výroční zpráva o činnosti školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně

Komentáře

Transkript

výroční zpráva o činnosti školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
Základní škola JIH v Mariánských Lázních
Školní rok 2009/2010
a) Základní údaje o škole
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459
Zřizovatel – Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155
Právní forma školy – příspěvková organizace od roku 2001
Jméno ředitele školy – Mgr. František Kurka
Jméno statutárního zástupce ředitele školy – Mgr. Jana Rygolová
Kontakt na zařízení - tel.: 351011003, e-mail: [email protected], jméno pracovníka
pro informace: František Kurka
Datum zřízení (zaloţení) školy – 9.9.1923
Datum zařazení do rejstříku škol (bývalá síť škol) – 23.2.1998
Poslední aktualizace v rejstříku škol – 1.9.2007
Identifikační číslo ředitelství v rejstříku škol - 600066428
Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do rejstříku (sítě) a jejich kapacity –
školní jídelna 1000 strávníků, školní druţina 80 ţáků
Speciální zaměření školy (rozšířená výuka) – rozšířená výuka cizích jazyků –
16333/96-22-21, rozšířená výuka tělesné výchovy – 29738/96-22-50
Počty tříd a pedagogických pracovníků
1. stupeň
2. stupeň
celkem
Počet
tříd
Počet
žáků
Počet
žáků na
třídu
14
11
25
335
254
589
24
23
24
Přepočtený počet
pedagogických
pracovníků
14,681
20,27
16,8
Počet žáků na
pedagogický
úvazek
22,8
12,5
20,32
Se školou spolupracovala občanská sdružení:
o Sdružení rodičů školy – náplní spolupráce byla finanční podpora školních akcí
(třídních výletů, lyţařského výcviku, exkurzí, školní druţiny, odměna pro
nejlepší ţáky tříd a další).
o Školská rada – připomínky a schválení Školního vzdělávacího programu,
spolupráce při tvorbě koncepce školy, projednání šetření České školní inspekce,
připomínky k hospodaření školy včetně rozpočtu, projednání doplnění školního
řádu
o Školní sportovní klub v rámci Asociace školních sportovních klubů – náplní
spolupráce byla příprava a organizování sportovních soutěţí (školní, městská,
okresní a krajská kola), spolupráce se sportovními oddíly v Mariánských
Lázních a organizování mimoškolních aktivit ţáků školy v krouţcích.
o Základní organizace odborového svazu – spolupráce na změnách v kolektivní
smlouvě, čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb.
b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve
školském rejstříku
Vzdělávací program č.j. MŠMT
Školní vzdělávací program
Základní škola
16847/96-02
školní rok 2009/2010
v ročnících
počet ţáků
1.,2.,3. a 6.,7.,8.
408
4., 5., 9.
177
o Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání
Učitelé praktikovali ve výuce různé metody výuky – projektové vyučování, genetickou
metodu čtení, zábavné vyučování, frontální a kooperativní metody práce, metody situační
a heuristické, zavádění práce na PC ve výuce (internet, výukové programy, překladače),
monoprojekty v českém jazyce s propojením s ostatními předměty, seminární práce,
skupinové učení a hodnocení práce, pouţívání nadstandardních učebnic a sešitů při výuce
a další. Dále se pouţívají formy proţitkové pedagogiky za pouţití různých aktivit
v přírodě (outdorové aktivity). Všechny třídy na 1. stupni jsou vybaveny 1 – 2 počítači.
Třída 4.B měla 1 x týdně hodinu informatiky. V některých předmětech byly vyuţívány
interaktivní tabule (2 na 1. stupni a 1 na 2. stupni)




Volitelné předměty – informatika, sportovní hry, seminář matematiky,
seminář českého jazyka
Nepovinné předměty – sborový zpěv, informatika na I. stupni, maţoretky
Kroužky - florbal, stolní tenis, bruslení, plavání, aerobik,angličtina
Mezinárodní spolupráce a programy
Spolupráce se školami v SRN – Tirschenreuth, Waldershof, Erbendorf
USA -Wrentham stát Mississippi
c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci:
Interní pracovníci
Počet fyzických osob
43
Přepočtené úvazky
37,4
Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů:
Funkce
Celkem Kvalifiko- Do 30
Do 40
Do 55
Nad 55
vaní
let
let
let
let
Řš
1
1
1
Zř
2
2
1
1
Uč.1.st.
14
11
3
7
5
Uč.2.st.
21
16
3
5
5
3
Nepedagogičtí pracovníci
Interní pracovníci
škola
Školní jídelna
celkem
Počet fyzických osob
10
7
17
Prac.
důchodci
1
5
Přepočtené úvazky
8,565
6,907
15,535
Komentář:
 věková struktura pedagogických pracovníků – průměrný věk 48 let
 odchody pedagogických pracovníků – na konci školního roku odešla jedna
kvalifikovaná učitelka důchodkyně a kvalifikovaný učitel
 celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků –
nekvalifikovaní učitelé mají většinou dlouholetou pedagogickou praxi, všem
bylo uloţeno si kvalifikaci zvýšit vysokoškolským vzděláním, navštěvují
DVPP, spolupracují v metodických sdruţeních a předmětových komisích
školy, 1 učitelka zahájila kvalifikační studium, 3 učitelé nesplňují poţadavky
na specializační činnosti – metodik ICT, metodik SPJ a metodik
Enviromentální výchovy
 Největší aprobovanost byla v předmětech: matematika, český jazyk, zeměpis,
tělesná výchova
 Nejniţší aprobovanost byla v předmětech: informatika, cizí jazyky, výtvarná
výchova
d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do
školy
Zapsaní do
1. třídy
Počet žádostí o
odklad
Nastoupili do 1. třídy
87
9
78
e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními
vzdělávacími programy
Celkový prospěch žáků:
Ročník
Počet žáků
celkem
1.
2.
3.
4.
5.
I. stupeň
6.
7.
8.
9.
II. stupeň
Škola celkem
73/68
68/74
73/67
55/71
74/55
343/335
65/71
70/66
53/67
74/50
262/254
605/586
Prospělo
s vyznamenáním
69/67
61/33
68/51
45/61
48/37
291/249
25/27
21/18
22/25
17/17
85/87
376/336
Prospělo
Neprospěl
Hodnocen
slovně
3/1
7/41
5/15
10/10
26/18
51/85
38/42
46/41
31/41
57/32
172/156
223/238
1/0
0/0
0/1
0/0
0/0
1/1
2/2
3/7
0/1
0/1
5/11
6/12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol:
Gymnázium
SOŠ včetně
konzervatoří
8 leté
6 leté
4 leté
přihláš
12
přijatí
9
přihláš
0
přijatí
0
přihláš
13
přijatí
13
přihláš.
24
přijatí
24
OU, PrŠ
SOU, U
přihláš.
přijatí
přihláš
13
13
0
přijatí
0
Komentář:
 škola dlouhodobě vykazuje vysokou úspěšnost přijatých ţáků na všechny typy
škol
Hodnocení výsledků výchovného působení
o Problematika výchovného poradenství na škole – ředitel školy, metodik
prevence, výchovný poradce a učitelé spolupracovali s institucemi a sdruženími
v oblasti drogové prevence a řešení sociálně patologických jevů – KOTEC
(kontaktní a krizové centrum) Mariánské Lázně, PREV-CENTRUM Cheb, Policie
ČR, sociální odbor a odbor školství MěÚ Mariánské Lázně, mediační a probační
sluţba Cheb
o Škola má zpracovanou „Strategii poradenských služeb školy“
Výchovná komise – řešila studijní a výchovné problémy ţáků s jejich zákonnými
zástupci za účasti ředitele školy, výchovného poradce, třídního učitele, učitele předmětu.
Projednávala výsledky vyšetření ve SPC a PPP.
Ředitel školy, zástupci ředitele školy, výchovná poradkyně a třídní učitelé jednali s rodiči
dalších ţáků také mimo výchovnou komisi – projednávala se především nekázeň a
špatný prospěch.
Charakter vývojových poruch chování – učitelé řešili s některými žáky tato
porušování školního řádu - nevypnutý mobilní telefon při výuce, nepřezouvání se,
neomluvená absence, neurvalé zacházení se školním majetkem, běhání po celé škole,
stolování ve školní jídelně, hluk o přestávkách, verbální drzost. Tyto nedostatky byly
zohledněny v celoroční soutěţi tříd 2. stupně „Nejlepší ţáci a třídy školy“.


Pravidelně byly vedeny třídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením školy
pravidelné pohovory s problémovými žáky. Tím se oslabila nutnost konat
výchovné komise.
V průběhu školního roku bylo maximum 17 integrovaných žáků. Dalších 66
žáků bylo v podpůrné péči školy bez integrace. Třídní učitelé společně
s vyučujícími ostatních předmětů a pedagogicko – psychologickou poradnou
vypracovali individuální vzdělávací program pro tyto žáky.
Probíhala individuální péče, konzultace, výuka speciálních programů.
Volba povolání
Problematika volby povolání byla probírána se ţáky především v občanské
výchově. Výchovná poradkyně vypracovala tematický plán problematiky volby
povolání. Spolupracovali jsme s Úřadem práce v Chebu.
Výchovná opatření byla udělena v souladu s Klasifikačním řádem školy:
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy
Počet ţáků
231/239
239/240
Důvody
Déletrvající úspěšná práce
Reprezentace školy
Výrazné projevy školní iniciativy
Vynikající studijní výsledky
Počet ţáků
Důvody
Důtka třídního učitele
101/43
Opakované porušení školního řádu
Závaţnější porušení norem slušnosti
Snížené stupně z chování na konci školního roku:
Počet
2- uspokojivé
25/9
3- neuspokojivé
10/4
Důtka ředitele školy
30/17
Váţné porušení školního řádu
Neomluvené absence
Agresivita vůči spoluţákům
% ze všech žáků školy
1,8/1,5
1,6/0,6
Neomluvené hodiny:
Počet
1. pololetí
2. pololetí
za školní rok
212/66
597/88
809/154
% ze všech zameškaných
hodin
0,7/0,25
1,8/0,3
2,5/0,27
Údaje o integrovaných žácích:
Druh integrace
sluchové
zrakové
s vadami řeči
tělesné
s kombinací
s vývojovými poruchami učení
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
celkem
Ročník
0
0
0
7.B
0
2,3,4,5,6,7
Počet žáků
0
0
0
1
0
17
Integrovaní
0
3
3
2
2
2
5
0
0
17
Komentář:
 V silných ročnících, kde je aţ 30 ţáků ve třídě, byla oslabena individuální
pedagogická práce s integrovanými ţáky
 Vyskytlo se velké mnoţství ţáků se SVPU, z toho PPP vyhodnotila slabou část
integrovaných
f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů





Byl vytvořen a postupovalo se podle „Minimálního preventivního programu
školy“.
Byl vypracován „Krizový plán prevence soc.patologických jevů“, součástí je
„Třídní program prevence“
V hodinách občanské výchovy byly ţákům zadány testy na drogovou
problematiku.
V hodinách občanské výchovy i v dalších předmětech probíhala multikulturní
výchova, tj. výchova ţáků proti projevům rasizmu, xenofobie a intolerance.
Ve škole je umístěna schránka důvěry, kam mohou ţáci vhazovat ţádosti a
podněty.
Všichni pedagogičtí pracovníci školy absolvovali seminář zaměřený na prevenci sociálně
patologických jevů, především na rozpoznání a předcházení šikany.
Všichni třídní učitelé pravidelně vyhodnocovali ve své třídě nekázeň, náznaky šikany a
odevzdávali formulář s popisem řešených situací za kaţdý měsíc preventistovi sociálně
patologických jevů.
g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
a ostatních pracovníků školy
Druh semináře - kurzu
Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů na
vysokých školách
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
NIDV
Studium k prohlubování odborné kvalifikace
v kurzech a seminářích Pedagogického centra
v Karlových Varech, Pedagogického centra
v Praze, Krajském centru vzdělávání v Plzni
Ostatní pracovníci – ekonomika a hospodaření
školy a školní jídelny, hygienické minimum
Celkem
Počet
zúčastněných
1
Finanční náklady
0
40417,Státní zkouška
0
28
15480,-
2
2500,-
31
58397,-
Priority v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Zaměřili jsme se především na vzdělávání nekvalifikovaných a neaprobovaných
pedagogických pracovníků školy. Další prioritou bylo vzdělávání v oblasti tvorby
školního vzdělávacího programu, jazykového vzdělání učitelů a prevence
patologických jevů.
Přehled vzdělávání ředitele školy:
Školská legislativa v praxi
Vybrané problémy z aplikace právních předpisů ve školství – finanční toky, správní
řízení, pracovní řád, BOZP, dopravní výchova, projekty a granty
Standard kvality učitelské práce
Platná legislativa
Vyuţívání ESF a jejich čerpání
Aktuální problémy řízení škol
Prevence sociálně patologických jevů, řešení šikany
h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT a dalšími subjekty, kterých se zúčastnili naši
ţáci, jsou jedním z kritérií kvality školy. V uplynulém školním roce jsme opět dosáhli
vynikajícího výsledku v rámci celého Karlovarského kraje. Naši ţáci se zúčastnili
všech soutěţí a dosahovali zde výborných výsledků.
Někteří učitelé se zapojili do soutěţí a olympiád, které organizoval Krajský úřad
v Karlových Varech, jako organizátoři nebo porotci soutěží.
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, spolupráce s jinými subjekty,
prezentace školy na veřejnosti:
Ve škole pracují předmětové komise na II. stupni a metodická sdružení na I. stupni se
svými vedoucími (garanty) – spolupracují při vytváření učebních dokumentů,
tematických plánů, přípravě ţáků na soutěţe a olympiády, výběru učebnic, metodické
pomoci nekvalifikovaným učitelům, tvorbě školního vzdělávacího programu a
autoevalací.
Mezinárodní spolupráce – proběhla celá řada akcí se školami v SRN - výměnné
pobyty, vaření, sportovní utkání, vystoupení pěveckého sboru, společný výstup ke středu
Evropy v rámci oslav dne Evropy, sportovní den učitelů, vystoupení maţoretek.
Probíhalo dopisování ţáků školy se ţáky v USA (Wrentham - Mississippi). Dvě učitelky
navštívily naši školu.
Probíhala spolupráce se sportovními oddíly ve městě při organizování soutěţí mezi
školami – plavecký, hokejový, tenisový, fotbalový, stolní tenis.
Ţáci osmých tříd se zúčastnili lyžařského výcviku na Šumavě, další ţáci osmé třídy
lyžařského týdenního výcviku v Mariánských Lázních.
4. a 5. třída se zúčastnila týdenního poznávacího zájezdu v Krkonoších v rámci
outdoorové pedagogiky.
Proběhla řada výchovných akcí v kině, městském muzeu, městské knihovně,
divadelním sále školy a v divadle.
Zúčastnili jsme se řady přednášek a besed s Policií ČR na téma právní vědomí, dopravní
výchova.
Proběhla celá řada exkurzí a školních výletů.
Ţáci vystupovali v muzeu, penzionu, hotelích, domově důchodců.
„Ve škole nanečisto“ – spolupráce s mateřskými školami ve městě – společná výuka ve
škole, především výtvarná výchova, zpěv, tělesná výchova.
Proběhla elá řada vystoupení mažoretek „Kopretinky“ ve městě i mimo.
Pěvecký sboru „Skřivánci z JIHU“ – řada vystoupení ve městě, v SRN.
„Školička bruslení“ - bruslení prvňáčků v hodinách tělesné výchovy ve spolupráci se
Sport servisem a sportovní komisí při Radě města.
Spolupráce s CHKO v Mariánských Lázních – přednášky pro ţáky
Spolupráce s Dechovým orchestrem mladých, Akordeonovým orchestrem a
Daliborkou při vystoupeních našich maţoretek na veřejnosti.
Spolupráce s výtvarným oddělením ZUŠ.
Spolupráce s ÚSP v Mnichově – Festival porozumění
Podrobné výsledky a zapojení jednotlivých ţáků v dalších soutěţích a dalších akcích
archivují třídní učitelé:
V pondělí 7.6. proběhla třídní schůzka 3.b netradičně. Děti přišly s rodiči, aby jim ukázaly, jak
pracují na interaktivní tabuli, kterou jsou nadšeny. Rodiče obdivovali s jakou hravostí a
nadšením děti řešily dané úkoly.Tabule SMART BOARD nám pomáhá, aby výuka byla
názornější, zajímavější a atraktivnější - pomocí obrázků, videí...Připojením k internetu pomáhá
vyhledat a ověřovat informace, zobrazit mapy a místa, která nám jsou nedostupná. Pomáhá
vytvořit celou řadu interaktivních cvičení, pomocí nichţ se ţáci učí, ale i ověřují své znalosti. K
výuce také pouţíváme interaktivní učebnice, které jsou skvělé-výuka probíhá hravou formou a
to děti baví.
K 31.5. 2010 byla uzavřena soutěţ o nejlepší třídu 2. stupně ZŠ Jih. S velkým přehledem
vyhrála třída 8.A a v jednotlivcích Jan Šmejkal z 9.A. Všichni výherci pojedou za odměnu do
zábavního
parku
v
Geiselwindu
15.6.
2010.
Přehled
výsledků
je
na
http://www.skolajih.cz/dokumenty/20100608_nejlepsi_trida_seznam.xls
Dne 3.6. 2010 se třídy 4.B a 4.C zúčastnily exkurze ve firmě Ekodepon Černošín, která se
zabývá ukládáním odpadu či jeho druhotným zpracováním. Tyto exkurze organizuje Krajský
úřad v Karlových Varech v rámci projektu rozvoje enviromentální výchovy na školách. Pan
Josef Pacola, zástupce jednatele společnosti, nás seznámil s provozem skládky a dalšími
moţnostmi zpracování odpadu, shlédli jsme film zabývající se problematikou třídění odpadu a
nakonec jsme si prohlédli skládku a provozní budovy firmy. Jak jsme se mohli přesvědčit,
výchova k správnému nakládání a hospodaření s odpady je pro naši budoucnost velmi důleţitá.
V úterý 1.6. zakončil pěvecký sbor Skřivánci z Jihu samostatným koncertem v Anglikánském
kostele tento školní rok. Prostor kostela s vynikající akustikou byl zcela zaplněn velmi
pozorným a vděčným publikem.V hodinovém programu se představilo 43 členů pěveckého
sboru za klavírního doprovodu uč.ZUŠ Aleny Koubkové a několika členů Velkého
akordeonového orchestru ZUŠ pod vedením uč. Alexandra Smutného.V sólových partech se
představily ţákyně 8.A Adéla Rochová a Tereza Košťálová, která na poslední chvíli zastoupila
nemocnou Dášu Hladíkovou, dále ze 6.A Adéla Sismilichová a Diana Grosmanová. Všechna
děvčata podala výborný výkon. Celý sbor si za reprezentaci naší školy zaslouţí pochvalu nejen
za tento koncert, ale za všechna ostatní vystoupení, kterých v tomto roce bylo mnoho.
V okresním kole fyzikální olympiády se naše škola umístila na 9. místě.
V úterý 1. 6. se uskutečnil u příleţitosti Dne dětí v prostorách Anglikánského kostela v
Mariánských Lázních samostatný koncert pěveckého sboru naší školy.
Letos se konal jiţ 13. ročník fotbalového turnaje pro ţáky základních škol Mc Donald´s CUP.
Naší školu velice úspěšně reprezentovalo druţstvo nejmladších ţáků ( 2.- 3. třídy).Po
suverénních vítězstvích v okrskovém i okresním kole se zúčastnili naši malí fotbalisté 17.
května krajského kola, které se konalo v Karlových Varech. Po vynikajícím výkonu získali v
konkurenci šesti nejlepších druţstev Karlovarského kraje krásné druhé místo a přivezli si
zaslouţený pohár, stříbrné medaile a navíc ještě ocenění pro nejlepšího brankaře Jiřího Nováka
ze 3.B a hodinky obdrţel za svůj výkon střelec branek Ondřej Synek ze 3.A. Naši školu vzorně
reprezentovali tito ţáci:ze 3.A - Adam Veselý, Viktor Veselý, Šimon Zabolotnij,Ondřej Synek,
Tomáš Fleisner, David Dobešek, ze 3.B - David Holub, Marek Helis, Tomáš Helis, Tomáš
Novotný, Jiří Novák, ze 3.C - Daniel Kotous,ze 2.B - Jan Šprincl.
Velký úspěch se podařil žákyním 6.-7. tříd, které postoupily do krajského finále atletické
soutěţe druţstev o Pohár rozhlasu. Tradiční opory: Míša Zavřelová, Anet Málkováu a
Dominika Galová.
Ve čtvrtek 20. května se zúčastnila skupina učitelů zajímavé kulturně poznávací akce společně
s učiteli z partnerské školy z Waldershofu.
Ve středu 19.5. ţáci 3.A a 3.B jeli do Techmanie v Plzni. Nejdříve byl pro ně připraven
program "Top Secret"- výcvik nových agentů a pak následovala prohlídka centra, kde se děti
zábavnou formou seznámily se světem vědy a techniky. Věda hrou se moc líbila.
Dne 12.5.2010 třída 4.C navštívila jiţ po čtvrté v tomto školním roce CHKO Slavkovský les,
aby pokračovala v rozširování svých znalostí o fauně a floře Slavkovského lesa. Prohlédli jsme
si výstavu fotografií vstavačů ( českých orchideí) rostoucích ve Slavkovském lese,kterou nafotil
botanik Mgr. Přemysl Tájek. Pan Ing. Václav Procházka nám pověděl o době zaloţení CHKO
Slavkovský les, o jeho rozloze a dalších zvlášnostech. Ukázal nám některá vycpaná zvířata,
která zde mají a vyprávěl zajímavosti o jejich ţivotě. Nakonec nás provedl po zdejším parku a
seznámil s přírodninami zde umístěnými. Návštěva v CHKO byla pro nás opět velkým
přínosem v cestě za poznáváním našeho přírodního bohatství, její zaměstnanci jsou k nám vţdy
velmi vztřícní. Ochotně a zcela zdarma pro nás připravují velmi pěkné akce, ať uţ to byla
výstava fotografií váţek a s ní spojené soutěţe či prednáška paní Ing. Věry Piskáčkové o
chráněných rostlinách ve Slavkovském lese. Tímto bych chtěla všem zaměstnancům Správy
CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních velmi poděkovat s přáním další dobré
spolupráce.
Dne 11.5.2010 se naši malí sportovci I. stupně zúčastnili sportovního klání s názvem
Kinderiáda. Závodilo se v několika disciplínách. Zástupci druhých tříd Linda Čechová,
Markétka Musilová a Petr Šimon Kuře běhali závod na 60 m a skákali z místa, třetí ročník
Veronika Husáková, Adam Veselý a Viktor Veselý běţeli téţ 60 m a házeli plnými míči,
čtvrťáci Simonka Bláhová a Jakub Němec házeli kriketovým míčem a běţeli 60 m, zástupci
pátých tříd Tatjana Veretko a Christian Lochman absolvali běh a skok daleký s rozběhem.
Vybraní členové druţstva ještě běţeli štafetu 4 krát 60m. Závod byl velmi náročný a zúčastnilo
se ho 35 škol z celého kraje. V tak velké konkurenci si vedli naši sportovci zdatně a skončili na
velmi pěkném 9. místě, z toho Linda Čechová získala 1. místo ve skoku z místa a 2. místo v
běhu, Petr Šimon Kuře 1. místo ve skoku z místa a Viktor Veselý 3. místo v běhu na 60.m.
Všem sportovcům velmi děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme další sportovní
úspěchy.
V týdnu od 10.-14.května se třída 5.B vydala po "Sýrové stezce". Děti se dozvěděly, jak se
vyrábí sýr, jaké druhy sýrů existují, vymýšlely krabičky na sýr, básničky, reklamy, pohádky a
taky trochu soutěţily. V pátek nás čekalo vyvrcholení celého týdne - Sýrové hody. Všichni se
proměnili ve skvělé kuchaře a ve skupinách vyráběli různé sýrové pochoutky.
7. května se ţáci 5.B třídy zúčastnili mezinárodní akce na oslavu Dne Evropy. Společně s
partnerskou třídou z německého města Erbendorf a dalšími německými dětmi jsme vystoupali
aţ ke Středu Evropy. I kdyţ se nejdřív zdálo, ţe nám počasí nepřeje, ani nekáplo. Výlet se všem
dětem moc líbil a je to pro nás nová zajímavá zkušenost.
Od 2.5. do 7.5.2010 jsme si zpestřili školní rok pobytem v panenské přírodě Krkonošského
národního parku. Místem pobytu byla Rýchorská bouda, která je střediskem ekologické
výchovy KRNAPu. Úroveň této výchovy zde garantuje tříčlenný tým profesionálů. Vedoucím
týmu je PaeDr.Helena Leblochová. Na naši návštěvu se nachystali a vše proběhlo podle plánu.
V neděli po obědě jsme hned DRÁTOVALI, po večeři byla zajímavá přednáška ing.Leblocha s
diapozitivy chráněné oblasti. Pak uţ jen pro nezmary stolní tenis. V pondělí dopoledne si děti
kreslily speciálními barvami obrázky na trička, po obědě nás Terezka - profesorka přírodopisu a
budoucí stráţkyně přírody (studuje další VŠ na Slovensku)- provedla Dvorským pralesem. Děti
si tak oţivily vědomosti a mnoho dalších jim přibylo. Celé odpoledne tak uteklo velmi rychle.
Po večeři na děti čekalo vřeteno, nespředená vlna a kolovrátek. Nezkušené prstíky měly co
dělat se spřádáním. Někomu to šlo lépe, někomu hůře. V úterý se děti proměnily hned po
snídani ve zlatokopy. Hra byla zajímavá a v dětech probudila " zlatou horečku ". Odpoledne nás
na svém vrcholu přivítala Sněţka. Ač celá zahalená v mracích a místy ještě pokrytá sněhem,
přesto úţasná. A co teprve jízda stařičkou lanovkou! Umíte si to ještě představit? No prostě
záţitek. Po návratu jako vţdy teplá a výborná večeře a pak? Pro změnu malování na hedvábí.
Děti si udělaly pouze kontury. Ve středu jsme si naplánovali celodenní výlet. A co jsme si
naplánovali, to jsme také absolvovali. Pěšky do Ţacléře, návštěva tamního muzea a vyplnění
připravených pracovních listů, pak posílení muţstva a návštěva cukrárny, autobusem na
Stachelberg a jeho prohlídka. Navštivte ho také! Zkuste si sejít dvanáct pater pod zem!
Připomeňte si něco málo z historie 2. svět. války. Zvládly to všechny děti, i já. Tento den jsme
ušli asi 15 km. Večer si pro nás připravila paní doktorka Leblochová zajímavý ekologicky
orientovaný program "Zvířata v naší mysli". Na závěr programu si děti ve dvou skupinách
připravily scénky na téma ochrany přírody. Bavili jsme se dobře. Dopoledne ve čtvrtek venku
lilo, jako ostatně kaţdou noc, a my jsme pracovali v teplíčku. Jednak jsme se učili a pak si děti
dokončily malování na hedvábí. To ale nebylo všechno. Terezka si pro ně nachystala vše
potřebné na výrobu ručního papíru. To jste měli vidět! Děti se se zaujetím, moţná i nadšením,
vrhly na tuto netradiční činnost a vznikaly tu vpravdě originály. Vše, co děti během týdne
vyráběly, mělo jeden motiv - dárek pro někoho blízkého. Pár dnů před Dnem matek vskutku
vhodná motivace, ţe? Po obědě se, jako mávnutím kouzelného proutku, vyčasilo a Terezka nás
vylákala na ROH HRANIC. Čtete to správně. My jsme ten roh opravdu viděli. Navíc si děti za
odměnu mohly šlápnout do Polska a pak si ještě zahrát několik ekologických her. Ani se jim
nechtělo zpátky. Jo, jo, přírodě se nic nevyrovná... Nicméně museli jsme včas na večeři, sbalit
se a ještě tu byl závěrečný večírek pro manţele Leblochovy a pro Terezku. Zvládli jsme to. Zde
chci pochválit všechna děvčata. Připravila si několik tanečních výstupů. Štefan Helt pronesl
svou vlastní řeč na rozloučenou. Dojmul i ty horaly. A jak proběhl pátek? Brzké vstávání,
rychlá snídaně, naloţení zavazadel,rozloučení a pěší sešup MARŠOVÁKEM k autobusu. Proč
to všechno? Lákala nás totiţ ZOO ve Dvoře Královém. A nejen ZOO. Vţdyť je tam i SAFARI!
Kupodivu nás od rána okukovalo sluníčko a také nás nabíjelo optimismem. Návštěva ZOO i
SAFARI tak proběhla v radostné atmosféře. Posledním zastaveníčkem byl uţ jen Jičín a jeho
Valdická brána - věţ. Jednoduché fyzikální principy si ještě děti ověřily na ojedinělém dětském
hřišti. Pumpa, voda, nakloněná rovina, šroub, no a blátíčko z vody a písku - to váţně inspiruje
nadané výtvarníky. Ani se nám nechtělo do autobusu. Tak ještě zmrzlinu a poslední ohlédnutí
na Jičín. Návrat bez nehody a se záţitky, které hned tak nezapomeneme proběhl po 20 hod opět
u školy JIH.
Dne 28.4.2010 se uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády kategorie D (6.a7.třídy) v
Chebu, v objektu DDM Sova. Celkem se zúčastnilo 38 ţáků ze ZŠ a Gymnázií z celého okresu.
Naši ţáci dosáhli v těţké konkurenci velmi dobrých výsledků - Jan Putera (7.A)obsadil 8.místo,
Alexandra Havířová (7.A) dosáhla na 10.místo a Tereza Janatová (7.b) obsadila 25.místo. Všem
3 ţákům gratuluji k velmi solidním výkonům a děkuji za velmi dobrou reprezentaci naší školy.
V pátek 7. května navštívili naši školu učitelé a otatní pracovníci školy pod vedení ředitele
školy Mgr. Jindřicha Mončeka ze Základní školy T. G. Masaryka z Poděbrad. V sále školy je
seznámil ředitel s celkovou organizací, poté se učitelé šli podívat do vybraných tříd na výuku,
druţinářky je odvedly do druţiny, kuchařek se ujala vedoucí školní jídelny paní Křivancová. Po
svačině si prohlédli s odborným výkladem pana učitele Okruckého Mariánské Lázně. Po obědě
v naší školní jídelně odcestovali domů.
Eliška Pešková ze třídy 9.B se umístila na vynikajícím místě v krajském kole olympiády v
českém jazyce, které se uskutečnilo v Sokolově 5. května. Je náhradnicí do celostátního kola
15.4. se žáci 1.stupně zúčastnili první části dopravní soutěţe, která se skládala z testů, kde
soutěţíci prokázali své znalosti v řešení dopravních situací. 23.4. následovala praktická část,
skládající se z jízdy zručnosti a plnění úkolů na dopravním hřišti. Z 20 soutěţících se do
okresního kola probojovali Bartoš, Arendáš, Gujdová a Vondrašová z 5.B. Okresní kolo se
koná 3.5. v DDM Sova v Chebu.
Ve středu 28. dubna jsme zahájili oficiální spolupráci s další německou školou. Účastníci:
ředitel školy František Kurka, koordinátorka partnerství s německými školami Jana Bazalková,
zástupkyně ředitele Jana Rygolová, ředitel školy Peter Preisinger, zástupce ředitele školy Wutz
Reinhardt, místostarosta a zástupce ředitele Kraus Albert. Byla domluvena spolupráce na
nejbliţší období, společné akce ţáků a učitelů v období květen a červen a podepsána oficiální
spolupráce obou škol.
V rámci projektu, který je zaměřen na poznávání historie svého kraje a jejich souvislostí s
dějinami naší země od nejstarších dob, navštívili žáci 4.B a 4.C klášter Teplá. Zde se
seznámili s historií kláštera a objektem jako takovým. Ochotná paní průvodkyně nám
odpověděla i na spoustu našich zvídavých dotazů, které se týkaly především ţivota zakladatele
tepelského kláštera Hroznaty. Velmi nás zaujala zdejší knihovna a kaple, kde je uloţen relikviář
s ostatky jiţ jmenovaného šlechtice. Umoţnilo nám to zíkat půředstavu o vybavení a úloze
klášterů ve středověku, coţ je součástí výuky vlastivědy ve 4.ročníku.
Dne 21.4.2010 proběhlo v Chebu oblastní kolo soutěţe HMZ, které organizuje Český červený
kříţ. Ţáci zde měli prokázat své znalosti při poskytování 1. pomoci raněným. Soutěţ byla velmi
náročná a úkolem soutěţících bylo poskytnout pomoc např. zraněnému s otevřenou zlomeninou
nebo popáleninou ruky, s poraněním hrudníku apod. Ošetření vypadalo jako skutečné a
provádělo se na ţivých figurantech. Přihlásilo se celkem 20 druţstev s chebského okresu. V této
značné konkurenci a při zjevných obtíţích s organizací soutěţe ze strany vedoucího ČČK se
naše druţstva přesto snaţila uspět co nejlépe. Druţstvo mladších ţáků ve sloţení Kamila
Šimková, Thi Lan Phuong Nguyen, Kateřina Bulejová, Sabina Hájková a Cindy Wüst skončilo
na 6. místě a druţstvo starších ţáků ve sloţení Krystína Rozpopová,Sylva Získalová, Miroslav
Zenkl, Tereza Janotová na 5. místě. Všichni soutěţící si zaslouţí poděkování za reprezentaci
školy.
Ve dnech 14.4. a 20.4.2010 se naše soutěţní druţstvo malých sportovců ve sloţení Dan Zavřel,
Matěj Sůva, Timon Bätge, Pavel Hraško, Christian Lochman, Martin Šetka, Vojtěch Rössner,
Adam Hellmich, Lenka Hůrková, Adriana Říhová, Dan Hráský a Matěj Smolík zúčastnilo
soutěţe skupin a finále okresního kola ve vybíjené druţstev. Ve skupinách skončilo
jednoznačně na prvním místě, ve finále okresního kola pak na pátém místě
Ve dnech 19. - 23. dubna navštívily školu na pozvání ředitele dvě učitelky z partnerského
města Wrentham z USA. Na celý týden jim připravila učitelka anglického jazyka paní
Miloslava Holubová pestrý program. Do Prahy je v sobotu doprovodila paní Rygolová, Karlovy
Vary si s nima prohlídla paní Pospíšilová, zámek v Kynţvartu paní Holubová. Společně s
ředitelem ve středu navštívili pertnerské školy v SRN ve Waldershofu a Erbendorfu, kde
zhlédly výuku matematiky a anglického jazyka a dozvěděly se podrobnosti z bavorského
školství. V úterý večer oslavila návštěva s našimi učiteli Den učitelů a ve středu večer se
zúčastnila utkání v bowlingu v Tachově s učiteli z partnerské školy v Tirschenreuthu. Kromě
toho také paní učitelky vedly dopolední výuku v několika třídách a odpoledne vedly seminář
pro naše učitele anglického jazyka.
V pátek 16. 4. se starší členové pěveckého sboru naší školy pod vedením uč. Emilie Smutné v
počtu 30 ţáků naší školy zúčastnili Krajské přehlídky školních dětských pěveckých sborů v
Karlových Varech. Ve své kategorii ( ţáci druhého stupně základních škol) získali nejvyšší
počet bodů od poroty a umístili se ve stříbrném pásmu. Na klavír náš sbor doprovázela p. uč. ze
ZUŠ Alena Koubková. Všichni jsme jí za její pomoc poděkovali a zpěváci si zcela určitě
zaslouţí za svůj výborný výkon rovněţ blahopřání a pochvalu od vedení školy za vzornou
reprezentaci.
Ve dnech 16.3.,25.3. a 30.3.2010 se druţstvo mladších ţáků ve sloţení HRÁSKÝ Marek,
ZABOLOTNIJ Samuel, ZABOLOTNIJ Šimon,HELLMICH Adam, KOVAČ Kryštof,
RÖSSNER Vojtěch, SŮVA Matěj, HRÁSKÝ Daniel a Petr Hengerič zúčastnili okrskového,
okresního a krajského přeboru škol v minibasketbalu. Ve všech kolech suveréně zvítězili a
získali zlaté medaile v okresním i v krajském kole. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci
školy. Poděkování patří téţ jejich výbornému trenérovi sportovního oddílu basketbalu v
Mariánských Lázních, který je na soutěţe připravil a zúčastnil se s nimi všech zápasů.
8.4.2010 se konalo v Mar. Lázních okresní kolo konverzace v anglickém jazyce "Angličtina nás
baví" pro ţáky čtvrtých a pátých ročníků.V kaţdé kategorii se mohl zúčastnit z kaţdé školy
jeden ţák.Z naší školy v kategorii čtvrtých roč. postoupil Timofej Koţukhov a v kat. pátých
roč. Roland Gjergji.Oba ve své kategorii skončili na 2. místě.
24.3. se konalo okresní kolo recitační soutěţe, které z postupujících vyhrál Ivo Růţička z 2.C a
postupuje do krajského kola do Ostrova nad Ohří.
17.3. se konalo v Chebu okresní kolo zeměpisné olympiády. V ktegorii A se Jan Putera umístil
na 4. místě, v kategorii C Ladislav Bartůněk na 14. a Jan Habětínek na 20. místě.
24.3. se konalo krajské kolo v olympiádě anglického jazyka. Ve velice silné konkurenci
studentů gymnázií se umístil Jan Šmejkal z 9.A na prvním místě.
V pátek 26.3. zůstaly dvě třídy - 1.B a 5.B - ve škole i přes noc, aby se zúčastnily mezinárodní
akce na podporu čtenářství - Noc s Andersenem. Co všechno tu děti čekalo? Hlavně jsme si
četli z kníţek a o knihách povídali, ale také jsme zpívali, sázeli Pohádkovník, šli cestu odvahy a
nechyběla ani pohádka před usnutím.
Ve čtvrtek 25.3.zvítězili mladší ţáci v okresním kole. Na druhém místě skončila Aš, dále
Úšovice a Cheb. Krajské kolo se koná v úterý 30. března.
Dne 15.3. se konalo v Chebu okresní kolo. Naši školu reprezentovali dva ţáci. Z celovéhpo
počtu 33 soutěţících obsadila krásné 3. místo Eliška Pešková z 9.B a zajistila si tím postup do
krajského kola, které se bude konat v květnu.
Ve čtvrtek 18.3. třída 3.b navštívila městskou knihovnu.Děti si nejen půjčily nové knihy nebo
se přihlásily jako noví čtenáři.Byla pro ně připravena i výstava knih od A.Lindgrenové a její
ţivotopis. Nakonec si vyřešili ve skupinách tajenku zaměřenou na díla
A.Lindgrenové.Dopoledne v knihovně bylo příjemné i naučné.
17.3. se konalo v Úšovicích okrskové kolo recitační soutěţe. Soutěţilo 42 recitátorů. Do
okresního kola, které se koná 24.3.,postupují tito ţáci: kategorie 0 -Petr Suchan, kategorie 1 Kristýna Vydrová a Ivo Růţička, kategorie 2 - Hana Hejlková, kategorie 3 - Kateřina
Kuglerová a kategorie 4 - Tereza Košťálová a Dominika Wenzlová.
3.3. se konalo školní kolo recitační soutěţe ţáků 1. stupně. Celkem se zúčastnilo 23 recitátorů z
1. - 5. ročníku. V kategorii 0 se na 1. místě umístil Petr Suchan z 1.A, na 2. místě Michaela
Hejlková, také z 1.A a na 3. místě skončila Adéla Drexlerová z 1.B. V kategorii 1 se na 1. místě
umístila Zuzana Steinerová ze 3.A, na 2. místě Tomáš Moucha ze 2.B a na 3. místě Natálie
Vegnerová ze 2.C. V kategorii 2 se na 1. místě umístila Klára Plachá ze 4.A, na 2.místě Hana
Hejlková z 5.B a na 3.místě Ondřej Polák ze 4.A.
Dne 24. února se v Chebu konala olympiáda v anglickém jazce. Umístění našich ţáků bylo
následující: 2. místa získali ve svých kategoriích Katrina Palokaj, Ondřej Hengerič a Jan
Šmejkal (postupuje do krajského kola 24. března), dále 4. místo Miroslav Dvořáček a Nella
Nitrová, 6. místo Monika Nguen a Dominika Wenzlová, 7. místo Tomáš Novotný.
Dne 5. Dubna ZŠ - Křiţíkova v Sokolově pořádala krajské kolo florbalových nadějí. Svědomitě
jsme vybrali ty nejlepší ze všech 4. a 5. tříd naší školy. Tito ţáci prokázali své umění jiţ v
okresním kole, kde vybojovali 1.místo. Krajské kolo jsme rozehráli velice dobře, ale přeci jen
nás zaskočilo striktní a nekompromisní dodrţování pravidel přítomných rozhodčích, ke kterému
došlo právě ve chvíli,kdy jsme jiţ 3:1 vedli. Kluci bojovali s nasazením všech sil, ale v oslabení
jsme nakonec 5:3 prohráli. Druhý zápas byl také vyrovnaný, ale v koncovce měli soupeři štěstí
na své straně a tak jsme opět prohráli, tentokrát 6:3. V boji o páté a šesté místo se prokázala
naše převaha a zvítězili jsme 7:3. Protoţe jsme měli ještě trochu času a kluci byli odhodláni
hrát, dopřáli jsme soupeři, tedy 6.ZŠ z Chebu, moţnost odvety. Ale i v tomto, ryze přátelském
utkání, jsme opět vyhráli. Domů jsme si odvezli páté místo a diplom a také ponaučení. Všem
účastníkům chceme ještě jednou poděkovat a pogratulovat k výborným sportovním výkonům.
Ţáci 2.C nastudovali pohádku "CO UMÍ KOTĚ".Své herecké dovednosti předvedli 16.2.a 17.2.
ţákům z 1.A,1.B, 2.B,3.A, 4.A a rodičům.Pohádka měla velký úspěch.Touto cestou děkujeme
rodičům za výrobu krásných kostýmů.
V pátek 19.2. se uskutečnily u Ferdinandova pramene závody v běhu na lyţích, kterých se
zúčastnilo na 30 ţáků a ţákyň základních škol - převáţně ze ZŠ Jih. Na perfektně připavených
stopách, upravených za přispění TDS Mariánské Lázně panem Polydarem, předvedli závodníci
hodnotné výkony. Výsledky Dívky 1. třída ( 0,5 km) 1. Bartošová Marie ZŠ Jih 9:08 Chlapci
1.třída ( 0,5 km) 1. Frkal Adam ZŠ Jih 4:00 2. Heřta Matyáš ZŠ Jih 4:04 Dívky 2.- 3. třídy (1,5
km) 1. Chladová Martina ZŠ Jih 7:55 2. Novobilská Linda ZŠ Jih 8:47 3. Čechová Linda ZŠ Jih
10:56 4. Krebsová Petra ZŠ Jih 14:09 Chlapci 2.- 3. třídy (1,5 km) 1. Bartoš Václav ZŠ Jih 6:49
2. Veselý Viktor ZŠ Jih 7:40 3. Veselý Adam ZŠ Jih 7:43 4. Klas Patrik ZŠ Jih 8:16 Dívky 4.5. třídy (1,5 km) 1. Halamová Eliška ZŠ Jih 6:54 2. Chladová Tereza ZŠ Jih 7:50 3. Vašíčková
Jana ZŠ Jih 8:18 Chlapci 4.- 5. třídy (1,5 km) 1. Bartoš Vojtěch ZŠ Jih 5:14 2. Nejedlý Matěj
ZŠ Jih 8:51 3. Oleksink Tomáš ZŠ Jih 9:34 4. Hengerič Štěpán ZŠ Jih DNS Dívky 6.- 9. třídy
(3 km) 1. Rečková Veronika ZŠ Jih 16:48 2. Břečková Simona ZŠ Jih 19:37 3. Sysalová
Kateřina ZŠ Ruská 20:30 4. Kovandová Alena ZŠ Ruská 20:45 5. Tomanová Tereza ZŠ Jih
DNS Chlapci 6.- 9. třídy (3 km) 1. Hengerič Ondřej ZŠ Jih 11:51 2. Nedvěd Ondřej ZŠ Jih
13:01
Dne 17.2.2010 se konalo na 6.ZŠ Cheb Finále okresního kola ve florbale, kterého se zúčastnil
po jiţ zmíněném vítězství v okrskovém kole i náš sportovní tým ve sloţení Timon Bätge,
Martin Šetka, Dan Zavřel, Matěj Smolík,David Babovák, Michal Svoboda, Martin Tomáš, Dan
Tomek,Pavel Hraško, Martin Štůla a Kája Petrů. Chlapci opět prokázali své sportovní kvality,
skončili na prvním místě a tím získali pohár a zlaté medaile. Zároveň si svým vítězstvím
zajistili postup do krajského kola, které se uskuteční dne 26.2.2010 v Sokolově.
Soutěţ vyhlásil Karlovarský kraj pro ţáky čtvrtých a pátých tříd, organizoval ji DDM Sokolov
a financoval ji OŠMT KÚ Karlovarského kraje. Soutěţ proběhla 17.2.2010 v DDM Sokolov.
Do tohoto krajského kola se dostavilo 20 týmů z dvaceti základních škol. Kaţdý tým tvořila
dvojice ţáků. Jeden ţák byl vţdy ze čtvrtého a jeden z pátého ročníku. Za naši školu si účast za
čtvrtý ročník vybojoval Michael Mallý a za pátý ročník jsme nominovali Sabinu Hájkovou. Oba
se vzorně připravili a v napínavém klání ztratili jen 3 body na tým na prvním místě. Se svými
40 body se umístili na čtvrtém místě. 1. místo se 43 body i 2. místo se 41 body obsadily školy
ze Sokolova a 3. místo 6. ZŠ z Chebu, také se 40 body. Děti se ale radovaly i z té bramborové
medaile.Oproti loňskému roku to byl posun o pět příček. A kdoví, kam se můţe náš tým
posunout za rok?!
Pro školní rok 2010/2011 bylo zapsáno 78 dětí.
Okresní kolo 15.2. Kategorie Ib: Chlapec Dominik, Hančin Marek (oba gym ML), Nguyen
Viet Anh, La Minh, Le Phan Thanh Hang (oba gym Cheb), Heřmanová Barbora (ZŠ JIH ML),
Kalčicová Natálie (gym Aš) Kategorie IIB: Nguyen Lan Anh,Le Phan Thanh Hang (oba gym
Cheb), Boško Ivan (JIH), Nguyen Mai Lan (gym Aš), Nejedlý Filip (JIH), Moravová Darja
(SCHŠ), Radovnická Anna (gym Aš), Sklenářová Magdalena, Pazderová Natálie (obě gym
ML)
Na naší škole proběhlo školní kolo olympiády v angličtině, a to ve 4 kategoriích.
V okresním kole matematické olympiády, která se konala 27. ledna v Chebu, obsadil Jan
Šmejkal z 9.A v silné konkurenci výborné 2. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Nejlepšího výsledku v Orion florbal cupu dosáhlo druţstvo ţákyň 6.-7. tříd, které po vítězství
v okrskovém kole a 2. místě v okresním finále obsadilo v krajském finále pěkné 4. místo.
Druţstvo chlapců 8.-9. tříd skončilo po vítězství v okrskovém kole na 3. místě v okresním
finále. Druţstva dívek 8.-9. tříd a chlapců 6.-7. tříd skončila v okrskovém kole na třetím místě.
V úterý 22. 12. 2009 se na naší škole konal vánoční turnaj ve florbale o putovní pohár ředitele
školy. Zúčastnilo se ho všech 11. tříd druhého stupně, které předvedli vynikající sportovní
výkony. Nejlepší třídou, která získala do drţení putovní pohár, se stala třída 8. C pod vedením
třídního učitele Romana Sadílka. Na druhém místě se umístila třída 7. B a na třetím třídy 6.C a
9.B.
Chemická olympiáda se konala 20. ledna na gymnáziu v Chebu. Jan Šmejkal obsadil v silné
konkurenci výborné 3. místo.
V okresním kole dějepisné olympiády, která se konala 27. ledna v Chebu, se umístil Miroslav
Dvořáček na 15. místě a Filip Nejedlý byl 20.
Děti z 5.B se sešly ve čtvrtek 21.1.2010 ve škole v neobvyklou hodinu - večer v 18,00 hod. Z
Hvězdárny Karlovy Vary za námi přijel pan Spurný s výukovým programem Souhvězdí naší
oblohy. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o minulosti, současnosti i budoucnosti
souhvězdí. Podrobně jsme se také seznámili s právě viditelnými souhvězdími noční oblohy.
Tento program byl pro děti zajímavým zpestřením výuky a krásným propojením rodiny a školy.
Programu se zúčasnili nejenom ţáci 5. třídy, ale i jejich sourozenci, maminky a jedna babička.
Jsem ráda, ţe jsme dohromady taková fajn parta!
Dne 21.1.2010 pořádala naše škola okrskové kolo ve florbale. Utkání se zúčastnila celkem čtyři
druţstva se ZŠ Mar.Lázně Úšovice, Základní a praktické školy Mar.Lázně Hamrníky, ZŠ Dolní
Ţandov a ZŠ JIH. Po náročných zápasech, které zúčastněné týmy sehrály, skončilo druţstvo
naší školy ve sloţení Timon Bätge, Martin Šetka, Dan Zavřel, Matěj Smolík, Martin Štůla,
Michal Svoboda, David Babovák, Pavel Hraško, Dan Tomek, Kája Petrů a Martin Tomáš na
prvním místě a zajistilo si tak postup do okresního kola, které se uskuteční 17.2.2010 v
Chebu.Na druhém místě se umístila ZŠ Úšovice a na třetím ZaPŠ Mar. Lázně a Dolní Ţandov
se stejným počtem získaných bodů. Za zdárný průběh soutěţe musíme poděkovat i našim
rozhodčím Danu Mackovi a Janu Kugelovi
Ve středu 20.ledna proběhlo školní kolo konverzace v anglickém jazyce "Angličtina nás
baví".Soutěţili ţáci čtvrtých a pátých ročníků.Součástí soutěţe byl písemný test a ústní část,ve
které se hodnotilo vyprávění o sobě a přednesení tématu,které si ţáci vylosovali.Umístění:
v kategorii 4.roč.-1.místo Koţukhov Timofej,2.místo Horichová Barbora,3.místo Polák
Ondřej.V kategorii 5.roč.-1.místo Gjergji Roland,2.místo Herbich Jan,3.místo Koubová Valerie.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou přípravu,byli jste skvělí!Do okresního kola postupuje
jeden ţák z kaţdé kategorie.
Dne 21.10.2009 se třída 4.C zúčastnila velmi zajímavé přednášky organizované členy CHKO
Slavkovský les v prostorách CHKO. Jejím cílem bylo dovědět se něco o úkolech členů CHKO
v rámci ochrany přírody, o hranicích CHKO a jejích přírodních podmínkách. Při této příleţitosti
nás RNDr. Pavel Řepa - zoolog CHKO Slavkovský les seznámil s některými vzácnými či
zajímavými druhy ptactva, vyskytujícími se na tomto územi. Měli jsme se moţnost vidět nejen
jejich obrazy, ale zejména slyšet zvuky, kterými se dorozumívají. Vyslechli jsme se i další
informace o jejich ţivotě a výskytu. Nakonec jsme si promítli i část velmi zajímavého
dokumentu, který znázorňuje migraci zvířat ve světě. Tato přednáška byla pro nás určitě
přínosem a obohatila naše dosavadní vědomosti.
i) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Nebylo provedeno šetření.
j) Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy k 31. 8. 2010 v Kč
Příjmy
dotace KÚ
příspěvek zřizovatele na investice
příspěvek zřizovatele na provoz
jiné - dary
ostatní příjmy (trţby stravné, ŠD, aj.)
celkem
Hlavní činnost
Vedlejší činnost
14367096
0
2600000
0
1226755
18193851
0
0
0
0
308422
308422
Hlavní činnost
Výdaje
mzdové a sociální
12337239
spotřeba materiálu včetně potravin *)
1401571
energie
14898723
opravy a údrţba
695466
investice
0
ostatní sluţby
353504
odpisy
0
celkem
16286505
*) z toho potraviny činí
143087,- - v doplňkové činnosti
921051,- - v hlavní činnosti
Vedlejší činnost
79846
143087
44050
0
0
2430
0
269413
Komentář k rozboru hospodaření: nejvyšší poloţku v čerpání nákladů tvoří mzdové
výdaje, následuje energie, potom materiál včetně potravin pro ţáky. Opravy a údrţba byly
nejvíce čerpány o prázdninových měsících, některé faktury budou účtovány ještě v září.
V ostatních sluţbách patří mezi nejvyšší poloţky výdaje na plavání ţáků, dále odvoz
odpadu. Vysoké částky jsou vydávány za telefony, internet a dále i nutné revize a
kontroly. Bylo nutné urychleně opravit několik havárií vodoinstalace, nedostatky zjištěné
kontrolou BOZP (madla na schodišti, propadlá zámková dlaţba na dvoře a špatná mříţka
ve školní jídelně).
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek
Celkem
Hlavní činnost
-284511
Vedlejší činnost
+39008
-245503,-
V doplňkové činnosti máme zisk ze stravování cizích strávníků a výuky cizích
jazyků.
V důsledku neplánovaných oprav a údržby byla přijata okamžitě opatření v šetření
energií a dalších úsporných opatření.
Přehled finančních fondů k 31. 8. 2010
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond investic
Fond rezervní
117471,335782,91117,554289,-
Komentář k čerpání fondů:
Fond odměn – vytvořen ze zisku z předcházejících období, zatím nečerpán
FKSP – čerpán pravidelně dle zákona 114/02 Sb. – největší položku tvoří bezúročné
půjčky na koupi nebo rekonstrukci bytu
Fond investic – tvořen odpisy
Fond rezervní – tvořen ze zisku z předchozích období, je zde vytvořena rezerva pro
případ ztráty z předchozího roku
k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola dlouhodobě spolupracuje se školami v SRN – Hauptschule Tirschenreuth (15 let) a
Waldershof (10 let), navázali jsme novou spolupráci se školou v Erbendorfu a
dlouhodobě spolupracujeme s Wrentham Public Schools v USA (15 let). Dvě učitelky
z této školy absolvovaly týdenní pobyt v Mariánských Lázních s bohatým programem.
Vedly výuku ve škole, semináře pro učitele anglického jazyka, zúčastnily se kulturních a
sportovních akcí školy.
l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
vzdělávání
m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Kaţdoročně hospodaříme v rámci spolupráce s německými školami s finančním
příspěvkem z Fondu budoucnosti. Byla nám přidělena částka 20 tisíc Kč. Naše spoluúčast
je 50ti procentní.
n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve škole působí základní organizace odborového svazu. Podílí se na schvalování čerpání
fondu FKSP a aktualizaci kolektivní smlouvy.
Při škole pracuje školní sportovní klub v rámci Asociace školních sportovních klubů,
organizuje především soutěţe mezi ţáky od školních po krajská kola.
Závěr výroční zprávy
Stručné celkové zhodnocení činnosti školy v uplynulém školním roce:
 V pedagogické oblasti jsme splnili naši základní povinnost, tj. poskytovat
výchovu a vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku.
 Byly splněny všechny učební plány a osnovy schválené MŠMT.
 Školní vzdělávací program byl zpracován podle zásad Rámcového
vzdělávacího programu základního vzdělání
 Odpovídající pozornost jsme věnovali pravidelnému vlastnímu hodnocení –
autoevaluaci, ze které jsme vycházeli při zpracování Výroční zprávy o
činnosti školy za školní rok 2009/2010
 Výstupů vlastního hodnocení jsme vyuţívali pro zvyšování kvality
vzdělávání
 Umoţnili jsme nadaným a talentovaným žákům výuku ve třídách
s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy
 Odpovídající pozornost jsme věnovali žákům integrovaným, kteří pracovali
podle individuálních vzdělávacích plánů
 Metodická sdružení na I. stupni a předmětové komise na II. stupni
spolupracovaly při vytváření tematických plánů, organizaci soutěţí a olympiád
či přípravě ţáků na ně. Dále organizovaly zavádění nových metod do výuky a
nadstandardních aktivit školy. Spolupracovaly při metodické pomoci
nekvalifikovaných učitelů.
 Školní knihovna plnila funkci informačního centra školy, do budoucna
uvaţujeme o zavedení PC pro ţáky (zatím 1 počítač).
 Pedagogická rada jako poradní orgán ředitele školy projednala všechny
náleţitosti dané školským zákonem
 Informační systém školy se ukázal jako funkční a obousměrný
 Výstupy vnitřního kontrolního systému byly podkladem pro opatření ke
zvyšování kvality školy
 Zaměřili jsme se na jednotný a důrazný postup proti projevům násilí, šikany
a ničení školního majetku
 Zaměřili jsme se na důsledné dodržování pravidel bezpečnosti práce a
požární ochrany
 V mimoškolní činnosti jsme zorganizovali celou řadu akcí pro ţáky a učitele
školy, mimořádně kvalitní byla spolupráce s partnerskými školami v SRN a
USA.
 V materiální oblasti jsme se zaměřili především na zateplování, výměnu
oken, opravy a malování části školy, izolaci základů staré budovy, výměnu
dveří na 2. stupni, zlepšování estetického vzhledu učeben, chodeb a okolí
školy. V dalším období se zaměříme na rekonstrukci školy podle
vypracovaného energetického auditu.
 V doplňkové činnosti jsme se zaměřili na stravování cizích strávníků v naší
školní jídelně a reagovali jsme na zvýšený zájem o jazykové vzdělávání.
Lze konstatovat, že cíle a priority za uplynulé období byly splněny.
Předpoklady dalšího vývoje školy:
Výuka na naší škole bude probíhat podle učebních dokumentů vzdělávacího programu
 Základní škola – 16 847/96-02 v 5. třídě
 Výuka podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) -31504/2004-22
Výuka ţáků v ostatních třídách
 Rozšířená výuka cizích jazyků – 16333/96-22-21
Od třetí třídy je pro vybrané ţáky zařazen jeden cizí jazyk, od šesté třídy druhý cizí jazyk.
Od školního roku 2009/2010 jiţ neprobíhá výběrové řízení do třetí třídy s rozšířenou
výukou jazyků
Rozšířená výuka tělesné výchovy – 29738/96-22-50
Od šesté do deváté třídy jsou ţáci vyučováni v pěti hodinách tělesné výchovy týdně bez
speciálního zaměření na jednotlivé sporty. Pokud bude poptávka a zájem rodičů, ţáků
nebo sportovních oddílů, bude zřízena další třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy
v šestém ročníku
 Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
Škola podporuje vzdělávání ţáků nadaných a mimořádně nadaných, kterým umoţňuje
individuální vzdělávání podle § 17 a 18 školského zákona a vyhláška č. 73/2005 Sb., §
12-13. Vzdělávání ţáků nadaných probíhá také ve třídách s rozšířenou výukou cizích
jazyků a tělesné výchovy
 Péče o integrované žáky – 20734/95-21
Postupujeme dle Metodického pokynu k integraci ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami do škol
 Ochrana člověka za mimořádných situací – 12 0550/03-22, 13 586/03-22
Téma je rozpracováno v několika předmětech na obou stupních školy
 Dopravní výchova
V rámci tvorby školního vzdělávacího programu budeme věnovat pozornost tématům
dopravní výchovy, které vyplývají z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.
 Krizový zákon - 30 554/2001-20
Škola byla určena radou obrany města k zajištění péče o ţáky ostatních škol v době
krizové situace
 Enviromentální výchova – 32338/2000-22
Výchova ţáků školy k ochraně přírody a ţivotnímu prostředí. Školní rok 2009/2010 byl
pokračováním programu OSN Desetiletí pro vzdělávání k udrţitelnému rozvoji
 Multikulturní výchova – 20734/95-21
Výchova proti projevům rasizmu, xenofobie a intolerance
 Výchova k volbě povolání – 19485/2001-22
Začlenění výchovy k volbě povolání do předmětu občanská výchova
 Opatření k prevenci násilí a šikanování mezi žáky – 28275/2000-22
Zaměříme se na primární prevenci nebezpečných sociálně patologických jevů
 Prevence sociálně patologických jevů - Program drogové prevence –
minimální preventivní program – 72/2005
Průběţný program školy zaměřený na protidrogovou problematiku a drogovou prevenci
 Výchova ke zdraví – výchova ke zdravému životního stylu
Vedeme ţáky ke zdravému způsobu ţivota, k dodrţování zásad bezpečnosti a ochrany
zdraví, a to nejen ve škole
Základní vzdělávání na I. stupni usnadňuje svým pojetím přechod ţáků z
předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického
vzdělávání. Je zaloţeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb,
moţností a zájmů kaţdého ţáka (včetně ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami).
Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících
metod motivuje ţáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, ţe je moţné
hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodný způsob řešení problémů.
Základní vzdělávání na II. stupni pomáhá ţákům získat vědomosti, dovednosti a
návyky, které jim umoţní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které
vedou k uváţlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a
respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního
vzdělávání na II. stupni bude budováno na širokém rozvoji zájmů ţáků, na vyšších
učebních moţnostech ţáků a na provázanosti vzdělávání a ţivota školy se ţivotem mimo
školu. To nám umoţní vyuţít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby
poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na ţáky
větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci ţivota školy.
Základní vzdělávání vyţaduje na I. i na II. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí,
které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje
žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené
individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro
vzdělávání. K tomu budeme vytvářet i odpovídající podmínky pro vzdělávání ţáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí ţáky ke studiu,
práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení
a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků ţáků
bude postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních
změn ţáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Ţákům musí být dána moţnost
zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.
V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality
osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené
profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně
podílet na životě společnosti.
Cíle základního vzdělávání na naší škole.
Základní vzdělávání má ţákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence
a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké
ţivotu a na praktické jednání. V základním vzdělávání budeme usilovat o naplňování těchto cílů:

umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní
i druhých

připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti

vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě

učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný

vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci
Datum zpracování zprávy: 25. září 2010
Datum projednání: 13. října 2010
Mgr. František Kurka
ředitel školy
Školská rada:
Projednala a nemá připomínek/ má připomínky:
Zuzana Košťálová
předseda

Podobné dokumenty