Inside Out Intermediate

Komentáře

Transkript

Inside Out Intermediate
Inside O u t Inter m edia te
str a na 1 z 29
Inside Out Intermediate
UNIT 1 – Fame (p. 4 – 5)
amazing
L]DãÉfòfÏL
A rge ntinian
L^ WÇ w ]å Dí få f]å L
re late d
LÄ f=ê fDäÉfí fÇ L
d u al natio nality
LÇ à ì W]ä=å ô p ]Då ô ä]í fL
je w e lle ry b u sine ss
LÇ w ì W]äê f=Ä fòå fë L
mo d e lling
Lãfl Ç äfÏL
o u td o o r life
L~ r í Ç l W=ä~ fÑ L
re c o rd ing
Lê fDâ l WÇ fÏL
re latio n/re lativ e
Lê fDäÉfp å Lê Éä]í fî L
d isc u ss
LÇ fë Dâ ¾ ë L
mo v e
Lãì Wî L
C lo s e u p =(p. 6 )
ad v e rt
p e rfo rm
re mind (sb o f sth )
Lô Ç î ‰ Wí L
Lé ]DÑ l WãL
Lê fDã~ få Ç L
No u g h ts an d c ro s s es =(p. 7 )
grid
LÖ ê fÇ L
no u gh ts and c ro sse s Lå l Wí ë =]å =Dâ ê fl ë fòL
L an g u ag e referen c e =(p. 8 )
p e rmissio n
Lé ]Dãfp å L
re q u e st
Lê fDâ ï Éë í L
su gge stio n
Lë ]DÇ w Éë í p ]å L
Frien d s fo r life =(p. 9 )
amb itio u s
id e alistic
straigh t aw ay
ab ility
ad v e rtise me nt
alb u m
ú ž asný ; o h ro mu jíc í
arge ntinsk ý
(b e ~ ) b ý t sp řízně ný
d v o jí o b č anstv í
o b c h o d (o v á ní) s k le no ty
mo d e ling
ž iv o t b líž p říro d ě
nah rá v k a
p říb u zný
d isk u to v at; p o v íd at si
p ře stě h o v at se
W e v isite d so me amazing p lac e s
M y b e st frie nd is A rge ntinian.
A re th e y re late d ?
I'v e go t a d u al natio nality . (= a c itize n o f tw o d iffe re nt c o u ntrie s)
I'v e re c e ntly starte d a je w e lle ry b u sine ss.
S h e so me time s d o e s so me mo d e lling.
W e lo v e th e o u td o o r life .
It's a re c o rd ing o f an inte rv ie w .
T h e y 're v isiting a re latio n/re lativ e .
D isc u ss th e se q u e stio ns.
W h e n d id y o u mo v e to S p ain?
re k lama; inze rá t
ú č ink o v at; h rá t
p řip o mínat (k o mu c o )
S h e ap p e are d in a c ar ad v e rt.
H e w ill p e rfo rm C and le in th e W ind .
Y o u re mind me o f so me o ne .
mříž k a; tab u lk a
mlý ne k (h ra); p iš k v o rk y
M ark a c ro ss in th e grid .
L e t's p lay no u gh ts and c ro sse s.
d o v o le ní, p o v o le ní
ž á d o st
ná v rh
ask fo r p e rmissio n.
mak e a re q u e st
mak e a su gge stio n.
amb ic ió zní
id e alistic k ý
h ne d ; o k amž itě
sc h o p no st
re k lama; inze rá t
alb u m; L P (d lo u h o h rajíc í
d e sk a)
(th e ) arts
La áW=^ Wí ë L
u mě ní
attitu d e
Lô í fí à ì WÇ L
p o sto j; p řístu p ; stano v isk o
c are e r
Lâ ]Dê f]L
p o v o lá ní; ž iv o tní d rá h a
c lo se frie nd
Lâ ä]r ë =DÑ ê Éå Ç L
b lízk ý p říte l
(th e ) e nv iro nme nt
La áW=få Dî ~ fê ]ã]å í L
ž iv o tní p ro stře d í
financ e c o mp any
LÑ ~ få ô å ë =Dâ ¾ ãé ]å fL finanč ní sp o le č no st
fu nk
LÑ ¾ Ïâ L
tane č ní h u d b a o b sah u jíc í
p rv k y jazzu , so u lu , b lu e s a
ro c k u
imp re ssio n
LfãDé ê Ép å L
d o je m
p ro fe ssio n
Lé ê ]DÑ Ép å L
p ro fe se ; p o v o lá ní
p ro d u c tio n assistant Lé ê ]DÇ ¾ â p å =]Dë fë í ]å í L asiste nt p ro d u k c e
salary
Lë ô ä]ê áL
(stá lý ) p lat
state me nt
Lë í Éfí ã]å í L
p ro h lá š e ní; v ý ro k
su rv e y
Lë ]Dî ÉfL
p rů zk u m (v e ře jné h o míně ní)
v e rsio n
Lî ‰ Ww å L
v e rze
d rift ap art
LÇ ê fÑ í =]Dé ^ Wí L
ro ze jít se ; p ře stat si ro zu mě t
fall o u t
LÑ l Wä=~ r í L
v y p ad no u t v e n; p o h á d at se
ge t o n
LÖ Éí =Dfl å L
(~ w ith ) v y c h á ze t d o b ře s
mo v e in
Lãì Wî =Dfå L
nastě h o v at se
tak e p art in
Lí Éfâ =é ^ Wí =få L
(z)ú č astnit se
argu e
L^ WÖ à ì WL
p o le mizo v at; h á d at se ;
d isk u to v at o
c lic k
Lâ äfâ L
p ad no u t si d o o k a
grad u ate
LÖ ê ô Ç w ì Éfí L
ab so lv o v at v y so k o u š k o lu
Lô ãÄ fp ]ë L
L~ fÇ f]Däfë í fâ L
Lë í ê Éfí =]Dï ÉfL
L]DÄ fä]í áL
L]Ç Dî ‰ Wí fë ã]å í L
Lô äÄ ]ãL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
S h e is v e ry amb itio u s.
S h e is to o id e alistic .
T h e y lik e d e ac h o th e r straigh t aw ay .
Y o u ne e d sp e c ial ab ilitie s fo r th is jo b .
I p u t an ad v e rtise me nt in th e p ap e r.
H av e y o u h e ard th e ir late st alb u m?
I'm inte re ste d in th e arts.
T h e y sh are th e same attitu d e .
T h e y c h o o se d iffe re nt c are e rs.
T ina and W ill w e re c lo se frie nd s.
W e sh o u ld all try to p ro te c t th e e nv iro nme nt.
H e w o rk s fo r a financ ial c o mp any .
D o y o u lik e fu nk mu sic ?
W h at w as y o u r first imp re ssio n?
I w ant to ge t to th e to p o f my p ro fe ssio n.
I w o rk as a p ro d u c tio n assistant.
H e e arns a go o d salary .
Is th is state me nt tru e o r false ?
T h e y to o k p art in a su rv e y .
I d o n't lik e th is v e rsio n.
F rie nd s so me time s d rift ap art.
W h y d id y o u fall o u t?
W e still ge t o n.
W h e n d o y o u w ant to mo v e in?
D id y o u tak e p art in th e su rv e y ?
T h e y d o n't o fte n argu e .
W e se e me d to c lic k imme d iate ly .
W h e n d id y o u grad u ate ?
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
re nt
sh are
h av e a lau gh
h it it o ff
str a na 2 z 29
Lê Éå í L
Lp É]L
LÜ ô î =]=Dä^ WÑ L
LÜ fí =fí =Dfl Ñ L
Y o u 'v e g o t mail =(p. 13 )
d aring
LÇ É]ê fÏL
d iv o rc e d
LÇ fDî l Wë í L
gro w n-u p
LÖ ê ]r å =D¾ é L
ad v e ntu re
L]Ç Dî Éå í p ]L
c re atio n
Lâ ê fDÉfp å L
gu y
LÖ ~ fL
h amste r
LÜ ô ãë í ]L
h o rse -rid ing
LÜ l Wë ê ~ fÇ fÏL
mo v ie
Lãì Wî áL
p e np al
Lé Éå é ô äL
su rv iv al strate gy
tu rtle
w ate rp o lo
sp lit u p
o d v ah a; o d v á ž ný
ro zv e d e ný /ro zv e d e ná
d o sp ě lý
d o b ro d ru ž stv í
v ý tv o r
c h lap ; c h lá p e k
k ře č e k
je ž d ě ní na k o ni
film; k ino
k amará d , se k te rý m si
d o p isu je me
Lë ]Dî ~ fî ä=Dë í ê ô í ]Ç w fL zp ů so b jak p ře ž ít
Lí ‰ Wí äL
ž e lv a
Lï l Wí ]é ]r ä]r L
v o d ní p ó lo
Lë é äfí =¾ é L
ro ze jít se
UNIT 2 – R elax =(p.14)
le isu re ly
LäÉw ]äfL
re lax e d
Lê fDäô â ë í L
c o u ntry (sid e )
Lâ ¾ å í ê fEë ~ fÇ FL
h e ad ing
LÜ ÉÇ fÏL
nap
Lå ô é L
no te d o w n
Lå ]r í =DÇ ~ r å L
flo at
LÑ ä]r í L
ac c o rd ing to
C lo s e u p/L an g u ag e R
re lax ing
ge ne rally
o c c asio nally
rare ly
re gu larly
ap p o intme nt
h aird re sse r's
e at o u t
fro m time to time
h ard ly e v e r
no w and again
o nc e in a b lu e mo o n
S ally (p. 17 )
so p h istic ate d
sp e c ific
stre sse d
b ac k c o v e r
b alanc e
b lu rb
c almne ss
c irc u mstanc e s
e d ge
inne r p e ac e
lie -in
lu natic
p ro najmo u t si; p ů jč it si (au to )
p o d íle t se (na ně č e m); sd íle t
(ně c o )
smá t se
d o k o nale si ro zu mě t
L]Dâ l WÇ fÏ=í ]L
eferen c e =(p. 15— 16 )
Lê fDäô â ë fÏL
LÇ w Éå ê ]äfL
L]Dâ Éfw å ]äáL=
Lê É]äáL
Lê ÉÖ à ]ä]äfL
L]Dé l få í ã]å í L
LÜ É]Ç ê Éë ]òL
LáWí =D~ r í L
LÑ ê ]ã=Dí ~ fã=í ]=Dí ~ fãL
LÜ ^ WÇ äf=DÉî ]L
Lå ~ r =]å =]DÖ Éå L
Lï ¾ å ë =få =]=Ä äì W
Dãì Wå L
Lë ]DÑ fë í fâ Éfí fÇ L
Lë é ]Dë fÑ fâ L
Lë í ê Éë í L
LÄ ô )â =Dâ ¾ î ]L
LÄ ô ä]å ë L
LÄ ä‰ WÄ L
Lâ ^ Wãå ]ë L
Lë ‰ Wâ ]ãë í ]å ë fòL
LÉÇ w L
Lfå ]=Dé áWë L
Lä~ ffå L
Läì Wå ]í fâ L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
I d e c id e d to re nt a flat.
W e sh are th e same h o u se .
W e o fte n h av e a lau gh .
W e h it it o ff imme d iate ly .
L ife is a d aring ad v e ntu re .
M y p are nts are d iv o rc e d .
I h av e tw o gro w n-u p c h ild re n.
L ife is a d aring ad v e ntu re .
M o u ntains are natu re 's gre ate st c re atio n.
H e 's a re ally nic e gu y .
I h av e fiv e h amste rs.
S h e go e s h o rse -rid ing e v e ry w e e k e nd .
W h at so rt o f mo v ie s d o y o u lik e ?
I'm lo o k ing fo r a p e np al.
Y
T
H
W
o u mu st le arn so me su rv iv al strate gie s.
u rtle s liv e in th e se a.
av e y o u e v e r p lay e d w ate rp o lo ?
e sp lit u p th re e mo nth s ago .
p o malý ; k lid ný
o d p o č atý
v e nk o v
nad p is; zá h lav í
zd římno u t si
zap sat si; p o zname nat si
p lo u t; v zná š e t se (v e v o d ě ;
v e v zd u c h u )
p o d le
W e w e nt fo r a le isu re ly w alk .
I'm fe e ling nic e and re lax e d .
L e t's go fo r a w alk in th e c o u ntry .
P u t th e w o rd s u nd e r d iffe re nt h e ad ings.
I'm go ing u p stairs fo r a nap .
N o te d o w n th e fo llo w ing w o rd s.
S h e w as flo ating in th e w ate r.
u v o lň u jíc í; re lax ač ní
o b y č e jně ; o b v y k le
p říle ž ito stně ; se m tam
zříd k a
p rav id e lně
sje d naná sc h ů zk a
h o lič ; k ad e řník
jíst mimo d o mo v
č as o d č asu ; o b č as
zříd k a k d y
o b č as
je d no u za u h e rsk ý ro k
W e sp e nt a re lax ing e v e ning at h o me .
H e ge ne rally arriv e s o n time .
T h e y se e e ac h o th e r o c c asio nally .
T h e y rare ly go o u t.
B ru sh y o u r te e th re gu larly .
D o n't miss y o u r ap p o intme nt.
I'm go ing to th e h aird re sse r's.
H o w o fte n d o y o u e at o u t?
W e go to th e th e atre fro m time to time .
S h e 's h ard ly e v e r late .
T h e y e at o u t no w and again.
W e se e e ac h o th e r o nc e in a b lu e mo o n.
k u ltiv o v aný ; p ro p rac o v aný ;
d ů my slný
p ře sný ; u rč itý
stre so v aný
zad ní strana (k nih y )
ro v no v á h a; h armo nie
nak lad ate lsk á re k lama na
zá lo ž c e k nih y n. v tisk u
tic h o ; k lid
p o d mínk y
h rana; o k raj
v nitřní k lid
p o le ž e ní; le no š e ní
š íle ný ; p o mate ný
H e lo o k e d c o o l and so p h istic ate d .
A c c o rd ing to th e p ap e r, h e w as sh o t.
C an y o u b e mo re sp e c ific ?
S h e o fte n fe e ls stre sse d .
S h e q u ic k ly re ad th e b ac k c o v e r.
Y o u ne e d so me b alanc e in y o u r life .
I re ad th e b lu rb o n th e b ac k c o v e r.
S
T
H
H
W
Y
h e h ad a fe e ling o f c almne ss.
h e c irc u mstanc e s w e re n't e asy .
e w as sitting o n th e e d ge o f h is se at.
e h ad a fe e ling o f inne r p e ac e .
e h av e a lie -in o n S u nd ay s.
o u 're b e h av ing lik e a lu natic !
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
p ath
sh o t
su nrise
th o u gh t
d e al w ith
ju mp u p
sit b ac k
tu rn to
d istu rb
fid d le
fid ge t
re gain
sc ratc h
sc re am
w av e
at th e c rac k o f d aw n
str a na 3 z 29
Lé ^ Wq L
Lp fl í L
Lë ¾ å ê ~ fòL
Lq l Wí L
LÇ áWä=ï fa L
c e stič k a; ste zk a; p ě š ina;
c e sta
p aná k (o alk o h o lu ap o d .)
v ý c h o d slu nc e
my š le nk a
zab ý v at se (č ím); p o je d ná v at
(o č e m)
v y sk o č it
d á t si p o h o v
o to č it na (stranu v k nize )
(v y )ru š it
ne rv ó zně si p o h rá v at
c h o v at se ne rv ó zně
zno v u nab ý t/získ at
(p o )š k rá b at (se )
(za)k řič e t; je č e t
(za)má v at; v lna
za p rv níh o ro zb ře sk u
F ind th e p ath to inne r p e ac e .
v y č e rp aný
c izo k rajný ; e x o tic k ý
ne trp ě liv ý
ne u stá le ; ne p ře trž itě
le t
místo ; p o lo h a; u místě ní
v zd á t se ; p ře stat
p o k rač o v at
v tlač it; v su no u t
b ý t c ítit; p á c h no u t
v y p no u t; o d p o jit
sp o tře b o v at
d o h o d no u t (se )
slo ž it; p ře h no u t
inv e sto v at
o b slo u ž it
(b e ~ ) p rá v ě p ro b íh at
b ý t v k lid u ; ne h ý b at se
ztratit ne rv y
I fe e l e x h au ste d .
W e v isite d so me e x o tic lo c atio ns.
D o n't b e so imp atie nt!
T h e p h o ne rings c o nstantly .
W h at time d o e s y o u r fligh t arriv e ?
W e v isite d so me e x o tic lo c atio ns.
I'm try ing to giv e u p smo k ing.
K e e p o n try ing!
I alw ay s p u sh in in a q u e u e .
Y o u sme ll o f smo k e !
T ry to sw itc h o ff fro m w o rk .
W e 'v e u se d u p all th e sp are d isk s.
L e t's arrange a time to me e t.
F o ld it in h alf.
H e 's inv e ste d th e mo ne y .
I se rv e o v e r 1 0 0 p e o p le in a d ay .
T h e re 's a me e ting in p ro gre ss.
S to p fid ge ting and k e e p still!
I o fte n lo se my te mp e r.
zk lamaný
ne u sp o k o jiv ý
ne d o č k av ý ; v zru š e ný ;
ro zru š e ný ; ro zč ile ný
zajímav ý
fasc ino v á n
o k o u zlu jíc í; strh u jíc í
d o b rý tip /o d h ad
p o d ně tný ; fasc inu jíc í
re ž isé r
k o ne c ; zak o nč e ní
b e le trie ; fik c e
h rů za; zd ě š e ní
ro má n
o rc h e str
b ro ž o v aná k nih a; le v né
v y d á ní
zá p le tk a
S h e fe lt re ally d isap p o inte d .
T h e b o o k w as d isap p o inting.
T h e c h ild re n are v e ry e x c ite d .
LÇ w ¾ ãé =D¾ é L
Lë fí =DÄ ô â L
Lí ‰ Wå =í ì WL
LÇ áDë í ‰ WÄ L=
LÑ fÇ äL
LÑ fÇ w fí L
Lê fDÖ Éfå L
Lë â ê ô í p L
Lë â ê áWãL
Lï Éfî L
Lô í =a ]=Dâ ê ô â =]î
DÇ l Wå L
u nd e r th e imp re ssio n L¾ å Ç ]=a áW=fãDé ê Ép å L (b e ~ ) mít d o je m
c h ange y o u r mind
Lí p Éfå Ç w =à ]=Dã~ få Ç L změ nit ná zo r; ro zmy sle t se
fro m c o v e r to c o v e r LÑ ê ]ã=Dâ ¾ î ]=í ]=Dâ ¾ î ]L o d zač á tk u d o k o nc e
L ex is /L an g u ag e R eferen c e =(p. 18 — 19 )
e x h au ste d
LfÖ Dòl Wë í fÇ L
e x o tic
LfÖ Dòfl í fâ L
imp atie nt
LfãDé Éfp å í L
c o nstantly
Lâ fl å ë í ]å í äfL
fligh t
LÑ ä~ fí L
lo c atio n
Lä]r Dâ Éfp å L
giv e u p
LÖ fî =¾ é L
keep on
Lâ áWé =Dfl å L
p u sh in
Lé r p =Dfå L
sme ll o f
Lë ãÉä=]î L
sw itc h o ff
Lë ï fí p =fl Ñ L
u se u p
Là ì Wò=D¾ é L
arrange
L]Dê Éfå Ç w L
fo ld
LÑ ]r äÇ L
inv e st
Lfå Dî Éë í L
se rv e
Lë ‰ Wî L
in p ro gre ss
Lfå =Dé ê ]r Ö ê Éë L
k e e p still
Lâ áWé =Dë í fäL
lo se y o u r te mp e r
Läì Wò=à ]=Dí Éãé ]L
B o o k s , films & mu s ic
d isap p o inte d
d isap p o inting
e x c ite d
e x c iting
fasc inate d
fasc inating
insp ire d gu e ss
insp iring
d ire c to r
e nd ing
fic tio n
h o rro r
no v e l
o rc h e stra
p ap e rb ac k
p lo t
=(p. 2 0 )
LÇ fë ]Dé l få í fÇ L
LÇ fë ]Dé l få í fÏL
Lfâ Dë ~ fí fÇ L
Lfâ Dë ~ fí fÏL
LÑ ô ë få Éfí fÇ L
LÑ ô ë få Éfí fÏL
Lfå Dë é ~ f]Ç =Ö Éë L
Lfå Dë é ~ f]ê fÏL
LÇ ~ fDê Éâ í ]L
LÉå Ç fÏL
LÑ fâ p å L
LÜ fl ê ]L
Lå fl î äL
Ll Wâ fë í ê ]L
Lé Éfé ]Ä ô â L
Lé äfl í L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
I'll h av e a sh o t o f e sp re sso .
W e go t u p e arly to w atc h th e su nrise .
T h at's an inte re sting th o u gh t.
T h e re are a lo t o f p ro b le ms to d e al w ith .
S
S
T
D
D
S
Y
S
S
S
W
h e ju mp e d u p w h e n th e p h o ne rang.
it b ac k and re lax !
u rn to p age 6 7 .
o n't d istu rb M u mmy !
o n't fid d le w ith y o u r h air!
h e 's alw ay s fid ge ting.
o u ne e d to re gain c o nfid e nc e .
to p sc ratc h ing y o u r no se !
to p sc re aming!
to p w av ing y o u r h and s aro u nd !
e ge t u p at th e c rac k o f d aw n.
I w as u nd e r th e imp re ssio n y o u 'd le ft.
L e t me k no w if y o u c h ange y o u r mind .
S h e re ad th e b o o k fro m c o v e r to c o v e r.
W h at an e x c iting p ie c e o f ne w s!
I'm fasc inate d b y b io grap h ie s.
W h at a fasc inating b o o k !
It w as an insp ire d gu e ss!
W h at an insp iring sto ry !
S h e 's a w e ll-k no w n d ire c to r.
T h e film h as a sad e nd ing.
I lik e re ad ing fic tio n.
I h ate h o rro r films.
D o y o u e njo y re ad ing no v e ls?
A n o rc h e stra w as p lay ing.
I b o u gh t a p ap e rb ac k at th e airp o rt.
T h e p lo t w as q u ite c o mp lic ate d .
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
p re mie r
re ggae
re v ie w
risk
sc ie nc e fic tio n
sh o rt sto ry
so u nd trac k
ste re o sy ste m
sto ry line
su b title s
th rille r
ju d ge
H o w are y o u feelin g ?
ap p ro p riate
c h e e rfu l
c o nfu se d
mo to r-rac ing
Net rev iew s =(p. 2 2 )
affo rd ab le
ap p alling
h o rrific
me mo rab le
u ne asy
c o nv inc ingly
c ast
e d ito r
inju ry
land sc ap e
p e rfo rmanc e
p o rtray al
q u o te
te arje rk e r
lo o k fo rw ard to
h e al
star
b ase d o n
c o me to mind
str a na 4 z 29
p re mié ra
re ggae (d ru h ro c k o v é h u d b y )
p ře h le d ; re v ie w
risk
v ě d e c k o fantastic k á lite ratu ra
p o v íd k a; k rá tk á p o v íd k a
so u nd trac k (h u d b a k filmu )
h i-fi v ě ž
děj
titu lk y
nap ínav ý ro má n/film
so u d c e ; so u d it
A w o rld p re mie r.
S h e 's a fan o f re ggae .
D o y o u e v e r re ad b o o k re v ie w s?
D o n't tak e any risk s.
H e 's a fan o f sc ie nc e fic tio n.
It's a b o o k o f sh o rt sto rie s.
T h e film h as an e x c e lle nt so u nd trac k .
T h is is a w o nd e rfu l ste re o sy ste m.
T h e sto ry line w asn't v e ry e x c iting.
I d o n't e njo y films w ith su b title s.
W e w atc h e d a th rille r o n T V .
Y o u sh o u ld n't ju d ge p e o p le .
v h o d ný ; p říslu š ný
v e se lý ; rad o stný
zmate ný ; p o p le te ný
au to mo b ilo v é zá v o d y
C h o o se th e ap p ro p riate w o rd .
Y o u 're lo o k ing v e ry c h e e rfu l.
I'm c o nfu se d !
H e lik e s w atc h ing mo to r-rac ing.
T h e p ric e is affo rd ab le .
T h e y h ad an ap p alling ac c id e nt.
S h e h ad h o rrific inju rie s.
It w as a me mo rab le o c c asio n.
H e mak e s me fe e l u ne asy .
Lâ ¾ ã=í ]=Dã~ få Ç L
d o stu p ný
d ě siv ý ; o tře sný
h ro zný ; straš ný
p amá tný
zne p o k o je ný ; ne sv ů j;
ne k lid ný
p ře sv ě d č iv ě
o b saze ní
re d ak to r; v y d av ate l; k o re k to r
zraně ní
k rajina
v ý k o n (nap ř. u mě le c k ý )
v y líč e ní; p o p is
c itá t; c itac e
d o já k ; limo ná d a (film)
tě š it se na
lé č it
h rá t h lav ní ro li
(b e ~ ) v y c h á ze t z; b ý t
zalo ž e n na
nap ad no u t; p řijít na my sl
Lë ]â Dë áWÇ L
LÄ f=Dâ áWå =í ]=Ç ì WL
Lä¾ î =]í =Ñ ‰ Wë í =Dë ~ fí L
ne v ě sta
ž e nic h
zlo me né srd c e
lá sk a (milo v aná o so b a
se znamo v ac í age ntu ra
p asá ž ; c itá t
h rd ina; id o l
ne zá v islo st
líto st
p o ž á d at o ru k u ; nab íd no u t
sň ate k
mít ú sp ě c h ; u sp ě t; p o d ařit se
nad š e ný ; p o se d lý
lá sk a na p rv ní p o h le d
S h e w as d e te rmine d to su c c e e d .
H e w as k e e n to ge t marrie d .
It w as lo v e at first sigh t.
LÖ l WÇ w ]ë L
Lãô Ö Då Éí fâ L
LÄ f=ê fDí ~ f]Ç L
Lp ~ fL
L¾ å Ç ]Dë í ô å Ç fÏL
ná d h e rný ; sk v ě lý
ne o d o late lný ; p řitaž liv ý
(b e ~ ) b ý t v d ů c h o d u
p lac h ý ; sty d liv ý ; ne smě lý
to le rantní; o h le d u p lný
I th ink h e 's go rge o u s.
T h e attrac tio n b e tw e e n u s w as magne tic .
T h e y 're b o th re tire d .
H e 's q u ie t and sh y .
T h ank y o u fo r b e ing so u nd e rstand ing.
Lé ê Éãf]L
Lê ÉÖ ÉfL
Lê fDî à ì WL
Lê fë â L
Lë ~ f]å ë =DÑ fâ p å L
Lp l Wí =Dë í l Wê fL
Lë ~ r å Ç í ê ô â L
Lë í Éê f]r =ë fë í ]ãL
Lë í l Wê fä~ få L
Lë ¾ Ä í ~ fí äòL
Lq ê fä]L
LÇ w ¾ Ç w L
=(p. 2 1)
L]Dé ê ]r é ê f]í L
Lí p f]Ñ ]äL
Lâ ]å DÑ à ì WòÇ L
Lã]r í ]ê Éfë fÏL
L]DÑ l WÇ ]Ä äL
L]Dé l WäfÏL
LÜ ]Dê fÑ fâ L
LãÉã]ê ]Ä äL
L¾ å DáWòáL
Lâ ]å Dî få ë fÏäfL
Lâ ^ Wë í L
LÉÇ fí ]L
Lfå Ç w ]ê fL
Läô å Ç ë â Éfé L
Lé ]DÑ l Wã]å ë L
Lé l WDí ê Éf]äL
Lâ ï ]r í L
Lí f]Ç w ‰ Wâ ]L
Lär â =DÑ l Wï ]Ç =í ]L
LÜ áWäL
Lë í ^ WL
LÄ Éfë í =fl å L
UNIT 3 – D atin g =(p. 2 4— 2 5)
b rid e
LÄ ê ~ fÇ L
b rid e gro o m
LÄ ê ~ fÇ Ö ê ì WãL
b ro k e n h e art
LÄ ê ]r â ]å =DÜ ^ Wí L
c ru sh
Lâ ê ¾ p L
d ating age nc y
LÇ Éfí fÏ=ÉfÇ w ]å ë fL
e x trac t
Lfâ ë í ê ô â í L
h e ro
LÜ f]ê ]r L
ind e p e nd e nc e
Lfå Ç fDé Éå Ç ]å ë L=
re gre t
Lê fDÖ ê Éí L
p ro p o se
Lé ê ]Dé ]r òL
su c c e e d
b e k e e n to d o sth
lo v e at first sigh t
H o w w e met =(p. 2 7 )
go rge o u s
magne tic
re tire d
sh y
u nd e rstand ing
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
S h e ac te d th e p art c o nv inc ingly .
T h e re are famo u s ac to rs in th e c ast.
S h e 's an e d ito r o f a w e ll-k no w n magazine .
H e h ad te rrib le inju rie s.
T h e land sc ap e w as b e au tifu l.
R e d fo rd gav e a go o d p e rfo rmanc e .
It sh o w s a p o rtray al o f life in M o ntana
H e re are so me q u o te s fro m th e film.
T h e film w as a re al te arje rk e r.
I'm lo o k ing fo rw ard to se e ing y o u .
H e h as a tale nt fo r h e aling h o rse s.
T h e film stars R o b e rt R e d fo rd .
T h e film is b ase d o n a no v e l.
S e v e ral q u e stio ns c ame to mind .
T h e b rid e lo o k e d b e au tifu l.
T h e b rid e gro o m lo o k e d v e ry smart.
H av e y o u e v e r h ad a b ro k e n h e art?
W h o w as y o u r first c ru sh ?
H av e y o u e v e r b e e n to a d ating age nc y ?
R e ad th e fo llo w ing e x trac t.
H e 's th e h e ro o f th e no v e l.
I lik e my ind e p e nd e nc e .
D o y o u h av e any re gre ts?
M e n u su ally p ro p o se to w o me n.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
u p se t
u nfo rtu nate ly
ac c o u nt
argu me nt
b u rglary
fate
ask sb o u t
c alm sb d o w n
ge t o ff
ring sb u p
c h at
p u b lish
re c o gnise
re p o rt
w o nd e r
at o nc e
ge t e ngage d
ge t to k no w sb
D ream d ate =(p. 2 8 )
ab se nt-mind e d
anc ie nt
b ig-h e ad e d
b ro ad -mind e d
C h ine se
e asy go ing
faith fu l
ge ne ro u s
h ard w o rk ing
mo d e st
narro w -mind e d
o ld -fash io ne d
o u tgo ing
o v e r-se nsitiv e
re liab le
se lf-c e ntre d
sinc e re
tw o -fac e d
w itty
c h at-u p line
p h o to sh o o t
q u ality
sk y
th ie f
jo in
str a na 5 z 29
W h y are y o u so u p se t?
Lé ¾ Ä äfp L
Lê Éâ ]Ö å ~ fòL
Lê fDé l Wí L
Lï ¾ å Ç ]L
L]í =Dï ¾ å ë L
LÖ Éí =få DÖ ÉfÇ w Ç
LÖ Éí =í ]=Då ]r L
ro zru š e ný ; zne k lid ně ný ;
ro zč ile ný
b o h u ž e l; nane š tě stí
p o p is; v y sv ě tle ní
h á d k a; ne sh o d a
v lo u p á ní
o su d
p o zv at ně k o h o na rand e
u k lid nit k o h o
v y sto u p it (z au to b u su ,
tramv aje ap o d .)
zate le fo no v at
p o v íd at si; (ne fo rmá lní)
ro zh o v o r
p u b lik o v at; zv e ře jnit
p o znat
o zná mit; o h lá sit; h lá š e ní
p o d iv o v at se ; d iv it se
o k amž itě ; naje d no u
zasno u b it se
se zná mit se ; p o znat ně k o h o
Lô Ä ë ]å í Dã~ få Ç fÇ L
LÉfå p ]å í L
LÄ fÖ =Ü ÉÇ fÇ L
LÄ ê l WÇ Dã~ få Ç fÇ L
Lí p ~ fDå áWòL
LáWòf=DÖ ]r fÏL
LÑ Éfq Ñ ]äL
LÇ w Éå ]ê ]ë L
LÜ ^ WÇ Dï l Wâ fÏL
Lãfl Ç fë í L
Lå ô ê ]r Dã~ få Ç fÇ L
L]r äÇ =DÑ ô p å Ç L
L~ r í DÖ ]r fÏL
L]r î ]Dë Éå ë ]í fî L
Lê fDä~ f]Ä äL
Lë ÉäÑ =Dë Éå í ]Ç L
Lë få Dë f]L
Lí ì WDÑ Éfë í L
Lï fí fL
Lí p ô í ¾ é =ä~ få L
LÑ ]r í ]r =p ì Wí L
Lâ ï fl ä]í áL
Lë â ~ fL
Lq áWÑ L
LÇ w l få L
ro ztrž itý ; d u c h e m ne p říto mný
staro b y lý ; staro v ě k ý
d o mý š liv ý
to le rantní
Č ínsk ý
to le rantní; mírný
v ě rný
v e lk o ry sý ; š tě d rý
p rac o v itý ; p ilný
sk ro mný ; ro zu mný
ú zk o p rsý ; malic h e rný
staro mó d ní; staro b y lý
sp o le č e nsk ý ; o te v ře ný
p ře c itliv ě lý
sp o le h liv ý ; h o d no v ě rný
e go c e ntric k ý ; so b e c k ý
u p římný
p o k ry te c k ý ; fale š ný
v tip ný
se znamo v ac í/b alíc í frá ze
fo c e ní
v lastno st
o b lo h a; ne b e
zlo d ě j
p řip o jit se k ; p řid at se k
H e 's v e ry ab se nt-mind e d .
K i is an anc ie nt fo rm o f astro lo gy .
D o n't b e so b ig-h e ad e d !
I lik e p e o p le w h o are b ro ad -mind e d .
K i is a fo rm o f C h ine se astro lo gy .
O u r te ac h e r is re ally e asy go ing.
H av e y o u alw ay s b e e n faith fu l?
S h e 's an e x tre me ly ge ne ro u s p e rso n.
H e 's lo y al and h ard w o rk ing.
S h e 's q u ie t and mo d e st.
D o n't b e so narro w -mind e d !
M y p are nts are v e ry o ld -fash io ne d .
H e h as a frie nd ly o u tgo ing p e rso nality .
S h e te nd s to b e o v e r-se nsitiv e .
I ne e d so me o ne re liab le .
I h ate se lf-c e ntre d p e o p le !
S h e 's h o ne st and sinc e re .
Y o u c an't tru st h im — h e 's tw o -fac e d .
H e 's w itty and amu sing.
H e alw ay s h as th e same c h at-u p line .
W e me t d u ring a p h o to sh o o t.
H e h as a lo t o f go o d q u alitie s.
T h e re w asn't a c lo u d in th e sk y .
T h ie v e s sto le c o mp u te rs and e q u ip me nt.
J o in u s fo r a d rink !
H e 's a k ind c aring p e rso n.
S h e 's a c h arismatic le ad e r.
Lâ ]Dãfí fÇ L
LÇ ~ fDå ô ãfâ L
LÑ ¾ å L
LÖ fî fÏL
LÜ ‰ Wí L
LfãDé ¾ äë fî L
L~ fë ]äÉfí fÇ L
Lé ô p ]å ]í L
Lê ]r Dãô å í fâ L
Lë ]r p ]Ä äL
staro stliv ý ; starajíc í se
c h arizmatic k ý ; s o so b ním
k o u zle m
o d d aný ; p ře sv ě d č e ný
d y namic k ý
zá b av a; zá b av ný
š tě d rý
zraně ný (i c ito v ě )
v zně tliv ý ; imp u lsiv ní
izo lo v aný ; o samo c e ný
nad š e ný ; zau jatý ; v á š niv ý
ro mantic k ý
sp o le č e nsk ý ; d ru ž ný
L¾ é Dë Éí L
L¾ å DÑ l Wí p ]å ]í äáL
L]Dâ ~ r å í L
L^ WÖ à r ã]å í L
LÄ ‰ WÖ ä]ê áL
LÑ Éfí L
L^ Wë â =D~ r í L
Lâ ^ Wã=DÇ ~ r å L
LÖ Éí =Dfl Ñ L
Lê fÏ=D¾ é L
Lí p ô í L
K i A s tro lo g y =(p. 2 9 )
c aring
Lâ É]ê fÏL
c h arismatic
Lâ ô ê fòDãô í fâ L
c o mmitte d
d y namic
fu n
giv ing
h u rt
imp u lsiv e
iso late d
p assio nate
ro mantic
so c iab le
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
I c an't c o me , u nfo rtu nate ly .
R e ad th is ac c o u nt o f th e ir first me e ting.
T h e y 're alw ay s h av ing argu me nts.
T h e y re p o rte d th e b u rglary .
F ate b ro u gh t u s to ge th e r.
H e p h o ne d and ask e d h e r o u t.
W e trie d to c alm h e r d o w n.
G e t o ff th e b u s at th e ne x t sto p .
Y o u sh o u ld h av e ru ng me u p .
W e c h atte d fo r a lo ng time .
T h e y p u b lish e d my le tte r.
I d id n't re c o gnise y o u !
T h e y re p o rte d th e b u rglary .
I w o nd e r w h e re th e y are .
H e re c o gnise d me at o nc e .
W h e n d id y o u ge t e ngage d ?
W h e re d id y o u ge t to k no w h im?
H e w asn't c o mmitte d to th e re latio nsh ip .
H e h as a d y namic p e rso nality .
I lik e D av id and h e 's go o d fu n.
H e 's lo v ing and giv ing.
S h e 's e asily h u rt.
D o n't b e to o imp u lsiv e .
I fe lt a b it iso late d .
T h e y h ad a p assio nate re latio nsh ip .
W e sp e nt a ro mantic e v e ning to ge th e r.
I'm no t fe e ling v e ry so c iab le .
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
stu b b o rn
talk ativ e
u nfaith fu l
b ad ly
ligh tly
amb itio n
c o mmitme nt
c o mp any
c y c le
d e c isio n
e x c ite me nt
instru c tio n
manne r
natu re
statu s
u nd e rstand ing
frigh te n sb o ff
ac t
av o id
c ritic ise
e x p e rime nt
flit
o ffe nd
sc are
tre at
c ap ab le o f
b e th e c e ntre o f
atte ntio n
in c o ntro l
b e h ind sb 's b ac k
ge t c lo se to sb
str a na 6 z 29
Lë í ¾ Ä ]å L
Lí l Wâ ]í fî L
L¾ å DÑ Éfq Ñ ]äL
LÄ ô Ç äáL
Lä~ fí äfL
Lô ãDÄ fp å L
Lâ ]Dãfí ã]å í L
Lâ ¾ ãé ]å áL
Lë ~ fâ äL
LÇ fDë fw å L
Lfâ Dë ~ fí ã]å í L
Lfå Dë í ê ¾ â p å L
Lãô å ]L
Lå Éfí p ]L
Lë í Éfí ]ë L
L¾ å Ç ]Dë í ô å Ç fÏL
LÑ ê ~ fí å KKKDfl Ñ L
Lô â í L
L]Dî l fÇ L
Lâ ê fí fë ~ fòL
Lfâ Dë é Éê fã]å í L
LÑ äfí L
L]DÑ Éå Ç L
Lë â É]L
Lí ê áWí L
Lâ Éfé ]Ä ä=]î L
LÄ f=a ]=Dë Éå í ]=]î
]Dí Éå p å L
Lfå =â ]å Dí ê ]r äL
LÄ fÜ ~ få Ç =KKK=DÄ ô â L
LÖ Éí =Dâ ä]r ë =í ]L
tv rd o h lav ý ; u míně ný
h o v o rný ; u k e c aný
ne v ě rný
š p atně
na le h k o u v á h u
c tiž á d o st; to u h a; p řá ní
zá v aze k
sp o le č no st
c y k lu s; e tap a
ro zh o d nu tí
v zru š e ní
instru k c e ; p o k y ny
c h o v á ní; zp ů so b y
p o v ah a; ná tu ra
p re stiž
p o ro zu mě ní
v y straš it
h rá t (v d iv ad le ); (za)c h o v at
se
v y h ý b at; v y h no u t se
k ritizo v at
pokus
p o le to v at
u razit
zastraš o v at; straš it
zac h á ze t; je d nat
(b e ~ ) b ý t sc h o p ný č e h o
b ý t c e ntre m p o zo rno sti
(b e ~ ) mít mo c ; o v lá d at
za ně č ími zá d y
sb líž it se ; p řib líž it se
I d o n 't fan c y y o u rs mu c h /L an g u ag e referen c e =(p. 3 0 )
b ro k e
LÄ ê ]r â L
na mizině ; b e z p e ně z
me an
LãáWå L
lak o mý ; zlý
sav e u p
Lë Éfî =¾ é L
naš e třit
sh u t u p
Lp ¾ í =D¾ é L
b ý t ztic h a
W h y are y o u so stu b b o rn?
S h e 's lo u d and talk ativ e .
H e w as u nfaith fu l to h is girlfrie nd .
S h e tre ate d y o u re ally b ad ly .
H e d o e sn't tre at re latio nsh ip s ligh tly .
W h at are y o u r amb itio ns?
Y o u h av e a stro ng se nse o f c o mmitme nt.
H e e njo y s h is o w n c o mp any .
E v e ry th ing go e s ro u nd in c y c le s.
H e 's go o d at mak ing d e c isio ns.
S h e lo v e s th e e x c ite me nt o f ro manc e
F o llo w th e instru c tio ns.
S h e h as a c o o l manne r.
H e h as a v e ry ge ne ro u s natu re .
I w ant a jo b w ith p o w e r and statu s.
T h ank y o u fo r y o u r u nd e rstand ing.
H e r c o o l manne r frigh te ne d me o ff.
T h ink b e fo re y o u ac t!
I try to av o id c o nfro ntatio n.
S to p c ritic ising!
H e lik e s to e x p e rime nt.
S h e flits fro m o ne ac tiv ity to ano th e r.
I d id n't me an to o ffe nd y o u .
H e te nd s to sc are p e o p le .
H e tre ate d h e r v e ry b ad ly .
H e 's c ap ab le o f gre at te nd e rne ss.
S h e 's alw ay s th e c e ntre o f atte ntio n.
I lik e to b e in c o ntro l.
S h e h ad an affair b e h ind h is b ac k .
It's d iffic u lt to ge t c lo se to h e r.
S tu d e nts are alw ay s b ro k e .
H e w as to o me an to b u y u s a d rink .
I'm sav ing u p fo r a h o lid ay .
J u st sh u t u p , w ill y o u !
A b o y frien d 's w o rs t n ig h tmare =(p. 3 1)
c h arming
Lí p ^ WãfÏL
sp o rty
Lë é l Wí áL
ic e h o c k e y
L~ fë =Ü fl â áL
nigh tmare
Lå ~ fí ãÉ]L
o v e r th e mo o n
L]r î ]=a ]=Dãì Wå L
b e ar in mind
LÄ É]ê =få =Dã~ få Ç L
ge t to ge th e r w ith sb LÖ Éí =í ]DÖ Éa ]=ï fa L
o k o u zlu jíc í; p ů v ab ný
sp o rto v ní; v h o d ný p ro sp o rt
le d ní h o k e j
zlý se n; d ě s; h rů za
(b e ~ ) b ý t š tě stím b e z se b e
mít na p amě ti
p o znat se ; se zná mit se
S h e 's a c h arming y o u ng w o man.
I'm no t v e ry sp o rty .
E d d ie p lay s ic e h o c k e y .
T h e w h o le e x p e rie nc e w as a nigh tmare !
I w as o v e r th e mo o n to se e h im again.
B e ar in mind th at th e y 're v e ry y o u ng.
W h e n d id y o u ge t to ge th e r w ith y o u r girlfrie nd ?
e x p e rie nc e
gallo p
rid e
ro b
no w ay !
v y straš e ný ; v y d ě š e ný
(b e ~ ) b ý t zase k nu tý
ad re nalin
d iv á c i; p u b lik u m
d o b ro č inná č inno st
h o rsk á d rá h a (v lu nap ark u )
d o p rav ní zá c p a
su nd at (si); zo u t (si) (b o ty );
v zlé tno u t (le tad lo )
zaž ít
h ná t se ; u tík at; h ná t k o ně
je t/je zd it na ně č e m
(v y /u /o )lo u p it
V ž á d né m p říp ad ě !
I fe lt re ally sc are d .
W e w e re stu c k in a traffic jam.
H e e x p e rie nc e d a ru sh o f ad re nalin.
A large au d ie nc e c ame to th e sh o w .
I d id a p arac h u te ju mp fo r c h arity .
D id y o u go o n th e ro lle r-c o aste r?
W e w e re stu c k in a traffic jam.
T h e p lane sh o u ld tak e o ff o n time .
UNIT 4 – A d ren alin =(p. 3 2 )
sc are d
Lë â É]Ç L
stu c k
Lë í ¾ â L
ad re nalin
L]Ç Dê Éå ]äfå L
au d ie nc e
Ll WÇ f]å ë L
c h arity
Lí p ô ê fí áL
ro lle r-c o aste r
Lê ]r ä]Dâ ]r ë í ]L
traffic jam
Lí ê ô Ñ fâ =Ç w ô ãL
tak e o ff
Lí Éfâ =fl Ñ L
Lfâ Dë é f]ê á]å ë L
LÖ ô ä]é L
Lê ~ fÇ L
Lê fl Ä L
Lå ]r =Dï ÉfL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
I e x p e rie nc e d a fe e ling o f jo y .
S h e lo v e s gallo p ing o n h e r h o rse .
C an y o u rid e a b ik e ?
W e w e re ro b b e d o n th e u nd e rgro u nd .
W o u ld y o u go sk y d iv ing? N o w ay !
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
S k y d iv in g =(p. 3 3 )
ad d ic te d
aliv e
c lo u d le ss
glad
hooked
inc re d ib le
mad
p e ac e fu l
u nfo rge ttab le
almo st
b are ly
v o lu ntarily
c o rd
e lb o w
jaw
mo tiv atio n
ru nw ay
sk y d iv ing
go d o w n
c o llid e
fre e -fall
h o ld
sk y d iv e
d isaste r strik e s
d o th e righ t th ing
ge t b e tte r
go b lank
go w e ll
tak e sb 's b re ath aw ay
str a na 7 z 29
L]DÇ fâ í fÇ L
L]Dä~ fî L
Lâ ä~ r Ç ä]ë L
LÖ äô Ç L
LÜ r â í L
LfÏDâ ê ÉÇ fÄ äL
Lãô Ç L
Lé áWë Ñ ]äL
L¾ å Ñ ]DÖ Éí ]Ä äL
Ll Wäã]r ë í L
LÄ É]äfL
Lî fl ä]å í ê ]äfL
Lâ l WÇ L
LÉäÄ ]r L
LÇ w l WL
Lã]r í fDî Éfp å =L
Lê ¾ å ï ÉfL
Lë â ~ fÇ ~ fî fÏL
LÖ ]r =DÇ ~ r å L
Lâ ]Dä~ fÇ L
LÑ ê áWÑ l WäL
LÜ ]r äÇ L
Lë â ~ fÇ ~ fî L
LÇ fDò^ Wë í ]=Dë í ê ~ fâ ë L
LÇ ì W=a ]=ê ~ fí =Dq fÏL
LÖ Éí =DÄ Éí ]L
LÖ ]r =DÄ äô )Ïâ L
LÖ ]r =Dï ÉäL
Lí Éfâ KKKDÄ ê Éq =]ï ÉfL
zá v islý ; o d d á n
ž iv ; na ž iv u
b e z mrá č k u
rá d ; p o tě š e ný
p o se d lý
ne u v ě řite lný
š íle ný ; ro zzu ře ný
(p o )k lid ný ; tic h ý ; ne ru š e ný
ne zap o me nu te lný
té mě ř
stě ž í; so tv a
d o b ro v o lně
p ro v az; š ň ů ra
lo k e t
č e list
mo tiv ac e ; stimu l
ro zje zd o v á /p řistá v ac í d rá h a
sk o k p ad á k e m
zajít; zap ad no u t
narazit d o
v o lný p á d
p o jmo u t
sk á k at p ad á k e m
k atastro fa u d e řila
u d ě lat sp rá v no u v ě c
u zd rav it se
v y ne c h at; v y p o v ě d ě t
p ro b íh at d o b ře
v zít ně k o mu d e c h
H e 's ad d ic te d to sk y d iv ing.
Y o u 're lu c k y to b e aliv e .
a b e au tifu l c lo u d le ss d ay .
I w as glad to b e aliv e .
H e 's h o o k e d o n c o mp u te r game s.
W h at an inc re d ib le e x p e rie nc e !
Y o u mu st b e mad !
E v e ry th ing w as q u ie t and p e ac e fu l.
It w as an u nfo rge ttab le e x p e rie nc e .
T h e ac c id e nt almo st k ille d h im.
T h e p lane w as b are ly b ig e no u gh .
T h e y d id it v o lu ntarily .
P u ll th e c o rd !
I'v e h u rt my e lb o w .
H e fe ll and b ro k e h is jaw .
W h at's y o u r mo tiv atio n?
T h e p lane w as w aiting o n th e ru nw ay .
S k y d iv ing c an b e a d ange ro u s sp o rt.
T h e su n w as go ing d o w n.
T h e c ars c o llid e d o n th e w e t ro ad .
H e lo v e s fre e -falling.
T h e p lane w ill h o ld 3 p e o p le .
I'v e alw ay s w ante d to sk y d iv e .
D isaste r stru c k w h e n o u r p arac h u te s c o llid e d .
A re y o u su re y o u 're d o ing th e righ t th ing?
I h o p e y o u ge t b e tte r so o n.
M y mind w e nt b lank .
E v e ry th ing's go ing w e ll.
T h e v ie w to o k my b re ath aw ay .
W e h ad a b rilliant time .
LÑ ¾ å áL
LÑ à r ]ê f]ë L
LÜ fDäÉ]ê f]ë L
Lq ê fäÇ L
L¾ å Dë ì Wí ]Ä äL
Lô Ä ë ]Däì Wí äáL
LÑ É]äáL
LÉ]ê ]DÄ ô í fâ ë L
Lô q DäÉí fâ ë L
LÄ ¾ å Ç w áW=Ç w ¾ ãé fÏL
Lë ~ fâ äfÏL
LÇ w ì WÇ ]r L
Lâ ]Dê ^ Wí áL
Lê ¾ Ö Ä áL
Lë ÉfäfÏL
Lë â ì WÄ ]Ç ~ fî fÏL
Lë å ]r Ä l WÇ fÏL
Lï Éfí äfÑ í fÏL
LãÉfâ =D¾ é L
v y nik ajíc í; b á je č ný ; v e lmi
nad aný
le grač ní; d iv ný
zu řiv ý ; v zte k lý
v e se lý ; le grač ní
ro ze c h v ě lý ; u c h v á c e ný
ne v h o d ný ; ne p řimě ře ný
ro zh o d ně ; ú p lně
d o sti; d o c e la
v zd u š ná ak ro b ac ie
(le h k á ) atle tik a
b u nge e ju mp ing
c y k listik a; jízd a na k o le
d ž u d o ; ju d o
k arate
ragb y
p lac h tě ní; p lac h tařsk ý sp o rt
p o tá p ě ní
jízd a na sno w b o ard u
v zp írá ní
v y tv o řit; v y my sle t
LÄ ]r å L
LÇ Éò]í L
Läô é =í fl é L
Lë å Éfâ L
Lfå =Dí ê ¾ Ä äL
k o st
poušť
no te b o o k ; p ře no sný p o č ítač
h ad
(b e ~ ) mít p ro b lé my s
H av e y o u e v e r b ro k e n a b o ne ?
A d e se rt is h o t and d ry .
H e u se s a lap to p c o mp u te r
I w as b itte n b y a snak e .
S h e 's in tro u b le w ith th e p o lic e .
p o zp á tk u
C an y o u say th e alp h ab e t b ac k w ard s?
L ex is /A s po rtin g life =(p. 3 4— 3 5)
b rilliant
LÄ ê fäf]å í L
fu nny
fu rio u s
h ilario u s
th rille d
u nsu itab le
ab so lu te ly
fairly
ae ro b atic s
ath le tic s
b u nge e ju mp ing
c y c ling
ju d o
k arate
ru gb y
sailing
sc u b a-d iv ing
sno w -b o ard ing
w e igh tlifting
mak e u p
C lo s e u p =(p. 3 6 — 3 7 )
b o ne
d e se rt
lap to p
snak e
in tro u b le
Th e A d ren alin G ame =(p. 3 9 )
b ac k w ard s
LÄ ô â ï ]Ç òL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
H e to ld a fu nny jo k e .
S h e w as ab so lu te ly fu rio u s.
T h e film w as h ilario u s!
T h e y w e re th rille d to h e ar th e ne w s.
Is b o x ing u nsu itab le fo r w o me n?
Y o u lo o k ab so lu te ly fantastic !
H e 's fairly tall.
I d o ae ro b atic s.
S h e 's alw ay s b e e n go o d at ath le tic s.
H av e y o u e v e r trie d b u nge e ju mp ing?
I go c y c ling at w e e k e nd s.
H e d o e s ju d o o nc e a w e e k .
S h e go e s to a k arate c lass.
W e p lay ru gb y at sc h o o l.
T h e y o fte n go sailing in th e su mme r.
W e w e nt sc u b a-d iv ing o n h o lid ay .
H av e y o u e v e r trie d sno w -b o ard ing?
I d o w e igh tlifting in th e gy m.
M ak e u p y o u r o w n d ialo gu e s.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
tru th fu lly
b o ard
c o u nte r
d are
d ic e
sc o re
d e mo nstrate
imitate
tak e tu rns
str a na 8 z 29
Lí ê ì Wq Ñ ]äfL
LÄ l WÇ L
Lâ ~ r å í ]L
LÇ É]L
LÇ ~ fë L
Lë â l WL
LÇ Éã]å ë í ê Éfí L
Lfãfí Éfí L
Lí Éfâ =Dí ‰ Wå òL
C lo s e u p/L an g u ag e referen c e =(p. 40 )
sligh tly
Lë ä~ fí äáL
a little b it
L]=Däfí ä=Ä fí L
b y far
LÄ ~ f=DÑ ^ WL
far mo re
mu c h mo re
no t ne arly as
similar to
UNIT 5 – K id s =(p. 42 —
d e finitio n
d ino sau r
G od
ic e b e rg
ju ngle
o zo ne lay e r
p o int o f v ie w
ro b b e r
to d d le r
vet
c are fo r
tu c k in
c ry
d e fine
y e ll
C lo se u p
o p tio nal
c ale nd ar
d e gre e
grant
h e av e n
mac h ine gu n
mak e
p rize
p ro fe sso r
p u b lic sc h o o l
q u alific atio n
sc h o o ld ay s
se c o nd ary sc h o o l
th u mb
u nd e rgrad u ate
c rash d o w n
gro w u p
sp e c ialise in
ste al
LÑ ^ W=Dãl WL
Lã¾ í p =ãl WL
Lå fl í =Då f]äf=]òL
Lë fã]ä]=í ì WL
43 )
LÇ ÉÑ fDå fp å L
LÇ ~ få ]ë l WL
LÖ fl Ç L
L~ fë Ä ‰ WÖ L
LÇ w ¾ ÏÖ ]äL
L]r ò]r å =DäÉf]L
Lé l få í =]î =Dî à ì WL
Lê fl Ä ]L
Lí fl Ç ä]L
Lî Éí L
Lâ É]=Ñ l WL
Lí ¾ â =Dfå L
Lâ ê ~ fL
LÇ fDÑ ~ få L
Là ÉäL
Lfl é p å ]å äL
Lâ ô äfå Ç ]L
LÇ fDÖ ê áWL
LÖ ê ^ Wå í L
LÜ Éî å L
Lã]Dp áWå =Ö ¾ å L
Lã]fâ L
Lé ê ~ fòL
Lé ê ]DÑ Éë ]L
Lé ¾ Ä äfâ =ë â ì WäL
Lâ ï fl äfÑ fâ Éfp ]å L
Lë â ì WäÇ ÉfòL
Lë Éâ ]å Ç ê á=ë â ì WäL
Lq ¾ ãL
L¾ å Ç ]DÖ ê ô Ç w r ]í L)
Lâ ê ô p =DÇ ~ r å L
LÖ ê ]r =¾ é L
Lë é Ép ]ä~ fò=få L
Lë í áWäL
D efin itio n au c tio n =(p. 45)
au c tio n
Ll Wâ p å L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
p rav d iv ě
h e rní d e sk a; š ac h o v nic e
figu rk a (v e sto lníc h h rá c h )
v ý zv a; zk o u š k a
nak rá je t na k o stk y ; k o stk y
získ at b o d ; d o saž e ný
v ý sle d e k
p ře d v é st; u k á zat
nap o d o b it; imito v at
stříd at se
A
M
T
T
T
T
nsw e r th e q u e stio n tru th fu lly .
o v e th e c o u nte rs aro u nd th e b o ard .
h e game is p lay e d w ith c o u nte rs.
h e v ic tim mu st d o a d are .
h ro w th e d ic e !
h e te am w ith th e h igh e st sc o re w ins.
ne p atrně ; mírně ; slab ě
tro c h u ; má lo
zd ale k a (se 3 . stu p ně m p ř.
jm.)
mno h e m (s d lo u h ý m p říd .
jm.)
mno h e m (s d lo u h ý m p říd .
jm.)
ani zd ale k a tak
p o d o b ný
P au l is sligh tly o ld e r th an G e o rge .
K atrina is a little b it talle r th an E v a.
R u ssia is b y far th e b igge st c o u ntry in E u ro p e .
W e h ad to d e mo nstrate d isc o d anc ing.
C an y o u imitate any famo u s p e o p le ?
T ak e tu rns to th ro w th e d ic e .
F o o tb all is far mo re p o p u lar th an sk y d iv ing.
S h e 's mu c h mo re inte llige nt th an I am.
S k y d iv ing isn't ne arly as p o p u lar as fo o tb all.
S no w b o ard ing is similar to sk iing.
d e finic e ; fo rmu lac e
R e ad th e fo llo w ing d e finitio ns o f a mo th e r.
d ino sau ru s
D ino sau rs are no w e x tinc t.
B ůh
I b e lie v e in G o d .
le d o v e c
H u ge ic e b e rgs w e re flo ating o n th e se a.
d ž u ngle
T ige rs liv e in th e ju ngle .
o zó no v á v rstv a
P o llu tio n is d e stro y ing th e o zo ne lay e r
stano v isk o ; h le d isk o
I u nd e rstand y o u r p o int o f v ie w .
zlo d ě j
P o lic e c au gh t th e b ank ro b b e rs.
b ato le
T o d d le rs are b e tw e e n 1 — 3 y e ars o ld .
zv ě ro lé k ař; v e te riná ř
A v e t lo o k s afte r sic k animals.
starat se o
A mu m is so me o ne w h o c are s fo r y o u .
u lo ž it (ně k o h o d o p o ste le ) I'll c o me u p stairs and tu c k y o u in.
p lak at; k řič e t
D o n't c ry !
fo rmu lo v at; d e fino v at
D e fine 5 th ings fro m th e list.
je č e t; v řísk at
S to p y e lling at me !
(p . 4 3 — 4 4 )
ne p o v inný ; v o lite lný
A re lativ e p ro no u n is so me time s o p tio nal.
k ale nd á ř
A c ale nd ar te lls y o u w h at d ate it is.
stu p e ň ; ak ad e mic k á h o d no st L u is h as a d e gre e in e ngine e ring.
d o tac e ; grant
A stu d e nt grant is mo ne y giv e n to a stu d e nt.
ne b e ; ne b e sa
G o d liv e s in h e av e n.
k u lo me t
A mac h ine gu n is a d ange ro u s w e ap o n.
v ý ro b ní znač k a
W h at mak e is y o u r c ar?
c e na; v ý h ra
C o ngratu latio ns! Y o u 'v e w o n first p rize .
p ro fe so r
S h e 's a u niv e rsity p ro fe sso r.
so u k ro má stře d ní š k o la (G B ); H e w e nt to an e x p e nsiv e p u b lic sc h o o l.
stá tní stře d ní š k o la (U S )
v zd ě lá ní; k v alifik ac e
W h at q u alific atio ns d o y o u h av e ?
š k o lní lé ta
I h av e h ap p y me mo rie s o f my sc h o o ld ay s.
stře d ní š k o la (G B )
A se c o nd ary sc h o o l is fo r stu d e nts age d 1 1 — 1 8 .
p ale c (u ru k y )
D o n't su c k y o u r th u mb !
stu d e nt; v y so k o š k o lá k
U nd e rgrad u ate s are stu d e nts w h o are stu d y ing fo r a d e gre e .
sp ad no u t; zřítit se
T h e b o o k s c rash e d d o w n o n h is h e ad .
v y rů st(at)
I gre w u p in a large ind u strial to w n.
sp e c ializo v at se ; zamě řo v at T h e u niv e rsity sp e c ialise s in te c h nic al su b je c ts.
se
(u )k rá st; o d c izit
A ro b b e r ste als th ings.
au k c e
T h e ite ms are fo r sale in an au c tio n.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
b ib
b u ll
b u lly
d u mmy
mid w ife /-w iv e s
mo c k e x am
nap p y
sw o t
tru ant
stay aw ay
b id
str a na 9 z 29
LÄ fÄ L
LÄ r äL
LÄ r äáL
LÇ ¾ ãfL
LãfÇ ï ~ fÑ Lï ~ fî òL
Lãfl â =fÖ Dòô ãL
Lå ô é áL
Lë ï fl í L
Lí ê ì W]å í L
Lë í Éf=]Dï ÉfL
LÄ fÇ L
Th e B ic y c le =(p. 47 — 48 )
ac tu al
Lô â í p r ]äL
b e st-k no w n
LÄ Éë í å ]r å L
b rav e
LÄ ê Éfî L
e x agge rate d
LfÖ Dòô Ç w ]ê Éfí fÇ L
fab u lo u s
LÑ ô Ä à ]ä]ë L
glo rio u s
LÖ äl Wê f]ë L
grac e fu l
LÖ ê Éfë Ñ äL
jau nty
LÇ w l Wå í fL
sc arle t
Lë â ^ Wä]í L
se nio r
Lë áWå á]L
sw ift
Lë ï fÑ í L
c asu ally
Lâ ô w r ]äáL
c le arly
su d d e nly
b ash
b ic y c le c lip s
c h e st
figh te r p ilo t
h and le b ars
hope
lo nging
sh o u ld e r
slo p e
te rm
v illage gre e n
flash b y
b ac k -p e d al
p e d al
stare
tre mb le
w h izz
at fu ll sp e e d
b ring sth aliv e
sto p d e ad
w ith o u t h e sitatio n
Lâ äf]äfL
Lë ¾ Ç å äáL
LÄ ô p L
LÄ ~ fë fâ ä=â äfé ë L
Lí p Éë í L
LÑ ~ fí ]=é ~ fä]í L
LÜ ô å Ç äÄ ^ WòL
LÜ ]r é L
Läfl ÏfÏL
Lp ]r äÇ ]L
Lë ä]r é L
Lí ‰ WãL
Lî fäfÇ w =DÖ ê áWå L
LÑ äô p =Ä ~ fL
LÄ ô â é ÉÇ äL
Lé ÉÇ äL
Lë í É]L
Lí ê ÉãÄ äL
Lï fòL
L]í =Ñ r ä=Dë é áWÇ L
LÄ ê fÏ=KKK=]Dä~ fî L
Lë í fl é =DÇ ÉÇ L
Lï fa ~ r í =Ü ÉòfDí Éfp å L
Th e G reat M o u s e P lo t =(p. 48 )
d raw b ac k
LÇ ê l WÄ ô â L
d raw ing
LÇ ê l WáÏL
d ru nk
LÇ ê ¾ Ïâ L
illu stratio n
Lfä]Dë í ê Éfp å L
p ic k u p
Lé fâ =¾ é L
se t o u t
Lë Éí =D~ r í L
start o u t
Lë í ^ Wí =D~ r í L
h e ad
LÜ ÉÇ L
ow n
L]r å L
alo ng th e w ay
L]Däfl Ï=a ]=ï ÉfL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
b ry nd á č e k
býk
tý rat; zastraš o v at; š ik ano v at
d u d lík
p o ro d ní asiste ntk a/b á b a
zk o u š k a na ne č isto
p le nk a
š p rt
u le jv á k ; flink
ne c h o d it d o š k o ly ; zů stat
d o ma
nab íd no u t
B
T
D
T
A
W
B
S
A
H
ab ie s w e ar a b ib w h e n th e y e at.
h e re w as a b ig b lac k b u ll in th e fie ld .
o n't b e su c h a b u lly !
h e b ab y h ad a d u mmy in its mo u th .
mid w ife h e lp s to d e liv e r b ab ie s.
h e n d o y o u r mo c k e x ams start?
ab ie s h av e to w e ar nap p ie s.
h e 's a re al sw o t — alw ay s stu d y ing.
tru ant stay s aw ay fro m sc h o o l w ith o u t p e rmissio n.
e stay e d aw ay fro m sc h o o l fo r a w e e k .
sk u te č ný , o p rav d o v ý
d o b ře zná mý ; v ý znamný
state č ný ; o d v á ž ný
p ře h naný ; nad saze ný
b á je č ný
ná d h e rný ; ú ž asný
p ů v ab ný ; e le gantní
fu riantsk ý
jasně č e rv e ný
starš í; d řív e naro ze ný
p ru d k ý ; ná h lý
ne nu c e ně ; ná h o d ně ;
ne fo rmá lně
jasně ; zře te lně
ná h le ; ne o č e k á v aně
silná rá na; tě ž k ý ú d e r
sv o rk a na no h av ic e (p ro
jízd u na k o le )
h ru ď
stíh ac í le te c
zá b rad lí
nad ě je ; d o u fat
to u h a
rame no
sv ah
se me str; p o lo le tí
ná v e s
mih no u t se
š lap at d o zad u
pedál
zírat
c h v ě t se ; k le p at se strac h y
sv iš tě t; h v ízd at
v p lné ry c h lo sti
o ž iv it
ná h le /p ru d c e zastav it
b e z o tá le ní; b e z v á h á ní
F ind th e ac tu al w o rd s h e u se s.
H e 's o ne o f th e b e st-k no w n c h ild re n's w rite rs.
Y o u 'v e b e e n v e ry b rav e .
H e u se s e x agge rate d langu age in h is d e sc rip tio ns.
W h at a fab u lo u s id e a!
It w as a glo rio u s su mme r d ay .
S h e lo o k e d so grac e fu l.
H e w o re h is c ap at a jau nty angle .
T h e y w o re sc arle t sc h o o l c ap s.
H e 's o ne o f th e se nio r b o y s.
S h e mad e a sw ift mo v e me nt w ith h e r h and .
S h e w av e d c asu ally as sh e w e nt p ast.
ne v ý h o d a; ne d o state k
k re sle ní; k re sb a
o p ile c
ilu strac e
v y zv e d no u t
v y razit
u d ě lat p rv ní k ro k
mířit; smě řo v at
v lastní; v lastnit
p o c e stě ; c e sto u
T h e re 's ju st o ne d raw b ac k .
L o o k c are fu lly at th e d raw ings.
A d ru nk sto o d at th e b ar.
T h e b o o k h as so me lo v e ly illu stratio ns.
I u se d to p ic k u p so me frie nd s alo ng th e w ay .
T h e y se t o u t ac ro ss th e v illage gre e n.
I w o u ld start o u t alo ne .
T h e y h e ad e d fo r h o me .
S h e o w ne d th e sw e e t sh o p .
H e p ic k e d u p h is frie nd s alo ng th e w ay .
H o w mu c h d id y o u b id fo r it?
Y o u mu st sp e ak c le arly .
It su d d e nly starte d to rain!
H e re c e iv e d a b ash o n th e h e ad .
H e w o re b ic y c le c lip s o n h is tro u se rs.
S h e fo ld e d h e r arms ac ro ss h is c h e st.
H e w as a figh te r p ilo t in th e w ar.
K e e p y o u r h and s o n th e h and le b ars!
M y h o p e is to b e c o me su c c e ssfu l.
I h ad a lo nging to h av e a b ik e lik e th at.
S h e fe ll and h u rt h e r sh o u ld e r.
W e c limb e d u p a ste e p slo p e .
W h e n d o e s te rm start?
W e c ro sse d th e v illage gre e n.
H e flash e d b y o n h is b ic y c le .
H e starte d b ac k -p e d alling q u ic k ly .
S h e su d d e nly b e gan p e d alling b ac k w ard s.
It's ru d e to stare !
W e w e re tre mb ling w ith fe ar.
H e w e nt w h izzing d o w n th e h ill.
T h e y ro d e p ast at fu ll sp e e d .
H e u se s e x agge rate d langu age to b ring th e sto ry aliv e .
H e sto p p e d d e ad w h e n h e saw h e r.
S h e answ e re d th e q u e stio n w ith o u t h e sitatio n.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
str a na 10 z 29
UNIT 6 – New s /paparaz z i =(p. 50 — 52 )
c o mp ro mising
Lâ fl ãé ê ]ã~ fòfÏL
e no rmo u s
LfDå l Wã]ë L
e v e r-gro w ing
LÉî ]DÖ ê ]r fÏL
h u ge
LÜ à ì WÇ w L=
mo d e rn-d ay
Lãfl Ç å DÇ ÉfL
o b v io u s
Lfl Ä î f]ë L
u nac c e p tab le
L¾ å ]â Dë Éé í ]Ä äL
u nflatte ring
L¾ å DÑ äô )í ]ê fÏL
te arfu lly
Lí f]Ñ ]äfL
assau lt
L]Dë l Wäí L
b lac k e y e
LÄ äô â =D~ fL
b re e d
LÄ ê áWÇ L
c e le b rity
Lë ]DäÉÄ ê fí áL
c h arac te r
Lâ ô ê ]â í ]L
c o nc e rn
Lâ ]å Dë ‰ Wå L
go ssip
LÖ fl ë fé L
le ns
LäÉå òL
p o litic ian
Lé fl äfDí fp å L
th e p re ss
La ]=Dé ê Éë L
p u b lic p ro p e rty
Lé ¾ Ä äfâ =Dé ê fl é ]í fL
ro y alty
Lê l f]äí fL
sc and al
Lë â ô å Ç äL
sc o o te r
Lë â ì Wí ]L
su m
Lë ¾ ãL
tab lo id p re ss
Lí ô Ä äl fÇ =Dé ê Éë L
te rm
Lí ‰ WãL
tu nne l
Lí ¾ å äL
d riv e aw ay
LÇ ê ~ fî =]Dï ÉfL
sp y o n
Lë é ~ f=fl å L
strap sb in
Lë í ê ô é =KKK=Dfå L
o u tsid e
L~ r í Dë ~ fÇ L
ac q u it
L]Dâ ï fí L
air
LÉ]L
arre st
L]Dê Éë í L
b an
beg
c h arge
c h ase
h arass
p ro mo te
p ro v o k e
p u rsu e
sh o u t
sp lash
c lo se to
fo llo w sb 's e x amp le
ge t y o u r re v e nge
go o u t o f y o u r w ay
inv asio n o f p riv ac y
le av e sb alo ne
o u t o f c o ntro l
u p to a p o int
v o ic e y o u r o p inio n
k o mp ro mitu jíc í
T h e y tak e p h o to s o f p e o p le in c o mp ro mising p o se s.
o b ro v sk ý ; ne smírný
T h e p h o to s c o st an e no rmo u s amo u nt o f mo ne y .
stá le ro sto u c í
Inv asio n o f p riv ac y is an e v e r-gro w ing p ro b le m.
o b ro v sk ý ; o b ro v itý
T h e y u se d a h u ge te le p h o to le ns.
d ne š ní; so u č asný
M o d e rn-d ay p h o to grap h e rs are v e ry aggre ssiv e .
zje v ný ; snad no v id ite lný
It w as o b v io u s h e r p riv ac y h ad b e e n inv ad e d .
ne p řijate lný
T h e ir b e h av io u r is u nac c e p tab le .
ne lic h o tiv ý
T h e y tak e p h o to s o f p e o p le in u nflatte ring p o se s.
p lač tiv ě ; u slze ně
S h e te arfu lly ask e d th e m to le av e h e r alo ne .
nap ad e ní; p o k u s o zná silně ní T h e y c h arge d h im w ith assau lt.
mo d řina; mo no k l
H e gav e th e re p o rte r a b lac k e y e .
d ru h ; ty p (č lo v ě k a)
P ap arazzi are an aggre ssiv e b re e d o f p h o to grap h e r.
zná má o so b no st; c e le b rita M ad o nna is an inte rnatio nal c e le b rity .
p o stav a (v lit. a film. d íle )
H e w as th e main c h arac te r in a F e llini film.
staro st
W rite to u s ab o u t y o u r c o nc e rns.
k le p y ; š ířit k le p y
A re y o u inte re ste d in c e le b rity go ssip ?
o b je k tiv
T h e p h o to w as tak e n u sing a h u ge le ns.
p o litik
D o y o u re ad ab o u t th e p riv ate liv e s o f p o litic ians?
tisk
T h e p re ss p u b lish e d d e tails o f th e sc and al.
v e ře jný maje te k
D o y o u b e lie v e c e le b ritie s are p u b lic p ro p e rty ?
sme tá nk a; h o rníc h d e se t tisíc A lo t o f p e o p le lik e re ad ing ab o u t ro y alty .
sk and á l
N e w sp ap e rs lo v e p u b lish ing sc and al.
sk ú tr
P h o to grap h e rs fo llo w e d h e r rid ing sc o o te rs.
su ma; č á stk a
N e w sp ap e rs p ay h u ge su ms o f mo ne y fo r th e se p h o to s.
b u lv á rní tisk
T h e tab lo id p re ss sp e c ialise s in sc and al.
v ý raz; te rmín
T h e te rm “p ap arazzi” c o me s fro m an Italian film.
tu ne l; c h o d b a
S h e w as k ille d in a tu nne l in P aris.
o d je t
S h e d ro v e aw ay at h igh sp e e d .
sle d o v at; tajně p o zo ro v at
S to p sp y ing o n me !
p řip o u tat (v au tě )
T h e y d id n't giv e h e r time to strap th e b ab y in.
p ře d (b u d o v o u )
P h o to grap h e rs w aite d o u tsid e h e r h o te l.
zp ro stit č e h o
B ald w in w as ac q u itte d o f th e c h arge s.
v y já d řit; v e ntilo v at (ná zo r)
W rite to u s and air y o u r v ie w s.
zatk no u t; zajistit
T h e p o lic e man arre ste d h e r.
(p o d e zře lé h o )
LÄ ô å L
zak á zat
S h o u ld tab lo id ne w sp ap e rs and magazine s b e b anne d ?
LÄ ÉÖ L
p ro sit; nalé h av ě ž á d at
S h e b e gge d th e m to le av e h e r alo ne .
Lí p ^ WÇ w L
o b v init; o b ž alo v at
H e w as c h arge d w ith assau lt.
Lí p Éfë L
p ro ná sle d o v at
T h e y c h ase d h e r th ro u gh a tu nne l in P aris.
LÜ ô ê ]ë L
o b tě ž o v at; p ro ná sle d o v at
W e w e re h arasse d b y p ap arazzi.
Lé ê ]Dã]r í L
d ě lat re k lamu ; p ro p ago v at S h e w as in R o me p ro mo ting h e r film.
Lé ê ]Dî ]r â L
d rá ž d it; p ro v o k o v at
C e le b ritie s are c o nstantly p ro v o k e d .
Lé ]Dë à ì WL
stíh at; p ro ná sle d o v at
T h e y p u rsu e d h im at h igh sp e e d .
Lp ~ r í L
(za)k řič e t; řv á t
“H i” sh e sh o u te d .
Lë é äô p L
o tisk no u t v ná p ad né ú p rav ě T h e p ic tu re w as sp lash e d o v e r th e fro nt p age .
Lâ ä]r ë =í ]L
té mě ř; b lízk ý
T h e p h o to w as so ld fo r c lo se to a millio n d o llars.
LÑ fl ä]r KKKfÖ Dò^ Wãé äL ná sle d o v at v zo r
O th e r p ap e rs mu st fo llo w th e ir e x amp le .
LÖ Éí =à ]=ê fDî Éå Ç w L
p o mstít se
H e so o n go t h is re v e nge o n p h o to grap h e rs.
LÖ ]r =~ r í =]î =à ]=Dï ÉfL namá h at se ; o b tě ž o v at se
T h e y go o u t o f th e ir w ay to p ro v o k e p e o p le .
Lfå Dî Éfw å =]î =Dé ê fî ]ë fL zá sah d o so u k ro mí
T h is inv asio n o f p riv ac y mu st sto p .
LäáWî KKK]Dä]r å L
ne c h at k o h o na p o k o ji
L e av e me alo ne !
L~ r í =]î =â ]å Dí ê ]r äL
(b e ~ ) v y mk no u t se k o ntro le T h e p ap arazzi are o u t o f c o ntro l.
L¾ é =í ì W=]=Dé l få í L
d o jisté míry
I agre e u p to a p o int.
Lî l fë =à ]ê =]Dé få f]å L
v y já d řit sv ů j ná zo r
C lic k o n th e b u tto n to v o ic e y o u r o p inio n.
New s in B rief/Th e pas s iv e v o ic e =(p. 53 — 54)
ro c k y
Lê fl â áL
sk alnatý
u nlu c k y
L¾ å Dä¾ â fL
ne š ťastný
b re ak d o w n
LÄ ê Éfâ =Ç ~ r å L
zh ro u tit se
le t sb d o w n
LäÉí KKKDÇ ~ r å L
ne c h at k o h o na h o lič k á c h
tu rn ro u nd
Lí ‰ Wå =Dê ~ r å Ç L
o to č it se
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
H
Y
H
T
S
e fe ll into a ro c k y rav ine .
o u 'v e b e e n v e ry u nlu c k y .
e b ro k e d o w n and c rie d .
h e y le t me d o w n se v e ral time s.
h e tu rne d ro u nd to se e w h o it w as.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
age nt
amb u lanc e
attac k e r
b u rglar
c amp e r
c u sto ms
d e mo nstrato r
d rama
fu gitiv e
jail
p assiv e
rav ine
sp e e d ing
th e ft
w ante d list
c laim
e d it
fac e
h and c u ff
h e at
mistak e
q u e stio n
re sc u e
se arc h
se nte nc e
so b
stab
d istu rb th e p e ac e
find sb gu ilty
tak e p ity o n sb
str a na 11 z 29
LÉfÇ w ]å í L
Lô ãÄ à r ä]å ë L
L]Dí ô â ]L
LÄ ‰ WÖ ä]L
Lâ ô ãé ]L
Lâ ¾ ë í ]ãòL
LÇ Éã]å Dë í ê Éfí ]L
LÇ ê ^ Wã]L
LÑ à ì WÇ w ]í fî L
LÇ w ÉfäL
Lé ô ë fî L
Lê ]Dî áWå L
Lë é áWÇ fÏL
Lq ÉÑ í L
Lï fl å í fÇ =äfë í L
Lâ äÉfãL
LÉÇ fí L
LÑ Éfë L
LÜ ô å Ç â ¾ Ñ L
LÜ áWí L
LãfDë í Éfâ L
Lâ ï Éë í p ]å L
Lê Éë â à ì WL
Lë ‰ Wí p L
Lë Éå í ]å ë L
Lë fl Ä L
Lë í ô Ä L
LÇ fë í ‰ WÄ =a ]=Dé áWë L
LÑ ~ få Ç =KKK=DÖ fäí fL
Lí Éfâ =Dé fí f=fl å L
H ead lin e n ew s =(p. 54— 55)
e x tra
LÉâ ë í ê ]L
fre ak
LÑ ê áWâ L
my ste rio u s
LãfDë í f]ê f]ë L
se v e re
anno u nc e me nt
d isap p e aranc e
d ro u gh t
e ngage me nt ring
h arv e st
h e ad line
lo tte ry
no se ring
o c to ge narian
p e ac e talk s
p ro b e
ro w
sp o k e sman
sto rm
sh o w o ff
anno u nc e
b ar
q u it
so ar
sp lit
w ed
b e b ase d o n
no t av ailab le fo r
c o mme nt
Lë fDî f]L
L]Då ~ r å ë ã]å í L
LÇ fë ]Dé f]ê ]å ë L
LÇ ê ~ r í L
Lfå DÖ ÉfÇ w ã]å í =ê fÏL
LÜ ^ Wî fë í L
LÜ ÉÇ ä~ få L
Läfl í ]ê áL
Lå ]r ò=ê fÏL
Lfl â í ]Ç w ]Då É]ê f]å L
Lé áWë =í l Wâ ë L
Lé ê ]r Ä L
Lê ~ r L
Lë é ]r â ë ã]å L
Lë í l WãL
Lp ]r =Dfl Ñ L
L]Då ~ r å ë L=
LÄ ^ WL
Lâ ï fí L
Lë l WL
Lë é äfí L
Lï ÉÇ L
LÄ f=DÄ Éfë í =fl å L
Lå fl í =]î Éfä]Ä ä=Ñ ]
Dâ fl ãÉå í L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
T h e age nt o f a v e rb is th e p e rso n o r th ing th at p e rfo rms th e ac tio n.
age ns
sanitk a
Y o u b e tte r c all fo r an amb u lanc e .
ú to č ník
T h e attac k e rs ran o ff.
(d o mo v ní) lu p ič ; zlo d ě j
B u rglars sto le Ł 2 0 ,0 0 0 w o rth o f go o d s.
tá b o rník
C amp e rs p u t th e ir te nts u p in th e fie ld s.
c e lní ú řad y ; c e lnic e
H av e y o u e v e r b e e n se arc h e d b y c u sto ms?
d e mo nstrant; ú č astník
F iv e d e mo nstrato rs w e re arre ste d .
d e mo nstrac e
d iv ad e lní h ra; d rama
T h e d rama h ap p e ne d w h e n a man trie d to ju mp fro m th e p lane .
u p rc h lík
S and e rs is a fu gitiv e w h o e sc ap e d fro m jail in 1 9 7 5 .
v ě ze ní
S h e w as se nte nc e d to six mo nth s in jail.
trp ný ro d
P u t th e fo llo w ing se nte nc e s into th e p assiv e .
p rů rv a; strž
H e fe ll into a ro c k y rav ine .
p ře k ro č e ní p o v o le né ry c h lo sti S h e w as sto p p e d fo r sp e e d ing.
k rá d e ž
T h e re w as a th e ft fro m a p o lic e statio n.
se znam h le d aný c h o so b
Is h e still o n th e w ante d list?
tv rd it
H e c laime d th at 7 w as h is u nlu c k y nu mb e r!
p řip rav it k v y d á ní; v y d at
T ry to e d it th e se ne w sp ap e r sto rie s.
stá t k ně k o mu č e le m
H e tu rne d ro u nd to fac e th e attac k e rs.
p o u ta; nasad it p o u ta
P o lic e o ffic e rs h and c u ffe d h e r.
o h řá t; te p lo ta (stu p e ň
H e at th e ac id to 1 0 0 ° C .
zah řá tí)
sp lé st si
S o rry , I misto o k y o u fo r so me o ne e lse .
v y p tá v at se ; v y slíc h at
P o lic e are q u e stio ning th e man.
zac h rá nit; zá c h rana
C limb e rs h ad to b e re sc u e d fro m th e mo u ntain.
(p ro )h le d at
C u sto ms o ffic e rs se arc h e d th e c ar.
o d so u d it
T h e ju d ge se nte nc e d h im to 8 y e ars in jail.
v zly k at; š tk á t
H e su d d e nly starte d so b b ing.
b o d no u t; b o d nu tí
S h e w as stab b e d in th e b ac k .
ru š it k lid
D e mo nstrato rs w e re c h arge d w ith d istu rb ing th e p e ac e .
sh le d at k o h o v inný
T h e ju d ge fo u nd h im gu ilty .
slito v at se nad k ý m
W e to o k p ity o n h e r and inv ite d h e r in.
nav íc
mimo řá d ný ; e x tré mní
taje mný ; taju p lný ; zá h ad ný
Inv e nt any e x tra info rmatio n y o u ne e d .
A fre ak sto rm d e stro y e d th e c ro p s.
P o lic e are inv e stigating th e my ste rio u s d isap p e aranc e o f a large
su m o f mo ne y .
k ru tý ; d rsný
T h e re h as b e e n a se v e re d ro u gh t in A fric a.
o zná me ní
W h e n w ill h e mak e th e anno u nc e me nt?
zmize ní
T h e c h ild 's p are nts are w o rrie d ab o u t h is su d d e n d isap p e aranc e .
su c h o ; o b d o b í su c h a
S e v e re d ro u gh ts h av e d e stro y e d th e c ro p s.
zá snu b ní p rste n
S h e w as w e aring an e ngage me nt ring.
sk lize ň ; ú ro d a
T h e h arv e st h as b e e n ru ine d .
titu le k ; nad p is
R e ad th e fo llo w ing ne w sp ap e r h e ad line s.
lo te rie
H e w o n 1 6 millio n o n th e lo tte ry .
ná u š nic e d o no su
S h e w as b anne d fro m sc h o o l fo r w e aring a no se ring.
o smd e sá tník
A n o c to ge narian is b e tw e e n 8 0 and 8 9 y e ars o ld .
míro v é ro zh o v o ry
P e ac e talk s e nd in failu re .
so nd a; k o ntro la
M iniste r q u its in missing c ash p ro b e .
hádka
S h e h ad a ro w w ith h e r b o y frie nd .
mlu v č í
A sp o k e sman fo r th e ministe r said h e w as no t av ailab le .
b o u ře
T h e sto rm d e stro y e d th o u sand s o f h o me s.
p ře d v é st; u k á zat
S h e sh o w e d o ff h e r e ngage me nt ring.
o zná mit; o h lá sit
S h e anno u nc e d th at sh e w as le av ing.
zak á zat p řístu p
S h e w as b arre d fro m sc h o o l.
sk o nč it; d á t v ý p o v ě ď
E ngland te am c o ac h q u its!
v y le tě t nah o ru (nap ř. c e ny ) J o b figu re s so ar.
ro ze jít se
H o lly w o o d c o u p le to sp lit.
u zav řít sň ate k
O c to ge narian to w e d .
b ý t zalo ž e n na;
W rite a b ro ad c ast b ase d o n th e se h e ad line s.
ne mo c i se v y já d řit z d ů v o d u T h e ministe r w as no t av ailab le fo r c o mme nt.
ne p říto mno sti)
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
o n a h ap p ie r no te
str a na 12 z 29
Lfl å =]=DÜ ô é f]=å ]r í L
P ers o n al n ew s /A letter fro m B erlin =(p. 56 —
e mb arrassing
LfãDÄ ô ê ]ë fÏL
fe d u p
LÑ ÉÇ =D¾ é L
ac tu ally
Lô â í p ì ]äáL
ap p are ntly
L]Dé ô ê ]å í äfL
re c e ntly
Lê áWë ]å í äfL
gap
LÖ ô é L
p ro mo tio n
Lé ê ]Dã]r p å L
w e d d ing anniv e rsary Lï ÉÇ fÏ=ô å fDî ‰ Wë ]ê fL
b re ak d o w n
LÄ ê Éfâ =Ç ~ r å L
c all o ff
Lâ l Wä=Dfl Ñ L
h e ar fro m
LÜ f]=Ñ ê ]ãL
(a te ď ) ně c o v e se le jš íh o
O n a h ap p ie r no te , th e c o u p le h av e anno u nc e d th e ir e ngage me nt.
no n-sto p
zane p rá zd ně ný ; ru š ný
re alistic k ý ; v y p ad ajíc í jak o
v ě rná nap o d o b e nina
so u se d ní
p ře d c h o zí
zá sad ní; p o řá d ný
ne p o p u lá rní
nad š e ně
d ne s
tu š e ní; o č e k á v á ní;
p ře d jímá ní
strá nk a, zře te l, o h le d
zá liv
č as jít sp á t
d e c h o v á k ap e la
ak to v k a na d o k u me nty
le p e nk a
o slav a
ře me slník /c i
o b le č e ní (ty p ic k é p ro u rč ité
místo /p říle ž ito st)
slav no st
p e tard a
o h ň o stro j
ú p lně k
sh á ně ní p e ně z
o k raj; p e rife rie
p říp rav y
T h e y me t in an all-nigh t c afé .
I'm v e ry b u sy at th e mo me nt.
T h e y u se d to mak e life -lik e statu e s.
57 )
trap ný ; ne p říje mný
H o w e mb arrassing!
o trá v e ný ; naš tv aný
W h at's th e matte r? Y o u lo o k re ally fe d u p .
v lastně
A c tu ally , it's my b irth d ay .
o č iv id ně
A p p are ntly , G io rgio 's go ne b ac k to Italy .
v p o sle d ní d o b ě
I h av e n't se e n y o u re c e ntly .
me ze ra
F ill in th e gap w ith a w o rd o r e x p re ssio n.
p o v ý š e ní
C o ngratu latio ns o n y o u r p ro mo tio n!
v ý ro č í sv atb y
I fo rgo t o u r w e d d ing anniv e rsary .
p o ro u c h at se
M y c ar's b ro k e n d o w n again.
zru š it; o d říc t
T h e y 'v e c alle d o ff th e w e d d ing.
d o stat zp rá v u (o d k o h o );
It w as gre at to h e ar fro m y o u !
o zv at se
lo o k afte r
Lär â =^ WÑ í ]L
starat se
I'v e b e e n lo o k ing afte r my mo th e r.
c anc e l
Lâ ô å ë äL
zru š it; o d v o lat
W e 'v e c anc e lle d th e w e d d ing.
d e se rv e
LÇ fDò‰ Wî L
zaslo u ž it si
Y o u d e se rv e y o u r p ro mo tio n.
limp
Läfãé L
k u lh at; b e lh at se
W h y are y o u limp ing?
re sit
Lê áWë fí L
(~ an e x am) zno v u d ě lat
W h e n d o y o u re sit th e e x ams?
zk o u š k u
ap art fro m th at
L]Dé ^ Wí =Ñ ê ]ã=Da ô í L
ne h le d ě na to
A p art fro m th at, e v e ry th ing's fine .
b y th e w ay
LÄ ~ f=a ]=Dï ÉfL
mimo c h o d e m
B y th e w ay , h av e y o u h e ard th e ne w s?
H i!
LÜ ~ fL
A h o j.
H i, S te v e . H o w are y o u ?
I'm so rry to h e ar th at. L~ fã=Dë fl ê f=í ]=Ü f]=a ô í L T o je mi lito .
“M y fath e r's no t w e ll.” “I'm so rry to h e ar th at.”
lo ad s o f
Lä]r Ç ò=]î L
h o d ně ; v e lk é mno ž stv í
I'v e le arnt lo ad s o f ne w th ings.
L o ts o f lo v e
Läfl í ë =]î =Dä¾ î L
(ne fo rmá lní p o zd rav na zá v ě r L o ts o f lo v e , P ia.
d o p isu )
Lucky you!
Lä¾ â f=Dà ì WL
T y má š š tě stí.
“I'v e ju st w o n Ł 1 0 0 .” “L u c k y y o u !”
N o t to o b ad
Lå fl í =í ì W=DÄ ô Ç L
D o c e la d o b ře .
“H o w are y o u ? ” “O h , no t to o b ad .”
p le ase d w ith y o u rse lf Lé äáWòÇ =ï fa =à ]Dë ÉäÑ L sp o k o je n sá m se se b o u
W h y are y o u lo o k ing so p le ase d w ith y o u rse lf?
W e ll d o ne !
Lï Éä=DÇ ¾ å L
V ý b o rně !
“I p asse d my d riv ing te st.” “W e ll d o ne !”
W h at's th e matte r?
Lï fl í ë =a ]=Dãô í ]L
C o se stalo ?
“W h at's th e matte r? ” “I'v e lo st my p u rse .”
UNIT 7 – P arty /P h ras al v erb s =(p. 58 — 59 )
all-nigh t
Ll WäDå ~ fí L
b u sy
LÄ fòáL
life -lik e
Lä~ fÑ ä~ fâ L
ne igh b o u ring
p re v io u s
se rio u s
u np o p u lar
e nth u siastic ally
no w ad ay s
antic ip atio n
asp e c t
b ay
b e d time
b rass b and
b rie fc ase
c ard b o ard
c e le b rating
c raftsman/-me n
d re ss
fe stiv al
fire c rac k e r
fire w o rk s
fu ll mo o n
fu nd -raising
o u tsk irts
p re p aratio ns
Lå ÉfÄ ]ê fÏL
Lé ê áWî f]ë L
Lë f]ê f]ë L
L¾ å Dé fl é à ]ä]L
Lfå q à ì WòfDô )ë í fâ äfL
Lå ~ r ]Ç ÉfòL
Lô å ?í fë fDé Éfp å L
Lô ë é Éâ í L
LÄ ÉfL
LÄ ÉÇ í ~ fãL
LÄ ê ^ Wë =DÄ ô å Ç L
LÄ ê áWÑ â Éfë L
Lâ ^ WÇ Ä l WÇ L
Lë Éä]DÄ ê Éfí fÏL
Lâ ê ^ WÑ í ë ã]å Lã]å L
LÇ ê Éë L
LÑ Éë í fî äL
LÑ ~ f]â ê ô â ]L
LÑ ~ f]ï ‰ Wâ ë L
LÑ r ä=ãì Wå L
LÑ ¾ å Ç ê ÉfòfÏL
L~ r í ë â ‰ Wí ë L
Lé ê Éé ]Dê Éfp å òL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
P e o p le fro m ne igh b o u ring c o mmu nitie s c ame .
T h e y sp e nd th e p re v io u s y e ar o rganising th e fe stiv al.
It's time fo r so me se rio u s c e le b rating!
T h e y mad e statu e s o f u np o p u lar lo c al c h arac te rs.
P e o p le c e le b rate e nth u siastic ally .
L ife is mo re stre ssfu l no w ad ay s.
T h e re 's a fe e ling o f antic ip atio n e v e ry w h e re .
T h e statu e s re p re se nt d iffe re nt asp e c ts o f S p anish so c ie ty .
T h e mo o n lit u p th e w h o le b ay .
C o me o n! It's b e d time .
B rass b and s p lay in th e stre e ts.
H e le ft th e b rie fc ase in th e h o u se .
T h e statu e s are mad e o f c ard b o ard .
It's time fo r so me se rio u s c e le b rating!
C raftsme n lit c and le s w h ile th e y w o rk e d .
T h e c h ild re n w e ar trad itio nal d re ss.
T h e fe stiv al is c alle d “L as F allas”.
F ire c rac k e rs e x p lo d e d all aro u nd u s.
W e sto o d and w atc h e d th e fire w o rk s.
T h e re w as a fu ll mo o n in th e sk y .
W e d o a lo t o f fu nd -raising.
I liv e o n th e o u tsk irts o f V ale nc ia.
T h e p re p aratio ns tak e a lo ng time .
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
p u b lic h o lid ay
re v e lle r
se c u rity gu ard
sh o w e r
v ib e
w aste mate rial
b u rn d o w n
b ring to ge th e r
d re ss u p
ge t d o w n to
go o n
h ang o v e r
jo in in
ligh t u p
rise u p
se e o ff
sit aro u nd
e njo y y o u rse lf
ap p ro ac h
b rib e
b u zz
grin
marc h
mo u rn
p arad e
p arty
w aste
afte r all
e v e ry
se c o nd /minu te /w e e k
o r tw o
ge t b ac k to sle e p
ge t o rganise d
go u p in flame s
...o r any th ing
re ac h its c limax
w ay p ast
C lo s e u p/In v itatio n s
mise rab le
c o ld ly
age nd a
e x c u se
se rv ic e
stru c tu re
c all o u t
h o ld o n
me e t u p
putdow n
ap o lo gise
w h isp e r
ge t lo st
I'll b e lie v e it w h e n I
se e it!
It d o e sn't matte r
mak ing e x c u se s
T h at's a go o d p o int
str a na 13 z 29
Lé ¾ Ä äfâ =DÜ fl ä]Ç ÉfL
Lê Éî ]ä]L
Lë fâ Dà r ]ê ]í f=Ö ^ WÇ L
Lp ~ r ]L
Lî ~ fÄ L
Lï Éfë í =ã]Dí f]ê f]äL
LÄ ‰ Wå =DÇ ~ r å L
LÄ ê fÏ=í ]DÖ Éa ]L
LÇ ê Éë =D¾ é L
LÖ Éí =DÇ ~ r å =í ]L
LÖ ]r =Dfl å L
LÜ ô Ï=D]r î ]L
LÇ w l få =Dfå L
Lä~ fí =D¾ é L
Lê ~ fò=D¾ é L
Lë áW=Dfl Ñ L
Lë fí =]Dê ~ r å Ç L
Lfå DÇ w l f=à ]ë ÉäÑ L
L]Dé ê ]r í p L
LÄ ê ~ fÄ L
LÄ ¾ òL
LÖ ê få L
Lã^ Wí p L
Lãl Wå L
Lé ]Dê ÉfÇ L
Lé ^ Wí fL
Lï Éfë í L
L^ WÑ í ]ê =Dl WäL
LÉî ê f
Dë Éâ ]å Ç Lãfå fí Lï áWâ L
stá tní sv á te k
k d o se h lu č ně b av í
č le n o strah y
zá p lav a; sp rš k a
p o c it; atmo sfé ra
o d p ad k y ; o d p ad ní mate riá l
sh o ře t
p řiv e st d o h ro mad y
p ře v lé k no u t se za (k o h o )
d á t se d o č e h o
p o k rač o v at; d ít se
p ře trv á v at
zap o jit se
o sv ě tlit
zv e d at se
v y p ro v o d it k o h o
p o se d á v at k o le m
D o b ře se b av !
p řib líž it se
p o d p latit
hučet
zu b it se ; š iro c e se smá t
p o c h o d ; p o c h o d o v at
o p lak á v at; tru c h lit
jít v p rů v o d u ; d e filo v at
c h o d it na v e č írk y ; p ařit
p lý tv at; mrh at
k o ne c k o nc ů ; o statně
sk o ro k až d o u c h v íli/k až d ý
tý d e n
zno v u u sno u t
zo rganizo v at
v zp lano u t
ne b o p o d o b ně ; ne b o tak
ně c o
Lê áWí p =fí ë =Dâ ä~ fãô â ë L d o sá h no u t v rc h o lu
Lï Éf=é ^ Wë í L
d á v no p o
LÖ Éí =Ä ô â =í ]=Dë äáWé L
LÖ Éí =Dl WÖ ]å ~ fòÇ L
LÖ ]r =¾ é =få =DÑ äÉfãòL
Ll Wê =DÉå fq fÏL
=(p. 6 0 — 6 1)
Lãfòê ]Ä äL
Lâ ]r äÇ äfL
L]DÇ w Éå Ç ]L
Lfâ Dë â à ì WòL
Lë ‰ Wî fë L
Lë í ê ¾ â í p ]L
Lâ l Wä=~ r í L
LÜ ]r äÇ =fl å L
LãáWí =D¾ é L
Lé ¾ í =DÇ ~ r å L
L]Dé fl ä]Ç w ~ fòL
Lï fë é ]L
LÖ Éí =äfl ë í L
L~ fä=Ä fäáWî =fí =ï Éå =~ f
Dë áW=fí L
Lfí =Ç ¾ òå í =Dãô í ]L
LãÉfâ =fâ Dë â à ì Wë fòL
La ô í ë =]=Ö r Ç =Dé l få í L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
ne š ťastný ; u trá p e ný
c h lad ně
p ro gram; p o řad je d ná ní
o mlu v a; v ý mlu v a; o mlu v it se
p ro h líd k a; ú d rž b a (o stro ji)
(slo v ní) v azb a
p řiv o lat; zav o lat k o h o (na
p o mo c )
p o č k at
se tk at se (= me e t)
zav ě sit (slu c h á tk o )
o mlu v it se k o mu za
(za)š e p tat
v y p ad no u t
T o mu u v ě řím, až to u v id ím.
T o je je d no .
v y mlo u v at se
d o b rá p řip o mínk a
1 9 th M arc h is a p u b lic h o lid ay .
T h e stre e ts are fu ll o f re v e lle rs.
A se c u rity gu ard sto o d at th e d o o r.
A t mid nigh t th e re w as a sh o w e r o f e x p lo sio ns.
T h e re 's a fe stiv e v ib e in th e c ity .
T h e y b u rnt all th e ir w aste mate rial.
H alf th e to w n b u rnt d o w n.
T h e c e re mo ny b ro u gh t to ge th e r p e o p le fro m d iffe re nt
c o mmu nitie s.
T h e y d re sse d th e statu e s u p to lo o k lik e famo u s lo c al c h arac te rs.
A t nigh t p e o p le ge t d o w n to so me se rio u s c e le b rating.
(S e nse 1 ) H o w lo ng d o e s th e fe stiv al go o n? (S e nse 2 ) W h at's
go ing o n?
A fe e ling o f antic ip atio n h angs o v e r th e c ity .
E v e ry b o d y jo ins in th e p re p aratio ns.
T h e y u se d c and le s to ligh t u p th e d ark e v e nings.
A fe e ling o f antic ip atio n rise s u p fro m th e stre e ts.
W e 'll c o me to th e airp o rt to se e y o u o ff.
D o n't sit aro u nd — jo in in!
E njo y y o u rse lf at th e p arty !
P e o p le go t e x c ite d as mid nigh t ap p ro ac h e d .
T h e y b rib e d a se c u rity gu ard .
T h e c ity w as b u zzing w ith e x c ite me nt.
J o sé grinne d at me .
G irls and b o y s marc h into th e c e ntre o f to w n.
W e d o n't h av e time to mo u rn th e e nd o f th e fe stiv al.
T h e y p arad e d b e ne ath my w ind o w .
L e t's p arty !
S to p w asting time !
A fte r all, th e y 're to o b u sy p lanning th e ne x t fe stiv al.
F ire c rac k e rs go o ff e v e ry se c o nd o r tw o .
I c o u ld n't ge t b ac k to sle e p .
It tak e s a w h o le y e ar to ge t o rganise d .
T h e statu e s go u p in flame s.
Y o u d o n't ne e d to d re ss u p o r any th ing.
T h e fe stiv al re ac h e s its c limax o n 1 9 th M arc h .
It's w ay p ast y o u r b e d time !
Y o u lo o k mise rab le . W h at's th e matte r?
“H e llo D av id ,” sh e said c o ld ly .
W h at's o n th e age nd a fo r th e me e ting?
W h at e x c u se d o e s h e giv e fo r re fu sing th e inv itatio n?
T h e c ar ne e d s a se rv ic e .
F ind 3 d iffe re nt stru c tu re s th at re fe r to th e fu tu re .
S h e c alle d o u t to Z o e , “I'm go ing to th e c ine ma”.
H o ld o n a minu te p le ase .
W h e n sh all w e me e t u p ?
S h e p u t th e p h o ne d o w n and c alle d o u t to Z o e .
D id h e ap o lo gise to y o u ?
“It's D av id ,” sh e w h isp e re d .
T e ll h im to ge t lo st!
“S h e say s sh e 's go ing to e nd th e re latio nsh ip .” “I'll b e lie v e it w h e n
I se e it!”
S o rry I d id n't p h o ne y o u .” “It d o e sn't matte r.”
S to p mak ing e x c u se s!
“D o p e o p le k no w w e 'v e c h ange d th e time o f th e me e ting? ” “T h at's
a go o d p o int.”
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
P arties =(p. 6 2 — 6 4)
sc ary
d isaste r
e ngage me nt
fanc y d re ss p arty
gift
H allo w e e n p arty
str a na 14 z 29
nah á ně jíc í strac h
T h e th o u gh t o f go ing alo ne w as sc ary .
p o h ro ma; k atastro fa; ne š tě stí T h e p arty w as a d isaste r!
sc h ů zk a; p o v inno st
S h e h ad a p re v io u s e ngage me nt and c o u ld n't go .
maš k arní p le s
W h at are y o u w e aring fo r th e fanc y d re ss p arty ?
d á re k ; d ar
W e o u gh t to tak e a gift fo r th e h o st.
o slav a 3 1 . října v p ře v le c íc h A re H allo w e e n p artie s c o mmo n in y o u r c o u ntry ?
za č aro d ě jnic e a d u c h y
h o st/h o ste ss
LÜ ]r ë í LÜ ]r ë í ]ë L
h o stite l(k a)
A re y o u tak ing a gift fo r th e h o st/h o ste ss?
h o u se w arming p arty LÜ ~ r ë ï l WãfÏ)=Dé ^ Wí fL o slav a nastě h o v á ní d o
C o me to o u r h o u se w arming p arty !
no v é h o b y tu /d o mu
ingre d ie nt
Lfå DÖ ê áWÇ á]å í L
so u č á st; p rv e k
W h at are th e ingre d ie nts o f a go o d p arty ?
le av ing p arty
LäáWî fÏ=Dé ^ Wí fL
o slav a p ři o d c h o d u
R ac h e l's inv ite d me to h e r le av ing p arty .
ly ric s
Läfê fâ ë L
te x t/slo v a p ísně
W h o w ro te th e ly ric s o f th e so ng?
mo tto
Lãfl í ]r L
h e slo ; mo tto
M y mo tto in life is “y o u o nly liv e o nc e ”.
nu mb e r o ne h it
Lå ¾ ãÄ ]=ï ¾ å =DÜ fí L
h it č íslo je d na
“It's my p arty ” w as a nu mb e r o ne h it.
p arty animal
Lé ^ Wí f=Dô å fãäL
v y me tač v e č írk ů
I lo v e p artie s — I'm a re al p arty animal!
p arty p o o p e r
Lé ^ Wí f=Dé ì Wé ]L
d iv ne j p atro n; ne sp o le č e nsk ý H e d o e sn't lik e p artie s — h e 's a b it o f a p arty p o o p e r!
ty p
p riv ac y
Lé ê fî ]ë áL
so u k ro mí
S o me p e o p le p re fe r c e le b rating in th e p riv ac y o f th e ir o w n h o me .
strange r
Lë í ê Éfå Ç w ]L
c izí/ne zná mý č lo v ě k
I'm no t v e ry go o d at talk ing to strange rs.
su rp rise p arty
Lë ]Dé ê ~ fò=Dé ^ Wí fL
o slav a p řip rav e ná tajně jak o H av e y o u e v e r o rganise d a su rp rise p arty ?
p ře k v ap e ní
v e rse
Lî ‰ Wë L
slo k a
T h e so ng h as 3 v e rse s.
b lo w o u t
LÄ ä]r =D~ r í L
sfo u k no u t
B lo w o u t y o u r c and le s!
c ro ss o u t
Lâ ê fl ë =D~ r í L
v y š k rtno u t (ze se znamu )
F ind th e e x tra w o rd and c ro ss it o u t.
e nd u p
LÉå Ç =¾ é L
sk o nč it (č ím/jak )
I e nd e d u p talk ing to P e te r.
fro m me mo ry
LÑ ê ]ã=DãÉã]ê fL
zp amě ti
T ry to c o mp le te th e se nte nc e s fro m me mo ry .
ge t an e arly nigh t
LÖ Éí =]å =‰ Wäf=Då ~ fí L
jít b rzy sp á t
I mu st ge t an e arly nigh t.
h av e a go o d time
LÜ ô )î =]=Ö r Ç =Då ~ fí L
d o b ře se b av it
H av e a go o d time at th e p arty !
se nd y o u r ap o lo gie s Lë Éå Ç =à ]ê =]Dé fl ä]Ç w fòL o mlu v it se (p ro stře d nic tv ím M ark se nd s h is ap o lo gie s and say s h e c an't c o me .
ně k o h o )
Y o u o nly liv e o nc e ! Là ì =]r å äf=äfî =Dï ¾ å ë L Ž ije š je n je d no u !
C o me to th e p arty . Y o u o nly liv e o nc e !
Lë â É]ê áL
LÇ fDò~ Wë í ]L
Lfå DÖ ÉfÇ w ã]å í L
LÑ ô å ë f=DÇ ê Éë =é ^ Wí fL
LÖ fÑ í L
LÜ ô ä]r Dï áWå =é ^ Wí fL
S pec ial o c c as io n s =(p. 6 5— 6 6 )
th o u gh
La ]r L
gre e tings c ard
LÖ ê áWí fÏ=â ^ WÇ òL
lo o k s
Lär â ë L
re c ip e
Lê Éë fé áL
A ll th e b e st
Ll Wä=a ]=DÄ Éë í L
(na k o nc i v ě ty ) ale
(b lah o )p řá ní (tiš tě né )
(atrak tiv ní) v zh le d (o o so b ě )
re c e p t
(p ři lo u č e ní; p řá ní ú sp ě c h u ,
zd rav í a š tě stí)
b e u p to y o u r e y e s LÄ áW=¾ é =í ]=à ]ê =D~ fòL
b ý t zav ale ný (p rac í)
b ig d ay
LÄ fÖ =DÇ ÉfL
d e n "D "; v e lk ý d e n
d ro p sb a line
LÇ ê fl é =KKK=]=Dä~ få L
p o slat zp rá v u ; nap sat
ně k o mu (p o š to u , e -maile m)
G e t w e ll so o n
LÖ Éí =ï Éä=Dë ì Wå L
u zd rav se b rzy
G iv e my lo v e to
LÖ fî =ã~ f=Dä¾ î =í ]L
p o zd rav u j (ně k o h o ); v y řiď
mů j p o zd rav
le t sb h av e
LäÉí KKKDÜ ô )î L
d á t (ně k o mu ně c o )
le t sb k no w
LäÉí KKKDå ]r L
d á t (ně k o mu ) v ě d ě t
M any h ap p y re tu rns! LãÉå f=Ü ô é f=ê fDí ‰ Wå òL V š e c h no ne jle p š í!
no t b e ab le to mak e it Lå fl í =Ä f=ÉfÄ ä=í ]=DãÉfâ ne stih no u t to
fí L
sh o rt no tic e
Lp l Wí =Då ]r í fë L
na p o sle d ní c h v íli; nary c h lo
th ird time lu c k y
Lq ‰ WÇ =í ~ fã=Dä¾ â fL
d o tře tic e v š e h o d o b ré h o
y o u 're o nly as o ld as Là l Wê =]r å äf=]ò=D]r äÇ =]ò jsi tak starý , jak se c ítíš
y o u fe e l!
à ]=DÑ áWäL
UNIT 8 (R ev iew )
c ap tiv ate d
c ap tiv ating
c o lo u rfu l
d u ll
e x asp e rate d
e x asp e rating
Lâ ô é í fî Éfí fÇ L
Lâ ô é í fî Éfí fÏL
Lâ ¾ ä]Ñ äL
LÇ ¾ äL
LfÖ Dòô ë é ]ê Éfí fÇ L
LfÖ Dòô ë é ]ê Éfí fÏ)L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
u c h v á c e n; u p o u tá n
ú c h v atný ; p o d maniv ý
p e strý ; zajímav ý ; o so b itý
ne zajímav ý ; je d no tv á rný
p o d rá ž d ě ný ; ro zč ile ný
p řiv á d ě jíc í k zo u falstv í
I'd lo v e to c o me ano th e r time , th o u gh .
P e o p le o fte n se nd gre e tings c ard s o n sp e c ial o c c asio ns.
S h e w as ad mire d fo r h e r lo o k s.
H av e y o u go t th at C h ristmas c ak e re c ip e ?
A ll th e b e st fo r y o u r e x ams.
S h e 's u p to h e r e y e s in w o rk .
W h e n's th e b ig d ay ?
D ro p me a line and te ll me y o u r ne w s.
S o rry y o u 'v e no t b e e n w e ll. G e t w e ll so o n!
G iv e my lo v e to U nc le K e n.
D o n't fo rge t to le t me h av e th at re c ip e .
L e t me k no w if y o u w ant to c o me .
“It's my b irth d ay to d ay ” “M any h ap p y re tu rns!”
T h ank s fo r inv iting me ; I'm so rry I w o n't b e ab le to mak e it.
S o rry to inv ite y o u at su c h sh o rt no tic e .
L e t's h o p e it's th ird time lu c k y .
“I'm 4 0 to mo rro w .” “D o n't w o rry , y o u 're o nly as o ld as y o u fe e l!”
W e w e re c ap tiv ate d b y th e b e au tifu l sc e ne ry .
Ind ia is a c ap tiv ating c o u ntry .
It's a v e ry c o lo u rfu l p lac e .
T h e h o lid ay c e rtainly w asn't d u ll.
S h e fe lt to tally e x asp e rate d .
C h ild re n c an b e e x asp e rating at time s.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
h o me sic k
p alm-fringe d
slic e d b re ad
stro ll
c all fo r
W h e re ab o u ts … ?
fanc y
p ro v id e
re arrange
an assau lt o n th e
se nse s
at time s
d w arfe d b y
b e h o me to
c ap tu re th e
imaginatio n
ro u nd th e c o rne r
str a na 15 z 29
LÜ ]r ãë fâ L
Lé ^ WãÑ ê få Ç w Ç L
Lë ä~ fë í =DÄ ê ÉÇ L
Lë í ê ]r äL
Lâ l Wä=Ñ l WL
Lï É]ê ]DÄ ~ r í ë L
LÑ ô å ë áL
Lé ê ]Dî ~ fÇ L
Lê áW]Dê Éfå Ç w L
L]å =]ë l Wäí =fl å =a ]
Dë Éå ë fòL
L]í =Dí ~ fãòL
LDÇ ï l WÑ í =Ä ~ fL
LÄ f=DÜ ]r ã=í ]L
Lâ ô é í p ]=a áW
fãô Ç w fDå Éfp å L
Lê ~ r å Ç =a ]=Dâ l Wå ]L
UNIT 9 – P ac ific H eig h ts =(p.7 2 — 7 4)
c o nv e ntio nal
Lâ ]å Dî Éå p ]å äL
e ld e rly
LÉäÇ ]äáL
fine
LÑ ~ få L
flirtatio u s
LÑ ä‰ WDí Éfp ]ë L
h e artb ro k e n
LÜ ^ Wí Ä ê ]r â ]å L
lo ng-ru nning
Läfl Ï)Dê ¾ å fÏ)L
sp ark ling
sp ik y
c lassic ally
o riginally
age gap
aste risk
d e al
d istrib u to r
fe atu re
gre atgrand d au gh te r
gre atgrand fath e r
gre atgrand mo th e r
gre atgrand so n
h alf-b ro th e r
h alf-siste r
managing d ire c to r
o nly c h ild
o v e rw o rk
re c o rd ing c o mp any
sale s manage r
se c o nd c o u sin
se rie s
siste r-in-law
so ap
so ap o p e ra
so ap p o w d e r
so n-in-law
so u nd e ngine e r
ste p -b ro th e r
Lë é ^ Wâ äfÏL
Lë é ^ fâ fL
Lâ äô ë fâ äfL
L]Dê fÇ w ]å äfL
te sk níc í p o d o mo v ě ;
no stalgic k ý
le mo v aný p almami
k rá je ný c h lé b
p ro c h á zk a; p ro c h á ze t se
(za)stav it se p ro (ně k o h o )
k d e asi/p řib liž ně
p ře d stav it si; mít c h u ť
p o sk y tno u t; o p atřit
p ře sk u p it; u sp o řá d at
ú to k na smy sly
I fe lt a b it h o me sic k at first.
za ro h e m
M y frie nd liv e s ju st ro u nd th e c o rne r.
ně k d y ; č as o d č asu
(b e ~ ) v y p ad at malink ý
(v e d le č e h o )
b ý t d o mo v e m/síd le m
zau jmo u t; fasc ino v at
trad ič ní; o b v y k lý ; o tře p aný
(p o )starš í; v le te c h
je mný
k o k e tní
znič e ný ž ale m
d lo u h o v y sílaný /h raný /v
re p e rto á ru
jisk řiv ý
š p ič atý ; sto jíc í (o střih u
v lasů )
k lasic k y
p ů v o d ně
V isit th e p alm-fringe d b e ac h e s o f G o a!
D o y o u lik e slic e d b re ad ?
L e t's go fo r a stro ll.
W e 'll c all fo r y o u at ab o u t six o 'c lo c k .
W h e re ab o u ts d o y o u liv e ?
D o y o u fanc y go ing o u t?
Ind ia's d iv e rsity p ro v id e s so me th ing fo r e v e ry o ne .
R e arrange th e w o rd s to mak e se nte nc e s.
A v isit to Ind ia is an assau lt o n th e se nse s.
C h ild re n c an b e e x asp e rating at time s.
In th e H imalay as, y o u are d w arfe d b y so me o f th e w o rld 's h igh e st
mo u ntains.
M o u nt O ly mp u s is h o me to th e G re e k go d s.
It's a w o nd e rfu l p lac e th at c ap tu re s th e imaginatio n.
K aty is attrac tiv e in a le ss c o nv e ntio nal w ay .
M ax h as an e ld e rly mo th e r c alle d E d ith .
A nnic k h as v e ry fine fe atu re s.
S h e h as a flirtatio u s smile .
H e w as h e artb ro k e n w h e n sh e le ft h im.
“C o ro natio n S t” is th e lo nge st-ru nning so ap o p e ra.
S h e h as sp ark ling b lu e e y e s.
L o u h as sh o rt sp ik y h air.
S h e is c lassic ally b e au tifu l.
S o ap o p e ras w e re o riginally sp o nso re d b y so ap p o w d e r
manu fac tu re rs.
T h e re 's a b ig age gap b e tw e e n th e tw o siste rs.
P u t an aste risk b y th e name o f y o u r o ld e stre lativ e .
ge ne rač ní ro zd íly
h v ě zd ič k a (p saný /tiš tě ný
sy mb o l)
LÇ áWäL
obchod;dohoda
T h e y 're ne go tiating an imp o rtant d e al.
LÇ fDë í ê fÄ à ]í ]L
d o d av ate l; d istrib u to r
T h e y 're d o ing b u sine ss w ith a F re nc h d istrib u to r.
LÑ áWí p ]L
ry sy (o b lič e je )
A nnic k h as fine fe atu re s.
LÖ ê Éfí DÖ ê ô å Ç l Wí ]L
p rav nu č k a
H o w o ld 's y o u r gre atgrand d au gh te r?
LÖ ê Éfí DÖ ê ô å Ñ ^ Wa ]L
p rad ě d e č e k
M y gre atgrand fath e r's 9 3 .
LÖ ê Éfí DÖ ê ô å ã¾ a ]L
p rab ab ič k a
M y gre atgrand mo th e r's 8 7 .
LÖ ê Éfí DÖ ê ô )å ë ¾ å L
p rav nu k
H o w o ld 's y o u r gre atgrand so n?
LÜ ^ WÑ Ä ê ¾ a ]L
b ratr (majíc í je d no h o
M y h alf-b ro th e r's c alle d S e an.
sp o le č né h o ro d ič e )
LÜ ^ WÑ ë fë í ]L
se stra (majíc í je d no h o
M y h alf-siste r's c alle d B e th .
sp o le č né h o ro d ič e )
Lãô å fÇ w fÏ=Ç ]Dê Éâ í ]L v ý k o nný ře d ite l
M ax is a managing d ire c to r.
L]r å äf=Dí p ~ fäÇ L
je d iná č e k
A n o nly c h ild h as no b ro th e rs o r siste rs.
L]r î ]ï ‰ Wâ L
p ře p rac o v at se ; p ře p rac o v á ní M ax is su ffe ring fro m stre ss and o v e rw o rk .
Lê fDâ l WÇ fÏ=Dâ ¾ ãé ]å fL h u d e b ní v y d av ate lstv í
D anie l w o rk s fo r a re c o rd ing c o mp any .
Lë Éfäò=Dãô å fÇ w ]L
o b c h o d ní manaž e r
D av e is a sale s manage r.
Lë Éâ ]å Ç =Dâ ¾ òå L
d ítě p rv níh o b ratranc e ne b o D o y o u h av e any se c o nd c o u sins?
se stře nic e
Lë f]ê áWòL
řad a; sé rie
“P ac ific H e igh ts” is a p o p u lar T V se rie s.
Lë fë í ]ê få äl WL
š v agro v á
A nnic k is C lare 's fu tu re siste r-in-law .
Lë ]r é L
te le v izní/ro zh laso v ý se riá l D o y o u w atc h any o f th e so ap s?
Lë ]r é =fl é ]ê ]L
te le v izní/ro zh laso v ý se riá l W h ic h is y o u r fav o u rite so ap o p e ra?
Lë ]r é =é ~ r Ç ]L
p rac í p rá š e k
S o ap p o w d e r manu fac tu re rs o riginally sp o nso re d so ap s.
Lë ¾ å få äl WL
ze ť
H o w o ld is y o u r so n-in-law ?
Lë ~ r å Ç =Éå Ç w fDå f]L
zv u k ař
D anie l is a so u nd e ngine e r.
Lë í Éé Ä ê ¾ a ]L
ne v lastní b ratr (b io lo gic k y
D anie l is P e nny 's ste p -b ro th e r.
ne má sp o le č né h o ž á d né h o
ro d ič e )
LÉfÇ w =Ö ô é L
Lô ë í ]ê fë â L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
str a na 16 z 29
ste p -d au gh te r
ste p -fath e r
ste p -mo th e r
ste p -siste r
Lë í Éé
Lë í Éé
Lë í Éé
Lë í Éé
ste p -so n
stre ak s
c o nfid e in
ge t o v e r
Lë í Éé ë ¾ å L
Lë í ê áWâ ë L
Lâ ]å DÑ ~ fÇ =få =L
LÖ Éí =]r î ]L
h o ld to ge th e r
tak e afte r
tak e o n
mo th e r
ne go tiate
ru n
in th e p ro c e ss o f
Ç l Wí ]L
Ñ ^ Wa ]L
ã¾ a ]L
ë fë í ]L
LÜ ]r äÇ =í ]DÖ Éa ]L
Lí Éfâ =D^ WÑ í ]L
Lí Éfâ =Dfl å L
Lã¾ a ]L
Lå fDÖ ]r p fÉfí L
Lê ¾ å L
Lfå =a ]=Dé ê ]r ë Éë =]î L
in y o u r e arly tw e ntie s LÄ áW=få =à ]ê =‰ Wäf
Dí ï Éå í fòLq ‰ Wí fòL
in y o u r late tw e ntie s LÄ áW=få =à ]=äÉfí
Dí ï Éå í fòLq ‰ Wí fòL
in y o u r mid tw e ntie s LÄ áW=få =à ]=ãfÇ
Dí ï Éå í fòLq ‰ Wí fòL
se t in
LÄ f=Dë Éí =få L
d o n't say a w o rd
LÇ ]r å í =ë Éf=]=Dï ‰ WÇ L
ge t y o u r name
LÖ Éí =à ]=Då ÉfãL
h av e se c o nd th o u gh ts LÜ ô î =ë Éâ ]å Ç =Dq l Wí ë
It's all o v e r
lo o k alik e
tak e it e asy
]Ä ~ r í L
Lfí ë =l Wä=D]r î ]L
Lär â =]Dä~ fâ L
Lí Éfâ =fí =DáWòfL
P ac ific H eig h ts : S c en e 1 / C lo s e u p (p. 7 4—
w o rn o u t
Lï l Wå =D~ r í L
ju ic e
LÇ w ì Wë L
p itc h
Lé fí p L
sc rip t
Lë â ê fé í L
su it
Lë ì Wí L
ac t o u t
b re ak u p w ith
go ah e ad
go aw ay
me ss u p
talk sth th ro u gh
re c o v e r
sp o il
flo o d e d
h o w 's it go ing?
mind y o u r o w n
b u sine ss
O h , d e ar.
Lô â í =D~ r í L
LÄ ê Éfâ =D¾ é =ï fa L
LÖ ]r =]DÜ ÉÇ L
LÖ ]r =]Dï ÉfL
LãÉë =D¾ é L
Lí l Wâ =KKK=Dq ê ì WL
Lê fDâ ¾ î ]L
Lë é l fäL
LÑ ä¾ Ç fÇ L
LÜ ~ r ò=fí =DÖ ]r fÏL
Lã~ få Ç =à ]ê =]r å
DÄ fòå fë L
L]r =DÇ f]L
ne v lastní d c e ra
ne v lastní o te c
ne v lastní matk a
ne v lastní se stra (b io lo gic k y
ne má sp o le č né h o ž á d né h o
ro d ič e )
ne v lastní sy n
p ramíne k ; p ro u ž e k
sv ě řo v at se
d o stat se z ně č e h o
(p sy c h ic k y )
d rž e t p o h ro mad ě
v y p ad at jak o ; b ý t p o d o b ný (o
p říb u zný c h )
p řijmo u t; zamě stnat
p e č o v at (až p říliš ); h ý č k at
je d nat o ; d o je d nat
p ro v o zo v at; b ě ž e t
M
K
E
S
ax h as 2 ste p -so ns.
aty h as re d and b ro w n stre ak s in h e r h air.
v e ry b o d y c o nfid e s in E d ith .
h e 's ne v e r go t o v e r h e r mo th e r's d e ath .
E d ith h o ld s th e w h o le family to ge th e r.
P e nny and L o u tak e afte r th e ir mo th e r.
M ax to o k P h il o n as h is ju nio r p artne r.
P e nny te nd s to mo th e r h e r siste r.
T h e y 're ne go tiating an imp o rtant d e al.
(S e nse 1 ) M ax and P h il ru n a large c o rp o ratio n. (S e nse 2 ) T h e
p ro gramme h as ru n fo r 4 0 y e ars.
T h e y are in th e p ro c e ss o f ne go tiating a d e al.
(b e ~ ) p rá v ě se zab ý v at
(č ím)
(b e ~ ) mít asi 2 0 až 2 3 le t
S arah is in h e r e arly fiftie s.
(b e ~ ) mít asi 2 4 až 2 6 le t
K aty and A nnic k are in th e ir mid th irtie s.
(b e ~ ) mít asi 2 7 až 2 9 le t.
(b e ~ ) b ý t u místě n
(k d e )/zasaze n (k am) (nap ř. o
d ě ji k nih y )
ne ře k ni ani slo v o
d o stat/získ at p o jme no v á ní
zno v u si p ro my sle t
D av e is in h is late tw e ntie s.
T h e se rie s is se t in P ac ific H e igh ts in C alifo rnia.
D o n't say a w o rd ab o u t th is to any o ne .
H o w d id so ap o p e ras ge t th e ir name ?
D anie l is h av ing se c o nd th o u gh ts ab o u t marry ing A nnic k .
sk o nč it; b ý t p o v š e m
It's all o v e r b e tw e e n K aty and J o h n.
v y p ad at p o d o b ně /ste jně
D av e and D anie l lo o k alik e .
nic si z to h o ne d ě lat; b rá t to "Y o u sh o u ld tak e it e asy ,” said th e d o c to r.
sp o rto v ně
76)
ztrh aný ; v y č e rp aný
d ž u s; š ťá v a
h řiš tě
sc é ná ř
k o stý m (d á msk ý ); o b le k
(p á nsk ý )
se h rá t (d iv ad lo )
ro ze jít se
d á t se d o ně č e h o ; sp u stit
o d je t p ry č
zp ac k at; p o d ě lat; zp ře h á ze t
p ro b rat; p ro d isk u to v at
u zd rav it se ; v zc h o p it se
zk azit
b ý t zato p e n
jak to jd e ?
stare j se o se b e
J e jd a!; P ro b o h a! (p ři
p ře k v ap e ní/zk lamá ní)
P ac ific H eig h ts : S c en es 2 — 4 / Th e n ex t epis o d e (p. 7 7 — 7 9 )
ath le tic
Lô q DäÉí fâ L
u ro stlý ; sp o rto v ní
p art-time
Lé ^ Wí =í ~ fãL
na č á ste č ný ú v aze k
stu nning
Lë í ¾ å fÏL
se nzač ní; o h ro mu jíc í
y o u th fu l
Là ì Wq Ñ äL
mlad istv ý (nap ř. zje v )
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
S arah h as 2 ste p -d au gh te rs.
M ax is D av e and D anie l's ste p -fath e r.
S arah is P e nny and L o u 's ste p -mo th e r.
L o u is D av e 's ste p -siste r.
S it d o w n. Y o u lo o k w o rn o u t.
D o y o u w ant ju ic e ?
O h , no ! T h e p itc h is flo o d e d .
R e ad th e sc rip t c are fu lly .
L o u w ants to w e ar a su it, no t a d re ss.
A
K
T
W
D
Y
H
Y
W
H
W
c t o u t a p art fro m S c e ne 1 .
aty to ld D anie l sh e 'd b ro k e n u p w ith J o h n.
h e w e d d ing is go ing ah e ad .
h y d o n't y o u go aw ay fo r a fe w d ay s?
o n't me ss u p my p lans!
o u sh o u ld talk it th ro u gh to ge th e r.
e h asn't re c o v e re d y e t fro m th e b re ak -u p o f th e ir re latio nsh ip .
o u 'v e sp o ilt my p lans!
e c an't p lay — th e p itc h is flo o d e d .
e llo , D anie l. H o w 's it go ing?
h y d o n't y o u mind y o u r o w n b u sine ss?
P
A
D
P
h il h as ath le tic go o d lo o k s.
my and M ark are p art-time stu d e nts.
ark h air and b lu e e y e s is a stu nning c o mb inatio n.
h il is fu ll o f y o u th fu l e ne rgy .
O h , d e ar. W h at's th e matte r?
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
c amp aign
c h ild c are
go o d lo o k s
h o u se h o ld c h o re s
id e ntic al tw ins
p re d ic tio n
p re v ie w
su rfb o ard
th e rap ist
w o rk ing re latio nsh ip
b e lo ng to
c atc h u p w ith
c arry o u t
liv e w ith
tak e o v e r
te ll sb /sth ap art
tu rn to
p re d ic t
inv o lv e d
str a na 17 z 29
k amp aň
p é č e o d ě ti
p ě k ný v zh le d
d o má c í p rá c e
id e ntic k á d v o jč ata
p ře d p o v ě ď ; o d h ad
p ře d p re mié ra; ná stin
su rfo v ac í p rk no
te rap e u t(k a)
p rac o v ní v ztah
p atřit (k )
d o stih no u t
p ro v á d ě t
b y d le t sp o le č ně s
p ře v zít; u jmo u t se (fu nk c e )
ro zp o znat ro zd íl (me zi)
o b rá tit se (na ně k o h o )
p ře d p o v íd at
(b e ~ w ith ) angaž o v at se ;
zap o jit se (d o )
b e u p to sth
LÄ áW=¾ é =í ]L
tro u fno u t si; c ítit se (na)
h av e an affair (w ith ) LÜ ô î =]å =]DÑ É]=ï fa L (milo stný ) p o mě r
I se e w h at y o u me an. L~ f=ë áW=ï fl í =à ì W=DãáWå L ro zu mím; c h á p u , c o my slíš
Lâ ô ãDé Éfå L
Lí p ~ fäÇ â É]L
LÖ r Ç =är â ë L
LÜ ~ r ë Ü ]r äÇ =Dí p l WòL
L~ f?Ç Éå í fâ ä=Dí ï áå òL
Lé ê fDÇ fâ p å L
Lé ê áWî à ì WL
Lë ‰ WÑ Ä l WÇ L
Lq Éê ]é fë í L
Lï ‰ Wâ fÏ=ê fDäÉfp å p fé L
LÄ fDäfl Ï=í ì WL
Lâ ô í p =¾ é =ï fa L
Lâ Éê f=~ r í L
Läfî =ï fa L
Lí Éfâ =D]r î ]L
Lí Éä=KKK=]Dé ^ Wí L
Lí ‰ Wå =í ì WL
Lé ê ]DÇ fâ í L
Lfå Dî fl äî Ç L
It se rv e s y o u /h im/h e r Lfí =ë ‰ Wî ò=à ì WLÜ fãLÜ ‰ W d o b ře mu tak ; to má za to
righ t.
Dê ~ fí L
It's u p to y o u /h im/h e r. Lfí ë =¾ é =í ]
je to na to b ě
Dà ì WLÜ fãLÜ ‰ WL
C lo s e u p/L an g u ag e referen c e =(p. 8 0 — 8 1)
ne gativ e
Lå ÉÖ ]í fî L
v alid
Lî ô äfÇ L
ac c o u ntant
L]Dâ ~ r å í ]å í L
art d e ale r
L^ Wí =Ç áWä]L
c o nse q u e nc e
Lâ fl å ë fâ ï ]å ë L
d iv o rc e rate
LÇ fDî l Wë =ê Éfí L
nu c le ar family
Lå à ì Wâ äf]=DÑ ô ã]äfL
b y th e time
LÄ ~ á=a ]=Dí ~ fãL
c o me tru e
Lâ ¾ ã=Dí ê ì WL
zá p o rný ; ne gativ ní
o d ů v o d ně ný ; p latný
ú č e tní
o b c h o d ník s u mě ním
ná sle d e k
ro zv o d o v o st
ne ju ž š í ro d ina
do doby,kdy…
sp lnit se (o p ře d p o v ě d i)
UNIT 10 – Time/P u n c tu ality =(p. 8 2 — 8 3 )
p u nc tu al
Lé ¾ Ïâ í p r ]äL
p ře sný ; d o c h v ilný
u ne x p e c te d ly
L¾ å fâ Dë é Éâ í fÇ äfL
ne č e k aně
inte rv ie w e r
Lfå í ]î à ì W]L
re p o rté r; tazate l
p u nc tu ality
Lé ¾ Ïâ í p ì WDô ä]í fL
d o c h v ilno st; p ře sno st
say ing
Lë ÉffÏL
rč e ní; p o ře k ad lo
time manage me nt
Lí ~ fã=Dãô )å fÇ w ã]å í L e fe k tiv ní v y u ž ív á ní č asu
time sc ale
Lí ~ fã=ë â ÉfäL
č aso v ý rá me c
c all b y
Lâ l Wä=DÄ ~ fL
zastav it se ; nav š tív it
inv ite in
Lfå î ~ fí =Dfå L
p o zv at d o v nitř
(d o mu /b y tu /k anc e lá ře )
p u t o ff
Lé r í =Dfl Ñ L
o d k lá d at (na jind y )
sp are
Lë é É]L
(to ~ ) nazb y t
a w aste o f time
L]=ï Éfë í =]î =Dí ~ fãL
p lý tv á ní č ase m
any th ing u p to …
LÉå fq fÏ)=¾ é =í ]L
k d y k o li až d o
sc h e d u le d (fo r … /to Lë â ÉÇ à ì WäÇ =Ñ ]=KKKLí ] (b e ~ ) nap lá no v aný na
start)
ë í ^ Wí L
b e tte r late th an ne v e r LÄ Éí ]=DäÉfí =a ]å =Då Éî ]L p o zd ě ale p ře c e ; le p š í ne ž
nik d y
in sb 's o p inio n
Lfå =KKK=]Dé få f]å L
p o d le mé h o ná zo ru
o n time
Lfl å =Dí ~ fãL
(p ře sně ) na č as
p ie c e o f w o rk
Lé áWë =]î =Dï ‰ Wâ L
ú k o l; p rá c e
th e last minu te
La ]=ä^ Wë í =Dãfå fí L
p o sle d ní c h v íle
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
T
A
M
A
E
C
T
W
C
M
T
W
A
A
P
T
T
T
A
h e c amp aign inv o lv e d a d e mo nstratio n against te sts o n animals.
my and M ark sh are th e c h ild c are .
ax is je alo u s o f P h il's go o d lo o k s.
my and M ark sh are th e h o u se h o ld c h o re s.
lla and M ara are id e ntic al tw ins.
o mp are y o u r p re d ic tio ns w ith o th e r gro u p s.
ry w riting a p re v ie w fo r th e ne x t e p iso d e .
h e re 's C h arlie 's su rfb o ard ?
lare is a th e rap ist.
ax and P h il h av e a go o d w o rk ing re latio nsh ip .
h e y b e lo ng to an A nimal R igh ts gro u p .
h at h ap p e ns w h e n M ax c atc h e s u p w ith D anie l?
t D C C te sts w e re c arrie d o u t o n animals.
my liv e s w ith h e r b o y frie nd M ark .
h il h o p e s to tak e o v e r as managing d ire c to r.
h e y 're id e ntic al tw ins — it's h ard to te ll th e m ap art.
h e d e mo nstratio n tu rne d to v io le nc e .
ry to p re d ic t w h at w ill h ap p e n.
my is inv o lv e d w ith th e A nimal R igh ts gro u p .
W h at h av e y o u b e e n u p to to d ay ?
C h arlie is also h av ing an affair w ith C lare .
“W e c o u ld b lac k mail h im into b e ing w ith u s.” “I se e w h at y o u
me an.”
It se rv e s h im righ t fo r e x p e rime nting o n animals.
Y o u mu st d e c id e — it's e ntire ly u p to y o u .
A
A
S
T
W
T
A
W
D
re th e se p re d ic tio ns ne gativ e o r p o sitiv e ?
re th e p re d ic tio ns v alid ?
h e h as lu nc h w ith h e r ac c o u ntant.
ania is an art d e ale r.
h at w ill th e c o nse q u e nc e s o f th e se c h ange s b e ?
h e d iv o rc e rate is inc re asing.
nu c le ar family is a family w ith a h u sb and , w ife , and c h ild re n.
h at w ill life b e lik e b y th e time y o u 're fo rty ?
o y o u th ink th e p re d ic tio ns w ill c o me tru e ?
H o w p u nc tu al are y o u ?
A frie nd c ame u ne x p e c te d ly .
T h e inte rv ie w e r's name w as P au l R o e tsc h .
D o y o u th ink p u nc tu ality is imp o rtant?
W h ic h o f th e say ings d o y o u p re fe r?
S h e 's a time manage me nt c o nsu ltant.
W h at so rt o f a time sc ale w e re y o u th ink ing o f?
A frie nd c alle d b y u ne x p e c te d ly .
I inv ite d h e r in.
Y o u c an't k e e p p u tting th ings o ff!
S o rry , I d o n't h av e mu c h time to sp are .
I th ink c o mp u te r game s are a w aste o f time .
H e o fte n arriv e s any th ing u p to h alf an h o u r late .
T h e me e ting is sc h e d u le d fo r 9 o 'c lo c k .
“M u m's ju st arriv e d .” “B e tte r late th an ne v e r!”
In my o p inio n, it's a c o mp le te w aste o f time !
T ry to arriv e o n time .
T h is is an u rge nt p ie c e o f w o rk .
D o n't le av e e v e ry th ing u ntil th e last minu te !
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
str a na 18 z 29
th e re 's no time lik e
La É]ò=å ]r =í ~ fã=ä~ fâ
th e p re se nt
a ]=Dé ê Éò]å í L
time h e als all w o u nd s Lí ~ fã=Ü áWäò=l Wä
Dï ì Wå Ç òL
ne ní nad to u d ě lat to h ne d
č as zah o jí v š e c h ny rá ny
P ro n u n c iatio n /Time ex pres s io n s =(p. 8 4— 8 5)
b e d time sto ry
LÄ ÉÇ í ~ fã=Dë í l Wê fL
p o h á d k a p ře d u snu tím
nap
Lå ô é L
zd římnu tí
p lanne r
Lé äô å ]L
p lá n(o v ač )
a w e e k to d ay
L]=ï áWâ =í ]DÇ ÉfL
o d e d ne š k a za tý d e n
a w e e k to mo rro w
L]=ï áWâ =í ]Dãfl ê ]r L
o d zítřk a za tý d e n
in time
Lfå =Dí ~ fãL
v č as
ju st go ne
LÇ w ¾ ë í =DÖ fl å L
p rá v ě p o (o č ase )
no th ing sp e c ial
Lå ¾ q fÏ=Dë é Ép äL
nic e x tra/zv lá š tníh o ; nic mo c
th e M o nd ay /T u e sd ay L=a ]=ã¾ å Ç ÉfLí à ì WòÇ Éf p ře sp říš tí p o nd ě lí
e tc afte r ne x t
th e w e e k /w e e k e nd
La ]=ï áWâ Lï áWâ Éå Ç
p ře d minu lý tý d e n/v ík e nd
b e fo re last
Ä fÑ l W=Dä^ Wë í L
Th in g s to d o /Time-s av in g tips =(p. 8 6 — 8 7 )
d istant
LÇ fë í ]å í L
d ale k ý ; v zd á le ný
e sse ntial
LfDë Éå p äL
ne zb y tný ; p o d statný ; h lav ní
h igh -p o w e re d
LÜ ~ fDé ~ r ]Ç L
d ů le ž ité (p o stav e ní); ná ro č ný
(p rá c e ); v y so c e p o stav e ný
inc re ase d
Lfå Dâ ê áWë í L
v y š š í; v ě tš í
o rd e rly
Ll WÇ ]äfL
p ře sný ; o rganizo v aný
c almly
Lâ ^ WãäfL
k lid ně
p ro mp tly
Lé ê fl ãé í äáL
o k amž itě ; p o h o to v ě
w h e re as
Lï É]ê Dô òL
k d e ž to ; zatímc o
ac tio n p lan
b ab y -sitte r
b ill
c h ain
c h ie f e x e c u tiv e
c o llo c atio n
c o mfo rt
d atab ase
d e p re ssio n
d e signe r
d ry c le ane rs
e le c tro nic o rganise r
fax mac h ine
h aird re sse r
h ie rarc h y
lib rary b o o k
o v e rnigh t b ag
P o st-it no te
p re mise s
p ro mp t
re lie f
se llo tap e
sh ap e
stand ard p rac tic e
talk
w ash ing-u p liq u id
ge t b y
le av e w ith
p rint o u t
Lô â p å =é äô å L
LÄ ÉfÄ fë fí ]L
LÄ fäL
Lí p Éfå L
Lí p áWÑ =fÖ DòÉâ à ]í fî L
Lâ fl ä]Dâ Éfp å L
Lâ ¾ ãÑ ]í L
LÇ Éfí ]Ä Éfë L
LÇ fDé ê Ép å L
LÇ fDò~ få ]L
LÇ ê ~ f=Dâ äáWå ]òL
LfäÉâ í ê fl å fâ
Dl WÖ ]å ~ fò]L
LÑ ô â ë =ã]Dp áWå L
LÜ É]Ç ê Éë ]L
LÜ ~ f]ê D^ Wâ fL
Lä~ fÄ ê ]ê f=Ä r â L
L]r î ]Då ~ fí =Ä ô Ö L
Lé ]r ë í fí =Då ]r í L
Lé ê Éãfë fòL
Lé ê fl ãé í =L
Lê fDäáWÑ L
Lë Éä]í Éfé L
Lp Éfé L
Lë í ô å Ç ]Ç =Dé ê ô â í fë L
Lí l Wâ L
Lï fl p fϾ é =Däfâ ï fÇ L
LÖ Éí =DÄ ~ fL
LäáWî =ï fa L
Lé ê få í =D~ r í L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
ak č ní p lá n
o p atro v nic e d ě tí (v
ne p říto mno sti ro d ič ů )
ú č e t; ú č te nk a; b ank o v k a
(A mE )
ře tě z; ře tě ze c
v rc h o lo v ý manaž e r
k o lo k ac e (slo v a o b v y k le
u ž ív aná sp o le č ně )
p o h o d lí
d atab á ze
d e p re se
grafik ; v ý tv arník
č istírna
e le k tro nic k ý d iá ř
fax
k ad e řník ; k ad e řnic e
p o slo u p no st; h ie rarc h ie
k nih a z k nih o v ny
malé zav azad lo na
d v o u d e nní c e stu
ž lu té samo le p íc í p ap írk y na
p o zná mk y
are á l; k o mp le x (b u d o v )
ná p o v ě d a
ú le v a; u le h č e ní
(p rů h le d ná ) izo le p a
tv ar; (tě le sná ) k o nd ic e
zv y k ; b ě ž ný p o stu p
p ro je v ; mlu v a
p ro stře d e k na ná d o b í
v y stač it si; p ře ž ít
ne c h at (ně c o ) u (ně k o h o )
v y tisk no u t (z p o č ítač e )
If y o u 're th ink ing o f le arning a ne w sk ill, th e re 's no time lik e th e
p re se nt.
I fe lt te rrib ly u nh ap p y at th e time , b u t time h e als all w o u nd s.
W e alw ay s try and re ad th e c h ild re n a b e d time sto ry .
D o y o u e v e r h av e a nap in th e afte rno o n?
L o o k at th e mo nth ly p lanne r.
W e 're go ing o n h o lid ay a w e e k to d ay .
D ad c o me s h o me a w e e k to mo rro w .
I lik e to ge t h o me in time to se e th e c h ild re n.
It's ju st go ne h alf p ast th re e .
“W h at are y o u d o ing? ” “N o th ing sp e c ial.”
S h e 's le av ing th e F rid ay afte r ne x t.
W h at d id y o u d o th e w e e k e nd b e fo re last?
D o n't w o rry ab o u t th ings th at are in th e d istant fu tu re .
It's e sse ntial to w rite th ings d o w n.
S h e h as a v e ry h igh -p o w e re d jo b .
L ists giv e y o u inc re ase d c o ntro l.
T y p e A p e o p le mak e o rd e rly lists.
H e sat d o w n and c almly w ro te a list.
S h e p ro mp tly fo rgo t e v e ry th ing h e 'd to ld h e r.
M e n mak e lists fo r w o rk w h e re as w o me n mak e lists fo r h o me as
w e ll.
M e n te nd to mak e ac tio n p lans.
W e ne e d a b ab y -sitte r fo r S atu rd ay .
R e me mb e r to p ay th e p h o ne b ill.
S h e ru ns a c h ain o f su p e rmark e ts.
H e 's c h ie f e x e c u tiv e o f an e le c tro nic s firm.
C o mp le te th e se se nte nc e s to mak e c o llo c atio ns.
M ak ing lists is a gre at c o mfo rt.
W e ne e d to u p grad e o u r d atab ase .
H av e y o u e v e r su ffe re d fro m d e p re ssio n?
S h e w o rk s as a d e signe r fo r an ad v e rtising firm.
I mu st p ic k my su it u p fro m th e d ry c le ane rs.
D o y o u h av e an e le c tro nic o rganise r?
W
W
W
Y
C
e ne e d a ne w fax mac h ine .
h at time are y o u go ing to th e h aird re sse r?
e p u t th ings into h ie rarc h ie s o f imp o rtanc e .
o u mu st re tu rn y o u r lib rary b o o k s.
an I b o rro w y o u r o v e rnigh t b ag?
H e r d e sk w as c o v e re d in P o st-it no te s.
It's time to lo o k fo r ne w p re mise s.
U se th e se p ro mp ts to h e lp y o u .
H e sat d o w n w ith a sigh o f re lie f.
R e me mb e r to ge t so me se llo tap e .
L ists d ic tate th e sh ap e o f th e imme d iate fu tu re .
It's stand ard p rac tic e to w e ar smart c lo th e s.
I mu st mak e p h o to c o p ie s fo r my talk .
R e me mb e r to b u y so me w ash ing-u p liq u id .
I c o u ld n't ge t b y w ith o u t mak ing lists.
R e me mb e r to le av e th e k e y w ith C lare .
C o u ld y o u p rint th at o u t fo r me ?
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
re ly o n
se t in
tak e b ac k
asse mb le
b lo c k
d ic tate
grab
o rd e r
p rio ritise
sc rib b le
sigh
str a na 19 z 29
sp o lé h at se ; p o č ítat s
nastat; p ro p u k no u t
v rá tit (p ů jč e né )
se stav it; sh ro má ž d it
u c p at; zab lo k o v at
p řik azo v at; d ik to v at
p o p ad no u t; c h ň ap no u t
naříd it; o b je d nat
u rč it/d á t p rio ritu
(na)č má rat (ne č ite lně )
v zd y c h no u t si; říc t s
p o v zd e c h e m
u p d ate
L¾ é DÇ Éfí L
d o p lnit; ak tu alizo v at
w o rk
Lï ‰ Wâ L
fu ngo v at
d o th e d ish e s
LÇ ì W=a ]=DÇ fp fòL
u mý v at ná d o b í
ge t o b se sse d
LÖ Éí =]Ä Dë Éë í L
stá t se p o se d lý m
ge t th e u p p e r h and
LÖ Éí =a áW=¾ é ]=DÜ ô å Ç L získ at p ře v ah u /k o ntro lu
ge t th ings d o ne
LÖ Éí =q fÏò=DÇ ¾ å L
sp lnit ú k o l
it's a q u e stio n o f …
Lfí ë =]=Dâ ï Éë í p ]å =]î L zá le ž í na to m…
se t to w o rk
Lë Éí =í ]=Dï ‰ Wâ L
d á t se d o
tak e c o ntro l
Lí Éfâ =â ]å Dí ê ]r äL
získ at k o ntro lu nad
th e mo re … th e mo re La ]=Dãl W=KKK=a ]=Dãl WL č ím… tím…
u p to no w
L¾ é =í ]=Då ~ r L
d o su d
Lê fDä~ f=fl å L
Lë Éí =Dfå L
Lí Éfâ =DÄ ô â L
L]Dë ÉãÄ äL
LÄ äfl â L
LÇ fâ Dí Éfí L
LÖ ê ô Ä L
Ll WÇ ]L
Lé ê ~ fDfl ê ]í ~ fòL
Lë â ê fÄ äL
Lë ~ fL
C lo s e u p/O ffic e c u ltu res =(p. 8 8 — 8 9 )
c asu al
Lâ ô w r ]äL
fle x ib le
LÑ äÉâ ë ]Ä äL
smartly
Lë ã^ Wí äfL
c afe te ria
Lâ ô Ñ ]Dí f]ê f]L
o b ligatio n
o ffic e c u ltu re
p ro h ib itio n
w o rk p lac e
ru n o u t o f
b e allo w e d to
b e su p p o se d to
first th ing to mo rro w
th e re 'll b e tro u b le
ne fo rmá lní (o b le č e ní)
p ru ž ný ; o h e b ný ; fle x ib ilní
e le gantní; v k u sný
jíd e lna; b u fe t (v ne mo c nic i
ap o d )
Lfl Ä äfDÖ Éfp å L
p o v inno st; zá v aze k k e k o mu
Lfl Ñ fë =Dâ ¾ äí p ]L
fire mní k u ltu ra
Lé ê ]r Ü fDÄ fp å L
zá k az
Lï ‰ Wâ =é äÉfë L
p rac o v iš tě
Lê ¾ å =~ r í =fl î L
v y d at se z č e h o ; d o jít
LÄ áW=]Dä~ r Ç =í ]L
smě t
LÄ f=ë ]Dé ]r ò=í ]L
mít (za p o v inno st)
LÑ ‰ Wë í =q fÏ)=í ]Dãfl ê ]r L p rv ní v ě c , k te ro u zítra
u d ě lá m
La É]ä=Ä f=Dí ê ¾ Ä äL
b u d e zle
L an g u ag e referen c e/To w h o m it may c o n c ern =(p. 9 0 — 9 1)
grate fu l
LÖ ê Éfí Ñ ]äL
v d ě č ný
se rv ic e -o rie nte d
Lë ‰ Wî fë Dl Wê f]å í fÇ L
se sc h o p no stí je d nat s lid mi
c u rre ntly
Lâ ¾ ê ]å í äáL
v so u č asné d o b ě
ap p lic ant
Lô é äfâ ]å í L
ž ad ate l; u c h aze č
ap p lic atio n fo rm
Lô é äfDâ Éfp å =Ñ l WãL
fo rmu lá ř; ž á d o st
artic le
L^ Wí fâ äL
p ře d mě t; v ý ro b e k
c o u gh
Lâ fl Ñ L
k aš lat; k aš e l; zak aš lá ní
d iab e tic
LÇ ~ f]DÄ Éí fâ L
d iab e tik
fligh t atte nd ant
LÑ ä~ fí =]Dí Éå Ç ]å í L
p alu b ní p rů v o d č í;
ste w ard (k a)
insu lin
Lfå ë à ]äfå L
inzu lín
IT
L~ f=Dí áWL
v ý p o č e tní te c h nik a
re c o mme nd atio n
Lê Éâ ]ãÉå DÇ Éfp å L
d o p o ru č e ní
re q u ire me nt
Lê fDâ ï ~ f]ê ã]å í L
p o ž ad av e k
su mme r c o u rse
Lë ¾ ã]=â l Wë L
le tní k u rz
w o rk e x p e rie nc e
Lï ‰ Wâ =fâ Dë é f]ê f]å ë L p rac o v ní zk u š e no sti (p rax e )
c o nfirm
Lâ ]å DÑ ‰ WãL
p o tv rd it
e nc lo se
Lfå Dâ ä]r òL
p řilo ž it
gain
LÖ Éfå L
získ at
se e k
Lë áWâ L
h le d at
as re q u ire d
Lô ò=ê fâ Dï ~ f]Ç L
jak je /b y lo p o ž ad o v á no
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
D o n't re ly o n y o u r me mo ry !
D o n't w ait u ntil p anic se ts in!
T ak e th e lib rary b o o k s b ac k .
M e n asse mb le task s into ac tio n p lans.
S tre ss b lo c k s th e mind .
L ists d ic tate w h at w e sh o u ld d o .
H e grab b e d an e nv e lo p e and mad e a list.
P e o p le u se c ate go rie s to o rd e r th e w o rld .
It's imp o rtant to p rio ritise .
I sc rib b le d h is p h o ne nu mb e r o n an e nv e lo p e .
S h e sigh e d w ith re lie f w h e n it w as o v e r.
Y o u sh o u ld u p d ate y o u r d atab ase re gu larly .
D iffe re nt th ings w o rk w e ll fo r d iffe re nt p e o p le .
W e tak e tu rns to d o th e d ish e s.
D o n't ge t o b se sse d w ith mak ing lists.
L ists d o h e lp y o u ge t th e u p p e r h and o n time .
L ists h e lp y o u ge t th ings d o ne .
It's a q u e stio n o f w h at w o rk s b e st fo r y o u .
W e se t to w o rk o n d o ing all th e jo b s o n th e list.
It's imp o rtant to tak e c o ntro l o f y o u r life .
T h e mo re y o u h av e to d o , th e mo re y o u ne e d a list.
U p to no w , I'v e re lie d o n my me mo ry .
D
W
H
Y
o y o u p re fe r w e aring c asu al o r fo rmal c lo th e s?
o rk ing h o u rs are fle x ib le .
e lik e s d re ssing smartly .
o u c an smo k e in th e c afe te ria.
“M u st” and “h av e to ” e x p re ss o b ligatio n.
D iffe re nt c o mp anie s h av e d iffe re nt o ffic e c u ltu re s.
“C an't,” “mu stn't” and “no t b e allo w e d to ” e x p re ss p ro h ib itio n.
D e sc rib e a w o rk p lac e y o u k no w .
W e 'v e ru n o u t o f time .
A re y o u allo w e d to stay u p late ?
Y o u 're su p p o se d to start w o rk at 8 o 'c lo c k .
I'll p h o ne y o u first th ing to mo rro w .
If w e d o n't finish th e w o rk o n time , th e re 'll b e tro u b le .
I w o u ld b e grate fu l if y o u c o u ld se nd mo re info rmatio n.
W e 're lo o k ing fo r se rv ic e -o rie nte d p e o p le .
W o rld w id e A irline s are c u rre ntly se e k ing staff.
A p p lic ants mu st b e o v e r 2 0 y e ars o f age .
F ill in th e ap p lic atio n fo rm.
Y o u mu st b e ab le to lift h e av y artic le s.
T h at's a te rrib le c o u gh !
S h e 's a d iab e tic .
I w ant to b e a fligh t atte nd ant.
D iab e tic s h av e to tak e insu lin.
S h e 's an IT assistant.
“S h o u ld ” c an b e u se d fo r re c o mme nd atio ns.
W h at are th e re q u ire me nts fo r th e jo b ?
I'd lik e to atte nd a su mme r c o u rse at y o u r sc h o o l.
A p p lic ants mu st h av e 2 y e ars w o rk e x p e rie nc e .
W e 'll w rite to c o nfirm y o u r re se rv atio n.
I e nc lo se my C V fo r y o u r atte ntio n.
S h e 's gaine d a lo t o f w e igh t re c e ntly .
W e 're se e k ing frie nd ly , se rv ic e -o rie nte d p e o p le .
Y o u mu st b e ab le to lift h e av y artic le s as re q u ire d .
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
go o n a d ie t
in re sp o nse to
p u t o n w e igh t
tak e p rid e in
str a na 20 z 29
LÖ ]r =fl å =]=DÇ ~ f]í L
Lfå =ê fDë é fl å ë =í ]L
Lé r í =fl å =Dï Éfí L
Lí Éfâ =Dé ê ~ fÇ =få L
UNIT 11 – J o u rn ey =(p. 9 2 — 9 3 )
h e llish
LÜ Éäfp L
me aningle ss
LãáWå fÏä]ë L
re maining
Lê fDãÉfå fÏL
ro u nd -th e -w o rld
Lê ~ r å Ç =a ]=ï ‰ WäÇ L
armre st
L^ Wãê Éë í L
b o re d o m
LÄ l WÇ ]ãL
e sc ap e
LfDë â Éfé L
e x c e rp t
LÉâ Dë ‰ Wé í L
se at-b e lt
LÜ fl ä]Ç Éf=Dê ]r ãô å ë L
su ntan
Lë ¾ å í ô å L
c o me b ac k
Lâ ¾ ã=DÄ ô â L
ligh t u p
Lä~ fí =D¾ é L
liv e o u t
Läfî =D~ r í L
ru n aw ay fro m
Lê ¾ å =]Dï Éf=Ñ ê ]ãL
sh o w u p
Lp ]r =D¾ é L
b o ard
LÄ l WÇ L
b ro ad e n
LÄ ê l WÇ å L
as if th at w asn't
L]ò=fÑ =a ô í =ï fl ò]å í
e no u gh
fDå ¾ Ñ L
b ik e o v e r to …
LÄ ~ fâ =D]r î ]=í ]L
b y th e time
LÄ ~ f=a ]=Dí ~ fãL
e mo tio nally b lac k mail Lfã]r p ]å ]äf
ge t sb to d o sth
go th ro u gh th e
p ro c e ss o f
go trav e lling
lo se y o u r h e ad
raise mo ne y
DÄ äô â ãÉfäL
LÖ Éí =KKK=í ]=DÇ ì WL
LÖ ]r =q ê ì W=a ]=Dé ê ]r ë Éë
]î L
LÖ ]r =Dí ê ô î äfÏ)L
Läì Wò=à ]=Ü ÉÇ L
Lê Éfò=Dã¾ å fL
tak e a b re ak
Lí Éfâ =]=DÄ ê Éfâ L
tak e p re c e d e nc e o v e r Lí Éfâ =Dé ê Éë fÇ ]å ë
in q u e stio n
(to th e )
no rth /so u th /e ast/w e st
of
]r î ]L
Lfå =â ï Éë í p ]å L
zač ít d rž e t d ie tu
v re ak c i na
p řib írat (na v á ze )
b ý t h rd ý na
S h e 's p u tting o n w e igh t — sh e sh o u ld go o n a d ie t.
I'm w riting in re sp o nse to y o u r ad v e rt.
I c an't sto p p u tting o n w e igh t.
Y o u mu st tak e p rid e in y o u r ap p e aranc e .
p e k e lný ; h ro zný
b e ze smy slu
zb ý v ajíc í
k o le m sv ě ta
o p ě rad lo p ro ru c e
nu d a
u p rc h no u t; u té c t
v ý ň ate k
b e zp e č no stní p á s
o p á le ní (slu nc e m)
v rá tit se
ro zsv ítit se
nap lnit; u sk u te č nit
u tík at o d č e h o , p ře d č ím
u k á zat se ; o b je v it se
nasto u p it d o (v lak u /le tad la)
ro zš ířit
jak o b y to h o ne b y lo má lo
I sp e nt 3 h e llish d ay s and nigh ts.
L ife in E ngland se e me d me aningle ss.
W h e re w e re th e re maining p h o to s tak e n?
I'd lo v e to go o n a ro u nd -th e -w o rld trip .
O ne o f th e armre sts w as b ro k e n.
H o w d o y o u av o id b o re d o m?
E sc ap e th ro u gh trav e l w o rk s.
R e ad th is e x c e rp t fro m T h e B e ac h .
F aste n y o u r se at-b e lt!
Y o u 'v e go t a go rge o u s su ntan.
W h e n are y o u c o ming b ac k ?
T h e signs all lit u p .
I w ante d to liv e o u t my d re ams.
W h at are y o u ru nning aw ay fro m?
H e sh o w e d u p an h o u r late .
P le ase b o ard th e p lane at G ate 2 3 .
T rav e l b ro ad e ns th e mind .
A s if th at w asn't e no u gh h e r ne w b o y frie nd c ame to v isit h e r.
je t na k o le
jak mile ; p o té c o
c ito v ě v y d írat
p řimě t k o h o k č e mu
p ro jít si č ím
c e sto v at; v y d at se na c e sty
ztratit h lav u
v y b rat; získ at; d á t
d o h ro mad y p e níze (na
c h aritu )
u d ě lat si p au zu
mít p ře d no st p ře d
(th e p e rso n ~ ) č lo v ě k , o
k te ré m se mlu v í/k te ré h o se
to tý k á
Lí ]=a ]=Då l Wq Lë ~ r q LáWë í L na se v e r/jih /v ý c h o d /zá p ad
C lo s e u p/W is h y o u w ere h ere =(p. 9 4— 9 5)
b re ath tak ing
LÄ ê Éq í Éfâ fÏ)L
ú ž asný ; b e ro u c í d e c h
d e ligh te d
LÇ fDä~ fí fÇ L
p o tě š e ný
sand y
Lë ô å Ç áL
p ísč itý
sp ic y
Lë é ~ fë fL
k o ře ně ný ; p ik antní; p á liv ý
to u risty
Lí r ]ê fë í fL
tu risty zap lav e ný
d e finite ly
LÇ ÉÑ få ]í äáL
u rč itě ; ro zh o d ně
jam
LÇ w ô ãL
d o p rav ní zá c p a
p e ak
Lé áWâ L
v rc h o l; ne jv y š š í stu p e ň /b o d
trav e lling c o mp anio n Lí ê ô î äfÏ=â ]ãé ô å f]å L sp o lu c e stu jíc í
ge t aro u nd
LÖ Éí =]Dê ~ r å Ç L
o b e jít
o v e rlo o k
L]r î ]Där â L
mít v y h líd k u na
b e sh o rt o f
LÄ áW==p l Wí =fl î L
mít ne d o state k
d o w e ll
LÇ ì W=Dï ÉäL
p ro sp e ro v at
I su p p o se it c o u ld b e L~ f=ë ]é ]r ò=fí =Dâ r Ç =Ä fL M y slím, ž e b y to mo h ly b ý t
y o u mu st b e jo k ing! Là ì W=ã¾ ë í =Ä f
T y snad ž e rtu je š !
DÇ w ]r â fÏL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
I b ik e d o v e r to my d ad 's.
B y th e time I go t o n th e p lane , my p ro b le ms h ad starte d to
d isap p e ar.
I e mo tio nally b lac k maile d h im into le nd ing me th e mo ne y .
H e go t h is frie nd to gu e ss w h e re th e y w e re tak e n.
T h e y w e re go ing th ro u gh th e p ro c e ss o f sp litting u p .
If I h ad th e c h anc e , I'd lo v e to go trav e lling.
H e almo st lo st h is h e ad .
W e 're raising mo ne y fo r c h arity .
Y o u sh o u ld tak e a b re ak and re lax .
D o e s y o u r c are e r tak e p re c e d e nc e o v e r y o u r family ?
T h e gu y in q u e stio n w as c o ming to L o nd o n to v isit h e r.
C amb rid ge is to th e e ast o f O x fo rd .
T h e v ie w s o v e r th e b ay w e re b re ath tak ing.
H e w as d e ligh te d to se e u s.
W e w alk e d alo ng th e sand y b e ac h e s.
T h e fo o d 's v e ry sp ic y .
It's q u ite a to u risty p lac e .
T h at w as d e finite ly S arah I saw .
T h e traffic jams w e re te rrib le .
W e saw sno w y mo u ntain p e ak s in th e d istanc e .
W h o w o u ld y o u c h o o se as trav e lling c o mp anio n?
H o w d id y o u ge t aro u nd th e island ?
M y h o te l o v e rlo o k s th e lak e .
T h e y 're no t sh o rt o f mo ne y .
T h at ne w re stau rant's d o ing re ally w e ll.
I su p p o se it c o u ld b e A th e ns.
A ne w c ar? O n my salary ? Y o u mu st b e jo k ing!
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
str a na 21 z 29
C lo s e u p/C o as t to c o as t =(p. 9 6 — 9 7 )
b ac k -stre e t
LÄ ô â ë í ê áWí L
imaginary
LfDãô Ç w få ]ê áL
imp ro b ab le
LfãDé ê fl Ä ]Ä äL
o v e rnigh t
L]r î ]Då ~ fí L
d e al
LÇ áWäL
rainfo re st
Lê Éfå DÑ fl ê fë í L
su n b lo c k
Lë ¾ å =Ä äfl â L
p o k o u tní; ne zá k o nný
p o my slný ; d o mně lý
ne p rav d ě p o d o b ný
p ře s no c
o b c h o d ; b y zny s; smlo u v a
d e š tný p rale s
o p alo v ac í k ré m s v y so k ý m
o c h ranný m fak to re m
c arry o n
Lâ ô ê f=fl å L
p o k rač o v at
ge t to
LÖ Éí =í ]L
d o stat se ; d o razit
giv e u p
LÖ fî =¾ é L
v zd á t se č e h o ; o d e jít z
(p rac o v ní místo )
se t o ff
Lë Éí =fl Ñ L
v y d at se ; v y razit (na c e stu )
th ink b ac k
Lq fÏâ =DÄ ô â L
v zp o mínat
b e so ft in th e h e ad
LÄ f=Dë fl Ñ í =få =a ]=DÜ ÉÇ L b ý t slab o my slný ; h lo u p ý
C e rtainly no t!
Lë ‰ Wí ]å äf=Då fl í L
U rč itě ne ! J istě , ž e ne !
find y o u rse lf
LÑ ~ få Ç =à ]Dë ÉäÑ L
o c itno u t se k d e
fo r sale
LÑ ]=Dë ÉfäL
na p ro d e j
go w e ll
LÖ ]r =Dï ÉäL
d o b ře fu ngo v at; "š lap at"
h it th e ro ad
LÜ fí =a ]=Dê ]r Ç L
v y d at se na c e stu
it's no w o r ne v e r
Lfí ë =å ~ r =l W=Då Éî ]L
te ď ne b o nik d y
so h e /sh e e tc th o u gh t Lë ]r KKKDq l Wí L
tak si to ale sp o ň my sle l
ru n o u t o f ste am
Lê ¾ å =~ r í =]î =Dë í áWãL
ztratit e ne rgii/sílu ; p ře stat
tá h no u t (o mo to ru )
to sb 's
Lí ]KKK]DãÉfòã]å í Lë ]D k je h o p ře k v ap e ní
amaze me nt/su rp rise é ê ~ fòL
C lo s e u p/Tell u s a s to ry =(p. 9 8 — 9 9 )
fe llo w
LÑ Éä]r L
o v e rh e ad
L]r î ]DÜ ÉÇ L
w h isp e re d
Lï fë é ]Ç L
c are le ssly
Lâ É]ä]ë äáL
c u rio u sly
Lâ à r ]ê f]ë äfL
e v e ntu ally
LfDî Éå í p ì ]äáL
fo rtu nate ly
LÑ l Wí p ]å ]í äáL
grad u ally
LÖ ê ô Ç w ì ]äáL
natu rally
Lå ô í p ê ]äfL
u nb e lie v ab ly
L¾ å Ä fDäáWî ]Ä äfL
aisle se at
L~ fä=ë áWí L
anti-te rro rist lo c k
Lô å í fDí Éê ]ê fë í =äfl â L
c o c k p it
c o nne c ting fligh t
c o -p ilo t
d e p artu re
d u ty -fre e
h and lu ggage
lo c k e r
mic ro w av e
p h o to grap h e r
S w iss army k nife
p u nc tu re
ty re
lo o k b ac k
c ru ise
b e fitte d w ith
b y air
b y rail
b y ro ad
b y se a
c o me lo o se
Lâ
Lâ
Lâ
LÇ
LÇ
fl â é fí L
]Då Éâ í fÏ=Ñ ä~ fí L
]r é ~ fä]í L
fDé ^ Wí p ]L
à ì Wí á=DÑ ê áWL
LÜ ô å Ç =ä¾ Ö fÇ w L
Läfl â ]L
Lã~ fâ ê ]ï Éfî L
LÑ ]Dí fl Ö ê ]Ñ ]L
Lë ï fë =D^ Wãf=å ~ fÑ L
Lé ¾ Ïâ í p ]L
Lí ~ f]L
Lär â =DÄ ô â L
Lâ ê ì WòL
LÄ f=DÑ fí fÇ =ï fa L
LÄ ~ f=DÉ]L
LÄ ~ f=Dê ÉfäL
LÄ ~ f=Dê ]r Ç L
LÄ ~ f=Dë áWL
Lâ ¾ ã=Däì Wë L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
sp o lu - (ž á k , c e stu jíc í ap o d )
v rc h ní; jso u c í nad h lav o u
š e p taný
ne d b ale
zá h ad ně ; p o d iv ně
nak o ne c
naš tě stí
p o stu p ně
p o c h o p ite lně ; samo zře jmě
ne u v ě řite lně
se d ad lo d o u lič k y
zá me k zajiš tě ný p ro ti
ná silné mu o te v ře ní zv e nk u
k ab ina p ilo ta; k o k p it
nav azu jíc í le t
d ru h ý p ilo t
o d je zd ; o d le t
o sv o b o ze ný o d c la/p o p latk ů ;
b e zc e lní
p říru č ní zav azad lo
sk říň k a; p řih rá d k a
mik ro v lnná tro u b a
fo to graf
d ru h k ap e sníh o no ž e
p ro p íc h nu tí; p ro raž e ní
p ne u matik a
d ív at se zp ě t d o minu lo sti
le tě t; p lo u t
b ý t v y b av e n
le tad le m
v lak e m
p o silnic i
p o mo ři
p o v o lit; u v o lnit se
H e b o u gh t th e b ik e fro m a b ac k -stre e t garage .
T h e c o nd itio nal is u se d to sh o w th at a situ atio n is imaginary .
It is also u se d to sh o w th at a situ atio n is imp ro b ab le .
L e av e y o u r b ik e h e re o v e rnigh t.
T h at's th e w o rst d e al y o u 'll e v e r mak e !
W o u ld y o u lik e to go to th e A mazo n rainfo re st?
I w o u ld n't go to th e S ah ara w ith o u t su n b lo c k .
N ic k th o u gh t ab o u t se lling th e b ik e b u t d e c id e d to c arry o n.
T h e b ik e b ro k e d o w n w h e n h e go t to K ansas.
H e gav e u p h is jo b in o rd e r to d o th e jo u rne y .
N ic k b o u gh t a b ik e and se t o ff o n th e jo u rne y o f h is d re ams.
T h ink b ac k to a jo u rne y y o u h av e mad e .
Y o u mu st b e so ft in th e h e ad !
“Is th e b ik e fo r sale ? ” “C e rtainly no t!”
Imagine th at y o u fo u nd y o u rse lf in H aw aii!
Is th e b ik e fo r sale ?
T h e mo to rb ik e se e me d to b e go ing w e ll.
N ic k w ante d to h it th e ro ad as so o n as p o ssib le .
I'm d e te rmine d to d o th is jo u rne y — it's no w o r ne v e r!
H e 'd b e e n lu c k y to find th e b ik e , o r so h e th o u gh t.
T h e b ik e starte d ru nning o u t o f ste am.
T o h is su rp rise , h e w as o ffe re d $ 3 ,0 0 0 fo r it.
O
H
T
S
T
E
F
T
N
U
M
T
T
W
O
D
T
ne o f th e c o -p ilo ts ask e d h is fe llo w p ilo t to h e lp h im.
e p u t h is lu ggage in an o v e rh e ad lo c k e r.
h e re w as a sh o rt w h isp e re d d isc u ssio n.
h e c are le ssly le ft h e r h and b ag o n th e tab le .
h e man h ad c u rio u sly d isap p e are d .
v e ntu ally w e fo u nd h e r.
o rtu nate ly I re me mb e re d w h e re th e y k e p t th e k e y .
h e y 're grad u ally b e c o ming mo re c o nfid e nt.
atu rally w e w e re p le ase d to se e e ac h o th e r.
nb e lie v ab ly it w as 5 0 y e ars sinc e th e y 'd se e n e ac h o th e r.
o st p e o p le p re fe r w ind o w se ats to aisle se ats.
h e d o o r w as fitte d w ith an anti-te rro rist lo c k .
h e p ilo t sits in th e c o c k p it.
e h av e a c o nne c ting fligh t to c atc h .
ne o f th e c o -p ilo ts c ame o u t o f th e c o c k p it.
e p artu re time is 1 0 .3 0 .
h e y b o u gh t so me p e rfu me in d u ty -fre e .
H e p u t h is h and lu ggage in an o v e rh e ad lo c k e r.
P u t it in o ne o f th e o v e rh e ad lo c k e rs.
Y o u c an h e at c o ffe e in th e mic ro w av e .
J o h n is a p h o to grap h e r.
H e h ad a S w iss army k nife in h is lu ggage .
O h no ! I th ink w e 'v e go t a p u nc tu re .
I sh o u ld h av e c h e c k e d th e ty re s.
T h e p ast simp le is u se d fo r lo o k ing b ac k at a p ast e v e nt.
T h e p lane w as c ru ising o v e r th e Ind ian O c e an.
T h e d o o r w as fitte d w ith an anti-te rro rist lo c k .
In A u stralia p e o p le o fte n trav e l b y air b e tw e e n c itie s.
D o y o u e njo y trav e lling b y rail?
M o st p e o p le p re fe r trav e lling b y ro ad .
T h e jo u rne y b y se a to o k 1 2 h o u rs.
E v e ntu ally th e lo c k c ame lo o se .
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
go w ro ng
lo c k y o u rse lf o u t
str a na 22 z 29
LÖ ]r =Dê fl ÏL
Läfl â =à ]ë ÉäÑ =D~ r í L
UNIT 12 – B as ic s =(p. 10 0 — 10 1)
b asic ally
LÄ Éfë fâ äfL
h o ne stly
Lfl å ]ë äfL
c lo th
Lâ äfl q L
c o u ntab le no u n
Lâ ~ r å í ]Ä ä=å ~ r å L
sc isso rs
Lë fò]òL
sink
Lë fÏâ L
slic e
Lë ä~ fë L
u nc o u ntab le no u n
L¾ å Dâ ~ r å í ]Ä ä=å ~ r å L
sp ill
Lë é fäL
h av e sth in c o mmo n LÜ ô î =KKK=få =Dâ fl ã]å
b e au ty
c arto n
d re ssing
first c o u rse
h u nge r
k no w le d ge
o d d ity
sid e salad
starte r
tip
d ry -c le an
rip
a p ie c e o f ne w s
an ite m o f
A ny th ing to start
w ith ?
J u st a d ro p .
O v e r h e re .
W h at c an I ge t y o u ?
ï fa L
LÄ à ì Wí áL
Lâ ^ Wí å L
LÇ ê Éë fÏ)L
LÑ ‰ Wë í =â l Wë L
LÜ ¾ ÏÖ ]L
Lå fl äfÇ w L
Lfl Ç ]í fL
c ric k e t
grassh o p p e r
gru b
lizard
lo c u st
v p o d statě
namo u d u š i; č e stně
tk anina; lá tk a
p o č itate lné p o d statné jmé no
nů ž k y
d ře z
k rajíc ; p lá te k
ne p o č itate lné p o d st. jmé no
ro zlít
mít ně c o sp o le č né h o
k rá sa; k rá sk a
k rab ic e (nap ř. d ž u su )
d re sink ; zá liv k a na salá t
p rv ní c h o d
h lad
znalo st(i)
p o d iv ín; zv lá š tní č lo v ě k
I th ink mo st p e o p le are b asic ally go o d .
It's O K , h o ne stly . D o n't w o rry .
W aite r! C an y o u b ring a c lo th ?
“M o b ile p h o ne ” is a c o u ntab le no u n.
C an I b o rro w th e sc isso rs?
P u t th e d irty d ish e s in th e sink .
C an I h av e a slic e o f b re ad ?
“F u rnitu re ” is an u nc o u ntab le no u n.
O h no ! I'v e ju st sp ilt so me w ine .
T h e y d id n't h av e any th ing in c o mmo n.
Lë ~ fÇ =ë ô ä]Ç L
F ilm stars are ad mire d fo r th e ir b e au ty .
A c arto n o f milk /y o gh u rt, p le ase .
W o u ld y o u lik e d re ssing o n th at?
A re y o u h av ing a first c o u rse ?
I fe lt as if I w as d y ing o f h u nge r.
S h e h as a go o d ge ne ral k no w le d ge .
A n o d d ity is a p e rso n o r th ing th at is d iffe re nt fro m w h at y o u w o u ld
e x p e c t.
I o rd e re d a sid e salad .
LÇ w ¾ ë í =]=DÇ ê fl é L
J e n tro š k u .
L]r î ]=DÜ f]L
Z d e (je ).
Lï fl í =â ]å =~ f=DÖ Éí =à ì WL C o si d á te ?
“A ny mo re c o ffe e ? ” “J u st a d ro p .”
“C h ic k e n salad ? ” “O v e r h e re .”
“W h at c an I ge t y o u ? ” “A lage r, p le ase .”
salá t (p o d á v aný k h lav nímu
jíd lu )
Lë í ^ Wí ]L
p ře d k rm
Lí fé L
sp ro p itné
LÇ ê ~ fDâ äáWå L
v y č istit (v č istírně )
Lê fé L
ro zp á rat; ro ztrh no u t
L]=é áWë =]î =Då à ì WòL
zp rá v a
L]å =D~ fí ]ã=]î L
p o lo ž k a; k u s
LÉå fq fÏ=í ]=Dë í ^ Wí =ï fa L N ě jak ý p ře d k rm?
In c red ib le ed ib les =(p. 10 5)
b arb e c u e d
LÄ ^ WÄ fâ à ì WÇ L
b land
LÄ äô å Ç L
chew y
Lí p ì WfL
c re amy
Lâ ê áWãfL
c risp
Lâ ê fë é L
c ru nc h y
Lâ ê ¾ å í p fL
d e e p frie d
LÇ áWé =DÑ ê ~ fÇ L
gre asy
ro aste d
salte d
salty
sw e e t
raw
tasty
tinne d
ant
c o c k ro ac h
c o o k ing
p o k azit se
T h ings starte d to go w ro ng w h e n th e fligh t w as d e lay e d .
zamk no u t se ; zab o u c h no u t si T h e tw o p ilo ts h ad lo c k e d th e mse lv e s o u t.
d v e ře
LÖ ê áWë áL
Lê ]r ë í fÇ L
Lë fl äí fÇ L
Lë l Wäí áL
Lë ï áWí L
Lê l WL
Lí Éfë í áL
Lí få Ç L
Lô å í L
Lâ fl â ê ]r í p L
Lâ r â fÏL
Lâ ê fâ fí L
LÖ ê ^ Wë Ü fl é ]L
LÖ ê ¾ Ä L
Läfò]Ç L
Lä]r â ]ë í L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
p e č e ný na ro ž ni
ne slaný ne mastný
ž v ý k ac í
sme tano v ý ; k ré mo v ý
k ře h k ý ; sv ě ž í
k řu p av ý
smaž e ný (p o no ře ním d o
tu k u )
tu č ný ; mastný
p raž e ný
p o so le ný
slaný
slad k ý
sy ro v ý
c h u tný
v k o nze rv ě
mrav e ne c
šváb
v aře ní; p e č e ní; k u c h y ně (
italsk á ap .)
c v rč e k
saranč e ; k o b y lk a
larv a; h o u se nk a
je š tě rk a
saranč e
Is e v e ry o ne h av ing a starte r?
S h all w e le av e a tip ?
M y tro u se rs ne e d d ry -c le aning.
I rip p e d my je ans c limb ing o v e r th e fe nc e .
T h at's an e x c iting p ie c e o f ne w s.
S h e h ad at le ast 3 0 ite ms o f c lo th ing in h e r c ase .
“A ny th ing to start w ith ? ” “I'll h av e th e so u p .”
I lo v e b arb e c u e d sau sage s.
C u c u mb e rs h av e a b land taste .
C arame ls are v e ry c h e w y .
T h e fish w as se rv e d w ith a c re amy sau c e .
T h e le ttu c e w as nic e and c risp .
T h e y se rv e d a nic e c ru nc h y sid e salad .
W e o rd e re d d e e p frie d c h ic k e n p ie c e s.
F rie d fo o d s c an b e v e ry gre asy .
A p ac k e t o f ro aste d p e anu ts, p le ase .
S alte d p e anu ts mak e me th irsty .
T h e h am w as v e ry salty .
D o y o u lik e sw e e t fo o d ?
R aw v e ge tab le s are go o d fo r y o u .
T h at so u p w as re ally tasty !
D o y o u e at mu c h tinne d fo o d ?
A nts are small b ro w n inse c ts th at liv e in large gro u p s.
S h e sc re ame d w h e n sh e saw a c o c k ro ac h in th e k itc h e n.
I lo v e my mo th e r's c o o k ing!
T h e so u nd o f c ric k e ts fille d th e w arm e v e ning air.
G rassh o p p e rs c an ju mp a lo ng w ay .
G ru b s are small c re atu re s lik e w o rms.
L izard s lik e ly ing in th e su n.
T h e c ro p s w e re e ate n b y lo c u sts.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
p lain c h o c o late
sh ark
str a na 23 z 29
Lé äÉfå =Dí p fl â ä]í L
Lp ^ Wâ L=
B ed time/S leep s u rv ey =(p. 10 6 — 10 7 )
ale rt
L]Dä‰ Wí L
c lu tte re d
Lâ ä¾ í ]Ç L
signific ant
Lë fÖ Då fÑ fâ ]å í L=
inc o rre c tly
Lfå â ]Dê Éâ í äfL
me ntally
LãÉå í ]äfL
b rain
LÄ ê Éfå L
b rain p o w e r
LÄ ê Éfå =é ~ r ]L
d e sk to p
LÇ Éë â í fl é L
d o u b le b e d
LÇ ¾ Ä ä=DÄ ÉÇ L
e arly b ird
L‰ Wäf=Ä ‰ WÇ L
life e x p e c tanc y
Lä~ fÑ =fâ Dë é Éâ í ]å ë fL
inso mnia
Lfå Dë fl ãå f]L
nigh t o w l
Lå ~ fí =~ r äL
re se arc h
Lê fDë ‰ Wí p L
sle e p d iso rd e r
Lë äáWé =Ç fë Dl WÇ ]L
sle e p h ab it
Lë äáWé =DÜ ô Ä fí L
c atc h u p o n
Lâ ô í p =D¾ é =fl å L
file aw ay
LÑ ~ fä=]Dï ÉfL
re late to
Lê fDäÉfí =í ]L
su ffe r fro m
Lë ¾ Ñ ]=Ñ ê fl ãL
c o nd u c t
Lâ ]å DÇ ¾ â í L
file
LÑ ~ fäL
re c u p e rate
Lê fDâ ì Wé ]ê Éfí L
sh o rte n
Lp l Wí å L
sle e p w alk
Lë äáWé ï l Wâ L
sno re
Lë å l WL
sto re
Lë í l WL
y aw n
Là l Wå L
go w ith o u t
LÖ ]r =ï fa D~ r í L
h av e a lie -in
LÜ ô î =]=Dä~ ffå L
inste ad o f
Lfå Dë í ÉÇ =]î L
o n av e rage
Lfl å =Dô î ê fÇ w L
o n th e o th e r h and
Lfl å =a áW=¾ a ]=DÜ ô å Ç L
o n y o u r b ac k
o n y o u r fro nt
o n y o u r sid e
o ne in tw o /th re e /fo u r
e tc
Lfl
Lfl
Lfl
Lï
å =à ]=DÄ ô â L
å =à ]=DÑ ê ¾ å í L
å =à ]=Dë ~ fÇ L
¾ å =få =Dí ì WLq ê áWLÑ l WL
h o řk á č o k o lá d a
ž ralo k
P lain c h o c o late h as q u ite a b itte r taste .
B e c are fu l! T h e re are sh ark s sw imming in th e se a.
b d ě lý ; v e stře h u
ne u k lize ný ; zane řá d ě ný
v ý znamný ; zá v až ný ; znač ný
c h y b ně ; ne sp rá v ně
d u š e v ně
mo ze k
č inno st mo zk u
d e sk a p rac o v níh o sto lu
d v o jlů ž k o
ranní p tá č e
p rů mě rná d é lk a ž iv o ta
ne sp av o st
no č ní p tá k (o č lo v ě k u )
v ý zk u m; p ro v á d ě t v ý zk u m
p o ru c h a sp á nk u
sp ac í ná v y k
d o h nat
o d stranit
v ztah o v at se k
trp ě t č ím
v é st
zařad it; u lo ž it (d o k u me nty )
zo tav it se ; nab rat síly
zk rá tit
b ý t ná mě síč ný
c h rá p at
sk lad o v at; u c h o v á v at
zív at; zív no u t
o b e jít se ; e x isto v at b e z
le no š it
místo (ně č e h o )
v p rů mě ru
na d ru h o u stranu
In o rd e r to b e me ntally ale rt y o u ne e d e no u gh sle e p .
Y o u r d e sk is to o c lu tte re d . T ry to k e e p it tid y .
A signific ant nu mb e r o f p e o p le ge t le ss sle e p th an th e y ne e d .
P e o p le inc o rre c tly th ink th at th e b rain re sts d u ring sle e p .
I ne e d to b e me ntally ale rt fo r my w o rk .
T h e b rain w o rk s w h e n th e b o d y sle e p s.
Inc re ase y o u r b rain p o w e r b y sle e p ing mo re !
I mu st tid y my d e sk to p .
A d o u b le b e d is a b e d fo r 2 p e o p le .
A n e arly b ird is so me o ne w h o ge ts u p e arly .
W h at's th e av e rage life e x p e c tanc y in B ritain?
H av e y o u e v e r su ffe re d fro m inso mnia?
A nigh t o w l is so me o ne w h o go e s to b e d late .
W e 're d o ing so me re se arc h into sle e p h ab its.
Inso mnia is a sle e p d iso rd e r.
T h e y c arrie d o u t a su rv e y into p e o p le 's sle e p h ab its.
I ne e d to c atc h u p o n my sle e p .
T h e b rain file s aw ay info rmatio n lik e a c o mp u te r.
T h e p e rc e ntage s re late to fac ts in th e su rv e y .
D o y o u su ffe r fro m inso mnia?
H o w lo ng d id it tak e to c o nd u c t th e su rv e y ?
T h e b rain w o rk s lik e a c o mp u te r, filing th e d ay 's e v e nts.
T h e b o d y re c u p e rate s w h e n y o u sle e p .
L ac k o f sle e p c an sh o rte n y o u r life e x p e c tanc y .
H av e y o u e v e r sle e p w alk e d ?
I w ish h e 'd sto p sno ring!
T h e b rain sto re s all k ind s o f info rmatio n.
P e o p le y aw n w h e n th e y 're tire d .
It's b ad fo r y o u to go w ith o u t sle e p .
W e u su ally h av e a lie -in at w e e k e nd s.
P e o p le sle e p mo re at th e w e e k e nd s inste ad o f d u ring th e w e e k .
H o w many h o u rs sle e p d o y o u ge t o n av e rage ?
H e 's no t v e ry go o d at math s; o n th e o th e r h and h is E nglish is
e x c e lle nt.
I c an't sle e p o n my b ac k .
D o y o u e v e r sle e p o n y o u r fro nt?
I u su ally sle e p o n my sid e .
O ne in th re e ad u lts (3 3 % ) d o no t ge t e no u gh sle e p .
na zá d e c h
na b řic h u
na b o k u
je d e n z
UNIT 13 – C o mmu n ic atio n /Teleph o n e lan g u ag e =(p. 10 8 — 111)
c o nv e nie nt
Lâ ]å Dî áWå f]å í L
p říh o d ný ; v y h o v u jíc í
I'll ring y o u b ac k at a mo re c o nv e nie nt time .
su p e rstitio u s
Lë ì Wé ]Dë í fp ]ë L
p o v ě rč iv ý
S h e 's v e ry su p e rstitio u s and alw ay s to u c h e s w o o d fo r go o d lu c k .
tie d u p
Lí ~ fÇ =D¾ é L
zane p rá zd ně n
I'm tie d u p th is e v e ning b u t I c o u ld se e y o u to mo rro w .
answ e ring mac h ine L^ Wå ë ]ê áÏ=ã]p áWå L
zá znamník
D id y o u le av e a me ssage o n th e answ e ring mac h ine ?
b ad lu c k
LÄ ô Ç =Dä¾ â L
smů la
T o u c h ing w o o d is su p p o se d to p ro te c t y o u against b ad lu c k .
beep
LÄ áWé L
p íp nu tí
P le ase le av e a me ssage afte r th e b e e p .
zá c h y tný b o d ; v o d ítk o ; tu š e ní L iste n to th e me ssage s fo r c lu e s ab o u t R ic h ard .
c lu e
Lâ äì WL
e nq u iry
Lfå Dâ ï ~ f]ê fL
info rmac e
W h at's th e p h o ne nu mb e r fo r fligh t e nq u irie s?
fro nt d o o r k e y
LÑ ê ¾ å í =DÇ l W=â áWL
k líč e o d d o mu
D o n't fo rge t th e fro nt d o o r k e y !
o v e rd raft
L]r î ]Ç ê ^ WÑ í L
p ře č e rp á ní (ú č tu v b anc e )
Y o u 're o v e r y o u r o v e rd raft limit b y Ł 2 0 0 .
su p e rstitio n
Lë ì Wé ]Dë í fp ]å L
p o v ě ra
D o y o u h av e any su p e rstitio ns?
trav e l age nt's
Lí ê ô î ä=ÉfÇ w ]å í ë L
c e sto v ní age ntu ra (p lá nu je T h e trav e l age nt's h av e go t th e tic k e ts.
c e sty , zajiš ťu je jízd e nk y )
w e b site
Lï ÉÄ ë ~ fí L
inte rne to v á strá nk a
F o r mo re info rmatio n v isit o u r w e b site .
ge t b ac k to
LÖ Éí =DÄ ô â =í ]L
v rá tit se k
T h ank s fo r ge tting b ac k to me .
(té matu /zá le ž ito sti); re ago v at
na (e mail; v zk az; te le fo ná t)
giv e aw ay
LÖ fî =]Dï ÉfL
ro zd á v at
T h e y 're giv ing aw ay fre e C D s.
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
h ang o n
h e lp o u t
p u t th ro u gh
d e ny
h o ld
b e o n th e line
b y h e art
d o n't c o me c ry ing to
me
ge t into tro u b le
k e e p it sh o rt
W h o 's c alling?
S tereo ty pes =(p. 112 —
b o tto m
c h arac te ristic
c le aning
image
me ss
o d d jo b s
p o ll
righ t
se t
ste re o ty p e
te lly
to ile t c le ane r
v ac c u ming
w ash ing-u p
c le an u p
fo rm
iro n
re info rc e
b e in a go o d /b ad
p o sitio n
b e sic k o f sth
k e e p in to u c h
mak e y o u r mind u p
str a na 24 z 29
LÜ ô Ï=Dfl å L
p o č k at
LÜ Éäé =D~ r í L
(d o č asně ) p o mo c i
Lé r í =Dq ê ì WL
sp o jit (te le fo nic k y )
LÇ fDå ~ fL
p o p řít
LÜ ]r äÇ L
p o č k at (u te le fo nu )
LÄ áW=fl å =a ]=Dä~ få L
te le fo no v at
LÄ ~ f=DÜ ^ Wí L
zp amě ti
LÇ ]r å í =â ¾ ã=Dâ ê ~ ffÏ=í ] ne c h o ď se k e mně v y p lak at
DãáWL
LÖ Éí =få í ]=Dí ê ¾ Ä äL
d o stat se d o p ro b lé mů
Lâ áWé =fí =Dp l Wí L
zk rá tit
LÜ ì Wò=Dâ l WäfÏL
K d o v o lá ?
J u st h ang o n a minu te .
C an y o u h e lp me o u t, M u m?
I'll try to p u t y o u th ro u gh .
If th e y ac c u se y o u , d e ny e v e ry th ing!
S h e 's o n th e o th e r line . W o u ld y o u lik e to h o ld ?
It's M r S w ainsto n o n th e line .
I k no w h e r te le p h o ne nu mb e r b y h e art.
D o n't c o me c ry ing to me w h e n th ings go w ro ng.
zad e k
znak ; ry s
ú k lid
p ře d stav a; o b raz
ne p o řá d e k ; b ine c
d ro b né ú d rž b á řsk é p rá c e ;
p říle ž ito stné p rá c e
Lé ]r äL
p rů zk u m v e ře jné h o míně ní
Lê ~ fí L
p rá v o
Lë Éí L
sad a; so u b o r
Lë í Éê f]í ~ fé L
trad ič ní/zje d no d u š e ná /u stá le
ná p ře d stav a; k o nv e nc e
Lí ÉäfL
te le v ize ; te lk a
Lí l fä]í =Dâ äáWå ]L
č istič W C
Lî ô â à ì WãfÏL
v y sá v á ní; lu x o v á ní
Lï fl p fÏ)D¾ é L
u mý v á ní ná d o b í
Lâ äáWå =D¾ é L
u k lid it
LÑ l WãL
tv o řit
L~ f]å L
ž e h lit; ž e h lič k a
Lê áWfå DÑ l Wë L
u p e v nit; p o sílit; zp e v nit
LÄ áW=få =]=DÖ r Ç LÄ ô )Ç
b ý t v d o b ré m/š p atné m
é ]òfp å L
p o stav e ní
LÄ f=Dë fâ =]î L
mít (ně č e h o ) p lné zu b y
Lâ áWé =få =Dí ¾ í p L
v o lat si; p sá t si; info rmo v at
se nav zá je m
LãÉfâ =¾ é =à ]=Dã~ få Ç L ro zh o d no u t se
D
M
W
A
W
H
113 )
LÄ fl í ]ãL
Lâ ô ê ]â í ]Dê fë í fâ L
Lâ äáWå fÏL
LfãfÇ w L
LãÉë L
Lfl Ç =DÇ w fl Ä òL
W h at d o men & w o men really th in k ? =(p. 114— 115)
insu lting
Lfå Dë ¾ äí fÏL
p o tu p né ; u rá ž liv é
re so u nd ing
Lê fDò~ r å Ç fÏL
nap ro stý ; zd rc u jíc í
b e au ty p ro d u c ts
LÄ à ì Wí f=Dé ê fl Ç ¾ â í ë L
zk rá š lu jíc í p říp rav k y
find ing
LÑ ~ få Ç fÏL
zá v ě ry ; zjiš tě ní
h igh ligh t
LÜ ~ fä~ fí L
ne jv ý znamně jš í
zp rá v a/u d á lo st
p u b lic figu re
Lé ¾ Ä äfâ =DÑ fÖ ]L
zná má o so b no st
c o llate
Lâ ]DäÉfí L
se b rat; sh ro má ž d it
d ie t
LÇ ~ f]í L
d ie ta; d rž e t d ie tu
su mmarise
Lë ¾ ã]ê ~ fòL
sh rno u t
attac h imp o rtanc e to L]í ô í p =fãDé l Wí ]å ë =í ]L p řik lá d at d ů le ž ito st
b e p re p are d to d o sth LÄ f=é ê fDé É]Ç =í ]=Ç ì WL b ý t o c h o te n/p řip rav e n
giv e th e th u mb s-u p to LÖ fî =a ]=q ¾ ãò=D¾ é =í ]L d á t ze le no u
sth
UNIT 14 – S ty le/S u its
b aggy
fak e
flo w e ry
glamo ro u s
gu ilty
h igh -h e e le d
y o u =(p. 116 — 117 )
LÄ ô Ö fL
LÑ Éfâ L
LÑ ä~ r ê fL
LÖ äô ã]ê ]ë L
LÖ fäí áL
LÜ ~ fÜ áWäÇ L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
ne fo re mný ; v y b o u le ný
p ad ě laný ; ne p rav ý
k v ě to v aný
atrak tiv ní; fasc inu jíc í
v ine n
na v y so k é m p o d p atk u
H e 's alw ay s ge tting into tro u b le .
If y o u ne e d to u se th e p h o ne , try to k e e p it sh o rt.
W h o 's c alling, p le ase ?
o e s my b o tto m lo o k fat in th e se tro u se rs?
e n and w o me n h av e d iffe re nt c h arac te ristic s.
e sh are th e c le aning.
ste re o ty p e is a fix e d image ab o u t so me o ne o r so me th ing.
h at a me ss!
e lik e s d o ing o d d jo b s aro u nd th e h o u se .
L o o k at th e re su lts o f th e p o ll.
M e n and w o me n sh o u ld h av e th e same righ ts.
M e n and w o me n h av e d iffe re nt se ts o f c h arac te ristic s.
S te re o ty p e s are n't alw ay s tru e .
H e o fte n w atc h e s fo o tb all o n te lly .
W h e re 's th e to ile t c le ane r?
W h o d o e s th e v ac u u ming at y o u r h o u se ?
I c o o k and my b o y frie nd d o e s th e w ash ing-u p .
H e lp me c le an u p th is me ss.
P e o p le o fte n fo rm ste re o ty p e s ab o u t o th e r p e o p le .
C o u ld y o u iro n my sh irt?
A c c e nts c an re info rc e ste re o ty p e s.
D o y o u th ink w o me n are in a b e tte r p o sitio n no w th an 5 0 y e ars
ago ?
I'm sic k o f d o ing all th e h o u se w o rk .
W e mu st try to k e e p in to u c h .
C o me o n! M ak e y o u r mind u p .
Is it insu lting fo r me n to h o ld d o o rs o p e n fo r w o me n?
B razil w o n in a re so u nd ing 3 -0 v ic to ry .
Is it O K fo r me n to u se b e au ty p ro d u c ts?
L o o k at th e fo llo w ing find ings fro m th e su rv e y .
In y o u r o p inio n w h at are th e h igh ligh ts o f th e su rv e y ?
A re y o u inte re ste d in th e p riv ate liv e s o f p u b lic figu re s?
C o llate th e re su lts o f th e q u e stio nnaire .
N o c h o c o late s fo r me . I'm try ing to d ie t.
W rite a re p o rt to su mmarise y o u r find ings.
D o y o u attac h imp o rtanc e to b irth d ay s?
H o w lo ng w o u ld y o u b e p re p are d to w ait fo r so me o ne o n a first
d ate ?
W o me n gav e th e th u mb s-u p to marriage .
S h e lik e s w e aring T sh irts and b aggy tro u se rs.
D o y o u lik e w e aring fak e fu r?
H e w o re a flo w e ry silk w aistc o at.
I lo v e glamo ro u s o u tfits.
S h e 's fe e ling gu ilty ab o u t p u tting o n w e igh t.
H e gav e me a lo v e ly p air o f h igh -h e e le d b o o ts.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
le ath e r
le o p ard -p rint
lo o se
lo o se -fitting
odd
o riginal
sc ru ffy
sh o rt-sle e v e d
silk
strip y
tigh t
u p -to -d ate
b ase b all c ap
c ash me re
d e signe r lab e l
fu r
o u tfit
p o lo -ne c k
sc arf
sw e atsh irt
to p
traine rs
u nd e rw e ar
w aist
w aistc o at
d re ss u p
go o ff
go w ith
h av e o n
ju mp in
ju mp o u t
lo o k lik e
try o n
c are
fit
matc h
su it
str a na 25 z 29
LÖ ]r =Dï fa L
LÜ ô )î =Dfl å L
LÇ w ¾ ãé =Dfå L
LÇ w ¾ ãé =D~ r í L
Lär â =Dä~ fâ L
Lí ê ~ f=Dfl å L
Lâ É]L
LÑ fí L
Lãô í p L
Lë ì Wí L
kůže
H e 's h ad th at le ath e r jac k e t fo r y e ars.
p o tisk se v zh le d e m le v h artí M y fav o u rite th ing is my le o p ard -p rint c o at.
kůže
v o lný ; ne u taž e ný
S h e c h ange d into a p air o f lo o se r tro u se rs.
v o lný (o o b le č e ní)
I lik e lo o se -fitting to p s.
lic h ý (č íslo ); d iv ný
Y o u 're w e aring o d d so c k s!
p ů v o d ní; o riginá lní
H is c lo th e s are fash io nab le b u t o riginal.
o trh aný ; š p inav ý
S h e h ad o n a sc ru ffy o ld p air o f je ans.
s k rá tk ý m ru k á v e m
H e w as w e aring a sh o rt-sle e v e d T -sh irt.
h e d v á b í; h e d v á b ný
H e w o re a flo w e ry silk w aistc o at.
p ru h o v aný ; p ro u ž k o v aný
G ran gav e me a lo v e ly strip y sc arf.
tě sný
T h is sk irt's to o tigh t.
mo d e rní; so u č asný
I lik e w e aring u p -to -d ate c lo th e s.
b ase b allo v á č e p ic e
H e h ad o n a b ase b all c ap w ith b righ t o range and p ink strip e s.
k aš mír
T h e sc arf is mad e o f c ash me re .
znač k o v é o b le č e ní
D e signe r lab e ls are e x p e nsiv e .
k o ž e š ina
T h e c o at is mad e o f fak e fu r.
o b le č e ní (p ro k o nk ré tní
T h at's a smart o u tfit!
p říle ž ito st)
ro lá k
P o lo -ne c k sw e ate rs are nic e and w arm.
š á te k ; š á la
S h e w o re a strip y c ash me re sc arf.
mik ina
I alw ay s w e ar je ans and a sw e atsh irt.
trič k o ; h ale nk a
W h ic h to p sh all I w e ar?
sp o rto v ní/b ě ž e c k é b o ty
C o u ld y o u le nd me a p air o f traine rs?
(sp o d ní) p rá d lo
H e p u t o n h is u nd e rw e ar and lo o k e d in th e c u p b o ard .
p á s/p as (tě la)
T h e se tro u se rs fe e l a b it tigh t ro u nd th e w aist.
v e sta
W h at a lo v e ly silk w aistc o at!
nastro jit se ; v y fik no u t se
D o y o u lik e d re ssing u p fo r sp e c ial o c c asio ns?
sp u stit; v y b u c h no u t; v y stře lit; T h e alarm u su ally go e s o ff e arly .
zazv o nit
h o d it se k
T h at to p d o e sn't go w ith th o se tro u se rs.
mít na so b ě
H e w as w e aring th e same c lo th e s th at h e h ad o n y e ste rd ay .
v rh no u t se d o ; v lítno u t d o
I o nly h ad time to ju mp in th e sh o w e r.
v y sk o č it z
S h e ju mp e d o u t o f th e c ar and ran into th e ne w sage nt's.
v y p ad at
G o and se e w h at y o u lo o k lik e in th e mirro r.
v y zk o u š e t (o b le č e ní)
I trie d o n se v e ral to p s b e fo re c h o o sing o ne .
(~ ab o u t) d b á t o
S h e d o e sn't c are mu c h ab o u t fash io n.
p ad no u t (o o b le č e ní)
D o e s th at sk irt still fit y o u ?
h o d it se k
M ak e su re y o u r so c k s matc h .
slu š e t; h o d it se
T h at c o lo u r re ally su its y o u .
Lå ~ fäfl å L
Lfl Ñ =a ]=â ¾ Ñ L
Lé äÉfå L
Lp ‰ Wí fL
Lë í ê ~ fé í L
L]â Dë Éë ]ê fL
LÄ ¾ â äL
Lâ ^ WÇ fÖ ]å L
LÜ áWäL
LÜ ÉãL
Lë äáWî L
Lí ‰ Wå ¾ é ë L
Lî áWå Éâ L
Lâ fl ä]L
LÄ ¾ â ä=DÇ ~ r å L
LÖ fî KKKa ]=DÄ ì Wí L
k o stk o v aný ; k á ro v aný
manš e stro v ý
až na ze m (o
su k ni/k alh o tá c h )
ny lo n
b e z p říp rav y ; sp atra
b e z v zo ru ; je d no b are v ný
naš tv aný
p ru h o v aný
d o p lň k y ; p říslu š e nstv í
sp o na; p ře zk a
(p le te ná ) v e sta
p ata; p o d p ate k
le m
ru k á v
zá lo ž k y (na k alh o tá c h )
v ý střih d o v é č k a
(o d )c h y tit; d rap no u t (k o h o )
má k no u t; o p řít se d o (p rá c e )
d á t p ad á k a
LäÉa ]L
LäÉé ]Ç é ê få í L
Läì Wë L
Läì Wë DÑ fí fÏL
Lfl Ç L
L]Dê fÇ w få äL
Lë â ê ¾ Ñ áL
Lp l Wí Dë äáWî Ç L
Lë fäâ L
Lë í ê ~ fé fL
Lí ~ fí L
L¾ é í ]DÇ Éfí L
LÄ Éfë Ä l Wä=â ô é L
Lâ ô p ãf]L
LÇ fDò~ få ]=äÉfÄ äL
LÑ ‰ WL
L~ r í Ñ fí L
Lé ]r ä]r =Då Éâ L
Lë â ^ WÑ L
Lë ï Éí p ‰ Wí L
Lí fl é L
Lí ê Éfå ]òL
L¾ å Ç ]ï É]L
Lï Éfë í L
Lï Éfë í â ]r í L
LÇ ê Éë =D¾ é L
LÖ ]r =Dfl Ñ L
C lo s e u p/Id io ms =(p. 118 — 119 )
check
Lí p Éâ L
c o rd
Lâ l WÇ L
fu ll-le ngth
LÑ r äDäÉÏq L
ny lo n
o ff-th e -c u ff
p lain
sh irty
strip e d
ac c e sso ry
b u c k le
c ard igan
heel
hem
sle e v e
tu rn-u p s
v -ne c k
c o llar
b u c k le d o w n
giv e sb th e b o o t
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
I lik e w e aring b aggy tro u se rs and a c h e c k sh irt.
S h e w o re tigh t b lac k c o rd tro u se rs.
A ll th e w o me n w o re w h ite b lo u se s and b lac k fu ll-le ngth sk irts.
I d o n't lik e w e aring ny lo n sh irts.
It w as ju st an o ff-th e -c u ff re mark .
H e h ad o n a p lain gre e n sw e ate r.
D o n't ge t sh irty . W e w e re o nly try ing to h e lp .
D o y o u lik e strip e d sh irts?
I d o n't b u y many fash io n ac c e sso rie s.
T h e b e lt h ad a b e au tifu l go ld b u c k le .
If y o u 're c o ld y o u c an b o rro w my c ard igan.
T h e se sh o e s h av e v e ry h igh h e e ls.
T h e h e m o n my d re ss ne e d s ad ju sting.
D o y o u p re fe r w e aring sh o rt o r lo ng sle e v e s?
T h e tro u se rs h ad e no rmo u s tu rn-u p s.
I p re fe r T -sh irts w ith v -ne c k s.
M ik e c o llare d me afte r w o rk and talk e d fo r an h o u r.
It's time y o u b u c k le d d o w n to so me w o rk !
B ill's b e e n giv e n th e b o o t fro m w o rk .
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
h av e sth u p y o u r
sle e v e
I/h e /sh e e tc w o u ld n't
b e se e n d e ad in sth
tigh te n y o u r b e lt
w e ar y o u r h e art o n
y o u r sle e v e
str a na 26 z 29
LÜ ô î KKK¾ é =à ]=Dë äáWî L
L~ fLÜ áWLp áW=ï r Ç ]å í =Ä f
ë áWå
Lí ~ fí å =à ]=DÄ Éäí L
Lï É]=à ]=DÜ ^ Wí =fl å =à ]
Dë äáWî L
Firs t impres s io n s =(p. 12 0 — 12 1)
alte rnate
Ll WäDí ‰ Wå ]í L
b ald
LÄ l WäÇ L
b ro ad
LÄ ê l WÇ L
d e e p -se t
LÇ áWé Dë Éí L
o v e rw e igh t
L]r î ]ï Éfí L
p ale
Lé ÉfäL
p ie rc e d
Lé f]ë í L
sh av e d
Lp Éfî Ç L
tanne d
Lí ô å Ç L
w ro ngly
Lê fl ÏäfL
b e ard
LÄ f]Ç L
c h ap te r
Lí p ô é í ]L
e y e b ro w
L~ fÄ ê ~ r L
finge rnails
LÑ fÏ)Ö ]å ÉfäòL
grip
LÖ ê fé L
liv ing
Läfî fÏL
ne c k
Lå Éâ L
sc ar
Lë â ^ WL
stu b b le
Lë í ¾ Ä äL
assu me
L]Dë à ì WãL
say
Lë ÉfL
first imp re ssio n
mak e e nd s me e t
o f slim/av e rage e tc
b u ild
se t e y e s o n sb
sh ak e h and s
Ug ly /J o n B o n J o v i/C
stre nu o u s
th ank fu l
tiny
e x trav aganc e
frame
h airsty le
satisfac tio n
sc h o o lw o rk
stain
su b u rb s
th rill
y ac h t
liv e u p to
c h arte r
sc are
ne e d a go o d nigh t's
sle e p
an o ld flame
at th e p e ak o f …
b e all fo r
mít ně c o sc h o v ané v ru k á v u A sk C lare to h e lp — sh e u su ally h as so me th ing u p h e r sle e v e .
ani za nic (v zít ně c o na se b e ; I w o u ld n't b e se e n d e ad in a le o p ard -sk in c o at!
b ý t ně k d e )
u tá h no u t si o p ask y
A fte r C h ristmas w e alw ay s h av e to tigh te n o u r b e lts.
mít srd c e na d lani
S h e 's an e mo tio nal girl and te nd s to w e ar h e r h e art o n h e r sle e v e .
k až d ý d ru h ý ; stříd av ý
p le š atý
š iro k ý
h lu b o c e p o saze ný ; zap ad lý
nad v á h a; o ty lý ; tlu stý
b le d ý
p ro p íc h nu tý ; d ě ro v aný
o h o le ný ; v y h o le ný
o p á le ný
c h y b ně ; š p atně
v o u sy ; p lno v o u s
k ap ito la
obočí
ne h ty na ru c e
se v ře ní; stisk
(d o st fo r a ~ ) ž iv it se
k rk ; h rd lo ; š íje
jizv a
strniš tě ; strnisk o
d o mnív at se ; p ře d p o k lá d at
ře k ně me
LÑ ‰ Wë í =fãDé ê Ép å L
p rv ní d o je m
LãÉfâ =Éå Ç ò=DãáWí L
v y jít; v y stač it s p říjme m
L]î =Dë äfãLô î ê fÇ w =Ä fäÇ L š tíh lé /stře d ní p o stav y
Lë Éí =D~ fò=fl å L
Lp Éfâ =Ü ô å Ç òL
lo s e u p =(p. 12 2 — 12 5)
Lë í ê Éå à r ]ë L
Lq ô Ïâ Ñ äL
Lí ~ få ó L
Lfâ Dë í ê ô î ]Ö ]å ë L
LÑ ê ÉfãL
LÜ É]ë í ~ fäL
Lë ô í fë DÑ ô â p å L
Lë â ì Wäï ‰ Wâ L
Lë í Éfå L
Lë ¾ Ä ‰ WÄ òL
Lq ê fäL
Là fl í L
Läfî =D¾ é =í ]L
Lí p ^ Wí ]L
Lë â É]L
Lå áWÇ =]=Ö r Ç =å ~ fí ë
Dë äáWé L
L]å =]r äÇ =DÑ äÉfãL
L]í =a ]=Dé áWâ =]î L
LÄ áW=l Wä=DÑ l WL
b e /go o u t o n th e to w n LÄ áWLÖ ]r =~ r í =fl å =a ]
Dí ~ r å L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
zav ad it p o h le d e m
p o d at si ru c e ; p o třá st si
ru k ama
ná ro č ný ; v y silu jíc í
v d ě č ný
malý ; malink atý ; d ro b ný
marno tratno st;
ro zh azo v ač no st
rá m; k o nstru k c e
účes
u sp o k o je ní
ú lo h y ; p říp rav a d o š k o ly
sk v rna
p ře d mě stí
nad š e ní; ro ze c h v ě ní
jac h ta
d o stá t; nap lnit; ž ít v so u lad u
s
p ro najmo u t (lo ď /le tad lo )
d ě sit
p o tře b o v at se p o řá d ně
v y sp at
b ý v alá (zná mo st)
na v rc h o lu
p lně so u h lasit s
v y razit si (d o mě sta za
zá b av o u )
T h e c o u p le w ro te alte rnate c h ap te rs o f th e b o o k .
M y D ad 's b ald .
H e 's tall w ith b ro ad sh o u ld e rs.
S h e h as a th in fac e and d e e p -se t e y e s.
I'm sligh tly o v e rw e igh t.
H e 's b lo nd w ith p ale sk in.
D o y o u lik e p ie rc e d no se s?
H e h as a sh av e d h e ad .
Y o u lo o k nic e and tanne d .
S h e w ro ngly assu me d I w as ric h .
D o y o u lik e b e ard s?
H o w many c h ap te rs are th e re in th e b o o k ?
H e h as a sc ar ab o v e h is le ft e y e b ro w .
Y o u r finge rnails are d irty .
H e h as a stro ng grip w h e n w e sh ak e h and s.
W h at d o y o u d o fo r a liv ing?
S h e h as a lo ng slim ne c k .
H o w d id y o u ge t th at sc ar?
H e h ad a lo t o f stu b b le o n h is c h in.
S h e w ro ngly assu me d I w as ric h .
S ay w e w e re me e ting fo r th e first time , w h at w o u ld b e th e first
th ing y o u no tic e d ab o u t me ?
A re first imp re ssio ns imp o rtant?
I also w o rk in th e e v e nings to mak e e nd s me e t.
S h e w as small and o f slim b u ild .
W e h ad ne v e r se t e y e s o n e ac h o th e r b e fo re .
W e said “h e llo ” and sh o o k h and s.
B e ing a ro c k 'n'ro ll star is v e ry stre nu o u s.
I fe e l th ank fu l to h av e su c h a w o nd e rfu l family .
W e liv e in a tiny h o u se in th e su b u rb s.
T h e gro u p w e nt th ro u gh a p e rio d o f re al e x trav aganc e .
H e p u t th e p h o to in a frame .
D o y o u lik e my ne w h airsty le ?
I ge t a lo t o f satisfac tio n fro m my w o rk .
I w ish y o u 'd sp e nd mo re time o n y o u r sc h o o lw o rk .
L o o k at th at stain o n my jac k e t.
W e liv e in th e su b u rb s o f B irmingh am.
W riting so ngs re ally giv e s me a th rill.
H av e y o u e v e r b e e n o n a y ac h t?
H e w o rrie d ab o u t no t liv ing u p to h is p are nts' e x p e c tatio ns.
W e u se d to c h arte r e x p e nsiv e y ac h ts.
W h at sc are s y o u ?
W h at y o u ne e d is a go o d nigh t's sle e p !
A n o ld flame inv ite d me to d inne r.
H e 's at th e p e ak o f h is c are e r.
I'm all fo r p e o p le e njo y ing th e mse lv e s, b u t th e y h av e to b e
p re p are d to w o rk h ard as w e ll.
D o y o u o fte n go o u t o n th e to w n?
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
d o n't lo o k at me
h av e a mo nth /y e ar
e tc o u t
I/h e /sh e e tc w o u ld
rath e r
o n th e ro ad
str a na 27 z 29
LÇ ]r å í =är â =]í =DãáWL
N o já to ne b y l! (mě
ne o b v iň u j)
d á t si mě síc /ro k p au zu
LÜ ô î =]=Dã¾ å q Là f]ê
~ r íL
L~ fLÜ áWLp áW=ï r Ç =Dê ^ Wa ]L rad ě ji b y
Lfl å =a ]=Dê ]r Ç L
UNIT 15 – A g e/C lo s e u p =(p. 12 6 — 12 8 )
ad v e ntu ro u s
L]Ç Dî Éå í p ]ê ]ë L
anx io u s
Lô Ïâ p ]ë L
na š ň ů ře (o u mě lc íc h )
risk u jíc í; p o d nik av ý
d y c h tiv ý ; ú zk o stliv ý ;
nap lně ný
o b av ami/o č e k á v á ním
b are -fo o te d
LÄ É]DÑ r í fÇ L
b o sý
d e sp e rate
LÇ Éë é ]ê ]í L
zo u fale to u ž it p o
d re ad fu l
LÇ ê ÉÇ Ñ ]äL
h ro zný ; straš ný ; straš liv ý
alte rnativ e ly
Ll WDí ‰ Wå ]í fî äfL
ne b o ; jinak
sane ly
Lë Éfå äfL
so u d ně ; ro zu mně
se nsib ly
Lë Éå ë ]Ä äfL
s ro zu me m; mo u d ře
b ac k gro u nd
LÄ ô â Ö ê ~ r å Ç L
p o zad í; p ro stře d í; p ů v o d
d aisy
LÇ ÉfòfL
se d mik rá sk a
fall
LÑ l WäL
p ad at; A mE p o d zim
me rry -go -ro u nd
LãÉê fÖ ]r ê ~ r å Ç L
k o lo to č
p ac k
Lé ô â L
k rab ič k a; b alíč e k
finish w ith
LÑ få fp =ï fa L
sk o nc o v at to (nap ř. v ztah )
b e a p ain in th e ne c k LÄ áW=]=é Éfå =få =a ]=å Éâ L o trav a; (H e 's ~ ) F ak t mě
š tv e .
d ay afte r d ay
LÇ Éf=^ WÑ í ]=DÇ ÉfL
d e n za d ne m
go b ank ru p t
LÖ ]r =DÄ ô Ïâ ê ¾ é í L
zb ank ro to v at
h o u r afte r h o u r
L~ r ]ê =^ WÑ í ]ê =D~ r ]L
ne u stá le ; p o řá d
h av e y o u r mo me nts LÜ ô î =à ]=Dã]r ã]å í ë L mít sv ě tlé o k amž ik y
p lay h o o k y
Lé äÉf=DÜ r â fL
c h o d it za š k o lu A mE
tak e a c h anc e
Lí Éfâ =]=Dí p ^ Wå ë L
risk o v at; risk no u t to
A c t y o u r ag e/C lo s e u p =(p. 12 9 — 13 0 )
asto nish e d
L]Dë í fl å fp í L
d isastro u s
LÇ fDò^ Wë í ê ]ë L
e x iste nc e
LfÖ Dòfë í ]å ë L
fu lfilling
LÑ r äDÑ fäfÏL
imp re sse d
LfãDé ê Éë í L
lo w e r
Lä]r ]L
trau matic
Lí ê l WDãô í fâ L
upper
L¾ é ]L
v ital
Lî ~ fí äL
c o nv e nie ntly
Lâ ]å Dî áWå f]å í äáL
h arsh ly
LÜ ^ Wp äfL
age ism
LÉfÇ w fò]ãL
age ist
LÉfÇ w fë í L
faith
LÑ Éfq L
issu e
Lfp ì WL
liar
Lä~ f]L
h as d o ne a lo t o f
LÜ ]ò=Ç ¾ å =]=äfl í =]î
liv ing
Däfî fÏL
me ss
LãÉë L
p ile
Lé ~ fäL
pow er cut
Lé ~ r ]=â ¾ í L
rac ism
Lê Éfë fò]ãL
se x ism
Lë Éâ ë fòãL
sh o p k e e p e r
Lp fl é â áWé ]L
tu rning-p o int
Lí ‰ Wå fÏé l få í L
c o me o u t w ith
Lâ ¾ ã=D~ r í =ï fa L
b lame
ac t y o u r age
LÄ äÉfãL
Lô â í =à ]ê =DÉfÇ w L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
“W h o 's b o rro w e d my mak e -u p ? ” “D o n't lo o k at me .”
S h e d e c id e d to h av e a y e ar o u t and trav e l.
M u m w o u ld rath e r I w e nt ro u nd fo r S u nd ay lu nc h th an b u y h e r a
p re se nt.
P o p gro u p s sp e nd a lo t o f time o n th e ro ad .
B e mo re ad v e ntu ro u s!
S h e 's anx io u s ab o u t th e fu tu re .
T h e c h ild re n w e re ru nning aro u nd b are -fo o te d .
I'm d e sp e rate to sto p smo k ing.
H e 's a d re ad fu l te nnis p lay e r.
R ing to d ay ! A lte rnativ e ly , y o u c an ring to mo rro w .
H e h as alw ay s liv e d sane ly .
T ry to b e h av e se nsib ly !
T e ll u s ab o u t y o u r family b ac k gro u nd .
T h e fie ld w as fu ll o f d aisie s.
L e av e s fall fro m th e tre e s in th e fall.
D o y o u w ant a rid e o n th e me rry -go -ro u nd ?
H e smo k e s 2 p ac k s o f c igare tte s a d ay .
H e 's v e ry u p se t — G ina's finish e d w ith h im.
D o n't b e su c h a p ain in th e ne c k !
H e sits in th e h o u se alo ne , d ay afte r d ay .
S ad ly , h is b u sine ss w e nt b ank ru p t.
H o u r afte r h o u r sh e w o u ld sit and w atc h p e o p le p ass b y .
I'v e c e rtainly h ad my mo me nts!
W e u se d to p lay h o o k y w h e n w e w e re k id s.
Y o u sh o u ld tak e mo re c h anc e s!
u ž aslý
S h e lo o k e d asto nish e d w h e n sh e saw u s.
ne š ťastný ; k atastro fá lní
S h e to ld h im ab o u t h e r d isastro u s e x iste nc e .
ž iv o t (v ne gativ ním k o nte x tu )
u sp o k o ju jíc í; nap lň u jíc í
T h e y h ad an e njo y ab le fu lfilling re latio nsh ip .
(b e ~ ) zap ů so b it; o h ro me n H e w as imp re sse d b y h e r e x c iting life sty le .
niž š í
Is th e re a lo w e r age limit fo r le av ing h o me ?
trau matic k ý
It w as a d e e p ly trau matic e x p e rie nc e .
h o rní
Is th e re an u p p e r age limit fo r ge tting marrie d ?
ž iv o tně d ů le ž itý
I lo st a v ital d o c u me nt w h e n th e c o mp u te r c rash e d .
p o h o d lně ; p říh o d ně
S h e h ad c o nv e nie ntly fo rgo tte n my name .
ne líto stně ; k ru tě
D o n't ju d ge p e o p le so h arsh ly !
d isk riminac e starý c h lid í
A ge ism is p re ju d ic e against o ld e r p e o p le .
o so b a d isk riminu jíc í staré lid i A re y o u an age ist?
v íra
S h e h ad lo st faith in me n.
zá le ž ito st; p ro b lé m
W h y d o e s age h av e to b e su c h a b ig issu e ?
lh á ř
D o n't b e su c h a liar!
p ro ž ít si to h o h o d ně
S h e h ad d o ne a lo t o f liv ing fo r so me o ne so y o u ng.
p o tíž e ; b ry nd a
(sro v naná ) h ro mad a
v ý p ad e k p ro u d u
rasismu s
d isk riminac e p o d le p o h lav í
o b c h o d ník
zv rat; ro zh o d u jíc í o k amž ik
v y ru k o v at s ně č ím
v init; o b v iň o v at
c h o v at se p řimě ře ně v ě k u
S h e go t into a me ss th ro u gh ly ing ab o u t h e r age .
T h e p assp o rt w as h id d e n u nd e r a p ile o f p ap e rs.
T h e re w as a p o w e r c u t and all th e ligh ts w e nt o u t.
R ac ism is p re ju d ic e against p e o p le fro m a d iffe re nt rac e .
S e x ism is u nfair tre atme nt o f w o me n.
T h e sh o p k e e p e r gav e me to o mu c h c h ange .
M y 4 0 th b irth d ay mark e d a tu rning-p o int in my life .
H e c ame o u t w ith a lo t o f e x c u se s as to w h y h e h ad n't finish e d h is
h o me w o rk .
I c an o nly b lame my se lf if th e re latio nsh ip go e s w ro ng.
Y o u 're to o o ld fo r c o mp u te r game s — ac t y o u r age !
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
str a na 28 z 29
b e o n y o u r mind
c o me c le an
e arly o n
fo r o nc e
in c ase
LÄ áW=fl å =à ]=Dã~ få Ç L
Lâ ¾ ã=Dâ äáWå =]Ä ~ r í L
L‰ Wäf=Dfl å L
LÑ ]=Dï ¾ å ë L
Lfå =Dâ Éfë L
trá p it; su ž o v at
(~ ab o u t) k á p no u t b o ž sk o u
zá h y
p ro je d no u
p ro p říp ad ; k d y b y ná h o d o u
me an
lo o k y o u ng fo r y o u r
age
th e sk y fe ll in
La ]=Dë â ~ f=Ñ Éä=få L
ž e se zb o ří sv ě t
th e o th e r w ay ro u nd
Lfí ë =a f=¾ a ]=ï Éf
o b rá c e ně
Dê ~ r å Ç L
L~ fî =Ä få =DãáWå fÏ=í ]L mít v ú my slu
Lär â =Dà ¾ Ï=Ñ ]=à ]ê =ÉfÇ w L v y p ad at na sv ů j v ě k mlad ě
W h at w o u ld y o u h av e d o n e? /S w eet s ix teen
b e ard e d
LÄ f]Ç fÇ L
o ffe nsiv e
L]DÑ Éå ë fî L
rid ic u lo u s
Lê fDÇ fâ à r ä]ë L
u np aid
L¾ å é ÉfÇ L
aisle
L~ fäL
cheque
Lí p Éâ L
c o u nte r
Lâ ~ r å í ]L
do
LÇ ì WL
fac e -lift
LÑ Éfë äfÑ í L
re b e l
Lê ÉÄ äL
tab o o
Lí ]DÄ ì WL
tro lle y
Lí ê fl äfL
queue up
Lâ à ì W=D¾ é L
tu rn o u t
beg
lic k
re gre t
sh u ffle
lo se to u c h
no t o nly th at …
p ay a fo rtu ne
th ink no th ing mo re
ab o u t sth
u p and d o w n
UNIT 16 (R ev iew )
c o mp assio nate
ju ic y
re stfu l
sp o ntane o u s
ste ad y
u np re d ic tab le
e v e n nu mb e r
fine
h e lme t
ID
mank ind
sin
sp ac e missio n
stu p id ity
te rrac e
as y o u go alo ng
h e ad b ac k
cope
fix
re liv e
Lí ‰ Wå =D~ r í L
LÄ ÉÖ L
Läfâ L
Lê fDÖ ê Éí L
Lp ¾ Ñ äL
Läì Wò=í ¾ í p L
Lå fl í =]r å äf=Da ô í L
Lé Éf=]=DÑ l Wí p ì Wå L
Lq få â =å ¾ q fÏ=ãl W
]DÄ ~ r í L
L¾ é =]å =DÇ ~ r å L
Lâ ]ãDé ô p ]å ]í L
LÇ w ì Wë fL
Lê Éë í Ñ äL
Lë é fl å Dí Éfå á]ë L
Lë í ÉÇ fL
L¾ å é ê fDÇ fâ í ]Ä äL
LáWî å =Då ¾ ãÄ ]L
LÑ ~ få L
LÜ Éäã]í L
L~ fDÇ áWL
Lãô å Dâ ~ få Ç L
Lë få L
Lë é Éfë =ãfp å L
Lë í à ì WDé fÇ ]í fL
Lí Éê ]ë L
L]ò=à ]=Ö ]r =]Däfl ÏL
LÜ ÉÇ =DÄ ô â L
Lâ ]r é L
LÑ fâ ë L
Lê áWDäfî L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
=(p. 13 2 — 13 3 )
v o u satý
p o h o rš liv ý ; ne p řísto jný
smě š ný ; ab su rd ní
ne zap lac e ný
u lič k a (nap ř. me zi se d ad ly )
šek
p u lt
v e č íre k (B rE )
k o sme tic k á o p e rac e o b lič e je
re b e l
tab u
ná k u p ní v o zík
stá t v e fro ntě ; p o stav it se d o
fro nty
d o p ad no u t
ž e b rat
lízat
lito v at
š o u rat se ; š trac h at se
p ře stat se stý k at/v o lat si
ap o d .
ne je n to
I c o u ld te ll th at so me th ing w as o n h is mind .
Isn't it time y o u c ame c le an ab o u t y o u r age ?
E arly o n sh e d e c id e d sh e re ally lik e d h im.
F o r o nc e I h ad fo u nd so me o ne I re ally lik e d .
S h e w as frigh te ne d o f inv iting h e r frie nd s in c ase o ne o f th e m said
so me th ing ab o u t h e r age .
A man w h o h as a y o u nge r p artne r is ad mire d , b u t fo r a w o man it's
th e o th e r w ay ro u nd .
T h e re 's so me th ing I'v e b e e n me aning to te ll y o u .
D o e sn't sh e lo o k y o u ng fo r h e r age ?
I th o u gh t th e sk y w o u ld fall in w h e n I to ld h im I d y e d my h air.
A
A
S
H
P
H
S
M
W
H
A
W
E
b e ard e d man sat o n th e p av e me nt b e gging.
tab o o su b je c t is o ne th at p e o p le find o ffe nsiv e o r e mb arrassing.
h e lo o k e d rid ic u lo u s in a sh o rt sk irt.
e r b ag w as fu ll o f u np aid sh o p p ing.
e o p le p u sh e d tro lle y s u p and d o w n th e aisle s.
e gav e h e r a c h e q u e fo r Ł 5 ,0 0 0 .
h e ju st p u t o ne tin o f c at fo o d o n th e c o u nte r.
y frie nd h ad b o u gh t th e d re ss fo r a sp e c ial d o .
o u ld y o u e v e r h av e a fac e -lift?
e w as a b it o f a re b e l at u niv e rsity .
tab o o is a su b je c t th at is e mb arrassing o r o ffe nsiv e .
e p u t o u r sh o p p ing in th e tro lle y .
v e ry o ne w as q u e u e ing u p to p ay .
T h e me al tu rne d o u t w e ll.
T h e y saw an o ld man b e gging in th e stre e t.
T h e c at lic k e d th e c h ic k e n.
I re gre tte d no t te lling h e r th e tru th .
T h e o ld w o man sh u ffle d u p and d o w n th e aisle .
It w o u ld b e a sh ame to lo se to u c h .
T h e c o lo u r d id n't su it h e r. N o t o nly th at, b u t sh e lo o k e d silly in a
sh o rt sk irt.
zap latit c e lé jmě ní
W e p aid a fo rtu ne fo r th o se tic k e ts!
ne my sle t si o to m nic ; ne mít I th o u gh t no th ing mo re ab o u t it u ntil I saw th e m to ge th e r th e
p o d e zře ní
fo llo w ing d ay .
se m a tam; k říž e m k rá ž e m S h o p p e rs w alk e d u p and d o w n th e aisle s.
so u c itný
H e 's k ind and c o mp assio nate .
š ťav natý ; p ik antní (nap ř. d rb ) Is th e re any ju ic y go ssip ?
u k lid ň u jíc í; p o k o jný
W e e njo y e d th e q u ie t re stfu l atmo sp h e re .
sp o ntá nní
D o y o u lik e p e o p le w h o are sp o ntane o u s?
stá lý ; v ě rný
H e 's th e ste ad y re liab le ty p e .
ne p ře d v íd ate lný
S h e c an b e a b it u np re d ic tab le .
su d é č íslo
2 , 4 , 6 , 8 e tc are e v e n nu mb e rs.
p o k u ta
I h ad to p ay a Ł 2 5 0 fine .
h e lma; o c h ranná p řilb a
A lw ay s w e ar a h e lme t w h e n rid ing a b ik e .
p rů k az to to ž no sti
D o y o u h av e to c arry ID c ard s in B ritain?
lid stv o
L and ing o n th e mo o n w as a gre at mo me nt in th e h isto ry o f
mank ind .
h říc h
G re e d and e nv y are sins.
v e smírný le t
W o u ld y o u lik e to go o n a sp ac e missio n?
id io tstv í; h lo u p o st
I c o u ld n't b e lie v e h e r stu p id ity !
te rasa; řad a d o mů
T h e slo p e s o f th e v alle y w e re d iv id e d into te rrac e s.
jak ž iv o t v ě c i p řiná š í
I ne v e r p lan e v e ry th ing — I ju st d e c id e w h at to d o as I go alo ng.
v y razit zp ě t
It's time w e w e re h e ad ing b ac k .
p o rad it si s (w ith )
H o w w o u ld y o u c o p e if y o u h ad to liv e ab ro ad ?
p řip e v nit; o p rav it
H e 's go o d at fix ing th ings.
zno v u zaž ít
W e re liv e d th e h o lid ay again and again.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t Inter m edia te
b lo w y o u r no se
h av e y o u r h air c u t
in to tal
tu rn y o u r b ac k o n
w ith a b it o f lu c k
str a na 29 z 29
LÄ ä]r =à ]=Då ]r òL
LÜ ô î =à ]=DÜ É]=â ¾ í L
Lfå =Dí ]r í äL
Lí ‰ Wå =à ]=DÄ ô â =fl å L
Lï fa =]=Ä fí =]î =Dä¾ â L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
(v y )smrk at (se )
ne c h at se o stříh at
c e lk e m
o b rá tit se k ně k o mu zá d y (i
p ře ne se ně )
p ři tro š e š tě stí
Is it tru e th at y o u sh o u ld n't b lo w y o u r no se in p u b lic in J ap an?
Y o u 'v e h ad y o u r h air c u t — it lo o k s lo v e ly !
I to o k ab o u t 5 0 p h o to s in to tal.
It's ru d e to tu rn y o u r b ac k o n p e o p le !
W ith a b it o f lu c k , w e sh o u ld b e h o me in an h o u r.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t

Podobné dokumenty

www.macmillan.cz Essential

www.macmillan.cz Essential L^ WÑ í ] Då ì Wå L LÄáWí p L LÄÉ Ç L LÄr â L LÄêÉ â Ñ ] ë í L LÄ~ fL Lâ ô ê] DÄáW] å L LÇ ~ få ] ë l WL LÑ É fî êfí L LÑ fäã ë í ^ WL LÑ ä~ fL LÑ ê~ fÇ É fL LÖ ] r =Äô â L LÖ êÉ fí =ï l Wä=] î í p...

Více

www.macmillan.cz

www.macmillan.cz impatient LfãDé Éfp å íL netrpělivý insensitive Lfå DëÉå ëfífî L necitlivý; necitelný intolerant Lfå Dífl ä]ê ]å íL netolerantní investigator Lfå Dî ÉëífÖ Éfí]L vyšetřovatel L]DÑ ê ÉfÇ L L]Dëífl å ...

Více

Inside Out Upper

Inside Out Upper LÇ ÉfíL LÇ fë]Dé ê ì Wî L LÇ ê fl é L LÇ ^ fL LÑ ô åëfL Ll Wä=ï l Wâ ë=]î =Dä^ fÑ L LÄ áW=]Díê ô â í]Ç =í]L LÄ áW=¾ åDä^ fâ äf=í]L LÑ áWä=ä^ fâ =EÇ ì WfÏ ë¾ ãq fÏ FL LÑ ]ê =]=Dï ^ fäL LÖ Éí=DÄ l WÇ...

Více

Číslo 8 - Poradca

Číslo 8 - Poradca a  sociální  systém.  Ovšem  ani  to  už  nestačí  a  potraviny  zdražují  také  tady.  Co  z toho  bude  nevíme.  Možná  i  nějaká  vazba  dotací  na  mi‐ nimální objem produkce. Platit za tzv. úd...

Více

katedra počítačové grafiky a interakce

katedra počítačové grafiky a interakce • Prodej SW LazyBrush, TexToons • Software pro simulaci jízdy vozidla - zakázkový vývoj pro Škoda Auto a.s. Významné publikace • I. Malý, Z. Míkovec, J. Vystrčil, J. Franc, P. Slavík „An evaluation...

Více