Miele/nemocnice oxivario

Komentáře

Transkript

Miele/nemocnice oxivario
Nemocnice
Mycí a dezinfekční automaty
Mycí a dezinfekãní automaty
pro nemocnice
G 7882
Mycí a dezinfekãní automat
● fiízení: Multitronic Novo plus s 10
standardními mycími programy
● v˘kon: 2 OP sety
pfiíp. 4 sítové misky DIN
nebo 1 – 2 MIC sety
● v 850 (820), ‰ 600, h 600 mm
Informace k pfiístroji str. 11
Technické údaje str. 45
G 7882 CD
Mycí a dezinfekãní automat
● vybavení jako G 7882
● integrovan˘ su‰icí agregát
pro su‰ení hork˘m vzduchem
a zásuvka pro zásobníky na tekutá
média
● v˘kon: 2 AN sety
nebo 2 OP sety
pfiíp. 4 sítové misky DIN
nebo 1 – 2 MIC sety
● v 820 (850), ‰ 900, h 700 (600) mm
Informace k pfiístroji str. 11
Technické údaje str. 45
G 7835 CD
Mycí a dezinfekãní automat
● fiízení: Profitronic, volnû
programovatelné
● integrovan˘ su‰icí agregát
pro su‰ení hork˘m vzduchem
a zásuvka pro zásobníky na tekutá
média
● v˘kon: 2 AN sety
nebo 2 OP sety
pfiíp. 4 sítové misky DIN
nebo 1 – 2 MIC sety
● v 820 (850), ‰ 900, h 700 (600) mm
Informace k pfiístroji str. 13
Technické údaje str. 45
Centrální sterilizace
Mycí a dezinfekční automaty
Novinka: G 7836 CD
Mycí a dezinfekãní automat
● fiízení: Profitronic, volnû
programovatelné
● integrovan˘ su‰icí agregát pro su‰ení hork˘m vzduchem a zásuvka
pro zásobníky na tekutá média
● v˘kon: 3 AN sety
nebo 4 OP sety
pfiípadnû 8 sít pro OP instrumentarium
nebo 2 sady MIC instrumentaria
● v 1160, ‰ 900, h 700 (600) mm
Informace k pfiístroji str. 17
Technické údaje str. 45
2
G 7857 TD
Profesionální myãka nádobí s termickou dezinfekcí
● fiízení: Multitronic Novo vario s 10
standardními mycími programy,
z toho 2 dezinfekãní programy
● nejkrat‰í program 6 min.
● v 850 (820), ‰ 600, h 600 mm
Informace k pfiístroji str. 43
Technické údaje str. 45
Upozornûní:
Dal‰í informace k mycím a dezinfekãním automatÛm Miele naleznete
ve speciálních prospektech:
● Centrální sterilizace
● Laboratorní sklo
Miele – Vበspolehliv˘ partner
Aplikaãní know-how
Miele jiÏ nûkolik desetiletí urãuje
smûr ve v˘voji mycích a dezinfekãních automatÛ
● standardizované techniky mytí
jsou dÛleÏit˘m pfiedpokladem
pro zabezpeãení kvality
●
Mytí dut˘ch nástrojÛ
● dÛkladné a ‰etrné mytí dut˘ch
nástrojÛ injektorovou metodou
● následné vysou‰ení hork˘m
vzduchem
Hygiena
● strojové mytí nástrojÛ normalizovan˘m dekontaminaãním postupem
● mytí, dezinfekce a su‰ení v jednom
programu
● nahrazuje manuální mytí
- ulehãuje práci a chrání personál
proti infekci
● vysok˘ hygienick˘ standard
Bezpeãnost
Termická dezinfekce se provádí
bez pfiidávání dezinfekãního nebo
dezinfikujícího mycího prostfiedku.
● fungicidní, baktericidní a virucidní
úãinky
● teplota 93°C, doba pÛsobení 10 min.,
redukãní koeficient ca 7 – 8
nebo
● teplota 93°C, doba pÛsobení
3 min., redukãní koeficient ca 5
Hospodárnost
efektivní nasazení pracovníkÛ
minimalizace pracovních úrazÛ
a nemocí z povolání
● organizaãní v˘hody díky moÏnosti
uloÏení nástrojÛ v mycím a dezinfekãním automatu po dobu aÏ
6 hodin
Stále je Vám nablízku
● servisní síÈ Miele po celé âeské
republice
● nabídka smlouvy o provádûní
pozáruãní údrÏby a servisu
● servisní zásah do 48 hodin
●
●
3
Systematické mytí nástrojÛ
DESIN vario TD
Program: DESIN vario TD
Mytí nástrojÛ v mycích a dezinfekãních automatech Miele se provádí
v uzavfieném systému. Termická
dezinfekce probíhá pfii teplotû 93°C
po dobu 10 minut. V‰echny mycí
a dezinfekãní automaty Miele mají
program „DESIN vario TD“, kter˘
je optimalizovan˘ pro odstraÀování
proteinÛ a obzvlá‰È ‰etrn˘ vÛãi
materiálu, napfi. pro MIC nástroje,
jemné optické nástroje nebo pro
hliníkové podnosy.
Pro oblast anestezie nabízí Miele
fiadu ko‰Û, které umoÏÀují mytí
celého anestetického instrumentaria.
K dispozici jsou ko‰e, do nichÏ
je moÏno ukládat d˘chací hadice
i intubaãní materiál. Pfiím˘m vstfiikováním se vnitfiní ãásti dÛkladnû
vyãistí, bezpeãnû dezinfikují
a nakonec vysu‰í hork˘m vzduchem.
K inovaãnímu fie‰ení mytí anestetického instrumentaria dospûla firma
Miele formou univerzálního vozíku
E 435 a E 436. D˘chací hadice se
zde zachycují ve speciální spirále.
Pfii tomto fie‰ení se v hadicích vytváfií
sloupec vody, kter˘ zaji‰Èuje dÛkladné vymytí celé vnitfiní ãásti.
Po fázi mytí a dezinfekce pak voda
z hadic rychle vyteãe a hadice
se vysu‰í hork˘m vzduchem.
Dal‰í informace na stranû 20
V injektorovém vozíku E 450 nabízí
Miele fie‰ení i pro mytí nástrojÛ
minimálnû invazivní chirurgie (MIC).
¤e‰ení, které se v nemocnicích jiÏ
mnohokrát osvûdãilo. Vzhledem
k velk˘m konstrukãním rozdílÛm MIC
nástrojÛ je injektorov˘ vozík E 450
vybaven velk˘m mnoÏstvím speciálních trysek, adaptérÛ atd. Za úãelem
mytí musí b˘t moÏno nástroje dostateãnû rozloÏit a duté prostory musí
b˘t pfiístupné pro mycí roztok.
Dal‰í informace na stranû 22
4
Jako alternativu k injektorovému
vozíku E 450 nabízí Miele pro mytí
MIC instrumentaria dal‰í systémové
fie‰ení – základní vozík E 474
a nástavné moduly. Moduly lze
na pracovi‰ti individuálnû osadit
instrumentariem a potom postavit
do základního vozíku a adaptovat.
Dal‰í informace na stranû 24
Aktuálním pfiíkladem inovaãní síly
Miele je systémové fie‰ení pro mytí
systémÛ s motory. Dosud bylo
strojové mytí systémÛ s motory
pfiísnû zakázáno. Miele jako první
v˘robce mycích a dezinfekãních
systémÛ vyvinula a jako patent
pfiihlásila jedno takové fie‰ení.
Bylo vyzkou‰eno firmou Aesculap
a schváleno pro motorové systémy
fiady motorÛ COMFORT a série
ACCULAN II.
Dal‰í informace na stranû 29
Modely sterilizace
Model centrální sterilizace s „ãistou a neãistou stranou“
Neãist˘ materiál
Nesterilní materiál
Sterilní materiál
Ostatní provoz a zázemí
Prokládací mycí
a dezinfekãní automaty Miele
Sterilizátory
1. V˘tah neãist˘
2. Pfiíjem materiálu
3. Mytí a dezinfekce
instrumentaria
4. Balení a setování
5. Pfiíprava operaãního prádla
a textilu
6. Mytí a dezinfekce pfiepravek
a transportních skfiíní
7. Sklad sterilního materiálu
8. V˘dej sterilního materiálu
9. V˘tah ãist˘
10. Denní místnost
11. Úklid skladu sterilního
materiálu
12. Filtr
13. Sociální zafiízení
14. ·atna
15. Kanceláfi vrchní sestry
16. Úpravna vody
17. Technické zázemí CS
18. Operaãní sály
19. Pfiíprava pacienta
20. Um˘várna lékafiÛ
21. Pfiekládání pacienta
22. Chodba
Pfiísálová sterilizace
A Neãist˘ materiál
B Nesterilní materiál
C Sterilní materiál
1. Um˘várna nástrojÛ,
pfiedsterilizaãní pfiíprava
2. Sterilizace – balení, setování
3. Operaãní sály
4. Um˘várny lékafiÛ
Mycí a dezinfekãní
automat Miele G 7836 CD
Sterilizátory
5
Nová norma – nové poÏadavky
Nová norma
Pfii pfiípravû medicínského instrumentaria je dÛkladné mytí dÛleÏit˘m
pfiedpokladem pro bezpeãnou dezinfekci a sterilizaci. Mytí a dezinfekce
musí probíhat dle validovateln˘ch
metod tak, jak je to v˘slovnû vyÏadováno v hygienick˘ch pfiedpisech.
Pfiipravovaná evropská norma prEN
ISO 15 883 klade zcela nové poÏadavky na mycí a dezinfekãní automaty. Miele jiÏ nyní do nové generace
tûchto automatÛ implementovala
technická fie‰ení, která splÀují tyto
poÏadavky a stanoví tak zcela nová
mûfiítka.
6
Nové poÏadavky
S novou generací pfiístrojÛ G 78
stanoví Miele jako vedoucí inovaãní
v˘robce nové standardy pro pouÏití
mycích a dezinfekãních automatÛ.
Zde byl samozfiejmû brán zfietel
na hospodárnost a budoucnost:
v‰echny nové pfiístroje mohou b˘t
i nadále provozovány se stávajícím
ko‰ov˘m vybavením a nástavci
konstrukãní fiady G 77 – tento pfiístup
je typick˘ pro Miele.
Nová generace
Nová generace
Nové mycí a dezinfekãní automaty
G 7882, G 7882 CD a G 7835 CD,
G 7836 CD jsou mezníkem dal‰ího
v˘voje strojové pfiípravy instrumentaria – mytí a dezinfekce. Nabízí nejvy‰‰í míru v˘konnosti a spolehlivosti
a jsou urãeny pro lékafiské praxe,
pro centrální a decentrální pfiípravu
ve‰kerého instrumentaria na klinikách, zvlá‰tû pak pro pfiípravu
mikroinstrumentaria.
Pfiitom se osvûdãil jednokomorov˘
systém mycích a dezinfekãních
automatÛ (kaÏd˘ automat ãistí,
dezinfikuje a su‰í nezávisle na sobû)
jako obzvlá‰È flexibilní a hospodárn˘.
Pomocí automatického rozpoznání
vozíku u G 7835 CD a G 7836 CD
je moÏné pfiifiadit ko‰Ûm s instrumentariem správné programy.
G 7882
Vût‰í bezpeãnost
● zlep‰ená validace a revalidace
● precizní dodrÏení a kontrola teplot
dezinfekce
● pfiesné dávkování ãisticích médií
Vy‰‰í hospodárnost provozu
● sníÏení spotfieby vody
● regenerace bûhem mycího
programu
● vyuÏití stávajícího vybavení ko‰Û
a nástavcÛ
Optimální mycí v˘kon
● vylep‰ená technika mytí s vy‰‰í
úãinností
● lep‰í v˘sledky pfii vnûj‰ím mytí
nástrojÛ
● optimální vedení vody
G 7835 CD
7
Nové nároky
Vût‰í bezpeãnost!
Nové mycí a dezinfekãní
automaty Miele.
Sériové rozhraní pro pfiipojení PC
nebo tiskárny pro dokumentaci v‰ech
procesních parametrÛ.
Je‰tû pfiesnûj‰í fiízení a kontrola
teplot mytí, dezinfekce a závûreãného oplachu díky dvûma oddûlen˘m
senzorÛm pro regulaci a kontrolu
procesních parametrÛ.
8
Snadnûj‰í validace a revalidace díky
moÏnosti kontroly teploty v mycím
prostoru a na um˘vaném pfiedmûtu
pomocí nûkolika teplotních ãidel
zaveden˘ch pfies mûfiicí vstup
na pfiístroji.
Bezpeãnostní blokování dvefií bûhem
celého prÛbûhu programu.
Otevfiení dvefií po ukonãení programu
pouze po dodrÏení v‰ech procesních
parametrÛ.
Vût‰í bezpeãnost
Vy‰‰í hospodárnost provozu
Optimální mycí v˘kon
Vy‰‰í hospodárnost provozu!
Nové mycí a dezinfekãní
automaty Miele.
Optimální mycí v˘kon!
Nové mycí a dezinfekãní
automaty Miele.
V˘razné sníÏení spotfieby vody
díky novému kondenzátoru páry
na principu v˘mûníku tepla.
Nová mycí ramena s vy‰‰í úãinností
na um˘vané povrchy v˘raznû sniÏují
spotfiebu vody.
Nov˘ zmûkãovaã vody Profi Monoblock
umoÏÀuje regeneraci v prÛbûhu mycího programu se sníÏenou spotfiebou soli aÏ o 50% (v oblasti tvrdosti
5° – 15° dH). Samostatn˘ regeneraãní
program není nutn˘.
Vy‰‰í mycí tlak pfiivádûn˘ do injektorového vozíku pro vnitfiní mytí napfi.
úzkohrdlého laboratorního skla.
Pfii v˘mûnû pfiístroje není nutné dokupování nov˘ch ko‰Û; stávající ko‰e
mohou b˘t i nadále pouÏívány.
Konstrukce pfiíznivá pro snadn˘
servisní a 100% recyklovatelnost
pfiístroje.
Dodateãné mycí rameno pro lep‰í
vnûj‰í mytí, obzvlá‰È pfii pouÏití injektorového vozíku.
Optimální rozloÏení trysek na regulovateln˘ch mycích ramenech zamezuje moÏnému vzniku stínûn˘ch míst
v mycím prostoru a zaruãuje tak lep‰í
v˘sledky mytí.
Nové elektronické fiízení umoÏÀuje
flexibilní tvorbu mycích a dezinfekãních programÛ.
9
G 7882 a G 7882 CD
Mycí a dezinfekãní automaty
Nové mycí a dezinfekãní automaty
jsou profesionálním fie‰ením pro
dÛkladnou a bezpeãnou pfiípravu
nástrojÛ v lékafisk˘ch praxích,
v ambulantních operaãních centrech
a na klinikách.
Pro uloÏení nástrojÛ rÛzn˘ch medicínsk˘ch oborÛ jako napfi. gynekologie, ORL, anestezie a OP nabízí
Miele rozsáhl˘ program ko‰Û
a nástavcÛ.
G 7882
Mycí a dezinfekãní automat
● v˘kon: 2 OP sety
pfiíp. 4 sítové misky DIN
nebo 1 – 2 MIC sady
● v 850 (820), ‰ 600, h 600 mm
G 7882
G 7882 CD
Mycí a dezinfekãní automat se su‰icím agregátem
● v˘kon: 2 AN sety
nebo 2 OP sety
pfiíp. 4 sítové misky DIN
nebo 1 – 2 MIC sety
● v 820 (850), ‰ 900, h 700 (600) mm
10
G 7882 CD
Provedení
● volnû stojící pfiístroj s ãelním
plnûním a sklopn˘mi dvefimi
● lze jej umístit na podstavec nebo
zabudovat do stávajícího zafiízení
lékafiské praxe
● vnûj‰í oplá‰tûní:
bílé oplá‰tûní u G 7882
nerezové oplá‰tûní u G 7882
a G 7882 CD
● rámová konstrukce s postranní
izolací
➔ nízké emise tepla a hluku
➔ snadná recyklace
● mycí prostor a rozvody vody
z jakostní nerez oceli
¤ízení
Multitronic Novo plus s 10 standardními mycími programy (podrobnûj‰í
informace k fiízení viz str. 16, popis
programÛ na str. 46)
●
Vybavení
● mycí prostor se dvûmi mycími
úrovnûmi
➔ vysoká kapacita mytí
● 2 mycí ramena (3. mycí rameno
na horním ko‰i)
➔ úãinné mytí
●
pfiímé pfiipojení horních ko‰Û a injektorového vozíku na pfiívod vody
➔ maximální vyuÏití mycího roztoku
● zmûkãovaã vody Profi Monoblock
➔ kontinuální regenerace bûhem
procesu mytí
● kondenzátor par / v˘mûník tepla
s minimální spotfiebou vody
kondenzátor par s rozstfiikovaãem
(G 7882 CD)
➔ Ïádné v˘pary ani hork˘ vzduch
v místnosti
➔ provoz bez pfiipojení na odtahové vedení
➔ nízké náklady na instalaci
● 4-násobná filtrace mycího roztoku
s plo‰n˘m sítem, hrub˘m sítem,
sítem na sklenûné stfiepy a jemn˘m
mikrofiltrem
● su‰icí agregát/radiální ventilátor
pro su‰ení hork˘m vzduchem
(G 7882 CD)
➔ úãinné vnitfiní a vnûj‰í su‰ení
nástrojÛ
● elektrické blokování dvefií
➔ bezpeãn˘ provoz
➔ vysoká bezpeãnost procesu
● integrovan˘ mûfiicí vstup pro senzorovou kontrolu teploty a dodrÏení
doby pÛsobnosti
Dávkovací zafiízení
ve dvefiích jeden dávkovací pfiístroj
na prá‰kové mycí prostfiedky
a jeden na tekutá oplachovací
média (le‰tidlo)
● 1 dávkovací ãerpadlo DOS 10/30
na tekutá, kyselá média
● 1 dávkovací ãerpadlo DOS 60/30
na tekuté mycí prostfiedky
(G 7882 CD)
● zásuvka na 2 zásobníky á 5 l
(G 7882 CD)
●
Volitelné pfiíslu‰enství G 7882
● sériov˘ port RS 232 pro pfiipojení
PC nebo tiskárny pro dokumentaci
procesních parametrÛ
● 2 dávkovací zafiízení (DOS G 60
modul) pro tekuté mycí a dezinfekãní prostfiedky
● podstavec, v˘‰ka 300 mm
G 7882 CD
dávkovací zafiízení (DOS G 60
modul) pro tekuté dezinfekãní
prostfiedky
● podstavec, v˘‰ka 300 mm
● horní kryt pfiístroje
●
Technické údaje str. 45
11
G 7835 CD
Mycí a dezinfekãní automat
12
G 7835 CD
4-násobná filtrace mycího roztoku
s plo‰n˘m sítem, hrub˘m sítem,
sítem na sklenûné stfiepy a jemn˘m
mikrofiltrem
● su‰icí agregát/radiální ventilátor
pro su‰ení hork˘m vzduchem
➔ úãinné vnitfiní a vnûj‰í su‰ení
laboratorního skla
● elektrické blokování dvefií
➔ bezpeãn˘ provoz
➔ vysoká bezpeãnost procesu
● integrovan˘ mûfiicí vstup pro senzorovou kontrolu teploty a dodrÏení
doby pÛsobnosti
● integrované senzorové snímaãe
pro automatické rozpoznávání
vozíku
● sériov˘ port RS 232 pro pfiipojení
PC nebo tiskárny pro dokumentaci
procesních parametrÛ
Dávkovací zafiízení
● 1 dávkovací ãerpadlo DOS 10/30
na tekutá, kyselá média
● 1 dávkovací ãerpadlo DOS 60/30
na tekuté mycí prostfiedky
● zásuvka na 2 zásobníky á 5 l
Volitelné pfiíslu‰enství
dávkovací zafiízení (DOS G 60
modul) pro tekuté dezinfekãní
prostfiedky
● dávkovací zafiízení (DOS G 10
modul) pro tekuté oplachovací
prostfiedky
● v˘tlaãné ãerpadlo pro beztlakov˘
pfiívod DEMI vody
● sada magnetick˘ch prvkÛ pro volbu
programu (pro identifikaci vozíku)
● podstavec, v˘‰ka 300 mm
● horní kryt pfiístroje
●
Technické údaje str. 45
Mycí a dezinfekční program pro oblasti s vysokým rizikem
T (°C)
93
90
93-5’
80
70
DOS
DOS
Detergent Peroxid
DOS
60
Detergent
53
DOS
5’
Neutralizace
10’
kce
nfe
ezi
ád
Suše
ní
ick
Term
Mezioplach
da
oxi
ía
Myt
dm
ytí
myt
í
ce
40
vní
Vybavení
mycí prostor se dvûmi mycími
úrovnûmi
➔ vysoká kapacita mytí
● 2 mycí ramena (3. mycí rameno
na horním ko‰i)
➔ úãinné mytí
● pfiímé pfiipojení horních ko‰Û a injektorového vozíku na pfiívod vody
➔ maximální vyuÏití mycího roztoku
● zmûkãovaã vody Profi Monoblock
➔ kontinuální regenerace bûhem
procesu mytí
➔ pfiesné urãení mnoÏství natékající vody a tím zaruãení optimálního
dávkování mycího a dezinfekãního
prostfiedku
● kondenzátor par s rozstfiikovaãem
➔ Ïádné v˘pary ani hork˘ vzduch
v místnosti
➔ provoz bez pfiipojení na odtahové vedení
➔ nízké náklady na instalaci
●
●
Pře
Provedení
volnû stojící pfiístroj s ãelním plnûním a sklopn˘mi dvefimi
● lze jej umístit na podstavec nebo
zabudovateln˘ do stávajícího zafiízení lékafiské praxe
● vnûj‰í oplá‰tûní: nerez ocel
● rámová konstrukce s postranní
izolací
➔ nízké emise tepla a hluku
➔ jednoduchá recyklace
● mycí prostor a rozvody vody
z jakostní nerez oceli
●
¤ízení
Profitronic, volnû programovatelné
(podrobnûj‰í informace k fiízení viz
str. 17, popis programÛ na str. 46)
●
Hla
G 7835 CD
Mycí a dezinfekãní automat
● v˘kon:
2 AN sety
nebo 2 OP sety
pfiíp. 4 sítové misky DIN
nebo 1 – 2 MIC sety
● identifikace vozíku ML
➔ pro automatickou identifikaci
v‰ech vozíkÛ a automatickou volbu
programu
➔ kovová li‰ta s 5 magnety
● v 820 (850), ‰ 900, h 700 (600) mm
Čas
13
G 7836 CD
Mycí a dezinfekãní automat
14
G 7836 CD
G 7836 CD
Mycí a dezinfekãní automat
s horkovzdu‰n˘m su‰icím agregátem
● v˘kon: 3 AN sety
nebo 4 OP sety
pfiípadnû 8 sít pro OP instrumentarium
nebo 2 sady MIC instrumentaria
● identifikace vozíku ML
➔ pro automatickou identifikaci
v‰ech vozíkÛ a automatickou volbu
programu
➔ kovová li‰ta s 5 magnety
● v 1160, ‰ 900, h 700 (600) mm
Vybavení
pfiímé pfiipojení horních ko‰Û a injektorového vozíku na pfiívod vody
➔ maximální vyuÏití mycího roztoku
● velkokapacitní zmûkãovaã vody
● kondenzátor par s rozstfiikovaãem
➔ Ïádné v˘pary ani hork˘ vzduch
v místnosti
➔ provoz bez pfiipojení na odtahové vedení
➔ nízké náklady na instalaci
● 4-násobná filtrace mycího roztoku
s plo‰n˘m sítem, hrub˘m sítem,
sítem na sklenûné stfiepy a jemn˘m
mikrofiltrem
● su‰icí agregát / radiální ventilátor
pro su‰ení hork˘m vzduchem
➔ úãinné vnitfiní a vnûj‰í su‰ení
laboratorního skla
●
Konstrukce
volnû stojící pfiístroj s ãelním plnûním a sklopn˘mi dvefimi
● vnûj‰í oplá‰tûní: nerez ocel
● 2-plá‰Èová konstrukce
➔ nízké emise tepla a hluku
● mycí prostor a rozvody vody z jakostní nerez oceli
●
Volitelné pfiíslu‰enství
v˘tlaãné ãerpadlo pro beztlakov˘
pfiívod DEMI vody
● elektrické blokování dvífiek pfiístroje
bûhem chodu programu
● sada magnetick˘ch prvkÛ pro volbu
programu (pro identifikaci vozíku)
●
Technické údaje str. 45
Dávkovací zafiízení
1 dávkovaã pro prá‰ková a 1 pro
tekutá média (le‰tidlo) ve dvefiích
pfiístroje
● 1 dávkovací ãerpadlo DOS 10/30
na tekutá, kyselá média
● 1 dávkovací ãerpadlo DOS 60/30
na tekuté mycí prostfiedky
● zásuvka na 4 zásobníky á 5 l
●
¤ízení
Profitronic, volnû programovatelné,
64 programÛ (podrobnûj‰í informace k fiízení viz str. 17)
●
Mycí a dezinfekční program pro oblasti s vysokým rizikem
T (°C)
93
90
93-5’
80
70
DOS
DOS
Detergent Peroxid
DOS
60
Detergent
53
DOS
5’
Neutralizace
10’
kce
nfe
ezi
ád
Suš
en
í
ick
Ter
m
oxi
tí a
My
Mezioplach
da
tí
my
vní
dm
ytí
Hla
Pře
ce
40
Čas
15
¤ízení: Multitronic Novo plus
Multitronic Novo plus
G 7883 a G 7883 CD
Mycí a dezinfekãní automaty
¤ízení
● Multitronic Novo plus, urãité procesní parametry je moÏné zmûnit
Programy
● 8 standardních mycích programÛ
Displej
● indikace prÛbûhu programu
● indikace teploty a programového ãasu
● indikace ukonãení programu,
optická a akustická signalizace
● kontrolky pro servisní a chybová
hlá‰ení
Rozhraní
sériov˘ port RS 232 pro pfiipojení
PC nebo tiskárny pro dokumentaci
procesních parametrÛ (volitelné
pfiíslu‰enství u G 7883, sériovû
u G 7883 CD)
● optické rozhraní pro údrÏbu
a servisní práce
●
●
Obsluha programÛ
● jednoknoflíková – programov˘m
voliãem
Bezpeãnost provozu
2 NTC ãidla na dnû mycího
prostoru pro pfiesnou regulaci
a kontrolu teploty
● elektrické blokování dvefií
● ji‰tûní pfii v˘padku programu
● zastavení programu pfii pfieru‰ení
napûtí
Upozornûní
Pfiehled a obsah programÛ na str. 46
Sériov˘ port pro pfiipojení PC nebo
tiskárny
Protokolování procesních údajÛ
pomocí Laptopu
Vstup pro mûfiicí sondy
16
¤ízení: Profitronic
Profitronic
G 7835 CD a G 7836 CD
Mycí a dezinfekãní automaty
¤ízení
● Profitronic, volnû programovatelné
Programy
64 programov˘ch míst
11 standardních mycích programÛ
8 servisních programÛ
45 voln˘ch programov˘ch míst
●
Obsluha programÛ
na displeji textové informace
pro uÏivatele
● 6 uloÏen˘ch jazykov˘ch mutací
a 1 volnû programovateln˘ jazyk
Kontrolní a bezpeãnostní funkce
2 NTC ãidla na dnû mycího
prostoru pro pfiesnou regulaci
a kontrolu teploty
● elektrické blokování dvefií
● vypnutí pfii pfietíÏení sítû
Bezpeãnost provozu
4 uÏivatelské a pfiístupové úrovnû
A: jen povolené programy mohou
b˘t spu‰tûny
B: v‰echny programy mohou
b˘t spu‰tûny
C: automatické rozpoznávání vozíku,
15 rÛzn˘ch nastaviteln˘ch kódÛ
D: v‰echny povolené programy
vãetnû moÏnosti programov˘ch
úprav
● automatická identifikace vozíku
a automatická volba programu
●
●
Rozhraní
sériov˘ port RS 232 pro pfiipojení
PC nebo tiskárny pro dokumentaci
procesních parametrÛ
● optické rozhraní pro údrÏbu
a servisní práce
●
●
Upozornûní
Pfiehled a obsah programÛ na str. 46
Update
programování nov˘ch programÛ
pfiímo na pfiístroji nebo prostfiednictvím PC/Laptopu pfies optické
rozhraní
●
Displej
indikace programu, prÛbûhu programu, teploty, zb˘vajícího ãasu,
chybov˘ch hlá‰ení a provozních
hodin
●
Mycí a dezinfekční program pro oblasti s vysokým rizikem
T (°C)
93
90
93-5’
80
70
DOS
DOS
Detergent Peroxid
DOS
60
Detergent
53
DOS
5’
Neutralizace
10’
kce
nfe
ezi
ád
Suš
en
í
ick
Ter
m
oxi
tí a
My
Mezioplach
da
tí
ytí
my
dm
vní
Hla
Pře
ce
40
Čas
17
N
O
OXIVARIO PLUS
nov˘ milník v optimalizaci mytí chirurgick˘ch nástrojÛ
a laboratorního skla se silnou bílkovinovou zátûÏí
VI
N
93-5’
80
70
DOS
DOS
Detergent Peroxid
DOS
60
Detergent
53
DOS
5’
Neutralizace
10’
kce
nfe
ezi
ád
Suš
en
í
ick
Ter
m
oxi
tí a
My
Mezioplach
da
tí
ytí
my
dm
vní
Hla
Pře
ce
40
Čas
Se zavedením metody Vario stanovila
firma Miele jiÏ v roce 1994 nová mûfiítka pro v˘konnost a úãinnost automatického mycího procesu s termickou dezinfekcí. Po dal‰ích zlep‰eních,
napfiíklad po zv˘‰ení teploty mytí
na 55 °C pfii prodlouÏení doby pÛsobení na 5 minut ãi po doporuãení
pouÏívat plnû odsolenou vodu (DEMI)
ve fázi mytí, nyní Miele pfiedstavuje
nov˘ patentovan˘ postup.
Zobrazovan˘ postup OXIVARIO PLUS
s alkalick˘m mytím je dimenzován
pro sterilizaci chirurgick˘ch nástrojÛ
a laboratorního skla, které je podle
smûrnice RKI nutno klasifikovat jako
kritické lékafiské produkty. Kromû
toho lze oãekávat chemickou destrukci prionproteinÛ a postup se
proto doporuãuje zejména k prevenci
iatrogenního pfienosu varianty Creutzfeldt-Jakobovy nemoci. Kromû toho
je‰tû existuje redukovan˘ postup
s oznaãením OXIVARIO pfiedstavující
mezistupeÀ optimalizace mytí.
Rozdíl mezi bûÏn˘m mytím a metodou OXIVARIO PLUS je jednoznaãnû
vidût na následujícím obrázku.
Na levém testovacím tûlese, které
je synteticky zneãi‰tûno fibrinem,
zÛstávají pfii bûÏném mytí zfietelnû
viditelná rezidua nebo také jen ‰mouhy
fibrinu. U postupu OXIVARIO PLUS
jiÏ nelze zjistit absolutnû Ïádné reziduum, jak demonstruje pravé zku‰ební tûleso. I chemická anal˘za
proteinÛ a infraãervená spektroskopická kontrola potvrzují nepfiítomnost
proteinÛ.
Dobr˘ ãisticí úãinek je koneãnû podobn˘ pouÏití ãisticích prostfiedkÛ
obsahujících aktivní chlór, jen se zfietelnû niωí alkalitou a bez uvolÀování
chlóru. Tím je dostateãnû ‰etrn˘ pro
samotné minimálnû invazivní nástroje
vãetnû optik. V˘jimka: Nevhodné pro
eloxovan˘ hliník.
18
Co je u metody OXIVARIO PLUS
nové? Po bûÏném mytí analogickém
dosavadní metodû Vario následuje
dodateãn˘ mycí krok. Za mírnû alkalick˘ch podmínek pfii pH asi 11 a pouÏití peroxidu vodíku se proteiny,
které moÏná na nástroji nebo laboratorním skle zÛstaly pfii prvním mycím
kroku, oxidaãnû rozloÏí a zniãí.
Tak vede pouÏití metody u fibrinu,
kter˘ pfii koagulaci zpÛsobuje v dÛsledku polymerního zesítûní zvlá‰tní
pfiilnavost krevních reziduí na a v nástrojích, k oxidaãnímu zniãení polymeru a lep‰í rozpustnosti.
A
93
90
K
Mycí a dezinfekční program pro oblasti s vysokým rizikem
T (°C)
Prokládací mycí a dezinfekãní automaty
pro centrální sterilizace
G 7826
Prokládací mycí a dezinfekãní
automat
● jako G 7825, av‰ak dvoudvefiové
prokládací provedení pro prostorové oddûlení ãisté a neãisté
strany centrálních sterilizací
G 7825
Prokládací mycí a dezinfekãní
automat
● fiízení: Profitronic, volnû programovatelné
● jednodvefiové provedení
● mycí prostor se sklápûcími dvefimi
● v˘kon pro ‰arÏi
10 sítov˘ch misek DIN nebo
4 AN sety nebo
2 MIC sety
● vnûj‰í rozmûry (podstavec,
dezinfektor, su‰icí agregát):
v 1975, ‰ 900, h 750 mm
● vnûj‰í rozmûry (podstavec,
dezinfektor, su‰icí agregát,
kondenzátor par):
v 2595, ‰ 900, h 750 mm
G 7826 s Mieltransfer (MF/2)
G 7828
Prokládací mycí a dezinfekãní
automat
● jako G 7827, av‰ak dvoudvefiové
prokládací provedení pro prostorové oddûlení ãisté a neãisté
strany centrálních sterilizací
G 7827
Prokládací mycí a dezinfekãní
automat
● jednodvefiové provedení
● mycí prostor s v˘suvn˘mi dvefimi
● v˘kon pro ‰arÏi
15 sítov˘ch misek DIN nebo
7 AN setÛ nebo
3 MIC sety
● vnûj‰í rozmûry (podstavec,
dezinfektor, su‰icí agregát
pfiíp. kondenzátor par):
v 2420, ‰ 1150, h 870 mm
Podrobnûj‰í informace v katalogu:
Centrální sterilizace
G 7828 s Mieltransfer (MF)
19
Vozíky pro anestetické instrumentarium
Mytí a dezinfekce anestetického
instrumentaria
S anestetick˘mi vozíky E 435/2
a E 436/2 stanoví Miele nová mûfiítka
pro technologii pfiípravy anestetického instrumentaria. PoÏadavek
na optimální oplachování a proplachování, su‰ení a manipulaci stejnû
tak na mnohostranné vyuÏití vyústil
v tento nov˘ v˘voj.
Hadice aÏ do délky 150 cm se umístí
na injektorové trysky a uloÏí na spirálovou podloÏku. Pfií mytí a dezinfekci
se vytvofií zpûtnû proudící vodní
sloupec a v˘sledkem je optimální
pfiíprava anestetick˘ch hadic.
Po ukonãení mytí a dezinfekce
vyteãe úplnû a rychle mycí roztok
z hadic. Adekvátní mytí je zavr‰eno
následn˘m su‰ením.
S univerzálními vozíky E 435/2
a E 436/2 je také moÏná bezpeãná
chemickotermická pfiíprava.
E 435/2 vozík TA
● v 507, ‰ 535, h 515 mm
● pro ca 2 AN sety
● 9 trysek s odpruÏen˘mi podloÏkami
na respiraãní hadice do délky 1,5 m
● uloÏení na spirále
Dodávka zahrnuje:
● 1 x E 430 sítová miska
● 2 x E 432 drÏák na 3 – 4 skládané
respiraãní hadice
● 1 x E 433 drÏák na 3 – 4 silikonové
respiraãní hadice (volnû pfiiloÏeno,
na v˘mûnu)
● 1 x E 434 drÏák na 3 – 4 dûtské
respiraãní hadice (volnû pfiiloÏeno,
na v˘mûnu)
● 6 x E 466 injektorová tryska
na respiraãní vaky, 8 x 333 mm
● 1 x E 431 injektorová tryska
na skládan˘ mûch, 8 x 193 mm
(volnû pfiiloÏeno, na v˘mûnu)
● 10 x E 496 injektorová tryska,
4 x 120 mm
● 3 x E 495 injektorová tryska,
2,5 x 90 mm (volnû pfiiloÏeno,
na v˘mûnu)
● 1 x A3 krycí síÈ
● s pfiípojkou pro su‰ení hork˘m
vzduchem
● pouÏiteln˘ v G 7882 CD a G 7835 CD
20
E 436/2 vozík TA
v 507, ‰ 535, h 515 mm
pro ca 3 AN sety
9 trysek s odpruÏen˘mi podloÏkami
na respiraãní hadice do délky 1,5 m
● uloÏení na spirále
Dodávka zahrnuje:
● 1 x E 430 sítová miska
● 2 x E 432 drÏák na 3 – 4 skládané
respiraãní hadice
● 1 x E 433 drÏák na 3 – 4 silikonové
respiraãní hadice (volnû pfiiloÏeno,
na v˘mûnu)
● 1 x E 434 drÏák na 3 – 4 dûtské
respiraãní hadice (volnû pfiiloÏeno,
na v˘mûnu)
● 6 x E 466 injektorová tryska
na respiraãní vaky, 8 x 333 mm
● 1 x E 431 injektorová tryska
na skládan˘ mûch, 8 x 193 mm
(volnû pfiiloÏeno, na v˘mûnu)
● 10 x E 496 injektorová tryska,
4 x 120 mm
● 3 x E 495 injektorová tryska,
2,5 x 90 mm (volnû pfiiloÏeno,
na v˘mûnu)
● 1 x A3 krycí síÈ
● s pfiípojkou pro su‰ení hork˘m
vzduchem
● pouÏiteln˘ v G 7836 CD
●
●
●
E 468 nástavec 1/4
● vloÏka s krytem pro drobné
pomÛcky
● v 85, ‰ 250, h 170 mm
● velikost ok 5 x 5 x 1 mm
E 409 injektorov˘ vozík TA
pro silikonové hadice
v 502, ‰ 535, h 515 mm
10 trysek 2,5 x 30 mm
15 trysek 4,0 x 30 mm
10 trysek 4,0 x 220 mm s upínacími pruÏinami
● 8 x E 466 injektorová tryska
na respiraãní vaky 8 x 333 mm
● 2 upínací drÏáky hadiãek s umûlohmotn˘mi svorkami
● 2 drÏáky respiraãních hadic
(1 x pfiestaviteln˘)
● 1 vloÏka na drobné pomÛcky
v 93, ‰ 102, h 350 mm
● pfiípojka pro su‰ení hork˘m vzduchem
● lze pouÏít v G 7836 CD
E 461/1 vozík TA
● pro 12 respiraãních hadic aÏ do
délky 1,5 m, uloÏení na spirále
● v 502, ‰ 535, h 515 mm
● 3 x E 432 drÏák kaÏd˘ na 4 respiraãní hadice
● 1 x E 433 drÏák na 4 silikonové
hadice, pfiiloÏen
● 1 x E 434 drÏák na 4 dûtské respiraãní hadice, pfiiloÏen
● 1 x E 430 sítová miska
● 1 x E 431 injektorová tryska
na d˘chací mûch
● 1 x A3 krycí síÈ
● pfiípojka pro su‰ení hork˘m vzduchem
● lze pouÏít v G 7882 CD,
G 7835 CD a G 7836 CD
U 167 spodní ko‰ na anestetické
pomÛcky
● pro uloÏení 9 sklenic na sekret
a na rÛzné pomÛcky
● lze pouÏít v G 7882 CD,
G 7835 CD a G 7836 CD
●
●
●
●
●
●
●
●
●
E 367 injektorov˘ vozík TA
pro intubaãní materiál
v 502, ‰ 535, h 515 mm
20 trysek 2,5 x 30 mm
25 trysek 4,0 x 30 mm (5 volnû
pfiiloÏeno)
● 40 pfiídrÏn˘ch pruÏin na trysky
● 1 x E 378 nástavec 1/1 sítová
miska
v 80 + 30, ‰ 460, h 460 mm
● s pfiípojkou pro su‰ení hork˘m
vzduchem
● lze pouÏít v G 7882 CD,
G 7835 CD a G 7836 CD
E 368 injektorov˘ vozík TA
pro intenzivní péãi
● v 502, ‰ 535, h 515 mm
● pro uloÏení d˘chacích hadic,
osazen˘:
● 10 trysek 4,0 x 30 mm s upínacími
pruÏinami
● 14 trysek 6,0 x 220 mm s upínacími pruÏinami
● 2 x E 431 injektorová tryska
na d˘chací mûch 8 x 193 mm
● 1 sítová miska,
v 93, ‰ 102, h 180 mm
● s pfiípojkou pro su‰ení hork˘m
vzduchem
● lze pouÏít v G 7882 CD, G 7835
CD a G 7836 CD
E 381 injektorov˘ vozík TA
pro intubaãní materiál
v 502, ‰ 535, h 515 mm
20 trysek 4,0 x 30 mm s upínacími
pruÏinami
● 5 trysek 2,5 x 30 mm (volnû pfiiloÏeno)
● 6 x E 466 injektorová tryska
na d˘chací vak 8,0 x 333 mm
● 2 x E 431 injektorová tryska
na skládan˘ mûch 8,0 x 193 mm
● s pfiípojkou pro su‰ení hork˘m
vzduchem
● lze pouÏít v G 7882 CD,
G 7835 CD a G 7836 CD
21
●
●
●
Minimálnû invazivní chirurgie (MIC)
systémové fie‰ení pro G 7882, G 7882 CD,
G 7835 CD a G 7836 CD
E 450 injektorov˘ vozík TA
● pro MIC instrumentarium do max.
délky 550 mm
● sítová miska E 451 na drobné díly
● osazení ve dvou úrovních
● s pfiípojkou pro horkovzdu‰né
su‰ení
● moÏnosti osazení:
E 451 sítová miska na drobné díly
E 457 nástavec na rozkládací MIC
nástroje
E 460 nástavec na jemné optické
nástroje
E 473 síto na drobné díly
E 444 buben na optické kabely
a odsávací hadice
Nástavce E 444, E 457, E 460
a E 473 nejsou souãástí dodávky
základního vozíku E 450.
Pro pfiípravu MIC-instrumentaria lze
E 450 vybavit aÏ 40 rÛzn˘mi injektorov˘mi tryskami, mycími pouzdry
a adaptery v horní úrovni vozíku.
Druhy a jejich uspofiádání jsou
variabilní a lze je sestavit individuálnû. Do spodní úrovnû je moÏné
umístit sítové misky E 457, E 460
a E 451. Sítová miska E 451
na drobné díly, jako jsou pístové
ventily, ‰roubení, tûsnûní atd. patfií
k sériovému vybavení. Pomocí programu DESIN vario TD je v automatu fiízeném MCU moÏná strojová
dekontaminace Hopkinsovy optiky
a optiky Lumina pfii bezpeãném
uloÏení v E 450.
22
Jednotlivé ãásti mycích a injektorov˘ch zafiízení
Pro mytí a proplachování dut˘ch
nástrojÛ minimálnû invazivní chirurgie má injektorov˘ vozík E 450
celkem 40 moÏností pfiipojení.
Ve dvou fiadách, z nichÏ kaÏdá má
10 pfiípojÛ, lze uloÏit 20 nástrojÛ /
vnûj‰í pouzdra na ‰ikmou podloÏku.
Pfiípoje jsou nástrãné a lze je rychle
vymûÀovat. Na obou vnûj‰ích
stranách horní úrovnû vozíku
se nacházejí dal‰í dvû fiady, kaÏdá
s 20 ‰roubovateln˘mi pfiípoji (kolmé
pro injektorové trysky / adaptéry /
mycí pouzdra). Pro udrÏení mycího
tlaku musí b˘t kaÏdá pfiípojná pozice
obsazena mycím zafiízením pfiíp.
záslepkou. Standardní vybavení
E 450 s injektorov˘mi tryskami,
adaptery atd. si v tûchto pfiípadech
doplní uÏivatel podle sloÏení MIC
sad, konstrukãního tvaru nástrojÛ
atd.
E 908 nástavec
● zde uloÏen˘ v injektorové vozíku
E 450 pro pfiípravu vnûj‰ích
pouzder nástrojÛ o ∅ 3 mm
Nástavce pro MIC instrumentarium
E 451 nástavec 1/6
● sítová miska s víkem na drobné díly
● v 55, ‰ 150, h 225 mm
● drátûné pletivo s velikostí ok
1 pfiíp. 3 mm
● vnitfiní pfiepáÏky lze vyjmout
E 457 nástavec 1/2
● na rozkládací MIC nástroje (napfi.
12 pracovních vloÏek a rukojetí)
● v 62, ‰ 216, h 490 mm
● dno z drátûného pletiva s velikostí
ok 3 mm, boãnice plné
● pfiivafien˘ drÏák
E 908 nástavec
● na rozkládací MIC nástroje /
pracovní vloÏky
● v 36, ‰ 130, h 460 mm
● drátûné pletivo s velikostí ok
1 x 3 mm
● vnitfiní pfiepáÏky individuálnû
pfiestavitelné pomocí 2 pfiepáÏek
● háky pro zavû‰ení do E 906
E 473/1 nástavec
síto s víkem pro nejmen‰í díly
v 85, ‰ 60, h 60 mm
E 444 nástavec / buben
● pro optické kabely a odsávací
hadice
● v 168 mm, se sklopn˘m úchytem
214 mm
● ∅ 140 mm
E 907 nástavec (bez vyobrazení)
sítová miska s víkem na drobné díly
v 46, ‰ 87, h 210 mm
drátûné pletivo s velikostí ok
3 x 1 mm
● háky pro zavû‰ení do E 905
●
●
●
E 460 nástavec 1/4
● pro jemné optické nástroje rÛzn˘ch
délek
● v 60, ‰ 100, h 460 mm
● velikost ok dna 8 x 1 mm,
boãnice/víko 7 x 7 x 3 mm
● se 3 drÏáky pro uloÏení 2 jemn˘ch
optick˘ch nástrojÛ
●
●
23
Minimálnû invazivní chirurgie (MIC)
modulové systémové fie‰ení pro G 7836 CD
E 474/1 vozík TA (prázdn˘)
● základní vozík pro MIC instrumentarium
● v 507, ‰ 535, h 515 mm
● s pfiípojkou pro su‰ení hork˘m
vzduchem
● moÏnosti osazení:
E 903 modulov˘ nástavec na krátké
MIC nástroje/urologie
E 905 modulov˘ nástavec na krátké
MIC nástroje
E 906 modulov˘ nástavec na dlouhé
MIC nástroje
E 444 buben na optické kabely
a odsávací hadice
E 460 nástavec na jemné optické
nástroje
E 457 nástavec na rozkládací MIC
nástroje
E 142 sítové misky DIN
Nástavce E 905, E 906, E 907, E 908,
E 460, E 444 a E 142 nejsou souãástí základního vozíku E 474/1.
V podobû základního vozíku E 474
nabízí Miele pro mycí a dezinfekãní
automat G 7836 CD nové systémové
fie‰ení se zvlá‰tními v˘hodami
ohlednû manipulace, ergonomie,
ochrany pracovníkÛ a flexibility.
Jako základní vozík je E 474 koncipován pro uloÏení tfií modulov˘ch
nástavcÛ. Modulové nástavce jsou
vybaveny jednou nebo dvûma pfiívodními trubicemi a pfiípoji pro adaptéry,
mycí pouzdra a mycí trysky.
Nasazené moduly mohou b˘t udrÏovány v pohotovosti pro specifickou
operaãní sadu, pfiíp. je lze rychl˘m
pfiemístûním mycích zafiízení pfiizpÛsobit instrumentariu pfiíslu‰né operaãní sady. Podle toho, z jak˘ch
nástrojÛ se operaãní sada skládá
(napfi. pro laparoskopii), jsou potfieba
buì dva E 905 na krátké nástroje
a jeden E 906 na dlouhé nástroje
nebo jeden E 905 na krátké a dva
E 906 na dlouhé nástroje. Pro pouÏití
na urologii existuje modulov˘ nástavec E 903 pro uloÏení TUR setÛ
(transuretrální resekce). Osazení
modulov˘ch nástavcÛ, tzn. nasazení
nástrojÛ na trysky a adaptery,
se provádí na pracovním stole.
24
Po osazení se moduly umístí do základního vozíku.
Jako speciální variantu nabízí Miele
základní vozík E 474/1 bez modulov˘ch nástavcÛ, takÏe kaÏd˘ uÏivatel
si mÛÏe sám stanovit doplÀkové
vybavení, které potfiebuj a které
potom také skuteãnû vyfie‰í jeho
problematiku operaãních sad
pro minimálnû invazivní chirurgii.
Moduly pro základní vozík E 474/1
E 903 modulov˘ nástavec
pro TUR sety (transuretrální resekci)
● v 40, ‰ 461, h 510 mm
Dodávka zahrnuje:
3 x E 442 pfiípojka pro MIC
nástroje, 121 mm, ∅ 4 – 8 mm
● 1 x E 444 vloÏka/cívka pro svûtlovodné a sací hadice
● 1 x E 447 adapter – zásuvka,
pro Luer Lock zástrãku
● 4 x E 448 silikonová hadice dlouhé
300 mm, 5 x 1,5 mm
● 3 x E 453 injektorová d˘za
4,0 x 110 mm s pfiidrÏovací svorkou
● 1 x E 454 injektorová d˘za
pro trokar-pfiípojka 10 – 15 mm
● 3 x E 467 pfiípojka 205 mm
pro MIC instrumentarium/ peany
● 3 x E 469 pfiípojka 300 mm
pro MIC instrumentarium/urologie
● 1 x E 907 vloÏka/mycí síto s krytem
pro drobné ãásti
● 2 m silikonová hadice, ∅ 5 mm
● 2 umûlohmotná hrdla
E 905 s E 907
E 906 s E 908
E 905 modulov˘ nástavec
pro krátké MIC instrumentarium
● rozdûlení na napfi. artroskopii
a laparoskopii
● v 40, ‰ 461, h 510 mm
E 906 modulov˘ nástavec
pro dlouhé MIC instrumentarium
● rozdûlení napfi. na artroskopii
a laparoskopii
● v 40, ‰ 461, h 510 mm
●
Dodávka zahrnuje:
1 x E 336 pfiípojka MIBO
pro pipety/MIC instrumentarium
● 2 x E 362 záslepn˘ ‰roub
● 1 x E 442 pfiípojka pro MIC instrumentarium ∅ 5 mm
● 2 x E 447 adapter – zásuvka,
pro Luer Lock zástrãku
● 4 x E 448 hadice s adapterem
● 2 x E 449 adapter – zástrãka,
pro Luer Lock zásuvku
● 4 x E 452 injektorová d˘za
2,5 x 60 mm
● 3 x E 453 injektorová d˘za
4,0 x 110 mm s pfiidrÏovací svorkou
● 3 x E 454 injektorová d˘za
pro trokar-pfiípojky 10 – 15 mm
● 1 x E 464 úchytka pro injektorové
trokar-d˘zy, E 454 pro trokary
>15 mm
● 1 x E 907 vloÏka/mycí síto s krytem
pro drobné ãásti
● 1 x E 472 pfiíchytná pruÏina
pro injektorové d˘zy ∅ 4,0 mm
●
Dodávka zahrnuje:
1 x E 336 pfiípojka MIBO pro pipety/
MIC instrumentarium
● 2 x E 362 záslepn˘ ‰roub
● 5 x E 442 pfiípojka pro MIC instrumentarium ∅ 5 mm
● 3 x E 443 pfiípojka pro MIC instrumentarium ∅ 10 mm
● 2 x E 448 hadice s adapterem
● 1 x E 454 injektorová d˘za
pro trokar-pfiípojku 10 – 15 mm
● 2 x E 456 otvírací pruÏina pro MIC
instrumentarium
● 1 x E 464 úchytka pro injektorové
trokar-d˘zy, E 454 pro trokary
>15 mm
● 1 x E 908 vloÏka pro rozloÏitelné
MIC instrumentarium/pracovní
vloÏky
●
25
Injektorov˘ vozík pro mikroinstrumentarium
(oãní operace)
E 440 injektorov˘ vozík
● pro mikroinstrumentarium (oãní
operace)
● zabudované mycí rameno
● osazení ve tfiech úrovních
● úroveÀ 1 a 2: kaÏdá pro uloÏení
4 sítov˘ch misek
● úroveÀ 3:
22 pfiípojÛ pro duté nástroje
4 trysky pro kanyly
18 vertikálnû uspofiádan˘ch LuerLock adaptérÛ
10 horizontálnû uspofiádan˘ch
Luer-Lock adaptérÛ s hadiãkou
● lze pouÏít v G 7836 CD
E 476
úchyty pro mikroonstrumentaria
● pro síta s velikostí ok 5 mm,
napfi. E 142
E 477
zaráÏky pro mikroonstrumentaria
● pro síta s velikostí ok 5 mm,
napfi. E 142
E 444 s 8 sítov˘mi miskami E 441
·etrná pfiíprava mikroinstrumentaria pomocí injektorového
vozíku E 440
Pro mytí a dezinfekci citlivého mikrochirurgického instrumentaria, napfi.
pro oãní operace, vyvinula firma
Miele injektorov˘ vozík E 440 se
sítovou miskou na mikroinstrumenty.
V horní úrovni injektorového vozíku
E 440 je k dispozici 32 pfiípojÛ
pro duté nástroje. Na levé stranû
se nacházejí dvû fiady po 11 pfiípojích pro Luer-Lock adaptéry pfiíp.
injektorové trysky pro kanyly. Na pravé
stranû je deset vodorovn˘ch, pruÏn˘ch pfiípojÛ pro hadice s Luer-Lock
adaptérem pro mycí kanyly, rukojeti,
mycí a odsávací rukojeti atd. Do
spodní a prostfiední úrovnû E 440
se ukládají do sítové misky E 441
mikroinstrumenty jako nÛÏky, jehelce,
pinzety, háãky atd. Konstrukce E 440
láme mycí paprsky pfiíp. sniÏuje mycí
tlak spodního mycího ramene. Om˘vání mikroinstrumentÛ tak probíhá
témûfi v˘hradnû shora mycím
ramenem E 440.
26
Paprsek vody mikroinstrumenty
nezvedá, n˘brÏ pouze pevnûji tlaãí
na podloÏku/drÏák. "Vyskakování
a vystfielování" nástrojÛ je vylouãeno.
Dezinfekce se provádí pfii teplotû
93°C po dobu 10 minut. Pro dosaÏení
optimálních a trvale standardních
v˘sledkÛ mytí má smysl pfiedmytí
pouÏitím standardního programu
"TD-DES-AD". Pro ochranu instrumentaria pfied látkami obsaÏen˘mi
ve vodû je obzvlá‰È dÛleÏité
oplachování DEMI vodou (AD).
Sítová miska E 142
Injektorov˘ vozík pro mikroinstrumentarium
(ORL operace)
E 465 injektorov˘ vozík
● pro mikroinstrumentarium
(ORL operace)
● zabudované mycí rameno
● osazení ve tfiech úrovních
● úroveÀ 1: pro uloÏení sítov˘ch
misek
v 65, ‰ 520, h 510 mm
● úroveÀ 2: pro uloÏení sítov˘ch
misek
v 65, ‰ 520, h 500 mm
● úroveÀ 3 s 66 pfiípoji pro duté
nástroje
v 210 mm
levá strana:
16 x E 447 adapter, zásuvka
6 x E 449 adapter, zástrãka
11 x E 452 injektorová tryska
2,5 x 60 mm
11 x E 471 pfiidrÏovací svorka
pro injektorové trysky ∅ 2,5 mm
pravá strana:
11 x E 452 injektorová tryska
2,5 x 60 mm
22 x E 453 injektorová tryska
4 x 110 mm
11 x E 471 pfiidrÏovací svorka
pro injektorové trysky ∅ 2,5 mm
22 x E 472 pfiidrÏovací svorka
pro injektorové trysky ∅ 4 mm
● lze pouÏít v G 7836 CD
E 465 s 4 sítov˘mi miskami E 441 a 2 sítov˘mi miskami E 142
Pro nástroje z oblasti ORL chirurgie
doporuãujeme injektorov˘ vozík
Miele E 465. Tento nástavec umoÏÀuje mytí 66 kanyl pfiichycen˘ch
na injektorové d˘zy.
Tento nástavec je vybaven jak LuerLock adaptéry, tak také tryskami
rÛzn˘ch délek, takÏe lze ãistit nejrÛznûj‰í kanyly. Ty se uchycují
pruÏinov˘mi svorkami.
Jednotlivé injektorové trysky lze
v pfiípadû potfieby rychle vymûnit.
Tak lze nástavec optimálnû pfiizpÛsobit specifick˘m okolnostem.
27
Pfiíslu‰enství pro MIC a mikroinstrumentarium
Zleva:
E 454 injektorové d˘zy
● pro trokar-pfiípojku ∅ 10 – 15 mm
● pruÏina pro v˘‰kové nastavení
E 464 úchytka
pro injektorovou d˘zu E 454
pruÏina pro v˘‰kové nastavení
●
●
E 453 injektorová d˘za
● délka 110 mm, ∅ 4 mm
● pfiidrÏovací svorka
● zde navíc s pfiidrÏovací svorkou
E 472
E 472 pfiíchytná pruÏina
pro injektorové d˘zy ∅ 4 mm
●
Zleva:
E 469 pfiípojka
● pro MIC instrumentarium/urologie
● délka 300 mm, ∅ 11 mm
● krytka ∅ 6 mm
● upevÀovací spona
E 467 pfiípojka
pro MIC instrumentarium/peany
délka 205 mm, ∅ 11 mm
●
●
E 464 úchytka s injektorovou
d˘zou E 454
E 336 pfiípojka MIBO
délka 121 mm, ∅ 11 mm
●
E 442 pfiípojka
pro MIC instrumentarium ∅ 4 – 8 mm
délka 121 mm, ∅ 11 mm
krytka ∅ 6 mm
upevÀovací spona
●
●
●
●
E 443 pfiípojka
pro MIC instrumentarium
∅ 8 – 12 mm
● délka 121 mm, ∅ 11 mm
● krytka ∅ 6 mm
● upevÀovací spona
●
Zleva:
E 447 adapter, zásuvka
● pro Luer Lock zástrãku
E 449 adapter, zástrãka
● pro Luer Lock zásuvku
E 452 injektorová d˘za
● délka 60 mm, ∅ 25 mm
28
E 453 injektorová d˘za
● délka 110 mm, ∅ 4 mm
● pfiidrÏovací svorka
E 448 silikonová hadice
Luer Lock adapter, zástrãka
délka 300 mm, ∅ 5 mm
d˘za, se závitem 8 x 1 mm
●
●
●
Vozíky pro sítové misky,
pfiíprava motorov˘ch systémÛ
E 327 vozík (prázdn˘)
● 4 sítové misky DIN ve dvou úrovních
● zabudované mycí rameno
● rozmûry pro osazení odspodu:
úroveÀ 1: v 112, ‰ 520, h 510 mm
úroveÀ 2: v 105, ‰ 512, h 480 mm
● lze pouÏít v G 7882, G 7882 CD,
G 7835 CD a G 7836 CD
E 439 vozík (prázdn˘)
7 sítov˘ch misek DIN ve 3 nebo
4 úrovních
● 2 zabudované mycí ramena
● 2. úroveÀ odspodu vyjímatelná
● rozmûry pro osazení odspodu:
úroveÀ 1: v 76, ‰ 488, h 510 mm
(bez úrovnû 2: v 160 mm)
úroveÀ 2: v 74, ‰ 510, h 510 mm
úroveÀ 3: v 94, ‰ 520, h 475 mm
úroveÀ 4: v 95, ‰ 490, h 460 mm
● lze pouÏít v G 7836 CD
●
Kapacita na jedno mytí
G 7882/G 7882 CD, G 7835 CD
E 327 pro 2 operaãní sady pfiíp.
4 sítové misky DIN
G 7836 CD
E 439 pro 3 operaãní sady pfiíp.
7 sítov˘ch misek DIN
Pro mytí je nutno dodrÏet
následující podmínky:
1. Mycí postup
Jako mycí a dezinfekãní postup lze
aplikovat v˘hradnû postup DESIN
vario TD s PH neutrálním/enzymatick˘m mycím prostfiedkem pfii teplotû
≤ 50°C a DEMI vodou pfii závûreãném oplachování s termickou dezinfekãní fází.
Pfiíklad osazení E 439 vozík
3 x E 142 sítové misky DIN
sítov˘ ko‰ Aesculap s uloÏením
pro motorové komponenty
●
●
Dosud bylo strojové mytí systémÛ
s motory pfiísnû zakázáno. Miele
jako první v˘robce vyvinula fie‰ení.
To bylo vyzkou‰eno firmou Aesculap
jako v˘robcem a schváleno pro fiadu
motorÛ COMFORT a sérii ACCULAN
II. Strojové mytí tûchto motorov˘ch
systémÛ v mycích a dezinfekãních
automatech Miele je patentované.
¤e‰ení pro dal‰í systémy se pfiipravují. Základem je mycí postup
DESIN vario TD a speciální uloÏení
motorov˘ch komponent.
2. UloÏení
Pro komponenty motorov˘ch
systémÛ je nutno pouÏívat zvlá‰tní
ukládací pfiípravky firmy Aesculap,
které se montují na dno sítového
ko‰e.
29
Horní a spodní ko‰e
O 188 horní ko‰/lafeta (prázdn˘)
● zepfiedu otevfien˘
● pro ukládání rÛzn˘ch nástavcÛ
● v 215, ‰ 531, h 475 mm
● osazená v˘‰ka 165 mm
● v˘‰ková pfiestavitelnost +/- 20 mm
● zabudované mycí rameno
O 191 horní ko‰/lafeta (prázdn˘)
● zepfiedu otevfien˘
● pro ukládání sítov˘ch misek
● v 180 +/- 20, ‰ 531, h 475 mm
● osazená v˘‰ka 115 +/- 20 mm
● mycí rameno zabudované nad
ko‰em
O 190 horní ko‰/lafeta (prázdn˘)
jako O 188
osazená v˘‰ka 215 mm
U 874 spodní ko‰/lafeta (prázdn˘)
zepfiedu otevfien˘
pro ukládání rÛzn˘ch nástavcÛ
v 50, ‰ 534, h 515 mm
osazená v˘‰ka v kombinaci
s horním ko‰em:
O 188 ca 270 +/- 20 mm
O 190 ca 220 +/- 20 mm
O 191 ca 295 mm
●
●
●
●
●
●
O 183 horní ko‰/injektor (prázdn˘)
pro uloÏení instrumentarií z oborÛ
MIC, artroskopie, urologie
● levá strana volná pro uloÏení
nástavcÛ
osazená v˘‰ka 285 +/- 20 mm,
10 injektorov˘ch trysek
● pravá strana pro uloÏení dut˘ch
nástrojÛ
max. délka 370 +/- 30 mm
14 injektorov˘ch trysek/trycht˘fiÛ
● lze pouÏít v G 7882
●
30
O 176 horní ko‰/injektor TA (prázdn˘)
pro uloÏení instrumentarií z oborÛ
MIC, artroskopie, urologie
● levá strana volná pro uloÏení
nástavcÛ
osazená v˘‰ka 360 +/- 20 mm,
10 injektorov˘ch trysek
● pravá strana pro uloÏení dut˘ch
nástrojÛ
max. délka 500 +/- 30 mm
14 injektorov˘ch trysek/trycht˘fiÛ
● pfiípoj na su‰ení hork˘m vzduchem
● lze pouÏít v G 7882 CD, G 7835
CD a G 7836 CD
●
O 177 horní ko‰/injektor (prázdn˘)
osazená v˘‰ka 230/205 mm
zabudované mycí rameno
v 263, ‰ 498, h 455
levá strana volná pro uloÏení
nástavcÛ
● pravá strana s 28 silikonov˘mi
upínacími prvky:
28 trysek ∅ 4 mm, délka 30 mm,
volnû pfiiloÏeno 7 trycht˘fiÛ
s v˘‰kovû pfiestaviteln˘m úchytem
●
●
●
●
Nástavce
E 416 nástavec 1/4
● pro uloÏení 6 jedno- nebo
dvoudíln˘ch vy‰etfiovacích zrcátek
● v 157, ‰ 178, h 279 mm
● 7 drÏákÛ, rozteã 40 mm
E 484 nástavec 1/1 (prázdn˘)
v 60 (150), ‰ 470, h 480 mm
pro uloÏení rÛzn˘ch pomÛcek
lze vybavit drÏáky
- 9 x E 485 pro 27 ledvinov˘ch misek
nebo
- 4 x E 486 pro 5 mís nebo
- 4 x E 487 pro 8 párÛ operaãních
bot
- 9 x E 489 univerzální drÏák
pro napfi. vloÏky do operaãních
bot
●
●
●
E 417 nástavec 2/5
pro uloÏení ca 30 u‰ních a nosních
vy‰etfiovacích zrcátek
● v 63, ‰ 173, h 445 mm
● 280 pfiihrádek ca 13 x 13 mm
● velikost ok dna: 1,7 mm
E 374 nástavec 2/5
pro uloÏení ORL nástrojÛ,
napfi. inhalaãních pfiípojÛ atd.
● v 63, ‰ 173, h 445 mm
● 24 pfiihrádek ca 45 x 45 mm
● 27 pfiihrádek ca 12 x 12 mm
● velikost ok dna: 1,7 mm
●
●
pfiíklad osazení:
E 484 nástavec 1/1 s 9 drÏáky
E 485 pro uloÏení 27 ledvinov˘ch
misek
pfiíklad osazení:
E 484 nástavec 1/1 se 4 drÏáky
E 486 pro uloÏení 5 mís
31
Nástavce
E 337 nástavec 2/5
● pro uloÏení nástrojÛ, na stojato
● v 145, ‰ 175, h 445 mm
● 18 pfiihrádek ca 47 x 51 mm
● 75 pfiihrádek 14 x 14 mm
● 1 podélná vaniãka uprostfied
E 130 nástavec 1/2
● pro 10 tabletÛ
● v 180, ‰ 180, h 445 mm
● 11 drÏákÛ: v 170 mm, rozteã
E 338 nástavec 3/5
pro 8 podnosÛ – polovin misek
v 115, ‰ 305, h 453 mm
10 drÏákÛ (8 pfiihrádek),
‰ 295, h 33 mm
● max. velikost podnosu 290 x 30 mm
●
●
●
E 131 nástavec 1/2
pro uloÏení 5 sítov˘ch/ledvinov˘ch
misek
● v 170, ‰ 180, h 465 mm
● 6 drÏákÛ: v 160 mm, rozteã 65 mm
●
35 mm
Obr. E 131 s 5 sítov˘mi miskami
E 146
32
E 339 nástavec 3/5
pro 16 spodních ãástí
podnosÛ/tabletÛ
● v 115, ‰ 305, h 468 mm
● 17 drÏákÛ (16 pfiihrádek),
‰ 295, h 21,5 mm
● max. velikost podnosu 290 x 20 mm
●
E 106 nástavec 1/2
pro uloÏení ORL nástrojÛ
28 pruÏn˘ch háãkÛ ve dvou
v˘‰kách:
10 pruÏn˘ch háãkÛ 175 mm
18 pruÏn˘ch háãkÛ 175 mm
●
●
Sítové misky
E 146 nástavec 1/6 sítová miska
● v 55, ‰ 150, h 225 mm
● velikost ok dna 3 mm
● velikost ok boãnic 1,7 mm
● velikost ok víka 8 mm
● 2 v˘klopná madla
E 363 nástavec 1/6 sítová miska
(bez vyobrazení)
● jako E 146
● v 55, ‰ 150, h 225 mm
● velikost ok 1 mm, s víkem
E 441 nástavec 1/4 sítová miska
pro uloÏení mikroinstrumentÛ
v 60, ‰ 183, h 284 mm
velikost ok dna 1,7 mm
boãnice plné, lze stohovat
vnitfiní pfiepáÏky s 6 pfiestaviteln˘mi
Ïebry pro ‰etrné uloÏení nástrojÛ
●
●
●
●
●
E 373 nástavec 1/6 sítová miska
pro uloÏení ORL instrumentaria
(napfi. u‰ní zrcátka)
● v 55, ‰ 150, h 225 mm
● z drátûného pletiva s následujícími
velikostmi ok:
dno 3 mm, boãnice 1,7 mm,
víko 8 mm
● 28 kolm˘ch pfiídrÏn˘ch tyãinek
● 2 v˘klopná madla
●
E 103 nástavec 1/4
pro instrumentarium do délky
75 mm, napfi. proktoskopy
●
E 104 nástavec 1/4
pro instrumentarium do délky
105 mm
●
E 451 nástavec 1/6
● sítová miska s víkem na drobné
● v 55, ‰ 150, h 225 mm
● drátûné pletivo s velikostí ok
●
díly
1 pfiíp. 3 mm
vyjímatelné vnitfiní pfiepáÏky
E 142 nástavec 1/2 sítová miska
v 45/55, ‰ 255, h 480 mm
velikost ok 5 mm
2 v˘klopná madla
sítová miska DIN
max. zatíÏitelnost ca 10 kg
●
●
●
●
●
E 143 nástavec 1/2 sítová miska
(bez vyobrazení)
● v 45/55, ‰ 255, h 230 mm
● velikost ok 3 mm
● 2 v˘klopná madla
33
Sítové misky
E 379 nástavec 1/2 sítová miska
● pro uloÏení rÛzn˘ch pomÛcek
● v 80 + 30, ‰ 180, h 445 mm
● z drátûného pletiva s velikostí ok
1,7 mm
● 2 madla
E 468 nástavec 1/4 sítová miska
pro uloÏení rÛzn˘ch pomÛcek
v 85, ‰ 250, h 170 mm
ze svafiované mfiíÏoviny/nerez oceli
s víkem a pfiepáÏkami
● velikost ok 5 x 5 x 1 mm
●
●
●
34
E 378 nástavec 1/1 sítová miska
pro uloÏení rÛzn˘ch pomÛcek
v 80 + 30, ‰ 460, h 460 mm
z drátûného pletiva s velikostí ok
1,7 mm
● 2 madla
● lze pouÏít jen ve spodních ko‰ích
●
●
●
E 473 nástavec
síto s víkem pro nejmen‰í díly
v 85, ‰ 60, h 60 mm
●
●
E 430 nástavec 1/3 sítová miska
v 40, ‰ 150, h 445 mm
z drátûného pletiva s velikostí ok
5 mm
●
●
E 143 vloÏka 1/4 sítová miska
v 45/55, ‰ 255, h 230 mm
velikost ok 5 mm
2 otoãné rukojeti
zatíÏení max. 5 kg
●
●
●
●
Ko‰e a nástavce na OP obuv
O 173 horní ko‰
● pro uloÏení 4 párÛ operaãních bot
● lze pouÏít v G 7882, G 7882 CD,
G 7835 CD a G 7836 CD
E 484 nástavec 1/1 (prázdn˘)
v 600, ‰ 365, h 468 mm
drÏák E 487 pro uloÏení operaãních bot
● v˘‰ka drÏáku 280 mm
●
●
O 167 horní ko‰
pro uloÏení 28 vloÏek do operaãních bot
● lze pouÏít v G 7882, G 7882 CD,
G 7835 CD a G 7836 CD
●
U 168 spodní ko‰
pro uloÏení 10 párÛ operaãních
bot
● lze pouÏít v G 7882, G 7882 CD,
G 7835 CD a G 7836 CD
●
E 319 nástavec 1/1
● ploché síto na hrubé neãistoty
● ‰ 500, h 488 mm
● zabraÀuje zneãi‰tûní etiketami
z laboratorních sklenic pfiíp.
sklenûn˘mi stfiepy pfii rozbití skla
E 484 nástavec 1/1 (prázdn˘)
(bez vyobrazení)
● vybaven 19 univerzálními drÏáky
E 489 napfi. pro vloÏky do operaãních bot
35
Systém kontejnerÛ
na kojenecké lahve
1. PouÏité, prázdné kojenecké lahve
se postaví do nástavce E 135
otvorem nahoru.
2. Nástavec E 135 se uzavfie víkem
(tvaru mfiíÏky).
3. Kontejner se obrátí a postaví se
do mycího a dezinfekãního automatu.
V˘hoda: Jednoduchá manipulace
s 19 kojeneck˘mi lahvemi v jednom
kontejneru.
Poãet nástavcÛ E 135 se fiídí
velikostí kojeneckého oddûlení.
Pfiíklad:
Oddûlení s 60 kojenci potfiebuje
pfii 5 krmeních za den:
5 x 60 = 300 lahví.
K tomu na kaÏdého kojence náleÏí
2 lahve na ãaj: 2 x 60 = 120 lahví.
KaÏd˘ den je tak potfieba ca 420
kojeneck˘ch lahví.
Jednoduchá manipulace s 420
kojeneck˘mi lahvemi je zaji‰tûna
22 nástavci E 135 a 2 – 3 nástavci
E 364 na dudlíky.
4. Po dezinfekci a vymytí se víko
sejme a lahve se v kontejneru
mohou znovu naplnit.
36
5. Naplnûné lahve se uzavfiou
a mohou se uloÏit do chladniãky.
V˘hoda: Odpadá opakovaná manipulace s jednotliv˘mi lahvemi, ‰etfií
se ãas a pfiedchází se rozbití skla.
Ko‰e a nástavce
na kojenecké lahve
O 190 horní ko‰/lafeta (prázdn˘)
● zepfiedu otevfien˘
● v 275, ‰ 531, h 475 mm
● osazená v˘‰ka 215 mm
● zabudované mycí rameno
● lze pouÏít v G 7882, G 7882 CD,
G 7835 CD a G 7836 CD
E 364 nástavec 1/2
kontejner na 36 dlouh˘ch dudlíkÛ
v 77, ‰ 215, h 445 mm
36 pfiihrádek 41 x 41 mm
sklopné a uzamykatelné víko
lze pouÏít v horních i spodních
ko‰ích
●
●
●
●
●
U 874 spodní ko‰/lafeta (prázdn˘)
zepfiedu otevfien˘
v 50, ‰ 534, h 515 mm
osazená v˘‰ka v kombinaci
s horním ko‰em:
O 190 ca 220 +/- 20 mm
● lze pouÏít v G 7882, G 7882 CD,
G 7835 CD a G 7836 CD
●
●
●
E 458 nástavec 1/2
kontejner na 36 ‰roubovacích
dudlíkÛ
● v 63, ‰ 215, h 445 mm
● 36 pfiihrádek 29 x 29 mm
● sklopné a uzamykatelné víko
●
E 135 nástavec 1/2
kontejner na 19 kojeneck˘ch lahví
á 250 ml
● v 194, ‰ 192, h 447 mm vãetnû víka
● lze pouÏít v horních i spodních
ko‰ích
●
bez vyobrazení:
E 135/1 nástavec 1/2
na 19 kojeneck˘ch lahví á 110 ml
E 135/2 nástavec 1/2
na 19 kojeneck˘ch lahví á 90 ml
E 135/3 nástavec 1/2
● na 19 kojeneck˘ch lahví á 120 ml
● lze pouÏít v horních i spodních
ko‰ích
A 16 kryt 1/4
pro zakrytí sítové misky E 142
230 x 215 mm
●
●
37
Pfiíslu‰enství
UE 30-60 podstavec (obr.)
v 300, ‰ 600, h 600 mm
nerez ocel
lze pouÏít pro G 7882
lze se‰roubovat se zafiízením
UE 30-30 podstavec (obr.)
● v 300, ‰ 300, h 600 mm
● nerez ocel
● lze pouÏít pro G 7795, G 7796
● lze se‰roubovat se zafiízením
●
●
●
●
UM 30-30 podstavec
● v 300, ‰ 300, h 600 mm
● kov
● lze pouÏít pro G 7795, G 7796
● lze se‰roubovat se zafiízením
●
●
●
●
DOS C 60 modul
dávkovací ãerpadlo na kapaln˘
mycí prostfiedek
● nastavitelné dávkování od 3 do 78 ml
● s pfiestavitelnou nasávací trubicí
pro rÛzné velikosti nádob vãetnû
indikátoru mnoÏství
● lze pouÏít pro G 7882, G 7882 CD
●
DOS C 20 modul
● dávkovací ãerpadlo na kyselá média
● nastavitelné od 2 do 24 ml
● s pfiestavitelnou nasávací trubicí
pro rÛzné velikosti nádob vãetnû
indikátoru mnoÏství
● lze pouÏít pro G 7882
38
UM 30-60 podstavec
v 300, ‰ 600, h 600 mm
kov
lze pouÏít pro G 7882
lze se‰roubovat se zafiízením
Test Kit
ke kontrole ãistoty chirurgick˘ch
nástrojÛ (zji‰tûní proteinÛ)
● obsah 48 ampulí
●
UC 30-90/60 podstavec
v 300, ‰ 900, h 600 mm
nerez ocel
lze pouÏít pro G 7882 s G 7795
nebo G 7796
● lze se‰roubovat se zafiízením
●
●
●
UC 30-90/70 podstavec
● v 300, ‰ 900, h 700 mm
● nerez ocel
● lze pouÏít pro G 7882 CD
● lze se‰roubovat se zafiízením
Pfiíslu‰enství
Magnetická li‰ta pro automatické
rozpoznání vozíku
● 6 magnetÛ, z toho 5 volnû
kombinovateln˘ch s funkcí
PLUS (1)/MINUS (0)
● 25 moÏn˘ch kombinací
● pouÏitelná pro G 7835 CD
s fiízením Profitronic
Mielcar
zaváÏecí vozík
v 1000, ‰ 630, h 814 mm
naváÏecí rovina plynule nastavitelná v rozsahu 640 – 885 mm
● pouÏiteln˘ pro G 7883, G 7883 CD,
G 7836 CD a G 7835 CD (stojí-li
pfiístroj na podstavci o v˘‰ce
300 mm)
●
●
●
Mieltrans
pfiepravní vozík pro uloÏení
a pfiepravu ko‰Û a nástavcÛ
● v 1985, ‰ 616, h 662 mm
● 4 úrovnû pfiestavitelné vÏdy
o 102,5 mm
● rozmûry pro osazení:
549 x 599 mm
● 4 v˘‰kovû nastavitelná koleãka
●
39
G 7895/1, G 7795/1 Aqua-purificator
G 7895/1, G 7795/1 Aqua-Purificator
● skfiíÀka pro uloÏení 2 patron pro
plné odsolení vody – DEMI voda
E 310, pfiíp. E 318.
● v 850 (820), ‰ 300, h 600 mm
● pfiístroj pro mûfiení vodivosti
v µs/cm
● 2 tlakové hadice dlouhé ca 1,2 m
se ‰roubením 3/4“
● elektrické pfiipojení: 1N AC 230 V,
50 Hz
● G 7895 kompatibilní k G 7883,
G 7883 CD, G 7835 CD
● G 7795/1 kompatibilní k G 7836 CD
E 313 nástûnná armatura
k ruãnímu odbûru DEMI vody
tlakotûsná aÏ do 10 barÛ
kompletní s tlakovou hadicí 150 cm
●
●
●
40
E 310 patrona k úplnému
odsolování vody
● tlakotûsná nerezová patrona,
∅ 240, v 570 mm
● odvzdu‰Àovací a pfietlakov˘ ventil
na 2,5 – 10 barÛ
● náplÀ 20 litrÛ homogennû
smíchan˘ch, regenerovateln˘ch
pryskyfiic
● oãekávaná celková kapacita
pfii mezní hodnotû vodivosti
5 a 10 µs/cm v litrech
5°dH = 4.250 4.500
10°dH = 2.125 2.250
15°dH = 1.420 1.500
20°dH = 1.070 1.125
25°dH = 850
950
E 316 patrona k úplnému
odsolování vody
● umûlohmotná nádoba s víkem
a nálevkou na 30 litrÛ regenerovateln˘ch pryskyfiic na jedno
pouÏití
E 318 patrona k úplnému
odsolování vody
● jako E 310, av‰ak prázdná
● pro plnûní regenerovateln˘mi
pryskyfiicemi na jedno pouÏití
E 315 patrona k úplnému
odsolování vody
● 20 litrÛ homogennû smíchan˘ch
regenerovateln˘ch pryskyfiic
pro E 318 (2 sáãky po 10 litrech)
E 314 stojánková armatura
● k ruãnímu odbûru DEMI vody
● tlakotûsná aÏ do 10 barÛ
● kompletní s tlakovou hadicí 150 cm
LWM – modul C
● mûfiicí pfiístroj hodnoty vodivosti
patron E 310/E 318
● v 118, ‰ 235, h 110 mm
● mûfiicí pfiístroj hodnoty vodivosti
od 0 – 20 µs/cm
● elektrické pfiipojení: 1N AC 230 V,
50 Hz
● souãástí dodávky jsou 2 hadice,
1,9 m dlouhé, se ‰roubením 3/4"
● v‰eobecnû doporuãená kvalita
pro závûreãn˘ oplach < 15 µs/cm
G 7796 DOS skfiíÀ
G 7897 Aqua-Soft-systém
DOS skfiíÀ G 7796
● skfiíÀ na 1 – 4 DOS moduly
se zásobníkem
● v 850 (820), ‰ 300, h 600 mm
● rozdûlena na 3 úrovnû
1. úroveÀ: v˘suvná zásuvka
vedená na teleskopick˘ch li‰tách
pro max. 4 DOS moduly.
2. + 3. úroveÀ: v˘suvná zásuvka
vedená na teleskopick˘ch li‰tách
s úloÏnou miskou a blokováním,
vÏdy na dva 5-litrové kanystry.
● vnitfiní rozmûry:
v 530, ‰ 249, h 480 mm
● lze zaloÏit kanystry tûchto velikostí:
Kanystr: Rozmûry (d x ‰ x v)
4á5l
245 x 145 x 225 mm
2 á 10 l 222 x 193 x 307 mm
2 á 10 l 223 x 203 x 321 mm
2 á 10 l 229 x 193 x 323 mm
2 á 10 l 194 x 204 x 353 mm
3 á 10 l 268 x 151 x 350 mm
1 á 20 l 289 x 233 x 396 mm
1 á 25 l 288 x 234 x 456 mm
● kompatibilní s G 7882, G 7882 CD,
G 7857 TD
G 7897 Aqua-Soft systém
pro prÛbûÏn˘ odbûr zmûkãené
vody pfii tvrdosti vody do 40 dH
●
V˘kon
max. 20 l/min., krátkodobû 30 l/min.
●
Konstrukce
volnû stojící pfiístroj na koleãkách
s horním plnûním
● umûlohmotn˘ plá‰È
●
Systém Aqua Soft pracuje jako dvouzásobníkov˘ systém s mnoÏstevní
regulací, sestává ze dvou zásobníkÛ
s pryskyfiicí schopnou mûnit ionty
a jedné komory se zásobou soli.
Pryskyfiice jsou obohaceny ionty
sodíku. Tvrdá voda protéká pfies
pryskyfiici v jednom zásobníku,
pfiiãemÏ probûhne v˘mûna iontÛ
vápníku a hofiãíku s ionty sodíku.
Druh˘m zásobníkem v tomto ãase
voda neprotéká. Pfii vyprázdnûní
jednoho zásobníku se provede
pfiepojení prÛtoku vody na druh˘
zásobník pomocí kotouãe rozmezí
tvrdosti, kter˘ je nastaven servisní
sluÏbou pfii uvedení zafiízení do
provozu dle místní tvrdosti vody.
Souãasnû je aktivována regenerace
pryskyfiic vyãerpaného zásobníku.
Pro tuto úpravu se ze zásobníku soli
odebere solanka (NaCl). Zásobník
je nutno pravidelnû doplÀovat
hrubou tabletovou solí. Kapacita
pfii prvním plnûní ca 29 kg, doplnûní
ca 25 kg. Tak je systém vÏdy pfiipraven k provozu.
¤ízení
mnoÏstevnû fiízen˘ dvoukomorov˘
systém
●
Vybavení
2 nádoby s pryskyfiicí á 6 litrÛ
1 nádoba na 27 kg soli
●
●
Elektrické pfiipojení
bez nároku na el. energii
●
Pfiipojení na vodu
2 tlakové hadice ca 2 m dlouhé
se ‰roubením 3/4“
1 x pfiipojení na studenou nebo
teplou vodu max. 65°C
hydraulick˘ tlak 2,5 – 7 bar k systému
u pfiístrojÛ bez zmûkãovaãe 2,5 bar
u pfiístrojÛ se zmûkãovaãem Profi
Monobloc 3,0 bar
u pfiístrojÛ s velkoobjemov˘m
zmûkãovaãem 3,5 bar
1 x pfiipojení od systému k pfiístroji
● 2 vodní odpadní hadice DN 22,
ca 1,5 m dlouhé, ne v˘‰e neÏ 400 mm
1 x regeneraãní voda
1 x pfiepad
● stavební pfiíprava: protizápachová
záklopka a zpûtná zábrana
●
Rozmûry
v 715, ‰ 360, h 360 mm
●
41
Profesionální myãka nádobí
s termickou dezinfekcí G 7857 TD
42
G 7857 CD
Profesionální myãka nádobí G 7857
s termickou dezinfekcí
● systém s pfiívodem ãerstvé vody
do kaÏdé fáze programu
● 2 mycí programy s termickou
dezinfekcí na nádobí z kuchyní
v nemocnicích, domovech dÛchodcÛ, peãovatelsk˘ch sluÏbách,
‰kolek apod.
● 10 programÛ
● nejkrat‰í doba programového bûhu
6 min.
● mycí v˘kon aÏ 300 talífiÛ a 960 kusÛ
pfiíborÛ ve spodním ko‰i plus 440
kusÛ nádobí v horním ko‰i za hodinu.
High-Tech a High-Quality
● hygienick˘ systém s pfiívodem
ãerstvé vody do kaÏdé fáze
programu
● minimální potfieba vody
a energie
● mimofiádnû sníÏená spotfieba
soli ve zmûkãovaãi
● vysoká úloÏná kapacita
nádobí ve 2 mycích úrovních
● v˘‰ka mycího prostoru 56 cm
● termické dezinfekãní
programy
¤ízení
● elektronická fiídicí jednotka
Multitronic Novo vario s 10 mycími
programy
● volba programu otoãn˘m
pfiepínaãem
● displej
➔ jednoduchá obsluha
● dobu pÛsobení lze nastavit mezi
1 a 10 min. – teplota je nastavitelná
mezi 30°C a 70°C v reÏimu mytí
a oplachování (ne v DESIN
93°C – 10 minut)
➔ technologické parametry lze
zmûnit podle potfieby
➔ kontrola technologick˘ch
parametrÛ
● pfiipojitelné su‰ení
➔ usnadnûní práce
● pfiedvolba startu 9,5 hodiny
● program DESIN vario TD lze
nastavit jako ‰etrn˘ dezinfekãní
program s dobou pÛsobení mezi
1 a 10 min. – teplota nastavitelná
mezi 30°C a 90°C
● optické servisní a programovací
rozhraní
Vybavení
v˘konné obûhové ãerpadlo
➔ vysoká kapacita mytí
➔ úãinné mytí
➔ krátké doby chodu
● systém na ãerstvou vodu
➔ hygienické mytí v˘mûnou vody
po kaÏdé fázi mytí a oplachování
● zmûkãovaã Profi-Monoblock
se regeneruje bûhem reÏimu
normálního mytí. Není jiÏ nutn˘
zvlá‰tní regeneraãní program.
Spotfiebu soli zmûkãovaãe je
moÏné sníÏit asi o 50% (pfii 5°
aÏ 15°dH).
➔ odpadají regeneraãní fáze
➔ ekonomick˘ provoz
➔ jednoduchá obsluha
● odtokové ãerpadlo
➔ nezávislost na umístûní ústí
odpadu
● parní kondenzátor na bázi
v˘mûníku tepla pro kondenzaci
a odvádûní vodních par
➔ Ïádné zatíÏení prostoru parou
pfiíp. hork˘m vzduchem
➔ Ïádné pfiipojování na vzduchové
odsávací potrubí
➔ nízké náklady na instalaci
● pfiipojení na studenou a teplou
vodu
➔ nízké provozní náklady
➔ krátké doby chodu
● pfiipojení k trojfázové síti
● vodotûsn˘ systém
➔ zabezpeãení proti ‰kodám
zpÛsoben˘m vodou
● elektrické blokování dvífiek
●
Dávkovací zafiízení
dávkovací pfiístroj na prá‰kové
mycí prostfiedky
● dávkovací pfiístroj na tekutá
oplachovací média
● pfiípoj pro modul dávkovacího
ãerpadla DOS C 60 na kapalné
mycí prostfiedky
●
●
termick˘ dezinfekãní program
Dezinfekce pfii 93°C po dobu
10 min. s fungicidním, baktericidním a protivirov˘m úãinkem
➔ ochrana proti infekci
● pozvoln˘ rozbûh díky regulaci
otáãek obûhového ãerpadla
➔ ·etrné zacházení s nádobím
Konstrukce
volnû stojící pfiístroj s ãelním
plnûním a sklopn˘mi dvefimi,
‰ikm˘ ovládací panel, s víkem
● volitelné vnûj‰í oplá‰tûní:
nerez ocel, víko z nerez oceli
➔ robustní a na údrÏbu nenároãné
vnûj‰í kryty
➔ bílé, víko z umûlé hmoty
● dvouplá‰Èová konstrukce s postranní izolací
➔ nízké emise tepla a hluku
➔ snadná recyklace
● velk˘ mycí prostor s 2 mycími
úrovnûmi, v˘‰ka mycího prostoru
byla zvût‰ena z 50 na 56 cm
➔ vysoká kapacita mytí
●
Volitelné pfiíslu‰enství
modul dávkovacího ãerpadla DOS
G 60 pro tekuté mycí prostfiedky
➔ usnadnûní práce obsluhujícímu
personálu
➔ sníÏení nákladÛ díky
optimálnímu dávkování
➔ rovnomûrné v˘sledky mytí
● dekoraãní rám pro dekoraãní desky
V 570,5/· 587/tlou‰Èka do 1,2 mm
➔ pfiizpÛsobení stávající pracovní
lince
● podstavec (v˘‰ka 30 a 52 cm)
➔ ergonomické plnûní a vyjímání
●
Technické údaje str. 45
Technika mytí
3 systémy mytí s mycím ramenem
➔ 3 úrovnû mytí
dobr˘ v˘sledek mytí
● 3 vodní sítka
➔ dobr˘ v˘sledek mytí
➔ ochrana obûhového ãerpadla
● O 30% ménû mycího prostfiedku
díky men‰ímu mnoÏství vody
v zafiízení
● úspora vody 15% aÏ 40%
(v závislosti na programu)
●
43
¤ídicí jednotka a programy
Multitronic Novo vario
Pomocí elektronické fiídicí jednotky
Multitronic Novo vario lze mûnit
rÛzné parametry programu:
1. zv˘‰ení mnoÏství pfiitékající vody
o 1 litr
2. volitelnû dávkování oplachovacího
prostfiedku v úseku programu
„oplachování“ a neutralizace
v úseku programu „vloÏené
oplachování I“.
3. doplÀující vloÏené oplachování;
neplatí pro programy „oplach“
a „superkrátk˘“
4. doplÀující úsporné vloÏené
oplachování v programu
„superkrátk˘“
Z praxe a pro praxi
PrÛmyslové myãky na nádobí Miele
se systémem na ãerstvou vodu jsou
sériovû vybaveny ko‰i pro 2 mycí
úrovnû:
● horní ko‰ O 881 na 20 ‰álkÛ a 24
pod‰álkÛ nebo dezertních talífiÛ
● spodní ko‰ U 880 s 2 nástavci
E 216, kaÏd˘ na 15 velk˘ch talífiÛ,
a 2 ko‰íky na pfiíbory E 165
Podle potfieby lze vybavit dal‰ími
ko‰i s rÛzn˘mi nástavci.
Programm
Doby bûhu a v˘kon G 7857 TD
Studená voda 15°C
Teplá voda 65°C
DESIN 93°C–10’
37 min./120 ks-nádobí/hod. 31 min./143 ks-nádobí/hod.
DESIN vario TD
35 min./127 ks-nádobí/hod. 29 min./153 ks-nádobí/hod.
superkrátk˘
10 min./444 ks-nádobí/hod. 6 min./740 ks-nádobí/hod.
krátk˘
15 min./296 ks-nádobí/hod. 10 min./444 ks-nádobí/hod.
univerzální
21 min./211 ks-nádobí/hod. 16 min./277 ks-nádobí/hod.
univerzální plus
22 min./202 ks-nádobí/hod. 17 min./261 ks-nádobí/hod.
intenzivní
27 min./164 ks-nádobí/hod. 20 min./222 ks-nádobí/hod.
sklenice
15 min.
11 min.
pivní sklenice
12 min.
11 min.
3 min.
3 min.
Studen˘
44
5. zmûna teploty mytí nebo doby
udrÏování teploty v úseku programu „mytí a oplachování“
(neplatí v programu „DESIN
93°C–10 minut)
6. sníÏení max. teploty mytí z 93°C
na 90°C a prodlouÏení doby
udrÏování teploty z 10 na 25 minut
v programu DESIN 93°C–10 minut
7. lze aktivovat pfiedvolbu spu‰tûní
a ãas spu‰tûní nastavovat v krocích od 30 minut aÏ do 9 hodin.
Technické údaje
G 7882
G 7882 CD
G 7835 CD
G 7836 CD
G 7857 TD
–
•
–
•
–
–
•
–
–
•
–
–
•
–
•
–
–
•
–
•
•
–
–
•
–
•
–
•
•
–
–
•
•
–
•
•
–
•
–
•
•
•
–
•
•
–
•
•
•
–
•
•
–
•
•
–
•
–
–
•
•
•
–
0,7
9,7
•
•
•
•
•
–
0,7
9,7
•
•
•
•
•
–
0,7
9,7
•
•
•
•
•
–
1,2
10,2
•
•
•
•
–
•
0,43
9,1
•
•
•
•
•
•
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
•
•
–
–
•
–
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
•
•
–
–
•
•
–
•
–
–
–
–
•
–
•
–
•
–
•
–
–
•
•
–
–
•
•
–
•
–
•
–
–
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,3
1,7
2
55
55°C – 99°C
1 – 99 min.
5 – 95 min.
•
•
0,3
1,7
2
55
10°C – 115°C
1 – 240 min.
–
•
•
0,3
1,7
2
55
55°C – 116°C
1 – 250 min.
–
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
–
–
70
–
•
–
119
–
•
–
140
–
–
•
174
•
–
–
68
¤ízení
Multitronic Novo vario
Multitronic Novo plus
Profitronic
Su‰ení taktováním topné spirály, T = 10 min.
Su‰ení hork˘m vzduchem
Pfiívod vody
1 x studená voda, tlak 2,5 – 10 bar (250 – 1000 kPa)
1 x teplá voda (max. 70°C), tlak 2,5 – 10 bar (250 – 1000 kPa)
1 x DEMI voda, tlak 1,5 – 10 bar (250 – 1000 kPa)
2 pfiívodní hadice 1/2" se ‰roubením 3/4" s vnûj‰ím závitem, délka ca 1,4 m
3 pfiívodní hadice 1/2" se ‰roubením 3/4" s vnûj‰ím závitem, délka ca 1,4 m
2 vypou‰tûcí ãerpadla DN 22, v˘tlaãná v˘‰ka: 100 cm
1 vypou‰tûcí ãerpadlo DN 22, v˘tlaãná v˘‰ka: 100 cm
Elektrické pfiipojení
3N AC 400 V, 50 Hz
Topení v mycím prostoru: 3x3=9 kW
Topení v mycím prostoru: 3x2,9=8,7 kW
Obûhové ãerpadlo
kW
Celkov˘ pfiíkon
kW
Pfiípojné vedení: 5x2,5 mm2
Ji‰tûní: 3 x 16 A
Pfiípojné vedení, délka ca 1,6 m
Dávkovací zafiízení
1 dávkovací zafiízení/ve dvefiích pro prá‰kové mycí prostfiedky
1 dávkovací zafiízení/ve dvefiích na tekutá média (le‰tidla)
1 dávkovací ãerpadlo DOS 10/30 na tekutá, kyselá média (zásuvka)
1 dávkovací ãerpadlo DOS 60/30 na tekutá média (zásuvka)
1 dávkovací ãerpadlo DOS 10/30 chem. dezinfekce (kanistr 5l)
1 dávkovací ãerpadlo DOS 60/30 OXIVARIO (kanistr 5l)
Pfiipojení
DOS C 10 dávkovací zafiízení na tekuté oplachovaãe
DOS G 60 dávkovací zafiízení na tekuté mycí prostfiedky
DOS G 60 dávkovací zafiízení na tekutá média (chem. DES)
Zmûkãovaã vody
Na teplou a studenou vodu do 70°C, Monobloc
Velkokapacitní zmûkãovaã vody
Kondenzátor páry
S rozstfiikovaãem
V˘mûník tepla
Su‰icí agregát
Ventilátor:
kW
Topn˘ registr:
kW
Celkov˘ pfiíkon:
kW
V˘kon ventilátoru:
m2
Nastavení teploty v krocích po 1°C
Nastavení ãasu v krocích po 1 min. (mytí)
Nastavení ãasu v krocích po 5 min. (su‰ení)
Hrub˘ filtr tfi. C, stupeÀ filtrace: 98 %, Ïivotnost: 100 hod.
Jemn˘ filtr tfi. S, stupeÀ filtrace: 99,995 %, Ïivotnost: 500 hod.
Rozmûry, hmotnost
Vnûj‰í rozmûry (mm): v 850 (820), ‰ 600, h 600
Vnûj‰í rozmûry (mm): v 820 (850), ‰ 900, h 700
Vnûj‰í rozmûry (mm): v 1160, ‰ 900, h 700 (600)
Hmotnost, prázdné (kg)
Hodnoty spotfieby
G 7857 TD (pfiipojení SV/TV)
G 7857 TD (pfiipojení SV)
Program
SV
15°C
(l)
TV
65°C
(l)
Energie
Doba bûhu
(kWh)
Studen˘
7,5
–
0,01
pivní sklenice
13,5
6,5
0,5
sklenice
7,0
13,0
0,3
11
20,0
0,9
15
–
17,5
0,2
10
17,5
1,1
15
krátk˘
superkrátk˘
Energie
Doba bûhu
(min.)
SV
15°C
(l)
(kWh)
(min.)
3
7,5
0,01
3
11
20,0
0,6
12
–
8,5
0,3
6
8,5
0,7
10
DESIN 93°C–10’
5,0
19,0
1,4
31
24,0
2,4
37
DESIN vario TD
8,5
20,0
1
29
28,5
2
35
intenzivní
11,5
20,0
0,6
20
31,5
1,5
27
univerzální +
7,5
20,0
0,5
17
27,5
1,4
22
–
24,0
0,5
16
24,0
1,3
21
univerzální
SV = studená voda, TV = teplá voda
45
Technické údaje
PrÛbûh programu
Program
Přístroj
Doba běhu
Spotřeba
Mytí
[min.]
Sušení
[min.]
SV
[l]
TV
[l]
DEMI
[l]
El.
[kWh]
–
21,5
–
9,5
2,7
21,5
–
9,5
Mytí/dezinfekce 93°C
Special 93°C–10’
G 7882
39
Mezioplach
Special 93°C–10’
G 7882 CD
39
Závûreãn˘ oplach
TD-STAND-93/10
G 7835 CD
DES-BSG
G 7836 CD
42
40
21
47,25
–
3,3
Mytí/dezinfekce 93°C
Special AN 93°C–10’
G 7882
48
–
32,5
–
15
3,6
Mezioplach
Special AN 93°C–10’
G 7882 CD
48
Závûreãn˘ oplach
TD-STAND93/10/AN
G 7835 CD
DES-BSG-AD
G 7836 CD
49
40
21
31,5
15
4,2
Pfiedmytí
vario TD
G 7882
39
–
38,5
–
9,5
2,4
Mytí
vario TD
G 7882 CD
39
38,5
–
9,5
Mezioplach
TD-VAR-NASTROJE
G 7835 CD
Závûreãn˘ oplach/dezinfekce
DES-VAR-TD
G 7836 CD
47
40
47,25
47,25
–
3,4
Závûreãn˘ oplach/dezinfekce
D-VAR-TDAD
G 7836 CD
56
40
47,25
31,5
30
4,6
Pfiedmytí
vario-TD AN
G 7882
53
–
60,5
–
15
2,9
Mytí
vario-TD AN
G 7882 CD
53
60,5
–
15
Mezioplach
TD-VAR-ANESTEZ
G 7835 CD
Závûreãn˘ oplach 83°C–10 min.
VAR-TD-NR
G 7836 CD
48
40
42
31,5
Pfiedmytí
CHEM 60°C–5’
G 7882
40
–
40
–
9,5
Mytí
CHEM 60°C–5’
G 7882 CD
40
40
–
9,5
Chemická dezinfekce 60°C
–
G 7835 CD
Mezioplach
CHEM.DES
G 7836 CD
33
40
31,5
42
–
2,4
Závûreãn˘ oplach
–
Mytí/dezinfekce 60°C
combi CHEM 60°C–5’
G 7882
34
–
29,5
–
9,5
1,8
Mezioplach
combi CHEM 60°C–5’
G 7882 CD
34
29,5
–
9,5
Závûreãn˘ oplach 60°C–3 min.
–
G 7835 CD
CHEM.DES.OS
G 7836 CD
23
40
21
31,5
–
1,7
Mytí 45°C–3 min.
–
G 7882
–
–
–
–
–
–
Mezioplach
–
G 7882 CD
–
–
–
–
–
–
Závûreãn˘ oplach 75°C–2 min.
OBUV-TD-75/2
G 7835 CD
OP obuv-TD
32,5
15
Pfiedmytí
Mytí
Mezioplach
3,2
2,3
G 7836 CD
27
5
5,25
42
–
0,9
Pfiedmytí
Universal
G 7882
28
–
29,5
–
9,5
1,8
Mytí 60°C–3 min.
Universal
G 7882 CD
28
29,5
–
9,5
Mezioplach
–
G 7835 CD
–
–
–
–
–
Závûreãn˘ oplach 65°C–1 min.
–
G 7836 CD
–
–
–
–
–
–
Pfiedmytí
vario TD NR
G 7882
38
–
38,5
–
9,5
2,4
Mytí
vario TD NR
G 7882 CD
38
38,5
–
9,5
Mezioplach
TD-VAR-NEUTRAL
G 7835 CD
Závûreãn˘ oplach/dezinfekce
vario TD NR
G 7836 CD
51
40
42
15,75
15
3,9
Studen˘ oplach
Studen˘ (kalt)
G 7882
3
–
10
–
–
0,02
Studen˘ (kalt)
G 7882 CD
3
–
10
–
–
0,02
–
G 7835 CD
–
–
–
–
–
–
–
G 7836 CD
–
–
–
–
–
–
SV = studená voda, TV = teplá voda, DEMI = demineralizovaná voda
46
(SCHUHE)
–
47
Miele, spol. s r.o.
Hnûvkovského 81b, 617 00 Brno
Tel.:
543 553 111
Fax:
543 553 149
Servis-tel.: 543 553 134-5
Servis-fax: 543 553 139
E-mail: [email protected]
Internet: www.miele.cz
Miele & Cie. KG
Postfach
D-33325 Gütersloh
Telefon 0 52 41/89-0
Telefax 0 52 41/89-20 90
Zahraniãní zastoupení
(A)
(AUS)
(B)
(CDN)
(CH)
(DK)
(E)
(F)
(FIN)
(GB)
(GR)
(H)
(HK)
(I)
(IRL)
(J)
(L)
Jistota originálu
(MEX)
(N)
(NL)
(P)
(PL)
(RU)
(S)
(SGP)
(TR)
(USA)
Fax – Poptávka
Znaãkov˘ servis Miele
Servisní síÈ po celé âeské republice
(ZA)
Miele G.m.b.H.,
Wals bei Salzburg
Miele Australia Pty. Ltd.,
Melbourne
Miele N.V., Mollem
Miele Limited,
Richmond Hill/Ontario
Miele A.G.,
Spreitenbach/Zürich
Miele A/S,
Glostrup/Kopenhagen
Miele S.A., Alcobendas/Madrid
Miele S.A.,
Le Blanc-Mesnil/Paris
Miele Oy, Vantaa/Helsinki
Miele Co. Ltd.,
Abingdon/Oxford
Miele-Hellas GmbH, Athen
Miele Kft., Budapest
Miele Hong Kong Ltd.,
Hong Kong
Miele GmbH, Eppan/Bozen
Miele Ireland Ltd., Dublin
Miele Japan Corp.,
Meguro/Tokyo
Miele S.à r.l.,
Luxemburg-Gasperich
Miele S.A. de C.V., Mexico City
Miele AS, Rud/Oslo
Miele Nederland b.v., Vianen
Miele Portuguesa, Lda.,
Carnaxide/Lissabon
Miele Sp. z o. o., Warschau
Miele 000, Moskau
Miele AB, Solna/Stockholm
Miele Pte. Ltd., Singapur
Miele Elektrikli, Ltd.Sti.,
Levent/Istanbul
Miele Appliances Inc.,
Somerset/New Jersey
Miele Pty. Ltd.,
Randburg/Johannesburg
Nemocnice
Mycí a dezinfekãní automaty
Mám zájem o bliωí informace
(Firma)
(Jméno)
(Ulice)
(Obec, PSâ)
(Telefon/Fax)
© Miele & Cie. KG
Chyby a zmûny vyhrazeny
CZ 10/2004

Podobné dokumenty

LFS Systémy ukládání vedení

LFS Systémy ukládání vedení Rozsáhl˘ program OBO KTS nabízí ‰iroké spektrum rÛzn˘ch produktov˘ch fiad od kabelov˘ch ÏlabÛ pfies systémy pro velká rozpûtí aÏ po nosné li‰ty svítidel témûfi pro v‰echny oblasti pouÏití. Paleta v˘ro...

Více

Miele/lab_sklo cz

Miele/lab_sklo cz Na pfiípravu laboratorního instrumentaria nabízí Miele ãetné horní/spodní ko‰e a nástavce. Na pipety, odmûrné, kulaté a Erlenmeyerovy baÀky jsou nutné ko‰e s injektorov˘mi tryskami. Injektorové try...

Více

Hygiena rukou – výzva k akci

Hygiena rukou – výzva k akci UmoÏnit jednoduch˘ pfiístup k dezinfekãním pfiípravkÛm na ruce na pracovi‰ti je dÛleÏit˘m pfiedpokladem ke zv˘‰ení compliance hygieny rukou. Nástûnné dávkovaãe umístûné vedle lÛÏek pacientÛ, u um˘vade...

Více

Kliknutím zobrazíte katalog

Kliknutím zobrazíte katalog které nejsou pravidelné, ale mohou mûnit svoji intenzitu v prÛbûhu jednotliv˘ch kojení. Z toho dÛvodu má nová prsní odsávaãka Chicco exkluzivní ventilek pro kontrolu intenzity sání a dává vám moÏno...

Více

Hygiena - Schafferova

Hygiena - Schafferova na vysoké kvalitě vstupních materiálů. Tato filozofie zůstává zachována beze změny dodnes. Vzhledem k požadavkům trhu a zákazníků se spektrum našich produktů a služeb rozvíjí a účinnost všech našic...

Více

2013-11 zpravodaj listopad

2013-11 zpravodaj listopad Tak to je krátk˘ úvod a nyní odpovûdi na nûkolik zvídav˘ch otázek. Jirko, jak ses dostal k fotografování a co tû na tom nejvíce baví a uchvacuje? Fotografovat jsem zaãal asi v patnácti letech, to b...

Více

Ardrox vývojky a čističe

Ardrox vývojky a čističe - důraz na vysokou kvalitu produktů i technického zázemí - široký výrobní sortiment - komplexní nabídka pro nejrůznější aplikace - plná vysledovatelnost ( traceability ) produktů v průběhu celého j...

Více

Systémy propojovacích kanálů

Systémy propojovacích kanálů Otevřené na všechny strany Propojovací kanály z PVC a z materiálu neobsahujícího halogeny. Pro profesionální propojování je na v˘bûr ‰irok˘ sortiment kanálÛ o rÛzn˘ch rozmûrech od 15 x 15 do 60 x ...

Více

Válce PS s blokovacím zařízením

Válce PS s blokovacím zařízením tûleso a víka - slitina Al, pístnice - nerez nebo tvrdochrom, ocel, polyuretan, olejivzdorná pryÏ, plast Body and caps - Al alloy, piston - stainless hard chromium, polyurethane, oil-resistant rubb...

Více