1 / 2 9. 5. 2016, Praha Ř editelka š koly tímto vyhlaš uje II

Komentáře

Transkript

1 / 2 9. 5. 2016, Praha Ř editelka š koly tímto vyhlaš uje II
9. 5. 2016, Praha
Ředitelka školy tímto vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení přo přijetí do 3. řocníku 3.
řočníku školního řoku 2016/2017 (študijní oboř 79-41-K/610, ŠVP dle pilotní veřze ŘVP
DG)- Sídlo Řakouškeho gymnazia v Přaze je vylucne v ulici Na Cikořce 2166/2b, 143 00
Přaha 4 Modřany (šídlo v ulici U Uřanie 14 v nekteřych dokumentech a přehledech
figuřuje z duvodu nepřomítnutí zmeny ve školškem řejštříku).
Organizace přijímacích zkoušek
Termín: pátek 13. 5. 2016
Přijímací zkoušky povinné pro všechny uchazeče:
nemecky jazyk – píšemna zkouška
nemecky jazyk – uštní zkouška
anglicky jazyk – píšemna zkouška
anglicky jazyk – uštní zkouška
Přijímací zkoušky v závislosti na vysvědčení
matematika – uštní zkouška (přo ty uchazece, kteří na vyšvedcení v pololetí 9.
třídy mají hořší znamku nez 2)
cešky jazyk – uštní zkouška (přo ty uchazece, kteří na vyšvedcení v pololetí 9.
třídy mají hořší znamku nez 2)
Každý předmět (píšemná i úštní čášt) může zíškat maximálně 16 bodů (uchazeči jšou
uděleny body buď za známku na vyšvědčení, nebo na základě zkoušky), celkem tedy 96
bodů. Přo ušpešne abšolvovaní přijímacích zkoušek je třeba ušpešne abšolvovat kazdou
z dílcích zkoušek. Předpokladany pocet přijatych uchazecu do 3. řocníku ciní 10 (tito
budou zařazeni do štavajících třídních kolektivu). O přijetí řozhodne ředitelka školy.
Křiteřiem bude zíškany pocet bodu a kapacitní moznošti školy.
Informace pro zájemce o studium – cizí státní příslušníky:
Na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, štředním, vyšším odbořném a jiném
vzdělávání (školšký zákon), § 20, odštavec 4 še ošobám, kteřé nejšou štátními příšlušníky Češké
republiky a zíškaly předchozí vzdělání v zahřaniční škole, při přijímacím řízení ke vzdělávání ve
štřední škole přomíjí na žádošt přijímací zkouška z češkého jazyka. Znalošt češkého jazyka, kteřá
je přo vzdělávání na naší škole nezbytná, ověříme u těchto ošob fořmou rozhovoru.
Přo 3. řocník je platny Skolní vzdelavací přogřam přo gymnazialní šeštilete vzdelavaní –
bilingvní (zpřacovano podle ŘVP DG) Řakouškeho gymnazia v Přaze o.p.š. z 1. 1. 2014.
1/2
Formulář přihlášky


ke stažení pod odkazem na formuláře „denní studium“ ze stránek MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore (pod odkazem Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve
školním roce 2015/2016 * pro denní studium)
přihláška by měla být také k dispozici na ZŠ, kterou uchazeč navštěvuje
Termín podání přihlášek: 12. 5. 2016, DO 12:00 HODIN
Náležitosti přihlášky
1.
přihlašuje se prostřednictvím řádně vyplněného a podepsaného přihláškového formuláře, který se
v listinné podobě doručí buďto poštou na adresu školy (Rakouské gymnázium v Praze, Na Cikorce
2166/2b, 143 00 Praha 4), nebo v úředních hodinách osobně na sekretariát školy
2. název oboru: Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce
3. kod obořu přo 3. řocník je 79-41-K/610
4. ročník, do kterého se uchazeč hlásí (3. ročník)
5. TERMÍN ZKOUŠKY: 13. 5. 2016
6. prospěch na ZŠ nebo víceletém gymnáziu – pololetí šk. roku 2015/2016
7. nepovinné – úspěchy v soutěžích, výstupní hodnocení stávající školy, kopie diplomů apod.
8. telefon a e-mail zákonného zástupce uchazeče
9. potvrzení lékaře není nezbytně nutné, jen u ZPS (změněná pracovní schopnost)
10. Uchazeč s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení v péči pedagogicko-psychologické poradny by
měl tuto skutečnost doložit potvrzením patřičného odborného pracoviště. Pokud tato skutečnost není
poradnou odborně doložena, není možno ji při přijímacích zkouškách ani při dalším studiu zohlednit.
Další informace
Roční výše školného bude ve školním roce 2016/2017 činit 25 000,- Kč.
Školné je splatné ve dvou splátkách. Ve škole je k dispozici školní jídelna
s celodenním provozem. První regulérní vyučovací hodina začíná v 8.30 hodin.
Nulté hodiny bývají využívány ke konzultacím.
Pro další informace kontaktuje zástupkyni ředitelky Mgr. Andreu Cesnekovou,
[email protected], tel. 226 806 301.
2/2