Lokátor Radiodetection RD4000 Návod k obsluze

Komentáře

Transkript

Lokátor Radiodetection RD4000 Návod k obsluze
Lokátor Radiodetection RD4000
Návod k obsluze
Vydání 1 03.02
Výhradní zastoupení pro Českou republiku:
Radeton s.r.o.
Mathonova 23
613 00 Brno
tel: +420 5432 5 7777
fax: +420 5432 5 7575
www.radeton.cz
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Obsah
BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY DLE FCC PRO KANADU A EVROPU...................................................... 1
Přijímač ....................................................................................................................................................................1
USA......................................................................................................................................................................1
Kanada.................................................................................................................................................................1
Evropa..................................................................................................................................................................1
Vysílač (RD4000T3, RD4000T3F a RD4000T10) ....................................................................................................1
USA......................................................................................................................................................................1
Kanada.................................................................................................................................................................1
Evropa..................................................................................................................................................................2
Varování, upozornění a poznámky...........................................................................................................................2
Patentové informace ................................................................................................................................................2
KONTAKTNÍ INFORMACE ......................................................................................................................... 2
PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU ........................................................................................................................ 5
Poznámky k návodu k obsluze.................................................................................................................................5
Přehled systému ......................................................................................................................................................5
Přijímače ..............................................................................................................................................................5
Uspořádání ovládacích prvků a konektorů ...........................................................................................................5
Vysílače ...............................................................................................................................................................6
RD4000T3............................................................................................................................................................6
RD4000T10..........................................................................................................................................................7
Příslušenství ........................................................................................................................................................7
Automatické podsvícení displeje ..........................................................................................................................7
Funkce správy přes web ......................................................................................................................................8
Záznam dat ..........................................................................................................................................................8
Displej a funkční tlačítka ..........................................................................................................................................9
Přijímač RD4000 ..................................................................................................................................................9
Vysílače RD4000T3 a RD4000T3F.................................................................................................................... 11
Vysílač RD4000T10 ........................................................................................................................................... 12
Příprava k použití ...................................................................................................................................... 14
Přijímač RD4000 .................................................................................................................................................... 14
Interní alkalické baterie ...................................................................................................................................... 14
Založení a výměna alkalických baterií................................................................................................................ 14
Dobíjitelný blok baterií........................................................................................................................................ 14
Založení bloku dobíjitelných baterií .................................................................................................................... 14
Nabíjení dobíjitelných baterií .............................................................................................................................. 15
Vysílače RD4000T3, RD4000T3F a RD4000T10................................................................................................... 16
Napájení............................................................................................................................................................. 16
Interní alkalické baterie ...................................................................................................................................... 16
Dobíjitelný blok baterií (volitelně) ....................................................................................................................... 16
Externí napájení 12V baterií...............................................................................................................................16
Síťová nabíječka ................................................................................................................................................ 16
Připojení dobíjitelného bloku .............................................................................................................................. 16
Varování vybití baterie ....................................................................................................................................... 16
Prodloužení životnosti baterie RD4000T10........................................................................................................ 17
Založení a výměna baterií vysílače .................................................................................................................... 17
Alkalické baterie ................................................................................................................................................. 17
Založení bloku dobíjitelných baterií .................................................................................................................... 18
Nabíjení dobíjitelných baterií .............................................................................................................................. 18
Volby nabíjení .................................................................................................................................................... 18
obsluha přijímače RD4000Rx ................................................................................................................... 19
Zapnutí ................................................................................................................................................................... 19
Kontrola úrovně baterií ........................................................................................................................................... 19
Menu ...................................................................................................................................................................... 19
Volba frekvence ..................................................................................................................................................... 20
Šířka pásma ....................................................................................................................................................... 20
Volba režimu špičky ........................................................................................................................................... 20
Volba režimu nula .............................................................................................................................................. 21
Vyhledávání kabelu/potrubí.................................................................................................................................... 21
Trasování ........................................................................................................................................................... 21
Přesné vyhledání ............................................................................................................................................... 21
Průzkum a vyhledání.............................................................................................................................................. 23
Pasivní průzkum................................................................................................................................................. 23
Průzkum a vyhledání (indukční vyhledání)......................................................................................................... 23
Zjištění hodnoty hloubky ........................................................................................................................................ 24
Kontrola měření hloubky .................................................................................................................................... 25
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Hrubá kontrola kalibrace hloubky ....................................................................................................................... 26
Měření proudu........................................................................................................................................................ 27
Měření proudu jako pomoc při identifikaci .......................................................................................................... 27
Přivedení signálu z vysílače ...............................................................................................................................28
Měření proudu.................................................................................................................................................... 28
Směr proudu (CD).................................................................................................................................................. 28
Princip směru proudu ......................................................................................................................................... 28
Použití směru proudu (CD) jako pomoc při identifikaci....................................................................................... 29
Použití CD .......................................................................................................................................................... 30
CD reset ............................................................................................................................................................. 30
Použití CD kleští nebo stetoskopu ..................................................................................................................... 31
Záznam dat ........................................................................................................................................................ 31
Přesné vyhledání ................................................................................................................................................... 32
Použití A-rámu pro vyhledání poruch stínění kabelů (Přesné vyhledání)........................................................... 32
Příprava ............................................................................................................................................................. 32
Připojení vysílače ............................................................................................................................................... 32
Použití funkce VΩ pro potvrzení poruchy (jen vysílač RD4000T10)................................................................... 32
Získání referenční hodnoty ................................................................................................................................ 33
Nastavení FF na vysílači (RD4000T3F) ............................................................................................................. 33
Nastavení FF na vysílači (RD4000T10) ............................................................................................................. 33
Připojení A-rámu k přijímači ...............................................................................................................................34
Nalezení poruchy ............................................................................................................................................... 35
příslušenství RD4000MRx ........................................................................................................................ 37
Použití ................................................................................................................................................................ 37
Volba režimu EMS ............................................................................................................................................. 37
Změna typu EMS markeru ................................................................................................................................. 37
Vyhledávání EMS markerů ................................................................................................................................ 37
Vyhledávání duálním režimem ........................................................................................................................... 37
Vyhledávání jednoduchým režimem .................................................................................................................. 38
Použití funkce správy přes web (RD4000Rx a RD4000MRx) ............................................................................ 38
Informační kódy přijímače RD4000 ........................................................................................................................ 39
obsluha vysílače RD4000T3, RD4000T3F a RD4000T10........................................................................ 40
Volba správné frekvence.................................................................................................................................... 40
Přivedení signálu z vysílače ...............................................................................................................................40
Způsoby připojení vysílače..................................................................................................................................... 40
Přímé připojení................................................................................................................................................... 40
Připojení vodičů.................................................................................................................................................. 41
Nastavení úrovně proudu signálu....................................................................................................................... 41
Potvrzení dobrého připojení ...............................................................................................................................41
Signálové kleště ................................................................................................................................................. 41
Připojení kleští vysílače...................................................................................................................................... 41
Zásuvkový konektor ........................................................................................................................................... 42
Konektor živého kabelu...................................................................................................................................... 42
Indukce .................................................................................................................................................................. 42
Umístění vysílače............................................................................................................................................... 42
Tipy k indukci ..................................................................................................................................................... 42
obsluha RD4000T3 a RD4000T3F ........................................................................................................... 43
Zapnutí/vypnutí vysílače .................................................................................................................................... 43
Volba frekvence (přímé připojení) ...................................................................................................................... 43
Volba indukce..................................................................................................................................................... 43
Volba úrovně výstupního výkonu/úrovně indukce .............................................................................................. 43
Režim vyhledávání poruch FF (jen RD4000T3F) ................................................................................................... 44
obsluha RD4000T10 ................................................................................................................................. 44
Zapnutí/vypnutí vysílače .................................................................................................................................... 44
Kontrola úrovně nabití baterie ................................................................................................................................ 44
Volba frekvence v režimu vyhledávání ................................................................................................................... 44
Volba úrovně výstupního výkonu ....................................................................................................................... 45
Volba indukce..................................................................................................................................................... 45
Použití funkce VΩ .................................................................................................................................................. 45
Vstup do režimu měření a odečítání hodnot odporu: ............................................................................................. 45
Volba režimu vyhledávání poruch FF..................................................................................................................... 45
Volba napětí nad hodnotu SELV (Safety Extra-Low Voltage) ............................................................................ 46
Připojení pomocí signálových kleští ....................................................................................................................... 46
Použití funkce správy přes web.............................................................................................................................. 46
Chybové kódy vysílače .......................................................................................................................................... 46
příslušenství .............................................................................................................................................. 48
Příslušenství přijímače ........................................................................................................................................... 48
Letní a zimní sluchátka ...................................................................................................................................... 48
Stetoskopické kleště .......................................................................................................................................... 48
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Kdy se dají kleště použít .................................................................................................................................... 48
Připojení kleští.................................................................................................................................................... 48
Typy a rozsahy kleští přijímače .............................................................................................................................. 49
Standardní kleště ............................................................................................................................................... 49
Malé kleště ......................................................................................................................................................... 49
Kleště směru proudu (CD) a měření proudu (CM) ............................................................................................. 49
Sondy..................................................................................................................................................................... 49
Kdy použít sondu ............................................................................................................................................... 49
Výběr vhodné sondy .......................................................................................................................................... 49
Příprava ............................................................................................................................................................. 50
Pohyb sondy ...................................................................................................................................................... 50
Vyhledání a trasování sondy.............................................................................................................................. 50
Kontrola hloubky sondy...................................................................................................................................... 51
Typy a rozsahy sond .............................................................................................................................................. 51
Standardní sonda............................................................................................................................................... 51
Super malá sonda. ............................................................................................................................................. 52
Sonda do stoky. ................................................................................................................................................. 52
Super sonda....................................................................................................................................................... 52
FlexiTrace. ......................................................................................................................................................... 52
Stetoskopy ............................................................................................................................................................. 53
Kdy se použije stetoskop ................................................................................................................................... 53
Jak použít stetoskop .......................................................................................................................................... 53
Typy stetoskopů ..................................................................................................................................................... 53
Velká anténa stetoskopu .................................................................................................................................... 53
Malá anténa stetoskopu ..................................................................................................................................... 53
Miniaturní stetoskop vysokého zisku.................................................................................................................. 53
Ponorná anténa dvojí hloubky............................................................................................................................ 54
Tipy pro používání ponorné antény dvojí hloubky .............................................................................................. 54
Příslušenství vysílače............................................................................................................................................. 55
Kleště ................................................................................................................................................................. 55
Připojení kleští.................................................................................................................................................... 55
Typy a rozsahy kleští vysílače................................................................................................................................ 56
Standardní signálové kleště ...............................................................................................................................56
Malé signálové kleště......................................................................................................................................... 56
Kleště směru proudu (CD) a měření proudu (CM) ............................................................................................. 56
Zásuvkový konektor ........................................................................................................................................... 56
Kdy použít zásuvkový konektor.......................................................................................................................... 57
Jak použít zásuvkový konektor .......................................................................................................................... 57
Konektor živého kabelu...................................................................................................................................... 57
Autorizace .......................................................................................................................................................... 57
Kdy používat konektor živého kabelu................................................................................................................. 57
Popis konektoru živého kabelu........................................................................................................................... 57
Jak používat konektor živého kabelu ................................................................................................................. 57
Spolehlivé trasování kabelu a jeho identifikace v domovním rozvodu:............................................................... 57
Trasování kabelů pouličního osvětlení: .............................................................................................................. 58
Náhled................................................................................................................................................................ 58
TIPY PRO VYHLEDÁVÁNÍ ....................................................................................................................... 58
Eliminování cizích vlivů .......................................................................................................................................... 58
Nežádoucí indukce signálu ................................................................................................................................ 59
Kryt kabelové šachty jako uzemnění.................................................................................................................. 59
Použití sloupů osvětlení ..................................................................................................................................... 59
Nalezení dobrého místa pro uzemnění .............................................................................................................. 60
Připojení na dvou koncích .................................................................................................................................. 60
Provedení připojení na obou koncích................................................................................................................. 60
TECHNICká data ...................................................................................................................................... 61
Vysílače RD4000T3 a T3F ..................................................................................................................................... 62
Ochrana výstupu ................................................................................................................................................ 62
Výstup signálu.................................................................................................................................................... 63
Připojený výkon.................................................................................................................................................. 63
Vysílač RD4000 T10 .............................................................................................................................................. 64
Výstup přesného vyhledání FF .......................................................................................................................... 64
Vizuální indikace ................................................................................................................................................ 64
Ochrana výstupu ................................................................................................................................................ 65
Výstup signálu.................................................................................................................................................... 65
Připojený výkon.................................................................................................................................................. 65
Životnost baterie................................................................................................................................................ 65
RD4000RX ............................................................................................................................................................. 67
Standardní příslušenství .................................................................................................................................... 68
Volitelné příslušenství ........................................................................................................................................ 68
Automatická detekce příslušenství..................................................................................................................... 68
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY DLE FCC PRO KANADU A EVROPU
Pozor: pokud se přístroj používá jiným způsobem než je stanoveno firmou Radiodetection, může dojít
ke snížení ochrany poskytované zařízením.
Systém RD4000 je určen jen pro používání vhodně vyškolenou obsluhou.
Přijímač
USA
Výrobek splňuje všeobecné podmínky provozu podle části 15 pravidel FCC.
Pozor: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně odsouhlaseny výrobcem mohou omezit oprávnění
uživatele k provozování zařízení.
Kanada
Zařízení je určeno jen pro používání zaškolenou obsluhou a ne pro všeobecné domácí používání.
Doba používání zařízení by měla být co nejkratší, aby se předešlo možnému rádiovému rušení
autorizovaných služeb, zejména frekvence 100kHz Loran-C.
Provoz zařízení je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nebude způsobovat
rušení a (2) toto zařízení musí být odolné vůči jakémukoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit
nežádoucí chod zařízení.
Evropa
Firma Radiodetection tímto prohlašuje, že tento přijímač splňuje základní požadavky a další
relevantní ustanovení dle Směrnice 1999/5/EC.
Vysílač (RD4000T3, RD4000T3F a RD4000T10)
USA
Toto zařízení splňuje požadavky dle Part 15 pravidel FCC. Provoz zařízení je podmíněn
následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nebude způsobovat škodlivé rušení a (2) toto
zařízení musí být odolné vůči jakémukoliv přijímanému rušení, včetně rušení, které může způsobit
nežádoucí chod zařízení.
Pozor: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně odsouhlaseny firmou Radiodetection mohou
omezit oprávnění uživatele k provozování zařízení.
Kanada
Zařízení je určeno jen pro používání zaškolenou obsluhou a ne pro všeobecné domácí používání.
Doba používání zařízení by měla být co nejkratší, aby se předešlo možnému rádiovému rušení
autorizovaných služeb, zejména frekvence 100kHz Loran-C.
Provoz zařízení je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nebude způsobovat
rušení a (2) toto zařízení musí být odolné vůči jakémukoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit
nežádoucí chod zařízení.
Nosná frekvence a výstupní RF výkon jsou následující:
Frekvenční pásmo
9kHz do < 45kHz
45kHz do 490kHz
Špičkový výstupní výkon
10W (RD4000T10), 3W (RD4000T3 a RD4000T3F)
1W
Strana 1
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Evropa
Firma Radiodetection tímto prohlašuje, že tento přijímač splňuje základní požadavky a další
relevantní ustanovení dle Směrnice 1999/5/EC.
Varování, upozornění a poznámky.
VAROVÁNÍ Varování je uvedeno všude tam, kde by řádné nedodržení předepsaného postupu
mohlo způsobit zranění osob.
Pozor
Upozornění je uvedeno všude tam, kde by řádné nedodržení předepsaného postupu
mohlo způsobit poškození zařízení.
Poznámka
Poznámky slouží jako doplňující informace a užitečné tipy.
Informace, týkající se varování nebo upozornění si pečlivě přečtěte a postupujte dle veškerých
uvedených pokynů.
Patentové informace
Vlastnosti tohoto výrobku mohou být chráněny následujícími udělenými patenty a dalšími podanými
žádostmi:
US 5,260,659 US 5,576,973
EP 0,758,457 EP 0,769,153
US 5,920,194
US 6,127,827 US 6,268,731 EP 0,457,809
Operační systém Microsoft Windows je registrovanou obchodní známkou společnosti Microsoft ve
Spojených státech a/nebo v dalších zemích.
KONTAKTNÍ INFORMACE
Při hlášení jakýhkoliv problémů vašemu dealerovi nebo dodavateli výrobků firmy Radiodetection je
důležité uvést následující:
Výrobní číslo zařízení U vysílačů je výrobní číslo uvedeno na bočních štítcích vysílače. Na přijímači
je uvedeno na předním štítku břitu.
Číslo verze software
Číslo verze software se zobrazí na displeji (jen přijímač RD4000T10
a RD4000) po dobu asi pěti sekund po zapnutí přijímače nebo vysílače.
Pro technickou pomoc kontaktujte:
Radiodetection Limited
Western Drive
Bristol BS14 0AZ
UK
Tel: +44 (0) 117 976 7776
Fax: +44 (0) 117 976 7775
http://www.radiodetection.com
Strana 2
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Poznámka Přijímače firmy Radiodetection jsou schopny detekovat téměř všechny podzemní kabely
a většinu vodičů. Některé kabely a vodiče nicméně nevyzařují signály a proto je není
možno přijímači firmy Radiodetection detekovat. Přijímače firmy Radiodetection
neindikují, zda zjištěný signál pochází z jednoho kabelu, několika podzemních kabelů
vedle sebe nebo kabelů nad sebou.
Obsluha jakéhokoliv lokátoru kabelu nebo potrubí může být značně ovlivněna při práci
v blízkosti kovových materiálů jako jsou kryty kabelových šachet a zaparkovaná auta. Při
provádění kritických měření jako je měření hloubky a proudu proto dodržujte vzdálenost
dva metry od těchto objektů. Hodnoty měření mohou být též ovlivněny tehdy, stojíte-li
příliš blízko přijímače a máte na sobě okované boty.
VAROVÁNÍ
Toto zařízení NENÍ schváleno pro používání v oblastech možného výskytu
nebezpečných plynů.
VAROVÁNÍ
Před použitím sluchátek přijímače RD4000 snižte úroveň hlasitosti.
Baterie likvidujte dle směrnic platných ve vaší firmě a dle platných právních předpisů nebo směrnic
dané země.
Strana 3
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Strana 4
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU
Poznámky k návodu k obsluze
Tento návod si přečtěte ještě před používáním zařízení.
Návod k obsluze je rozdělen do následujících částí:
Bezpečnostní poznámky.
Představení systému.
Příprava k použití.
Obsluha přijímače RD4000Rx.
Příslušenství přijímače RD4000MRx.
Obsluha vysílače RD4000T3, RD4000T3F a RD4000T10.
Příslušenství.
Tipy k používání lokátoru.
Síťová správa.
Přehled systému
Vyhledávací systém RD4000 nabízí volbu mezi dvěma přijímači a třemi vysílači. Tyto mají následující
označení:
Přijímače
RD4000Rx
RD4000MRx
Standardní přijímač.
Tento přijímač má stejné funkce jako přijímač standardní, je ale navíc vybaven
anténou pro Electronic Marker System (EMS), sloužící pro vyhledávání markerů.
Oba přijímače mají k dispozici funkci správy přes web.
Uspořádání ovládacích prvků a konektorů
(1) Displej.
(2) Klávesnice.
(3) Ovladač zisku.
(4) Břit přijímače.
(5) Pouzdro příslušenství.
A. Konektor příslušenství.
B. Konektor RS232.
C. Zdířka sluchátek.
(6) Pouzdro baterií.
(7) Reproduktor.
1
2
3
7
6
5
A
B
4
C
Poznámka: 1. Konektor příslušenství na přijímači má jinou orientaci kolíků než na vysílačích.
Takto je zajištěno, že příslušenství přijímače půjde připojit jen do přijímače
a příslušenství vysílače půjde připojit jen do vysílače.
2. Pro jednoduchost identifikace má všechno příslušenství vysílače 4-kolíkové
konektory a všechno příslušenství přijímače má 8-kolíkové konektory.
Strana 5
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Charakteristika systému RD4000:
• LCD displej
• Jednoduchost obsluhy
• Automatické podsvícení displeje
• Možnost správy přes web
Vysílače
K dispozici jsou tři vysílače:
• RD4000T3
vysílač základní úrovně
• RD4000T3F
vysílač stejných funkcí jako T3, navíc s funkcí vyhledávání poruch FaultFind
• RD4000T10
vysílač plně konfigurovatelný přes web
RD4000T3
Charakteristika vysílače RD4000T3:
• LED displej
• Výstupní výkon 3W
• Tři vyhledávací frekvence
• Jedna indukční frekvence
4
Uspořádání ovládacích prvků a konektorů
RD40
00T1
0
VΩ
1
2
3
5
6
(1) Reproduktor
(2) Konektor RS232
(3) Konektor příslušenství
(4) Indikátory funkcí pomocí LED
(5) Místo pro externí napájení a volitelné dobíjení
(6) Uvolňovací páčka pouzdra baterie
Poznámka: Konektor příslušenství na vysílači má jinou orientaci kolíků než na přijímačích. Takto je
zajištěno, že příslušenství vysílače půjde připojit jen do vysílače a příslušenství přijímače
půjde připojit jen do přijímače.
RD4000T3F
Charakteristika vysílače RD4000T3F:
• LED displej
• Výstupní výkon 3W
• Tři vyhledávací frekvence
• Jedna indukční frekvence
• Vyhledávání poruch FaultFind
Strana 6
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
RD4000T10
Charakteristika vysílače RD4000T10:
• LCD displej
• Výstupní výkon 10W
• Správa přes web, umožňující aktualizace přes vyčleněnou web stránku
• Funkce multimetru pro kontrolu integrity kabelů před a po vyhledání poruchy
• Až 16 vyhledávacích frekvencí
• Jedna nebo dvě indukční frekvence
• Vyhledávání poruch FaultFind jako standard
• Kompatibilita s Pipeline Current Mapper (PCM) firmy Radiodetection
• Kompatibilita s Absolute Current Identification- Multi (ACID-M)
• Automatické podsvícení displeje (aktivováno po stisku tlačítka)
Uspořádání ovládacích prvků a konektorů
4
RD40
00T1
0
VΩ
1
2
3
5
6
(1) Reproduktor
(2) Konektor RS232
(3) Konektor příslušenství
(4) LCD displej
(5) Místo pro externí napájení a volitelné dobíjení
(6) Uvolňovací páčka pouzdra baterie
Příslušenství
Pro modely RD4000 je k dispozici široká škála volitelného příslušenství a tím se zvyšuje užitnost
a rozsah systému. Příslušenství a sondy jsou popsány v dalších částech návodu.
Automatické podsvícení displeje
Přijímač RD4000 je vybaven funkcí automatického podsvícení displeje, která za špatných světelných
podmínek automaticky osvětluje displej. Podsvícení displeje nelze zapnout nebo vypnout manuálně.
U vysílače T10 se podsvícení rozsvítí automaticky při stisku tlačítka, bez ohledu na jas okolního
prostředí. Podsvícení zůstane zapnuté po dobu 30 sekund pokud není stisknuto nějaké tlačítko;
podsvícení zhasne po 30 sekundách po stisku posledního tlačítka.
Strana 7
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Funkce správy přes web
Přijímače RD4000 a vysílače RD4000T10 jsou vybaveny funkcí správy přes web, která vám
umožňuje rychlou a jednoduchou on-line registraci zařízení, konfigurování zařízení a zavádění
aktualizací frekvencí a funkcí pomocí připojení na Internet.
Poznámka: Vysílače RD4000T3 a RD4000T3F nepodporují správu přes web.
Připojením vysílače nebo přijímače k počítači a připojením se na domovskou stránku firmy
Radiodetection budete moci provádět následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zaregistrovat nové zařízení
Zrušit registraci přijímače nebo vysílače (například při prodeji)
Konfigurovat zařízení
Koupit a zavést nové funkce
Provádět diagnostiku a autotesty
Kontrolovat, kdy nastala doba pro provedení servisu na přijímači nebo vysílači
Připojovat se na stránku Radiodetection Frequently Asked Questions (FAQ) - Často kladené
dotazy
Změnit jazyk vysílače nebo přijímače
Zavádět nové verze firmware/software
Funkce správy přes web jsou dostupné z domovské stránky firmy Radiodetection:
http://www.radiodetection.com
Požadavky na PC
Budete potřebovat osobní počítač (PC) nebo přenosný počítač s operačním systémem Microsoft
Windows 98, Windows 2000, Windows NT nebo Windows XP a dále dodaný kabel pro komunikační
port RS232. PC nebo přenosný počítač musí mít přístup na Internet pomocí prohlížeče Microsoft
Internet Explorer verze 5.5 nebo novější a Java plug-in, kopie kterých jsou na dodaném výukovém
CD pro RD4000.
Pozor: Internetový prohlížeč si nainstalujte jen tehdy, máte-li k tomu dostatečné znalosti. Jinak
požádejte o pomoc vašeho správce IT technologií nebo profesionála v oblasti IT.
Poznámka: Prohlížeč Netscape není u této verze podporován, může být ale podporován novějšími
verzemi.
Jak používat funkce správy přes web
• Na přijímači zvedněte krytku (označenou RS232) nebo na vysílači T10 sejměte krytku konektoru
RS232 a připojte konec samec dodaného komunikačního kabelu RS232 do konektoru RS232.
• Připojte konec kabelu samice do seriového portu počítače (normálně COM 1).
• Zapněte počítač a přijímač nebo vysílač, připojte se na Internet a do adresového řádku napište:
http://engineering.radiodetection.com. Odkaz na tuto stránku naleznete též na stránce
Radiodetection.com.
Jakmile budete připojeni na tuto web stránku, postupujte dle pokynů online.
Záznam dat
Během průzkumu je možno uložit data o hloubce a proudu z přijímače RD400 do externího
záznamníku dat pro možnost provedení pozdější analýzy. Data jsou přivedena do konektoru RS232
po stisku tlačítka hloubky a po uplynutí doby pro automatický návrat lokátoru do režimu vyhledávání.
Strana 8
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Displej a funkční tlačítka
Přijímač RD4000
(1) Tlačítko zapnutí/vypnutí
Tlačítko zapnutí/vypnutí má dvě funkce: zapíná
a vypíná přijímač a slouží pro volbu menu.
(2) Tlačítko frekvence
Stiskem a uvolněním tlačítka frekvence se zvolí
následující frekvence.
Stiskem a podržením tlačítka frekvence se bude
postupně listovat mezi dostupnými frekvencemi.
Při zobrazeni požadované frekvence tlačítko
uvolněte.
U verze MRx stiskněte pro změnu typu markeru
EMS.
(3) Ovladač zisku.
Zvyšuje nebo snižuje sílu signálu. Pro snížení síly signálu lehce zatlačte levý ovladač
proti směru hodinových ručiček, pro zvýšení síly signálu lehce zatlačte pravý ovladač ve
směru hodinových ručiček. Pro většinu případů použití je vhodné zobrazení sloupcovým
grafem s asi 50%.
(Ovladač zisku má druhou funkci, a to listování v menu při stlačeném tlačítku menu.)
mA
(4) Tlačítko hloubky a měření
Při stisku se asi na pět sekund zobrazí hloubka k cílovému vedení a proud a potom se
zobrazení vrátí do režimu vyhledávání. Slouží též pro záznam dat při připojení
externího záznamníku dat.
(5) Tlačítko volby antény
Stisknutím a uvolnění tlačítka špička/nula/jeden se zvolí požadovaný režim.
(6) Sloupcový graf.
Zobrazuje sílu signálu.
(7) Displej antény.
Široká špička (jednoduchá horizontální anténa).
Úzká špička (dvojitá horizontální anténa).
Nula (jednoduchá vertikální anténa).
(8) Šipky vlevo/vpravo.
Indikují, zda se v nulovém režimu přijímače nachází cílové vedení vlevo nebo vpravo od
přijímače.
(9) Šipky směru proudu (CD).
Indikují směr proudu, pokud se používá přiřazená CD frekvence a směr k poruše při
vyhledávání poruch v režimu FaultFind.
Strana 9
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
(10) Indikace vedení (kabely a potrubí).
Zobrazí se při zvolení měření vedení.
(11) Indikace sondy.
Zobrazí se při zvolení trasování sondy.
Poznámka: při použití některých frekvencí není volba sondy dostupná.
(12) Indikace stavu nabití baterie.
Zobrazuje stav nabití baterie.
(13) Číselný displej.
Indikuje odezvu přijímače na signál. Poskytuje též informace o dalších funkcích.
(14) Indikace zvolené frekvence.
Zobrazuje zvolenou frekvenci.
(15) Symbol režimu Electronic Marker System (EMS); (jen pro RD4000 MRx).
Symbol EMS se zobrazí při volbě EMS.
(16) Symbol režimu rádio.
Tento symbol se zobrazí při zvoleném režimu rádio.
(17) Symbol silového režimu.
Tento symbol se zobrazí při zvoleném silovém režimu.
(18) Úroveň hlasitosti.
Zobrazuje úroveň hlasitosti (vypnuto, nízká, střední, vysoká).
(19) Indikace příslušenství.
Symbol se zobrazí v případě, je-li připojeno volitelné příslušenství.
(20) Režim vyhledávání poruch.
Symbol se zobrazí v případě, že je do konektoru příslušenství připojen A-rám.
(21) Číselný displej.
Zobrazuje hodnotu nastavení zisku.
(22) Indikace režimu CD.
Je-li zvolen režim CD, jsou na displeji zobrazeny šipky.
Strana 10
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Vysílače RD4000T3 a RD4000T3F
(1) Tlačítko zapnutí/vypnutí.
Slouží pro zapnutí a vypnutí vysílače.
Tlačítko zapnutí/vypnutí též slouží pro volbu jedné ze dvou úrovní hlasitosti, které je
možno zvolit jen při zapínání vysílače. Pro volbu vyšší hlasitosti během zapínání,
stiskněte a uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Pro volbu nižší hlasitosti během zapínání,
stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a držte stisknuté po dobu asi dvou sekund. Pro změnu
na vyšší hlasitost vysílač vypněte a potom znovu zapněte.
(2) Tlačítko volby frekvence.
Stiskem tlačítka zvolte požadovanou frekvenci.
10
9
(3) Tlačítko šipka dolů.
Stiskem se sníží úroveň výstupního výkonu.
8
7
1
RD4000T3
8kHz
32kHz
Radiodetection
440Hz
(4) Tlačítko šipka nahoru.
Stiskem se zvýší úroveň výstupního výkonu.
FF
65kHz
2
6
3
4
(5) LED indikace výstupního výkonu.
Při stisku tlačítka šipka nahoru nebo dolů se čtyři
LED diody postupně rozsvěcují nebo zhasínají
a indikují tak úroveň zvoleného výstupního
výkonu. Jestliže je možno dosáhnout požadované
úrovně výstupního výkonu, rozsvítí se LED diody
až do úrovně požadovaného výkonu včetně té
poslední, představující požadovanou úroveň
a zůstanou svítit. Není-li možno dosáhnout
požadované úrovně, LED diody představující
dosaženou úroveň budou svítit. LED diody mezi
dosaženou a požadovanou úrovní budou blikat.
5
(6) LED dioda indikace indukce.
Indikuje zvolený režim indukce. Indukční frekvence je indikována jednou ze tří LED diod
frekvence. Svítící LED dioda představuje indukční frekvenci. Režim indukce se zvolí
automaticky, jakmile není do vysílače připojen žádný doplněk.
(7) Indikátor vyhledávání poruch FaultFind (FF); (jen pro RD4000T3F).
Indikuje zvolený režim FF.
(8) Indikátory frekvence.
Indikují zvolenou frekvenci.
Poznámka: Zobrazené frekvence představují jen příklady a nemusí být shodné
s frekvencemi na vašem vysílači.
Strana 11
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Vysílač RD4000T10
(1) Tlačítko zapnutí/vypnutí a volby menu.
Tlačítko zapíná a vypíná přijímač a slouží pro
volbu menu.
(2) Tlačítko volby frekvence.
Slouží pro volbu požadované frekvence.
(3) Tlačítko volby jednotek měření.
Slouží pro volbu voltů, ohmů nebo ampérů.
(4) Tlačítko snížení výstupního výkonu a rolování menu.
Stisknutím se sníží výstupní výkon.
Při používání menu slouží pro rolování položkami
menu nahoru a dostupnými režimy provozu.
(5) Tlačítko zvýšení výstupního výkonu a rolování menu.
Stisknutím se zvýší výstupní výkon.
Při používání menu slouží pro rolování položkami
menu dolů a dostupnými režimy provozu.
(6) Indikátor úrovně nabití baterie.
Zobrazuje úroveň nabití baterie vysílače.
(7) Indikátor výstupního signálu.
Zobrazuje vizuální indikaci požadovaného výstupního signálu. Segmenty sloupcového
grafu až po segment představující požadovanou výstupní úroveň budou černé
a zůstanou zapnuty. Aktuální hodnota proudu nebo výstupního výkonu je zobrazena
číselně pod sloupcovým grafem.
(8) Číselný displej.
Zobrazuje měřenou hodnotu a měřenou jednotku.
(9) Indikátor varování živého kabelu.
Bliká se v případě, kdy je ve vedení vyšší napětí než 30 V.
(10) Jednotky měření. (Ampéry, volty, ohmy).
Zobrazuje zvolený způsob měření. Při režimu vyhledávání je zobrazena hodnota
výstupního proudu, ale stiskem tlačítek ampérů, voltů a ohmů zobrazí hodnota napětí po
dobu, kdy je tlačítko stisknuto. Pro zobrazení hodnoty ohmů zvolte nejprve ‘MEASURE’.
Měření se zobrazí ve voltech. Pro zobrazení hodnoty ohmů, stiskněte tlačítko ampérů,
voltů a ohmů. Hodnota ohmů se zobrazí po dobu, kdy je tlačítko stisknuto.
(11) Indikace režimu indukce.
Indikuje, že je zvolen režim indukce.
(12) Indikace vysílače.
Svítí po celou dobu, kdy je vysílač zapnutý.
(13) Indikátor připojení kleští.
Symbol je zobrazen v případě, kdy jsou k vysílači připojeny signálové kleště.
(14) Indikace přímého připojení.
Indikuje, že je vysílač připojen k vedení přímo.
Strana 12
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
(15) Textový displej.
Zobrazuje režim provozu, podrežim frekvence a menu/varování. Pokud vysílač generuje
vyšší výkon než 5W, na displeji běhá zprava doleva hlášení ´HI POWER´.
(16) Numerický indikátor.
Zobrazuje výstupní frekvenci.
(17) Varovný indikátor HI VOLTS.
Indikuje, že vysílač je schopen dodávat na výstupu více než 30 voltů. Po zapnutí
přístroje je u vysílače funkce HI VOLTS nastavena na OFF a vysílač není schopen
dodávat na výstupu více než 30 voltů. Pomocí menu zvolte u vysílače HI VOLTS ON.
(18) Úroveň hlasitosti.
Indikuje nastavení úrovně hlasitosti (vypnuto, nízká, střední a vysoká).
(19) Indikátor externího napájení.
Indikuje, že je k vysílači připojen externí zdroj napájení.
Strana 13
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
Přijímač RD4000
Tato část popisuje možné zdroje napájení přijímače RD4000 a podává instrukce k založení, výměně
a dobíjení baterií.
Přijímač RD4000 je napájen pomocí čtyř alkalických článků velikosti D (LR20) nebo pomocí
volitelného dobíjitelného bateriového bloku.
Interní alkalické baterie
V přijímači jsou umístěny čtyři články, umístěné ve
schránce baterií na přední straně přijímače. Ve schránce
je jasné označení správné polarity baterií.
Schránka
Založení a výměna alkalických baterií
Varování. Baterie nepoškozujte, nerozdělávejte a ani je nevhazujte do ohně. Baterie by mohly
prasknout nebo explodovat a uvolnily by se z nich nebezpečné chemikálie.
Použité baterie likvidujte dle pokynů výrobce a dle místních předpisů.
Pozor. Při výměně baterií dbejte na to, aby byly založeny baterie správného typu. Dbejte na to, aby
byla schránka baterií suchá.
•
•
•
•
•
Pro vyjmutí schránky baterií strčte prsty pod uvolňovací páčku a schránku baterií vytáhněte
z pouzdra RD4000 směrem k sobě.
Baterie vyjměte a likvidujte dle místních předpisů.
Nové baterie založte polaritou podle vyobrazení ve schránce baterií.
Schránku baterií založte do pouzdra RD4000 a schránku zatlačte na doraz až zaklapne na místě.
Přijímač zapněte. Pokud se displej nerozsvítí, zkontrolujte, zda jsou baterie založeny se správnou
polaritou.
Poznámka: Pro zajištění maximálního výkonu přijímače RD4000 měňte vždy všechny baterie
najednou jako jednu sadu.
Dobíjitelný blok baterií
Dobíjitelný blok baterií představuje výměnnou náhradu za standardní blok baterií a dodává se jako
komplet včetně čtyř dobíjitelných baterií typu Nickel-Metal-Hydride (NiMH).
Založení bloku dobíjitelných baterií
Vyjměte standardní držák baterií a založte blok dobíjitelných baterií, kompletně s dobíjitelnými
bateriemi.
Strana 14
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Nabíjení dobíjitelných baterií
Pozor Při dobíjení baterií přes konektor zapalovače cigaret ve vozidle a při jízdě vozidla, musí
být blok dobíjitelných baterií během dobíjení vyjmut z vysílače nebo z přijímače.
Přijímač se nesnažte používat v případech, kdy se blok baterií dobíjí a je připevněn
k přijímači.
Poznámka: při prvním dobíjení baterií je nabíjejte po dobu 16 hodin bez ohledu na indikaci stavu
nabití.
Blok dobíjitelných baterií je možno dobíjet přes konektor zapalovače ve vozidle nebo ze síťového
adaptéru při jeho založení v přijímači nebo při vyjmutí z přijímače. Firma Radiodetection nicméně
doporučuje, aby byl blok baterií při dobíjení vždy vyjmut z přijímače, zejména při vysokých okolních
teplotách. Takto se zvýší kapacita baterie po nabití a zvýší se celková životnost baterie. Za ideálního
stavu by se měl blok baterií dobíjet při okolní teplotě mezi 00 C a 300 C.
Pro nabíjení baterií sejměte z přední části bloku baterií gumový ochranný kryt a připojte vodič nabíjení
(součást dodávky) do konektoru přijímače. Druhý konec zasuňte do konektoru zapalovače cigaret ve
vozidle nebo zasuňte konektor síťového adaptéru (pro další podrobnosti k síťovým adaptérům
kontaktujte firmu Radiodetection) do příslušného napájení a zapněte napájení. Pro obsluhu nabíječky
se řiďte pokyny výrobce. Po ukončení nabíjení dbejte na to, aby byl znovu připevněn gumový
ochranný kryt.
Poznámka: Během nabíjení se blok baterií zahřívá; jedná se o normální průvodní jev při nabíjení.
LED indikace dobíjení baterií RD4000
Během normálních podmínek dobíjení svítí LED dioda indikace stavu nabití baterie červeně. Po nabití
bloku baterií se barva LED diody změní na zelenou a indikuje tak, že je nabíjení kompletní.
Je-li blok baterií zcela vybit, nebo pokud byl ponechán v prostředí s vysokou okolní teplotou a baterie
jsou horké, LED dioda bude po připojení dobíjení blikat červeně/zeleně a může takto blikat po určitou
dobu. V případě horkých baterií se po jejich ochlazení rozsvítí LED dioda červeně a indikuje tak, že již
probíhá normální dobíjení baterií. Po ukončení nabíjení se LED dioda rozsvítí zeleně.
Jestliže z důvodů úplného vybití baterií bliká LED dioda červeně/zeleně, LED dioda bude pokračovat
v blikání červeně/zeleně a bude se provádět pozvolné dobíjení až do předurčeného stavu nabití. LED
dioda se potom rozsvítí červeně a indikuje tak, že již probíhá normální dobíjení baterií. Po ukončení
nabíjení se LED dioda rozsvítí zeleně.
Blok baterií je možno kdykoliv během fáze nabíjení vyjmout bez toho, aby došlo ke zkrácení životnosti
baterie. Baterie budou ale nicméně nabité jen částečně.
Dobíjitelné baterie nejsou výměnné. Dojde-li k poruše bloku dobíjitelných baterií, je třeba ho dodat
firmě Radiodetection k opravě.
Varování vybití baterie
Jak klesá stav nabití baterie, černé segmenty indikace stavu baterie postupně zhasínají. Jakmile je
vidět jen spodní segment, začne tento blikat a případně bude vidět jen obrys baterie. Obrys baterie
začne blikat a rozsvítí se indikátor ‘BAT’. Krátce na to se přijímač vypne.
Strana 15
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Vysílače RD4000T3, RD4000T3F a RD4000T10
Možnosti napájení a způsob dobíjení baterií je shodný pro vysílače RD4000T3, RD4000T3F
a RD4000T10. Vysílač RD4000T10 má navíc funkci grafického zobrazení stavu dobíjení. Tato část
popisuje možné zdroje napájení a podává instrukce k založení, výměně a dobíjení baterií.
Napájení
Vysílač může být napájen pomocí:
• Interních alkalických baterií
• Dobíjitelného bloku baterií (volitelně)
• Napájení 12V baterií
• Síťové nabíječky
Interní alkalické baterie
Ve vysílači je umístěno 12 článků alkalických
baterií velikosti D (LR20), které jsou umístěny ve
schránce baterií ve spodní části pouzdra vysílače.
Pouzdro je osazeno plastovými indikátory polarity.
Dobíjitelný blok baterií (volitelně)
Volitelný dobíjitelný blok baterií firmy
Radiodetection obsahující 12 Nickel-Metal-Hydride
(NiMH) baterií je dostupný pro vysílače RD4000T3,
RD4000T3F a RD4000T10 jako volitelné
příslušenství a je plně záměnný se standardním
pouzdrem na baterie.
Dobíjitelný blok baterií může být dobíjen ze zdroje
napájení 12V nebo ze síťového napájení a během
nabíjení může být vysílač v provozu.
Dobíjitelné baterie si nemůže měnit sám uživatel. Dojdeli u dobíjitelného bloku baterií k nějaké poruše, musí být
opraven firmou Radiodetection.
Uvolňovací
západka
1
Externí napájení 12V baterií
Vysílač může být napájen pomocí baterie 12V ve vozidle. K tomuto účelu je na bloku baterií připraven
konektor.
Síťová nabíječka
Použití síťové nabíječky umožňuje používat vysílač současně s dobíjením baterií (jen dobíjitelných
baterií). Blok může být též dobíjen v případě, když je vyjmut z vysílače.
Připojení dobíjitelného bloku
Vyjměte schránku s bateriemi a připojte dobíjitelný blok baterií, komplet s dobíjitelnými bateriemi.
Varování vybití baterie
RD4000T3 a RD4000 T3F
U modelu RD4000T3 není žádná indikace úrovně nabití baterie.
Pokud je zbývající kapacita baterií asi 30 minut nebo méně, ozve se z reproduktoru tón a výstupní
signál vysílače se každých pět sekund na jednu sekundu vypne. Jakmile nejsou baterie schopné
zajistit správný provoz, přístroj se vypne. V režimu FF (jen u modelu T3F) nedochází k pulzování
výstupního výkonu, ale výkon je zachován po dostatečné kapacity baterií až do vypnutí T3F.
Poznámka: Vždy dbejte na to, abyste měli připraveno dostatek baterií na dokončení práce.
Strana 16
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
RD4000T10
Jak klesá stav nabití baterie, černé segmenty indikace stavu baterie postupně zhasínají. Jakmile je
vidět jen spodní segment, začne tento blikat a případně bude vidět jen obrys baterie. Obrys baterie
bude vždy zhasnut jednu sekundu a bude svítit čtyři sekundy a z reproduktoru se ozve každých 5
sekund pípnutí. V tomto stadiu přejde vysílač na výchozí maximální výstupní výkon 1W a na horní
straně displeje běhá text ‘1 WATT’. Pokud se za této situace nevymění nebo nedobijí baterie, přístroj
se případně vypne. Vyhledávací signál se též zapíná a vypíná ve stejném poměru a to kromě režimů
PPL, FF, A.C.ID a PCM. Při práci v těchto režimech zůstává vyhledávací signál stále zapnutý a to až
do doby úplného vybití baterií.
Prodloužení životnosti baterie RD4000T10
Při práci vysílače T10 s vysokými úrovněmi výstupního výkonu dochází ke zvýšenému vybíjení
baterie. Pro indikaci, že je používán výstupní výkon vyšší než 5 W, běhá na horní straně displeje
směrem zprava doleva text ‘HI POWER’. Pro prodloužení životnosti baterie snižte dle možnosti
výstupní výkon pod 5 watů.
Založení a výměna baterií vysílače
Varování. Baterie nepoškozujte, nerozdělávejte a ani je nevhazujte do ohně. Baterie by mohly
prasknout nebo explodovat a uvolnily by se z nich nebezpečné chemikálie.
Použité baterie likvidujte dle pokynů výrobce a dle místních předpisů.
Pozor. Při výměně baterií dbejte na to, aby byly založeny baterie správného typu. Během dobíjení
baterií dbejte na to, aby byla schránka baterií suchá.
Alkalické baterie
Baterie měňte vždy všechny najednou. Pokud se u vysílače T10 nemění všechny baterie najednou,
indikátor stavu nabití baterií nebude podávat spolehlivou indikaci o stavu nabití.
• Pro vyjmutí pouzdra baterií položte vysílač na rovný povrch a stlačte dolů úchytnou sponu
pouzdra baterií, která je na zadní straně vysílače (viz nákres). Zvedněte horní část vysílače
a položte ji na stranu.
• Baterie vyjměte a zlikvidujte podle místních předpisů.
• Založte nové baterie a dbejte na to, aby
byly do pouzdra založeny ve správné
polaritě (viz nákres). Správná orientace
baterií je též vyznačena na pouzdru baterií.
Indikátory
• Nasaďte horní část vysílače na pouzdro
polarity
baterií a stlačte dolů nosné madlo až
úchytná spona zaklapne.
• Vysílač zapněte. Pokud se vysílač neuvede
do chodu, zkontrolujte, zda jsou baterie
založeny v pouzdru se správnou orientací.
Strana 17
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Založení bloku dobíjitelných baterií
Vyjměte blok baterií a založte do vysílače blok dobíjitelných baterií, kompletně s bateriemi.
Nabíjení dobíjitelných baterií
Dobíjitelný blok může být dobíjen je-li připojen k vysílači nebo i když je odpojen od vysílače.
Volby nabíjení
Pozor Při dobíjení baterií přes konektor zapalovače cigaret ve vozidle a při jízdě vozidla, nesmí být
blok dobíjitelných baterií dobíjen, je-li umístěn ve vysílači nebo v přijímači.
Pozor Při dobíjení baterií pomocí nabíječky vždy zkontrolujte, zda je nabíječka vhodná pro typ
dobíjených baterií.
Poznámka: Při prvním dobíjení baterií je nabíjejte po dobu 16 hodin bez ohledu na indikaci stavu
nabití. Při dalším nabíjení je možno baterie vyjmout tehdy, svítí-li zelená kontrolka.
Během normálních podmínek dobíjení svítí LED dioda indikace stavu nabití baterie červeně. Po nabití
bloku baterií se barva LED diody změní na zelenou a indikuje tak, že je nabíjení kompletní.
Je-li blok baterií zcela vybit, nebo pokud byl ponechán v prostředí s vysokou okolní teplotou a baterie
jsou horké, LED dioda bude po připojení dobíjení blikat červeně/zeleně a může takto blikat po určitou
dobu. V případě horkých baterií se po jejich ochlazení rozsvítí LED dioda červeně a indikuje tak, že již
probíhá normální dobíjení baterií. Po ukončení nabíjení se LED dioda rozsvítí zeleně.
Jestliže z důvodů úplného vybití baterií bliká LED dioda červeně/zeleně, LED dioda bude pokračovat
v blikání červeně/zeleně a bude se provádět pozvolné dobíjení až do předurčeného stavu nabití. LED
dioda se potom rozsvítí červeně a indikuje tak, že již probíhá normální dobíjení baterií. Po ukončení
nabíjení se LED dioda rozsvítí zeleně.
Blok baterií je možno kdykoliv během fáze nabíjení vyjmout bez toho, aby došlo ke zkrácení životnosti
baterie. Baterie budou ale nicméně nabité jen částečně.
Dobíjitelné baterie nejsou výměnné. Dojde-li k poruše bloku dobíjitelných baterií, je třeba ho dodat
firmě Radiodetection k opravě.
Dobíjitelný blok baterií může být dobíjen přes konektor
zapalovače cigaret stojícího vozidla nebo přes síťový adaptér
(pro další podrobnosti k síťovým adaptérům kontaktujte firmu
Radiodetection). Pro nabíjení baterií sejměte z bloku baterií
ochranný kryt konektoru a připojte vodič nabíjení do konektoru
vysílače. Druhý konec zasuňte do konektoru zapalovače cigaret
ve vozidle nebo zasuňte síťový adaptér do příslušného
napájení a zapněte napájení. Pokud je vysílač během dobíjení
vypnut, bude trvat nabíjení do plné hodnoty asi 8 hodin.
Poznámka: Během nabíjení se blok baterií zahřívá; jedná se
o normální průvodní jev při nabíjení.
Strana 18
Konektor dobíjení
baterií
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
OBSLUHA PŘIJÍMAČE RD4000Rx
Zapnutí
Pro zapnutí přijímače stiskněte a uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
Pro vypnutí přijímače stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí až LCD displej zhasne.
Kontrola úrovně baterií
Indikátor kontroly úrovně nabití baterií je umístěn na spodní pravé straně displeje a je tvořen pěti
černými segmenty, které s poklesem úrovně nabití baterie zhasínají. Ujistěte se, že máte vždy po
ruce dostatek dobrých baterií pro dokončení práce.
Menu
Pro volbu menu stiskněte a uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
Pro pohyb mezi nabídkami menu vždy krátce posuňte ovladač zisku ve směru hodinových ručiček
nebo proti směru hodinových ručiček a ovladač uvolněte.
Po zobrazení volby ji zvolte stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí.
Volby menu jsou:
Line, Sonde (L/S) - Vedení, sonda
• Zvolte menu.
• Pomocí ovladače zisku se posuňte na L/S.
• Když je L/S zobrazeno, stiskněte a uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
• Použijte ovladač zisku pro výběr vedení nebo sondy.
• Pro potvrzení volby stiskněte a uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí a tím vrátíte displej zpět na
režim vyhledávání.
Na LCD displeji se zobrazí příslušný symbol vedení nebo sondy.
Poznámka: volba vedení/sonda není dostupná ve všech režimech.
Volume (VOL) - Hlasitost
K dispozici jsou čtyři úrovně hlasitosti:
1. Vypnuto
2. Nízká
3. Střední
4. Vysoká
Pro volbu požadované hlasitosti:
• Zvolte menu.
• Pomocí ovladače zisku se posuňte na hlasitost (VOL).
• Stiskněte a uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
• Použijte ovladač zisku pro výběr požadované hlasitosti.
• Pro potvrzení volby stiskněte a uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí a tím vrátíte displej zpět na
režim vyhledávání.
Zvolená úroveň hlasitosti bude zobrazena na LCD.
Strana 19
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Test (TEST)
V tomto režimu provede přijímač funkční autotest. Pokud se u přístroje zjistí v rámci autotestu chyba,
na LCD displeji se zobrazí indikace poruchy, přijímač je ale přesto schopen provádět vyhledávání.
Jestliže zjistí přijímač při autotestu chybu, přesuňte ho na jiné místo a zkuste autotest znovu. Pokud
dojde k chybě při autotestu třikrát, poznamenejte si zobrazené hlášení a:
•
Kontaktujte středisko technické podpory firmy Radiodetection nebo
•
Připojte přijímač na web stránku firmy Radiodetection a spusťte diagnostický program
Poznámka: autotest neprovádí kalibrační test přijímače a nezaručuje tedy přesnost přijímače.
Před prováděním autotestu se přesvědčete, že se přijímač nenachází v oblasti rušení, kde by mohly
další silové zdroje ovlivnit výsledky testu. Neprovádějte například autotest v blízkosti vysílače nebo
zobrazovací jednotky počítače (VDU).
Pro provedení autotestu postupujte následovně:
• Zvolte menu.
• Pomocí ovladače zisku se posuňte na TEST.
• Stiskněte a uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Přijímač provede autotest (doba trvání testu je asi 30
sekund).
Po ukončení testu se na LCD displeji zobrazí úspěšnost nebo neúspěšnost testu.
• Stiskněte a uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí a tím vrátíte displej zpět na režim vyhledávání.
Volba frekvence
• Přístroj zapněte.
• Stiskněte tlačítko frekvence a zvolte požadovanou frekvenci.
Poznámka: přesvědčete se, že je frekvence přijímače shodná s frekvencí vysílače.
Šířka pásma
Frekvence jsou dostupné v těchto šířkách pásma:
•
Úzká šířka pásma.
Režim frekvence je více selektivní, má ale menší citlivost.
•
Střední šířka pásma.
Režim frekvence má průměrnou selektivitu a citlivost.
•
Široká šířka pásma.
Tento režim frekvence je méně selektivní, má ale vyšší citlivost.
Citlivost je míra, jakou přijímač reaguje na detekovaný signál. Selektivita je míra rozsahu
frekvencí signálů, které je možno vybrat. Selektivní režim provede detekci jen požadované
frekvence. Méně selektivní režim může detekovat další frekvence signálů, které jsou v blízkosti
požadované frekvence.
Volba režimu špičky
Model RD4000 má dvě volby režimu špičky; režim jednoduché antény (široké pásmo) a režim dvojité
antény (úzké pásmo).
Jednoduchá anténa poskytuje nejcitlivější vyhledávání, přímo nad kabelem má ale rozšířenou špičku
odezvy. Režim dvojité antény poskytuje ostrou špičku odezvy při odpovídajícím menším snížení
citlivosti.
Strana 20
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Pro volbu režimu špičky:
• Stiskněte a uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí a tím přijímač zapnete.
• Stiskněte tlačítko volby antény až se zobrazí požadovaný režim špičky.
Je-li hledané potrubí nebo kabel ve velké hloubce, použijte široké pásmo a anténu pro úzké pásmo.
Široké pásmo vyhledá potrubí nebo kabel, nemůže ho ale přesně určit. U širokého pásma není
možno získat hodnoty z hloubky.
Volba režimu nula
Pro volbu režimu nula:
• Stiskněte a uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí a tím přijímač zapnete.
• Stiskněte tlačítko volby antény až se zobrazí režim nuly
Režim nula dává přímo nad kabelem nulovou odezvu. Ostrá, nulová odezva se používá snadněji než
špičková odezva, je ale málo odolná proti rušení a je proto vhodné ji používat jen pro vyhledávání
v oblastech, kde není žádné rušení. V režimu nula bude přijímač indikovat místo vedení, ne ale jeho
orientaci.
Vyhledávání kabelu/potrubí
Pro vyhledávání potrubí a kabelů existují tři techniky. Jsou to:
• Trasování.
• Přesné vyhledání.
• Průzkum a vyhledání.
Trasování
Trasování vedení se může urychlit přepnutím
přijímače na nulovou odezvu.
Při chůzi podél dráhy vedení přesouvejte přijímač
zleva doprava a sledujte nulovou odezvu přímo nad
vedením a špičkovou odezvu po stranách vedení.
Jak pohybujete přijímačem nad vedením, šipky vlevo
a vpravo indikují, kde se nachází cílové vedení
vzhledem k přijímači.
Přepínejte pravidelně na režim špičky, vyhledejte
cílové vedení a potvrďte jeho přesnou polohu.
Přesné vyhledání
Přesné vyhledání cílového vedení v režimu úzké špičky stanoví přesně polohu cílového vedení po
tom, co bylo vedení trasováno a jeho poloha je přibližně známa. Začněte u vysílače se středním
výstupním výkonem, střední frekvencí na vysílači a přijímači a s režimem špičky na přijímači.
Nastavte citlivost přijímače na polovinu stupnice.
Poznámka: pro udržení ukazatele na stupnici bude asi třeba během přesného vyhledávání provést
změnu úrovně citlivosti.
Strana 21
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
a) Mějte anténu v pravém úhlu k vedení a přecházejte přes vedení. Určete místo maximální odezvy.
b) Aniž přijímačem pohnete, otáčejte přijímač kolem jako by byl na ose. Zastavte na místě
maximální odezvy.
c) Držte přijímač ve vertikální poloze s anténou těsně nad zemí a přesouvejte přijímač nad vedením
ze strany na stranu. Zastavte na místě maximální odezvy.
d) Mějte konec antény blízko země a opakujte krok (b).
e) Opakujte krok (c).
f) Vyznačte polohu a směr vedení.
Pro zvýšení přesnosti vyhledání, opakujte kroky výše popsané.
(a)
(b)
(c)
Přepněte na režim nulové odezvy a přesuňte přijímač pro nalezení místa nulové odezvy. Pokud
souhlasí místo přesného vyhledání podle špičky a nuly, je možno předpokládat, že přesné vyhledání
místa bylo precizní. Přesné vyhledání nebylo precizní, pokud místa nesouhlasí, ale obě značky budou
vykazovat chybu na stejnou stranu. Skutečné místo vedení bude blízko místa vyhledání podle špičky.
Peak
mode
Null
mode
Null
position
Peak
position
True
position
Vedení bude v polovině vzdálenosti mezi nulu a špičkou a to až za špičkou.
Strana 22
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Průzkum a vyhledání
Pro vyhledání neznámých vedení v určité oblasti existují četné možné techniky. Použití těchto technik
je velmi důležité ještě před započetím výkopů proto, aby nedošlo k poškození podzemních vedení
během výkopů.
Pasivní průzkum
• Přepněte přijímač na režim silových vedení.
• Nastavte citlivost na maximum; dojde-li k odezvě,
snižte citlivost tak, aby sloupcový graf zůstal na
stupnici.
• Provádějte průzkum oblasti křížovým průzkumem
za stálé chůze a přijímač přitom držte pohodlně
s anténou ve směru chůze a v pravém úhlu
k možným vedením, která budete překřižovat.
• Jakmile odezva přijímače stoupne a indikuje
přítomnost vedení, zastavte se. Proveďte přesné
vyhledání vedení a označte jeho místo. Proveďte
trasování vedení směrem ven ze zkoumané
oblasti. Pokračujte v křížovém průzkumu oblasti.
V některých oblastech může být směsice silových signálů 50/60Hz. Zvedněte přijímač asi 5cm/2in
nad zem a pokračujte v průzkumu.
Pokud má přijímač režim detekce radio, přepněte přijímač na ‘Radio’. Zvyšte citlivost na maximum
a opakujte výše uvedený křížový průzkum celé oblasti a proveďte přesné vyhledání, označení
a trasování všech vedení, která se zde vyskytují.
Ve většině, ne ale ve všech oblastech bude režim radio detekovat vedení, která nevyzařují silové
signály a křížový průzkum je třeba provádět jak v režimu silových vedení, tak i v režimu radio.
Průzkum a vyhledání (indukční vyhledání)
Postup s indukčním vyhledáváním představuje nejjistější
techniku při vyhledávání neznámých vedení. Tento typ
vyhledávání vyžaduje přítomnost dvou lidí a použití vysílače
a přijímače. Tento typ vyhledávání se nazývá ‘průzkum dvěma
osobami’. Před začátkem průzkumu definujte oblast průzkumu
a pravděpodobný směr vedení, která tuto oblast křižují.
Vysílač je přepnut na indukční režim.
První osoba obsluhuje vysílač a druhá osoba přijímač.
Vysílač, tím že je umístěn nad vedením indukuje do vedení
signál a vedení je potom detekováno přijímačem, který je ve
vzdálenosti 20 kroků po směru proudu nebo proti směru
proudu z vysílače. Vysílač držte podél předpokládaného
směru vedení.
Druhá osoba, na okraji prozkoumávané oblasti drží přijímač s anténami v pravém úhlu
k předpokládanému směru podzemních vedení. Citlivost přijímače nastavte co nejvýše tak, aby
přijímač ale nedekoval žádné signály, které přijdou z vysílače cestou nad zemí.
Jakmile jsou vysílač i přijímač v rovině, obě osoby se začnou posouvat paralelně vpřed. Obsluha
přijímače pohybuje během paralelní chůze s vysílačem přijímačem vpřed a vzad a při paralelním
posuvu drží přijímač vertikálně. Tato metoda je funkční i za stavu, že vysílač, přijímač a podzemní
vedení nejsou v rovině.
Vysílač indukuje signál do vedení nejsilněji přesně pod sebou a tento signál je potom detekován
přijímačem. Posouvejte vysílačem ze strany na stranu až docílíte nejvyšší signál, který indikuje, že
vysílač je též přesně nad vedením.
Strana 23
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Místo každé detekce špičkového signálu přijímačem označte na zemi. Průzkum opakujte podél
jakýhkoliv možných drah vedení.
Jakmile jsou označena místa vyskytujících se vedení, změňte místa, umístěte vysílač postupně nad
každé vedení a podél každého vedení a proveďte trasování vedení ven z prozkoumávané oblasti.
Zjištění hodnoty hloubky
Elektronické měření hloubky k vedení je možné až do
hloubky 3m/10stop za předpokladu, že vedení je napájeno
signálem z vysílače.
d
Pasivní signály ve vedení nejsou pro měření hloubky
dostatečné, protože přesnost by byla diskutabilní díky
pasivním signálům přítomným na více než na jednom
vedení.
Měření se provádí do středu potrubí nebo kabelu. Skutečná
hloubka je určitě menší než naměřená hodnota, kritické je to
zejména u potrubí velkých průměrů.
Upozornění: Neprovádějte měření hloubky v blízkosti ohybů nebo odboček vedení. Pro dosažení
nejvyšší přesnosti přejděte alespoň na vzdálenost 5 metrů od ohybu.
Aby se zabránilo zkreslení signálu, nepřivádějte signál indukcí. Není-li jiná možnost,
umístěte vysílač alespoň do vzdálenosti 30 kroků od místa jakéhokoliv měření hloubky.
Strana 24
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Měření hloubky nebude přesné v případech slyšitelného rušení nebo pokud se část vysílaného
signálu naindukovala do sousedního vedení.
d
d
d
d
d
d
d
ended
es recomm
min 30 pac
Souhlasí-li místo určené pomocí špičky s místem určeným pomocí nuly, značí to, že místo je vhodné
pro provedení měření hloubky.
• Pomocí přijímače proveďte přesné určení místa cílového vedení.
• Zkontrolujte, zda je přijímač přímo nad vedením, zda jsou antény v pravých úhlech k vedení a zda
je přijímač ve vertikální poloze. Nastavte úroveň citlivosti tak, aby byl sloupcový graf na stupnici.
mA
• Stiskněte tlačítko měření hloubky a na displeji přečtěte naměřenou hloubku.
Pokud se zdá, že ze země vyzařuje silné pole, například v blízkosti radiového vysílače, zkontrolujte
hloubku tak, že budete držet spodní část antény asi 5cm/2palce nad povrchem a tuto hodnotu potom
odečtete z naměřené hodnoty hloubky.
Kontrola měření hloubky
Podezřelé nebo kritické měření hloubky zkontrolujete tak, že zvednete přijímač o asi 0,5m/18 palců
nad povrch a měření opakujete. Pokud se naměřená hloubka zvětší o stejnou hodnotu, je to znamení,
že měření hloubky bylo správné.
Za vhodných podmínek má měření hloubky přesnost do +/-5%. Samozřejmě, že ne vždy víte, zda
byly podmínky měření příznivé a proto při kritických měřeních použijte následující techniky:
•
Zkontrolujte, zda je dráha vedení přímá ve vzdálenosti alespoň 5 kroků na obě strany od místa
měření.
•
Zkontrolujte, zda je signál odezvy dostatečně stálý na délce přes 10 kroků a proveďte měření
hloubky směrem na každou stranu od původního místa měření.
•
Zkontrolujte, zda nejsou ve vzdálenosti do tří nebo čtyř kroků od cílového vedení přítomna další
paralelní vedení nesoucí značný signál. Toto bývá nejběžnějším zdrojem chyb při měření
hloubky, kdy silný signál naindukovaný do sousedního vedení může způsobit chybu až +/- 50%.
•
Proveďte několik měření hloubek na místech částečně vzdálených od zřejmého místa vedení.
Indikace nejmenší hloubky bude asi nejpřesnější a bude asi též nejpřesněji označovat místo
vedení.
Strana 25
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Hrubá kontrola kalibrace hloubky
Tato kontrola představuje rychlý a snadný způsob prověření, že hloubka naměřená přijímačem je
v rámci přijatelných tolerancí. Můžete ji použít v případech, když získáte nepřesné naměřené hodnoty
hloubky u kabelu nebo potrubí, u kterého hloubku přibližně znáte. Nepřesná měření hloubky mohou
být způsobena tím, že přijímač zaznamenal nějaký silnější signál, jako například z jiného kabelu nebo
potrubí, které probíhá paralelně a blízko cílového kabelu nebo potrubí.
Pro kalibraci přijímače v terénu existují dvě metody. Obě metody vyžadují použití vysílače:
•
•
•
•
•
Metoda 1
Viz nákres 1
Vysílač položte na zem na nekovový předmět, jako je
například kartonová krabice, a dále od jakýhkoliv podzemních
kabelů. Vysílač zapněte a zkontrolujte, že není připojeno
žádné příslušenství a zda je zvolen indukční režim. Při
umístění na krabici musí být vysílač ve výšce alespoň půl
metru nad zemí, aby se snížil efekt zemní vazby na vysílač.
Přijímač držte s čepelí v horizontální poloze a směrem
k přední straně vysílače a ve vzdálenosti asi pět metrů od
přední strany vysílače.
Zvolte stejnou indukční frekvenci jako na vysílači.
Zapněte přijímač.
Na přijímači zvolte režim sonda.
1
5M
2
Viz nákres 2.
Posouvejte přijímačem zleva doprava a při získání maximálního signálu položte přijímač na zem
na nekovový předmět, jako je například kartonová krabice. Zkontrolujte, zda je čepel
v horizontální poloze a zda ukazuje směrem k vysílači. Při umístění na krabici musí být vysílač ve
výšce alespoň půl metru nad zemí, aby se snížil efekt zemní vazby na vysílač.
• Na přijímači stiskněte tlačítko hloubka/proud.
• Pomocí pásma změřte vzdálenost od základny přijímače do středu vysílače.
• Tuto hodnotu porovnejte s hodnotou na přijímači.
• Na přijímači zvolte režim vedení.
Přijímač je možno považovat za přesný v případech, kdy bude rozdíl hodnoty naměřené vzdálenosti
přijímačem a hodnoty změřené vzdálenosti pásmem menší než 10%.
Metoda 2.
1. Na kabel nebo potrubí ve známé hloubce přiveďte signál.
2. Kabel nebo potrubí vyhledejte a stiskněte tlačítko měření hloubky.
3. Porovnejte hodnotu hloubky změřenou přijímačem se skutečnou hloubkou.
Strana 26
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Měření proudu
Měření proudu jako pomoc při identifikaci
Měření hodnoty proudu vedení pomáhá potvrdit identitu kabelu a poskytuje informace o stavu izolace
kabelu nebo o stavu povrchu potrubí.
Princip měření proudu
Vysílač dodává do cílového vedení signál nebo
proud. Proud postupně ztrácí na síle tak, jak se
zvětšuje vzdálenost od vysílače. Poměr snížení
proudu závisí na typu vedení a na půdních
podmínkách. Nezávisle na typu vedení a použité
frekvence bude poměr snižování pravidelný bez
žádných skoků nebo změn. Jakákoliv náhlá nebo
zásadní změna proudu indikuje, že došlo ke změně
na vedení nebo na jeho podmínkách.
V zahuštěných oblastech, tam kde se vyskytuje více
než jedno vedení, může někdy přijímač detekovat
silnější signál ze sousedního vedení nebo z vedení
se společným uzemněním než z vedení, do kterého
byl signál přiveden proto, protože vedení je blíže
povrchu. Ačkoliv měření proudu provádí kompenzaci
hloubky, odezva signálu bude se zvětšující se
hloubkou slabší.
Cílovým vedením s přivedeným signálem z vysílače
bude vedení s nejvyšší naměřenou hodnotou proudu
spíše než vedení, které dává silnější odezvu.
Měření proudu poskytuje užitečné informace o místech odboček a ohybů. Měření proudu za
odbočkou poslouží k indikaci hlavního vedení, kterým protéká po jeho délce větší proud.
Strana 27
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
mA
mA
mA
Přivedení signálu z vysílače
Signál z vysílače může být do cílového vedení
přiveden konektorem, kleštěmi nebo pomocí indukce
stejným způsobem jako signál pro trasování vedení.
Měření proudu
• Proveďte přesné nalezení vedení a potvrďte přesnost vyhledání pomocí špičky spolu
s vyhledáním pomocí nuly. Zkontrolujte, zda je přijímač přímo nad vedením, s anténami v pravých
úhlech k vedení a vertikálně.
• Stiskněte tlačítko hloubka/proud. Na displeji se asi na pět sekund zobrazí ‘Depth’ a potom se na
pět sekund zobrazí hodnota hloubky a proudu v miliampérech.
Signál, který je připojen na sousední vedení může snížit přesnost měření. Je-li podezření na nízkou
přesnost měření, prozkoumejte oblast a zkontrolujte, zda další sousední vedení vyzařují signál.
Pokud působí další signály rušivě, bude asi potřeba provést měření proudu na jiném místě podél
vedení.
Pro měření proudu jsou nezbytné obě antény a přídavné antény přijímače, jako jsou stetoskopické
kleště nebo stetoskopická anténa není možno použít. Protože je měření proudu funkcí hloubky, je
dostupné jen v režimech vyhledávání. Je též dostupné s kleštěmi pro směr proudu (CD).
Směr proudu (CD)
Princip směru proudu
Rozpoznání směru proudu je funkce, která vám pomůže identifikovat vedení v místech vzdálených od
místa, kde je na vedení přiveden signál. Toto je velmi důležité, pokud ne zásadní, pro spolehlivou
identifikaci dlouhých kabelů. Tato vedení je možno trasovat a spolehlivě identifikovat ve velmi
zahuštěných oblastech nebo při paralelním běhu s dalšími vedeními.
Funkce CD na přijímači RD4000 indikuje směr toku
proudu vedením. Identita cílového vedení je potvrzena
tehdy, jestliže displej přijímače indikuje, že proud protéká
směrem vpřed a od místa, na které je přiveden signál
z vysílače.
Signál, který se naindukoval do sousedních vedení
vykazuje opačný směr toku od místa, na které byl signál
původně přiveden. Toto je na přijímači indikováno šipkou
ukazující zpět směrem k vysílači. Je to opačný směr
vzhledem k šipce ukazující směr u cílového vedení.
Vysílač CD signálu musí být napojen přímo na cílové vedení se zemním připojení na vzdáleném
konci. Signál není možno přivádět normálními kleštěmi nebo indukcí, je možno ho ale připojit přímo
pomocí svorky vysílače CD.
Strana 28
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Použití směru proudu (CD) jako pomoc při identifikaci
Přijímač RD4000 a vysílač RD4000T10 mohou být dodány již z nainstalovanými frekvencemi pro
směr proudu CD, nebo mohou být tyto frekvence zakoupeny přes Internet pomocí funkce správy přes
web. Vysílač RD4000T3 a T3F nepodporuje funkci směru proudu CD.
Poznámka: Pro použití této funkce musí být na vysílači i na přijímači nainstalována shodná CD
frekvence nebo shodné frekvence. Pokud je nainstalována více než jedna CD frekvence,
ujistěte se, že jsou vysílač i přijímač nastaveny na stejnou frekvenci.
Pro volbu CD frekvence postupujte následovně:
Vysílač RD4000T10
• Připojte vysílač na vyhledávaný vodič buďto přímým připojením nebo použitím CD kleští.
• Vysílač zapněte.
• Zvolte režim vyhledávání.
• Stiskněte tlačítko frekvence dokud se CD frekvence nezobrazí (‘CD’ plus frekvence).
CD je kombinací dvou frekvencí, CD frekvence a vyhledávací frekvence.
Na displeji vysílače bude zobrazeno CD a střídavě obě frekvence.
Přijímač RD4000
• Přijímač zapněte.
• Stiskněte tlačítko frekvence dokud se CD frekvence
nezobrazí (frekvence CD má nad hodnotou frekvence dvě
malé šipky - viz nákres vedle).
• Přijímač se vrátí zpět do vyhledávacího režimu.
Radiodetection
Part No: 01.02
RD4000
Šipky CD frekvence
mA
Strana 29
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Použití CD
CD reset
Proč je nutno provádět CD reset
Během trasování velmi dlouhého vedení „uniká“ signál vysílače vlivem kapacity postupně do země
a fáze úhlu zbývajícího signálu se postupně mění. Tento jev se nazývá posun fáze a dochází k němu
vždy, když signál střídavého proudu proudí systémem vodičů, který má značnou kapacitu nebo
indukčnost. Relativní fázový úhel mezi dvěma frekvencemi se bude měnit, pouze však na velkých
vzdálenostech. Toto je možno nejlépe ilustrovat na nákresu níže.
Nákres zobrazuje podzemní vedení s významnou kapacitou proti zemi. Ukazuje postupné posouvání
fáze podél vedení. Na nákresu je zobrazen na každé křivce referenční bod. Referenční bod je nejprve
na pravé špičce kladné půlvlny (A). Bod se postupně posouvá až k bodu průchodu nulou (D) a končí
na špičce záporné půlvlny (F). Směr se změnil ze směru vpřed na směr vzad. V bodu průchodu nulou
(D) nelze určit směr proudu. V tomto místě budou šipky CD na přijímači RD4000 blikat. Podle příkladu
v nákresu je třeba se vrátit na bod (C), což byl poslední bod, kde bylo možno získat hodnotu CD,
provést CD reset, po kterém se odezva v bodě (C) bude rovnat odezvě v bodě (A).
Ve většině případů k posunu fázového úhlu nedochází, nebo dochází až ve vzdálenosti mnoha
kilometrů od vysílače a v některých případech je třeba provést CD reset vždy až po 20 kilometrech.
Kdy provést CD reset
Po připojení signálu z vysílače proveďte CD reset tak, že provedete trasování cílového vedení na
vzdálenost asi 15 metrů od vysílače a s vysílačem umístěným za sebou.
Jestliže šipka CD bliká, vraťte se na poslední místo, kde bylo možno získat dobrou hodnotu CD
a proveďte CD reset. Zkontrolujte úhel fáze na přijímači. Je-li blízko 00 a šipka přestala blikat, CD
reset byl úspěšný. Pokud ale šipka stále bliká, může to být náznak slabého signálu vysílače
způsobeného svodem do jiného vedení. V každém případě je třeba zjistit příčinu slabého signálu.
Pro provedení CD reset postupujte následovně:
• Proveďte přesné vyhledání vedení držením přijímače směrem vpřed a jeho nohou na zemi
a s vysílačem za vašimi zády.
• Stiskněte menu, zobrazí se fázový úhel ve stupních. V levém spodním rohu obrazovky se rovněž
zobrazí slovo ‘RESET’.
• Stiskem libovolného tlačítko kromě menu se vrátíte k vyhledávání CD bez provedení resetu, nebo
opětovným stiskem tlačítka menu provedete CD reset.
‰
Je-li CD reset úspěšný, obrazovka se vrátí na normální zobrazení pro vyhledávání.
‰
Není-li CD reset úspěšný, zobrazí se ‘INFO 13’ značící, že frekvence přijímače a vysílače
nejsou sladěny nebo jsou připojovací vodiče vysílače špatně připojeny.
Zkontrolujte, zda je na displeji přijímače po resetu zobrazena šipka ukazující vpřed a zda je
fázový úhel 00.
Strana 30
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
•
•
Proveďte reset CD reference přijímače vždy po vypnutí a zapnutí vysílače a nebo při odpojení
a opětovném připojení signálu, nebo při změně z přímého připojení na připojení CD kleštěmi.
Proveďte reset CD reference přijímače vždy po trasování několika kilometrů/mílí, nebo tehdy,
když začne šipka směru blikat. Tento postup resetování je možno provést na místě spojovacích
nebo rozbočovacích skříní tam, kde je identita cílového vedení jistá. Neprovádějte CD reset nad
rozvodnou skříní, kde mohou být smyčky kabelů.
Při vyhledávání uprostřed dlouhého vedení může být po provedení resetu přijímače obtížné definovat,
zda je vysílač před nebo za vedením. Nalezněte blízký vodič známé identity, do kterého se
naindukoval signál. Vhodným vodičem může být železniční trať, průběžný kovový plot nebo dálniční
svodidlo. Proveďte CD vyhledání na tomto vodiči. Šipka by měla ukazovat zpět směrem k vysílači.
Potom vyhledejte cílové vedení a zkontrolujte, zda šipka na displeji ukazuje směrem vpřed.
•
•
Po vyhledání cílového vedení proveďte reset CD reference.
Pokud sousední vedení též vyzařuje signál, vyhledejte toto vedení, aktivujte funkci CD a zjistěte
směr proudu. Pokud došlo k naindukování signálu z cílového vedení, šipka by měla ukazovat zpět
směrem k vysílači.
Jelikož je stínění kabelů spolu propojeno a CD signál putuje tímto propojením, metodu směru proudu
CD je u instalací s více kabely možno použít jen do místa rozbočovací skříně.
Použití CD kleští nebo stetoskopu
Při použití některého z těchto příslušenství je důležité provést RESET měření CD na známém místě,
v blízkosti vysílače a teprve potom provádět identifikační měření. Jak na kleštích CD/CM, tak i na CD
stetoskopu je umístěna šipka, ukazující jakým směrem by měl být umístěn vysílač vzhledem ke
kleštím nebo k stetoskopu. Pokud se provede CD reset a šipka neukazuje směrem k vysílači, na
displeji přijímače se zobrazí 000 a sloupcový graf bude ukazovat 100%. Ukazuje-li šipka směrem
k vysílači, na displeji přijímače se zobrazí 111 a sloupcový graf nebude ukazovat žádnou hodnotu.
Záznam dat
Použitím funkce záznamu dat je možno zaznamenat hodnoty hloubky a proudu a odeslat je na externí
záznamník dat nebo zařízení Global Positioning System (GPS) pro provedení pozdější analýzy. Při
záznamu dat musí být k přijímači RD4000 připojen externí záznamník dat, neboť přijímač nemá
schopnost interního uložení dat. Externí záznamník dat připojte do konektoru přijímače RD4000
pomocí propojovacího kabelu RS232.
Data jsou zaznamenávána pomocí tlačítka hloubky následovně:
•
•
Pro zobrazení hloubky stiskněte a uvolněte tlačítko hloubky
Po dobu pěti sekund nestiskejte žádné jiné tlačítko a hodnota hloubky a proudu se automaticky
zaznamená. Po uplynutí této doby se přijímač přepne zpět do režimu vyhledávání.
Nechcete-li data zaznamenávat, stiskněte během pěti sekund tlačítko hloubky čímž záznam dat
zrušíte. Přijímač přepne zpět do režimu vyhledávání aniž jsou data zaznamenána.
Strana 31
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Přesné vyhledání
Použití A-rámu pro vyhledání poruch stínění kabelů (Přesné vyhledání)
A-rám slouží pro vyhledání poruch stínění silových kabelů a telekomunikačních kabelů. Pro použití
funkce přesného vyhledání musíte mít následující zařízení:
•
•
•
•
Přijímač RD4000Rx nebo RD4000MRx s funkcí FaultFind (FF).
Vysílač RD4000T10 s funkcí FF nebo vysílač RD4000T3F s funkcí FF.
Volitelné příslušenství A-rám.
Připojovací vodiče.
Black
Red
Příprava
Použitím standardních technologií vyhledávání systémem RD4000 vyhledejte kabel na krátkou
vzdálenost a označte jeho dráhu. Z kabelu, u kterého se bude provádět přesné vyhledání sejměte
všechna zemní spojení.
Připojení vysílače
• Zkontrolujte, zda je vysílač vypnut.
• Zasuňte vidlici do konektoru příslušenství vysílače.
• Připojte červený připojovací vodič na kabel nebo na stínění kabelu a dbejte na to, aby bylo místo
připojení čisté.
• Černý připojovací vodič roztáhněte co nejdál a v úhlu 900 k předpokládané trase cílového vedení
a připojte k zemnícímu kolíku.
Poznámka: Černý připojovací vodič připojujte vždy k zemnícímu kolíku a ne k vodovodnímu potrubí
nebo k podzemnímu kabelu, neboť tyto mohou vést nějaký signál.
Použití funkce VΩ pro potvrzení poruchy (jen vysílač RD4000T10)
Pokud používáte vysílač RD4000T10, použijte pro potvrzení přítomnosti poruchy funkci VΩ.
Před prováděním tohoto postupu sejměte z kabelu VŠECHNY ZEMNÍCÍ SPOJKY.
•
•
•
Připojte vysílač.
Vysílač zapněte a pomocí šipek dolů a nahoru listujte menu, dokud se na displeji nezobrazí
‘MEASURE’.
Stisknutím a podržením tlačítka VΩ zvolte ohmy a proveďte měření odporu. Nízký odpor (obvykle
méně než dva Megaohmy) indikuje poruchu.
Strana 32
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Získání referenční hodnoty
Pomocí zemnícího kolíku je užitečné získat referenční hodnotu.
Tato vám poskytne dva druhy informací:
‰ Závažnost poruchy.
‰ Interval kroku.
Před získáním referenční hodnoty nastavte vysílač a přijímač následovně:
Nastavení FF na vysílači (RD4000T3F)
• Vysílač zapněte stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí.
• Stiskněte opakovaně tlačítko frekvence dokud se nerozsvítí LED dioda FF.
Nastavení FF na vysílači (RD4000T10)
• Vysílač zapněte stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí.
• Opětovným stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí zvolte menu.
• Stiskněte tlačítko šipka nahoru nebo šipka dolů a zvolte režim ‘FAULTFIND’.
• Opětovným stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí volbu potvrďte. Zobrazí se obrazovka FaultFind,
ukazující, že je na kabel připojen signál FaultFind.
• Stiskem tlačítka šipka nahoru zvolte 100% (boost). Stiskem tlačítka šipka dolů zvolte 50%
(normál). Boost používejte jen v případě vysokoohmové poruchy nebo v případě, že hledaný
kabel je dlouhý. Používání boost za jiných okolností povede ke snížení kapacity baterie.
Strana 33
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Připojení A-rámu k přijímači
•
•
•
Připojte jeden konec připojovacího vodiče do konektoru A-rámu.
Zasuňte druhý konec vodiče do konektoru příslušenství na přijímači.
Přijímač zapněte stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí.
Přijímač automaticky rozpozná, že je A-rám připojen a zobrazí se obrazovka FaultFind (viz nákres).
1
9
Radiodetection
8
2
7
3
6
4
Part No: 01.02
RD4000
5
mA
Displej FF přijímače
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
A-rám je připojen do přijímače RD4000
Sloupcový graf (vypnutý v režimu FF)
Šipka ukazující směr poruchy
Jednotky měření
Indikátor úrovně nabití baterie
Síla signálu FaultFind
Frekvence FaultFind
Indikátor připojení A-rámu
Úroveň hlasitosti
Úroveň zisku vyhledávacího signálu
Poznámka: Během přesného vyhledávání FF je vypnut sloupcový graf a audio výstup.
Strana 34
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Jak získat referenční hodnotu:
2
1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3
Zemnící kolík (černý konektor)
Zelený hrot A-rámu
Přijímač (proti zelenému hrotu)
Porucha
Vysílač na stínění kabelu (červený konektor)
2m
4
5
Přivedení správného signálu přesného vyhledání FF do vedení.
• Zkontrolujte, zda je vysílač zapnutý a je připojen k zemnícímu kolíku.
• Připojte A-rám do konektoru příslušenství přijímače a přijímač zapněte.
• Umístěte přijímač asi dva metry od zemnícího kolíku a zasuňte hroty A-rámu do země tak, že
zelený hrot bude směrem k zemnícímu kolíku.
• Připevněte přijímač k A-rámu pomocí úchytky. (Pokud držíte přijímač odděleně, dbejte na to, aby
byl přijímač rovnoběžně s A-rámem a směřoval směrem k zelenému hrotu.) Šipka směru poruchy
by měla ukazovat směrem od zemnícího kolíku. Není-li tomu tak, zkontrolujte zda je přijímač
správně připojen (červený konektor na kabel a černý na zemnící kolík).
• Odečtěte hodnotu dB a uchovejte si ji jako referenční hodnotu. Pokud je na kabelu jediná
porucha, bude mít přibližně stejnou hodnotu dB jako je referenční hodnota. Pokud je na kabelu
více poruch, každá hodnota bude menší než referenční hodnota. Po prozkoumání kabelu a
zjištění všech poruch by měl být součet všech hodnot přibližně stejný jako je referenční hodnota.
Tip. Pro stanovení, jak často je třeba na kabelu provádět měření se pohybujte směrem od
zemnícího kolíku a provádějte další měření, dokud nebude šipka moci jasně rozpoznat
směr a dokud nebude hodnota dB nízká. Změřte vzdálenost, jak daleko je nyní
přijímač vzdálen od zemnícího kolíku. Toto je vzdálenost, kterou můžete bezpečně
používat mezi jednotlivými měřeními na kabelu a může si být jisti, že takto poruchu
neminete.
Nalezení poruchy
Začněte od vysílače a kráčejte podél trasy kabelu a
zasouvejte hroty do země tak, že zelený hrot je směrem od
vysílače. Tam, kde nejsou žádné poruchy bude hodnota dB
nízká a směr šipky se může měnit směrem vpřed či vzad.
Poznámka: Blikající šipky mohou též indikovat, že jste pro
přijímač příliš daleko od poruchy nebo od zemního kolíku
(nebo od obou). Pokud se snažíte vyhledat poruchy
s vysokým odporem a nebo pokud je velká vzdálenost mezi
poruchami, provádějte neustále vyhledávání a přijímač
poruchu zaznamená až po přiblížení se k poruše.
1
2
3
1.
2.
3.
4.
4
Červený hrot
Zelený hrot
Porucha vpředu
Porucha vzadu
Strana 35
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Odečítejte hodnoty v intervalech dle referenční hodnoty. Pro vyhledání kabelu při přesném
vyhledávání FF stiskněte jednou tlačítko antény špička/nula a přijímač přejde do režimu nuly 8 kHz.
Vyhledejte kabel pomocí normální techniky nulového režimu. Opětovným stiskem tlačítka špička/nula
se vraťte do režimu přesného vyhledání FF.
Jakmile se budete přibližovat k poruše, šipka
FF se ustálí k signálu poruchy a bude ukazovat
vpřed a hodnota dB se bude zvyšovat. Po
přechodu místa poruchy bude šipka ukazovat
zpět směrem k vysílači. Měření nyní provádějte
v malých vzdálenostech tak, abyste přesně
určili místo poruchy.
Jakmile bude A-rám přesně nad místem
poruchy, hodnota dB klesne, jak je uvedeno na
obrázku vedle.
40
80
60
80
60
40
40
20
20
dB
0
Poznámka: Uváděné hodnoty jsou jen pro ilustraci
a nemusí být stejné jako hodnoty získané
v jiných situacích.
Pro přesné nalezení poruchy otočte A-rám
a přijímač o 900 ke kabelu a hledejte dále, až
najdete přesné místo, kde dochází ke změně
směru šipky. Středová osa A-rámu je nyní
přesně nad poruchou.
Udělejte na zemi značku, označující místo poruchy. Snažte se najít maximální hodnotu dB před
poruchou tak, že zasouváte A-rám do země v malých intervalech. Poznamenejte si hodnotu dB.
Je-li tato hodnota přibližně shodná s referenční hodnotou, můžete předpokládat, že existuje jen
jedna porucha. Pokud je hodnota menší než referenční hodnota, pokračujte v prozkoumávání
kabelu a hledání dalších poruch.
Po ukončení průzkumu a vyhledávání poruch vraťte na konci vedení zpět zemní propojky mezi
stíněním a zemí.
Tip. Je-li kabel veden pod vozovkou,
používejte zařízení na povrchu vozovky
normálním způsobem, protože signál
může být někdy detekován i na
asfaltovém, betonovém nebo dlážděném
povrchu. Je-li třeba, můžete povrch
vozovky navlhčit. Všeobecně platí, že
dobrého spojení se zemí se dosáhne tím,
že se před měřením naleje trocha vody
k hrotům A-rámu.
Path
Soil
Road
Fault
line
Tip. Pokud je kabel veden pod dlážděným povrchem, poruchu je často možno naleznout tak, že se
vyhledá v trávě/půdě, sousedící s dlažbou. Větší vzdálenost ke skutečné poruše kompenzujte při
hledání tak, že zmenšíte vzdálenosti při umísťování hrotů A-rámu.
Strana 36
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
PŘÍSLUŠENSTVÍ RD4000MRx
Příslušenství modelu RD4000 M umožňuje uživatelům vyhledávat všechny markery typu Electronic
Marker System (EMS) a OmniTM. Funkce EMS se aktivuje sklopením speciální antény. V režimu EMS
může být přijímač použit pro současné vyhledávání podzemních vodičů a markerů nebo pro nezávislé
vyhledávání markerů. V duálním režimu indikují šipky vlevo/vpravo místa podzemních vodičů,
zatímco sloupcový graf, numerický displej a audio výstup indikují amplitudu přijatého signálu markeru.
Bez nutnosti změny na jinou anténu je možno vyhledávat ucelenou řadu markerů, uvedených níže.
Markery EMS jsou dostupné pro nejrůznější použití v šesti frekvencích a šesti různých barvách.
Použití
Silové rozvody
Voda
Sanita
Telefon
Plyn
Kabelová TV
Barva
Červená
Modrá
Zelená
Oranžová
Žlutá
Oranžová/černá
Frekvence
169.8kHz
145.7kHz
122.5kHz
101.4kHz
83.0kHz
77.0kHz
Volitelné příslušenství modelu RD4000M je kompatibilní pro markery 3M™ a ScotchMark™ EMS,
markery Omni™, kolíky nebo jakékoliv jiné elektronické markery vyladěné na přijímanou frekvenci.
Volba režimu EMS
• Přijímač zapněte stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí.
• Sklopte dolů EMS anténu. Přijímač přejde do režimu zobrazení a zobrazí se poslední typ
markeru, který byl zvolen.
Změna typu EMS markeru
• Stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí přijímače vstupte do menu.
• Stiskněte tlačítko frekvence a zvolte marker, který chcete vyhledávat. Zkratky pro jednotlivé typy
markerů jsou zobrazeny jako:
PWR (Silová vedení)
H20 (Voda)
SAN (Sanita)
TEL (Telefon)
GAS (Plyn)
CTV (Kabelová televize)
Vyhledávání EMS markerů
Vyhledávání duálním režimem
Tento režim použijte v případě, když chcete současně vyhledávat markery a vodiče. Pro vyhledání
vodiče se do kabelu přivede signál z vysílače. V režimu EMS markerů má přijímač dvě úrovně zisku
(vysokou a nízkou), které jsou indikovány na horní levé straně displeje. Vysokou a nízkou úroveň je
možno zvolit použitím ovladače zisku (ve směru hodinových ručiček pro vysokou, proti směru
hodinových ručiček pro nízkou). Výchozí citlivost je vysoká. Zisk signálu podzemního vodiče je
v tomto režimu řízen automaticky a automaticky se nastaví na vyhledávání nulou.
Strana 37
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Pro nastavení systému pro duální vyhledávání postupujte následovně:
(1) Připojte vysílač na vodič.
(2) Zapněte vysílač a vyberte režim vyhledávání.
(3) Zvolte standardní vyhledávací frekvenci.
(4) Zapněte přijímač a zvolte stejnou frekvenci, jaká byla zvolena na vysílači.
(5) Na přijímači sklopte dolů EMS anténu. Zobrazí se symbol EMS.
(6) Stiskněte tlačítko frekvence a vyberte typ markeru, který se budete pokoušet vyhledat.
(7) Stiskem tlačítka špička/nula zvolte duální režim. Na displeji se zobrazí symbol nuly a vyhledávací
šipky, na místě typu markeru se zobrazí vyhledávací frekvence.
(8) Vyhledejte vodič jako normálně pomocí šipek vlevo/vpravo, prohledávejte ale oblast po obou
stranách vodiče, aby se zajistilo, že budou vyhledány všechny markery. Při nalezení markeru se
hlasitost na přijímači zvýší a zvýší se hodnota na sloupcovém grafu. Po přechodu za marker se
hlasitost a hodnota na sloupcovém grafu sníží.
(9) Pomocí ovladače zisku nastavte nízkou citlivost přijímače a nalezněte přesnou polohu markeru.
(10)Pomocí levé a pravé šipky vyhledejte vodič.
Poznámka: Pokud nemůžete marker naleznout, přesvědčete se, zda jste zvolili správný typ markeru,
který se snažíte naleznout.
Vyhledávání jednoduchým režimem
Tento režim použijte tehdy, jestliže hledáte jen markery. Vyhledávání jednoduchým režimem použijte
například v případech, když vyhledáváte markery používané pro plastová vodovodní nebo plynová
potrubí.
Postupujte následovně:
(1) Na přijímači sklopte dolů EMS anténu.
(2) Přijímač zapněte.
(3) Stiskem tlačítka frekvence vyberte typ markeru, který se budete pokoušet vyhledat.
(4) Prohledávejte oblast, ve které jsou markery umístěny tak, abyste nalezli všechny markery.
Použití funkce správy přes web (RD4000Rx a RD4000MRx)
Na přijímači zvedněte kryt proti prachu (označený RS232) a připojte konec samec (součást dodávky)
komunikačního kabelu RS232 do konektoru RS232. Připojte konec kabelu samice do seriového portu
(normálně COM 1) počítače.
Zapněte počítač a přijímač, připojte se na Internet a napište do adresového řádku:
http://engineering.radiodetection.com. Odkaz na tuto stránku též naleznete na stránce
Radiodetection.com.
Jakmile budete připojeni na tuto web stránku, postupujte dle pokynů online.
Strana 38
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Informační kódy přijímače RD4000
Model RD4000 poskytuje několik informačních kódů,
které po zobrazení dávají najevo, že požadovanou
operaci není možno provést. Obrazovka s informací
bude zobrazena na dobu asi pěti sekund a potom
zmizí. Kódy a jejich významy jsou:
Radiodetection
Part No: 01.02
RD4000
mA
Kód
02
Význam
Přijímač se nemůže při zapnutí vrátit na předchozí nastavení.
Znamená to, že se přijímač po zapnutí přepne na výchozí nastavení
a ne na nastavení, která se používala před vypnutím.
Nejedná se o kritickou záležitost, neboť přijímač bude jinak pracovat
normálně.
05
Během čtení hloubky byl signál z horní antény silnější než ze spodní
antény. Přijímač se asi nachází pod nadzemním silovým vedením.
Proveďte čtení hloubky na jiném místě.
07
Během výpočtu hloubky ’vypadnul ’ signál jedné nebo obou antén
a hodnota hloubky je proto neplatná.
Opakujte měření.
010
K přijímači bylo připojeno volitelné přídavné zařízení, které není
podporováno stávajícím software přijímače.
Před připojením tohoto příslušenství proveďte aktualizaci software
přijímače.
011
Některá ‘inteligentní’ volitelná přídavná zařízení mají identifikační kód,
který přijímači oznamuje jaký typ zařízení se k přijímači připojuje. Kód
011 indikuje, že byl identifikační kód ztracen. Opakujte znovu
připojení. Nepodaří-li se to, je třeba přídavné zařízení
přeprogramovat.
013
Byl proveden pokus o CD reset, není ale platný CD signál.
Pokuste se znovu o reset. Nepodaří-li se to, zkontrolujte všechna
připojení konektorů vysílače.
Strana 39
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
OBSLUHA VYSÍLAČE RD4000T3, RD4000T3F A RD4000T10
Tato část podává pokyny k volbě správné frekvence, připojení signálu z vysílače a k tomu, jak vysílač
připojit. Nejprve jsou vysvětleny principy, platné pro všechny vysílače a potom jsou podány specifické
informace pro každý vysílač.
Volba správné frekvence
Jelikož se vysoké frekvence nejlépe indukují do jiných zařízení, používají se obvykle při přivedení
vyhledávacího signálu při indukčním režimu. Uvědomte si ale, že se indukují do všeho v sousedství
a tak je nejlépe používat indukční režim jako vylučovací techniku spíše než jako techniku trasovací.
Při provádění práce se snažte držet potřebný výkon přiváděného signálu na minimu. Výkon zvyšujte
dokud není ve vedení, které si přejete trasovat nalezen jasný signál. Zvyšování výkonu nad tuto
úroveň povede k indukování více signálů do sousedních vedení a určení cílového vedení se tím stane
obtížnějším a dále bude docházet ke zbytečnému vybíjení baterií ve vysílači.
Vysílač nepřipojujte na kabely s živým napětím. Používejte vždy signálové kleště nebo připojovací
konektor.
Volba správné frekvence pro danou práci představuje proces pokusů a omylů. Těžko se dají stanovit
nějaká pevná a rychlá pravidla, níže je ale uvedeno několik vodítek:
•
•
•
Frekvenci 33kHz a vyšší používejte pro vedení s vysokým odporem jako jsou: telekomunikační
vedení, potrubí s izolovanými přírubami a pro litinová potrubí. Buďte si vědomi toho, že vyšší
frekvence má vyšší sklony k indukování do jiných zařízení. Vlivem kapacity se signál ztrácí na
kratší vzdálenosti.
Střední frekvenci jako 8kHz a 33kHz používejte pro všeobecné vyhledávání potrubí a kabelů.
Tyto frekvence se mohou šířit na dosti velkou vzdálenost a též se tolik neindukují do sousedních
zařízení.
Nízké frekvence jako 640Hz nebo 512Hz by měly být použity pro trasování na velké vzdálenosti.
Nízké frekvence se šíří na velké vzdálenosti aniž se indukují do dalších vedení. Nízké frekvence
jsou tedy vhodné pro vyhledávání dobře izolovaných přenosových potrubí na velkou vzdálenost.
Přivedení signálu z vysílače
Vysílač slouží pro přivedení snadno identifikovatelného signálu do cílového vedení tak, aby bylo
možno toto vedení pomocí přijímače trasovat, identifikovat a přesně určit jeho polohu. Pro různé
situace vyhledávání je určeno několik technik přivedení signálu a vy si musíte vybrat takovou
techniku, která přivede do vedení nejvhodnější signál bez toho, aby se tento naindukoval též do
sousedních vedení. Pro určení nejlepšího způsobu přivedení signálu z vysílače v dané situaci vám
pomůže již získaná zkušenost z terénu nebo též metoda pokusu a omylu.
Způsoby připojení vysílače
Přímé připojení
U tohoto způsobu se připojuje vysílač k cílovému vedení přímo pomocí připojovacích vodičů
a krokodýlových svorek. Při přímém připojení může být cílové vedení identifikováno od místa připojení
až po místo vašeho zájmu. Přímé připojení je vhodné pro použití na průběžných vodičích,
distribučních systémech vody a plynu, telekomunikačních párových vodičích, na stínění silových
kabelů (jen kvalifikované osoby) nebo v místě testování nebo na jiném přístupném místě na potrubí
s katodickou ochranou (CP).
Strana 40
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Připojení vodičů
VAROVÁNÍ Vodiče připojujte vždy ještě před zapnutím vysílače. Nedotýkejte se konců vodičů
tehdy, je-li již vysílač zapnut ale není ještě připojen zemnící kolík.
VAROVÁNÍ Před zasunutím zemnícího kolíku proveďte pasivní průzkum oblasti a zjistěte, zda
v místě, kam chcete zasunout zemnící kolík nejsou žádné podzemní kabely.
•
•
Zasuňte jeden konec vodiče přímého připojení do konektoru příslušenství na vysílači a červený
vodič připojte na cílové vedení.
Zasuňte zemnící kolík do země a připojte k němu černý zemnící vodič. Je-li to možné, umístěte
zemnící kolík do vzdálenosti čtyř nebo pěti kroků od vysílače a pokud možno v pravém úhlu
k pravděpodobnému směru cílového vedení.
Zemnící vodič nepřipojujte k vodovodnímu potrubí nebo jinému podzemnímu vedení, které by potom
neslo signál vysílače. Na přijímači použijte pasivní režim pro zjištění, zda se mezi zemnícím kolíkem
a vysílačem nenacházejí žádná podzemní vedení, neboť by mohly přijímat signál a tak zmást
vyhledávací průzkum.
Po provedení přímého připojení a připojení uzemnění vysílač zapněte.
Nastavení úrovně proudu signálu
• Zvolte požadovanou frekvenci.
• Stiskem tlačítek šipka nahoru a šipka dolů zvolte požadovaný výstup.
Úroveň optimálního výstupního výkonu v daných podmínkách se nejlépe zjistí systémem pokusů
a omylů.
Potvrzení dobrého připojení
Změna tónu reproduktoru vysílače indikuje dobré připojení a to, že byl na cílové vedení přiveden silný
signál. Čím nižší tón, tím je připojení lepší.
Změnu tónu zkontrolujte tak, že vysílač zapnete s připojenými vodiči a bez připojených vodičů. Pokud
nedochází k žádné změně tónu, pokuste se zvlhčit oblast kolem zemního kolíku.
Signálové kleště
Signálové kleště slouží pro připojení signálu vysílače na kabel nebo potrubí bez přerušení napájení
a pro snížení možných indukcí. Kleště se snadno připojují, signál se ale nedostane do takové
vzdálenosti jako při přímém připojení. Při použití kleští je nejlepší, pokud může být cílové vedení
uzemněno na obou koncích.
Při použití kleští není třeba provádět zemní
spojení z vysílače, vedení by mělo být ale
uzemněno na obou koncích od kleští tak, aby se
signál přenášel do vedení. Může být též nezbytné
provést zemní spojení z vedení.
Připojení kleští vysílače
• Připojte konektor kleští do konektoru příslušenství vysílače.
• Kleště zaklapněte kolem potrubí nebo kabelu a dbejte na
to, aby byly čelisti řádně uzavřeny.
• Vysílač zapněte.
• Zvolte požadovanou frekvenci a úroveň výstupního výkonu.
Strana 41
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Zásuvkový konektor
Zásuvkový konektor přivádí signál vysílače do zásuvky domovních silových vedení a přes domovní
rozvody do kabelů a napájecích kabelů na ulici. Signál by měl být zjistitelný na napájecím systému ve
vzdálenosti několika stovek kroků od místa připojení. Je-li možno získat přístup do objektu a připojit
zásuvkový konektor, jedná se o nejjistější způsob vyhledání silových distribučních systémů na ulici.
Konektor živého kabelu
VAROVÁNÍ. KONEKTOR ŽIVÉHO KABELU MOHOU POUŽÍVAT JEN OSOBY S OPRÁVNĚNÍM
NEBO POVOLENÍM PRO PRÁCI NA ŽIVÝCH KABELECH.
Konektor živého kabelu slouží pro připojení signálu vysílače na živý kabel.
Indukce
Vysílače RD4000T3, T3F a RD4000T10 jsou vybaveny anténou, která indukuje signál do vedení,
které je přímo pod vysílačem. U cílů v hloubce je efektivnost indukce nízká a je tedy užitečná jen pro
hloubky do dvou metrů/6 stop. Indukční signál je možno přivést bez přístupu k vedení a jedná se
proto o velmi jednoduché a rychlé připojení signálu.
Signál se též může indukovat nejen do cílového vedení, ale též do sousedních vedení. Značná část
síly signálu se též ztrácí v okolní půdě. Přijímač by se neměl používat ve vzdálenosti menší než je
minimum 30 kroků od vysílače a je-li na vysílači používán vysoký výstupní výkon, potom ještě
mnohem dále. Indukce by se neměla používat pro přivedení signálu do vedení, které je pod kovovým
krytem nebo pod železobetonem (železná síť), neboť signál bude stíněn kovovým krytem a železnou
zesilující mříží v betonu. Indukce není schopna přivést signál do dobře izolovaných vedení, pokud
tato nejsou na každém konci efektivně uzemněna.
Umístění vysílače
Vysílač umístěte nad cílové potrubí nebo kabel tak, že nosné madlo je rovnoběžně s potrubím nebo
kabelem.
Tipy k indukci
d
d
min 30 pa
ces recom
mended
Dodržování vzdálenosti od vysílače
V indukčním režimu vyzařuje vysílač signál nejen do
vedení, ale též do atmosféry a toto může být zdrojem
problémů v případech, když se pokoušíte pracovat
v blízkosti vysílače. Pro kontrolu, zda přijímač
vyhledává vedení, nebo spíše přebírá signál vysílače
přímo, posuňte vysílač krok nebo dva na jednu
stranu. Jestliže se zdá, že se vedení též posunulo,
značí to, že přijímač je příliš blízko u vysílače. Další
metodou pro určení, zda přijímač nepřijímá signál
přímo z vysílače je ta, že se přijímač nasměruje
přímo na vysílač. Jestliže reakce ukazatele přijímače
je stejná nebo se zvyšuje, znamená to, že přijímač
přijímá nadzemní signály.
V každém případě snižte výkon vysílače a snižte
citlivost přijímače. Může být také nutno posunout
přijímač o 25 nebo 30 kroků dále od vysílače.
Vysílač neumisťujte na víka kabelových šachet, která
by bránila průchodu signálu do vedení.
Strana 42
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
OBSLUHA RD4000T3 A RD4000T3F
Zapnutí/vypnutí vysílače
Pro zapnutí vysílače stiskněte a uvolněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
Pro vypnutí vysílače, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí až LED diody zhasnou.
Podržením tlačítka zapnutí/vypnutí po dobu 2-3 sekundy během zapínání vysílače se sníží úroveň
hlasitosti vysílače. (V závislosti na modelu se hlasitost sníží nebo nastaví na nulu).
Volba frekvence (přímé připojení)
Vysílač RD4000T3 je dodáván se třemi frekvencemi a indukčním režimem. Model RD4000T3F má
navíc frekvenci vyhledávání poruch FF.
Dodané frekvence jsou takové, které si zákazník vybere při koupi vysílače. Jestliže je třeba hodnoty
frekvence později při užívání zařízení změnit, přístroj se musí vrátit do firmy Radiodetection pro
provedení změny konfigurace.
•
•
Pro volbu frekvence se přesvědčete, zda je do vysílače připojeno příslušenství. LED dioda
indukčního režimu zhasne.
Stiskem tlačítka frekvence vyberte další dostupnou frekvenci. LED dioda zvolené frekvence se
rozsvítí. Dalším stiskem tlačítka budete přepínat mezi jednotlivými dostupnými frekvencemi.
Volba indukce
Vysílač zapněte. Pokud není připojeno žádné příslušenství, indukční režim se zvolí automaticky. LED
dioda indukčního režimu se rozsvítí.
Poznámka: Připojováním a odpojováním příslušenství během provozu můžete přepínat mezi
režimem indukce a režimem přímého připojení.
Volba úrovně výstupního výkonu/úrovně indukce
•
•
Zvolte požadovanou frekvenci.
Pro volbu vyšší výstupní úrovně stiskněte tlačítko šipka nahoru a pro volbu nižší výstupní úrovně
stiskněte tlačítko šipka dolů. Rozsvítí se LED dioda ukazující, že vysílač dodává signál
požadovaného proudu. Blikající LED dioda indikuje, že vysílač není schopen dodávat požadovaný
výstup, že ale dodává signál nejvyššího proudu jaký může. Omezení proudu signálu může být
z toho důvodu, že připojené vedení má vysoký odpor. Zlepšením zemního spojení se může
dosáhnout zvýšení výstupu.
Strana 43
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Výstupní úrovně jsou:
Přímé připojení
Svítí jedna LED dioda
Svítí dvě LED diody
Svítí tři LED diody
Svítí čtyři LED diody
5 mA
10 mA
30 mA
100 mA*
Indukce
25%
50%
75%
100%
* Omezení proudu na 60 mA pro frekvence nižší než 1 kHz. Při frekvenci 45 kHz a vyšší je výstupní výkon
omezen na 1W tak, aby byly splněny legislativní požadavky.
Tón z reproduktoru indikuje kvalitu připojení. Nižší tón znamená lepší připojení (vyšší výstup do
vedení).
Režim vyhledávání poruch FF (jen RD4000T3F)
Stiskem tlačítka frekvence zvolte režim vyhledávání poruch FaultFind. Červená LED dioda FF
a všechny čtyři LED diody výstupního výkonu se rozsvítí. Blikající stavové LED diody indikují
dodávaný proud stejně jako u ostatních režimů.
Poznámka: V režimu FF není možno měnit úroveň výstupního výkonu.
OBSLUHA RD4000T10
Zapnutí/vypnutí vysílače
Pro zapnutí vysílače stiskněte jednou tlačítko zapnutí/vypnutí. Opětovným stiskem tlačítka vstoupíte
do režimu menu.
Pro vypnutí vysílače stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí až LCD displej zhasne.
Kontrola úrovně nabití baterie
Indikátor úrovně nabití baterie je umístěn na horní pravé straně displeje a je tvořen čtyřmi segmenty.
Jak se postupně úroveň nabití baterie snižuje, černé segmenty postupně zhasínají a indikují zbývající
kapacitu baterie. Jakmile již není žádný segment černý, začne blikat hlášení 'Almost Discharged'
('Téměř vybito') a varovný signál vybití baterie bude znít po dobu, než se baterie zcela vybije.
Poznámka: Zajistěte si vždy dostatek baterií pro dokončení práce.
Volba frekvence v režimu vyhledávání
Dodané frekvence jsou takové, které si zákazník vybere při koupi vysílače. Jestliže je třeba hodnoty
frekvence později při užívání zařízení změnit, přístroj je možno znovu nakonfigurovat pomocí správy
přes web (neplatí pro indukční frekvence).
•
•
Přístroj zapněte.
Stiskem tlačítka frekvence můžete listovat dostupnými frekvencemi. Vybraná frekvence se
zobrazí.
Strana 44
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Volba úrovně výstupního výkonu
• Zvolte požadovanou frekvenci.
• Stiskem tlačítka šipka nahoru zvolíte vyšší výstupní úroveň a stiskem tlačítka šipka dolů zvolíte
nižší výstupní úroveň. Indikátor výstupního výkonu zobrazí vizuálně dosaženou výstupní úroveň.
Výstupní úrovně každého segmentu indikace jsou uvedeny v následující tabulce:
Počet
segmentů
Obrys
1 sloupec
2 sloupce
3 sloupce
Přímé vyhledávání
10mA
30mA
60mA
100mA
4 sloupce
5 sloupců
6 sloupců
7 sloupců
200mA
400mA
700mA
1A
Přímé - ACID
Přímé FaultFind
30mA
100mA
(25%)
Normal
(50%)
400mA
1A
Indukce +
všechny další
(50%)
(75%)
Boost
(100%)
(100%)
Poznámka: jestliže vysílač dodává méně než 10 mA, na displeji bliká „10 mA“ a indikuje, že je třeba
provést lepší připojení.
Volba indukce
Zkontrolujte, zda do vysílače není připojeno žádné příslušenství. Vysílač zapněte. Indukční režim se
zvolí automaticky a symbol indukčního režimu se rozsvítí. Pro model RD4000T10 jsou dostupné dvě
indukční frekvence. Stiskem tlačítka frekvence zvolte požadovanou indukční frekvenci.
Použití funkce VΩ
V režimu vyhledávání je možno stiskem a podržením tlačítka VΩ změřit střídavé napětí na vedení.
V režimu měření je možno stiskem a podržením tlačítka VΩ změřit stejnosměrný odpor vedení. Režim
měření je možno použít pro frekvence až do 200 kHz jen na vedeních do 30 V (SELV).
Vstup do režimu měření a odečítání hodnot odporu:
• Stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí vyberte menu a šipkou dolů listujte až na volbu Measure.
• Opětovným stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí volbu potvrďte.
• Stiskem a držením tlačítka měření zvolte ohmy a odečtěte hodnotu.
Volba režimu vyhledávání poruch FF
• Vysílač zapněte.
• Zkontrolujte, zda jsou připojeny vodiče přímého připojení.
• Stiskněte tlačítko menu a stiskněte šipku nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí ‘FaultFind’.
Strana 45
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Volba napětí nad hodnotu SELV (Safety Extra-Low Voltage)
VAROVÁNÍ Je-li zvoleno ´HI VOLTS´, je možno přivádět do vedení vysoká napětí. V režimu FF
může vysílač dodávat vyšší napětí i když je ´HI VOLTS´ vypnuto.
Model RD4000T10 je schopen dávat na výstupu více než 30 voltů, za normálního provozu je ale
výstup omezen na méně než 30 voltů. Po zapnutí vysílače se nastaví výchozí stav ´HI VOLTS´
vypnuto, což znamená, že vysílač není schopen dodávat více než 30 voltů.
Pro možnost přivedení vyššího napětí než 30 voltů postupujte
následovně:
• Vysílač zapněte.
• Stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí zvolte menu.
• Stiskem tlačítka šipka nahoru zvolte ´HI VOLTS´.
• Stiskněte tlačítko menu.
• Stiskem tlačítka šipka nahoru zvolte ´HI VOLTS ON´.
• Stiskem tlačítka menu potvrďte volbu.
Zobrazí se ikona ´HI VOLTS´ (pozice 1 na nákresu).
Pokud je na vedení více než 30 voltů, začne blikat druhý symbol
HI VOLTS (pozice 2 na nákresu).
Připojení pomocí signálových kleští
• Připojte kleště do konektoru příslušenství.
• Vysílač zapněte.
Zobrazí se symbol kleští.
Použití funkce správy přes web
Na přijímači zvedněte krytku RS232 a připojte konec samec (součást dodávky) komunikačního kabelu
RS232 do konektoru RS232. Připojte konec kabelu samice do seriového portu počítače (normálně
COM 1).
Zapněte počítač a přijímač, připojte se na Internet a do adresového řádku napište:
http://engineering.radiodetection.com. Odkaz na tuto stránku naleznete též na stránce
Radiodetection.com.
Jakmile budete připojeni na tuto web stránku, postupujte dle pokynů online.
Chybové kódy vysílače
Chybové kódy se zobrazují proto, aby vás informovaly že nějakým způsobem došlo k chybě software.
Chybové kódy jsou zobrazeny buďto jako ‘ERR’ (error=chyba) nebo jako ‘FATAL ERR’ (fatal error=
fatální chyba) následováno číslicí mezi 1 a 23. Pokud dojde k chybě, vysílač se ne vždy vypne. Pokud
dojde k fatální chybě, vysílač se vypne po 10 sekundách po zobrazení fatální chyby. Pokud se zobrazí
‘ERR’ nebo ‘FATAL ERR’, proveďte následující kroky:
1. V případě chybového kódu vysílač vypněte a znovu zapněte. Pokud došlo k fatální chybě
a vysílač se sám vypnul, znovu ho zapněte. Pokud není zobrazen chybový kód, zaveďte
stávající konfiguraci (viz krok 2), jelikož se vysílač mohl vrátit zpět do své výchozí konfigurace.
2. Je-li chybový kód stále zobrazen, použijte funkci správy přes web a zaveďte do vysílače stávající
konfiguraci.
3. Vysílač znovu zapněte.
4. Je-li chybový kód stále zobrazen nebo pokud se vysílač stále sám vypíná, spojte se pro další
radu s firmou Radiodetection.
Strana 46
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Bezpečnostní spínač vysílače T10
Poznámka: Tato funkce a postup platí jen pro některé modely. Ostatní modely nejsou touto funkcí
vybaveny.
Pokud se vysílač používá pro generování signálu do síťového napájecího kabelu a náhodně se zapne
napájení, vysílač rozpozná, že bylo zapnuto napájení silových rozvodů a uvede do chodu
bezpečnostní spínač tak, aby chránil vysílač před poškozením. Dojde-li k tomuto stavu, na obrazovce
se zobrazí ‘TRIPPED’ a všechny funkce vysílače se vypnou.
Pro resetování vysílače postupujte následovně:
1. Vysílač vypněte.
2. Odpojte z kabelu zdroj napájení z kabelu.
3. Odpojte vysílač od kabelu.
4. Sejměte pouzdro baterií.
5. Pomocí tužky stiskněte spínač reset až při stisku klapne.
Spínač reset je umístěn v pouzdře vysílače (viz nákres)
6. Nasaďte zpět pouzdro baterií.
7. Vysílač zapněte.
8. Zkontrolujte, zda hlášení ‘TRIPPED’ již není zobrazeno.
Pokud se zdroj napájení z kabelu neodpojil, není možno vysílač resetovat.
Strana 47
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Poznámka: Pro jednoduchost identifikace má všechno příslušenství vysílače
4-kolíkové konektory a všechno příslušenství přijímače má
8-kolíkové konektory.
Příslušenství přijímače
Příslušenství přijímače zahrnuje:
a) Sluchátka
d) Stetoskopy
b) Kleště
e) Ponorné antény (pro užití pod vodou)
c) Sondy
f) Přídavný A-rám
Letní a zimní sluchátka
Sluchátka jsou užitečná v hlučném prostředí jako je například
hustý dopravní provoz a umožňují uživateli slyšet zvukové
signály přijímače. Sluchátka firmy Radiodetection jsou v lehkém
nebo těžkém provedení pro použití v různých klimatických
podmínkách.
Stetoskopické kleště
Kleště přijímače slouží pro jisté vyhledání a identifikaci kabelu v případech, kdy běží několik kabelů
blízko sebe.
Cílový kabel je možno identifikovat ve skříni, na roštu nebo na jiném přístupném místě tak, že se
kleště připojí k přijímači a postupně se zkouší každý kabel. Pro každý kabel je třeba si poznamenat
odezvu síly signálu na displeji.
Kdy se dají kleště použít
Kleště se dají použít tam, kde:
• Několik kabelů nebo potrubí běží blízko vedle sebe.
• Kabel nebo potrubí je dostupný v kabelovém kanálu nebo šachtě.
Poznámka: Standardní kleště nelze pro CM nebo CD použít. K dispozici jsou speciální kleště CM/CD.
Připojení kleští
100 40
30
Konektor kleští zapojte do konektoru příslušenství na
přední straně RD4000.
Kleště upevněte kolem potrubí nebo kabelu
a přijímač zapněte.
Nastavte frekvenci na stejnou hodnotu jako na
vysílači.
Kleště postupně připevňujte kolem každého kabelu
a zaznamenejte si odezvu ukazatele. Porovnejte sílu
odezvy z každého kabelu. Kabel s podstatně silnější
odezvou než ostatní kabely je kabel, do kterého je
přiveden signál z vysílače.
Pro potvrzení, že cílový kabel byl správně identifikován zaměňte místa vysílače a přijímače
a zkontrolujte, zda v nové pozici je nejsilnější odezva stále z cílového vedení.
Strana 48
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Typy a rozsahy kleští přijímače
Standardní kleště
Kleště se na přijímači připojují do konektoru
příslušenství a slouží pro identifikaci kabelu na
místech, kde je ke kabelu přístup. Standardní kleště
se hodí pro kabely o průměru až do 10cm/4palce.
Malé kleště
Malé kleště mají stejnou funkci jako kleště standardní, jsou ale
užitečné zejména na místech, kde je málo místa pro standardní
kleště.
Malé kleště se hodí pro kabely o průměru až do 5cm/2palce.
Kleště směru proudu (CD) a měření proudu (CM)
Kleště CD/CM se na přijímači připojují do konektoru
příslušenství a umožňuje zjištění směru proudu CD
a měření proudu CM jednotlivých kabelů.
Sondy
Kdy použít sondu
Sonda vysílače je malý samostatný vysílač signálu, vhodný pro vložení do nekovových potrubí,
výpustí nebo stok tak, že může být vyhledána a trasována pomocí přijímače. Pro různé typy použití je
k dispozici široká řada vysílacích sond. Kromě trasování nekovových potrubí a kanálů mohou být
sondy použity pro přesné nalezení spojů v železných plynových potrubích, pro vyhledání úniků
v plastovém vodovodním potrubí a pro sledování postupu při horizontálním vrtání.
Výběr vhodné sondy
Zkontrolujte, zda má sonda pro dané použití dostatečný dosah a zda je rozměrově dostatečně malá
a přitom dostatečně robustní. Zkontrolujte také, zda frekvence odpovídá frekvenci přijímače, protože
přijímač nemůže naleznout sondu, která používá jinou frekvenci. Sondy jsou označeny podle svých
vysílacích frekvencí. Zkontrolujte, zda existuje vhodný způsob pro pohyb sondy přes dané armatury
a spojky.
Strana 49
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Příprava
Založte do sondy novou baterii. Na začátku každého dne a pokud možno též před započetím každé
nové práce je vhodné použít baterii novou nebo čerstvě dobitou.
Před založením sondy zkontrolujte, zda používá sonda a přijímač stejnou frekvenci a zda správně
pracují. Pro tuto kontrolu položte sondu na zem do takové vzdálenosti od přijímače, která se rovná
jmenovité hloubce pro danou sondu. Nasměrujte přijímač na sondu anténou rovnoběžně se sondou
(opačně než je použití přijímače pro vyhledání vedení) a zkontrolujte, zda při maximální citlivosti
hodnota ukazatele překračuje 50%.
Pohyb sondy
Sondy mají na jedné straně vnější závit pro připojení k výpustným tyčím nebo k jiným zařízením pro
vsunutí a pohyb sondou odpadem nebo kanálem. Sondy mohou plavat odpadem upevněny na konci
provazu a pro sondy do stok a pro super sondu jsou dostupné plováky pro upevnění na sondu. Sondy
mohou být vystaveny vysokého tlaku vodních trysek nebo podobným zařízením, používaným pro
čistění, údržbu a kontrolu odpadů. Sondy používané pro podzemní vrtání jsou normálně umístěny ve
vrtné hlavě za vrtným břitem.
Vyhledání a trasování sondy
Sondu vložte na vstup do odpadu nebo do kanálu a zaměřte
ji ještě pokud je na vstupu do odpadu nebo do kanálu vidět.
Přijímač držte vertikálně přímo nad sondou s anténou
rovnoběžně se sondou. Citlivost přijímače nastavte tak, aby
ukazatel ukazoval mezi 60% a 80%. Sonda vyzařuje
špičkové pole ze středu od své osy spolu se signálem duchů
na každém konci špičky. Pro zachycení signálů duchů
posuňte přijímač poněkud dozadu a potom dopředu podél
osy sondy. Jisté zjištění dvou signálů duchů potvrzuje
správné vyhledání. Snižte citlivost přijímače tak, aby se
signály duchů ztratily, ale aby přímo nad sondou byla jasná
odezva na špičku. Citlivost přijímače je nyní nastavena na
trasování kanálu nebo odpadu po dobu, dokud se vzdálenost
mezi sondou a přijímačem nezmění.
Posuňte sondou tři kroky do odpadu nebo do kanálu
a zastavte ji. Umístěte přijímač nad předpokládané místo
sondy. Nenastavujte úroveň citlivosti.
1. Pohybujte přijímačem směrem vzad a vpřed s břitem
rovnoběžně se sondou a zastavte na místě, kde ukazatel
ukazuje špičku.
2. Otáčejte přijímačem jako by břit byl na ose. Zastavte na
místě, kde ukazatel ukazuje špičku.
3. Pohybujte přijímačem ze strany na stranu a zastavte na
místě, kde ukazatel ukazuje špičku.
4. Opakujte kroky 1, 2 a 3 s anténou ve vertikální poloze
a spočívající na zemi nebo těsně nad zemí. Přijímač by
potom měl být přímo nad sondou s anténou rovnoběžně
se sondou. Označte místo sondy a její směr.
5. Posuňte sondou další tři nebo čtyři kroky, místo přesně
určete a vyznačte. Postup přesného vyhledání opakujte
v obdobných intervalech podél linie odpadu nebo kanálu.
Strana 50
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Kontrola hloubky sondy
Elektronické měření hloubky.
Vyhledejte přesně polohu sondy podle kroků 1-4 výše.
Nastavte citlivost tak, aby byl ukazatel na stupnici. Přijímač
přepněte na indikaci hloubky sondy. Stiskněte tlačítko
měření hloubky a na displeji odečtěte hloubku.
Poznámka: není-li přijímač nastaven na režim sondy,
přístroj bude pracovat, indikace hloubky ale
nebude správná.
d
d=0.7AB
Metoda výpočtu.
Vyhledejte přesně polohu sondy. Přijímač posuňte dopředu
před sondu a stále s anténou rovnoběžně se sondou,
zvyšte citlivost tak, aby byl vidět signál špičky i duchů.
Přijímač posuňte dozadu za sondu a dbejte na to, aby břit
přijímače byl vždy rovnoběžně se sondou. Vyhledejte místa
nuly A a B. Změřte vzdálenost mezi nimi a vynásobte ji x
0,7 a tím získáte přibližnou hodnotu hloubky.
B
A
d
Typy a rozsahy sond
Ø 39mm
Standardní sonda.
Standardní sonda kombinuje kompaktní velikost se
silným signálem a představuje standardní sondu pro
většinu použití, pokud není požadována menší
velikost, větší hloubka nebo odolnější konstrukce.
105mm
Strana 51
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Super malá sonda.
Jedná se o speciální sondu určenou zejména pro
bezvýkopové činnosti. Tento typ sondy má výměnné
pouzdro baterií a tak lze měnit délku sondy. Zkrácení
délky sondy znamená, že je možno založit méně
baterií a toto bude mít vliv na životnost baterie.
Sonda do stoky.
Tato sonda má velmi pevné pouzdro a tím činí sondu
vhodnou pro použití v městských systémech odpadní
kanalizace. Sonda má dlouhou životnost pro denní
používání za všech podmínek.
Super sonda.
Zvláště odolná sonda pro použití v hlubokých
stokách.
FlexiTrace.
Sonda FlexiTrace je plastem potažená tyč ze
skleněného vlákna, která má v sobě vodiče a slouží
pro vyhledávání nekovových potrubí malého průměru
až do hloubky do 3 metrů/10 stop. Sondu FlexiTrace
je možno vsunout do potrubí nebo kanálku o vnitřním
průměru jen 12 mm/0,5 palce s minimálním rádiusem
ohybu 250 mm/10 palců. Sonda FlexiTrace
nevyžaduje baterie, neboť je napájena
z kompatibilního vysílače RD4000.
Sondu FlexiTrace je možno použít ve dvou režimech:
režimu sondy a režimu vedení. V režimu sondy je
napájen jen hrot FlexiTrace, zatímco v režimu vedení
je napájena její celá délka.
Strana 52
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Pro použití jako sonda připojte oba přívodní vodiče vysílače na svorky FlexiTrace. Svorky nejsou
barevně označené a nezáleží tedy na tom, který vodič se připojí na kterou svorku.
Pro použití FlexiTrace v režimu vedení připojte červený vodič vysílače na svorku FlexiTrace a černý
vodič připojte na zem.
Stetoskopy
Kdy se použije stetoskop
Stetoskop se použije v případech, kdy není možno
dát kolem kabelu kleště z prostorových důvodu nebo
kvůli nedosažitelnosti kabelu. Anténa stetoskopu se
použije pro identifikaci kabelu místo kleští.
Jak použít stetoskop
Stetoskop připojte na přijímači do konektoru
příslušenství. Přitlačte postupně vypouklou hlavu ke
každému kabelu a proveďte detekci maximálního
signálu.
Typy stetoskopů
Velká anténa stetoskopu
Velká anténa stetoskopu, která se na přijímači zasouvá do konektoru příslušenství slouží pro
identifikaci kabelu v situacích, kdy je kabel dostupný zvenku. Je užitečná zejména pro identifikaci
těžkých kabelů, ležících na roštu a kde není možno připojit kleště. Vypouklá hlava detektoru na konci
izolovaného, flexibilního husího krku se umísťuje pevně na kabel, který se má identifikovat. Při větším
počtu kabelů podá anténa stetoskopu nejsilnější odezvu z kabelu, na který byl přiveden signál
z vysílače.
Malá anténa stetoskopu
Malá anténa stetoskopu má vypouklou hlavu
25mm/1palec na konci přívodu dlouhého 2m/78
palců. Malou anténu stetoskopu je možno
našroubovat na prodlužovací tyč nebo použít na
konci několika prodlužovacích tyčí spojených
dohromady tak, aby bylo možno identifikovat
nepřístupné malé kabely.
90mm
3.5in
Miniaturní stetoskop vysokého zisku
Miniaturní stetoskop je podobný malému stetoskopu,
nemá ale žádný úchyt nebo jinou možnost pro
připojení na prodlužovací tyče.
0 30mm
1.3in
Miniaturní stetoskop může být použít jako miniaturní
anténa pro vyhledávání tam, kde je rozměrné těleso
přijímače nevhodné pro použití, například při
vyhledávání potrubí nebo kabelů ve stěnách.
CD stetoskop
V určitých omezených oblastech může být CD
stetoskop použit pro zjištění směru proudu, ne ale
pro měření proudu.
Strana 53
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Ponorná anténa dvojí hloubky
Kdy použít ponornou anténu dvojí hloubky
Kritické a časté způsoby vyhledávání představuje
trasování podzemních potrubí a kabelů přes vodní
cesty a toky. Méně časté, rovněž ale důležité je
trasování a vyhledávání vedení v moři mezi pevninou
a blízkými ostrovy. Při vyhledávání potrubí a kabelů
by měla být anténa přijímače co nejblíže cílovému
vedení a proto není praktické vyhledávat kabely
v řece nebo v moři z povrchu. Ve většině případů je
nutno změřit hloubku překrytí kabelu, aby se zajistilo,
že vedení bude chráněno před upevňovacími
kotvami nebo před jiným podmořským nebezpečím.
Ponorná anténa dvojí hloubky je vhodná pro použití pro trasování potrubí a kabelů pod vodou. Na
spodní straně antény je závaží pro udržení stability a jednotka byla testována na tlak dle IP68 pro
hloubku až 100m.
Anténa se dodává s 10m dlouhým kabelem typu pupeční šňůra jako standard, je možno dodat ale
délku až do 100m. Velká délka umožňuje to, že anténu může nést potápěč po dně řeky nebo moře,
zatímco přijímač se používá v plavidle na hladině. Kritickým bodem je efektivní komunikace mezi
obsluhou přijímače a potápěčem s anténou.
Anténu je též možno připevnit na konec nekovového ráhna na prámu a spustit na dno řeky nebo
moře.
Jak použít ponornou anténu dvojí hloubky
Na přístupném místě na břehu přiveďte do cílového
vedení signál z vysílače. Přívod ponorné antény pro
trasování vedení pod vodou připojte do konektoru
příslušenství na přijímači, který je umístěn na palubě
člunu, který se nachází přímo nad vedením. Vysílací
signál by měl být přiveden přímým připojením
s nejsilnějším možným signálem a s nízkou frekvencí
(méně než 1kHz). Zemní spojení proveďte asi 100
kroků od vysílače. Před vyhledáváním ve vodě
proveďte test kvality signálu na vedení.
Poznámka: Ponorná anténa je kalibrována pro práci
s jednou frekvencí.
Tipy pro používání ponorné antény dvojí hloubky
Uživatel na lodi by měl být specialista nebo by měl mít značné zkušenosti s používáním přijímače, tak
aby mohl dávat stručné pokyny potápěči a aby se tak předešlo zbytečné ztrátě drahého času prací
způsobem pokus a omyl.
Pracovnímu páru se vysoce doporučuje procvičit si společnou práci na pevnině a teprve potom se
pokoušet o vyhledávání pod hladinou. Potápěč by měl použitím antény vyhledat a trasovat známé
vedení poslepu, pouze podle pokynů obsluhy u přijímače, která nevidí ani vedení, ani potápěče.
Vzhledem ke kombinaci velké povrchové plochy a velmi vodivé půdy, mohou nastat problémy
s přivedením vhodného signálu pro trasování potrubí velkých průměrů, protože bude docházet
k rychlé ztrátě signálu. Trasovací signál bude asi muset mít velký výkon a nízkou frekvenci.
Před začátkem práce na člunu a na dně bude třeba si na definovat způsob zaznamenávání polohy
a hloubky cílového vedení.
Strana 54
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Příslušenství vysílače
Kleště
Kleště vysílače se zaklapují kolem potrubí nebo kabelu a přivádějí spolehlivě signál do živého vedení,
aniž je třeba přerušovat nebo odpojovat napájení kabelu. Kleště dodávají do cílového vedení velmi
selektivní signál, u kterého je omezena indukce do dalších vedení. Kleště mohou být někdy mnohem
efektivnějším způsobem přivedení signálu než je přímé připojení.
VAROVÁNÍ PŘI UPEVŇOVÁNÍ KLEŠTí KOLEM SILOVÉHO KABELU DBEJTE NA TO, ABY
BYLY KLEŠTĚ VŽDY PŘIPOJENY K VYSÍLAČI.
Při značném průtoku proudu kabelem, na který jsou kleště připevněny, mohou kleště bzučet nebo
vibrovat. Toto je normální jev a neznamená žádné nebezpečí poškození zařízení.
Cílové vedení musí vést nejsilnější signál - všechna další vedení povedou pouze slabší zpětný signál.
Jestliže systém sestává jen ze dvou vodičů, vodiče mohou vést stejný signál.
Připojení kleští
• Připojte kleště do výstupního konektoru na vysílači.
• Kleště zaklapněte kolem potrubí nebo kabelu a zajistěte, aby byly čelisti uzavřeny. Vysílač
zapněte.
Vedení musí být na každé straně kleští uzemněno, aby mohl signál protékat vedením. Vedení proto
dle potřeby uzemněte. Izolovaný kabel je možno trasovat i v případě, že není provedeno zemní
spojení za předpokladu, že je vedení v zemi v dostatečné délce po každé straně kleští a tak je
zajištěna kapacitní vazba na zem (uzemnění).
Poznámka: Při použití kleští není třeba provádět zemní spojení na vysílači.
Strana 55
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Typy a rozsahy kleští vysílače
Přestože kleště vysílače a přijímače vypadají stejně, mají rozdílná vnitřní vinutí. Aby se zabránilo
připojení chybných kleští, mají kleště vysílače a přijímače konektory s rozdílnou orientací.
Standardní signálové kleště
Standardní signálové kleště přivádí signál vysílače
velmi selektivně a efektivně do cílového kabelu
o průměru 10cm/4palce při frekvenci 8 /33 kHz nebo
až do průměru kabelu 75mm/3palce při frekvenci
512 Hz.
Standardní i malé kleště mají dvojitou pružinu, aby
se zajistil dobrý toroidní kontakt.
Malé signálové kleště
Malé signálové kleště jsou užitečné pro přivedení
signálu 8 kHz a 33 kHz do cílového kabelu na soklu
nebo na jiném místě s omezeným prostorem. Kleště
jsou vhodné pro kabely průměru až 5cm/2palce.
Kleště směru proudu (CD) a měření proudu (CM)
Kleště CD/CM, zasunuté do konektoru příslušenství
na vysílači umožňují přivedení signálu CD (směr
produ) a CM (měření proudu) do jednotlivých kabelů.
VAROVÁNÍ. Vysílač je možno připojovat na živá
zařízení jen za použití vhodného příslušentví,
jakým je zásuvkový konektor nebo konektor pro
živá vedení.
Zásuvkový konektor
Zásuvkový konektor přivádí signál vysílače přes
domácí zásuvku do vedení a rozvodných kabelů na
ulici. U tříkolíkové zásuvky se signál 8kHz/33kHz
přivádí mezi fázový vodič a zemnící vodič. Konektor
je možno také připojit do dvoukolíkové zásuvky tak,
že se signál přivede mezi fázový vodič a nulový
vodič.
Typ zásuvky je nutno specifikovat již v době
objednávání.
Strana 56
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Kdy použít zásuvkový konektor
Zásuvkový konektor se používá v případě, kdy je nutno přivést signál do vedení, které se má trasovat
od domovní zásuvky k přívodnímu vedení a živá domovní zásuvka je dostupná. Zásuvkový konektor
přivádí signál vysílače 8kHz/33kHz do živé domovní zásuvky a přes domovní rozvodný systém do
přívodních a rozvodných kabelů na ulici.
Jak použít zásuvkový konektor
• Zasuňte zásuvkový konektor do konektoru příslušenství na vysílači a silové zásuvky domovního
rozvodu. Pro připojení signálu musí být zásuvka živá.
• Zásuvku zapněte.
Signál je u tříkolíkové zásuvky přiveden mezi fázový a zemnící vodič. Konektor je možno také připojit
do dvoukolíkové zásuvky tak, že se signál přivede mezi fázový vodič a nulový vodič.
Obsluha i vysílač jsou plně chráněni před napětím až do 300V, DC do 65Hz.
Konektor živého kabelu
Bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ. KONEKTOR ŽIVÉHO KABELU MŮŽE POUŽÍVAT JEN AUTORIZOVANÁ OBSLUHA
NEBO OSOBA S OPRÁVNĚNÍM PRO PRÁCI NA ŽIVÝCH KABELECH.
Autorizace
Konektor živého kabelu přivádí signál vysílače na živý kabel. Konektor může používat jen
autorizovaná obsluha nebo osoba s oprávněním pro práci na živých kabelech, která je vyškolena
v bezpečnostních předpisech, týkajících se práce na živých kabelech.
Kdy používat konektor živého kabelu
Konektor živého kabelu přivádí bezpečně trasovací signál 8kHz/33kHz do živých kabelů nízkého
napětí. Konektor živého kabelu slouží pro trasování a identifikaci kabelů a pro vyhledávání
jednoduchých poruch kabelu tak, že se připojí přímo na živý vodič v domovním rozvodu, na pouliční
svítilnu, rozvodnou skříňku nebo na sběrnici podružného rozváděče nízkého napětí.
Popis konektoru živého kabelu
Konektor živého kabelu představuje skříňku s kabelem připojení vysílače na jedné straně a dvěma
výstupními kabely na druhé straně. Jeden kabel je zakončen červenou svorkou a druhý kabel černou
svorkou. Oba výstupní konektory jsou vybaveny pojistkou 1A, která je přístupná po odšroubování
víčka konektoru z tělesa konektoru.
Jak používat konektor živého kabelu
Jeden konec konektoru živého napětí připojte do konektoru na vysílači. Červenou svorku připojte na
živý vodič a černou svorku dle situace na nulový nebo zemnící vodič. Vysílač indikuje změnou tónu
nebo zobrazením na displeji že bylo provedeno řádné propojení.
Obsluha i vysílač jsou plně chráněni před napětím až do 500V, DC do 65Hz.
Spolehlivé trasování kabelu a jeho identifikace v domovním rozvodu:
• Připojte červenou svorku na svorkovnici rozváděče. Je-li třeba odpojte pojistku.
• Připojte černou svorku na nezávislé místo uzemnění venku.
Strana 57
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Trasování kabelů pouličního osvětlení:
• Připojte červenou svorku na přívodní živý kabel.
• Připojte černou svorku na sloup osvětlení, pokud je kovový nebo na samostatné uzemňovací
místo.
Konektor živého kabelu může být podobným
způsobem použit pro přivedení signálu na kabely
přímo přes izolátory nízkého napětí, jakými jsou
pojistkové skříně v průmyslových oblastech.
Náhled
Náhled se používá v případech, kdy chcete zjistit přítomnost podzemních sítí bez toho, abyste je
přesně identifikovali, například když chcete předejít kopání v oblasti, ve které se vyskytují kabely. Pro
kontrolu výskytu podzemních sítí položte vysílač na bok a zapněte ho. Protože nejsou připojeny
žádné vodiče, vysílač se přepne na indukční režim. Signál se naindukuje do všech vodičů kromě toho,
který je přímo pod vysílačem. Pomocí přijímače proveďte průzkum oblasti. Vysílač posuňte a znovu
proveďte průzkum oblasti abyste zjistili, zda byla nalezena všechna vedení.
TIPY PRO VYHLEDÁVÁNÍ
Eliminování cizích vlivů
Indukce
Pokud běží několik vodičů paralelně a není možno k nim připojit vysílač, je možno vyhledat každé
vedení samostatně. Postupujte následovně:
•
•
Proveďte průzkum oblasti a zjistěte místa a počet vodičů v oblasti.
Zmapujte směr, ve kterém jsou vodiče vedeny.
•
•
•
Proveďte trasování vedení:
Na vysílači zvolte indukční režim.
Na přijímači zvolte stejnou frekvenci.
Položte vysílač na bok a rovnoběžně s vodičem.
Zkontrolujte, zda je vodič přímo pod vysílačem.
Takto bude přímo pod vysílačem nulový signál a dále
bude možno vyhledávat ostatní vodiče.
Vyhledejte každý vodič a vyznačte jeho místo.
Posouvejte se vysílačem po trase a pokračujte ve
vyhledávání a vyznačování.
Nalezněte trasu každého vodiče z prozkoumávané
oblasti dokud nelze přesně naleznout místo cílového
vodiče.
•
•
•
•
•
Strana 58
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Nežádoucí indukce signálu
Nežádoucí indukce signálu z cílového vedení do jiného sousedícího vedení představuje jeden
z nejběžnějších problémů při vyhledávání. Toto vede buďto k chybě při vyznačení místa a hloubky
cílového vedení nebo k označení chybného vedení. Jistému stupni indukce signálu se nedá v mnoha
situacích zabránit, existují ale způsoby kterými může pečlivý uživatel snížit vlivy indukce a zvýšit
spolehlivost vyhledávání.
‰
Snažte se omezit připojování signálu indukcí. Signál
z vysílače se může naindukovat do více než jednoho
vedení. Tam, kde je to možné, použijte signálové kleště.
‰
Identifikujte místa, kde mohou být vedení spojena nebo
mohou být ve velké blízkosti u sebe. Pracujte raději ve
směru k těmto místům než směrem od těchto míst. Pokud
je například plynové a vodovodní potrubí sloučeno
v budově, připojte signál na ventily nebo jiná přístupová
místa spíše na ulici než přímo v budově.
‰
Tam, kde je to možné, snižte indukci do paralelních vedení
použitím signálu nízké frekvence.
‰
Druhým vedením teče vratný signál. Použijte dle možností
připojení na obou koncích, čímž se předejde vracení
signálu zpět zemí.
‰
Vyberte místo připojení signálu tam, kde je vedení nejdál od
dalších vedení a ne v husté oblasti.
‰
Při připojení s jedním koncem, umístěte zemnící kolík co
nejdále od cílového vedení a od dalších podzemních vedení.
‰
Pro provedení zemního spojení nepoužívejte existujících
struktur; další podzemní vedení by k nim mohly být
připojeny.
Špatné zemní spojení nebo zemnící vodič jen tak ležící na zemi
v pravém úhlu k vedení může mít za následek menší indukci než
dobré uzemnění za předpokladu, že není třeba provádět
trasování na delší vzdálenost.
Kryt kabelové šachty jako uzemnění
Někdy není při vyhledávání možno zasunout zemnící kolík do země, například při vyhledávání na
tvrdém povrchu jakým jsou vozovky. V tomto případě je možno vytvořit zemní spojení připojením
zemnícího vodiče ke kovovému rámu kabelové šachty.
Použití sloupů osvětlení
Přímé připojení ke kovovému sloupu pouličního osvětlení je téměř tak efektivní, jako připojení
k samotnému plášti kabelu. Normálně je plášť kabelu připojen ke kovovému sloupu a proto přímé
připojení ke sloupu umožňuje uživateli rychlé a spolehlivé vyhledávání pouličního osvětlení bez
spolupráce s technikem společnosti pro pouliční osvětlení.
Jestliže je sloup osvětlení zhotoven z betonu, proveďte propojení vysílače s pláštěm kabelu, pokud
není kabel uzemněn připojením na rám inspekčních dvířek. Připojení na plášť kabelu přivádí signál
vysílače na dostatečnou vzdálenost a umožňuje přijímači trasovat kabely napájející pouliční osvětlení
jakož i další světla na ulici.
VAROVÁNÍ. KONEKTOR ŽIVÉHO KABELU MŮŽE POUŽÍVAT JEN AUTORIZOVANÁ OBSLUHA
NEBO OSOBA S OPRÁVNĚNÍM PRO PRÁCI NA ŽIVÝCH KABELECH.
Strana 59
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Není-li kabel uzemněn na sloupu, otevřete inspekční dvířka a připojte konektor živého kabelu na
fázový nebo nulový vodič.
Použití sloupu pouličního osvětlení jako prostředku pro přivedení signálu do dalších silových kabelů
stejného elektrického obvodu je též možné. Signál přivedený tímto způsobem může být slabý, protože
musí cestovat určitou vzdálenost zpět do rozvodny a znovu do systému. Při nastavení přijímače na
vysokou citlivost je často možno kabel vyhledat, což by bylo jinak signálem vysílače jen velmi obtížné
nebo by nebylo možno vůbec kabel napájet.
Nalezení dobrého místa pro uzemnění
Při použití přímého připojení je důležité provést co nejlepší možné uzemnění vysílače. Tím se docílí
nejnižší odpor zemní cesty a nejlepší výstupní signál. Pokud není možno použít zemnící kolík,
nabízejí se následující možnosti dobrých náhradních bodů uzemnění.
‰ Kovové kryty šachet
‰ Kovové mříže kanalizace
‰ Kovové kolejnice
‰ Sloupky kovových plotů
Připojení na dvou koncích
Vodovodní potrubí velkých průměrů a rozvodná plynová potrubí pokládaná po jednotlivých částech
mají mezi těmito částmi někdy izolované spoje a při připojení na jenom konci může být obtížné
provést řádné vyhledání. Při použití připojení na jednom konci mohou zpětné zemní signály
způsobovat často zmatek, protože se vracejí do vysílače jinými vedeními. Problém často nastává
v případech, kdy se vratný signálu jeví jako silnější než signál v cílovém vedení proto, protože cílové
vedení je hlouběji než vedení vedoucí zpětný signál, nebo když má zpětná dráha lepší elektrickou
vodivost než cílové vedení.
Použití připojení vysílače na dvou koncích
představuje užitečnou techniku pro spolehlivé
trasování a identifikaci cílového vedení
v situacích jako jsou husté průmyslové oblasti;
předpokladem je ale to, že existuje přístupné
místo ke každému konci vedení.
Vysílač připojte k cílovému vedení na
přístupných místech. Zemní spojení vysílače se
provede dlouhým kabelem na druhém
přístupovém místě podél vedení. Uzavření
okruhu je dosaženo bez použití země jako
zpětné dráhy proudu. Dlouhý kabel by měl být
co možná nejdále od předpokládané trasy
vedení.
Provedení připojení na obou koncích
Připojte vysílač na přístupné místo na cílovém vedení. Uzemnění vysílače je připojeno dlouhým
kabelem na další přístupové místo dále po délce vedení. Uzavření okruhu je dosaženo bez použití
země jako cesty zpětného proudu. Dlouhý kabel by měl být umístěn co nejdále od předpokládané
trasy vedení. Pro tyto účely dodává firma Radiodetection prodlužovací kabely o délce 50 metrů
a 200 metrů.
Tato metoda připojení signálu vysílače je ideální pro spolehlivou identifikaci cílového vedení. Když se
provede připojení na dvou místech stejného vedení, v celém obvodu by měla být zjištěna stejná
hodnota proudu. Zobrazení na displeji přijímače by mělo zůstat konstantní, pokud se nebude hloubka
vedení měnit.
Strana 60
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
TECHNICKÁ DATA
Následující stránky uvádějí technická data vysílačů RD4000T3 a T3F, vysílače RD4000 T10
a přijímačů RD4000 Rx a MRx.
Strana 61
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Vysílače RD4000T3 a T3F
Technická data
Popis:
vysílač RD4000
Objednací číslo:
10/T3 -* (* = verze)
10/T3F-* (* = verze)
Provedení:
Konstrukce
Odolnost
Rozměry
Váha
Vysoce odolné termoplastové pouzdro
s krytím dle IP55
(kromě všech typů schránek baterií)
Odolné proti pádu z jednoho metru na beton (BS EN 60068-2)
Asi 180 mm (hl.) x 350 mm (š) x 230 mm (v)
Asi 4,2 kg
Dostupné režimy provozu:
Vyhledávací režim indukční
Vyhledávací režim s přímým připojením
Režim přesného vyhledání FF s přímým připojením (jen T3F)
Dostupné frekvence (±3 Hz)
1 indukční frekvence z následujících: 8,192kHz, 32,768kHz, 65,536kHz,
83,000kHz nebo 200,00kHz - konfigurovatelné ve výrobě
Až 3 frekvence přímého připojení od standardního rozsahu 440Hz - 200kHz
- konfigurovatelné ve výrobě
Výstup přesného vyhledání FF (jen RD4000T3F)
Kompozitní signál frekvence přesného vyhledávání 8,19 kHz/8Hz
kompatibilní s existujícím zařízením přesného vyhledávání Radiodetection
Napětí přesného vyhledávání 120V při maximu 8mA.
Audio indikace
Zapnutí vysílače
Kvalita připojení
Vybití baterie
Poruchový stav
Tón 1 sekunda při zapnutí
Tón od 40 - 400Hz klesající při vyšším
proudu ve vedení (t.j. při lepším připojení)
Tón vypnutý na 1 sekundu z 5
2-sekundový varovný tón
Vizuální indikace
Devět LED diod, postytujících informace o provozu vysílače
Čtyři červené LED
Indikace výstupní úrovně
Zvolená indukce
Jedna červená LED
Volba frekvence/režimu
Čtyři zelené LED
Jako kontrola činnosti LED diod se všech děvět diod rozsvítí při zapnutí na dobu 2 sekund.
Ochrana výstupu
Výstup je chráněn proti náhodnému připojení na střídavé napětí 240V.
Strana 62
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Výstup signálu
Trvalý výstup sinusové křivky zvolené frekvence nebo kompozitní křivka přesného vyhledání
FF, je-li zvolena. Výstup se vypíná na 1 sekundu z 5 (synchronizováno s tónem připojení) aby
indikoval stav vybití baterie v normálních režimech provozu. Pro zajištění trvalého
vyhledávání, výstup přesného vyhledávání FF nevypíná při nízké kapacitě baterie.
Výkon
Připojený výkon
Výstupní úroveň
1
2
3
4
Napětí obvodu
30V RMS
30V RMS
30V RMS
30V RMS
Omezení proudu
5mA
10mA
30mA
100mA*
Maximální výkon
0,15W
0,30W
0,90W
3,00W**
* Proudové omezení na 60 mA pro frekvence nižší než 1kHz.
** Při 45kHz a výše je výstupní výkon omezen na 1W pro dodržení
legislativních požadavků
Indukční výkon
Výkon nastavitelný ve čtyřech krocích: 25%, 50%, 75% a 100%
Při 45kHz a výše je výstupní výkon omezen na 1W pro dodržení egislativních
požadavků
Baterie
12 alkalických článků 1,5V LR20 (D)
Životnost >8 hodin při maximálním výstupním výkonu (3W) při 200C
Konektor pro 12V vstup externího napájení
Volitelný dobíjitelný blok
Externí konektory
RS232
Výstup pro příslušenství
Standardní příslušenství
•
•
•
Volitelné příslušenství
•
•
•
•
•
Kabel pro přímé připojení
Kabel externího napájení 12V
Zemnící kolík
Kleště 2" a 4"
Přenosná brašna
Kabel zemního připojení
Konektor živého připojení
Konektor živého kabelu
-200C až +500C
-400C až +700C
Rozsah teplot
Provozní teplota:
Skladovací teplota:
Standardy kvality
BS 5750/ISO 9001/EN29001
Zkoušky
Značka CE odpovídající Evropské směrnici R&TTE 1999/5/EC
Splňuje FCC Rules Part 15
Záruční doba
12 měsíců
Strana 63
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Vysílač RD4000 T10
Technická data
Popis:
vysílač RD4000 T10
Objednací číslo:
11/T10 -* (* = verze)
Provedení:
Vysoce odolné termoplastové pouzdro
s krytím dle IP55
(kromě všech typů schránek baterií)
Odolné proti pádu z jednoho metru na beton (BS EN 60068-2)
Asi 180 mm (hl.) x 350 mm (š) x 230 mm (v)
Asi 4,3 kg
Odolnost
Rozměry
Váha
Režimy provozu:
Vyhledávací režim indukční
Režim FF přímé připojení
Vyhledávací režim přímé připojení
Režim ACID-M přímé připojení (volitelně)
Režim měření (provoz DVM/AVO)
Režim potrubí přímé připojení (volitelně)
Připojené příslušenství je identifikováno automaticky a nastaví se dostupné režimy/frekvence.
Automaticky se též nastaví výkonová omezení připojeného příslušenství. Není-li připojeno žádné
příslušenství, přístroj přejde do výchozího indukčního režimu.
Dostupné frekvence (±3 Hz)
Až 2 indukční frekvence z 8,192kHz, 32,768kHz, 65,536kHz nebo dvě
z 65,536kHz, 83,000kHz nebo 200,00 kHz - konfigurovatelné ve výrobě
Další režimy*
Až 16 frekvencí přímého připojení
CD: na příslušenství lze použít až 14 CD párů
Konfigurace frekvence je možno konfigurovat ve výrobě/u dealera, uživatel ji může měnit pomocí
konfiguračního nástroje přes web. Indukční frekvenci je nutno specifikovat při objednání, protože se
nastavuje ve výrobě.
*Poznámka: ne všechny frekvence jsou dostupné pro všechny modely a všechno příslušenství;
u některého příslušenství existují pro provoz omezení pro frekvenční pásma (např. signálové kleště)
Výstup přesného vyhledání FF
Kompozitní signál frekvence přesného vyhledávání FF 8,192kHz/8Hz
kompatibilní s existujícím zařízením přesného vyhledávání Radiodetection
- další vyhledávací frekvence FF budou dostupné později.
Napětí přesného vyhledávání FF 120V při maximu 8mA.
Audio indikace
Indikační tóny
Nastavení hlasitosti ve 4 stupních: vypnuto, nízká, střední, vysoká
Tón kvality připojení od 40 - 400Hz. Nižší tón odpovídá vyššímu proudu
ve vedení (t.j. při lepším připojení)
Vybití baterie
Tón vypnutý na 1 sekundu z 5 a varovný tón
složený z 6 rychlých pípnutí
Poruchový stav
Varovný tón
Neplatná volba
1 krátké pípnutí 200Hz
Varování pro živý kabel - střídavý varovný tón při výskytu napětí v kabelu
Vizuální indikace
LCD displej s automatickým podsvícením; LCD displej zobrazuje následující informace:
• Proud/napětí/odpor vedení
• Provozní režim a frekvence
• Požadovaná úroveň
• Stav baterie/externího napájení
• Nastavení audio hlasitosti
• Grafika způsobu připojení signálu k cílovému vedení
• Varování pro omezení SELV a živý kabel
Strana 64
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
Ochrana výstupu
Výstup je chráněn pomocí resetovatelného spínače proti náhodnému připojení na střídavé
napětí 240V. LCD displej dává uživateli zpětné hlášení, že došlo v vypnutí ochranného
spínače. V režimu FF nebude spínač pracovat, přístroj je ale stále chráněn proti náhodnému
připojení na střídavé napětí 240V.
Výstup signálu
Trvalý výstup sinusové křivky zvolené frekvence nebo kompozitní křivka přesného vyhledání
FF, je-li zvolena. Výstup se vypíná na 1 sekundu z 5 (synchronizováno s tónem připojení) aby
indikoval stav vybití baterie.
Připojený výkon
Výstupní úroveň
1
2
3
4
5
6
7
8
Napětí obvodu
30V/50V RMS
30V/50V RMS
30V/50V RMS
30V/50V RMS
30V/50V RMS
30V/50V RMS
30V/50V RMS
30V/50V RMS
Omezení proudu
10mA
30mA
60mA
100mA
200mA
400mA
700mA
1A
Maximální výkon**
0,50W
1,50W
3,00W
5,00W
10,00W
10,00W
10,00W
10,00W
Napětí lze pomocí nabídky v menu zvýšit z výchozích 30V na 50V. Napětí se při každém zapnutí vrátí
zpět na výchozí hodnotu 30V.
** Maximální výstupní výkon je 10W, je-li výstupní výkon vyšší než 5W, na displeji se zobrazí HI
POWER. Takto může uživatel maximálně šetřit kapacitu baterie v případě, že není třeba používat
výkon 10W.
Při 45kHz a výše je výstupní výkon omezen na 1W pro dodržení legislativních požadavků.
Indukční výkon
Výkon nastavitelný ve čtyřech krocích: 25%, 50%, 75% a 100%
Při 45kHz a výše je výstupní výkon omezen na 1W pro dodržení egislativních
požadavků.
Baterie
12 x LR20 (D), alkalické články 1,5V
Volitelný dobíjitelný blok vysoké kapacity
Životnost baterie
Výstupní výkon
10W
5W
1W
Externí konektory
Životnost baterie (alkalické články při 200C a trvalém používání)
> 4 hodiny
> 15 hodin
> 24 hodin
RS232
Výstup pro příslušenství
Příslušenství Příslušenství je u RD4000T10 po připojení automaticky identifikováno. Vysílač
automaticky zvolí režim a omezení výkonu/frekvence podle připojeného příslušenství
a změní grafické zobrazení připojení na LCD displeji.
Standardní příslušenství
• Kabel pro přímé připojení
• Kabel externího napájení 12V
• Zemnící kolík
Volitelné příslušenství
Přenosná brašna
Kleště 2" a 4"
CD kleště
Kabel zemního připojení
Konektor živého připojení
Konektor živého kabelu
Strana 65
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
-200C až +500C
-400C až +700C
Rozsah teplot
Provozní teplota:
Skladovací teplota:
Standardy kvality
BS 5750/ISO 9001/EN29001
Zkoušky
Značka CE odpovídající Evropské směrnici R&TTE 1999/5/EC
Splňuje FCC Rules Part 15
Záruční doba
12 měsíců
Strana 66
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
RD4000RX
Technická data
Popis:
Přesný lokátor RD4000
Objednací číslo:
11/4KRx -* (* = verze)
11/4KMRx-* (* = verze)
Provedení:
Konstrukce
Odolnost
Rozměry
Váha
Vysoce odolný termoplast, vodotěsný dle NEMA 3R s krytím dle IP54
Odolné proti pádu z jednoho metru na beton (BS EN 60068-2)
Asi 690 mm (hl.) x 280 mm (š) x 123 mm (v)
Standardní verze:
2,8 kg
EMS verze:
3,2 kg
Režim
Frekvence
Silová vedení
Rádio
Aktivní frekvence
Aktivní frekvence
CD
Lf
CPS
FF (přes volitelný
externí A-rám)
40Hz - 700Hz
14kHz - 26kHz
8kHz - 100kHz
100kHz - 200kHz
až do 1024Hz
až do 2048Hz
100Hz nebo 120Hz
8Hz a 8,192kHz
Šířka pásma/Hz
500
10.000
10, 20 nebo 40
10, 20 nebo 40
10, 20 nebo 40
10, 20 nebo 40
10, 20 nebo 40
10 nebo 20
10
Citlivost*
@1m
7,5mA
20µA
25µA
50µA
250µA
250µA
10mA
2µV
1MOhm
100µA
Hloubka vyhledávání
(metry)
Dobré
Špatné
podmínky
podmínky
3
2
2
1
5
2
3
2
5
2
5
2
3
2
3
2
-
* Citlivost režimu špička
Provozní režimy:
Přesnost vyhledávání:
Přesnost proudu:
Přesnost hloubky:
Rozsah hloubky
Vizuální indikace:
5% hloubky (závisí na hloubce - viz níže)
5% proudu (závisí na hloubce - viz níže)
5% hloubky při nerušeném signálu a žádnými sousedícimi signály
Vedení až do 3m @ 5% přesnosti hloubky, 5% přesnosti proudu
až do 5m @ 10% přesnosti hloubky, 10% přesnosti proudu
Sonda až do 8m (se Super sondou)
LCD displej zobrazující následující:
Síla signálu %
Proud signálu vedení
Režim vedení/sonda
Stav baterie
Připojené příslušenství
Hloubka vedení
Úroveň zisku
Režim špička/nula/jeden
Hlasitost reproduktoru
Hloubka sondy
Provozní režim
Šipky vlevo/vpravo
Šipky směru CD
Audio indikace:
Výstup audio signálu do vodotěsného reproduktoru nebo volitelných
sluchátek
Vyhledávací antény:
2 dvojitě vinuté horizontální a 1 vertikální
Konfigurace antén:
Jednoduchá horizontální pro provoz se širokou odezvou
Dvojitá horizontální pro režim špička
Horizontální a vertikální pro režim nula
Řízení zisku:
Rotační dotykový ovladač
Baterie:
4 x alkalické velikosti D (IEC: LR20)
Volitelný blok dobíjitelných baterií se čtyřmi NiMH dobíjitelnými bateriemi
Strana 67
Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze
RX:
delší než 16 hodin @200C (režimy ne-EMS)
MRx: delší než 8 hodin @200C (režim EMS)
Rozsah teplot
Provozní teplota:
-200C až +500C
Skladovací teplota:
-400C až +700C
Externí konektoty
Konektor RS232 (správa přes web/záznam dat)
Konektor příslušenství
Konektor sluchátek
Standardní příslušenství
Kabel RS232
Volitelné příslušenství
Přenosná brašna
Sondy
Kleště 2" a 4"
Stetoskopy (CD a standard)
CD kleště
Sluchátka (letní a zimní)
Ponorná anténa
Blok dobíjitelných baterií (komplet s kabelem pro externí
dobíjení 12V)
A-rám
Záznamník dat
Automatická detekce příslušenství
Následující příslušenství je u RD4000 po připojení do konektoru automaticky identifikováno. Přijímač
automaticky zvolí provozní režim(y) podle připojeného příslušenství.
Kleště (CD a standard) Ponorná anténa
Sondy
Stetoskopy (CD a standard)
A-rám
Životnost baterie
Volitelné možnosti přijímače:
Detekce elektronických kulových markerů:
(RD4000MRx)
Provoz: Detekce kteréhokoliv z markerů typu 1 až 6 uložených v hloubce
až 1,4m,
Detekce velkých hlubokých markerů do hloubky až 3m,
Sloupcový graf a měnitelný tón pro indikaci síly signálu
Manuální řízení zisku EMS – vysoký/nízký
Detekce specifických markerů
Provoz v duálním režimu:
Vyhledávání kabelu úzkým pásmem (jen režim nula) v kombinaci
S detekcí kulových markerů
Typy markerů
Použití
Barva
Frekvence
Silové rozvody
Červená
169,8kHz
Voda
Modrá
145,7kHz
Sanita
Zelená
122,5kHz
Telefon
Oranžová
101,4kHz
Plyn
Žlutá
83,0kHz
Kabelová TV
Oranžová/žlutá
77,0kHz
Kompatibilita
Standardy kvality
Zkoušky
Záruční doba
Strana 68
Doporučeno pro použití s vysílači Radiodetection T3, T3F, T10 a PTX-3
a LMS
Též zpětně kompatibilní se staršími vysílači Radiodetection.
BS 5750/ISO 9001/EN29001
Značka CE odpovídající Evropské směrnici R&TTE 1999/5/EC
Splňuje FCC Rules Part 15
12 měsíců

Podobné dokumenty

Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze

Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze Dobíjitelný blok baterií ....................................................................................................................................... 13 Založení bloku dobíjitelných bate...

Více

pŘnnlrĚr ŽÁoosrI: zÁvĚR:

pŘnnlrĚr ŽÁoosrI: zÁvĚR: kteÚ budeuváděnna trh spo|'sr.o'zEN|T, Prďská 162,Čás|ava vyrábětEKoCHEM cosMET|cs' Brandýská89z2o, Koste|ecnad Labem: Regenerační soLV|NA, ochrana rukou s D-pantheno|em v rámciPN-ZEN/2009a jeji př...

Více

exitsource

exitsource Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu. Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu USB. Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě. Zapněte monitor (hlavním vypín...

Více

Stavitelova příručka

Stavitelova příručka Stavitelova příručka

Více

Firma Radiodetection vás vítá do budoucnosti ve

Firma Radiodetection vás vítá do budoucnosti ve pfies web. Registrace online, podpora pfiístupu vãetnû opûtovné konfigurace systému, zavádûní dal‰ích funkcí, frekvencí a aktualizací, to v‰e rychle a snadno pomocí pfiístupu pfies

Více

av receivery av receivery bluray přehrávače

av receivery av receivery bluray přehrávače AVENTAGE 7×160W, HDMI (8 in/2 out), HDCP 2.2, BT.2020, WiFi/LAN, Bluetooth, USB, Dolby ATMOS, DTS:X, Dolby TrueHD a DTS-HD, 192 kHz/24-bit Burr Brown D/A, DLNA 1.5, AirPlay, vTuner, 4K + analog ups...

Více

Řada profesionálních lokátorů kabelů, potrubí a RF markerů

Řada profesionálních lokátorů kabelů, potrubí a RF markerů Precizní vytrasování velkých párových svazků kabelů vyžaduje speciální lokační vybavení k nalezení toho správného signálu. Protože telekomunikační společnosti pokračují v pokládání vysoce izolovaný...

Více

systém pcm-kvalitní pomocník pro přesnou lokalizaci vad izolace na

systém pcm-kvalitní pomocník pro přesnou lokalizaci vad izolace na z Velké Británie, která se v posledních letech tomuto vizuálnímu nahlédnutí p iblížila nejvíce. A to hlavn za p ijatelnou cenu. Pokud jste o této progresivní britské spole nosti ješt neslyšeli, tak...

Více