Říjen 2009

Komentáře

Transkript

Říjen 2009
JAK VYUŽÍT SYNAGOGU?
Vyplňte a odevzdejte anketní list na str. 47
Dny evrpského dědictví
proběhly za velkého zájmu veřejnosti (více na straně 43)
Ivančický
zpravodaj
ŘÍJEN 2009
ROČNÍK XXXVIII
Opravená kaple
v Němčicích
1
Zadáno
pro STAROSTU
Vážení čtenáři,
téměř každý den se dozvídáte z médií, kromě vlastních zkušeností, o negativních dopadech současné ekonomické krize na ekonomiku země, rozpočty krajů,
obcí a měst. Při meziročním reálném poklesu cca 5% HDP ani nic jiného nelze
očekávat, vzhledem k zatím očekávanému gigantickému deficitu státního rozpočtu na rok 2010 kolem 200 miliard korun. Na všech úrovních jsou přijímána
razantní úsporná opatření, která se týkají zejména omezení investic. Podle velikosti rozpočtových celků jde o statisíce až desítky miliard korun. Problém není
ani tak ve výdajích, ale především v příjmech do rozpočtů. V současné době řešíme i v Ivančicích příjmový výpadek přibližně 7 milionů korun. Disponujeme-li
ve městě investičním rozpočtem cca 20 milionů korun, není tento deficit zanedbatelný, protože jde prakticky o jeho třetinu.
I přes výrazně nepříznivou ekonomickou situaci se nám daří řadu záměrů
uskutečnit.
V tomto roce směřují největší prostředky do rekonstrukcí místních komunikací, a to v ulici Hybešova, kde byla vybudována splašková kanalizace a nový
vodovod, a v ulici U Hřiště v Alexovicích, které budou kompletně opraveny. Byla
dokončena první a druhá etapa rekonstrukce parku na Réně. Byl realizován nový
vodovod na Padochovce. Nový vzhled získala kaplička v Němčicích. V Letkovicích se postavil nový chodník, který podstatně zvýšil bezpečnost chodců, a pro
obecné využití se opravila bývalá myslivna. V plném proudu je rekonstrukce
návsi v Hrubšicích. Byly zahájeny i nezbytné práce na městské sportovní hale.
Průběžně byly vyměněny i atrakce na plochách pro malé děti. Tato místa budou
dále upravována a doplňována. Nezbytné prostředky rezervujeme samozřejmě
na běžné opravy a servis města. Podporu sportovních, kulturních a společenských i jiných neziskových organizací ve výši téměř milion korun zajistila jako
každý rok Rada města ze své rezervy. Další investiční výdaje jsou v letošním
roce nereálné. Co není nezbytně nutné, musí být odloženo na příští období.
Chtěl bych připomenout, že stále ještě, a to až do roku 2016, město splácí
původní předcházející dluh. „Zbytek“ dluhu je stále ještě přes 50 milionů a ročně
nás to stojí přes 9 milionů. Nicméně 110 milionů jsme už zaplatili.
A jak to bude dále? V širším měřítku pochopitelně záleží na tom, jak se bude
vyvíjet ekonomická situace celé země a Evropy jako celku. Pro nás budou stěžej2
ní velké stavby, na které je možno získat dotační prostředky z EU. Rozhodující
investicí pro další rozvoj města bude dostavba a rekonstrukce kanalizace města
s intenzifikací ČOV. Celková hodnota projektu Svazku vodovodů a kanalizací je
kolem tři čtvrtě miliardy korun, z toho v Ivančicích má být proinvestováno 400
milionů korun. Dotace na tzv. uznatelné náklady projektu se zajišťuje z operačního
programu životní prostředí a mohla by spolu s příspěvkem Jihomoravského kraje
dosáhnout cca 80%. Město Ivančice se bude na financování podílet úvěrem, který
dokryje 20% nákladů uznatelných (80 milionů) a 100% nákladů neuznatelných.
Z úvěru na neuznatelné náklady budou financovány rekonstrukce místních komunikací, náměstí, spoluúčasti na krajských investicích na průtahu městem, včetně
řešení křižovatek před Besedním domem a U Tří kohoutů. Výše neuznatelných
nákladů není v současné době ještě vyčíslena. Realizace staveb bude vyžadovat
od všech mnoho trpělivosti. Znovu opakuji, že výsledkem této největší stavební
akce v dějinách města by měl být jeho vzhled, jaký si všichni přejeme.
Další významnou akcí, na kterou usilujeme získat peníze z Regionálního
operačního programu (ROP) Strukturálních fondů EU, je rekonstrukce židovské
synagogy, kde by mělo vzniknout další kulturní centrum města. Na předpokládaných nákladech 44 milionů korun by se měl 85% podílet ROP, 7,5% Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a zbytek by tvořily vlastní zdroje města. Projekt se
setkal s velkým zájmem návštěvníků Dnů evropského dědictví, jichž bylo během
dvou dnů přes 600.
Dále se pracuje na projektu revitalizace nivy Oslavy a na energetických auditech budov v majetku města pro program Zelená úsporám. Na tyto akce lze v příznivé době rovněž získat významné dotační prostředky a budeme o ně usilovat.
Do investičních záměrů JmK se nám v souvislosti s úvěrem od Evropské
investiční banky podařilo zařadit i nový domov pro seniory, který by zajistil
komplexnost péče o naše spoluobčany, kteří to potřebují.
Co se týká aktivit soukromých investorů, připravuje se dostavba Boží hory
II, jejíž součástí je i obchodní areál Tesco. Ve středu města v rámci oživení
areálu Ekotexu usiluje investor o získání příslušných povolení k vybudování
obchodního řetězce Lídl. Další aktivity směřují k vybudování řetězce Kaufland
na soukromých pozemcích u cihelny a zde by mělo být vybudováno i dialyzační
středisko.
Vážení občané. Tolik stručná informace o současném dění ve městě. Celková
ekonomická situace není objektivně příznivá. Chtěl bych věřit, že tento stav nepotrvá příliš dlouho a ČR se z recese v nejkratším čase dostane.
Závěrem bych chtěl říci, že s hospodařením města by to mělo být jako doma,
tedy pokud hospodařím rozumně. Mohu si dovolit pouze to, na co mám nebo co
dokážu bez obtíží splatit. Každá jiná cesta by vedla k velkým problémům, a do
těch město v žádném případě nechceme dostat. Věřím, že se to odpovědným
přístupem všech, kteří o tom rozhodují, podaří.
Vojtěch Adam
3
Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Ve zveřejněných výpisech jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z. č. 101/2000
Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.
20. schůze
konaná dne 24.08.2009
Ö České dráhy, a.s – jízda parních
vlaků
RM schvaluje uvolnění částky
10.000,- Kč z rezervy rady na reklamní plnění ve prospěch Českých
drah, a.s., Brno při slavnostní jízdě
parních vlaků s historickými vozy dne
12.09.2009.
spol. s r.o., Brno, IČ 49975358 za cenu
180.951,- Kč včetně DPH. Současně
RM schvaluje Smlouvu o dílo na provedení akce „Kácení stromů hřbitov
Ivančice“ s firmou KAVYL, spol.
s r.o., Brno. Osloveno bylo 5 firem,
vybíráno ze 2 nabídek. Financováno
bude z rozpočtu na rok 2009.
Ö Zadání zakázky malého rozsahu
– „Měřič rychlosti vozidel“
Na základě zápisu z jednání výběrové komise ze dne 12.08.2009
schvaluje RM zadání zakázky na
dodávku zařízení pro městkou policii
„Měřič rychlosti vozidel“ firmě LAVET s.r.o., Praha 4, IČ 26235609,
za cenu dodávky vč. příslušenství
489.548,- Kč vč. DPH, se zárukou
24 měsíců a dobou realizace 14 dnů
od podpisu smlouvy. Současně RM
schvaluje Kupní smlouvu na „Měřič
rychlosti vozidel“ s firmou LAVET
s.r.o., Praha 4. Osloveny byly 3 firmy,
vybíráno ze 2 nabídek. Financováno
bude z rozpočtu na rok 2009.
Ö Zřízení věcného břemene ve prospěch města – SOBS
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Stavební úpravy veřejného osvětlení na ulici Na Brněnce,
Zemědělská, Padochovská – Ivančice“ (oprávněný z věcného břemene
a investor je Město Ivančice).
Ö Kácení stromů na hřbitově
v Ivančicích
Na základě zápisu z jednání výběrové komise ze dne 14.08.2009
přiděluje RM zakázku „Kácení stromů
hřbitov Ivančice“ společnosti KAVYL
4
Ö Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věc. břemene – „Ivančice, Nad Klínkem, rek. NN II“
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
pro akci „Ivančice, Nad Klínkem, rek.
NN II“ (oprávněný z vědného břemene E.ON Distribuce, a.s.).
Ö Smlouva o výpůjčce – Měsíční
houpačka
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce
části pozemku p.č. 3167/6 o výměře 2
m2 v k.ú. Ivančice (výpůjčitel rodinné
centrum Měsíční houpačka). Účelem
výpůjčky je umístění reklamní cedule
výpůjčitele).
Ö Pojízdné občerstvení na Palackého náměstí
RM uděluje souhlas Š. Procházkové k záboru veřejného prostranství
za účelem umístění pojízdného stánku
s občerstvením na Palackého náměstí
v Ivančicích, v prostoru mezi kostelem a úřední deskou, zatím zkušebně
do konce roku 2009 s možností dodatečného prodloužení záboru veř.
prostranství (na dobu neurčitou).
Ö Zábor veřejného prostranství
– předvolební akce ČSSD
RM uděluje souhlas Okresnímu
výkonnému výboru ČSSD Brno-venkov k záboru veřejného prostranství
(prostor před památníkem A. Muchy)
ke konání předvolebních mítinků ve
dnech 18. září 2009 od 14.00 do 19.00
hod. a 8. října 2009 od 9.30 do 12.00
hod. Místní poplatek ve výši 10,- Kč/
m2/den vybere správce trhu.
RM ukládá starostovi města, aby
městská policie zajistila pro dobu od
14.00 do 19.00 hod. dne 18. září 2009
prostor pro podélné parkování 2 doprovodných vozidel u silnice směrem
ke spořitelně.
Ö Záměr výpůjčky části objektu
Budkovice 72
RM schvaluje záměr výpůjčky
místnosti v objektu Budkovice 72.
Ö Záměr prodeje části pozemku
p.č. 590/14 v k.ú. Ivančice
RM doporučuje zastupitelstvu
schválit záměr prodeje části pozemku
p.č. 590/14 v k.ú. Ivančice dle varianty
č. A.
Ö Rozpočtové opatření č. 7 – narozpočtování rozdělení rezervy
rady
RM schvaluje rozpočtové opatření
č. 7 (v pravomoci RM dle metodického pokynu), které zahrnuje čerpání
rezervy rady vyplývající z usnesení
přijatých na jednáních RM č. 17 až č.
20 roku 2009.
Ö Rozpočtové opatření č. 8 – úprava účelových dotací a převodů
mezi obcemi
RM schvaluje rozpočtové opatření
č. 8 (v pravomoci RM dle metodického pokynu), které zahrnuje
1) úpravu dotací,
2) převody mezi obcemi,
podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního
Ing. Peškou.
Ö Schválení Dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č. 7100676331
RM schvaluje Dodatek č. 7
– aktualizační k pojistné smlouvě č.
7100676331 s Kooperativou, pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, týkající se živelného pojištění, pojištění
pro případ odcizení, vandalismu, pojištění skla a odpovědnosti za škodu.
Ö Obnova parku Réna
RM schvaluje úhradu celkové
částky 198.864,- Kč včetně DPH za
zakládání trávníků, včetně přípravy
5
stanoviště a kácení, firmě Zahradní
architektura – Přírodní stavby, Ing.
Vojtěch Halámek, IČ 68095635. Jedná se o samostatnou dílčí etapu, která
je financována z příspěvku Skupiny
ČEZ pro rok 2009.
Ö Žádost o vydání souhlasu města
k zásahu do významného krajinného prvku „Skalky“
RM vydává kladné stanovisko
k zásahu do významného krajinného
prvku „Skalky“, spočívajícího v regulaci dřevinného náletu akátu ve
prospěch volných ploch s typickou
suchomilnou vegetací, pro Ing. Bronislavu Mužíkovou z Brna. Rovněž
souhlasí se záměrem z titulu vlastníka
dotčených pozemků.
Ö Systém sběru bioodpadů z domácností v Ivančicích
RM schvaluje rozšíření systému
svozu bioodpadů v Ivančicích o další
ulice, navržené odborem životního
prostředí, a ukládá tomuto odboru zjistit v podzimních měsících zájem o tuto
službu také v Němčicích, Alexovicích
a Letkovicích s počátkem svozu na
jaře 2010.
Ö Letecké snímky města
RM ukládá odboru majetkoprávnímu (ve spolupráci s odborem
technickým a investičním a odborem
regionálního rozvoje) zadání zakázky
na pořízení velkoplošných leteckých
snímků města Ivančice a okolí v papírové a elektronické podobě.
Ö Smlouva o vzájemné propagaci
– KOMETA GROUP, a.s.
RM schvaluje Smlouvu o vzájemné propagaci mezi společností
KOMETA GROUP, a.s.,Brno, IČ
26296195 a městem Ivančice.
Ö Žádost o povolení uspořádání
zábavy
RM neschvaluje uspořádání rockové zábavy dne 5. září 2009 na Réně
žadateli p. Plevačovi z Blanska.
Ö Městská sportovní hala – rozvrh
hodin 2009–2010
RM schvaluje plán cvičebních
hodin v Městské sportovní hale na
období září 2009 – srpen 2010.
21. schůze
konaná dne 14.09.2009
Ö Zpráva o činnosti MěP Ivančice za období od 03.08. do
05.09.2009
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Ivančice za období od 03.08.2009 do 05.09.2009.
6
Ö Prezentace města Ivančice v Brněnském deníku Rovnost
RM schvaluje prezentaci města
Ivančice v Brněnském deníku Rovnost. Jedná se o celobarevný tisk,
formát 137x100 mm za cenu 5.100,Kč bez DPH, která bude uhrazena
z rezervy rady.
Ö Stížnost – p. Šebek
RM bere stížnost na vědomí
a ukládá odboru majetkoprávnímu
urychlit vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu
na veřejném prostranství.
Ö Zápis z komise pro regeneraci
památkové zóny konané dne
24.08.2009
RM bere na vědomí zápis z komise
pro regeneraci památkové zóny konané dne 24.08.2009.
Ö Žádost ZŠ V. Menšíka Ivančice
o souhlas s čerpáním rezervního
fondu
RM uděluje souhlas příspěvkové
organizaci Základní škola Vladimíra
Menšíka Ivančice k čerpání rezervního fondu ve výši 7.000,- Kč na
zajištění akce „Burza středních škol
Amos“.
Ö Stanovení opatrovníka
RM pověřuje výkonem funkce
opatrovníka, ve věci opatrovance - nesvéprávné osoby, jejíž opatrovnictví
převzalo Město Ivančice usnesením
RM č. 26/R19 ze dne 10.08.2009,
vedoucí odboru sociálních věcí Ing.
Prokopovou. RM zároveň ukládá
JUDr. Muchové, aby poskytovala,
na úseku právního zastupování opatrovance, pověřenému opatrovníkovi
veškerý právní servis, to vše v souladu
s rozsudkem OS Brno-venkov, č.j. Nc
609/2005-22.
Ö Telefónica O2 – nabídka k odkoupení nemovitostí
RM pověřuje místostarostu Mgr.
Dočkala jednáním s Telefónica O2
Czech Republic, a.s. za účelem
shromáždění přesnějších informací
k předložené nabídce na odkoupení
nemovitostí tvořících bývalý areál
Telecomu na Komenského náměstí za
objektem pošty.
Ö Mítinky ČSSD
RM revokuje usnesení č. 8/R20 ze
dne 24.08.2009 takto:
RM uděluje souhlas Okresnímu
výkonnému výboru ČSSD Brno-venkov k záboru veřejného prostranství
(prostor před Památníkem A. Muchy)
ke konání předvolebních mítinků ve
dnech 18. září 2009 od 14.00 do 19.00
hod., 2. října 2009 od 15.00 do 17.00
hod. a 8. října 2009 od 9.30 do 12.00
hod. Místní poplatek ve výši 10,- Kč/
m2/den vybere správce trhu.
RM ukládá starostovi města, aby
městská policie zajistila po dobu od
14.00 do 19.00 hod. dne 18. září 2009
a po dobu od 9.30 do 12.00 hod. dne 8.
října 2009 prostor pro podélné parkování 2 doprovodných vozidel u silnice
směrem ke spořitelně.
Ö Záměr pronájmu pozemku p.č.
304/3 v k.ú. Řeznovice
RM ruší usnesení č. 11/R19 ze
dne 10.08.2009, kterým byl schválen
záměr pronájmu pozemku p.č. 304/3
v k.ú. Řeznovice. Pozemek nebude
pronajat.
Ö Cyklistický závod
RM bere na vědomí konání cyklistického závodu „S úsměvem na
7
rozhlednu Vladimíra Menšíka“, který
se uskuteční dne 3. října 2009 v dopoledních hodinách, bez připomínek.
Ö Záměr pronájmu nebytových
prostor stávající prodejny Knihkupectví na Palackého náměstí
RM schvaluje záměr pronájmu
nebytových prostor stávající prodejny
knihkupectví na Palackého náměstí
27, Ivančice (prodejna o výměře 41,6
m2, sklad o výměře 12,4 m2 a místnost
o výměře 22 m2).
Ö Akce Střediska volného času
Ivančice
1. RM uděluje Středisku volného
času Ivančice souhlas ke konání těchto akcí:
a) „Ať žijí duchové“ dne 9. října
2009 od 19.00 hod. do 21.00 hod.
včetně ohňostroje na Palackého náměstí před kostelem.
b) „Záchranáři v akci“ dne 18.
října 2009 od 15.00 do 17.00 hod.
včetně ukázky výcviku psů a provozu
elektrokár a trampolíny pro děti na
Palackého náměstí.
c) „Správná trefa“ dne 29. října
2009 od 14.00 do 16.00 hod. v parku
Réna.
d) Soutěž pro děti a mládež na
freestylových kolech a skateboardech
dne 30. října 2009 od 10.00 do 13.00
hod. ve Skateparku (pořadatel je povinen dodržovat platný provozní řád
Skateparku).
e) „Mikuláš na městě“ dne 5.
prosince 2009 od 15.00 do 19.00 hod.
na Palackého náměstí před budovou
radnice.
8
2. RM ukládá:
a) Starostovi města, aby zajistil
asistenci městské policie v době konání akcí „Ať žijí duchové“ dne 9. října
2009, „Záchranáři v akci“ dne 18. října 2009 a „Mikuláš na městě“ dne 5.
prosince 2009 (u poslední jmenované
akce zároveň uzavření prostoru před
radnicí).
b) Odboru technickému a investičnímu, aby zajistil vypnutí pouličního
osvětlení od 19.00 do 20.00 hod. dne
9. října 2009 na trase z Palackého
náměstí přes ulice Ve Sboru, U Nové
brány, Drůbežní trh a zpět na Palackého náměstí v době konání akce „Ať žijí
duchové“.
Ö Smlouva o poskytnutí práv
k užívání softwaru – ALIS, spol.
s r.o.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č. 6380
(upgrade programu užívaného byt.
správou – 1 licence za 1.400,- Kč
bez DPH) s dodavatelem ALIS, spol.
s r.o., Česká Lípa, IČ 00672416.
Ö Jednostranné zvýšení nájemného z bytu k 01.01.2010
RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z městských bytů,
dle zákona č. 107/2006 Sb., k 1. lednu
2010.
RM zmocňuje odbor majetkoprávní, aby jménem pronajímatele oznámil
jednostranné zvýšení nájemného nájemníkům.
Ö Revokace usnesení RM č. 30/R19
ze dne 10.08.2009
RM ruší svoje usnesení č. 30/R19
(o poskytnutí příspěvku 1.000,- Kč
z rezervy rady) ze dne 10. srpna
2009.
Ö Smlouvy s Ing. Jarošem – přezkum hospodaření města a poradenství
RM schvaluje Smlouvu o přezkumu hospodaření města a Smlouvu
o poradenství s Ing. Jarošem, Třebíč,
IČ 63429071.
Ö Tělocvična Ivančice-Řeznovice
– rozvrh hodin září 2009 až srpen 2010
RM schvaluje rozvrh sportovních
hodin v tělocvičně v Ivančicích-Řeznovicích na období září 2009 – srpen
2010.
Ö Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě
s firmou NEDO
RM schvaluje uzavření Dodatku
č.1 k Nájemní smlouvě č. 557/2009
s pronajímatelem firmou NEDO, spol.
s r.o., Ivančice, IČ 46993444. Dodatkem č. 1 se mění pouze způsob úhrady
nájemného (nikoliv jeho výše).
Ö Návrh na mimosoudní vyrovnání
V právní věci: J. Procházka (žalobce) ca Město Ivančice, o 456.438,Kč s přísl. neschvaluje RM návrh
právního zástupce žalobce, ze dne
16.07.2009, na mimosoudního vyrovnání.
Ö Přidělení zakázky a schválení
Smlouvy o dílo na akci „Zpraco-
vání žádosti o dotaci na projekt
Rekonstrukce synagogy v Ivančicích“
RM schvaluje, dle zápisu z jednání výběrové komise konaného
dne 07.09.2009, přidělení zakázky
na „Zpracování žádosti o dotaci na
pro projekt Rekonstrukce synagogy
v Ivančicích“ firmě White Wolf Consulting, s.r.o., Brno, IČ 27753654, za
cenu 476.000,- Kč vč. DPH. Komise
vybírala ze 4 nabídek. Současně RM
schvaluje Smlouvu o dílo s výše uvedenou firmou na „Zpracování žádosti
o dotaci na pro projekt Rekonstrukce
synagogy v Ivančicích“. Hrazeno
bude z rozpočtu 2010 (uznatelný náklad dotace).
Ö Zápis z jednání Osadního výboru Řeznovice ze dne 02.09.2009
– problémy obce a připomínky
občanů
RM bere předložený zápis z jednání Osadního výboru Řeznovice, ze
dne 02.09.2009, na vědomí. Jednotlivé body projedná RM s předsedou
Osadního výboru p. Vybíralem dne
14.09.2009 v 15.00 hodin.
Ö Dokumenty
navazující
na
Smlouvu o nájmu a provozování
kotelen
RM schvaluje dokumenty navazující na Smlouvu o nájmu a provozování kotelen s nájemcem TEPLO
IVANČICE, s.r.o.:
a) Dohodu o vyřazení movitého
majetku,
b) Smlouvu o výpůjčce movitých
věcí v kotelnách.
9
Ö Sbor
dobrovolných
hasičů
v Ivančicích, org. jednotka 017
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, Ivančice – finanční
příspěvek na branný závod mládeže
RM schvaluje finanční dar z rezervy rady ve výši 2.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů v Ivančicích, org.
jednotka 017 Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Ivančice na branný
závod mládeže v požárním sportu.
Ö Podnět k prošetření ve věci porušení zákonů ČR
RM se seznámila s přípisem občana, ze dne 05.09.2009, označeným
jako „Podnět k prošetření ve věci
porušení zákonů ČR“. Konstatovala,
že věc zcela spadá do kompetence
tajemníka MěÚ a vzala tento „podnět“
bez dalšího na vědomí.
22. schůze
konaná dne 16.09.2009
Ö Výběrová řízení – Městská
knihovna Ivančice, Kulturní
a informační centrum Ivančice
V souladu s ustanovením § 102
odst. 2b) Zákona o obcích v platném
znění vyhlašuje RM Ivančice výběrová řízení na tyto funkce:
1) Ředitel příspěvkové organizace
Kulturní a informační centrum Ivančice;
2) Vedoucí organizační složky
Městská knihovna Ivančice;
Ö Záměr pronájmu části pozemků
p.č. ZE 84/1 a 84/2 v k.ú. Řeznovice
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemků p.č. ZE 84/1 a 84/2 v k.ú.
Řeznovice o celkové výměře 800 m2
dle předloženého snímku mapy.
Výměna krytiny na radnici
Od pondělí 14. září probíhá výměna krytiny bobrovky na budově radnice.
Bobrovka je pálená taška patřící k historicky nejstarším a nejvýznamnějším
krytinám. Jde o hladkou střešní krytinu, která se dá pokládat na tzv. husté (tj.
šupinové) či řídké laťování. Na radnici byla bobrovka částečně popraskaná a navíc s pokrytím na řídké laťování, takže jí zatékalo. Nyní bude střecha pokryta
bobrovkou na husté laťování a navíc je její kvalita podstatně vyšší, takže by měla
přečkat nejméně tři generace.
Současně s výměnou krytiny proběhne vyčištění půdních prostor od holubího
trusu, výměna latí a kontrola stavu nosné kontrukce, která bude ošetřena nástři10
kem proti škůdcům a dřevokazným houbám. Dále budou opraveny střešní vikýře
a komínová tělesa. Opravou střechy se také odstraní nebezpečí z pádu rozpadajících se křidlic, případně skel ze ztrouchnivělých vikýřů.
Akce byla soutěžena ve veřejné zakázce a jako ekonomicky nejvýhodnějším
uchazečem byla výběrové komisi doporučena a následně radou města schválena
firma Stavoprogres Brno, a.s. Náklady na celou akci budou činit 980.000 a zahrnují i ekologickou likvidaci vzniklých odpadů. Největší část z této sumy tvořila
položka na zakoupení nové křidlice – cca 400.000 Kč.
Délka této investiční akce včetně likvidace stavebního dvora je stanovena do
konce října, celkem 40 pracovních dnů.
Podle informací Ing. Josefa Janíčka zpracoval Vít Karas
Kácení stromů na hřbitově
Město Ivančice rozhodlo na základě četných připomínek a žádostí z řad
občanů týkajících se stavu stromů na hřbitově a na základě provedeného místního šetření objednat dendrologický průzkum těchto stromů. Průzkum zpracovala Ing. Věra Kouřilová, která je soudní znalkyní v tomto oboru. Prohlédla
všechny stromy a ke každému vyjádřila svůj odborný názor. Na základě tohoto
11
dendrologického
průzkumu vydal odbor životního
prostředí zdejšího úřadu
kladné rozhodnutí o kácení
dotčených stromů. Je jich
celkem 38. Rozhodnutí
odboru životního prostředí
je již pravomocné a platí
do 31. 12. 2011. Ze stromů
určených ke kácení vykazují
závažné vady, jako např.
hnilobu v pařezové části,
výrazné periferní prosychání, nebezpečí rozlomení koruny, vyhnilé vnitřní dřevo
a narušenou stabilitu.
V červnu 2009 na základě usnesení rady města z 15.
6. 2009 bylo vyhlášeno výběrové řízení na kácení stromů. Z pěti oslovených firem
doručily nabídku 2 firmy
a z těchto byla radou města
Také oba vzrostlé stromy lemující pomník továrníka
schválena
firma KAVYL
Holuba, majitele bývalé alexovické papírny (předchůdkyně textilního závodu) jsou označeny červeným jako cenově nejvýhodnější.
terčíkem a budou skáceny.
S touto firmou uzavře město
smlouvu o dílo na provedení
kácení. Časové rozvržení kácení jednotlivých stromů bude záležet především na
časových možnostech zpracovatele, který však musí splnit zadávací podmínky,
to je provést kácení do 31. 3. 2010. Jsme si vědomi toho, že kácení bude prováděno i v předvánočním období, vždy však bude dbáno na to, aby nedocházelo
k poškození vánoční výzdoby hrobů a aby byl dodržen určitý klidový režim
aspoň 14 dnů před Vánocemi. Prosíme proto občany o pochopení, vždyť jde
o prevenci vzniku škod na hřbitově. Události z posledních vichřic máme snad
ještě všichni na paměti.
JUDr. Jiřina Muchová
majetkoprávní odbor MěÚ
Ñ
12
Ñ
Ñ
Reakce na článek k investorství města na Brněnce
Dovolím si reagovat na článek, který má občany přesvědčit o tom, že bytová
výstavba na Brněnce je téměř geniálně zvládnutou investiční akcí. V době, kdy
se zahajovaly přípravy záměru výstavby na Brněnce, jsem nebyl předsedou komise Kupido. Byl jím pan Skála (bratr zástupce investora a zastupitel města za
komunisty). Investorovi hladce procházely návrhy na změny a úpravy původně
navrženého architektonického řešení zástavby. Lokalita je dnes jen slepou ulicí
s obtížnými výjezdovými podmínkami, chybí přechod pro chodce i veřejná zeleň. Nedostatek parkovacích míst pod bytovými domy se projeví při postupném
dokončování bytů. O dalších mouchách nemluvě. Tedy, jak se vám líbí nová
čtvrť města? Pokud by město skutečně spoluinvestorem výstavby bylo, jak hovořil poutač, musela by existovat nějaká smlouva s investorem, usnesení zastupitelstva o spoluúčasti, majetkovém vkladu, atd.
Jediným doložitelným investičním krokem města v dané lokalitě je příspěvek
1.000.000,- Kč na výstavbu gravitační kanalizace v době, kdy již byly práce na
Brněnce v plném proudu. Byl to dar investorovi, o kterém si můžeme myslet
své. Evropská Unie má pro podobný případ jeden krásný výraz: „Nepovolená
podpora“. Proč jsme stejným metrem neměřili například na starém sídlišti firmě
Stavoprogres (ti zaplatili 2 mil. za základovou desku a od města nedostali nic)?
Prostě komu chceme, pomůžeme, komu nechceme, tam nemůžeme.
Nedošlo také náhodou ke konfliktu zájmů při hlasování soudruha Skály o poskytnutí výše zmíněné částky investorovi? Stojí za povšimnutí, že Stavebním
úřadem vydaná stavební povolení na RD v dané lokalitě jsou podle nadřízeného
stavebního orgánu kraje v rozporu se zákonem (stavební úřad se domníval, že
postupuje správně, místo toho, aby dodržoval zákon a postupoval podle něj).
Tím však Stavební úřad významně a nezištně pomohl investorovi při prodeji
stavebních pozemků.
Při větších investičních akcích je standardní, že investor „odsype“ (např. zasponzoruje sportovní oddíl, dobuduje chodníky, milión dá do rozpočtu obce…).
Tržní hospodářství má svá pravidla. To, co jste nastínil, pane starosto, je postavené na hlavu. Město bude všem investorům přispívat 1 mil. a získá pokaždé
ohromný majetek v hodnotě 19 mil., na jehož údržbu dá další prostředky. Ne,
takhle to nefunguje. Postavte za svoje, a pokud splníte podmínky a parametry,
obec to převezme bezplatně k provozování.
A ještě reakci ke starostovu označení „s patřičným nádechem ironie“. Lepší
nádech ironie v osobní neveřejné komunikaci, než veřejný zesměšňující útok
13
starosty města a volebního lídra ivančických komunistů proti panu Fialovi, občanovi města, který jen vyslovil svůj svobodný – demokratický názor.
Pavel Vavroušek, občan města
Vyjádření starosty města
Vážení přátelé,
jsou diskuse konstruktivní, které mají smysl a k něčemu pozitivnímu vedou,
a diskuse, které neřeší vůbec nic. A ani to není jejich cílem. Ty jsou zpravidla
motivovány úplně něčím jiným, a ani se mě nechce domýšlet čím. Takové „diskuse“ se nezúčastním.
Pane Vavroušku, jediné, s čím mohu souhlasit je, že názory na developerskou
výstavbu na ulice Na Brněnce mohou být různé. Tak jako ostatně na vše. V průběhu dostavby a ozelenění prostoru jistě dojde k výraznému zlepšení. Zatím je
to pořád stavba.
Vše ostatní, co píšete, jsou pouze Vaše spekulace, slušně řečeno nepravdy.
Nevím nic o tom, že při větších investičních akcích je standardní, že investor
„něco odsype“ a jaká pravidla má podle Vás tržní hospodářství a jak to funguje.
Soudím, že z toho, co píšete, o tom musíte vědět opravdu hodně.
Vzhledem k tomu, že investiční záměr a realizace výstavby developerem probíhá od roku 2004, je pozoruhodné, že jste tímto způsobem nereagoval již v předcházejících letech, zejména jako místopředseda a později předseda komise územního plánování, investic a dopravy, kdy jste se choval do jisté doby velmi loajálně
až servilně. Byl jste u toho od samého počátku, neměl jste žádné námitky a dokonce vaše firma ZK prováděla příslušné geodetické práce. Jak to lze chápat?
Pak ovšem nastal ve Vašem chování pozoruhodný prudký obrat, o jehož motivech nehodlám ani v nejmenším spekulovat. Lze však předpokládat, že musely
být velmi silné.
A to je asi tak vše, co bych k tomu řekl.
MUDr. Vojtěch Adam, starosta
V červenci–srpnu byla pěkně opravena fasáda a střecha kaple v Němčicích
(foto na titulní straně). Stáří kaple se již nepodaří zjistit. Němčice byly v majetku
oslavanského kláštera, ale zatím není doklad ke stavbě kaple, tedy kdy byla kaple, případně zvonice, postavena.
Dočká se opravy také kaple v Letkovicích nebo se čeká, až spadne?
14
V srpnu byl položen chodník z Letkovic k mostu. Podstatně se zvýší bezpečnost, zvláště dětí, které chodí do němčické školy.
STALO SE PŘED 10 LETY
Už je to deset let, kdy byl zlikvidován starý ivančický viadukt. Na konci srpna
a začátku září 1999 byl viadukt během několik dnů z velké části odstraněn, zůstala pouze část mostovky s jedním pilířem. Jaké budou další osudy zbytku viaduktu? Čeká se, že nastane doba, kdy bude z bezpečnostních důvodů zlikvidován?
15
VAŠE CESTY K BEZPEČÍ (6/17)
Jaký hasicí přístroj na co použít?
Nedejte ohni šanci zničit váš majetek a zastavte
ho hned na začátku!
Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci
s Policií ČR – Městské ředitelství Brno a Diecézní
charitou Brno vám nabízí několik informací o hasicích přístrojích, jak zvolit správný typ a jak s ním
správně zacházet.
K čemu slouží hasicí přístroje
Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva
a je opatřený zařízením, kterým se přístroj
uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme
na přenosné, pojízdné a přívěsné.
Jaké rozlišujeme typy hasicích přístrojů
Hasicí přístroje dělíme dle typu náplně
na: pěnové, vodní, práškové, sněhové, halotronové
Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky – ty se
dělí do tzv. tříd požáru:
tř. druh hořlavé látky
A hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím
B hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí
C hoření plynných látek hořících plamenem
D hoření lehkých alkalických kovů
16
Jakým hasicím přístrojem co hasit
Pěnový HP
vhodný
nevhodný
nesmí se použít!
Pevné hořlavé látky
Hořlavé kapaliny
mísící se s vodou
Elektrická zařízení pod
proudem
Benzín, nafta, minerální
oleje a tuky
Hořlavé plyny
Lehké a hořlavé alkalické
kovy
vhodný
nevhodný
nesmí se použít!
Papír, dřevo a další
pevné hořlavé látky
Benzín, nafta, líh,
ředidlo
Elektrická zařízení pod
proudem
Alkoholy
Hořlavé plyny
Lehké a hořlavé alkalické
kovy
Cenné materiály
(archivy)
Látky prudce reagující
s vodou (např. kyseliny)
Vodní HP
Rostlinné a živočišné tuky
a oleje
Práškový HP
vhodný
nevhodný
nesmí se použít!
Elektrická zařízení pod
proudem
Dřevo, uhlí, textil
Lehké a hořlavé alkalické
kovy
vhodný
nevhodný
nesmí se použít!
Elektrická zařízení pod
proudem
Pevné hořlavé látky Lehké a hořlavé alkalické
typu dřeva, textil,
kovy
uhlí
Hořlavé plyny
Benzín, nafta, oleje
Pevné materiály
Počítače, televizory
a další elektronika
Sněhový HP (CO2)
17
Hořlavé plyny
Hořlavý prach
Hořlavé kapaliny
Sypké látky
Jemná mechanika
a elektronické zařízení
POZOR! Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!
Halotronový HP
Dá se použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek.
Je vhodný k hašení:
• automobilů
• jemné mechaniky a elektroniky, počítačů
• elektrických zařízení pod proudem
• archivů a cenných materiálů
POZOR! Nepoužívejte v uzavřených prostorech bez větrání – hrozí poškození Vašeho zdraví!
Do Vaší domácnosti doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC
(tento je univerzální – dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu
apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování). Nejvhodnější hasivo na
hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít
na elektřinu!
Jak správně umístit a používat hasicí přístroje
– HP se umísťují tak, aby byly snadno viditelné
a volně přístupné
– V nepřehledných, příp. ve skrytých prostorech se k označení umístění HP použije
i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě
– HP se umísťují v místech, kde je nejvyšší
pravděpodobnost vzniku požáru
– Přenosné HP se umísťují na stěnu tak, aby
rukojeť HP byla nejvýše 1,5 m nad zemí
– HP umístěné na podlaze musí být zajištěny
proti pádu
– V dopravních prostředcích se HP umísťují
tak, aby neohrozily bezpečnost osob
18
Správné použití HP je graficky znázorněno
na každém hasicím přístroji a doplněno krátkým
popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte.
Pamatujte!
Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje. Hasicí přístroj
lze použít opakovaně, proto po každém (i sebekratším) použití hasicího přístroje zajistěte jeho
opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího
požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím
s nedostatkem hasiva.
Kontrola HP se provádí po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla 1x ročně odbornou firmou.
Něco málo z našich právních předpisů
Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení
(rodinné domy, stavby bytových domů, ubytovací zařízení a dále garáže) od
1. 7. 2008 vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností min.
34A (tzn., že tento HP je předurčen k hašení pevných hořlavých látek a při zkoušce svým hasicím účinkem uhasí požár dřevěné hranice určitého rozměru). Tento
požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak
doporučujeme pořídit si hasicí přístroje i do Vaší domácnosti!
19
Ivančice – Soyaux 2009
Sdružení pro mezinárodní spolupráci města Ivančice opět zorganizovalo
výměnný pobyt ve francouzském městě Soyaux. Nabídky zúčastnit se návštěvy
tohoto partnerského města Ivančic využili i mladí lidé – studenti ivančických
středních škol.
Naše cesta začala 12. srpna 2009. Před příjezdem do Soyaux jsme strávili jeden den v Monaku, prohlédli jsme si Carcassonne, prý nejzachovalejší středověké
město v Evropě. Nezapomenutelnými zůstanou naše zážitky z Lourdes, jednoho
Pilatská duna
20
z nejslavnějších poutních míst. Své fyzické síly jsme si vyzkoušeli ve čtyřicetistupňových vedrech při zdolávání Pilatské (Pylské) duny, která je nejvyšší dunou
v Evropě – nachází se asi 60 km od Bordeaux, těsně u mořského pobřeží.
V Soyaux nás čekalo milé přivítání od našich hostitelů. Na další dny pro
nás francouzští přátelé připravili pestrý program – zhlédli jsme velmi působivá
vystoupení závěrečného dne Mezinárodního světového festivalu tance a hudby
v Confolens, navštívili jsme města Bordeaux a Angouleme. Zajímavá byla návštěva moderního parku Futuroscope, v němž většina atrakcí a 3D promítání
v krytých sálech prezentuje to nejmodernější z audiovizuální techniky.
Součástí našeho programu bylo i setkání s panem Mourray, který nás seznámil s plánem revitalizace části sídliště v Soyaux. Právě před našima očima
započala demolice prvního bloku bytových jednotek.
Moderní park Futuroscope s multikinem
Náš pobyt v Soyaux byl zakončen již tradičním kulturním večerem. V pátek
21. srpna ráno jsme se svými hostitelskými rodinami rozloučili a odjeli domů.
Vrátili jsme se obohaceni o nové poznatky a krásné zážitky. Těšíme se na příští
rok, kdy naši francouzští přátelé přijedou do Ivančic. Budeme se snažit jim jejich
pohostinnost oplatit.
A na závěr poděkování – výboru Sdružení a zejména paní Mgr. Chajmové,
která neúnavně a velmi obětavě tato každoroční setkání organizuje.
B. Pokorná
21
Zajímá vás jiný životní styl, kultura a zvyky cizích zemí, chcete věnovat trochu svého času ostatním? Sdružení pro mezinárodní spolupráci města Ivančice
umožňuje poznat život obyvatel Francie a navázat nová přátelství. Je otevřené
všem zájemcům. Bližší informace naleznete na www.partnerstvimest.cz.
Břitva
Nevím, jak jste na tom s pamětí vy, ale já se bez paměťové protézy neobejdu.
Touto nezastupitelnou pomůckou je pro mě kalendář, který mi denně připomíná,
co mě čeká a co mě nemine. Když jsem listoval tímto kamarádem a probíral,
komu mám blahopřát k narozeninám či k svátku, nevím, jak se stalo, že mě zaujalo 25. ledna jméno Miloš. Je to sličné jméno, ale v rodině žádný Miloš není.
A z potentátů, nositelů tohoto jména, mně nepřirostl k srdci ani Miloš Zeman,
a tím neméně známý Milouš Jakeš.
22
Zato měl jsem kamaráda Miloše, spolužáka od dětství, dlouhána. Je už dávno
po smrti. Umřel mladý, nevím, co ho zchvátilo. Taris jsme mu říkali. Odkud se
ta přezdívka vzala, nevím. Pátral jsem na počítači v Googlu a dověděl jsem se,
že Taris bylo jméno planety v pomyslné Hvězdné válce. Ale čerta starého! Kdo
z nás kluků ve třicátých letech měl tušení o hvězdných válkách?
Tarisovi bydleli naproti nám, na druhé straně potoka, co tekl od Židovských
hrobů k Besedňáku. Hned za Světlíkovou kovárnou, kde stály na place žebřiňáky
a všelijaké povozy, vedla přes potok lávka. Co lávka. Obyčejná fošna, po které
ti, co neuměli skákat po jedné noze, na druhou chodili.
Zatímco Tarisovi měli rodinný domek v uliční zástavbě za stavením pana
Novotného, co venku deklamoval „je zima až praští, a kdo si prasátko nevykrmil, ať brambory baští“, my jsme bydleli v nájmu u Mikuliků, co měli obchod
s textilem. Ten dům není lecjaký, ne proto, že jsme tam bydleli my, ale že se tam
narodil kněz, vlastenec, Tomáš Procházka. Však tam má pamětní desku.
Tarisův tatínek pracoval v oslavanské elektrárně. O těch, co tam jezdili, se
povídalo, že jsou šikovní. A tak to bylo vidět i v domě u Tarisů. Všecko bylo na
svém místě v pořádku, všecko fungovalo. Domek se vstupními dveřmi a dvěma
jednoduchými okny byl jako ze škatulky. To se mi líbilo. S Milošem jsme si hráli
u nich doma na dvorku. Neměli žádnou drůbež, zato dvě houpačky. Jedna sedačková zavěšená na staré hrušce, druhá z červeného prkna s opěradly na koncích.
Všecko na úrovni.
Stalo se jednou, že nebyl u nich nikdo doma, a tak jsme měli pro sebe prostor
i v kuchyni. To se zrovna hodilo, protože lilo jako z konve a byla příležitost
všecko si prohlédnout. Dvoudílnou kredenc měli jako my. I pohledy, co přinesl
listonoš, měli za sklem. Jako my. Na kredenci ležely všelijaké drobnosti jako
u nás, ale jedna věc tu byla výjimečná. Břitva. Vídal jsem ten nástroj u pana
Ležatky, našeho holiče, kam jsem se chodil stříhat. Když jsem tam čekal, než na
mě přijde řada, vídal jsem a slyšel, jak to mlaskalo, když holič obtahoval břitvu
na řemeni zavěšeném u velkého zrcadla, jak ji pak málem hladil na jemné kůži ve
tvaru kolíbky. Ale to bylo všecko, co jsem o břitvě věděl. Tatínek se holil kopáčkem a žiletky, aby vydržely, obtahoval na zvláštním k tomu účelu tvarovaném
keramickém žlábku.
Břitva měla cosi do sebe, protože mě, potvora, lákala, abych si ji prohlédl.
Tím, že jsem ji oslovil „potvora“, předběhl jsem událostem a jistě tušíte, co následovalo. To bylo tak. Využil jsem příležitosti, že Miloš někam odešel. Uchopil
jsem opatrně břitvu, rozevřel ji a zahleděl se do lesklého ostří jako do zrcadla.
Vtom jsem jako by zaslechl: „Nechceš mě vyzkoušet?“ Výzva se nedala odmítnout, protože nebyl čas na rozmýšlení. V nestřeženém okamžiku jsem podlehl
svůdné nabídce – a šmik! Holobrádek neměl nejen co holit, ale neuměl vražedný
nástroj ani držet v ruce. Z rány na hrdle kapala krev. Naštěstí se objevil Miloš.
Když uviděl, co se stalo, byl jako skaut připraven zasáhnout jako zdravotní bratr.
23
Protože měli u Tarisů všecko na svém místě, věděl, kde je kamenec, co užíval
jeho tatínek při holení. Otevřel skříňku na stěně, sáhl po kostce jako ze skla a potřel jí smrtelnou ránu. A než bys řekl „švec“, rána se zacelila.
Když se vrátila Milošova maminka a zeptala se jako v té pohádce O neposlušných kůzlátkách, jestli jsme byli hodní, nebylo třeba odpovídat, protože všecko
bylo na svém místě. I břitva ležela na kredenci.
Moudrá slova o politice
k neuskutečněným volbám
Je krásná věc něčemu velet, i kdyby to bylo stádo dobytka.
Jen když je koryto. Svině se již najdou.
V politice není nic bezúhonně čistého.
Jsou toliko dvě politické strany na světě: strana poctivých
a strana nepoctivých. Poznáte je podle toho,
jak podporují školství.
Tou hlavní zásadou politika je – být zvolen.
M. de Cervantes
F. Rabelais
J. Hašek
K. H. Borovský
H. Kenselman
Politik je člověk, který slíbí postavit most i tam, kde není řeka. N. S. Chruščov
Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co uděláte.
Politická moc vychází z hlavně pušky.
Politik je člověk, kterého dobře platíme, aby nás stále
přesvědčoval, jak se máme dobře.
Politikové jsou jako koně. Nedokážou jít rovně
bez klapek na očích.
Kdo stojíš, dej si pozor, abys nespadl.
Politika – panské huncúnstvo.
Ctnost a pokora nemá místo u dvora.
Jaká gramatika, taková politika.
24
K. Světlá
Mao Ce-Tung
P. Kovačevič
A. France
Latinské přísloví
Slovenské přísloví
Staročeské přísloví
České přísloví
Společenská kronika
VZPOMÍNÁME
V tyto říjnové podzimní dny vzpomínáme nedožitých 85. narozenin
básnířky a překladatelky Anděly Muzikářové, jejíž báseň, jako připomínku
jejího básnického umění, uvádíme.
STŮL
To bylo dobrodružství mého domova
Večerní soumrak lampa nad stolem
stůl – čistá holá deska dubová.
Jak z hlubin oceánů připlouvali jsme k ní
se svými úlovky jak ušlí plavčíci.
A tam jsme sčítali je a odečetli také
šlo-li o zármutky a strasti všelijaké
protože pevnina mého domova
– ta čistá holá deska dubová –
jen dobré a zdravé věci žádali si:
chleba lásky, sůl pravdy a víno krásy
a navždycky jsem zakotvena v ní
kolmými kořeny.
Richard Löwinger,
svobodný akademický malíř z Vídně, internován v Ivančicích v koželužně v letech 1939–42. Měl to štěstí, že mohl
na propustku na pár hodin někdy lágr opustit. Moji rodiče
se dověděli, že kreslí portréty po domácnostech za oběd,
možná i nějaké peníze, to nevím.
Prostě jsme jednu neděli před 70 lety s tatínkem zašli
za vedoucím lágru a vyžádali si jej. Moc si toho nepamatuji, jen ten nesnesitelný zápach.
25
Tedy před polednem půlku, po něm druhou a byl obraz hotový, pastelkama
na přírodním papíře. Tatínek ho pak sám zarámoval do starého rámu. Kdy od nás
pan malíř odešel, zda opět v doprovodu, už nevím. Bydleli jsme v té době v Němčicích. Podobné obrázky jsem viděla např. u Dusíků (varhaníka) – jejich kluky.
Podle vizáže jsem myslela, že je malíř mladík a on byl starší než můj otec.
Nyní už určitě nežije, musel by mít přes 100 let. Štěstí jej však neopustilo ani
později, když ostatní šli převážně do plynu, on se přes Prahu dostal buď do Ameriky či Izraele.
Zjistil mi to pan J. Široký, pravidelný dopisovatel do Ivančického zpravodaje. Budu rád, když si se mnou vzpomenou moji vrstevníci na tuto dobu útisku
a nesvobody, kterou jsme coby děti nemohly dost dobře chápat. Starší občané
trpěli jak fyzicky, tak psychicky, o to větší radost, když to vše skončilo – ovšem
na jak dlouho?
Majka Veitová-Antlová
MŠ a ZŠ Řeznovice
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ŘEZNOVICÍCH
26
Je prvního září odpoledne a v Řeznovicích zahajujeme školní rok. Na zahradě
školy se scházejí nejen žáci školy a jejich rodiny, „školkáčci“, lidé z obce, ale
i kluci a holky (nebo už spíš slečny a mladí pánové), kteří naši školu opouštěli
před rokem, dvěma, ale i před deseti lety.
Společně vítáme první školní den. Prvňáčci si odnášejí kornout plný školních
potřeb i drobných dárků, na krku se jim pohupuje plaketa se znakem školy.
Čím to je, že jsme měli možnost zažít tak příjemné odpoledne? Dík patří
všem rodičům a dětem, kteří pomáhali s úpravou zahrady a přípravami na školní
rok na brigádě. Dále samozřejmě všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli
na tom, aby tento slavnostní den byl příjemný pro děti i ostatní. Další poklona
patří maminkám a babičkám, které napekly a připravily občerstvení na Zahradní
slavnost. A hlavně díky za každý úsměv, milé slovo. Dík za to, že tento den není
povinností, ale opravdu milou slavností, kde se setkávají přátelé a lidé, kteří si
sebe navzájem váží a respektují se. Lidé, kterým záleží na tom, aby děti rostly
v atmosféře respektu, přátelství a lásky a chtějí se podílet na tom, aby tuto atmosféru tvořili.
A když někde slyším, že děti jsou rok od roku horší a dospělí že zadarmo
neudělají nic, tak musím oponovat. Není to pravda. Znám školu, kde dospělí jsou
ochotní pomoci ve svém volném čase a zadarmo. Znám školu, kde děti i jejich
rodiny respektují odlišnosti a podporují se navzájem. Znám školu, kam se děti
rády vracejí. A jsem ráda, že jsem její součástí.
Mgr. Karla Černá
MŠ, ZŠ a Dětský domov Ivančice, Široká 42
„Pohádek není nikdy dost.“ Jan Werich
A pohádky jsou letos celoroční celoškolní tematický projekt školského zařízení MŠ, ZŠ a Dětský domov Ivančice, Široká 42. POHÁDKY navazují na předchozí tematické celoškolní
celoroční projekty a čerpají
ze zkušeností získaných z jejich realizace. Zaměřují se na
podporu osobnostní a sociální výchovy, využívají a dále
rozvíjejí možnosti, které škola zajistila dotovaným projektem „Život jako v pohádce“ – dotace Jihomoravského
kraje z programu prevence
sociálně patologických jevů
ve výši 35 000,- Kč.
27
Již druhý týden v září byl v rámci téhož projektu uspořádán třídenní tematický POHÁDKOVÝ pobyt všech žáků ZŠ v Dolních Věstonicích s cílem optimalizovat na počátku školního roku klima ve skupinách vrstevníků. Program
s názvem Školní těšení byl následující:
1. výprava na Dívčí hrad,
2. přechod Pálavy oběma směry,
3. plavba lodí – loučení s Pálavou.
Je už jistě obehraná písnička tvrzení, že pobyt se všem žákům i učitelům líbil
a již se těší na vánoční i prázdninové těšení, která budou v rámci projektu brzy
následovat.
Samotný projekt POHÁDKY je rozdělen do čtyř bloků:
1. Vstupujeme do světa pohádek – seznamování s pohádkami a pohádkáři
2. Tvoříme a vymýšlíme – kostýmy, loutky, dekorace, vlastní pohádky
3. Ve světě pohádek – „cizí“ pohádky
4. Po stopách princezen a králů – cestování a závěrečný výlet
Nutno ještě dodat, že projekt POHÁDKY byl připraven na základě nápadů
pedagogů z metodického sdružení a jejich následných konzultací, i když jim jako
inspirace posloužil podobný projekt „Putujeme pohádkami“ ZŠ Klimkovice
úspěšně realizovaný předloni.
Bc. Eva Kalousková
28
ZŠ TGM
Září – měsíc šťastného setkávání
„Škola je základ života.“
Tuto větu jsme slýchávali od svých rodičů a vštěpujeme ji našim dětem. Žáci
usedají do školních lavic každý den. Tráví zde téměř polovinu aktivního dne,
mají tu tedy druhý domov. Chtěla bych, aby se tu cítili jako doma.
Navodit přátelskou atmosféru není vůbec jednoduché. Měsíc září je vždy
velmi náročný. Děti si musí zvyknout na každodenní přípravu do školy, ranní
vstávání, musí na sobě začít znovu usilovně pracovat.
Co pro sblížení budeme dělat v letošním roce v naší třídě?
Hned zrána usedáme do
kruhu, je pro nás symbolem
celodenní spolupráce, sounáležitosti – jsme si zkrátka
blíž. Děti v rukou mají kartičky s obrázky hlav malého
indiána. Liší se nejen barevně, ale zejména výrazem
obličeje. Mají symbolizovat
jejich ranní nálady. Dáváme
si navzájem prostor vyslechnout každého, kdo se nám
chce svěřit s příčinami svého
dobrého, případně špatného
dne. Žáci se učí otevřeně
hovořit, boří se bariéry mezi
nimi. Nikdo však není nucen,
aby svoje pocity zveřejňoval,
není-li mu to milé. Máme
také nevšední indiánský
pozdrav, neboť náš celoroční projekt jsme nazvali
„S indiány za poznáním“.
Zní takto: „Hosá lej, jsem indián šikovnej.“ Pozdrav doprovázíme i pohybově.
Nejprve směřuje ruka složená v pěst k našemu srdci, předpažíme, ukážeme na
sebe a na závěr se pohladíme po tvářích. Pochvala, která je součástí pozdravu,
je velmi důležitá. Má děti motivovat k práci v průběhu dne, naučit je schopnosti
sebeocenění. Chválu slyšíme všichni rádi, mnohdy se však sami ocenit nedoká29
žeme. Děti si to zaslouží dvojnásob. Vždyť hned po ránu musely dokázat vyměnit
útulnou vyhřátou postel za cestu chladným ránem za plněním svých povinností.
Překonávání překážek, práce a ranní vstávání je bude provázet celým životem.
Mottem pro letošní rok se proto stala tato moudrá myšlenka:
„Život je plný překážek, ale jen ten, kdo se při prvním neúspěchu nevzdává a neustále na sobě pracuje, něčeho dosáhne.“
Význam těchto slov jsem dětem přiblížila prostřednictvím básničky, kterou
jsem k tomuto účelu složila. Vystihuje naše motto, ale je dětem srozumitelnější.
Postupně se ji společně učíme. Když se nám nebude příliš dařit, připomeneme si
ji. Doufám, že nám dodá sílu a elán, abychom všechny překážky zdárně překonali a naše setkání byla co nejšťastnější.
S indiány za poznáním
Indiáni, ti se mají,
celý den nic nedělají.
Zato my jsme děti čilé,
tváříme se vždy jen mile.
Pilní budem jako včelky,
nebudeme chytat „lelky“.
Slušní k sobě chceme být,
s přírodou se více sžít.
Učit se a být kamarády,
mít se spolu vždy jen rádi.
Zda to zvládnem, uvidíme.
Rozhodně se nebojíme.
Vždyť život není jen legrace,
nic nelze získat bez práce.
Máme na to celý rok,
první krůček, krok a skok.
Zbystřit rozum a žít zdravě,
pak vše půjde zcela hravě.
Naše zásady a pravidla máme vyvěšeny před třídou a ve třídě, abychom je
měli neustále na očích. Nejdůležitější je naučit se naslouchat druhým, promýšlet
svá slova, neubližovat, být dobrými kamarády. Přece se nenecháme zahanbit!
30
Indiáni jsou nám příkladem – dokázali držet pohromadě, jen díky tomu
mohli ochránit své domovy. My se budeme snažit také.
Rozhodně toho nemůžeme dosáhnout hned. Může nám to trvat celý školní
rok, možná i pár let. Přesto o to budeme usilovat.
Za kolektiv žáků 3. A Mgr. Jarmila Loudová
Moudré indiánské myšlenky pro tento měsíc:
„Uč se ovládat svá slova a chování, aby nikoho nezranily!“
„Vyřčené slovo a vystřelený šíp nelze vrátit.“
Omahové
Základní škola Vladimíra Menšíka
Zahájení školního roku na ZŠ V. Menšíka v Ivančicích proběhlo jako v loňském roce na nádvoří ivančické radnice v 9 hodin.
Po krátkém hudebním vystoupení dívek z 1. stupně proběhla oficiální část,
přivítání zástupců MěÚ v Ivančicích p. starosty V. Adama, místostarosty p. J.
Pospíchala, p. tajemníka J. Vařejky a p. Krejčové z odboru školství.
31
V úvodní části seznámila paní ředitelka přítomné s chodem školy, vyučujícími v jednotlivých třídách a o tom, co se povedlo během loňského školního
roku a prázdnin vybudovat, opravit a zmodernizovat. Slavnostní část byla
věnována novým žáčkům-prvňáčkům. S pomocí pohádkových postaviček Jů
a Hele přeskočili stuhu jako pomyslnou hranici ze školky do školy. Na jedné
straně se tak rozloučili s pí učitelkou ze školky, která nás i s předškoláky
přišla navštívit, a na druhé straně už na ně čekala pí učitelka 1. třídy. Ta jim
oblékla trička s nápisem „Jsem malej, šikovnej a už školák”, od paní ředitelky dostali medaili a kornout bonbonů. Maminky byly obdarovány kytkou
a symbolicky prvňáčkům deváťáci předali balíčky školních potřeb a nafukovací balónek.
Slavnostněji prožívali první zářijové dopoledne i šesťáci, kteří přecházeli z 1.
na 2. stupeň. Byli slavnostně ostužkování stužkou s nápisem „Pro někoho malý
krok, pro nás velký skok” a obdrželi malou sladkost.
Celé zahájení bylo zpestřeno básničkami, písničkami a vystoupením mažoretek žákyň naší školy a zakončeno přáním pohodového školního roku.
Přejeme všem dětem i jejich rodičům úspěšný školní rok, hodně tolerance
a někdy i pevné nervy.
Tak jako každý rok i letos
se žáci I. a II. třídy naší školy
ve středu 9. 9. zúčastnili akce
Den se Světluškou. Pracovnice SVČ připravili pro
děti k vyzkoušení několik
činností.
Všechny úkoly plnily
děti se zavázanýma očima.
Při nalévání vody z lahve do
sklenice skoro každý přelil.
Téměř neřešitelné bylo dát
dohromady z různých mincí
určitou sumu. Lehčí se zdálo
čtení slov po hmatu. Slova
byla složená z provázkových
písmen. V uzavřené krabici
nahmataly děti předmět a hádaly, co to je. Další aktivita
nejvíc zaujala kluky. Hadrovým míčkem se snažili trefit
do věže z plechovek a co
nejvíce jich shodit. Nakonec
32
prošli kus cesty vyznačenou kuželi. Na pomoc si vzali hůlku, která jim chůzi
usnadnila. Všechny děti se shodly, že si ani zdaleka nedovedly představit, jak
těžké to mají nevidomí lidé a s kolika překážkami se musí potýkat.
Některé děti si koupily magnetku s obrázkem nebo náramek a tím poskytly
finanční příspěvek nevidomým. Patří jim za to dík. Poděkování také patří některým žákům 2. stupně naší školy, kteří se ve spolupráci se SVČ převlékli za
světlušky a strávili celý den venku prodejem charitativních předmětů.
Mgr. Marie Machová
Adaptační pobyt 7. A
Hned na začátku školního roku vyměnila naše třída 7. A dva dny školy za
příjemný pobyt v Jedově u Náměště nad Oslavou, kde jsme absolvovali už druhý
„adapťák“. Dva dny naplněné hrami byly zaměřeny na spolupráci, komunikaci
a práci v týmu. Nechyběla ani noční hra, kdy jsme se v roli nevidomých učili
spoléhat na své průvodce (jako výborní průvodci se ukázali Lenka a Rája). Příjemně unavení večer „padáme“ do svých postelí a nemáme čas ani na obvyklé
noční řádění. Dva úžasné dny velmi rychle uběhly a my se vrátili do školních
lavic obohaceni novými zážitky a zkušenostmi. Nikdo už nám nevezme to, co
jsme tu prožili.
Velké poděkování patří pracovníkům SVČ Tomáši Holému a Jirkovi Obršlíkovi za jejich stále dobrou náladu a perfektní program a paní kuchařce Hájkové,
která pečovala o naše žaludky.
Dík patří i „mým sedmákům“ za úžasné dva dny, které mi v Jedově připravili.
Monika Šiplová, třídní učitelka
A jak se líbil „adapťák“ dětem?
„Adapťák byl super, všechno mě bavilo. Vedoucí byli super. Nejvíc mě bavila noční hra.“
Jarda
„Bylo to super, protože jsme tam hráli spoustu her.“
„Bylo to super a jsem ráda, že jsem jela.“
Petr
Monika
„Na adapťáku se mně líbilo. Byla tam krásná příroda a dobře vařili. Hráli jsme
hodně kolektivních her.“
Laďa
„Adapťák se povedl. Bylo krásné počasí a dobrý program.“
„Bylo to super. Minulý rok to zkazil déšť. A hlavně dobře vařili.“
Honza P.
Honza V.
33
SVČ IVANČICE
Léto 2009 se SVČ Ivančice
Téměř 600 zájemců z řad dětí i dospělých využilo bohaté nabídky letních
aktivit, kterou na prázdniny připravilo Středisko volného času Ivančice.
V Biskupcích trávili prázdniny mažoretky, členky kroužku country tanců
a účastníci sportovního a jazykového tábora, na kterém se začátečníci i pokročilí
hravou formou zdokonalovali v anglickém jazyce. Pro děti a mládež byl kromě
hlavní náplně jednotlivých táborů připraven bohatý doprovodný program – hry,
soutěže, koupání a táborák.
Celotáborovou hru „Honba za kopím osudu“ prožívaly děti ve Zblovicích,
v malebném údolí Vranovské přehrady. Pět oddílů badatelů pomáhalo Flynnu
Carsenovi získat kopí osudu z rukou Hadího bratrstva.
Náctiletí prožili v Otrokovicích – Štěrkovišti téměř dva týdny plné zážitkových aktivit, soutěží, skvělého koupání, cykloturistiky a míčových sportů. Velký
úspěch měly také noční hry.
Tábor s koňmi letos proběhl pro velký zájem opět ve čtyřech termínech. Děti
se učily nejen jezdit na koních, ale také o ně správně pečovat. Ani zde nechyběla
celotáborová hra, soutěže v přírodě, koupání a posezení u táboráku.
34
Děti, mládež i dospělí, kteří mají rádi slunce a moře, si mohli vybrat ze tří
pobytů v Chorvatsku – na ostrově Mali Lošinj nebo v letovisku Orebič. Program
byl zaměřen na plavání, hry, soutěže, sport i tvořivou dílnu.
Skupina náctiletých se letos opět zapojila do projektu Mládež v Evropě a přivítala skupinu mladých z Francie, Polska a Německa. Vzájemně předávali informace o historii a tradicích svých národů. Řešila se problematika mládeže v rámci
Evropské unie, rasismus a vztahy různých kultur a národů. Na pobyt s obdobným
zaměřením odcestovali naši mládežníci do Německa.
Ti, kteří nechtěli odjíždět na prázdniny mimo domov, mohli navštěvovat
příměstské tábory určené předškolním i školním dětem, které probíhaly v prostorách SVČ. Dle programu tábora chodili účastníci na výlety do okolí, hráli
různé hry. Na třech příměstských výtvarných táborech si děti vyzkoušely tradiční
i netradiční výtvarné techniky na téma DRACI a PTÁCI. Vyráběly si a malovaly
vlastní Dračí knihu, mládě, vejce nebo ptačí klec. Savovaly, batikovaly a malovaly trička. Tyto techniky doplňovaly také instalace z přírodních materiálů
v krajině i v interiéru.
Věříme, že tyto prázdniny byly pro malé i velké účastníky nejen příjemnou relaxací, ale že z táborů odjížděli s krásnými zážitky a novými zkušenostmi.
Kolektiv pracovníků Střediska volného času Ivančice
35
DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY!
Ve středu 9. 9. 2009 proběhl v České republice
sedmý ročník sbírky Světluška, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Středisko volného
času Ivančice se do tohoto projektu také zapojilo.
Děti si mohly na stánku SVČ Ivančice vyzkoušet,
jak těžké je zvládnout bez pomoci zraku běžné
úkony jako například nalít vodu do kelímku,
poskládat věž z kostek, napočítat peníze a mnoho
dalších. Žáci devátých ročníků základní školy Vladimíra Menšíka v pěti skupinkách procházeli městem a občanům i návštěvníkům Ivančic prodávali magnetky
či náramky. Koupí těchto, ve tmě svítících předmětů, se přispěje na konkrétní
a přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem i dospělým
z celé České republiky. Peníze z prodeje byly ukládány do zalepených lucerniček, které následně byly předány nadačnímu fondu.
Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky Světluška.
SVČ Ivančice
36
1919
Gaudeamus igitur…
2009
Říjnové události v kronice školy
Dne 23. 10. 1925 se konala mimořádná porada o rozdělení dotace ve výši
10 000 Kč, jež byla poskytnuta na zakoupení pomůcek. Na závěr porady přečetl
pan ředitel Lisický telegram od senátora Dr. J. Seiferta. Z telegramu se profesoři
dozvěděli, že ministerská rada dne 21. 10. 1925 vyslovila souhlas s postátněním
gymnázia od školního roku 1926/1927.
V meziválečném období si naše škola pravidelně připomínala svátek dne
osvobození. Připomeneme si oslavu z 27. 10. 1928. V předvečer 10. výročí
dne osvobození gymnázium uspořádalo školní slavnost. Oslavy zahájil ředitel
gymnázia krátkým proslovem. Poté následoval kulturní program. Po skončení
programu měli studenti volno. Následujícího dne se studenti z Ivančic a nejbližšího okolí zúčastnili oslav konaných městem Ivančice. V dopoledním programu
studenti gymnázia společně s žáky ostatních škol vykonali slib věrnosti na vlajku
Československé republiky. Formuli slibu přednesl profesor Dr. Josef Kozlík.
Odpoledne se studenti zúčastnili sportovních závodů. Na vítěze čekaly pěkné
knižní odměny.
V roce 1939 byl z podnětu třídního učitele 8. třídy Rudolfa Dokoupila založen „Studentský kroužek při reálném gymnáziu Jana Blahoslava v Ivančicích.“
Náplní kroužku byly pravidelné schůzky spojené s přednáškami a referáty
o aktuálních nepolitických otázkách, pořádání divadelních a hudebních večírků,
akademií, sportovních akcí, tanečních zábav a výletů. Zástupcem pedagogického
sboru v kroužku byl profesor Ing. Jiří Dvořák s poradním hlasem.
Dne 21. října 1940 byla zahájena soutěž žactva vyšších tříd o nejlepší literární
dílo a hudbu, uspořádaná Okresním vedením Národního souručenství. Do poroty byli vysláni členové profesorského sboru: zatimní správce (ředitel) Václav
Horák a Otakar Schütz pro hudbu a zpěv, Vladimír Sypták pro literaturu a Jiří
Dvořák pro výtvarné umění.
V kronice je ke 20. říjnu 1945 uvedena smutná zpráva: toho dne zemřel nadějný žák čtvrté třídy Luděk Sigmund, jehož pohřbu v Padochově se zúčastnil
profesorský sbor a spolužáci zesnulého. Bohužel k tragické události chybí jakýkoliv komentář, čtenář se tedy z kroniky přímo nedozví, co bylo příčinou náhlého
skonu jmenovaného žáka.
Bezprostředně po druhé světové válce se studenti i profesoři našeho gymnázia museli dokonce povinně účastnit polních prací. Dne 25. října 1946 odpoledne
37
pracoval profesorský sbor a část studentstva v rámci všeobecné pracovní povinnosti při sklizni řepy u místních a okolních rolníků. Ostatní žáci se v neděli 27.
října téhož roku zúčastnili jako členové Junáka a Sokola nutných prací u MNV.
Téhož dne večer uspořádal MNV lampiónový průvod k pomníku padlých, kde
promluvil pan profesor Karel Klika a zazpíval mužský sbor za dirigování ředitele
školy Václava Horáka.
Oslavy vzniku samostatného Československa v roce 1918 se konaly také po
druhé světové válce. O oslavách kulatého výročí v roce 1948 chybí v kronice jakékoliv zprávy. Za to o rok později již kronika vydává svědectví o probíhajících
oslavách. Jejich program v roce 1949 byl tedy následující: 1. Úvodní slovo ředitele gymnázia Jiřího Dvořáka o významu 28. října, 2. rozhlasové pásmo žáků,
3. závazek profesorského sboru a studentů, 4. hymny. Od 10:35 do 11:00 pak
žáci vyslechli slavnostní program k 28. říjnu vysílaný rozhlasem z Prahy. (Pozn.
redakce: šlo již o oslavu 28. října jako Dne znárodnění.)
Mgr. Radek Musil, Mgr. Aleš Ziegler
Před 65 lety se blížil konec války
Někdy uprostřed války se ve všech domech objevily vyhlášky o Protiletecké
ochraně. Za tištěný text byl připojen seznam členů družstva příslušného bloku
domů: napřed velitel, pak další členové a nakonec spojka. To byl zpravidla
mladší občan, někdy i školák. A za krátký čas jsme se my, všichni třináctiletí
žáci měšťanky, dočkali zařazení do Protiletecké ochrany. Jednoho večera na jaře
1944 jsme byli pozváni do hasičské zbrojnice, která tehdy byla ve staré škole za
kostelem. Ocitli jsme se v tajuplném prostředí klubovny, mezi starým nábytkem,
záhadnými spolkovými rekvizitami a zarámovanými fotografiemi hrdinných
hasičských dědečků ve staromódních uniformách a metály na prsou. Bylo nám
řečeno, že se stáváme spojkami Protiletecké ochrany. V případě poplachu se
máme dostavit na stanoviště. Nám ze západního konce bylo určeno se hlásit ve
sklepě školy na Brněnce. (Jestliže si teď někdo představoval, že ho v noci probudí siréna a bude se za rachotu bomb prodírat si cestu do školy, pak jeho obavy
byly zbytečné. Tuto skutečnou tvář letecké války Ivančice nepoznaly). Dostali
jsme kartičku z chatrného válečného papíru, což byla legitimace, a modrou pásku
s bílým M. Pokud zásoby stačila, též vojenskou přílbu staršího tvaru. O nějakém
výcviku či školení nebyla řeč.
K prvnímu význačnému přeletu zahraničních letadel došlo za jasného srpnové dopoledne čtyřiačtyřicátého roku, když se po útoku na Slezsko vracela na svá
letiště v Itálii. Ve výšce snad pět tisíc metrů letěly bombardéry ve vždy početných
skupinách a kolem nich kroužily jako stříbrné tečky stíhačky. Na zem dopadaly
staniolové pásky, které měly mást radiolokátory. Bylo to zbytečné, vzduch duněl
38
stovkami motorů a byla dobrá viditelnost. Bylo to zbytečné i proto, že „letecká
zbraň“, do které podle tehdejší německé organizace patřilo i protiletadlové dělostřelectvo a padákoví myslivci měla prakticky odzvoněno už tehdy, dlouho před
květnem 1945. Říše se na frontách zuřivě bránila, nedala metr půdy zadarmo,
v zázemí nebylo možné protivit se policajtskému pořádku, ale ve vzduchu letci
z druhé strany si dělali, co chtěli a nikdo jim v tom účinně nebránil.
Dlouho jsme se nechávali unášet zajímavou podívanou a na nebezpečí jsme
málo mysleli. K Ivančicím však přiletěla nízko nad zemí dvě německá letadla,
která z nějakého nerozumu zůstala ve vzduchu. Byla z výšky spatřena, několik
stříbrných teček se spustilo dolů, staly se z nich dvou trupové stíhačky s bílými
hvězdami na nosných plochách, ty zakroužily nad námi, pronásledovaly nepřítele k Moravským Bránicím a ještě nad naším okresem jej zneškodnily. Siréna
vyhlásila poplach, teprve až se ozvaly kulomety. Byl to první a až do příchodu
fronty poslední souboj v našem okolí.
Na podzim 1944 byly poplachy již několikrát týdně. A bylo je možno předvídat. Rozhlas každou hodinu informoval o náletové situaci nad Německem
a okupovanými územími a to snad i často podle pravdy. Ozvala-li se ve Vídni
kukačka, letadla už byla blízko. Potom se zastavil program a rozhlas hlásil jen
čísla obvodů, nad kterými byla letadla. K tomu účelu byla vydána mapka, na
které bylo území rozděleno na číslovaná políčka. Těžko se však v ní hledalo. Pak
zavedli novou mapku, tak jednoduchou, že jí vlastně nebylo potřeba. Čísla do
dvanácti znamenala světové strany, jako když se hodinky zorientují dvanáctkou
k severu a písmena podle abecedy vzdálenost od Vídně – nemýlím-li se – po
padesáti kilometrech.
Škola se na tuto situaci svým způsobem připravila. Jako dvanáctiletí jsme
vyslechli přednášku o otravných plynech, za rok nám byl ve fyzikální posluchárně promítnut instruktážní film. Mnoho jsme z něj neměli. Promítačka protivně
škrčela, nekvalitní obraz poskakoval a titulky se nám nechtělo číst. Nacvičovali
jsme i odchod do Delintschova sklepa. Avšak za čas nám bylo uloženo, abychom
donesli od rodičů vyjádření, zda si v případě poplachu přejí, aby jejich syn byl
odveden do krytu nebo aby byl poslán domů. A tak jsme všichni včetně přespolních jednoduše chodili domů.
Srpnové show se však již nikdy neopakovalo, nad Ivančicemi přelétávaly
jen malé skupinky letadel a nikdo je nerušil. Tehdy jsme se setkali s dosud neznámým jevem – s bílými čarami vysrážené páry na obloze. Opět padal staniol
a také letáky. Byly tištěny v němčině a upraveny jako noviny o dvou stranách.
Hodnoceno dnešními měřítky, nebyly žádným veledílem novinářského řemesla,
ale německým vojákům, kteří neměli možnost lovit v přijímači zakázané kmitočty, pomáhaly otvírat oči. Tak Luftpost z 11. listopadu 1944 má na první straně
zprávy ze všech bojišť. Sovětská armáda postupuje na horní Tise a v Kuronsku.
Na západě vedou Američané útok v Sársku, Angličané a Poláci postoupili
39
v Nizozemí. I v Itálii Němci na ústupu. J. V. Stalin promluvil k výročí Říjnové
revoluce. Leták přináší obsah jeho řeči. Američané, včetně vojáků na frontách,
volili, prezidentem je opět F. D. Roosevelt. Jsou otištěny také dva mapky. Jedna
ukazuje průběh jižní části východní fronty. Nacistické vojsko je již vyhnáno
z Mukačeva a Užhorodu, a v Maďarsku se fronta dotýká Budapešti. Druhá je ze
západu. Wehrmacht se ještě někde drží na cizím území, v části Nizozemí a Alsaska-Lotrinska, z Belgie však spojenci pronikli do Německa směrem na Kolín nad
Rýnem. Na druhé straně je varování obyvatelům Porýní před evakuací do vnitrozemí, neboť tam je čeká jen zmatek a hlad. Radí se ve sklepích přečkat přechodu
fronty. Jsou tu i fotografie: J. V. Stalin s W. Churchilem na moskevském letišti
a také dobyté město Cáchy (Aachen) se zajatci na ulici. Pod podpisem „Zprávy
z domova“ jsou informace z Německa, a to i z území zbaveného nacistické moci.
Nálezce letáku se dozvídá nejen o nedostatku uhlí a plynu v Berlíně a o zavedení
jednotného druhu cigarety, ale i tom, že vyšlo najevo při obsazení Göringova
zámku ve Východním Prusku Sovětskou armádou, o životě v porýnském městě
obsazeném spojenci a že na západě byla za frontou otevřena škola pro německé
zájemce o policejní službu na území obsazeném spojenci.
Po zatroubení sirény, což bývalo pravidelně dopoledne, spojky protiletecké
ochrany nastoupily. Samozřejmě, že do žádné školy jsme nechodili, tam teď byla
Hitlerova mládež z Berlína a do vosího hnízda se přece nerýpe. Sdružovali jsme
se u váhy, která stávala na křižovatce, sedávali jsme na selském voze, které tehdy
postávaly po ulici jako dnes zaparkovaná auta. Službu jsme chápali po svém,
jako klukovskou zábavu a ulejvárnu ze školy. Trval-li poplach příliš dlouho,
vyzbrojeni modrými páskami jsme se vydali na procházku po městě. Někdy
jsme došli až na náměstí a navštívili dobrého ducha hasičského sboru, který při
poplachu sedával s fajfkou ve stejnokroji na lavici před tehdejší radnicí a užíval
posledního podzimního sluníčka. Měli jsme ho rádi pro jeho nevysychající humor. Na plané vtipkování však nebyl, nýbrž šířil nefalšovaný optimismus a dobrou náladu. A byla-li doba opravdu zlá a do žertů nebylo, pak vzpomínal, co zažil
v minulosti a pohoda byla opět.
Při jednom takovém svévolném opuštění stanoviště jsme narazili na vedoucího spojek, s nímž jsme se netoužili setkat. Byl o pár let starší než my, pod nosem
nosil kartáček, ale teprve před nedávnem absolvoval rolnickou školu a divadelní
ochotníci mu pro malou postavu svěřili chlapeckou roli. Při tom měl za přítelkyni
paní středních let. Nebylo nám tedy vůbec jasné, zda mu máme říkat Kódl ty,
nebo jako pánovi vykat. Tentokrát trošku spustil hrůzu a poslal nás zpět ke škole.
Do odtroubení poplachu jsme byli jako zařezaní. Jenomže kluci dlouho na jednom místě nevydrží, zvláště když jsou bez dozoru a nemají co dělat. A tak jsme
byli ve Vávrově ulici brzy svědky toho, jak jeden postarší otevřhuba s páskou
vedoucího bloku (bílé kolečko s modrým puntíkem uprostřed, mužstvo mělo kolečko bez puntíku) zahání lidi z ulice. A hned jsme měli námět pro krácení dlouhé
40
chvíle: budeme posílat lidi domů. Nepamatuji si, že by nás kdy někdo poslechl,
ale v činnosti jsme pokračovali tak dlouho, až jsme se na jednom málem spálili. Do lágru Hitlerjugend na Brněnce chodila pravidelně před polednem jedna
učitelka či profesorka. Byla to taková chuděra oblečená do staromódní elegance
pamatující výmarskou republiku či snad i doby císařovy a ze svých zduřelých
svěřenců měla možná ještě větší strach než my. Když míjela sochu sv. Jana, posílali jsme ji ne příliš zdvořile zpět na ústav hluchoněmých. Vystrašeně se dala do
klusu a zmizela ve škole. Pak v nás hrklo. Uvědomili jsme si, že jsme se chovali
drze k říšské příslušnici a že to může mít následky. A ty nedaly na sebe dlouho
čekat: o příštím poplachu si to cupitala kolem nás modrou páskou na rukávě.
Někdo se nad ní slitoval a půjčil ji tento vetchý pásek úřadu a moci.
S listopadovým blatíčkem a mlhami naše služba končila. Možná, že přelety
již nebyly nebo se nám postávání na ulici nezdálo rozumným. Na jaře 1945 se
nad Ivančicemi opět objevovala zahraniční letadla, ale poplach už nikdo nevyhlašoval. My jsme školu téměř neměli, celé dny jsme trávili na Kocperkách
a v Pancířích a vůbec jsme si nevzpomněli na to, že jsme na křižovatce u školy
držívali službu.
František Figer
Typy pro dosažení dobré kontroly hladiny krevního cukru
(DIA-log – informační bulletin pro diabetiky)
Máte-li cukrovku, víte, že musíte udržovat hladinu krevního cukru v přiměřených mezích. Ne pro každého je to snadné, tak co tedy můžeme učinit, abychom
si to usnadnili?
Zde nabízíme typy pro udržení hladiny krevního cukru pod kontrolou.
Rozumějte, co se míní dobrou hladinou krevního cukru
V optimálním případě je to stejná hladina jako pro nediabetiky (4-6 mmol/l
nalačno a 5-7,5 mmol/l po jídle), protože výsledky výzkumu ukazují, že tato hladina je spojena s nejnižším rizikem výskytu diabetických komplikací. Pravděpodobně řeknete, že je to hladina, která vám umožní žít normální život – není příliš
nízká (takže nemáte hypoglykemie), a také není příliš vysoká (takže se necítíte
unaveni, nemáte žízeň atd.). Tak jaké je odpověď? Správná hladina krevního
cukru je pro vás ta, na které se shodnete se svým lékařem nebo diabetologickou
sestrou.
41
Poznejte jak to, co jíte, ovlivňuje vaši hladinu krevního cukru
Každé jídlo, které jíte a které obsahuje uhlohydráty neboli cukry, způsobí
vzestup vašeho krevního cukru (glykemie). Představujete si, že čím víc uhlohydrátů (cukrů) jídlo obsahuje, tím více vám stoupne hladina krevního cukru.
Není tomu tak vždy. Způsob, jakým jsou uhlohydráty vázány, ovlivňuje jejich
uvolňování do krve. Zjistěte si, které typy uhlohydrátů způsobují pomalý vzestup
hladiny krevního cukru (brambory, těstoviny) a které způsobují rychlejší vzestup
(sušenky, koláče).
Důvěrně se seznamte s efektem cvičení
Cvičení obvykle snižuje hladinu krevního cukru jak v době cvičení (když
je cukr využíván svaly jako zdroj energie), tak několik hodin po cvičení (svaly
vychytávají cukr z krve k doplnění zásob glykogenu). Aby fyzická aktivita měla
skutečný efekt, cvičte minimálně 30 minut třikrát týdně.
Objevte vliv alkoholu na hladinu krevního cukru
Alkohol pijte umírněně a nikdy na lačný žaludek – varujte se sladkých míchaných drinků, které obsahují vysoké množství cukru.
Akceptujte roli stresu
Stres způsobuje vzestupy krevního cukru. Jde o normální odpověď těla, které
potřebuje energii na boj proti fyzickému nebo emočnímu stresu. Játra uvolňují
cukr, aby zabezpečila energii, ale pokud máte diabetes, nemusíte mít dostatek
inzulinu pro přeměnu cukru na energii a hladina cukru potom stoupá. Učiňte
relaxaci prioritou – prospěje vám to jak fyzicky, tak duševně.
Když vezmete v potaz všechny tyto typy, uvidíte, že jsou cesty, jak lépe
kontrolovat svou hladinu krevního cukru. Můžete změnit svou stravu, můžete
více cvičit nebo se naučit lépe zvládat stres. Víte, co vaše tělo potřebuje, a jen vy
můžete zajistit, že se mu toho dostává.
M. Krýdlová
§ PRÁVNICKÁ PORADNA §
Dotaz:
S manželem vlastníme rodinný domek. Naši sousedi se rozhodli postavit v blízkosti hranic našeho pozemku rodinný dům pro svého syna. Jako
účastníci stavebního řízení o povolení stavby rodinného domu syna našich
sousedů jsme obdrželi stavební povolení, v jehož podmínce bylo uvedeno,
42
že stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
která je součástí stavebního povolení. Žádná dokumentace stavby rodinného domku nám ale nebyla se stavebním povolením zaslána a podle sdělení
stavebního úřadu na ni ani nemáme nárok. Jsme přesvědčeni, že na dokumentaci stavby, jako součást stavebního povolení nárok máme a měla by
nám být zaslána.
Jaroslav a Petra K., Ivančice
Odpověď:
Projektová dokumentace, jako grafické ztvárnění stavby, je v naprosté většině případů, jedním ze základních předpokladů pro vydání stavebního povolení
a stavebník ji předkládá spolu se žádostí o vydání stavebního povolení. Podle
platné právní úpravy, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,
připojí stavebník k žádosti o stavební povolení projektovou dokumentaci stavby
ve dvou vyhotoveních. Pokud není stavebník vlastníkem stavby, připojuje se
jedno další vyhotovení projektové dokumentace. Dle stavebního zákona zašle
stavební úřad po právní moci rozhodnutí o povolení stavby po jednom ověřeném
vyhotovení projektové dokumentace stavebníkovi a jedno zůstane uložené na
stavebním úřadě.
Z uvedeného je tedy zřejmé, že sousedé, jako účastníci řízení, nemají právní
nárok na projektovou dokumentaci povolované stavby. Stanoví-li totiž právní
předpis okruh osob, kterým se dokumentace stavby doručuje, tak se dá zcela jednoznačně výkladem dovodit, že se ostatním účastníkům stavebního řízení, jehož
výsledkem stavební povolení je, dokumentace nedoručuje.
Z uvedeného vyplývá, že na stavební dokumentaci domu vašeho souseda
nárok nemáte.
JUDr. Petronela Sojková, advokátka
Rosice, Brněnská 555, tel. 546413003
Dny evropského dědictví 2009
Dny evropského dědictví (EHD – European Heritage Days) jsou významnou
celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. V České republice je jejím hlavním organizátorem Sdružení historický sídel Čech, Moravy
a Slezka. Letošní byl termín pro EHD stanoven do období mezi 12. až 20. září
a jejich téma znělo „Památky měřené časem“.
Ivančice se této celoevropské akce zúčastňují již od roku 2003 a letos v nich
proběhla v sobotu a neděli 12. a 13. září. Oproti loňským 6 památkám jich letos
bylo v Ivančicích otevřeno 7, i když věž farního kostela byla tentokrát ze závažných důvodů uzavřena.
43
Doprovodnými akcemi byly dvě výstavy (v synagoze a Památníku A. Muchy), příjezd historického vlaku z Brna a tradiční krojované hody v Hrubšicích.
Návštěvnost jednotlivých památek v Ivančicích:
Kaple sv. Jakuba
158
Kostel Řeznovice
Synagoga
610
Památník A. Muchy
Židovský hřbitov
201
Kaple sv. Trojice
Farní kostel
269
Celková návštěvnost
Pro porovnání:
r. 2007: 1469
186
222
219
1865
r. 2008: 1229
Atraktivní náhradou za uzavřenou věž byla synagoga, přístupná veřejnosti
poprvé od r. 1942. Zejména proto byl o ni velký zájem a navštívilo ji 610 lidí.
Návštěvníci si mohli projít všechny interiéry a také zhlédnout zdařilou výstavu
fotografií Víta a Kristýny Chvátalových, nazvanou Léto ve Francii. Zaujaly i vystavené projekty pro rekonstrukci synagogy od ing. arch. Evy Macholánové.
KIC Ivančice připravilo ke každé památce a pro každého návštěvníka informační list jednak se základními údaji o památce a jednak se zajímavostmi,
které se k památce váží. Památek bylo 7 a tedy také 7 těchto tištěných průvodců.
Kdo chtěl, aby byl jeho zájem o historii odměněn, mohl se zúčastnit vědomostní
soutěže a do pondělí 21. září odevzdat vyplněný soutěžní dotazník. Veškeré odpovědi na 7 otázek nalezl na tištěných průvodcích.
Soutěže využilo celkem 9 soutěžících k získání odměny „Tři v jednom balení“, tedy zasvěcené publikace Ivančice – Dějiny města, pexesa Obrázky z Ivančic a knížky vzpomínek na dnes již bývalé Ivančice nazvané Drobníčky.
Protože synagoga byla největším ivančickým „trhákem“ EHD 2009, otiskujeme informační list, který byl pro ni sestaven:
SYNAGOGA V IVANČICÍCH
Středem náboženského života každé židovské obce bývala synagoga. Tak
tomu bylo i v Ivančicích, kde od nepaměti žila židovská komunita. V Ivančicích
byli Židé soustředění v ulici, kde stála synagoga, dům rabína a židovská škola.
Dříve se tato ulice jmenovala Židovská, dnes Josefa Vávry. Vlastní význam slova synagoga představuje společenství mužů nebo i místnost, kde se společenství
schází. Při vzniku židovského osídlení bylo nutné nejprve zajistit hřbitov, zatímco modlitebny mohly být i v soukromých domech, což platilo i v Ivančicích před
stavbou první synagogy.
44
Ivančická synagoga v datech:
r. 1613 – stavba staré synagogy
Je známa jediná písemná zmínka o tom, že v roce 1613 byla v Ivančicích
postavena synagoga. Podle plánu židovské obce z r. 1727 stála tato synagoga na
stejném místě jako synagoga současná.
r. 1835
Židovská obec v Ivančicích se rozrůstala a v roce 1835 měla 877 obyvatel
(24% všech obyvatel Ivančic).
r. 1853 – postavena nová synagoga
Přičiněním vzdělaného a pokrokově smýšlejícího rabína Beer Oppenheima
byla stará synagoga zbourána a na stejném místě byla postavena nová podle
synagogy vídeňského vzoru s osvědčenou akustikou. Slavnostní vysvěcení nové
synagogy se konalo 25. května 1853.
1. polovina 20 století
Od roku 1848, kdy bylo Židům povoleno stěhovat se do velkých měst, se
začal jejich počet snižovat i v Ivančicích. Například v roce 1853, kdy se otevírala
nová synagoga, žilo v Ivančicích již jenom 700 Židů, což oproti počtu 877 v r.
1835 znamená úbytek o 20 %.
30. léta 20. století: V posledních letech trvání židovské obce se občas stalo,
že se nesešlo ani 10 mužů, což byl podle náboženských předpisů minimální počet, za kterého se mohla konat bohoslužba.
r. 1942 konec provozu synagogy
Ivančická synagoga byla v provozu ještě na počátku nacistické okupace. Byla
uzavřena v březnu 1942.
1945–1968
Skladiště městského národního výboru.
1969
Vybudováno železobetonové podlaží pro sklad národního
podniku Klenoty, který v synagoze působil do r. 1995.
1995–2009
Skladiště městského úřadu.
2009 a dále Příprava budovy na rekonstrukci do původní podoby. Po rekonstrukci by synagoga měla být využita pro výstavní prostory muzea nebo pro
jiné kulturní účely.
45
Na obrázku je synagoga
s hlavním vchodem pro
muže. Vlevo je vidět již neexistující dům rabína.
Stav okolí budovy na
foto Památkového ústavu je
před rokem 1969, tedy před
rekonstrukcí s vestavěním
železobetonového podlaží
pro n. p. Klenoty.
Ivančická synagoga byla postavena na vyvýšeném místě a je orientována ve
směru východ – západ. Hlavní vstup byl pro muže, ženy měly boční vstup na
galerii. Budova byla třílodní se sedlovou střechou.
ZAJÍMAVOSTI
V předsálí (předsíni) bylo rituální umyvadlo k tradičnímu opláchnutí rukou
před bohoslužbou.
Z předsálí se do hlavního sálu sestupovalo po několika schodech. Toto symbolické zahloubení modlitebního sálu vychází ze slov 130. žalmu: „Z hlubin
volám Tě, Pane...“
46
POZOR! ANKETA
Anketa: Využijeme opravenou synagogu?
Vážení spoluobčané,
Město Ivančice plánuje rekonstrukci synagogy za účelem vybudování kulturního a společenského centra. Nové prostory budou sloužit obyvatelům města a celého mikroregionu
Ivančicko. V nových prostorách výstavní síně, galerie a víceúčelového sálu budou pořádány výstavy, koncerty a společenské akce. Nové centrum budou moci využívat místní
zájmová sdružení a neziskové organizace.
Pro případnou realizaci projektu a podání žádosti o evropský grant (finance na projekt)
bychom vás rádi požádali o váš názor, ZDA BYSTE TAKOVÉ CENTRUM VYUŽÍVALI
a jak.
Předem děkujeme za vyplnění a odevzdání anketních otázek na podatelně v přízemí
radnice.
MUDr. Vojtěch Adam, starosta
1. Řekl/a byste, že v Ivančicích takové centrum chybí?
1
ano chybí
4
ne
2
spíše ano
5
nevím, nedovedu posoudit
3
spíše ne
□
□
□
□
□
2. Myslíte, že by bylo takové centrum v Ivančicích využito?
1
ano
4
ne
2
spíše ano
5
nevím, nedovedu posoudit
3
spíše ne
□
□
□
□
□
3. Využil/a byste takové centrum pro své zájmové činnosti?
1
ano
4 ne
2
spíše ano
5
nevím, nedovedu posoudit
3
spíše ne
□
□
□
□
□
4. Které části centra byste navštěvoval/a nebo využíval/a?
galerie
1
ano 2
spíše ano 3
spíše ne 4
ne 5
nevím, nedovedu posoudit
výstavní síň
1
ano 2
spíše ano 3
spíše ne 4
ne 5
nevím, nedovedu posoudit
víceúčelový sál
1
ano 2
spíše ano 3
spíše ne 4
ne 5
nevím, nedovedu posoudit
(koncerty, přednášky)
"
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
47
5. Chybí vám v centru něco?
1
ano
2
ne
3
nevím, nedovedu posoudit
Pokud ano, co? ..................................................................................................................
□
□
□
6. Co byste dále očekával/a od tohoto centra?
............................................................................................................................................
7. Jakého jste pohlaví? 1
□ Muž 2 □ Žena
8. Jaký je váš věk? Vypište v letech ................................................................................
9. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
1
Základní (včetně neukončeného)
2
Střední bez maturity
3
Střední s maturitou
4
Vysokoškolské
□
□
□
□
10. Jaké je vaše ekonomické postavení: (v případě souběhu více možností, zvolte
hlavní zdroj obživy)
1
Student(ka)
2
Zaměstnaný(á) na plný úvazek
3
Zaměstnaný(á) na částečný úvazek
4
OSVČ
5
Nezaměstnaný(á)
6
V domácnosti
7
Rodičovská (mateřská) dovolená
8
V důchodu (starobní či invalidní)
□
□
□
□
□
□
□
□
11. Vaše bydliště je:
1
V Ivančicích
2
V blízkém okolí Ivančic (do 10 km)
3
V širším okolí Ivančic (do 25 km)
4
Jinde
□
□
□
□
Děkujeme vám za váš čas a spolupráci.
Pokud chcete k dotazníku cokoli dodat, objasnit atd., můžete níže.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
48
Místo pro čtení tóry bylo u východní stěny sálu, kde stál čtecí pult. Lavice
byly postaveny do rovnoběžných řad (jako v křesťanském kostele) tak, aby se
věřící dívali k východní straně, kde byla schránka na tóru. Tato schránka byla
nejdůležitějším místem synagogy.
Slovo tóra se překládá jako zákon rozdělený do 5 svitků – pěti knih Mojžíšových.
Pro židovské bohoslužby je typické oddělení mužů a žen. Muži se modlili
vždy v hlavním sále, ženy byly na galerii.
Bohoslužby byly vždy záležitostí mužů, ženy sledovaly bohoslužbu jako
nezúčastnění diváci nebo jako zpěvačky kantorova chóru. Ivančická synagoga
měla vynikající akustiku.
Kromě vědomostní soutěže připravilo KIC výstavu ve sklepení
Památníku A. Muchy
Její název zněl:
„Památky měřené časem aneb Nejenom jak se změnily, ale i co nového jsme
se o nich dozvěděli.“
O výstavu, která trvala až do konce září, byl slušný zájem a pamětní kniha
zaznamenala vesměs příznivé ohlasy. Kromě srovnávacích fotografií a komentářů chtěla výstava upozornit na tři velmi zajímavé objevy posledních desetiletí
– nápisy a malůvky rudkou na bílé omítce sklepení, skutečnou podobu Jana Blahoslava a tajemství arkýře radnice.
Objevná výstava „Transkripce a výklady nápisů rudkou ve sklepení staré radnice“ od Mgr. Petra Fialy, které měla svou premiéru před pěti lety, upozorňuje,
že ve sklepení staré radnice byl v polovině 16. století spíše šenk nežli vězení.
Také nám přináší úžasný důkaz o tom, že zdejší místní nářečí se užívalo již před
téměř 500 lety a překonalo i pobělohorské poněmčování.
Další, již padesát let starý objev – skutečná podoba Jana Blahoslava – je třeba
znovu připomenout, neboť dodnes se často při jeho vyobrazení používá smyšlená
romantická kresba od Josefa Vávry z počátku 20. století, kdy podoba Blahoslava
ještě nebyla objevena. (Jak známo, čeští bratři světskou parádu - krejzlíky – nenosili, nýbrž jen prosté pláště se širokým límcem. Jejich oblečení je zachyceno
na ilustracích kancionálů a také biskup J. A. Komenský byl portrétován v plášti
se širokým límcem.) Dokonce již v roce 1963 použila ivančická numismatická
společnost tehdy právě dr. Vlastou Fialovou objevenou Blahoslavovu podobiznu
na své pamětní medaili. Za tuto informaci a za zapůjčení nákresu této pamětní
medalie děkujeme řeznovickému sběrateli p. V. Kytkovi.
49
Skutečná podoba Jana Blahoslava
Romantická představa podle Josefa Vávry
Třetí záhada – tajemství arkýře ivančické radnice – byla v Ivančickém zpravodaji zmíněna již v únoru 2005. Vzhledem k tomu, že sklepní výstava ji vysvětluje podrobněji a zároveň jde o významnou ivančickou památku, zveřejňujeme
v plné podobě výstavní panel odhalující tajemství arkýře.
TAJEMSTVÍ ARKÝŘE IVANČICKÉ RADNICE
Úvodní informace potřebné pro naše objevování
Manýrismus
Doba manýrismu se vymezuje většinou léty 1515–1600 v Itálii a 1560–1630
ve Střední Evropě.
Charakteristickým rysem manýrismu je úsilí o rafinovanost!
Obecně lze manýrismus charakterizovat jako odklon od harmonického řádu,
jak to chápala vrcholná renesance.
Manýrismus tíhne k alegorii a enigmatičnosti.
Alegorie – první význam uměleckého díla není podstatný (a nemusí být ani
smysluplný), ale který skrývá význam druhý, hlubší a skrytý. Úkolem alegorie je
většinou tento pravý význam skrýt tak, aby jej pochopili jen zasvěcení.
Enigma = hádanka, záhada, tajemství.
Typickým projevem manýrismu je metafora, která svým promyšleným vestavěním do díla umožňuje otevírat nové, na první pohled nezjevné významy.
Základní motivy této epochy můžeme najít u spisovatelů-teoretiků manýrismu, kteří působili okolo roku 1600: vlivné bylo dílo španělského jezuity Baltasara Graciána Ostrovtip a umění duchaplnosti či Aristotelský dalekohled aneb idea
ostrovtipnosti psaní Itala Emanuela Tesaura.
50
Symbolika pravé a levé strany.
Při luštění záhady arkýře je důležité si uvědomit symboliku, kterou
představovala v té době pravá a levá strana.
Pravá strana je pravdivá, správná. Levá strana je nepravdivá, falešná.
Například výřez obrazu Agnola
Bronzina z roku 1560.
Vidíme na něm znázorněnou Záludnost (Zákeřnost).
Je to hezká dívenka s nevinnou
tvářičkou, která sice jakoby pravou
rukou, avšak s levým palcem, a tedy
vlastně rukou levou (nepravdivou)
podává plást medu. Naopak v levé ruce,
ale s pravým palcem a tedy vlastně
v ruce pravé (vyjadřující skutečný,
pravý úmysl) drží krysu. Symbolika
na obraze je tato: zobrazená dívenka
je Záludnost (Zákeřnost), která „maže
med kolem huby“, ale po pravdě je záludná jako krysa.
Vidíme to i na vyobrazení rudkou v tomto sklepení. Originál si můžete
prohlédnout na zdi v této
výstavní místnosti.
Nahoře vidíme turecký
vojenský tábor. Pod ním jsou
Půlměsíc a Slunce.
Půlměsíc (symbol islámu) je na obrázku vlevo (na
nesprávné, falešné straně).
Slunce jako protikladný
symbol křesťanství je vpravo
(na té správné straně).
51
Také na kamenném portálu radnice jsou symboly. Hlavička Turka a půlměsíc, naproti nim hlavička křesťana a sluníčko. Hádejte, která hlavička je
na portálu radnice vlevo a která vpravo? Můžete se jít sami přesvědčit.
MEDVĚD NA ARKÝŘI – ivančická záhada
Kamenná výzdoba průčelí radnice je chloubou Ivančic. Patří mezi nejhezčí na Moravě. Nikdo z odborníků – teoretiků umění – nám však dosud
nevysvětlil, co znamená medvěd na arkýři!
Pokusme se o to tedy sami!
Co víme:
Starou gotickou tvrz zakoupil r. 1608 majitel provaznické firmy a primátor
města Šimon Pírko a přestavěl ji na renesanční palác.
Šimon Pírko přizval vlašského umělce mistra Antonia di Valdi a jeho kamenickou huť, aby patřičně zkrášlili průčelí honosné budovy.
V letech 1560–1630 byl hlavním uměleckým směrem ve Střední Evropě manýrismus. Hlavní charakteristika manýrismu je popsána na tomto panelu.
Arkýř je na nejlepším místě v Ivančicích pro umístění vývěsního štítu (pro
reklamní plochu). Každý, kdo jde na náměstí, se na něj podívá.
Co bylo nejdůležitějším tématem té doby:
Hrozila islamizace našeho území. Od r. 1526 začaly Osmansko-habsburské války. Osmanská říše stále expandovala. Nebyly žádné iluze jako status
quo. Tato říše, v té době již větší než Evropa, představovala stálou a mocnou
hrozbu pro evropské křesťanstvo. V Uhrách právě skončila přechodným klidem
patnáctiletá válka mezi císařem Rudolfem II. a Osmanskou říší. Když později,
roku 1683, měli Turci na dosah Vídeň, zachvátil Evropu panický strach. Teprve
po jejich porážce nastal na severní hranici Osmanské říše zvrat, expanze skončila, začala ustupovat.
52
Co asi chtěl primátor města sdělit na tak dobře viditelném arkýři:
Kdyby byl „Medvěd s dudami“ jen jako jakási ozdoba, pak by se asi všichni
nejspíš smáli a říkali by Dům u cvičitele medvědů nebo Dům primátora, který
učí medvědy na dudy hrát.
Primátor byl však vážená veřejná osoba. Chtěl na svém domě sdělit veřejnosti něco důležitého a zásadního. Jak jsme již vysvětlili, je symblicky vlevo to
špatné a vpravo to dobré. Vlevo je islám, vpravo ta správná víra – křesťanství.
Nenechejte se lidé, v případě naší porážky, poturčit. Držte se té pravé víry
– křesťanství!
Co symbolizují na arkýři dudy:
Dudy se šířily především s četnými arabsko-tureckými nájezdy do Evropy.
Dudy jsou nástrojem typickým pro Turky-Osmany.
Co symbolizují na arkýři housle:
První housle začaly vznikat v Itálii na počátku 16. století. První moderní
housle postavil, podle všeho, Andrea Amati. Moderní housle rychle získaly
oblibu mezi všemi společenskými vrstvami a rozšířily se po celé Evropě.
Housle jsou nástrojem typickým pro Evropany.
V tomto místě bychom měli zdůraznit omyl ivančické historičky dr. Olgy
Uhrové, která definovala nástroj na arkýři jako loutnu. Loutna je ale nástroj
drnkací, muž na arkýři však hraje smyčcem. Umělecký kameník netvořil sochu,
nýbrž reliéf, a proto musel housle na arkýři umístit na hruď houslisty.
Co je na arkýři vlevo (tedy to špatné) a co vpravo (to správné, dobré)?
Vlevo je medvěd s dudami, vpravo
upravený muž s houslemi!
53
ZÁVĚR
Shrneme-li uvedená fakta i oprávněné domněnky, vychází jasný závěr.
Velká šelma s dudami na levé straně arkýře (ať je to medvěd nebo pes)
představuje nebezpečnou Osmanskou říši s nesprávným učením – islámem.
Dravý medvěd je symbolem rozpínajícího se impéria. Kdyby však šlo o psa,
pak skrytá symbolika by mohla též znamenat „pohanský pes“.
Muž na pravé straně arkýře, který hraje jistě krásné a bohulibé písně na housle, představuje to správné učení – křesťanství.
Co ještě zbývá objasnit:
Prohlédneme-li pozorně obě strany arkýře, všimneme si, že nad šelmou s dudami jsou jakési listy v podobě plamenů. Jediný květ vidíme až ve směru, kterým
šelma kráčí. Může nás také zaujmout, že tento květ je jako v objetí půlměsíce. Že
by snad také symbolika?
Nad mužem hrajícím na housle jsou tři květy. Vpravo je ještě zavitý, uprostřed rozkvétá a vlevo odkvétá. Jistě též nějaká symbolika. Pátrání necháme už
na vás, vážení návštěvníci. Za každou vysvětlující zprávu budeme vděční.
Možná se nám podařilo tajemství arkýře alespoň částečně objasnit. Psaná
zpráva z doby vzniku výzdoby arkýře, jak to vyžadující přísní historici, tu žádná
není a asi nikdy nebude. Lidský příběh však výzdobu arkýře oživuje. Nyní, když
se nás někdo na medvěda nebo houslistu zeptá, máme už aspoň jak to vysvětlit.
Vít Karas
Zhodnocení XIV. ročníku
Mezinárodního hudebního festivalo 13 měst
CONCENTUS MORAVIAE 2009
15. září se v zasedací místnosti MěÚ Rájec-Jestřebí sešli spolupořadatelé festivalu Concentus Moraviae, aby zhodnotili letošní festivalový ročník, který měl
téma „Dámy mají přednost“. Ze zápisu z této schůze jsme vybrali:
Průměrná návštěvnost 36 festivalových koncertů byla vysoká. Vyslechlo je
přes 6000 posluchačů.
Hejtman Michal Hašek byl festivalem nadšený a prohlásil, že festival Concentus Moraviae považuje za nejvýznamnější hudební akci Jihomoravského kraje. Potvrdil, že smlouva na 20 let o podpoře JmK festivalu, uzavřená s předešlým
hejtmanem Stanislavem Juránkem, trvá.
Jedním z vrcholů festivalu byl koncert jazzové skupiny Zuzana Lapčíková
QUINTET v klášteře v Dolních Kounicích.
54
9. června Náměšť n. Oslavou – dlouho avizovaný koncert Magdaleny Kožené
se pro její akutní nachlazení nemohl uskutečnit. Jako happening zahrála pouze
její doprovodná skupina, ale i to mělo veliký úspěch. Koncert M. Kožené byl
přeložen na 2. 7. a byl vynikající.
Iva Bittová žije v současnosti v USA. Aby se mohl uskutečnit její koncert
v Boskovicích, musel agentura CEMA uspořádat celé její koncertní turné. Koncert v Boskovicích navštívilo 600 posluchačů.
15. festivalový ročník ponese název „Baroko and jazz – dobrodružství improvizace“. Bude zahájen 29. května 2010 v Tišnově v klášteře Porta Coeli a jeho
závěrečný koncert bude ve Slavkově u Brna.
Dramaturgem festivalu bude fundovaný muzikolog a hudebník Václav Luks.
Ke spolupráci přizval jazzového skladatele a kontrabasistu Jaromíra Honzáka.
Úvodní slova dramaturga Václava Lukse k příštímu, 15. ročníku festivalu:
Jazz a barokní hudba – světy mezi kterými leží staletí, ale jejichž řeč přesto
promlouvá v překvapivě mnoha ohledech společnými slovy. Když poplujeme
proti proudu času ke kořenům evropské hudební kultury, zjistíme, že čím více se
vzdalujeme břehům 21. století, tím méně informací o způsobu provádění hudby
se nám dostává, a čím je hudba starší, tím jednodušší a víceznačnější je její zápis.
Zatímco skladatelé současnosti předkládají interpretům zpravidla do posledního
detailu vypracované partitury, tvůrci minulých staletí s důvěrou vkládali znějící
podobu svých děl do rukou interpreta a ponechávali mu svobodu i zodpovědnost
spolutvůrce. Invence, fantazie a schopnost improvizace vycházející ze vzdělání
a řemeslného umu hudebníka byly v minulých staletích nedílnou součástí procesu vzniku hudebního díla, jehož završení se událo nikoliv v okamžiku poslední
korektury partitury autorem, ale teprve v okamžiku živého provedení.
Vít Karas
Pocta Václavu Dusíkovi
Středa 17. září 2009. V kalendáři mám poznámku: Ivančice, kostel, 19 hodin
– Koncert k 110. výročí narození ivančického rodáka, regenschoriho Václava
Ignáce Dusíka. Těším se, protože Václav Dusík byl mým učitelem ve hře na
housle, přivedl mě jako kluka altistu do chrámového sboru a k pultu s houslemi
v tamním orchestru. Po Václavu Dusíkovi jsem převzal hudební výchovu a vedení sboru na gymnáziu. Tedy mnoho důvodů k těšení.
Od rána prší a neprší až do večera. Mlha padá až na zem. Přespolní se těžce
rozhoduje jet do Ivančic. Naštěstí déšť ustal a nebylo o čem rozhodovat. Taky
naštěstí. Nechte si o tom vyprávět.
55
Program koncertu sliboval tři pražské umělce: Danielu Valtovou-Kosinovou,
varhanici, Ondřeje Sochu, tenoristu a Martina Havelíka, hráče na violoncello
a uvaděče programu. Všichni tři byli ozdobeni mnohými cenami za účast na
domácích i mezinárodních koncertních pódiích a v návaznosti na prezentovaný
program slibovali mimořádný zážitek. Nezklamali.
Jejich vystoupení bylo možné roztřídit do dvou okruhů. Své vyzrálé umění
představili v sólových blocích. Tak sličná varhanice Valtová hned úvodem zaplnila chrám mohutnou košatou barokní hudbou. Jak jinak, než Preludiem a fugou
J.S.Bacha. Chrámové pilíře se zachvívaly určitě i ve svých soklech. Prostor až
do vysoké klenby nestačil vstřebávat nápor akordů, kterými Bach rozdával sama
sebe. A kdo jej dosud neznal, určitě na něj po této hudbě nezapomene. Taková
to byla síla!
V sólovém partu přednesl tenorista Socha dvě pasáže z Händelova oratoria
Mesiáš. Tentokrát měli posluchači příležitost vychutnat barokní hudbu v melodiích ošperkovaných nápaditými ozdobami, pro zpěváka obtížně interpretovanými.
Tenorista uspěl a jeho takřka koloratura byla zřetelná a čitelná.
Violoncellista Havelík se představil nejprve úvodním slovem, kterým přiblížil návštěvníkům životní dráhu vzpomínaného regenschoriho Václava Dusíka
(druhé jméno Ignác v Ivančicích nebylo známé), zejména ve vazbě na jeho předky, na slavnou rodinu Dusíků, z nichž Jana Ladislava (1760–1812) znala celá
Evropa jako varhaníka, ale především klavíristu, který průkopnicky podstatně
obohatil hru na tento nástroj využitím jeho technických možností. V sólovém
partu dal violoncellista svému nástroji, ale především svým uměleckých schopnostem příležitost uplatnit se v třívěté Suitě G dur rovněž z tvorby J. S. Bacha.
Tyto tři bloky byly dramaturgem programu vyváženy, dalo by se říci odlehčeny, programními čísly, posluchačům dobře známými z rozhlasu, jako byla Ave
Maria Schubertova a Gounodova (Preludium), Händlovo Largo, tři z Biblických
písní Antonína Dvořáka i méně známá Modlitba E. F. Nápravníka. Tyto líbivé
skladby přednesené zpěvákem a cellistou za doprovodu varhan se poslouchaly
v chrámovém prostoru zcela v jiném smyslovém rozpoložení. Vyzněly v plné
kráse tak, jak byly s průvodem varhan původně napsány: vroucněji, naléhavěji,
opravdověji. Doslova braly dech. A když dozněla ukázka z tvorby pomyslného
oslavence, naplnil se program.
Chrám byl do té chvíle ztichlý a soustředěný na štědrou nabídku umělců.
Ti sestoupili z kůru, aby se, jak je zvykem, publiku uklonili a děkovali, a aby
na oplátku přijali od něj květiny i potlesk, projev upřímného poděkování za tu
štědrou nadílku tónů, melodií, akordů.
Opouštěl jsem chrám, když jsem se setkal na schodišti nečekaně s paní Jarkou
Tupou, Jarinkou Dusíkovou, kterou jsem vídal v jejich bytě za kostelem, kdysi
ve staré škole, od narození, jak rostla, dospívala, nejmladší ze tří děti našeho
vzpomínaného regenschoriho. Bylo to setkání v té chvíli jako na zavolanou
56
nesmírně milé. Blahopřál jsem jí k poctě, které se ten večer dostalo jejímu tatínkovi. Jsem přesvědčen, že byla nejšťastnějším návštěvníkem koncertu. Pohladil
jsem ji po tváři jako výraz poděkování za to, čím její tatínek vstoupil do mého
života, co hudba znamenala mezi námi, jak jsme se měli rádi.
Do odjezdu vlaku zbývala necelá hodina. Neobyčejně vlahý, teplý večer nabídl procházku prázdným městem, které sedělo u obrazovek a přepínalo kanály.
Šel jsem sám. Neměl jsem s kým se podělit o bohatství, které jsem toho večera
nasál. Vzpomínky na hraní v hudebce, v bytě Dusíků za kostelem, na zpívání
a hraní na kůru, ožívaly i ve vlaku, který byl prázdný. Mladá průvodčí mě vyrušila ze vzpomínek a vrátila do reality, když požádala o jízdenku-seniorpas.
Naši doma ještě nespali. Bodejť! Nejmladší vnučky Ivča a Xenda si chystaly
kroje na nedělní hody. Budou stárkové.
Postavil jsem na čaj, zapnul obrazovku a na klávesnici vyťukal nadpis: „Pocta
Václavu Dusíkovi“.
Když sprcha splachovala zbytečnosti končícího dne, podávali si poutníci na
hodinách ruce a přáli si „Dobrý den!“
Dobrý den přeji i vám, přátelé víry, naděje a lásky.
Jan Kouřil
ROZMARÝNOVÉ HODY V HRUBŠICÍCH
Sobota 2. září, 10 hodin, nádvoří zámku v Hrubšicích – místostarosta
Ivančic Jaroslav Pospíchal předává prvnímu stárkovi Tomáši Konečnému
hodové právo.
57
Tímto tradičním slavnostním aktem byly hody v Hrubšicích zahájeny a pod
„májó“ se rozezněly tóny dechových nástrojů kapely Polanka a zpěv všech devíti
hodových párů. Typické „Čí só hode? ….naše!!!“ zaznělo tento den ještě mnohokrát. S veselou náladou za přispění mimořádně krásného, teplého počasí, hodová chasa zvala po vesnici rozmarýnem všechny místní obyvatele na odpolední
zavádění pod májí a večerní zábavu.
„Byla to opravdu vydařená, krásná sobota v Hrubšicích“ pochvalovali si návštěvníci odpoledního zavádění. Jako poděkování za návštěvu obdržel každý stůl
od stárků láhev hodového vína.
Hody nejsou jen pobavení v sobotu, ale také několikatýdenní přípravy.
Vyvrcholením bylo stavění máje, které bylo výborně zvládnuto díky perfektní
přípravě místních chlapů a bylo až neuvěřitelné, že za několik málo minut jsme
si my, přihlížející ženy, mohly oddechnout, šťastně zatleskat a pokračovat ve
zdobení zámku.
Hody v Hrubšicích se zkrátka vydařily a všichni se těšíme opět za rok nashledanou.
Markéta Šilbergerová
Akci Strašidelný zámek pořádá Občanské sdružení Hrubšice již od roku
2004. Množství masek stále narůstá a dekorace se vylepšují. Atraktivní podívaná každoročně pobaví stovky návštěvníků.
58
Občanské sdružení Hrubšice
zve všechny srdečně
na oblíbenou podzimní akci
STRAŠIDELNÝ ZÁMEK
v sobotu 10. října 2009 od 15 hodin
Organizace CHRYZANTÉMA Jižní Morava
pořádá v sále Besedního domu
24. TRADIČNÍ VÝSTAVU CHRYZANTÉM
24. a 25. října: 9–17 hodin
26. října: 9–12 hodin
Po dobu konání výstavy je zajištěn prodej chryzantém.
Na výstavě lze získat informace o jejich pěstování.
59
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
IVANČICE, Památník A. Muchy, tel.: 546 451 870, pořádá:
5. října (pondělí) v 9.00 a 10.30 hodin, kino Réna Ivančice
Pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a maminky s dětmi
KRAKONOŠ A PEKAŘKA JÍŘA
Klasická pohádka v podání divadelního souboru Mario
Vstupné: 35 Kč
5. října (pondělí) – 1. listopadu (neděle), chodba Památníku A. Muchy
MÁ KRAJINA – JESENÍKY
Výstava obrazů FRANTIŠKA CHMELAŘE
Vstup zdarma
6. října (úterý) v 19.00 hodin, kino Réna Ivančice
POCTA VLADIMÍRU MENŠÍKOVI
K NEDOŽITÝM 80. NAROZENINÁM
Zábavný večer s vyprávěním
režiséra VÁCLAVA VORLÍČKA
a herců VÁCLAVA POSTRÁNECKÉHO a JAR. HANZLÍKA
moderuje herečka a zpěvačka JANA MUSILOVÁ
hraje cimbálová hudba PONAVA
Vstupné: 150 Kč
PŘEDPRODEJ OD 14. 9. V KIC
11. října (neděle) – 30. října (pátek), galerie Památníku A. Muchy
ALOIS ŠAFRÁNEK – OBRAZY A KRESBY
JUDITA ŠAFRÁNKOVÁ – FOTOGRAFIE
Výstava k životnímu jubileu A. Šafránka
Vstupné: 10 Kč
18. října (neděle) v 10.00 hodin, kino Réna Ivančice
BALYNKA
Pohádka o psím detektivovi – štěněti Balynce – je plná veselých písniček,
vhodná pro děti předškolního a mladšího školního věku. Hrají čtyři herci
a látkové loutky
Účinkuje Karlovarské hudební divadlo
Vstupné: 20 Kč
60
27. října (úterý) v 18.00 hodin, kino Réna Ivančice – malý sál
NA KOLE PO OMÁNU
Přednáška cestovatele JIŘÍHO ČEFELÍNA s promítáním fotografií
Vstupné: 30 Kč
29. října (čtvrtek), odjezd v 18.00 hodin od Besedního domu Ivančice
Zájezd – Brno – Městské divadlo
EVITA
Známý muzikál o první dámě Argentiny
Autoři Andrew Lloyd Webber a Tim Rice (rocková opera Jezus Christ
Superstar)
Účinkují přední herci oblíbené hudební scény Městského divadla
Cena (vstupenka a doprava): 690 Kč
PROGRAM KINA RÉNA
Ne
4. 10. 2009
17.00 hod.
VZHŮRU DO OBLAK
USA, pohádka, 100 min., 42 Kč (+ 1 Kč), ČESKÝ DABING
Animovaný rodinný film
Prodavači balónků Carlovi se splní sen. Odletí do divočiny v Jižní Americe. Netuší, že se k němu potají připojil i původce jeho nočních můr – osmiletý průzkumník Russel. Jejich společná pouť do ztraceného světa je plná veselých příhod.
St
7. 10. 2009
20.00 hod.
BATHORY
SR/ČR, historický, 140 min., 49 Kč (+ 1 Kč)
Hrají: Anna Friel, Vincent Regan, Karel Roden, Boleslav Polívka, Franco Nero,
Jiří Mádl
Mocná a bohatá žena, hraběnka Alžběta Báthoryová je nucena po smrti manžela
čelit nepřátelům, kteří jsou schopni všeho. Koupe se tato krásná žena v krvi panen, aby zastavila stárnutí? Byla opravdu největší vražedkyní své doby?
Ne
11. 10. 2009
20.00 hod.
PIRÁTI NA VLNÁCH
USA, komedie, 134 min., 49 Kč (+ 1 Kč)
Hrají: Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Rhys Ifans, N. Frost, K. Branagh
Drzá komedie o skupince excentrických dýdžejů, která obešla přísná nařízení
ohledně rockové hudby. Jejich pirátské vysílání z lodi miluje celá Británie. Výjimkou je ministr pro rozhlasové vysílání. Rocková lavina se nedá zastavit.
61
St
14. 10. 2009
18.00 hod.
HANNAH MONTANA
USA, hudební, 102 min., 49 Kč (+ 1 Kč), ČESKÝ DABING
Hrají: Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, Emily Lament, Jason Earles, Mitchel
Musso
Miley se zoufale snaží zvládat svůj dvojí život. Přes den je obyčejnou středoškolačkou, která zanedbává své přátele a školu. Stále více ji ovládá tajná identita
popové hvězdy Hannah. Otec ji odveze domů do Tennessee, aby zjistila, co je
vlastně z životě důležité.
Ne
18. 10. 2009
18.00 a 20.00 hod.
MUŽI V ŘÍJI
ČR, komedie, 114 min., 49 Kč (+ 1 Kč)
Hrají: Jaromír Hanzlík, Marta Vančurová, Pavel Zedníček, Jaroslav Plesl, Jiří
Lábus, Martin Huba
Mouřínov je moravská díra. I silnice tam končí. Obyvatelé chtějí být obcí „průjezdní“ a tak padne nápad uspořádat zde Mistrovství Evropy ve vábení jelenů.
Starosta chystá diplomatickou misi, hlavní trubač se zamiluje, někdo poškodí
tribunu...
St
21. 10. 2009
20.00 hod.
WRESTLER
USA, drama, 115 min., 49 Kč (+ 1 Kč)
Hrají: Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Mark Margolis
Na konci 80. let zaplňoval Randy, profesionální wrestler, titulní stránky novin.
Nyní, o dvacet let později, po infarktu se protlouká životem. Snaží se udržet skutečný vztah, získat si dceru. Lákání ringu, vzrušení pro show, obdiv fanoušků
- tomu nelze odolat...
Ne
25. 10. 2009
18.00 a 20.00 hod.
VENI, VIDI, VICI
ČR, komedie, 95 min., 49 Kč (+ 1 Kč)
Hrají: Filip Tomsa, Jitka Kocurová, Sandra Nováková, Bohumil Klepl, Václav
Postránecký
Romantická komedie. Příběh sympatického, sportovně založeného studenta Honzy, který se přes svůj nelehký život, vypracuje na slibného golfistu. Zažije chvíle
ve světle obdivu i pozlátka. Málem však ztratí svou lásku i sám sebe.
St
28. 10. 2009
17.00 hod.
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
USA, pohádka, 105 min., 42 Kč (+ 1 Kč), ČESKÝ DABING
62
Naši oblíbení hrdinové se ocitají v ohromném podzemním světě dinosaurů...
Mamuti Manny a Ellie čekají miminko. Lenochod Sid adoptuje tři dinosauří
vajíčka. Tygr Diego začne mít obavy, že se z něj stává měkota. Na všechny čeká
dobrodružství plné nebezpečí, ohromných tvorů a rostlin.
St
28. 10. 2009
20.00 hod.
HANEBNÝ PANCHARTI
USA, akční, 120 min., 49 Kč (+ 1 Kč)
Hrají: Brad Pitt, Eli Roth, Diane Kruger, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Til
Schweiger
Druhá světová válka podle Quentina Tarantina. Pod vedením amerického poručíka Alda se formuje neobvyklá vojenská jednotka. Říkají si Pancharti a jejich
mise může změnit válku. Jejich úkolem je nejen přežít na území plném nacistu, ale
likvidovat jejich elity tak efektně, že tím mezi nimi budou šířit strach a paniku.
Kam na kopanou
Pá
So
Ne
Ne
Ne
So
So
So
Ne
Ne
Pá
So
Ne
Ne
Ne
So
So
So
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
2. 10.
3. 10.
4. 10.
4. 10.
4. 10.
10. 10.
10. 10.
10. 10.
11. 10.
11. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
18. 10.
18. 10.
24. 10.
24. 10.
24. 10.
25. 10.
25. 10.
31. 10.
1. 11.
1. 11.
1. 11.
16.00 hod.
15.30 hod.
13.15 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
13.00 hod.
9.00/10.45
15.00 hod.
10.30 hod.
15.00 hod.
16.00 hod.
15.00 hod.
12.45 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.
9.00/10.45
13.00 hod.
14.30 hod.
10.30 hod.
14.30 hod.
14.00 hod.
11.45 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.
přípravka st. Ivančice – Kuřim
Řeznovice B – Radostice
dorost Ivančice – Hor. Kounice
Řeznovice A – Kupařovice
Ivančice B – Deblín
přípravka ml. Ivančice – Kuřim B
žáci st./ml. Ivančice – Tasovice
Řeznovice B – Ořechov B
Ivančice A – Židenice
Řeznovice A – Mor. Knínice
přípravka st. Ivančice – Tišnov
Řeznovice B – Rajhradice
dorost Ivančice – Tasovice
Řeznovice A – Vysoké Popovice
Ivančice B – Říčany
žáci st./ml. Ivančice – Zbýšov
přípravka ml. Ivančice – Čebín
Řeznovice B – Modřice B
Ivančice A – Kuřim
Řeznovice A – Ivančice B
Řeznovice B – Želešice B
dorost Ivančice – Zbýšov
Řeznovice A – Lažánky
Ivančice B – Drásov
63
HÁZENÁ
Ne
4. 10.
Ne
18.10.
64
10.30 hod.
10.30 hod.
Ivančice – Tišnov
Ivančice – Bohunice
65
66
ROSTOU KOLEM NÁS
RUDERÁLNÍ VEGETACE (VI)
Tolice dětelová (Medicago lupulina) je nižší jednoletá až vytrvalá rostlina se
žlutými květy a trojčetnými listy. Kvete od května do pozdního podzimu u cesty nad Červeným křížem, na loučce na levém břehu Jihlavy pod Letkovicemi,
u mostu na Rénu, ...
Purpurově červené květy konopice pýřité (Galeopsis pubescens) z čeledi
hluchavkovité mohou být až 2,5 cm dlouhé. Lodyha této byliny je chlupatá, listy
na okraji zubaté s výraznou žilnatinou. Konopici pýřitou najdeme u panelové
cesty k zahrádkářské osadě na Réně, v údolí Bařiny, v lese nad Stříbským mlýnem a jinde.
Statná vytrvalá tráva třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) může dorůst
až 1,2 metru výšky. Má drsná stébla a tuhé šedozelené listy. Třtina křovištní
roste v křovinách u letkovického rybníka, na navážce u splavu na Réně, kolem
železniční tratě pod Kocperkami a na dalších místech.
Pcháč obecný (Cirsium vulgare) je vysoká, značně pichlavá rostlina s tmavě
růžovými květy v úborech. Tato dvouletka kvete od léta do pozdního podzimu. Pcháč obecný lze najít na haldách u silničky k mostu na Rénu, na březích
Martálky od křižovatky s modrou turistickou značkou na Hlínu nebo u garáží
v Letkovicích.
Statnou dvouletou bylinou, jež může dorůst až 2,5 metru výšky je lopuch
větší (Arctium lappa). Jeho květenství (úbory) jsou opatřena háčky. Díky nim se
snadno zachytí textílie nebo zvířecích chlupů, což napomáhá rozšiřování semen.
Lopuch větší kvete od července do září na pravém břehu Jihlavy pod hájovnou
na Réně, v křoví u odpadního dvora, u letkovického rybníka a na mnoha dalších
místech.
Text a foto na zadní straně obálky RNDr. Zuzana Lotreková
Použitá literatura: Klíč ke květeně České republiky (Academia 2002)
IVANČICKÝ ZPRAVODAJ vydává KIC Ivančice, Palackého nám. 12, 664 91 Ivančice,
e-mail: [email protected], registrováno u MK ČR pod č. E 11378, IČ: 65268768. Odpovědný
pracovník Vít Karas, tel.: 546 419 429. Cena výtisku 20 Kč.
Tisk Gloria Rosice.
67
konopice pýřitá
tolice dětelová
68
lopuch větší
třtina křovištní
pcháč obecný

Podobné dokumenty

Leden-únor 2010 ( 1,9 MB)

Leden-únor 2010 ( 1,9 MB) A že to musela být opatření velmi citelná vyplývá ze srovnání daňových příjmů města. V minulém roce to bylo o celých 16 milionů méně než v roce 2008. A to už je v městském rozpočtu ztráta velmi zna...

Více