K výsledkům ankety

Komentáře

Transkript

K výsledkům ankety
BR 10_02.qxp
3.2.2009
15:01
Page 1
OBECNÍ INFO
Privatizace bytových domů
ZPRÁVY Z OBCE
Přání Baráčníků
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2009 všem
členům Baráčníka Podbudeč – Zákolany přeje Konšelstvo.
Stále přijímáme nové členy do věku 50ti let. Sousedská sedění
se konají pravidelně každý měsíc – vyvěšeno na informačních
tabulích. Telefon - pí. Součková 315 783 610
Česká pošta s.p.
Pošta v Zákolanech je pro Vás otevřena v pondělí, úterý, čtvrtek
a pátek od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod, ve středu od
8:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00.
Pošta Vám nabízí níže uvedené služby:
Uzavírání životního pojištění, pojištění dětí a domácnosti, povinného ručení, stavebního spoření, penzijního pojištění, dále překlenovací úvěry, postžirové účty, postkontové účty, spořící účty
na vzdělání, úvěry na bydlení, hypotéční půjčky.
Kvůli některým úřadům už nemusíte jezdit jinam
V roce 2009 dojde k nejvýznamnější změně ve veřejné správě od
dob Marie Terezie a veškerá komunikace v rámci subjektů veřejné správy přejde od 1. 7. 2009 na elektronickou formu. Obecní
úřad bude svým občanům nabízet stále větší okruh elektronických služeb v rámci místa CZECH POINT, které úspěšně fungovalo
již v roce 2008. Nejpozději od 1. 7. 2009 bude například fungovat služba převodu písemných dokumentů do autorizované elektronické podoby. Vedle již existujících služeb, které náš úřad
poskytuje (získání výpisu z katastru nemovitostí, rejstříku trestů
a obchodního rejstříku), je na obecním úřadě od začátku roku
2009 nově možno získat výpis z registru řidičů.
Řidiči, nejste si jisti v jakém, stavu se nachází vaše bodové
konto? Zajděte si pro výpis z registru řidičů na obecní úřad.
a z pohledu projektantů je mimo jiné i vzhledem k nárokům na
výstavbu gravitační kanalizace pro malou obec typu Zákolan
(roztroušená zástavba, složitý terén) vhodnější tlaková kanalizace
(kterou je možno vést flexibilně v trubkách malého průměru v
malých hloubkách podobně jako plyn).
Projektanti v současné době připravují řešení, kdy jsou gravitační kanalizací odkanalizovány všechny úseky, kde to je technicky možné. Gravitačně by šly takto vystavět části hlavních řadů
ve všech částech obce. V jednotlivých částech obce už proběhly
návštěvy na místě (na Trněném Újezdě i za přítomnosti geologů)
a byly vytipovány úseky kde je realizace gravitační kanalizace
technicky možná. Obec si vyžádala také ekonomické porovnání
varianty tlakové kanalizace a varianty s maximálním uplatněním
gravitační kanalizace. Porovnání bude provedeno odděleně pro
veřejné části kanalizace (čistírna a hlavní řady) a pro soukromé
přípojky. Budou porovnány nejen investiční ale také provozní
náklady. Následně bude rozhodnuto o rozsahu využití gravitační
kanalizace. V některých úsecích, které by se mohly odkanalizovat
gravitačně, by následně bylo nutno provést doplňující geologický
průzkum.
Jak již bylo řečeno, gravitační kanalizaci není v naší obci
možné zrealizovat všude. Už teď víme, že ve všech částech obce
budou domy, které bude nutno odkanalizovat tlakovou kanalizací
a které budou muset mít vlastní čerpací stanici. Obec chce vyjít
při návrhu kanalizace a jejího financování ze zásady, že všichni
obyvatelé platí za odkanalizování pokud možno srovnatelnou
platbu tak, aby nebyli znevýhodněni obyvatelé v úsecích s
tlakovou kanalizací. Obec dále zjišťuje aktuální možnosti financování domácích čerpacích stanic včetně získání dotací na jejich
pořízení. Jednou z prověřovaných variant je možnost že by
domovní čerpadla byla v majetku obce a uživatelé je měli pouze
v nájmu, což by mohlo výrazně snížit vstupní investici občanů na
připojení ke kanalizaci.
Všichni nájemníci domu č.p. 58 potvrdili svůj zájem o odkoupení
bytů do osobního vlastnictví a zastupitelstvo schválilo dne 11. 12.
odprodej obecních bytů stávajícím nájemníkům za podmínek,
které byly již dříve zveřejněny v Budečských rozhledech.
Nabídka půdních prostor pro výstavbu bytových jednotek
Obec Zákolany ve spolupráci s nájemníky domu č.p. 9 nabízí k
prodeji půdní prostory tohoto bytovéh domu pro výstavbu jedné
nebo více bytových jednotek o celkové podlahové ploše cca 200 m2.
Půdní prostory jsou nabízeny ke koupi do družstevního vlastnictví za níže uvedených podmínek.
Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá proces privatizace
shora uvedeného bytového domu z vlastnictví obce do vlastnictví
bytového družstva nájemníků tohoto domu, je podmínkou koupě půdních prostor vstup kupujícího do bytového družstva nájemníků.
Kupující by měl být schopen vykonávat funkci předsedy bytového
družstva, jednat s bankou o poskytnutí hypotečního úvěru k financování kupní ceny bytového domu, zařizovat běžný chod bytového
družstva a smluvně zajistit výstavbu půdních bytových jednotek.
Výstavbou půdních bytů dojde zároveň k opravě střechy. Prostory
získá ten, kdo splní všechny podmínky a nabídne nejvyšší cenu. Své
nabídky zasílejte na OÚ Zákolany, Zákolany 55, PSČ 273 28
Známky na popelnice na rok 2009
Známky na popelnice na rok 2009 si můžete zakoupit v úředních
hodinách (pondělí a čtvrtek 7:45 – 18:00) na Obecním úřadě.
Cena za odvoz domovního odpadu je uvedena v tabulce.
Objem
nádoby
Interval
svozu
Počet
Barva
svozů/rok známky
Cena s DPH
bez nádoby
Cena s DPH
vč. nádoby
110, 120
110, 120
110, 120
110, 120
110, 120
1x týdně
1x 14 dní
Kombinovaně
1x měsíčně
Jednorázový
52
26
39
12
1 760
900
1 320
450
60
1 960
1 100
1 520
650
-
KALENDÁŘ AKCÍ
modrá
zelená
oranžová
fialová
bílá
10.2. od 16:30
volná herna, posezení maminek nad kávou
a čajem, Mateřské centrum Buďánek (MŠ Pod Budčí)
24.2. od 16:30
„Látkové či jednorázové pleny?“, beseda
v Mateřském centru Buďánek (MŠ Pod Budčí)
26.2. od 17:15
Veřejné jednání zastupitelstva, U Libuše, Zákolany
6. 3. od 16:00
Zápis do mateřské školy
MŠ Pod Budčí, Zákolany
Poděkování paní Šutové
Zastupitelstvo obce děkuje paní Anně Šutové za dlouholetou práci
knihovnice Obecní knihovny v Zákolanech. Paní Šutové poděkoval starosta obce a blahopřál jí k jejímu životnímu jubileu.
Kanalizace
Obec koncem listopadu zažádala o dotaci na nákup nového
vybavení knihovny, psacího stolu, křesla a výkonného počítače
s připojením na internet. U počítače bude prověřena možnost
jeho využití pro zpřístupnění bezdrátového připojení k internetu
(WIFI) v centru obce.
Obec hledá nového pracovníka do knihovny, který by navázal
na obětavou práci paní Šutové.
Byla dokončena projektová dokumentace kanalizace v celé obci.
Dokumentace je pořizována společně pro obce Zákolany a Koleč.
Na veřejném jednání zastupitelstva dne 13. 11. se s ní mohli
seznámit i naši občané (včetně možnosti individuálních konzultací s projektantem). Dokumentaci prezentovali zástupci projekční firmy Chemoprag pan Vávra, jednatel firmy a ing. Jódl, projektant (dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě).
Přítomné seznámili s tím, že projekt je hotov, dokumentace k
územnímu rozhodnutí schválená, bohužel po rozeslání dopisů k
vyjádření dotčených osob a institucí, dostali celkem sedm zamítavých stanovisek na celý projekt včetně Kolče. Z toho pan Vávra
zmínil 2 podstatná, jež budou mít vliv na změnu projektu včetně
dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). První je průchod pod
mostkem u Týneckého potoka v blízkosti parku, kde Správa a
údržba silnic (SÚS) průchod pod mostkem definitivně zamítla.
Tento průchod by byl sice technicky nejčistší a ekonomicky
nejvýhodnější, odporuje ale obecně uplatňovanému přístupu SÚS.
Nic na tom nezměnilo ani opakované jednání vedení obce se zástupci SÚS včetně návštěvy na místě. Druhé významnější zamítavé
stanovisko se týká dvou podchodů pod železniční tratí, kde České
dráhy vyžadují, aby kanalizace pod tratí procházela kolmo. Podle
vyjádření projektanta ing. Jódla je ale tento požadavek drah
obtížně technicky realizovatelný a doufá, že se podaří vyjednat
šikmý průchod. O ostatních stanoviscích pan Vávra mluvil jako o
zanedbatelných se kterými se dokáže vypořádat drobnými změnami projektu a nemají na něj podstatnější vliv.
V diskusi 13. 11. se řešila hlavně otázka použití gravitační
anebo tlakové kanalizace. Trněný Újezd byl v projektu navržen
pouze k odkanalizování tlakovou kanalizací, některé úseky v
Zákolanech a Kovárech, které byly původně uvažovány k
odkanalizování gravitační kanalizací, byly rovněž navrženy jako
tlakové. Obec i občané se obávají vysokých nákladů spojených s
pořízení domácích čerpacích stanic, které vyžaduje připojení na
tlakovou kanalizaci. Připojení na gravitační kanalizaci je levnější
a nevyžaduje provozní náklady na čerpání. Projektanti argumentovali nemožností anebo obtížností výstavby gravitační kanalizace v některých částech obce (nedostatečný spád, špatné geologické podmínky, zúžené profily a nedostatek místa k průchodu
gravitační kanalizace mezi existujícími sítěmi). Například v
měkkém podloží existuje riziko poruch gravitační kanalizace
Autobusová doprava na Trněný Újezd
Jízdní řád Trněný újezd - Zákolany
Od 15. 12. 2008 začala na Trněný Újezd jezdit pravidelná autobusová linka. Spojení z Trněného Újezdu do Zákolan je prvním
takovýmto spojením Trněného Újezdu se světem v historii obce.
Autobusový spoj vzniká prodloužením stávajícího spoje do Slaného.
Na konečné stanici ve Slaném jsou dobré podmínky pro realizaci
nákupů (přímo u stanice autobusu jsou 3 supermarkety, prodejna
elektro a železářství a stavebniny, další obchody jsou nedaleko v
centru Slaného). Dopravu zajišťuje menší autobus o kapacitě cca 20
míst (čímž se podařilo vyřešit problém neprůjezdnosti úseku
Zákolany – Trněný Újezd pro velké autobusy). Provoz je pouze
zkušební na dobu 3 měsíců. Obecní úřad vyzývá občany, na základě
jejichž žádostí byla tato nová linka zřízena, aby ji využívali. Využití
linky rozhodne o tom, zda a jak přejde na trvalý provoz. Obec bude
i nadále usilovat o prodloužení linky do Holubic.
Jezděte novým autobusem Trněný újezd - Zákolany. Jen tak pro
vás bude nový autobus jezdit trvale.
220099
Anna Šutová při oslavě narozenin
Foto: V. Dobeš
Knihovna v Zákolanech
10.3.
17:30 – 20:30
„Respektovat a být respektován“
první seminář z třídílného cyklu o komunikaci
v Mateřském centru Buďánek (MŠ Pod Budčí)
24.3.od 16:30
„Která kniha je pro mé dítě nejlepší?“
beseda o knížkách s redaktorkou a spisovatelkou
Janou Doležalovou, Mateřské centrum Buďánek
(MŠ Pod Budčí)
31.3.
dětský bazárek (oblečení, hračky , knížky atd.)
podrobné podmínky a čas budou upřesněny
3. 4.
Noc s Andersenem, ZŠ a MŠ Pod Budčí, Zákolany
7.4. od 16:30
Velikonoční dílna, Mateřské centrum Buďánek
(MŠ Pod Budčí)
21.4.
17.30 – 20.30
„Respektovat a být respektován“
druhý díl cyklu, Mateřské centrum Buďánek
(MŠ Pod Budčí)
25.4.
Velkoobjemové kontejnery
5.5.
17.30 – 20.30
„Respektovat a být respektován“
třetí díl cyklu, Mateřské centrum Buďánek
(MŠ Pod Budčí)
16.5.
Nohejbalový turnaj, Zákolany
23.5. - 24.5.
Volejbalový turnaj, Zákolany
27.6. - 28.6.
Letní fotbalový turnaj „Budečsko“ za účasti
týmů z Holubic, Kolče, Zákolan a Otvovic, Zákolany
V dubnu chystá Mateřské centrum Buďánek ještě víkendovou
akci ke Dni Země, v květnu besedu o očkování a v červnu
loutkové divadlo. Termíny těchto akcí budou ještě upřesněny.
Ranní vlak do Kralup n. Vltavou
Slaný - Zákolany/Kralupy nad Vltavou
Platí od 14.12.2008 do 12.12.2009
Přepravu zajišťuje: AUTODOPRAVA LAMER s.r.o., Marie Majerové 876, 273 09 Kladno-Švermov, tel. 312 273 247
1
3
X
X
D
31
5 15
5 17
5 19
5 21
5 22
5 24
5 28
5 31
5 35
5 39
5 40
5 41
5 43
5 45
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5
X
31
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 25
6 27
6 29
6 31
6 32
6 34
6 38
6 41
6 45
6 49
6 50
6 51
6 53
6 55
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
X
31
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
X
31
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 50
7 52
7 54
7 56
7 57
7 59
8 03
8 06
8 10
8 14
8 15
8 16
8 18
8 20
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
31
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9
11
X
X
31
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14 30
14 32
14 34
14 36
14 37
14 39
14 43
14 46
14 50
14 54
14 55
14 56
14 58
15 00
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
km Tč
13
X
31
11 15 12 40
11 17 12 42
11 19 12 44
11 21 12 46
11 22 12 47
11 24 12 49
11 28 12 53
11 31 12 56
11 37 13 00
11 41 13 04
11 42 13 05
11 43 13 06
11 45 13 08
11 47 13 10
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
2
16 45
16 47
16 49
16 51
16 52
16 54
16 58
17 01
17 05
17 09
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
jede v pracovních dnech
zastávka je jen na znamení nebo požádání
4
X
31
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
X
31
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0 1 od Slaný,,aut.nádr. ................... MHD př
Slaný,,hotel Praha ............... MHD
1 2
Slaný,,žel.zast. .................... MHD
1 3
Slaný,,odb.Drnov .........................
3 4
D Jemníky,,rozc. .............................
4 5
Knovíz,,náves ..............................
5 6
Podlešín .......................................
7 7
Zvoleněves ..................................
7 8
Třebusice,,křiž. ............................
10 9
Koleč,,u mostu .............................
13 10
14 11
Koleč,,u trafiky .............................
15 12
Zákolany,,rozc.Blevice .................
Zákolany ......................................
15 13
16 14
Zákolany,Trněný Újezd ................
15
Kamenný Most .............................
16
Neuměřice,,rozc. ..........................
17
Neuměřice ...................................
18
Olovnice .......................................
19
Kralupy n.Vlt.,Zeměchy ................
20
Kralupy n.Vlt.,Mikovice,rozc.0.5 ...
21
Kralupy n.Vlt.,,Lidové nám... MHD
Kralupy n.Vlt.,,Č SAD ........... MHD
22
Kralupy n.Vlt.,,OSP ............. MHD
23
24 př Kralupy n.Vlt.,,žel.st. ........ MHDx od
MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu
x
přestup na vlak
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 13
5 11
5 09
5 07
5 05
5 04
5 00
4 57
4 53
4 49
4 48
4 47
4 45
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
X
31
31
6 20
6 18
6 16
6 14
6 12
6 11
6 07
6 04
6 00
5 56
5 55
5 54
5 52
5 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 31
7 29
7 27
7 25
7 23
7 22
7 18
7 15
7 11
7 07
7 06
7 05
7 03
7 01
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8
10
31
31
X
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
X
9 00 12 40
8 58 12 38
8 56 12 36
8 54 12 34
8 52 12 32
8 51 12 31
8 47 12 27
8 44 12 24
8 40 12 20
8 36 12 16
8 35 12 15
8 34 12 14
8 32 12 12
8 30 12 10
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
12
14
31
31
X
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
X
13 45 16 10
13 43 16 08
13 41 16 06
13 39 16 04
13 37 16 02
13 36 16 01
13 32 15 57
13 29 15 54
13 25 15 50
13 21 15 46
13 20 15 45
13 19 15 44
13 17 15 42
13 15 15 40
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
16
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... X
... 31
... 17 58
... 17 54
... 17 50
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Díky společnému dopisu se
starostou obce Otvovice odeslanému na Krajský úřad
Středočeského kraje, osobnímu jednání se Správou
železniční dopravní cest y
a informování odboru 16 ČD
se podařilo docílit změnu
jízdního řádu školního vlaku,
a to s platností od 8. 3. 2009.
Další požadované úpravy
jízdního řádu budou řešeny
v regulérním jarním termínu.
nejede 31.12.08
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem AUTODOPRAVA LAMER s.r.o.
Informace o tarifu jsou u řidiče ve vozidle.
Vysvětlivky stálých značek :
Budečské rozhledy č. 10 | únor 2009 | K vydání připravili: Otto M. Urban, Kristina Langerová, Martina Armstrong | ve spolupráci: Vladimír Dobeš, Jiří Filipi, Vlasta Košťálová,
Marie Krákorová, Pavel Ondráček, K. Pazderů, Jiří Vácha a další | Art Director: Jano Zajíc | Sazba a zlom: futique boutique OIIO | Tisková produkce: Irena a Martin Hájkovi
Úvodní slovo
K výsledkům ankety
V podrobné anketě na sklonku minulého roku
jsme se Vás ptali jak hodnotíte svoji obec a co
byste v ní chtěli zlepšit (vyhodnocení ankety
najdete na straně 3). Z celkem 384 dotazníků
jsme jich od Vás dostali vyplněných 146. Děkuji
všem, kdo věnovali svůj čas vyplnění anketních
dotazníků. Velké množství odevzdaných dotazníků
je projevem důvěry, že se Vaším hodnocením,
náměty a připomínkami bude někdo zabývat.
Dotazníky poskytují cenné informace, jejich
vyhodnocení je věnována patřičná pozornost
a obecní úřad zajistí, aby se takto získané informace dostaly k těm, kdo mohou jednotlivé aspekty života v naší obci přímo ovlivnit.
Jistě Vás také zajímá jak Vaši sousedé hodnotí
život v naší obci. Pokusím se shrnout hlavní
závěry, které z ankety vyvozuji a poskytnout některé doplňující informace, které nenajdete na
straně 3. Jako východisko použiji dlouhodobý cíl
naší obce, který jsme formulovali již na sklonku
roku 2006, a kterým je nadstandardní kvalita
života daná zajištěním základních potřeb, dobrými mezilidskými vztahy a klidným, čistým a inspirativním místem pro odpočinek i práci.
V oblasti zajištění potřeb našich občanů nás
může těšit dobré hodnocení služeb, které obec již
poskytuje a do kterých investovala čas i peníze
(škola, technické služby, odpadové hospodářství).
Občané zároveň právem nejsou spokojeni s občanskou vybaveností a některými dalšími službami.
Akutní je potřeba výstavby kanalizace, na jejíž
přípravě intenzivně pracujeme. Na výstavbu
kanalizace je mimo jiné vázán právě i rozvoj
dalších služeb. Zatímco některé existující služby
je potřeba zlepšit (a obec bude v této věci jednat
s příslušnými vlastníky), jiné je potřeba podpořit,
abychom o ně nepřišli (to se týká především pošty
a kadeřnictví). Oceňujete soukromé iniciativy
občanů, kteří poskytují vlastní služby („Šopík“)
a kterým za to patří poděkování. Možná by výsledky ankety mohly někoho z našich občanů
inspirovat například k otevření restaurace
s dobrým jídlem, cukrárny s místními koláči, případně k vybudování moštárny? Obec takové
snahy podle svých možností podpoří.
Velmi dobré hodnocení našeho kadeřnictví
podle mého názoru odráží i vstřícnost a příjem-
Vtipný / zlehčující popisek komentující foto
foto Corbis / lépe nafotit v Knihovně stejnou atmosféru s našinci ...
nou atmosféru – vedle nového účesu si
z „devítky“ zřejmě odnášíte i dobrou mysl a to
přispívá i k dobrým vztahům v obci. Spolupráce
v obci a vztahy mezi lidmi jste v anketě hodnotili
převážně jako průměrné. Při jejich dalším
zlepšování se můžeme společně opřít o řadu nadprůměrně hodnocených občanských iniciativ,
které jsou v obci aktivní. Osobně chci více času
věnovat setkávání s aktivními lidmi, jejich propojování a podpoře, bez jejich práce by obec „nežila“
a ztrácela by to, čemu se říká „identita“ a co by
bylo možné nazvat „vědomím domova“, které
vytvářejí právě vztahy k místu a k lidem, kteří v
něm žijí.
Povzbudivý je vysoký zájem o vzdělávací
kurzy. Tyto informace využijeme společně se
školou při přípravě programu komunitní školy
a celoživotního vzdělávání pro dospělé. Ohledně
rozvoje sportovních aktivit se bude pan mís-
tostarosta Šup i nadále věnovat zlepšování jejich
kvality a rozšiřování nabídky. Společně se
Sokolem připravil projekt obnovy Malého sokolského hřiště, připravuje se rekonstrukce fotbalového hřiště, v návrhu územního plánu se
počítá s využitím obecních pozemků pod fotbalovým hřištěm pro výstavbu sportovních
zařízení. Nabídku sportovního vyžití se v minulém
roce opět díky občanské iniciativě podařilo
rozšířit o volejbal pro mládež.
Anketa opět ukázala důležitost komunikace, ve
které mám i já, jako starosta obce, i podle výsledků ankety stále značné rezervy. Obec se bude
snažit zveřejňovat všechny důležité informace
především pomocí vývěsek a internetu a ještě
více vysvětlovat a diskutovat připravované projekty obce. S panem místostarostou Šupem jsme
se dohodli, že od ledna rozšíříme dobu, kdy lze
(pokračování na straně 2)
Václav Cílek o Budči
V předvánočním čase jsme se zeptali dr. Václava
Cílka, ředitele Geologického ústavu AV ČR, spisovatelea publicisty, na jeho vztah k Budči a k dalším krajům, které má rád. (Ptá se Helena Štorchová)
patronem českého národa, protože byl pohan.
A svatý Vojtěch žil později a nebyl knížetem.
Brzy odjedeš do Egypta, země pyramid, kterou
máš moc rád. Mají současní Egypťané podobný
vztah k pyramidám jako my k Budči? Vnímají je
jako odkaz předků?
Velmi nás těšilo, že ses účastnil práce na sborníku
“Budeč 1100 let – Příroda, krajina, člověk.” Bylo to
tvé první setkání s tímto krajem?
Ale kdepak, vůbec ne. Byl jsem tu vícekrát, poprvé
s rodiči jako malý kluk. Mám odjakživa rád
románská a předrománská místa, což hodně
posílila kniha Dušana Třeštíka a spoluatorů o románském umění.
Velkou pozornost vzbudila tvoje představa
o jižním předhradí Budečského hradiště, kterou
jsi rozvinul ve svém příspěvku. Listí opadalo,
sesunuly se další kameny nad zářezem železniční
tratě. Plánuješ vrátit se ještě k této otázce při příští
návštěvě Budče?
Odpovědět na tuto otázku může jen další archeologický výzkum. Valy jsou tam, kde je člověk
najde, ne tam, kde je očekává.
Kterými stezkami by měli putovat návštěvníci
Budče, aby plně vychutnali krásu hradiště a jeho
okolí ?
Určitě by měl bý přístupný malý okruh po obvodu
vnějšího valu, od zatáčky pěšiny do Kovár
směrem k Šancím s výhledy do krajiny. Bylo by
krásné obnovit historickou vyhlídkovou cestu
z Budče do Dřetovic, vedoucí nad Týnicí, nedaleko
hromadného hrobu z raného středověku. Z této
Popisek ???
foto ???
cesty je vidět Říp a vlastně celá krajina středních
Čech. Mělo by se však promyslet, jak by cesta
pokračovala dále z Dřetovic.
Co nebo kdo se ti vybaví, když se řekne Budeč?
To přesně nevím. Egypťané vidí v památkách způsob, jak vydělat peníze. Současně je považují za
symbol egyptské kultury, obrázky pyramid jsou
všude. Moderní Egypťané jsou geneticky bližší
starým Egypťanům než Arabům.
Loňské Vánoce jsi strávil v Egyptě. Jaké byly?
Pokud mi je známo, Egypťané Vánoce nijak zvlášť
neslaví. Já jsem je trávil s rodinou pod Velkou
pyramidou. Jedli jsme obložený chleba a pili čaj,
který jsme si tam s sebou přinesli.
Přemysl Oráč a kněžna Libuše.
Tedy nikoliv svatý Václav. Jeho jméno nosili čeští
králové, jmenují se tak současní prezidenti,
a mnoho dalších lidí včetně tebe. Přitom byl svatý
Václav zavražděn svým bratrem dříve než stačil udělat
něco opravdu významného. Čím si vysvětluješ tak vytrvalou oblibu svatého Václava v českém národě ?
Tak především svatý Václav nebyl zavražděn svým
bratrem, ale jeho osobními strážci, při jakési
potyčce nejasného původu. Jména Boleslav
a Václav (Věnceslav) jsou významově stejná, znamenají více slávy. Svatý Václav byl kníže, vladař
a současně první český svatý. Tím vynikal nad jiné
osobnosti. Tak například Přemysl se nemohl stát
Na začátku nového roku si lidé přejí zdraví
a štěstí. Zdraví je jasné, co však pro tebe znamená
štěstí?
Štěstí v původním významu znamená účastenství.
Není to primárně radost, ale pocit, že jsi součást
nějaké dobré věci, která směřuje k nějakému
dobrému konci.
Přeji ti tedy v novém roce, i jménem čtenářů
Budečských rozhledů, hodně sdíleného štěstí
s nejbližšími, ženou a dětmi, s kolegy, přáteli
a všemi lidmi dobré vůle.
Helena Štorchová
BR 10_02.qxp
3.2.2009
15:01
Page 2
K výsledkům ankety
pokračování ze strany 1
zastihnout někoho z vedení obce na obecním
úřadě. Kromě čtvrtečního odpoledne se jako neuvolnění členové vedení obce budeme snažit abychom byli k zastižení i v pondělí dopoledne.
Dovoluji si připomenout, že schůzku s vedením
obce je dobré dohodnout předem s obecním úřadem (tel.: 315 783214) anebo na našich kontaktech a je možné ji sjednat i mimo úřední hodiny
včetně víkendu.
V odpovědích na otázku „čeho si ceníte“ se
často objevovaly odpovědi odkazující na pěknou
přírodu v okolí obce a na lokalitu Budče a na klid,
který tu přes problémy s frekventovanou silnicí
můžeme stále nacházet. To potvrzuje správnost
strategie ubránit se snahám o expanzi nové zástavby mimo historické hranice obce a směrování
nového bydlení především do bývalých zemědělských a průmyslových areálů. Odpovědi na tyto
důležité otázky jsou na straně 3 kompletně
přetištěny a zmíním se proto spíše o dalších
oblastech.
Pro zlepšení bezpečnosti chodců v obci si přejete výstavbu chodníků nejlépe „všude“ anebo
„všude kolem hlavní silnice“ (36 odpovědí
v anketě), mezi Zákolany a Kováry (13), z Trněného Újezda do Zákolan (8) a v centru Zákolan (7).
To dopovídá záměrům obce, která zadala otázku
návrhu chodníků odborníkům již v roce 2007.
Výsledkem bylo doporučení potvrzující, že ne
všude lze chodníky vystavět z důvodu úzkých profilů. Pro bezpečný průchod obcí je potřeba jednak
oddělit pěší trasy od silnice a poté, co bude známo
vedení kanalizace, navrhnout především na výše
uvedených trasách chodníky tam, kde to bude
možné. Definitivní trasy plánovaných kanalizačních řadů by měly být známy během několika
týdnů.
Přejete si zlepšit dopravní spojení ve všech
směrech, autobusovou dopravu „Zákolany –
Trněný Újezd“ prodloužit do Holubic. Nejvíce
podnětů v oblasti dopravy se týkalo změny jízdního řádu „školního“ vlakového spoje do
Kralup. I díky tomu se již obci podařilo dohodnout úpravu tohoto spoje a to s platností od 8.
března. O ostatní změny jízdního řádu budeme
usilovat ve standardních termínech.
Dětské hřiště byste uvítali v prostranství
velkého hřiště, v Kovárech a na Trěném Újezdě.
Doporučujete vystavět prolézačky, klouzačky
a houpačky. Lavičky vám nejvíce chybí na Budči
a cestou na ni (10 odpovědí), v centru Zákolan (9),
podsady (8) a v centrech Trněného Újezda a Kovár
(na Trněném Újezdě také U Topůlku). Obec bude
obnovovat anebo budovat nové lavičky v rámci
dotovaných projektů (žádost již byla podána na
Trněný Újezd a Kováry včetně cesty na Budeč),
obnova laviček v rámci revitalizace obce (cesta
Podsady a park) je připravována na jarní kolo
žádostí o dotace. Veřejná prostranství budou
zároveň vybavována odpadkovými koši tak, jak
doporučujete.
Vysoký počet odevzdaných dotazníků svědčí
o velkém zájmu občanů o dění v obci. Tento fakt,
společně s celkově nadprůměrným hodnocením
práce obecního úřadu a zastupitelstva, dává zastupitelům i pracovníkům obecního úřadu potřebné povzbuzení do další práce. Děkujeme Vám za
Vaše podněty a připomínky.
O roce 2009, ve kterém jsme se ocitli zase
o něco rychleji než v těch minulých, se říká, že
bude plný zkoušek. Všude se skloňuje slovo
„krize“. Co z těch obavných řečí na počátku roku
2009 vyvodit pro nás kdo žijeme v Zákolanech?
Začít šetřit? Začít se vzdělávat pro nová zaměstnání? Anebo si dokonce nechat na zahradě místo
na pěstování brambor? Od všeho možná alespoň
trochu. Podle mého názoru je to nejpodstatnější
ale ještě o něčem jiném. Je to o nás samotných
a o vztazích mezi námi. Pokud je krize ve světě,
jak tvrdí odborníci, způsobena krizí důvěry, můžeme
na ni reagovat především tím, že budeme důvěru
ochraňovat, vytvářet a rozmnožovat na úrovni
sousedství v naší malé obci. Dobrý soused přispěje
ke kvalitě života v dobrých dobách, natož pak
v dobách zlých.
V novém roce přeji Vám i Vašim blízkým pevné
zdraví a dobrou mysl. Ať se při všem dobrém
i zlém, co budete prožívat, můžete opřít nejen o
své zdraví ale také o důvěru a dobré vztahy v rodině, mezi přáteli i sousedy.
Tříkrálová sbírka
Dne 8.1. 2009 proběhla v naší obci Tříkrálová
sbírka, kterou pořádala Farní charita Neratovice.
V Zákolanech, Kovárech a na Trněném Újezdu
chodili tři koledníci převlečení za bájné krále,
kteří popřáli lidem mnoho štěstí v novém roce
a prosili o finanční příspěvek do zapečetěné
kasičky. Děti ze zákolanské školy se s nadšením
zhostily této dobročinné akce a už se těší na příští
rok.Farní charita Neratovice vybrala ve svých
střediscích celkem 57 800,- Kč. V Zákolanech
bylo vybráno 3 012,- Kč.
Výtěžek je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí.
???
Jak jste spokojen(a) s životem v obci
Jak celkově v naší obci hodnotíte
Čistotu obce (technické služby)
Dopravní spojení
Spolupráci v obci a vztahy mezi lidmi
Bezpečnost
Možnosti sportování
Občanskou vybavenost (služby)
Popisek ???
foto ???
Mikulášská besídka
V Zákolanech dětem opět přinesl začátkem prosince sladkosti a dárečky Mikuláš, i tentokrát za
asistence čerta a dvou andělů. Přišli za námi před
restauraci U Libuše a přinesli s sebou nejen spoustu balíčků pro ty nejmenší, ale i radost, smích
a dobrou náladu pro všechny, kteří přišli.
Rozdávání dárků předcházelo vystoupení dětí
z místní mateřské školy a základní školy i ze školy
kolečské a studentek gymnázia z Kralup nad Vltavou.
Děkujeme kulturní komisi OU Zákolany za krásnou předvánoční atmosféru.
Kristina Langerová
Popisek ???
foto ???
Půlnoční mši na Budči sloužili letos bratři z kapucínského řádu kněz Marek a jáhen Petr z pražské
Lorety. Slavnostní bohoslužbu doprovodil místní pěvecký sbor a pár vánočních písní přidal na závěr kněz
Marek. Společně jsme tak mohli oslavit narození Ježíše. Vymrzlí poutníci se mohli na cestu posilnit čajem
i punčem na zahřátí.
Romana Ondráčková
Čtu, čteš, čteme
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v
září letošního roku vyhlásilo dotační program
Podpora čtenářské gramotnosti na základních
školách v roce 2008. Žádosti poslalo více než
700 škol z celé republiky, ale jen malé procento
žadatelů uspělo. Ve Středočeském kraji pouze
pět škol. Ta naše je mezi nimi.
Náš projekt: Čtu, čteš, čteme ukazuje nejen
cesta ke čtenářství, které je bránou k vědění a
čtenářství brána ke kultuře. Čtenářskou gramotnost žáků rozvíjíme cíleně, systematicky a v celém
školním programu. Klademe důraz na propojení
aktivit mateřské a základní školy a spolupracujících málotřídních škol Kladenska. Metodami
aktivního učení, rozvíjením čtenářských dovedností a strategií dochází k porozumění, k jeho
udržení a podpoře ve všech předmětech napříč
Popisek ???
foto ???
kurikulem. Čtení využíváme jako nástroj
k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu
v pracovním i osobním životě a ve společnosti.
V rámci projektu jsme už četli o Svatém
Václavovi a o tom, jak chodil na Budči do školy,
společně s dětmi z mateřské školy jsme tleskali
hercům Ivance a Petrovi z Divadla v Dlouhé ulici
v Praze, kteří nám zahráli pohádku Tatínek není k
zahození v tělocvičně naší školy, navštívili jsme
Městskou knihovnu v Kladně, kde se žákům velmi
líbilo, hlavně když mohli brát do rukou všechny
knihy, které jim paní knihovnice doporučila, a
prohlížet si komiksy i encyklopedie.
Finanční prostředky získané z projektu rovněž
umožní vybavit třídy novými knihovničkami se
soubory knih, s nimiž budeme pracovat ve
čtenářských dílnách. Ke společnému čtení pozveme
žáky ze Základní školy v Tuřanech, děti v mateřské
škole překvapíme pohádkami Václava Čtvrtka.
V dubnu nás čeká čtvrtá noc s Andresenem, ve
škole v přírodě pak „pyžamové čtení“ s Astrid
Lindgrenovou. Prezentace projektu bude součástí
závěrečné školní slavnosti.
Vztah dětí ke knize a čtení má kořeny v rodině.
Tu pedagog nikdy zcela nenahradí. Je však
prokazatelné, že pokud rodina svou úlohu v
oblasti motivace dítěte ke čtení nezvládne, tak ji
škola může částečně zastoupit.
Na rodičích je, jak ve svých dětech podpoří
zájem o čtení. Kniha by pod stromečkem neměla
chybět. Vánoce jsou vhodnou příležitostí nejen
knihu darovat, ale také si najít chvilku a se
školákem a s knihou ji hezky prožít.
Dagmar Bulanová
Zeptali jsme se
autorů knížky Bořek, kluk ze znaku – spisovatele
Libora Dobnera a ilustrátorky Renaty Frančíkové...
Máte rád i jiné kytky než kaktusy?
Ano, rajčata, papriky a okurky, dají se sníst!
Otázky pro pana Dobnera:
Měl jste také hady?
Ano, ale ne jedovaté, měl jsem totiž čtyři děti.
Jak dlouho jste spisovatelem?
Jsem novinář, nejstarší redaktor Slánských listů.
Zajímá mě regionální historie. Od 80. let píšu i pro děti,
poslední vydanou knížku jsem vám přivezl ukázat.
Kolik je vám let?
56.
Kolik jste vydal knih?
Šest, poslední, Kuba 5 a strašidla od Červeného
rybníka, čeká na vydání. Z ní vám přečtu ukázku.
Píšete na stroji nebo na počítači?
Nejdříve jsem psal na stroji, dvanáct let už pracuju na počítači. Je to pokrok – můžete doplňovat,
opravovat, přesunovat.
Jaké jsou vaše koníčky?
Kaktusy, želvy, divadlo – ale to je práce, ne koníček.
Dříve jsem měl doma malou ZOO – osmdesát dva
hadů. Dnes mám tři želvy a dva tisíce kaktusů.
Kterou svoji knížku máte nejraději?
Ráda kreslím všechny knížky, nejraději ty se
zvířátky, jako jsou kočky, myši, žížaly. Často mají
lidské vlastnosti, tak je i obléknu. Problematický
je kůň, připadá mi moc vážný.
O čem nejraději píšete?
O historii, ale už od školy nemám rád letopočty. Tak
jsem je v knize přeskákal a dal je na závěr do
přehledné tabulky, z které se dozvíte, kdy se co
stalo.
Kdo je vaším malířským vzorem?
Mám jich plno – například Jiří Trnka a Albín Brunovský.
Jak dlouho trvá, než knížka vyjde?
Tahle vznikala dva roky – osm měsíců jsem psal,
čtyři měsíce pracovala Renata na ilustracích, rok
trvalo vydání.
Otázky vymysleli a pokládali žáci zákolanské
školy Eliška, Otto, Marek, Denisa, Šárka a Roman.
Ti mladší pozorně poslouchali a sledovali, jak se
rozhovor dělá.
Na závěr besedy ukázala paní Renata obrázky,
které namalovala do nové knihy, a Libor Dobner
přečetl několik příběhů z knihy Kuba 5 a strašidla od Červeného rybníka. Žáci návštěvě zahráli
úryvek z pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Poznámka: Beseda byla jednou z akcí podpořených z dotačního programu MŠMT Rozvoj
čtenářské gramotnosti na základních školách
v roce 2008.
???
Co děláte ve volném čase?
Chodím na procházky se psem, pozoruju přírodu.
Otázky pro paní Frančíkovou:
Kdy jste začala kreslit?
Od malička, vyžadovalo to hodně píle. Byl to můj
koníček, později práce.
Jaké barvy používáte?
Anilínové barvy, pastelky, tempery... mám ráda
příjemné, veselé barvy.
Popisek ???
foto ???
Jak hodnotíte služby poskytované obcí
Mateřská škola
Recyklace odpadů
Kontejnery na odpad
Základní škola
Mateřské centrum
Obecní knihovna v budově školy
Jak hodnotíte služby poskytované
soukromými subjekty
Kadeřnictví
Autobusová doprava Zákolany-Praha
Obchod Šopík
Pošta
Vlak ČD Kladno-Kralupy n.Vl.
Sociální služby Charita Neratovice
Autobusová doprava Zákolany-Slaný
Restaurace Na hřišti
Tiskárna v areálu bývalého mlýna
Obchod Coop
Restaurace U Libuše
Sál U Libuše
Půlnoční mše
Vladimír Dobeš, starosta obce
Vyhodnocení ankety obce Zákolany
2,3
2,9
2,9
3
3,2
3,3
1,4
1,8
1,9
1,9
2
2,4
2,5
Jaké vzdělávací kurzy byste využili pokud by byly jednoduše dostupné v obci
Jak hodnotíte práci Obecního úřadu
2,2
Jazykový kurz
AJ
25
Jak hodnotíte práci zastupitelů
Vladimír Dobeš
Jarmila Hladíková
Tomáš Popelka
Jiří Šup
Tomáš Kříž
Eduard Rejfíř
Romana Ondráčková
Jiří Vaněk
Jiří Mairich
2,3
2,5
2,5
2,6
2,6
2,6
2,7
2,7
2,8
Rekvalifikační kurz
Řemeslo
Další oblasti vzdělávání
zedník, zámečník, včelař
truhlář (2x), lakýrník, stav. práce
mykologie, kurz vaření-staročeská kuchyně, vazba květin
Jak hodnotíte práci občanských iniciativ
Sdružení rodičů a přátel dětí
při MŠ a ZŠ Pod Budčí
1,9
Baráčníci
2,2
Pěvecký sbor ZAKOTR
2,2
TJ Sokol Zákolany
2,3
O. s. Budeč
2,3
Sbor dobrovolných hasičů
2,5
1,8
1,9
2,2
2,3
2,6
2,7
2,7
2,9
3
3,3
3,7
3,9
Jak hodnotíte informovanost v obci
Budečské rozhledy
Vývěsky
Jednání zastupitelstva
Veřejné diskuse
2
2
2,3
2,5
Příroda, ochrana živ. prostředí
Poskytování sociálních služeb druhým
Práce s počítačem
Zdravověda ( péče o vlastní zdraví)
Trénink paměti
Práce s internetem
Ekonomika (účetnictví)
V obci byste do budoucna uvítali
Ordinace lékaře (nejprve 1 x za týden)
Sál pro kulturní akce
Bezbarierové byty pro seniory
Startovací byty pro mladé
Klubovna pro setkávání občanů
Vývařovna obědů pro občany
Počítač s přístupem k internetu
RJ
3
48
34
33
31
30
25
8
Špaň.
3
FR
2
NJ
4
Zahradnictví
Historie
Ruční práce
Fotografování
Výtvarný kurz
Keramika
Umění
45
32
26
21
21
21
17
Uvažovali byste o objednání nebo koupi
následující služby za úplatu
ANO NE
Sekání trávy a odstraňování křoví
38
92
Odvoz zeleného odpadu na kompost 30
101
Nákup mulče vyrobeného v obci
38
92
Dovoz obědů
50
82
Moštárna
70
65
2,4
2,4
2,5
2,6
3
3,2
3,6
Kde by bylo nejvhodnější místo pro umístění bezbariérových bytů pro seniory
Kolonie
Zahrada pianky
67
59
Obec děkuje všem 146 občanům, kteří na konci minulého roku odevzdali v rámci ankety vyhlášené obcí vyplněné dotazníky a přináší zde
přehled výsledků ankety. Komentář k anketě najdete na první straně.
Názory a připomínky občanů, které byly uvedeny na 4. straně dotazníku
Co vám zde chybí
Kvalitní restaurace
Kováry – kontejnery na Tetrapak
Příjemné posezení – restaurace, vinárna
Hospůdka a sál na konání akcí
Pekárna, cukrárna
Místní rozhlas po celé obci
Kanalizace
Kvalitní inernet. stránka
Kulturní a sportovní vyžití
Taneční zábavy
Přechod u fary
Restaurace, muzeum, divadlo
Bezpečnější odbočování do Zákolan,
u pošty a u Libuše
Kavárna
Autobus do Holubic
Dětské hřiště
Bankomat
Chodníky
Policie
Ochrana majetku
U každé lavičky by měl být odpadkový koš
Kvalitní a čerstvé potraviny v obchodě
Funkční dětské hřiště
Sypání namrzlých úseků silnic
k nádraží a k bytovkám
Ještě jeden obchod
Lékař
Lepší mezilidské vztahy
Tolerance
Aktivní lidé
Větší údržba obec. Pozemku kolem silnice
Pošta – služba on-line (prodej sázenek)
Funkčnost osvětlení od Energovodu
do kolonie
Soudržnost
Návštěva kulturních akcí (mimo obec)
Obchody na TU a Kovárech
Pošta otevřená alespoň 1 den od 7:00
nebo do 18.00 hod nebo v sobotu
Koupání v létě
Klubovna pro seniory
Péče o les a stráně okolo silnice
Větší využití plyn. topení
Lepší tel. signál
Pedikúra
Udržování pěšinky na Budeč za p. Šimůnkem,
vysekávání trávy během roku
Vztahy
Moštárna
Kvalitní veřejné osvětlení (viz. cesta na nádraží)
Funkční farnost
Přechod pro chodce u autobus. zastávek
Retardéry
Ekologické vytápění tuhými palivy
Kontejnery na kov
1
3
1
4
1
6
4
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
Čeho si ceníte
Hřiště u školky je pěkné
Práce zastupitelů p. Dobeše a p. Šupa
klidu
Pěkná příroda v okolí
Čistá obec
Všeho, co se udělá pro lidi
Vcelku pohodových lidí
Lokality Budče
Dobrého spojení
Plynofikace
Dopravního spojení s Prahou
Zájmu obce o můj názor
Rychlého jednání starosty obce
Kladné vyřízení žádostí starostou obce
Večerky „šopíku“
Mš a Zš Zákolany
Kontejnery na odpad
Pracovníků na úklid obce
Vykoupení kolonie
Ochrana živ. prostředí
Práce některých členů zastupitelstva
a aktivistů
Podpory ZŠ a MŠ
Projektů obce
Zřízení autobusové zastávky
Zlepšení vody v potoce
Vodovodu
Snahy zastupitelstva vylepšit vzhled obce,
poskytování komunál. služeb a získávání
extra peněz z dostupných zdrojů
Práce zastupitelstva
Lidí, kteří chtějí žít normálně
Historie místa
Obecně malá zastavěnost lokality
Snahy obce pro zlepšení kvality života v obci
Zvelebování obce
Zájmu zastupitelů obce o občany
Kulturních akcí dobrovolné iniciativy
Zdravé životní prostředí
Další doporučení
Vytrvat v další práci
Omezit rychlost na 40km/hod na rovném
úseku Zákolany-Otvovice (k Řempu)
Změnit umístění sochy A. Zápotockého
Líbí se mi projekt na úpravu středu obce
Retardéry v obytné zóně Kováry – Budeč
(za žel. Přejezdem) směr Budeč
Retardér v okolí křižovatky U Libuše
ze všech tří směrů
Více aktivit pro děti
Pohybové kroužky pro děti např. TV
Omezení kouře z komínů,
táhne se celým údolím
Upravit centrum obce
1
2
6
9
11
1
1
6
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Naučná stezka
Přístupová cesta na nádraží od TÚ
Nová autobus. zastávka
Oprava kanálu u Dudů č.p. 1
Byly by potřeba kontejnery na zahradní
odpad, vícekrát do roka, i za cenu,
že bychom si připlatili
V zimě posyp cesty na vlak
Sypání cest v zimě
Vyčistit stráň nad Katovky (nad kolonií)
Více kontrolovat veřejné osvětlení
Místnost pro schůze občanů
s představiteli obce
Vadí velké množství aut, hlavně kamiony
Omezení dopravy – urychlení obchvatu obce
Nedovolit další zástavbu obce na úkor
památné krajiny obce
Více možností občerstvení
Sankce za neekologické vytápění
Jaké kulturní akce byste zde uvítali
Společenské akce, zábavy apod.
Kino
Muzeum
Divadlo
Více zviditelnit kult. památku Budeč,
spolupráce s arch. ústavem Praha,
pořádání pravidelných trhů a jarmarků
na prostranství Budče
Klub pro mladé, klubovna
Dechový orchestr
Zájezdy do divadel
Koncerty
Beseda
Estrádní vystoupení s hudbou
Hudba
Společenský sál
Jaká sportoviště Vám zde chybí
Pro dospělé i děti prolézačky, bradla
Tenis
petang
Bowling
In-line dráha
Volejbal
Multifunkční venkovní hřiště s osvětlením
Karate
Kováry – víceúčelové antukové hřiště
Florbal
Basketbal
Horolezecká stěna
Ping-pong
U-rampa
Posilovna
Koupaliště
Sporty pro děti
Sokol pro děti a mládež
2
1
1
1
Dostupná tělocvična
Zdrav. cvičení mužů
Cyklostezky
Nohejbal
Bazén
1
1
1
1
1
Jaké obchody nebo služby Vám zde chybí
Nejvíce připomínek bylo k obchodu COOP:
1
1
1
1
1
1
18
8
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
8
1
3
7
3
1
1
1
1
2
2
4
1
7
2
1
1
-
1
1
3
2
1
nepracuje kvalitně
širší sortiment, kvalita výrobků (ne prošlé)
vstřícnější personál
dodržovat prac. dobu
lepší ceny a sortiment
širší nabídka, čerstvé ovoce a zelenina
lepší zásobení, ochota a úslužnost
zaměstnanců
- (měla by vzniknout) konkurence Coop
1
13
Masna
Lékárna
Cukrárna , kavárna
CD a DVD půjčovna
TU – alespoň jednou za týden prodej pečiva
Potraviny s delší otvírací dobou
Ovoce-zelenina
Drobné zboží
Sex-shop
Stavebniny, barvy-laky
Smíšené zboží
Čerstvé pečivo (pekárna)
Potraviny, část. elektro
Textil a obuv
Pojízdná prodejna s kuřecím masem
Železářství, stavebniny
Potraviny na TU
2
2
11
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Jaký typ restaurace Vám zde chybí
rychlé občerstvení v letní sezóně pro turisty
vinárna
v centru malá, klidná, příjemná hospůdka
teplá a studená kuchyně – občerstvení
kvalitní restaurace v okolí Budče
slušná restaurace s kuchyní
nekuřácká
jen v létě
průměrné kvality (ne hospoda), obec Zákolany
výborné kvality a příjemná
Kováry - příjemné posezení s možností
teplého menu venku i uvnitř
vybudování malého rodinného penzionu
Pizzerie
pro celou rodinu
zlepšit Libuši, restaurace i pro děti
hospoda TU
1
2
2
2
3
1
1
3
2
1
1
6
2
1
1
3
1
1
2
1
2
5

Podobné dokumenty