Kámen Napoleaona

Komentáře

Transkript

Kámen Napoleaona
citywalk.info
Kámen Napoleaona
Kámen Napoleaona se nachází na ul. Traugutta, blízko místa kde mají taxi své parkovištì, blízko køi¾ovatky s ulicí
Vojska Polského. Pøipomíná bitvy, která se zde odehrály v èervnu 1807 mezi pruskými a francouzskými vojsky. Aby byly
dùkladnì vyjasnìny okolnosti postavení v tomto místì kamene, je nutné pøedstavit nejdøíve nìkolik velice zajímavých historických
faktù. Dne 14. øíjna 1806 v bitvì pod Jenou, francouzské oddíly Napoleona Bonaparte porazí armádu Fridricha Wilhelma III
a ovládnou témìø celé Prusko. Po dobytí vìtšiny Slezska na kadské území táhne 13 ticícová armáda pod
vedením kní¾ete Jeronýma Bonaparte. I pøes znaènou pøevahu velké francouzské armády Klodzko odolalo, pod vedením
hrabìte von Goetzen, oble¾ení a¾ do 25. èervna 1807. Další obrana však byla z dùvodu velkých ztrát
nemo¾ná, a tak za úèelem ochránit mìsto pøed dalším znièením, vydal se hrabì von Gotzen do hlavního
štábu kní¾ete Jeronýma Bonaparte v slezském Bardì a jednal o podmínkách kapitulace Kladska. Okam¾itì nastalo
pøímìøí.
{jgxgal folder:=[images/stories/zabytki/klodzko/kamien_napoleona] title:=[Kámen Napoleaona] cols:=[4]}
Z dùvodù uzavøení smíru mezi Francií a Pruskem, napoleonská vojska ustoupila a Kladsko i nadále zùstalo pod pruskou
vládou. Právì tyto události pøipomíná kámen, na kterém jsou velmi výraznì vyryté kontury pøipomínající tvar èepici, jakou
nosil Napoleon Bonaparte. Existuje nìkolik legend spojených s místem, na kterém byl kámen polo¾en. Podle jedné z nich,
bìhem pochodu napoleonských oddílù pøes mìsto, odfouknul vítr èepici Napoleonovi na zem. Pro Prusy to byl samozøejmý
znak jeho pozdìjší porá¾ky. Avšak jak víme, císaø v dobì toèících se válek nebyl ve mìstì. To ne on vedl
vojenské èinnosti na území Slezska. Jiná legenda øíká, ¾e pøibli¾nì ve sejném místì, kdy byl pozdìji kámen postaven spadla
v prùbìhu zmínìných prusko francouzských bitev dìlová koule a shodila pokrývku hlavy kní¾ete Jeronýma Bonaparte, bratra
Napoleona. Je však málo pravdìpodobné, se by právì hlavní vojevùdce francouzské armády byl hrdinou této
události. Pravdìpodobnì v tomto místì zahynul nìkterý z vysokých francouzských dùstojníkù a jeho smrt byla uctìna polo¾ením
pamìtního kamene.
Jako zajímavost stojí za zmínku, ¾e v bojích o Kladsko byly na poèátku v císaøské armádì zastoupené francouzské,
bavorské a virtemberské oddíly. Avšak u¾ v kvìtnu v roce 1807, se k tìmto oddílùm pøipojilo kolem 300 polských
hulánù, je¾ byli s regionu Nad Vislou. Vezval je dekretem Napoleonem Bonaparte ze dne 7. dubna 1807.
http://www.citywalk.info
Kreator PDF
Utworzono 12 October, 2016, 18:39

Podobné dokumenty

Lékárna u býků

Lékárna u býků zakázala obèanùm úèastnit se evangelických bohoslu¾eb. Dokonce starosta vydal naøízení, ¾e ka¾dou nedìli mají být uzavøe mìstské brány. Siegert si i s tím poradil. V podzemí domu byl vchod do tajné...

Více

taverna - citywalk

taverna - citywalk {jgxgal folder:=[images/stories/zabytki/klodzko/tawerna] title:=[taverna] cols:=[4]} V této budovì se dne 2. bøezna 1881 konalo valné shromá¾dìní Kladského turistického spolku „GLATZER GEBIRG...

Více

Hasičské noviny č. 11, 5. června 2008

Hasičské noviny č. 11, 5. června 2008 mladých èlenù Sdružení do 18 let o více jak 1500, poèet mladých èlenù do 26 let za stejné období stoupl o 4 tisíce. Mladí do 26 let tak tvoøí 28 % celé èlenské základny. V prùbìhu loòského roku pøi...

Více

Jiří z Poděbrad, král český

Jiří z Poděbrad, král český Sofie sv.paní Kurzbach Sigismund Friedrich hr. Promnitz Benigna hr. Promnitz Heinrich Wilhelm hr. Solms-Wildenfels Helena Agnes hr. Solms-Wildenfels Heinrich Gustav hr. Reichenbach-Goschutz Heinric...

Více

Zahradní pavilon tzv. Belveder

Zahradní pavilon tzv. Belveder Augusta II. Silného, a v tìch dobách, kdy obtì¾ovala krále. Její pobyt v s³awiêcickém majetku je vysoce pravdìpodobný, proto¾e jak její nepøítel, Flemming, jen¾ byl pùvodcem jejího zatèení, tak i j...

Více

Newsletter 2/2006 - Památník Terezín

Newsletter 2/2006 - Památník Terezín zaøízení pøedstavoval kbelík v rohu místnosti. Výjimeèné nebyly pøípady, kdy se staøí, nemocní nebo k smrti vyèerpaní vìzni udusili z nedostatku vzduchu. Neménì nároèný byl ivot na samotkách. Èást...

Více

Ratibořický mlýn

Ratibořický mlýn http://www.citywalk.info

Více