Křest propagačního autobusu Orkán Emma se neslitoval ani nad

Komentáře

Transkript

Křest propagačního autobusu Orkán Emma se neslitoval ani nad
strana 02
strana 04
strana 09
strana 10
strana 11
bytová komise pohádkový den domácí násilí aktivní granty odpadové hospodářství
04
duben 2008
tištěno na recyklovaném papíru
www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma
Křest propagačního autobusu
Havárie
Kvůli rozsáhlé havárii
rozvodu vody ve dnech
od 10. do 31. března
byl omezen provoz
v MŠ v Kollárově ulici
v Táboře. Zřizovatel – město Tábor –
a pracovnice této mateřské školy děkují všem rodičům za trpělivost a vstříc- nost při řešení vzniklé situace. (rh)
Výzva
pro soubory
I v letošním roce mohou
zájemci z řad táborských souborů, spolků
a neziskových organizací zasílat své nabídky
k účinkování a návrhy na doprovodný
program v rámci 17. ročníku festivalu Táborská setkání, který proběhne
12.–14. září.
Nabídky zasílejte písemně do 30. dub- na na poštovní adresu: Ing. Lenka Horejsková, odbor kultury a cestovního
ruchu MěÚ Tábor, Žižkovo nám. 11,
390 01 Tábor, či na e-mail: [email protected] (lh)
Foto: Roman Růžička
i
V pondělí 3. března byl na Žižkově náměstí veřejnosti představen a slavnostně pokřtěn linkový autobus propagující město
Tábor. Autobus pokřtila husitskou medovinou starostka města Ing. Hana Randová společně s představitelem husitského
hejtmana Jana Žižky z Trocnova Vladimírem Bláhou. Atmosféru středověku doplnilo hudební vystoupení táborské skupiny Dei Gratia. Autobus provozovaný firmou Comett plus, spol. s r. o., na lince Praha–Tábor tak již od března láká širokou
(lh)
turistickou veřejnost k návštěvě našeho historického města a festivalu Táborská setkání. Orkán Emma se neslitoval ani nad Táborskem
§ §
byly odhadnuty přibližně na 44 600 m3
dřeva. V důsledku vichru muselo být
pokáceno 27 kusů poškozených dřevin
městské zeleně.
střechy na dvou domech a střecha na
budově obchodu Jednota. V kempu
u Knížecího rybníku je zničeno několik chatek. Škody na lesním porostu
Foto: odbor životního prostředí
V sobotu 1. března se
před polednem přehnala přes území Tábora větrná bouře Emma.
Na území města byly
způsobeny nemalé škody na majetku
a životním prostředí.
Městská policie přijala osmnáct
oznámení od občanů o škodách, které vznikly převážně na spadlých stromech, poškozených střechách a vozidlech. Informace byly předávány HZS
a Technickým službám Tábor, s. r. o.,
které vzniklé situace ihned řešily, aby
zabránily ještě větším škodám, popřípadě zraněním.
V době od soboty do neděle v souvislosti s tímto orkánem zasahovali
hasiči v 64 případech.
Nejvíce byla postižena příměstská část Zárybničná Lhota, kde vítr
polámal stovky stromů, byly strženy
Takto například dopadly stromy ve Zborovské ulici.
Dole/Francie
Škofja Loka/Slovinsko
Kostnice/Německo
Na budovách ve městě byly poškozeny střešní krytiny na Základní škole
Bernarda Bolzana, střední průmyslo- vé škole strojní a stavební, dále na
Husitském muzeu a skladu materiálu
jednotky dobrovolných hasičů.
Škody na majetku města řeší v současné době jako pojistné události odbor správy majetku města.
Jedinou dobrou zprávou je, že při
této události nedošlo na území Tábora
k žádnému zranění.
Jelikož nebyla podle zákona číslo 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů v platném
znění, vyhlášena žádná krizová situace, nelze na škody v soukromém sektoru uplatnit žádnou náhradu. Uplatnit
škodu lze pouze u pojišťovny, pokud
byl poškozený majetek pojištěn.
Oldřich Semrád
krizový manažer
Orinda/USA
partnerská města:
TÁBOR:
Entente Florale 2007 – stříbro
•
Olympiáda mládeže 2009 •
MS cyklokros 2010
Wels/Rakousko
strana 02
duben 2008
rada a zastupitelstvo
Zasedání
zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
se koná v pondělí 21. dubna 2008
od 15 hodin
v zasedací místnosti číslo 410,
v budově bývalé Tabačky.
Jednání je veřejné.
Úřední hodiny
městského úřadu
Žižkovo nám. č. p. 2, 3, 4, 30, 31
(komplex budov)
• starostka a místostarostové města
• odbor kancelář starosty
• odbor vnitřních věcí
• odbor financí
• stavební úřad
• odbor územního rozvoje
• odbor správy majetku města
• útvar vnitřního auditu
Žižkovo nám. 11
• odbor financí
• odbor kancelář starosty
• odbor školství, mládeže a tělovýchovy
• odbor dopravy
• odbor kultury a cestovního ruchu
• odbor investic a strukturálních fondů
• městská policie
Husovo nám. 2938 (Tabačka)
• tajemník MěÚ
• odbor vnitřních věcí
• odbor sociálních věcí
• odbor živnostenský
• odbor životního prostředí
• odbor dopravně správních agend
Úřední hodiny jsou jednotné
pro všechny odbory:
pondělí 8.00–17.00 hodin
úterý 13.00–15.00 hodin
středa 8.00–17.00 hodin
čtvrtek 13.00–15.00 hodin
pátek 8.00–11.30 hodin
telefony:
spojovatelka: 381 486 111
provolba: 381 486 xxx
fax: 381 486 100
e-mail:
[email protected]
www.tabor.cz
Informace pro čtenáře:
V NTR jednotlivé odbory městského
úřadu prezentujeme piktogramy
v záhlaví článků.
Sběrné dvory
Sběrný dvůr Klokoty,
Kpt. Jaroše 2418
– areál spol. Rumpold, s. r. o.
Sběrný dvůr SNL,
Bukurešťská ul. – bývalý výměník
Otevírací doba
pro oba sběrné dvory
v roce 2008:
pondělí–pátek:
od 15.00 do 18.00 hodin
sobota:
od 8.00 do 12.00 hodin
Z jednání rady a zastupitelstva města v březnu
Zastupitelstvo města mě- lo své jednání 10. břez- na. Rada města měla
mimořádnou schůzi 3. března a pak dvě další schůze – 17. a 31. března.
Rada města se seznámila s výsledky zkušebního provozu parkovacího
domu pod Střelnicí a schválila nové
cenové tarify od 1. dubna. Zároveň
byly přijaty organizační změny na
parkovišti na Tržním náměstí včetně
nových tarifů.
Schválen byl výsledek výběrového
řízení na projektovou a inženýrskou
činnost pro protipovodňová opatření
a výsledek řízení na zpracování personálního a procesního auditu městského úřadu.
Rada souhlasila s podáním žádosti
o přidělení grantu pro stavební úpravy SPŠS i se spolufinancováním této
akce.
Všem bývalým nájemníkům ze
zbořeného domu č. p. 722 v Jeronýmově ulici byly prodlouženy nájemní
smlouvy na byty v majetku města do
31. května 2010. Celkem se projednávalo 27 majetkových záležitostí.
§ §
Rada schválila odpověď na petici
občanů týkající se dopravního řešení
ulic Trocnovské, Soběslavské a Bydlinského. Zde byla zadána studie a proběhne veřejné projednání celé akce
s občany. Zároveň schválila i odpověď
na petici proti zamýšleným dopravním opatřením pro oblast Blanického
předměstí. Akce se projektuje a jsou
respektovány připomínky občanů,
vzešlé z besedy v březnu minulého
roku. Případné další kroky budou opět
s občany konzultovány.
Schváleno bylo vyhlášení výzev na
aktivní granty v oblasti sportu na podporu a vybavení sportovních klubů
a zařízení sportovišť a rovněž v oblasti
kultury na celkem pět témat (Soutěž
školních týmů, Hudební puby, Živé
náměstí, Kejklíři pod hvězdami, Tábor
na prahu léta).
V projektové přípravě rekonstrukce
náměstí T. G. M. bude respektována
socha Vojna a mír. Je možné ovšem
variantní umístění sochy v prostoru
náměstí.
Rozpočtový výhled na léta 2009 až
2013 byl doporučen k dalšímu projednávání. Zastupitelstvu bylo doporu-
čeno schválit dotaci pro TJ Sokol ve výši
750 tis. Kč na dokončení rekonstrukce
sokolovny. Do grantového programu Jihočeského kraje budou podány
žádosti na projekty „Táborskem pěšky“ a „Postřižinobraní v Táboře“.
Zastupitelstvo projednalo velké
množství majetkových záležitostí,
mezi nimiž byly například bezúplatné
převody pozemků nebo prodeje bytů.
Z finančních záležitostí byly mimo
jiné schváleny dotace z grantového
programu v oblasti životního prostředí a z fondu protidrogové prevence.
Schváleno bylo navázání spolupráce
s městem Formigine v Itálii, Sartrouville ve Francii a Grodzisk Wielkopolski v Polsku. Schváleno bylo zapojení
města do programu prevence kriminality pro rok 2008.
Po dlouhých diskusích byla schválena závěrečná zpráva kontrolního výboru za rok 2007. Do 15. dubna bude
svolána schůzka představitelů zastupitelských klubů ve věci další činnosti,
složení a aktualizace jednacího řádu
kontrolního výboru.
Lubomír Šrámek
tajemník
Daňové složenky na daň z nemovitostí v roce 2008
Počínaje zdaňovacím obdobím roku
2008 bude daňová správa využívat
nový způsob zpracování a distribuce
daňových složenek pro platby daně
z nemovitostí. Ve většině případů
budou daňové složenky zpracovávány
centrálně podle územní působnosti
jednotlivých finančních ředitelství
a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli
finančními úřady.
Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí
v působnosti různých správců daně
v rámci jednoho finančního ředitelství,
budou v zájmu urychlení distribuce do
obálek vkládány společně složenky za
všechny tyto finanční úřady. Složenky
budou opatřeny názvem a číslem účtu
místně příslušného finančního úřadu,
kterému je příslušná platba určena. Na
alonži složenky bude i nadále informace pro poplatníka o počtu splátek
a výši daňové povinnosti, případně
o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období.
Má-li poplatník daně z nemovitostí
nemovitosti u více finančních úřadů
v působnosti různých finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami
za každé dotčené finanční ředitelství
samostatně. Vzhledem k centrálnímu
zpracování a rozesílání složenek musí
být údaje na složenky za jednotlivé
finanční úřady předány v předstihu
tak, aby složenky mohly být poplatníkům doručeny v dostatečném před- stihu s ohledem na první termín
splatnosti, který je do 2. června 2008. Je proto pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dří- ve, než obdrží složenku. V takovém
případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové
povinnosti a k případnému doplacení rozdílu mezi vyměřenou daňovou
povinností a částkou již uhrazenou.
Finanční úřad Tábor
Z činnosti bytové komise v roce 2007
Během loňského roku
se zasedání bytové komise, která byla jmenována za účelem výběru
nájemců volných bytů
ve vlastnictví města Tábora, uskutečnilo celkem šestnáctkrát. Její členové
rozhodli o přidělení 126 uvolněných
bytů, přičemž budoucí nájemníky
vybírali ze 7780 žádostí od 668 táborských i mimotáborských občanů.
Ze zmíněných údajů lze odvodit, že
na jeden byt bylo průměrně doručeno
téměř 62 žádostí. Největší zájem byl již
tradičně o byty o velikosti 2+1 a 1+1,
kde maximem pro loňský rok bylo 116 žádostí na pronájem 2+1 v Kvapilově ulici. Nejméně žádostí stále přichází na byty o velikosti 1+0 nebo byty
v domě č. p. 2842 v Zavadilské ulici,
které se pronajímají pouze na dobu
určitou – pět let. Vloni bylo pronajato
i několik bytů, u nichž je stanoveno
věcně usměrňované nájemné s podmínkou uhrazení kauce. Přestože se
jedná o byty v domech postavených
ani ne před deseti lety, nebylo o jejich
pronájem většinou podáno ani deset
platných žádostí. Šance na získání
takového bytu byla proto poměrně
vysoká. Za zmínku rovněž stojí, že
ačkoli pouze 61 vybraných žadatelů
využilo možnosti nabídnout předplacení nájemného, celková částka předplacení se vyšplhala na více než
2900 tis. Kč, což znamená nárůst
zhruba 530 tis. Kč oproti roku 2006.
V následující tabulce uvádíme srovnání s předchozími lety.
Dana Švecová
vedoucí odboru
správy majetku města
rok
2005
2006*
2007
počet žadatelů o pronájem bytů
596
648
668
celkový počet posuzovaných žádostí
6450
6573
7780
celkový počet přidělených bytů
120
150
126
– z toho bytů
o velikosti
průměrná výše
smluvního měsíčního
nájemného (v Kč/m2)
1+0
19
28
17
1+1, 2+0
57
66
52
2+1, 3+0
19
27
25
3+1
19
20
25
4+1
5
9
7
5+1
1
0
0
1+0, 1+1 a 2+0
44,57
43,04
44,65
2+1 a větších
43,38
40,57
41,71
v domě č. p. 2842
33,32
30,49
29,64
* Ve statistice za rok 2006 je zahrnuto i 27 bytů v nově postavených bytových domech v Leskovické ulici.
duben 2008
strana 03
květinová soutěž; psí exkrementy
Přehled prodaných bytů
v Táboře v roce 2007
Roku 1994 byl schválen zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,
který stanovil pravidla pro prodej jednotlivých bytů v domech.
Počínaje rokem 1995 byl zahájen prodej bytů i v Táboře. Postupně byly prodávány byty zejména ve zděné zástavbě v domech
s malým počtem bytů a tomu odpovídajícím malým počtem spoluvlastníků prodaných domů. Na základě podnětu některých nájemníků a zastupitelů města byl v letech 2003 až 2005 prodej bytů pozastaven kvůli zpracování
koncepce rozvoje bydlení. Současně s touto koncepcí byly připravovány a projednávány „Zásady pro prodej bytů nájemníkům v Táboře“, které schválilo táborské
zastupitelstvo 19. prosince 2005.
V souladu s těmito zásadami se v roce 2007 prodalo nájemníkům 82 bytů. Dále
bylo v loňském roce prodáno ještě jedenáct uvolněných bytů výběrovým řízením.
Celkem bylo loni prodáno 93 bytů. Jedná se o byty v následujících domech:
Město Tábor, zastoupené odborem životního
prostředí a odborem
kultury a cestovního
ruchu, opět vyhlašuje
květinovou soutěž ve dvou kategoriích:
• nejhezčí květinová výzdoba domu
• nejhezčí předzahrádka
V první kategorii se bude hodnotit
úprava fasády, vstup domu a květinová výzdoba oken. V soutěži o nejhezčí
předzahrádku porota ocení celkový
vzhled předzahrádky, květinovou výzdobu, čistotu, originalitu.
Soutěž je vyhlášena stejně jako v loňském roce pro oblast Starého města,
Palackého ulice a tř. 9. května. V této
lokalitě se občané nemusí do soutěže
hlásit, hodnotící komise bude celou
oblast procházet. V ostatních částech
města se občané, kteří se chtějí soutěže
zúčastnit, musí přihlásit, stačí telefonicky či elektronickou poštou apod.
Hodnocení proběhne v druhé polovině července. V každé kategorii
budou odměněni první tři výherci.
Alena Čítková
odbor životního prostředí
adresa
počet bytů
nám. Pr. Velikého 1889, 2072, 2357 1
2
Nedbalova 2142–2144
7
Nedbalova 2146
16
Petrohradská 2334–2335
1
Politických vězňů 1634
4
Pražského povstání 2305
4
Sezimova 2062
7
Sezimova 2063
1
Soběslavská 1190
1
Údolní 2131
Vančurova 1872
1
Foto: archiv redakce
adresa
počet bytů
Boženy Němcové 2156–2158
1
1
Dukelských boj. 2078–2081
6
Dukelských boj. 2140
9
Dukelských boj. 2148–2149
2
Dukelských boj. 2358
16
Farského 2198–2199
1
Husinecká 2066–2067
1
Husinecká 2160–2162
4
Husinecká 2172–2179
3
Koželužská 141
4
Kvapilova 1629
Květinová soutěž v letošním roce
Dana Švecová, vedoucí odboru správy majetku města
Žádosti o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání
Loni v kategorii O nejhezčí květinovou výzdobu domu zvítězili manželé Chocholovi.
Město Tábor, odbor
školství mládeže a tělovýchovy po dohodě
s ředitelkami samostatných mateřských škol
a ředitelkami/řediteli základních škol,
jejichž součástí je mateřská škola, zřizovaných městem Táborem, oznamuje rodičovské veřejnosti, že od 12. do 16. května budou přijímány žádosti
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/2009, a to přímo
v jednotlivých mateřských školách.
Prosíme rodiče, aby s sebou nezapomněli přinést rodný list dítěte.
Bližší informace mohou rodiče získat přímo v mateřských školách, na
odboru školství, mládeže a tělovýcho-
vy (u paní Čížkové na tel.: 381 486 293),
či na internetových stránkách města:
www.tabor.cz.
adresa MŠ v Táboře – telefon
Angela Kančeva 2628
381 253 209
Blanická 2705
381 281 299
Dlouhá 340
381 251 174
Kollárova 2497
381 253 938
Komenského 2254
381 252 067
Petrohradská 2393
381 232 617
Sokolovská 2417
381 232 774
Světlogorská 2770
381 262 270
Vančurova 2205
381 252 911
Čekanice, Zahradní 156 381 281 633
Čelkovice, Nábřeží 206 381 254 490
Měšice, Chýnovská 416 381 254 710
Radomír Kouba
vedoucí odboru ŠMaT
Letos opět proběhlo
pravidelné ořezání lip
na náměstí Mikuláše
z Husi. Zásah provedla
odborná firma a jeho
cílem bylo udělat řez na čípky, ze kterých bude následně opět obrůstat nová
sekundární koruna.
Tyto na první pohled pro stromy
„drastické“ zásahy jsou jedinou možností, jak zachovat stromy na stanovišti
i nadále. V minulosti došlo v důsledku
stavebních činností někdy v osmdesá-
tých letech 20. stolení k silnému sesazení korun dvou stromů, jež následně
obrůstaly. Tento prvotní zásah však
již neumožní opětovný vznik stabilní
koruny, a pokud by se nechaly větve
růst bez následných zásahů, došlo by
k jejich vylamování a následnému rozpadu celé koruny a zániku stromů.
Proto je v pravidelných intervalech
čtyř až pěti let prováděn tento řez, který umožní nasazení nových větví.
Jan Fišer
vedoucí odboru životního prostředí
Znečištění veřejných
prostranství psími exkrementy je problém,
s nímž se nepotýká jen
Tábor. Neukázněnost
některých chovatelů psů kazí práci
těch, kdo se starají o veřejnou čistotu,
a věříme, že i pověst většiny slušných
a ohleduplných chovatelů, kteří své
povinnosti plní. Město pro zlepšení
stavu v některých částech, kde dochází
k většímu soustředění psů, přistoupilo k tomu, že zde nainstaluje stojany
s ekologicky odbouratelnými papírovými sáčky na psí exkrementy. Sáčky
lze po použití i s obsahem odkládat do
běžných odpadkových košů, které jsou
po městě k dispozici.
Pro instalaci stojanů byly vybrány Holečkovy sady, nábřeží Jordánu,
park U Popraviště, Klokotská náves
a část Náchodského sídliště. Záměrně
se zatím nebudou instalovat stojany se
sáčky ve větší míře do sídlišť, neboť zde
lidé chodí venčit psy přímo z domova se
zcela jasným úmyslem, a proto by měli
s sebou vzít i potřeby na úklid. Opatření má za cíl připomenout všem povinnost uklízet po svých pejscích a přispět
k zlepšení čistoty. Represe je zcela jistě
na místě, neboť se jedná o porušování zákona – konkrétně ustanovení
o veřejném pořádku dle zákona o přestupcích, ale městská policie nemůže
kontrolovat při svém početním stavu
a v podstatě po dobu zhruba 16 hodin
denně všechny občany, kteří si neplní
své povinnosti. Připomínáme také, že
chovatelé mají nárok na mikrotenové
sáčky při zaplacení poplatku ze psa.
Tyto sáčky dostanou na finančním
odboru města.
Pro některé chovatele je možná
úklid i věcí ponižující a ostudnou.
Pokud však chovají zvíře, musí počítat i s jeho přirozenými potřebami
a povinnostmi, které plynou z pohybu
psa na veřejných prostranstvích, kde
není chovatel jediným uživatelem.
Svalovat vinu na město a požadovat
po něm úklid exkrementů je jednoduché, ale nic se tím nevyřeší – ukazují to
výsledky ze všech měst, která se s problematikou potýkají, ať už si pořídila
mechanické sběrače nebo posílila lidi
na úklid apod. Tábor, stejně jako ostatní města, nemá – a nikdy mít nebude – tolik prostředků, aby dokázal denně
uklízet po přibližně 2700 psech chovaných v současnosti v Táboře.
Úklid po psovi je nejenom povinností chovatele, ale je i výrazem slušnosti
a ohleduplnosti ke svému okolí a do
jisté míry ukazuje i na vztah k životnímu prostředí jako celku. Není pravda,
že je to hnojivo v travnatých plochách
či záhonech květin, neboť množství
tohoto „hnojiva“ je neúměrné a nikdo,
ani sám chovatel, není rád, když si
toto „hnojivo“ přinese z vycházky na
svoji rohožku či do předsíně. A stejně
nepříjemné jsou pocity lidí, kteří s touto „vizitkou“ vstupují do obchodů či
restaurací.
Město proto žádá občany a chovatele psů, aby nebyli lhostejní ke svému
prostředí. Čisté město je přáním všech
obyvatel, i těch, kteří se cítí „nad věcí“.
Úklid veřejných prostranství je práce záslužná a není v žádném případě
ponižující o čistotu pečovat.
Ořezání lip na náměstí
Mikuláše z Husi
Ostuda nebo slušnost aneb Jak je to s úklidem psích exkrementů
Jan Fišer
vedoucí odboru životního prostředí
strana 04
duben 2008
pohádkový den; dětská hřiště
Křest táborského kalendáře
Pohádkový den v Táboře
akcí pro děti
Od 10.30 do 17.00 hodin se na
V pátek 11. dubna se
Tábor stane dějištěm nádvoří Kotnova odehraje kulturní
V úterý 11. března ruchu ve spolupráci s Městskou knii VI. pohádkového dne program určený zejména rodinám
starostka měs- hovnou Tábor. Jeho cílem je seznámit
i tapokřtila
Tábora Ing. Hana poutavou formou děti s chystanými
Pohádkového králov- s dětmi. Jeho součástí je autogra-
Sociolog Emanuel Chalupný
Emanuel Chalupný (1879–1958) celý život bydlel v rodném Táboře, kde
maturoval roku 1898 na gymnáziu. Od
studií byl aktivní v kulturní i politické
oblasti, a to jak v Táboře, tak v Praze.
Po absolvování právnické a filozofické
fakulty české univerzity v Praze (1903)
jako doktor práv – kandidát advokacie
pracoval v Mladé Boleslavi, Velvarech
a Praze. Po složení zkoušek si otevřel
advokátní kancelář v Táboře. Emanuel
Chalupný byl pedagog, právník, sociolog a zabýval se vztahem sociologie,
filozofie a práva. (red)
Foto: archiv redakce
U příležitosti 50. výročí úmrtí
významného táborského veřejného činitele a sociologa Emanuela Chalupného vydalo město Tábor spolu s Vysokou školou evropských a regionálních
studií publikaci Sociolog Emanuel
Chalupný, jejíž autorem je profesor PhDr. Emanuel Pecka, CSc.
Křest a zároveň beseda k uvedené
publikaci se konaly 17. března v sále
Hotelu Dvořák za účasti PhDr. Zdenky
Mansfeldové, CSc., ze Sociologického
ústavu Akademie věd ČR a profesora
Dr. Gabriela Švejdy, CSc.
Na snímku vlevo Emanuel Chalupný (foto z archivu Muzea fotografie Šechtl & Voseček); na snímku vpravo sedící zleva: Mgr. Zuzana Pečmanová,
prof. Dr. Gabriel Švejda, CSc., Ing. Hana Randová, doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc. a PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Randová táborský kalendář akcí pro děti
„Bav se s námi 2008“. Křest proběhl
v městské knihovně v rámci zahájení
celostátní akce Týden čtení. Kalendář vydal odbor kultury a cestovního
Setkání účastníků soutěže
Kvetoucí sídla Evropy
Ve středu 27. února se
v prostorách matriky
města Tábora sešli reprezentanti pěti měst,
která se dosud účastni- la za Českou republiku soutěže Kvetoucí
sídla Evropy (Entente Florale Europe).
Zástupci Frýdku-Místku, Prachatic,
Litomyšle, Brna a Tábora diskutovali
o významu této soutěže, jejím smyslu
a poslání. Z jednání se omluvili pouze
Plzeňští a hostem byli delegáti Kyjova,
který se soutěže zúčastní v letošním
roce. Hosty byli i představitelé Společnosti pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, která je garantem soutěže v ČR,
a členové mezinárodní poroty za Českou republiku.
Výstupem z šestihodinového jednání je apelace na ústřední orgány,
aby zajistily důstojnější postavení této
soutěže u nás, které bude srovnatelné
se zahraniční prestiží. Většina občanů ČR dodnes neví, co soutěž obnáší,
a deska na náměstí T. G. Masaryka
mnoho neříká ani řadě obyvatel Tábo-
Optimalizace dětských hřišť pokračuje
kvalitním opracováním dřeva, které
tvoří veškeré nosné a stabilizační prvky, Foto: Roman Růžička
V letošním roce bude odborem životního
prostředí realizována
další etapa schválené
optimalizace dětských
hřišť. Již v lednu byla zaslána výzva
k podání nabídky na rekonstrukci
dvou herních ploch – na Větrovech
a na Sídlišti nad Lužnicí v aleji Přátelství.
Na Větrovech budou použity atraktivní prvky z akátového dřeva od společnosti Tomovy parky. Tyto prvky
jsou typické tím, že jsou trvanlivé,
pevné a dřevo nevytváří třísky, používá se ve svém přirozeně křivém stavu
a v kombinaci s nápaditým designem
umožňuje vytvořit neobyčejně působivé a originální hřiště.
Na Sídliště nad Lužnicí byly do aleje
Přátelství vybrány prvky od společností Richter Spielgeräte GmbH a Prolemax, s. r. o. Výrobky se vyznačují
Dětské hřiště z akátového dřeva
kulturními a sportovními akcemi
a zároveň představit známé táborské
památky a městskou knihovnu. Kalendář je k dispozici zdarma v dětském
oddělení městské knihovny a infocentru na Žižkově náměstí. (lh)
Foto: archiv redakce
miáda Zdeňka Trošky a otevření Pohádkové eurokanceláře za účasti
poslance Evropského parlamentu
doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.
Pro děti je přichystán bohatý program plný soutěží a her, chybět nebude pohádkové představení, taneční
a šermířská vystoupení, dětská diskotéka, skákací hrad, zvířecí houpačky. Děti čeká i setkání s pohádkovou
vílou Vodánkou.
Lenka Horejsková
vedoucí odboru KaCR
spojovací řetězy, kotvy do terénu apod.
jsou kovové, žárově pozinkované nebo
nerezové.
Na realizaci akce byla již vybrána
zhotovitelská firma a byla uzavřena
smlouva o dílo. Je to Zahradní architektura Tábor, s. r. o., práce budou
dle smlouvy o dílo dokončeny do 15. června.
Letos bude rekonstruováno ještě
jedno hřiště na Sídlišti nad Lužnicí, a to v Berlínské ulici u č. p. 2747.
Dodavatelem herních prvků bude ONYX WOOD, s. r. o. Prvky jsou vyrobeny z laponské borovice, jsou kva- litně opracovány a ošetřeny tlakovou
impregnací. Zhotovitel prací bude
vybrán na základě předložené nabídky
ve výběrovém řízení.
Také Náchodské sídliště se dočká
dalšího nového hřiště ve vnitrobloku
domů č. p. 2666–2669 v Leskovické ulici. Nové prvky pro malé děti
ra. Zástupci měst také apelovali na
členy mezinárodní poroty, aby prosazovali přiměřené požadavky na květinové výsadby v sídlech České republiky, jež má jiné klimatické podmínky
než většina států západní a jižní Evropy a i jiné historické a kulturní tradice.
Jednání probíhalo v otevřené a tvůr- čí atmosféře, na všech delegátech by- lo vidět, že mají o propagaci soutěže
zájem a leží jim na srdci zlepšení turistického ruchu a postavení ČR v Evropě.
Na závěr si někteří účastníci prohlédli
Tábor a večer při neformálním setkání prodiskutovali řadu dalších otázek,
týkajících se rozvoje sídel a jejich životního prostředí. Jan Fišer
odbor životního prostředí
Foto: archiv redakce
ství. Akci, která se
každoročně odehrává v jednom z jihočeských měst, letos pořádá město
Tábor ve spolupráci s Občanským
sdružením Pohádkové království.
Součástí programu je pohádkový
průvod od radnice na nádvoří hradu
Kotnova, kterého se zúčastní pohádkový král Zdeněk Troška se svou
družinou. Pořadatelé akce uvítají
zapojení široké veřejnosti v kostýmovaném průvodu, jehož tématem jsou
pohádkové postavy.
budou rozmístěny okolo upraveného
stávajícího pískoviště, ohraničeného nízkým plůtkem, prvky pro větší
děti jsou navrženy na ploše dřívějšího
sportoviště. Dodavatel herních prvků
je společnost Prolemax, s. r. o., dětské hřiště bude realizováno odborem
investic v rámci regenerace panelo- vého sídliště.
Již na podzim loňského roku bylo
demontováno hřiště v parku U Popraviště, v rámci další etapy rekonstrukce parku zde bude prostřednictvím
odboru investic vybudováno hřiště
nové. Jaké herní prvky tady budou
použity, nebudeme zatím prozrazovat,
je to překvapení.
Všechny vybrané herní prvky splňují požadavky normy ČSN EN 1176
a 1177, které zajišťují bezpečnost pro
děti.
Alena Čítková
odbor životního prostředí
duben 2008
strana 05
táborské zajímavosti
TÁBORSKÉ ZAJÍMAVOSTI – SLAVNÉ VILY
Prostřednictvím dnešního vydání
Novin táborské radnice vás zveme na
výstavu Slavné vily Jihočeského kraje,
která se koná od 13. března do 30. dubna v gotickém sále Husitského muzea
na Žižkově náměstí. Výstava představuje padesát vybraných vil z jižních
Čech, okres Tábor je zde zastoupen
jedenácti vilami a z Tábora samotného pocházejí čtyři „slavné“ vily.
Jedinečnost světa vilové a rezidenční architektury byla – a je – založena
na specifické podobě vztahu tvůrce a uživatele – autora a zadavatele, architekta a stavebníka. Právě
díky této interakci došlo – a dochází – k specifickému propojení vizí
architektonických dílen a osobního
Theodor Petřík – vila Antonie a Jana
Novotných, 1913–1914, Tábor
V roce 1913 uplynulo už téměř
dvacet let, co za Bechyňskou bránou
v Táboře začala vznikat čtvrť jednopatrových vilek. Přímo za bránou dlouho zůstávala nezastavěna drobná trojúhelníková parcela mezi Příběnickou
a Bechyňskou ulicí, zřejmě proto, že na
tak drobném pozemku nebylo snadné stavbu patrového domu vyřešit.
V roce 1913 získali pozemek manželé
Antonie a Jan Novotní a pověřili projektem své vily architekta Theodora Petříka. Povolení k stavbě získali od
městské rady 14. listopadu téhož roku.
Vzhledem k značně výjimečné kvalitě
vily i k jejímu stylu, v němž se projevují znaky architektonického kubismu, bychom rádi věděli o Petříkových
klientech víc. Z táborského tisku,
novin Český jih či Jiskra, však nevyplývá víc než to, že ve veřejném životě města se Novotní neangažovali. Jen
šťastnou náhodou vyšlo nedávno
najevo, že Janu Novotnému patřil po
první světové válce jeden z největších
krejčovských závodů v Táboře. Výběr
architekta Petříka, tou dobou už
docenta na české technice v Praze, pro
danou úlohu jistě nebyl náhodný. Šlo
o táborského rodáka, účastníka debat
kolem připravované stavby táborského pomníku Jana Husa a zároveň
uznávaného experta v otázkách souladu nových staveb s historickým prostředím, jak se to v roce 1914 projevilo
v diskusích o úpravě spořitelny na
táborském náměstí. Noviny Český jih
6. a 13. června informovaly o tom, že
díky Petříkovu projektu se tuto budovu podařilo přizpůsobit rázu tohoto
prostoru „po stránce památkové“: že
díky němu se spořitelna s náměstím
znovu sžije jako jeho „harmonický
článek“. V projektu vily pro manžele
Novotné, která stojí v sousedství
památkově cenné Bechyňské brány
a hradu Kotnova, řešil Petřík stejný
problém. Nedlouho předtím rozvířili
debatu o nutnosti souladu novostaveb
s historickým kontextem architekti
sdružení v Klubu Za starou Prahu
– Pavel Janák, Josef Chochol nebo
Foto: Roman Růžička
Vila Antonie a Jana Novotných
Výstava Slavné vily Jihočeského kraje v gotickém sále Husitského muzea v Táboře
•••
Vlastislav Hofman. A protože titíž
architekti dospěli kolem roku 1911
ke krystalickým tvarům kubistické
architektury, není divu, že Petřík se
ve svých táborských úlohách inspiroval nejen jejich požadavkem na
kontextuálnost novostaveb, nýbrž
i kubistickým tvaroslovím, které se
u vily manželů Novotných projevilo
v kosočtvercových rámech a pyramidkových ozdobách obou jejích
štítů, v zahrocení okenních parapetů
a ve formách kovových mříží před
okny do sklepa. Díky těmto kubistickým prvkům se vila manželů Novot- ných stala jediným zástupcem českého kubismu v jižních Čechách před první světovou válkou.
Theodor Petřík považoval za nutné, aby u domu na dohled od slavných táborských památek potlačil
jeho velikost. „Pokládal za žádoucí,
aby objekt v bezprostředním sousedství Bechyňské brány a Kotnova byl
stavbou malou a prostého zevnějšku,“
napsal o tom v roce 1915 do časopisu
Architektonický obzor. Aby stavba
působila drobnějším dojmem, použil
architekt několik optických klamů.
Patro maskoval mansardovou střechou. Schodišťový rizalit ukončil
již v úrovni prvního patra, aby o něj
Architekt Theodor Petřík
Vila Antonie a Jana Novotných
světa zadavatelů, z nichž většina byla
výraznými představiteli společenského, uměleckého i vědeckého života
v jednotlivých krajích, i na celostátní úrovni. Tato forma „partnerství“
pak dala na našem území vzniknout
architektonickým skvostům, jejichž
estetickým a uživatelským hodnotám
se obdivujeme dodnes.
V minulých číslech NTR jsme vás
blíže seznámili s dvěma táborskými „slavnými“ vilami – vilou bratří
Nováků z let 1898–1899 a vilou Maria
z roku 1901, dnes vám představíme
vilu Antonie a Jana Novotných od
architekta Theodora Petříka.
Ing. arch. Miloš Roháček
odbor územního rozvoje
hmota střechy nenarostla. Hřeben
střechy položil rovnoběžně s hřebenem Bechyňské brány, takže při
pohledu od ní se vila jeví jako přízemní. Nenápadnost stavby měl podpořit
i střídmý modernistický interiér. Jediným zdobnějším prvkem se tak staly
právě štíty s kubistickým dekorem,
obrácené do Příběnické ulice. Některé
jiné prvky vily, například ústupkový
portál vchodu nebo ústupkové okenní
šambrány, však mají více společného s geometrickou modernou nebo
s novoklasicismem než s kubismem.
Stavbu vily provedla do roku 1914
firma Šimůnek a Neumann. V malé
zahradě se v tomtéž roce ocitl šestiboký altán. V roce 1938 vyrostly
u severního průčelí domu garáže.
V devadesátých letech 20. století
prošla vila rekonstrukcí. Nyní slouží
zčásti k bydlení a částečně k podnikání svých současných majitelů.
Theodor Petřík (1882–1941) pocházel z Tábora, působil však hlavně
v Praze, a to od dvacátých let jako
profesor zemědělských staveb na
Vysoké škole zemědělského a lesního
inženýrství. Roku 1909 získal druhou
cenu v soutěži na dostavbu Staroměstské radnice. Z Petříkovy spolupráce
s Karlem Roštíkem vzešel v letech
1911–1912 obchodní a činžovní dům
U kamenného stolu na nároží Karlova
náměstí a Žitné ulice v Praze. S asistentem Janem Víškem navrhl Petřík
ve dvacátých letech rozsáhlý soubor
vysokoškolských staveb v Praze-Uhříněvsi. Podle projektu stejných autorů
vznikla roku 1922 ve Slapech u Tábora vynikající budova Selekčního ústavu bramborářského s originálním
asymetrickým kubistickým detailem.
Ve svém rodném městě Petřík mimo
jiné přestavěl spořitelnu, dnes městský úřad na Žižkově náměstí 3 (1914),
navrhl rozhlednu Hýlačku (1919)
a v roce 1929 spolu s Kotěrovým žákem Janem Chomutovským vyprojektoval bránu a pavilony Jihočeské
výstavy, která v tomto kraji pozdvihla
prestiž funkcionalismu.
Přetištěno z knihy Slavné vily Jihočeského kraje. Agentura Foibos, Praha 2007.
strana 06
duben 2008
furth im wald; knihovna
zvláštní služby regenburský rychtář
Friedrich z rodu hraběte von Bogena.
Z původního názvu obce Vurte se
později vyvinulo dnešní pojmenování
Furth im Wald. Od roku 1300 je město známé jako celnice, přičemž v roce
Foto: archiv redakce
Městečko Furth im Wald má 9300 obyvatel a najdeme je kousek za hranicemi.
Leží zhruba 18 km od Domažlic.
Furth im Wald vstoupil do historie 9. dubna 1086, kdy jej získal spolu
s dalšími obcemi hrabství Cham za
Městská knihovna Tábor
literatura v angličtině, němčině, ruštině a dalších jazycích. Ve studovně lze
k prezenčnímu studiu využít téměř
2500 svazků encyklopedií, slovníků,
zeměpisných průvodců, ale i literatury
regionálního charakteru. Shromažďují
se zde publikace o Táboře a Táborsku,
rovněž regionální zpravodaje, noviny
a časopisy. Ve studovně mohou zájemci nahlédnout také do nejnovějších
čísel více než stovky novin a časopisů.
Tematický záběr je velmi široký, nejlépe je prohlédnout si nabídku na místě.
Starší čísla se půjčují domů v oddělení
pro dospělé čtenáře. Studovna je současně místem, kde se soustředí veškeré
elektronické služby – poskytuje přístup do několika databází, informace
na CD ROM atd. Stále velmi vyhledávaný je internet pro veřejnost, který je
k dispozici ve výpůjční době čtenářům
knihovny zdarma na šesti počítačích
v přízemí v A-klubu.
Foto: Roman Růžička
Městská knihovna Tábor je druhou
největší veřejnou knihovnou v Jihočeském kraji. Jejím zřizovatelem je
od roku 2003 (po zrušení okresních
úřadů) město Tábor, i když u jejího
počátku také stálo v roce 1897 obecní
zastupitelstvo a svou činnost zahájila
jako Městská veřejná knihovna.
Po řadě stěhování a více či méně
zajímavých peripetiích vývoje získala po druhé světové válce prostory
v budově, v níž sídlí dodnes – v Jiráskově ulici 1775. V posledních desetiletích
se stal pro knihovnu nejvýznamnějším milníkem rok 1992, kdy odstartovala automatizaci provozu (jako
jedna z prvních knihoven tohoto typu
v republice) a současně rekonstruovala prostor po zrušeném kinu OKO.
V roce 1993 zahájila tehdejší Okresní
knihovna v Táboře provoz nejmodernějšího oddělení pro dospělé čtenáře
za využití automatizovaného knihovního systému. V rychlých krocích pak
následovalo zavedení výpočetní techniky i v dalších odděleních, v roce 1997
zařadila knihovna do svých služeb pro
čtenáře také veřejný internet.
Jaká je současnost Městské knihovny Tábor a její aktuální nabídka
služeb? Čtenáře uvítá knihovna nejen
ve své ústřední budově v Jiráskově
ulici, ale také v síti poboček na území
města – dvě největší jsou na Pražském
sídlišti a na Sídlišti nad Lužnicí. Malé
pobočky, které jsou otevřeny pouze 1x týdně, najdete v Čekanicích, Měšicích, Náchodě a Zárybničné Lhotě.
Obě pobočky na sídlištích poskytují
čtenářům vedle klasických výpůjčních
služeb i volný přístup na internet.
V Jiráskově ulici je návštěvníkům
k dispozici výběr z velkého množství
dokumentů a služeb. Stále nejžádanější zůstává klasické půjčování knih
– v oddělení pro dospělé čtenáře je
výběr z více než 56 tisíc svazků beletrie
a odborné literatury. Na své si přijdou
milovníci všech žánrů i oborů, nechybí 1332 obdrželo od vévody Jindřicha
XIV. městská práva. V roce 1764 vydává císařovna Marie Terezie a kurfiřt
Max Josef III. definitivní vymezení
pravidel hraničního styku mezi Bavorskem a českými zeměmi. Roku 1861
bylo provedeno železniční napojení
města na hlavní linii Norimberk–Praha. V roce 1964 byl obnoven silniční
hraniční přechod do Československa
a roku 1990 byly odstraněny hraniční
zátarasy a překážky na české straně.
Partnerským městem Furthu jsou
sousední Domažlice. Ačkoli spolupráce obou měst sahá hluboko do
minulosti, partnerská smlouva byla
podepsána až po pádu železné opony,
v roce 1990.
Ve městě se každoročně v srpnu
konají historické městské slavnosti,
které rok co rok vrcholí tradičním
uvedením nejstarší německé lidové
divadelní hry – Skolení draka, více než 500 let starého představení z dob kazatele Jana Husa o boji dobra se zlem.
Ve městě se nachází řada pozoruhodností – např. první německé muzeum draků, Japonská zahrada, zahrada
divokých zvířat s podvodní pozorovatelnou a mnohé další zajímavosti.
Ve vztahu s městem Táborem je
nejvýznamnější spolupráce v rámci
Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí a spolupráce škol – se ZŠ Bernarda Bolzana.
Jiří Řeřicha
kancelář starostky
Oddělení pro děti má ve svém fondu
na 17 tisíc knih, velké oblibě u dětských
návštěvníků se těší čtyři počítače s přístupem na internet. Také zde je možné
půjčit si časopisy pro děti všech věkových skupin. V oddělení se koná řada
akcí, určených speciálně pro dětské
návštěvníky. Pravidelně každou první
středu v měsíci zde probíhá Odpoledne
plné her, kdy se děti mohou zúčastnit
různých soutěží a kvizů o ceny, další
akce probíhají příležitostně, např. před
Vánocemi, na setkání se svými čtenáři přijíždějí autoři i překladatelé knih
pro děti. Pravidelně navštěvují oddělení mateřské školy, školní třídy nebo
družiny. Děti se při těchto návštěvách
dozvědí, co vše jim knihovna nabízí, jak se ve fondu hledá, ale také jak
se knihy píšou, vyrábějí apod. I toto
oddělení, stejně jako celá knihovna, se
zapojuje do tradičních celostátních akcí
Březen – měsíc internetu a na podzim
pak Týden knihoven, kdy bývají připraveny mimořádné akce. Za zmínku
jistě stojí kupř. nedávný březnový křest
kalendáře akcí pro děti „Bav se s námi
2008“, který vydalo město Tábor ve spolupráci s Městskou knihovnou
Tábor.
Přes 10 tisíc dokumentů najdou
milovníci hudby v hudebním oddělení knihovny. Převážně jde o kompaktní desky, které se půjčují domů
za dodržování určitých podmínek,
stanovených ochrannými autorskými
svazy. Nechybí ani poměrně bohatý
fond tradičních LP. V oddělení jsou
umístěny i knihy a časopisy z oblasti
hudby a téměř 1400 svazků notových
materiálů – hudebnin. Na pěti počítačích si uživatelé mohou vyhledat
žádané CD, LP či knihy a půjčit si je
domů nebo poslechnout v příjemném
prostředí knihovny. Tradicí s pravidelnými návštěvníky se stala akce tohoto
oddělení – jarní a podzimní setkání
s publicistou Jiřím Černým – antidiskotéka Načerno.
Prostředí knihovny zpestřují a obohacují výstavy, které se obměňují
obvykle po měsíci. Ze strany neziskových organizací, škol či ZUŠ je o instalaci v knihovně velký zájem – není divu,
jen oddělením pro dospělé čtenáře
prochází denně okolo 400 návštěvníků.
Ti se zde mohou setkat s pracemi žáků
výtvarných oborů ZUŠ, klientů Fokusu
či Rolničky, svou činnost představuje
Ochrana fauny ČR, velmi oblíbené jsou
výstavy mladých úspěšných fotografů
Ondřeje Kotta a Michala Josephy. Protože výstavní prostor v oddělení pro
dospělé čtenáře už nestačil zájmům
vystavovatelů, byla zřízena nová galerie
Na schodišti, která se výborně hodí pro
prezentaci výtvarných prací, obrázků
a fotografií.
Ve stručnosti zde byla představena
pouze ta část knihovny, kterou čtenáři
vidí při její návštěvě. Knihovna však má
i své zákulisí, se kterým se běžně návštěvníci nesetkávají – nové dokumenty
je třeba před zařazením do půjčoven
nejen vybrat a nakoupit, ale především
odborně zpracovat, ve stanovených
časových intervalech revidovat fond
a provést mnoho dalších odborných
úkonů, které oko laika nezaznamená
– to vše v oddělení doplňování a zpracování fondů. Knihovna má samozřejmě
i své ekonomické oddělení. Závěrem,
nikoli však na posledním místě svým
významem, je třeba uvést regionální
oddělení, které v souladu s knihovním
zákonem vykonává regionální funkce
– poskytuje odbornou pomoc stovce
veřejných knihoven na Táborsku, nakupuje pro ně tzv. výměnný fond a distribuuje ho 2x ročně především do malých
obecních knihoven… a mnoho dalšího.
S Městskou knihovnou Tábor se nejlépe seznámíte, pokud ji osobně navštívíte ve výpůjční době. Další informace
můžete získat i na webových stránkách
knihovny na adrese: www.vkta.cz.
Alena Otrubová
ředitelka městské knihovny
Foto: archiv redakce
Furth im Wald
duben 2008
strana 07
program kina a divadla
Kino Svět Tábor – duben
úterý 1. – 20.45 hod.,
středa 2. – 20.45 hod.:
SOUKROMÁ VÁLKA
PANA WILSONA
čtvrtek 10. – 18.30 a 20.30 hod.,
pátek 11. – 18.00 hod.,
sobota 12. – 16.45 a 18.45 hod.,
neděle 13. – 16.45 a 18.45 hod.,
pondělí 14. – 18.30 hod.,
úterý 15. – 16.00 hod.,
středa 16. – 16.00 hod.:
BOBULE
čtvrtek 3. – 16.00 hod.,
pátek 4. – 16.00 hod.:
LOVEC DRAKŮ
pátek 11. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
PRAVIDELNÍ MILENCI
čtvrtek 3. – 18.30 hod.,
pátek 4. – 18.30 hod.,
sobota 5. – 16.30 a 18.30 hod.:
OKO
sobota 12. – 20.45 hod.,
neděle 13. – 20.45 hod.:
VÁCLAV
úterý 1. – 16.15 a 18.30 hod.,
středa 2. – 16.15 a 18.30 hod.:
O RODIČÍCH A DĚTECH
čtvrtek 3. – 20.30 hod.,
pátek 4. – 20.30 hod.:
3.10 VLAK DO YUMY
sobota 5. – 15.00 hod.,
neděle 6. – 15.00 hod.:
KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA
sobota 5. – 20.30 hod.,
neděle 6. – 20.45 hod.:
NOC PATŘÍ NÁM
neděle 6. – 16.30 hod.,
pondělí 7. – 18.30 hod.,
úterý 8. – 18.30 hod.,
středa 9. – 18.30 hod.:
RAMBO DO PEKLA A ZPĚT
neděle 6. – 18.30 hod.,
pondělí 7. – 20.30 hod.,
úterý 8. – 20.30 hod.,
středa 9. – 20.30 hod.:
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ
HOLIČ Z FLEET STREET
pondělí 7. – 16.30 hod.,
úterý 8. – 16.30 hod.,
středa 9. – 16.30 hod.:
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
čtvrtek 10. – 16.30 hod.,
pátek 11. – 16.00 hod.,
sobota 12. – 14.45 hod.,
neděle 13. – 14.45 hod.:
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
pondělí 14. – 16.00 hod.,
úterý 15. – 18.00 hod.,
středa 16. – 18.00 hod.:
ASTERIX
A OLYMPIJSKÉ HRY
pondělí 14. – 20.30 hod.,
úterý 15. – 20.30 hod.,
středa 16. – 20.30 hod.:
POKÁNÍ
čtvrtek 17. – 16.00 hod.,
pátek 18. – 16.00 hod.,
sobota 19. – 14.00 a 16.15 hod.,
neděle 20. – 14.00 a 16.15 hod.,
pondělí 21. – 16.00 hod.,
úterý 22. – 16.00 hod.,
středa 23. – 16.00 hod.,
čtvrtek 24. – 16.00 hod.,
pátek 25. – 16.00 hod.,
sobota 26. – 15.30 hod.,
neděle 27. – 15.30 hod.:
10 000 PŘ. N. L.
čtvrtek 17. – 18.15 a 20.30 hod., pátek
18. – 18.15 hod.,
sobota 19. – 18.30 a 21.00 hod.,
neděle 20. – 18.30 a 21.00 hod.,
pondělí 21. – 18.15 a 20.30 hod., úterý
22. – 18.15 hod.,
středa 23. – 18.15 hod.,
čtvrtek 24. – 18.15 a 20.30 hod., pátek
25. – 18.15 hod.,
sobota 26. – 17.45 hod.,
neděle 27. – 17.45 hod.:
VENKOVSKÝ UČITEL
pátek 18. – 20.30 hod.:
PERSEPOLIS
úterý 22. – 20.30 hod.,
středa 23. – 20.30 hod.:
OBČAN HAVEL
pátek 25. – 20.30 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
VŠICHNI MOŽNÍ
SBĚRAČI A JÁ
sobota 26. – 20.15 hod.,
neděle 27. – 20.15 hod.:
AMERICKÝ GANGSTER
pondělí 28. – 15.30 hod.,
úterý 29. – 15.30 hod.,
středa 30. – 15.30 hod.:
LOVCI POKLADŮ:
KNIHA TAJEMSTVÍ
pondělí 28. – 18.00 hod.,
úterý 29. – 18.00 hod.,
středa 30. – 18.00 hod.:
NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ,
ŽE SEŠ MRTVEJ
pondělí 28. – 20.15 hod.,
úterý 29. – 20.15 hod.,
středa 30. – 20.15 hod.:
AŽ NA KREV
Připravujeme na květen:
čtvrtek 1. května – 16.00 hod.,
pátek 2. května – 16.00 hod.,
sobota 3. května – 16.15 hod.,
neděle 4. května – 16.15 hod.:
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
čtvrtek 1. května – 18.00 a 20.30 hod., pátek 2. května – 18.00 hod.,
sobota 3. května – 18.15 a 20.45 hod.,
neděle 4. května – 18.15 a 20.45 hod.:
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
pátek 2. května – 20.30 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
GONE BABY GONE
sobota 3. května – 14.15 hod.,
neděle 4. května – 14.15 hod.:
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Divadlo Oskara Nedbala – duben
úterý 1. dubna, 19.00 hodin
M. Uhde:
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
– předplatné sk. A
pátek 4. dubna, 19.00 hodin
JAN BURIAN – turné 2008
s L. Dusilovou
– mimo předplatné
neděle 6. dubna, 14.30 hodin
J. Krofta:
JAK SI HRAJÍ
TATÍNKOVÉ
– předplatné sk. E
středa 9. dubna, 19.00 hodin
Jarní koncert
POSÁDKOVÉ
HUDBY TÁBOR
– mimo předplatné
čtvrtek 10. dubna, 19.00 hodin
262. barevný čtvrtek: FRANCIE
KŘÍŽEM KRÁŽEM
Dny francouzské kultury v Táboře
– mimo předplatné
pátek 11. dubna, 19.00 hodin
I. Doré: CÉSAR A DRANA
– předplatné sk. C
úterý 15. dubna, 19.00 hodin
G. Preissová: GAZDINA ROBA
– předplatné sk. B
středa 16. dubna, 19.00 hodin
K. ENGLICHOVÁ – Česká hudba
a harfa – předplatné sk. H
čtvrtek 17. dubna, 19.00 hodin
KUČEROVCI – Cucurucucu
– mimo předplatné
sobota 19. dubna, 19.00 hodin
SPADANÉ LISTÍ
– koncert tria
– mimo předplatné
pondělí 21. dubna, 19.00 hodin
KRYŠTOF
– Akustik Best Of Tour II
– koncert
– mimo předplatné
čtvrtek 24. dubna, 19.00 hodin
IRSKÁ TANEČNÍ SHOW
– Mystery Of The Dance
– mimo předplatné
sobota 26. dubna, 19.00 hodin
F. Loewe & A. J. Lerner:
MY FAIR LADY
– předplatné sk. B
MUZEUM ŠECHTL & VOSEČEK
Dům U lípy
(nám. Mikuláše z Husi, Tábor)
http://sechtl-vosecek.ucw.cz/
muzeum.html
otevřeno:
po–pá 10.00–17.00 hodin
do 31. května
Marie ŠECHTLOVÁ:
ŽIVOT S FOTOGRAFIÍ
Od skleněných desek k počítači
– výstava k 80. narozeninám autorky
8. dubna, 18.00 hodin
PSYCHOLOGICKÉ
PŘEDPOKLADY ZÁVISLOSTI
– přednáška MUDr. Jany Krynské
22. dubna, 18.00 hodin
TYPY ZÁVISLOSTÍ
A CESTA KE SVOBODĚ
– přednáška MUDr. Jany Krynské
Více informací na: www.dumulipy.cz.
HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR
(nám. Mikuláše z Husi 44)
tel.: 381 252 242
web: www.husmuzeum.cz
úterý 8. dubna, 17.00 hodin
STARÉ TÁBORSKÉ ULIČKY
A KAŠNY
– přednáší: Mgr. Jiří Kohout
(táborský sběratel regionalista)
čtvrtek 17. dubna, 18.00 hodin
„OD TÁBORA AŽ NA KONEC
SVĚTA“: NOVÝ ZÉLAND NA
KOLE I PĚŠKY
– přednáší: Karel Stýblo
úterý 29. dubna, 17.00 hodin
ČESKÉ MEDAILÉRSTVÍ
20. STOLETÍ s ukázkami
medailérské tvorby
– přednáší: Mgr. Ondřej Kolář
(historik, Písek)
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
26. dubna, 8.00 hodin
– ornitologická vycházka (vedle
akustického a vizuálního pozorování opeřenců proběhne odchyt
ptáků do sítí a jejich kroužkování,
připravena je soutěž o jednodenní
zahraniční zájezd)
– vedou: Ing. František Vališ,
Ing. Jiří Vitovský, Josef Jahelka
– sraz: na zastávce MHD Klokotská
hospoda
Info na tel.: 381 486 495.
Pořádají ZO ČSOP Sezimovo Ústí
a Ochrany fauny ČR Votice.
SENIOR KLUB
3. a 17. dubna, 18.00–22.00 hodin
kongresový sál JčU
Večery v lidovém tónu
s tancem a živou hudbou
– hraje: kapela J. Hýny
Akce se koná za podpory města
Tábora.
strana 08
duben 2008
akce odboru kultury
NADACE SENIO
Pravidelné schůzky zájemců
o internetový projekt www.senio.cz
se konají vždy ve středu od 14.15 hodin v Gymnáziu Pierra
de Coubertina v Táboře. Sraz je
před zadním vchodem do budovy.
DISKUSNÍ KLUB
9. a 23. dubna, 16.00 hodin
Dlouhá ul. 325, Tábor
Informace na tel.: 381 210 441.
ROLNIČKOVÝ DEN 2008
24. dubna
České Budějovice, Tábor, Soběslav
a Veselí nad Lužnicí
– tradiční veřejná sbírka na podporu Diakonie ČCE – střediska
Rolnička
Zakoupením symbolické rolničky přispějete na pořízení nového
mikrobusu, jeho provoz a zajištění
následných služeb v Rolničce
určených dětem a dospělým lidem
s mentálním a kombinovaným
postižením.
Info: 733 127 041 a 381 522 054,
e-mail: [email protected],
www.rolnicka.cz.
Úklid břehů Kozského potoka
sobota 12. dubna
– tradiční jarní úklid
– sraz: 9.00 hodin, Knížecí rybník
(autobus od nádraží MHD v Táboře
přijíždí před devátou)
Pořádá 5. ZO ČSOP v Táboře.
HOUSŮV MLÝN
– údolí středověku pod Jordánem
e-mail: [email protected]
www.housuvmlyn.cz
12. dubna, 20.00 hodin
HUDEBNÍ VEČERY U KRBU
– hraje a zpívá: PEPA NOS
– vstup: 100 Kč
30. dubna
OSLAVA KELTSKÉHO
SVÁTKU BELTINE
– vstup: 100 Kč
ÚO SVAZU DIABETIKŮ
• schůzky skupin s EMP
1. skupina: 3. dubna v 15.30 hodin
v G-centru
2. skupina: 1. dubna v 15.30 hodin
v ZŠ Světlogorská ulice (SNL)
3. skupina: 29. dubna v 15.30 hodin
na školním statku v Měšicích
• kondiční plavání
čtvrtek 15.00–16.00 hodin
• 2. vycházka – botanická zahrada
14. dubna, 13.00 hodin
– sraz před zemědělskou školou
• schůzka aktivistů ZO SD
9. dubna, 13.00 hodin
– v budově ICM, Farského 887/17
(vedle schodů u sokolovny)
• členská schůze + beseda
(nemoci kloubů)
24. dubna, 15.00 hodin
– v zasedací síni MěÚ (Tabačka)
Dubnové akce odboru kultury
Pohádkový den v Táboře – pátek 11. dubna
• 10.00 hodin
– Žižkovo nám., Klokotská ul., nádvoří hradu Kotnova
POHÁDKOVÝ PRŮVOD S DRUŽINOU
ZDEŇKA TROŠKY
• 10.30–17.00 hodin
– nádvoří hradu Kotnova
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ POHÁDKOVÉHO DNE
– příjezd pohádkového krále Zdeňka Trošky s družinou
– křest Pohádkové eurokanceláře za účasti poslance Evropského parlamentu doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.
– autogramiáda Zdeňka Trošky
– šermířská a taneční vystoupení, soutěže a hry pro děti
• 15.00 hodin
– nádvoří hradu Kotnova
KAMARÁDI NA HRADĚ
– divadelní představení souboru Kamarádi z Brna
Propagační stánky Městské knihovny v Táboře,
Pohádkového království a Infocentra Tábor
s prodejem knih O víle Vodánce.
(Sledujte jednotlivé plakáty).
Dny česko-francouzské kultury v Táboře
30. března–25. dubna
Pořádají: město Tábor, Divadlo O. Nedbala Tábor, kino Svět Tábor
a Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor
neděle 30. března, 19.00 hodin
malý sál Divadla O. Nedbala
CHANTAL POULLAIN
– Chansons
– koncert známé herečky a méně
známé šansoniérky s doprovodným
hudebním triem, zaznějí šansony
vzniklé v posledních padesáti letech,
které jsou obsahem nedávno
vydaného stejnojmenného alba
– vstupné: 150, 120 Kč
čtvrtek 10. dubna, 19.00 hodin
Divadlo Oskara Nedbala
262. barevný čtvrtek:
FRANCIE KŘÍŽEM KRÁŽEM
– do mnoha koutů Francie s Petrem
Stříbrným za památkami, přírodou
a gastronomií – od Azurového
pobřeží, přes Provence, Pyreneje,
Gaskoňsko, Bretaň, Normandii
po Alsasko
– vstupné: 30 Kč
Ve spolupráci s CK Adventura.
pátek 11. dubna, 20.00 hodin
kino Svět
PRAVIDELNÍ MILENCI
(Les Amants réguliers)
– píše se rok 1968, v pařížských
ulicích rostou barikády a všichni,
které sledujeme, se účastní šarvátek
s policií, protože jsou nespokojení
se svými životy
– film získal nominaci na Zlatého lva
v Benátkách
– vstupné: pro členy Filmového
klubu 65 Kč, ostatní 75 Kč; české
titulky, do 15 let nepřístupné
sobota 12. dubna, 13.00 hodin
taverna na Žižkově náměstí
FRANCOUZSKÉ ODPOLEDNE
U TAVERNY
– grilování žabích stehýnek, čerstvé
mušle po bretaňsku, francouzské
víno a další dobroty
14.00 hodin
FRANCOUZSKÉ HITY
50. A 60. LET v podání DJ Mushroom
Pořádá Kazibar, s. r. o., ve spolupráci
s městem Táborem.
úterý 15. dubna, 8.30 a 10.45 hodin
Divadlo Oskara Nedbala
POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
…sous les toits de paris
– pohled do duše člověka cestou
francouzské poezie a šansonu
– atmosféru francouzského
každodenního života navodí
básně Verlaina, Huga, Apollinaira,
Préverta… a šansony – od středověkých trubadúrských písní, přes
zpěvy sladké Francie, písně s texty
konce 19. století z prostředí kabaretů
pařížského Montmartru až po písně
zpívané E. Piaf a J. Brelem
– účinkuje: Agentura Bum Praha
– vstupné: 40 Kč
Pořad je určený SŠ a OU.
pátek 18. dubna, 20.30 hodin
kino Svět
PERSEPOLIS
– animovaný celovečerní film francouzské režisérky původem z Íránu
Marjane Satrapi, který bojoval
o Zlatou palmu v Cannes
– autobiografický příběh s lehkostí
popisuje režisérčino krušné dětství
a dospívání v Íránu za dob islámské
revoluce
– vstupné: pro členy Filmového
klubu 75 Kč, ostatní 80 Kč; české
titulky, do 12 let nepřístupné
pátek 25. dubna, 20.30 hodin
kino Svět
VŠICHNI MOŽNÍ SBĚRAČI A JÁ
(Les glaneurs el la glaneuse)
– po různých koutech Francie
sleduje režisér ve svém dokumentu
paběrkovače, sběrače, shánlivce
a vybírače popelnic, kteří z nutnosti,
jen tak náhodou anebo pro přežití
sbírají věci, jež jiní odložili
– vstupné: pro členy Filmového klubu 50 Kč, ostatní 60 Kč; české titulky
DNY FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ
– nabídka tradičních
francouzských jídel
31. března–6. dubna
(pondělí–neděle)
RESTAURACE HOTELU
DVOŘÁK
(www.orea.cz/dvorakta)
– speciality pro vás připraví
Chef de Cuisine hotelového
restaurantu „La Cave“, držitel
řady prestižních gastronomických
ocenění a člen Národního týmu
asociace kuchařů a cukrářů ČR
Martin Svatek
7.–13. dubna (pondělí–neděle)
HOTEL NAUTILUS (Žižkovo náměstí 20; www.hotelnautilus.cz)
Galerie U Radnice
ul. Martínka Húsky 54
otevřeno:
út–so 9.00–12.00 a 12.30–16.30 hodin
10. dubna–13. května
Stanislav KLVÁČEK
a Pavel TALICH: DÍRKOVÁNÍ
– fotografie dírkovou komorou
10. dubna–13. května
OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE
– putovní výstava ke IV. letní olympiádě dětí a mládeže, která se bude konat
v Táboře v roce 2009
– vstupné: dospělí 10 Kč,
děti, studenti a důchodci 5 Kč,
děti do 6 let a ZTP zdarma
Společná vernisáž obou výstav
ve středu 9. dubna v 16.00 hodin.
Husitské muzeum Tábor
– gotický sál
Žižkovo nám. 1
otevřeno:
po–pá 8.30–16.30 hodin
do 30. dubna 2008
SLAVNÉ VILY JIHOČESKÉHO
KRAJE
OCENĚNÁ MĚSTA aneb JAK
UCHOPIT GENIA LOCI
V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ
– vstup zdarma
Infocentrum
Žižkovo nám. 2
otevřeno:
po–pá 9.00–16.00 hodin
do 23. dubna
Ivana DUDÁČEK:
PTÁCI KOLEM NÁS
– fotografie, vstup zdarma
Městská knihovna Tábor
– galerie Na schodišti
otevřeno:
út–pá 10.00–18.00 hodin
21. dubna–16. května
DOMÁCÍ OTROCTVÍ
– mladý francouzský fotograf Raphael
Dallaporta upozorňuje netradičním
způsobem na příběhy žen odehrávající
se uprostřed Evropy
Pořádá Cheiron T, o. p. s., a Městská
knihovna Tábor v rámci festivalu
Týdny proti rasismu a xenofobii.
Bývalá sladovna v areálu táborského
hradu (nyní Hotel Dvořák)
STÁLÁ EXPOZICE
po–so 10.00–16.00 hodin
TÁBORSKÝ POKLAD
– vstup zdarma
duben 2008
strana 09
protipovodňová ochrana
Městská knihovna Tábor
Statistické údaje za loňský rok
počet knihovních jednotek
počet docházejících periodik
přírůstek knihovních
jednotek
počet čtenářů
počet návštěvníků
z toho na internetu
počet výpůjček celkem
z toho pro děti
počet výpůjček na čtenáře
návštěvy na čtenáře
virtuální návštěvy webu
knihovny
117 824
270
11 496
6 822
134 191
11 945
401 794
54 560
58,9
19,7
kulturní akce
45 481
Problematika domácího násilí
MěÚ Tábor, odbor so- ciálních věcí a Intervenč- ní centrum při Diecézní
charitě České Budějo- vice pořádají školení
k problematice domácího násilí.
Program:
• Základní informace o Intervenčním
centru
• Specifika a formy domácího násilí
• Cyklus domácího násilí
• Charakteristika pachatele domácího násilí a obětí domácího násilí
• Informace o vykázání pachatelů
domácího násilí
Po koho je školení určeno:
– policisty
– sociální pracovníky
– pracovníky azylových domů
Místo konání:
Husovo nám. 2938 (Tabačka), 3. patro
– velká zasedací místnost
Datum a čas konání:
24. dubna, 9.00 hodin
Informace:
MěÚ Tábor
– odbor sociálních věcí
Alena Kunovová – tel.: 381 486 401
e-mail: [email protected]
110
Blokové čištění
(6.00 až 18.00 hodin)
1. dubna – Husovo nám., parkoviště
před ČD, Chocholouškova ul., Jeronýmova ul., Šafaříkova ul., Farského ul.,
Tyršova ul., Fügnerova ul., Valdenská ul.
3. dubna – Dobrovského ul., Roháčo- va ul., Kamarýtova ul., Smetanova ul.,
Kollárova ul., Erbenova ul., Nerudova ul.
8. dubna – Bílkova ul., ul. 9. května,
Jiráskova ul., Tomkova ul., Vančurova ul., Havlíčkova ul.
10. dubna – Žižkovo nám., nám. Mikuláše z Husi, Tržní nám., Palacké- ho ul., Křižíkovo nám.
15. dubna – ul. Petra z Ústí, Štítné- ho ul., Hromádkova ul., Komenského ul., Rokycanova ul., Miličova ul.
17. dubna – parkoviště pod Varšavskou ul., Moskevská ul., Helsinská ul.,
Berlínská ul., Bělehradská ul.
22. dubna – Světlogorská ul., Vídeňská ul., Minská ul., Budapešťská ul.,
parkoviště Budapešťská nad „C“,
Bukurešťská ul.
24. dubna – Havanská ul., parkoviště podél Havanské ul., Sofijská ul.,
Hanojská ul., Krakovská ul.
29. dubna – ul. Pražského povstání
včetně komunikace podél č. p. 2847 až 2850, Jaselská ul., Buzulucká ul., Zborovská ul., Sokolovská I. + II., ul. Václava Soumara
Kolik finančních prostředků
vyplatil odbor sociálních věcí?
Za leden a únor odbor
sociálních věcí na dávkách sociální péče vyplatil 33 538 tis. Kč.
Z toho největší položku
tvořil příspěvek na péči 23 652 tis. Kč.
Tato sociální dávka je poskytována
lidem, kteří jsou vzhledem k svému
zdravotnímu stavu závislí na pomoci
jiné osoby.
Druhou největší položku činily dávky a příspěvky pro občany zdravotně
postižené 8648 tis. Kč, tj. příspěvek na
provoz motorového vozidla, příspěvek
na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla atd.
Nejmenší položku činí dávky
pomoci v hmotné nouzi 1270 tis. Kč,
tedy příspěvek na živobytí a doplatek
na bydlení. Tyto dávky jsou poskytovány v případě, kdy osoba či rodina
nemá dostatečné příjmy a její celkové
sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních
potřeb. Alice Švehlová
vedoucí odboru sociálních věcí
Sociální dávky za leden a únor 2008
dávky hmotné nouze 4 %
příspěvek na péči 70 %
dávky zdravotně postiženým 26 %
Protipovodňová ochrana a odstraňování škod
– možnosti a způsoby financování
Ve čtvrtek 13. března se
v hotelu OREA HOTEL
Dvořák v Táboře uskutečnil seminář na téma
„Aktuální informace o dotačních titulech ministerstva zemědělství určených na protipovodňovou ochranu a odstraňování povodňových škod“. Seminář pořádalo
ministerstvo zemědělství pro zástupce
obcí Jihočeského kraje ve spolupráci
s Krajským úřadem Jihočeského kraje
a městem Táborem.
Úvodem ředitelka odboru programového financování ve vodním hospodářství MZe Ing. Radka Bučilová
poskytla účastníkům semináře aktuál- ní informace o dotačních titulech MZe
včetně výše vyčleněných finančních
prostředků dle jednotlivých titulů
a upřesnění způsobu posuzování před-
ložených žádostí a jejich financování
(informace na: www.mze.cz).
Hejtman Jihočeského kraje RNDr.
Jan Zahradník zhodnotil povodňovou
situaci na území Jihočeského kraje od
roku 2002 do současnosti a upozornil
na možnost získání finančních prostředků prostřednictvím grantového
programu na ochranu před povodněmi, který je určen na zvýšení bezpečnosti a kvality vodních staveb určených
ke vzdouvání a akumulaci vody s ohledem na snížení povodňových rizik ve
vazbě na Koncepci protipovodňové
ochrany na území Jihočeského kraje
(více na: www.kraj-jihocesky.cz).
Starostka města Tábora Ing. Hana
Randová seznámila přítomné v rámci
své prezentace s průběhem a řešením
povodní ve spádovém území města, vzniklými škodami, způsobem
odstraňování následků a přijatými
opatřeními.
V rámci semináře byly podrobně
představeny jednotlivé aktuální programy MZe (Program prevence před
povodněmi II, Program podpory obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků
a výstavby vodních nádrží, Program
protipovodňových opatření realizovaných v rámci pozemkových úprav,
Program na odstraňování povodňových škod) a možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU v rámci
prioritních os 1 a 6, včetně upřesnění
výše podpory a spoluúčasti žadatele
(podrobnosti na: www.opzp.cz).
Semináře se zúčastnilo 50 účastníků z řad zástupců měst a obcí, správců
vodních toků a vodoprávních úřadů.
Miroslava Bauerová
odbor životního prostředí
NAČERNO
úterý 15. dubna, 19.00 hodin
A-klub Městské knihovny Tábor
– setkání s hudebním publicistou
Jiřím Černým
– vstup zdarma
Pořádá Městská knihovna Tábor ve
spolupráci s městem Táborem.
LÉČENÍ KLOUBŮ
čtvrtek 24. dubna, 14.30 hodin
zasedací síň úřadu práce
(Tabačka – 3. patro)
– beseda s lékařem, přednáší
MUDr. Jana Brtková, součástí bude
promítání diapozitivů
ÚO Svazu diabetiků v Táboře ve
spolupráci s městem Táborem zvou
všechny diabetiky a občany.
G-centrum Tábor
Středisko sociálních služeb
(tel.: 381 478 230 nebo 728 989 970)
Akce pro seniory
8. dubna, 14.00 hodin
zasedací místnost táborské matriky
DISKUSNÍ POŘAD (A NEJEN
PRO NĚ): O sortimentu zdravotnické prodejny
– v rámci přednášky bude zájemcům změřen tlak a hladina cukru
10. dubna
ZÁJEZD do Prahy (návštěva
Poslanecké sněmovny PČR) a na zámek Nelahozeves
– přihlášky osobně v kanceláři
střediska nebo na tel.: 381 478 230
14. dubna, 16.00 hodin
Městská knihovna v Táboře
LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ
PODVEČER (LHP):
Jak se chodí do Lidic
– představení knihy, autorské čtení
Mgr. Přemysla Veverky
24. dubna, 13.00 hodin
zasedací místnost táborské matriky
AKADEMIE III. VĚKU:
Město Tábor v jedenadvacátém
století a město Tábor minulé,
století dvacátého
– přednáší místostarosta města
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D.
28. dubna, 16.00 hodin
Městská knihovna v Táboře
LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ
PODVEČER (LHP):
Slavnostní ukončení
– slavnostní pořad si připravili žáci
ZUŠ ze Sezimova Ústí
Kurzy anglického jazyka pro
začátečníky
– každé úterý (1., 8., 15., 22., 29.)
v 15.00 hodin v ZŠ B. Bolzana
Kurzy anglického jazyka pro
pokročilé
– každé úterý (1., 8., 15., 22., 29.)
v 16.00 hodin v ZŠ B. Bolzana
Kurzy německého jazyka pro
začátečníky
– každý čtvrtek (3., 10., 17., 24.)
v 15.15 hodin v ZŠ B. Bolzana
strana 10
duben 2008
aktivní granty
Město Tábor, odbor
správy majetku města zveřejňuje záměr
poskytnout právnickým a fyzickým osobám vlastnícím bytový nebo rodinný
dům a stavebníkům bytového nebo
rodinného domu úvěry z Fondu podpory a rozvoje bydlení města Tábora
na opatření k dosažení energetických
úspor s prokazatelným vlivem na
ochranu životního prostředí města
Tábora a na rekonstrukce, modernizace či nástavby obytných a rodinných
domů na území města Tábora.
Pro tento účel je v roce 2008 určena
částka 3 mil. Kč.
Úvěry jsou úročeny 0–5 % p. a.
a splatné 4–15 let podle účelu využití.
Maximální výše úvěru je 300 tis. Kč na
jednu bytovou jednotku.
Žádost o poskytnutí úvěru (formulář získáte na odboru správy majetku
města) lze na odboru správy majet- ku města podat do 9. května 2008.
Případní zájemci se mohou podrobněji informovat na odboru správy
majetku města u Ing. Zdenky Lošonské (tel.: 381 486 214, e-mail: zdenka.
[email protected]). (zl)
Aktivní granty
– TV a sport
Rada města Tábora
schválila vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z grantového programu města
Tábora – Aktivní granty v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2008.
Vyhlašujeme témata: 1. na podporu činnosti pro tělovýchovné jednoty
a kluby, které sportují mimo zařízení
TZMT, s. r. o., a tělocvičen základních
škol; 2. na vybavení sportovních klubů
a zařízení sportovišť.
Žádosti musí být podány na formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách města či v kanceláři TV, nejpozději do 30. dubna 2008, buď
poštou, anebo přes podatelnu města.
Později doručené žádosti již nebudou
komisí akceptovány.
Veškeré informace jsou uvedeny na
vývěsce města Tábora a v sekci sport na
webu: www.tabor.cz. (rk)
Aktivní granty pro oblast kultury
Město Tábor vyhlašuje v rámci grantového
programu
finanční
podpory v oblasti kul- tury pro rok 2008 vý- zvy na tato témata:
SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH TÝMŮ
(v rámci festivalu s pracovním
názvem „Léto nad Jordánem“
konaného 26.–29. června)
Účelem grantu je vyhledání nejvýhodnější nabídky pro realizaci
dovednostní soutěže týmů táborských
základních škol 26. června v dopoledních hodinách v oblasti Starého města,
případně na nábřeží Jordánu.
Doba realizace projektu:
od 3. do 26. června 2008
(včetně přípravy a propagace)
Maximální výše dotace: horní hranice přidělených finančních prostředků na zajištění realizace projektu je 36 tisíc korun.
i
HUDEBNÍ PUBY (v rámci festivalu s pracovním
názvem „Léto nad Jordánem“
konaného 26.–29. června)
Účelem grantu je vyhledání nejvýhodnější nabídky pro realizaci série
koncertů jednotlivých hudebních skupin bez žánrového omezení v restauracích a klubech v oblasti Starého města
a v jeho nejbližším okolí 27. června.
Doba realizace projektu:
od 3. do 30. června 2008
(včetně přípravy a propagace)
Maximální výše dotace: horní hranice přidělených finančních prostředků na zajištění realizace projektu je 30 tisíc korun.
Ilustrační foto
Úvěry pro bydlení
Účelem grantu je vyhledání nejvýhodnější nabídky pro realizaci nočního
pouličního vystoupení v oblasti Starého města 27. června v době od 21.00 do
24.00 hodin za účelem oživení uvedené
lokality originálními aktivitami, které
nabídnou divákům nevšední zážitek.
Doba realizace projektu:
od 3. do 30. června 2008
(včetně přípravy a propagace)
Maximální výše dotace: horní hranice přidělených finančních prostředků na zajištění realizace projektu je 110 tisíc korun.
KEJKLÍŘI POD HVĚZDAMI
– vystoupení kejklířů a pouličních
umělců (v rámci festivalu s pracovním
názvem „Léto nad Jordánem“
konaného 26.–29. června)
TÁBOR NA PRAHU LÉTA – vydání propagačního materiálu
Účelem grantu je vyhledání nejvýhodnější nabídky pro vydání společného propagačního materiálu vyjmenovaných kulturních akcí na území
města Tábora v období od 15. června
do 15. července. Uvedený přehled bude nejen informačním zdrojem pro
obyvatele města, ale zejména prvkem
zvýšení atraktivity města pro jeho
potenciální návštěvníky, tedy aktivitou nejen v oblasti samotné kultury,
ale i cestovního ruchu.
Doba realizace projektu:
12. května až 30. července 2008
Maximální výše dotace: horní hranice přidělených finančních prostředků na zajištění realizace projektu je 22 tisíc korun.
Termín pro předložení žádostí je do
4. dubna 2008 do 12.00 hodin osobně
či poštou v podatelně MěÚ Tábor, v případě podání žádosti poštou rozhoduje
podací razítko.
Informace na: www.tabor.cz/kultura.
zdravotního postižení na život. Stejně důležité je navazování přátelských
vztahů a rekondiční činnost, jež tvoří
sociální a pracovní rehabilitaci.
Podrobné informace k výzvě pro
letošní rok, včetně žádosti o dotaci,
jsou uvedeny na úřední desce města,
jakož i na jeho internetových stránkách (www.tabor.cz – rubrika: aktuality nebo sociální služby). Informace
rovněž poskytne Hana Musilová, MěÚ Tábor – odbor sociálních věcí (Ta- bačka), Husovo nám. 2938, přízemí
budovy, kancelář č. 111 (tel.: 381 486 407, e-mail: [email protected]).
Žádosti o dotaci musí být podány
nejpozději do 17. dubna 2008 osobně
či písemně na adresu: MěÚ Tábor –
odbor sociálních věcí, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor.
Alice Švehlová
vedoucí odboru sociálních věcí
ŽIVÉ NÁMĚSTÍ
– oživení Žižkova náměstí se zaměřením na hudební vystoupení a výtvarné
umění (v rámci festivalu s pracovním
názvem „Léto nad Jordánem“
konaného 26.–29. června)
Účelem grantu je vyhledání nejvýhodnější nabídky pro realizaci kulturního hudebního programu a výtvarného workshopu na Žižkově náměstí
v Táboře 28. června.
Doba realizace projektu:
od 3. do 30. června 2008
(včetně přípravy a propagace)
Maximální výše dotace: horní hranice přidělených finančních prostředků na zajištění realizace projektu je 52 tisíc korun.
Grantový program na rekondiční pobyty
Na základě rozhodnutí
Rady města Tábora je
pro letošní rok vyhlášen v sociální oblasti
grantový program na
téma „Rekondiční pobyty“.
Účelem této dotace je přispívat
k integraci zdravotně postižených
spoluobčanů do společnosti, jejich
psychickému a sociálnímu rozvoji,
a tím se snažit minimalizovat dopad
Žádosti o dotace z ROP Jihozápad
V pátek 14. března ve
12.00 hodin uplynula lhůta, dokdy mohli
oprávnění žadatelé podávat žádosti o dotace
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Město Tábor
podalo 36 žádostí na následující akce:
– vybudování autobusových zastávek Náchodské sídliště, Čekanice
a Zavadilská ulice
– rekonstrukce místních komunikací Družstevní, Bezručova, Ústecká,
Novákova a Trocnovská, U Obecních
domů a chodník v Soběslavské ulici
– projekt „Regenerace historického
centra města Tábora“ zahrnuje úpravu
náměstí Mikuláše z Husi, části Holečkových sadů a komunikace Staré město – sever a západ – II. etapa (celkem 12 komunikací v historickém centru)
– v oblasti školství bylo požádáno o rekonstrukci hřiště Helsinská,
modernizace ZŠ a MŠ Měšice, zřízení
MŠ v areálu ZŠ Husova, nástavbu tělocvičny a šaten v ZŠ Husova, vybavení
šesti základních škol, modernizace
zahrad osmi mateřských škol
– v rámci rozvoje infrastruktury cestovního ruchu bylo žádáno o poslední
část cyklostezky kolem Lužnice (nyní
panelová cesta k Sídlišti nad Lužnicí)
– v rámci revitalizace památek byl
podán projekt „Odpočinková zóna
Jordán“, dokončení 5. a 6. etapy parku
U Popraviště, revitalizace budovy SZŠ
na náměstí T. G. M.
– v oblasti rozvoje služeb cestovního
ruchu byla dána žádost o modernizaci
infocentra, o brožuru partnerských
měst, knihu „Tábor v proměnách času“,
ve spolupráci s Husitským muzeem
DVD o husitství v jazykových mutacích, vypracování marketinkové strategie a modernizaci městských výstavních prostor
O tom, které žádosti budou skutečně podpořeny, by mělo být rozhodnuto
zhruba do června. Hodnota projektů, jak byly podány, činí přibližně 300 mil. Kč, přičemž výše dotace může činit až
92,5 %. Vedle kvality projektu bude
jistě svou roli hrát skutečnost, že prostředky jsou pro dva kraje – Jihočeský
a Západočeský – a je jich v jednotlivých
prioritních osách relativně málo. Další
výzva bude vypsána koncem června
a potrvá do 11. srpna.
Karel Hotový
vedoucí odboru investic a strukturálních fondů
duben 2008
strana 11
odpadové hospodářství
Co nového sbíráme ve sběrných dvorech?
Od 1. dubna zavádíme
v obou sběrných dvorech
v Táboře oddělený sběr
použitých rostlinných
stolních olejů. Dle
kvalifikovaných odhadů vypouští
občané v České republice volně do
kanalizace minimálně 40 tis. tun
tuků a olejů ročně.
Rádi bychom tento nedobrý stav
dle našich možností změnili. Ve spo- lupráci s firmou FLORTEST, s. r. o., zavádíme proto od 1. dubna sběr
použitých rostlinných olejů v obou
sběrných dvorech. Budou zde připraveny plastové nádoby, opatřené
záchytnými vanami, do kterých se
budou oleje přelévat. K přinesení oleje
do sběrného dvora může sloužit jakákoli plastová či skleněná nádoba, která
nebude předem znečištěna jinou látkou
než rostlinným olejem. Nádobu si pak
mohou občané odnést zpět domů
k dalšímu použití nebo ji ve sběrném dvoře odložit jako každý jiný
odpad.
Aby každý pochopil, že oddělený sběr použitých rostlinných
olejů má smysl, je důležité vědět,
co se s olejem dále děje. Použité
oleje se sváží do zpracovatelských
zařízení, která z nich technologickým procesem získávají metyl- ester, což je látka, jež se přidává
jako biosložka do pohonných
hmot. Snižuje se tak množství
škodlivých emisí z osobních
i nákladních automobilů.
Lenka Koubková
odbor životního prostředí
Několik důvodů, proč nevylévat
oleje do kanalizace,
ale odnášet je do sběrných míst:
• Použitý olej zanáší a ucpává odpadní a kanalizační potrubí.
• Použitý olej podporuje rozvoj
nežádoucích živočichů v kanalizaci
(zejména potkanů).
• Použitý olej omezuje správný chod
čističek odpadních vod.
• Použitý olej je stále cennou
surovinou.
• Sběrem použitého oleje podporujete
zlepšování životního prostředí.
Přistavování velkoobjemových kontejnerů na území Tábora
Také letos budou přistavovány kontejnery
na velkoobjemový odpad z domácností do
jednotlivých částí města Tábora. Velkoobjemové kontejnery
budou rozmisťovány v úterý až čtvrtek
od 15.00 do 18.00 hodin (dle naplnění)
v dubnu, květnu, září a říjnu, podle
zpracovaného harmonogramu, který
je pravidelně zveřejňován v Novinách
táborské radnice. Souběžně s kontejnery na velkoobjemový odpad budou
ve vytipovaných lokalitách připraveny
i kontejnery na odpad ze zeleně.
Velkoobjemové kontejnery jsou
určeny pouze občanům jako doplňková služba. Právnické osoby musí mít
likvidaci odpadů ze svých provozoven
zajištěnu dle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Do těchto kontejnerů lze ukládat
odpad, který se do popelnice nedá
uložit a jenž zároveň není odpadem
nebezpečným nebo druhotnou surovinou.
Do kontejneru
na velkoobjemový odpad patří:
– veškerý objemný komunální odpad,
který se nevejde do popelnic (matrace, co nejvíce zmenšené části nábytku, koberce…)
Do kontejneru
na odpad ze zeleně patří:
– špatně nebo zcela nekompostovatelné zbytky zahradního odpadu
(hodně zkrácené větve a kmeny...)
Do kontejneru
v žádném případě nepatří:
– veškerý nebezpečný odpad (znečištěné plechovky, zbytky barev či
rozpouštědel, chemikálie, léky, oleje
a materiály jimi znečištěné, akumulátory – baterie)
– elektrošrot (televizory, ledničky,
zářivky)
– tříděný odpad (papír, sklo, plasty,
železo)
– kompostovatelný odpad (pohrabky
trávy, hnůj...)
– uhynulá domácí zvířata – jejich
odstraňování zajišťuje VETAS České Budějovice, s. r. o.
– běžný domácí komunální odpad
– stavební suť a kameny – patří do
recyklačního provozu v Klenovicích
Letos bude přistaveno 34 kontejnerů na velkoobjemový odpad a 24 kontejnerů na odpad ze zeleně.
Toto množství je stejné jako loni.
Jak již bylo výše uvedeno, veškeré
odpady, které vám doma vzniknou,
můžete po celý rok odkládat ve sběrných dvorech, které jsou od ledna
letošního roku otevřeny v následujícím režimu:
• pondělí až pátek:
15.00–18.00 hodin
• sobota:
8.00–12.00 hodin
Stanislav Mrázek
odbor životního prostředí
stanoviště
duben
květen
září
Kvapilova u č. p. 2111
Bezručova – střed
14*
15*
9*
Náchod – stodola u Kabešů
Náchod – náves
15*
9*
křiž. Bechyňská x Příběnická
13
Tržní náměstí
14*
Staré Horky – náves
15
Horky – ul. Na Dlouhé
13*
Horky – křiž. Družstevníků x Sadová
10*
Větrovy – u požár. zbrojnice
Všechov, Zahrádka
13
Čelkovice – U Lázní u č. p. 120
14
10
Čelkovice – ul. Poříční u č. p. 113
15*
Čelkovice – u lípy – náves
11*
Lužnická – u točny BUS
14*
Pod Poliklinikou – náměstíčko
16
křiž. Jesenského x Skálova
11
křiž. Šlikova x Vodňanského
Čekanice – Družstevní – u kapličky
16*
15*
Čekanice – Zahradní u školy
Čekanice – U Kovárny
16*
Stoklasná Lhota – náves
15*
Zaluží – u pohostinství
20*
16*
Zaluží – u zastávky MHD
křiž. Husinecká x Sezimova
Angela Kančeva – střed
16
20
16*
Měšice – Na Vojtěchu u č. p. 364
21*
Měšice – Průhon – u přejezdu
Měšice – Chýnovská – u přejezdu
21*
Měšice – Sezimovská – u byt. domů
21
Zárybničná Lhota – náves
22*
Zárybničná Lhota – u pohostinství
21*
Smyslov
Hlinice
Velkoobjemový kontejner na kompostovatelný odpad
říjen
22*
16*
* U dat označených hvězdičkou se budou souběžně přistavovat i kontejnery na odpad ze zeleně.
strana 12
duben 2008
firemní inzerce
Prodává nejvíce realit na svČtČ
[email protected]
Tel.: 739 500 501
Cena: 7.000 Kþ
[email protected]
Cena: 19.000 mČs. + spotĜ. Tel.: 739 500 503
Nabízíme k pronájmu kanceláĜ v historické þásti Tábora o výmČĜe 97 m2. Jedná
se o kanceláĜ v podkroví, nájem þiní 7000
Kþ/mČsíc a je vþetnČ služeb.
Pronajmem objekt v Sez. Ústí II. u vlakového nádr. V 1.NP vstupní zádveĜí, chodba, 2x
kanceláĜ, kuchyĖka s koupelnou,WC,sklad
a 3 sam. garáže,.V 2.NP samostatná místnost- pĜístupná po ocelovém žebĜíku.
[email protected]
Cena: od 2.882.500Kþ Tel.: 739 500 502
[email protected]
Tel.: 739 500 502
Cena: 485.000 Kþ
Nabízíme k prodeji Ĝadový rod. dĤm 5+1,
2 x koupelna s WC, komora, garáž v lokalitČ
Tábor-VČtrovy. Pozemek 307 m2, ZP 89,78
m2, užitná plocha 135 m2. K nastČhování
12/2008. Zajistíme nancování hypotékou.
Prodáme rekreaþní chatu vþetnČ zaĜízení
v obci Vþelniþka u Kamenice nad Lipou okr.
PelhĜimov s pozemkem o výmČĜe 289 m2
Možnost celoroþního využití. Velmi pČkné
prostĜedí.
Nabízíme min. odměnu 5.000 Kč za informaci
vedoucí k prodeji Vámi doporučeného bytu či
nemovitosti.
Kancelář máme na Pražské 232 ve 2.patře
nad cukrárnou moccacafé
Tábor - Staré město - pěší zóna
PRONÁJEM
PRONÁJEM
zavedené restaur.
mezonet. bytu a
kanceláře, 158m2 v širším centru TA
na Chýnovské ul.
Pražská ulice
30 tis. Kč/měs.
14.500,- Kč/měs.
570,- Kč služby
2.000,- Kč služby
[email protected]
Tel.: 739 500 503
Cena: 3.150.000 Kþ
Prodáme objekt v prĤm. zónČ Tábora v
blízkosti teplárny. ZP 328m2, pozemek
257m2.Více info na telefonu nebo v kanceláĜi.
[email protected]
Tel.: 739 500 501
Cena: 4.800.000 Kþ
Prodáme tĜípodlažní þinžovní dĤm, v historické þásti Tábora.V pĜízemí je cca 100
m2 nebytových prostor,v 1. i 2. patĜe jsou
vždy 2 byty 1+1.
PRODEJ
Info: 774 235 689 (8-20h)
Nabízíme zaměstnání v oboru realit
[email protected]
Cena: 3.000.000 Kþ Tel.: 739 500 508
[email protected]
Tel.: 739 500 501
Cena: 1.490.000 Kþ
[email protected]
Tel.: 739 500 508
Cena: 1.590.000 Kþ
[email protected]
Tel.: 739 500 501
Cena: 797.600 Kþ
Prodáme luxusní rozestavČný RD v krásném klidném prostĜedí Strkova v Plané nad
Lužnicí nad rybníkem Hejtman. ProjektovČ
nadstandartnČ vyĜešený rodinný dĤm stojící
na pozemku o velikosti 530m2.
Prodáme velkou zem. usedlost u Jihoþ.
blat v klidném prostĜedí na návsi obce
Komárov. Pozemek 5423m2, zast. plocha a
nádvoĜí 1892m2.Kulturní památka.
Prodáme prostornou chatu po kompletní
rekonstrukci. Celý objekt je zateplen, možnost trvalého bydlení. Prodej i se zaĜízením
(nábytek na míru). Na pozemku vlastní
studna. Ihned volné.
Prodáme chalupu v Nové Vsi u Mladé
Vožice, která stojí na pozemku o výmČĜe
1152 m2, ke které patĜí ještČ zahrada o
výmČĜe 1453 m2.Dispoziþní Ĝešení je 2+1.
Tel./Fax: 381 210 605
E-mail:[email protected]
Mobil: 739 500 510
PRODEJ
pozemku pro rekr.
pozemku
o výměře 2280m2
pro podnikání
Sudoměřice u TA
plocha 0,3 až 1ha
rybník, sudna, el.
v Náchodě u TA
800 tis. Kč
620,- Kč/m2
Pražská 232, Tábor
www.continental.cz
duben 2008
strana 13
firemní inzerce
Husovo nám. 583 • 390 02 Tábor (vedle pizzerie Caesar)
mobil: 777 965 985, 777 735 080
e-mail: [email protected] • www.atlasreality.cz
Autoareál Sládeček, Pelhřimovská ul., Tábor
nabízí kompletní služby pro motoristy
www.autoservistabor.cz • www.stktabor.eu
AUTOSERVIS – DIAGNOSTIKA – AUTOELEKTRIKA – PNEUSERVIS - FA KOLÍČEK
do 3,5 t veškeré servisní práce
garancní prohlídky, výmeny náplní, filtru, provozních kapalin, cepu, tlumicu,
brzdy, pneu, geometrie, tažná zarízení, kódování, zabezpecení vozu
STANICE MERENÍ EMISÍ – FA KOLÍCEK
Kde nás najdete:
osobní a užitkové vozy do 3,5 t – benzin, nafta, plyn
diagnostika BOSCH
TÁBORSKÁ STK – AUTA TEST s.r.o. – ISO 2001
osobní a užitkové vozy do 3,5 t, prohlídky:
− pravidelné
E 55
− individuální dovozy
.
Č.B
ĚR
M
− evidencní,
S
− na prání zákazníka,
A
OV
ÝN
CH
ĚR
SM
TANEČNÍ KURZ
od 25.září 2008 čtvrtek 19,00-21,15 hodin - kurz I.
od 30.září 2008 úterý 17,30-19,45 hodin - kurz II.
Společenský dům Střelnice - velký sál
10 lekcí
Výuka tanců: základní variace do tanců Waltz, Tango, Valčík,
Foxtrot, Čača, Polka, Jive, Blues ...
+ bonus SALSA (Casino Rueda)
Zápis:
vždy ve čtvrtek 18,30-21,00 hodin do 5.6. 2008
(mimo svátků a prázdnin) ve Společenském domě
Střelnice nebo na www.6dance.cz
BRN
CHCETE PRODAT / PRONAJMOUT VAŠÍ
NEMOVITOST – BEZ STAROSTÍ?
OBRAŤTE SE NA NÁS! ATLAS REALITY
– TÁBORSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ
M
AR
O
ME
ZD
A
• kvalitní a kompletní servis
• znalecký posudek
• daňové přiznání
• veškeré služby prodávajícím
/ pronajímajícím zdarma
www.ATLASREALITY.cz
strana 14
duben 2008
prodej; pronájem; plavání
ZIMNÍ STADION V TÁBOŘE
Odbor správy majetku
města zveřejňuje záměry
PRODAT
1. část pozemku v k. ú. Měšice
u Tábora, PK p. č. 660, v rozsahu cca
100 m2, za cenu minimálně 400 Kč
za 1 m2. Pozemek leží podél drážního tělesa trati Horní Cerekev–Tábor,
rovnoběžně s Chýnovskou ulicí.
2. pozemek v k. ú. Stoklasná Lhota,
KN p. č. 106/2, o výměře 2 m2, za
cenu 300 Kč za 1 m2. Pozemek se
nachází pod stavbou soukromého
vlastníka.
Informace: Ing. Ivana Kverková,
tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
SMĚNIT
část pozemku KN p. č. 589/20 orná
půda o výměře cca 14 827 m2 v k. ú.
Čekanice u Tábora, pozemku KN
p. č. 555/18 o výměře 128 m2 trvalý
travní porost rovněž v k. ú. Čekanice u Tábora, oba ve vlastnictví města
Tábora za pozemky 570/1 o výměře
12 359 m2 trvalý travní porost,
573/12 o výměře 1111 m2 ost. plocha
– ost. komunikace, 589/62 z výměře
167 m2 orná půda, 569/4 o výměře
28 m2 orná půda, 569/5 o výměře
17 m2 orná půda, 568/20 o výměře
27 m2 trvalý travní porost, 568/21
o výměře 192 m2 orná půda v k. ú.
Čekanice u Tábora, pozemku
p. č. 1248/5 o výměře 403 m2 orná
půda v k. ú. Měšice u Tábora, dále
pozemku p. č. 5095/3 o 284 m2 v k. ú. Tábor o celkové výměře 14 588 m2
ve spoluvlastnictví paní Boženy
Kosíkové, Krátká 647/1, Sezimovo
Ústí, a Ing. Jiřiny Bílé, Skálova 2649,
Tábor, a dále pozemku PK p. č. 580/6 dílu 1 o výměře 735 m2 v k. ú.
Měšice u Tábora ve spoluvlastnictví
Ing. Jiřiny Bílé, Boženy Kosíkové
a Jaroslava Lutovského, Kamenic- ká 246/138, Děčín, Nové město, s tím, že pan Lutovský prodá svůj spoluvlastnický podíl 1/2 za kupní cenu
ve výši 250 Kč/m2 (celkem 92 000 Kč). Směna pozemků mezi městem
Táborem a paní Kosíkovou a Ing. Bílou bude bez doplatku.
Informace: JUDr. Dana Švecová,
tel.: 381 486 210,
e-mail: [email protected]
PRONAJMOUT
nebytové prostory v přízemí domu
č. p. 158, ulice Kostnická v Táboře.
Nájem bude sjednán na dobu určitou – 10 let za nájemné minimálně
76 500 Kč ročně. Žádosti lze podávat
do 15. dubna 2008.
Informace: Ing. Lenka Trojáková,
tel.: 381 486 217,
e-mail: [email protected]
Připomínky, žádosti a nabídky
adresujte na: MěÚ Tábor
– odbor správy majetku města,
Žižkovo nám. 3, 390 15 Tábor
Václava Soumara 2300
390 03 Tábor
e-mail: [email protected]
web: www.tzmt.cz
RC RADOST, o. s.
Koželužská 140, 390 01 Tábor
tel.: 777 105 097
e-mail: [email protected]
Cheiron T
KLUZIŠTĚ S UMĚLÝM
POVRCHEM
– informace v recepci
– možnost skupinového pronájmu
8. dubna, 17.00 hodin
ČÁSTEČNÝ PRACOVNÍ
ÚVAZEK pro rodiče s dětmi
– nabídka pro rodiče
na i po rodičovské dovolené
Dále nabízíme:
– cvičebnu pro nemíčové sporty
– sál stolního tenisu
– halu zimního stadionu
– ubytovací služby
Informace v recepci zimního stadionu na tel.: 381 231 088 a 775 255 719.
19. dubna, 9.00–11.00 hodin
prostory ZŠ Bernarda Bolzana
(Školní nám. 199)
BURZA KOJENECKÉHO
A DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB,
KOČÁRKŮ A HRAČEK
PLAVECKÝ STADION
Kvapilova 2500, 390 03 Tábor
e-mail: [email protected]
web: www.tzmt.cz
Změny provozních hodin
12. dubna: 6.00–8.00 hodin
13. dubna: 15.00–19.00 hodin
25. dubna, 14.30–16.30 hodin
VYRÁBĚNÍ DÁREČKŮ
PRO MAMINKY
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Herna pro rodiče s dětmi
• pondělí (9.30–11.30 hodin):
HERNA s BROUČKY
vstupné je 55 Kč
• úterý (9.00–11.30 hodin):
SLUNÍČKA (1–2 roky)
• středa (9.00–11.30 hodin):
KULÍŠCI (0–1 rok)
• čtvrtek (9.00–11.30 hodin):
SKŘÍTCI (2–3 roky)
• pátek (9.00–11.30 hodin):
RADOST POBÝT (0–4 roky)
Vstupné na dopolední hernu
bez programu je 40 Kč.
Provozní doba
pondělí 6.00–8.00 a 19.00–22.00
úterý 6.00–8.00 a 19.00–22.00
středa 6.00–8.00 a 19.00–22.00 (10.00–16.30*)
čtvrtek 6.00–8.00 a 19.00–22.00
pátek 6.00–8.00 a 19.00–22.00 (10.00–16.30**)
sobota 6.00–9.00 a 13.00–22.00
neděle 10.00–19.00
* do 14.00 hodin pouze 25m bazén
** do 12.00 hodin pouze 25m bazén
Organizovaný program
• pondělí (16.30–17.30 hodin):
ŠKOLA VOLÁ
• úterý (16.00–16.50 hodin):
NETRADIČNÍ ANGLIČTINA
PRO NEJMENŠÍ DĚTI
A JEJICH RODIČE
• středa (15.15–15.45
a 16.00–16.30 hodin):
BROUČCI ANEB HRAJEME
SI U MAMINKY
(1,5–2 roky a 3–4 roky)
• čtvrtek (16.00–17.00 hodin):
HŘÍČKY SE SLOVÍČKY
• pátek (14.30–15.30 hodin):
VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ
DĚTSKÝ BAZÉN
pondělí 17.00–19.00 hodin
úterý 17.00–19.00 hodin
středa 17.00–19.00 hodin
Osoby nad 50 let, invalidé
pondělí 12.00–13.00 hodin
úterý 12.00–14.00 hodin
čtvrtek 12.00–14.00 hodin
sobota 12.00–13.00 hodin
Platnost vstupenek je vždy
do 31. května. Informace o provozu
a pronájmu plaveckého stadionu
získáte na tel.: 381 406 123
nebo 608 220 583.
Informace na tel.: 777 105 097.
Výpůjční doba v Městské knihovně Tábor včetně poboček
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
odd. dospělí
odd. děti
odd. hudební
zavřeno
10.00–18.00
10.00–18.00
10.00–18.00
10.00–18.00
8.00–12.00
zavřeno
10.00–18.00
12.00–18.00
10.00–18.00
12.00–18.00
zavřeno
zavřeno
10.00–18.00
12.00–18.00
10.00–18.00
12.00–18.00
zavřeno
Čekanice
pondělí
úterý
středa
16.30–19.30
zavřeno
zavřeno
Měšice
Pražské
sídliště
zavřeno
11.30–17.30
9.00–13.00
11.30–17.30
9.00–13.00
zavřeno
Náchod
zavřeno
16.00–19.00
14.00–18.00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
čtvrtek, pátek a sobota zavřeno
Sídliště
nad Lužnicí
zavřeno
13.00–18.00
8.00–12.00
13.00–18.00
8.00–12.00
zavřeno
Zárybničná
Lhota
zavřeno
zavřeno
17.00–20.00
Děkanská 302, 390 01 Tábor
tel./fax: 381 257 624,
mobil: 603 526 246
e-mail: [email protected]
web: www.cheiront.com
KC CHEIRON
1.–4. dubna
ZŠ B. Bolzana
JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH
– promítání filmů s lidskoprávní
tematikou, pro školy
1. dubna, 15.00–17.00 hodin
KREATIVNÍ TVOŘENÍ
Z „FIMA“ – výroba šperků
3. dubna
FOTBÁLEK U SLADOVNY
– sraz: 14.30 hodin v KC Cheiron T, v 15.00 hodin na místě
8. dubna, 19.00 hodin
WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA
– přednáška Dr. Ing. Tomáše Zuzáka
11. dubna
NÁVŠTĚVA ZÁCHRANNÉ
STANICE VOTICE
– sraz: 14.30 hodin v KC Cheiron T
16. dubna, 15.00 hodin
dětské hřiště u jezu v Čelkovicích
VÝTVARNÉ ODPOLEDNE
NA FIŠLOVCE
18. dubna, 15.00–17.00 hodin
KREATIVNÍ TVOŘENÍ
Z „FIMA“ – výroba šperků
23. dubna
BASKET NA SOJČÁKU
– sraz: 15.00 hodin u Skateparku
na Sídlišti nad Lužnicí
TÝDNY PROTI RASISMU
A XENOFOBII
(9. ročník festivalu,
duben–květen, Tábor)
22. dubna–15. května
Městská knihovna Tábor – A-klub
DOMÁCÍ OTROCTVÍ
– vernisáž výstavy:
22. dubna v 18.00 hodin
24. dubna, 9.00 hodin
Husovo nám. 2938 (Tabačka)
ŠKOLENÍ K PROBLEMATICE
DOMÁCÍHO NÁSILÍ
24. dubna, 15.00 hodin
dětské hřiště u jezu v Čelkovicích
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
NA FIŠLOVCE
25. dubna, 16.00 hodin
MUZIKOTERAPIE
Kromě uvedených akcí probíhají
pravidelné programy: keramická
a výtvarná dílna, floorbal, hudebna, stolní tenis či stolní fotbal.
Informace na tel.: 604 459 243
(Tomáš Bílý).
Noviny táborské radnice • vydává město Tábor • měsíčník slouží k informování občanů Tábora • není periodikem žádného politického subjektu • odpovědný redaktor: J. Řeřicha,
předsedkyně redakční rady: H. Randová • adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, 390 01 Tábor, tel.: 381 486 132 • sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839,
390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621 • příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621, e-mail: [email protected]
distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace – tel.: 381 478 111, 116 • registrace MK ČR E 13207 • redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Podobné dokumenty

Z květnového jednání rady města

Z květnového jednání rady města Nosným tématem byl koncept nově zpracovávaného územního plánu a v příměstských částech možnosti revitalizace veřejných

Více

Zvýšení nájemného od 1. ledna

Zvýšení nájemného od 1. ledna • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor investic a strukturálních fondů • městská policie Husovo nám. 2938 (Tabačka) • tajemník MěÚ • odbor vnitřních věcí • odbor sociálních věcí • odbor živnost...

Více

Nájemní smlouva na „kasárna Jana Žižky“

Nájemní smlouva na „kasárna Jana Žižky“ • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor investic a strukturálních fondů • městská policie Husovo nám. 2938 (Tabačka) • tajemník MěÚ • odbor vnitřních věcí • odbor sociálních věcí • odbor živnost...

Více

10 Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje Prezident Václav

10 Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje Prezident Václav • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor investic a strukturálních fondů • městská policie Husovo nám. 2938 (Tabačka) • tajemník MěÚ • odbor vnitřních věcí • odbor sociálních věcí • odbor živnost...

Více

Tábor s Kostnicí již krásných 25 let „spolu“

Tábor s Kostnicí již krásných 25 let „spolu“ • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor investic a strukturálních fondů • městská policie Husovo nám. 2938 (Tabačka) • tajemník MěÚ • odbor vnitřních věcí • odbor sociálních věcí • odbor živnost...

Více

Z lednových jednání rady a zastupitelstva

Z lednových jednání rady a zastupitelstva • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor školství, mládeže a tělovýchovy • odbor dopravy • odbor investic • městská policie Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR • tajemník • odbor životního prostředí ...

Více

Prezident Václav Klaus navštívil Tábor

Prezident Václav Klaus navštívil Tábor • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor školství, mládeže a tělovýchovy • odbor dopravy • odbor investic • městská policie Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR • tajemník • odbor životního prostředí ...

Více

Vánoční dílna - Obec Chotoviny

Vánoční dílna - Obec Chotoviny Zastupitelstvo obce bere na vìdomí informaci o pøípravì stavby domu s podporovanými byty a o stavu prodeje pozemkù v prùmyslové zónì. Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo ...

Více