Osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním

Komentáře

Transkript

Osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním
Osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním
Osobní údaje, které provozovatel získá při provozování webových stránek, jsou považovány
za důvěrné a nebudou k dispozici třetím osobám, vyjma případných zpracovatelů, oficiálních
žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle
zákonů ČR.
Společnost ŠAFY production s.r.o., jakožto správce osobních údajů, je v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění oprávněna zpracovávat Vaše
osobní údaje, které jí poskytnete prostřednictvím této webové stránky, pouze s Vaším níže
uvedeným souhlasem. Uživatel tímto souhlasí s tím, aby společnost ŠAFY production, s.r.o.,
se sídlem Praha 4, Údolní 212/1, 147 00, (dále též jen správce), v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovala jím vložené údaje do
určených formulářů k tomuto umístěných na této webové stránce, zařadila je do své databáze
a dále použila za účelem nabízení obchodu a služeb a ke statistickým účelům. V souladu se
zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uživatel rovněž
souhlasí, aby mu byla prostřednictvím jeho elektronického kontaktu, který vložil do určených
formulářů k tomuto, zasílána obchodní sdělení. Uživatel bere na vědomí, že má právo
přístupu k těmto osobním údajům, je oprávněn je opravit a dále že disponuje oprávněními
uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo
požadovat za podmínek v tomto zákone uvedených po správci či zpracovateli vysvětlení a
odstranění závadného stavu, tj. zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů). Uživatel dále souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté shora uvedeným
způsobem mohou být k výše uvedeným účelům poskytnuty jejich správcem pouze těm
subjektům, které zpracovávají osobní údaje pro správce na základě písemné smlouvy. Jejich
seznam je na požádání k dispozici u správce a lze jej v této věci kontaktovat prostřednictvím v
následujícím odstavci uvedených kontaktních údajů. Tento souhlas uživatele je udělen na
dobu 10ti let s tím, že je možné ho kdykoliv odvolat e-mailem na e-mailové
adrese [email protected] popřípadě písemně na adrese ŠAFY production s.r.o, Údolní
212/1, 147 00, kde uživatel může získat informace o jím poskytnutých a správcem
zpracovaných osobních údajích a uplatnit práva ve smyslu ustanovení § 21 zákona o ochraně
osobních údajů, v platném znění, viz výše. Souhlas se zasíláním reklamních sdělení je dále
možno odvolat výše uvedeným způsobem.
Reklama a reklamní sdělení
Uživatelé těchto webových stránek tímto souhlasí s tím, že registrovaným uživatelům bude
provozovatel oprávněn zasílat e-mailové zprávy obsahující informace o novinkách
a produktech, které provozovatel nabízí. Registrovaní uživatelé také souhlasí se zasíláním e-
mailových zpráv krátkého rozsahu obsahujících informace o produktech třetích stran. Takto
zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. a zákona
o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., a nelze jej považovat za
nevyžádanou reklamu - spam.Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel projevit
vlastním odhlášením z emailingového systému prostřednictvím možnosti poskytnuté v
každém emailu odeslaném provozovatelem, popřípadě oznámením nesouhlasu se zasíláním
reklamních sdělení provozovateli na e-mailovou
[email protected] V předmětu zprávy musí uživatel
uvést NEZASÍLAT.
V případě, že provozovatel zjistí, nebo mu bude oznámeno a prokazatelně doloženo, že došlo
k zneužití cizí e-mailové adresy při registraci do systému provozovatele, odstraní
provozovatel tento e-mail z databáze. Provozovatel odstraní z databáze vždy pouze dotčený email, nikoliv celou skupinu e-mailů definovanou doménou druhého řádu.
Zabezpečení ochrany osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou bezpečně chráněny před neoprávněnými osobami, zneužitím či
zveřejněním. Vaše osobní údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a
chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na
ochranu dat a/nebo v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu
neoprávněných osob. Data, která nemají povahu osobních údajů, jako jsou Vaše otázky,
komentáře, nápady a názory, nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je
používat a zveřejňovat za účelem zlepšení činnosti společnosti ŠAFY production bez
jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho nároku vůči společnosti ŠAFY
production.