Chladící a udržovací vany na víno

Komentáře

Transkript

Chladící a udržovací vany na víno
CHLADÍCÍ VANY A NÁPOJOVÉ SKØÍNÌ
EL
Chladící vana na nápoje a vína
Technická data:
V-8
V-6
Délka (mm)
600
715
Šíøka (mm)
350
350
Výška (mm)
220
220
Pracovní teplota(°C) +5 až +18
Poèet lahví
6
8
Pøíkon (W)
94
94
Napìtí (V/Hz)
230 - 50/60
Hmotnost (kg)
16
19
V-8
V-6
è.artiklu
název
6170782 A1 V-6
6170783 A1 V-8
Max. prùmìr lahví 80 mm. Možnost nastavení teploty pro bílá / èervená vína
Cena bez DPH
9.990,- Kè
11.990,- Kè
EL
Zchlazovaèe skla
Technická data:
EC-85
EE-85
EE-140
Šíøka (mm)
510
510
645
Hloubka (mm)
510
510
640
Výška (mm)
850
850
805
Obsah (litry)
85
85
125
Pracovní teplota(°C) -10 až -5 -10 až -5 -20 až -15
Pøíkon (W)
180
180
297
Napìtí (V/Hz)
230 - 50/60
Hmotnost (kg)
39
39
50
è.artiklu
EC - 85
Pøíplatková výbava : HACCP záznamník teplot, PC konektor
(viz.pøíslušenství str. 147) Celonerezové provedení (výjma zadního panelu)
Model : ,, EE ,, prosklené dveøe
,, EC ,, plné dveøe
EE - 85
název
6170784 A1 EC - 85
----------- A1 EC - 140
6170785 A1 EE - 85
Cena bez DPH
25.900,- Kè
32.900,- Kè
27.900,- Kè
EL
Nápojové vitríny ERH-150
ventilované
Technická data:
Šíøka (mm)
600
Hloubka (mm)
520
Výška (mm)
900
Poèet polic
2
Kapacita pivních lahví
96
Pracovní teplota (°C) +4 až +8
Pøíkon (W)
185
Napìtí (V/Hz)
230 - 50/60
Interiér hyg. plast, osvìtlení
Opláštìní - provedení tmavý lak
è.artiklu
EL
Nápojové vitríny ERH-250
název
6171000 A1 ERH-150
ERH - 150
Cena bez DPH
18.990,- Kè
ventilované
Technická data:
Šíøka (mm)
905
Hloubka (mm)
520
Výška (mm)
900
Poèet polic
2
Kapacita pivních lahví
156
Pracovní teplota (°C) +4 až +8
Pøíkon (W)
250
Napìtí (V/Hz)
230 - 50/60
Interiér hyg. plast, osvìtlení
Opláštìní - provedení tmavý lak
Model ERHS-250 v provedení s posuvnými dvíøky
è.artiklu
ERH - 250
EL
Nápojové vitríny ERH-350
název
Cena bez DPH
6171001 A1 ERH-250 24.990,- Kè
6171002 A1 ERHS-250 24.990,- Kè
ventilované
Technická data:
Šíøka (mm)
1355
Hloubka (mm)
520
Výška (mm)
900
Poèet polic
2
Kapacita pivních lahví
240
Pracovní teplota (°C) +4 až +8
Pøíkon (W)
300
Napìtí (V/Hz)
230 - 50/60
Interiér hyg. plast, osvìtlení
Opláštìní - provedení tmavý lak
è.artiklu
ERH - 350
název
6171003 A1 ERH-350
Cena bez DPH
31.990,- Kè
147

Podobné dokumenty

Porsche Brno - auto kudláček

Porsche Brno - auto kudláček spotøeby, dojezdu aj. a s možností nastavení 2-stupòového otevírání dveøí, komfortního zavírání, funkce "Autolock" od 15 km/h, zapnutí/vypnutí komfortního blikání, èasu, jazyka a mìrných jednotek a...

Více

ooooo - Dolany

ooooo - Dolany g, F'='= ll6'$ xFs s S g 9 F"=; x o F"=E'= ;i:x: O: Ie E 6R

Více

5106-5117 SM-Náv CZ 050316.vp

5106-5117 SM-Náv CZ 050316.vp Maximální pøetlak Min. pøetlak pitné vody na vstupu do kotle Prùtok uitkové vody (hodnota D dle ÈSN EN 625)

Více

Gyros grily POTIS

Gyros grily POTIS *rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace) Gyros grily v provedení s motorem nahoøe: - ménì namáhaný a lepe chlazený motorek - zabránìno zanášením tukem a krytem pøed žárem

Více

Nabídka na neutrální moduly BERTOS 700_0,15MB

Nabídka na neutrální moduly BERTOS 700_0,15MB (PROVEDENÍ S NEUTRÁLNÍ ZÁSUVKOU)

Více

Nabídka na podstavce BERTOS 600_0,27MB

Nabídka na podstavce BERTOS 600_0,27MB CHLAZENÉ A NEUTRÁLNÍ PODSTAVCE

Více

Plynová vařidla

Plynová vařidla PLYNOVÉ VAØÍÈE A WOK HOØÁKY

Více