R6 Lubenec

Komentáře

Transkript

R6 Lubenec
U4
rychlostní silnice R6
Lubenec–Bošov
informační leták, stav k 10/2010
DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY
Současná silnice I/6, zařazená do sítě mezinárodních
zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, ke zkráce-
silnic jako tah E48, spojuje hlavní město Prahu s kar-
ní přepravní doby směrem k našim západním hranicím
lovarsko-chebskou průmyslovou aglomerací a s láz-
a umožní lepší spojení mezi ČR a SRN. Rychlostní ko-
němi mezinárodního významu – Karlovy Vary, Marián-
munikace R6 odvede tranzitní dopravu mimo zastavěná
ské Lázně, Jáchymov a Františkovy Lázně. Je vedena
území obcí, čímž se podstatně zlepší životní podmínky
z hlavního města Prahy ve směru Krušovice–Karlovy
jejich obyvatel, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů,
Vary–Sokolov–Cheb až na hranice se Spolkovou re-
dojde k poklesu imisní zátěže v obytných zástavbách,
publikou Německo. Je zde silná doprava vnitrostátní
sníží se míra hlukového zatížení v obytných zónách,
stejně jako mezinárodní, provozovaná všemi druhy
zlepší se možnost využití stávající silnice I/6 pro místní
dopravních prostředků. Stávající šířkové uspořádání
dopravu a zlepší se celková dostupnost regionu, což
silnice I/6 je nevyhovující, nepostačuje narůstajícím
zvýší jeho atraktivitu pro investory i občany.
intenzitám silniční dopravy a nezajišťuje její plynulost
Stavba R6 Lubenec–Bošov je jedním z úseků pře-
a bezpečnost. Proto byla její přestavba na rychlost-
stavby silnice I/6 na rychlostní silnici R6. Hlavní náplní
ní silnici R6 zařazena do plánu výstavby rychlostních
stavby je zkapacitnění a úprava stávající dvoupruhové
komunikací. Výstavba silnice R6 je klasifikována jako
silnice I/6 v úseku západně od Lubence mezi obcemi
stavba ve veřejném zájmu.
Lubenec a Bošov. Ta je v současné době vedena po
Vybudování rychlostní silnice R6 výrazně přispěje ke
dvoupruhové komunikaci v šířkách cca 8–10 metrů.
UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY
Hlavní trasu stavby tvoří 4120 metrů dlouhý úsek pře-
Teplice–Bošov–Vrbice. V tomto prostoru je navrže-
ložky silnice I/6 v kategorii R 25,5/100 (čtyřpruhová,
na mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Bošov. Přibližně
směrově rozdělená rychlostní komunikace se středním
250 metrů západně od obce Bošov hlavní trasa končí
dělicím pásem šířky 3 metry a návrhovou rychlostí 100
a napojuje se provizorním sjezdem na stávající silnici
kilometrů za hodinu. Současně s hlavní trasou bude
I/6. Nová komunikace prochází ve své trase přes dva
vybudováno i několik přeložek komunikací II. a III. tří-
mostní objekty – v km 80,700 most přes místní komu-
dy, místních komunikací a polních cest.
nikaci Libkovice a v km 81,250 most přes polní cestu
Začátek hlavní trasy je situován přibližně 1000 metrů
a vodoteč. Pod třetím mostem trasa podchází, a to
západně od obce Libkovice s provizorním napojením
v km 82,970 v prostoru mimoúrovňové křižovatky se
na stávající silnici I/6. Ve výhledu zde bude napoje-
silnicí II/194.
na na připravovanou stavbu R6 Lubenec – obchvat.
Poloměry směrových oblouků jsou navrženy v hod-
Dále pokračuje ve stopě stávající silnice I/6, jižně míjí
notách R= 6000, R=1750 metrů. Minimální podélný
obec Libkovice a stoupá údolím směrem k obci Bo-
sklon je 0,70%, maximální sklon je 5,87%. Tento sklon
šov, kterou míjí rovněž jižně. V oblasti obce Bošov
však neodpovídá platné normě. V rámci zpracování
trasu mimoúrovňově kříží přeložka silnice II/194 Nová
dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) byl pro-
Rychlostní silnice R6
Jirkov
Klášterec
nad Ohøí
stavba
Lubenec – Bošov
Karlovy
Vary
infografika R6-Lubenec-Bosov-090110
Bílina
Most
Chomutov
Kadaò
Ostrov
Louny
Žatec
Postoloprty
Podboøany
Kostrèany
Vrbice
Rakovník
Nové
Strašecí
194
Kar
lova
rský
kraj
Úst
eck
ý kr
aj
Nahoøeèice
Karlovy Vary
Bošov
Bošov
Libkovice
stavba Bošov – Knínice
6
Praha
Mokrá
j
Ústecký kra
kraj
Karlovarský
194
Podštìly
øešená stavba
jiné stavby
0
600
1200 m
Stochov
Horní
Záhoøí
stavba Lubenec obchvat
to udělen souhlas s odchylným technickým řešením.
STAV PŘÍPRAVY
Minimální výškový oblouk je navržen o poloměru
Všechna stavební povolení již byla vydána. Proběhlo
R=13 500 metrů, maximální o poloměru R= 30 000
výběrové řízení na zhotovitele stavby. S vítězným zho-
metrů. Výškové řešení je poměrně výrazně ovlivněno
tovitelem již byla podepsána smlouva o dílo. Zahájení
několika faktory: konfigurací terénu, který je zejména
stavby se uskutečnilo 14. května roku 2010.
v druhé polovině úseku značně svažitý, nutností výš-
Od počátku stavby do 15. 8. 2010 bylo prostavěno
kového napojení na stávající silnici I/6 v oblasti začátku
31,403 mil. Kč (vč. DPH a valorizace).
a konce úseku, potřebami provádění stavby za provozu
Realizace byla pozastavena !
a požadavkem na využití stávajícího tělesa silnice I/6.
Součástí stavby je úprava bývalé silnice I/6, nacházející se severně od R6, na doprovodnou komunikaci (budoucí II/606), dále pak několik přeložek silového vedení, sdělovacích kabelů, vodotečí a vodovodu. Rovněž
bude přeloženo několik polních cest.
Pozn.: Souhlas Schvál.
s EIA
IZ
Vydání ÚR
Vydání Vyhláš.
SP
výběr. ř.
Zahájení Uvedení
stavby do provozu
08/2002 05/2004
12/2006
02/2009
05/2010
12/2008
04/2013
Tento leták byl aktualizován v říjnu 2010. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů,
které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
Protihlukové stěny:
Název stavby: R6 Lubenec–Bošov
délka: 4120 m
počet objektů: 2
Místo stavby: Ústecký kraj, Karlovarský kraj
kategorie: R 25,5/100
délka stěn: 900 m
Katastrální území: Lubenec, Vrbice u Vlače,
plocha vozovek: 99 580 m2
Přeložky a úpravy ostatních komunikací:
Mokrá u Chyší, Libkovice
počet stavebních objektů: 76
počet objektů: 6
Druh stavby: novostavba
Mostní objekty:
délka: 2884 m
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
počet celkem: 3
Přeložky a úpravy inženýrských sítí:
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
z toho na silnici: 2
vodohospodářské objekty: 12
Projektant DSP/DZS: SUDOP Praha a.s.
nad silnicí: 1
objekty elektro a sdělovací: 13
Olšanská 1a, 130 80, Praha 3
přeložka plynovodu: 0
Zhotovitel: Sdružení EUROVIA CS, a.s.,
Mimoúrovňové křižovatky:
Celkový objem zemních prací:
Geosan group, a.s., AZ Sanace, a.s.
počet: 1
výkopy: 729 019 m3
Cena stavby dle smlouvy bez daně:
plocha mostů: 2160
délka větví: 1157 m
m2
násypy: 232 156
m3
1 647 780 583 Kč

Podobné dokumenty

R6 Olšová vrata

R6 Olšová vrata Trasa je tedy vedena mimo veškerou zástavbu jižně od stávající silnice I/6. Připojení na silniční síť je mimoúrovňovou křižovatkou u obce Žalmanov, která řeší napojení na silnici II/606. Všechny os...

Více

V1. komplexní výkres - Revitalizace Staré Ponávky

V1. komplexní výkres - Revitalizace Staré Ponávky Ponávky je navržen k přeložení rovnoběžně podél nové městské třídy do nového koryta s novou shybkou pod ulicí Křenovou. V současné době je Ponávka mezi ulicemi Křenovou a Mlýnskou zatrubněna a ploc...

Více

rychlostní silnice R3

rychlostní silnice R3 Přeložky a úpravy ost. kom.: přeložka silnice II/163: 804 m úprava silnice II/603: 300 m ostatní komunikace: 2 (731 m) celková délka: 1835 m Přeložky inženýrských sítí: vodohospodářské objekty: 5 o...

Více

4.D Stavime mesto pro cyklisty

4.D Stavime mesto pro cyklisty – p ro tože my za to s to j ím e

Více

Rok 2016 je v plném běhu. Co od něj můžeme

Rok 2016 je v plném běhu. Co od něj můžeme zákona è. 13/1997 Sb., do vlastnictví obce, na jejíž území se nachází. V pøípadì pozemku p.è. 5/2 záleží na obci, zda bude mít zájem o pøevod tohoto pozemku do svého vlastnictví. Usnesení è. 101/20...

Více

Ze zasedání zastupitelstva obce

Ze zasedání zastupitelstva obce â Èásteèné omezení provozu na komunikacích 1. a 2. tøídy (snížení rychlosti, kluzká vozovka, èištìní komunikací a výjezdy mechanizace) v úseku Tábor – Sudomìøice u Tábora z dùvodu výjezdù ze stavby...

Více