Ekonomika

Komentáře

Transkript

Ekonomika
Implementace finanční gramotnosti
ve školní praxi
[Zadejte text.]
KADEŘNÍK
69-51-H/01
IMPLEMENTACE FG
DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA
2. a 3. ročník
1
UČEBNÍ OSNOVA .................................................................................................................................... 5
1.1 Pojetí vyučovacího předmětu ............................................................................................................................... 5
1.1.1
Obecný cíl vyučovacího předmětu ..................................................................................................................... 5
1.1.2
Charakteristika učiva .......................................................................................................................................... 5
1.1.3
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: ..................................................................... 6
1.1.4
Strategie výuky ................................................................................................................................................... 6
1.1.5
Kritéria hodnocení žáků ...................................................................................................................................... 6
1.1.6
Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: .......................... 7
1.2 ROZPIS UČIVA A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ............................................................................................................. 1
1.2.1
Kadeřník 2. Ročník- téma Finanční gramotnost ................................................................................................. 1
1.3 ROZPIS UČIVA A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ............................................................................................................. 1
1.3.1
Kadeřník 3. Ročník- téma Finanční gramotnost ................................................................................................. 1
2
DOPORUČENÝ PŘÍKLAD – FG ROZPOČTOVÁ ............................................................................... 3
Vyučovací předmět:
2.1
Ekonomika ................................................................................................................................ 3
Cíle a přínosy pro žáka: ........................................................................................................................................ 3
2.2 Příklad .................................................................................................................................................................. 4
2.2.1
Informace pro žáky ............................................................................................................................................. 4
2.2.2
Úkoly ................................................................................................................................................................... 5
2.3 Řešení .................................................................................................................................................................. 7
2.3.1
Sestavení osobního rozpočtu příjmů a výdajů .................................................................................................... 7
2.3.2
Sestavení přehledu majetku a závazků ............................................................................................................... 7
2.3.3
Řešení ke splnění jednotlivých cílů. .................................................................................................................... 8
3
DOPORUČENÝ PŘÍKLAD – FG ROZPOČTOVÁ ............................................................................ 9
3.1
Cíle a přínosy pro žáky.......................................................................................................................................... 9
3.2
Informace pro žáky, základní teoretické znalosti .................................................................................................. 9
3.3
Debetní karty ....................................................................................................................................................... 9
3.4
Kreditní karta ......................................................................................................................................................10
3.5
Výběr z bankomatu .............................................................................................................................................12
3.6
Platba po internetu .............................................................................................................................................12
3.7
Zajímavost na závěr ............................................................................................................................................12
3.8
Příklady a krátký test ..........................................................................................................................................12
3.9 Příklad .................................................................................................................................................................13
3.9.1
Úročení karet .................................................................................................................................................... 13
-2-
3.10
Řešení .............................................................................................................................................................14
3.11
Interpretace výsledků a správného řešení příkladů ........................................................................................14
3.12
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie ...............................................................14
3.13
Realizace, postupy, metody ............................................................................................................................14
3.14
Závěr ..............................................................................................................................................................15
4
DOPORUČENÝ PŘÍKLAD –FG CENOVÁ......................................................................................... 15
Ročník:
2.ročník ....................................................................................................................................................15
4.1
Cíle a přínosy pro žáky.........................................................................................................................................15
4.2
Práva kupujícího v případě vadného výrobku (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) ...................16
4.3 Jak reklamovat ....................................................................................................................................................17
4.3.1
Práva kupujícího při reklamaci ......................................................................................................................... 17
4.3.2
Vyřízení reklamace ........................................................................................................................................... 18
4.3.3
Příklad ............................................................................................................................................................... 19
4.3.4
Řešení ............................................................................................................................................................... 19
4.4
Interpretace výsledků .........................................................................................................................................20
4.5
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie ....................................................................20
4.6
Realizace - postup a metody ...............................................................................................................................21
5
DOPORUČENÝ PŘÍKLAD – FG ROZPOČTOVÁ ............................................................................ 21
5.1
Cíle a přínosy pro žáka ........................................................................................................................................21
5.2 Informace pro žáky .............................................................................................................................................22
5.2.1
Výpočet............................................................................................................................................................. 22
5.3 Příklad .................................................................................................................................................................24
5.3.1
Úkoly ................................................................................................................................................................. 24
5.4
Řešení .................................................................................................................................................................25
5.5
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu (úlohy či situace)..................................................................27
5.6
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie ....................................................................28
6
DOPORUČENÝ PŘÍKLAD – FG ROZPOČTOVÁ ............................................................................ 28
FINANČNÍ GRAMOTNOST ....................................................................................................................... 28
6.1
Cíle a přínosy pro žáka ........................................................................................................................................28
-3-
6.2 Základní informace pro studenty ........................................................................................................................29
6.2.1
Pár pravidel – Na co si dát pozor! ..................................................................................................................... 29
6.2.2
NOP – nekalé obchodní praktiky ...................................................................................................................... 30
6.3 Zadání .................................................................................................................................................................30
6.3.1
Příklad 1 ............................................................................................................................................................ 30
6.3.2
Příklad 2 ............................................................................................................................................................ 31
6.3.3
Příklad 3 ............................................................................................................................................................ 31
6.4 Řešení .................................................................................................................................................................33
6.4.1
Příklad 1 ............................................................................................................................................................ 33
6.4.2
Příklad 2 ............................................................................................................................................................ 33
6.4.2.1
Smlouvy sjednané na dálku (distanční smlouvy) .................................................................................... 34
6.4.3
Příklad 3 ............................................................................................................................................................ 35
6.5
Interpretace výsledků .........................................................................................................................................36
6.6
Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie ....................................................................36
6.7
Realizace – postupy a metody .............................................................................................................................36
-4-
1
UČEBNÍ OSNOVA
EKONOMIKA
Střední vzdělání s výučním listem
69-51-H/01 Kadeřník
Počet hodin celkem: 66
Počet hodin tématu finanční gramotnost v UP celkem: 20
Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009
1.1 Pojetí vyučovacího předmětu
1.1.1 Obecný cíl vyučovacího předmětu
Obecným cílem tématu finanční gramotnosti je vzdělat finančně gramotného občana, který se orientuje ve
finančním světě a dosáhne znalostí, dovedností a hodnotových postojů umožňujících mu finančně zabezpečit
sebe a své blízké, případně své podnikání. Žák bude aktivně vystupovat na trhu finančních produktů a služeb.
Žák:
-
dokáže naplánovat, spravovat a vést svůj rozpočet, případně rozpočet celé rodiny
-
navrhne způsob zhodnocení volných finančních prostředků nebo řešení v případně
nedostatku prostředků v rozpočtu
-
orientuje se ve finančních produktech, rozlišuje je, zhodnotí jejich klady a zápory
-
dokáže použít znalosti z oblasti práv spotřebitele
-
žák je schopen porovnávat jednotlivé produkty a služby na finančním trhu a volit pro sebe ty
nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci
1.1.2 Charakteristika učiva
Učivo se skládá ze čtyř tematických celků dle standard finanční gramotnosti pro střední vzdělávání, které
slouží jako východisko při tvorbě vzdělávacího programu:
-
peníze
-
hospodaření domácnosti
-
finanční produkty
-5-
-
práva spotřebitele
Všechny části jsou pro žáka stejně významné, společně tvoří komplexní téma, které mu pomůže kvalitně se
rozhodovat ve finančních otázkách běžného života. Témata jsou doplněna domácí přípravou a úkoly, které
zpracovávají žáci samostatně .
Jednotlivá témata z oblasti finanční gramotnosti navazují na učivo předmětu Ekonomika, vhodně ho doplňují.
1.1.3 Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
Výuka se zaměřuje především na rozvíjení samostatného zodpovědného rozhodování ve finanční oblasti, žák
by si měl uvědomit, že znalost finanční problematiky mu pomáhá při řešení běžných životních situací a
zvyšuje kvalitu jeho života.
Žák by měl plně pochopit, že neznalost pravidel na finančním trhu může mít negativní vliv na jeho budoucí
rozhodování. To by měl být hlavní motiv k učení.
Žák by měl být schopen zhodnotit důsledky svého rozhodování, obzvlášť z dlouhodobého hlediska.
Žák by měl být v reálném životě flexibilní a schopný nalézt optimální možnost, jak si nejen zajistí příjem, dále
jej co nejefektněji využije.
1.1.4 Strategie výuky
Preferují se tyto výukové metody:
-
praktická cvičení
-
modelové problémové úlohy
-
brainstorming
-
besedy a přednášky s lidmi z praxe
-
diskuse
-
přednášky
Při výuce je vhodné využívat aktivizující metody, diskuzi ve skupinách, vytváření a řešení problémových
případů a konfliktních situací, které připravují žáky na situace běžného života.
1.1.5 Kritéria hodnocení žáků
Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání , proto se nejvíce hodnotí:
-6-
-
vědomosti a dovednosti
-
aplikace teorie do praxe
-
míra angažovanosti při výuce, aktivita
-
komunikační dovednosti a schopnosti
-
schopnost práce v týmu
-
schopnost řešit problémy samostatně
-
schopnost obhajovat svůj názor
1.1.6 Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat:
a/ Občan v demokratické společnosti – mezilidské vztahy, poznání a sebepoznání, komunikace,
spolupráce, morálka, svoboda a tolerance se rozvíjí ve všech tematických celcích, zejména pak
v celku hospodaření domácnosti.
Výchova demokratického občana – schopnost řešit problémy se znalostí svých práv a povinností
je naplňována především v tématu práva spotřebitele. Přednost dostala problematika vhodného
řešení konfliktů, vyjednávání.
b/ Informační a komunikační technologie – toto téma je naplňováno průběžně po celou dobu
výuky, především využitím e-learningových aplikací, internetu apod.
V tematickém celku finanční gramotnosti se budou rozvíjet zejména kompetence matematické, kompetence
k řešení problémů, komunikační kompetence a kompetence využívat prostředky informačních a
komunikačních technologií a pracovat s informacemi (také při domácí práci a přípravách žáků). Rozvoj
klíčových kompetencí se zaměřuje na rozvoj schopnosti efektivního vyhledávání a zpracování informací, práci
s internetem, e-learningovými aplikacemi, textovými procesory, tabulkovými procesory a zhodnocení
získaných informací z hlediska pravdivosti a věrohodnosti.
-7-
1.2 ROZPIS UČIVA A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
PŘEDMĚT: EKONOMIKA
1.2.1 Kadeřník 2. Ročník- téma Finanční gramotnost
VÝSLEDKY
UČIVO
Rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a
výdaje
Navrhne fiktivní rozpočet domácnosti
Rozhodne o řešení schodku nebo přebytku
rozpočtu a obhájí své rozhodnutí
Používá běžné platební nástroje
Dovede si zřídit peněžní účet, provede
bezhotovostní platbu, umí sledovat pohyb
peněz na svém účtu
Zhotoví příkazy k úhradě, inkasu, vyplní
různé typy složenek
HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI
Příjmy
Výdaje
Schodkový rozpočet
Přebytkový rozpočet
PENÍZE
Peníze a jejich používání
Bankovní účet a operace na
něm
Dovede zjistit, jaké služby poskytuje
konkrétní peněžní ústav/banka, pojišťovna,
spořitelna atd./a na základě zjištěných
informací posoudit, zda jsou pro něho
únosné, k průzkumu finančního trhu
využije internet
FINANČNÍ PRODUKTY
Služby peněžní ústavů
Pro konkrétní situaci navrhne, jak
uplatňovat práva spotřebitele
Dovede reklamovat zakoupené výrobky
nebo služby
PRÁVA SPOTŘEBITELE
Předpisy na ochranu
spotřebitele
Reklamační řízení
DOPORUČENÁ
HODINOVÁ DOTACE
5
(+2 hodiny domácí
přípravy)
2
(+2 hodina domácí
přípravy)
1
(+2 hodiny domácí
přípravy)
2
(+1 hodina domácí
přípravy)
1.3 ROZPIS UČIVA A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
PŘEDMĚT: EKONOMIKA
1.3.1 Kadeřník 3. Ročník- téma Finanční gramotnost
VÝSLEDKY
UČIVO
Dovede vyhledat pomoc, octne-li se
v tíživé sociální situaci
Vypočítá výši životního minima
HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI
Sociální a zdravotní pojištění
Rozliší různé druhy platebních karet
Vyplní šek, směnku
Posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku,
stanoví cenu nákladovou metodouzákladní kalkulace ceny
Stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a
DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle
zákazníků, místa a období
Rozezná běžné cenové triky a klamavé
nabídky
PENÍZE
Platební nástroje
Krátkodobé cenné papíry –
směnky, šeky
Tvorba ceny, kalkulace
Inflace
DOPORUČENÁ
HODINOVÁ DOTACE
1
(+1 hodina domácí
přípravy)
4
(+2 hodiny domácí
přípravy)
Vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na
finanční situaci obyvatel a na příkladu
ukáže, jak se bránit jejím nepříznivým
důsledkům
Vypočítá úroky při jednoduchém
úrokování
Porovná a vybere nejvhodnější způsob
uložení peněz v krátkém časovém období
(do 1 roku)
Porovná bankovní produkty a vybere
vhodný produkt pro uložení prostředků
nebo spoření na delší časové období
Navrhne, jak se vyhnout předlužení
Orientuje se v produktech pojišťovacího
trhu, vybere pro sebe nejvhodnější
produkt
Dovede z textu fiktivní smlouvy běžné v
praktickém životě
/např. kupní, pojistné, nájemní,
atd./zjistit, jaké mu z ní vyplývají práva a
povinnosti
FINANČNÍ PRODUKTY
Jednoduché úrokování
Krátkodobé ukládání peněz
Střednědobé a dlouhodobé
ukládání peněz
-
spoření, stavební
spoření
Úvěry – bankovní, nebankovní,
neschopnost splácet, RPSN
PRÁVA SPOTŘEBITELE
Předpisy na ochranu
spotřebitele
Základní typy závazkových
vztahů-Občanský a obchodní
zákoník
4
(+4 hodiny domácí
přípravy)
1
(+2 hodiny domácí
přípravy)
2
Doporučený příklad – FG rozpočtová
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Téma:
Rozpočtová gramotnost (Hospodaření domácnosti)
Osobní finanční plán
Obor vzdělávání:
69-51-H/01 Kadeřník
Ročník:
2. ročník
Vyučovací předmět: Ekonomika
Klíčová slova: Finanční plán, osobní příjmy, osobní výdaje, finanční rezerva, majetek a
závazky (aktiva a pasiva), spoření, investování.
2.1 Cíle a přínosy pro žáka:
Naučit žáky sestavit osobní finanční plán
Stanovit, z čeho se při sestavování finančního plánu vychází (z individuálních cílů, z finančních možností,
z předchozích finančních řešení, ze zásad finančního plánování)
Umět sestavit rozpočet příjmů a výdajů
Rozpoznat naše aktiva a pasiva
Přesně vědět, kam naše peníze odtékají
Najít řešení k minimalizování svých dluhů
Naučit budovat finanční rezervu
NAUČIT ŽÁKA CHOVAT SE PODLE TĚCHTO ZÁSAD:
Ještě před sestavením finančního osobního plánu je třeba analyzovat vlastní finanční situaci –
zvážit své potřeby, požadavky a poukázat na možná rizika.
Měl by najít nejvhodnější kombinaci vlastních zdrojů a úvěrových prostředků k zajištění proti všem
možným rizikům a provést návrh finančního plánu.
Umět navržené řešení realizovat – vybrat vhodné produkty, zajištění úvěru a pojistných programů,
sepsat a vyřídit žádosti, jednat s bankami a pojišťovnami. Pokud si nebude vědět rady, najít si
vhodného poradce, který se zabývá touto problematikou. Tyto služby poskytují i banky.
2.2 Příklad
Pečovat o své peníze se vyplatí! To si řekla slečna Jana, které je 31 let. Pracuje v zaměstnaneckém
poměru jako bankovní poradce s měsíčním čistým příjmem 26 000 korun a zároveň podniká v oblasti
vedení účetnictví s příjmem 8 000 korun za měsíc. Její výdaje na domácnost jsou následující:
Nájemné
Kč 8 000,00
Leasing auta
Kč 5 000,00
Penzijní připoj. Kč 1 000,00
Domácnost
Kč 2 000,00
Provoz auta
Kč 2 000,00
Jídlo
Kč 8 000,00
Oblečení
Kč 2 500,00
Zábava
Kč 2 000,00
Majetek, který vlastní je 60 000 korun na bankovním účtu, podílové listy ve výši 150 000 korun a
penzijní připojištění 100 000 korun. Na druhé straně její závazky jsou ve výši 150 000 korun –
nesplacený leasing na auto.
2.2.1 Informace pro žáky
V praxi osvědčenou metodou péče o peníze a jejich zdroje je osobní finanční plán. S jeho pomocí lze
hledat a nalézt ochranu stávajících příjmů a majetku před rizikem ztráty. Dobrý finanční plán tedy
zahrnuje nejen financování realizace cílů, ale i minimalizaci rizik, která mohou naplnění cílů ohrozit.
Osobní finanční plán slouží ke kontrole peněz, k plánování jejich toku v čase, k jejich získávání,
ochraně a rozmnožování. Pomáhá zároveň jako pomůcka při dosahování cílů a potřeb.
Slečna Jana má tři základní cíle.
1. Chtěla by předčasně jednorázově splatit leasing
2. Chtěla by začít studovat
3. Chtěla by si pořídit nové bydlení
Splátka by byla 15 000 korun měsíčně
Kč 150 000,00
Kč 160 000,00
Kč 2 000 000,00
Základní finanční plán může být docela jednoduchý a krátký. Stačí, aby měl čtyři body:
1. Víte, jaká jsou vaše aktiva a vaše pasiva?
2. Víte, odkud k vám plynou vaše peníze a kam odtékají?
3. Dokážete bez problémů splácet své dluhy?
4. Nejsou vaše dluhy příliš vysoké vzhledem k vašim příjmům?
Měl by zhodnotit vaši současnou finanční situaci, stanovit způsob, kterým svého cíle dosáhnete.
OSOBNÍ FINANČNÍ PLÁN
DOMÁCÍ FINANCE
Rozpočet příjmů a výdajů
Zachycuje průběžný stav peněz
Přebytek
Schodek
Majetek a závazky
Zachycuje celkový stav peněz
Majetek
Zadluženost
Odborníci říkají, že struktura finančního plánu by měla obsahovat tři osobní cíle:
1. Vybudovat finanční rezervu (rychle dostupné peníze)
2. Zajistit se (vybudovat penzijní finance, uzavřít odpovídající životní pojištění a
pojištění majetku)
3. Financovat osobní cíle
Finanční rezerva představuje odložené peníze pro případ „nepříznivých“ dnů v našem životě. Cílem je
abychom přestáli v pořádku nečekané a finančně nepříznivé události (různé škody na majetku, či
dlouhodobější zdravotní problémy). Člověk by měl zvážit uzavření několika základních druhů pojistek
– pojistky životní, pojistky proti nemoci, úrazu a podobným událostem a v neposlední řadě pojistku
proti ztrátě majetku, aby nepřišel náhle o něco, na co celý život pracoval. Průvodce finančními
produkty.
2.2.2 Úkoly
1. Sestavte osobní rozpočet příjmů a výdajů. Výdaje rozdělte na pevné (ty, které jsou
každý měsíc neměnné a musíme je vždy zaplatit) a výdaje kontrolovatelné (ty, jejichž
výši můžeme ovlivnit).
2. Sestavte přehled majetku a závazků.
3. Navrhněte řešení ke splnění jednotlivých cílů, které si Jana zvolila.
Jana by si měla zvolit pořadí cílů a stanovit, kde na jejich splnění vezme peníze. Musí vyřešit
splacení leasingu, splácení hypotéky na dům a financování studia. Při realizaci cílů bychom
měli postupovat nejdříve od toho, co můžeme zaplatit jednorázově a potom od nejvyšších
částek k nejnižším.
2.3 Řešení
2.3.1 Sestavení osobního rozpočtu příjmů a výdajů
Osobní rozpočet příjmů a výdajů
PŘÍJMY
Pravidelné
Příjmy ze
zaměstnání
Příjmy z podnikání
Celkem
Finanční rezerva
VÝDAJE
Pevné
Kč
26 000 Nájem
8 000 Leasing
Penzijní připojištění
Kontrolovatelné
Domácnost
Provoz auta
Jídlo
Oblečení
Zábava
34 000 Celkem
Kč
8 000
5 000
1 000
2 000
2 000
8 000
2 500
2 000
30 500
3 500
Výdaje pevné – nájem, leasing a penzijní připojištění se obtížně snižují a stále se opakují. Na tyto
výdaje bychom měli mít vždy peněžní prostředky.
Výdaje kontrolovatelné – domácnost, provoz auta, jídlo, oblečení a zábava si více či méně můžeme
odepřít. Můžeme ušetřit na zábavě, oblečení, ale už méně na jídle nebo provozu domácnosti.
2.3.2 Sestavení přehledu majetku a závazků
Přehled majetku a závazků
AKTIVA
Bankovní
účet
Podílové
listy
Penzijní
připojištění
Celkem
Rozdíl A - P
Kč
PASIVA
Nesplacený
60 000 leasing
Kč
150 000
150 000
100 000
310 000 Celkem
160 000
150 000
2.3.3 Řešení ke splnění jednotlivých cílů.
Pořadí cílů:
1. Předčasně splatit leasing 150 000 korun.
Jana prodá podílové listy, tím získá potřebných 150 000 korun na splacení leasingu.
2. Zaplacení studia 160 000 korun.
Likvidace penzijního pojištění 100 000 korun a zbytek doplatí z rezervy na běžném
účtu 60 000 korun. Pokud by studium nemusela zaplatit najednou (což je určitě
možné), mohla by použít vytvořenou rezervu z osobního rozpočtu příjmů a výdajů
3 500 korun měsíčně.
3. Řešení hypotéky 2 000 000 korun – splátky 15 000 korun měsíčně.
Tím, že Jana uhradila leasing, zlikvidovala penzijní připojištění a nemusí platit nájem,
jelikož se nastěhovala do svého domu, získala potřebné peněžní prostředky na
splátky leasingu.
-
Bývalý leasing
Kč 5 000,00
-
Penzijní připojištění
Kč 1 000,00
-
Nájemné
Kč 8 000,00
Celkem
Kč 14 000,00
Stále Janě chybí ještě 1 000 korun. Mohla by sáhnout do kontrolovatelných výdajů a snížit položku na
zábavu o 1 000 korun. Tím by získala potřebných 15 000 korun na splátky hypotéky.
3
DOPORUČENÝ PŘÍKLAD – FG ROZPOČTOVÁ
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Téma:
Peněžní gramotnost (Peníze)
Bezhotovostní platby – platební karty
Obor vzdělávání:
69-51-H/01 Kadeřník
Ročník:
2. ročník
Vyučovací předmět: Ekonomika
Klíčová slova: bankovní účet, platební karta – kreditní a debetní, poplatky, úroky, blokace,
stoplistace, embosovaná karta
3.1 Cíle a přínosy pro žáky
Bezhotovostní platební styk je v dnešním světě neodmyslitelnou součástí běžného života. Základní
podmínkou pro využívání bezhotovostního platebního styku je zavedení účtu v bance. Podmínky
jednotlivých bank se liší, každá banka navíc nabízí různé typy platebních účtů. Existuje několik
způsobů bezhotovostního platebního styku, zaměříme se pouze na úhradu pomocí platebních karet.
Platební karty lze rozdělit na dva základní typy. Termín kreditní karta je často nesprávně používán pro
všechny druhy platebních karet, ve skutečnosti jde ale pouze o označení jednoho z typů platební
karty. Paradoxně většina uživatelů vlastní tzv. debetní platební kartu. Vysvětlíme si, jaký je mezi nimi
rozdíl. Oba typy platebních karet mohou mít různé podmínky užívání, pravidla užívání stanovuje
banka. Žáci se naučí základní orientaci na trhu s platebními kartami.
3.2 Informace pro žáky, základní teoretické znalosti
3.3 Debetní karty
umožňují majiteli výběr peněz v hotovosti z jeho účtu a placení za zboží a služby v síti obchodních
míst vybavených pokladními terminály. Každá transakce je tentýž den nebo následující den po jejím
provedení odúčtována z běžného účtu klienta. Na rozdíl od karty kreditní, u debetní karty banka
neposkytuje majiteli karty úvěr na úhradu transakcí učiněných kartou.
Co je pro výběr správné debetní karty rozhodující?
Pokud míníte kartu používat převážně k výběru z bankomatu, postačí karta VISA Electron
nebo Maestro. Tyto karty bývají většinou vydávány zdarma již při založení účtu.
Pokud budete často platit u obchodníků, vyplatí se vybrat si o něco dražší embosovanou
kartu typu Eurocard/MasterCard neboVISA Clasic. Důležitá je také mezinárodní platnost
karty, aby ji mohli klienti používat i v zahraničí. Bonitním klientům banky nabízejí různé
druhy zlatých karet, ke kterým se vztahují i nadstandardní služby.
Důležitým kritériem pro výběr je i limit karty. Čím větší limit karty je, tím vyšší nákup může
klient uskutečnit. Limity bývají stanovovány jako denní nebo týdenní. Výši limitu zpravidla
stanovují banky, ale na žádost klienta lze hranici limitu změnit.
Dejte si pozor na pravidla banky při vydávání karet. Některé banky totiž vydávají karty až po
určité době (např. 3 měsíce), kdy máte u banky veden účet. Bývá stanoven také minimální
zůstatek, který musíte mít na účtu po určenou dobu. Výše zůstatku záleží na druhu karty a
bance. Někde dokonce vydání karty podmiňují složením určité sumy na termínovaný účet,
kde jsou potom peníze vázány po dobu její platnosti. Tento krok je obvyklý spíše u dražších
karet.
Sledujte i poplatky za vydání, správu a používání karty. Zvažte cenu výběrů hotovosti z
bankomatů. Platby u obchodníků nejsou zpravidla zpoplatňovány (ani v zahraničí). Banky za
tuto službu totiž dostávají poplatek od obchodníků.
K debetním kartám (především k těm dražším) banky často nabízejí nadstandardní doplňkové
služby jako například cestovní pojištění.
3.4 Kreditní karta
umožňuje mít neustále k dispozici finanční rezervu a při správném použití lze náklady na ni efektivně
minimalizovat. Nabídka kreditních karet českého finančního trhu je široká.
Karty se liší v identifikaci majitele. V nejširším pojetí se může jednat o jméno, příjmení, fotografii,
podpis, magnetický proužek, ale i čip nebo třeba otisk palce. Pomocí karty je prováděna identifikace
držitele karty a jeho autorizace ke vstupu, úhradě služeb či zboží a podobně.
Karty vydávají asociace- nejznámější karetní společnosti: Eurocard/Mastercard,Maestro,VISA.
S dobou, po kterou jsou platební karty na světě, dochází k vývoji technologií. V současné
době máme tři technologie, podle nichž jsou karty vyráběny: karta s magnetickým proužkem,
s čipem nebo hybridní
Proč je výhodné mít platební kartu?
Jednoduché a rychlé použití
Prostředky uložené na účtu máte kdykoliv k dispozici - kartou lze platit na různých
obchodních místech a vybírat hotovost z bankomatu.
Vyšší bezpečnost - pokud máte kartu, tak s sebou nemusíte nosit vysoké částky v hotovosti.
Karta je mimoto chráněna PINem, který znáte jen vy, a také Vaším podpisovým vzorem přímo
na kartě.
Celostátní (a)nebo mezinárodní použití.
Úspora při cestách do zahraničí - pokud budete v zahraničí platit kartou, nemusíte chodit do
směnárny, čímž ušetříte nejen čas, ale i směnárenské poplatky.
Doplňkové služby (například cestovní či úrazové pojištění).
Nouzové služby při ztrátě nebo krádeži - kartu lze téměř okamžitě zablokovat, takže nehrozí
vybrání všech peněz, možnost vydání náhradní karty.
Úvěr - s některými druhy karet (kreditní a charge) lze nakupovat nebo vybírat hotovost na
úvěr a vy můžete bez problémů překonat krátkodobý nedostatek hotovosti.
V zahraničí je výhodnější kartou platit než si vybírat z bankomatu. Za platbu u obchodníka si
banka zpravidla nic neúčtuje, zatímco při výběru peněz z bankomatu v zahraničí zaplatíte dosti
vysoký poplatek. Banky totiž stanovují minimální částku, která bude stržena nebo je
stanoveno určité procento z vybírané částky (např. 100 Kč + 0,5 % u ČS).
Kde můžete kartu použít, poznáte stejně jako u nás podle identifikační samolepky s logem vaší
karty. Loga najdete u vstupu do obchodů nebo na bankomatech. Zejména u bankomatů si dejte
pozor na poplatky spojené s výběrem. Jsou totiž mnohem vyšší než v ČR, když sestávají ze dvou
částí. První část je pevná částka a druhá bývá dána procentní sazbou z výše výběru.
3.5 Výběr z bankomatu
není tak výhodný jako platba kartou v obchodě, jelikož za použití bankomatu si banka
účtuje poplatek. Postup výběru asi každý již zná, přesto není nikdy na škodu si jej zopakovat.
Začnete tím, že vložíte kartu do bankomatu. Ten sám požádá o zadání vašeho osobního kódu
PIN. Tento PIN vám banka pošle v zalepené obálce ještě před vlastním vydáním platební
karty. PIN si musíte zapamatovat.
3.6 Platba po internetu
Tento způsob platby může být stále ještě riskantní. Je ovšem jisté, že v brzké budoucnosti bude
vylepšeno. Proces platby obvykle probíhá tak, že zákazník při placení na internetu vyplní do
formuláře číslo karty, dobu její platnosti, popřípadě další údaje, které jsou přeneseny k obchodníkovi
(pomocí kódovaného zabezpečovacího protokolu) a posléze (rovněž se zabezpečím) do autorizačního
střediska karet.
3.7 Zajímavost na závěr
Platební kartu začala v roce 1914 vydávat americká telefonní a telegrafní společnost Western
Union Telegraph Company. Byla vyrobena z plechu a umožňovala svým stálým zákazníkům
služby bez okamžitého placení. Zákazník potom obdržel naÚplně první plateb konci měsíce
soupis telefonátů a telegramů (fakturu), jejich jednotlivé ceny a celkový součet, který
jednorázově zaplatil šekem nebo příkazem z banky. Rok 1950 byl rokem vzniku první
univerzálně použitelné platební karty, a to od klubu nazvaného Diners Club. Ten vydával
svým členům úvěrové karty nazvané Charge Card pro bezhotovostní placení v restauracích a
později u všech smluvních hotelů, restaurací a obchodů.
Na český trh přišly platební karty až mnohem později. První platební karta na našem území
byla vydána v roce 1988 Živnostenskou bankou jako dispoziční karta k tuzexovému účtu. A
od poloviny roku 1989 vydávala Česká státní spořitelna svým klientům ke sporožirovým
účtům karty k výběru z bankomatů.
3.8 Příklady a krátký test
 Co je to stoplistace?
 Co embosovaná karta?
 Co je výhodnější – platit v zahraničí kartou nebo směňovat valuty ve směnárně?
 K čemu slouží PIN?
 Jaké znáte doplňkové služby u karet?
 Znáte alespoň dvě asociace vydávající platební karty?
 K čemu je nastaven limit při výběru platební kartou?
 Jak budete postupovat po zjištění ztráty karty?
 Jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou?
 Kdy byla vydána první platební karta?
3.9 Příklad
3.9.1 Úročení karet
Výše půjčky kreditní kartou 30.000 Kč, splatnost za 6.měsíců.Úrokové sazby ze dne
28.4.2009. Porovnejte výši zaplaceného úroku a vyberte nejvýhodnější kartu.





Poštovní spořitelna Kreditní karta ČMSS
Komerční banka Modrá kreditní karta
Česká spořitelna Chytrá karta
Raiffeisenbank VISA Extra
mBank mKreditka –gold
Využijte postup pro jednoduché úrokování
úrok 1,60
úrok 1,74
úrok 1,65
úrok 2,09
úrok 1,23
u=Ko*in
Ko- současná hodnota kapitálu, u- úrok z původního kapitálu
i– úroková míra /u karet se uvádí měsíční sazba/, n- doba splatnosti kapitálu
Příklad- postup a úhrada za ztrátu platební karty
Ztrátu platební karty je třeba okamžitě nahlásit instituci, která ji vydala- je možno i
telefonicky. Ne vždy to však znamená absolutní ochranu před jejím dalším zneužitím. Každá
banka má pro blokace platebních karet svá vlastní pravidla a postupy. Klienti tak při ztrátě
karty ručí v každé bance jinou výší, liší se i poplatky za zablokování karty. Obecně se dá říci,
že blokace elektronické platební karty stojí řádově stokoruny. Ovšem stoplistace
mezinárodní embosované karty o dost dražší a cena se pohybuje v tisících.Stoplistace se týká
embosovaných karet (s reliéfním písmem), se kterými je možné provádět neověřené
transakce. Jedná se o trvalé, nevratné zrušení práva používat platební kartu. Kartu již nelze
nikdy používat.
Poplatky za
stoplistaci
za blokaci
Karty Citibank
zdarma
zdarma
Karty ČSOB
2 000Kč
200Kč
Komerční banka
2 000/4000Kč zlaté karty
150Kč
Poštovní spořitelna 2 000Kč
200Kč
Česká spořitelna
200Kč
500Kč
Porovnejte si výši poplatků. Na adrese www.finance.cz existuje kalkulačka pro zjištění
nejvýhodnějších platebních karet.
3.10 Řešení
Odpovědi na test: v textu
Příklady – úročení karet: 240Kč, 261 Kč, 247,50 Kč, 315,50 Kč, 184,50 Kč/ pořadí dle zadání/
Částky vypočtené bankami mohou být o něco nižší, protože některé používají několikadenní
bezúročné období, tím se výsledek mění. Informace pro případné porovnání s výsledky kalkulátoru
karet.
Příklad – ztráta karty:
Levnější a snadno dostupné karty mají často dražší doplňkové služby a především poplatky za blokaci
či stoplis. Proto je třeba vždy pečlivě číst smlouvu při poskytování jakékoliv karty.
3.11 Interpretace výsledků a správného řešení příkladů
Žáci mohou výsledky své práce vyhodnotit společně- nejlépe ve dvojicích. Učitel provede závěrečné
zhodnocení vědomostí o výhodách a rizicích užívání platebních karet.
3.12 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie
Žáci budou potřebovat kalkulačku, výtisk zadání testu a příkladů, učitel pak přístup na internet pro
nutnou aktualizaci hodnost úrokových sazeb a poplatků.
3.13 Realizace, postupy, metody
Příklad je vhodné využít ve dvou vyučovacích hodinách. V první hodině se žáci seznámí
s problematikou využívání platebních karet, ve druhé pak budou počítat a zpracovávat test.
3.14 Závěr
Cílem bylo seznámit žáky s riziky a především s výhodami bezhotovostního platebního styku.
Orientace na trhu s platebními kartami.
4
Doporučený příklad –FG cenová
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Téma:
Obor vzdělávání:
Ročník:
Vyučovací předmět:
FG cenová (Práva spotřebitele)
Práva spotřebitele - reklamace vadného zboží
69-51-H/01 Kadeřník
2.ročník
Ekonomika
Klíčová slova: práva kupujícího, povinnosti prodávajícího, reklamace, záruční lhůta,
odstranitelné a neodstranitelné vady zboží
4.1 Cíle a přínosy pro žáky
Uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace.
Určit podstatu problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení a
zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.
Zvolit nejvhodnější způsob reklamace s ohledem na druh výrobku nebo služby.
Seznámit žáky s právy kupujících:
Práva kupujících, resp. jim odpovídající povinnosti podnikatelů při výrobě, dovozu, distribuci a prodeji
výrobků, se nachází v celé řadě speciálních právních předpisů vztahujících se k té které komoditě,
popř. k určité vlastnosti výrobku.
4.2
Práva kupujícího v případě vadného výrobku (Zákon č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání)
Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění
odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále
jen reklamace) spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav (§ 13
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
Vůči kupujícímu je za vady odpovědný výlučně prodávající. Ten je povinen převzít zboží k reklamaci.
Často se stává, že se spotřebitel s reklamací obrací na výrobce, dovozce, či opravny, které nemají
s předmětnou reklamací nic společného. Tyto osoby nejsou povinny reklamaci kupujícího vyřídit, i
když na ně prodávající odkazuje. Může se stát, že se reklamací budou dobrovolně zabývat, nicméně
se toho na nich kupující nemůže v žádném případě domáhat.
Výjimkou je pouze situace upravená § 625 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, kdy
prodávající v záručním listě určí jiného podnikatele, který je povinen opravu provést místo
prodávajícího (tzv. záruční servis). Tímto způsobem určený záruční servis je kupující povinen využít
k provedení záruční opravy v případě, jestliže je umístěn v místě prodávajícího nebo v místě
pro kupujícího bližším. Znamená to, že pokud je záruční servis pro kupujícího vzdálenější než
provozovna prodávajícího, může kupující v takovém případě reklamaci uplatnit u prodávajícího, a
nikoliv v záručním servisu. Nutné je však poznamenat, že záruční servis je určen pouze k provedení
opravy. Ostatní oprávněné nároky, tzn. výměna zboží za nové nebo odstoupení od smlouvy, musí
kupující uplatnit výlučně u prodávajícího.
Pokud není k provedení opravy určen záruční servis, je podle § 19 zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně
spotřebitele, prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i
v sídle nebo místě podnikání. Zakoupí-li tedy kupující zboží v prodejně určitého obchodního řetězce,
který má na území České republiky více takových provozoven, může kupující své nároky
z odpovědnosti za vady uplatnit v kterékoliv z jeho provozoven s obdobným sortimentem a nemusí se
tedy nutně obracet právě na prodejnu, v níž zboží fakticky zakoupil.
V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby
potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se
spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by
se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (vada je považována za objektivně neodstranitelnou) - § 19
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
U spotřebního zboží je záruční lhůta 24 měsíců (u použitých věcí ji lze zkrátit až na 12 měsíců),
u potravin 8 dní (může být zkrácena nebo prodloužena; toto musí být uvedeno na obale), u krmiv
3 týdny, při prodeji zvířat 6 týdnů, při zhotovení věci na zakázku 6 měsíců, u opravy 3 měsíce,
u stavby 3 roky, na stavební práce 18 měsíců. Je-li však u věci vyznačena lhůta k použití (např.
v návodu nebo na obalu), končí záruka uplynutím této lhůty.
4.3
Jak reklamovat
Z důvodu případného následného soudního sporu je vhodné uplatňovat reklamaci písemnou formou,
resp. trvat na vydání potvrzení o reklamaci, pokud tak prodávající neučinil automaticky. Vždy je třeba
při reklamaci uvést vadu, kterou kupující věci vytýká a jaké právo, které je kupujícímu zákonem
přiznáno, kupující uplatňuje.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je
obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tuto povinnost mají i jiné osoby určené k provedení
opravy.
4.3.1 Práva kupujícího při reklamaci
Pokud kupující během prvních šesti měsíců od zakoupení výrobku zjistí, že výrobek je vadný, tedy
není ve shodě s kupní smlouvou, má právo požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď
výměnou věci, nebo její opravou - § 616 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
Podle ustanovení § 616 odst. 4 občanského zákoníku platí velice podstatná zákonná domněnka,
podle níž rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci,
se považuje za rozpor existující již při převzetí této věci. Jinak řečeno, na vady či jiné případy rozporu
s kupní smlouvou, které se projeví v prvním půlroku záruční doby, se automaticky hledí, jako by
existovaly již při převzetí věci, pakliže to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže,
že se vada nebo jiný případ rozporu s kupní smlouvou projevily teprve po převzetí věci. To je
podstatné zejména pro případ prodeje použitého zboží.
Jestliže se vada projeví až po uplynutí šesti měsíců od koupě výrobku a jde-li o vadu odstranitelnou,
má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu
bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující
požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.
Jde-li o vadu neodstranitelnou, rozlišuje zákonná úprava dva případy. Především jde o vady
neodstranitelné, které brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady. Po výskytu
takové vady má kupující právo dle svého uvážení buď na výměnu věci nebo může odstoupit od kupní
smlouvy. Stejná práva má kupující i v případě, že se potřetí vyskytne tatáž vada, která již byla dvakrát
záruční opravou odstraněna, stejně jako v případě, kdy se současně projeví alespoň tři různé
odstranitelné vady, pro něž není možné věc řádně užívat. Pokud se na věci projeví neodstranitelné
vady, které však nebrání řádnému užívání věci, může kupující kromě výměny věci a odstoupení
od smlouvy požadovat přiměřenou slevu z ceny věci.
Během prvních šesti měsíců má tedy kupující vždy právo volby mezi výměnou věci, nebo její opravou,
aniž by byly v zákoně stanoveny další podmínky. V následujících měsících je již právo kupujícího
oslabeno v tom, že může požadovat výměnu věci, pouze není-li to vzhledem k povaze vady
neúměrné. Kdy je to úměrné či nikoliv bude záviset na charakteru konkrétní vady.
4.3.2 Vyřízení reklamace
O reklamaci může být rozhodnuto dvojím způsobem.
Buď prodávající nebo záruční servis kupujícímu zcela či zčásti vyhoví a splní jeho požadavky (vyřídí
reklamaci), anebo reklamaci zamítne. Zamítnout reklamaci přitom prodávající může jen tehdy, je-li
neoprávněná, tzn. pokud prodávající za reklamovanou vadu či jiný rozpor s kupní smlouvou
neodpovídá, nebo se vůbec nejedná o vadu nebo rozpor s kupní smlouvou.
Prodávající nemůže zamítnout reklamaci z jiného důvodu, než který zákon výslovně připouští. Není
tedy možné zamítnout reklamaci jen proto, že kupující např. již nemá původní obal od výrobku, nebo
proto, že nemá doklad o zakoupení, ale jen záruční list.
Reklamace, jak je již výše uvedeno, musí být vyřízena do 30 dnů, pokud se prodávající se
spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
Prodávající však nemá povinnost kupujícího o vyřízení reklamace sám informovat. Je proto
na kupujícím, aby prodávajícího kontaktoval a o stavu vyřizování reklamace se informoval.
4.3.3 Příklad
V lednu letošního roku jste si zakoupili v autorizované prodejně DVD přehrávač. V září téhož roku se
na přehrávači projevila určitá vada a vy byste chtěli toto zboží reklamovat.
1.) Jak budete postupovat?
2.) Co budete dělat v případě, pokud se bude stejná vada objevovat znovu?
3.) Co dělat v případě, pokud obchodník odmítá naši reklamaci uznat a nechce nám vrátit peníze
nebo zboží vyměnit?
4.) Může obchodník uznat reklamaci pokud už nemáte doklad o koupi?
4.3.4 Řešení
1.)
Pokud je vzniklý problém opravitelný, můžete požadovat po prodejci bezplatnou záruční opravu.
Výměnu zboží za bezvadný kus můžete podle zákona chtít také, tedy pokud to není neúměrné povaze
vady. Není však moc pravděpodobné, že by vám prodejce místo opravy nabízel výměnu za nový kus
zboží. Jakmile bude zboží opraveno, můžete ho začít znovu používat.
2.)
Můžete po jejím třetím výskytu odstoupit od kupní smlouvy, chtít zboží vrátit prodejci a dostat
od něho zpět plnou cenu. Případně můžete zboží vyměnit za jiný, zcela nový a bezvadný kus.
3.)
Můžete se obrátit na soudního znalce v oboru reklamovaného zboží. Posudek soudního znalce
nemusí obchodník přijmout, nemusí na něj brát zřetel. Nicméně pokud se soudní znalec shoduje
s naším názorem, je pravděpodobné, že tento názor přijme i obchodník a vyřídí kladně naši
reklamaci. Pokud ne, je další cestou soudní řešení reklamace. Pokud se názor soudního znalce
shoduje s naším názorem, máme velkou naději, že u soudu vyhrajeme a reklamace bude kladně
vyřízena na základě soudního rozhodnutí. Pokud znalecký posudek vyzní ve prospěch zákazníka,
obchodník by měl uhradit veškeré vzniklé výdaje spojené s posouzením (např. poplatek za znalecký
posudek).
4.) Musí, pokud jiným způsobem dokážete, že jste zboží zakoupili v tomto obchodě. Doklad
o zaplacení je sice nejvhodnějším, ne však nezbytně nutným. Stačí Vám dokázat, že jste výrobek
skutečně zakoupili u daného obchodníka. Alternativními důkazy bývají zejména, razítko
obchodníka v záručním listu, výpis platby z banky při placení platební kartou, obal (např. s logem
obchodníka) či informace v softwaru obchodníka evidující nedávné prodeje.
4.4 Interpretace výsledků
Už při nákupu jakéhokoliv druhu zboží je ve Vašem zájmu, abyste se řádně seznámili nejen
se smluvními podmínkami prodeje, ale i s reklamačním řádem dané provozovny právě pro případ,
kdy by došlo k rozporu s kupní smlouvou uzavíranou mezi Vámi a prodávajícím. Ještě před samotnou
reklamací je dobré, abyste si prostudovali potřebnou část platné právní normy, která se vztahuje ke
koupenému zboží, a i tak se částečně připravili na různé situace, které v rámci tohoto řízení mohou
nastat. V případě, že se vyskytne závada na přístroji za dobu delší než šest měsíců, (v toto případě za
osm měsíců) jsou Vaše práva při reklamaci do jisté míry omezeny. Případně, že byste se rozpor
s kupní smlouvou rozhodli řešit soudně, připravte si nemalé peněžní prostředky na úhradu s tím
spojených výdajů.
4.5 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie
Žáci by při řešení tohoto úkolu měli mít přístup k PC, z důvodu využití internetu pro vyhledávání znění
jednotlivých zákonů souvisejících s právy spotřebitele a také pro snadnější nalezení odpovědí na
otázky související se zadáním příkladu. V případě, že žáci nebudou mít přístup k PC by každý žák měl
mít k dispozici část občanského zákoníku v platném znění, týkající se práv spotřebitele a úplné znění
zákona na ochranu spotřebitele.
Ochrana spotřebitele
Záruční doba
Odpovědnost za vady
4.6 Realizace - postup a metody
V úvodu hodiny žákům objasníme klíčová slova. Ve stručnosti je seznámíme se základními právy
kupujícího při vadě výrobku, s postupem reklamace, s právy kupující při samotné reklamaci a
s možnými výsledky reklamace.
Poté žáci zhruba 5 minut samostatně studují zadání příkladu. Poté hledají odpovědi na otázky
ze zadání příkladu buď prostřednictvím internetu, je-li přístup k PC, nebo mohou v platných zněních
příslušných zákonů vyhledat správné odpovědi.
Ve zbývajícím čase mohou žáci, pokud mají přístup k internetu vyhledat odpovědi na otázky, které
souvisejí s reklamací nebo s dalšími právy spotřebitele.
5
Doporučený příklad – FG rozpočtová
Finanční gramotnost
Téma:
FG rozpočtová (hospodaření domácnosti)
Hrubé a čisté příjmy
Obor vzdělávání:
69-51-H/01 Kadeřník
Ročník:
3. Ročník
Vyučovací předmět:
Ekonomika
Klíčová slova: Hrubá mzda, čistá mzda, superhrubá mzda, složky mezd, částka k výplatě, druhy
mezd, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmu, příjmy a výdaje rozpočtu domácnosti.
5.1 Cíle a přínosy pro žáka
Výplatní páska na nás chrlí spoustu pojmů (hrubá mzda, superhrubá mzda, pojištění, srážky ze mzdy,
čistá mzda atd) a jak se v tom všem vyznat? Pokud budeme znát několik základních informací jsme
schopni si čistou mzdu jednoduše zkontrolovat.
Žáci si zopakují a osvěží základní pojmy ze mzdové problematiky. Naučí se spočítat sociální pojištění,
zdravotní pojištění, daň z příjmu a nakonec čistou mzdu. Ze zadání sestaví rozpočet domácnosti a
navrhnou řešení v případě přebytkového rozpočtu, co s volnými peněžními prostředky. Tato svá
řešení by měli umět obhájit.
5.2 Informace pro žáky
Hrubá mzda je částka, od které se náš výpočet bude odvíjet. Výše mzdy je zpravidla sjednána
v pracovní smlouvě nebo je sjednán způsob jejího stanovení. Mzda může být měsíční, hodinová nebo
úkolová. Měsíční mzda je stanovena jako pevná částka za odpracovaný měsíc, bez ohledu na počet
pracovních dní a hodin v měsíci. Krátí se za dny neodpracované v daném měsíci z důvodu
nepřítomnosti (nemoc, dovolená apod.).
Superhrubá mzda je hrubá mzda navýšená o 34% sociálního a zdravotního pojištění hrazeného
zaměstnavatelem a je základem pro výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti.
Vyměřovacím základem pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění je hrubá mzda.
Pohyblivé složky mzdy jsou příplatky, osobní ohodnocení, prémie a
odměny.
Hrubá mzda = základní mzda+osobní ohodnocení,příplatky,prémie a měny+náhrada mzdy
Čistá mzda=hrubá mzda-zákonné srážky(záloha na daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění)
Částka k výplatě = čistá mzda - ostatní srážky + nemocenské dávky
5.2.1 Výpočet
Hrubá mzda
+ pojistné placené zaměstnavatelem (9 % zdravotní a 25 % sociální)
= superhrubá mzda, která se zaokrouhlí na celé stovky nahoru
- 15 % daň ze superhrubé mzdy
- sleva na dani
= daň po slevě
Hrubá mzda - sociální pojištění 6,5 % - zdravotní pojištění 4,5% - daň po slevě = Čistá mzda
Záloha na daň z příjmu je záloha daně, kterou odvádí zaměstnavatel ze mzdy zaměstnance za daný
měsíc. Jelikož se vypočítává z částky zaokrouhlené na stokoruny nahoru, většinou po ročním
zúčtování je vrácen zaměstnanci přeplatek zaplacené daně.
Povinností zaměstnavatele je provádět srážky z mezd zaměstnanců. Přikazuje mu to zákon. Srážky ze
mzdy ale také může nařídit soud či exekutor, pokud je zaměstnanec dlužníkem. Ovšem srážet nelze
neomezeně. Zaměstnanci musí zůstat nezabavitelná částka.
Přehled slev na dani od 1. 1. 2009
Druh slevy
Ročně
Základní na poplatníka
24 840 2 070
Na výživ. manželku (a)
24 840
Část. inval. důchodce
2 520
210
Plně inval. důchodce
5 040
420
Držitel průkazu ZTP/P
16 140
1 345
Student
4 020
335
Zvýhodnění na každé dítě 10 680
890
Vzor výplatního lístku
Měsíčně
-
5.3 Příklad
Pan Lavička a slečna Úsporná se rozhodli žít ve společné domácnosti. Pronajali si malý byt. Oba mají
středoškolské vzdělání a budou nastupovat do nového zaměstnání. Uzavřeli pracovní smlouvu a panu
Lavičkovi byla stanovena základní mzda 19 450 korun a slečně Úsporné 18 960 korun.
Aby měli přehled o svých finančních prostředcích nejdříve si sestavili měsíční rozpočet.
5.3.1 Úkoly
1. Vypočtěte čistou mzdu pana Lavičky
2. Vypočtěte čistou mzdu slečny Úsporné
Další informace pro žáky:
Sociální a zdravotní pojištění se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
Základ daně (superhrubá mzda) se zaokrouhluje na celé 100 koruny směrem nahoru.
Pokud se naučíte počítat mzdy „v ruce“, zkuste to v elektronické kalkulačce:
Mzdová kalkulačka
3. Sestavte měsíční rozpočet domácnosti pokud víme, že jejich výdaje činí:
-
- Nájemné
Kč 4 500,-- Plyn a elektřina
Kč 2 700,-- Voda a stočné
Kč 1 000,-- Toaletní potřeby, léky
Kč 500,-- Oblečení a boty
Kč 2 000,-- Telefonování
Kč 1 500,-- Služby
Kč 650,-- Zábava
Kč 1 000,-- Jídlo v restauraci
Kč 1 000,-- Pivo a alkohol
Kč 400,-- Cigarety, tabák
Kč 500,-- Internetové připojení
Kč 350,-- Ostatní výdaje
Kč 1 000,-Stavební spoření
Kč 1 000,--
5.4 Řešení
Výpočet čisté mzdy slečny Úsporné:
Hrubá mzda
Kč 18 960,--
Sociální pojištění 6,5% z HM
18960 6,5
= 1232,4 zaokrouhlení Kč 1 233,-100
Zdravotní pojištění 4,5% z HM
18960 4,5
= 853,2 zaokrouhlení Kč 854,-100
Superhrubá mzda
18960 1.34 = 25406,4 zaokrouhlení Kč 25 500,--
Záloha na daň 15% ze SHM
25500 15
= 3825
100
Slevy na poplatníka
Kč 2 070,-
Daň po slevách 3825 – 2070 = 1755
Čistá mzda
18960 – 1233 – 854 – 1755 = 15118
Výpočet čisté mzdy pana Lavičky:
Hrubá mzda
19 450,--
Sociální pojištění 6,5% z HM
19450 6,5
= 1264,25 zaokrouhlení Kč 1 265,-100
Zdravotní pojištění 4,5% z HM
19450 4,5
= 875,25 zaokrouhlení Kč 876,-100
Superhrubá mzda
19450 1,34 = 26063 zaokrouhlení Kč 26 100,--
Záloha na daň 15% ze SHM
26100 15
= 3915
100
Slevy na poplatníka
Kč 2 070,--
Daň po slevách 3915 – 2 070 = 1845
Čistá mzda
19450 – 1265 – 876 – 1845 = 15464
Rozpočet domácnosti
Příjmy
Měsíčně:
Příjem pana Lavičky
15 464
Příjem slečny Úsporné
15 118
Přídavky na dítě nebo alimenty
Sociální a jiné dávky
Pobíraný důchod
Příjem z investic a úroků
Příjem z pronájmu
Jiné příjmy
PŘÍJMY CELKEM:
30 582
Výdaje
Nájemné a splátky hypotéky
Daně a poplatky (TV,rozhlas, poplatek za..)
Plyn a elektřina
Voda a stočné
Poplatek za odpady
Benzín
Opravy a údržba auta
Pojištění auta
Pojištění domácnosti
Další pojištění (zajištění rizik,dům,výdělek,..)
Nákupy pro domácnost
Toaletní potřeby a léky
Oblečení a boty
Telefonování
Měsíčně:
4 500
2 700
1 000
1 000
5 000
500
2 000
1 500
Noviny, časopisy, předplatné
Služby (prádelna,obědy,..)
Opravy a údržba v domácnosti
Opravy a údržba domu
Péče o děti (jesle, školka, hlídání,..)
Výdaje na děti
Účty kreditních karet, poplatky bance
Splátky půjček (auto,spotřebiče,…)
Kabelová televize
Zábava a kultura (půjčovna filmů, kino,...)
Jídlo v restauraci
Pivo a alkohol
Cigarety a tabák
Dovolená a cestování
Internetové připojení
Domácí miláček (péče a jídlo)
Členské příspěvky (sport, zájmy,..)
Ostatní výdaje (dárky, večírky, svatby,…)
VÝDAJE CELKEM:
650
1 000
1 000
400
500
350
1 000
23 100
Měsíčně
Výdaje na spoření
Stavební spoření
Důchodové pojištění
Spořící účet
Další
1 000
VÝDAJE CELKEM:
SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ
Příjmy
Výdaje celkové
Výdaje na spotřebu
Výdaje na spoření
Úspořené prostředky nebo výše dluhu
1 000
Měsíčně
30 582
24 100
23 100
1 000
6 482
5.5 Interpretace výsledků a správného řešení příkladu (úlohy či situace)
Čistá mzda slečny Úsporné byla spočítána ve výši 15 118 korun a pana Lavičky ve výši 15 464 korun.
Na příkladu se žáci naučí celý postup výpočtu čisté mzdy. Naučí se znát základní pojmy ze mzdové
problematiky a každý „vlastník“ mzdového lístku bude vědět, jak se došlo právě k té částce, kterou na
výplatním lístku mají v kolonce čistá mzda.
Znalost výpočtu čistého příjmu je také důležitá při sestavování rozpočtu domácnosti.
5.6 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie
Každý žák musí mít kalkulačku. V úvodu hodiny zopakovat klíčová slova, zaměřit se na pojmy hrubá a
čistá mzda. Dále žáci budou studovat samostatně zadání příkladu, zhruba 15 minut.
Výpočty provedou na tabuli a do sešitu, rozpočet taktéž a pokud budou mít přístup k počítači,
vyhotoví tabulku rozpočtu v EXCELU. Výsledky se budou interpretovat ihned.
6 Doporučený příklad – FG rozpočtová
Finanční gramotnost
Téma:
FG – rozpočtová (Práva spotřebitele)
Zákon o ochraně spotřebitele
Obor:
69-51-H/01 Kadeřník
Ročník:
3. ročník
Vyučovací předmět:
Ekonomika
Klíčová slova: právo ochrany spotřebitele, spotřebitelské smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo,
reklamace, NOP (nekalé obchodní praktiky)
6.1 Cíle a přínosy pro žáka
Seznámit studenty s právními předpisy pro ochranu spotřebitele, respektive s jejich základními právy
spotřebitele. Základem je právo ochrany spotřebitele, které upravuje vztahy související s uzavíráním
tzv. spotřebitelských smluv. Legislativní základ pro úpravu spotřebitelských smluv je obsažen
v občanském zákoníku..
Ukázat studentům, kde získají potřebné informace a upozornit na existenci organizací a sdružení,
které se zabývají problematikou ochrany spotřebitele.
Na konkrétních příkladech:
1. Naučit studenty rozlišovat agresivní a klamavé praktiky podnikatelů a obchodníků,
aby neuzavírali „bezhlavě“ nákupy.
2. Procvičit práva spotřebitele při reklamaci zboží – kde, kdy, s jakými doklady a co
mohu očekávat při vyřizování reklamace.
Při samostatné práci s internetem mají studenti možnost vyhledat a seznámit se s webovými
stránkami, které obsahují praktické informace pro spotřebitele o tom jak postupovat při vyřízení
reklamace, popřípadě kam se obrátit o pomoc, pokud jsem se stal obětí nekalých obchodních praktik
atd.
6.2 Základní informace pro studenty
Spotřebitelské smlouvy – nejsou zvláštním typem smluv. Jedná se o smlouvy, kde jsou smluvními
partnery na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Legislativní základ je v občanském
zákoníku (§52) a dále v zákoně č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (§53).
Spotřebitelskými smlouvami jsou - kupní smlouvy, smlouvy o dílo a jiné smlouvy mezi spotřebitelem
a dodavatelem. Smlouvy a jejich náležitosti lze najít na internetu, např. www.businessinfo.cz,
www.businesscenter.cz,
Forma může být ústní i písemná. Výjimku tvoří případy, kdy je pro určitý typ smlouvy vyžadována
určitá forma, ať zákonem nebo dohodou stran.
Práva při reklamaci zboží – pamatujte: Svých práv se domůžete jenom tehdy, pokud budete jednat
včas, na správném místě a v souladu se stanovenými pravidly.
1. Kde uplatnit oprávněné reklamační nároky
2. Jaké doklady mít s sebou
3. Vyřízení reklamace
4. Co můžete po obchodníkovi požadovat
5. Zákonné lhůty
6. Odmítnutí reklamace
7. Kam se obrátit o pomoc
6.2.1 Pár pravidel – Na co si dát pozor!
Pohlídat si doklad o prodeji a záruční list. Obchodník není povinen vystavit záruční list
automaticky, ale na žádost je povinen jej vystavit.
Záruční doba běží od převzetí věci kupujícím. Spotřební zboží má 24 měsíční záruční
dobu, obchodník ji nemůže zkrátit. Může ji prodloužit, ale musí být uvedeno
v záručním listu.
Pokud zjistíme vadu (zboží není v souladu s kupní smlouvou), máme nárok na výměnu
či opravu, bezplatně a neodkladně.
Při reklamaci do 6 měsíců od zakoupení lze využít tzv. vyvratitelnou domněnku, že
rozpor s kupní smlouvou (vada zboží) existoval již při převzetí věci. Pak je dokazování
na prodávajícím. Pokud neprokáže opak, máte nárok na výměnu věci či na
odstoupení od smlouvy.
Reklamace – přijetí a vyřízení musí být bez zbytečných odkladů, na náklady prodejce
a nejpozději do 30 dnů.
Nemusím reklamovat a vracet zboží v originálním obalu.
6.2.2 NOP – nekalé obchodní praktiky
Obchodní praktika = činnost, související s mtg komunikací, prodejem či dodáním produktu
spotřebiteli.
Obchodní praktika je nekalá, pokud je považovaná za nepřijatelnou pro spotřebitele, tzn. porušuje
určitá pravidla. Spotřebitel je chráněn Směrnicí o nekalých obchodních praktikách. Co je klamavá či
agresivní praktika má spotřebitel možnost zjistit na tzv. „černé listině“
Mezi nekalé obchodní praktiky patří např.:
-
Klamavá reklama
-
Agresivní podomní prodej
-
Neoprávněné užívání značky
-
Skrytá reklama
-
Napodobování jiného výrobce
-
Zastrašování
-
Nevyžádané nabídky
-
Manipulace dětí
-
Citové vydírání, atd.
Na „černé listině“ najdete 31 nekalých obchodních praktik.
6.3 Zadání
6.3.1 Příklad 1
Znáte práva spotřebitelů?
Odpovězte na následující otázky.
1. Jdete si ráno pro noviny, bohužel máte pouze bankovku v hodnotě 5000 korun. Musí
ji od Vás obchodník přijmout?
2. Zaplatili jste časopis v hodnotě 45 korun bankovkou o hodnotě 1000 korun,
obchodník Vám vrací mince se slovy: „ bohužel nemám bankovky“. Musíte je
přijmout?
3. Koupili jste si ledničku, po měsíci se Vám rozbila, hodláte ji reklamovat. Které
z následujících tvrzení je správné?
a) Obchodník si musí pro zboží přijet, popřípadě zajistit smluvního dopravce.
b) Obchodník si může, ale nemusí pro zboží přijet. Ale musí zaplatit případné výdaje
spojené s reklamací, včetně dopravy zboží do prodejny.
4. Chceme reklamovat DVD přehrávač zakoupený před půl rokem, ale nemůžeme najít
účtenku. Je obchodník povinen naši reklamaci přijmout?
5. Musí prodávané zboží vždy obsahovat písemný návod v českém jazyce?
6. Nakoupili jste v obchodním řetězci a pracovník bezpečnostní agentury vás za
pokladnou požádá o nahlédnutí do vaší tašky. Jste povinni tuto prohlídku strpět,
pokud Vám ukáže svůj služební průkaz?
7. Pokud máte pocit, že obchodník je nepoctivý, kam budete primárně zasílat stížnost?
8. Která právní norma je základem pro vztah spotřebitel a obchodník?
6.3.2 Příklad 2
Pan Novák si přes internet objednal mobilní telefon. Do 24 hodin obdržel e-mailem potvrzení své
objednávky.
Odpovězte na následující otázky.
a) Jedná se o spotřebitelskou smlouvu? Pokud ano, jaké informace musí obsahovat.
b) Po obdržení zboží je pan Novák zklamán, telefon neodpovídá jeho představám. Co
může dělat?
c) Definujte smlouvy sjednané na dálku - distanční smlouvy (využijte internet)
6.3.3 Příklad 3
Jedná se o chytrý marketing nebo nekalé obchodní praktiky?
1. Pavel se stěhuje od rodičů do garsonky, shání novou postel. Navštěvuje proto
prodejny s nábytkem ve městě a na jedné z nich je nápis – Likvidace – výprodej, vše
se slevou! Navštíví prodejnu, objeví postel, kde je uvedeno běžná cena 14.980,- a
naše cena pro Vás 9.800,- Kč. Postel se mu líbí a koupí ji. O tři měsíce později vidí na
prodejně stejný nápis a v prodejně tutéž postel, ale pouze za 8.100,- Kč.
2. Pan Dvořák, aktivní sportovec a fanoušek hokeje, objevil v novinách inzerát: „
Vyžádejte si svůj dárek zdarma a přihlaste se do slosování o 2 vstupenky na finále MS
v hokeji. Přihlaste se na www……“ Pan Dvořák navštíví webové stránky a zadá
nezbytné informace pro slosování.
A všimne si nabídky na nové hokejky. Zima
se blíží a tak objedná hokejku pro sebe a svého syna. Jeho dárek zdarma – triko
/reprezentační dres/ - dorazí poštou do týdne.
3. Petra si se svým přítelem zařizuje domácnost, ve schránce najde reklamní leták
obchodu s elektronikou. Inzerují akci levný prodej plazmových a LCD televizorů,
počítačů, faxů, tiskáren, MP3 atd. Její pozornost upoutá nabídka plazmové televize za
pouhých 12.999 korun. Navštíví tedy prodejnu elektro a zjistí, že na skladě žádné
plazmové televize nejsou. A že ve skutečnosti je v akci jen několik málo výrobků.
6.4 Řešení
6.4.1 Příklad 1
Znáte práva spotřebitelů?
Odpovězte na následující otázky.
1. Jdete si ráno pro noviny, bohužel máte pouze bankovku v hodnotě 5000 korun.
Musí ji od Vás obchodník přijmout?
2. Zaplatili jste časopis v hodnotě 45 korun bankovkou o hodnotě 1000 korun,
obchodník Vám vrací mince se slovy: „ bohužel nemám bankovky“. Musíte je
přijmout?
3. Koupili jste si ledničku, po měsíci se Vám rozbila, hodláte ji reklamovat. Které
z následujících tvrzení je správné?
a. Obchodník si musí pro zboží přijet, popřípadě zajistit smluvního dopravce.
b. Obchodník si může, ale nemusí pro zboží přijet. Ale musí zaplatit případné
výdaje spojené s reklamací, včetně dopravy zboží do prodejny.
4. Chceme reklamovat DVD přehrávač zakoupený před půl rokem, ale nemůžeme
najít účtenku. Je obchodník povinen naši reklamaci přijmout?
5. Musí prodávané zboží vždy obsahovat písemný návod v českém jazyce?
6. Nakoupili jste v obchodním řetězci a pracovník bezpečnostní agentury vás za
pokladnou požádá o nahlédnutí do vaší tašky. Jste povinni tuto prohlídku strpět,
pokud Vám ukáže svůj služební průkaz?
7. Pokud máte pocit, že obchodník je nepoctivý, kam budete primárně zasílat
stížnost?
8. Která právní norma je základem pro vztah spotřebitel a obchodník?
1. Ano. Obchodník je povinen přijmout jakoukoliv nepoškozenou a platnou bankovku.
2. Ne. Pokud se jedná o více jak 10 mincí se stejnou nominální hodnotou popřípadě
mince v celkové hodnotě vyšší než 500 korun.
3. b)
4. Ano, pokud máme potvrzený záruční list nebo jsme schopni doložit nákup jiným
způsobem (výpis z účtu)
5. Ano, jestliže je to potřeba s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání.
6. Ne. Nikdy a za žádných okolností (ani OP). To smí pouze policie ČR.
7. České obchodní inspekci
8. Občanský zákoník
6.4.2 Příklad 2
Pan Novák si přes internet objednal mobilní telefon. Do 24 hodin obdržel e-mailem potvrzení své
objednávky.
Odpovězte na následující otázky.
a) Jedná se o spotřebitelskou smlouvu? Pokud ano, jaké informace musí obsahovat.
b) Po obdržení zboží je pan Novák zklamán, telefon neodpovídá jeho představám. Co
může dělat?
c) Definujte smlouvy sjednané na dálku - distanční smlouvy (využijte internet)
a) Ano. Dodavatel musí spotřebiteli při jednání prostřednictvím některého prostředku
komunikace na dálku poskytnout s dostatečným předstihem některé informace o
něm, jako jsou např. obchodní jméno, IČ dodavatele, způsob platby, cena.
Spotřebiteli však musí být nejpozději před plněním poskytnuty, a to písemně,
následující informace:
Obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, pokud je dodavatel právnická osoba,
sídlo této právnické osoby, pokud je dodavatel fyzická osoba, bydliště této fyzické osoby
Informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy
Informace o službách po prodeji a o zárukách
Podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší
než 1 rok
A informace o tom, zda je smlouva po svém uzavření dodavatelem archivována a zda je
přístupná. Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků
spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje obsažené v objednávce, které
spotřebitel do objednávky vložil.
b) Do 14 dnů může od smlouvy odstoupit, a to i bez udání důvodů. Telefon může vrátit a
peníze mu budou zaslány zpět.
c) www.businessinfo.cz
6.4.2.1
Smlouvy sjednané na dálku (distanční smlouvy)
Smlouvy sjednané na dálku jsou spotřebitelskými smlouvami, které mohou být
uzavřeny prostředky komunikace na dálku, to znamená, že strany nejsou při uzavírání
smlouvy fyzicky přítomny. Prostředky komunikace na dálku se rozumí internet,
rozhlas, katalog, teleshopping, apod. Pro možnost použít prostředky komunikace na
dálku, které umožňují individuální jednání, je třeba, aby jejich použití pro uzavření
smlouvy spotřebitel neodmítl. Pouze s předchozím souhlasem spotřebitele mohou
být použity k uzavření smlouvy prostřednictvím automatického telefonního systému
bez lidské obsluhy, faxu, automatického rozesílání elektronické pošty. Použitím
těchto prostředků nesmí spotřebiteli vzniknout žádné náklady.
Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na
dálku, je dodavatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na
dálku neprodleně potvrdit její obdržení. Pokud je ale objednávka uzavírána výlučně
výměnou elektronické pošty (textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva
poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být
uložena v síti nebo v koncovém zařízení uživatele, dokud ji uživatel nevyzvedne), není
její obdržení dodavatelem nutné potvrzovat.
Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou v žádném případě odchýlit od
zákona v neprospěch spotřebitele. To znamená, že ve prospěch spotřebitele a v
neprospěch dodavatele se smluvní ujednání spotřebitelských smluv odchýlit mohou.
Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje (např. právo na
zákonnou záruku), nebo jinak zhoršit své smluvní postavení.
Zákon poskytuje ochranu spotřebiteli jako slabší straně také v tom, že v případě
pochybností o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele
příznivější.
6.4.3 Příklad 3
Jedná se o chytrý marketing nebo nekalé obchodní praktiky.
1. Pavel se stěhuje od rodičů do garsonky, shání novou postel. Navštěvuje proto
prodejny s nábytkem ve městě a na jedné z nich je nápis – Likvidace – výprodej, vše
se slevou! Navštíví prodejnu, objeví postel, kde je uvedeno běžná cena 14.980,- a
naše cena pro Vás 9.800,- Kč. Postel se mu líbí a koupí ji. O tři měsíce později vidí na
prodejně stejný nápis a v prodejně tutéž postel, ale pouze za 8.100,- Kč.
2. Pan Dvořák, aktivní sportovec a fanoušek hokeje, objevil v novinách inzerát: „
Vyžádejte si svůj dárek zdarma a přihlaste se do slosování o 2 vstupenky na finále MS
v hokeji. Přihlaste se na www……“ Pan Dvořák navštíví webové stránky a zadá
nezbytné informace pro slosování.
A všimne si nabídky na nové hokejky. Zima
se blíží a tak objedná hokejku pro sebe a svého syna. Jeho dárek zdarma – triko
/reprezentační dres/ - dorazí poštou do týdne.
3. Petra si se svým přítelem zařizuje domácnost, ve schránce najde reklamní leták
obchodu s elektronikou. Inzerují akci levný prodej plazmových a LCD televizorů,
počítačů, faxů, tiskáren, MP3 atd. Její pozornost upoutá nabídka plazmové televize za
pouhých 12.999 korun. Navštíví tedy prodejnu elektro a zjistí, že na skladě žádné
plazmové televize nejsou. A že ve skutečnosti je v akci jen několik málo výrobků.
Uveďte další příklady NOP z vlastní zkušenosti.
1. Jedná se o NOP. Zákon nedovoluje klamavá tvrzení o likvidaci podniku či jeho
stěhování.
2. Jedná se o chytrý marketing. Pan Dvořák dostal svůj dárek a byl zařazen do slosování,
nikdo ho nenutil k žádné koupi.
3. Jedná se o NOP. Reklama na zboží za bezkonkurenční ceny, aniž má obchodník
dostatečně přiměřenou zásobu s ohledem na poptávku, kterou měl na základě
reklamy očekávat, je zakázaná.
Další příklady viz „Černá listina“ NOP.
6.5 Interpretace výsledků
První příklad mapuje znalosti studentů, zda znají svá práva spotřebitele. Studenti mohou odpovědi
vyhledat na internetu.
Druhý příklad je zaměřen na problematiku spotřebitelských smluv. Studenti vyhledávají odborné
informace na internetu.
Třetí příklad je definován jako seznámení s nekalými praktikami obchodníků. Studenti si vyhledají a
seznámí se na internetu s tzv. Černou listinu NOP a uvádějí další praktické ukázky z vlastní zkušenosti.
Po krátké samostatné práci se studenty vše prodiskutujeme.
6.6 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie
Studenti k vyřešení základních otázek nepotřebují žádné zvláštní pomůcky. K získání několika
odpovědí je vhodné zajistit přístup k internetu, popřípadě mít podklady vtištěné podobě.
6.7 Realizace – postupy a metody
Na začátku hodiny je vhodné zopakovat co spadá do ochrany spotřebitele, jaké jsou základní právní
předpisy, jaké existují orgány, organizace a sdružení zabývající se touto problematikou, popřípadě
webové stránky zaměřené na tuto problematiku a vzdělávání spotřebitele.
V příkladu 1 je kladen důraz na všeobecné znalosti z oblasti práva spotřebitele. Studenti testují svůj
přehled. Studentům na zodpovězení otázek stačí 5 minut.
Příklad 2 je zaměřen na problematiku spotřebitelských smluv. Časově náročnější může být vyhledání
podkladů na internetu, záleží na schopnostech studentů. Zde je možno sdělit studentům konkrétní
stránky nebo je ponechat pracovat zcela samostatně. Studenti by měli příklad zvládnout do 15
minut. V rámci diskuse můžeme zopakovat nejčastější spotřebitelské smlouvy a jejich náležitosti.
Příklad 3 je věnován NOP, studenti zpracují příklad do 5 minut a další čas je věnován opět vyhledání
informací a diskusi se studenty o jejich zkušenostech.
Pro kontrolu vždy zjištěné výsledky se studenty prodiskutujeme.

Podobné dokumenty

Září 2015

Září 2015 Co všechno se dá stihnout za tři desetiletí? Jan Perner, který předčasně zemřel, dokázal mnohé. Projektoval a řídil stavbu železniční trati z Olomouce do Prahy či stavěl železnici v carském Rusku. ...

Více

FG sbírka řešených příkladů-učební obory

FG sbírka řešených příkladů-učební obory bezhotovostních peněz, transakcí s nimi a správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.). Finanční gramotnosti rozpočtová, která představuje kompetence nezbytné pro spr...

Více

FG sbírka řešených příkladů-studijní obory

FG sbírka řešených příkladů-studijní obory bezhotovostních peněz, transakcí s nimi a správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.). Finanční gramotnosti rozpočtová, která představuje kompetence nezbytné pro spr...

Více

Plný text

Plný text Počet příloh

Více

N á lez - Finanční arbitr a Kancelář finančního arbitra

N á lez - Finanční arbitr a Kancelář finančního arbitra z hlavních podmínek a to, že nepředložila původní plastik platební karty, který musí být vydavatelské bance vrácen, nebyla žádost ze strany zpracovatelské banky akceptována. Ve vyjádření instituce ...

Více

Nezávislý Nestranný Občasník REVERS - říjen 2012

Nezávislý Nestranný Občasník REVERS - říjen 2012 že zaměřit se na dluhovou problema ku po 4 letech, kdy vešel v platnost insolvenční zákon, by bylo více než přínosné. Poradci Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. denně poskytují informa...

Více

Zde - Výzkum insolvence

Zde - Výzkum insolvence Nadace je účelovým sdružením majetku zřizovaným podle zákona o nadacích (227/1997 Sb.), jehož smyslem je dosahování obecně prospěšných cílů. Těmito cíli se míní zejména rozvoj duchovních hodnot, oc...

Více