listopad 2014 - Praha

Komentáře

Transkript

listopad 2014 - Praha
OLODĚJSKÉ
K
OVINY
N
listopad 2014
ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA–KOLODĚJE
Slovo starosty
PŘÍBĚH NOVÝCH VOLEB V KOLODĚJÍCH
Vážení občané,
celý příběh rezignace kolodějské TOP 09
na zastupitelské mandáty se ukazuje až
nyní, kdy máme v ruce jejich písemnou
podobu, z níž vyplývá, že notářské ověření rezignací je starší, než samotné
datum rezignace (!), a hlavně, že rezignace byly připravené v době, kdy TOP 09
předstírala snahu domluvit se na společném řízení městské části.
Z mnoha zdrojů přímo z TOP 09 se jednoznačně potvrdilo, že TOP 09 počítala s rezignací na své mandáty, a tím znevážení
výsledků řádných a nikým nenapadnutých
voleb, už od začátku.
Zároveň si byli pan Mužík, pan Fiury
a pan Šaštinský dobře vědomi negativních
důsledků pro městskou část i poškození
reputace TOP 09 a postupovali v rozporu
s doporučením vedení oblastní TOP 09.
Jejich hra byla buď vše anebo nic.
Naše koalice ve složení Zbyněk Passer
(Pro Prahu), Dana Batulková (Pro Prahu),
Marie Šoutové (TJ Slavoj Koloděje)
a Zdeněk Kovář (Sdružení závislých) nabízela pozici místostarosty, výběr oblastí,
které by si chtěli vzít na starosti, místa
ve všech výborech a komisích a spolupráci ve všech klíčových programových
bodech. Nabídli jsme TOPce i kompletní
kontrolní výbor.
Pokládám toto jejich jednání za pokračování lží a manipulací, jimž jsem museli
čelit celé minulé volební období. Mandát
zastupitele je velmi zodpovědné poslání
a pokud jej někdo získá, má jej vykonávat dle nejlepšího vědomí a svědomí
bez ohledu na funkci.
Koloděje teď budou do nových voleb,
zhruba na půl roku, částečně ochromené
a přijdou o velké množství peněz, neboť nebudou moci přijímat řadu grantů a dotací,
rozhodovat o majetkoprávních záležitostech
(smlouvy, které vyprší v dohledné době,
plánované prodeje drobných pozemků před
domy obyvatel apod.), ve školství, nebude moci být zajištěna podpora spolků, která byla navázána právě na výše zmíněná
plnění rozpočtu.
Nepamatuji se, že by někdy nějaká kandidátka
kdekoliv v Praze přistoupila k tak bezprecedentnímu kroku, tak výrazně poškozujícímu
městskou část.
Zároveň vás chci ubezpečit, že budeme
spravovat i v následujících měsících městskou část nejlépe, jak to bude v našich silách při oslabeném mandátu, který tento
krok pana Mužíka způsobil.
S pozdravem,
Zbyněk Passer
CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED KROKŮ - SNAHA O VZÁJEMNOU DOHODU
ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ PRO PRAHA-KOLODĚJE
16.10.
2014
20.10.
2014
20.10.
2014
21.10.
2014
23.10.
2014
24.10.
2014
26.10.
2014
mail pana Mužíka na adresu pana Passera
a pana Vondry (krajský výbor TOP 09)
osobní
ve
složení pan Passer, pan Mužík a pan Vondra
PO schůzka (8:30,
radnice Koloděje)
mail
pana
Mužíka na adresu pana Passera,
PO mail
v kopii na pana Vondru
ČT mail
potvrzení schůzky na pondělí 20/10
diskuse nad programovými shodami všech zvolených stran,
nad personálním složením radnice, výborů a komisí
zaslání písemného návrhu dohody za stranu TOP 09
zaslání písemného návrhu dohody ze strany koalice hnutí Pro Prahu,
Sdružení závislých a TJ Slavoj Koloděje
ve složení pan Passer, pan Mužík a pan Vondra
diskuse nad programovými shodami všech zvolených stran,
ČT osobní
schůzka (8:30, radnice Koloděje)
nad personálním složením radnice, výborů a komisí
mail pana Passera na adresu pana Mužíka, v kopii reakce na e-mail pana Mužíka z 20/10, zpracování připomínek
PÁ mail
na pana Vondru, pana Kováře a paní Chalupskou
z osobního jednání a jednání koalice, výzva k uzavření dohody
mail
pana
Mužíka
na
adresu
pana
Passera,
v
kopii
zaslání
revidovaného (po domluvě kandidátů TOP 09) návrhu
NE mail
na pana Vondru, pana Fiury a pana Šaštinského
dohody za stranu TOP 09
mail pana Passera na adresu pana Mužíka v kopii reakce pana Passera na mail pana Mužíka z 26/10, snaha o nastolení
29.10. ST mail
na pana Vondru, pana Fiury, pana Šaštinského, pana dohody a odvrácení akce vzdání se mandátů ze strany TOP 09
2014
Kováře, paní Šoutové a paní Batulkové
ÚT mail
1.11. SO mail
2014
3.11. PO telefon
2014
3.11. PO
2014
mail pana Passera na adresu pana Mužíka
mail pana Mužíka na adresu pana Passera v kopii reakce pana Mužíka na mail pana Passera z 29/10, snaha o dohodu
na pana Fiury, pana Šaštinského, paní Šoutové a paní a vyvrácení "klepů" o vzdání se mandátů ze strany TOP 09
Batulkové (a znovu v kopii na pana Mužíka)
pan Mužík nejdříve trval na telefonické konzultaci, nakonec slíbil,
telefon ze strany pana Passera panu Mužíkovi, snaha že
se s ostatními kandidáty domluví a potvrdí termín setkání
o vyvolání setkání všech zastupitelů najednou (navrhovaný
termín ze strany pana Passera byl kdykoliv ten den
a dosáhnutí vzájemné dohody
během odpoledne, až večera)
zvolení kandidáti TOP 09 včetně náhradníků přinesli rezignace jsou od notáře potvrzeny v různých datech od 30/10
na úřad MČ Praha Koloděje své rezignace
do 3/11, datum rezignace pana Mužíka je 30/10
strana 2
Časová posloupnost rezignací
Datum ověřovací Datum uvedený
doložky
na rezignaci
Rezignoval/a
30.10.
2.11.
Bc. V. Mužík
30.10.
30.10.
MUDr. T. Gabryšová
31.10.
30.10.
Z. Vašina
31.10.
31.10.
Ing. K. Činátl
1.11.
31.10.
Ing. J. Vanžura
1.11.
2.11.
P. Korani
1.11.
31.10.
P. Šaštinský
3.11.
31.10.
J. Fiury
KOLODĚJSKÉ NOVINY
KOLODĚJSKÉ NOVINY
strana 3
strana 4
KOLODĚJSKÉ NOVINY
Informace z úřadu
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Koloděje,
konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin v KD Jízdárna
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Koloděje (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 18.00 hodin dosavadním starostou městské části Praha – Koloděje
Zbyňkem Passerem (dále jako „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že v pondělí
3. 11. 2014 bylo členům zastupitelstva
předáno pracovnicí Magistrátu hl. m.
Prahy osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona
č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hl. m. Praze, v platném znění, konalo
do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 2014
v 16.00 hodin, žádný návrh nebyl podán).
Informace o konání zasedání podle § 60
odst. 3 zákona o hl. m. Praze byla na úřední
desce ÚMČ Praha – Koloděje zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 30. 10. 2014 do 7. 11. 2014.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomni jsou
4 členové zastupitelstva (z celkového
počtu 7 všech členů zastupitelstva), protože 3 členové nově zvoleného zastupitelstva 3. 11. 2014 rezignovali na svůj mandát, včetně všech náhradníků, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu se zákonem o hl.
m. Praze přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek
zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, v platném
znění). Složení slibu proběhlo tak, že
předsedající přečetl slib a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připraveném archu (příloha
č. 2. Žádný člen zastupitelstva neodmítl
složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovatele zápisu pana
Zdeňka Kováře a paní Marii Šoutovou,
zapisovatelem dnešního zápisu paní Ilonu
Chalupskou.
Starosta konstatoval, že došlo ke snížení
počtu členů zastupitelstva pod hranici pěti
členů, a je tedy dán důvod pro konání nových voleb ve smyslu § 58 odst. 1 písmene
b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Podle § 58
odst. 4 cit. zákona nastane-li důvod pro
konání nových voleb, zašle prostřednictvím krajského úřadu starosta dotčené
obce návrh na vyhlášení nových voleb
do zastupitelstva obce Ministerstvu vnitra
do 30 dnů ode dne, ve kterém tento důvod
vznikl. Nové volby vyhlásí ministr vnitra
do 30 dnů po obdržení návrhu.
Záznam ze zasedání dostupný na Youtube
a FB (web MČ Praha – Koloděje). Přímé
odkazy: www.youtube.com/prahakolodeje,
www.facebook.com/prahakolodeje
Zbyněk Passer, starosta
Ověřovatelé:
MgA. Zdeněk Kovář, Marie Šoutová
Zapsala: Chalupská
Nová autobusová linka 330 – školní autobus
Od 1. 9. 2014 jezdí nový autobusový spoj
č. 330 z Dobročovic na Sídliště Skalka
a dále se zastávkami Koloděje a Škola
Dubeč.
Tento spoj byl vyjednán v rámci dobrovolného svazku obcí Výmola (Dobročovice, Květnice, Sibřina, Sluštice) a je
určen pro přepravu i kolodějských školáků.
Autobusový dopravce pro tuto linku zakoupil nový mikrobus. Regionální autobusová linka je financována pouze
ze zdrojů Prahy a Středočeského kraje.
POSLEDNÍ TERMÍNY
KONTEJNERŮ:
Kontejner na bioodpad
poslední svoz 24. 11. 2014
Kontejner na zeleň
22. 11. 2014 u hřbitova 9 -12 hod.
Kontejner na velkoobjemový odpad
22. - 11. 2014 u obchodu 12 – 16 hod.
KOLODĚJSKÉ NOVINY
Poslední, úředním dnem v letošním
roce je středa 17. 12. 2014.
Opět se na Vás budeme těšit
v pondělí 5. 1. 2015.
Platby za psa za rok 2015 budeme
přijímat v hotovosti od 5. 1. 2015.
Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad, jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok
a pak šťastný Nový rok
Přeje vše občanům
kolektiv úřadu městské části.
strana 5
Příspěvky zastupitelů
Čím hůř, tím líp...
„Čím hůř, tím líp....“, takový výkřik jsem zaslechl před kokodějskou mateřskou školkou. Zahlédl jsem známou tvář „vševědoucí“ a bylo mi jasné, že odhodlání zdecimovat volby 2014 v Kokodějích má již svůj pevný scénář. Zanedlouho před kostelem
Povýšení svatého Kříže v podzimní neděli již!! 19. 10. se roznesla zpráva od újezdských věřících „víte, že u vás budou nové volby..., všichni z Topky vodstoupí“. Ticho..,
nasadil jsem braunovskou tvář kuksovských kamenných mužů, kteří představují kdejakou vlastnost marnosti a šoural se pomalu domů. Tak jsem se přece jenom nemýlil.
„Čím hůř, tím líp“ je základní bořivé heslo topkařů, kteří v předvolebních slibech to
mysleli jak jinak - jen ne vážně – neboť jinak by nezmizeli se svými volebními závazky, ale jak říkal pan profesor na dětské psychiatrii „jsou to kruté děti a potřebují si
hrát“. Co na tom, že v Kolodějích hračkami se stali důvěřiví občané, kteří volili topkaře v dobré víře uvěřit. Zkrátka „... Čím hůř, tím líp.....“.
Z. Kovář
Děkuji vám všem,
kteří jste nám dali důvěru a volili kandidátku TJ Slavoj Koloděje. S důvěrou a počtem
hlasů, které jste nám dali, naším zástupcem v zastupitelstvu a zároveň pozicí jednoho
z místostarostů jsme chtěli hlavně vyřešit kauzu fotbalového hřiště. Bohužel činem odstoupení pánů z TOP 09 naše možnosti budou po následující měsíce velmi omezené.
Je za námi vidět kus práce pro Koloděje, které se věnujeme už desítky let. Bude tomu
tak i nadále, ať už jsou překážky na cestě jakékoliv. Situace druhých voleb je krajně nešťastná, ale věříme, že nám svoji důvěru dáte za pár měsíců znovu.
Marie Šoutová
Názory občanů
PODPOŘTE SVÝM PODPISEM OPRAVU Drahý příteli,
rád bych Tě chtěl upozornit na komediální
SILNICE KOLODĚJE-SIBŘINA
frašku, která dokonce i v politické sféře
Již delší dobu mi vadí stav vozovky Koloděje-Sibřina, která je rok od roku horší. Vozovka
se v krajnicích propadá, sesouvá a dělají se na ní díry. Vzhledem k tomu, že tato
komunikace je velmi úzká, a když jedou proti sobě 2 auta v úseku, kde jsou vzniklé
problémy, je to velice nepříjemné a nebezpečné. Vždy když jsem tudy projížděla, myslela
jsem na to co bude, až přijde zima, sníh a náledí. Probírala jsem tuto situaci s dalšími
občany a všichni jsme se shodli na tom, že tato komunikace zaslouží opravu. Zjistila
jsem, že polovina komunikací patří do správy k obci Sibřina a druhou polovinu spravuje
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a začala jsem zjišťovat, zda by se dalo
něco dělat. Na úřadě v Sibřině mou připomínku přijali velice chápavě (středa 6. 11.), dali
mi za pravdu a vzhledem k nedostatku peněžních prostředků jsme se dohodli, že napíšu
žádost o opravu, ke které se připojí další lidé z Koloděj svými podpisy, rozešleme to na
dotčené orgány a budeme doufat, že se tímto někdo začne naléhavě zabývat a najde se
na opravu nějaká rezerva ze které se kounikace opraví.
Napsala jsem žádost o opravu, (pátek 7. 11.) předala i na náš úřad v Kolodějích a začala
připravovat článek do KN s prosbou o podporu podpisem ostatních občanů. Když jsem
jela v neděli 9. 11. večer po zmíněné komunikaci domů, nevěřila jsem vlastním očím.!!!
Největší díry na krajnici byly zaasfaltované!!! Když se chce, tak to jde ☺. Po zjišťování,
kdo to na čí popud opravil jsem zjistila, že to opravila KS silnic Středočeského kraje, která
opravovala díry v okolí, tímto děkuji, což také připíšu do dopisu s žádostí.
Krajnice se sice stále propadá, ale ty největší díry, které na ní byly, jsou již vyrovnané
asfaltem. Nejhorší bylo provizorně opraveno, ale žádost o důkladnější opravu podám
stejně, jelikož krajnice se propadá hodně, případné rozšíření by na škodu jistě nebylo.
KDO MÁ STEJNÝ ZÁJEM A CHCE TUTO VĚC PODPOŘIT, NECHŤ SE PODEPÍŠE NA PODPISOVÝ ARCH V MÍSTNÍM OBCHODĚ NEBO NA ÚŘADĚ.
Čím více nás bude, tím máme větší šanci, že se snad tento problém začne řešit, protože
pokud se nikdo neozývá s problémy, tak to, že stovky řidičů denně ničí svá auta a riskuje
své životy na zdejších silnicích nikoho nezajímá, protože peníze dnes nejsou skoro na nic.
Snad si konečně někdo začne stavu komunikací v okolí Koloděj více všímat.
Prosím přijďte přidat svůj podpis i vy, děkuji.
Ing. Lada Husová
je přinejmenším směšná a která ve své
kurioznosti patří do šestákových stranických agitek. Nepřekvapivý titul „Kolodějské volby 2014 a nikdy jinak„ se odehrává v dravém území kolem Rokytky,
kde pole jsou hnětena stavebním ruchem
a nenávistí, kde dopisy anonymních udavačů leští bronzové kliky kontrolních
úřadů a kriminálních odděleních. „Kolodějské volby 2014“ v režii Topky se staly
klaunovským amatérským majstrštykem!“
To není nářek, to je hravá skutečnost jak
lze bez uzardění urazit důvěru oslovených
voličů. Zlověstné ticho v povolební atmosféře vyhrává otřepanou melodii „...šel
Ládík kolem Jízdárny...“ a kdosi na trakaři
veze další tiskařkou čerň, neboť úderné
divé články Kolodějského fóra nemohou
být nepřipraveny k pravdivému útoku.
Zdůvodnění odmítunutí regulérních voleb
2014 jest patřičně brumlavě zdůvodněno,
a hle jsou tu nové volby ! Je překvapivé jakou brutální sílu má ješitnost a touha být
kolodějským starostou, když odevzdané
volební lístky byly hozeny bez piety
do otevřené kolodějské stranické rakve
|TOP 09.
Text byl nalezen u kontejneru
před Jízdárnou kolodějským občanem Z. K.
strana 6
KOLODĚJSKÉ NOVINY
ZAMYŠLENÍ NAD AKTUÁLNÍ SITUACÍ V KOLODĚJÍCH
Všichni máme svůj rozum, svou čest a své
svědomí. Před čtyřmi roky jste složil, pane
Mužíku, slib zastupitele a nyní jste měl tu
možnost přijmout mandát na další 4 roky.
Voliči Vám dali svou důvěru. Vy jste
osobně, a celá Vaše kandidátka náhradníků
TOP 09, však odstoupil ještě před ustavující schůzí zastupitelstva. Proč? Nechci nikoho napadat, urážet, zesměšňovat. Jenom se ptám.
Jako zastupitel jste měl možnost i ze
strany opozičního zastupitele se podílet
na tom, jak bude naše MČ vypadat, kolik
a za co se bude společně utrácet, i o dalších podstatných záležitostech. Když tak
nad tím přemýšlím, zřejmě Vaše rozhodnutí si jít svou cestou a ukázat nám občanům své schopnosti, znalosti a odhodlání
pracovat ve prospěch naší městské části,
třeba získat další finanční zdroje cestou
žádostí o granty a dotace (jak učinili jiní
obyvatelé Koloděj, ač neměli mandát zastupitele jako Vy), uspořádat duchaplnou
společenskou událost bez nároku na honoráře organizátorů či jen se přijít jako zastupitel, rodič Vašich dětí, které navštěvují
zdejší školu a školku, nebo jen občan se
zájmem alespoň podívat na společnou
akci, ba se sám zapojit, spočívalo celou
dobu v taktice „čekat na svou příležitost“
(vyložte si význam, jak je libo). Co Vás
k tomu vedlo, my občané se už asi nedozvíme.
Co však víme je, že Vy, jako veřejný funkcionář, nesmíte upřednostňovat svůj
osobní zájem - stát se starostou - nad zájmy dalšího rozvoje MČ a nerespektovat
dohodu mezi ostatními zastupiteli. I to je
jeden z důvodů, proč jsou lidé tolik otrá-
A N K E TA
1.
Čemu by se podle Vás
nové zastupitelstvo mělo
věnovat v první řadě?
2.
3.
Co považujete za největší
problém v Kolodějích?
Co říkáte na fakt, že celá
kandidátka TOP 09 včetně
náhradníků se vzdala
mandátu zastupitelů?
vení veřejným děním, proč nevěří politikům a zástupcům svého města. Vy jste
pro mne zklamáním i proto, že působíte
jako dobrý řečník, stratég a možná vizionář, však nepřesvědčivě a s nulovými výsledky. Pozice místostarosty, kterou byste
mohl zastávat, s sebou nese velkou zodpovědnost a také možnost vlastním sebevzděláváním sobě i nám občanům ukázat, jak pracujete a dobře chápete, jak
fungují městské finance, investice, rozvoj
infrastruktury a další důležité oblasti při
spoluřízení radnice.
I když si stěžujete, že obejít volebního vítěze není fér, je to demokratický proces,
dohoda mezi zastupiteli zvolenými námi občany Koloděj. Je to otázka respektu vůči
volebním výsledkům, vzájemné dohody,
ale i pokory!
Navíc Vaše vysvětlení o volebním vítězství neodpovídá realitě. Jednoduchým
součtem se dostaneme k číslům 46,67 %
pro koalici (Pro Prahu, Sdružení závislých a TJ Slavoj Koloděje) vůči 30,33 %
pro TOP 09.
Abychom si dobře rozuměli, neděje se
zde nic protizákonného, koalice proti vítězům jsou součástí politického vyjednávání. Podle politologů patří k pravidlům
komunálních voleb, že zhruba na každé
páté radnici vznikne koalice jiná, než je vítěz voleb, jen je na to upřena větší pozornost.
Podle mého názoru, ať se Vám to může nelíbit, méně konfliktní je klasický přístup,
kdy se utvoří většinová koalice zastupitelů, kteří si vyberou, kdo bude starosta
a zajistí tak stabilitu ve vedení městské
části a zabezpečí tímto další fungování
obce atd. To, jestli zastupitel vstoupí
do koalice jen tehdy, když je tam celá jeho
strana, nebo se stane „přeběhlíkem“ je
čistě jen jeho osobní rozhodnutí.
Není dobré zpochybňovat nebo měnit
podstatu o čem volby jsou. Komunální
volby (zákon 491/2001 Sb.) jsou o rozdělení zastupitelských mandátu kandidátům
a o náhradnících. Nic víc. Volba starosty je
obsažena v zákonu o hl. městě Praze
(č. 131/2000 Sb.). Česká republika má nedobrou zkušenost s tím, když je volbám
přikládán jiný vyznám, než je podloženo
zákonem.
Když se začnou zpochybňovat výsledky
voleb, nebo překrucovat jejich výsledky, je
jim dáván jiný význam, než mají, či začnou zastupitelé na své funkce rezignovat,
tak to nikdy nevede k ničemu hezkému.
Mohou se objevit dvě nesourodé skupiny,
které se postaví proti sobě. Opět se ptám.
Proč?
I na závěr vyvstávají další otázky. Budeme
mít klidné spaní i potom? Třeba se možná
obávat totiž toho nejhoršího a tyto obavy se
postupně naplňují, že tímto způsobem jednání, chcete-li i vyhrožováním předčasnými
volbami, pokud nebudete znovu zvolen starostou, nás budete, všechny občany, držet
celé 4 roky „pod krkem“? Iniciovat návrh na
zvýšení počtu zastupitelů v příštích volbách
by bylo řešení, muselo by se však řádně
zvolené zastupitelstvo alespoň jednou sejít
a ne rezignovat ještě před ustavující schůzí.
Je zřejmé, že jste v Kolodějích jako
v hazardní hře ruleta rozehrál vabank
s našimi penězi o naši důvěru. Stačí jen
říct: „Konec sázek, prosím.“
P. Doležal
Mgr. Zdeněk Dolanský,
„hostince“. V současnosti už z toho graduje
až nenávist vůči všemu, co se podařilo pro
obec udělat. Jen proto, že to udělali „ti druzí“, budu na to v lepším případě nadávat,
v případě horším se budu snažit aktivity špinit či zastavit. A když se mi ani to nepovede a dobrá věc se podaří, tak si budu přivlastňovat zásluhy. S trochou metafory. Připomíná mi to občas pyšného krtka, který
si plácá tlapičkami, jak svojí činností přispěl k pádu berlínské zdi…
ředitel ZŠ a MŠ Praha–Koloděje,
žije a pracuje v Kolodějích od 1991
Těžko se odpovídá, když je situace taková, jaká je. V současnosti by všichni čtyři zastupitelé měli svým úsilím dokázat, že úřad je schopen pracovat i bez odpadlíků z TOP 09 a dát tak voličům jasný
návod, jak se zachovat při vyvolaných mimořádných volbách. A co by měli dělat konkrétně? Tím, že jsem dal důvěru „svým“ zastupitelům, mají moji důvěru i v tom, co budou dělat a já jsem jen rád, že můj hlas svým
složeným slibem zastupitele nezradili.
1.
Jednoznačně rozpolcenost obce, která vznikla dle mého názoru kvůli
problému fotbalového hřiště a tamějšího
2.
Úvodem mi dovolte citát z Kolodějských novin – prosinec 2010: „…Komunální sféra je však o konkrétních lidech,
kteří se rozhodli pracovat pro svou „obec“
nad rámec svých běžných povinností
a v převážné většině ve svém volném
čase…
3.
KOLODĚJSKÉ NOVINY
…Do budoucna věřím, že zastupitelstvo
bude jednat v zájmu Koloděj jako celku,
neboť každý zastupitel by měl mít na paměti, že sice získal hlasy od určité skupiny
lidí, ale na radnici musí hájit zájmy
všech…“
Že nevíte, kdo to napsal? Autorem tohoto
citátu je sám pan Mužík. Je škoda, že za
necelé čtyři roky své priority, s pomocí
výřečných poradců, přehodnotil a nadřadil
vlastní ego nad potřeby Koloděj. A co
tomu říkám? Těžko hledat publikovatelná
slova pro okomentování tohoto kroku.
Věřím ale, že si voliči udělají svoji
představu a že takováto situace v příštích
mimořádných volbách nenastane. Možná
naivně, ale stále věřím ve zdravý rozum…
Ak. mal. Jitka Štenclová
česká akademická malířka a textilní
výtvarnice, žije v Kolodějích od roku
2000
Asi nejspíš tomu, co samo uzná
za vhodné, aby se i nadále život
v Kolodějích zlepšoval. V zimní sezóně pokusil se přesvědčit ty, co topí tím, čím nemají, aby nekazili vzduch sobě ani ostatním. Bylo by dobré, aby se i v zimě dalo
slušně dýchat.
1.
Viz též bod 1. Štvavé články a rozdmýchávání nepřátelství jedněch proti druhým. Nelíbil se mi plátek Kolodějské
fórum.
2.
To svědčí o nesrozumitelných motivacích, proč kandidovali.
3.
Marie Šoutová,
zastupitelka MČ za TJ Slavoj Koloděje,
žije v Kolodějích od narození
V zastupitelstvu bych se chtěla věnovat ekonomice úřadu, grantům
a sportu.
1.
Snažit se vyřešit kauzu hřiště jako
všichni ostatní, pomáhat ve zvelebení obce.
2.
Byla jsem ráda, že jsme hledali cestu se všichni v zastupitelstvu domluvit a ukončit spory, pracovat pro Koloděje. Když se pak Top 09 zachovala tak,
jak se zachovala, říkala jsem si, že někde
ve skrytu duše jsem to asi předpokládala.
Nekomunikovali s námi ani před volbami,
nezúčastňovali se společných setkání a tak
to bohužel zůstává i po volbách. Snaží se
obyvatele přesvědčit o tom, že jednají
správně, ale skutky, které dělají, jsou důkazem opaku.
3.
strana 7
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., hodnu kandidovat, čekají mě pouze tři
přední český psychiatr, vysokoškolský
pedagog, přednosta Psychiatrické kliniky
3. LF UK v Praze, v Kolodějích žije
od roku 2000
Tomu, co považuje za nejdůležitější.
1.
2.
Za největší problém považuji podvečerní čudění toxických zplodin, petlahví a jedů z kamen několika bezohledných kreatur, jež z krásné obce činí na podzim a v zimě válečnou zónu zasaženou bojovými plyny, takže se bez zalknutí nedá
ani otevřít okno. Druhým zbytečným problémem je nevraživost, sycená několika
zřejmě psychopatickými jedinci, jež se projevuje v místních tiskovinách, na schůzích,
vandalskými činy a izoláty typu fotbalového hřiště. Koloděje jsou obcí, jejíž
(ne)velikost volá po jednotě v úsilí o zvelebení a udržení pro život příjemného
prostředí.
Nic.
3.
Prof. Jiří Beránek,
akademický sochař, v Kolodějích žije
od roku 1981
Měl by začít čas práce pro Koloděje
(územní plán, doprava atd.).
1.
2.
3.
Největším problémem je opozice,
na delší dobu zablokovala úplně vše,
co Koloděje potřebují.
Ostudný, naprosto sobecký krok, který rozděluje obec. Ze strany této
skupiny jsme se dočkali pouze pomluv
a osočování druhé strany. Kromě vlastního
prospěchu nenabízí nic.
Danuše Batulková,
zastupitelka za hnutí Pro Prahu, divadelní a filmová herečka, žije v Kolodějích od svého narození.
Jsem nespokojená se stavem mezilidských vztahů. Je tu hodně starých
kauz, jejichž neřešení blokuje život v obci.
1.
Ráda bych začala hřištěm. Pokusím
se zjistit, zda existuje možnost dialogu. Bohužel tyhle spory jsou živnou půdou pro lidi, kteří šíří negaci a zlobu. Pokud je těmto lidem dopřáván sluch, atmosféra a vztahy se tu nezlepší.
2.
Je škoda, že místní TOP 09 odstoupila. Věřila jsem v možnost dialogu.
Mohli se pánové alespoň pokusit. Nechtěli prý zklamat své voliče, ale když se roz-
3.
možnosti – výhra (dá-li Bůh), prohra nebo
kompromis. Kompromis není špatně, je to
snaha, kterou bych jako volič ocenila. Jejich
jednání považuji za zneužití důvěry voličů,
to se prostě nedělá. Nejde jim o Koloděje,
ale jenom o moc. Ostatně všichni jsme měli
ve schránkách jejich předvolební pamflet
plný špinavostí. Takže čemu se divíme!
Pavel Šafr,
český novinář, komentátor a dlouholetý
šéfredaktor novinových i časopiseckých
titulů. V Kolodějích žije od roku 1999
Nevím o ničem, co hoří. Takže bych
nechal na zastupitelích, aby si sami určili pořadí své agendy.
1.
Zásadní problém naší obce spatřuji
2.
v nekultivovaném projevování mocenských ambicí. Lidé, kteří vystupují
pod značkou TOP 09, používají naprosto
nepřijatelné metody nenávistného boje.
To těžce poškozuje klima v naší obci.
Dále mě trápí, že naše fotbalové hřiště je
pro naše děti nepoužitelné, protože si ho
přivlastnila jakási obskurní skupina.
Můj postoj je patrný již z předchozí
odpovědi. Tito zastupitelé nebyli
ochotni připustit, že jsou v menšině a domnívají se, že si svoji moc nad naší obcí
prostě vydupou. Když čtu jejich tiskoviny,
tak jsem zcela znechucený z jejich patologické a obsedantní nenávisti. Taková míra
nedůstojnosti jim nemůže přeci přinést žádné uspokojení.
3.
Dr. Ondřej Salvet,
farář Římskokatolické farnosti u kostela
Povýšení sv. Kříže Praha-Koloděje,
od roku 2012
Zastupitelstvo se podle mě může pokusit o kvalitní komunikaci s pražským
magistrátem. Je to jistě náročný úkol, tak
jako je náročné neztrácet nervy a neobviňovat se navzájem. Přeju všem zastupitelům zejména odolnost vůči pokušení lži
a zároveň citlivost ke všemu, co je krásné.
1.
Problém Koloděj je v tom, že jsme za2.
pomněli, co to znamená být obcí, žít
pospolitý život. Po komunistické devastaci všeho, co tento staletími osvědčený životní model přinesl, se dosud marně ptáme sami sebe, zda jsme velkoměsto, sídliště naležato, periferní městská část či něco
mezi tím. Koloděje by mohly být v nejlepším slova smyslu vesnice, tedy malá
a tudíž lidsky přehledná obec, předurčená
a vybavená ke společnému a společenskému životu.
strana 8
V dnešní době je to opravdu těžké
poslání, nezištně zastupovat vlastní
voliče. Proto se jim vlastně nedivím, jen
je škoda, že si to ti odstupující nerozmysleli už dřív. Snad budeme schopni vzít
si z jejich jednání pro příště důkladné ponaučení.
3.
MgA. Zdeněk Kovář,
zastupitel MČ za Závislé sdružení, v Kolodějích žije od roku 1996
To co jsme řekli (neslíbili) - starat se
o starší občany, kteří budou potřebovat sociální pomoc, o klub důchodců „Veselík“, pomáhat mateřské školce a Základní
škole. K tomu věru nikoho nepotřebujeme.
Nepomyslíme nikdy na odchod či útěk.
Naše sdružení „Závislých“ je nemile zasaženo z půlročního energického volebního běhu topkařů k dalším komunálním volbám. Budou-li běžci nadále při chuti, mohou opět zrušit další volební tragifrašku
a volby 2018 jsou tu coby dup. Je to absurdní příběh Topky, jak naštvat občany.
1.
Projít úspěšně levným kursem v Alma
- Atě - to jest „Zvýšení bojové intuice trosečníka na ledové kře v Akrtidě“. Dále
2.
KOLODĚJSKÉ NOVINY
pak získat mayskou křišťálovu kouli a jed
z mamby královské. (V Kolodějích nikdy
nevíte...)
Jejich bojové odhodlání se vrátit s palmou vítězství je úctyhodné, obzvláště přijdou-li opět s dalšími sliby, co nesplní
a poté zmizí. Nejsem si jist, zda topkaři nebudou znovu a znovu opakovat komunální volby do té doby, až dojde ke konečnému jejich vítězství, či zhroucení samotných
kandidátů... Co vy víte ?
chitektonicky význačným objektům kostel,
fara, zámek, škola, školka, skála, hřbitov
a k celkové dispozici tohoto prostoru, v kruhovitém tvaru připomínající historii Koloděj
s osou přilehlých silnic (Újezd na sever, zámek na západ, škola a škola na jih, Sibřina východ Prahy).
Doc. ak. mal. Jaroslav E. Dvořák,
3.
3.
umělec a výtvarník, žije v Kolodějích
od svého narození
Navázat na úspěšné projekty minulého zastupitelstva např. v rámci rozvoje územního plánu se zaměřit mj. na řešení nového středobodu naší obce. Osobně považuji za velmi důležité (prospěšné,
vzhledem k nevhodnosti dnešního umístění) posunutí konečné zastávky autobusů
MHD a využití tohoto prostranství, které
se tak nabízí jako nejvhodnější místo, pro
kolodějské náměstí. Nové náměstí by tak
vzniklo, vzhledem ke stávajícím, svým významem pro Koloděje nezastupitelným, ar-
1.
Ukřivdění pisatelé, kteří určité informace záměrně zkreslují a prostřednictvím Kolodějského fóra mezi naše
občany rozsévají.
2.
Zákulisní ne(do)hoda. Mistrovský
tah opozice do patové pozice.
Jiří Erben,
předseda TJ Slavoj Koloděje, žije v Kolodějích od 1984
Jelikož je málo peněz, je zbytečné
mluvit o investicích, ale já bych preferoval údržbu stávajících věcí.
1.
Problém chování skupiny lidí kolem
pana Mužíka.
2.
3.
Je to velice sprosté a nezodpovědné.
Je jasně vidět, že vůdcům se jedná
pouze o moc a ne o obec.
Škola, školka
STŘÍPKY ZE ŠKOLY
Zápis do první třídy…
Ani jsme se ve škole nestačili rozkoukat
a první čtvrtletí školního roku je téměř
za námi. A co se za dveřmi kolodějské
školy za toto období událo?
Na rozdíl od let předcházejících jsme
tento začátek strávili, slovy pana Wericha, „v činorodém ruchu“. Poprvé jsme se
museli vypořádat s dvěma paralelními
ročníky první třídy, dokonce třemi odděleními školní družiny a zvětšením školní
kuchyně, která dováží jídla i do nové budovy mateřské školy. To vše přineslo
množství novinek, na které jsme si my
pedagogové, žáci i rodiče museli postupně
zvyknout. Největší novum bylo v organizaci obědů. Upravit režim školní kuchyně,
aby paní kuchařky stačily navařit větší počet jídel, problém nebyl. Kuchyň se přes
prázdniny výrazně zmodernizovala a přibyl i nový konvektomat. Najít se musel
nový harmonogram pro odvoz jídel do
mateřinky, kde jedna paní kuchařka obědy
dětem vydává ve školce a zbytek pracovnic vydává jídla žákům ve stávající malé
jídelně. A právě malá kapacita školní jídelny nás donutila vymyslet nový „jízdní
řád“, kdy se budou stravovat žáci, kteří nechodí do družiny a jak se budou střídat tři
oddělení školní družiny, navíc, když ne-
• Pro příští školní rok budeme otevírat
pouze JEDNU TŘÍDU - max. 22 dětí.
končí výuku všechny děti stejně.
Novinkou, především pro rodiče, byla naše
tři oddělení školní družiny. Dříve se pro
všechny děti chodilo do jedné místnosti
školní družiny a nyní si rodiče své děti vyzvedávají na místech dvou. V podkroví
školy byl přeměněn služební byt na třetí oddělení školní družiny a zbylé dva pokoje
slouží jako sklady učebnic, učebních pomůcek a archiv. Rodiče si musí zavolat z telefonu na bráně a paní vychovatelka dítě
pošle do šatny. Z bývalého křídla budovy,
označeného výrazným nápisem mateřská
škola, tento nápis zmizel a objevila se cedule – školní družina. A právě do dveří
z boku budovy si rodiče chodí pro žáky z 1.
a 2. oddělení školní družiny.
V neposlední řadě se podařilo do školního
týmu zapojit i nově nastoupivší kolegyně,
takže v současné době v kolodějské škole
pracuje dvaadvacet zaměstnanců.
Obměnou prošla i školská rada, pracující
při naší škole. Uplynul totiž tříletý mandát, a proto zákon udává řediteli školy povinnost vyhlásit nové volby. Je již tradiční, že největší kritici práce minulé
školské rady se mezi kandidáty z řad rodičů neobjevili. A proto pracuje školská
rada ve složení pan Jiří Fíla – za zřizova-
• Třídní učitelka: buď Mgr. Klára Popelková nebo Mgr. Lenka Šťovíčková
• Zápis pro kolodějské zájemce:
• 19. ledna 14 – 16.30 hodin, v budově ZŠ
• rodný list dítěte + OP rodiče s sebou
• jediným kritérii pro přijetí je:
• trvalé bydliště v Kolodějích
• pořadí – prvních 22 kolodějských dětí
má místo jisté...
• V případě volných míst, nabídneme
i zápis mimokolodějským zájemcům –
týž den od 16.30 – 17.30 hodin.
• Jediným kritériem pro přijetí na volná
místa bude opět pořadí, ve kterém
uchazeči přijdou k zápisu.
tele, paní Alena Miklová – za pedagogy
a pan Zdeněk Trojan – za rodiče. Na své
první schůzi školská rada projednala
a schválila veškeré dokumenty, které jí
ukládá školský zákon a zvolila si svého
předsedu – pana Fílu.
Mgr. Zdeněk Dolanský
KOLODĚJSKÉ NOVINY
strana 9
HLEDEJ V ČLOVĚKU STROM, HLUBOKÉ
KOŘENY, PEVNÝ KMEN A KOŠATOU KORUNU
Myšlenku oslavy Dne stromů jsme ve škole a školce rozvinuli o možnost adoptovat
si svůj vlastní strom do školní zahrady.
Shromáždit 50 tisíc korun za 45 dní, takový
cíl jsme si vytkli v crowdfundingové sbírce Adoptuj strom do školní zahrady na portále www.hithit.com. Během ní jsme se
snažili vybrat chybějící prostředky na koupi ovocných a okrasných stromů, které mají
nalézt nový domov právě na zdejší školní
zahradě. Podařilo se nám vybrat 70 tisíc!
Děkujeme.
Darovat přímo celý strom, koupit stromek
pro své děti nebo vnoučata, pak ho společně na jaře zasadit, na takovou možnost přispívali zejména rodiče a prarodiče dětí navštěvujících zdejší školu a školku. Přispěvatelka Markéta Nachlingerová prostřednictvím komentářů na Hithit vzkazuje:
„Prosím, do seznamů dárců uvést jméno naší
dcery Anežka Nachlingerová. Narodila se
letos, strom bude stejně starý jako ona ☺ děkujeme a držíme palce!“. Mezi přispěvateli byli také i fanouškové a nadšenci z širší
veřejnosti jako Jan Štěrba nebo Zuzana Vácová: „Jsou projekty, které dávají smysl a dělají radost, k těm se ráda připojím.“
Z touhy změnit neutěšeně působící rozlehlou
školní zahradu u nás v Praze - Kolodějích
jsme vzali věc do svých rukou a jako učitelé společně s dětmi, rodiči a dalšími přáteli školy vytváříme společně přírodní zahradu, která bude pro školáčky inspirací,
místem her, odpočinku i celoroční učebnou
pod širým nebem. Proměnu zahrady pro nás
navrhla architektka Marcela Steinbachová.
Část peněz na proměnu zahrady se nám podařilo získat s podporou Nadace Proměny, díl
práce jsme odvedli sami i s pomocí adoptivních rodičů nových stromů.
Přesvědčili jsme se, že spousta lidem záleží na tom, kde a v jakém prostředí naše děti
vyrůstají. Všem přispěvovatelům a adoptivním rodičům, kteří projekt podpořili a přispěli finanční částkou na pořízení nových
stromů do školní zahrady, srdečně děkujeme a veřejně Vám je představujeme.
Stromy společně na školní zahradě zasadíme na jaře 2015. Budeme vás včas
informovat, abyste mohli být u toho.
Ing. Darina Vlčková, komunikační
koordinátorka proměny školní zahrady
Anežka Nachlingerová
Veronika Budková
dvojčata Marie a Kristýna Šoutovy
Eva Krpenská
Radek Hanzlík
Ivana Izak
Jan Štěrba
Jana Hlavová
Jana Pravdová
Jana Říhová
Jaroslav s Evou a Maruška Dvořákovi
Jiří Bracháček
Jiří Fíla
Jiřina Kučerová
Kateřina Obůrková
Libuše Švecová
Martin Ferbar
Martina Hráská
Kateřina, Eliška, Vojtěch a František
Mrštinovi
Pavlína Trojanová
Petr Vajsejtl
Petra Hrubošová
Petra Kosinová
Renata Bužorjanu
Renata Weidlichová
rodina Česnekova
rodina Darina, Martin, Jakub, Filip a Matěj
Vlčkovi (budeme se o strom sami starat)
rodina Tůmova
rodina Passerova (Rádi se staráme o své
okolí, a školní zahrada by měla vypadat
opravdu pěkně.)
rodiny Antonovovi, Vlčkovi, Pendzichová
Dalibor Roik
rodiny z Panské zahrady se na strom složily: Blahetovi, Bosákovi, Cirmonovi, Filipovi, Holinkovi, Husovi, Jiráskovi, Paděrovi, Zavadilovi, Ženatí
Sofinka Bradáčová
sourozenci Andrej a Michail Bykovi
(na stromě bychom chtěli mít ptačí budku)
sourozenci Terezka a Lukáš Zachovalovi
Štěpán Matějka
Tomáš Pravda
Zuzana Vácová
Vlaďka Šafrová
Vratislav Skrbek (vybral si listnatý strom)
PODĚKOVÁNÍ PRO DĚTI I RODIČE ZA KRÁSNÉ OBRÁZKY A FOTOGRAFIE
Ateliér Malujeme spolu a Kroužek dětského fotografování děkuje všem, kteří se zúčastnili soutěže "Příběh stromu". Sešlo se
přes 200 obrázků a fotografií. 20.10.2014 byla všechna díla vystavena před MŠ při příležitosti oslavy Dne stromů a publikum
zvolilo vítěze v kategoriích děti MŠ, ZŠ a dospělí. Děl bylo opravdu mnoho, vybrat ta nejlepší nebylo vůbec snadné, protože
každé v sobě mělo kus srdce autora a bylo svým způsobem jedinečné. Vítězové byli odměněni a i těm ostatním blahopřejeme
a děkujeme za účast, všechny obrázky byly úžasné. Škoda, že výstava byla vystavena vzhledem k povětrnostním podmínkám
venku jen 2 dny, ale i tak to bylo moc krásné. Téma na příští soutěž jaro 2015 bude malujte a fotografujte květiny.
Ing. Lada Husová a Ing. Darina Vlčková
strana 10
KOLODĚJSKÉ NOVINY
JAK PROBÍHALA OSLAVA DNE STROMŮ V KOLODĚJÍCH?
Den stromů, 20. října, začal pro děti už dopoledne. Do zahrady jsme přivezli 600 let starý
dub. Pan Chrenek, majitel barokního zámku
v Kolodějích, daroval z Kolodějské obory dubový kmen. Jeřábem, který sponzorsky zapůjčila firma Zista Jaroš Praha – Klánovice,
jsme kmen vytěžili a nákladním vozem pana
starosty Passera převezli na školní zahradu.
Část kmene, další herní a výukový prvek v podobě klády, kulatiny nalezne své místo v pískové zóně na nové zahradě. Výtvarník Doc.
ak. mal. J. E. Dvořák, inspirovaný poznáním
onoho místa, patriot a kolodějský rodák, bude
tento kus kmene po dobu několika týdnů
z vlastního obdivuhodného nadšení umělecky
dotvářet, aby vyniklo, aby zaujalo, aby motivovalo k představivosti a odpovědnosti dětí
k zahradě. Zbývající solitér bude zatím čekat
na své opracování a vhodné umístění do obce
Koloděje.
V oslavě Dne stromů na školní zahradě jsme
pokračovali symbolickým vysazením prvního
stromu. Třešeň Karešovu - srdcovku si adoptovali samotní pedagogové ZŠ a MŠ, „proměna zahrady je totiž pro nás srdcovou záležitostí“, říká ředitel školy Mgr. Dolanský.
K učitelům se přidal i pan starosta Passer, děti
a další rodiče, kteří také pomohli strom zasadit.
Součástí oslavy bylo loutkové představení divadélka Káká pro děti i rodiče (Zahrada Nudy
a Fantazie), které spolupracuje s Nadací Proměny. Jak v dětech probudit Fantazii? A jaký
vliv na ně má prostředí, ve kterém žijí? Představení pojednávalo o vztahu k přírodě, o nepřeberném množství podnětů, které z přirozeného prostředí vyplývá.
Na tvořivou výtvarnou dílnu pro děti a dospělé „Stromy trochu jinak“ připravili učitelé MŠ a vychovatelky ŠD kartonové šablony
stromů určených k adopci. Děti 5. třídy vytvořily pod vedením svého učitele stromové
certifikáty obsahující informace o konkrétní
dřevině, o jejím využití, o plodech, doplněné
vlastními obrázky. Na místa v zahradě, která
žáci 5. třídy podle vysazovacího plánu předem
označili vrbovými proutky, si děti s rodiči vymalované kartonové stromy se stromovými
certifikáty „zasadili“.
Podstatou dílny bylo nasimulovat existenci
stromů a keřů na jejich konkrétním místě podle plánu výsadby a vytvořit tak dojem stromy
i keři zarostlé zahradě.
Kroužek Dětské fotografování, Ateliér Malujeme spolu a Nadace Proměny věnovali ceny pro vítěze výtvarné a fotografické soutěže
na téma „Příběh stromu“, do které se mohli děti i dospělí během září a října zapojovat. Pro dotvoření atmosféry součástí výstavy bylo rovněž 12 autorských obrazů malíře a grafika Františka Kollmana z cyklu Příběh života stromu a Keltský stromový horoskop se symbolikou
stromů a znamení k období narození člověka, který zapůjčila Dendrologická zahrada v Průhonicích.
Návštěvnici si mohli u stánků zakoupit domácí vlašské ořechy ze zahrádky paní Jitky Lacinové, bio jablka dědečka Františka a jejich koupí
podpořit proměnu školní zahrady. Mohli ochutnat čerstvé české pečené kaštany z vlastních kaštanovníků pana J. E. Dvořáka. Občerstvení zajistila Restaurace Zámecká jízdárna a místní vinotéka Marka Šurýna – víno Hruška.
Naše poděkování patří za podporu MČ Praha - Koloděje a všem, kteří se rádi podíleli na organizaci oslavy Dne stromů, zejména našim dětem, učitelům, umělci Doc. J. E. Dvořákovi, Nadaci Proměny, nadšeným rodičům a přispěvatelům.
za realizační tým proměny školní zahrady
Ing. Darina Vlčková, komunikační koordinátorka projektu Kolodějova zahrada života
Mgr. Zdeněk Dolanský, ředitel školy
Mgr. Dana Petráková, zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání
Proměnu zahrady ZŠ a MŠ Koloděje podporuje Nadace Proměny.
www.nadace-promeny.cz
Fotografie z akce je možné zhlédnout na www.facebook.com/kolodejova.zahrada.zivota
Další fotografie z akce http://zahrada-kolodeje.nadace-promeny.cz
KOLODĚJSKÉ NOVINY
strana 11
HISTORIE A TRADICE DNE STROMŮ
„V Čechách byly Svazem spolků okrášlovacích pořádány Stromové slavnosti poprvé
masově v roce 1906. V tomto roce byla zasazena Husova lípa pod Petřínem v Praze.“
Stará tradice československá byla v České
republice obnovena v roce 2000. Datum
první oslavy Svátku stromů bylo stanoveno
na 20. 10. 2000. Proč právě toto datum?
Důvodů k tomu bylo několik. Předně je to
v mnoha lokalitách České republiky vhodný
termín pro sázení stromů. Podzim je také
časem, kdy jsou stromy asi nejkrásnější
a hrají všemi barvami. Dalším důvodem
bylo, že pro dřevosochaře měl tvar data
20. 10. 2000 zvláštní poezii. Stromové slavnosti se pomalu stávají znovu obnovenou
tradicí po celé zemi. Den stromů se slaví
20. 10. již nejen v České republice, ale
i v Polsku a na Slovensku, 20. říjen se tak
stává Středoevropským Dnem stromů.
LAMPIONOVÝ PRŮVOD NA SV. MARTINA
Již tradičně 11. 11, jako vždy na svatého
Martina zaplnil kolodějské ulice. Nad tři
stovky malých a velkých poutníků se, už
jako každý rok, vydalo s lampiony a nejrůznějšími světýlky, v čele se svatým Martinem na koni, na trasu od kolodějského
zámku, kolem kostela až k místní pizzerii,
kde se všichni posilnili na další cestu
směrem k obecnímu úřadu. Tam na ně již
čekalo bohaté občerstvení a čokoládové
podkovičky pro štěstí. Anděl rozdával
svým pírkem andělské zlato. Vzali jste si
taky kousek?
Děkujeme všem, kteří přišli a spolu s námi
prožili příjemný večer, stejně tak kolodějské pizzerii, našim strážníkům za zajištění bezpečnosti, místnímu úřadu a sibřinskému sdružení SOSÁK.
strana 12
Martin z Tours žil ve čtvrtém století po
Kristu. Byl to neobyčejně činorodý člověk
a vešel do dějin jako ochránce chudých,
moudrý rádce i statečný šiřitel usmíření a pokoje. Brzy po své smrti začal být uctíván jako
svatý a jeho životní příběh vešel ve známost
po celé Evropě.
Svátek sv. Martina připadá na období, kdy
KOLODĚJSKÉ NOVINY
pro zemědělce končil hospodářský rok.
To byl důvod k radosti, dobrému jídlu i k bujarým oslavám. Ačkoli tedy Martin sám žil
skromně a zdrženlivě, jeho svátek je spojován s opulentní husou a mladým vínem. Obojí se nemusí vylučovat, pokud se ten, kdo má
co jíst a pít, rozdělí s ostatními.
Co může svatý Martin říci dnešním lidem?
Za všechny uveďme jeden užitečný tip: radost
nespočívá v konzumování, ale především
v umění rozdělit se o to, co mám. Toto jasné
a jednoduché poselství také živě znázorňuje
známá legenda o setkání Martina s žebrákem
a o rozpůleném plášti
Spolek přátel Koloděj a farář O. Salvet
KOLODĚJSKÉ NOVINY
strana 13
Sport
SPORTOVNÍ ŽIVOT V KOLODĚJÍCH
Vážení občané, příznivci sportu a sportovci kolodějští,
rádi bychom Vás opět všechny touto cestou oslovili, informovali a tak trochu i vyburcovali k ještě větší sportovní aktivitě.
Možná někteří ani nevíte, jaké sporty a v jakém čase je možno
v Kolodějích a naší sokolovně provozovat, co je zde v naší TJ
nového a jak si vede náš nově utvořený fotbalový mančaft
FK Slavoj Koloděje o.s. pod vedením kouče Daniela Kubína,
bez kterého by fotbal v Kolodějích již dávno zanikl.
V letošní podzimní sezoně jsme se umístili na velice krásném,
pro většinu z nás nečekaném 1. místě tabulky – 3. třída, skup. B
- (viz na:http://www.fotbalpraha.cz/A5B). A doufáme, že na jaře
to bude minimálně stejný výsledek. Držme i nadále našim borcům palce.
Jenom ta stará kauza ohledně šaten a zázemí brání i nadále
ve využití současného areálu a musíme proto neustále využívat
pro tréninky i zápasy hřiště v Běchovicích, což stojí nemalé peníze. Proto bychom v našem
týmu uvítali i další borce z řad fotbalistů a také všechny zájemce
o tento v Kolodějích nevymřelý sport (aktivní činovníky, fotbalisty a samozřejmě i sponzory, bez kterých to bohužel nejde).
A také všichni věříme, že se ona „kauza“ (která není předmětem tohoto článku) brzy dořeší a budeme moci opět naplno rozjet i fotbal pro naše nejmenší fotbalisty.
Kontakt na vedoucího FK: Daniel Kubín, tel. 608 226 182, případně pište na: [email protected]
K ostatním sportům bych také rád vyzval všechny sportovce
a příznivce. Zapojte se aktivně do kolodějských sportů !
Čeká tady na Vás – tenis, pingpong, florbal, bedminton, sálový
fotbálek, různá cvičení a posilování těla, joga, šerm, a mnoho
dalších zajímavých činností pro udržení kondice, zdravého
ducha i pohody. K dispozici je i klubovna pro členy a rodinné
příslušníky pro různé akce, besedy, oslavy, apod.
Nově je k dispozici navíc i malá tělocvična, takže možností
a místa je zase o něco více. Zde doporučuji navštívit intenzivní hodinový trénink, zaměřený na vaši kondici a sílu plný
pestrých cviků (tzv. „hodinové kolečko“) pod vedením odborného instruktora – kontakt: Mirek Šimon – tel. 774 868 585.
Informace o časech a jednotlivých sportech naleznete vyvěšené
na dveřích sokolovny, případně volejte své dotazy na sportovní
výbor (některé kontakty viz níže):
- tenis a pronájem sálů: Monika Nováková 721 311 068
nebo přímo jednotlivé sporty:
Petr Zápotocký 602 521 505 florbal
Ivan Špička 602 324 084 bedminton
Jirka Erben 602 370 717 sálový fotbálek
Přeji vám všem „Sportu Zdar !“
Petr Zápotocký
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PODZIM 2014
Dne 4. 10. 2014 se uskutečnily v Kolodějích dětské rybářské závody.
Na prvním místě se umístila
Patricie Šimková s výsledkem 209 cm, druhá byla
Nikola Pokorná se 184 cm
a třetí byl Michal Komárek
se 141 cm. Největší rybu
(kapr 83 cm) chytil Vašek
Husa a nejmenší (plotice
11 cm) chytila Kateřina
Benešová.
S radostí můžeme oznámit,
že každý z účastněných chytil alespoň jednu rybu, což
se moc často nestává.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další,
strana 14
KOLODĚJSKÉ NOVINY
tentokrát jarní závody. O jejich termínu budete včas informováni.
Na report a pár fotek z podzimního výlovu se můžete těšit v dalším vydání KN.
Rybáři Koloděje.
HUBERTOVA JÍZDA
Dne 18.10. 2014 jsme se s naším jezdeckým
klubem rozhodli uspořádat již historicky třetí
Hubertovu jízdu.
Ve 14 hodin odpoledne byl domluven sraz na venkovní jízdárně
za Rokytkou. Sešli jsme se i s jezdci z okolních vesnic v hojném
počtu 26 koní s potěšením jsme zaznamenali i velkou účast
nejezdecké veřejnosti. Slavnostní Hubertova jízda je pořádána
jezdeckým spolkem na počest zakončení jezdecké sezóny, navazující na tradiční jezdecké hony na lišku.
Za zvuků honebních fanfár byl hon zahájen. Lot jezdců následoval „lišku“ nejprve ve skocích na jízdárně, posléze se všichni
odebrali na louku za čističkou, kde byly rovněž provizorně zbudovány překážky. Zde se všem příchozím mohli jezdci předvést
na přírodních skocích. Další naše cesta vedla přez strniště podél
cesty do Dubče, směrem k rybníkům V Mejtě v oblasti přírodní
rezervace Lítožnice, kde jsme absolvovali další skoky za podpory diváků, kteří se za námi zatím přesunuli ve valníku taženým
jeepem. Vyjížďka byla zakončena na jízdárně závěrečným
„honem na lišku“ spočívajícím v dostihu na koních kolem jízdárny a stržením liščího ocasu, zavěšeného na provaze. Vítězem
– a tedy „královnou honu“ se stala nejúspěšnější dětská jezkyně
našeho klubu Natálie Tarabini.
Akce byla pořádána za podpory restaurace Zámecká Jízdárna, díky které jsme na závěr
dne uspořádali večírek, tradičně nazývaný „soud“, kde se všichni velmi dobře bavili.
V další sezóně ji rádi zopakujeme.
Těšíme se na vás!
Jezdecký klub Koloděje
Věra Vejdovcová, Alžběta Beránková
KOLODĚJSKÉ NOVINY
strana 15
Nový singl Anety Langerové "Svatá Kordula" je temný a skvělý,
oficiální lyric video vzniklo u Rokytky v Kolodějích.
Píseň o Svaté Kordule je věnována patronce všech lodníků, mořeplavců a poutníků. „Je to o lásce a vášni, která ji provází. Píseň
je věnována Kordule, protože je to taková naše ochránkyně, abychom v rozbouřených vodách našli cestu domů. Je dobré vědět,
že nad námi někdo drží ochrannou ruku.“ řekla Aneta
Video jsme natáčeli před pár týdny u nás v Kolodějích.
Mrazivou náladu písně jsem se snažila umocnit zpracováním
lyric videa se symbolickou plující loďkou. Ve videu šlo o zachycení atmosféry rozbouřeného moře, o tajemnost, hravost
a i pořádný příval energie, který z písně sálá. V misce s vodou
a za svitu svíčky jsme si uměle vytvořili bouři na moři. A co se
nestalo o dvacet minut později? Po cestě k Rokytce se zatáhla
obloha, hřmělo, objevily se blesky a začalo pršet. Kdo to kdy
viděl, bouřka v říjnu, mystické!
Vše potřebné jsme však natočili a výsledek můžete vidět na
http://www.langerovaaneta.cz/novinky/video-k-me-nove-pisni-svata-kordula/
Šťastnou plavbu poutníci!
hudba: Aneta Langerová, Jakub Zitko
text: Aneta Langerová
video: Alžběta Rajčan Beránková, kamera: Patrik Borecký, loďky: Šimon Beránek
*Inspirací nám byla legenda o svaté Kordule, patronce všech lodníků, poutníků a cestovatelů, mučednici, která zahynula spolu
s ostatními družkami svaté Voršily někdy okolo čtvrtého století v Kolíně nad Rýnem. Právě tam bouře zahnala jejich loď a ony
padly do zajetí Hunů. Zatímco Kordule se podařilo ukrýt v podpalubí lodi, Hunové zbylé družky svaté Voršily zabíjeli. Když
Kordula viděla, jak její družky statečně s vírou podstupovaly mučednickou smrt, odvážně vystoupila z úkrytu. Rozhodla se přijmout
stejný osud a i ona se nechala Huny usmrtit,
NÁDHERNÝ PODZIM
Předem varujeme, že tento článek není
nic pro mladé a divoké. Chceme se podělit o nádheru, která nás obklopuje
a která spíše navozuje sentimentální
nálady. V sobotu osmého listopadu jsme
se probudili do překrásného dne. Na nebi
azuro, slunce již svítilo a ještě stále hřeje a po mlze, která nás tak často v tyto
dny trápí, ani památky.
Celý den vyzýval k tomu jít ven a vychutnat si den jako malovaný. A když píšeme malovaný, tak podzim má k tomu
co říci, barvami přímo hraje. Ba co
vice, letošní na tuto dobu teplé počasí
přimělo přírodu, aby stihla ještě to, co
by si jinak nechala až na jaro. Pokud jste
se tedy šli v posledních dnech projít, tak
jste si určitě všimli, že tolik kvetoucích
rostlin v tuto dobu zase tak moc jindy
k vidění není. Nejde jen o sedmikrásky
a pampelišky na zahradě, kde jistě někomu mohou spíše překážet, ale k nim
se přidaly chrpy, hluchavky a další.
Bodláky, které jinak v listopadu tvoří
pouze hnědé vyschlé chumáče, jsou
plné zeleně a života a jsou právě po odré se jeví všedními, ale které nás mohou
zahřát na duši a na chvíli oprostit od našich starostí. Obrázky z toho dne naleznete v naší fotogalerii na www.kolodeje.info.
Článek uveřejněn se souhlasem redakce
webu www.kolodeje.info.
květu. Ti, jež chodí mezi poli směrem
od Skály na Sibřinu a dále ke kaštanu,
pod kterým je lavička, si mohli všimnout, že právě tento kaštan nedávno vykvetl. Ne celý, ale na některých větvích
to neubrzdil a pustil květy ven.
V neposlední řadě, pokud budete mít
štěstí, můžete v okolí vidět spoustu
srnek, káňata, poštolky a jiné dravce.
Je příjemné se projít a všímat si věcí, kte-
strana 16
KOLODĚJSKÉ NOVINY
Spolky a pozvánky
Úřad MČ Praha – Koloděje společně se ZŠ a MŠ Praha Koloděje
Vás srdečně zvou na
TRADIČNÍ SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
které proběhne
26. listopadu 2014 od 17.00 hod.
na kolodějské návsi a v sokolovně.
Na co se můžete těšit?
•
•
•
•
slavnostní zahájení
povídání o adventu
vánoční hudební a divadelní vystoupení všech dětí MŠ a ZŠ
rozsvícení vánočního stromu
Atmosféru podpoří:
• prodej dětmi vlastnoručně vyrobených adventních a vánočních dekorací
(v klubovně sokolovny)
• vánoční trhy a mini jarmark (na návsi)
• tradiční i netradiční adventní občerstvení – svařené víno, svařené ochucené pivo, čokoládová
fontánka, pečené kaštany, horký punč pro děti, dobroty našich maminek atd. (na terase sokolovny
a ve vinotéce)
Součástí slavnostního večera bude také
JEŽÍŠKOVA POŠTA,
nezapomeňte si s sebou přinést vánoční přání pro Ježíška.
Výtěžek z jarmarku a občerstvení bude věnován našim dětem ZŠ a MŠ na zážitkový dárek společný výlet za poznáním.
POZDRAV PŘED ADVENTEM
EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH
Že se už blíží advent? To už je zase rok pryč? Zase už šílíme, nestíháme. A co
je to vlastně advent? Především zachovejte klid. Nechci šířit poplašné zprávy. Advent začne oficiálně až 30. listopadu. Ale proč se aspoň a chvíli nezastavit
už teď? Rozhlédnout se kolem sebe. Třeba někdo potřebuje pomoci nebo jenom vyslechnout. Mnohdy stačí úsměv.
V Kolodějích začíná advent pravidelně už o pár dní dříve, letos to bude 26. 11.
A má být zvlášť slavnostní. Nejvíc se vždycky těší děti. Vždycky všechno stihnou, a dokud se to nenaučí od nás, vůbec nešílí. Stejně se advent dělá jen kvůli dospělým, aby měli aspoň jednou za rok příležitost něco se od dětí naučit.
Děti obvykle mají radost a důvěru. Proto je skvělé, že děti přijdou. Celá škola. Těšíme se, že nám zazpívají a ti, co o to přijdou, můžou jen litovat. Ale kdo
tuhle lekci zmešká, stejně dostane šanci. Brzy totiž budou Vánoce a to teprve přijde opravdová, vtělená radost a důvěra. Narodí se Boží Dítě, to betlémské,
snad si dospělí vzpomenou. Děti ho čekají už dávno.
Váš farář Ondřej
Na konci tohoto roku přijedou desetitisíce mladých lidí
ze všech evropských zemí do Prahy a zúčastní se zde evropského setkání mladých, které se uskuteční od 29. prosince
2014 do 2. ledna 2015. Toto setkání připravuje komunita bratří z Taizé ve spolupráci s místními církvemi a společenstvími
křesťanů i s dalšími obyvateli Prahy a jejího okolí.
Pokud bydlíte v Klánovicích, Újezdě nebo v Kolodějích
a můžete pomoci s ubytováním účastníků setkání, budeme
velice rádi, když nám o tom dáte vědět na adrese [email protected] Můžete také použít přihlašovací formulář
na stránkách kolodějské farnosti www.kolodeje.farnost.cz.
Více se dozvíte na www.taizepraha.cz.
Za místní přípravný tým
Ondřej Salvet, farář
KOLODĚJSKÉ NOVINY
strana 17
Spolek přátel Koloděj
srdečně zve všechny velké i malé na
MIKULÁŠSKOU
BESÍDKU
která se bude konat
v úterý 2. prosince od 17 hodin
ve společenském sále Jízdárna.
Těšit se můžete na divadelní představení
"Tři pohádky pro tebe",
ŠVESTKOVÁ ALEJ V POLESNÉ
Na farních pozemcích v Polesné ulici v Újezdě nad Lesy vyrostla koncem října 2014 nová alej. Nahradí 18 ks přestárlých stromů, které byly na základě řádného povolení
vykáceny v r. 2011.
a hlavně na
Farníci svépomocí vysadili 24 stromků švestek do oboustranné
aleje, která vede na místo pro budoucí kapličku v kruhu stávajících vzrostlých stromů. Celý prostor by pak měl být otevřený
všem občanům jako připomínka přátelství, které je vzácnou
a všeobecně srozumitelnou hodnotou. V kapličce proto bude
umístěna reprodukce starobylé ikony, která znázorňuje jedinečný význam přátelství v křesťanské tradici.
Přijďte všichni
Farnost Koloděje děkuje za organizaci a kompletní přípravu
sázení paní Ireně Košutové a paní Zitě Kazdové, za odbornou
pomoc Ing. Miloši Královi a za odpracované hodiny s krumpáčem či lopatou v ruce újezdským a kolodějským farníkům.
které zahraje divadelní společnost Glans
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU.
Vstupné dobrovolné
Dr. Ondřej Salvet, farář v Kolodějích
strana 18
KOLODĚJSKÉ NOVINY
Beletrie:
Ch. Tvedt:
Roslund a Hellström:
T. Stevensová:
D. Chanová:
A. Schwarz:
P. Lee:
M. Zusak:
J. Theorin:
M. Mlynářová:
I.Pekárková:
M. Zusak:
S. Hannah:
J. Hanibal:
W. Serno:
J. Matthews:
Nové knihy v knihovně
Prach jsi a v prach se obrátíš
Tři vteřiny
Loutka
Samotářka z Mill River
Nefilim
Na útěku
Roky pod psa
Mlýny osudu
Chalupářkou z donucení
Péra a perutě
Zlodějka knih
Vraždy s monogramem
Kat lidumil
Loutkář
Rudá volavka
Dětské a pro mládež:
P. Bottero:
K. McCombieová:
F. Oomen:
M. Molloy:
J. Žáček:
C. Carlsonová:
J. Dashner:
Dívka dvou světů
Můj bláznivý Valentýn
Jak přežít první pusu?
Čaroplutí
Jak se chodí do světa
Poklad čarodějky ze severu – 1. díl
Labyrint: Útěk
Pěkné počtení přeje
Hana Videtičová, knihovnice
Potraviny-lahůdky Koloděje
Placená inzerce
Václav Roškota V Lipách 250, Koloděje
Nabízíme kromě širokého sor%mentu potravinářských
výrobků
i LAHŮDKY, CHLEBÍČKY, ZÁKUSKY A DORTY vlastní výroby.
Právě vlastní výroba a každodenní zboží od našich dodavatelů, které si pečlivě vybíráme, zajišťují čerstvost a kvalitu.
V TEPLÉM BUFETU nabízíme
HOTOVÁ JÍDLA, SMAŽENKY, PALAČINKY, POLÉVKY apod.
Přijďte si ochutnat a nakoupit.
N OV IN K A
Nově v prodeji mléčné bioprodukty Biofarmy Filoun, Plavy
(mléko, čerstvé sýry, tvaroh, podmáslí).
Vzhledem k charakteru těchto bioproduktů jsou v našem sormentu zastoupeny pouze v omezeném množství kusů.
Pro uspokojení všech Vašich požadavků doporučujeme předchozí objednání.
Nabízíme i cateringové zajištění rautů, recepcí a rodinných oslav.
Přijímáme i bezkontaktní platební karty.
Navš9vte i naši vlastní
CUKRÁRNU SOFIE
Račiněveská 2444, Praha – Újezd n. L. vedle Penny Marketu.
KOLODĚJSKÉ NOVINY · periodický tisk územního samosprávního celku · vydává Úřad městské části Praha-Koloděje · redakce Zdeněk Kovář ·
grafika Zdeněk Šidák · tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice · vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks · reg. číslo ČR E 12805 · neprodejné

Podobné dokumenty