Zrcadlo č. 183 - Vrané nad Vltavou

Komentáře

Transkript

Zrcadlo č. 183 - Vrané nad Vltavou
183
2/2015
Zrcadlo letos slaví 50. narozeniny
Červen – měsíc myslivosti
FOTOREPORTÁŽ – ČARODĚJNICE
OBSAH
Vranský lesní běh v rekordních číslech ............... 19
SLOVO NA ÚVOD
Květen – máj lásky čas ...............................................2 Stará škola se stará o všechny ................................ 20
Léto ................................................................................3
Červen – měsíc myslivosti ........................................4 OD NAŠICH DOPISOVATELŮ
Exkurze pro žáky individuálního vzdělávání .... 20
Ukázkové náslechové hodiny pro učitele ........... 21
ZPRÁVY Z RADNICE
Slovo starostky .............................................................5 Velké úspěchy vranské Ekoškoly .......................... 22
Vranský občan se… školní jídelna odpovídá .......6
Vranský občan se… radnice odpovídá ..................6 HISTORIE
Z archivu Zrcadla..................................................... 25
Co furt mají s tím Husem († 6. 7. 1415) ............. 28
INFOSERVIS
Mateřská škola přijme kvalifikovanou
učitelku/učitele ............................................................8 NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Poděkování................................................................ 28
Základní škola Vrané nad Vltavou přijme
učitele pro 1. stupeň ...................................................8
Zapište si do diáře .......................................................8 PEL-MEL
Citáty .......................................................................... 29
Fotoreportáž – Vítání občánků............................. 30
VOLNÝ ČAS
Cestománie ..................................................................8 Fotoreportáž – Sbor sv. Jiří - Poutní koncert ..... 31
Hora Říp .......................................................................8 Fotoreportáž – Seniorek ......................................... 32
Dětský ráj......................................................................9 Fotoreportáž – Hasiči.............................................. 33
Plavba na Slapy......................................................... 10 Fotoreportáž – Knihovna....................................... 34
Divadlo žije ............................................................... 11 Inzerce + leták Volejbalové slavnosti ................... 35
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Gratulace.................................................................... 11
Příjemné počtení !!!
ZE ŽIVOTA OBCE
Hola, hola, školka volá!........................................... 12
Senioři a junioři na výletě ...................................... 13
Světový den vody a vítání jara
ve vranské škole........................................................ 14
Padesátiny Zrcadla .................................................. 14
Tudy cesta v život dokonalý................................... 14
Děvčata připravila košťata… 3, 2, 1 START! ..... 15
Hasičská soutěž „Vrané nad Vltavou 2015“ ....... 15
Prkna co znamenají svět – opět ve Vraném!...... 16
Z diáře Seniorku....................................................... 16
Zpráva o činnosti základní organizace ČZS ...... 17
Vařila myšička kašičku............................................ 18
Vítání nových vranských občánků....................... 18
Zprávy z vranské knihovny ................................... 18
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
1
SLOVO NA ÚVOD
Kveten
MÁJ LÁSKY ČAS
Mám ráda měsíc lásky květen. Příroda rozkvete, sluníčko se rozzáří, lidé se usmívají.....
no prostě nádhera. A když k tomu ještě přičtu, že se mi v tomto měsíci narodil můj první
potomek – tak už není co dodat.
Pokaždé, když pracujeme na přípravě ZRCADLA, mám velké přání, aby přineslo čtenářům zajímavé čtení. Kávička, příjemné posezení, Zrcadlo a dobrý pocit z právě přečtených
článků. Tak nějak si to představuji a myslím, že by to i tak mělo být.
Až dostanete do rukou toto číslo, přeji si ,aby i Vy jste z něho měli dobrý pocit jako já.
V tomto Zrcadle je mnoho hezkých článků, které mě pohladily po dušičce, srdíčko se rozechvělo a i ta slzička radosti ukápla.
Čarodějnický rej ve Skochovicích se velmi vydařil. Seniorky se svými přáteli oslavily Den
matek ve víru muzikálových melodií. Zrcadlu přišli popřát k padesátinám dopisovatelé. Hasičům se vydařila soutěž. Odstartoval „Lesní běh“. Naše škola důstojně oslavila své osmdesáté
narozeniny. V kostelíku zazněla krásná hudba a zpěv. A jistě Vás potěší i ostatní čtení.
Redakční rada přeje svým milým čtenářům hodně sluníčka a letní pohody.
2
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
LÉTO JAK MÁ BÝT
Léto je jedno z ročních období. V různých oborech je ale definováno různě. Astronomické
léto začíná letním slunovratem a končí podzimní rovnodenností. Vegetační léto v mírném
pásu se vyznačuje průměrnými teplotami nad 15 °C. V tomto období bývají na školách hlavní
prázdniny.
Časové vymezení
V meteorologii je za léto označováno období měsíců června, července a srpna na severní polokouli a měsíců prosince, ledna a února na jižní polokouli. V některých zemích (na severní
polokouli) připadá první letní den na období okolo 1. června či 21. června (záleží na tom,
jestli se bere meteorologický nebo astronomický začátek). Na léto je často nahlíženo jako na
období s nejdelšími (a nejteplejšími) dny, kdy Slunce svítí většinu dne a stmívání trvá velmi
dlouho.
Astronomické léto
Astronomické léto na severní polokouli nastává s červnovým slunovratem, tedy v okamžiku,
kdy se Slunce na své zdánlivé pouti po obloze dostane nejseverněji. Obvykle se Slunce do
těchto míst dostane okolo 21. června. Na jižní polokouli nastává v okamžiku, kdy se Slunce
na své zdánlivé pouti po obloze dostane nejjižněji, což se obvykle stává okolo 21. prosince.
Astronomické léto končí podzimní rovnodenností, tedy v okamžiku, kdy po létě Slunce
přechází přes rovník (ocitne se na rovníku v nadhlavníku). Během astronomického léta se
zkracují dny a prodlužují noci.
Protože Země obíhá kolem Slunce po mírně eliptické dráze, je léto na severní polokouli
asi o pět dní delší než na jižní. To zároveň znamená, že zima na jižní polokouli je asi o pět dní
delší než léto. Dá se z toho i odvodit, že Slunce je blíže k Zemi, když je léto na jižní polokouli.
Toto ale není důsledek střídání ročních období, jen tomu tak zrovna v naší epoše je. Jak se
stáčí přísluní dráhy Země, mění se i den, kdy je Slunce nejblíže, a zároveň délka jednotlivých
ročních období.
Zajímavosti
Na severním pólu v tomto období Slunce nezapadne za obzor po celý den, naopak na jižním
pólu je v tutéž dobu stálá noc, protože na jižní polokouli je zima.
V mnoha zemích jsou po značnou část léta školní prázdniny. To je dáno historicky tím, že
děti dříve musely pomáhat se sklizní obilí, a tedy nemohly v tomto období chodit do školy.
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
3
ČERVEN – MĚSÍC MYSLIVOSTI
Ne nadarmo byl vybrán červen jako měsíc myslivosti. Období přelomu jara a léta, čas nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace je obdobím zrození nového života v přírodě.
Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov zvěře, jak si stále ještě dost lidí myslí, ale je to především péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního prostředí zvěře.
A právě v tomto období zaměřujeme svoji činnost na ochranu nových životů, pečujeme o klid
v přírodě, bojujeme proti ztrátám na mladé zvěři, zlepšujeme životní prostředí zvěře. Myslíme
na dostatečné zabezpečení krmiv pro zvěř na dobu strádání, kdy rozhoduje nejen kvantita, ale především kvalita a rozmanitý sortiment krmiv.
Úkol myslivce v přírodě je tedy velmi rozsáhlý a mohli bychom jej rozebírat ještě velmi dlouho.
Musíme si však uvědomit, že provoz myslivosti není sport, kdy dělám to, co mě baví, a co ne, to
vynechám. Myslivost je složitá hospodářská činnost skládající se z celé řady povinností a rovněž
i práv, jejichž dodržování slouží především k zachování volně žijících živočichů (nejen zvěře), ale
také k zachování ekologické úrovně a rovnováhy naší krajiny. Ta, již tak výrazně poničená, by i v budoucnu měla zůstat hlavním faktorem přežívání člověka na této planetě. Tradice „Červen – měsíc
myslivosti a ochrany přírody“, vznikla v roce 1959. Od té doby každoročně bývá tento měsíc takto
prezentován.
V červnu nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší
péči a ochranu. Chovejme se právě v tuto dobu k přírodě ohleduplně, choďte přírodou potichu
a možná i vy uvidíte některá mláďata naší zvěře. Pokud se tak stane, rozhodně na mládě nesahejte
(aby na něm neulpěl lidský pach), ale pouze
se na něj krátce podívejte a co nejrychleji v tichosti místo opusťte, aby k němu mohla jeho
máma.
Člověk svou činností svět přetváří, podmaňuje si čím dál více přírodu, ale zároveň působí svou činností i negativně na své životní prostředí. Nastupující obnova života v přírodě,
rašení a kvetení rostlin, probíhající tok ptáků
a kladení mláďat, to všechno jsou projevy, které naplňují duši lesníků a myslivců, pocitem
uspokojení nad tím, že jejich práce pro přírodu není zbytečná.
Stejně příjemné pocity se setkání s živým
mladým tvorem má asi také každý milovník
a návštěvník lesa. Jenže právě období prvních
týdnů života mláďat mohou návštěvníci lesa
nechtěně ztěžovat a to především hlukem, který plaší zvěř a neumožňuje ji v klidu setrvat na
jednom místě a také umožněním volného pobíhání psů. Chovejme se právě v tomto období v lese, na polích a loukách tišeji a k přírodě
ještě ohleduplněji než obvykle a věnujme také
náležitou pozornost volnému pohybu psů.
4
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTKY
Milí spoluobčané,
je tomu již neuvěřitelných 50 let, kdy vyšlo první číslo Zrcadla. Na jeho vytváření se podílelo během
této doby mnoho lidí, kterým patří velké poděkování za obětavou práci pro nás pro všechny.
V době uzávěrky tohoto jubilejního čísla proběhlo v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. výběrové řízení na nového ředitele školy, kterého se zúčastnilo pět kandidátů.
Konkurzní komise pracovala v tomto složení: dva zástupci zřizovatele, jeden člen určený ředitelem
Krajského úřadu Středočeského kraje, odborník v oblasti státní správy - ředitel jiné školy stejného
druhu, pedagogický pracovník školy určený volbou při pedagogické radě, zástupce České školní
inspekce a člen školské rady. Odborníkem s poradním hlasem byl psycholog. Konkurzní komise
stanovila tajným hlasováním pořadí kandidátů, které předala radě obce. Na prvním místě se umístila paní Mgr. Eva Březnová, kterou rada obce jmenovala od 1. 8. 2015 novou ředitelkou školy. Věříme, že se jí podaří sestavit nové vedení tak, aby navázalo na dosavadní práci školy a dále ji rozvíjelo.
Budoucí ředitelka školy nabídla spolupráci všem stávajícím pedagogům, včetně podílu na vedení
školy, ujistila je, že nechce dělat žádné změny, které by školu poškozovaly nebo znemožňovaly pokračovat ve stávajícím trendu školy. Chci jí i celému novému vedení školy a pedagogickému sboru
upřímně popřát mnoho úspěchů v jejich práci . Po volbách v roce 2014, po důvěře, kterou jsem od
občanů dostala, jsem se rozhodla přijmout místo starostky obce. Nebylo to lehké rozhodnutí. Do
vranské školy jsem přišla v roce 1982, prožila jsem zde podstatnou část svého profesního života,
potkala jsem nezapomenutelné kolegy, osobní přátele a žáky , na které nikdy nemohu zapomenout.
Od roku 2003, kdy jsem se stala ředitelkou školy, jsem se snažila o to, aby na naší škole pracoval
kvalitní a stabilní pedagogický sbor.
● V letošním roce investujeme do oprav místních komunikací 5 milionů korun
Obec bude v roce 2015 investovat do oprav a úprav místních komunikací a budování chodníků
5 milionů korun. V letošním roce budou opraveny komunikace: Příčná (od křižovatky s Dlouhou po křižovatku s Obloukovou), Pod Sokolovnou (od křižovatky s U Školy po Skochovickou),
K Zastávce (od potoka Dravkov po schody pod zastávkou ČD Skochovice). Dále v letošním roce
budeme realizovat projektové dokumentace na místní komunikace Polní a U Školy.
● Navýšení rozsahu železniční dopravy
Na základě připomínek od občanů se obec obrátila na Radu Středočeského kraje s žádostí o navýšení počtu vlakových spojů na trati č. 210 z Prahy do Vraného nad Vltavou a zpět. Rada Středočeského kraje rozhodla s platností od 13. prosince 2015 do prosince 2016, tedy od nového jízdního řádu
přidat dva spoje.
● Rozklikávací rozpočet obce Vrané nad Vltavou
Nově můžete sledovat aktuální plnění rozpočtu obce pomocí aplikace „Rozklikávací rozpočet”. Tento rozpočet naleznete v levém menu – obecní úřad – rozpočet, nebo v levém sloupci webových
stránek obce.
● Žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje.
Byly podány žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje na vybavení našeho HZS, rekonstrukce místních komunikací a na výstavbu vodojemu. Nezbývá nám než držet pěsti, aby žádosti byly
kladně vyřízeny.
Mgr. Dana Ullwerová
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
5
VRANSKÝ OBČAN SE PTÁ... ŠKOLNÍ JÍDELNA ODPOVÍDÁ:
Kolik osob zajišťuje provoz ŠJ?
Součástí školní jídelny jsou i dvě výdejny MŠ. Přípravu, dovoz a výdej svačinek a obědů zajištují
2 pracovnice. Výrobu a výdej obědů ve ŠJ pak 3 kuchařky a 1 pracovnice provozu. Přes poledne
tu máme ještě posílení na dozor a úklid a na mytí stolního nádobí. Veškerou administrativu a organizaci zajišťuji já.
Kolik vaříte denně obědů a pro jaké věkové kategorie?
Denně připravujeme cca 80 dopoledních a odpoledních svačin pro MŠ, věková kategorie 3–6 let,
minimum dětí s odkladem 7–10 let, stejný počet obědů.
140 porcí pro děti ve věku 7–10 let
100 porcí pro děti 11–14 let.
25 porcí pro věkovou kategorii 15 a více let.
A cca 70 porcí pro zaměstnance školy, školky, školní jídelny a cizí strávníky.
Mimo to vycházíme vstříc i rodičům dětí s potravinovými omezeními a dietami. Zásluhou novelizace vyhlášky o školním stravování, jsme právě navázali spolupráci s registrovanou nutriční terapeutkou, která nám dietní vaření bude garantovat.
Kolik stojí oběd?
Pro děti se vaří státem dotovaná strava.
Režie hradí zřizovatel, tedy obec Vrané
nad Vltavou, mzdy zaměstnanců stát.
Rodiče dětí MŠ a ZŠ hradí jen cenu potravin, která je stanovena tzv. finančním
normativem.
Skupina strávníků
MŠ (děti 3–6 let)
MŠ (děti 7–10 let)
ZŠ (7–10 let)
ZŠ (11–14 let)
ZŠ (15 a více let)
Cizí strávníci
Cena
38,- Kč
40,- Kč
24,- Kč
27,- Kč
28,-Kč
55,-Kč
Finanční normativ
29 – 48 Kč
32 – 59 Kč
19 – 30 Kč
22 – 39 Kč
23 – 42 Kč
Dle kalkulace
Od jakých dodavatelů nakupujete potraviny? Nakupujete regionální potraviny?
Vaříme pro děti, snažíme se proto nakupovat jen ty nejlepší suroviny. Pokud nejsme s dodavatelem
spokojeni, neváháme hledat jinde. V současné době odebíráme maso z řeznictví u Dolejších, drůbež přímo z Vodňan, mražené zboží z Bidvestu, ovoce a zeleninu od zelináře z Prahy 10. Samozřejmě volíme dodavatele z co nejbližšího okolí, několikrát jsme využili mléčnou farmu v Krhanicích.
Používáte polotovary?
Polotovary používáme jen jako zpestření a rozšíření nabídky, nebo z nutnosti při nedostatku personálu. Preferujeme a troufám si říci, že vaříme domácí stravu z vždy čerstvých a kvalitních surovin,
za použití moderní technologie a zásad zdravé výživy. Sledujeme nové trendy. Na druhé Menu zařazujeme i méně používané nebo znovuobjevené potraviny, jako je bulgur, pohanka, kuskus, tarhoňa,
špecle. Máme dva konvektomaty, které slouží k vaření, pečení, smažení dušení a to v páře s minimem tuku. Dále používáme multifunkci, varný kotel.
Prosíme o uvedení týdenního jídelního lístku
Správný jídelníček má být pestrý barevností, chutí, technologickými úpravami. Je třeba dbát na dostatečné zastoupení luštěnin, ryb, ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, omezit podávání cukru, soli
a tuků, na to dohlíží státní kontrolní orgán, který shledal naše jídelníčky jako výborné.
6
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
PŘÍKLAD AKTUÁLNÍHO JÍDELNÍČKU V TÝDNU OD 4. 5. – 7. 5. 2015
Pondělí
Ranní svačinka MŠ
Polévka
Menu 1
Menu 2
Odpolední svačinka MŠ
Úterý
Ranní svačinka MŠ
Polévka
Menu 1
Menu 2
Odpolední svačinka MŠ
Středa
Ranní svačinka MŠ
Polévka
Menu 1
Menu 2
Odpolední svačinka MŠ
Kukuřičné lupínky, mléko
Polévka česneková s krupkami
Buchtičky se šodó
Fazolový salát, kornspitz
Chléb, pomazánka rybičková
Knuspi, pomazánka sýrová, mrkev do ruky
Polévka s játrovými knedlíčky
Čína z kuřecího masa, rýže, ovoce
Křenová omáčka, hovězí maso, celozrnný knedlík, ovoce
Chléb pčenično žitný, pomazánka vaječná
Chléb, perla, med
Polévka kapustová
Rybí filé zapečené se sýrem, bramborová kaše, zeleninová obloha
Rizoto s kuřecím masem, strouhaný sýr, okurka
Pečivo, pomazánkové máslo, ovoce
K pití je na výběr mírně slazený čaj, voda, mléko nebo voda ochucená citronovou nebo pomerančovou šťávou. Pro děti v MŠ je téměř vždy na výběr Menu 1, čaj, mléko.
Závěrem si Vás dovoluji pozvat na akci: Přijďte poobědvat společně se svými dětmi do Školní jídelny.
Akce pro rodiče dětí MŠ a ZŠ bude probíhat ve dnech od 11. 5. do 30. 5. 2015. Podrobnější
informace na www.skolnijidelnavrane.cz nebo na tel. čísle 257 760 324.
Hana Jahodová, ředitelka ŠJ spolu s kolektivem zaměstnanců
VRANSKÝ OBČAN SE PTÁ... RADNICE ODPOVÍDÁ:
1. Kdy začne jezdit autobus z Vraného do Březové-Oleška?
2. Kudy povede trasa autobusu, kde budou autobusové zastávky?
3. Jak často pojede autobus – jízdní řád.
4. Kolik bude stát cesta: Vrané - Březová-Oleško jednosměrná a kolik zpáteční?
ODPOVÍDÁM ZATÍM PŘEDBĚŽNĚ:
1. 1. 9. 2015
2. Březová – Oleško OÚ – cca 5 zastávek v Březové a dále u nás zastávka na úrovni ulice
Lesní (Nová Březová) – Příčná (středisko) – U Školy – Nádraží
3.Přibližně: Z Oleška: 5:39, 6:19, 7:19, 9:19, 13:49, 15:49, 16:49,17:49, 18:49
Od nádraží: 6:00, 6:31, 7:39, 9:39, 14:09, 15:09, 16:09, 17:09, 18:09, 19.09
Nicméně jedná se o penězích, může to být jinak. Autobus bude zatím jezdit pouze
v pracovní dny.
4. Měla by zde platit průkazka PID, 1. a 2. pásmo
Dana Ullwervová
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
7
INFOSERVIS
MATEŘSKÁ ŠKOLA
VRANÉ NAD VLTAVOU
PŘIJME KVALIFIKOVANOU
UČITELKU/UČITELE
Mateřská škola Vrané nad
Vltavou přijme kvalifikovanou učitelku/
učitele od 24. 8. 2015. Požadujeme: SPgŠ
vzdělání,čistý trestný rejstřík, spolehlivost,
kreativitu, zodpovědnost, vstřícnost.
Kontakt: tel.: 775 576 176,
e-mail: [email protected]
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VRANÉ NAD VLTAVOU
PŘIJME UČITELE
PRO 1. STUPEŇ
Základní škola Vrané nad
Vltavou, okres Praha - západ, přijme
od 1. 9. 2015 kvalifikovaného učitele/učitelku 1. stupně.
Nabídky s životopisem, prosím, zasílejte
na [email protected]
ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
Sobota 7. listopadu 2015 - vranská SOKOLOVNA - „Balonkový bál“
Sobota 14. listopadu 2015 - podzimní vítání občánků. Zájemce prosíme o přihlášení účasti na
radnici.
VOLNÝ ČAS
CESTOMÁNIE
Tentokrát nás zve na výlet Sbor sv. Jiří.
V neděli 17. května byl sbor zpívat v Kralupech a protože odtud je 15 km na Horu Říp, někteří
se tam vydali.
HORA ŘÍP
Je místo v Čechách – Evropě, které je od nepaměti spojováno s národní identitou. Méně známý je
i další jeho rozměr, je mezníkem zemských linií, který je možná hlavní.
Říp byl sám sebou dávno před příchodem prvního člověka do České kotliny. Byl svědkem měnícího se toků prařek, které nakonec tvoří kříž. Dávno předtím vyčníval jako ostrov z jezera. Za hranicí věků dopadl do těchto míst meteorit - možný hlavní tvůrce reliéfu této země s kruhem pohraničních hor. Na Říp upozorňují i prastará menhirová
pole, jdoucí všemi směry. Ano, to staří pochopili genia
loci tohoto místa. Je tedy mohutným svorníkem, srdcem
architektury krajinných silových center kontinentu. Je
to srdce Evropy. Tento “kamenný” řád je součástí tvůrčí
síly, kterou můžeme spatřit ve všem, co existuje. Jedno,
zda je to nepatrný atom nebo majestátní Vesmír. Každá doba si nese s sebou svá místa vědy, kultury i ducha.
Tajemný mýtický Říp, sloužil vždy v historii jen jako du-
8
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
chovní místo. Z jeho vrcholu přehlédneme velkou část české kotliny.
Je silovým centrem menhirových polí. Jeho historie zaslouží samostatnou stránku. Snad jen pro zajímavost: na vrcholu jsou i významné fyzikální anomálie. Střelka kompasu každým krokem míří jinam. Často zde
také nefungují dobře mobilní telefony a vysílače.
Historie:
Říp (460,7 m) – je čedičová kupa, pozůstatek sopky, obnažený zbytek sopouchu třetihorního vulkánu –
dnes již značně snížená zvětráváním, se silnými suťovými vrstvami na úpatí. Zdejší sodaliticko nefelinický
čedič obsahuje olivín, magnetovec a další nerosty.
Do roku 1875 byl Říp bezlesý, dnes téměř celou horu pokrývá les, většinou duby a habry, ale vyskytují se
tu i další dřeviny.
Seniorek s dětmi z Mateřské školky – třída Ptáčků – byli na výletě na Zámku Berchtold.
Všem se výlet líbil, a proto Vám doporučujeme navštívit jej.
DĚTSKÝ RÁJ
Vážení návštěvníci, v zámeckém parku můžete opět objevovat sktřítky a miniatury hradů a zámků. Dále se svými
dětmi určitě navštivte peklo s čerty a perníkovou chaloupku s Ježibabou a další zajímavosti.
Pejsci jsou u nás také vítáni (v doprovodu dospělé osoby a na
vodítku).
HLAVNÍ VSTUP DO DĚTSKÉHO RÁJE JE PŘES RECEPCI SPORT CENTRA.
Udělejte si výlet do dětského ráje v zámeckém parku, který je vhodný pro všechny věkové kategorie. Prohlédnout
si můžete stálou výstavu skřítků, strašidýlek a víl od objevitelky pohádkové země Vítězslavy Klimtové. Po cestě
k miniaturám nemůžete minout perníkovou chaloupku
s Ježibabou a Ježidědkem. Opomenout určitě nemůžete peklo s čerty, kde všechny děti
celoročně našim čertům slibují, že už budou hodné. Potěší Vás nová zvířátka v mini ZOO
a další zábavné hrací prvky.
Díky stálé expozici s 24 miniaturami známých českých hradů a zámků poznáte známá místa
České republiky z jiného pohledu.
– zámky Lány a Červenou Lhotu nebo hrady Karlštejn, Kost, Kokořín či Orlík, zříceninu Trosky a v krásné přírodě zasazené podhorské chalupy s krásnými skřítky, z historických objektů
můžete spatřit kostel z nedalekých Hrusic, známý z kreseb Josefa Lady, lipanskou mohylu
a pomník Horymírova koně Šemíka z Neumětel a další
Prohlídky zámku Berchtold – Navštivte jeho prostory a prohlédněte si znovuzrozený zámek,
kde se dozvíte více o historii zámku a celého areálu. Prohlídky jsou denně od 10.00 – 16.00 hod.
a jsou vhodné i pro děti.
Naším cílem je přispět k výchově sebevědomých, citlivých a na českou zemi hrdých mladých
lidí, kteří se zároveň neztratí v Evropě či ve světě. Budou znát své kořeny, historii a vytvoří si
pěkný vztah k lidem, přírodě, práci a ke sportu. Chceme vytvořit prostředí, kde celá rodina
stráví volný čas plný společných prožitků, pohody, zajímavostí, her, sportu, poznání a poučení.
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
9
PLAVBA NA SLAPY
Vydejte se do přírody, odpočinout si od shonu a hluku města. Plavba parníkem na Slapy představuje ideální tip na celodenní víkendovou plavbu. Naloďte se na parník Vyšehrad nebo Vltavu a užijte si krásy Vltavy.
Během plavby Vás čekají krásné výhledy na malebná přírodní zákoutí, ale poznáte také část Vltavské kaskády. Seznámíte se i s provozem parního stroje v podobě prosklených průhledů do strojovny. Samozřejmostí je i odborný výklad po celou dobu plavby. Proto Vám také neuniknou mnohé technické detaily a zajímavosti, jako jsou například plavební komory nebo starobylé město
Davle. Díky zasvěcenému komentáři se dozvíte celou řadu historických pozoruhodností, majících
vazbu na Vltavu.
Aby zábava na lodi byla opravdu dokonalá, bude Vám kromě úchvatných výhledů přímo na
palubě k dispozici také občerstvení. To ve spojení s netradičním prostředím lodi udělá z víkendové
plavby zážitek, na který Vy ani Vaše společnost dlouho nezapomenete.
PLAVEBNÍ ŘÁD
1. 5. – 31. 5. vždy v 8:30 soboty a státní svátky 1. 6. – 6. 9. vždy v 8:30 soboty, neděle a státní svátky
Jízdní řád:
Praha – Rašínovo nábřeží
Měchenice
Davle
Štěchovice
Slapy – Třebenice
Odjezd
8.30
10.30
10.45
11.15
12.30
(loď připlouvá na Slapy)
Příjezd
18.00
16.05
15.50
15.30
14.30
(loď odplouvá ze Slap)
Celodenní
plavby
Soboty a státní svátky plují historické kolesové parníky!
10
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
ROZPIS LODÍ A PARNÍKŮ
NA ČERVEN
6. červen 2015
7. červen 2015
13. června 2015
14. června 2015
20. června 2015
21. června 2015
27. června 2015
28. června 2015
sobota Vyšehrad
neděle
Vltava
sobota Vyšehrad
neděle
Vltava
sobota
Vltava
neděle
Vltava
sobota
Vltava
neděle
Vltava
CENA
Jednosměrná jízdenka: 290 Kč plné jízdné, 150 Kč dětské
jízdné, 740 Kč rodinné jízdné (2 děti + 2 dospělí)
Zvýhodněná zpáteční jízdenka: 490 Kč plné jízdné, 250 Kč
dětské jízdné, 1 190 Kč rodinné jízdné (2 děti + 2 dospělí)
Děti do 3 let zdarma, dětské jízdné platí pro děti
od 3–11 let + držitele ZTP a ZTP/P.
Pražská paroplavební společnost si vyhrazuje právo na přerušení linkových plaveb či programů z důvodu opravy zdymadel, případně z důvodů způsobených vyšší mocí.
DIVADLO ŽIJE
Stále jezdíme za kulturou. Navštívili jsme v Zámeckém parku na Zbraslavi „Lidové pašijové hry“.
Na Zbraslavi jsme, v Kaškově divadélku, shlédli muzikálovou pohádku pro dospělé „Perníková chaloupka“. Zbraslavská kulturní společnost hrála jako profíci.
Rádi navštěvujeme Polyfunkční dům u sousedů ve Zvoli. Již jsme se pobavili při vystoupení paní Hanky Křížkové a paní Ivy Hütnerové, své skoro detektivní zážitky vyprávěl televizní
reportér pan Josef Klíma. Velmi přátelské bylo setkání s herečkou paní Janou Šulcovou a její
dcerou Rozárií Víznerovou.
I nadále plánujeme návštěvy za kulturou do Zvole.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Gratulujeme našim kamarádkám
Janě Zlámalíkové
a
Jitce Boháčkové
k jejich životním jubileím:
Milé dámy, přejeme Vám hodně
zdravíčka a lásky.
SENIOREK
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
11
ZE ŽIVOTA OBCE
HOLA, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ,
čas neúprosně běží a jsme tu opět my z mateřinky. Opět se budeme loučit s našimi předškoláky. Zápis do
školy zvládli na jedničku a všichni se moc těší, až budou moci usednout do školních lavic. S dětmi jsme
měli možnost vyzkoušet si první pomoc s odborníkem. Děti byly velmi šikovné a v ošetřování našly
i zábavu. Zkušený a ochotný lektor vše vysvětlil tak, aby to pochopili i ti nejmenší. Děti projevily zájem
a spolupracovaly při nahrané situaci, kdy paní učitelka Jarmila omdlela a bylo nutné jí podat první pomoc. Také nás navštívilo divadlo. Přijela k nám do mateřské školy skupina herců a vzali nás na projížďku
na Safari. Byli jsme v těch nejzajímavějších oblastech. Vypravili jsme se do Afriky, Číny a nakonec i do
krásné Indie. Děti byly oblečeny do nejrůznějších kostýmů. Naši předškoláci se vypravili na výlet do Koala Café, kde celé dopoledne řádili na průlezkách a skluzavkách. Velkou atrakcí pro všechny byla velkolepá
autodráha.
Jako každý rok tak i letošní se 26. 3. 2015 ve čtvrtek konal zápis do mateřské školy. Zájem přebil naše
očekáváni a je nám velmi líto, že opět nemůžeme vyhovět všem zájemcům o umístění do mateřské školy.
V dubnu následovalo Dopravní dopoledne. Akce proběhla na zahradě mateřské školy. Děti si ověřovaly své znalosti o bezpečnosti na silnicích. Procvičovalo se velké množství pravidel, jako jsou například
pravidla na přechodu, světelné značení, povinnosti účastníka provozu a jiné. Velmi zajímavý a náročný
program probíhal na koloběžkách, což se dětem velmi zalíbilo. Jako odměnu a také svůj výsledek snažení
obdržely děti školkovský řidičský průkaz.
Slavný den čarodějnic začal již dopoledním představením pana kouzelníka. Skvělé zahájení oslavného
dne. Pan kouzelník děti ohromil svými kouzly a v žádném případě nechtěl prozradit, jaký je ten recept
na dobré ,účinné kouzlo. Samozřejmě velkým lákadlem nejen pro dopoledne,ale pro celý den byla nafukovací atrakce-skákací hrad. Dále se program věnoval naplno čarodějnicím. Nemusíte se bát, nikoho
jsme neupálili. Samotného zahájení akce se ujaly naše nejmladší děti, a to Motýlci. Představili nám svou
pohádkovou hru o Perníkové chaloupce. Využili jsme zahradní divadlo s oponou, takže pohádka měla
kouzelnou atmosféru nejen pro herce ,ale i pro nás diváky. Motýlci měli čtyři opony. Pokračovalo se opékáním buřtů, které k tomuto dni bezpochyby patří. Děti si vyrobily nejrůznější předměty se symbolem
čarodějnic, které si odnesly domů. Představily se v nádherných a propracovaných maskách, že ani nebylo
možné určit tu nejlepší. Účast byla hojná a každý si užil příjemně strávený den.
V květnu vyjela třída Ptáčků na školu v přírodě na čtyři dny. Ke spokojenosti všem proběhla bez komplikací.
Program konce zimy a začátku jara byl velice náročný a pestrý. Každá třída pracovala na svém rozmanitém třídním plánu. Děti si odnesly spoustu úžasných výrobků. Naše pracovní nasazení neohrozila ani
častá nemocnost učitelek.
A co nás čeká dále? Navštíví nás pan Bílek se svým divadlem, dále se budeme fotografovat na
společnou fotografii tříd, Sovičky a Motýlci si dopřejí výlet za zvířátky pana Bílka, předškoláky čeká
spaní ve školce společně s oblíbenou a známou Skřítkovou nocí, Berušky a Veverky se vydají na vítání
občánků. Co se týče programu, v červnu připravujeme pro děti Sportovní dopoledne a na závěr rozlučku s našimi předškoláky a následné pasování na prvnáčka, což bude celodenní akce s odpoledním
programem s rodiči.
Za celou Mateřskou školu Vrané nad Vltavou přejeme všem čtenářům časopisu Zrcadlo krásně prožité
jaro a spokojenou klidnou dovolenou.
Kolektiv MŠ
12
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
SENIOŘI A JUNIOŘI NA VÝLETĚ
Jak všichni jistě víme, ve Vrané již několik let
funguje Klub Seniorek. Ale už se tolik neví, že
úzce spolupracují se školkou. Každým rokem
spolu vyjedou na výlet lovit nové zážitky. Letos
vyrazili společně se třídou Ptáčků prozkoumat
zámek Berchtold.
Nebudeme lhát, naším největším strašákem bylo
počasí. Naštěstí jsme se ale nenechali vyvést
z míry a výlet nezrušili. A tak jsme se ve čtvrtek 21. května všichni sešli u autobusu a vyrazili.
Už při příjezdu jsme byli okouzleni. Hlad nás ale
hnal kupředu, a tak jsme se uvelebili v rezervované místnosti a pustili se do svačinek. Dospělí
si vychutnali kávu a nasbírali sílu na procházku
po areálu. Začali jsme u menší ZOO, kde jsme
pozdravili zdejší zvířátka jako např. kozičku Helenku či svatební holoubky. Zámek Berchtold se totiž stal oblíbeným místem pro oslavu vstupu do manželského svazku.
Když paní průvodkyně zazvonila na kouzelný zvon, ocitli jsme se v říši skřítků. Každý byl jiný
a něčím zvláštní, a tak jsme si je všechny oblíbili. Cestička nás zavedla i k perníkové chaloupce, ale my se nebáli. Naopak, než jsme se s ní rozloučili, ještě jsme si zazpívali. Zahrada se
nám potom ukázala v celé své kráse. Zdejší
miniatury českých hradů a zámků nás jen
utvrdili v tom, že naše zem musí být tou
nejhezčí. Naše prohlídka se ale stočila špatným směrem, a tak jsme narazili na peklo. Naštěstí to byl jen omyl a tak jsme brzy
zamířili na prohlídku zámku. Měli jsme
možnost vidět zmenšeninu korunovačních
klenotů či nejkrásnější známku Evropy.
Nakonec nám ale všem vyhládlo, a tak
jsme vyrazili do zámecké restaurace, kde
jsme poobědvali kuřecí řízek s bramborovou kaší. Aby nám trochu slehlo, přečetli
jsme si pohádku O chytré horákyni. Děti
ale dlouho neposeděly a tak šup na hřiště.
Dopoledne se ale přehouplo přes poledne
a my museli zpět. Před odjezdem jsme se ale ještě stihli zklidnit v kině při pohádce O kocouru
Mikešovi. Zklidnění některým vydrželo až do autobusu, kde usnuli.
Závěrem bychom všichni rádi poděkovali Klubu Seniorek za přizvání ke společnému výletu.
Doufáme, že se příště vydáme prozkoumat další kout Česka.
Děti a učitelky ze třídy Ptáčků.
Děti a učitelky ze třídy Ptáčků
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
13
SVĚTOVÝ DEN VODY A VÍTÁNÍ JARA VE VRANSKÉ ŠKOLE
V pátek 27. 3. oslavil 1. stupeň Světový den vody a zároveň přivítal jaro. Žáci z 8. A pod vedení
pana učitele Vrtišky připravili pro mladší spolužáky sedm stanovišť. Na některých se zábavnou formou zabývali vodou a vším, co s ní souvisí (pokusy s deštěm, koloběh vody, spotřeba
a šetření vodou, voda v přírodě a vodní živočichové, …), na jiných si užili tradiční české jarní
hry (s míčem, švihadlem, obručemi, švihadly, gumou, skákání panáka, …). Dětem se velmi
líbilo originální hodnocení formou postupného přilévání zaslouženého množství vody do
láhve. Čím více vody, tím lépe. Osmáci si zaslouží velkou pochvalu a poděkování za skvělou
přípravu, trpělivost a vstřícnost ke všem dětem.
Celé dopoledne jsme zakončili vynesením Morany (letos byly dvě, které vyrobily děti z 3. A
a ze 4. třídy) k Vltavě. Zpoza zábradlí na nové cyklostezce u přívozu mohlo všech 160 dětí
bezpečně sledovat zapálení i odplouvání hořících Moran. Jako na zavolání vysvitlo slunce,
děti ozdobily líto a zazpívaly jarní písničky.
Výsledky týmů na stezce:
1. ročník: 1. A – Supervoda – 675 ml; 1. A Ryby – 675 ml; 1. B – Antilopy – 625 ml; 1. B – Modrásci – 550 ml
2. ročník: 2. A – Tygřice – 700 ml; 2. B – Vodnáři – 675 ml; 2. A – Simsnovi – 650 ml; 2. B – Jarníčci – 600 ml
3. ročník: 3. A – Kapičky – 625 ml; 3. A – Trapáci – 600 ml; 3. B – Kobry – 600 ml; 3. B – Tygři – 500 ml
4. ročník: 4. tř. – Smiles – 650 ml; Illuministi – 525 ml
Zapsaly: K. Vrtišková, P. Holubová, V. Smetanová
PADESÁTINY ZRCADLA
Každý oslavenec své narozeniny musí oslavit a jedná-li se o tak krásně kulaté, tak obzvláště.
Zrcadlo pozvalo několik lidiček, kteří přispívají do tohoto časopisu. Zavzpomínali jsme na „dávnověk“. Za 50 let se kolem Zrcadla vystřídalo velké množství lidí. Uctili jsme památku těch, kteří
byli u zrodu Zrcadla a již mezi námi nejsou.
A tak přejeme ZRCADLU, ať má stále své věrné čtenáře. Čtenářům slibujeme, že se budeme
snažit přinášet články, které je potěší.
Ať žije ZRCADLO.
TUDY CESTA V ŽIVOT DOKONALÝ
je již 80 let napsáno na budově „nové školy“. A to je důvod k setkání a vzpomínání...
Ano, takto jsme byli pozváni na „Školní akademii„.
Nevím, zda se mi podaří vylíčit tu správnou atmosféru
této oslavy. Sokolovna praskala ve švech. Kapela hrála.
Děti zpívaly, recitovaly, tančily a hrály. Vystoupení měla
spád. Všichni se snažili a zároveň se radovali ze svých
nádherných výkonů. Osmdesát let se nám představilo
vážně i vesele. Jakmile zazněla písnička „Holky z naší
14
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
školy“ sál aplaudoval. Písně Kryla, Huťky, no prostě paráda. Děvčata nás vrátila na Strahov svými „poupaty„. Krojované páry tančily v rytmu „Hitu století“, ano tančilo se na naši „Škoda lásky„. Malé gymnastky roztočily obruče i sukénky. Prvňáčci nás připravili na vesmírnou školu budoucnosti.
Diváci se radovali, ale i slzičky ukáply... vzpomínky jsou krásné.
Hodinové vystoupení bylo na profesionální úrovni!!!
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této školní akademie: učitelům za nácvik, dětem
za báječná vystoupení. A tomu, který vše zrežíroval a ukočíroval na jedničku, patří vzdát hold.
Moc děkujeme ALEŠI!!!!! (Aleš Benda). Je mi, a nejen mně, líto, že se toto pěkné vystoupení nebude opakovat. Přimlouvám se o repete !!!!!
Ještě jednou všem vřelý dík, byla to „hvězdná show“.
DĚVČATA PŘIPRAVILA KOŠŤATA... 3, 2, 1 START!
Již tradičně nás svolaly čarodějnice do Skochovic k jejich reji. A že to byl rej.
Malé čarodějnice a čarodějové soutěžili, tančili, rejdili, řádili. Kamarádi hasiči připravili malý
ohýnek k opékání buřtíků. Šermíři šermovali. Muzika hrála. Malí sokolíci tančili.
Zlatý hřeb, ano i letos přiletěly služebně starší čarodějnice a to byla mela!!! Tančily jako o život. V desetiminutovém tanci plném převleků, rekvizit a překvapení se předvedly jako super
tanečnice. A když si pomyslím, kolik jim je let (cca od 300 do 500 let), smekám klobouk!! Při
reji byla vyhlídnuta nejošklivější čarodějnice v kategorii „mladší„. V kategorii služebně starších
čarodějnic byla nej... paní Věra Dřímalová.
Setmělo se a přišel čas zapálit oheň se skvělou čarodějnicí, kterou jako každý rok vyrobil
Seniorek. Oheň vzplál a veselí pokračovalo při hudbě.
Velké poděkování patří paní Mirce Večeřové, která dokázala baby čarodějky připravit na jejich taneční vystoupení.
A tak za rok ahoj!!!!!
HASIČSKÁ SOUTĚŽ
„VRANÉ NAD VLTAVOU 2015“
Dne 16.5.2015 pořádal náš sbor další ročník soutěže
v požárním sportu, tentokráte na fotbalovém hřišti ve
Vraném nad Vltavou. Hasičská soutěž byla pořádána
na fotbalovém hřišti historicky poprvé, za což patří fotbalistům velký dík. V kategorii žen startovaly celkem
tři týmy. Nejlepšího času se podařilo dosáhnout družstvu žen ze Zlatník, které dosáhly času 24,28.
V kategorii mužů startovalo celkem deset týmů.
Jako první se umístilo družstvo ze Zvole s časem 18,72. Náš tým se umístil na krásném šestém
místě, kterého jsme dosáhli naším nejlepším časem v historii. Všem, kteří se podíleli na přípravách a samotné organizaci hasičské soutěže, patří velké poděkování.
náměstek starosty SDH
Kostrba Martin
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
15
PRKNA CO ZNAMENAJÍ SVĚT – OPĚT VE VRANÉM!
Letos na jaře byl za podpory výboru Sokola založen divadelní ochotnický soubor. Režie se ujal
profesionální herec Ondřej Kavan. Členové souboru se tak snaží po půl století navázat na tradici
herectví v našem sokole. Historie divadla ve Vraném nad Vltavou
V Sokolovně se cvičilo nejen tělo, ale i duch. Ochotníci zde hráli pilně divadlo do r. 1948 jako sokolské a později v padesátých letech pod osvětovou besedou Místního národního výboru. I za války se
zde hrály hry převážně českých autorů. Syn řídícího učitele Josefa Zikla, zakládajícího člena a významného činovníka Sokola – Josef Zikl byl posléze dlouholetým náčelníkem, později nadšeným
režisérem a hercem sokolského ochotnického divadla. Bohužel během šedesátých let ochotnické
divadlo zaniklo. Dál se zde konaly koncerty a to nejen pěveckého odboru sokolského, ale i např.
Povltavské hudební a pěvecké sdružení vedené panem Přenosilem (ředitel školy), plesy a zábavy
sokolské i nejrůznějších spolků (hasičů, zahrádkářů, myslivců, baráčníků, rybářů i stranických organizací), módní přehlídky a nejrůznější přednášky. (zdroj: TJ sokol Vrané n/Vlt)
Přijdete mezi nás? Napište nám na e-mail: [email protected]
Tomáš Straka
Z DIÁŘE SENIORKU
Otevřeme diář a hle, co se nám vše podařilo zvládnout. A tak
se dáme do čtení:
Seniorek má kamarády v naší základní škole, kde jsme navštívili „Velikonoční jarmark“. Pozdravili jsme se s dětmi a hlavně u
jejich stánků nakoupili výrobky.
Čas chvátá, „Čarodějnice „jsou na obzoru, a tak čáry-máry a je
tu „Čarodějka Chvějka“ a čeká jen na svou hranici.
Spolupráce Seniorku s Diakonií stále probíhá, vybrali jsme ošacení pro potřebné. Děkujeme všem,
kteří tuto naši již tradiční akci podpořili. Další sbírka bude na podzim. Oslava nesmí chybět. Tentokrát
jsme pogratulovali Janě Zlámalíkové a Jitce Boháčkové. Naše kamarádky gymnastky potřebovaly na
„Školní akademii „sukničky, a tak je babičky ze Seniorku pro ně ušily.
Ve Skochovicích na čarodějném reji jsme také nechyběli. Museli jsme doprovodit naši „Čarodějku
Chvějku“ na její poslední cestě.
Den matek slavíme každý rok v Klubu. Letos jsme vyrazili na zahradu Mateřské školky.
Sluníčko svítilo a my jsme se na hodinu přenesli mezi muzikálové melodie. Agentura Petra Kubce
pro nás připravila směs muzikálů. Zpívali jsme, některá děvčata byla vtažena do děje a tančila. Všichni
jsme si užili krásné odpoledne.
Děkujeme Petrovi za nádherné vystoupení.
Seniorek a naše kamarádky gymnastky navštívily paní Janu Soukupovou. A co nás tam čekalo.
Nejprve jsme pozorně pozorovali práci na hrnčířském kruhu. Během chvilky paní Soukupová vytvořila několik krásných věcí. Než jsme mrkli, stála před námi vázička, hrneček, zvoneček, cukřenka
i s víčkem a talířek. Naše malé kamarádky si také vyrobily několik předmětů. Pod jejich šikovnýma
rukama vyrostl talířek, mistička a vázička. Děkujeme paní Soukupové za ochotu se nám věnovat.
16
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
Kamarády máme také v Mateřské školce. Jako poděkování třídě Ptáčků za jejich přáníčka jsme jeli na
společný výlet na Zámek Berchtold.
Je čas na náš každoroční autobusový výlet. Letos nás čeká Zvíkov a Písek. Už se moc těšíme.
Babičky seniorky také chodily do vranské školy, proto nesměly chybět na velké oslavě osmdesátin.
Kultura, ani tu nezanedbáváme. Navštěvujeme kulturní akce v našem okolí. Zveme Vás na další.
Užijte si léto v pohodě. Do diáře se podíváme v dalším Zrcadle.
Seniorek
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČZS
V uplynulém jarním období se členové sešli pouze jednou. Naplánovali návštěvu dubnové výstavy
narcisů v Lysé n. Labem. Ta se, bohužel, neuskutečnila pro velkou nemocnost členů.
Jaro zahrádkářům a milovníkům přírody ukázalo své dobré i stinné stránky. Snad přijmete a ověříte si
své znalosti o některých jarních rostlinách v krátkém testu. Za správnou odpověď počítejte jeden bod:
1. Které jarní rostlince začnou růst listy ,,až když odkvete?
a/ podbělu
b/ fialce
c/ sněžence
2. Kdo pomáhá jaterníku, aby se jeho semena šířila dál od původního stanoviště?
a/ ptáci
b/ včely
c/ mravenci
3. Které trvalce, kvetoucí i v zimě a v předjaří, se přezdívá „sněhová růže“?
a/ krokusu
b /lomikámenu c/ čemeřici
4. Která z těchto časně jarních rostlin kvete žlutě?
a/ talovín
b/ bledule
c/ jaterník
5. Jakou barvu mají květy lýkovce, který často rozkvétá dřív než sněženky?
a/ žlutou
b/ fialovou
c/ bílou
6. Pomněnky mění barvu podle pH (kyselosti) půdy.
Jakou barvu mají v kyselé půdě?
a/ růžovou
b/ modrou
c/ žlutou
7. Kterému stromu opadává listí až na jaře, když mu začnou rašit nové listy?
a/ buku
b/ habru
c/ dubu
8. Mezi následujícími jarními květinami je jediná nejedová. Která to je?
a/ sněženka
b/ bledule
c/ fialka
d/ orsej
e/ konvalinka
Hodnocení:
6–8 bodů. Gratulujeme! V přírodě se vyznáte a jistě si doplňujete vědomosti z literatury, sledováním přírodovědných snímků aj.
3–5 bodů. Vaše znalosti přírody nejsou špatné, ale sami uznáte, že byste mohli znát více. Sbírejte informace, kde to bude možné.
0–2 body. Jestli vás trápí nízký výsledek ,je jistě ve vašich možnostech získat více znalostí
o přírodě.
Správné odpovědi: 1 a), 2 c), 3 c), 4 a), 5 b), 6 a), 7 c), 8 c).
Hezký start do léta, krásné prázdniny i dovolenou, pochutnání na vlastních výpěstcích
vám přeje místní organizace ČZS.
M. P.
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
17
VAŘILA MYŠIČKA KAŠIČKU
Využila jsem nabídku Školní jídelny k poobědvání. A tak jsem vyrazila s vnoučkem Filípkem na oběd
do jídelny. Jídlo mi naservírovala paní kuchařka, protože to nebyla kašička, tak myšička nevařila.
Menu se skládalo z: polévky, půl porce 1. kuře alá kachna s červeným zelím a bramborové knedlíky,
půl porce 2. brokolice se sýrovou omáčkou a brambory. Moc jsem si pochutnala. Filípkovi také chutnalo, šel si přidat.
Některé děti se ale v jídle ňoumaly a jídlo, dá se říci 90 %, vyhodily do zbytků.
Je to škoda znehodnotit oběd. Toto menu bylo chutné a myslím, že kuře je vhodné pro děti. Těm,
co mají rádi zeleninu, musela brokolice také chutnat.
Přeji paním kuchařkám, aby vařily stále tak chutná jídla.
Vím, že každý má rád něco jiného, ale děti vyberte si vždy to, co sníte.
Děkuji Blanka Tomková
VÍTÁNÍ NOVÝCH VRANSKÝCH OBČÁNKŮ
Miminko se narodilo
přišli jsme mu přát,
aby zdravé , šťastné bylo
dnes a napořád .
Vítáme Tě mezi námi
malý človíčku,
aţ Tě zdobí v každé době
úsměv na líčku.
Ano, paní starostka Dana Ullwerová přivítala ve vranské obřadní síni naše nové vraňáčky.
Rodiče tento akt potvrdili svým podpisem do kroniky.
Starší kamarádi z mateřské školky přednesli roztomilou básničku.
Rodinné foto, předání květin a dárečků....
Rodiče, přejeme Vám hodně společných chvilek s děťátkem.
ZPRÁVY Z VRANSKÉ KNIHOVNY
V letošním roce jsme se opět sešli , abychom v rámci akce „Noc s Andersenem“ při čtení pohádek
a hraní přenocovali v knihovně.
Navštívil nás herec Ondřej Kavan a potěšil děti čtením pohádek. Nejvíce nás všechny ale pobavil strašidelnou pohádkou, kterou nám zahrál. Tímto mu chceme ještě jednou poděkovat. Tento
ročník byl i vzpomínkou na 100. výročí narození Jana Drdy, z jehož pohádek děti luštily křížovky,
malovaly obrázky a hádaly názvy pohádek. Těšíme se na další setkání s dětmi v knihovně.
18
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
Nabízíme ukázky z hádanek
o českých pohádkách Jana Drdy:
Martin Kabát, hodný voják, nebojácný byl,
Dišperandu s Káčou od pekla zachránil.
Loupežníka, poustevníka moudře potrestal
a pak s Káčou, jak to bývá, veselku chystal.
Jíra to byl chudý švec, křídla si ušil sám,
z hradu s krásnou Jasněnkou odlétli bůhví kam.
Čarodějnice Jasněnku odnesla na svůj hrad.
Jíra ji vysvobodil a zůstal s ní moc rád.
Na čtenáře se těší knihovnice Eva Šustová a Jana Janauerová
VRANSKÝ LESNÍ BĚH V REKORDNÍCH ČÍSLECH
Rok uběhl jako voda a do naší obce se opět v sobotu 18. dubna 2015 sjížděli milovníci běhu a zdravého
pohybu k účasti na 21. ročníku Vranského lesního běhu. Pořadatelé byli na organizaci závodu skvěle
připraveni, jediné, co jim dělalo starosti, bylo počasí. Letošní jaro bylo značně vrtkavé a také sobotní
ráno neslibovalo pro běh žádnou pohodu. Ještě před devátou se nad naší obcí přehnala dešťová průtrž,
ale pak se počasí umoudřilo, dokonce vysvitlo slunce. Diváci se sice, oproti sportovcům, moc nezahřáli,
ale účastníci jednotlivých běhů měli podmínky takřka ideální.
Závody (na hřišti za statkem) byly odstartovány v 10:00, na start se postupně stavěli běžci a běžkyně
od nejmladších kategorií. Nelze vyjmenovat všechny, tak alespoň vítěze (kompletní výsledkovou listinu
najdete např. na http://www.vranenadvltavou.cz/file) počínaje dětskými a mládežnickými kategoriemi:
Barča Houdková, Jakub Urban, Veronika Bloudková, Adam Rubeš, Barbora Kučerová, Viktor Vacek,
Tina Štěrbová, Pavel Jindra, Eliška Poborská, Jonáš Kříž, Anežka Jakubcová. V kategoriích dospělých
na tratích 4 600 m a 8 600 m zvítězili Klára Příhodová, Helena Poborská, Markéta Páralová, Zuzana
Setínková, Petr Eliáš, Petr Havelka (Eleven run team) v kategorii 40 až 49 let se stal celkovým vítězem
(překonal časem 31:03 o 8 sekund loňského vítěze), Miloš Elis, Miloš Smrčka, Pavel Kohout.
Celkem se na start postavilo 135 běžců, tj. o dva více než v loňském ročníku. Škoda, že účast „přespolních“ sportovců byla mnohem početnější než „domácích“. V mládežnických kategoriích měl nejpočetnější zastoupení sportovní klub ATIPIC, v kategoriích dospělých již tradičně Kerteam Praha.
O zábavu se starala příjemná reprodukovaná hudba, závodníci i diváci již tradičně využívali chutné občerstvení.
Děkujeme všem sponzorům a partnerům 21. ročníku akce VRANSKÝ LESNÍ BĚH!
Za organizátory VLB připravil –jab-
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
19
STARÁ ŠKOLA SE STARÁ O VŠECHNY
je název nového projektu občanského sdružení Stará škola, se kterým se přihlásila do grantového řízení Regionálního fondu rozvoje souSedíme si, který má za cíl podporu dobrých sousedských vztahů.
Náplní projektu je uspořádání deseti tematických přednášek, výstav a doprovodných akcí o minulosti a současnosti Vraného a vybudování knihovničky s publikacemi týkajícími se Vraného a okolí.
Přednášky se budou konat jednou měsíčně od září 2015 do června 2016 a každá z nich se bude věnovat samostatnému tématu, jako např. kostel a raná historie obce; historie zdymadla s elektrárnou;
Papírny Vrané – historie a současnost; historie a současnost Sokola a další.
V této souvislosti bychom rádi oslovili občany Vraného, kteří mají zájem na přednáškách spolupracovat: ať už poskytnutím fotografií, publikací a dalších materiálů, nebo samotným vedením přednášky, organizováním doprovodného programu, přípravou výstav, nebo jakoukoli další činností.
Rovněž oceníme jakékoli tipy na další zajímavá témata a jejich prezentaci.
Spolupráce na projektu je otevřena všem, kdo mají zájem podpořit sounáležitost občanů Vraného se svou obcí. Kromě samotných přednášek uvítáme pomoc při organizačních a propagačních
pracích. Bližší představení projektu proběhne koncem června. Do té doby nás můžete kontaktovat
na adrese [email protected], nebo nás do konce června navštívit kteroukoli neděli v Klubové
kavárně ve Staré škole.
Za OS Stará škola se na společné aktivity těší
Anna Lupienska
OD NAŠICH DOPISOVATELŮ
EXKURZE PRO ŽÁKY INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V sobotu 11. 4. 2015 se uskutečnila pod vedením p. uč. Vrtišky první letošní terénní exkurze pro
žáky individuálního vzdělávání. Na klínecké železniční zastávce se sešlo 60 dětí a jejich rodičů
(+ 1 pes). Čekala je trasa sice jen cca 8 km dlouhá, ale naplněná řadou výzkumných a týmových
úkolů. Všichni byli rozděleni do 9 týmů, nafasovali balíčky s pomůckami, informačními i pracovními listy a hned se vrhli do práce a průzkumů.
V Bojovském potoce jsme zkoumali jeho základní fyzikální a chemické parametry (pH, teplota, konduktivita, zápach, průhlednost,…), výskyt bezobratlých živočichů pomocí nich i biotický
index potoka (tedy to, jak je potok čistý) – našli jsme např. různé druhy jepic, chrostíky, ploštěnky,
blešivce, kamomila, larvy muchniček apod., a vyšlo nám, že Bojovský potok má již to nejhorší za
sebou a patří mezi nížinnými potoky mezi ty čistší. Protože je celá oblast profláklá již mnoho století
jako oblast zlatonosná, zkusili jsme si i pomocí rýžovací pánve nějakou tu zlatěnku vyrejžovat –
a povedlo se.
Další cesta nás zavedla kolem potoka Korábka k tajuplné středověké štole, kterou naši předci
dopravovali z dobývacího prostoru (vytvořeného říčními nánosy štěrku) materiál s výrazným podílem zlata a u potoka Korábka z něj pak zlato rýžovali. Štola byla dlouhá cca 50 metrů, byla křivolaká,
místy velmi nízká a po jejím dně tekla voda. Přesto jsme ji skoro všichni zvládli prolézt a následně
i prozkoumat původní dobývací prostor i s okolními pinky a sejpami.
Další cesta nás dovedla do Trnové, kde jsme se seznámili se stručnou historií zámečku i kos-
20
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
telíka, ve kterém se nachází hrob
Václava Škroupa, bratra Františka,
hudebního skladatele. František
za svým bratrem do Trnové jezdil
a legendy vyprávějí, že na vyhlídce
nad řekou byl inspirován krásou
vltavského údolí a složil melodii
k dnešní české hymně. Rekonstrukci možného rozhovoru mezi
Františkem a Václavem, jsme také
zvládli. V trnovské krčmě jsme se
posilnili a přečkali hrozbu bouřky
a pak kolem rozmnožujících se ropuch a zvědavé ještěrky dorazili na
vyhlídku, která nese Škroupovo jméno. Tam jsme zjistili, že krajina z ní spatřená je krásná i dnes,
i když je změněná přehradním jezerem, železničním mostem, chatami a další zástavbou.
Nad Měchenicemi jsme si prohlédli (a prolezli) další dopravní středověkou štolu a pak již spěchali na vláček, který nás rozvezl po celé republice.
V neděli 19. 4. 2015 proběhla druhá exkurze – byla vedena po stejné trase jako akce před týdnem, k dispozici byly i stejné úkoly. Pouze účastníků bylo o něco méně – necelých 50.
Pojmy, které je možno s exkurzí spojit: Bojovský potok, rýžování zlata, biotický index, jepice,
chrostíci, kamomil,…, podbílek šupinatý, bažanka, mokrýš, sasanky, orsej,…, Korábka, štola Čertovka, les Peklo, pinky, sejpy, Trnová, Václav a František Škroupovi, Čeněk Daněk, Ema Destinová,
Václav Šlógr, kostel sv. Ducha, zámeček, krčma, rozmnožování obojživelníků, jarní aspekt, koniklec,
Škroupova vyhlídka, Ota Pavel, měchenické štoly,… Počasí, nálada i výkony byly super.
UKÁZKOVÉ NÁSLECHOVÉ HODINY PRO UČITELE V RÁMCI
PROJEKTU LEKTOŘI A MENTOŘI KONSTRUKTIVISTICKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PŘÍRODNÍCH VĚD
Pan učitel Vrtiška představil spolu s žáky 8. A dvouhodinovou učební jednotku na téma ZBYTEČNÉ PLÝTVÁNÍ – VESELÁ SKROMNOST – ZLÁ BÍDA pro další účastníky tohoto projektu.
Cílem projektu je připravit zapojené učitele (a je jich z celé ČR zhruba 35 rozdělených do 8 skupin) na to, aby byli schopni s pomocí mentorských, lektorských a koučovacích dovedností pomáhat
případným zájemcům z řad ostatních učitelů se zlepšovat.
V rámci projektu jsou učitelé trénováni nabízet pomoc nejen pomocí náslechových hodin, ale
také pomocí cílené konzultace, exkurze, semináře, workshopu apod.
Po skončení výcviku budou všichni účastníci nabízet svoji erudici po dobu nejméně 2 let.
Náslechu v naší škole se zúčastnila vedoucí celého projektu – Petra Šimonová a dále 3 učitelky
z Hradce Králové, Davle a Dobřívi.
Cílem učební jednotky bylo demonstrovat ucelenou a propracovanou výukovou lekci formou
náslechu a zároveň připravit prostřednictvím náslechového formuláře a následného rozboru cesty
k rozvoji potencionálních žadatelů o pomoc.
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
21
Po skončení výuky následoval téměř dvouhodinový rozbor, jehož cílem bylo nejen vyhodnotit
samotnou lekci, ale také zpracovat obecný postup při vedení ponáslechového rozhovoru. Všechny
fáze tohoto rozhovoru byly následně prakticky vyzkoušeny.
Všichni hosté velmi oceňovali nejen skladbu celé lekce (byla zpracována pomocí modelu
E – U – R a mezi její součásti patřily tyto metody: volné psaní – trojitý zápisník s textem M. Nevrlého Hra na veselou skromnost a skládankové učení, ve kterém žáci pracovali v expertních i domovských skupinách), ale také způsob aktivace žáků, zadávání otázek a reakce na žákovské odpovědi
i mezipředmětové vztahy, které lekce obsahovala.
Velice dobře byli hodnoceni samotní žáci – byla oceňována jejich kázeň, aktivita, schopnost práce v různých týmech, vzájemná podpora a dodržování pravidel a pokynů. Osmáci opravdu přispěli
ke zvýšení prestiže naší školy v očích návštěvníků. A za to jsme jim vděčni.
Další součástí programu byla prohlídka školy, školní zahrady a ekocentra. I odsud si hosté odnesli spoustu podnětů. To co nám samotným připadá jako samozřejmé, pro ně bylo velmi inspirativní.
Jako dárek si všichni odnesli 3 GB materiálů – pracovních listů, výukových programů, fotografií,
soutěžních zadání apod., kdo měl zájem, odnesl si ze školní zahrady v květináči i několik sazenic
dnes již velmi vzácného koukolu.
Další projektové setkání je připraveno na počátek května do Prahy.
Zapsal: Honza Vrtiška
VELKÉ ÚSPĚCHY VRANSKÉ EKOŠKOLY
V březnu a v dubnu dosáhla naše škola přes program Ekoškola dvojnásobného úspěchu v celostátním i v mezinárodním měřítku.
Nejprve byla oslovena v souvislosti s mezinárodním setkáním národních koordinátorů tohoto
programu v Praze. Takže školu navštívili představitelé Ekoškoly z 8 států Evropské unie.
V dubnu byla vyzvána naše škola, aby vyslala svého zástupce do panelové diskuse v rámci
veletrhu neziskových organizací, který se koná pod patronací Nadace Fórum 2000. Vyslali jsme
člena Ekoparlamentu Frantu Humpála a on tak reprezentoval všechny české Ekoškoly a svoji roli
zvládl výborně.
Podrobnosti o obou akcích najdete v dalším textu.
MEZINÁRODNÍ NÁVŠTĚVA VE ŠKOLE – 5. 3. 2015
Mezinárodní program Ekoškola se (ve spolupráci s organizací Glopolis, o.p.s.) rozšiřuje o další (již
9.) téma – stravování. V rámci toho se v Praze koná několikadenní seminář koordinátorů programu
z několika evropských států. Jejich cílem je připravit metodiku této části programu. V rámci svého
českého pobytu projevili účastníci zájem navštívit nějakou českou Ekoškolu a volba padla na nás.
Ve čtvrtek 5. 3. se tedy kromě českých zástupců ze sdružení Tereza a z Glopolisu do naší školy vypravili i koordinátoři ze Slovenska, Slovinska, Lotyšska, Rumunska, Chorvatska, Malty, Bulharska
a Polska. Na přípravě jejich programu se podílel i náš školní Ekoparlament (průvodcovská služba v
podobě Franty Humpála a Aničky Šilhánkové, tekuté občerstvení za peníze Ekoparlamentu), velký
dík patří paní uč. Hudákové s jejími žáky (za přípravu tuhého občerstvení) a paní učitelce Elšíkové
a jejím žákům (za překlad prezentace o našich stravovacích aktivitách do angličtiny).
Hlavním průvodcem po naší škole a školní zahradě se stala paní učitelka Katka Vrtišková, která
nejen zvládla prezentovat naše ekoparlamentní aktivity, ale též odpovídat na zvídavé otázky hostů.
22
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
Součástí prohlídky školy byla též prezentace výrobků žáků a publikací, které vznikly v souvislosti
s aktivitami školy.
V druhé části svého vranského pobytu hosté samostatně řešili svoje témata.
Zpětná vazba od účastníků:
● Velmi inspirativní Ekoškola. Gratuluji k výborné práci. Cynthia – Eco-schools Malta
● Děláte úžasné věci, vaše práce je velmi inspirativní. Udělal jsem mnoho fotek a budu sdílet s našimi školami.
● Líbila se mi zahrada a výzdoba na chodbách a želva ve třídě.
● Krásná škola, úžasní lidé, líbil se mi váš přístup k tématu jídlo, děkuji za pohostinnost – Josip,
Eco-schools Chorvatsko.
● Velmi se mi líbila návštěva školy, zejména výzdoba školy, krásný nápad s hřbitovem odpadků,
vypadá to, že škola je velmi zapojená do programu Ekoškola.
● Excelentní projekty a aktivity, krásná výzdoba tříd, zapojení žáků do Ekoparlamentu a aktivit je
výborné.
● Krásná Ekoškola, výborná práce – Cornelia a Razvan, Eco-school Rumunsko.
● Příjemná škola s inspirujícími zahradními prvky a aktivitami.
REPREZENTANT NAŠEHO EKOTÝMU V PANELOVÉ DISKUSI NA TÉMA:
PROPOJME SE – MLADÍ, KTEŘÍ INSPIRUJÍ – 23. 4. 2015
V rámci veletrhu neziskových organizací, který byl pořádán v Praze pod patronací Nadace Fórum 2000, se konala panelová diskuse na téma PROPOJME SE – MLADÍ, KTEŘÍ INSPIRUJÍ. Jejím cílem bylo představit aktivity a projekty jednotlivých organizací, které mají
přesah do obce a přispívají k udržitelnému rozvoji. Jedním z pěti panelistů byl člen našeho
Ekoparlamentu Franta Humpál ze 7. B – zastupoval tak všechny Ekoškoly z České republiky.
Přestože byl ze všech diskutujících nejmladší, neztratil se a svou roli perfektně zvládl. Za to
mu patří velký dík, protože proslavil naši školu nejen po celé republice, ale i v zahraničí.
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
23
Komentář od Franty Humpála:
23. 4. 2015 jsem dostal možnost odprezentovat naši školu v panelové diskusi Mladí, kteří inspirují.
Představil jsem zde slovem, ale i na projekci náš program, ale i to, co máme za sebou. Byl jsem jedním z pěti diskutujících panelistů. Proti nám sedělo zhruba třicet lidí. Celá přednášková místnost
byla plná. Někteří museli i stát. Tato akce byla součástí NGO Marketu, 16. veletrhu neziskových
organizací, který se konal v Praze ve Fóru Karlín pod záštitou Nadace Fórum 2000.
Pozváni byli:
Simona Markovcová (4. ročník) – SŠ a JŠ Volyně (Active Citizens, British Council a Člověk v tísni)
Jiří Zeman – Dirt park Strmilov (Místo, kde žijeme, Nadace VIA)
Markéta Kiliánová (1. ročník) – ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant (Extra třída, EDUin)
František Humpál (7. třída) – ZŠ Vrané nad Vltavou (Ekoškola, Sdružení TEREZA)
Jan Nedbálek (9. třída) – ZŠ Hranice (Škola pro udržitelný život, SEVER)
Celou diskuzi velice výborně moderovala Kateřina Tichá.
Jako první byly prezentace. Každý z nás představil svoji školu, projekty. Hned po prezentaci jsme
dostali otázky od paní moderátorky. Když se odprezentovali všichni, tak pak už se ptalo i přítomné
publikum. Bylo vidět, že nás poslouchalo, protože se ještě více doptávalo k tématům. Hodně se
řešilo, jak zapojit vrstevníky do podobných akcí, jako děláme my se školou. Jak je správně motivovat
a posléze u této aktivity udržet. Všichni víme, že někdy je to velice těžké zaujmout okolí a přimět ho
řešit nějaký problém, který se týká nás všech.
Pro mne to bylo velice poučné. Velká zkušenost. Trému jsem měl, ne, že ne. Hlavně, když jsem
vstoupil do velké haly Fóra Karlín, kde nebylo vidět přes všechny stánky na její konec. Pak jsem
se trochu uklidnil, protože diskuzím byly přiřazeny menší diskuzní místnosti. Jsem moc rád, že
jsem měl tu čest reprezentovat naši školu na takové skvělé akci. Za to patří velký dík panu učiteli
Vrtiškovi.
PS: … to jsme pak ještě „u párku“ navázali kontakt s paní Rhondou L D Belous z mezinárodní
společnosti GNRD (GLOBAL NETWORK FOR RIGHTS AND DEVELOPMENT), která pomáhá lidem v různých životních situacích. Paní byla ředitelkou této společnosti, jež sídlí v Norsku.
Paní Rhonda je původem Kanaďanka. Takže přišla na řadu angličtina. Ale domluvili jsme se. Byla
nadšená, že řešíme ekologii tímto způsobem a že k lásce k přírodě se snažíme dovézt nejen děti, ale
i naše spoluobčany.
Zapsal: Honza Vrtiška
Z ARCHIVU ZRCADLA
Číslo: 6
rok: 1966
jméno odp.redaktora: Jiří Štefan
VRANSKÁ ELEKTRÁRNA……
JAKO DODATEK
…Osobní vzpomínka s.Antonína Spilky, dnešního ředitele elektrárny, jenž jako jeden ze
dvou zaměstnanců, druhým je s. R.Vaněček, pracuje v závodě od začátku.
Málokdo z našich občanů ví, že v průběhu Květnového povstání v r.1945 byla vranská elektrárna jediná, která dodávala proud pro Prahu a hlavně pro pražský rozhlas. Z Ervěnic, které
byly v obsazeném území, byla dodávka okamžitě po začátku povstání přerušena, holešovická
24
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
elektrárna byla obsazena nacisty a rovněž proud nedodávala. Byla to tedy vranská elektrárna,
jejíž zásluhou mohl rozhlas vysílat po celou dobu povstání, v nemocnicích mohli pracovat,
vodárna dodávat vodu a v krytech pro ženy a děti byly alespoň trochu snesitelnější podmínky. Ještě štěstí, že to přetížené stroje a lidé vydrželi. Tento čin byl oceněn státním uznáním.
Od zaměstnanců rozhlasu dostal kolektiv zaměstnanců elektrárny rozhlasový přijímač.
Číslo: 22
rok: 1979
Redakční kolektiv Osvětové besedy ve Vraném n./Vlt.
JAK TO TEHDY VLASTNĚ BYLO
Zrcadlu se letos poprvé v jeho historii podařilo získat autentický popis průběhu revolučních bojů u skochovického železničního mostu od jejich přímého účastníka, soudruha
Oldřicha Sýkory, který přes různé obtíže časového rázu vyhověl naší žádosti a poslal nám
napínavé vyprávění o dnech, v nichž se rozhodovalo o bytí a nebytí našeho hlavního města. Redakční rada touto cestou soudruhu Sýkorovi za jeho zajímavý příspěvek upřímně
děkuje.
A nyní tedy „V sobotu 5.května pozdě odpoledne, když Praha začínala stavět barikády, boj o rozhlas
byl čím dál urputnější a hlasatelé volali o pomoc, padla v řadě výzev i slova o tom, aby se
na přístupových cestách dělaly záseky, barikády a všemožně se bránilo stažení Schörnerových vojsk do Prahy k potlačení povstání. Tehdy poprvé vyvstala důležitost skochovického
železničního mostu a silnice od Štěchovic. Na Dobříši byla totiž velká zotavovna pro SS
vojska, cvičný prostor Brdy se silnou posádkou, na Hradištku v zabraném prostoru stála
tanková divize SS a ženijní pluk, připravené k odchodu na frontu. Odtud do Prahy je jen
skok – pouhých 30 km do centra bojujícího města. Trať na Jílové byla tehdy neprůjezdná
– v tunelech byly fabriky.
Bylo jasné, že právě křižovatka mostu a silnice je důležitý uzel, který je třeba učinit
neprůchodným. U mostu se shromáždila různorodá skupina, ozbrojená čím se dalo. Bylo
tu pár vojenských pušek, ukořistěných odpoledne při odzbrojování družstva wehrmachtu,
stavějícího protitankový zátaras ve St. Skochovicích, dvě lovecké pušky a asi dvě pistole.
Skupinka sama se skládala jednak z mužů kolem 50 let – občané Procházka, Černý, Tatera
st., Ryba, Nosákovec, můj otec a dále několik nás, mladých do 23 let – M. Smolík, J. Černý
ml., J. Fábera, M. Kotáb – celkem asi 12 až 15 lidí. Tedy žalostně málo mužů i zbraní na
tak velký úkol.
K večeru se zatáhlo, začalo pršet, sychravý chlad pronikal pod kabáty a rychle se začalo
stmívat. V těch chvílích se od Davle blížilo velké osobní auto. Když projíždělo pod mostem, postřehli jsme, že v něm sedí několik vysokých důstojníků. Po salvě obránců mostu
bylo vidět, že někteří klesli, avšak auto projelo dál směrem ke Zbraslavi. To byla jasná
ukázka, jak snadno je tato cesta průchodná. Na pokyn starších jsme se rozběhli domů pro
pily, sekery, palice a krumpáče a začalo se se stavbou barikády. Zuráželi jsme kolejnice z
patníků, vytrhávali dlažební kostky z mostního podjezdu, káceli ve stráni nad tratí stromy.
Z toho všeho se rychle vršila barikáda, dost velká, aby zabránila v průjezdu i tankům. Horší
to bylo s její obranou, ta dělala starším, zkušeným vojákům velké starosti. My mladí jsme
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
25
byli přesvědčeni, že ji ubráníme. Již za tmy nám přišlo pomoci několik občanů z Měchenic
a z Březové přišel nadporučík čsl. armády Bukovanský a další asi dva občané. Začalo se se
stavbou druhé barikády na úrovni restaurace u Boudníků. Byla to hrozná práce, v hustém
dešti jsme brzy promokli až na kůži. A tak se dělalo skoro do půlnoci. Někdo z nás otevřel
turistickou chatu za mostem, kde jsme se, pokud to šlo, sušili. Bukovanský, který převzal
velení, postavil stráže, určil spojku mezi železničním strážním domkem, kde byl telefon,
a naší skupinou na mostě. Ve strážním domku v té době nepřetržitě sloužil železničář
Hejhal. Ten nám také asi ve 2 hodiny v noci po spojce vzkázal, že do Měchenic na nádraží
dorazil vlak příslušníků Vlasovovy armády, kteří bojují proti Němcům, že nám jdou na pomoc, abychom po nich nestříleli. Vpředu, že je povede jeden Čech, partyzán, který s nimi
přijel z brdských lesů. Styk byl skutečně navázán. Přišlo asi osm vojáků a co bylo důležité – přinesli čtyři pancéřové pěsti, jeden malý 45 mm minomet a jeden kulomet. Byla to
významná posila, uvážíme-li, že mezi Štěchovicemi a námi žádná jiná překážka fašistům
v cestě nestála. Jejich váhání je dodnes nepochopitelné. Dá se snad vysvětlit jen tím, že
neměli s Prahou spojení anebo že ve voze, na který jsme večer stříleli ,byl velící štáb, který
dojel až do Zbraslavského zámku, v němž byly ubytovány útvary vojáků a Hitlerjugend,
které později zmasakrovaly Lahovice. Pro druhou verzi hovoří následné události.
V časných ranních hodinách občan Nosákovec, který v lomu u přehrady dělal střelmistra, odešel s mým otcem a myslím, že s nimi byl ještě občan Houska, který v lomu
rovněž pracoval, převezli se lodí přes řeku a nad přehradou odstřelili skalní převisy, které
zavalily silnici. Asi o hodinu později kolem 9. hod. dopolední přijel k tomuto závalu na
silném motocyklu německý voják. Nejprve obhlížel zával, po chvíli odešel do lomu, odtud
natahal silná prkna, která naskládal přes zával jako improvizovanou lávku. Poté se rozjel
a krkolomným způsobem zával přejel. Pokračoval v jízdě , tak se dostal až k barikádě u
Boudníků. Už když jsme ho zdálky viděli přijíždět, bylo nám jasné, že se jedná o spojku,
která zřejmě veze důležitý vzkaz nebo rozkaz na Hradištko. U barikády zastavil a když uviděl ozbrojené muže na mostě, sestoupil, motocykl nechal stát u zátarasu a vracel se pěšky
zpět k cestě, která vede údolím do Trnové. Všechny nás napadlo, že chce zmizet v lesích.
Nevím již, kdo vzkřiknul na nás mladé, abychom ho nenechali utéct. A tak jsme se rozběhli tři. Míla Smolík, Jirka Fábera a já. Byli jsme již léta blízcí kamarádi, vždy ve volných
chvílích spolu a tak tedy i tentokrát. Německý voják, když viděl, že jsme se za ním rozeběhli, se otočil, přelezl barikádu a šel nám vstříc. Asi v místech, kde dnes stojí pomníček,
jsme se setkali. Na výzvu „Hände hoch!“ zvedl ruce. Měl na sobě stanový dílec, pod nímž
bylo vidět na pravé straně opasku pouzdro na pistoli. Smolík, který v té době z nás nejlépe
znal německy, neboť pocházel ze Sudet, vyzval Němce, aby se vzdal. Současně z boku k
němu přistoupil Fábera, aby mu odebral pistoli z pouzdra na opasku. Celou tu dobu jsme
na něho mířili puškami. V okamžiku, kdy se Jirkova ruka dotkla pouzdra, Němec sebou
škubl, dostal tak Jirku mezi sebe a nás, bleskově vytrhl odjištěnou pistoli, kterou neměl v
pouzdře, ale připravenou ve výstřihu blůzy a ze vzdálenosti sotva jednoho kroku střelil
Jirku do hlavy. Naše výstřely již přišly pozdě. Těžce zranily esesáka, který již nevystřelil, ale
vrávoravě se potácel k zábradlí silnice, kde ho zasáhly střely dvou vlasovců, kteří od mostu
přibíhali za námi. Ti také padlému vojákovi odebrali doklady a obálku, opatřenou pečetěmi a nápisy „Přísně tajné“ a „Při nepřátelském zásahu ihned zničit“. V obálce pak byly
nalezeny tři rozkazy pro posádku na Hradištku. První nařizoval okamžitý nástup tankové
divize po ose Štěchovice – Zbraslav. Druhý byl obdobný pro ženijní pluk a třetí nařizoval
26
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
vzít s sebou výzbroj a stravu na 10 dní pro 200 mužů Hitlerjugend ze Zbraslavského zámku. Zabitý důstojník byl kapitán SS. Jakou důležitost přisuzovali Němci doručení depeší
je zřejmé z toho, že s nimi poslali tak vysokého a zřejmě dobře připraveného důstojníka.
Tentýž den po obědě udělali zbraslavští nacisté, odříznutí ze všech stran, ještě jeden
pokus o proražení ve směru na Štěchovice. Tentokráte přijela celá kolona. První jel tank,
za ním osobní vůz a poslední velká polní sanitka s výrazným červeným křížem. U kamenného závalu proti přehradě zastavili, ze sanitky vystoupili vojáci a proházeli těsně podle
zábradlí při řece, kde byla vrstva kamení nejslabší, úzký průchod, jímž kolona projela. Dodnes jsem nepochopil, proč nikdo jim ani dopolednímu kurýrovi v další jízdě nezabránil,
přesto, že je z druhé strany řeky sledovaly desítky lidí a na Revolučním národním výboru
byla řada našich důstojníků a vojáků, nejméně dva kulomety, mnoho pušek a dvě bedny
granátů. Nám jen po železničním telefonu oznámili, že k nám Němci přijedou.
Když kolona dojela na úroveň odbočky do Trnové, řidič vedoucího tanku spatřil barikádu a zastavil. To jsme již běželi z obou stran mostu za železničním náspem. Věž s
dělem tanku se začala otáčet směrem k nám a ze sanitky vyskočili ozbrojení vojáci, aby
zřejmě jako u předchozí překážky, uvolnili průchod barikádou. Tehdy jsme zahájili palbu.
Kulomet tanku ji opětoval, zatímco střelec z děla hledal opěrné body. V té chvíli jeden
z vlasovců odpálil směrem k tanku jednu pancéřovou pěst a vzápětí druhou. Ani jedna
nedoletěla, obě aniž explodovaly, padly do vody asi 50 m před cílem. /Obě jsem našel a
zničil při vypuštění přehrady./ Současně začal druhý vlasovec střílet z minometu, ovšem s
větším úspěchem. Jedna z malých min vybuchla těsně u věže tanku a to rozhodlo. Tank se
začal otáčet. V té chvíli již okolo leželo několik mrtvých a raněných vojáků. Tank je nechal
na pospas a rozjel se zpět k přehradě. Ti, kteří ještě mohli, běželi podle něj a kryli se jím
až k „Haďáku“, tam na něj naskákali a odjeli. Ranění a mrtví zůstali na místě. Mezi mrtvými i ředitel měšťanské školy na Zbraslavi Resl, kterého nacisté přinutili jet s nimi jako
tlumočník a parlamentář, a který byl zasažen, když vystupoval z osobního vozu. Na místě,
kde padl, má rovněž pomníček, o který se obec Zbraslav po celá léta pečlivě stará. Jen
pomník Jirky Fábery ošetřovali jen jeho rodiče a po jejich smrti zvolna zarůstá a chátrá. V
mnohých obcích se o tyto smutné památky s pietou a péčí starají pionýři. A ve Vraném?
Tím skončily pokusy nacistů o proražení podél Vltavy na frontu. Celá ta ozbrojená
masa se pohnula z Hradištka až v pondělí 7. května a přes Štěchovice, Davli, kde přešli
most, přes Petrov na benešovskou silnici a odtud pomalu přes Jesenici a Krč na Pankrác,
kde byli zastaveni Rudou armádou. Řádili pak ještě na Pražačce, kde usmrtili desítky lidí,
ale do vnitřní Prahy již nikdy nedorazili. Jak by to vypadalo, kdyby tato vojska dorazila po
smíchovské straně až k Palackému mostu a vzhledem ke své síle a početnosti prakticky bez
vážnějších překážek, to asi dnes nikdo neodhadne.
Všechny tři depeše odejmuté zabitému kurýrovi, měl u sebe otec Jirky Fábery několik
let. Později je věnoval příslušným orgánům a dnes jsou prý součástí dokumentů o bojích
Pražského povstání. /Tzv. Bílá kniha./
Závěrem tedy snad jen tolik, že rozsahem a počtem padlých byly boje u Skochovic
malé, avšak svojí časovostí a důležitostí pro bojující Prahu dodnes nedoceněné. Všichni ti,
tehdy padesátníci, jsou již mrtvi. Zemřeli i někteří z těch mladých. Zůstaly jen vzpomínky
a několik více či méně zdařilých fotografií, ale i ty byly pořízeny několik dní po oněch událostech a namnoze i s lidmi, kteří v té kritické době právě „nutně uklízeli sklepy“.
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
27
CO FURT MAJÍ S TÍM HUSEM († 6. 7. 1415)
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé, přijď království tvé,
buď vůle tvá jakož v nebi, i v zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám viny naše,
jako i my odpouštíme viníkům našim.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. Amen.
* dnešní češtinou
Tak by vypadala čeština nebýt českého náboženského reformátora, kazatele, rektora pražské
univerzity a myslitele mistra Jana Husa. V díle Orthographia Bohemica (O českém pravopise) odstraňuje spřežky a zavádí diakritická znaménka jako první pro slovanský jazyk.
Hlavním záměrem je zjednodušit a sjednotit český pravopis. Měkkost se měla naznačovat
tečkou (punctus rotundus), délku měla určovat čárka (virgula) namísto zdvojených hlásek.
Pokud si pamatujete ze školy termíny nabodeníčko krátké a dlouhé, tak je rychle zapomeňte. V samotném spisu se tyto pojmy neobjevují a s Husovými diakritickými znaménky
jsou spojovány omylem. Až budou za pár týdnů všechna média plná výročí 600 let od jeho
mučednické smrti, vzpomeňte si na jeho přínos moderní češtině.
NJpokudSItoOVSEMtakhleSQELEnez1dusiteVsmsce!
Tomáš Straka
NA AKTUÁLNÍ TÉMA
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za krásné odpoledne a večer u příležitosti 80. let vranské školy. Koncipování programu nám přiblížilo vzpomínky na léta krušná, ale zároveň i nádherná, protože
jsme zažili nejen válečné útrapy, ale i krásné mládí. Bylo to radostné mládí, protože válka
skončila a my jsme si najednou mohli zcela svobodně hrát, bavit se a sportovat. Výborně
byly vybrány i písně, které ani po mnoha letech nepřešly v zapomnění, ale mají co říct nejen nám dříve narozeným, válečným dětem. Také výstava byla krásně připravená, tolik dětí
prošlo dveřmi této školy a jistě stejně jako my mají na na tuto dobu nejlepší vzpomínky.
Jako učitelka si dovedu představit kolik práce dalo nacvičit s dětmi tak obsáhlý program .
Velmi oceňuji také, že nám byla dána možnost setkat se s bývalými kolegyněmi v prostředí
nové jídelny a pohovořit při bohatém pohoštění a zavzpomínat na léta svého působení, ať již
jako žáci nebo učitelé.
Díky všem, kteří se na této akci podíleli.
Manželé Vyskočilovi
28
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
PEL – MEL
CITÁTY
Život
● Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství. (J.Anoulih)
● Člověk má jen tři velké zážitky: zrození, život a umírání. Neví o tom,
že se narodil, trpí, když umírá, a zapomíná, že žije. (J. de la Brauyére)
● Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě.
(M.Twain)
● Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední.
(F.Nietzche)
● Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.
(J.Lennon)
● Život si nekoupí nikdo, však užívat ho může každý. (T.L.Carus)
● Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach,
že nějakou uděláte. (E.Hubbard)
● Žít blaženě a žít ve shodě s přírodou, to je totéž. (L.A.Seneca)
● Neodpoutávej se od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat,
ale přestaneš žít. (M.Twain)
● Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem
v životě. (B.Franklin)
● Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na
mně závisí. (L.A.Seneca)
● Dokud žiješ, je třeba doufat. (Cicero)
● Dokud žiješ, je třeba se učit. (L.A.Seneca)
● Všichni máme krátký a nenávrátný čas života. (Vergilius)
● Když žiješ poctivě, nedej na slova
zlých lidí. (Cato)
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
29
FOTOREPORTÁŽ – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
30
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
FOTOREPORTÁŽ – SBOR SV. JIŘÍ – POUTNÍ KONCERT
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
31
FOTOREPORTÁŽ – SENIOREK
32
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
FOTOREPORTÁŽ – HASIČI
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
33
FOTOREPORTÁŽ – KNIHOVNA
34
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
INZERCE
ZRCADLO ČÍSLO 183 – 2/2015
35
Vydává: Obecní úřad Vrané nad Vltavou ■ Redakční rada: B. Tomková, M. Plecháčová, J. Zlámalíková, B. Chvátalová
■ Technická spolupráce: Typograf, s. r. o., Svatoslavova 503/17, 140 00 Praha 4, www.typograf.cz ■ Uzávěrka:
5. 5. 2015 ■ Uzávěrka dalšího čísla: 8. 8. 2015 ■ Cena: 10 Kč ■ Redakce neručí za věcnou správnost otištěných příspěvků od dopisovatelů. Svoje dotazy, připomínky nebo příspěvky ke zveřejnění posílejte na adresu:
Obecní úřad – ZRCADLO
ZRCADLO, Březovská 112, 252 46 Vrané n. Vltavou. Elektronická adresa: [email protected]
Samozřejmě je možný osobní kontakt s kterýmkoli členem redakční rady
PÛLSTRANA – 1/2
Formát: 128x90 mm
Barevnost: Barva
Cena: 1000 Kã
+ DPH
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 600 Kã
+DPH
Umístûní: pouze na
2, 3 nebo 4 obálce
CELOSTRANA – 1/1
Formát: 128x185 mm
Barevnost: âernobílá
Cena: 600 Kã
+ DPH
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 600 Kã
+DPH
Umístûní: pouze
ve vnitfiním bloku
1/1
PÛLSTRANA – 1/2
Formát: 128x90 mm
Barevnost: âernobílá
Cena: 400 Kã
+ DPH
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 400 Kã
+DPH
Umístûní: pouze
ve vnitfiním bloku
1/2
Vnitřní blok:
strany 1–32
– ČERNOBÍLE
T¤ETINA – 1/3
Formát: 128x59 mm
Barevnost: âernobílá
Cena: 300 Kã
+ DPH
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 300 Kã
+DPH
Umístûní: pouze
ve vnitfiním bloku
1/3 šířka
âTVRTINA – 1/4
Formát: 62x90 mm
Barevnost: âernobílá
Cena: 200 Kã
+ DPH
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 200 Kã
+DPH
Umístûní: pouze
ve vnitfiním bloku
1/4
âTVRTINA – 1/4
Formát: 128x43 mm
Barevnost: âernobílá
Cena: 200 Kã
+ DPH
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 200 Kã
+DPH
Umístûní: pouze
ve vnitfiním bloku
1/4 šířka
âíslo úãtu: 7226504/0600
Variabilní symbol: 33492111
Postup zadání
zadáníinzerce:
inzerce:
Inzerent
podklady
na Obecní
místopředsedovi
Petrovi Janečkovi
Postup
Inzerent
dodádodá
podklady
k v˘robû
inzerátuúřad
na Obecní
úfiad místostarostovi
Janeãkovi(osobně
(osobnû,nebo
nebo elektronickou
elektronickou
poštou na
na email
[email protected]),
[email protected]).
Zaplatí
poplatek
dle rozměru
inzerátu
(osobně
na OÚ
nebo
elektronicky
po‰tou
zaplatí
poplatek
za zvefiejnûní
dle rozmûru
inzerátu
(osobnû,
nebo
elektronicky
na ã. na
ú.:
č.ú. 7226504/0600,
33492111).
7226504/0600,
v. s. v.s.
33492111.
Za v˘robu inzerátu platíte pfiímo Ivo Vavfiinovi osobnû, nebo elektronicky na ã. ú.: 213956399/0800.
CELOSTRANA – 1/1
Formát: 128x185 mm
Barevnost: Barva
Cena: 2000 Kã
+ DPH
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 800 Kã
+DPH
Umístûní: pouze na
2, 3 nebo 4 obálce
1/1
1/2
Obálka:
2, 3 a 4 strana obálky
– BAREVNĚ
CENÍK INZERCE OBECNÍHO ČASOPISU ZRCADLO
(Náklad 300 kusů + zveřejnění na internetových stránkách obce Vrané nad Vltavou – www.vranenadvltavou.cz
POOBĚDVEJTE SE SVÝMI DĚTMI
Vzorová porce
OSLAVA 80 LET ŠKOLY
Aleš Benda

Podobné dokumenty