5/50, 47 x 34 cm
signováno, datováno, číslováno
2 000 Kč / 74 €
111
Blaboliová Marie 1948
Velké město
2007, lept, 2/50, 33 x 40 cm
signováno, datováno, číslováno
2 000 Kč / 74 €
112
Benda Václav 1948
V kuželích
1984, olej na plátně, 162 x 162 cm
signováno a datováno vzadu
90 000 Kč / 3 333 €
114
117
118
113
115
116
117
Chaba Karel 1925 - 2009
Strom nad městem
1998, olej na plátně, 100 x 65 cm, signováno
70 000 Kč / 2 593 €
113
Brázda Pavel 1926
Lady Luck na cestě do kopce
2011, digitální tisk na plátně, 60 x 85 cm
signováno, datováno vzadu
18 000 Kč / 667 €
115
Brázda Pavel 1926
Závodníci 2, 3, 5
2005, sítotisk na ručním papíře, XX/XXXVII, 25 x 25 cm
signováno, datováno, číslováno
9 000 Kč / 333 €
114
Brázda Pavel 1926
Hermína prší
2011, digitální tisk na plátně, 1/3, 59 x 38 cm
signováno, datováno, číslováno vzadu
8 500 Kč / 315 €
116
Brázda Pavel 1926
Fialový závodník
2005, sítotisk na ručním papíře, XXVIII/XXVIII, 25 x 25 cm
signováno, datováno, číslováno
9 000 Kč / 333 €
118
Chaba Karel 1925 - 2009
Vzdušné zámky
2003, olej na plátně, 70 x 60 cm, monogramováno
75 000 Kč / 2 778 €
119
121
120
123
124
125
122
123
Chaba Karel 1925 - 2009
Přítelkyně
1999, olej na plátně, signováno
65 000 Kč / 2 407 €
119
Anderle Jiří 1936
Bez názvu
lept, 26/80, 28 x 31 cm, signováno, číslováno
značeno: WV407
2 200 Kč / 81 €
120
Anderle Jiří 1936
David I
lept, 63/70, 63 x 49 cm, signováno, číslováno
6 000 Kč / 222 €
121
Slíva Jiří 1947
Tour de Beaujolais
litografie, 28/70, 40 x 30 cm, signováno, číslováno
2 800 Kč / 104 €
122
Neprakta 1924 - 2011
U doktora
tuš, akvarel, 30 x 43 cm, papír lehce pomačkaný
2 000 Kč / 74 €
124
Chaba Karel 1925 - 2009
Nový svět
1990, litografie, 34/50, 49 x 36 cm
signováno, číslováno, rám
11 000 Kč / 407 €
125
Chaba Karel 1925 - 2009
Dvě ženy
ručně kolorovaný lept, 1/10, 42 x 30 cm
signováno, číslováno rám
11 000 Kč / 407 €
126
130
127
128
132
129
126
Kunc Milan 1944
Podobizna ženy
1986, kombinovaná grafická technika, 42x32
signováno, datováno, rám
10 000 Kč / 370 €
128
Ságlová Zorka 1942
Bez názvu
1997, serigrafie, 6/90, 50 x 35 cm
signováno, datováno, číslováno rám
2 000 Kč / 74 €
127
Viková Jindra 1946
Tanec s vlky
2013, kresba na papíře, 38 x 29 cm
signováno, datováno
3 000 Kč / 111 €
129
Pastrňák Petr 1962
Bez názvu
2000, litografie, 2/100, 42 x 31 cm
signováno, datováno, číslováno, rám
2 400 Kč / 89 €
131
133
130
Bolf Josef 1971
Bez názvu
1993, linoryt, 36 x 27 cm
signováno, datováno
5 500 Kč / 204 €
132
Kokolia Vladimír 1956
Osamělý
1993, linoryt, 28/29, 43 x 59 cm
signováno, číslováno, rám
12 000 Kč / 444 €
131
Bolf Josef 1971
Bez názvu
1993, linoryt, 36 x 27 cm
signováno, datováno
5 500 Kč / 204 €
133
Pastrňák Petr 1962
Soutok
2009, litografie, 8/70, 44 x 59 cm
signováno, datováno, číslováno
2 500 Kč / 93 €
134
135
138
139
137
136
134
Ouhel Ivan 1945
Bez názvu
2007, olej na plátně, 31 x 25 cm
signováno, datováno, rám
14 000 Kč / 519 €
135
Ouhel Ivan 1945
Krajina
2002, akvarel na papíře, 21 x 22 cm
signováno, datováno, rám
7 500 Kč / 278 €
136
Chlupáč Miloslav 1920 - 2008
Hlava
ca. 1996, litografie, zkušební tisk, 33 x 28 cm, signováno
900 Kč / 33 €
137
Ovčáček Eduard 1933
Ženské akty
1986, kresba tuší, akvarel, 42 x 30 cm
signováno, monogramováno
3 000 Kč / 111 €
138
Pastrňák Petr 1962
Ze série Louky
2007, akryl na papíře, 100 x 75 cm
signováno a datováno, rám
22 000 Kč / 815 €
139
Pastrňák Petr 1962
Bez názvu
2002-3, pastel na papíře, 42 x 29 cm
signováno, datováno, rám
3 800 Kč / 141 €
140
143
144
140
Knap Jan 1949
Bez názvu
akvarel, 27x37, signováno vzadu, rám
25 000 Kč / 926 €
141
141
Knap Jan 1949
Bez názvu
barevná litografie, 47/50, 38 x 54 cm
signováno, číslováno, rám
4 500 Kč / 167 €
142
Knap Jan 1949
Bez názvu
2006, barevná litografie, 31/190, 38 x 54 cm
signováno, datováno, číslováno, rám
4 500 Kč / 167 €
142
145
146
143
Typlt Lubomír 1975
Vodní elektrárna
kvaš na kartonu, 70 x 50 cm, signováno
15 000 Kč / 556 €
144
Pěchouček Michal 1973
Zastávka
1994, linoryt, 5/6, 49,5 x 56,5 cm
signováno, datováno, číslováno
7 000 Kč / 259 €
145
Brázda Pavel 1926
Chůze s hadí ženou
2011 sítotisk 11/70 33 x 47 cm
signováno, datováno, číslováno
4 500 Kč / 167 €
146
Brázda Pavel 1926
Velký astronaut
2011, sítotisk 11/70, 52 x 22 cm
signováno, datováno, číslováno
4 500 Kč / 167 €
147
149
150
147
Smetana Tomáš 1960
Zátiší s anthurií
2004-2007, barevné pastelky, 51 x 38 cm
signováno vzadu, rám
12 000 Kč / 444 €
148
Velíšek Martin 1968
Obouvání bruslí
2013, kresba, kombinovaná technika na papíře,
57 x 80 cm
signováno, datováno
7 500 Kč / 278 €
148
151
149
Petrbok Jiří (1962) / Kovanda Jiří (1953)
Bez názvu
2010, koláž a digitální tisk, 33 x 33 cm
oběma autory signováno vzadu,
datováno
Společné práce vznikly u příležitosti výstavy
KOVANDAJIŘÍPETRBOK
v Galerii 5. patro Praha v roce 2010
7 500 Kč / 278 €
150
Petrbok Jiří (1962) / Kovanda Jiří (1953)
Bez názvu
2010, koláž a digitální tisk, 33 x 22 cm
oběma autory signováno vzadu,
datováno
Společné práce vznikly u příležitosti výstavy
KOVANDAJIŘÍPETRBOK
v Galerii 5.patro Praha v roce 2010
7 500 Kč / 278 €
151
Petrbok Jiří 1962
Probodnutý srdce
2013, akryl na plátně, 56 x 36 cm
signováno a datováno vzadu
25 000 Kč / 926 €
152
153
153
Kovanda Jiří 1953
Bez názvu (2/82)
1982, kombinovaná technika na papíře,
59 x 41 cm
signováno a datováno vzadu, rám
17 000 Kč / 630 €
154
Kovanda Jiří 1954
Bazén
2001, koláž, 21 x 16 cm
vzadu signováno a datováno, rám
6 000 Kč / 222 €
155
Kovanda Jiří 1953
Umělec dneška musí být konzervativní
1998, sítotisk, 39/100, 35 x 28 cm
signováno, datováno, číslováno, rám
2 500 Kč / 93 €
154
152
Portfolio „Inverzní romantika“
Josef Bolf (1971)/Martin Gerboc (1971)/Jiří Petrbok (1962)
2012 3 x barevný sítotisk, 30/35, 70 x 50 cm
signováno, datováno, číslováno
Vydala Galerie 5.patro Praha v roce 2012 s texty Petra Vaňouse,
v půvondích kartonových deskách
8 000 Kč / 296 €
155
156
177
156
Skála František 1956
Bez názvu (Poutník)
2006, lept, 99/100, 39 x 28 cm
signováno, datováno, číslováno
2 500 Kč / 93 €
159
158
157
Skrepl Vladimír 1955
Bez názvu
1997, barevný sítotisk, 40/100, 42 x 30 cm
signováno, datováno, číslováno, rám
2 400 Kč / 89 €
158
Kintera Krištof 1973
Bez názvu
2008, serigrafie, autorský tisk, 40 x 60 cm
signováno a datováno vzadu
2 000 Kč / 74 €
159
Kintera Kryštof 1972
One or Two or Crowd (Album v původním obalu)
2008
14 x aerografická (stříkaná) kresba na papíře, ex. 12/15, (14 x) 75 x 105 cm
14 x signováno, datováno a číslováno vzadu
Vydavatel: Dominik Art Editions
49 000 Kč / 1 815 €
163
160
161
162
160
Němcová Barbora B. 1972
Pohled z ateliéru III
2014, akryl na plátně, 60 x 130 cm
signováno a datováno vzadu
18 000 Kč / 667 €
161
Sedlecký Zbyněk 1976
Irbil I
2008, akvarel na papíře, 33 x 47 cm
signováno a datováno vzadu, rám
8 000 Kč / 296 €
162
Sedlecký Zbyněk 1976
Irbil I
2008, akvarel na papíře, 33 x 47 cm
signováno a datováno vzadu, rám
8 000 Kč / 296 €
163
Hošek Jakub 1979
Through That Last Dark Cloud
is A „Dying Star“
2009, akryl na plátně, 89 x 100 x 10 cm
signováno, datováno vzadu
Vystaveno: Czech Center New York, 2009
50 000 Kč / 1 852 €
164
Hošek Jakub 1979
Bez názvu
2008, Giclée print na plátně,
30 x 30 x 4 cm
signováno a číslováno vzadu
multipl v nákladu 10 kusů vydalo
nakladatelství MUKEKE
5 000 Kč / 185 €
164
165
167
166
168
165
Sakuma Eva 1975
Z mého pokoje
2014, akryl na plátně, 90 x 116 cm
signováno a datováno vzadu
35 000 Kč / 1 296 €
166
Placht Otto 1962
Wedding of the Spirits
2013, akryl na plátně, 40 x 85 cm
signováno a datováno vzadu
18 000 Kč / 667 €
167
Gažiová Ladislava 1987
Afrika
2009, sprej na plátně, 110 x 140 cm
signováno, datováno vzadu
50 000 Kč / 1 852 €
168
Gažiová Ladislava 1987
Předjaří
2006, sprej na plátně 35 x 40 cm
signováno, datováno vzadu
Vystaveno: Resetting,
Měststká Knihovna Praha, 2008
12 000 Kč / 444 €
169
170
171
169
Šimera Evžen 1980
Horizontální oblaka
2011, akryl a olej na plátně, 110 x 100 cm
signováno a datováno vzadu
28 000 Kč / 1 037 €
170
Matoušek František 1967
New York
2010, akryl a vypárávaná riflovina,
33 x 50 cm
signováno a datováno vzadu
20 000 Kč / 741 €
171
Matoušek František 1967
New York
2010, akryl a vypárávaná riflovina,
37 x 37 cm
signováno a datováno vzadu
18 000 Kč / 667 €
172
174
173
174
Houdek Vladimír 1984
Démanty noci
2011, olej na plátně, 75 x 60 cm
signováno a datováno vzadu
25 000 Kč / 926 €
172
Hošková Anežka 1982
Egyptian Reggae I, II, III (Triptych)
2010, 3 x akryl na plátně, (3x) 40 x 40 cm
signováno, datováno vzadu
Vystaveno: Galerie U Mloka, Olomouc 2010, Strabag Vídeň, 2012
39 000 Kč / 1 444 €
173
Masker (Jakub Matuška) 1981
Hovězí restaurace
2009, akryl, sprej, airbrush, 70 x 105 cm
signováno a datováno vzadu
35 000 Kč / 1 296 €
175
Kornatovský Jiří 1952
175
Bez názvu
kombinovaná technika na plátně,
40 x 49 cm, signováno
15 000 Kč / 556 €
177
POVÁLEČNÁ GRAFIKA ZAHRANIČNÍCH AUTORŮ
179
176
180
178
176
Štech Adam 1980
Akt II
2010 olej na plátně 99 x 120 cm
signováno, datováno
29 000 Kč / 1 074 €
178
Chase 1978 (USA)
Remember Who You Are / All Seeing Eye
2010, 2 x sprej na plátně, (2x) 25 x 25 cm,
1 x signováno a datováno vzadu
Vystaveno: The Art of Chase - Koro Power,
The Chemistry Gallery, Praha 2010
14 000 Kč / 519 €
177
Pasta Oner 1979
Nevěř nikomu přes třicet
2009 akryl na plátně 90 x 60 cm
signováno, datováno PASTA 2009
Vystaveno: Storage, The Chemistry Gallery, Praha 2009
19 000 Kč / 704 €
179
Picasso Pablo (E) 1881 - 1973
Femme équilibriste enlevée par un vieillard barbu a bicyclette devant le cocu et les spectateurs
1966, lept (celkový náklad 200 tisků), 26 x 36 cm, rám
Z cyklu Le cocu magnifique, 1968
Literartura: Soupisy grafického díla P. Picasso: Baer 1436, Bloch 1248, Craemer 140
25 000 Kč / 926 €
180
Picasso Pablo (E) 1881 - 1973
La Celestine
1968, akvatinta, 6 x 11,9 cm, rám, z cyklu La Célestine, 1968, náklad 350 exemplářů
Literatura: Bloch, soupis grafického díla P.Picasso, č. 1596
18 000 Kč / 667 €
181
183
183
Dali Salvador (ES) 1904 - 1989
Liquid and Gaseous Television
(z cyklu: Imaginations and Objects of the Future)
1975/76, suchá jehla, litografie, sítotisk a koláž,
I- 121/250
70,5 x 53,4 cm, signováno a číslováno, rám
Lit.: Michler, Löpsinger: Soupis grafického
díla S. Daliho, č.824
19 000 Kč / 704 €
182
181
Ernst Max (DE) 1892 - 1976
Affiche pour déchets d´Atelier
1968, litografie, e.a., 62 x 39 cm,
signováno a číslováno, rám
Lit.: Spiess/Leppien, Max Ernst,
Soupis grafického díla, A 16a
15 000 Kč / 556 €
182
Magritte René (BE) 1898 - 1967
Eloge de la dialectique
fotolitografie, 188/300, 52 x 42 cm,
posthumní edice
signováno: Georgette Magritte
a razítko autora
10 000 Kč / 370 €
184
Masson André (FR) 1896 - 1987
Erotická scéna, 70. léta, litografie, 11/85,
24 x 32 cm
signováno, číslováno, slepotisk:
Atelier André Masson
7 000 Kč / 259 €
184
185
187
187
de Saint-Phalle Niki (FR) 1930 - 2002
Daddy
1973, sítotisk, 36/150, 84 x 79
signováno, číslováno, rám
10 000 Kč / 370 €
185
Francis Sam (USA) 1923 - 1994
Untitled
1976, litografie, 22/30, 94,5 x 68 cm
signováno a číslováno, rám
22 000 Kč / 815 €
186
186
Christo (FR) 1935
Wrapped Venus (Project for Villa Borghese, Rome)
1974, litografie a koláž, 146/200, 59,5 x 45 cm
signováno a číslováno, rám
19 000 Kč / 704 €
188
Warhol Andy (USA) 1928 - 1987
Lion
1983, barevný offset, 4482/5000, 28 x 21 cm, rám
vpravo dole autorem monogramováno: AW
Vydavatel: Bolaffiarte Torino, dílo vytvořeno
autorem pro edici Lo Zodiaco
22 000 Kč / 815 €
188
190
193
189
191
192
193
Penck A. R. (DE) 1939
Ars mundi
sítotisk, 157/250, 95 x 135 cm
signováno, číslováno, rám
14 000 Kč / 556 €
189
Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Sculptures
1980, barevná litografie, 55 x 76 cm
signováno v kameni, rám
Vydavatel: Galerie Maeght, Paris
7 500 Kč / 278 €
190
Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Lithographie
1981, barevná litografie, 31 x 23 cm, rám
Lit.: Miró Lithographe IV,
Maeght Éditeur Paris, 1981
2 800 Kč // 104 €
191
Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Lithographie
1981, barevná litografie, 31 x 23 cm, rám
Lit.: Miró Lithographe IV, Maeght Éditeur Paris, 1981
2 800 Kč / 104 €
192
Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Lithographie
1981, barevná litografie, 31 x 23 cm, rám
Lit.: Miró Lithographe IV, Maeght Éditeur Paris, 1981
2 800 Kč / 104 €
194
194
Warhol Andy, podle (USA) 1928 - 1987
Marilyn Monroe
barevný sítotisk, 90 x 90 cm, rám
vzadu razítko: Edition Sunday B. Morning /
Fill in your own signature
5 500 Kč / 204 €
197
195
197
Vasarely Viktor (FR) 1908 - 1997
Geometrická kompozice
barevný sítotisk, 37/40, 96 x 64 cm
signováno, číslováno
22 000 Kč / 815 €
196
195
Vasarely Viktor (FR) 1908 - 1997
Geometrická kompozice
barevný sítotisk, 227/250, 52 x 52 cm
signováno, číslováno, rám
18 000 Kč / 667 €
196
Vasarely Viktor (FR) 1908 - 1997
Geometrická kompozice
barevný sítotisk, E.A. XX/XXV, 60 x 60 cm
signováno, číslováno, rám
18 000 Kč / 667 €
198
Uecker Günther (D) 1930
Bez názvu
slepotisk, papír, 107/300, 22 x 20 cm
signováno, číslováno, rám
3 000 Kč / 111 €
198
199
200
202
199
Miró Joan (ES) 1893 - 1983
Escultor
1974, barevná litografie, 20 x 39 cm
signováno v kameni
2 200 Kč / 81 €
200
Miró Joan (ES) 1893-1983
Litografie VII
1972, barevná litografie, 32 x 49,5 cm
signováno a datováno,
uprostřed přeložený papír, rám
2 800 Kč / 104 €
201
201
Miró Joan (ES) 1893-1983
Litografie IX
1972, barevná litografie, 32 x 49,5 cm
signováno a datováno,
uprostřed přeložený papír, rám
2 800 Kč / 104 €
202
Calder Alexander (USA) 1898 - 1976
Ronds et Carrés
barevná litografie, épreuve d´artiste
66 x 50 cm, signován, rám
28 000 Kč /1 037 €
FOTOGRAFIE
202A
203
204
202B
205
202A
Chagall Marc (RU/FR) 1887 - 1985
Dům v mé vesnici
1960, barevná litografie, 32 x 24,5 cm, rám
4 500 Kč /167 €
202B
Chagall Marc (RU/FR) 1887 - 1985
Rachel skrývá otcovy sošky domácích bohů
(Z cyklu Bible)
1960, barevná litografie, 35 x 26 cm
4 500 Kč /167 €
203
Pirka Josef 1841 - 1942
Na lovu
konec 19. století, černobílá fotografie,
16 x 36 cm, signováno, rám
6 500 Kč /241 €
204
Moffett George (USA)
Marie Doro
ca. 1900 - 1910, černobílá fotografie (albumin print)
tónovaná zlatem, 24 x 18,5 cm, okraje minimálně poškozené.
Marie Doro (1882-1956) byla slavnou americkou herečkou
éry němého filmu
9 000 Kč /333 €
205
Aaron Atelier New York (USA)
Marie Doro
ca. 1900 - 1910, černobílá fotografie
(na kartonu)
14 x 9,5 cm, na zadní straně popsáno:
Marie Doro
Marie Doro (1882-1956) byla slavnou
americkou herečkou éry němého filmu
4 500 Kč /167 €
207
206
209
210
212
211
208
206
Mucha Alfons 1860 - 1939
Sedící modelka v ateliéru
kolem roku 1900, černobílá fotografie,
23 x 17,5 cm
posthumní tisk, na zadní straně razítko:
Enlarged from an original negative by A. Mucha
3 500 Kč /130 €
207
Mucha Alfons 1860 - 1939
Balletstudie
kolem roku 1900, černobílá fotografie,
29,5 x 23 cm
posthumní tisk, na zadní straně razítko:
Enlarged from an original negative by A. Mucha
3 500 Kč /130 €
208
Plicka Karel 1894 - 1987
Žena v kroji
černobílá fotografie, 28,5 x 18,5 cm
vzadu razítko: Foto Karel Plicka
1 000 Kč /37 €
209
Rössler Jaroslav 1902 - 1990
Bez názvu
1978, černobílá fotografie (fotogram), 27,5 x 20,7 cm,
rám. Zvětšenina z roku 2005 Na zadní straně
ručně číslovaná 2/3. Copyright S. Víková-Rösslerová
4 000 Kč /148 €
211
Chochola Václav 1923 - 2005
Salvador Dalí,
1969 černobílá fotografie (pozdější zvětšenina),
24,5 x 16,5 cm
signováno a datováno, rám
7 000 Kč /259 €
210
Reichmann Vilém 1908 - 1991
Bez názvu (PF 1983)
1983, černobílá fotografie, 10,5 x 17 cm
signováno, datováno a dedikováno
3 500 Kč /130 €
212
Lauschmann Jan 1901 - 1991
Benátky, 1935, černobílá fotografie, 37 x 27 cm
signováno vzadu, rám
18 000 Kč / 667 €
213
213
213
U kulatého stolu, 1984
PORTFOLIO
11 fotografií autorů: Pavel Dias, Zdenko Feyfar, Dagmar Hochová, Václav Chochola, Karel
Kuklík, Markéta Luskačová, Emila Medková, Miloň Novovtný, Jan Reich, Dana Sýkorová,
Jan Šplíchal
11 x černobílá fotografie, 1946 - 1984
11 x různé formáty na papíře 38,5 x 28 cm, všechny fotografie autory signované, v impresu
číslováno. Původní kartonové desky s tiráží, detailním popisem každé fotografie, biografiemi
autorů a textem Karla Dvořáka Tiráž: Výběr originálních fotografií jedenácti autorů
s úvodním textem Karla Dvořáka v grafické úpravě Vladimíra Kintery vydali autoři
jako soukromý tisk v roce 1985 v počtu 25 číslovaných výtisků
65 000 Kč / 2 407 €
216
214
217
215
216
Kuklík Karel 1936
Grébovka (10 fotografií z cyklu)
218
1974 / 1993, 10 x černobílá fotografie,
autorské zvětšniny (10 x) ca.13x18 cm
(rozměr papíru 38 x 28 cm) každá fotografie
signována a číslována X, portfolio
v Impresu číslováno X ´
Vydal autor jako soukromý tisk
v roce 1993
12 000 Kč / 444 €
214
Holomíček Bohdan 1943
Hrádeček (Václav Havel)
1975, černobílá fotografie, 18 x 26 cm
signováno a datováno, rám
3 500 Kč / 130 €
215
Holomíček Bohdan 1943
Hrádeček (Olga Havlová)
Asi 1978 černobílá fotografie, 18 x 26 cm
signováno a datováno, rám
3 500 Kč / 130 €
217
Vojtěchovský Luděk 1959
Interiéry
2 x černobílá fotografie,
(2x) 21,5 x 22 cm
signováno, rámováno
4 000 Kč / 148 €
218
Vojtěchovský Luděk 1959
Bez názvu
2 x černobílá fotografie,
(2x) 27 x 38 cm, signováno
4 000 Kč / 148 €
219
220
222
221
223
224
219
Tichý Miroslav 1926 - 2011
Bez názvu
černobílá fotografie, 18 x 12,5 cm
potvrzení pravosti: Jana Hebnarová, 2011
29 000 Kč / 1 074 €
220
Tichý Miroslav 1926 - 2011
Bez názvu
černobílá fotografie (na autorském kartonu), 24 x 10 cm
potvrzení pravosti: Jana Hebnarová, 2011
29 000 Kč / 1 074 €
221
Tichý Miroslav 1926 - 2011
Bez názvu
černobílá fotografie, 18 x 12 cm
Provenience: Získáno přímo od autora
8 000 Kč / 296 €
223
Tichý Miroslav 1926 - 2011
Bez názvu
černobílá fotografie, 18 x 12 cm
Provenience: Získáno přímo od autora
9 000 Kč / 333 €
222
Tichý Miroslav 1926 - 2011
Bez názvu
černobílá fotografie, 18 x 13 cm
Provenience: Získáno přímo od autora
12 000 Kč / 444 €
224
Tichý Miroslav 1926 - 2011
Bez názvu
černobílá fotografie, 13 x 18 cm
Provenience: Získáno přímo od autora
10 000 Kč / 370 €
228
225
226
229
225
Štreit Jindřich 1946
Sibiř
1997, 2 x černobílá fotografie,
(2x) 29 x 37 cm
signováno a datováno vzadu, rámy
10 000 Kč / 370 €
227
226
Koudelka Josef 1938
Václavské náměstí
1968, černobílá fotografie, 14 x 21 cm
Na zadní straně různá razítka a popisy,
značeno: Magnum Photos
3 500 Kč / 130 €
227
Hanke Jiří 1944
Ze souboru Lidé z Průhonu
1982, černobílá fotografie,
autorská zvětšenina z roku 1982, 40 x 28 cm
signováno vzadu, nálepka výstavy
EUROPA-85, Reus, Spain
5 000 Kč / 185 €
228
Župník Peter (SK) 1961
Koláč mojej mámy
1985/1999, barevná fotografie,
28 x 39 cm, rám
na zadní straně signováno a datováno,
razítko a označení: „domalba 1999“
4 000 Kč / 148 €
229
Hankeová Jiřina 1948
Ze souboru Na cestě
2007, archivní pigmentový tisk,
75 x 56 cm
signováno, rám
12 000 Kč / 444 €
230
Jarcováková Libuše 1952
Skagen
1996, archivní inkjet print, 3/7,
52 x 52 cm
signováno a datováno vzadu
3 900 Kč / 144 €
230
231
232
233
234
232
231
Pinkava Ivan 1961
Kain (Abel&Kain)
1989, černobílá fotografie, 24 x 16 cm
signováno a datováno vzadu, rám
12 000 Kč / 444 €
232
Stanko Vasil (SK) 1962
Príslova a prorekadla / Bez názvu
1998 / 1994, 2 x černobílá fotografie,
48 x 48 cm / 44 x 44 cm
2 x signováno a datováno
(1 fotografie lehce poškozená)
6 000 Kč / 222 €
233
Grygar Štěpán 1955
Bez názvu
2013, barevná fotografie,
edice 4/12, 54 x 80 cm
signováno a číslováno vzadu
19 500 Kč / 722 €
234
Šimánek Dušan 1948
Rozpomínání
3 x černobílá
bromostříbrná fotografie,
(3x) 34 x 44 cm,
signováno vzadu
12 000 Kč / 444 €
235
237
236
235
Sadovská Dorota (SK) 1973
Corporalities No.4 + 7
2003, 2 x barevná fotografie, autorský print
(2x) 30 x 30 cm, signováno a datováno
Publikováno: S. O´Reilly:
The body in contemporary art,
Thames&Hudson, London, 2009
9 000 Kč /333 €
236
Kula Vlastimil 1950
Bez názvu (ze série With Satyr in a Bath)
2002, černobílá fotografie, 16/18, 60 x 50 cm
signováno a datováno vzadu
7 500 Kč / 278 €
237
Kavan Ondřej 1974
Bez názvu
2000, inkoustový tisk na papíru Hahnemühle, 90 x 90 cm
signováno vzadu, rám
25 000 Kč / 926 €
Plná moc k zastupování při dražbě
Pověřuji dražebníka artkunst | edice parter aby mne zastupoval v dražbě konané dne 20. 3. 2014 v Galerii
Fotografie Louvre, Národní 22, Praha 1, a dražil za mne následující položky až do výše uvedených limitů:
Katalogové číslo: Název položky:
Zavazuji se, že uhradím cenu dosaženou vydražením
a navýšenou o 20 % provize (včetně DPH) ve lhůtách
stanovených v dražební vyhlášce.
jméno a příjmení:
adresa:
Vyvolávací cena (Kč):
Limit:
Čestně prohlašuji, že nejsem osobou vyloučenou
z dražby podle zákona č.26/2000 Sb.
V Praze, dne:
podpis:
telefon / mobil:
email:
rodné číslo:
číslo OP/pasu, vydal:
artkunst | edice parter
Vojtěšská 11, 110 00 Praha 1
mobil: +420 608 238 402
mail: [email protected]
web: www.artkunst.cz
Dražební vyhláška
společnosti artkunst, s.r.o., IČ: 275 94 564
(provozovna Edice parter, Vojtěšská 11, Praha 1)
3. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Výše
jednotlivých příhozů je vázána na okamžitou dražební
cenu (tj. částku, na kterou byly již v průběhu dražby
Článek 1.
učiněny příhozy) a je určena v Článku 4. této vyhlášky.
Všeobecná ustanovení
4. Učiněným podáním (příhozem) je účastník dražby
1. Aukční síň artkunst s.r.o., sídlem Praha 2, Na Švihance vázán.
9, PSČ 12000 (provozovna Edice parter, Vojtěšská 11, Praha 5. Jakékoli spory týkající se toho, komu byl předmět dražby
1), IČ: 27594564 (dále jen „Dražebník“) provádí na žádost přiklepnut, rozhoduje Dražitel.
vlastníků dražených předmětů veřejnou dobrovolnou
6. Nebylo-li učiněno ani po opakované výzvě nejnižší
dražbu podle ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných podání, licitátor dražbu daného předmětu dražby ukončí
dražbách, ve znění pozdějších předpisů, při dodržování
a předmět je pokládán za nevydražený.
zákona č. 21/2000 Sb., o právu autorském,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 26/1987 Sb., o státní Článek 4.
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákona
1. Účastník dražby může dražit i bez své osobní
č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní
přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci
hodnoty.
s datem, adresou a telefonním spojením, kterou zmocní
2. Předměty dražby (aukce) uvedené v aukčním katalogu
dražebníka k zastoupení na dražbě. Tato plná moc musí
budou vystavovány v prostorách Edice parter Vojtěšská 11, obsahovat katalogové číslo, přesný popis předmětu
Praha 1, od 15. 3. 2014 do 20. 3. 2014, kde je možno učinit
a nákupní limit, za který je zmocněnec oprávněn předmět
prohlídku těchto předmětů, a to denně od 12.00 do 18.00
vydražit. V případě shodných limitů má přednost limit
hodin..
obdržený dříve. Při dosažené ceně shodné s limitem má
3. Aukce (dražba) proběhne dne 20. 3. 2014 od 19.00 hodin přednost příklep dražitele, který je osobně přítomen v sále.
v Galerii Fotografie Louvre, Národní 22, Praha 1.
Limity drží aukční síň v tajnosti i po dražbě a může přijetí
plné moci vázat na složení zálohy.
Článek 2.
2. Účastník může po dohodě s aukční síní dražit po
Předměty dražby
telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při
1. Předměty dražby jsou označeny a popsány včetně
písemné nabídce, kromě nákupního limitu, přičemž podpis
nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu,
účastníka musí být úředně ověřen.
který je nedílnou součástí této dražební vyhlášky.
3. Všechny písemné dražební nabídky, stejně jako žádosti
2. Údaje o předmětu dražby v aukčním katalogu nebo jejich o dražení po telefonu, je třeba po dohodě s dražitelem
část, zejména pak popis stavu předmětu dražby a údaje
zaregistrovat osobně, a to nejpozději 1 den před začátkem
o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou aukce.
uvedeny pouze podle dostupných informací.
Průběh dražby
Článek 5.
Výše příhozů
Článek 3.
Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
1. Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka
nebo osoby jím pověřené doložit svou totožnost pomocí
Okamžitá dražební cena
příhoz
občanského průkazu či cestovního pasu, popřípadě doložit do 2 000 Kč
100 Kč
své oprávnění jednat za účastníka dražby, je-li účastníkem 2 000 – 5 000 Kč
200 Kč
dražby právnická osoba, je osoba jejím jménem jednající
5 000 – 10 000 Kč
500 Kč
povinna prokázat své oprávnění k jednání výpisem
10 000 Kč – 20 000 Kč
1 000 Kč
z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a platným
20 000 Kč – 50 000 Kč
2 000 Kč
průkazem totožnosti. Dále jsou účastníci povinni dát se
50 000 Kč – 100 000 Kč
5 000 Kč
zapsat do seznamu účastníků dražby a předložit své čestné 100 000 Kč – 200 000 Kč
10 000 Kč
prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby.
200 000 Kč – 500 000 Kč
20 000 Kč
2. Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit
nad 500 000 Kč
50 000 Kč
příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Účastníci
dražby přihazují během aukce osobně a výhradně pomocí O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor
dražebních čísel, která obdrží při registraci před aukcí.
Článek 6.
Cena dosažená vydražením, Odměna dražebníka, Způsob
úhrady
1. Cena dosažená vydražením je nejvyšší podání učiněné
vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením nelze
dodatečně snížit.
2. S každým předmětem dražby je spojena povinnost
vydražitele uhradit dražebníkovi odměnu za provedení
dražby, která zahrnuje zejména poplatek za provedení
dražby, uskladnění předmětu dražby do doby jejího
převzetí ze strany vydražitele. Výše této odměny je 20 %
z ceny dosažené vydražením daného předmětu dražby,
včetně DPH.
3. Cenu dosaženou vydražením a odměnu dražebníka je
vydražitel povinen uhradit v hotovosti během nebo po
dokončení dražby, nejpozději však do 5 kalendářních dnů
ode dne konání dražby.
4. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 Kč,
je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením
ve lhůtě 10 dnů ode dne skončení dražby.
5. V případě neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené
lhůtě zruší dražebník bezodkladně (bez dalšího poskytnutí
lhůty) příklep, čímž se věc stane nevydraženou.
Článek 8.
Závěrečná ustanovení
1. Předměty dražby se vydávají ve stavu, ve kterém se
nacházejí v okamžiku příklepu. Udělením příklepu končí
povinnost záruky dražebníka. Veškeré předměty jsou
popsány v katalogu podle nejlepšího vědomí
a svědomí a draží se bez ohledu na vady a nedostatky
či chybný popis. Zobrazení v katalogu slouží pouze
pro identifikaci předmětu. Všechny údaje týkající se
autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu,
data, provenience, stavu či vyvolávací ceny vyjadřují pouze
názor dražitele. Účastník dražby se musí před dražbou
sám seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho
uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popisu. Veškeré
reklamace jsou tímto vyloučeny.
2. Popis předmětu dražby a odhad zpravidla provádějí
odborníci dražebníka. U jednotlivých předmětů, zejména
starožitností a obrazů, se uvádějí chyby a poškození jen
v případě, že ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto předměty
mohou tedy být i restaurované, poškozené, nefunkční
apod.
3. Položky označené (*) může dražit pouze občan
ČR, který se při placení prokáže platným občanským
průkazem. Vývoz těchto předmětů kulturní hodnoty
Článek 7.
podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č. 71/1994 Sb.,
Nabytí vlastnictví a předání předmětu dražby
o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění
1. Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením
pozdějších předpisů. Vývoz těchto předmětů z území ČR
ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu
lze uskutečnit pouze při doložení osvědčení, že nejsou
dražby k okamžiku udělení příklepu.
prohlášeny za kulturní památku nebo národní kulturní
2. Předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví
památku, nejsou součástí souboru prohlášeného
a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo
za kulturní památku nebo národní kulturní památku
osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby,
a nepodléhají režimu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
budou dražebníkem předány vydražiteli po zaplacení
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
celé ceny dosažené vydražením na základě potvrzení
4. Osoby účastnící se dražby se podřizují podmínkám
o zaplacení ceny buď v den aukce na místě konání, nebo
obsaženým v této dražební vyhlášce, přičemž průběh
v prostorách dražebníka v běžné otevírací době (viz Článek dražby se řídí touto dražební vyhláškou.
1. této vyhlášky). Vydražitel je povinen převzetí předmětu 5. Dražební vyhláška je vypracována v souladu s českým
dražby písemně potvrdit, jinak je dražitel oprávněn
právem a řídí se příslušnými právními předpisy v platném
předmět dražby zadržet.
znění. Všechny transakce upravené či vzešlé na základě
3. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím
této dražební vyhlášky, jakož i další související skutečnosti,
předmětu dražby nese vydražitel.
se řídí českým právem.
4. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z
navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby; v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za
škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li
vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese
nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

Podobné dokumenty

Eleusinská mystéria

Eleusinská mystéria považovalo za hybrid vyvinutý z primitivních trav. Lidé věřili, že pokud by se člověk o obilí řádně nestaral, vrátilo by se do podoby nepoživatelného přechůdce. Za výdobytek pozvedávající lidstvo s...

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat čísla položek katalogu, jejich přesný popis, vyvolávací cenu a nákupní limit, za který je zmocněnec oprávněn O pořadí a výši příhozů rozhoduje licit...

Více

Tich á au kce

Tich á au kce artkunst | edice parter Vojtěšská 11, Praha 1 mobil: +420 608 238 402 [email protected] www.artkunst.cz

Více

Surrealismus - Martin Reiner

Surrealismus - Martin Reiner automobily a autobusy, které mají nedaleko odtud svou stanici. Když o chvíli později projíždí před jejich užaslými zraky nákladní vůz s velikým nápisem BRETON na plachtě, začíná čas pařížských zázr...

Více

Nabízíme odborné poradenství v oblasti nákupu, prodeje a

Nabízíme odborné poradenství v oblasti nákupu, prodeje a artkunst | edice parter Vojtěšská 11, Praha 1 mobil: +420 608 238 402 [email protected] www.artkunst.cz

Více

Nabízíme odborné poradenství v oblasti nákupu, prodeje a

Nabízíme odborné poradenství v oblasti nákupu, prodeje a artkunst | edice parter Vojtěšská 11, Praha 1 mobil: +420 608 238 402 [email protected] www.artkunst.cz

Více

umělecké sklo art glass

umělecké sklo art glass Němeček Zdeněk 51 Oldřich Lipský 13, 19, 24, 33, 37 Oliva Ladislav 70, 72, 93 Oliva Ladislav st. 11 Pačínek Jiří 124 Pavel Hlava 9 René Roubíček 78 Roubíčková Miluše 14 Rozinek Josef 12, 27, 36 Roz...

Více