systém pcm-kvalitní pomocník pro přesnou lokalizaci vad izolace na

Komentáře

Transkript

systém pcm-kvalitní pomocník pro přesnou lokalizaci vad izolace na
SYSTÉM PCM-KVALITNÍ POMOCNÍK PRO P ESNOU LOKALIZACI
VAD IZOLACE NA POTRUBÍ S KATODICKOU OCHRANOU
Pokud je vaše spole nost správcem plynovod a trápí vás lokalizace jejich trasy a zejména lokalizace
vad izolace nebo snad jste jen nadšencem, který se pídí po informacích o nových a pokrokových
technologiích, tak jste práv za ali íst ten správný lánek. Se zvyšujícím se po tem kabel a potrubí
pod povrchem se také zvyšuje poptávka po technologiích, kterými by bylo možno tyto inženýrské
sít bezpe
lokalizovat. Pokud by jsme m li k dispozici p ístroj, kterým by bylo možno vizuáln
nahlédnout pod zemský povrch, tak by jsme se asi všichni hodn divili jakou hustou pavu inu nám
všechny kabely a potrubí za ta léta výstavby na planet vytvo ily.
Dovolte mi proto p edstavit ve sv
inženýrských sítí prestižní spole nost Radiodetection Ltd.
z Velké Británie, která se v posledních letech tomuto vizuálnímu nahlédnutí p iblížila nejvíce. A to
hlavn za p ijatelnou cenu. Pokud jste o této progresivní britské spole nosti ješt neslyšeli, tak firma
Radiodetection se zabývá vývojem, výrobou a servisem lokátor pro identifikaci kabel a potrubí
pod zemským povrchem jižod po átku 70. let minulého století a je tak jednou z nejstarších firem na
sv , která se touto problematikou zabývá. Díky úzké specializaci výrobního programu má
Radiodetection obrovský technologický náskok proti konkuren ním pronásledovatel m.
Profesionální lokátor RD4000 je toho jasným p íkladem, kdy ve v tšin zemí sv ta tento systém siln
rozhýbal trh s p ístroji pro lokalizaci kabel a potrubí pod zemí. Jen u nás se objem prodaných
lokátor RD4000 po ítá na stovky! Prakticky každý správce inženýrských sítí v eské republice je
tímto špi kovým lokátorem vybaven. Obrovský úsp ch, který lokátor RD4000 ve sv zaznamenal
díky své vysoké spolehlivosti a efektivit , vedl Radiodetection ke kroku, který pot ší každého
uživatele t chto p ístroj . Od ervence letošního roku se prodloužila záruka a systém je vybaven více
funkcemi, neždoposud. A to za stejnou cenu!
Na základ tlak a požadavk korozních technik hlavn z USA a n kterých evropských stát
vyvinul Radiodetection další špi kový produkt s názvem PCM (Pipeline Current Mapper), který
spolehliv a efektivn eší problémy s p esnou lokalizací vad izolace katodicky chrán ných
produktovod .
Poškozená izolace potrubí nebo vodivé spojení s dalšími podzemními sít mi m že zp sobit
nedostate nou ú innost systému jeho katodické ochrany. Systém PCM firmy Radiodetection byl
navržen speciáln pro identifikaci a lokalizaci t chto závad na potrubí. Tento p ístroj poskytuje
korozním technik m velmi p esný multifunk ní p ístroj, který za pom rn nízkých náklad m že být
použitelný za jakéhokoliv po así v libovolných p dních podmínkách. Je d ležité v t, že tento
systém lze také použít pro klasické velice kvalitní a efektivní profesionální trasování, což ješt
zvyšuje jeho užitnou hodnotu.
Systém PCM se skládá z následujících komponent :
- vysíla
- p ijíma
- nástavec p ijíma e s magnetometrem
- A-rám
48
PCM vysíla
Vysíla PCM velkého výstupního výkonu až 150 W umož uje trasování a provád ní revize stavu
izolace podzemního potrubí aždo vzdálenosti 32 km od místa napojení (podle druhu vn jší izolace).
Vysíla je možné napájet z r zných zdroj proudu, dostupných ve všech stanicích katodické ochrany.
Tento systém napájení umož uje vysíla i pracovat na plný výkon až 150 W po dlouhou dobu bez
nutnosti provád ní vým ny drahých baterií. P ipojení vysíla e je velmi jednoduchý postup
s p ipojením pouhých ty vodi (2x vstup a 2x výstup vysíla e). Na vysíla i je možné nastavit
jednu ze t í možností úrovn výstupního signálu. U každé z možností vysíla vysílá jednu frekvenci
pro klasické trasování a zárove frekvenci 4 Hz, která je tém shodná s proudem katodické ochrany
a
je
ur ena
pro
lokalizaci
vad
izolace.
PCM p ijíma
PCM p ijíma je p enosný ru ní p ístroj, sloužící k lokalizaci trasy podzemního potrubí a dále pak
edevším k m ení velikosti a sm ru proudu blízkého stejnosm rnému proudu katodické ochrany (4
Hz), vysílaného do potrubí PCM vysíla em. P ijíma provádí pouhým stiskem jednoho ovládacího
tla ítka p íslušné m ení proudu 4 Hz signálu, jehožvýslednou hodnotu zobrazuje na displeji. Dalším
stiskem tla ítka jsou hodnoty uloženy do pam ti vnit ního záznamníku (dataloggeru). Tato metoda
umož uje obsluze p ístroje jednoduše a rychle zjistit problémy a anomálie na trase podzemního
potrubí, jakými jsou galvanická spojení s dalšími sít mi a vady a poškození izolace. P i p epnutí
ijíma e do n kterého z dalších režim lze p ijíma používat jako standardní lokátor podzemních
potrubních
a kabelových
rozvod .
Data, uložená v pam ti p ijíma e, lze po jejich p enosu do PC za použití speciálního softwaru
podrobit
analýze
a vytisknout
graf
interpretující
místa
se
zhoršenou
izolací.
Volitelným dopl kem systému PCM je tzv. A-rám, umož ující operátorovi p ímo v terénu velmi
esn (na vzdálenost n kolika cm) identifikovat vady vn jší izolace podzemního vedení.
PCM odstra uje problémy spojené s tradi ními metodami monitoringu potrubí a jejich izolací díky
práci bez nutnosti fyzického p ipojení na plynovod a nabízí následující výhody:
•
esnou metodu vyhodnocení stavu katodické ochrany
• me ení aktuální intenzity a sm ru proudu jsou provád ny z povrchu bez
nutnosti
ipojení p ijíma e k potrubí
• tém stejnosm rný signál zobrazuje proud katodické ochrany
• použití za všech pov trnostních podmínek
• obsluha jedním lov kem
• s A-rámem lokalizace místa vady izolace s centimetrovou p esností
• ur ení velikosti závady
• eliminování nepot ebných a nákladných výkop
• vysoce výkonný vysíla má dostate ný dosah mezi dv ma p ípojnými body
• vysíla lze napájet ze stanice katodické ochrany (nepot ebuje baterie)
• integrovaný zápis dat
• RS 232 port umož uje nahrání dat do PC a následnou grafickou analýzu
•
ístroj spolupracuje s GPS
•
49

Podobné dokumenty

Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze

Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY DLE FCC PRO KANADU A EVROPU .................................................... 1 Přijímač .....................................

Více

Obchodní podmínky firmy BEST , a

Obchodní podmínky firmy BEST  , a bec, je odb ratel povinen zaslat ihned (nejpozd ji do 72 hodin od okamžiku zakoupení zboží) prokazatelným zp sobem písemnou zprávu adresovanou na jméno provozovny firmy BEST, a.s., kde bylo zboží p...

Více

Lokátor Radiodetection RD4000 Návod k obsluze

Lokátor Radiodetection RD4000 Návod k obsluze Založení bloku dobíjitelných baterií .................................................................................................................... 18 Nabíjení dobíjitelných baterií ............

Více

Martin Pavel, Sweco Hydroporjekt

Martin Pavel, Sweco Hydroporjekt • Návrhy soustav přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření v prioritních povodích ČR jako podklad pro plánování v oblasti vod se zpřístupněním výsledků na mapovém portálu cílovým s...

Více

uživatelská příru

uživatelská příru Více informací o aplikacích Centros Manager a eCAL najdete v Centros Manager-Návodu k obsluze, který je ke stažení na www.radeton.cz nebo v originální podobě na www.radiodetection.com.

Více

Firma Radiodetection vás vítá do budoucnosti ve

Firma Radiodetection vás vítá do budoucnosti ve a údrÏbu potrubí a kabelÛ. Na‰im cílem je b˘t hodnoceni jako vedoucí firma na trhu kvalitního zafiízení "high end" s v˘robky pokroãil˘ch technologií. Na‰ím závazkem je jak inovace v konstrukci, tak ...

Více

RD7000 data sheet

RD7000 data sheet Velké párové svazky vodičů vyžadují speciální lokační vybavení k nalezení žádaného signálu. Protože telekomunikační společnosti pokračují v pokládání vysoce izolovaných měděných nebo optických kabe...

Více

Řada profesionálních lokátorů kabelů, potrubí a RF markerů

Řada profesionálních lokátorů kabelů, potrubí a RF markerů Modely PL a PLM disponují výbavou zejména pro firmy pracující v oboru energetika jako jsou např. technické služby, ČEZ, E.ON apod., protože pokryje všechny potřebné činnosti jejich práce. Vždycky n...

Více

Lokátor potrubí a kabelů

Lokátor potrubí a kabelů • Režim síly signálu (numerické Maximum) – Na displeji je pro navigaci nad trasované vedení zobrazen pouze kompas a číselná stupnice od 0 do 999, která zobrazuje sílu signálu z trasovaného vedení. ...

Více

Lokátor potrubí a kabelů

Lokátor potrubí a kabelů provádění průzkumu před započetím výkopových prací se mohou objevit zásadní obtíže. Příkladem mohou být gumové spoje na potrubí, izolační spoje nebo dokonce mezery mezi sekcemi.

Více