agropodnikání

Komentáře

Transkript

agropodnikání
Školní vzdělávací program ŠACE
ŠANCE
Šance pro Vás, šance pro nás
Školní vzdělávací program
Obor vzdělání 41–41–M/01
Agropodnikání
zaměření agroturistika, cestovní ruch
rozvoj venkova
platnost ŠVP: od 1. září 2009
Vydala Střední zemědělská škola
Čáslav 25. června 2009
Ředitel školy: Ing. Josef Zadina
Koordinátor projektu:
Koordinační tým:
Mgr. Zina Kobrlová
Ing. Dana Jandová, zást. řed.
Mgr. Milan Mikeska
Mgr. Rudolf Meduna
Vydání 1.
Číslo jednací:
Projednala a schválila Rada školy
dne:
Projednala a schválila pedagogická rada
dne:
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
1
Školní vzdělávací program ŠACE
Profil absolventa
Identifikační údaje
ázev ŠVP: ŠANCE
Kód a název oboru vzdělání: 41– 41 – M/01 Agropodnikání
Stupeň poskytovaného vzdělání: Úplné střední
Délka a forma studia: Čtyřleté, denní
Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce
Uplatnění absolventa v praxi:
v oblasti výrobních provozů zemědělské prvovýroby
v samostatné podnikatelské činnosti se zaměřením na zemědělství
ve službách zemědělských provozů – šlechtitelských, semenářských a ekonomických
úsecích
pracovník odboru rozvoje venkova, agroturistiky
pracovník cestovní kanceláře nebo agentury
pozice středních technicko-hospodářských, administrativních a správních pracovníků
státní správy
Odborné kompetence
Výuka v odborných předmětech směřuje k tomu, aby absolvent:
• znal a používal odbornou terminologii svého studijního oboru
• uměl objasnit biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v tělech rostlin
a živočichů
• organizoval pracovní činnosti podle hlavních zásad pěstování rostlin a chovu zvířat
v podmínkách udržitelného rozvoje a ekologického zemědělství
• vykonával a organizoval činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny
• dokázal pomocí laboratorních metod posoudit stav prostředí pro rostliny a zvířata
• uměl realizovat vhodné technologické postupy při prevenci chorob rostlin a zvířat
• správně uchovával rostlinné a živočišné produkty, uměl navrhnout a posoudit jejich
zpracování
• využíval základních poznatků z ekonomiky a zásad podnikání při nákupu surovin,
materiálů a prodeji produktů
• vedl předepsané pracovní záznamy a další evidenci potřebnou pro jednotlivé úseky
práce
• znal běžné druhy materiálů, strojních součástí a mechanismů využívaných
v zemědělství, ovládal základní principy jejich činností a údržby, organizoval jejich
efektivní využití
• aktivně zvládl řízení motorových vozidel skupiny T, B a prováděl jejich údržbu
• znal a respektoval požadavky hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• ovládal techniku poskytování základních a doplňkových služeb v cestovním ruchu
• dovedl charakterizovat základní zásady české a vybrané zahraniční gastronomie,
včetně gastronomie regionální
Absolvent byl veden k tomu, aby:
• znal a uplatňoval zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a
fyzických sil
• chápal a dodržoval kvalitu práce, výrobků a služeb jako významný nástroj dobrého
jména firmy
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
2
Školní vzdělávací program ŠACE
•
•
jednal v souladu s environmentálními principy
dokázal samostatně řešit běžné pracovní a mimopracovní problémy
Další výsledky vzdělávání
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent:
• uměl využít efektivních metod učení
• dovedl využít vhodných komunikativních kompetencí, a to i ve dvou cizích jazycích
• účelně využíval prostředků různých komunikačních a informačních technologií
• uměl efektivně pracovat s informacemi
• dokázal využívat matematických kompetencí v různých pracovních a životních
situacích
Absolvent byl veden k tomu, aby:
• byl připraven na celoživotní proces vzdělávání
• dokázal vést plnohodnotný odpovědný život v demokratické společnosti
• byl schopen prezentace a sebeprezentace
• jednal v souladu s udržitelným rozvojem
• dokázal žít a pracovat s ostatními na základě pozitivních mezilidských vztahů a
přispíval k jejich utváření
Způsob ukončení, potvrzení dosaženého vzdělání
Podle platných předpisů MŠMT je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou, která se
skládá ze společné části (český jazyk a literatura, cizí jazyk a volitelný předmět – matematika
nebo společensko vědní základ) a profilové části (pěstování rostlin, chov zvířat a praktická
zkouška je realizována formou obhajoby závěrečné maturitní práce před maturitní komisí).
Dokladem o dosažení středního vzdělání je maturitní vysvědčení.
Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi
ucházet se o studium na vyšších odborných nebo vysokých školách. Absolvent je schopen
prohlubovat si specifické znalosti v oboru samostudiem, různými školeními a kurzy.
Charakteristika vzdělávacího programu
Identifikační údaje
ázev ŠVP: ŠANCE
Kód a název oboru vzdělání: 41– 41 – M/01 Agropodnikání
Stupeň poskytovaného vzdělání: Úplné střední
Délka a forma studia: Čtyřleté, denní
Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce
Střední zemědělská škola v Čáslavi je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským
krajem na dobu neurčitou. Vykonává činnost střední školy s kapacitou 400 žáků, ve školním
roce 2007/2008 vzdělává v 11 třídách a působí zde 28 učitelů.
Budova je umístěna v Sadové ulici čp.: 1234, 286 01 Čáslav, vlastníkem je Středočeský kraj.
Součástí školy je domov mládeže s kapacitou 310 lůžek, školní jídelna s kapacitou 560 jídel a
vzdělávací středisko: 542 22, Velká Úpa 104. Ve škole je 11 klasických tříd, 8 odborných
učeben, 3 počítačové učebny, aula, knihovna a hřiště s umělým povrchem. Pro výuku tělesné
výchovy škola využívá městské sportoviště v parku Vodranty. Součástí vybavení je školní
bufet, ve kterém žáci absolvují individuální praxi.
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
3
Školní vzdělávací program ŠACE
Škola zahájila svou vzdělávací činnost v roce 1920, po celou dobu své existence byla
orientována na zemědělství. V souladu s rozhodnutím o zápisu do rejstříku škol a školských
zařízení od školního roku 2007/2008 až dosud realizuje výuku v těchto oborech denní formy
studia:
64-43-M/002 Ekonomika zemědělství a výživy
41-41-M/01 Agropodnikání
16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí
Škola vyučuje podle platných učebních dokumentů, povinná nabídka vyučovaných předmětů
je rozšířena o volitelné předměty týkající se studijního oboru a jeho zaměření: technika
služeb, dějiny kultury, chov koní, okrasné zahradnictví, sportovní hry, základy krajinářství,
chov drobných zvířat, praktická cvičení z biologie atd.
Vnější informační systém obsahují webové stránky školy: www.szescaslav.cz, individuální
informace o prospěchu a chování žáků včetně možnosti elektronických omluvenek poskytuje
systém „iškola“, třídní schůzky jsou organizovány dvakrát ročně, zákonní zástupci mohou po
domluvě s vyučujícím osobně získat individuální informace.
Škola se pravidelně prezentuje v regionálním tisku, osobními návštěvami v okolních
základních školách, třikrát ve školním roce organizuje dny otevřených dveří a je pravidelným
účastníkem burzy škol.
Škola vytváří bezpečné prostředí ke vzdělávání žáků a příznivé sociální klima, žáci jsou
vedeni ke zdravému životnímu stylu. Na rozhodování o činnosti a vývoji školy se podílí
zřizovatel (Středočeský kraj), Školská rada a město Čáslav. Vedení školy spolupracuje
formou pravidelných schůzek se žákovským parlamentem – Radou studentů. Žáci vydávají
vlastní časopis Zemědělské listy, které obsahují informace ze života školy.
Strategickými partnery jsou právnické osoby umožňující vykonávání praxe studentů školy:
ZDV Krchleby, a.s., UNIKOM Kutná hora, ZOD Potěhy, a.s., ÚKZÚZ Filipov, VÚRV Praha,
Starkl zahradník, Finanční úřad Čáslav, H.D.CIHLID CENTRUM Čáslav, AVE CZ Čáslav,
Městský úřad Čáslav, Městský úřad Kutná hora, ARS Filipov, Zámek Žleby, Muzeum
Kačina, Konifery s.r.o. Žehušice.
Škola spolupracuje se zahraničními školami ve Finsku, Francii a v Dánsku; žáci zde
absolvují zahraniční výměnné praxe. Škola dále spolupracuje s Masarykovou univerzitou
v Brně a je fakultní školou České zemědělské univerzity v Praze.
Zaměření a směřování školy
Před realizací vlastního školního vzdělávacího programu jsme provedli analýzu školy
metodou SWOT (z agl. silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby, rizika), ve které jsme
se zabývali těmito okruhy: vybavení školy, směřování školy, charakteristika pedagogického
sboru, charakteristika žáků, spolupráce s rodiči a s dalšími subjekty, hodnocení školy v oblasti
výchovně vzdělávacího procesu, mezinárodní spolupráce a projekty (viz příloha č. 1 a 2).
Prostřednictvím dotazníků jsme oslovili čtyři skupiny respondentů, a to: rodiče žáků 1. a 2.
ročníků, žáky 1. a 2. ročníků, žáky 4. ročníků, sociální a strategické partnery, kteří umožňují
vykonávání praxe studentů školy. Výsledky byly shrnuty a převedeny do grafické podoby (viz
příloha č. 3).
Zároveň jsme oslovili Úřad práce v Kutné Hoře, abychom zjistili aktuální situaci na trhu práce
a ověřili si uplatnění našich absolventů v praxi (viz příloha č. 4).
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
4
Školní vzdělávací program ŠACE
Dále jsme vycházeli z různých dokumentů školy – výroční zprávy, inspekční zprávy,
vnitřního řádu školy atd.
Závěry všech šetření jsme použili ke stanovení cílů vlastního školního vzdělávacího programu
a k vytýčení jeho priorit.
Z výsledků dotazníků například vyplynul zájem rodičů a žáků o výuku dalšího živého jazyka,
a to ruštiny. Další zjištění jsou uvedena v Příloze 3 vzdělávacího programu.
Naší snahou je vytvořit vzdělávací instituci, která při respektování obsahu RVP
Agropodnikání zároveň zohledňuje zájmy a potřeby veřejnosti. Význam naší školy vidíme
v přípravě středoškolsky vzdělaných odborníků pro náš region a ve zvýšení jejich šancí na
plnohodnotný život.
Charakteristika ŠVP
Škola ve své činnosti zohledňuje všechny kompetence dané RVP-Agropodnikání ( viz
server školy: www.szescaslav.cz/rvp.html) a zaměřuje se zejména na přípravu absolventů
k uplatnění na trhu práce v ČR a v zemích EU, ke studiu na vyšších odborných a vysokých
školách a k celoživotnímu vzdělávání.
K tomu škole slouží cíle, které jsou uvedeny v RVP-Agropodnikání. V souladu s tradicí
školy a obsahem profilu absolventa škola nabízí odborné zaměření: agroturistika, cestovní
ruch, chov koní a rozvoj venkova. Tomu odpovídá škála volitelných předmětů: technika
služeb, ruský jazyk, chov drobných zvířat, chov koní, zoohygiena a prevence, biologická
praktika, dějiny kultury, základy mechanizace, ekologie regionu atd.
Ve svém důsledku mají tyto možnosti zvýšit ŠANCE na uplatnění absolventů na pracovním
trhu. Evropský rozměr je dosahován nabídkou výuky dvou cizích jazyků (angličtina-ruština,
případně němčina-ruština) a prostřednictvím kvalitních dlouholetých zahraničních kontaktů
(Francie - Saint Sauver Lendelin, Vire; Dánsko – Maaling; Finsko - Jämsa), které umožňují
realizovat výměnnou praxi studentů v zemích EU.
Školní vzdělávací program těmito aktivitami vychází vstříc individuálním zájmům a
potřebám žáků a zároveň je otevřený, aby mohl reagovat na požadavky trhu práce a potřeby
regionu.
Škola má k dispozici tým zkušených a kvalifikovaných pedagogů, a to po stránce odborné
i pedagogické. Svým zaujetím pro vlastní obor a profesionálním přístupem žáky motivují,
vedou je k aktivnímu a odpovědnému studiu. Stěžejními způsoby výuky jsou autodidaktické
metody založené na samostatném učení, týmové práci a kooperaci. Sociálně komunikativní
kompetence rozvíjejí aktivizační metody vyučování, soutěže a veřejné prezentace vlastní
práce žáků. Ročníkové práce a projektové metody výuky vedou k samostatnému řešení
problémů a vědomí zodpovědnosti za svou práci. Při hodnocení se klade důraz zejména na
kvalitu a propojení s reálným životem.
Průřezová témata – Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce jsou
realizována integrací aktivizačních metod do teoretické a praktické výuky, do zájmové
činnosti žáků a odrážejí se v celkovém otevřeném, bezpečném a komunikativním klimatu
školy.
Téma Člověk a životní prostředí má své praktické uplatnění v samotném provozu školy –
třídění odpadu, péče o zeleň v okolí a v interiéru školy. Zároveň je realizováno rozptýleně v logických souvislostech jednotlivých vyučovacích předmětů – i nepředmětově – formou
žákovských projektů. Dále je důležitou součástí sportovně-turistických kurzů a školních
exkurzí.
Průřezové téma Informační a komunikační technologie je naplňováno v samostatném
vyučovacím předmětu Informační a komunikační technologie, ale proniká i do ostatních
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
5
Školní vzdělávací program ŠACE
předmětů využíváním různých prostředků informačních a komunikačních technologií, které
slouží k vyhledávání, zpracování, hodnocení a třídění informací.
Pro náš školní vzdělávací program jsme společně vybrali název ŠANCE. Je složen
z písmen slov, která pro další vzdělávání považujeme za klíčová: zkuŠenost, kvAlita,
odpovědost, tradiCe, profEsionalita.
Základní filosofií vzdělávacího programu je rozšířit pro naše studenty ŠANCE na
uplatnění v rámci pracovního trhu v České republice, ale i v dalších zemích EU. Zároveň pro
pracovníky školy tento program představuje díky různorodosti metod používaných ve výuce
ŠANCI na předání mnoha zkušeností, znalostí a postojů, které ve výstupu směřují k vybavení
kompetencemi důležitými pro společenské uplatnění našich absolventů.
Strategie výuky
K rozvoji klíčových kompetencí stanovených Rámcem vzdělávacího programu pro obor
Agropodnikání škola uplatňuje tyto společné postupy:
I. Odborné kompetence
Základ odborných kompetencí tvoří profil absolventa realizovaný výukou v odborných
předmětech, které vytvářejí odborné vědomostí, dovednosti, postoje a hodnoty potřebné pro
výkon pracovních činností a uplatnění na trhu práce.
II. Klíčové kompetence
Navazují na klíčové kompetence pro základní vzdělávání. Zahrnují dovednosti, postoje a
hodnoty důležité pro osobnostní rozvoj jedince a celoživotní proces vzdělávání, jsou
univerzálně použitelné a rozvíjejí je všeobecné i odborné předměty, včetně praktického
vyučování.
Kompetence k učení
V učebním procesu i v době mimo vyučování:
• Učitelé vytvářejí ve třídě prostředí příznivé pro kritické myšlení.
• Žáci jsou vedení k tomu, aby individuálně nebo ve skupinách sami zaznamenávali svůj
pokrok – vedli své osobní portfolio.
• Výuka v cizích jazycích probíhá ve skupinách na základě pokročilosti ve znalostech
daného jazyka.
• Pro kvalitní osvojení oborových poznatků učitelé využívají metod aktivního učení.
• Učitelé učí žáky pracovat s informacemi, vyhledávat je v různých zdrojích (tištěných,
elektronických atd.), třídit je, ukládat a dále zpracovávat.
• Žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením
na internet i mimo výuku
• Škola organizuje tematicky zaměřené exkurze, kde se žáci seznamují s využitím
oborových poznatků v praxi
• Učitelé připravují žáky na účast v soutěžích. Poskytují jim v rámci individuálních
konzultací odbornou pomoc při vyhledávání informací v oblastech jejich oborového
zájmu.
• Z jednoho maturitního předmětu žáci vypracují maturitní seminární práci pod vedením
příslušného učitele. Práce vzniká v průběhu posledního ročníku a žák ji u maturitní
zkoušky obhajuje. Tato aktivita vede k osvojení různých forem samostudia, žáci se učí
samostatně orientovat v dané problematice, mohou využít své osobní portfolio,
připravují se na proces celoživotního vzdělávání a jsou vedeni zodpovědnosti za svůj
vlastní pokrok.
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
6
Školní vzdělávací program ŠACE
Kompetence k řešení problémů
• Škola zavádí takové formy výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro
rozvíjení kompetencí a řešení problémů:
• Ve volitelných předmětech škola organizuje výuku ve skupinách, což podporuje
využití vyučovacích metod k řešení problémů.
• Škola organizuje celoškolní projekty, kdy žáci pracují ve skupinách pod vedením
učitelů na tématech, která si sami zvolili. Žáci se učí v týmové práci uplatnit vhodné
metody myšlení a myšlenkových operací, zároveň volí prostředky a způsoby pro
splnění daných aktivity.
• Během studia škola organizuje výjezdové semináře, tj. studentské výměnné praxe se
zahraničními partnery. Tato aktivita je realizována formou projektů a následnou
prezentací výsledků.
• Škola poskytuje nadaným žákům pomoc při účasti v soutěžích odborného i
mimooborového charakteru – např. Studentské odborné činnosti.
Komunikativní kompetence
• Škola žákům umožňuje využití moderních komunikačních technologií.
• Žáci se účastní mezinárodních výměnných seminářů a pracují na mezinárodních
projektech.
• Žáci informují o aktivitách školy veřejnost spoluprací s regionálním tiskem a vydávají
školní časopis.
• Na webových stránkách školy je připraven prostor pro žákovské příspěvky
(http://www.szescaslav.cz/prezenszes.html).
• Žáci se aktivně účastní odborných i kulturních akcí, ve kterých vystupují samostatně
nebo v týmu.
• Na závěr každého školního roku se žáci podílejí na veřejné prezentaci své činnosti a
svých projektů.
Kompetence personální a sociální
• Škola organizuje povinné sportovně turistické a lyžařské kurzy.
• Škola nabízí účast v mimoškolních zájmových aktivitách – např. Mladý divák, Klub
šachistů – které vedou k rozvoji daných kompetencí v oblasti vlastních zájmů.
• Tato kompetence je zároveň rozvíjena při práci na projektech a při výjezdových
seminářích.
• Třídnické hodiny a spolupráce s PPP přispívají k vytváření vstřícných mezilidských
vztahů a předcházejí osobním konfliktům. Jakékoli projevy netolerance, popřípadě
agresivity ve vztahu k ostatním jsou ihned po zjištění řešeny v souladu s Řádem školy.
Občanské kompetence a kulturní povědomí
• Škola podporuje činnost Rady studentů.
• Žáci se aktivně účastní charitativních akcí.
• Žáci pracují na projektech s ekologickou tematikou.
• Škola podporuje účast žáků na kulturních akcích, a to návštěvou výstav, divadelních a
filmových představení.
• Škola pořádá besedy se zajímavými tématy. Zve k debatám významné osobnosti
z oblasti sportu, kultury, vědy a politiky.
Kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám
• Pracovní kompetence jsou rozvíjeny především v rámci výuky praxe
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
7
Školní vzdělávací program ŠACE
•
•
•
V ostatních předmětech je naplňují vhodně volené metody činnostního učení, efektivní
plnění úkolů a práce na projektech.
Žáci v rámci praxe pracují ve školním bufetu a seznamují se s praktickými problémy
podnikání.
Škola podporuje účast žáků na akcích a v soutěžích, které ve svém důsledku vedou ke
zvyšování jejich kvalifikace a zlepšují uplatnění na trhu práce, např. státní zkoušky
z obchodní korespondence nebo Soutěž v orbě.
Matematické kompetence
• Tyto kompetence jsou především připravovány ve vyučování matematiky a
ekonomických předmětů.
• Ve svém výsledku jsou využívány při práci na projektech a přípravě seminárních
prací.
• Aplikace matematických postupů využívají odborné předměty při řešení různých
praktických úkolů z běžného života.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a
pracovat s informacemi
• Realizace je především obsahem samostatného předmětu studia.
• Využití této kompetence souvisí s výše popsanými aktivitami a stává se integrujícím
prvkem všech předmětů.
Průřezová témata
Průřezová témata – Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce jsou
realizována integrací metod činnostního učení do teoretické a praktické výuky, do zájmové
činnosti žáků a odrážejí se v celkovém otevřeném, bezpečném a komunikativním klimatu
školy. Vedení spolupracuje s Radou studentů formou pravidelných schůzek, ve veřejném
prostoru je k dispozici schránka důvěry. Všichni učitelé mají mimo svou pravidelnou
vyučovací povinnost pro žáky vyčleněné konzultační hodiny.
Téma Člověk a životní prostředí má své praktické uplatnění v samotném provozu školy –
třídění odpadu, péče o zeleň v okolí a v interiéru školy. Zároveň je realizováno rozptýleně v logických souvislostech jednotlivých vyučovacích předmětů – i nepředmětově – formou
žákovských projektů (např.: sběr použitých monočlánků formou soutěže apod.). Dále je
důležitou součástí sportovně-turistických kurzů, a to zimního lyžařského a letního vodáckého
(viz příloha), a školních exkurzí.
Průřezové téma Informační a komunikační technologie je naplňováno v samostatném
vyučovacím předmětu Informační a komunikační technologie, ale proniká i do ostatních
předmětů využíváním různých prostředků informačních a komunikačních technologií, které
slouží k vyhledávání, zpracování, hodnocení, třídění informací a jejich následné prezentaci.
Plnění průřezových témat
Začlenění průřezových témat do výchovně vzdělávacího procesu
Průřezová témata reprezentují v Rámcovém vzdělávacím programu aktuální okruhy
problémů současného i budoucího světa a stávají se povinnou součástí středního vzdělávání.
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
8
Školní vzdělávací program ŠACE
Průřezová témata jsou nedílnou součástí našeho ŠVP. Pozitivně ovlivňují proces rozvíjení
klíčových kompetencí a osvojení si základních vědomostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou
součástí profilu absolventa. Prolínají se celým výchovně – vzdělávacím procesem, jejich zásady a
principy si žáci osvojují a průběžně je uplatňují, jsou příležitostí pro řešení problémů, různých
názorů a aktivit:
•
•
•
•
•
•
v běžném každodenním životě školy
průběžně ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů
při výuce odborných předmětů
v rámci učební praxe a při dalších praktických činnostech
při zapojování do školních aktivit a projektů
v dalších školních a mimoškolních aktivitách – exkurze, semináře, besedy, zájmové kroužky,
kurzy, společenské akce, soutěže, prezentace,……
Průřezová témata – Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce jsou realizována
integrací do teoretické a praktické výuky, do zájmové činnosti žáků a odrážejí se v celkovém
otevřeném, bezpečném a komunikativním klimatu školy.
Téma Člověk a životní prostředí má své praktické uplatnění v samotném provozu školy – třídění
odpadu, péče o zeleň v okolí školy a domova mládeže. Zároveň je realizována rozptýleně –
v logických souvislostech jednotlivých vyučovacích předmětů, mezipředmětově, v žákovských
projektech, sportovně – turistických kurzech a školních exkurzí.
Průřezové téma Informační a komunikační technologie je naplňována v samostatném předmětu
Informační a komunikační technologie, ale proniká i do ostatních předmětů využíváním různých
prostředků informačních a komunikačních technologií, které slouží k vyhledávání, zpracování a
třídění informací
Konkrétní přehled plnění PT uvádíme v níže uvedené tabulce:
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
9
Školní vzdělávací program ŠACE
Průřezové téma
Občan v demokratické společnosti
Tematické okruhy
1. Ročník 2. Ročník
3. Ročník
4. Ročník
Osobnost a její rozvoj
MAT, CHE
CJL, ZSV
ANJ, NEJ
TES, PXE
MAT
CJL, ZSV
ANJ, NEJ
TES, DEK
MAT, CHE, BIO
CJL, ZSV,
ANJ, NEJ,
CHO,
ZSV, ROV
PRO
CJL
MAT
CJL, ZSV, ANJ,
NEJ, EKP
CHO,
ZSV, DEK
PXE, ZAM
CJL, DEK
MAT
CJL, ZSV
ANJ, NEJ
TES
PXE
MAT
CJL, ZSV
ANJ, NEJ
CHO,
TES, EKP
PXE
CJL
Společnost – kultura
MAT, FYZ
CHE
CJL
ANJ, NEJ
TES, PXE
MAT, FYZ
CHE, BIO,
CJL
ANJ, NEJ
TES, ROV
PXE,
ICT, BIO
DEJ,
ZSV
CJL, TES
CJL
CJL
CJL
Společnost – náboženství
CJL
ZSV
CJL
TES
CJL, ZSV
ANJ, NEJ
TES, PXE
EKP
Komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů
Historický vývoj (19. a 20. století)
Soudobý svět
Masová média
Morálka, svoboda, odpovědnost,
CJL
tolerance, solidarita
ANJ, NEJ
Stát, politický systém, politika, soudobý svět DEJ
CJL
CJL, ZSV
ANJ, NEJ
ZSV
CJL
CJL, ZSV
ANJ, NEJ
ZSV
Potřebné právní minimum
ZSV, PXE
TES, PXE
PXE
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
10
Školní vzdělávací program ŠACE
Průřezové téma
Člověk a životní prostředí
Tematické okruhy
1. Ročník 2. Ročník
Klimatické změny
FYZ
Nástroje informační, technické, právní,
ekonomické….
Biosféra v ekosystémovém pojetí
BIO, PXE
Současné globální, regionální a lokální
problémy rozvoje
DEJ, BIO
PXE
BIO , PRO
PXE
PRO, PXE,
Prevence negativních jevů
3. Ročník
4. Ročník
PRO, PXE
ICT
EKP
PRO, PXE
ZSV
PRO, PXE
ZAM
CJL
ZSV
PRO, PXE
CJL
Vzájemné vztahy organismů a prostředí,
ochrana přírody a krajiny
Vliv prostředí na lidské zdraví
CHO
CHO
CHO
CHO
CHO
CHO
Nástroje technické, technologické,
prevence negativních jevů,
principy udržitelnosti rozvoje
CHO
CHO
CHO
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
11
Školní vzdělávací program ŠACE
Průřezové téma
Člověk a svět práce
Tematické okruhy
1. Ročník
2. Ročník
3. Ročník
4. Ročník
Vyhledávání a posuzování
informací o povoláních, o vzdělávání
Písemná i verbální sebeprezentace
PXE
PXE
ICT, PXE
PXE
ZSV
ANJ, NEJ
TES, ROV
ZSV
CJL
ANJ, NEJ
TES, ROV
ROV
ZSV
ANJ, NEJ
TES
ZSV
ANJ, NEJ
TES
TES
CJL
ICT
TES
ZAM
PXE
PXE, ZAM
TES
PXE
PXE
ANJ, NEJ
ZSV
ANJ, NEJ
ANJ, NEJ
Práce i informačními médii
Informace – kritéria o další profesní
a vzdělávací dráze
Poradenské a zprostředkovatelské služby PXE
Soustava školního vzdělávání v ČR
ANJ, NEJ
Nejčastější formy podnikání
Hlavní oblasti světa práce,
charakteristické znaky práce
Zákoník práce, pracovní poměr,
pracovní smlouva,……
Soukromé podnikání
TES, EKP
PXE
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
PXE
PXE, ZAM
PXE
EKP
EKP
EKP
EKP
12
Školní vzdělávací program ŠACE
Průřezové téma
Informační a komunikační technologie
Tematické okruhy
1. Ročník
Samostatný předmět:
ICT
- INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE (ICT)
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
2. Ročník
3. Ročník
4. Ročník
ICT
ICT
ICT
13
Školní vzdělávací program ŠACE
Seznam používaných zkratek pro jednotlivé vyučovací předměty:
ČJL – český jazyk a literatura
ANJ – anglický jazyk
NEJ – německý jazyk
ZSV – základy společenských věd
DEJ – dějepis
MAT – matematika
FYZ – fyzika
CHE – chemie
ICT – informační a komunikační technologie
BIO – biologie a ekologie
PRO – pěstování rostlin
CHO – chov zvířat
EKP – ekonomika a podnikání
ROV – rozvoj venkova
PXE – praxe
TES – technika služeb
DEK – dějiny kultury
RUJ – ruský jazyk
OŽV – ochrana životního prostředí
MAM – marketing a management
ZOP – zoohygiena a prevence
ZAM – základy mechanizace
EKR – ekologie regionu
BIP – biologie - praktika
Organizace výuky
Záměrem středního odborného vzdělávání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný
a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Žáci by si
měli vytvořit občanské, klíčové a odborné kompetence odpovídající jejich schopnostem
a studijním předpokladům.
Výuka je organizována jako čtyřleté denní studium.
Organizační formy vyučování probíhají u teoretické výuky převážně běžně – frontálně,
skupinově i metodami činnostního učení v systému vyučovacích hodin. Praktická výuka je
realizována formou učební praxe (u 2. a 3. ročníku), odborné provozní praxe (u 2., 3. a 4.
ročníku) a individuální praxe týdenní – vše dle přehledu využití týdnů školního roku.
Individuální praxe je organizována souběžně s teoretickým vyučováním a nezapočítává se do
celkového počtu hodin (1. ročník – 1 týden, 2. ročník – 2 týdny, 3. ročník – 2 týdny, 4. ročník
– 1 týden). Pro zajištění praktické činnosti s mechanizačními prostředky žáci absolvují výcvik
v řízení motorových vozidel skupiny T a B ve 2. a 3.ročníku. Při praktických a laboratorních
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
14
Školní vzdělávací program ŠACE
cvičeních je využíváno metod skupinové práce žáků. Převážná část praktické výuky a
odborných cvičení probíhá ve střediscích praktického vyučování (viz kap.Materiálně
technické zajištění výuky). Výstupy z absolvování praxí jsou prezentovány v rámci
projektových týdnů, a to ve 3. a 4. ročníku.
Vhodným doplňkem výuky jsou odborné a tématické exkurze, účast na kurzech a zapojení do
projektů včetně výměnných akcí (viz přehled využití týdnů).
Při přípravě žáka na profesní život spolupracujeme i s předními zemědělskými a
zpracovatelskými podniky regionu (viz kap.Materiálně technické zajištění výuky).
Způsob hodnocení
Úvodní ustanovení
Toto hodnocení výsledků vzdělávání je vydáno v souladu se zákonem č.561/2004 o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
s vyhláškou MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a rozpracovává obsah těchto
dokumentů na konkrétní podmínky naší školy.
Hodnocení žáků je nezbytnou součástí vzdělávacího a výchovného procesu na naší škole.
Základním smyslem je poskytnout žákovi zpětnou vazbu a motivaci k samostatné činnosti,
proto jsou žáci s pravidly hodnocení podrobně seznámeni. Text je nedílnou součástí školního
řádu a je platný a závazný pro všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu na naší
škole.
Způsoby hodnocení
Jednou z forem hodnocení je klasifikace, jejíž výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. Ve
výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná se
uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. Klasifikace souhrnného prospěchu
se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace.
Předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu
s požadavky studijního programu, schopnost používat osvojených vědomostí, dovedností a
návyků v konkrétních situacích a chování žáka podle požadavků vnitřního řádu školy,
pravidel školního řádu a soužití ve škole i mimo školu.
Hodnocení odpovídá rozsahu pětibodové klasifikační stupnice a je vždy doplněno slovním
hodnocením s návodem na odstranění chyb a nedostatků. Při klasifikaci písemných prací a
testů se využívá procentuálního nebo bodového hodnocení, které je vždy jednoznačně
převoditelné na pět stupňů klasifikace.
O výsledcích hodnocení jsou rodiče žáků osobně informováni dvakrát ročně na školních
aktivech, dále mají možnost se kdykoli po ohlášení obrátit na třídního učitele, případně na
další vyučující. Všichni žáci naší školy mají studentské průkazy, do kterých si samostatně
zaznamenávají vlastní studijní výsledky. Rodiče i žáci mají přístup k informacím o prospěchu
a chování na internetové adrese školy ( www.szescaslav.cz ) po použití osobního
přístupového hesla.
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
15
Školní vzdělávací program ŠACE
Zásady hodnocení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Na začátku školního roku, v první hodině vyučovaného předmětu, jsou žáci seznámeni
s tematickým plánem, podmínkami studia, klasifikačními kritérii (počet písemných
prací, ústní zkoušení, ročníkové práce, seminární práce, projekty, domácí úkoly
laboratorní cvičení apod.) a s jejich vlivem na výslednou klasifikaci v předmětu.
Ze všech předmětů, kde je účast žáka nižší než 60 %, koná žák doplňkovou zkoušku,
která má komisionální charakter. Jestliže žák nesplnil kriteria klasifikace (neabsolvoval
závěrečné opakování nebo doplňkovou zkoušku, neodevzdal ročníkovou nebo seminární
práci), nebude jeho klasifikace uzavřena v řádném termínu.
Vykazuje-li žák v průběhu klasifikačního období zásadní zhoršení prospěchu, oznámí
tuto skutečnost vyučující daného předmětu třídnímu učiteli, který prokazatelným
způsobem informuje rodiče, nebo zákonné zástupce žáka, a to i v případě zletilosti žáka.
Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po
jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden. Zkoušení je zásadně
prováděno před kolektivem třídy, žák je veden k sebehodnocení. Klasifikaci učitel
žákovi zdůvodní, uvede klady a nedostatky projevu, zároveň poskytne návod na
odstranění chyb a možné zlepšení výkonu.
Po ústním zkoušení provede učitel klasifikaci okamžitě, výsledky hodnocení písemných
a grafických prací, projektů a seminárních prací oznámí žákům nejdéle do 14 dnů,
v tomto termínu je opravené žákům také předloží. Písemným projevem se rozumí:
• písemná práce – školní (povinná, daná požadavky vzdělávacího programu)
• výpisky z doporučené literatury (pokud jsou zadány jako domácí nebo
samostatná školní práce)
• seminární práce
• písemné práce – domácí
• zápisy laboratorních cvičení, referáty, samostatné projekty
• výtvarné práce
Pracovní poznámky žáků nepatří mezi hodnocené písemné projevy!
Všechny testy, písemné práce, seminární práce a laboratorní protokoly daného předmětu
jsou po celé klasifikační období uloženy u vyučujícího, který žákovi umožní kdykoli do
své práce nahlédnout.
Učitel dbá na přiměřený počet hodnocení, který závisí na počtu hodin daného předmětu
a jeho povaze. Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen alespoň dvakrát za
každé klasifikační období (jedenkrát za čtvrtletí tak, aby hodnocení pokrylo celé
klasifikační období). Tento počet vyjadřuje nejmenší počet nutných známek v daném
předmětu, ale nemusí být dostačující pro závěrečnou klasifikaci žáka.
Stupeň prospěchu v jednotlivých předmětech se neurčuje na základě aritmetického
průměru z klasifikace za příslušné období (viz kriteria hodnocení).
Způsob, jakým vyučující dospěje k uvedenému hodnocení, je plně v jeho kompetenci při
zachování následujících pravidel: objektivní zdůvodnění, komplexnost, zohlednění
tendencí ke zlepšování či zhoršování výkonu, veřejnost hodnocení.
Celkové hodnocení žáka v jednotlivých předmětech se stanoví na konci 1. a 2. pololetí
školního roku. Výsledky klasifikace zapisují vyučující jednotlivých předmětů do
třídních výkazů. Třídní učitel odpovídá za shodu známky v elektronické evidenci a na
vysvědčení. Zpravidla na závěr 1. a 3. čtvrtletí jsou projednány průběžné výsledky
klasifikace na pedagogické radě.
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
16
Školní vzdělávací program ŠACE
Kritéria hodnocení
Pro stanovení klasifikace výsledků žáka ve vyučovacích předmětech jsou stanovena
následující kritéria, která vycházejí ze stanoveného profilu absolventa daného oboru:
1. Ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je.
2. Kvalita a rozsah osvojených dovedností vykonávat požadované činnosti.
3. Schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů.
4. Schopnost využívat a zobecňovat poznatky získané při praktických činnostech.
5. Logika, samostatnost a tvořivost při řešení úkolů.
6. Aktivita v přístupu k činnostem a zájem o ně, předpoklady pro práci v týmu.
7. Přesnost, výstižnost, odborná a jazyková správnost ústního a písemného projevu.
8. Kvalita výsledků činnosti.
9. Osvojení účinných metod samostatného studia.
10. Schopnost dostatečné míry objektivnosti při sebehodnocení.
Hodnocení prospěchu
Při dílčí klasifikaci může vyučující využít kromě tradiční stupnice také bodový systém,
kladná a záporná znaménka, procentuální vyjádření za předpokladu, že s nimi student bude
předem seznámen. Jakýkoliv způsob dílčího hodnocení však musí být objektivně a
jednoznačně převoditelný na celkovou klasifikaci uvedenou v následujícím textu.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle následující stupnice:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně
a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pracuje aktivně v týmu. Myslí
logicky správně, zřetelně se u něho uplatňuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný
projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho
činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Organizuje vlastní učení, samostatně volí
vhodné metody. Samostatně získává informace z různých zdrojů, zpracovává je a vhodně
interpretuje. Dokáže dostatečně objektivně hodnotit vlastní výsledky, je schopen kvalitní
prezentace a sebeprezentace.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a produktivně, nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a
dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a
zákonitostí. Pracuje aktivně v týmu. Myslí logicky správně, uplatňuje se u něho samostatnost
a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický
projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí
studovat vhodné texty, informace dokáže převážně samostatně zpracovat a interpretovat. Umí
se dobře vyjadřovat, je schopen aktivně vystupovat na veřejnosti. Dokáže pravidelně
uplatňovat svoje schopnosti.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické činnosti
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
17
Školní vzdělávací program ŠACE
nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dokáže s pomocí učitele korigovat.
Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Uplatňuje
poznatky a provádí hodnocené jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Do práce v týmu se
zapojuje méně aktivně. Jeho myšlení je vcelku správné, ale méně tvořivé. V ústním a
písemném projevu se dopouští chyb, jeho grafický projev je méně estetický. Častější
nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat
podle návodu učitele, přijímá různé druhy sdělení a rozumí jim. Informace interpretuje
převážně za pomoci učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery.
Při provádění intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky.
V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů
se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení je žák
nesamostatný, v logice jeho myšlení se objevují závažné chyby. Do týmové práce se zapojuje
sporadicky. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev není estetický. Závažné
chyby a nedostatky však dokáže s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké
těžkosti, přesto se snaží své povinnosti plnit včas a podle návodu učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby, které ani s pomocí učitele
nedokáže opravit. Do týmové práce se nezapojuje. Jeho myšlení je nesamostatné, se
závažnými logickými nedostatky. Ústní a písemný projev není správný, přesný a výstižný.
Kvalita výsledků jeho činnosti, včetně grafického projevu, je na velmi nízké úrovni.
Nedovede samostatně studovat, nerozumí různým druhům sdělení a nedokáže jejich obsah
interpretovat ani s pomocí učitele.
Celková klasifikace žáka za 1. a 2. pololetí
vychází z:
a) ústního zkoušení a písemného zkoušení
b) hodnocení seminárních prací
c) ročníkových projektů
d) hodnocení praktických úkolů
e) sledování práce žáků v jednotlivých vyučovacích hodinách
f) závěrečné zprávy o souvislé praxi
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
prospěl s vyznamenáním
není-li klasifikace v žádném předmětu horší než stupeň 2 – chvalitebný a průměrný prospěch
v povinných předmětech není horší než 1,50
prospěl
není-li klasifikace vyjádřena stupněm 5 - nedostatečným
neprospěl
je-li klasifikace vyjádřena stupněm 5 – nedostatečným
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
18
Školní vzdělávací program ŠACE
Odklad klasifikace
Dosáhne-li absence žáka v daném předmětu více než 40 % a nebude-li možné tomuto žákovi
do termínu klasifikace uložit doplňkovou zkoušku, požádá o odklad jeho klasifikace
vyučující. Výjimku z tohoto pravidla je nutné projednat na pedagogické radě. Může jít
například o uvolnění žáka z účasti na vyučování nebo předem známá dlouhodobá absence ze
zdravotních důvodů, kdy má vyučující ke klasifikaci dostatek podkladů. O odklad klasifikace
může ze závažných příčin (zejména zdravotní stav nebo z důvodu vysokého počtu
zameškaných hodin, které jsou však řádně omluveny) požádat i zletilý žák nebo zákonný
zástupce nezletilého žáka.
Předmětem vyzkoušení v náhradním termínu je učivo aktuálního klasifikačního období.
Výsledek zkoušení je doplněním podkladů učitele ke klasifikaci žáka, které byly získány
v průběhu klasifikačního období. Klasifikační stupeň výsledku přezkoušení určuje zkoušející
učitel. Výsledek vyzkoušení sdělí v případě ústní zkoušky zkoušející žákovi ihned po
zkoušení, je-li součástí zkoušky písemná práce, nejpozději následující pracovní den. O
vyzkoušení se provádí zápis na určený tiskopis (viz příloha), který je poté uložen u třídního
učitele žáka. Je-li součástí zkoušení písemná práce nebo písemná příprava, stává se přílohou
zápisu o zkoušce. Doplňková zkouška má komisionální charakter, vyzkoušení je provedeno
v přítomnosti třídního učitele a dalšího učitele, kterého určí ředitel školy.
Hodnocení chování
Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli a schvaluje ředitel
střední školy po projednání v pedagogické radě. Při hodnocení chování se v přiměřené míře
přihlíží k chování žáka na veřejnosti. Základem klasifikace je dodržování obecných pravidel
chování a vnitřního řádu školy. Celková klasifikace v jednom období nemá vliv na hodnocení
chování v dalším klasifikačním období. Udělení snížené známky z chování se zdůvodní
v třídním výkazu.
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu. Postoje žáka
k jiným lidem a k obecným hodnotám odpovídají principům humanity a demokracie – žák se
chová tak, že neohrožuje sebe ani jiné, ani životní prostředí a vytvořené hodnoty. Žák svým
chováním přispívá k upevňování kolektivu.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s obecnými pravidly slušného chování a s ustanovením vnitřního
řádu školy - žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo
vnitřního řádu školy, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla i přes
udělená výchovná opatření narušuje výchovně vzdělávací činnost školy nebo ohrožuje
bezpečnost a zdraví, a to své i jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závažných provinění proti vnitřnímu řádu, že jimi vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost a
zdraví jiných osob. Hrubým způsobem narušuje výchovnou a vzdělávací činnost školy.
Zpravidla i přes udělená výchovná opatření se záměrně a opakovaně dopouští svých
přestupků.
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
19
Školní vzdělávací program ŠACE
Termíny vydávání vysvědčení
Klasifikaci za I. pololetí žák obdrží ve výpisu ze školního výkazu poslední den daného
vyučovacího období. Výroční vysvědčení se vydává poslední den daného školního roku.
Není přípustné provádět na vysvědčení opravy zápisu, podpisy musí být originálem. Škola
v případě ztráty vydá opis vysvědčení, za jehož vystavení lze požadovat úhradu vynaložených
nákladů. Škola vede evidenci tiskopisů vysvědčení, které jsou úředním dokladem o
dosaženém stupni vzdělání.
Výchovná opatření
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků.
Pochvaly nebo jiná ocenění uděluje žákům třídní učitel, ředitel školy nebo orgán státní správy
ve školství.
Konkrétní porušení školního řádu jsou bezodkladně řešena. Podle stupně závažnosti
přestupku proti obecným zásadám slušného chování a proti vnitřnímu řádu školy mohou být
udělována tato výchovná opatření:
Z rozhodnutí třídního učitele
a) napomenutí třídním učitelem
b) důtka třídního učitele
Z rozhodnutí ředitele školy
a) důtka ředitele školy
b) podmínečné vyloučení žáka (max. na zkušební dobu 12 měsíců)
c) vyloučení ze studia
O udělení a uložení výchovných opatření nezletilému žáku jsou informováni prokazatelným
způsobem zákonní zástupci žáka (zodpovídá třídní učitel).
Pochvalu třídního učitele, napomenutí a důtku třídního učitele uděluje třídní učitel. Pochvalu
nebo důtku ředitele školy uděluje ředitel školy na návrh třídního učitele.
O podmínečném a nepodmínečném vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy.
Opatření k posílení kázně jsou nezávislá na klasifikaci z chování, ale ovlivňují ji, protože tato
opatření se přijímají bezprostředně po přestupku, zatímco snížený stupeň z chování se uděluje
na konci klasifikačního období. Z těchto důvodů může dojít k souběhu pozitivního a
negativního opatření v jednom klasifikačním období.
Opatření k posílení kázně žáka musí být přijato nejdéle do jednoho měsíce od okamžiku, kdy
se ten, který o této skutečnosti rozhoduje, o přestupku dověděl.
Třídní učitel neprodleně zaznamená výchovná opatření a jejich zdůvodnění do dokumentace
žáka.
Výchovná opatření nemají vliv na klasifikaci ve vyučovacích předmětech.
Závěrečná ustanovení
1. Na ostatní pravidla a podmínky, které nejsou v tomto klasifikačním řádu řešeny, se
v plném znění uplatní příslušné paragrafy zákona č. 561/2004 Sb. A vyhlášky
č. 13/2005 Sb.
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
20
Školní vzdělávací program ŠACE
Pro učitele a zaměstnance školy jsou závazné všechny povinnosti, které jim výslovně
ukládá tento klasifikační řád.
3. Tento klasifikační řád vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2009 a tímto dnem nabývá
účinnosti.
4. Tento klasifikační řád podléhá schválení Radou školy – viz § 168 odst. 1 písm. c)
zákona č. 561/2004 Sb. Radu školy zřídí Středočeský kraj podle § 167 odst. 2, a to
v termínu podle § 185 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb.
5. Připomínky a návrhy učitelů, žáků a zákonných zástupců žáků mohou být podnětem
k úpravám nejdříve k 1. 9. 2013. Tyto změny nesmějí být v rozporu se zákonem č.
561/2004 nebo vyhláškou č. 13/2005 Sb. nebo s jiným právním předpisem.
2.
Vzdělávání žáků se SPU a žáků nadaných
Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Žákům se specifickými poruchami učení upravujeme podmínky výuky a hodnocení na
základě vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a v souladu s metodickým pokynem
MŠMT č.: 73/2005 Sb.o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Žáci by měli přicházet ze základních
škol s již vytvořeným systémem nápravných postupů, kompenzačních postupů a pomůcek. Za
pomoci vyškolených pedagogů a při respektování, rozšiřování a modifikaci zavedených
postupů mohou úspěšně absolvovat studium na střední škole v plném rozsahu.
Výchovný poradce, Mgr. Stanislava Bubeníčková, v průběhu školního roku úzce spolupracuje
a v rámci individuálních pohovorů komunikuje se žáky, kteří mají studijní, výchovné,
rodinné, zdravotní nebo jiné osobní potíže. V případě zájmu spolupracuje s rodiči i žáky
přímo ve škole, nebo jim zprostředkovává kontakt s psychology, PPP v Kutné Hoře, Kolíně,
Havlíčkově Brodě, Poradnou pro lidi v tísni v Kutné Hoře, středisky výchovné péče aj.
Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
V souvislosti se vzděláváním mimořádně nadaných žáků upřednostňujeme individuální
přístup, který má tyto aspekty:
• znalost vývoje žáka na ZŠ (výstupní hodnocení)
• dotazníková metoda – individuální zájmový dotazník
• konzultační hodiny jednotlivých vyučujících
• diferencovaný přístup v zadávání úkolů, procvičování a opakování
• spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) formou individuálního pohovoru,
spoluprací v rámci třídních schůzek, jednáním s Radou školy, spoluprací při
veřejných akcích školy
• spolupráce s PPP – sociometrická měření, individuální návštěva žáka v PPP,
návštěva pracovníků PPP ve škole
• podpora žáka v oblasti mimořádných výsledků
V některých případech je možné povolit individuální vzdělávací plán – individuální studium.
Realizace BOZP a požární prevence
Hlavním cílem a úkolem školy při zajišťování BOZP je předcházet rizikům ohrožujícím
životy a zdraví žáků, zaměstnanců, klientů a ostatních osob v souvislosti s provozem, výukou,
odborným výcvikem a dalšími činnostmi souvisejícími se vzdělávací činností, nebo je alespoň
omezovat.
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
21
Školní vzdělávací program ŠACE
Škola důsledně dbá na dodržování BOZP a všech povinností s tím souvisejícími - viz
dokumentace BOZP Střední zemědělské školy v Čáslavi:
• zdravé prostředí – světlo, teplo, větrání, čistota (systémem pravidelných technických
kontrol, údržby a revizí bude zabezpečen nezávadný stav objektů školy; je zlepšováno
pracovní prostředí podle hygienických norem postupným vybavováním učeben novým
školním nábytkem.)
• dodržování zákazu kouření, pití alkoholických nápojů, požívání jiných návykových
látek -ochrana před úrazy
• označení nebezpečných předmětů
• dostupnost první pomoci (umístění lékárničky v prostorách sborovny)
• psychosociální podmínky – sociální klima, partnerství, ochrana před násilím, šikanou
a dalšími sociálně – patologickými jevy, naplňování potřeb účastníků a jejich
spoluúčast na životě školy, respekt k potřebám jednotlivců, informovanost o
důležitých telefonních číslech
Při výuce a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, škola postupuje podle
platných právních předpisů, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, zajišťuje odborný
dohled při řízených praxích žáků.
Škola provádí pravidelná proškolení a instruování žáků o dodržování bezpečnosti a ochrany
zdraví, o možném ohrožení zdraví při činnostech ve výuce nebo v přímé souvislosti s ní a
seznámení se školním řádem vždy na počátku nového školního roku. Potvrzením této činnosti
je zápis v třídní knize a vlastnoruční podpis každého žáka ve jmenném seznamu třídy.
Dokument je uložen u třídního učitele.
Pravidelného školení BOZP se účastní všichni zaměstnanci školy.
Podmínky přijímání ke vzdělávání
Vychází z platných zákonů a vyhlášek MŠMT. Verzi pro aktuální školní rok určí ředitel školy
a zveřejní na webových stránkách školy do 31. ledna daného roku.
Mezi základní podmínky patří:
• splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před
splněním
• povinné školní docházky
• úspěšné přijímací řízení v rozsahu stanoveném ředitelem školy
• prokázání zdravotní způsobilosti
Posouzení zdravotního stavu žáka nebo uchazeče o studium provede příslušný registrující
praktický lékař.
Způsob ukončení vzdělávání
Podle platných předpisů MŠMT je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou, která se
skládá ze společné části (český jazyk a literatura, cizí jazyk a volitelný předmět – matematika
nebo společensko vědní základ) a profilové části (pěstování rostlin, chov zvířat a praktická
zkouška je realizována formou obhajoby závěrečné maturitní práce před maturitní komisí).
Dokladem o dosažení středního vzdělání je maturitní vysvědčení.
Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi
ucházet se o studium na vyšších odborných nebo vysokých školách. Absolvent je schopen
prohlubovat si specifické znalosti v oboru samostudiem, různými školeními a kurzy.
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
22
Školní vzdělávací program ŠACE
Učební plán – zaměření agroturistika, cestovní ruch
název ŠVP:
kód a název oboru:
zaměření:
stupeň poskytovaného vzdělání:
délka a forma studia:
datum platnosti:
denní studium
kategorie a názvy vyučovacích předmětů
A. povinné vyučovací předměty
a) základní
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk - ANJ, NEJ
Základy společenských věd
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova
Biologie a ekologie
Základy mechanizace
Motorová vozidla
Pěstování rostlin a zpracování rostlinných
produktů
Chov zvířat a zpracování živočišných
produktů
Ekonomika a podnikání
Rozvoj venkova
Praxe
b) volitelné
Technika služeb
Dějiny kultury
Další živý jazyk - RUJ
celkem
ŠANCE
41-41-M/01 Agropodnikání
agroturistika, cestovní ruch
střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky denní studium
od
počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
1.
2.
3.
4.
celkem
3
3
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
1
3
3
1
3
3
2
2
2
2
1
2
2
2
12
12
6
2
8
3
4
6
8
6
2
4
2
1
2
3
2
2
2
2+1
3+1
3+1
11
2+2
3+1
3+1
3+1
2+1
11
7
3
4
2
2
1
2
2
2
32
2
3
2
2
2
2
2
9
2
8
32
32
32
128
B. nepovinné vyučovací předměty
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
23
Školní vzdělávací program ŠACE
Učební plán – zaměření rozvoj venkova
název ŠVP:
kód a název oboru:
zaměření:
stupeň poskytovaného vzdělání:
délka a forma studia:
datum platnosti:
ŠANCE
41-41-M/01 Agropodnikání
rozvoj venkova
střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky denní studium
od
denní studium
kategorie a názvy vyučovacích předmětů
počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
1.
A. povinné vyučovací předměty
a) základní
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk - ANJ, NEJ
Základy společenských věd
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova
Biologie a ekologie
Základy mechanizace
Motorová vozidla
Pěstování rostlin a zpracování rostlinných
produktů
Chov zvířat a zpracování živočišných produktů
Ekonomika a podnikání
Rozvoj venkova
Praxe
b) volitelné
Ochrana životního prostředí
Marketing a management
Zoohygiena a prevence
Základy mechanizace
Ekologie regionu
Biologie-praktika
3
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2.
3.
4.
celkem
3
3
1
3
3
1
3
3
2
2
2
2
1
2
2
2
12
12
6
2
8
3
4
6
8
6
2
4
2
1
2
3
2
2
2+1
2+1
2
2
1
2
2
2
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
2+1
2
2
2
3+1
3
celkem
2
2
32
32
32
32
11
11
7
3
4
4
2
2
4
3
4
128
B. nepovinné vyučovací předměty
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
24
Školní vzdělávací program ŠACE
PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Identifikační údaje
ázev ŠVP: ŠANCE
Kód a název oboru vzdělání: 41– 41 – M/01 Agropodnikání
Stupeň poskytovaného vzdělání: Úplné střední
Délka a forma studia: Čtyřleté, denní
Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce
Materiálně technické zabezpečení výuky
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace Střední zemědělské školy, Čáslav,
Sadová 1234, je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dále jen zákon č.
561/2004 Sb.) a prováděcími předpisy.
Příspěvková organizace sdružuje tato pracoviště:
Střední zemědělská škola – hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 57 zákona č. 561/
2004 Sb., a prováděcími předpisy. Školní budova, která pochází z roku 1920, je umístěna
poblíž centrálního náměstí a je obklopena parkem (podrobnější údaje – viz charakteristika
školy).
Domov mládeže – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 117
zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. Je umístěn přímo v budově školy, ubytovací
kapacitu tvoří 109 pokojů, z toho 19 pokojů 1-2 lůžkových a 90 pokojů 3-4 lůžkových.
Součástí domova mládeže je dále 8 společenských místností a kluboven.
Ve školním roce 2008-2009 bylo k 1. 9. 2008v domově mládeže ubytováno ve dvou
ubytovacích kategoriích celkem 108 žáků a studentů většiny čáslavských středních škol.
Volná ubytovací kapacita je využívána pro ubytovací služby, které jsou nabízeny v souvislosti
s VHČ školy.
Školní jídelna – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 119 zákona
č, 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. V rámci hlavního účelu a předmětu činnosti toto
zařízení, umístěné přímo v budově školy, poskytuje s účinností od 1. ledna 2005 závodní
stravování pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem.
Vzdělávací středisko ve Velké Úpě v Krkonoších – hlavní účel a předmět činnosti
školského zařízení je vymezen § 120 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy.
Vzdělávací středisko má velmi lukrativní polohu, nachází se přímo na sjezdovce Portášovy
boudy, pod nově zrekonstruovanou lanovou dráhou a v těsné blízkosti 20 metrů od nově
vybudovaného lyžařského vleku. Leží v centru lyžařského areálu budovaného ve Velké Úpě
finančním nákladem několika desítek milionů Kč.
Je rovněž využíváno pro zajištění výuky, a to především k pořádání lyžařských výcvikových
kurzů, sportovně turistických kurzů a odborných cvičení. Rovněž se nemalou měrou podílí na
environmentálním vzdělávání všech žáků školy.
25
Školní vzdělávací program ŠACE
Materiální zabezpečení výuky ve Střední zemědělské škole
Přehled jednotlivých učeben
Pořadové číslo
1 - 10
11
Kapacita míst
33
33
22
Určení
kmenová učebna
odborná učebna chemie a
biologie
odborná učebna fyziky
odborná učebna českého
jazyka a literatury
odborná jazyková učebna
německého jazyka
odborná učebna výpočetní
techniky
odborná učebna výpočetní
techniky
odborná učebna techniky
administrativy
odborná učebna výživa
přípravy pokrmů
odborná učebna živočišné
výroby
odborná učebna rostlinné
výroby
odborná učebna živočišné
výroby - pitevna
cvičebna biologie
23
laboratoř chemie
20
24
odborná jazyková učebna
anglického jazyka
cvičebna živočišné výroby –
nácvik dojení
odborná učebna rostlinné
výroby - půdoznalství
tělocvična
20
odborná učebna matematiky
a fyziky
32
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25
26
27
30
33
33
18
15
15
15
18
20
30
15
20
15
20
15 – nevyhovující
Dále pro zajištění výuky slouží tyto prostory
Botanická zahrada školy – kromě jiného se podílí na environmentálním vzdělávání žáků
školy a k realizaci části maturitních zkoušek.
Travnaté hřiště v areálu školy - o celkové ploše 1500 m2 se dvěma ocelovými brankami.
26
Školní vzdělávací program ŠACE
Víceúčelové hřiště v areálu školy – oplocené s plochou 570 m2 a umělým povrchem, které
se používá pro tenis, košíkovou, odbíjenou a další míčové hry.
3 ocelokolny v areálu školy – k uskladnění vozového parku a zemědělské techniky.
Základní informační středisko v budově školy – po dohodě s odpovědnou pracovnicí
půjčuje odbornou literaturu a zajišťuje další informace pro potřeby pedagogického sboru,
žáků školy a žáků ubytovaných na domově mládeže. V současné době připravujeme projekt,
který by více zpřístupnil možnosti získávání informací a zavedl pravidelný režim půjčování
knih z fondu knihovny.
Školní bufet – zařízení umístěné v suterénu školní budovy s kapacitou 40 míst k sezení slouží
k občerstvení žáků a zaměstnanců školy v době přestávek dopolední výuky. V místě je možné
zakoupit denně čerstvé pečivo, bagety a další běžné potraviny včetně balené minerální vody.
Aula školy – s kapacitou 130 míst k sezení slouží ke konání slavnostních shromáždění žáků a
zaměstnanců školy, dále je využívána při pořádání kulturních programů, besed a při realizaci
některých výukových cílů, které souvisí s prezentací a sebeprezentací. V současné době je
schválen projekt na audiovizuální vybavení, který umožní tento reprezentativní prostor ještě
více zapojit do výuky.
V suterénu budovy školy se ještě nachází pracoviště pro DVPP, které slouží jako odloučené
pracoviště Pedagogického centra v Nymburce.
Praktická výuka žáků školy je realizována v souladu s platnými osnovami vydanými MŠMT
pro dané obory vzdělávání. Podle zaměření jednotlivých studijních oborů je obsahově a
výchovně směřována tak, aby žáky připravila co nejlepším způsobem na jejich budoucí
povolání. K tomuto účelu je organizována ve třech formách, a to jako praxe učební,
individuální a prázdninová, v odpovídajícím programu náročnosti.
Pro zabezpečení praktického výcviku žáků škola kromě jiného využívá zařízení a vybavení
celkem 16 právních subjektů, včetně příslušných prostor Střední zemědělské školy. U těchto
zařízení bylo pro potřeby praktického výcviku vytvořeno a školou využíváno celkem 20
pracovišť, jejich převážná část se nachází v Čáslavi a v jejím blízkém okolí, a proto
z hlediska dopravní obslužnosti jsou pro žáky vyhovující.
Od 1. 1. 2007 byl jmenovacím dekretem Ministerstva zemědělství ČR vytvořen pro
praktickou výuku žáků vytvořen nový školní závod, který je zaměřen na chov a výcvik koní a
zajišťuje praktickou výuku studentů pro tuto oblast zemědělské výroby. Jeho činnost je však
omezena na dobu určitou.
Seznam pracovišť, na nichž se realizuje učební a individuální praxe žáků
Střední zemědělské školy
Právní subjekt
UNIKOM Kutná Hora
ZOD Potěhy,a.s.
Pracoviště – středisko odborného výcviku
Agroslužby Čáslav
Drůbežárna Markovice
Porodna prasat (Drobovice)
Chov skotu
27
Školní vzdělávací program ŠACE
ÚKZÚZ Filipov
VÚRV Praha
Starkl zahradník
Finanční úřad Čáslav
H.D.CIHLID CENTRUM Čáslav
AVE CZ Čáslav
Městský úřad v Čáslavi
Městský úřad v Kutné Hoře
ARS Filipov
Zámek Žleby
Muzeum Kačina
Školní hospodářství
Střední zemědělská škola
Konifery s.r.o. Žehušice
Středisko rostlinné výroby
Odrůdová zkušebna
Odrůdové pokusy
Pěstební a prodejní provozy
Daňová soustava
Chov a velkochov akvarijních rybek
Likvidace odpadů
Životní prostředí
Životní prostředí
Chov koní
Průvodcovská činnost
Průvodcovská činnost
Rostlinná výroba
Cvičná firma
Botanická zahrada
Školkařské provozy
Prázdninová praxe je realizována individuálně, tzn. podle studijního zaměření žáků a
s přihlédnutím k místu jejich bydliště.
Charakteristika pedagogického sboru
V případě, že budeme kvalifikovat výuku cizích jazyků (angličtina, němčina) u vyučujících,
kteří mají pedagogické vzdělání a státní jazykovou zkoušku z daného jazyka jako
neaprobovanou, dosáhne celková aprobovanost výuky počtu 364 hodin, tj. 77,1 %
z celkového počtu týdně odučených hodin. Do výuky se v souvislosti se společenskými
potřebami a s požadavky, které vyplynuly z dotazníkových šetření, zavádí jako 2. cizí jazyk
ruština, pro kterou máme plně kvalifikované vyučující.
Složení a počet členů pedagogického sboru závisí na kapacitě a výkonech školy. Při reálné
kapacitě 10 – 12 tříd se předpokládá, že na naší škole bude i nadále působit asi 20 stálých
pedagogů a 4 externí učitelé.
Učitelé pracují v liberálním prostředí, které jim umožňuje využití nejvhodnějších
pedagogických metod, výukových strategií a vlastního tvůrčího přístupu.
Charakteristika žáků
Většina žáků školy dojíždí z přilehlých obcí, ve školním roce 2008 – 2009 pouze 20 žáků
s bydlištěm v jiném kraji využívá ubytovací kapacity Domova mládeže. Ostatní žáci z míst,
která mají vhodnou dopravní obslužnost, volí každodenní dojíždění do školy z místa svého
trvalého bydliště.
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je ze strany vyučujících a hlavně ze strany
výchovného poradce, Mgr. Stanislavy Bubeníčkové, a školního metodika prevence
patologických jevů, Mgr. Ivy Vašíčkové, věnována zvýšená individuální péče. Škola dosud
nepožadovala na žádného z těchto žáků navýšení rozpočtových prostředků, žádný z těchto
28
Školní vzdělávací program ŠACE
žáků se nevzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu, ale pro výuku žáků se
specifickými potřebami vytváříme v rámci integrace podnětné a vstřícné prostředí.
Také žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním jsou na naší škole
vzděláváni formou integrace do běžné třídy. Škola nemůže vzhledem ke svému
architektonickému řešení zabezpečit optimální podmínky pro tělesně postižené žáky
s omezenou možností pohybu. Na základě vyjádření a doporučení odborného pracoviště, které
podklady pro integraci vydává, může být těmto žákům upravován, v souladu se školním
vzdělávacím programem, jejich individuální vzdělávací plán včetně metod práce způsobu
hodnocení výsledků vzdělávání.
Pro žáky mimořádně nadané a žáky se zvýšeným zájmem o vzdělávání (obecně, ale i pro
jednotlivé oblasti výuky) vytváříme ve škole tyto podmínky: zavádíme individuální a
samostatné úkoly, tolerujeme vlastní pracovní tempo; zavádíme školní kroužky (např. práce
na PC), případně doporučíme kroužky, které jsou vhodné a dosažitelné mimo školu.
Dále nabízíme možnost uplatnění mimo školu (soutěže, reprezentace školy, prezentace vlastní
práce). Dbáme na to, aby u těchto žáků nedocházelo k výkyvům chování, k porušování
dohodnutých pravidel a řádů, pěstujeme u nich toleranci a ochotu pomáhat při kooperativní
práci žáků m méně nadaným nebo s menším zájmem o učení; v případě potřeby tvoříme
individuální vzdělávací plán.
SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY
PŘI REALIZACI ŠVP
Identifikační údaje
ázev ŠVP: ŠANCE
Kód a název oboru vzdělání: 41– 41 – M/01 Agropodnikání
Stupeň poskytovaného vzdělání: Úplné střední
Délka a forma studia: Čtyřleté, denní
Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce
Zjišťování výchozího stavu (podmínek, potřeb a možností spolupráce školy se sociálními
partnery) a plánování ve všech aspektech chodu školy může pozitivně ovlivnit spolupráce se
sociálními partnery. Proto jsme kurikulum školy konzultovali se stávajícími sociálními
partnery školy (viz příloha), ale zároveň do budoucna připravujeme nová partnerství
v souvislosti s rozvojem nových studijních oborů a zaměření.
Strategickými partnery jsou právnické osoby umožňující vykonávání praxe studentů školy:
ZDV Krchleby, a.s., UNIKOM Kutná hora, ZOD Potěhy, a.s., ÚKZÚZ Filipov, VÚRV Praha,
Starkl zahradník, Finanční úřad Čáslav, H.D.CIHLID CENTRUM Čáslav, AVE CZ Čáslav,
Městský úřad Čáslav, Městský úřad Kutná hora, ARS Filipov, Zámek Žleby, Muzeum
Kačina, Konifery s.r.o. Žehušice.
Škola spolupracuje se zahraničními partnery ve Finsku, Francii a v Dánsku; žáci zde absolvují
zahraniční výměnné praxe. Škola dále spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně a je
fakultní školou České zemědělské univerzity v Praze.
Management školy věnuje spolupráci se sociálními partnery velkou pozornost, a to ve všech
fázích řízení. Ve fázi plánování jsou formy a úkoly pro rozvíjení spolupráce zahrnuty do
plánu dlouhodobého (výhledového), střednědobého (čtyřletého) a ročního (konkrétní akce,
odpovědnost, termíny).
Ve spolupráci se sociálními partnery se škola orientuje zejména na pravidelný kontakt s praxí,
29
Školní vzdělávací program ŠACE
sledování moderních trendů v oboru, zajišťování nových technologií, vzdělávání ve
speciálních dovednostech oboru atd. V průběhu školního roku škola realizuje akce pro žáky a
učitele, které obohacují standardní výuku na základě nabídky firem a dalších sociálních
partnerů.
DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY
Soutěže
Účast žáků v soutěžích je závislá na vyhlášení tématického okruhu v daném školním roce.
Mezinárodní výměny žáků
v rámci mezinárodních projektů se realizují výměnné pobyty žáků se školami ve Francii Saint Sauver Lendelin, Vire; v Dánsku – Maaling; ve Finsku - Jämsä), které umožňují
realizovat výměnnou praxi studentů v zemích EU.
Rozvoj lidských zdrojů
V zemědělských provozech a podnicích probíhá odborný výcvik a odborná praxe žáků
příslušného studijního oboru. Firmy si většinou uvědomují, že tak mohou žáky dobře poznat
při práci, ovlivnit jejich přípravu podle svých potřeb a získat je jako své budoucí
zaměstnance. Škola je tzv. fakultní školou České zemědělské univerzity v Praze, studentům
pedagogického studia umožňuje získat praxi ve výuce. Úřad práce poskytuje žákům od
3. ročníků pravidelné přednášky o situaci na trhu práce.
Rozvoj kurikula
Informace o požadavcích zaměstnavatelů na absolventy zemědělských oborů škola získává
zejména prostřednictvím cíleně zaměřených dotazníků a zejména úzkou spoluprací s Úřadem
práce v Kutné Hoře.
Informace od odborníků z praxe škola získává také prostřednictvím závěrečných zkoušek a
maturitních zkoušek (praktické zkoušky) konaných přímo v zemědělských provozech, tj. na
pracovištích odborného výcviku a odborné praxe.
Učitelé společenskovědních a odborných předmětů se pravidelně zúčastňují různých akcí
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Rozvoj materiálních a finančních zdrojů
Podpora vzdělávání – učební materiály, pomůcky, vybavení – je financována převážně
z vlastních zdrojů, případně účastí v projektech a operačních programech, např. Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Prostory pro praktickou část přípravy: např. odborný výcvik v prostředí školního parku a
botanické zahrady, v prostorách zemědělských podniků a provozů. V rámci odborných
exkurzí žáci navštěvují různé zemědělské a zpracovatelské podniky v regionu.
Přímé finanční investice firmy škole (žákům) neposkytují.
Evaluace
Škola sleduje kvalitu spolupráce se sociálními partnery: plán akcí a realizace se vyhodnocují a
předkládají se doporučení pro zlepšení, která se zapracovávají do plánu práce školy pro
následující rok.
30
Školní vzdělávací program ŠACE
Vyhodnocení plánu práce školy probíhá po ukončení školního roku: v červnu je provedeno
v předmětových komisích a na úrovni vedení vypořádáno v září.
Výroční zpráva školy je veřejně přístupná (u ředitele školy), po schválení radou školy je
předložena zřizovateli.
AUTOEVALUACE ŠKOLY
Identifikační údaje
ázev ŠVP: ŠANCE
Kód a název oboru vzdělání: 41– 41 – M/01 Agropodnikání
Stupeň poskytovaného vzdělání: Úplné střední
Délka a forma studia: Čtyřleté, denní
Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce
Autoevaluace - vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a
výchovy ve škole. Vnitřní hodnocení školy stanoví §11 a §12 zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon) a vyhláška č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na:
• cíle, které si škola stanovila v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním
vzdělávacím programu, jejich reálnost a stupeň důležitosti
• posouzení jakým způsobem škola cíle plní
• oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je třeba
úroveň zlepšit (včetně návrhů opatření).
Hlavními oblastmi vlastního hodnocení školy jsou:
• podmínky ke vzdělávání ( materiální, ekonomické, technické, hygienické a jiné)
• průběh vzdělávání
• podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků,
rodičů, apod.
• výsledky vzdělávání
• řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
• hodnocení úrovně výsledků práce školy.
Cílem autoevaluace školy je zjištění aktuálních informací a stavu školy a tím získání
podkladů pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy.
Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí oblasti a jsou podrobně
zpracována v tabulce.
Nástroje autoevaluace škola využívá v určitém časovém rozvržení pro naplnění plánu
evaluačních činností (viz tabulka). Škola se tak zároveň snaží o aktivní zapojení učitelů,
žáků i rodičovské veřejnosti do procesu vnitřního hodnocení školy.
31
Školní vzdělávací program ŠACE
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
Autoevaluace školy
hlavní oblasti
hodnocení
cíle
tato oblast zahrnuje
uchazeče o studium
Podmínky
ke vzdělávání
-zajistit všem
žákům školy
optimální podmínky
pro vzdělávání
Průběh
vzdělávání
ekonomické
podmínky
-zabezpečení
profesionálních
avšak přátelských
vztahů mezi učiteli
a žáky,ochota
spolupracovat a
diskutovat o dění
ve škole, rozšíření
1x ročně
1x ročně
-rozbor výroční
zprávy o hospodaření,
dlouhodobý záměr
kraje
-porady vedení školy,
provozní porady,
-dotazníkové šetření
(žáci)
-zjišťování požadavků
učitelů (správci sbírek)
-inventarizace školy
-zprávy předmětových
komisí
-jednání Školské rady
a Rady studentů
1x 3 roky
1 x ročně
(popř. dle
potřeby)
1x ročně
2 x ročně
organizační členění
tříd a skupin
-studijní skupiny
vytvořeny na základě
zájmu a schopností
1x ročně
(září)
vyučovací metody
(aplikace metod a
forem výuky, které
jsou optimální pro
realizaci ŠVP),
využívání pomůcek,
odborných učeben,
PC při realizaci
ŠVP,komunikace a
interakce mezi žáky
-hospitační činnost
(vedení školy, vedoucí
PK, koordinátorka
ŠVP)
-rozbory zápisů
předmětových komisí,
podněty Rady školy
-didaktické testy
-pozorování
-diskuse
-analýza prací žáků
průběžně
-hospitační činnost
vedení školy,
předsedy PK,
vzájemné hospitace
vyučujících (začínající
učitelé)
-vlastní
sebehodnocení
-dotazníky pro žáky
-dotazníky pro učitele
-dotazníky pro rodiče
-podněty z jednání
Školské rad a Rady
studentů
-připomínky ze
SRPDŠ
1x ročně
kvalitu práce učitele
Podpora školy
žákům,
spolupráce
s rodiči, vliv
vzájemných
vztahů školy,
žáků, rodičů,
apod.
termíny
průběžně
vybavenost školy
-zkvalitnění
výchovné a
vzdělávací práce,
vhodná volba
vyučovacích metod
(preferování
aktivizačních a
individuálních
metod),
týmová práce
-zvyšování
odpovědnosti žáků
za jejich vzdělání
Nástroje evaluace,
zdroje informací
-analýza přihlášek ke
studiu
klima školy
1x ročně
průběžně
dle plánu
1x za 3 roky
(průběžně
pozorování,
rozhovor)
2x ročně
2x ročně
1x za 3 roky
32
Školní vzdělávací program ŠACE
spolupráce rodičů
se školou
spokojenost rodičů
se školou
výchovné
poradenství,
preventivní programy
individuální přístupy
vědomostní oblasti
Výsledky
vzdělávání
žáků
-dosažení co
nejlepších výsledků
žáků
-preference
hodnocení žáků ve
vztahu k dosažení
klíčových
kompetencí
-dotazníky
-podněty SRPDŠ,
Školské rady
2x ročně
-pravidelné využívání
nabídek výchovného
poradce a metodika
preventivních aktivit
-spolupráce
s PPP,třídními učiteli
-spolupráce se
zástupci žáků,
Školskou radou,
SRPDŠ
-informace ze
schránky důvěry
-hospitační činnost
-pozorování
-rozhovory
-dotazníky
-pravidelné
klasifikační porady
pedagogického sboru
-zprávy třídních
učitelů
-sledování absence
žáků
-informace zákonným
zástupcům
-hodnotící zpráva ČŠI
průběžně
2x ročně
průběžně
1x 3 za roky
dle plánu
práce
školy(4 x
ročně)
2 x ročně
(leden,
červen)
2 x ročně
(
individuálně
dle potřeby)
1 x ročně
(dle plánu
práce)
výsledky maturitních
zkoušek
- pedagogická porada
k průběhu a
výsledkům maturitních
zkoušek
- výsledky uvedeny ve
výroční zprávě školy
úspěšnost přijetí na
VŠ a VOŠ a jejich
dokončení
-informace třídních
učitelů,
-zpětná vazba
absolventů
1 x ročně
rozhovory
-výroční zpráva školy
1 x ročně
úspěšnost
a umístění žáků
školy
v soutěžích a
olympiádách
zapojení do projektů
33
Školní vzdělávací program ŠACE
Řízení školy,
kvalita
personální
práce, DVPP
-vytvoření žádoucí
pracovní atmosféry
ve škole,
-respektování
zákonů a pravidel ve
všech oborech
činnosti
-funkční přenos
informací
-odborný růst
pedagogických
pracovníků
-vhodné využívání
materiálního
vybavení školy
plánování
stanovení
hodnotového
rámce pravidel
chování
kontrolní systém
efektivní
hospodaření
s finančními
prostředky školy
motivace
pracovníků školy
efektivita využívání
lidských
zdrojů
přenos informací
DVPP
-dlouhodobý záměr
rozvoje školy
-roční plán práce
-výroční zpráva
-zpráva o
hospodaření školy
-školní řád (schválení
zřizovatelem a Radou
školy)
-pracovní řád
(aktualizace)
-kontrolní činnost
vedení školy
(pedagogové)
-kontrolní činnost
vedení školy
(provozní
zaměstnanci)
-ČŠI
-rozbor výkazů,
plnění rozpočtů
organizace a dalších
závazných ukazatelů
( vedení školy ve
spolupráci
s ekonomkou)
-motivace
zaměstnanců (osobní
hodnocení, odměny) akce přesahující
časově a obsahově
běžné pracovní
povinnosti
-přehled
aprobovanosti
(výroční zpráva)
-informační kanály
školy: Internet,
webové stránky školy,
nástěnky, pravidelné
pedagogické porady,
schůzky
předmětových komisí,
Školská rada, Rada
studentů, plán práce
školy
-účast na
vzdělávacích akcích
v rámci DVPP
s akreditací MŠMT
(dle nabídky)
-doplňování
pedagogické
způsobilosti
-spolupráce
s Institutem dalšího
vzdělávání ČZU
1x za 2 roky
1 x ročně
1x za 2 roky
dle plánu
kontrol
průběžně dle
směrnic
průběžně
1x ročně
průběžně
plán práce
školy
průběžně
průběžně
průběžně
1x ročně
1x za 2 roky
(průběžně)
1x ročně
dle plánu
průběžně
dle plánu
průběžně
34
Školní vzdělávací program ŠACE
kontrola
pedagogické
dokumentace
spolupráce se
sociálními partnery
kontroly
BOZP,PO, vhodné
využívání
materiálního
vybavení
hygienické
podmínky školy
Hodnocení
úrovně
výsledků práce
školy
-soulad výuky se
ŠVP
-zajistit vytváření
kompetencí
deklarovaných v
ŚVP
naplnění
koncepčních
záměrů ŠVP,
plnění zásad ŠVP
-třídní knihy, katalogy,
maturitní protokoly
-podněty Úřadu práce
v Kutné Hoře
-spolupráce se
zemědělskými
podniky (rozhovory,
dotazníky)
-výroční zpráva, plán
práce
-revizní zprávy
odborných firem
-zodpovědní
pracovníci dané
oblasti
-správci sbírek
-zápisy inventarizační
komise
-konzultace
s pracovníky OHES
-kontroly vedoucí
provozního úseku
-porovnání výsledků
studia (přidaná
hodnota–testy)
-hospitační činnost
(vedení školy,
koordinátorka ŠVP)
-vyhodnocení ŠVP výsledky ve výroční
zprávě
1x za
roky
průběžně
35
Školní vzdělávací program ŠACE
OBSAH
Profil absolventa......................................................................................................................... 2
Uplatnění absolventa v praxi:............................................................................................. 2
Odborné kompetence.......................................................................................................... 2
Další výsledky vzdělávání.................................................................................................. 3
Způsob ukončení, potvrzení dosaženého vzdělání ............................................................. 3
Charakteristika vzdělávacího programu..................................................................................... 3
Zaměření a směřování školy .............................................................................................. 4
Charakteristika ŠVP ........................................................................................................... 5
Strategie výuky................................................................................................................... 6
Komunikativní kompetence ............................................................................................... 7
Kompetence personální a sociální...................................................................................... 7
Občanské kompetence a kulturní povědomí ...................................................................... 7
Kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám ................................ 7
Matematické kompetence................................................................................................... 8
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi ..................................................................................................................... 8
Průřezová témata ........................................................................................................................ 8
Plnění průřezových témat................................................................................................... 8
Občan v demokratické společnosti................................................................................... 10
Člověk a životní prostředí ................................................................................................ 11
Člověk a svět práce .......................................................................................................... 12
Informační a komunikační technologie............................................................................ 13
Organizace výuky..................................................................................................................... 14
Způsob hodnocení .................................................................................................................... 15
Způsoby hodnocení .......................................................................................................... 15
Zásady hodnocení............................................................................................................. 16
Kritéria hodnocení............................................................................................................ 17
Hodnocení prospěchu ....................................................................................................... 17
Celková klasifikace žáka za 1. a 2. pololetí ..................................................................... 18
Odklad klasifikace............................................................................................................ 19
Hodnocení chování........................................................................................................... 19
Termíny vydávání vysvědčení ......................................................................................... 20
Výchovná opatření ........................................................................................................... 20
Vzdělávání žáků se SPU a žáků nadaných............................................................................... 21
Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ............................ 21
Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných............................................................... 21
Realizace BOZP a požární prevence........................................................................................ 21
Podmínky přijímání ke vzdělávání........................................................................................... 22
Způsob ukončení vzdělávání.................................................................................................... 22
Učební plán – zaměření agroturistika, cestovní ruch ............................................................... 23
Učební plán – zaměření rozvoj venkova .................................................................................. 24
PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ .................................... 25
Materiální zabezpečení výuky ve Střední zemědělské škole ........................................... 26
Seznam pracovišť, na nichž se realizuje učební a individuální praxe žáků Střední
zemědělské školy.............................................................................................................. 27
Charakteristika pedagogického sboru .............................................................................. 28
Charakteristika žáků ......................................................................................................... 28
SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP ............................. 29
DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY.................................................................................................... 30
36
Školní vzdělávací program ŠACE
Soutěže ............................................................................................................................. 30
Mezinárodní výměny žáků ............................................................................................... 30
Rozvoj lidských zdrojů..................................................................................................... 30
Rozvoj kurikula ................................................................................................................ 30
Rozvoj materiálních a finančních zdrojů ......................................................................... 30
Evaluace ........................................................................................................................... 30
AUTOEVALUACE ŠKOLY................................................................................................... 31
Průběh vzdělávání ................................................................................................................ 32
OBSAH .................................................................................................................................... 36
PŘÍLOHY................................................................................................................................. 38
Příloha č. 1 –SWOT analýza školy - ukázky ................................................................... 38
Příloha č. 2 – Vyhodnocení SWOT analýzy školy........................................................... 40
Příloha č. 3 – Vyhodnocení dotazníků ............................................................................. 47
Příloha č. 4 – Zpráva o jednání s ÚP Kutná Hora – 26.9. 2008 ....................................... 72
Příloha č. 5 – Protokol o doplňkové zkoušce ................................................................... 74
Příloha č. 6 – Individuální zájmový dotazník .................................................................. 75
Příloha č. 7 – Projekty ...................................................................................................... 76
37
Školní vzdělávací program ŠACE
PŘÍLOHY
Příloha č. 1 –SWOT analýza školy - ukázky
38
Školní vzdělávací program ŠACE
39
Školní vzdělávací program ŠACE
Příloha č. 2 – Vyhodnocení SWOT analýzy školy
40
Školní vzdělávací program ŠACE
41
Školní vzdělávací program ŠACE
42
Školní vzdělávací program ŠACE
43
Školní vzdělávací program ŠACE
44
Školní vzdělávací program ŠACE
45
Školní vzdělávací program ŠACE
46
Školní vzdělávací program ŠACE
Příloha č. 3 – Vyhodnocení dotazníků
47
Školní vzdělávací program ŠACE
48
Školní vzdělávací program ŠACE
49
Školní vzdělávací program ŠACE
50
Školní vzdělávací program ŠACE
51
Školní vzdělávací program ŠACE
52
Školní vzdělávací program ŠACE
53
Školní vzdělávací program ŠACE
54
Školní vzdělávací program ŠACE
55
Školní vzdělávací program ŠACE
Vyhodnocení dotazníků – 4. ročníky
56
Školní vzdělávací program ŠACE
57
Školní vzdělávací program ŠACE
58
Školní vzdělávací program ŠACE
59
Školní vzdělávací program ŠACE
60
Školní vzdělávací program ŠACE
61
Školní vzdělávací program ŠACE
62
Školní vzdělávací program ŠACE
63
Školní vzdělávací program ŠACE
64
Školní vzdělávací program ŠACE
65
Školní vzdělávací program ŠACE
66
Školní vzdělávací program ŠACE
67
Školní vzdělávací program ŠACE
68
Školní vzdělávací program ŠACE
69
Školní vzdělávací program ŠACE
70
Školní vzdělávací program ŠACE
71
Školní vzdělávací program ŠACE
Příloha č. 4 – Zpráva o jednání s ÚP Kutná Hora – 26.9. 2008
Jednání se zúčastnili: Anna Přecechtělová DiS. Za ÚP
Ing. Dana Jandová za SZeŠ Čáslav
Na základě stálých požadavků zaměstnavatelů byly vytčeny oblasti základních kompetencí:
práce na počítači, aktivní znalost jazyků (zájem o absolventy se znalostí ruského jazyka),
řízení motorových vozidel.
Mezi profesemi, které se dobře uplatňují na trhu práce, jsou zejména absolventi oboru
Agropodnikání, a to se zaměřením na agroturistiku a zemědělský provoz. Obor Ochrana a
tvorba krajiny, který vznikl v roce 2003, nemá vzhledem k této skutečnosti ještě jasné výstupy
a jeho uplatnění se prokáže v blízké budoucnosti.
Poptávka na trhu práce se nyní nejčastěji týká rozvoje stavebnictví, žádány jsou profese
zedník, truhlář. Podnik Foxcon nabírá převážně manuální pracovníky, ale také technickohospodářské profese.
Absolventi SZeŠ mají několik významných předpokladů pro uplatnění: maturitní zkoušku,
mají oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny T a B (především jsou skutečně
praktickými řidiči), jsou přizpůsobiví a časově flexibilní.
Mezi zápory absolventů nejen SZeŠ se nejčastěji uvádí absence praxe, jejich příliš vysoké
nároky v oblasti mezd a vyžadování okamžitých požitků, např.: auto, mobil, stravenky.
O zaměstnanosti, počtech absolventů, kteří se uplatnili v praxi vede podrobné záznamy portál
MPSV.
Mezi žáky 8. a 9. ročníků ZŠ byl na základě Testu struktury zájmů shledán zájem o obory
Ochrana a tvorba krajiny se zaměřením na sport, Agropodnikání, zejména o zaměření na
72
Školní vzdělávací program ŠACE
agroturistiku vzhledem k výuce dvou cizích jazyků. Individuální informace na ZŠ jsou, podle
ÚP kvalitně a dostatečně, předávány prostřednictvím Burz škol, ale také osobním
zprostředkováním pracovníků SZEŠ v době konání schůzek SRPDŠ na ZŠ.
ÚP je ze zákona povinen nabízet individuální akční plán, který je realizován skupinovou
prezentací absolventů (1x za 14 dnů bezplatná příprava na pohovor, na psaní životopisu a
seznámení se základy profesní komunikace) a zahrnuje půlroční období. Mohou se jí účastnit
i absolventi do dvou let po ukončení školy. Prozatím není tato služba ÚP příliš využívána pro
malý zájem absolventů Čáslavska a Kutnohorska.
Dále ÚP nabízí rekvalifikace správně určené pro ty, kteří nemají vzdělání (pouze se
základním vzděláním, pracovníky nad 50 let a absolventy učilišť), ale při dostatečné kapacitě
jsou osloveni i absolventi středních škol. Zejména se jedná o nabídku rozšíření řidičského
oprávnění na jiné typy vozidel, svářečské zkoušky, obsluhu ICD strojů, školení pracovníků
obchodu a služeb. Tyto kurzy čerpají prostředky z Evropských fondů a nabídka je na portálu
MPSV.
V souladu se zákonem jsou nabízena absolventská místa. Od 10. měsíce 2004 nejsou dotace
na tato místa nárokové a zaměstnavatel musí podat žádost, pokud je jí vyhověno, příspěvek se
musí použít pouze na mzdy. Tato aktivita je určena především pro ohrožené skupiny na trhu
práce – jedná se o mladé po absolvování školy do 20 let věku, o lidi nad 50 let a matky po
mateřské dovolené.
Závěrem je možné připomenout velmi dobré uplatnění absolventů se zaměřením na
agroturistiku a cestovní ruch, kteří nacházejí pracovní pozice v místních infocentrech, ale i
v oblasti ekonomické. Absolventi oboru Agroturistika se zaměřením na zemědělský provoz
mají uplatnění jak v regionálních zemědělských podnicích, tak i v oblasti jejich zásobování.
Velkou pozornost je třeba nadále věnovat rozvoji komunikativních dovedností v cizích
jazycích a udržet kvalitativní úroveň dovednosti řízení motorových vozidel.
73
Školní vzdělávací program ŠACE
Příloha č. 5 – Protokol o doplňkové zkoušce
STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, ČÁSLAV, SADOVÁ 1234
286 01 Čáslav, tel.: 327/312631, fax : 327/312637
e-mail : [email protected]
IZO 600007278
IČO 049797999
Třída:
Školní rok:
Protokol o doplňujícím přezkoušení z předmětu
Jméno a příjmení žáka: ………………………………………
Datum narození: ……………………………
Jména členů zkušební komise: předseda: …………………………………….
zkoušející: ……………………………………
přísedící: ……………………………………..
Předmět: …………………………………..
Datum: ……………………
Zadané otázky:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Pozn.:
Výsledná známka:
Podpis předsedy, zkoušejícího a přísedícího: …………………………………………………..
74
Školní vzdělávací program ŠACE
Příloha č. 6 – Individuální zájmový dotazník
Dotazník – zjištění talentu žáka v oblasti zájmové činnosti.
1. Existuje zájmová činnost (např. v oblasti sportovní, umělecké, pohybové, hudební,…)
pro kterou máš nadání?
Ano – ne
Jestliže ano, o jakou činnost se jedná?
2. Jak dlouho se tomuto zájmu věnuješ? ( např. od dětství, od základní školy…)
3. Jakých úspěchů (ocenění) jsi v uvedené činnosti dosáhl?
4. Zúčastnil ses v uvedené činnosti nějakých soutěží? Jakých?
5. Kolik času svému zájmu během týdne věnuješ?
6. Chceš dál rozvíjet a zdokonalovat svou zálibu?
75
Školní vzdělávací program ŠACE
Příloha č. 7 – Projekty
Návrh programu týdenního zimního kurzu
Místo konání kurzu: školní chata v Malé Úpě v Krkonoších
Období: Leden – Březen
Cena: a) ubytování, cesta, stravování – 2000 Kč
b) permanentky na vlek – 2000 Kč
Vybavení: vlastní sjezdové i běžecké lyže včetně vosků, helma (nepovinná)….
1.DEN
Dopoledne
Odpoledne
Večer
2.DEN
Dopoledne
Odpoledne
Večer
3.DEN
Dopoledne
Odpoledne
Večer
4.DEN
Dopoledne
Odpoledne
Večer
5.DEN
Dopoledne
Odpoledne
Večer
Příjezd a ubytování
Kontrola výzbroje(délka holí a lyží, seřízení bezpečnostního vázání)
Rozřazení do družstev
Zahájení kurzu – seznámení s řádem chaty, s programem kurzu, denním režimem
Přednáška: lyžařská technologie , mazání lyží
Výcvik na běžeckých lyžích
- všeobecná lyžařská průprava
- manipulace s lyžařskou výzbrojí, obraty na místě
- chůze na lyžích, výstupy, jízda v základním postoji
- odšlapování a bruslení
- brzdění a zastavování
Výcvik na běžeckých lyžích – speciální lyžařská průprava pro klasickou techniku běhu
- chůze sunem a skluzem
- přenášení hmotnosti těla z lyže na lyži
- jízda ve skluzu v jednooborovém postavení
- odraz z plochy lyže
- jízda se střídáním odrazů
- střídavá a soupažná práce paží na místě a při jízdě
- nácvik střídavého běhu dvoudobého
Přednáška: technika a metodika běhu na lyžích
Výcvik na sjezdových lyžích – specializovaná průprava
- základní sjezdový postoj a jeho modifikace
- rovnovážná a průpravná cvičení
- odšlapování a bruslení
- brzdění a zastavování
- terénní skok
- průprava pro zatáčení
- jízda na vleku
Výcvik na sjezdových lyžích – nácvik modifikovaných oblouků
- oblouk ke svahu
- oblouk v pluhu
Přednáška: technika a metodika sjíždění a zatáčení na lyžích
Výcvik na běžeckých lyžích – nácvik běžecké techniky
- zdokonalování střídavého běhu dvoudobého
- nácvik soupažného běhu jednodobého
Odpočinkový půlden
- pěší výlet, hry na sněhu
Přednáška: Zimní nebezpečí hor, plánování celodenního výletu
Celodenní výlet na běžeckých lyžích
Celodenní výlet na běžeckých lyžích
Prezentace pořízených fotografií, sdělení zážitků
76
Školní vzdělávací program ŠACE
6.DEN
Dopoledne
Odpoledne
Večer
7.DEN
Dopoledne
Odpoledne
Večer
8.DEN
Dopoledne
Výcvik na sjezdových lyžích
- oblouk z přívratu vyšší lyží
- základní kročný oblouk
Výcvik na sjezdových lyžích
- mírná a zvýrazněná vlnovka
- zdokonalování základního kročného oblouku
Přednáška: historie lyžování, pravidla lyžařských závodů – příprava závodů
Lyžařské závody ve slalomu
Lyžařské závody v běhu na lyžích
Vyhlášení výsledků závodů a závěrečný večer
Oficiální ukončení kurzu, odjezd
Návrh programu pětidenního turistického kurzu
Místo konání kurzu: školní chata v Malé Úpě v Krkonoších
Období: Červen
Cena: ubytování, cesta, stravování – 2000 Kč
Vybavení: vlastní kolo (horské nebo trekové), helma (nepovinná)…
1.DEN
Dopoledne
Odpoledne
Večer
2.DEN
Dopoledne
Odpoledne
Večer
3.DEN
Dopoledne
Odpoledne
Večer
4.DEN
Dopoledne
Příjezd a ubytování
Kontrola výzbroje a výstroje
Rozřazení do družstev
Zahájení kurzu – seznámení s řádem chaty, s programem kurzu, denním režimem
Přednáška: údržba kola, vybavení, technologie
Příprava na orientační běh
Závody v orientačním běhu
Přednáška: Nebezpečí hor, plánování celodenního výletu
Vyhlášení výsledků
Výcvik na kolech
- rovnovážná a průpravná cvičení
- brzdění a zastavování
- terénní skok
Odpočinkový půlden
- pěší výlet, kolektivní hry
Přednáška: Nebezpečí hor, plánování celodenního výletu
Celodenní cyklistický výlet
Odpoledne
Večer
5.DEN
Dopoledne
Skupinová prezentace zajímavostí a fotek z výletu, první pomoc
Oficiální ukončení kurzu, odjezd
77
Školní vzdělávací program ŠACE
Návrh pětidenního vodáckého kurzu:
Místo konání kurzu: řeka Vltava – Šumava a Jižní Čechy
Období: Červen
Cena: 1den/student – 200 Kč
Cena zahrnuje:
- pádla, vesty a sudy
- výměnu kánoe v případě poškození
- pro učitele - zapůjčení házecího pytlíku
- pomoc na jezech V.Brod a Herbertov
- dopravu lodí (v rámci našich loděnic)
- kánoe plastové pro 2 osoby
1.DEN
Dopoledne
Odpoledne
Večer
2.DEN
Dopoledne
Odpoledne
Večer
3.DEN
Dopoledne
Odpoledne
Večer
4.DEN
Dopoledne
Odpoledne
Večer
5.DEN
Dopoledne
Odpoledne
Odjezd - Příjezd – do kempu Vyšší Brod, vyzvednutí a kontrola vodácké výzbroje
Zahájení kurzu – seznámení s řádem kurzu, s programem kurzu, poučení o
bezpečnosti, rozřazení žáků do dvojic
Teoretický a praktický úvod techniky jízdy na kánoi
Společné sezení: nebezpečí na vodě, záchrana, technika nejdůležitějších záběrů
Nalodění a odjezd z kempu Vyšší Brod
Příjezd do kempu Český Krumlov (vzdálenost 13 km)
Společné posezení: druhy a vlastnosti lodí, hydrodynamické vlastnosti vody
ácvik a zdokonalování dovedností – pohyb v náročnějším vodním terénu, nájezd do
proudu a výjezd z proudu, přejezd proudu – traverz.
Záběr vpřed se slalomovým ulomením, záběr vpřed s přitažením zádě, záběr
v přesahu vpřed (přes ruku), široký záběr od přídě, široký záběr vzad, závěs
Společná prohlídka Českého Krumlova
Nalodění a odjezd z kempu Český Krumlov
Příjezd do kempu Zlatá Koruna(vzdálenost 17 km)
Společné sezení: stojaté, proudící vody, nebezpečí jezů, teorie jízdy na raftu a kajaku
Nalodění a odjezd z kempu Zlatá Koruna
Příjezd do kempu Boršov (vzdálenost 20 km), předání výzbroje
Ukončení kurzu, společný odjezd
Plánovaná trasa:
Loděnice:
1. Vyšší Brod (ř.km 318,6) - u penzionu Inge, 200m od žel.stanice V.B.-klášter
2. Rožmberk (ř.km 308,3) - 200 m za jezem, vlevo
3. Branná (ř.km 297,9) - brod přes řeku, vlevo
4. Český Krumlov (ř.km 285,4) - kemp Nové Spolí, vpravo
5. Zlatá Koruna (ř.km 268,6) - kemp, vpravo
6. Boršov (ř.km 248,5) - žel.most, vpravo
7. Lenora (ř.km 395,9) - tábořiště
8. Nová Pec (ř.km 363,6) - most vpravo (zde bagáž nepřevážíme)
78
Školní vzdělávací program ŠACE
Úsek
Říční kilometr
Stupeň obtížnosti
Borová Lada - Horní Vltavice
416,5 - 403 ( 13,5km )
ZWC-, WW I+
Horní Vltavice - Lenora až Soumarský most 403 - 390 ( 13km )
ZWC-, WW I
Soumarský most - vzdutí Lipna ( Želnava ) 390 - 366 ( 14km )
ZWC, ZWA
Želnava - hráz Lipna I
366 - 329,5 ( 36,5km )
ZWA
hráz Lipna I - Loučovice ( vyjma nadjezí )
329,5 - 325,1 ( 4,1km )
WW III, WW IV
Loučovice - vzdutí Lipna II
324,4 - 320,7 ( 4,7km )
WW IV+, WW V+
vzdutí Lipna II - hráz Lipna II
320,7 - 319,1 ( 1,6km )
ZWA+
hráz Lipna II - Boršov n.V
319,1 - 248,9 ( 70,2km ) WWI, WW I+
Boršov n.V - Hluboká n.V
248,9 - 226 ( 22,1km )
ZWB, ZWC
Hluboká n.V - Ústí do Labe
226 - 0 ( 226km )
ZWA, ZWB
Použitá literatura:
Zdroj: http://www.ingetour.cz/pujcovna-lodi-raftu/cenik/skolni-kurzy-vylet
79
Školní vzdělávací program ŠACE
VÁNOČNÍ TURNAJ VE VOLEJBALU
Každá třída sestaví družstvo včetně učitelského sboru. Zástupce za třídu vylosuje číslo, pod
kterým bude třída soutěžit. Učitel TEV předem připraví rozlosování dle Bergerových tabulek
s datumem a časem utkání. Turnaj bude probíhat v průběhu měsíce prosince. Utkají se
všechny družstva navzájem podle pravidel volejbalu.
OLYMPIJSKÝ DEN
ATLETICKÉ SOUTĚŽE O NEJVŠESTRANNĚJŠÍ TŘÍDU
V posledním týdnu školního roku se uskuteční tzv. Olympijský den. Vypsány
budou všechny disciplíny včetně štafet. Vzhledem k rozdílnému počtu žáků v jednotlivých
třídách budou moci reprezentovat třídu 2 – 3 žáci v jedné disciplíně. Bodovat se bude podle
aktuálních atletických tabulek. Vítězem bude třída s nejvyšším počtem bodů.
80

Podobné dokumenty