- PRECHEZA as

Komentáře

Transkript

- PRECHEZA as
Noviny zaměstnanců společnosti PRECHEZA a.s., ČLEN KONCERNU AGROFERT
Foto: INGIMAGE
precheza
noviny
Aktuality z ochrany
životního prostředí,
řízení kvality
a bezpečnosti práce:
říjen 2015
listopad 2015 | číslo 9 | www.precheza.cz
Akvizice na středním východě bude letos dokončena
Foto: archiv PRECHEZA
Vše začalo v Gruzii a Arménii, moderními
technologiemi nepříliš zatíženými zeměmi. První kontakty a jednání tak byly rozpačité, ale asi po roce začaly chodit první
objednávky. Postupovali jsme dále po
Kavkaze, jistou výzvou byl Ázerbájdžán.
Desetimilionová země ležící na velkých
zásobách ropy, kde si obyvatelé potrpí na
značný luxus a metropole Baku soutěží ve
výstavbě např. s Dubají či Šanghají. Barevnému betonu zde konkuruje mramor či
„levnější“ pískovec, ovšem pro titanovou
bělobu jsou cesty více otevřené, jak v nátěrových hmotách, tak v plastech. Jistým
úskalím je komunikace s místními. Je nutno být delší dobu v kontaktu, mít dobré
reference a zázemí, a také kontakty nejlépe
na vládních postech.
S klidnou duší lze konstatovat, že pro
pozitivní výsledek v Ázerbájdžánu jsme
udělali téměř vše. Od prezentací na MPO
a Czech Trade, před podnikatelskou
misí ministra Mládka až po účast při
sestavování vládního protokolu prezidenta Zemana. Setkali jsme se s prvním
náměstkem Ázerbajdžánského ministra
průmyslu a financí i s českým velvyslancem v Ázerbájdžánu. Zde všude jsme propagovali anorganické pigmenty, Prechezu
Foto: archiv PRECHEZA
Zajímavý obchodní potenciál pro naše výrobky
představují hustě zalidněné země středního
východu, příležitost umocňuje tamní rozvíjející
se průmysl v oblasti, což v mnoha případech
neovlivňuje ani politická a bezpečnostní
situace. V roce 2013 jsme začali pracovat
s republikami na Kavkaze, v roce 2014 a v tom
letošním jsme pak rozvinuli kontakty v Turecku
a Ázerbájdžánu. Velký závěr celé akvizice pak
v letošním roce bude patřit Íránu.
i Agrofert. Účast na výstavě Bakubuild
2015 v měsíci říjnu byla vyvrcholením
našeho snažení. V Českém pavilónu
jsme vystavovali spolu s dalšími třinácti firmami, včetně sesterské Fatry. Účast
návštěvníků byla vysoká, sešli jsme se
s významnými distributory z oblasti,
lidmi z nákupu a s techniky diskutovali
možnost použití našich druhů. V Ázerbájdžánu operuje 116 výrobců nátěrových
hmot, cca 36 plastařských firem a stejný
počet výrobců stavebních materiálů, jež
používají anorganické pigmenty.
Samostatnou kapitolou jsou poměrně
nízké ceny, nákladná doprava a závislost
na dominantním Turecku. Věřme, že
zpracované nabídky na dodávky našeho
zboží budou vnímány pozitivně a stejně
jako v Arménii a Gruzii se výsledky po
krátkém čase dostaví.
A co nás ještě letos čeká? Doslova perla, Iran
coating show 2015, přímo v dvacetimilionové metropoli Teheránu. Írán s 80 miliony
obyvatel je země se spotřebou překračující
65 tisíc tun titanové běloby. Írán je nátěrářskou velmocí, nově se připojuje i výroba
plastů. Po zrušení sankcí vůči Íránu v říjnu
2015 je očekáván vpád zahraničních firem.
Precheza se svým íránským distributorem
příležitost vystihla a v rekordním čase byla
výstava organizačně zrealizována. Je to jistá
výzva pro hliníkové druhy RGU, RGZW a
RG18P, ale i pro R200P s RGX. Těšíme se
tedy na nové příležitosti na dlouho omezovaném trhu.
Dne 23.10.2015 proběhla
kontrola Státní zemědělské
a potravinářské inspekce
cílená na potravinářskou
titanovou bělobu PRETIOX
AV01FG.
Kontrola se zaměřila na značení výrobku, jeho sledovatelnost a specifikace. Při kontrole nebylo shledáno
porušení legislativních povinností
v dané oblasti.
Dne 27.10.2015 se uskutečnilo
požární cvičení simulující
likvidaci požáru v areálu
společnosti.
Na základě hlášení ostrahy o vzniku
požáru mezi skladem ilmenitu a skladem titanové běloby byl vyhlášen
požární poplach a proveden hasební zásah dvěma požárními vozidly
Prechezy. Činnost hasičské jednotky
proběhla v souladu s plánovaným postupem a stanovenými pravidly.
Jan Přikryl, Pavel Šnejdrla
Výrobní úsek
Železité pigmenty nejen v betonu ale i do krmiv
Konkrétně se jedná o potraviny, krmiva
a další výrobky jako papíry pro cigaretové filtry nebo kosmetika. S železitými
pigmenty se můžeme setkat v různých
cukrovinkách, mléčných a rybích výrobcích, líčidlech a pochoutkách pro domácí
mazlíčky. V těchto produktech se železité
pigmenty objevují ve dvou kategoriích.
První je skupina oxidů a hydroxidů železa
pod označením E172, a dále E1 jako doplňková látka zahrnující více sloučenin železa
i s jinými prvky. Mezi nimi je zelená skalice
(HEPTASAL), monohydrát zelené skalice
(MONOSAL) a oxid železitý – naše výrobky TP303, TP200. Informaci o přítomnosti
výše zmíněných aditiv lze vyčíst na obalu
výrobků z jejich složení.
Železité pigmenty z Prechezy se v současné
době používají zejména v tradičních aplikacích barvení betonových výrobků, méně
již v nátěrových hmotách. Do budoucna
bychom rádi rozšířili výrobkové portfolio
o nové typy. Proto jsme zareagovali na poptávku zákazníků na dodávky železitých
pigmentů do krmiv – tzv. feed grade. S výrobou a dodávkami do krmiv máme mnohaleté zkušenosti díky Monosalu a můžeme
proto využít některé synergické efekty. Jelikož produkty uváděné do krmivářského
řetězce patří do tzv. řízené sféry a při jejich výrobě a distribuci je nutno splňovat
požadavky nejen smluvní a technické, ale
i právní, nelze výrobu začít ze dne na den.
Co nás tedy čeká před spuštěním výroby
do krmiv? Předně je třeba vytvořit návrh
výrobní linky, která bude splňovat legislativní požadavky a zažádat příslušný
úřad o povolení na rozšíření stávajícího
provozu (Monosal). Pro získání povolení
bude nutno vypracovat soubor systémové
dokumentace, schémat, dokladů a provést
analýzu rizik. Na krmivářské lince železitých pigmentů budou uplatňovány zásady
HACCP (opatření směřující k produkci
bezpečných krmiv) podobně jako na lince
Monosalu. Nevyhneme se ani drobným
úpravám strojního zařízení, výměně tukových náplní strojů nebo opatření proti vniknutí ptáků a hlodavců, abychom vyloučili
případnou kontaminaci naší krmivářské
železité červeně.
Foto: INGIMAGE
Použití železitých pigmentů je velmi široké. Vedle nejrozšířenějšího
způsobu aplikace do betonových výrobků existuje i další využití jako
barvení nátěrových hmot, plastů, autolaků, pryže či keramiky. Jedním
ze sofistikovanějších způsobů využití je jejich přidávání do výrobků
přicházejících do styku s lidmi nebo zvířaty, kde plní funkci barviva.
V měsíci říjnu proběhly
v Precheze 2 kontroly Krajské
hygienické stanice Olomouc,
územní pracoviště Přerov.
Byly kontrolovány útvary Provoz
vodního hospodářství a Provozní
údržba. Náplní kontroly bylo plnění
požadavků zákona č. 258/2000 Sb.,
o veřejném zdraví, dále vybraných
ustanovení zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, zákona č. 309/2006
Sb., o zajištění dalších podmínek
BOZP, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým
se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci, nařízení vlády č.101/2005
Sb., o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí, a vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací
do kategorií. Nebylo zjištěno porušení
povinností vyplývajících z uvedených
zákonů.
Mikulášská
nadílka
pro děti našich
zaměstnanců
4. prosince 2015 od 16 hodin
kinosál v Precheze.
Zájemce prosíme o přihlášení
do 30. 11. 2015
u předsedy ZO OS p. Mlčocha.
V současné době dokončujeme přípravu
dokumentů pro schválení výrobního provozu. To bychom rádi získali do konce tohoto roku. Příští rok bychom mohli vyrobit
a uvést na trh první tuny krmivářské železité červeně. To by nám mělo přinést vedle
rozšíření sortimentu železitých pigmentů
rychlou návratnost vložených prostředků
a zvýšení prestiže našich výrobků.
Tomáš Příkopa
Vstupné pro dítě: 50 Kč
Přihlášení nutné pro zajištění
dárků pro všechny děti!
Těšíme se
a srdečně
zveme
ZO OS ECHO
Precheza a.s.
2
události
precheza
www.precheza.cz
listopad 2015
Výrobní úsek
Foto: archiv PRECHEZA
Sírovka krátce před nájezdem
Je na čase opět podat čtenářům krátké shrnutí situace kolem obnovy
výrobny kyseliny sírové. Všechny nové aparáty (kotel, přehříváky,
ekonomizéry, hořák, napájecí nádrž, atd.) byly v průběhu října
a listopadu dovezeny a uloženy na své pozice.
V současné době probíhá napojování
nového zařízení do technologie, oživování napájení čerpadel, řídicího systému
a prvků měření a regulace. Stavba sice konečně míří ke svému cíli, ale ještě nás velký kus práce čeká. Po dokončení montáží
proběhne tlaková zkouška. Ta ukáže, jak
kvalitně byly práce provedeny a umožní
nám pokračovat v činnostech pro dosa-
žení kýženého cíle, kterým je nájezd na
síru. Bude následovat chemické čištění
a profuky tlakového systému, vysoušení
nové vyzdívky pece, certifikace bezpečnostního systému a výrobny jako celku.
Pak teprve budeme moci zahájit proces
vyhřívání a přípravy výrobny pro zapálení síry. Pro tento krok jsme si zpřísnili
podmínky a přijali technická opatření,
tak aby byl přechodný stav, provázený
zvýšenými emisemi SO2 do ovzduší minimalizován na co nejkratší dobu.
Stručně lze říci, že nájezd výrobny, stabilizaci provozu, provedení garančního
testu kotle a převzetí zařízení od firmy
EKOL plánujeme v první polovině prosince.
Nový kotel při usazování na pozici
Marek Konečný
Technický servis
Precheza a.s. aktivním účastníkem Konference pigmenty a pojiva
PRECHEZA a.s. se kromě výstavní sekce
prezentovala přednáškami pro odbornou
veřejnost.
Příspěvek RNDr. Pikala a sl. Palové řešil
vliv změny velikosti částic na optické vlastnosti TiO2. Kalcinační proces lze v určitých
mezích ovlivnit, aby se dosáhlo optimálních hodnot barvivosti, podtónu a bělosti vzniklého pigmentu. Kromě teploty
a doby kalcinace je možné měnit i složení
kalcinovaného materiálu, respektive ke
kalcinovanému materiálu přidat příměsi
regulující růst krystalů. Práce se tak zabývala hledáním vhodného postupu pro
sledování kinetiky růstu částic, metod pro
jejich hodnocení a vztahu velikosti částic
k optickým vlastnostem.
Přednáška RNDr. Kovaříkové a Ing. Ostrčila informovala o našich novinkách v anorganické povrchové úpravě titanové běloby
Foto: archiv PRECHEZA
Každoročně nejvýznamnější tuzemskou akcí pro specialisty, výzkumné
pracovníky a studenty z organizací, škol a firem zabývajících se vývojem,
výrobou, aplikací a prodejem pigmentů a pojiv je Konference pigmenty
a pojiva, jejíž VIII. ročník se konal ve dnech 2.-3. listopadu v Seči
u Chrudimi. Připraveno bylo 24 přednášek, 11 posterů a prezentace
18 firem. Zaregistrovalo se téměř 160 účastníků z České republiky,
Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Rumunska a Velké Británie.
určené do nátěrových hmot. Optimalizace
způsobu srážení oxidů hliníku a křemíku
za účelem získání jejich co nejkompaktnější
vrstvy na částicích kalcinátu titanové běloby
umožnila zavedení inovovaného způsobu
výroby materiálu Pretiox RGU mající vý-
razně lepší aplikační vlastností, zejména
snížený měrný povrch a spotřebu oleje.
Ve spolupráci Ing. Kováře a RNDr. Pikala
s firmou Nicolet CZ s.r.o. byla vypracována
studie, zabývající se charakterizací forem
TiO2 pomocí Ramanovy spektroskopie.
Tato nedestruktivní metoda analytické chemie dosahuje a můžeme říci,že v případě
jednotlivých krystalových modifikací TiO2
až převyšuje přesnosti rentgenové difrakce.
Pro nejrůznější zákaznické aplikace je významnost rozlišení jednotlivých modifikací
totiž esenciální. Vždyť například jen pětiprocentní obsah anatasu v rutilovém výrobku snižuje povětrnostní odolnost nátěrů na
polovinu. Metoda je vhodná i pro studium
vzorků ve vodném prostředí a může být
v budoucnosti kontrolní metodou kvality,
používanou v Precheze a.s.
Závěrem zmiňme dosavadní vývoj českého
trhu nátěrových hmot v roce 2015. (Pozn.1)
V Evropě určovala náladu spotřebitelů ve
2. čtvrtletí tohoto roku hlavně řecká krize
a v důsledku toho v řadě zemí ekonomická
očekávání stagnovala nebo klesla. Celkově
došlo k meziroční redukci tržeb za nátěrové hmoty o necelé procento. Největším
tempem se snížila míra prodeje u barev na
dřevo (o 12 %) a dále krycích barev (o 7 %).
Naopak o 3 % se zvedly tržby barev na kov
a lazury. Disperze (malířské barvy) vykázaly
meziroční nárůst o 0,5 % jen díky kladnému výsledku v letošním březnu a dubnu.
V disperzích přitom rostla poptávka po
těch dražších bílých, což je dobrá zpráva
pro nás, „titankáře“. Levné disperze neobsahující titanovou bělobu se potkaly se snížením zájmu. Z celkového obratu disperzí
obsáhly bílé takřka dvě třetiny. V barvách
na kov hrají stále prim rozpouštědlové typy
(90 % prodejů). 80 % tržeb přitom zajistily
jednovrstvé barvy na kov, 15 % barvy tepelně odolné určené například na radiátory a zbývající jednotky procent připadly na
standardní vrchní barvy. U krycích barev
se jejich poptávka snížila o necelou desetinu a tržby klesly o 6,5 %. Zájem klesl jak
o rozpouštědlové typy, tak i o krycí barvy
na vodní bázi. U obou segmentů stoupla
průměrně cena a to zejména u menších
balení do 0,6 litru.
V České republice vidí spotřebitelé budoucnost pozitivně díky příznivému ekonomickému vývoji. Nejistota spojená s tím, zda
Řecko zůstane v Evropské měnové unii,
zatím spotřebitele nejspíš nezasáhla. Může
to být i díky tomu, že naše republika není
členem eurozóny. Navíc dobré hospodářské
výsledky mají evidentně větší váhu.
Pozn.1.: Použito materiálů společnosti GFK
Czech www.gfk.com/cz
Eva Jehlářová
Výrobní úsek
Laboratoře pod jednou střechou jsou efektivnější
Jednou z výhod sloučených laboratoří je
možnost koordinace termínů kalibrací
a prohlídek přístrojů, což se projevuje nižší
četností servisních návštěv a tím i nižšími
náklady. Vzhledem k legislativní náročnosti na činnosti laboratoře mezioperační
kontroly na vodním hospodářství a laboratoře životního prostředí došlo i ke snížení
s tím spojené administrativní zátěže. Před
sloučením patřily k „centrálkám“ fyzikálně-chemická laboratoř, laboratoř životního
prostředí a výstupní kontrola. Od letošního roku zahrnují i mezioperační kontrolu
a aplikační laboratoře. Útvar laboratoří tak
zabezpečuje rozbory a analýzy ve všech fázích výroby, od vstupu surovin až po výstup
hotového výrobku.
Laboratoře mezioperační kontroly provádějí analytická měření vzorků pro řízení
technologie v průběhu výroby. Pro jednotlivé výrobny jsou specializované laboratoře přímo na výrobně titanové běloby,
železitých pigmentů a na vodním hospodářství. Ve spolupráci s fyzikálně chemickou laboratoří provádějí analýzy vstupních surovin a meziproduktů. Fyzikálně
chemická laboratoř disponuje rozsáhlým
přístrojovým vybavením například pro
měření velikosti částic a povrchů, „rentgenovými a absorpčními“ spektrometry. Ty
jsou využívány nejen pro vzorky z výroby,
ale i při výzkumných projektech Technologického centra. V aplikační laboratoři
probíhají speciální zkoušky zaměřené na
hodnocení aplikačních vlastností vyráběných nebo zkoumaných produktů podle
norem ČSN nebo ISO, případně podle
požadavku zákazníka. Výstupní kontrola
pak provádí analýzy hotového produktu.
Zvláštní postavení má laboratoř životního
prostředí. Ta je zaměřena na analýzy pro
stanovení škodlivin ovlivňujících životní
Foto: INGIMAGE
Pod pomyslnou „jednu střechu“ se laboratoře PRECHEZY
sjednotily 1. ledna 2015. Mnoho činností měly a mají laboratoře
společných a jejich sloučení bylo logickým krokem k efektivnějšímu
využití materiálních i lidských zdrojů.
prostředí. Zahrnuje měření hluku a prachu
v pracovním prostředí a analýzu odpadních a povrchových vod. Účelem měření
je ochrana zdraví pracujících.
Vzhledem k širokému propojení činností
jednotlivých laboratoří v Precheze bylo
jejich sloučení potřebným a rozumným
organizačním řešením. Dalším plánovaným krokem je modernizace přístrojové
techniky a dlouhodobá výchova laboratorních specialistů.
Alena Okáčová
precheza
události
www.precheza.cz
listopad 2015
Komerční úsek
Jubileum životní
Evropský chemický průmysl v číslech
LISTOPAD
Odchod do důchodu
CEFIC, evropské sdružení chemického průmyslu vydává jednou za rok přehled o výsledcích a přínosech
evropského chemického průmyslu. Rovněž analytici v tomto hodnocení srovnávají výkonnost evropské
chemie s ostatními regiony světa. Pojďme se nyní podívat na nejzajímavější ukazatele za rok 2014.
Z celosvětového hlediska se na prodeji
chemických výrobků podílí nejvíce Čína
s prodejem ve výši 1 047 mld. EUR, následována Spojenými státy americkými
s hodnotou prodeje 466 mld. EUR. V procentním vyjádření se pak Čína podílí na
světovém obchodu s chemickými látkami
jednou třetinou, evropské země jednou
šestinou a stejným dílem se podílí státy
sdružené v NAFTA, což jsou USA, Kanada
a Mexiko.
Ze států Evropské unie se nejvíce na evropském obchodě podílí Německo s podílem 28,4 %, dále pak Francie s 14,9 %,
Itálie s 9,6 %, Nizozemsko s 9,6 % atd., což
je uvedeno v grafu č. 1. České republice
náleží dvanáctá příčka s podílem 1,3 %.
Z hlediska aplikačních oborů jednoznačně
dominuje petrochemie s více než čtvrtinovým podílem na celkových tržbách.
Stejnou výši dosahují společně chemické
speciality, do kterých řadíme nátěrové
hmoty, inkoustové barvy, pigmenty, barviva, postřiky a ochrana rostlin a ostatní
chemikálie pro průmysl. Následují polymery, tzn. plasty, gumárenské výrobky
a vlákna s pětinovým podílem a dále pak
základní anorganické výrobky vč. průmyslových plynů a hnojiv s 15 % a stejný
Španělsko
Nizozemí
9,6
Itálie
Francie
7,4 6,9
9,6
14,9
Graf 1
Podíl zemí EU na obchodu
s chemickými výrobky
Velká Británie
6,8
16,4
Ostatní země
v zaměstnání
LISTOPAD
25 let
Marian Bartoš
Kulhánek Leopold
projektant elektro a MaR
Graf 2
28,4
Chemická produkce
Energetická produkce
Emise skleníkových plynů
Německo
podíl zastávají chemikálie pro spotřební
průmysl.
Zajímavé je porovnání vývoje investic
do chemického průmyslu dle jednotlivých zemí a teritorií. V roce 2003 země
EU investovali nejvíce prostředků a to
17,6 mld. EUR. Zatímco USA jen 6,3
a Čína jen 6,5 mld. EUR. Za deset let se
pořadí i výše celkových investic radikálně změnily. Vede Čína s investicemi ve
Kocián Vít
expedient-manipulant
Co se týká životního prostředí, tak dosažené výsledky jsou povzbuzující. Za posledních dvacet let vzrostla celková chemická
výroba o 60 %, zatímco spotřeba energií
klesla o 15 %. Emise skleníkových plynů
dokonce poklesla za sledované období
o 50 % i při výše uvedeném nárůstu výroby, což dokumentuje graf č. 2.
Nezbývá, než evropskému chemickému
průmyslu, jehož součástí je i naše společnost, popřát hodně úspěchů do dalších let.
Belgie
3
200
výši 66,7 mld. EUR, tedy desetinásobně
vyššími než v roce 2003, následují Spojené státy s 24 mld. EUR – cca čtyřikrát
vyššími a státy EU s 18,6 mld. EUR, což
znamená, že své výdaje na investice zvýšily jen o 5,7 %.
Ve výdajích na „chemickou“ vědu si Evropská unie s výdaji ve výši 8,4 mld. EUR
stále udržuje první místo před USA, Čínou
a Japonskem.
150
100
50
1990
1995
2000
2005
2010
2012
Personalistika
Praxe studentů je prospěšná pro obě strany
Na odborných školách jsou povinné odborné praxe studentů zařazeny
ve studijních plánech. Bývají to obvykle
dva týdny ve školním roce, které student
stráví ve vybraném podniku. Cílem jejich
činnosti ve firmě je „okoukat si“, jak taková
organizace funguje a jak do toho zapadá to,
co se ve škole naučili.
V letošním roce absolvovalo v Precheze
neplacenou praxi celkem devět studentů,
pět z nich v jarním i podzimním termínu. Většina praktikantů jsou studenti chemických oborů Střední průmyslové školy
v Hranicích a Střední školy logistiky a chemie v Olomouci. Další jsou z Obchodní
akademie, Vyšší odborné školy živnostenské a Univerzity Palackého. Podle studovaných oborů jsou praktikanti přiřazováni na
pracoviště v laboratořích, účtárnách nebo
na obchodním úseku. Tam se jim věnuje
určený zaměstnanec jako mentor.
Mentoři mají se studenty většinou dobrou zkušenost. Žáci projevují o zadanou
práci živý zájem a neberou to vůbec jako
„ulejvání“ ze školy. Je to z velké části dáno
i přístupem zaměstnanců – mentorů, kteří
se studentům systematicky věnují a připravují pro ně zajímavé činnosti. Ideální je
praxe prospěšná pro obě strany, kdy praktikanti odvádějí svěřenou práci a přitom
získávají užitečné znalosti a dovednosti.
Praxi ve výzkumu a vývoji u nás absolvují
převážně studenti vysokých škol. Spolupráci s nimi hodnotil RNDr. Petr Pikal,
který je se již řadu let praktikantům věnuje: „Studentské praxe mohou být užitečným obohacením činnosti výzkumu.
Záleží samozřejmě na přístupu studenta
i zadavatele prací. Zadaná práce by měla
mít smysl pro obě strany a proto je dle
mého názoru při praxi v oblasti výzkumu lepší varianta, kdy student zůstává na
našem pracovišti po delší ucelenou dobu.
Musím zaklepat, ale u žádného studenta
se mi zatím nestalo, že by byly problémy,
snad díky tomu, že se k nám hlásí ti cílevědomější a šikovnější. V některých případech se z praxe vyklubala i delší spolupráce na bakalářské či magisterské práci.“
V krátké anketě mezi studenty jsem zjišťovala, proč si vybrali pro praxi právě
Prechezu, co je během ní nejvíce zaujalo
a co jim praxe dala. A co vyplynulo z jejich
odpovědí?
Studenti si často volili jako místo své praxe
Prechezu proto, že tu pracují jejich příbuzní
nebo proto, že ji vnímají jako významný
podnik v regionu, kde se mohou něčemu
přiučit. Často byli příjemně překvapeni
ochotou a vstřícností lidí kolem. Mladé
lidi během praxe zaujaly nejrůznější věci,
což bylo značně ovlivněno místem, kde
pracovali. Budoucího prodejce zaujal velký objem výroby a exportu a také to, kde
všude se naše pigmenty používají. V laboratořích byli žáci překvapeni například
pětilitrovými kádinkami, které nikdy dříve
neviděli, ale také speciálními laboratorními
Foto: INGIMAGE
Spolupráce Prechezy se středními
a vysokými školami probíhá různými
formami. Jednou z nich jsou praxe a stáže,
které u nás studenti průběžně absolvují.
obecné teorie a konkrétní praktické činnosti. Kromě toho praktikanti vidí, jak zaměstnanci mezi sebou spolupracují a jak
řeší operativní problémy a nestandardní
situace. Zakusí pracovní atmosféru a zjiš-
ťují, že stejně, jako škola není jen o učení,
tak i v každé firmě existují kromě samotné práce také mezilidské vztahy a určitá
firemní kultura.
Alena Okáčová
Charitativní sbírka vánočních dárků pro děti ze sociálně slabých rodin
pomáháme Ježíškovi 2015
mlýny a mixerem. Zajímavý postřeh byl od
studentky Adély: „Celkově mne překvapil
čilý ruch, který v podniku panuje – značný pohyb dopravních prostředků, od kol
počínaje až po kamiony a to, že se hodně
a na mnoha místech buduje…“ V účtárně
to bylo zase velké množství dokladů, které
denně firma zpracovává. Nechybělo ani
zaujetí studenta „nevypratelností“ vyráběných pigmentů.
Jako přínos studenti uváděli zejména nové
zkušenosti s prací v laboratořích, možnost
vyzkoušet si manipulaci se speciálními,
a pro ně dosud neznámými laboratorními přístroji. Všeobecně ocenili příležitost
práce přímo „v terénu“ a také to, že si vše
mohli porovnat s tím, co se učí ve škole.
Studenti během praxe procvičují a prohlubují teoretické poznatky získané studiem a také srovnávají a vnímají odlišnosti
Pomozte nám splnit vánoční přání dětem,
které bez naší pomoci nenajdou pod vánočním stromečkem žádný dárek
Jak na to?
1. Na www.agrofert.cz/jezisek vyberte konkrétní dárek pro konkrétní dítě
2. Dárek kupte, zabalte a doručte do Nadace AGROFERT nebo na Personální oddělení a.s. PRECHEZA
3. Radujte se z toho, že jste jednomu konkrétnímu dítěti zachránili Vánoce
Za všechny děti Vám předem moc děkujeme,
4
události
precheza
www.precheza.cz
listopad 2015
Řízení jakosti
Audity dodavatelů – opatření ke snižování rizik
Ilustrace: INGIMAGE
Bývaly doby krásné, kdy nejen kvalitáři hrdě hlásali do světa
„ISO 9001, toť cesta ke kvalitě“, než přišlo období tržní a certifikáty
se začaly kupovat a prodávat. Když pak přebytek nabídky stlačil
cenu tak, že si certifikát mohl dovolit každý pekař nebo švec, nastalo
všeobecné divení „my jsme chtěli certifikátem odlišit dobré firmy
od špatných a teď ho má kdekdo, no co teď?“.
Nebyli by to kvalitáři chytří, kdyby si nedokázali poradit. A nebyli by to kvalitáři
rozhádaní, kdyby to neudělali každý po
svém. A tak se stalo, že jeden certifikovaný
systém jakosti dodavatele dopadl podle
toho, kdo si u příslušného dodavatele
zrovna podal kliku.
Pokud přišel potravinář nebo farmaceut,
začal se pídit hlavně po identitě a sledovatelnosti výrobku. Kde jste vzali suroviny,
kdo kdy a jak je do výroby pustil, co se
dělo při výrobě, kdo prováděl kontrolu,
kdo rozhodl, že to půjde na trh a tak dále.
Výsledkem byla kvanta zápisků, kdo kdy
co a kolik, u soudu perfektní („… slavnej
soude, my jsme do světa vypustili první á
prvotřídu, tady je to na tom papírku …“),
avšak skutečné kvalitě nezbylo než v koutku tiše štkát.
Pokud přišel automobilista, začal se pídit
hlavně po způsobilosti procesů. Že ne-
došli k jednoduché úvaze Dodavatele
potřebuji, ale představuje pro mě riziko
– dodá dobře, dodá špatně, nedodá vůbec.
A pokud zhodnotím, jestli je toto riziko
přijatelné nebo nepřijatelné, nemusí mne
až tak moc zajímat, od koho si koupil certifikát systému jakosti. Už před mnoha
lety jsme se tedy rozdělili dodavatele na
VIP (TOP), jejichž dodávky je potřeba
sledovat pečlivě (a máte samozřejmě
pravdu, že hlavním kritériem výběru
byly, jsou, a budou prachy, tedy nejen
kolik dodávek, ale hlavně za kolik),
potom jakási střední zóna (pravidelné
nákupy v menších objemech) a nakonec
kusovkáři příštipkáři (sem tam něco za
pár korun). A tak se z fabriky každý rok
několikrát zvedá delegace zainteresovaných, aby přímo u vybraného dodavatele
zkontrolovala, co a jak se svými výrobky dělá, než se nám vylíhnou u brány.
Ohodnotit riziko z nedisponibility dodávek nebo případně nezpůsobilosti
dodavatele není až tak složité, navštívit
dodavatele a vyhodnotit rizika u něj
na místě, to je akt vrcholného zájmu
a maximální spolupráce. Pravda, někdy
je to výlet na zkušenou, někdy na pošklebnou, někdy kvalitář tiše zírá, aby
viděl, někdy tiše zírá, co všechno je ve
třetím tisíciletí a v certifikované firmě
možné. Ať tak nebo tak, výsledkem je
vždycky o něco menší riziko, že fabrika
bude muset zastavit výrobu, protože někdo nasliboval a nedodal, anebo dodal
fujtajbl a my a naše výrobky z toho teď
máme ostudu.
A jenom tak na okraj – na tohle všechno přišly chytré ízohlavy až letos (ISO
9001:2015), čili se můžeme hrdě dmout,
že rizika v systému managementu kvality
už dávno zvládáme.
víte, co to je? Nic si z toho nedělejte, to
oni většinou nevěděli také. Hlavně, že si
někde přečetli, že existuje nějaké cépéká
a že to cépéká má být větší než 1,33. Na
zvídavou otázku A proč zrovna cépéká
a proč zrovna 1,33? odpovídali většinou
vyhýbavým Nevím proč, ale chci to. Pokud
byl kvalitář trochu v obraze a opáčil No
dobrá, tak cépéká, ale to je jednorozměrné
a vy chcete závazných znaků kvality deset,
co s tím?, ozvalo se většinou éééé protože proto. A skutečné kvalitě nezbylo než
v koutku tiše štkát.
Kapitolou samou pro sebe byli metrmírkaři. ISO 9001 jak známo nemá ani jeden
měřitelný znak, všechno je v kvalitativní
rovině ANO – NE. Z izovštiny do češtiny přeloženo, buď ANO, stoprocentně,
anebo NE, vůbec nic. Na to nemusí být
kvalitář zrovna génius, aby ho okamžitě
napadlo, že takhle černobílý žádný dodavatel přece není a nikdy být nemůže. I zamyslelo se pár chytrých hlav (v NDR?)
a vymyslelo všeobjímající mezistupeň
částečně. Není to stoprocentní, ale aspoň něco. A začal mazec. Jeden ze dvou
(česky možná se to povede, možná ne) je
částečně. Jeden ze sta je částečně. Jeden
z milionu (známé pépéem, tedy parts per
million) je částečně. Nastal čas metrmírkaření, převádění čehokoliv na procenta
a pépéem, a také čas bratření (pokud
jsem dodavatele potřeboval, nakoupil
jsem od něho, ať už byla jeho procenta
nebo pépéem jakákoliv) a zatracování (v případě opačném, ať už byla jeho
procenta nebo pépéem jakákoliv, třeba
i stejná jako u dodavatele vyvoleného).
A skutečné kvalitě nezbylo než v koutku
tiše štkát.
Správně se teď ptáte A co my? Samozřejmě, prošli jsme si také cestu od vyviňování přes metrmírkaření, než jsme
Pavel Mollin
Bezpečnost práce
S modernizací jednotlivých provozů se
mění i způsob ovládání jeřábů a jiných
zdvihadel. Do praxe vstoupily ovladače
rádiové. V Precheze máme rádiově dálkově
ovládaných jeřábů několik na každém
pracovišti. Tím sice odpadl problém s kabely,
avšak nastaly další komplikace. Vyskytovaly
se zvláště u starších jeřábů, které se pak
proto dodatečně upravovaly.
Jeřáby původně ovládané z kabiny měly
v místě obsluhy nožní brzdu, která umožňovala zastavení jeřábu. Tato brzda však
nefungovala v případě dálkového ovládání. Vše zde záleželo na schopnosti a odhadu jeřábníka, kdy má ovládání vypnout.
V takových případech však docházelo ke
kolizím mezi jeřáby na společné dráze
nebo i mezi obsluhami, což lze případně
řešit výběrem schopných pracovníků.
V současné době vzniká nový problém
při provozu jeřábů řízených rádiem, a to
v případech, jsou-li provozovány v blízkosti osob, které trpí vadami či nemocemi srdce a mají v těle kardiostimulátor.
Již v několika případech došlo ke kolapsu
zaměstnance s voperovaným kardiostimulátorem při obsluze jeřábu, který byl
řízen rádiem. Nikdo to dosud nespojoval
s tím, že jeřábník má kardiostimulátor. Po
zdravotnickém zásahu se tento pracovník
vrátil ke své práci a měl k tomu i kladné
stanovisko lékaře.
Když se však tento kolaps u stejného pracovníka opakoval, zaměstnavatel začal mít
pochybnosti o jeho způsobilosti k ovládání jeřábu pomocí rádia. Na tuto skutečnost
upozornil ošetřujícího lékaře a ten zjistil,
že došlo k selhání kardiostimulátoru, což
mohlo být způsobeno rádiovým ovladačem.
Z těchto důvodů vznikla nová bezpečnostní tabulka, která zakazuje vstup osob
s kardiostimulátorem do prostoru, kde je
zdvihací zařízení ovládané rádiem.
Zaměstnavatelé se často ptají, kam mají
Foto: INGIMAGE
Rádiové dálkové ovládání jeřábů jen bez kardiostimulátoru
tuto tabulku
umístit. V žádném předpisu ani
v návodu k obsluze jeřábu se
neupozorňuje na
tento jev. Inspektoři inspekce práce, kteří provádí
kontrolu provozu
zdvihacích zařízení, doporučují umístit
bezpečnostní tabulku všude tam, kde je
používáno rádiové ovládání zdvihacích
zařízení. Dále doporučují, aby při preventivních lékařských prohlídkách upozornil
zaměstnavatel lékaře, že pracovník bude
ovládat jeřáb pomocí rádia.
Tento problém se netýká jenom zaměstnanců, ale i široké veřejnosti. Je třeba vzít
na vědomí, že většina rádiem řízených
stavebních jeřábů je umístěna na veřejně přístupných místech, v jejichž okolí se
pohybují i občané, kteří mohou mít voperován kardiostimulátor. Impuls vyslaný
rádiovým ovládáním proto může způsobit
zdravotní potíže i těmto občanům.
Jeřáby přitom nejsou jediná zařízení fungující na rádiové signály. Podobně jsou na
tom například dnes tak populární drony,
které si pořizuje stále více lidí. Bezpilotní
vznášedla jsou sice testována, ale k problémům může dojít i u nich.
Zdroj: SÚIP
Tomáš Navrátil
precheza
události
www.precheza.cz
listopad 2015
5
Rozhovor
Technický servis, výzkum a vývoj nyní v užším kontaktu
Jak vypadá současná podoba útvaru
Technický servis?
Technický servis (TS) byl v podstatě zachován, tvoří jej nadále jednotliví specialisté, marketing a propagace, vzorkovny nabídkových i konkurenčních
vzorků a Laboratoř stavebních hmot.
Co je ale od 1. ledna 2015 nové je začlenění Technologického centra (TEC)
včetně Poloprovozu do struktury TS.
Vedoucím TEC je Ing. Václav Kokaisl,
vedoucím výzkumu a vývoje RNDr. Petr
Pikal a vedoucím Poloprovozu je Bc. Petr
Červenka. Celkem jsme implementovali
osmnáct lidí, tzn. s původními sedmi zaměstnanci TS je to celkem 25 osob, což
už je slušná nejen informační, ale i výkonová základna.
Jaké dopady tohle sjednocení má?
Myslím, že jen pozitivní. Mnohem efektivněji nyní reagujeme na podměty zákazníků u stávajícího sortimentu, stejně
pružně reagujeme na potřeby trhu, to se
týká zejména specialit a nově vyvíjených
druhů. To nejen v rámci plánu RaV, ale
i dotačních projektů. Také operativa výzkumu spojená s provozními záležitostmi
napomáhá pozitivním posunům v kvalitě
i výkonu. Lze konstatovat, že Precheze,
jež se profiluje jako malý flexibilní výrobce, je tato změna ku prospěchu a lze
využít mnoha synergických efektů.
Co výhled z hlediska úkolů a jejich
priorit?
Z hlediska TS je to jasné, zabezpečit podporu pro prodej všech našich výrobků,
zejména v této době je to úkol nelehký, je
přetlak kapacit a zákazník může utéct ke
konkurenci velice rychle. Čili tady nelze
zaváhat. Dále jsou to sílící tlaky legislativy,
nekončící série systémových i zákaznických auditů. S tím vším je nutno se vypořádat. Ani TEC to nemá jednodušší, prioritou je dokončení Poloprovozu. V rámci
výzkumu je nutno průběžně plnit výstupy
získaných dotačních titulů, v rámci RaV je
to bezpochyby spoluúčast na provozním
dotažení kvality typů RGU, RGZW. Vzo-
rem zde může být výrobek RGLP2, který
se doslova začíná prodávat sám. Samostatnou kapitolou je dokončení výzkumu
druhu titanové běloby pro vícevrstvé fólie.
Nově se chceme zaměřit na inovaci vlastností výrobku FS, oprášit rutilové VKS,
budeme pokračovat v hledání dalších
možností pro rozšíření sortimentu granulovaných ŽP a pro zlepšení jejich kvality.
Pravděpodobně se i znovu zaměříme na
transparentní oxidy železa.
Samozřejmě i společně nás čeká spoustu
práce, finalizace druhů UVS, optimalizace CG300 a činnost spojená s ochranou
duševního vlastnictví. Dále převádění výzkumných záměrů do praxe, to se týká
Foto: archiv PRECHEZA
Organizační změny uskutečněné od počátku ledna 2015 se dotkly i úseku
Komerčního ředitele. V souvislosti s odchodem Ing. Karla Šimečka, MBA do penze,
bylo nutno řešit organizační začlenění útvaru Technologické centrum vč. Poloprovozu.
V rámci tlaku na posílení výzkumných aktivit směrem k našim zákazníkům došlo
k převedení do úseku Komerčního ředitele, konkrétně pod Technický servis, jehož
vedoucím je Ing. Jan Přikryl, Ph.D., kterému jsme položili pár otázek.
fotokatalyzátorů, katalyzátorů a titanátů. V rámci tvorby marketingu se o TEC
nyní opíráme významněji, kdy hledáme
argumenty pro technickou motivaci zákazníka.
Můžeš nějak ohodnotit dosavadní působnost v nové funkci?
Pokud jsem vůbec kompetentní se k tomu
vyjádřit, tak z mého pohledu to hodnotím kladně, máme zde hodně šikovných
lidí, kteří skutečně řeší pracovní problémy
a nepozastavují se nad tím, kde a jak byli
převedeni. Prostě jdou spíše za hmatatelnými cíli a já jim tímto za dosavadní spolupráci děkuji.
Děkujeme za rozhovor.
Redakce
Energetika
Obnova transformátoru hydraulické clony Henčlov
Nový transformátor, který byl na odkaliště
v měsíci říjnu osazen, musel být navržen
a zprovozněn podle Nařízení komise (EU)
č. 548/2014, která předepisuje tzv. Ekodesign nového transformátoru. Součástí realizace byla i výměna rozváděče nízkého napětí, který je součástí stožárové trafostanice
PR9341. Výměna transformátoru probíhala
za provozu, pouze s krátkými přerušeními
dodávek elektřiny. Věříme, že po provedení
obnovy se nebudeme muset zabývat přívodem do lokality, no minimálně 50 let…
Lokalita hydraulické clony není součástí
areálu Prechezy na pravém břehu řeky
Bečvy, proto nemůže být dodávky elektřiny zajištěna z rozvoden uvnitř areálu.
Dotčený provoz je pro Prechezu důležitý: principem hydraulické clony (HC)
je zabránit šíření síranového znečištění
podzemní vody z úložiště sádrovcových
odpadů, které je ve vzdálenosti přibližně
5 km od jímacího území přerovského skupinového vodovodu.
Hydraulická clona byla vybudována v letech 1975–1978, později prošla několika
rekonstrukcemi (poslední v roce 2010).
Skládá se ze šesti čerpaných vrtů a osmi
pozorovacích vrtů. Vrty mají hloubku 15
až 20 m. V současnosti se zde kontinuálně
sleduje čerpané množství vody z jednotlivých vrtů, celkový vypouštěný objem,
hladiny ve všech vrtech a vodivost vody
na výtoku do řeky Bečvy. Všechny měřené
údaje jsou shromažďovány v dataloggerech a bezdrátově přenášeny na dispečerské pracoviště v objektu „Neutralizace“
v Precheze.
Foto: archiv PRECHEZA
V rámci obnovy transformátorů elektrovodné
sítě Prechezy byla v tomto roce, mimo jiné,
provedena plánovaná výměna transformátoru
PR9341 v lokalitě hydroclony Henčlov.
Stávající transformátor 22/0,4 kV, 100 kVA byl
vyroben v roce 1956 a nesplňoval požadavky
na elektrickou pevnost izolace vinutí.
David Blaťák a Rosťa Pechál
Moravský ornitologický spolek
Zvonek zelený má opravdu výstižné jméno. Jeho zpěv je svým rytmem
a tónem opravdu zvonivý a zelený skutečně je. Zvláště samečci. Ti jsou
výrazně zelenožlutí, samičky pak jsou nenápadnější, zelenavě hnědé.
Velikostí bývají zvonci o něco větší než
vrabci a obvykle nás zaujme také žlutozelený proužek v křídlech i podobné lemování kraje ocasu. Mladí ptáci jsou zbar-
Zvonek zelený - samička
veni podobně, ale mají v horní i dolní
části řadu podélných tmavých proužků.
Silný zobák zvonků jasně říká, že se živí
především semeny, které dokáže dobře
vylouskávat. Zatímco v létě bývají zvonci
rozptýleni, s blížící se zimou se houfují
a není nic neobvyklého se setkat s celým
hejnkem v polích, zahradách nebo i na
městském krmítku. Video zvonků je na:
http://youtu.be/2wG_5THzSVY .
I když je tento pták u nás poměrně hojný,
odhaduje se, že jich u nás hnízdí kolem
čtyř miliónů párů, dostal se v posledních
letech do výrazného ohrožení. Bývá napadán prvokem, bičenkou drůbeží. Tato
nákaza se rozšířila z drůbežích chovů
a prvok zřejmě zmutoval a začal napadat
pěnkavovité ptáky, především pak zvonky
zelené. Savcům a tedy ani lidem nebezpečný není. Nemusíme se ho tedy bát.
První případy napadení zvonků byly zjištěny v roce 2005 ve Velké Británii. U nás
se nákaza začala výrazně šířit v roce 2012.
Jak se nákaza projevuje? Bičenky žijí v jícnu a hrdle ptáků, kde způsobí bolestivé
záněty a otoky. Pták není schopen polykat potravu a důsledkem toho umírá
hladem. Nakažení ptáci jsou neteční, apatičtí, nebojí se člověka. Bývají načepýření
a potravu těžce polykají nebo vyplivují.
Mnohdy těžce dýchají a nemají sílu uletět
a stávají se snadnou potravou koček nebo
psů. Onemocnění může trvat několik dnů
nebo dokonce týdnů.
Najdeme-li zvonka v podobném stavu,
nemůžeme mu nijak pomoci. Můžeme
však udělat vše proto, aby se nákaza dále
nešířila. Prvok není schopen přežít v suchu a nesnese ani mráz. Je nutno pečlivě
vyčistit a vymýt krmítka a nechat je dokonale vyschnout. Pro jistotu nekrmíme dva
týdny nebo měsíc, aby krmítko nemohl
navštívit jiný nakažený pták a přinést
do něj nákazu, která by napadla další
zvonky. Lidé se opravdu nemusí žádné
nákazy bát.
Zkušenosti ukazují, že respektování této
jednoduché rady dokáže výrazně zamezit šíření této nemoci. Zvonci zelení se
nám jistě odvděčí na jaře svým krásným
Video: http://youtu.be/2wG_5THzSVY
Foto: ADOLF GOEBEL
Zvonek zelený v ohrožení? Můžeme pomoci?
Zvonek zelený - sameček
zpěvem i zjevem. V jarních měsících si
potravu snadno najdou a dobře míněné
přikrmování v tomto období by je mohlo
ohrozit. Je potřeba se dívat okolo a v případě zjištění nakaženého ptáka je nutné dočasně zrušit i nádobky k napájení
ptáků. I ony by mohly přispět k šíření
nákazy.
Adolf Goebel - jednatel MOSu
6
události
po práci
precheza
www.precheza.cz
listopad 2015
ZO OS ECHO PRECHEZA
Cesta Osvětim - Krakov je zajímavým výletem do historie
Foto: archiv PRECHEZA
Poslední říjnovou sobotu se konal, ve velmi
hojném počtu zaměstnanců Prechezy, zájezd
pořádný odborovou organizací do největšího
koncentračního tábora nedalo polského města
Osvětim spojený s návštěvou nedalekého Krakov.
sycena atmosférou smrti. Myslím si ale, že
by to měl každý vidět na vlastní oči či alespoň zhlédnout film Schindlerův seznam.
3 000 Kč
Hodnota
poukázky
Jedinou podmínkou je správně odpovědět na 3 uvedené otázky. Odpovědi zašlete,
prosím, na již známou emailovou adresu [email protected] do 7. 12. 2015. Vylosování proběhne ihned po tomto termínu a vyhlášení vzápětí, abyste si své nové
sportovní vybavení užili co nejdříve.
Foto: INGIMAGE
Foto: archiv PRECHEZA
Výherkyní soutěže z minulého čísla novin o poukaz
na nákup zboží v prodejně Sportisimo, kterou
vylosovala paní Zuzana Hrbáčková DiS., se stala
paní Zuzana Bartoňková. Výherkyni blahopřejeme
a přejeme bohaté sportovní zážitky. ZO OS ECHO
a redakce NOVIN PRECHEZA
Schválení noví členové RKV 2016:
1) Blaťák David ing.
2) Frydrýšek Josef ing.
3) Fürbacher David
4) Grečmal Zdeněk
5) Mlčoch Michal
6) Mrázek Petr ing.
7) Pikal Petr RNDr.
8) Pospíšil Stanislav
9) Vítovský Tomáš
Michal Mlčoch, Předseda ZO
Na rozdíl od minulého víkendu teploty
poklesly až na 4 stupně Celsia. Přesto jsme
vydrželi procházet expozice zvířat a rostlin jak venkovních tak v pavilonech, kde
jsme se trochu ohřáli (i když v pavilónu
opic to není pro zvláště citlivé nosíky jen
o teplotě) od 9 hodin až do půl čtvrté. ZOO
v Ostravě ostatně jako všechny ZOO prochází od roku 1951, kdy byla založena snad
největším rozvojem a mění se v moderní
ZOO, vybavenou vším potřebným pro
nejmladší generaci, která tvoří největší díl
návštěvníků. Kromě přiblížení například
koloběhu vody v přírodě, kdy děti mohou
sami ovládat stavidla, hradítka i mlýnská
kola a pumpy, zaujme i expozice „Na statku“
kde jsou zvířata, která by generaci rodičů
a prarodičů asi nezaujala, poněvadž krávy,
kozy, slepice, králíci a prasátka byla důvěrně
známá. Žirafy, hroši, sloni, lvi, to už je jiná
kategorie a i jejich krmení může být zážitek.
ZOO je vybavena i ostatním potřebným,
jako restaurací, průlezkami a dalšími prvky
pro návštěvníky všech věkových kategorií.
Takže co dodat, výlet se podařil, nespokojen snad nebyl nikdo, tudíž nashledanou
při dalších podobných akcích pořádaných
odbory Precheza.
Jiří Procházka
Ilustrace: INGIMAGE
a vyberte si v prodejně Sportisimo
v areálu OC Kaufland v Přerově!
3. Miliontá tuna titanové běloby
byla vyrobena
g)v říjnu 2007
h)v říjnu 2008
i) v říjnu 2009
Na programu této konference
byla předsedou panem Michalem
Mlčochem přednesena zpráva
o činnosti ZO za III. čtvrtletí roku
2015 a důležitým bodem bylo
představení a schválení nových
členů Rady pro kolektivní vyjednávání Kolektivní smlouvy na rok
2016. Konference jednohlasně
tuto Radu schválila. Rada již započala svoji činnost přednesením
svých požadavků zástupcům zaměstnavatele.
Tomáš Navrátil
A nejen děti, poměr rodičů a obecně dospělých se
mění, v sobotu 10. 10. 2015 byl na návštěvě ZOO
Ostrava pořádaném ZO OS ECHO Precheza a.s.
27 dospěláků a 26 dětí.
Vyhrajte peněžní poukázku
2. Nový název „Přerovské
chemické závody“ a zařazení
pod Závody pro chemickou
výrobu OŘ Bratislava proběhl
d)v roce 1966
e)v roce 1968
f) v roce 1969
ECHO Precheza a.s.
Děti s rodiči z Prechezy v ZOO Ostrava
Společnost PRECHEZA plánovitě podporuje zdravý životní styl
a dobrou fyzickou kondici. Proto jsme jako partnera soutěže
vybrali prodejce sportovního vybavení společnost Sportisimo.
1. Společnost byla založena
jako První akciová továrna
na soustředěná hnojiva a
lučebniny v Přerově
a)v roce 1794
b)v roce 1884
c)v roce 1894
Poté jsme přejeli do Březinky. Rozlehlý
tábor (2x2,5km) je místem, kde probíhalo největší vyhlazování Židů. Je zde
2km dlouhé nástupiště, kde probíhalo
rozřazování a přímo u něj jsou pozůstatky dvou plynových komor. Z celého
tábora byla zachována hlavní budova
a několik desítek budov pro vězně. Pro
zklidnění myšlenek z koncentračního
tábora byla do programu velmi vhodně
umístěna i návštěva 60 km vzdáleného
Krakova, kde nás průvodkyně provedla
historickým centrem s poutavým výkladem k jednotlivým památkám ve městě.
Na závěr jsem si nemohl odpustit jednu
otázku. Proč jsme se vlastně všichni jeli
podívat na něco, co se nám příčí, hnusí
a je proti našemu přesvědčení? Není to
cynismus, jezdit na místa, kde zemřelo
zbytečně více než milion nevinných lidí?
Není! Důležité je, abychom na hrůzy
z minulosti nezapomněli. A právě až na
tomto místě jsme si mohli všichni plně
uvědomit, o čem jsme se ve škole učili
a slyšeli. Dokud to člověk necítí celým
tělem, nepochopí.
konference ZO OS
VK PRECHEZA
Rozjetá volejbalová sezóna
Oddíl Volejbal Precheza
Přerov začal své soutěže
ve všech kategoriích. Naše
extraligové ženy měly na
úvod nalosovány soupeře,
kteří dlouhodobě patří ke
špičce republiky. I přes
prohry s Olympem Praha 0:3,
s KP Brno 2:3, s Prostějovem
1:3 a s Olomoucí 0:3, se
za svůj výkon nemusí
stydět. Konečně přerovské
ženy naplno bodově
zabraly a odvezly tři body
z palubovky Frýdku-Místku.
Při vítězství ve třech setech kladl domácí
celek větší odpor jen ve druhém setu,
v němž dokázal uhrát 20 bodů. Zbývající
dva byly jasnou záležitostí. První výhra
posunula ženy na sedmou příčku.
Úvodní zápas třetího kola poháru s KP
Brno, který se hrál v nové sportovní hale
v Kojetíně, měl podobný scénář jako
extraligové měření sil. Jen s tím rozdílem,
že se výsledek houpal po dvou setech.
První dva byly v režii hostů, další pár pak
patřil Přerovankám. V tie-breaku byly
úspěšnější hráčky z moravské metropole.
Odveta se hraje 3. prosince.
Družstvo kadetek drží v moravské části
extraligy stříbrnou příčku. O něco méně se
zatím daří juniorkám, které jsou průběžně
čvrté. Béčko juniorek je v krajském přeboru na sedmém místě. Už tři turnajová
Foto: NGIMAGE
Slyšel jsem, že kdo Osvětim a Březinku
jednou navštíví, je navždy poznamenán.
Můžu to jen potvrdit. Tato místa jsou pro-
Areálem naše skupinky provázeli polští
průvodci, kteří mluvili česky a svou práci
očividně brali jako svá poslání. U vstupu
nás „přivítal“ světoznámý cynický nápis
„Arbeit macht frei“ (práce osvobozuje),
který vězně měl motivovat k práci, aby
se dostali na svobodu – ano, dostali se,
pouze však jako kouř vycházející z komínů krematorií. Po širokých kamenitých
cestách jsme procházeli mezi jednotlivými budovami tábora, označovaných jako
Bloky. V každém z otevřených Bloků je
expozice věnována nějaké části historie
tábora. Jsou zde popsány způsoby vyhlazování, převozu vězňů, zabavování jejich
majetku. Poté následoval Blok 11 - blok
smrti. Zde se nachází i stojící popravčí
zeď, u které byly prováděny popravy zastřelením. Ve sklepě Bloku 11, jsou k vidění cely, ve kterých byli v nelidských
podmínkách vězněni lidé čekající na
smrt. Dle mého názoru naprosto zbytečný Blok, když si člověk uvědomí, že
oběti chápali pojem vězení pro celý areál
tábora. Na závěr celé prohlídky hlavního
tábora Osvětim jsme navštívili plynovou
komoru s krematoriem.
1. října 2015 proběhla
kola absolvovaly i naše mladší žákyně, kde
máme zastoupení družstev A a B. Starší
žákyně hrají kromě Českého poháru, také
krajský přebor ve starší kategorii. Původně
měly startovat v soutěži kadetek, ale jelikož
se přihlásilo málo družstev, hrají společně
s juniorkami. Posunuly se do středu tabulky a v konkurenci devíti týmů jim patří
pátá příčka.
Všem děvčatům přejeme do dalších bojů
co nejlepší výsledky a hlavně radost ze hry.
Dana Lehnertová
NOVINY PRECHEZA | Noviny zaměstnanců PRECHEZA a.s. | Vydavatel: PRECHEZA a.s. | Evidenční číslo: MK ČR E 12616 | NEPRODEJNÉ | Redakční rada: Adolf Goebel, Marek Konečný, Dana
Lehnertová, Tomáš Navrátil, Alena Okáčová, Ludvík Prášil, Tomáš Příkopa, Jan Přikryl, Pavel Šnejdrla | Šéfredaktorka: Jitka Koppová | Adresa redakce: NOVINY PRECHEZA, nábřeží Dr. E. Beneše 1170/24,
750 02 Přerov | Telefon: +420 581 253 848 | E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

- PRECHEZA as

- PRECHEZA as na východních trzích. Precheza vystoupila s  přednáškou „Ázerbájdžán završil sérii výstav na Kavkaze“ autorů Mgr. Koppové, Ing. Dostála a Ing. Přikryla, kde kromě úspěchů naší společnosti na východ...

Více