zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
MĚsTsKÝÚŘÁD RUDoLFov
odboř yý3tlvby á sprárT b.jetku
ROZHODNUTI
Méslski úřEdRudolfov. odbol výíavby ! spiíiy majetku'jďo sbvébniúřsdPiís|ušnýpodle $ I] odí' j
pkn. g) ákom č l8]D00ó sb', o územnínp|ánovíni a si.vgbíín iádu (srcbní ákoi) (dá|o jen
'sbvebníákon). ve spolďnén úemnlÍ a sbvébnimií4ní piezkouma|pod|e
s 34 zž s| a{]o9až
I 14 stivebniho ákona ádo* o vydíni Báodnuti o uÍíslěni a pmvedgli sblby' ktďÓu dne 6'4,2009
podolIn8.Mich!| P|n' l,bJki 11íýó'3?0 rl ce.kó Budějovic.(dá|ejen'.sbveb'ik'').
a na ák|adě
|.
vydáÝá pod|. $ 79 a 92 sbvebnihozákonaa $ 9 vyh]dšky
č'50]D006sb', o podrcbnějši
úpraÝě
:^m'i\o 've' '' \eŤJnoprch''ň|Ó' \) i i'7emn'hooplrn
roZhodnuli o !misréíi stlvby
a pod|es I15 íavebnihoZíko.ea 65 . 6 }yh|Ášky
Ě' 52ó,200ósb'' *tcrcuse pbvádéjiněktlá
ustooleni stavebniho
ákona ve věcechsbveb' ihoňádu
lltÝ.btri
povoleni
RÚdintrý dům s gmíži' připojky Do id'.dýÉké sílř. zpmónó plochy' b! pořnku
kú' AdmoY u cBrJ.b Budějovic.
plrc'č.256/36v
(dá|ejen ''sbvbá..) na pořnku
.
u.
L
Rodinnýdům
sjednimbÍemas goiíŽ{
Připojky no inŽenýrskésilě (!odq kmaliu €'
zp.vněné p]mby o vjgzd na počmek
plyn' c|.ktro)
.
stanovi podníúky pm umíllěni ltavby:
slavba bude mistěna v souládu s craÍjckou pílohou rczbdnuÚ, klerá obshuje Úkres
součŇého stan úŽmi v měřítku l€t.sbílni maPy se alreslenin s1avebni}bpÓzehku.
požadovmýmmistěním stavby' s lfaaěenin vúeb a v|iýúm okoli. z€jména vzdáienosti
od bmic poz€nlu a souse<lnichsraveb2. Podle předloženéžádosti bude likvidace deí'Óvých vod ajiŠtěía lak' ž€ dešlbvévody
budou sved€ny pře9 9třešni}Tusti * sviglýn odloked. suchÓu nezinmou ápachovou
klaptou a lyhřivaci (oprcu) sadou l8w/2]0 v typ HL DN t00 nfr do taÓaliace' Pod|e 6
2l odsí.3 rThlliškf č' 50ý2006 sb. o obeoých požadavcích
na v''!Živ]'ni úŤni.
vs.roýáni dešťovýchvod m pozencich s1.veb plo bydlml je splněrc. jeýIižg lofiěr
Úněry čáši poreD].u $hÓpné vsakováni d€šťovévody k celkoÝévýměŘ pozmku Ěini ý
I
pípadě woíatné íojici]ro Iodimého domu . Eaki nejnéně 0'4 (splněni požadltu
budcdÓloŽeno!ýpočten)'
Pokud pň re2liai stavby dojdék achyceni ďchŇlogickébÓ nále4\ je ýavebnit poviím
pode zákom ě' 20l] 987 sb' oaÁnn n ez $avebniDu uildu ! orgÁnuslátni pmálkové
péěe.popiipadě ďch€olo8ickénu ústan' Musi být dodrzeny poŽadaYtyusraloved s l 76
]'
Pm aiířni shveniště
a sk|ídlansb'iá|u budep.uŽil vlafri PozemekPar' č,25ó/36lk'ú.
AdamÓvUceskýchBudějovic'
4' NenoYitost bude piipojena k niýtrí komunikaci na pozemkupďc'č. 25ól] l0 v k'ú'Admov
u cských Buděiovic,
5. Budou dodřeny podnjnky vyjádl€ní MM cNké Budějolice' odboru ocbfuy Životílho
pmsti€di . su su s 1.valým odnětín púdy E rcmědělskéhopůdniho fondu ze dn€
l1'2'2ol)9' zn': ooŽP]861l2oo9lMš' Před zpoč€tim Pmci budou v teÉnuv}Ťičenyhreice
áboru. Investorstavby !íjne podebÓá olatleni vedoucík iespektováni hfujc povoleného
záboru dodaEteli st!Ýby a zmezi poškozovániokolnich porenkú ni]ežejicich do ZPr'U
odninmé půdyajhli na sr{j nátlad ve smysIuuí' $ 8 ods, a) zátona č' ]]4/1992 sb' a $
I0 odst.2 vyiÍ. MzP č.l]/l994 sb'' proved.íisk|ývkyoÚice z celéplochy 0.045l ha
odímmé reněděhké půdy v nocnosti 20 cnr' jeji ná:tlednércznistěni o ozprostied'
skq'lá renina bude deponovánana výŠ€ uved€ném pÓ-mku. zbezpečénaa ošeliována1ak,
aby nedocháZlo k jcjímu znoho.lnocováni slavebni čimosti. eozi, aplcve|ovánim a
zciavánin' ziskané Ííožstvi 90'2 n3 strylé Žfriíy' íejlépev návÚosÍ na pro!áděnou
skri'ku. nejpozději do doby kolaudM bud€ pouáto k€ zvýšenimocnosti kultmi vĎtryna
zbývajici čáíi výš€ uvedenéhopoz€nku' který zúslává sučáíi zPF a bude i nadál.
Z€něděkky vyDžIvána obnospÓdďován ja}o zánnda' Dojdeli vlivem realizcé stavby k
poško*di lodíich poněÍů na okolnlch poemcich' zjisli Ďa svŮj náklad proÝedeni
nipraných opatieni. vó€ňě zjišlěni fuďce nelioEčni soustary podle pok}núzenědělské
vodonospodďskésprára. lnveslor á dodavaleléstavby učinipřislušú opať€ni k zbijrěni
únikupevnýcb' rapalÍých a plymých látek poško2ujícichmědělský půdnifond a jeho
6. BudÓu dodÍŽenypÓdmiúy vyjád}erí MM česté Budějovice, Ódboru oclÍÚy živÓbihÓ
pfusLředi
čj' ooŽPló5ól2oo8/KÉ
ze dft 9.2'2ao9
a čj. ooŽPll?822oo9/sl
ze dne
24.2.2009
Pň Éa|izci áněru jé nutno dbát á]dadních povinÓosti k ochiÚě poz:nkú určených
k plněni fun}ci leý uvedenýchv $ l3' $ 20 a $22 lesíi]io ákoÉ
8. slavbou nebudou dotěeny Poremky uJÉené
kplnfui fi].lci les vjejicn mdzenni ani
podz€mi čásli, n€bude omrem nospodl'lská čimoý v lesnicn poroýech' Dojd€ li pfi
pÚváděnl stavby lr poškohI okolíich pďostú íebo lesnlch poenh], je iíve$or povjneÍ
uvéstteÉl do původtrilostaYu'
9. vodolodni přilojka bude @pojoa Óa st'vajicI a vedem do objektu přes ne!fupustnou
vodomémoušehtu u hreice pÓzeÍ'ku' zde bude uÍistěna vodÓměná souplava'
l 0' KÚalizďni připojka budenapojem ná r€vizni šachfuna poDmku'
ll' Eleklr.opřípojkabude vedenado kapličkyna banici poŽenr}u'kde bude osaeD elektroméra
7
12. slavba budepřipojem m roaod sTL Pl)nu'
tll. sr'novl podnínky po pfuý.rl.!í stávby:
|'
2.
3'
4'
suvbl budeprovgden.pod|epmjektovédokumenbce' ktmu rf,pBcova| aulolizovaný archn.kt
ing' AEh Moltitr Koub'. cKÁ 03 477i případnéaěny n*ní bý pmvedenyb€z piedchozíD
povÓlrí šúvebnihoúiadu'
súvgbnÍkoaáfii sbÝebniĎu úiadulemín zhÁjeni íavby
sevcbnlt oaámi sbÝebníĎu úiadut]4o fá2e yýsbvby po konío|nípohlid|q sbvby:
a) Po prvodgíi záldadoýédesky
b) Po doloněenJ hÍubéstavby
c) Před doroněenim dokončovacích
pÍací
sbvba budedoko'čenado 2 let odc dne mb\rl !ÍÁýnImocj toholo rzhÓdnulí'
5' Pled zaMjdím
6.
7'
8.
9'
l]'
sbvebnich (výkopolý.h)
!Íaci bude provedeno přesné vÍýčeni všeclr
podzemich inženýrských
siti v mistědolčeném
slavboua součsnébudouuóiněnaopaiřeni
jejicb
poštozeni'v piipadě dolčenipodmich ved€ni budou týo p!áce
zbnnujici
proÝádéíya ptjslušného
dozorupřisluš.ýchsPnivcůtěchlo v€d€ni a proveden!kontrcla
pi€d zíhom' o pievzďi budeprcleda ápis do stavebního
de'tlku.
Štíet"sTÁvBÁ PovoLENA'' budevidite|né
umisté.po celoudobustavby.ŠtíetbudeaŽ
předpovětmoshini vIiB
do kolaude stavbyýhodnýnzpúsben chn4něn
plosÍanstvi(chodíikqkofuunike) poádejte neinéně]0 dnů
o povoleniáboÍu velejného
předzanájeninpřislušných
plrci u nistně piis]ušného
obecnihouřádu,
s odpady'kterébudouvznikal pň stavběá pň provozu]budenaklódánov souladuse ziL ě'
l85200l sb' o odpadecha zněnéněktďýchddšichzákonůa vyhl' MzP č']8]/200] sb, Ó
podmbnÓstecn
na ádánís odpody'
v průběhupovliděni s1avebnicnpraci nemi bÍ překÍačoválanejrfšši piipusErá
ekviwlotri lJadim hlutu ve v€ntoÝ m clťáděnénprcslorusÓuýdni obÍnézástavby'dle
Íďl4ni vlády č'148/2006
sb' o ocbmě zdEvi Přednepiiznivýni 'ičinkyh]ukua vibÉcí'
je
Pň pováděni stávby
ru1no dodÉovatpředpisy ýkajici se bezpečnoýipníce a
[email protected]ýchaÍleĎl, ejnéra záloí č'309/2006sb'' herým se upiawji dálšípožadavky
bezpečrosti o ochBny zd.avi pí pnici v pracovněprávnicnvaazich a o zajištění
bezpečnosti
a oclnay zdravi pň čimostineboposkyloýáníslužebnino pracovněpnivní
(záton
váany
o zjištěni d.]šichpodninek bezp.ěnostiá och.anyzdŘvi p{i p.áci),včelně
14' v souladus usranovcním$ 156siávebniho z.lom po ýaÝbu mohou bí mlrŽ€ny a pouŽiry
jen lalové výrcbky. natgjály a komtrukce' jeji.hz ÝlstJlosti z hledhka zpfuobilosti stavby
prc naužÓý účelmčujl' že stovba pň sp.ínén prcv€dení a běžnéúd!žběpo dobu
předpokládaé exisleíce splni požádaÝkym n4heickou odolnosl a stabilifu' požámi
b€zpečDos! hygi€nu' ochmu zdravi a životníhoprostřqlj' bezpečnostpři ud!Žováni a
úiváÍi slavby věelně beŽbďjéového !živfuj stavby. ocbmu proti hluku a na ú6Tofu
en€lgi€ a ochreu tepla
15' slovba bude pmváděna stavebnín podnilot€l€n.
Nejpozději do zhájeli slávby bDde
slavebninu úúadu
sdělennázev a s'dlo staÝebniIropodnitat€le' klďý bude stavbupovádět'
16. Na slavbě nBl bÍ pfu kontrolni o.8á.y k dispo'ci prcjetlová [email protected] ověielá
stavebDim l!řaden ve stlvebnin ízeni a vedm stavebni denit' st8ebni deník bude
obsanout eíeátosti podIe$ 6 Ýyhl' č'499200ó sb'. o dotm€nlaci slav€b, viz př'loha Ú. 5
17' Podle Ust'sl20 je stavebnik poviím oaámit st!ÝebÓimu úiadu ziměl zpočit s uživáním
sÍaYbynejnéně30 d!ů pl€dem' rejde]i o stavbuuved€nou v $ l22' s uŽiý'íín stavb' prÓ
úěel' k němuŽ bylá slavba povolen!" múžebí zPoěato, poIod do 30 dnúod omándi
siaveb.i Úlad rcáodnutiD. kteé je pFnin úlonemv řimI' !žÍvániŠavbynezakᎀ.
18' Při slavběbudoudodržcmUstanove!í
vyhláškyč'l37ll998 sb'. o obrnýcb lechnických
požádavcichna !ýslavb\ upEnjící požadavl.T!a prováděni srav€b. vč€tné přislušných
nomoÝých hodnot ímovenýcb csN a technické loádalky
na výrobky slmovené
zákonú ě'22/|991 sb,' o t€chnických poŽadavcich ú výfubky 3 o něně a doPlněni
Úcasrci rifn|
ne7Ý \/|MÚ.'olhodnú'sp|aW1roorBanu:
Dg' Mlcna ťl\& LaD.xa | |J4 o
Dne ó'4'2009 poda| staveb.ik ádost o !]rdáni iÓ2hodnutí oumišéní a prcvedeni sbvby'
Uv€denýn dnen by|o zanájeio ú&mí a stáýebníiízení.keré siavcbni úad spojil podle $ 78
odí' l slavebÓíbo ákona v souladu s $ ]40 odí' l spráuiho řádu Únesfuín podle $ l40
odí. 4 sp!áhjlo ládu' sbvebni úiadozbániI zanájeni společnéno
úadniho a stavebníhoiizeni
úč.shi}m iireni' dolč€nýn oÍg,ínůna vetejnosti. K prcjednáni žádostisučásnčnďidiI úshi
j€.lnáli spojenés obled'nin ía histě na 5'8'2009, ojehoŽ ýýsledku byl ýpsán proÚkol'
sbvebnj uiád v pmvedenén společnóDúTmin a sbvébnin íŽenj piezkoma] pi€dloženou
ádost z edisek uvede!ých v { 8ó a l l l stavebílhoz.lkoía. pfujednalj i s účastnil9řizeni a s
dol&nými oreány a zjistil. že jejin ukulečněním nebo uávínín nej$u ohÍoženyájfoy
chiánčnóstavebnIn ákonem. předpisy vydmými k jeho Prcvedcni a dáštnini předpisy.
UnGtěni íavby je v souládu se schválmou úz.mě pláÍoýacídokument.ci a ll'honje obecnýh
požadávIa]n m vyuŽi!áni úzfri' Prcjekoni dokmeDl.ce slavby sp|ňujo obecnéÉcbnické
požád!ýty fu Šllvby' stavebni uřad v průběhuřiredi nesnkdál dúvody' k€ré by bijnily
.
.
.
VÁxJČa's'čj'25898/]o905o87E
díe4'].2oo9
MM Čes|é
Budéio\lce
ooboroc\rÚ) zi\oÚ to pm"ďe"
o b e c n ' ú áÁo d ď o \ / . 1 9 2 o o 9 ^ o n e 2 8 ' . ' 2 o o 9
E,oN ceská republikas'.'o'
stavehi ffad ajisiil Píj€mý souladpředjoždýchávmýcn ýa.ovhek dolč€íých olgánú
!ýadoveých zviáltnIÚi přqlpisy éanmd je.doPodmineknzhodnuli'
slavebni úiadmzhodl,jat F uvedenove !ýoku oŽhodnutí.a Fonžiliuslanov€ni právíich
pledpisůve výlokl uvedených.
Účsttri.i iireni. da]Ši
dolčené
osoby:obec AdMov. Pavel Ji]ek.tlaa ca|isovtá,Jifi suchÚ,
E-oN cská republik', s.io'. E'oN' c6ká r€Publika' s'.'o'' spniva sitě pI}Tu.vodovody a
kmá]'ac Jiái cechy' as. s obledm m lo, žev průběhuřIeií hř.l
úča$nftiiz€ni pm
zdenět Mďko' byl do okrohuúčasúilol
řizni M z']{laděsděléní
sudn'ho konisaře I'Dr' Jay
Tommové,Do|áiky' zřŽen polňcionánI d&ic t'ád pÓ usfupováli stitu v€ věcech
v}Ťořádá!í3íávňy a nárnitkmi úěost!ítJ:
' Úč6ttrícineuplatlrilináÝhy a í|inilky'
vybodnocenípnpofuínetveřejnoýi:
připoninky
v.iejnost neupIátrúla
v'Toiádeí s qjádřenimi účatiil.] k podlladůn oáodnud]
. Účsllrici s k podtládůn fuz,hodnutlnelyjádřili'
Proli tonuto Dzhodnu!' se la odvollt dÓ l 5 dnůode dnejeho oznámeni k odboru Égioná]niho
o/voF Uernho p'áno\mi..la\ebniio iá.Juá 'nve$|c|..áJ!|.homdL ri\Ge"ke|o kjaie' U
/ imho
|0),), ce.\e BJdejo\ice podám L lejš'ho spú\ 'i\o o'g|úÚ
"|ad.onu
odvollini ý podává s potiebným počten slejÓopisůtal. aby jedfi stejnoph zůsta]splánímu
o.gánu ! aby kaŽdý účNtnik dosta| jeden st€j.opis' Nepodálj účóolk potřebný počot
st€jnopisú' vyhotoÝije spúvni oreln na n&|ady účstrrika'
odvoláďn lze na!ádnoul y!rckovou část rczhodnuti. jednollivý výmk nebo jébo vedlejši
uslanoveni'
odvolánijenpÚiodůvodněnimzhodnulij€ n € p iipushé'
stlvební úfudpo pnivíi moci rozbodnuli pi€dá ověř6ou dotunenlaci pÍo umistěóí 9lavby
sravebnikoli. piipádnéobecíimu úladu.jehožú&nního obodu se unisGni stavby týká neni.li
sám stavebnim ú'řaden!popiipadě léžsp*iálnímu stavebninu jÍadu' st.vebníkovi zašI€ jedno
vyhotove.I ověř€né prcjekt!}védokmeítae a šlílekobgnqjici 'denlifikaětri údajeo povolené
stavbě' Dalši vThotoved ověi€né pmjektovédokmoÍ.ce zašleÝlabÍtÓvi ýavby, pokld ncni
stavebni} je poÝií@ šlitek pfud uhí.jením s1.vby unis|il M údilelném nistě u Ýstulu @
savenišlě a pon4hát jej laň až do dokončeni slavby, připadně do \Tdláni kolaudačniho
Ýhodným zpúsob€n s Uv€denin ÚLdajůz€
sou!]óui rozsál é íavby se nohou omďiljinýň
RÓáodnuti ná podle $ 93 odst' i stavebíío záiona p|alnoý 2 rcky' Podmínly loáodnuli o
mlstěnJ siavby p|ali po dobu Íváni stavby či áii*ni. nedošIo.li zpovany věci k j€jich
komnrci'
stlvba nesni bý znáiena' dokud rozhodnuť nerabude prául inoci. stavebĎi
povolenípozbývá platnoíi. j6t1iŽe stavta íebyla zahájem do 2 le1ode dne. tdy nabylo pnini
vedoei odbofu ťstavby
Toto roznod ti nNi být ryvěšeno po dobu 15 dÍů o' úř€dní desce M&i!|rého úřad!
Rudo|fov (popříPdě Úístě pňl|ušíých ob€c.i.h
úřrdů). vývěsíl lhůrá z!čí!á del
IÁs|e.lujici po dni r'yvěšení s€jnuÍí whlÁšky j€ možío nful.dujfui pmcovíi dG! po
pos|cdíiB (p'tDáctéD) dli yývěsnI |hůty.Po up|ynuti lbůry a l}zí'čeíi údljů nBI být
ryblášk' nepmd|eně vřáceM zpět stlvebnínu úř'd!.
r'í9 ''J.*1
*"
",^""""
asejmutodne:
s2P'
RŽilko' podpisoryánu.kle4ýpotvaje r}Těšéní
a ýjnu1íoznámeÚ'
c:'
l
/l
<\r
Ť:]l
íĚsťs|ď ÚĚAD
373 7t BUDOLFOV
spnilni poplalekpodl€ zjlona č.634/2004sb..o spdvnich poplatcichpoložI-yl 7 odst I pism'
ďve !ýši300..Kč'položky
]7 odst'l pjm' f/v€ výši]00'.Kě' ce|kem
ó00. Kčbyluplrcen'
Účastlikůn rúzen }o říreíi podleust.$,85odst' l stavebni}olkona (do vlstnich fuItou)
lng,Michá]Pix4 Labskál l54/ó'3?01l ceskéBudějovice
,,
obec Adldov' v chalupách47' Admov' 37] 7] Rudolfov
Účas1níkrin
úZmino řiai
podleust's 85 odst.2 sEvebnihozíkom 9 dofučuje
veřejnou
P a \ e | l i | eD
{ é | n i c4u| .A d m o v ,] 7 l 7 | R U d o | | o \
Hm ca|isová'větňá 62' 3737l Rudolfov
liň sucbm, starcňěíská6' 374ol České
Budějovic€
|-'oN Čes[á|epub.i^a
5'r'o. | 'A'ceFhem 2o.' |Ó l /o 4a Čer|é
BLoc]oýLe
E'oN' Č6ki republika'
s'r'o''správaítě p|ynu,F.A.ceslíeú2I5116.3?o
49 česke
Budějovi€
vodovodyá kalaliace JiŽniČechy'a's'' BNěmcovél'2, 370 8o česléBudějovice
Uiad pro etupováDí slítuve véc4hmj€tkoťcn' Rďinovo nálieá 390/42.NovéMěsto. l28
Dotčené
orgány(jednollivě)
prostředI,nán, Přenysla ot.kďa n l ' 37o92 Čes*é
Maghlrátměsta odbo.ochMy živoÍniho
Ez s Jihočeskébo
kr4ie.Pra*ká ti' 52.37o04 České
Budějovic€ 4
ob{nj úiadAdmov' v cbalupú.h47, 3?3 7l Ádmov
Účactnicist.vebníhoříze'I (dovl61nichfukou)
I!g' MichalPix4 Labskál ]5416'
37oll České
Budějovi€ rl
ob.c Ádmov, v chalupách47,Ádmov' 37] 7] Rudollov
PavelJilek'Dělnická4].Admov' ]7] 7l Rudolfov
HM oa|i$t{. věEÍá 62. 37] 71 Rudolfov
Jilí suchu [email protected]ě€tská 6.374 0l c6É Budéioúce
E'oN ť.9lá Epub|lkas'|o'. |-'A'GeŇnm2o5 Ió' J704a Če*éBuděiot'tr
FoN c*la Épub|i|&
!'r'o'.spEv' slř p|ynu'l 'A'ce6mM 2l5 |/ó'J 7040 tegké
vjdovody a kfudize Jižnič*hy' a's'.B'Něnové ]22, 37o80 čs*éBldějoYie
Uřad pŇ astupovánístáfuve rčc€.h mjettoÚc\ RašlnovoÍábteá 390/42'NovéMěsto, l28
Měslský úiadRudolíov - s ádostI o vyvěšéíí
t nď€jně.i
zpú$b€m Možňujicím dálkový
[email protected] úřadÁdalov'v chs]Up]'.h47. ]73 7l Rudolíov
zpú$bgn moŽňujl.ln diuorý plisťup
se žítlostio ý}aěš@Idelejněni