DESSO AirMaster - Koberce Strnad

Komentáře

Transkript

DESSO AirMaster - Koberce Strnad
ISTÝ VZDUCH
JE VELMI D LEŽITÝ
Vzduch, který dýcháme má klí ový efekt na naše zdraví a pohodu. Jelikož trávíme
pr m rn více než 90% asu uvnit budov, má kvalita ovzduší velký význam. P ítomnost a
velikost prachových a aerosolových ástic (PM) je ur ujícím faktorem v kvalit ovzduší a má
návaznost na možné zdravotní problémy.
Jakmile jsou vdechnuty, mohou tyto ástice p isp t k rozši ování mikrobiálních ne istot,
jako nap íklad plísní, pylu a alergen . Krom toho mohou neblaze p sobit na srdce a plíce
a zp sobit závažné fyziologické problémy. Koncentrace prachových ástic zjišt ná ve
v tšin m st v rozvinutých zemích na celém sv t má za následek závažná zdravotní
rizika*
* Zdroj: World.Health Organization Air quality guidelines for particulate matter, global update 2005.
Co jsou aerosolové ástice?
PM10
Vdechovatelné ástice s aerodynamickým pr m rem menším než 10 m.
ástice takovýchto rozm r nebo menší zp sobují zdravotní problémy (zm ny
ve funkci plic nebo markerech zán t ), protože jsou to ástice, které procházejí
hrdlem a nosem a vstupují do plic.
PM2.5
Prachové ástice s aerodynamickým pr m rem menším než 2.5 m. ástice
t chto rozm r nebo menší mohou ovliv ovat kardiovaskulární systém.
Dlouhodobé vystavení t mto ásticím m že mít za následek zna né omezení
délky života.
HLAVNÍ ÚLOHA
DESSO AirMaster®
Problémy spojené s prachovými ásticemi mohou být významn omezeny použitím
koberc místo hladkých podlahových krytin*. DESSO pozvedlo tuto funk nost na vyšší
úrove se zavedením AirMaster®.
DESSO AirMaster® byl vyvinut speciáln pro zachytávání a zadržování nebezpe ných
aerosolových ástic. Je 8x efektivn jší v zachytávání a zadržování prachových ástic
než hladké podlahové krytiny a 4x efektivn jší než jiné koberce (PM2.5)**.
* Zdroj: Study performed by Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V. in 2005.
** Preliminary test results
DESSO AirMaster®
ZACHYTÁVÁNÍ
PRACHOVÝCH ÁSTIC S
POUŽITÍM PATENTOVANÝCH
TECHNOLOGIÍ
DESSO AirMaster® je schopné zachytit prachové ástice bez použití chemických p ísad.
Struktura tohoto koberce p ináší mechanické ešení bez vedlejších ú ink .
DESSO AirFiltersTM
Vysoké smy ky sestávající z ultrajemných vláken,
zachytávající a zadržující ty nejmenší aerosolové ástice (<
10 m).
DESSO DustCollectorsTM
Nižší smy ky sestávající ze siln jších vláken, v nichž jsou
zadržovány hrub jší prachové ástice.
* Patent
pending: NL 2002808.
Jak to funguje?
Zv tšený profil koberce DESSO AirMaster®
Prachové ástice (< 10 m)
Prachové ástice (> 10 m)
Prachové ástice jsou
zachytávány a udržovány ve
vláknech DESSO AirFiltersTM.
V tší prachové ástice jsou
zachytávány v siln jších
vláknech DESSO
DustCollectorsTM.
Unikátní struktura DESSO
AirMaster® zabra uje prachu
aby se op t dostal do ovzduší.
Otev ená struktura tohoto výrobku zajiš uje, že prachové ástice budou b hem vysávání
snadno uvoln ny, aby byla zajišt na maximální obnovení filtrovací funk nosti koberce.
DESSO AirMaster®
OSV D ENÁ Ú INNOST
V IŠT NÍ OVZDUŠÍ
Testy koberce DESSO AirMaster® jsou provád ny v laborato i nezávislého
n meckého institutu GUI, který se specializuje na analýzy kvality vnit ního a vn jšího
ovzduší.
Na základ výsledk t chto test je koberec DESSO AirMaster® jediným
existujícím produktem, který vlastní certifikát se zlatým logem GUI*.
* Zlaté logo GUI se poskytuje výrobk m, u nichž je schopnost zadržování prachových ástic > 75%
DESSO AirMaster® je 8x efektivn jší v zachytávání a zadržování prachových ástic
než hladké podlahové krytiny (PM2.5)*
DESSO AirMaster® je 4x efektivn jší v zachytávání a zadržování prachových ástic
než ostatní koberce (PM2.5)*
* P edb žné výsledky test
DESSO AirMaster®
OMEZENÍ PRACHOVÝCH ÁSTIC
V PROST EDÍ V N MŽ DÝCHÁME
Rozm ry ástic rovn ž ur ují dobu, po kterou z stanou v ovzduší. Zatímco ástice s
rozm rem PM10 klesají dol a zmizí z ovzduší b hem n kolika hodin po jejich exhalaci,
ástice o rozm rech PM2.5 mohou cirkulovat v ovzduší i n kolik dní a dokonce týdn *.
* Zdroj: World Health Organization.
P i použití DESSO AirMaster® jsou prachové ástice zachytávány a zadržovány, což
pomáhá ve vytvo ení istšího ovzduší.
DESSO AirMaster®
NEUSTÁLÉ FILTROVÁNÍ
OVZDUŠÍ
Testy provedené spole nostmi Philips a BOND Textile Research nazna ují, že
pat i ná údržba zajistí maximální regeneraci koberce a zadržení prachových ástic ze
vzduchu.
Struktura koberce umož uje, aby bylo více než 80% prachových ástic uvoln no z
koberce b hem vysávání. To znamená zlepšení o 16% ve srovnání se standardními
koberci. Další testy dokazují, že b hem vysávání je rychlost vzduchu v jádru koberce o
55% vyšší ve srovnání se standardními koberci, což má za následek lepší uvol ování
prachových ástic.
DESSO doporu uje použití hubice s rotujícími kartá i.
Optimálních výsledk dosáhnete když budete vysávat ve sm ru uložení vlákna.
Kobercové tverce 50x50
cm
Strukturovaná smy ka
18 barev
Cihlové uložení/ Šachovnice
P ISP NÍ K LEPŠÍMU
PROST EDÍ V KANCELÁ ÍCH
Kvalita vnit ního ovzduší je jedním z p ti nejv tších zdravotních rizik naší doby*,
zp sobeným z velké ásti poletavými prachovými ásticemi. Krom známých výhod jako
komfort, zvuková absorpce a akustické vlastnosti, je DESSO AirMaster® schopné
zachytávat prachové ástice z ovzduší efektivn ji než jakékoliv jiné podlahové krytiny.
Americké pr zkumy rovn ž zjistily, že finan ní výhody zlepšení prost edí v kancelá ích
(nap . mén absencí kv li nemocem) mohou být 8 až 17krát vyšší než náklady na
vytvo ení t chto zlepšení**. Krom toho to vede k lepším výkon m a vyšší spokojenosti
zákazník .
* Environmental Protection Agency (EPA)
** William J. Fisk and Arthur H. Rosenfeld of the Lawrence Berkeley National Laboratory in Berkeley, in California, United States.
ZLEPŠENÍ KVALITY VZDUCHU
VE ZDRAVOTNICKÝCH
ZA ÍZENÍCH
Výhody koberce ve zdravotnictví byly dokázány n kolika studiemi a stále více si je
za ínají uv domovat i koncoví uživatelé. Koberce p ispívají k vyšší t íd komfortu,
zaru ují klidné a p íjemné prost edí, což má za následek spokojen jší spánek a kratší
období nutné pro zotavení. Se zavedením DESSO AirMaster® jsme povznesli výhody
koberc na úpln novou úrove .
Koberec DESSO AirMaster® je schopen filtrovat prachové ástice z ovzduší a tím snižuje
riziko vdechnutí t chto ástic*.
* Zdroj: test provedený nezávislým n meckým testovacím institutem GUI.
ERSTVÝ VZDUCH
VE T ÍDÁCH
Je známo, že nízká kvalita vnit ního ovzduší ve t ídách m že mít vliv na pohodlí a zdraví
student , což m že ovlivnit soust ed ní, školní docházku a výkon žák , stejn jako
dlouhotrvající problémy jako astma.
Vliv nízké kvality ovzduší na malé d ti je ješt závažn jší protože jsou fyzicky aktivn jší.
Tentýž efekt se m že objevit v t ídách s vysokým po tem žák .
DESSO AirMaster® m že zna n zvýšit kvalitu vzduchu a tím pomáhá vytvo it istší a
bezpe n jší prost edí pro Vaše d ti.
ISTŠÍ VZDUCH NA MÍSTECH
S VYSOKÝM PROVOZEM
Místa s hustým provozem, jako obchody nebo letišt navštíví stovky nebo dokonce tisíce
lidí denn . Koberec nejen zvýší pohodlí, zvukovou izolaci a akustické vlastnosti t chto
míst, p isp je rovn ž k istšímu vzduchu.
DESSO AirMaster® zachytává a udržuje prachové ástice, díky emuž omezuje
rozši ování mikrobiologických ne istot (plísn , pyly a alergeny) mezi návšt vníky,
cestujícími a zam stnanci.
DESSO AirMaster®
KOBEREC, KTERÝ
ISTÍ VZDUCH
DESSO se snaží p isp t ke zlepšení kvality ovzduší kv li zdraví a pohodlí lidí.
A už se jedná o kancelá e, t ídy, obchody, letištní haly nebo zdravotnická za ízení,
DESSO AirMaster® nabízí výjime né ešení, které zna n zvýší kvalitu vnit ního ovzduší.
S koberci DESSO AirMaster® se m žete spoléhat na osv d ené ešení, které Vás zbaví
škodlivých prachových ástic.

Podobné dokumenty

DESSO AirMaster®

DESSO AirMaster® Desso vyvinulo produkt, který je schopen zachytávat prachové částice, bez použití chemických přísad. Struktura koberce přináší mechanické řešení, čímž je tato funkčnost stálá a bez vedlejších účinků.

Více

Katalog A1 BUSINESS

Katalog A1 BUSINESS v místnostech s hladkou podlahovou krytinou zcela zřetelně mezní hodnotu 50 μg/m , zatímco v místnostech, které jsou vybavené celoplošnými koberci, dosahuje tato střední hodnota

Více

maloobchodní ceník

maloobchodní ceník Minimální objednávané množství rolí 1 mb = 4 nebo 5 m2. Veškeré koberce, které nejsou výše uvedeny jsou k dispozici jako speciální výroba od 100 m2. Nutno počítat s nadprodukcí max. 5 %, min. 20 m2...

Více

Základní práce s protokolovým analyzátorem Wireshark

Základní práce s protokolovým analyzátorem Wireshark Parametr -i specifikuje síťové zařízení, -w název souboru, do kterého budou data ukládána.

Více

Úvod - Free Energy

Úvod - Free Energy nano ásticemi uhlíku, vzduch a trocha vodní páry; (viz obr. 1). V nejjednodušší verzi proces funguje p i atmosférickém tlaku a za „vlažných“ teplot v rozsahu 1000 – 3000 C. Základní proces že být v...

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor základové desky (rozm ry výkopu - ší ka (A) a hloubka (C) pilí e zv tšeno o 150-200mm). Hloubka výkopu – 650 mm od kone né úpravy terénu. Dno výkopu d kladn zhutnit a vyrovnat pískovou nebo betonov...

Více