Evropský nutriční akční plán

Komentáře

Transkript

Evropský nutriční akční plán
Evropský nutriční akční plán
EuDAP (2015-2020)
Nutriční terapeuti jasně vyjádřili své odhodlání aktivně se
podílet na zlepšení zdraví prostřednictvím výživy napříč
všemi sociálními vrstvami
přijato EFAD 2015
EFAD hlas evropských nutričních terapeutů
www.efad.org
1
Vítejte
Nutriční terapeuti jakožto profese nasbírali za desítky let své existence
nesčetné zkušenosti a dovednosti v oblasti výživy. Mnohokrát byl popsán
jejich důležitý vliv na zlepšování výběru potravin a z toho plynoucí zdravotní
přínosy pro jednotlivce, rodiny, pracoviště, průmysl a veřejné zdraví.
Evropská federace asociací nutričních terapeutů (EFAD) a její členové chtějí
nyní jasně vyjádřit své odhodlání aktivně se v rámci Evropy podílet na
zlepšení zdraví prostřednictvím výživy napříč všemi sociálními vrstvami.
Nutriční terapeuti budou v souladu s národními výživovými doporučeními a
plány a ve spolupráci s dalšími odborníky realizovat Evropský nutriční akční
plán 2015 - 2020 (EuDAP) jak v oblasti zdravotnictví, stravovacích služeb,
výzkumu, průmyslu a veřejného zdraví, tak se zaměřením na samotné
domácnosti.
Doufáme, že také Vy přijmete EuDAP jako promyšlený a vážně míněný
závazek všech nutričních terapeutů v Evropě zlepšit zdraví prostřednictvím
kvalitnějších potravin a lepší výživy.
Anne de Looy
Čestná prezidentka Evropské federace asociací nutričních terapeutů
Říjen 2015
EFAD hlas evropských nutričních terapeutů
www.efad.org
2
1.0 Cíl Evropského nutričního akčního plánu (EuDAP):
EuDAP si klade za cíl ukázat odhodlání nutričních terapeutů po celé Evropě, kteří
chtějí přispět k dosažení lepšího stavu výživy a udržitelného zdraví prostřednictvím
proaktivního zapojení se do programů Zdraví 2020, Evropský akční plán pro
potraviny a výživu (2015-2020)1 a dalších iniciativ EU.
2.0 Nutriční terapeuti v Evropě
Evropští nutriční terapeuti jsou zdravotničtí pracovníci s vysokoškolským
vzděláním plně vybaveni podílet se na zlepšování výživy a zdraví napříč
Evropou. EFAD2 zastupuje přes 32 000 nutričních terapeutů (více než
polovinu z oboru) v Evropě.
Hlavní zásady
Nutriční terapeuti
jakožto profese
mají
zodpovědnost
podporovat
zlepšování
nutričního zdraví
lidí v Evropě
používáním
postupů
založených na
důkazech.
Nutriční terapeuti jsou připraveni vést místní, krajské a národní akční plány
týkající se výživy a potravin nebo se na nich významně podílet. Vlády,
občanská společnost a další instituce v Evropě uznávají odbornost nutričních
terapeutů a využívají jejich dovednosti a znalosti při plánování a implementaci
zdravotní politiky. Uznání hodnoty a odbornosti nutričních terapeutů napříč
Evropou přispěje k úspěšnému zavedení a realizaci takových plánů jako je
Evropský akční plán pro potraviny a výživu (2015-2020)1.
EFAD bude nadále působit jako zdroj informací o činnosti evropských
nutričních terapeutů a tyto informace bude prezentovat europoslancům,
Evropské komisi, Evropskému regionu WHO a dalším, aby se prohloubilo
vědomí, že nutriční terapeuti, jakožto klíčová profese v oblasti výživy,
neodmyslitelně přispívají ke zlepšení úrovně zdraví v Evropě.
2.1 Proč jsou nutriční terapeuti nezbytní při implementaci
potravinové a nutriční politiky do praxe?
Díky geografické diverzitě a různým odbornostem zastoupeným v rámci EFAD jsou
nutriční terapeuti schopni pracovat napříč všemi oblastmi, kde jsou potraviny a
výživa důležité:
•
se všemi věkovými skupinami pomáhají vybírat zdravější potraviny a nápoje v
rámci prevence (komunitní zdraví),
•
s politickými zajišťují dostupnost potravin a nápojů vhodných pro zdravou
výživu (zdraví / veřejné zdraví a snížení rizik),
•
v oblasti společného stravování a průmyslu napomáhají informovanému
výběru bezpečných potravin a nápojů s vysokou výživovou hodnotou,
1WHO
European Action Plan for Food and Nutrition Policy 2015-2020
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/253727/64wd14e_FoodNutAP_140426.pdf?ua=1
2EFAD (The European Federation of the Associations of Dietitians) was founded in 1979 and currently
33 Dietetic Associations in 26 countries across Europe are in partnership with a growing number (>20)
Higher Education Associate members who teach nutrition and dietetics. EFAD hlas evropských nutričních terapeutů
www.efad.org
3
•
ve zdravotnictví poskytují nutriční péči při akutních a chronických
onemocněních prostřednictvím úpravy stravy.
2.2 Jak mohou reagovat národní asociace nutričních
terapeutů (NANT)?
EuDAP popisuje 5 cílů pro evropské národní asociace nutričních terapeutů, jejich
členy a EFAD. Tyto cíle jsou považovány za zásadní pro naplnění obecného záměru
zlepšit úroveň zdraví v Evropě prostřednictvím zdravějšího stravování a výživy.
Každý z těchto cílů zahrnuje konkrétní příklady činností, které mohou evropští
nutriční terapeuti realizovat na regionální nebo národní úrovni. Každá NANT zvolí
konkrétní postup v souladu s národními plány zdraví ve své zemi.
Národní asociace nutričních terapeutů bude používat EuDAP, aby:
•
identifikovala nejdůležitější cíle a kroky v rámci svých vlastních národních
strategických plánu pro potraviny, výživu a zdraví,
•
se zavázala aktivně se podílet na činnostech vycházejících z EuDAP a
národních a evropských programů a informovala o tom zainteresované osoby,
•
monitorovala výsledky svých závazků a informovala o nich hlavní
zainteresované osoby.
3.0 Jak byl EuDAP sestaven?
K vytvoření tohoto plánu přispělo velké množství strategických dokumentů. Evropský
program pro zdraví Zdraví 2020 (Akční plán pro realizaci evropské strategie
prevence a kontroly chronických neinfekčních onemocnění: EUR/RC60/SC (2)/20)3;
Moskevská deklarace, Globální ministerská konference4 (Duben 2011); Charta WHO
boje proti obezitě, (2006)5; Bílá kniha - strategie pro Evropu týkající se zdravotních
problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (2007)6 Evropský akční plán
WHO pro potraviny a výživovou politiku 2015-2020. Všechny tyto dokumenty
společně s národními akčními plány a strategiemi pro boj proti rakovině7 a dalšími
dokumenty mezinárodních organizací jako je např. Mezinárodní diabetologická
federace8 budou nadále informovat o výživě a práci nutričních terapeutů.
3WHO
(2010) (Action plan for implementation of the European strategy for prevention and control of
NCDs: EUR/RC60/SC http://www.ndphs.org///documents/2504/FINAL%20WHO-EURO%20ConceptPaper-NCD-Action-Plan%20Nov-2010.pdf
4
WHO (2011) Preamble and commitment to action; Moscow Declaration on Healthy Lifestyles and
NCDs
http://www.who.int/nmh/events/moscow_ncds_2011/conference_documents/moscow_declaration_en.pd
f?ua=1
5
WHO (2006) Charter on Counteracting Obesity
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/87462/E89567.pdf?ua=1
6
EC (2007) Strategy for Europe on nutrition, overweight and obesity COM 279
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_wp_en.pdf
7
WHO (2009) Towards a strategy for cancer control in the Eastern Mediterranean; WHO
EM/NCD/060/E http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1002.pdf
8Diabetes Action Now (2006) http://www.who.int/diabetes/actionnow/en/DANbooklet.pdf
EFAD hlas evropských nutričních terapeutů
www.efad.org
4
Základní evropské dokumenty týkající se životního stylu a výživy a chystaná
evropská strategie pro tělesnou aktivitu ukazují, že zlepšení výživy je zcela zásadní
pro dosažení zdravější Evropy. K dosažení změny povede jedině společná snaha
vlád, vládní politiky a evropských nutričních terapeutů.
4.0 Pět klíčových cílů pro nutriční terapeuty v Evropě
Následujících 5 cílů může být dosaženo na místní nebo národní úrovni, přičemž
nutriční terapeuti mohou působit na všech úrovních společnosti.
Cíl 1 – Zajistit, aby zdravá výživa a stravování byly dostupné,
finančně přijatelné, chutné a trvale udržitelné
K dosažení tohoto cíle mohou nutriční terapeuti například:
Cíl 1 –
Zajistit, aby
zdravá výživa
a stravování
byly
dostupné,
finančně
přijatelné,
chutné a
trvale
udržitelné
•
Zavádět intervenčními programy o zdravé výživě a pitném režimu ve
školách.
•
Působit na různých pracovištích; přispívat k firemním programům,
které zvýhodňují zdravý životní styl.
•
Podporovat a prosazovat srozumitelné značení na obalech potravin,
tak aby si spotřebitelé mohli jednoduše vybírat nutričně kvalitnější
potraviny.
•
Zasazovat se o omezení reklamy na nezdravé potraviny.
•
Rozšiřovat povědomí o důležitosti pitného režimu a zajistit, aby byla
čistá voda dostupná bezplatně.
•
Prosazovat chutná a zdravá jídla ve všech zařízeních společného
stravování (např. nemocnice, domovy sociální péče, věznice).
V roce 2012 vydal EFAD zprávu s názvem “Zdraví na pracovišti: Role nutričních
terapeutů v Evropě”, shrnující všech 38 iniciativ, které nutriční terapeuti podnikli
pro podporu lepšího zdraví prostřednictvím výživy v 16 evropských zemích.
EFAD hlas evropských nutričních terapeutů
www.efad.org
5
Cíl 2 – Propagovat výhody zdravé stravy a nutriční podpory
během života, zejména u zranitelných skupin obyvatelstva,
v komunitní péči i nemocničním prostředí
K dosažení tohoto cíle mohou nutriční terapeuti například:
Cíl 2 –
Propagovat
výhody zdravé
stravy a
nutriční
podpory
během života,
zejména u
zranitelných
skupin
obyvatelstva,
v komunitní
péči i
nemocničním
prostředí
•
Zvolit, zajistit a vést srozumitelnou intervenci zaměřenou na
veřejnost, zlepšení výživy, pitného režimu a prevenci neinfekčních
onemocnění souvisejících s výživou.
•
Zajistit přiměřenou výživu a pohybovou aktivitu během celého života,
od obecné podpory zdraví až po prevenci a péči.
•
Vytvářet postupy pro systematické sestavování nových doporučení,
pečovatelských postupů a dalších iniciativ, které povedou k lepší
nutriční péči pro všechny osoby, u nichž výživa může zlepšit kvalitu
života.
•
Podporovat a rozvíjet systémy sledování stavu výživy, zdraví a
nutričních rizik u různých skupin populace (rozdělených podle pohlaví
nebo jiného socioekonomického faktoru).
•
Propagovat programy pro podporu zdravého stravování, pitného
režimu a pohybové aktivity v centrech primární zdravotní péče a
zajistit přiměřenou výživu a pohybovou aktivitu během celého života,
od obecné podpory zdraví až po prevenci a péči.
•
Zajistit, aby bylo pacientům poskytnuto to nejlepší výživové
poradenství, které zaručí, že příjem potravin a tekutin bude odpovídat
jejich potřebám.
V roce 2015, vzali nutriční terapeuti v Rakousku ve spolupráci se zdravotními
pojišťovnami a místními farmáři skupinu lidí trpících chronickými nemocemi na
“dovolenou pro prevenci nemoci” do rakouských Alp”.
EFAD hlas evropských nutričních terapeutů
www.efad.org
6
Cíl 3 – Využívat edukační a odbornou kvalifikaci nutričních
terapeutů. Uplatnit jejich odborné znalosti a dovednosti
v komunitním i nemocničním prostředí, v poradenství pro
veřejnost, ostatní zdravotnická povolání, národní autority
(např. ministerstva, zdravotní pojišťovny), masmédia a
průmysl
K dosažení tohoto cíle mohou nutriční terapeuti například:
Cíl 3 –
Využívat edukační a
odbornou kvalifikaci
nutričních terapeutů.
Uplatnit jejich
odborné znalosti a
dovednosti
v komunitním i
nemocničním
prostředí,
v poradenství pro
veřejnost, ostatní
zdravotnická
povolání, národní
autority (např.
ministerstva,
zdravotní
pojišťovny),
masmédia a průmysl
•
Školit jiné zdravotnické profese, aby mohli poskytovat
přiměřené nutriční poradenství a byla zajištěna kompetentnost
pracovníků působících v oblasti veřejného zdraví.
•
Zařadit informace, krátké intervence a poradenství týkající se
zdravé výživy, pitného režimu a jejich vlivu na nutriční stav a
celkové zdraví do celého průběhu zdravotní péče.
•
Seznamovat zainteresované osoby (např. ministerstva,
zdravotní pojišťovny) s výsledky výzkumu týkajícího se
finanční efektivity a účinnosti nutriční prevence a terapie.
•
Zajistit dostatečné personální obsazení pro poskytování
vědecky podložené nutriční intervence, včetně poradenství a
péče, a technologie vhodné pro zdravotnictví orientované na
člověka a založené na silné primární péči.
•
Používat nové formy informačních technologií k edukaci
pracovníků ve zdravotnictví a dalších osob v oblasti výživy,
potravin a pitného režimu, aby se dosáhlo optimálního stavu
výživy a zdraví.
V roce 2012 publikovali nutriční terapeuti v Nizozemí zprávu s názvem:
“Analýza nákladů a zisků vázaných na dietní terapii” a v roce 2015 “Náklady a
zisky dietní terapie ve zdravotnických zařízeních”, kde se ukázalo, jaké úspory
má aktivní zapojení nutričních terapeutů do procesu péče pro společnost,
jednotlivce a zdravotní systém.
EFAD hlas evropských nutričních terapeutů
www.efad.org
7
Cíl 4 – Investovat do hodnocení účinnosti práce nutričních
terapeutů a sledování finančních nákladů s ní spojených
s ohledem na zlepšování zdraví prostřednictvím lepší výživy
K dosažení tohoto cíle mohou nutriční terapeuti například:
Cíl 4 –
Investovat do
hodnocení
účinnosti práce
nutričních
terapeutů a
sledování
finančních
nákladů s ní
spojených
s ohledem na
zlepšování
zdraví
prostřednictvím
lepší výživy
•
Zasadit se o důslednější sledování nutričního stavu seniorů a
zohledňování vhodných potravin, tekutin a výživových potřeb
seniorů žijících doma a v institucionální péči.
•
Výrazně přispět ke snížení výskytu chronických neinfekčních
nemocí a zlepšení zdraví prostřednictvím lepší výživy, která
přidává hodnotu kvalitě života a jejíž účinnost byla prokázána.
•
Sledovat a hodnotit nutriční intervence a další činnosti a programy
v oblasti výživy u různých socioekonomických a
sociodemografických skupin populace s cílem měřit jejich
účinnosti, poměr kvalita / cena a šířit postupy dobré praxe.
Nutriční terapeuti v Belgii ukázali během více než tříletého výzkumu, že
sledování a hodnocení výživového stavu pomohlo snížit počet pacientů
s parenterální výživou; bylo dosaženo lepších výsledků s nižšími náklady.
van Schaik R and Niewold TA (2014) Sustained Reduction of TPN Usage During Hospital Admission by Dietitians. Clinical
Nutrition 33:589
EFAD hlas evropských nutričních terapeutů
www.efad.org
8
Cíl 5 – Posílit řízení, spolupráci a pracovní sítě s cílem
systematicky zahrnout téma zdraví do všech politik veřejného
života
K dosažení tohoto cíle mohou nutriční terapeuti například:
• Poskytovat na důkazech založené informace z oblasti výživy
pracovníkům v oblasti veřejného zdraví a zdravotní péče během jejich
celoživotního profesního vzdělávání skrze příklady nejlepší praxe,
doporučení a zásady.
Cíl 5 –
Posílit řízení,
spolupráci a
pracovní sítě
s cílem
systematicky
zahrnout téma
zdraví do
všech politik
veřejného
života
• Koordinovat činnosti mezi různými aktéry, povzbuzovat a podporovat
aktivity na lokální úrovni, např. výbory pro potraviny a komunitní
sdružení, a jejich spolupráci s místními výrobci potravin a spotřebiteli.
• Posilovat síť pracovníků ve zdravotnictví specializovaných v různých
oborech pomocí pracovních skupin EFAD (ESDN)9 a dalších osob,
které mohou přispět k podpoře a pozitivním přínosům výživy pro zdraví
ve všech odvětvích.
• Podílet se na tvorbě oficiálních mechanismů, které mají podpořit
mezioborovou spolupráci, zejména na místní úrovni, a v případě
potřeby spolupracovat i s dalšími zainteresovanými stranami, např.
s občanskou společností.
• Identifikovat, propagovat a odkazovat na práci nutričních terapeutů,
která plní cíle evropských politik a deklarací, jako např. priority a
principy programu Zdraví 2020, Evropské charty boje proti obezitě,
Istanbulské charty, Evropského akčního plánu pro potraviny a
výživovou politiku atd.
Nutriční terapeuti, kteří nyní pracují na místní iniciativě projektu EPODE
v Amsterdamu nazvané JOGG, radí dětem, jak se zdravě stravovat, aby snížili
riziko nadváhy. Spolupracují přitom se supermarkety, místními úřady, školami,
rodiči, pojišťovnami, místními obvodními lékaři a restauracemi.
9
Evropské sítě European Specialist Dietetic Networks, např. pro diabetes, obezitu, onkologická
onemocnění, veřejné zdraví, stravovací služby a seniory.
EFAD hlas evropských nutričních terapeutů
www.efad.org
9
4.0 Souhrn
Národní asociace nutričních terapeutů budou plánovat své EuDAP aktivity s ohledem
na národní a evropskou zdravotní politiku. Své plány budou realizovat se souhlasem
národních a evropských institucí a ve spolupráci s nimi. Dialog, komunikace i dohled
mezi institucemi jsou nezbytné pro dosažení změny a zlepšení zdraví. Národní
asociace, jejich nutriční terapeuti a EFAD jsou odhodláni přispět ke zdravé Evropě
skrze lepší výživu a výběr potravin.
Pro další informace kontaktujte prosím generálního tajemníka EFAD:
[email protected]
EFAD hlas evropských nutričních terapeutů
www.efad.org
10

Podobné dokumenty

Základy sportovní výživy - Tělovýchovné lékařství UK 2.LF

Základy sportovní výživy - Tělovýchovné lékařství UK 2.LF } S:T:B } Příklady: } Vytrvalci a sporty se smíšené s delší kontinuální zátěží

Více

Petice - text - TacticalTraining.cz

Petice - text - TacticalTraining.cz Tato petice bude po naplnění dostatečného množství podpisů předána:

Více

Dietetika: profese ke zdraví

Dietetika: profese ke zdraví EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

Více

Základní informace o EFAD

Základní informace o EFAD pokrmů s odpovědností za nutriční hodnotu, kvalitu a bezpečnost stravy podávané jednotlivcům i skupinám obyvatel zdravých i nemocných, jak ve zdravotnických, tak v komunitních zařízeních. - Kliničt...

Více

2013 Compatibili list Buggypod

2013 Compatibili list Buggypod Contours Options Tandem

Více