Podzimní plynárenská konference 2010 The 2010 Autumn

Komentáře

Transkript

Podzimní plynárenská konference 2010 The 2010 Autumn
REGISTRATION FORM
The 2010 Autumn Gas Conference
The Castle Riding School, Český Krumlov, 8 and 9 November 2010
Surname*: ............................................................ First name*: .................................................
Company*: ..................................................................................................................................
Address*: .................................................................................. Post Code*: .............................
Telephone: ............................................................ E-mail: ........................................................
Bank*: ............................................... Bank account number*: .................................................
Contact person*: ................................................... E-mail*: ......................................................
Name of accompanying person:...................................................................................................
Registration fee paid on: ....................................... from account number: ................................
* These items need to be filled for conference registration. If the registration form is not duly completed it will be
returned to the contact person or the participant to be registered. Registration will only be effective upon receipt
of a duly completed registration form.
Registration fee
CGA member
CGA non-member
Accompanying person
(prices incl. 20% VAT)
€ 235
€ 320
€ 51
How to pay the registration fee
Please transfer the registration fee to CGA’s bank account no.: 02006280 at ČSOB (address: ČSOB, a.s.,
Radlická 330/150, Praha 5, Czech Republic), variable symbol 08091110,
IBAN: CZ83 0300 1712 8000 1747 8393, BIC: CEKOCZPP no later than by 15 October 2010.
The tax document will be rendered within 15 days of taxable supply under Section 21 of Act No. 235/2004.
The registration is firm. We will charge a cancellation fee of € 40 if registration is cancelled before 22 October
2010. After this date we will invoice the whole registration fee. Substitution of participants is possible.
Accommodation
Rooms have been booked in Český Krumlov. The room rates are not included in the conference registration fee; participants/accompanying persons will pay for their rooms at the hotel (single rooms up
to CZK 1,800, double rooms up to CZK 2,850 per night). Conference participants acknowledge that they
will have to pay hotel cancelation fees if any are charged. Rooms cannot be guaranteed for registration
forms received once the booked hotel capacities have been filled.
Please book a room for me:  yes
Registrace účastníků
Přihláška musí být řádně vyplněna
a odeslána faxem nebo poštou na dále
uvedenou adresu:
GAS s.r.o.
Novodvorská 803/82
142 00 Praha 4
tel.: 241 049 709
fax: 241 049 702
e-mail: [email protected]
Neúplně vyplněné přihlášky
budou vráceny kontaktní osobě nebo přihlášenému k doplnění.
Registrace bude platná až po obdržení
řádně vyplněné přihlášky.
 8/9 November 2010
single room
double room
I want to share my room with …………......................
I want to join a Český Krumlov State Castle and Chateau sightseeing tour:  yes
I want to register an accompanying person:
 yes
no
no
Signature: ………………………………………………………
The working languages are Czech
and English, with simultaneous
interpreting provided.
How to register
The registration form should be duly
completed. Please send the registration form
via fax or by post to the following address:
GAS s.r.o.
Novodvorská 803/82
142 00 Praha 4, Czech Republic
tel.: +420 241 049 709
fax: +420 241 049 702
e-mail: [email protected]
You can use the opportunity to register
for this event on-line at www.cgoa.cz/en/
industry-event/registration.ep
Úhrada účastnického poplatku
Registrační poplatek prosíme uhradit na
účet ČPS č. 17478393/0300 u ČSOB, a.s.,
Radlická 330/150, Praha 5,
VS 08091110,
IBAN CZ77 0300 0000 0000 1747 8393,
BIC: CEKOCZPP
nejpozději do 15. října 2010.
How to pay the registration fee
Please transfer the registration fee to
CGA’s bank account no.: 02006280 at
ČSOB (address: ČSOB, a.s., Radlická
330/150, Praha 5, Czech Republic),
variable symbol 08091110,
IBAN: CZ83 0300 1712 8000 1747 8393,
BIC: CEKOCZPP
no later than by 15 October 2010.
Daňový doklad bude vystaven
do 15 dnů po uskutečněném zdanitelném
plnění dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb.
The tax document will be rendered within
15 days of taxable supply under Section 21
of Act No. 235/2004.
Ubytování
Je zajištěno v Českém Krumlově.
Cena není zahrnuta ve vložném,
účastník hradí na místě.
Podzimní plynárenská konference
2010
pořádaná pod záštitou
skupiny E.ON
8. a 9. listopadu 2010
Zámecká jízdárna, Český Krumlov
If the registration form is not duly completed
it will be returned to the contact person or
the participant to be registered. Registration
will only be effective upon receipt of a duly
completed registration form.
Využijte možnosti elektronické
přihlášky na www.cgoa.cz/cs/odborne
-akce/registrace.ep
 no
 7/8 November 2010
Date: ………………………………
Jednacími jazyky konference
jsou čeština a angličtina se simultánním
tlumočením.
The 2010
Autumn Gas Conference
8 and 9 November 2010
The Castle Riding School, Český Krumlov,
Czech Republic
To be held under the auspices
of the E.ON Group
Accommodation
Rooms have been booked in Český
Krumlov. The conference registration fee
does not include accommodation.
Please send this form as soon as possible but not later than by 15 October 2010 to:
GAS s.r.o., Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4, Czech Republic
tel.: +420 241 049 709, fax: +420 241 049 702, e-mail: [email protected]
podzimní_plynárenská_2010.indd 1
2.9.2010 9:39:58
PROGRAM
Pondělí 8. listopadu 2010
PROGRAMME
Monday 8 November 2010
PROGRAM
Úterý 9. listopadu 2010
10.30 Zahájení
10.30 a.m. Opening
9.00–10.30 První část dopoledního programu
9.00 – 10.30 a.m. First morning session
Úvodní projev
Tomáš Tichý, předseda ČPS
Opening Address
Tomáš Tichý, CGA President
Úloha plynárenství v energetickém mixu České
republiky
Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu
The Role of the Gas Industry in the Czech
Republic’s Energy Mix
Martin Kocourek, Minister of Industry and Trade
of the Czech Republic
Změny v legislativě a organizaci trhu s plynem
v roce 2011
Blahoslav Němeček, místopředseda a ředitel sekce
regulace ERÚ
Changes in Gas Market Legislation
and Organisation in 2011
Blahoslav Němeček, Vice-Chairman, Head,
Regulation Section, Energy Regulatory Office
Proč je spolehlivost dodávek tématem doby
Oldřich Petržilka, prezident ČPU
Reliability of Supply: Why It Is a Hot Topic
Oldřich Petržilka, President, Czech Gas Union
Postavení skupiny E.ON v České republice
Michael Fehn, předseda představenstva, E.ON Czech
Holding AG
The E.ON Group’s Position in the Czech Republic
Michael Fehn, Chairman, Board od Directors,
E.ON Czech Holding AG
Trendy řízení lidských zdrojů v plynárenství
Jitka Adámková, členka výboru TF 1 & 2 IGU, RWE
Transgas, a.s.
Trends in HR Management in the Gas Industry
Jitka Adámková, TF 1 & 2 committee member, IGU,
RWE Transgas, a.s.
Evropské plynárenství – strategie a perspektivy
Ulrich Danco, jednatel, E.ON Vertrieb Deutschland
GmbH
European Gas Industry – Strategy and Prospects
Ulrich Danco, Member of Company Management,
E.ON Vertrieb Deutschland GmbH
10.30–11.00 Přestávka
10.30 – 11.00 a.m. Coffee break
11.00–12.30 Druhá část dopoledního programu
11.00 – 12.30 a.m. Second morning session
RWE – aktuální plynárenská témata a vliv evropské legislativy
Martin Herrmann, předseda představenstva, RWE
Transgas, a.s.
RWE – Current Gas Topics and Impacts of EU
Legislation
Martin Herrmann, Chairman, Board of Directors,
RWE Transgas, a.s.
Politika zviditelnění zemního plynu v Evropě
Michael Stoppard, jednatel, IHS CERA
Raising the Policy Profile of Natural Gas in Europe
Michael Stoppard, Managing Director, IHS CERA
13.00–14.00 Oběd
1.00 – 2.00 p.m. Lunch
Podpora rozvoje CNG ve skupině VÍTKOVICE
MACHINERY GROUP
Jan Světlík, předseda představenstva, VÍTKOVICE, a.s.
Support for CNG Development at VÍTKOVICE
MACHINERY GROUP
Jan Světlík, Chairman, Board of Directors,
VÍTKOVICE, a.s.
14.00–15.30 První část odpoledního programu
2.00 – 3.30 p.m. First afternoon session
Vystoupení zástupce DG pro energetiku, EK
Brusel
(v jednání)
Contribution of a Representative of DG Energy,
European Commission, Brussels
(to be confirmed)
Komplexní SCADA řešení pro centrální distribuční dispečink RWE
Milan Tajovský, UniControls, a.s.
A Comprehensive SCADA Solution for RWE’s
Central Distribution Control
Milan Tajovský, UniControls, a.s.
12.45 Závěr konference, Oběd
12.45 a.m. Conference closing, Lunch
Budoucí vývoj trhu se zemním plynem v Evropě
Sergej Komlev, ředitel odboru strategie, GAZPROM
EXPORT
Future Development of Natural Gas Market
in Europe
Sergei Komlev, Strategy Director, GAZPROM
EXPORT
Změna programu vyhrazena – případné změny
v programu najdete na www.cgoa.cz
The programme may be changed.
You will find changes, if any, at www.cgoa.cz
Upozornění účastníkům konference:
Note for conference participants:
Účastníci mají možnost prohlídky státního hradu
a zámku Český Krumlov. Prohlídky se budou konat 8. listopadu – začátek prohlídek od 8.00 do 9.00.
V přihlášce prosím uveďte, zda se prohlídky zúčastníte.
Conference participants have an opportunity to tour
the Český Krumlov State Castle and Chateau. The
sightseeing tours will take place on 8 November
2010, starting from 8.00 a.m. to 9.00 a.m. Please
indicate in the registration form whether you will
attend the sightseeing.
Vzhledem k tomu, že vjezd osobními auty do centra města je omezen a parkoviště hotelů se většinou
nacházejí mimo centrum, doporučujeme účastníkům
konference příjezd již v neděli večer, zejména pokud
mají zájem o návštěvu zámku v pondělí dopoledne.
Při příjezdu v pondělí dopoledne je třeba počítat
s dostatečnou časovou rezervou.
Access to the centre of the town is restricted for
passenger cars, and hotels’ parking facilities are
usually situated outside the centre, and we therefore
recommend that you arrive on Sunday night, in
particular if you want to see the castle on Monday
morning. Please allow ample time if you plan to arrive
on Monday morning.
Účastník konference má možnost přihlásit 1 doprovodnou osobu, která je oprávněna k prohlídce zámku
a k účasti na společenském večeru.
Účast doprovodné osoby je podmíněna vložným ve
výši 1 300 Kč včetně DPH.
A conference participant can register one
accompanying person who will be welcome to see
the castle and attend the gala dinner.
The accompanying person’s attendance is subject to
a registration fee of CZK 1,300 VAT included.
Pohledy na mezinárodní plynárenský trh
Colin Lyle, předseda výboru PGC B, IGU
International Gas Market Perspectives
Colin Lyle, PGC B Chairman, IGU
15.30–16.00 Přestávka
3.30 – 4.00 p.m. Coffee break
16.00–17.45 Druhá část odpoledního programu
4.00 – 5.45 p.m. Second afternoon session
Zkušenosti provozovatele přepravní soustavy na
evropském plynárenském trhu
Prof. Klaus Homann, předseda představenstva,
Thyssengas GmbH
The Experience of a TSO Operating
on the European Gas Market
Professor Klaus Homann, Chairman, Board
of Directors, Thyssengas GmbH
Role společnosti NET4GAS, s.r.o. v evropském
přepravním systému zemního plynu
Jan Nehoda, jednatel, NET4GAS, s.r.o.
The Role of NET4GAS, s.r.o. in the European
Natural Gas Transmission System
Jan Nehoda, Managing Director, NET4GAS, s.r.o.
Energetická efektivita v plynárenství
Jiří Šimek, místopředseda představenstva, E.ON
Energie, a.s.
Energy Efficiency in the Gas Industry
Jiří Šimek, Vice-Chairman, Board of Directors,
E.ON Energie, a.s.
20.00–23.00 Společenský večer
8.00 – 11.00 p.m. Gala dinner
podzimní_plynárenská_2010.indd Odd1:3
PŘIHLÁŠKA
PROGRAMME
Tuesday 9 November 2010
Podzimní plynárenská konference 2010
8. a 9. listopadu 2010, Zámecká jízdárna, Český Krumlov
Příjmení (titul)*: ........................................................ Jméno*: ..................................................
Firma*: ........................................................................................................................................
Adresa*: ........................................................................................... PSČ*: ...............................
Tel.: ............................................................................ E-mail: ....................................................
IČ*: ............................................................................ DIČ*: .....................................................
Bankovní spojení*: .................................................... Číslo účtu*: ............................................
Kontaktní osoba*: ...................................................... E-mail*: .................................................
Jméno doprovodné osoby:............................................................................................................
Poplatek uhrazen dne: ................................................ z účtu č.: .................................................
* Tyto položky je nutné vyplnit pro registraci na konferenci. Pokud přihláška nebude řádně vyplněná, bude vrácena
k doplnění kontaktní osobě nebo přihlášenému. Registrace bude platná až po obdržení řádně vyplněné přihlášky.
Účastnický poplatek
Člen ČPS
Nečlen ČPS
Doprovodná osoba
(ceny bez DPH)
(ceny vč. 20 % DPH)
5 000 Kč
6 800 Kč
1 083 Kč
6 000 Kč
8 160 Kč
1 300 Kč
Úhrada účastnického poplatku
Registrační poplatek prosíme uhradit na účet ČPS č.17478393/0300 u ČSOB, a.s., Radlická 330/150,
Praha 5, VS 08091110, IBAN CZ77 0300 0000 0000 1747 8393, BIC: CEKOCZPP
nejpozději do 15. října 2010. Daňový doklad bude vystaven do 15 dnů po uskutečněném zdanitelném
plnění dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb.
Tato přihláška je závazná. Při písemném zrušení přihlášky do 22. října 2010 účtujeme manipulační poplatek 1 000 Kč. Po tomto termínu budeme účtovat celý poplatek. Zastoupení účastníka je možné.
Ubytování
Ubytování je zajištěno v Českém Krumlově. Cena není zahrnuta ve vložném, účastník/doprovodná osoba hradí na místě (ceny jednolůžkového pokoje se pohybují do 1 800 Kč, dvoulůžkového pokoje do
2 850 Kč za noc). Účastník bere na vědomí, že hradí případné storno poplatky za ubytování. U přihlášek
došlých po vyčerpání zarezervované ubytovací kapacity nelze garantovat zajištění ubytování.
Žádám o zajištění ubytování:  ano
ne
 7./8. 11. 2010
 8./9. 11. 2010
jednolůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj
ubytovat s .…………….................….....
Chci se zúčastnit prohlídky státního hradu a zámku Český Krumlov:
Přihlašuji doprovodnou osobu:
Datum: ……………………………………
 ano
 ano
ne
ne
Podpis: ………………………………………………
Přihlášku zašlete nejpozději do 15. října 2010 na adresu: GAS s.r.o., Novodvorská 803/82,
142 00 Praha 4, tel.: 241 049 709, fax: 241 049 702, e-mail: [email protected]
2.9.2010 9:39:58

Podobné dokumenty

přihláška / registration form

přihláška / registration form IČ* / only for Czech Republic

Více

program - CNG4You

program - CNG4You 2 950,– Kč vč. 21 % DPH Individuální člen ČPS** 3 950,– Kč vč. 21 % DPH Nečlen ČPS 4 950,– Kč vč. 21 % DPH Úhrada účastnického poplatku Účastnický poplatek prosíme uhradit na účet č. 17478393/0300 ...

Více

Program konference

Program konference 3 900 Kč vč. DPH Variabilní symbol 2030414 Bankovní spojení Účet číslo: 17478393/0300, vedený u ČSOB, a. s., Radlická 330/150, Praha 5 BIC: CEKOCZPP IBAN CZ77 0300 0000 0000 17478393 Platbu proveď...

Více

seznam klientských účtů

seznam klientských účtů OTP Banka 9949300 EUR OTP Banka 9949319 CZK OTP Banka 9949327 EUR OTP Banka 9949335 USD OTP Banka 9949343 HUF OTP Rt. EUR 11764379-40892883 OTP Rt. GBP 11764379-40892041 OTP Rt. HUF 11737007-207309...

Více

K O NFE R E NC E NG V – 2015

K O NFE R E NC E NG V – 2015 IČ* / only for Czech Republic

Více

Významné novinky v pracovním právu Important Labour Law

Významné novinky v pracovním právu Important Labour Law An amendment to Act No. 180/2005 Coll. introducing withholding tax on the sales of electricity produced by solar power plants has already passed the Senate and can be expected to become effective o...

Více

K O NFE R E NC E NG V – 2014

K O NFE R E NC E NG V – 2014 the code: 7 NGV 2014. *Tyto položky je nutné vyplnit pro registraci na konferenci. Pokud přihláška nebude řádně vyplněná, bude vrácena k doplnění kontaktní osobě nebo přihlášenému. Registrace bude ...

Více

ko n fer en cengv – 2011

ko n fer en cengv – 2011 Každý třetí účastník z téže organizace NEPLATÍ registrační poplatek. Úhrada účastnického poplatku Registrační poplatek prosíme uhradit na účet č. 17478393/0300 u ČSOB, a.s., Radlická 330/150, Praha...

Více

e-letter 5 January 2010

e-letter 5 January 2010 On the next pages you will find the programme of the international MADEGASCAR conference “On the Road with CNG and Biomethane”, which constitutes the official conclusion of the European project MAD...

Více